LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1"

Transkript

1 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 Uveřejněno pod číslem jednacím: 345/ SP/2

2

3 SPOLEČNÉ LETECKÉ PŘEDPISY JOINT AVIATION REQUIREMENTS JAR MMEL/MEL Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Master Minimum Equipment List/ Minimum Equipment List Vydáno Amendment 1 1. srpna 2005 Issued Amendment 1 1 August 2005

4 Členy Komise Sdružených leteckých úřadů (JAA) jsou zástupci Úřadů pro civilní letectví těch zemí, které podepsaly dokument Dohoda o zpracování a přijetí Společných leteckých předpisů. Seznam těchto zemí je veden Evropskou konferencí civilního letectví (ECAC) na adrese: 3 bis Villa Emile Bergerat, NEUILLY SUR SEINE Cedex, France. [Seznam těchto zemí,* platný ke dni vydání tohoto předpisu, je uveden na konci této stránky.] Další kopie Společných leteckých předpisů jsou dostupné u firmy Global Engineering Documents, rozmístnění jejích úřadoven je uvedeno na webové stránce JAA (www.jaa.nl) a na webové stránce Global (www.global.ihs.com). Pro získání elektronických verzí dokumentů Sdružených leteckých úřadů se obraťte na webové stránky Information Handling Services (IHS) na kde naleznete informace o způsobu objednávky. Dotazy týkající se obsahu jednotlivých předpisů by měly být adresovány na: JAA Headquarters, Saturnusstraat 8-10, P.O. Box 3000, 2130 KA HOOFDDORP, The Netherlands The members of the Joint Aviation Authorities Committee are representatives of the Civil Aviation Authorities of the countries that have signed the Arrangements Concerning the Development and the Acceptance of Joint Aviation Requirements. A list of these countries is kept by European Civil Aviation Conference, 3 bis Villa Emile Bergerat, NEUILLY SUR SEINE Cedex, France. [A list of these countries,* at the issue date of this document can be found at the end of this page.] Further copies of the Joint Aviation Authorities Documents are available from Global Engineering Documents, whose world wide offices are listed on the JAA website (www.jaa.nl) and Global website (www.global.ihs.com). For electronic versions of the Joint Aviation Authorities Documents please refer to the website of Information Handling Services (IHS) on where you will find information on how to order. Enquiries regarding the contents should be addressed to the JAA Headquarters, Saturnusstraat 8-10, P.O. Box 3000, 2130 KA Hoofddorp, The Netherlands * Těmito zeměmi jsou: Albánie, Arménie, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Evropská agentura pro bezpečnost letectví, Estonsko, Finsko, Makedonie, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Monako, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Moldavská republika, Rumunsko, Srbsko a Černá Hora, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina a Spojené království Velké Británie a Severního Irska. * These countries are: Albania, Armenia, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, European Aviation Safety Agency, Estonia, Finland, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of Moldova, Romania, Serbia and Montenegro, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine and United Kingdom. - ii -

