LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1"

Transkript

1 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 Uveřejněno pod číslem jednacím: 345/ SP/2

2

3 SPOLEČNÉ LETECKÉ PŘEDPISY JOINT AVIATION REQUIREMENTS JAR MMEL/MEL Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Master Minimum Equipment List/ Minimum Equipment List Vydáno Amendment 1 1. srpna 2005 Issued Amendment 1 1 August 2005

4 Členy Komise Sdružených leteckých úřadů (JAA) jsou zástupci Úřadů pro civilní letectví těch zemí, které podepsaly dokument Dohoda o zpracování a přijetí Společných leteckých předpisů. Seznam těchto zemí je veden Evropskou konferencí civilního letectví (ECAC) na adrese: 3 bis Villa Emile Bergerat, NEUILLY SUR SEINE Cedex, France. [Seznam těchto zemí,* platný ke dni vydání tohoto předpisu, je uveden na konci této stránky.] Další kopie Společných leteckých předpisů jsou dostupné u firmy Global Engineering Documents, rozmístnění jejích úřadoven je uvedeno na webové stránce JAA (www.jaa.nl) a na webové stránce Global (www.global.ihs.com). Pro získání elektronických verzí dokumentů Sdružených leteckých úřadů se obraťte na webové stránky Information Handling Services (IHS) na kde naleznete informace o způsobu objednávky. Dotazy týkající se obsahu jednotlivých předpisů by měly být adresovány na: JAA Headquarters, Saturnusstraat 8-10, P.O. Box 3000, 2130 KA HOOFDDORP, The Netherlands The members of the Joint Aviation Authorities Committee are representatives of the Civil Aviation Authorities of the countries that have signed the Arrangements Concerning the Development and the Acceptance of Joint Aviation Requirements. A list of these countries is kept by European Civil Aviation Conference, 3 bis Villa Emile Bergerat, NEUILLY SUR SEINE Cedex, France. [A list of these countries,* at the issue date of this document can be found at the end of this page.] Further copies of the Joint Aviation Authorities Documents are available from Global Engineering Documents, whose world wide offices are listed on the JAA website (www.jaa.nl) and Global website (www.global.ihs.com). For electronic versions of the Joint Aviation Authorities Documents please refer to the website of Information Handling Services (IHS) on where you will find information on how to order. Enquiries regarding the contents should be addressed to the JAA Headquarters, Saturnusstraat 8-10, P.O. Box 3000, 2130 KA Hoofddorp, The Netherlands * Těmito zeměmi jsou: Albánie, Arménie, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Evropská agentura pro bezpečnost letectví, Estonsko, Finsko, Makedonie, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Monako, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Moldavská republika, Rumunsko, Srbsko a Černá Hora, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina a Spojené království Velké Británie a Severního Irska. * These countries are: Albania, Armenia, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, European Aviation Safety Agency, Estonia, Finland, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of Moldova, Romania, Serbia and Montenegro, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine and United Kingdom. - ii -

5 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo dopravy, jako příslušný správní orgán, uveřejňuje dle ustanovení 102 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů letecký předpis: JAR-MMEL/MEL Základní seznam minimálního vybavení/seznam minimálního vybavení 1. V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to: JAR-MMEL/MEL Master Minimum Equipment List/Minimum Equipment List 2. Tam, kde dokument neobsahuje určení adresátů jednotlivých pravidel (práv a povinností) a nositelů pravomocí, jsou tito adresáti a nositelé pravomocí uvedeni ve vlastním textu leteckého předpisu. 3. Pro řešení případných sporů o pravomoc nebo příslušnost je třeba využít příslušných ustanovení platných právních předpisů České republiky, zejména pak zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů a zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů. 4. Úřad pro civilní letectví České republiky, jako člen Sdružených leteckých úřadů, není oprávněn tento předpis měnit. Připomínky k obsahu předpisu lze podávat Ústředí Sdružených leteckých úřadů pouze cestou Úřadu pro civilní letectví. Pokud Ústředí Sdružených leteckých úřadů takové připomínky uzná, vydá je formou Oznámení navrhovaného amendmentu a rozešle je všem členským leteckým úřadům k připomínkám. 5. Česko-anglické uspořádání předpisu je v souladu s běžnou praxí provádění mezinárodních dohod a úmluv. Současně usnadňuje práci s tímto předpisem českým pracovníkům, stejně jako jejich případnou komunikaci se zahraničními partnery. 6. Titulní strany českého vydání předpisu jsou aktualizovány podle posledního předpisu respektive Amendmentu vydaného JAA. 7. Vzhledem k zavedení předpisu JAR MMEL/MEL, Amendment 1 v České republice v pozdějších termínech je datum účinnosti tohoto předpisu změněno pro Českou republiku na Poznámky k českému překladu: 1. Tam, kde v anglickém originálu je úprava textu dvousloupcová, je v českém vydání Části 1 tohoto předpisu jeden sloupec v angličtině, druhý v češtině k usnadnění komunikace v rámci Sdružených leteckých úřadů a obecně se všemi cizími Leteckými úřady. V Části 2 tohoto předpisu, jejíž text je v originále psán přes celou stránku, je uveden nejprve český text celé Části 2, za nímž následuje Část 2 v originálu. 2. České názvy dokumentů a všech orgánů a organizací uváděných v tomto předpisu jsou psány s velkým počátečním písmenem. Velké počáteční písmeno je použito i u několika dalších slov, která tím mají být zdůrazněna nebo má být odlišen jejich specifický význam od jejich běžného významu. 3. Protože lomítko mezi dvěma slovy nemá v češtině ustálený význam, poznamenáváme, že lomítko značí použitelnost jednotlivých pojmů před a za lomítkem současně i odděleně (a/nebo). 4. Úřad, "Národní letecký úřad" nebo Letecký úřad znamená v ČR Úřad pro civilní letectví (ÚCL). U - 1

