Rosička IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rosička IČO: 00374458. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)"

Transkript

1 Rosička IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix , Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: :05:34

2 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,77 93,08 100,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,55 265,17 100,00 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2 000,00 4-PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 415,71 100,00 CELKEM PŘÍJMY , , ,32 126,95 100, Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,51 150,55 100, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,85 12,76 100, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,17 135,61 100, Daň z příjmů právnických osob , , ,16 128,96 100, Daně z příjmů,zisku a kap.výn , , ,69 67,88 100, Daň z přidané hodnoty , , ,00 147,80 100, Daně ze zboží a sl. v tuzemsku , , ,00 147,80 100, Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,00 99,41 100, Poplatek ze psů 1 600, , ,00 100,00 100, Odvod z loterií a her krom VHP 2 025, ,08 100, Správní poplatky 120,00 100,00 120,00 120,00 100, Daně a poplat.z vybr.čin.,služ , , ,08 110,46 100, Daň z nemovitých věcí , , ,00 94,56 100, Majetkové daně , , ,00 94,56 100, Daňové příjmy , , ,77 93,08 100, Ostatní příjmy z vlastní čin. 100,00 100,00 100, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 175,38 100, Příjmy z úroků (část) 1 251,51 100, , ,51 100, Př.z podílů na zisku a divid. 100, Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org , , ,51 177,13 100, Přijaté neinvestiční dary , ,00 100, Přijaté pojistné náhrady 5 275, ,00 100, Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 90, ,00 90,04 5,30 100, Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př , , , ,36 100, Nedaňové příjmy , , ,55 265,17 100, Příjmy z prodeje pozemků 2 000, Příj.z prodeje DM,ost.kap.př , Kapitálové příjmy 2 000, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 100, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 100,00 100, Neinv.přijaté transf.od krajů , ,00 100, Převody z rozpočtových účtů , ,00 100, Neinvestiční přijaté transfery , , ,00 415,71 100, Přijaté transfery , , ,00 415,71 100,00 Příjmy celkem , , ,32 126,95 100,00

3

4 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,68 118,74 100,00 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 000, , ,00 1,00 100,00 CELKEM VÝDAJE , , ,68 106,02 100, Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Ostatní platy 1 040, ,00 100, Ostatní osobní výdaje , , ,00 232,79 100, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 120,39 100, Ost.platby za prov.prac.j.n , Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 57,05 100, Běžné výdaje , , ,00 130,63 100, Knihy, učební pomůcky a tisk 348, ,00 348,00 10,24 100, DHDM , , ,30 144,14 100, Nákup materiálu j.n , , ,15 110,00 100, Úroky vlastní 1 851, ,97 100, Elektrická energie , , ,00 58,77 100, Pohonné hmoty a maziva 3 133, , ,00 313,30 100, Poštovní služby 6 180, , ,00 51,50 100, Služby telekom. a radiokom , , ,01 157,79 100, Služby peněžních ústavů , , ,85 154,45 100, Služby školení a vzdělávání 5 000, Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , ,00 100, Nákup ostatních služeb , , ,90 80,27 100, Opravy a udržování , , ,50 666,80 100, Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 144,84 100, Pohoštění , , ,00 270,60 100, Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 770,00 770,00 100, Výd.na dopravní úz.obslužnost , Věcné dary 8 749, , ,00 54,68 100, Neinvest.nákupy a souv.výdaje , , ,68 132,49 100, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 324,00 324,00 100, Nein.transf.soukromopráv.subj. 324,00 324,00 100, Převody vlastním rozpočt.účtům , ,00 100, Nákup kolků 1 000, , ,00 66,67 100, Platby daní a poplatků SR 250, ,00 250,00 16,67 100, Neinv.transf.veřejnopráv.subj , , , ,27 100, Nespecifikované rezervy , Ostatní neinvestiční výdaje , Běžné výdaje , , ,68 118,74 100, Budovy,haly,stavby 1 000, , ,00 1,00 100, Invest.nákupy a souvisej.výd , , ,00 1,00 100, Kapitálové výdaje 1 000, , ,00 1,00 100,00 Výdaje celkem , , ,68 106,02 100,00