5 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo dopravy, jako příslušný správní orgán, uveřejňuje dle ustanovení 102 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů letecký předpis: JAR-MMEL/MEL Základní seznam minimálního vybavení/seznam minimálního vybavení 1. V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to: JAR-MMEL/MEL Master Minimum Equipment List/Minimum Equipment List 2. Tam, kde dokument neobsahuje určení adresátů jednotlivých pravidel (práv a povinností) a nositelů pravomocí, jsou tito adresáti a nositelé pravomocí uvedeni ve vlastním textu leteckého předpisu. 3. Pro řešení případných sporů o pravomoc nebo příslušnost je třeba využít příslušných ustanovení platných právních předpisů České republiky, zejména pak zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů a zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů. 4. Úřad pro civilní letectví České republiky, jako člen Sdružených leteckých úřadů, není oprávněn tento předpis měnit. Připomínky k obsahu předpisu lze podávat Ústředí Sdružených leteckých úřadů pouze cestou Úřadu pro civilní letectví. Pokud Ústředí Sdružených leteckých úřadů takové připomínky uzná, vydá je formou Oznámení navrhovaného amendmentu a rozešle je všem členským leteckým úřadům k připomínkám. 5. Česko-anglické uspořádání předpisu je v souladu s běžnou praxí provádění mezinárodních dohod a úmluv. Současně usnadňuje práci s tímto předpisem českým pracovníkům, stejně jako jejich případnou komunikaci se zahraničními partnery. 6. Titulní strany českého vydání předpisu jsou aktualizovány podle posledního předpisu respektive Amendmentu vydaného JAA. 7. Vzhledem k zavedení předpisu JAR MMEL/MEL, Amendment 1 v České republice v pozdějších termínech je datum účinnosti tohoto předpisu změněno pro Českou republiku na Poznámky k českému překladu: 1. Tam, kde v anglickém originálu je úprava textu dvousloupcová, je v českém vydání Části 1 tohoto předpisu jeden sloupec v angličtině, druhý v češtině k usnadnění komunikace v rámci Sdružených leteckých úřadů a obecně se všemi cizími Leteckými úřady. V Části 2 tohoto předpisu, jejíž text je v originále psán přes celou stránku, je uveden nejprve český text celé Části 2, za nímž následuje Část 2 v originálu. 2. České názvy dokumentů a všech orgánů a organizací uváděných v tomto předpisu jsou psány s velkým počátečním písmenem. Velké počáteční písmeno je použito i u několika dalších slov, která tím mají být zdůrazněna nebo má být odlišen jejich specifický význam od jejich běžného významu. 3. Protože lomítko mezi dvěma slovy nemá v češtině ustálený význam, poznamenáváme, že lomítko značí použitelnost jednotlivých pojmů před a za lomítkem současně i odděleně (a/nebo). 4. Úřad, "Národní letecký úřad" nebo Letecký úřad znamená v ČR Úřad pro civilní letectví (ÚCL). U - 1

6 5. Závazné formulace používají: - "je povinen" /v anglickém originále "shall"/ v předpisu tam, kde znamenají příkaz, jehož nesplnění může vést k postihu, - "musí" /v anglickém originále "must"/ v předpisu tam, kde znamenají požadavek a současně nutnou podmínku (t.j. nesplnění má za následek nevydání Osvědčení, Oprávnění nebo Schválení.) 6. Zkratka AOC (Air Operator Certificate) je v tomto předpisu překládána v návaznosti na názvosloví předpisu jako "Osvědčení leteckého provozovatele". Ve stávajícím znění leteckého zákona je termín "Air Operator Certificate" používán jako "Osvědčení leteckého dopravce". 7. Veškeré vzorce, hodnoty a jednotky (metrické a anglosaské) vyskytující se v předpisu a jejich vzájemné přepočty jsou uvedeny tak jako v originálním vydání předpisu a při překladu nebyly dále upravovány. 8. Tam, kde v anglickém originálu byla zjištěna tisková či věcná chyba, je anglický text tohoto předpisu opisem anglického originálu a pod české znění tohoto odstavce je vložena poznámka zpracovatelů předpisu. 9. Je třeba upozornit, že JAA důsledně nedodržuje pravidlo tučných závorek. V některých případech dochází ke změně textu i tam, kde tato změna není vyznačena tučnými hranatými závorkami. V tomto směru se vydání v ČR drží originální formy předpisu a závorky ve shodě s ním také neuvádí. U - 2

7 Účinnost předpisu, změn a oprav Název změny Datum Změnil(-a) účinnosti Datum Příjmení/podpis Amendment Název opravy Datum Změnil(-a) účinnosti Datum Příjmení/podpis U - 3