6 5. Závazné formulace používají: - "je povinen" /v anglickém originále "shall"/ v předpisu tam, kde znamenají příkaz, jehož nesplnění může vést k postihu, - "musí" /v anglickém originále "must"/ v předpisu tam, kde znamenají požadavek a současně nutnou podmínku (t.j. nesplnění má za následek nevydání Osvědčení, Oprávnění nebo Schválení.) 6. Zkratka AOC (Air Operator Certificate) je v tomto předpisu překládána v návaznosti na názvosloví předpisu jako "Osvědčení leteckého provozovatele". Ve stávajícím znění leteckého zákona je termín "Air Operator Certificate" používán jako "Osvědčení leteckého dopravce". 7. Veškeré vzorce, hodnoty a jednotky (metrické a anglosaské) vyskytující se v předpisu a jejich vzájemné přepočty jsou uvedeny tak jako v originálním vydání předpisu a při překladu nebyly dále upravovány. 8. Tam, kde v anglickém originálu byla zjištěna tisková či věcná chyba, je anglický text tohoto předpisu opisem anglického originálu a pod české znění tohoto odstavce je vložena poznámka zpracovatelů předpisu. 9. Je třeba upozornit, že JAA důsledně nedodržuje pravidlo tučných závorek. V některých případech dochází ke změně textu i tam, kde tato změna není vyznačena tučnými hranatými závorkami. V tomto směru se vydání v ČR drží originální formy předpisu a závorky ve shodě s ním také neuvádí. U - 2

7 Účinnost předpisu, změn a oprav Název změny Datum Změnil(-a) účinnosti Datum Příjmení/podpis Amendment Název opravy Datum Změnil(-a) účinnosti Datum Příjmení/podpis U - 3

8 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO U - 4

9 PODROBNÝ OBSAH JAR-MMEL/MEL ZÁKLADNÍ SEZNAM MINIMÁLNÍHO VYBAVENÍ A SEZNAM MINIMÁLNÍHO VYBAVENÍ Odstavec ÚVODNÍ USTANOVENÍ K ČESKÉMU VYDÁNÍ PŘEDMLUVA SEZNAM PLATNÝCH STRAN [PREAMBULE Strana U 1 F-1 CL-1 P-1] ČÁST 1 - POŽADAVKY Všeobecně a úprava HLAVA A VŠEOBECNĚ JAR-MMEL/MEL.001 Platnost 1-A-1 [JAR-MMEL/MEL.002 Účinnost 1-A-1 JAR-MMEL/MEL.003 Vyhovění 1-A-1] JAR-MMEL/MEL.005 Názvosloví 1-A-1 HLAVA B MMEL JAR-MMEL/MEL.010 Všeobecně 1-B-1 JAR-MMEL/MEL.015 Druhy provozu 1-B-1 JAR-MMEL/MEL.020 [Příprava MMELu] 1-B-1 JAR-MMEL/MEL.025 Formát a jazyk MMEL 1-B-1 JAR-MMEL/MEL.030 Vícenásobné provozní neschopnosti 1-B-2 JAR-MMEL/MEL.035 Provozní postupy a postupy údržby 1-B-2 JAR-MMEL/MEL.040 Lhůty oprav 1-B-2 JAR-MMEL/MEL.045 [Přijetí MMELu] 1-B-3 [JAR-MMEL/MEL.046 Revize MMELu 1-B-3] HLAVA C MEL JAR-MMEL/MEL.050 Všeobecně 1-C-1 JAR-MMEL/MEL.055 Druhy provozu 1-C-1 JAR-MMEL/MEL.060 Příprava MELu 1-C-1 JAR-MMEL/MEL.065 Formát MELu 1-C-1 JAR-MMEL/MEL.070 Vícenásobné provozní neschopnosti 1-C-2 JAR-MMEL/MEL.075 Provozní postupy a postupy údržby 1-C-2 JAR-MMEL/MEL.080 Lhůty oprav 1-C-3 [JAR-MMEL/MEL.081 Prodloužení lhůty oprav (RIE) 1-C-3] JAR-MMEL/MEL.085 Schválení MELu 1-C-3 JAR-MMEL/MEL.090 Provoz překračující rozsah MEL 1-C-4 Amendment 1 Vydáno JAA: C - 1