5 2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Podpora produkční činnosti 5 000, Zemědělství,lesní hosp.a ryb , Zemědělství,lesní hosp.a ryb , Silnice 7 900, , ,00 31,60 100, Provoz veřej.silniční dopravy , Doprava 7 900, , ,00 14,36 100, Pitná voda 1 000, , ,00 8,26 100, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 3 364, ,00 100, Vodní hospodářství 4 364, , ,00 36,07 100, Průmysl.a ost.odvětví hospod , , ,00 18,28 100, Ost. záležitosti kultury , , ,10 139,82 100, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 857,00 857,00 100, Rozhlas a televize 540,00 540,00 100, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 98,44 100, Kultura, církve a sděl.prostř , , ,10 134,49 100, Využ. vol.času dětí a mládeže 6 000, Tělovýchova a zájmová činnost 6 000, Bytové hospodářství , Veřejné osvětlení , , ,00 68,67 100, Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,00 78,79 100, Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj , , ,00 33,71 100, Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 3 968, , ,00 49,60 100, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,05 128,70 100, Sběr a svoz ostatních odpadů 2 533, , ,50 24,36 100, Využív.a zneškod.komun.odpadů , Využív.a zneškod.ostat.odpadů , Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , ,00 100, Ochrana životního prostředí , , ,55 79,93 100, Služby pro obyvatelstvo , , ,65 69,47 100, PO - dobrovolná část 9 078, , ,00 23,58 100, PO a integrov. záchran. systém 9 078, , ,00 23,58 100, Bezpečnost státu a práv. ochr , , ,00 23,58 100, Zastupitelstva obcí , , ,00 112,85 100, Volby do zast.územ.samospr.cel , ,00 100, Volby do Evropského parlamentu , ,00 100, Činnost místní správy , , ,18 262,00 100, Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str , , ,18 195,34 100, Obec.příj.a výd.z fin.operací 4 959, , ,85 330,66 100, Pojištění funkčně nespecifik , ,00 100, Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov , ,00 100, Ostatní finanční operace 1 500, Finanční operace , , , ,73 100, Ostatní činnosti j.n , Ostatní činnosti , Všeobecná veř.správa a služby , , ,03 157,07 100,00 Výdaje celkem , , ,68 106,02 100,00

6

7

8 3. Financování 2014 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , , ,64 100,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,64 100,00

9

10 4. Majetek Účet - popis Počáteční stav Obrat Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , Kulturní předměty ,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , ,00 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku , ,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , ,00

11 Konečný stav , , , , , , , , , ,00

12 5. Pohledávky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 6. Závazky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Zaměstnanci , , , Zdravotní pojištění 1 399,00 425, , Jiné přímé daně 2 152, , ,00 7. Stav úvěrů a půjček Účet - název Počáteční stav Obrat Konečný stav

13

14 8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu Počáteční stav k 1.1. Obrat 9. Stavy na běžných účtech a termínované vklady Účet - název Počáteční stav k 1.1. Obrat Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž účet dle peněž , ,64 CELKEM , ,64

15 Konečný stav Konečný stav , ,13

16 10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Ze státního rozpočtu , ,00 Od státních fondů Celkem , ,00 Rozdíl Kč Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč SDH, kr.vysočina 400,00 400, Volby do senátu a zastup , , Volby do EP , ,00 Celkem ze státního rozpočtu , , Přehled přijatých transferů od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů , , Převody z rozpočtových účtů , ,00

17

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810 Příjmy 0000 1111 0000 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 510,00 560,00 600 392,61 107,21 0000 1112 0000 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 30,00 80,00 37 064,56 46,33 0000 1113 0000 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M schváleno č.j. 111/138 224/2002 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČO 2007 12 00285455

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00232238 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00251810 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 00275263 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00653306 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kalhov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00373753 název Obec Kalhov ulice, č.p. č.p. 50 obec Kalhov PSČ, pošta 588 42 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00473553 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

============================================================================================================================= I.

============================================================================================================================= I. Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00599441 Název nadřízeného orgánu:...

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00478512 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30.06.2012 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Velatice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 16.05.2014 Údaje o organizací identifikační název ulice, č.p. obec PSČ, pošta čislo 00488364 Obec Velatice c.35 Velatice 66405 Kontaktní

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Ucetni zaverka 2014.txt

Ucetni zaverka 2014.txt Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 002747 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více