8 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO U - 4

9 PODROBNÝ OBSAH JAR-MMEL/MEL ZÁKLADNÍ SEZNAM MINIMÁLNÍHO VYBAVENÍ A SEZNAM MINIMÁLNÍHO VYBAVENÍ Odstavec ÚVODNÍ USTANOVENÍ K ČESKÉMU VYDÁNÍ PŘEDMLUVA SEZNAM PLATNÝCH STRAN [PREAMBULE Strana U 1 F-1 CL-1 P-1] ČÁST 1 - POŽADAVKY Všeobecně a úprava HLAVA A VŠEOBECNĚ JAR-MMEL/MEL.001 Platnost 1-A-1 [JAR-MMEL/MEL.002 Účinnost 1-A-1 JAR-MMEL/MEL.003 Vyhovění 1-A-1] JAR-MMEL/MEL.005 Názvosloví 1-A-1 HLAVA B MMEL JAR-MMEL/MEL.010 Všeobecně 1-B-1 JAR-MMEL/MEL.015 Druhy provozu 1-B-1 JAR-MMEL/MEL.020 [Příprava MMELu] 1-B-1 JAR-MMEL/MEL.025 Formát a jazyk MMEL 1-B-1 JAR-MMEL/MEL.030 Vícenásobné provozní neschopnosti 1-B-2 JAR-MMEL/MEL.035 Provozní postupy a postupy údržby 1-B-2 JAR-MMEL/MEL.040 Lhůty oprav 1-B-2 JAR-MMEL/MEL.045 [Přijetí MMELu] 1-B-3 [JAR-MMEL/MEL.046 Revize MMELu 1-B-3] HLAVA C MEL JAR-MMEL/MEL.050 Všeobecně 1-C-1 JAR-MMEL/MEL.055 Druhy provozu 1-C-1 JAR-MMEL/MEL.060 Příprava MELu 1-C-1 JAR-MMEL/MEL.065 Formát MELu 1-C-1 JAR-MMEL/MEL.070 Vícenásobné provozní neschopnosti 1-C-2 JAR-MMEL/MEL.075 Provozní postupy a postupy údržby 1-C-2 JAR-MMEL/MEL.080 Lhůty oprav 1-C-3 [JAR-MMEL/MEL.081 Prodloužení lhůty oprav (RIE) 1-C-3] JAR-MMEL/MEL.085 Schválení MELu 1-C-3 JAR-MMEL/MEL.090 Provoz překračující rozsah MEL 1-C-4 Amendment 1 Vydáno JAA: C - 1

10 ČÁST 2 SPOLEČNÉ PORADNÍ OBĚŽNÍKY (ACJ) Všeobecně a úprava [HLAVA A VŠEOBECNĚ] ACJ MMEL/MEL.001([a]) Omezení platnosti MEL 2-A-1 [ACJ MMEL/MEL.003 Vyhovění 2-A-1] [HLAVA B MMEL] [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně 2-B-1] ACJ MMEL/MEL.025 Formát MMELu 2-B-1 ACJ MMEL/MEL.030 Vícenásobné provozní neschopnosti 2-B-1 ACJ MMEL/MEL.040/.080 Lhůty oprav 2-B-2 Dodatek 1 k ACJ MMEL/MEL.025 Formát MMELu 2-B-3 Dodatek 2 k ACJ MMEL/MEL.025 Vzor MMEL Preambule 2-B-4 [HLAVA C MEL] [ACJ MMEL/MEL.055 Druhy provozu 2-C-1 ACJ MMEL/MEL.060(b) Příprava MELu 2-C-1] ACJ MMEL/MEL.065 Formát MELu 2-C-1 [ACJ MMEL/MEL.075 Provozní postupy a postupy údržby 2-C-1 ACJ MMEL/MEL.081 Prodloužení lhůty oprav (RIE) 2-C-2] Dodatek 1 k ACJ MMEL/MEL.065 Vzor MEL Preambule 2-C-3 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Vydáno JAA: Amendment 1 C - 2

11 CONTENTS (Details) JAR-MMEL/MEL MASTER MINIMUM EQUIPMENT LIST AND MINIMUM EQUIPMENT LIST Paragraph Page FOREWORD F-1 CHECK LIST OF PAGES [PREAMBLE CL-1 P-1] SECTION 1 - REQUIREMENTS General and Presentation SUBPART A GENERAL JAR-MMEL/MEL.001 Applicability 1-A-1 [JAR-MMEL/MEL.002 Effectivity 1-A-1 JAR-MMEL/MEL.003 Compliance 1-A-1] JAR-MMEL/MEL.005 Terminology 1-A-1 SUBPART B MMEL JAR-MMEL/MEL.010 General 1-B-1 JAR-MMEL/MEL.015 [Types] of Operation 1-B-1 JAR-MMEL/MEL.020 [Preparation of MMEL] 1-B-1 JAR-MMEL/MEL.025 Format and language of MMEL 1-B-1 JAR-MMEL/MEL.030 Multiple Unserviceabilities 1-B-2 JAR-MMEL/MEL.035 Operational and Maintenance Procedures 1-B-2 JAR-MMEL/MEL.040 Rectification Intervals 1-B-2 JAR-MMEL/MEL.045 MMEL [Acceptance] 1-B-3 [JAR-MMEL/MEL.046 MMEL Revisions 1-B-3] ] SUBPART C MEL JAR-MMEL/MEL.050 General 1-C-1 JAR-MMEL/MEL.055 [Types] of Operation 1-C-1 JAR-MMEL/MEL.060 Preparation of MEL 1-C-1 JAR-MMEL/MEL.065 Format of MEL 1-C-1 JAR-MMEL/MEL.070 Multiple Unserviceabilities 1-C-2 JAR-MMEL/MEL.075 Operational and Maintenance Procedures 1-C-2 JAR-MMEL/MEL.080 Rectification Intervals 1-C-3 [JAR-MMEL/MEL.081 Rectification Interval Extension (RIE) 1-C-3] JAR-MMEL/MEL.085 MEL Approval 1-C-3 JAR-MMEL/MEL.090 Operations outside the scope of the MEL 1-C-4 Amendment 1 Issued JAA: C - 1