10 ČÁST 2 SPOLEČNÉ PORADNÍ OBĚŽNÍKY (ACJ) Všeobecně a úprava [HLAVA A VŠEOBECNĚ] ACJ MMEL/MEL.001([a]) Omezení platnosti MEL 2-A-1 [ACJ MMEL/MEL.003 Vyhovění 2-A-1] [HLAVA B MMEL] [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně 2-B-1] ACJ MMEL/MEL.025 Formát MMELu 2-B-1 ACJ MMEL/MEL.030 Vícenásobné provozní neschopnosti 2-B-1 ACJ MMEL/MEL.040/.080 Lhůty oprav 2-B-2 Dodatek 1 k ACJ MMEL/MEL.025 Formát MMELu 2-B-3 Dodatek 2 k ACJ MMEL/MEL.025 Vzor MMEL Preambule 2-B-4 [HLAVA C MEL] [ACJ MMEL/MEL.055 Druhy provozu 2-C-1 ACJ MMEL/MEL.060(b) Příprava MELu 2-C-1] ACJ MMEL/MEL.065 Formát MELu 2-C-1 [ACJ MMEL/MEL.075 Provozní postupy a postupy údržby 2-C-1 ACJ MMEL/MEL.081 Prodloužení lhůty oprav (RIE) 2-C-2] Dodatek 1 k ACJ MMEL/MEL.065 Vzor MEL Preambule 2-C-3 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Vydáno JAA: Amendment 1 C - 2

11 CONTENTS (Details) JAR-MMEL/MEL MASTER MINIMUM EQUIPMENT LIST AND MINIMUM EQUIPMENT LIST Paragraph Page FOREWORD F-1 CHECK LIST OF PAGES [PREAMBLE CL-1 P-1] SECTION 1 - REQUIREMENTS General and Presentation SUBPART A GENERAL JAR-MMEL/MEL.001 Applicability 1-A-1 [JAR-MMEL/MEL.002 Effectivity 1-A-1 JAR-MMEL/MEL.003 Compliance 1-A-1] JAR-MMEL/MEL.005 Terminology 1-A-1 SUBPART B MMEL JAR-MMEL/MEL.010 General 1-B-1 JAR-MMEL/MEL.015 [Types] of Operation 1-B-1 JAR-MMEL/MEL.020 [Preparation of MMEL] 1-B-1 JAR-MMEL/MEL.025 Format and language of MMEL 1-B-1 JAR-MMEL/MEL.030 Multiple Unserviceabilities 1-B-2 JAR-MMEL/MEL.035 Operational and Maintenance Procedures 1-B-2 JAR-MMEL/MEL.040 Rectification Intervals 1-B-2 JAR-MMEL/MEL.045 MMEL [Acceptance] 1-B-3 [JAR-MMEL/MEL.046 MMEL Revisions 1-B-3] ] SUBPART C MEL JAR-MMEL/MEL.050 General 1-C-1 JAR-MMEL/MEL.055 [Types] of Operation 1-C-1 JAR-MMEL/MEL.060 Preparation of MEL 1-C-1 JAR-MMEL/MEL.065 Format of MEL 1-C-1 JAR-MMEL/MEL.070 Multiple Unserviceabilities 1-C-2 JAR-MMEL/MEL.075 Operational and Maintenance Procedures 1-C-2 JAR-MMEL/MEL.080 Rectification Intervals 1-C-3 [JAR-MMEL/MEL.081 Rectification Interval Extension (RIE) 1-C-3] JAR-MMEL/MEL.085 MEL Approval 1-C-3 JAR-MMEL/MEL.090 Operations outside the scope of the MEL 1-C-4 Amendment 1 Issued JAA: C - 1

12 SECTION 2 ADVISORY CIRCULAR JOINT (ACJ) General and Presentation [SUBPART A GENERAL] ACJ MMEL/MEL.001([a]) Limit of MEL Applicability 2-A-1 [ACJ MMEL/MEL.003 Compliance 2-A-1] [SUBPART B MMEL] [ACJ-MMEL/MEL.010(c) General 2-B-1] ACJ MMEL/MEL.025 Format of MMEL 2-B-1 ACJ MMEL/MEL.030 Multiple Unserviceabilities 2-B-1 ACJ MMEL/MEL.040/.080 Rectification Intervals 2-B-2 Appendix 1 to ACJ MMEL/MEL.025 Format of MMEL 2-B-3 Appendix 2 to ACJ MMEL/MEL.025 Specimen MMEL Preamble 2-B-4 [SUBPART C MEL] [ACJ MMEL/MEL.055 Types of Operation 2-C-1 ACJ MMEL/MEL.060(b) Preparation of MEL 2-C-1] ACJ MMEL/MEL.065 Format of MEL 2-C-1 [ACJ MMEL/MEL.075 Operational and Maintenance Procedures 2-C-1 ACJ MMEL/MEL.081 Rectification Interval Extension (RIE) 2-C-2] Appendix 1 to ACJ MMEL/MEL.065 Specimen MEL Preamble 2-C-3 INTENTIONALLY LEFT BLANK Issued JAA: Amendment 1 C - 2

13 PŘEDMLUVA 1 Úřady pro civilní letectví určitých evropských států schválily společné úplné a podrobné letecké předpisy, označované jako Společné letecké předpisy (JAR), s úmyslem minimalizovat potíže s typovou certifikací ve společně financovaných podnicích, usnadnit vývoz a dovoz leteckých výrobků, ulehčit uznávání údržby prováděné v jednom evropském státě Úřadem pro civilní letectví jiného evropského státu a regulovat provoz obchodní letecké dopravy. 2 Předpisy JAR jsou uznávány Úřady pro civilní letectví zúčastněných států uznávají předpisy JAR jako přijatelný základ pro průkaz splnění jejich národních předpisů letové způsobilosti. 3 [ ]Kdykoliv předpisy JAR uvažují konstrukci letadla nebo zástavbu a činnost vybavení, předpokládá se, že při [zahájení] letu neexistují žádné známé poruchy. Při různých úrovních zálohování zapracovaných do konstrukce letadel však nemusí být požadována činnost určitých systémů nebo zastavěného vybavení, jestliže zbylé provozuschopné vybavení může udržet přijatelnou úroveň bezpečnosti. 4 Předpis JAR-MMEL/MEL stanovuje podmínky pro schválení dokladů nazývaných Základní seznam minimálního vybavení (MMEL) a Seznam minimálního vybavení (MEL). 5 MMEL/MEL je zmírňující dokument použitelný v případě zjištění poruchy. Jeho účelem však není podporovat provoz letadel s neprovozuschopným vybavením nebo sloužit jako kontrolní seznam (checklist) provozuschopnosti. Takové provozy jsou povoleny jedině jsou-li výsledkem pečlivé analýzy každé položky, aby se zajistilo udržení [přijatelné] úrovně bezpečnosti. Základním hlediskem při povolování odbavení letadla s vadným vybavením je, že by se mělo omezit trvání provozu letadla v tomto stavu. 6 Budoucí vývoj požadavků pro tento předpis JAR bude v souladu s dohodnutými postupy změnování. Zhruba řečeno, tyto postupy jsou takové, že Amendment JAR-MMEL/MEL může být navržen kterýmkoliv úřadem pro civilní letectví zúčastněných států a kteroukoliv organizací zastoupenou v [ Poradním orgánu zúčastněných osob (IPAP)]. 7 Významy termínů a [zkratek] použitých v tomto předpisu JAR-MMEL/MEL jsou uvedeny v tomto předpisu JAR-MMEL/MEL a v předpisu JAR-1, Definice a zkratky. 8 Amendmenty JAR-MMEL/MEL jsou vydávány jako změnové strany. Strany mají datum účinnosti a mají stejný status a platnost jako JAR-MMEL/MEL s tímto datem. 9 Nový, změněný a opravený text se vkládá do tučných hranatých závorek. 10 Doklady o připomínkách/reakcích vzniklé následně po konzultacích Oznámení navrhovaného Amendmentu (NPA) jsou vypracovány JAA a publikovány na internetové stránce JAA: Čtenáři také mohou dle potřeby požádat Ústředí JAA o kopie konkrétních dokladů o připomínkách/reakcích. Amendment 1 Vydáno JAA: F - 1

14 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Vydáno JAA: Amendment 1 F - 2