12 SECTION 2 ADVISORY CIRCULAR JOINT (ACJ) General and Presentation [SUBPART A GENERAL] ACJ MMEL/MEL.001([a]) Limit of MEL Applicability 2-A-1 [ACJ MMEL/MEL.003 Compliance 2-A-1] [SUBPART B MMEL] [ACJ-MMEL/MEL.010(c) General 2-B-1] ACJ MMEL/MEL.025 Format of MMEL 2-B-1 ACJ MMEL/MEL.030 Multiple Unserviceabilities 2-B-1 ACJ MMEL/MEL.040/.080 Rectification Intervals 2-B-2 Appendix 1 to ACJ MMEL/MEL.025 Format of MMEL 2-B-3 Appendix 2 to ACJ MMEL/MEL.025 Specimen MMEL Preamble 2-B-4 [SUBPART C MEL] [ACJ MMEL/MEL.055 Types of Operation 2-C-1 ACJ MMEL/MEL.060(b) Preparation of MEL 2-C-1] ACJ MMEL/MEL.065 Format of MEL 2-C-1 [ACJ MMEL/MEL.075 Operational and Maintenance Procedures 2-C-1 ACJ MMEL/MEL.081 Rectification Interval Extension (RIE) 2-C-2] Appendix 1 to ACJ MMEL/MEL.065 Specimen MEL Preamble 2-C-3 INTENTIONALLY LEFT BLANK Issued JAA: Amendment 1 C - 2

13 PŘEDMLUVA 1 Úřady pro civilní letectví určitých evropských států schválily společné úplné a podrobné letecké předpisy, označované jako Společné letecké předpisy (JAR), s úmyslem minimalizovat potíže s typovou certifikací ve společně financovaných podnicích, usnadnit vývoz a dovoz leteckých výrobků, ulehčit uznávání údržby prováděné v jednom evropském státě Úřadem pro civilní letectví jiného evropského státu a regulovat provoz obchodní letecké dopravy. 2 Předpisy JAR jsou uznávány Úřady pro civilní letectví zúčastněných států uznávají předpisy JAR jako přijatelný základ pro průkaz splnění jejich národních předpisů letové způsobilosti. 3 [ ]Kdykoliv předpisy JAR uvažují konstrukci letadla nebo zástavbu a činnost vybavení, předpokládá se, že při [zahájení] letu neexistují žádné známé poruchy. Při různých úrovních zálohování zapracovaných do konstrukce letadel však nemusí být požadována činnost určitých systémů nebo zastavěného vybavení, jestliže zbylé provozuschopné vybavení může udržet přijatelnou úroveň bezpečnosti. 4 Předpis JAR-MMEL/MEL stanovuje podmínky pro schválení dokladů nazývaných Základní seznam minimálního vybavení (MMEL) a Seznam minimálního vybavení (MEL). 5 MMEL/MEL je zmírňující dokument použitelný v případě zjištění poruchy. Jeho účelem však není podporovat provoz letadel s neprovozuschopným vybavením nebo sloužit jako kontrolní seznam (checklist) provozuschopnosti. Takové provozy jsou povoleny jedině jsou-li výsledkem pečlivé analýzy každé položky, aby se zajistilo udržení [přijatelné] úrovně bezpečnosti. Základním hlediskem při povolování odbavení letadla s vadným vybavením je, že by se mělo omezit trvání provozu letadla v tomto stavu. 6 Budoucí vývoj požadavků pro tento předpis JAR bude v souladu s dohodnutými postupy změnování. Zhruba řečeno, tyto postupy jsou takové, že Amendment JAR-MMEL/MEL může být navržen kterýmkoliv úřadem pro civilní letectví zúčastněných států a kteroukoliv organizací zastoupenou v [ Poradním orgánu zúčastněných osob (IPAP)]. 7 Významy termínů a [zkratek] použitých v tomto předpisu JAR-MMEL/MEL jsou uvedeny v tomto předpisu JAR-MMEL/MEL a v předpisu JAR-1, Definice a zkratky. 8 Amendmenty JAR-MMEL/MEL jsou vydávány jako změnové strany. Strany mají datum účinnosti a mají stejný status a platnost jako JAR-MMEL/MEL s tímto datem. 9 Nový, změněný a opravený text se vkládá do tučných hranatých závorek. 10 Doklady o připomínkách/reakcích vzniklé následně po konzultacích Oznámení navrhovaného Amendmentu (NPA) jsou vypracovány JAA a publikovány na internetové stránce JAA: Čtenáři také mohou dle potřeby požádat Ústředí JAA o kopie konkrétních dokladů o připomínkách/reakcích. Amendment 1 Vydáno JAA: F - 1