15 FOREWORD 1 The Civil Aviation Authorities of certain European countries have agreed common comprehensive and detailed aviation requirements, referred to as the Joint Aviation Requirements (JAR), with a view to minimising Type Certification problems on joint ventures, to facilitate the export and import of aviation products, to make it easier for maintenance carried out in one European country to be accepted by the Civil Aviation Authority in another European country and to regulate commercial air transport operations. 2 The JARs are recognised by the Civil Aviation Authorities of participating countries as an acceptable basis for showing compliance with their national airworthiness codes. 3 [ ]Whenever the JARs consider aircraft design, or installation and operation of equipment, it is assumed that no known failures exists at the [commencement] of flight. However, with various levels of redundancy designed into aircraft, operation of certain systems or installed equipment may not be required if the remaining operative equipment can maintain an acceptable level of safety. 4 JAR-MMEL/MEL prescribes the conditions for the approval of documents called "Master Minimum Equipment Lists" (MMEL) and "Minimum Equipment Lists" (MEL). 5 The MMEL/MEL is an alleviating document to be used when a failure has been identified. Its purpose is not, however, to encourage the operation of aircraft with inoperative equipment, or to act as a serviceability check list. Such operations are permitted only as a result of careful analysis of each item to ensure that [an acceptable] level of safety is maintained. A fundamental consideration in permitting the dispatch of aircraft with inoperative equipment is that the continued operation of an aircraft in this condition should be limited. 6 Future development of the requirements for this JAR will be in accordance with the agreed amendment procedures. Broadly, these procedures are such that amendment of JAR-MMEL/MEL can be proposed by the Civil Aviation Authority of any of the participating countries and by any organisation represented on the [IPAP (Intrested Parties Advisory Panel)]. 7 The meaning of terms and [abbreviations] used in this JAR-MMEL/MEL are contained in this JAR- MMEL/MEL and in JAR-1, Definitions and Abbreviations. 8 Amendments to the text in this JAR-MMEL/MEL are issued as Replacement Pages. These show an effective date and have the same status and applicability as JAR-MMEL/MEL from that date. 9 New, amended and corrected text is enclosed within heavy brackets. 10 Comment/Response Documents developed following Notice of Proposed Amendment (NPA) consultation have been produced by the JAA and are published on the JAA Internet Site: Readers can also apply to JAA Headquarters for copies of specific Comment/Response Documents as required. Amendment 1 Issued JAA: F - 1

16 INTENTIONALLY LEFT BLANK Issued JAA: Amendment 1 F - 2

17 SPOLEČNÉ LETECKÉ PŘEDPISY SEZNAM PLATNÝCH STRAN ZÁKLADNÍ SEZNAM MINIMÁLNÍHO VYBAVENÍ A SEZNAM MINIMÁLNÍHO VYBAVENÍ AMENDMENT 1 DATUM V současnosti jsou platné následující strany JAR-MMEL/MEL: Strana číslo Legenda Datum Titulní strana Amendment ii Amendment C-1 Amendment C-2 Amendment F-1 Amendment F-2 Amendment CL-1 Amendment CL-2 Amendment P-1 Amendment P-2 Amendment A-1 Amendment A-2 Amendment B-1 Amendment B-2 Amendment B-3 Amendment B-4 Amendment Amendment 1 Vydáno JAA: CL - 1

18 1-C-1 Amendment C-2 Amendment C-3 Amendment C-4 Amendment A-1 Amendment A-2 Amendment B-1 Amendment B-2 Amendment B-3 Amendment B-4 Amendment B-5 Amendment B-6 Amendment C-1 Amendment C-2 Amendment C-3 Amendment C-4 Amendment C-5 Amendment C-6 Amendment ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Vydáno JAA: Amendment 1 CL - 2

19 JOINT AVIATION REQUIREMENTS CHECK LIST OF PAGES JAR-MMEL/MEL MASTER MINIMUM EQUIPMENT LIST/MINIMUM EQUIPMENT LIST AMENDMENT 1 DATED The following pages of JAR- MMEL/MEL are now current: Page No Legend Date Title Page Amendment ii Amendment C-1 Amendment C-2 Amendment F-1 Amendment F-2 Amendment CL-1 Amendment CL-2 Amendment P-1 Amendment P-2 Amendment A-1 Amendment A-2 Amendment B-1 Amendment B-2 Amendment B-3 Amendment B-4 Amendment Amendment 1 Issued JAA: CL - 1

20 1-C-1 Amendment C-2 Amendment C-3 Amendment C-4 Amendment A-1 Amendment A-2 Amendment B-1 Amendment B-2 Amendment B-3 Amendment B-4 Amendment B-5 Amendment B-6 Amendment C-1 Amendment C-2 Amendment C-3 Amendment C-4 Amendment C-5 Amendment C-6 Amendment INTENTIONALLY LEFT BLANK Issued JAA: Amendment 1 CL - 2

21 [PREAMBULE Předchozí vydání JAR-MMEL/MEL bylo publikováno 1. května Amendment Účelem tohoto amendmentu je začlenit NPA-MMEL/MEL 2 jak je uvedeno dále: Titulní a zadní strana Revize a status titulní strany. Změna kontaktní adresy a seznamu států na zadní straně. Obsah Revize číslování stran, pokud je to nutné, v podrobném obsahu. Část 1 Hlava A, B a C Zcela nové vydání celého předpisu vyplývající z NPA-MMEL/MEL 2. Část 2 Hlava A, B a C Zcela nové vydání celého předpisu vyplývající z NPA-MMEL/MEL 2.] Amendment 1 Vydáno JAA: P - 1

22 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Amendment 1 Vydáno JAA: P - 2

23 [PREAMBLE The initial issue of JAR-MMEL/MEL was published on 1 May Amendment The purpose of this amendment is to incorporate NPA-MMEL/MEL 2 as listed below: Title Page and Verso Revision to title page and status. Revision to verso page to amend addresses and list of the countries. Contents Revision of page numbers where necessary in the contents (details) page. Section 1 Subpart A, B and C Complete re-issue of the whole document arising from NPA-MMEL/MEL 2. Section 2 Subpart A, B and C Complete re-issue of the whole document arising from NPA-MMEL/MEL 2.] Amendment 1 Issued JAA: P - 1

24 INTENTIONALLY LEFT BLANK Issued JAA: Amendment 1 P - 2

25 ČÁST 1 SECTION 1 JAR-MMEL/MEL ČÁST 1 - POŽADAVKY SECTION 1 - REQUIREMENTS 1 VŠEOBECNĚ Tato Část 1 obsahuje požadavky pro schvalování Základních seznamů minimálního vybavení a Seznamů minimálního vybavení. 1 GENERAL This Section 1 contains the requirements for the approval of Master Minimum Equipment Lists and Minimum Equipment Lists. 2 ÚPRAVA 2.1 Požadavky předpisu JAR-MMEL/MEL jsou uvedeny ve dvou sloupcích na volných listech, přičemž každá stránka je označena datem vydání nebo číslem Amendmentu, pod nímž je změněna nebo nově vydána. 2.2 Vysvětlující poznámky, které netvoří součást požadavků, jsou psány menším písmem. Podnadpisy jsou psány kurzívou. 2 PRESENTATION 2.1 The Requirements of JAR-MMEL/MEL are presented in two columns on loose pages being identified by the date of issue or the Change number under which it is amended or reissued. 2.2 Explanatory Notes not forming part of the JAR text appear in smaller typeface. Sub-headings are in italic typeface Vydáno/Issued JAA:

26 ČÁST 1 SECTION 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO INTENTIONALLY LEFT BLANK Vydáno/Issued JAA:

27 ČÁST 1 Hlava A SECTION 1 Subpart A JAR-MMEL/MEL HLAVA A VŠEOBECNĚ SUBPART A GENERAL JAR-MMEL/MEL.001 Platnost JAR-MMEL/MEL.001 Applicability [ ] [ ] [(a) Omezení platnosti MEL. MEL je platný až do [(a) Limit of MEL Applicability. The MEL is applicable zahájení letu. (Viz ACJ MMEL/MEL.001(a)).] up to the commencement of flight. (See ACJ MMEL/MEL.001(a)).] (b) Příkazy k zachování letové způsobilosti a ostatní Závazné požadavky. Existuje-li rozpor mezi MMEL [nebo] MEL a Příkazem k zachování letové způsobilosti nebo jiným Závazným požadavkem, musí platit údaje nebo informace obsažené v Příkazu k zachování letové způsobilosti nebo v Závazném požadavku (např. Požadavek k zachování letové způsobilosti). [ ] [ ] (b) Airworthiness Directives and other Mandatory Requirements. Where there is a conflict between the MMEL [or] MEL and an Airworthiness Directive or any other Mandatory Requirement, it is the data or information contained in the Airworthiness Directive or the Mandatory Requirement (e.g. Continued Airworthiness requirement) which shall override. [ ] [ ] [JAR-MMEL/MEL.002 Účinnost [JAR-MMEL/MEL.002 Effectivity Amendmenty k JAR-MMEL/MEL nabývají účinnosti 6 měsíců ode dne vydání.] Amendments to JAR-MMEL/MEL become effective 6 months after publication.] [JAR-MMEL/MEL.003 Vyhovění (Viz ACJ-MMEL/MEL.003) Tento předpis JAR nebude uplatňován se zpětnou účinností. MMELy a MELy existující před 1. květnem 2000 zůstanou platné a použitelné.] [JAR-MMEL/MEL.003 Compliance (See ACJ-MMEL/MEL.003) This JAR will not be applied retrospectively. MMELs and MELs existing prior to 1 May 2000 will continue to remain valid and applicable.] JAR-MMEL/MEL.005 Názvosloví JAR-MMEL/MEL.005 Terminology Výrazy a [zkratky] použité v předpise JAR-MMEL/MEL a jejich význam: Terms and [abbreviations] used in JAR-MMEL/MEL have the following meaning: (a) Jak požadují provozní předpisy Uvedená položka vybavení podléhá určitým ustanovením (omezujícím nebo povolujícím), vyjádřeným platnými provozními předpisy. (b) Schváleno Úřadem znamená [potvrzení Úřadem, na základě dokumentace, jako vhodné pro zamýšlený účel (Odkaz na JAR-1).] [(c) Úřad Příslušný orgán, který je odpovědný za bezpečnostní regulaci a dozor nad civilním letectvím. V souvislosti s Hlavou B JAR-MMEL/MEL to znamená Úřad státu projekce. V souvislosti s Hlavou C JAR- MMEL/MEL to znamená Úřad státu provozovatele.] [(d)] Kalendářní den Období 24 hodin od půlnoci do půlnoci založené na UTC čase nebo místním čase, podle volby provozovatele. [(e)] Zahájení letu Okamžik, kdy se letadlo začíná pohybovat vlastní silou za účelem přípravy ke vzletu. (a) "As required by operating requirements" The listed item of equipment is subject to certain provisions (restrictive or permissive) expressed in the applicable operational requirements. (b) "Approved by the Authority" means.[documented by the Authority as suitable for the purpose intended (Refer to JAR-1).] [(c) "Authority" The competent body responsible for safety regulation and oversight of Civil Aviation. In the context of JAR-MMEL/MEL Subpart B, this means the Authority of the State of Design. In the context JAR- MMEL/MEL Subpart C, this means the Authority of the State of the Operator.] [(d)] "Calendar Day" A 24 hour period from midnight to midnight based on either UTC or local time, as selected by the operator. [(e)] "Commencement of flight" The point when an aircraft begins to move under its own power for the purpose Amendment 1 Vydáno/Issued JAA: A - 1