14 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Vydáno JAA: Amendment 1 F - 2

15 FOREWORD 1 The Civil Aviation Authorities of certain European countries have agreed common comprehensive and detailed aviation requirements, referred to as the Joint Aviation Requirements (JAR), with a view to minimising Type Certification problems on joint ventures, to facilitate the export and import of aviation products, to make it easier for maintenance carried out in one European country to be accepted by the Civil Aviation Authority in another European country and to regulate commercial air transport operations. 2 The JARs are recognised by the Civil Aviation Authorities of participating countries as an acceptable basis for showing compliance with their national airworthiness codes. 3 [ ]Whenever the JARs consider aircraft design, or installation and operation of equipment, it is assumed that no known failures exists at the [commencement] of flight. However, with various levels of redundancy designed into aircraft, operation of certain systems or installed equipment may not be required if the remaining operative equipment can maintain an acceptable level of safety. 4 JAR-MMEL/MEL prescribes the conditions for the approval of documents called "Master Minimum Equipment Lists" (MMEL) and "Minimum Equipment Lists" (MEL). 5 The MMEL/MEL is an alleviating document to be used when a failure has been identified. Its purpose is not, however, to encourage the operation of aircraft with inoperative equipment, or to act as a serviceability check list. Such operations are permitted only as a result of careful analysis of each item to ensure that [an acceptable] level of safety is maintained. A fundamental consideration in permitting the dispatch of aircraft with inoperative equipment is that the continued operation of an aircraft in this condition should be limited. 6 Future development of the requirements for this JAR will be in accordance with the agreed amendment procedures. Broadly, these procedures are such that amendment of JAR-MMEL/MEL can be proposed by the Civil Aviation Authority of any of the participating countries and by any organisation represented on the [IPAP (Intrested Parties Advisory Panel)]. 7 The meaning of terms and [abbreviations] used in this JAR-MMEL/MEL are contained in this JAR- MMEL/MEL and in JAR-1, Definitions and Abbreviations. 8 Amendments to the text in this JAR-MMEL/MEL are issued as Replacement Pages. These show an effective date and have the same status and applicability as JAR-MMEL/MEL from that date. 9 New, amended and corrected text is enclosed within heavy brackets. 10 Comment/Response Documents developed following Notice of Proposed Amendment (NPA) consultation have been produced by the JAA and are published on the JAA Internet Site: Readers can also apply to JAA Headquarters for copies of specific Comment/Response Documents as required. Amendment 1 Issued JAA: F - 1

16 INTENTIONALLY LEFT BLANK Issued JAA: Amendment 1 F - 2

17 SPOLEČNÉ LETECKÉ PŘEDPISY SEZNAM PLATNÝCH STRAN ZÁKLADNÍ SEZNAM MINIMÁLNÍHO VYBAVENÍ A SEZNAM MINIMÁLNÍHO VYBAVENÍ AMENDMENT 1 DATUM V současnosti jsou platné následující strany JAR-MMEL/MEL: Strana číslo Legenda Datum Titulní strana Amendment ii Amendment C-1 Amendment C-2 Amendment F-1 Amendment F-2 Amendment CL-1 Amendment CL-2 Amendment P-1 Amendment P-2 Amendment A-1 Amendment A-2 Amendment B-1 Amendment B-2 Amendment B-3 Amendment B-4 Amendment Amendment 1 Vydáno JAA: CL - 1