28 ČÁST 1 Hlava A SECTION 1 Subpart A of preparing for take off. [(f)] Den zjištění Kalendářní den, ve který byl údaj o závadě zapsán do záznamu o údržbě letadla nebo palubního deníku. [(g) Vybavení znamená položku, funkci, letadlový celek nebo systém. (h) Den letu znamená 24 hodinové období (od půlnoci do půlnoci) měřené buď v čase UTC, nebo v místním čase, dle určení provozovatelem, ve kterém dotčené letadlo zahájilo alespoň jeden let.] [(i)] Je-li zastavěn [znamená, že] vybavení je buď nepovinné nebo není vyžadováno jeho zastavění do všech letadel, na která se MMEL vztahuje. [(j)] [Mimo provoz] znamená [], že [vybavení] neplní určený účel nebo nepracuje důsledně v mezích svých návrhových provozních mezí nebo tolerancí. Některé [vybavení] bylo navrženo tak, aby bylo odolné vůči poruchám a je sledováno [] počítači, které vysílají zprávy o závadách do centrálního počítače pro potřeby údržby. Přítomnost této kategorie zprávy [nutně] neznamená, že dané [vybavení] je mimo provoz. [(k) JAA MMEL znamená MMEL (včetně dodatku MMEL), který JAA doporučily Úřadu k přijetí.] [(f)] "Day of discovery" The calendar day that a malfunction was recorded in the aircraft maintenance record/log book. [(g) "Equipment" means item, function, component or system. (h) "Flight day" means a 24 hour period (from midnight to midnight) either UTC or local time, as established by the operator, during which at least one flight is initiated for the affected aircraft.] [(i)] "If installed" [means that the] equipment is either optional or is not required to be installed on all aircraft covered by the MMEL. [(j)] "Inoperative" means [] that the [equipment] does not accomplish its intended purpose or is not consistently functioning within its design operating limits or tolerances. Some [equipments] have been designed to be fault tolerant and are monitored by [] computers which transmit fault messages to a centralised computer for the purpose of maintenance. The presence of this category of message does not [necessarily] mean that the [equipment] is inoperative. [(k) "JAA MMEL" means the MMEL (including MMEL Supplement) which is recommended by the JAA for acceptance by the Authority.] [(l)] MEL Zkratka pro Seznam minimálního vybavení. [(l)] List. "MEL" An abbreviation for Minimum Equipment [(m)] MMEL Zkratka pro Základní seznam minimálního vybavení. [(n)] Dodatek MMEL Seznam spojený s MMEL pro letadlo, pro které byla žádost o první typovou certifikaci podána u Úřadu státu, který není členem JAA. Tento [dodatek] označuje všechny rozdíly od [] MMEL [schváleného Úřadem státu projekce]. []MMEL [schválený Úřadem státu projekce] spolu s dodatkem tvoří [] schválený JAA MEL. [(o) Lhůta opravy Časové omezení provozu s nepracujícím vybavením. (p) RIE Zkratka pro prodloužení lhůty oprav (Rectification Interval Extension). (q) Doplňkové typové osvědčení je definováno v JAR21 / EASA IR Části 21. (r) Držitel Doplňkového typového osvědčení je držitel nebo žadatel o Doplňkové typové osvědčení.] [(s)] Typové osvědčení [] [je definováno v JAR 21 / EASA IR Část 21.] [(t)] Držitel Typového osvědčení [je] držitel nebo žadatel o Typové osvědčení[]. [(m)] "MMEL" An abbreviation for Master Minimum Equipment List. [(n)] "MMEL Supplement" A list associated with MMELs for aircraft for which application for first type certification is made to a non-jaa Authority. The [Suplement] identifies any differences from [] the MMEL [approved by the State of Design]. The MMEL [approved by the State of Design] and the Supplement constitute the JAA [] MEL. [(o) "Rectification interval" A limitation on the duration of operations with inoperative equipment. (p) "RIE" An abbreviation for Rectification Interval Extension. (q) "Supplemental Type Certificate" is defined in JAR 21 / EASA IR Part 21. (r) "Supplemental Type Certificate Holder" is the holder of, or applicant for, a Supplemental Type Certificate.] [(s)] "Type Certificate" [] [is defined in JAR 21 / EASA IR Part 21.] (t) "Type Certificate [H]older" [is the] holder of or applicant for a Type Certificate.[] Vydáno/Issued JAA: Amendment A - 2

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo ČÁST 1 JAR-1 JAR 1.1. General Definitions JAR 1.1. Všeobecné definice 'Abortive Start' (turbine engines) means an attempt to start, in which the engine lights up, but fails to accelerate. NOTE: The handling

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16. března 2005 KOM(2005) 97 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské

Více

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011

General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 General Delivery and Payment Terms for Steelworks Material Trading of BMZ Polska Sp. z o.o., valid as of 1 September 2011 při obchodování s hutním materiálem obchodní firmy BMZ Polska Sp. z o.o. platné

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD NEMOCI PERSONAL ACCIDENT INSURANCE 1. Úvodní ustanovení 1. Initial terms 1.1 Podmínky Tyto pojistné podmínky ( podmínky ) pro úrazové pojištění

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) REKLAMAČNÍ ŘÁD The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) COMPLAINTS PROCEDURE RULES The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech Republic) 1.

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 15.9.2009 Úřední věstník Evropské unie L 243/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 810/2009

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

L 134/2 CS Úřední věstník Evropské unie 29.5.2009

L 134/2 CS Úřední věstník Evropské unie 29.5.2009 29.5.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 134/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009,

Více

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and the Czech Republic on Social Security Poznámky k žádosti o australský starobní důchod podle dohody o sociální péči mezi

Více

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením

Více

S t i g m a T A S e g r e g o v a n á v ý u k a R o m ů v e š k o l á c h s t ř e d n í a v ý c h o d n í E v r o p y

S t i g m a T A S e g r e g o v a n á v ý u k a R o m ů v e š k o l á c h s t ř e d n í a v ý c h o d n í E v r o p y S t i g m a T A S e g r e g o v a n á v ý u k a R o m ů v e š k o l á c h s t ř e d n í a v ý c h o d n í E v r o p y S t i g m a t a S e g r e g o v a n á v ý u k a R o m ů v e š k o l á c h s t ř e d

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou

Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Postup při vyřizování písemností orgánem veřejné moci v souvislosti s datovými schránkami, konverzí dokumentů a elektronickou spisovou službou Základními právními předpisy upravujícími tuto oblast jsou:

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ Platnost od: 1.5.2014 PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ A ZAVAZADLA V LETECKÉ DOPRAVĚ TRAVEL SERVICE, A.S. A SMARTWINGS 0 OBSAH 0 OBSAH...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více