18 1-C-1 Amendment C-2 Amendment C-3 Amendment C-4 Amendment A-1 Amendment A-2 Amendment B-1 Amendment B-2 Amendment B-3 Amendment B-4 Amendment B-5 Amendment B-6 Amendment C-1 Amendment C-2 Amendment C-3 Amendment C-4 Amendment C-5 Amendment C-6 Amendment ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Vydáno JAA: Amendment 1 CL - 2

19 JOINT AVIATION REQUIREMENTS CHECK LIST OF PAGES JAR-MMEL/MEL MASTER MINIMUM EQUIPMENT LIST/MINIMUM EQUIPMENT LIST AMENDMENT 1 DATED The following pages of JAR- MMEL/MEL are now current: Page No Legend Date Title Page Amendment ii Amendment C-1 Amendment C-2 Amendment F-1 Amendment F-2 Amendment CL-1 Amendment CL-2 Amendment P-1 Amendment P-2 Amendment A-1 Amendment A-2 Amendment B-1 Amendment B-2 Amendment B-3 Amendment B-4 Amendment Amendment 1 Issued JAA: CL - 1

20 1-C-1 Amendment C-2 Amendment C-3 Amendment C-4 Amendment A-1 Amendment A-2 Amendment B-1 Amendment B-2 Amendment B-3 Amendment B-4 Amendment B-5 Amendment B-6 Amendment C-1 Amendment C-2 Amendment C-3 Amendment C-4 Amendment C-5 Amendment C-6 Amendment INTENTIONALLY LEFT BLANK Issued JAA: Amendment 1 CL - 2

21 [PREAMBULE Předchozí vydání JAR-MMEL/MEL bylo publikováno 1. května Amendment Účelem tohoto amendmentu je začlenit NPA-MMEL/MEL 2 jak je uvedeno dále: Titulní a zadní strana Revize a status titulní strany. Změna kontaktní adresy a seznamu států na zadní straně. Obsah Revize číslování stran, pokud je to nutné, v podrobném obsahu. Část 1 Hlava A, B a C Zcela nové vydání celého předpisu vyplývající z NPA-MMEL/MEL 2. Část 2 Hlava A, B a C Zcela nové vydání celého předpisu vyplývající z NPA-MMEL/MEL 2.] Amendment 1 Vydáno JAA: P - 1

22 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO Amendment 1 Vydáno JAA: P - 2

23 [PREAMBLE The initial issue of JAR-MMEL/MEL was published on 1 May Amendment The purpose of this amendment is to incorporate NPA-MMEL/MEL 2 as listed below: Title Page and Verso Revision to title page and status. Revision to verso page to amend addresses and list of the countries. Contents Revision of page numbers where necessary in the contents (details) page. Section 1 Subpart A, B and C Complete re-issue of the whole document arising from NPA-MMEL/MEL 2. Section 2 Subpart A, B and C Complete re-issue of the whole document arising from NPA-MMEL/MEL 2.] Amendment 1 Issued JAA: P - 1

24 INTENTIONALLY LEFT BLANK Issued JAA: Amendment 1 P - 2

25 ČÁST 1 SECTION 1 JAR-MMEL/MEL ČÁST 1 - POŽADAVKY SECTION 1 - REQUIREMENTS 1 VŠEOBECNĚ Tato Část 1 obsahuje požadavky pro schvalování Základních seznamů minimálního vybavení a Seznamů minimálního vybavení. 1 GENERAL This Section 1 contains the requirements for the approval of Master Minimum Equipment Lists and Minimum Equipment Lists. 2 ÚPRAVA 2.1 Požadavky předpisu JAR-MMEL/MEL jsou uvedeny ve dvou sloupcích na volných listech, přičemž každá stránka je označena datem vydání nebo číslem Amendmentu, pod nímž je změněna nebo nově vydána. 2.2 Vysvětlující poznámky, které netvoří součást požadavků, jsou psány menším písmem. Podnadpisy jsou psány kurzívou. 2 PRESENTATION 2.1 The Requirements of JAR-MMEL/MEL are presented in two columns on loose pages being identified by the date of issue or the Change number under which it is amended or reissued. 2.2 Explanatory Notes not forming part of the JAR text appear in smaller typeface. Sub-headings are in italic typeface Vydáno/Issued JAA:

26 ČÁST 1 SECTION 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO INTENTIONALLY LEFT BLANK Vydáno/Issued JAA:

27 ČÁST 1 Hlava A SECTION 1 Subpart A JAR-MMEL/MEL HLAVA A VŠEOBECNĚ SUBPART A GENERAL JAR-MMEL/MEL.001 Platnost JAR-MMEL/MEL.001 Applicability [ ] [ ] [(a) Omezení platnosti MEL. MEL je platný až do [(a) Limit of MEL Applicability. The MEL is applicable zahájení letu. (Viz ACJ MMEL/MEL.001(a)).] up to the commencement of flight. (See ACJ MMEL/MEL.001(a)).] (b) Příkazy k zachování letové způsobilosti a ostatní Závazné požadavky. Existuje-li rozpor mezi MMEL [nebo] MEL a Příkazem k zachování letové způsobilosti nebo jiným Závazným požadavkem, musí platit údaje nebo informace obsažené v Příkazu k zachování letové způsobilosti nebo v Závazném požadavku (např. Požadavek k zachování letové způsobilosti). [ ] [ ] (b) Airworthiness Directives and other Mandatory Requirements. Where there is a conflict between the MMEL [or] MEL and an Airworthiness Directive or any other Mandatory Requirement, it is the data or information contained in the Airworthiness Directive or the Mandatory Requirement (e.g. Continued Airworthiness requirement) which shall override. [ ] [ ] [JAR-MMEL/MEL.002 Účinnost [JAR-MMEL/MEL.002 Effectivity Amendmenty k JAR-MMEL/MEL nabývají účinnosti 6 měsíců ode dne vydání.] Amendments to JAR-MMEL/MEL become effective 6 months after publication.] [JAR-MMEL/MEL.003 Vyhovění (Viz ACJ-MMEL/MEL.003) Tento předpis JAR nebude uplatňován se zpětnou účinností. MMELy a MELy existující před 1. květnem 2000 zůstanou platné a použitelné.] [JAR-MMEL/MEL.003 Compliance (See ACJ-MMEL/MEL.003) This JAR will not be applied retrospectively. MMELs and MELs existing prior to 1 May 2000 will continue to remain valid and applicable.] JAR-MMEL/MEL.005 Názvosloví JAR-MMEL/MEL.005 Terminology Výrazy a [zkratky] použité v předpise JAR-MMEL/MEL a jejich význam: Terms and [abbreviations] used in JAR-MMEL/MEL have the following meaning: (a) Jak požadují provozní předpisy Uvedená položka vybavení podléhá určitým ustanovením (omezujícím nebo povolujícím), vyjádřeným platnými provozními předpisy. (b) Schváleno Úřadem znamená [potvrzení Úřadem, na základě dokumentace, jako vhodné pro zamýšlený účel (Odkaz na JAR-1).] [(c) Úřad Příslušný orgán, který je odpovědný za bezpečnostní regulaci a dozor nad civilním letectvím. V souvislosti s Hlavou B JAR-MMEL/MEL to znamená Úřad státu projekce. V souvislosti s Hlavou C JAR- MMEL/MEL to znamená Úřad státu provozovatele.] [(d)] Kalendářní den Období 24 hodin od půlnoci do půlnoci založené na UTC čase nebo místním čase, podle volby provozovatele. [(e)] Zahájení letu Okamžik, kdy se letadlo začíná pohybovat vlastní silou za účelem přípravy ke vzletu. (a) "As required by operating requirements" The listed item of equipment is subject to certain provisions (restrictive or permissive) expressed in the applicable operational requirements. (b) "Approved by the Authority" means.[documented by the Authority as suitable for the purpose intended (Refer to JAR-1).] [(c) "Authority" The competent body responsible for safety regulation and oversight of Civil Aviation. In the context of JAR-MMEL/MEL Subpart B, this means the Authority of the State of Design. In the context JAR- MMEL/MEL Subpart C, this means the Authority of the State of the Operator.] [(d)] "Calendar Day" A 24 hour period from midnight to midnight based on either UTC or local time, as selected by the operator. [(e)] "Commencement of flight" The point when an aircraft begins to move under its own power for the purpose Amendment 1 Vydáno/Issued JAA: A - 1

28 ČÁST 1 Hlava A SECTION 1 Subpart A of preparing for take off. [(f)] Den zjištění Kalendářní den, ve který byl údaj o závadě zapsán do záznamu o údržbě letadla nebo palubního deníku. [(g) Vybavení znamená položku, funkci, letadlový celek nebo systém. (h) Den letu znamená 24 hodinové období (od půlnoci do půlnoci) měřené buď v čase UTC, nebo v místním čase, dle určení provozovatelem, ve kterém dotčené letadlo zahájilo alespoň jeden let.] [(i)] Je-li zastavěn [znamená, že] vybavení je buď nepovinné nebo není vyžadováno jeho zastavění do všech letadel, na která se MMEL vztahuje. [(j)] [Mimo provoz] znamená [], že [vybavení] neplní určený účel nebo nepracuje důsledně v mezích svých návrhových provozních mezí nebo tolerancí. Některé [vybavení] bylo navrženo tak, aby bylo odolné vůči poruchám a je sledováno [] počítači, které vysílají zprávy o závadách do centrálního počítače pro potřeby údržby. Přítomnost této kategorie zprávy [nutně] neznamená, že dané [vybavení] je mimo provoz. [(k) JAA MMEL znamená MMEL (včetně dodatku MMEL), který JAA doporučily Úřadu k přijetí.] [(f)] "Day of discovery" The calendar day that a malfunction was recorded in the aircraft maintenance record/log book. [(g) "Equipment" means item, function, component or system. (h) "Flight day" means a 24 hour period (from midnight to midnight) either UTC or local time, as established by the operator, during which at least one flight is initiated for the affected aircraft.] [(i)] "If installed" [means that the] equipment is either optional or is not required to be installed on all aircraft covered by the MMEL. [(j)] "Inoperative" means [] that the [equipment] does not accomplish its intended purpose or is not consistently functioning within its design operating limits or tolerances. Some [equipments] have been designed to be fault tolerant and are monitored by [] computers which transmit fault messages to a centralised computer for the purpose of maintenance. The presence of this category of message does not [necessarily] mean that the [equipment] is inoperative. [(k) "JAA MMEL" means the MMEL (including MMEL Supplement) which is recommended by the JAA for acceptance by the Authority.] [(l)] MEL Zkratka pro Seznam minimálního vybavení. [(l)] List. "MEL" An abbreviation for Minimum Equipment [(m)] MMEL Zkratka pro Základní seznam minimálního vybavení. [(n)] Dodatek MMEL Seznam spojený s MMEL pro letadlo, pro které byla žádost o první typovou certifikaci podána u Úřadu státu, který není členem JAA. Tento [dodatek] označuje všechny rozdíly od [] MMEL [schváleného Úřadem státu projekce]. []MMEL [schválený Úřadem státu projekce] spolu s dodatkem tvoří [] schválený JAA MEL. [(o) Lhůta opravy Časové omezení provozu s nepracujícím vybavením. (p) RIE Zkratka pro prodloužení lhůty oprav (Rectification Interval Extension). (q) Doplňkové typové osvědčení je definováno v JAR21 / EASA IR Části 21. (r) Držitel Doplňkového typového osvědčení je držitel nebo žadatel o Doplňkové typové osvědčení.] [(s)] Typové osvědčení [] [je definováno v JAR 21 / EASA IR Část 21.] [(t)] Držitel Typového osvědčení [je] držitel nebo žadatel o Typové osvědčení[]. [(m)] "MMEL" An abbreviation for Master Minimum Equipment List. [(n)] "MMEL Supplement" A list associated with MMELs for aircraft for which application for first type certification is made to a non-jaa Authority. The [Suplement] identifies any differences from [] the MMEL [approved by the State of Design]. The MMEL [approved by the State of Design] and the Supplement constitute the JAA [] MEL. [(o) "Rectification interval" A limitation on the duration of operations with inoperative equipment. (p) "RIE" An abbreviation for Rectification Interval Extension. (q) "Supplemental Type Certificate" is defined in JAR 21 / EASA IR Part 21. (r) "Supplemental Type Certificate Holder" is the holder of, or applicant for, a Supplemental Type Certificate.] [(s)] "Type Certificate" [] [is defined in JAR 21 / EASA IR Part 21.] (t) "Type Certificate [H]older" [is the] holder of or applicant for a Type Certificate.[] Vydáno/Issued JAA: Amendment A - 2

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c)

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) ČÁST 2 Hlava B JAR-MMEL/MEL ACJ HLAVA B [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) Vybavení, které se nevztahuje k bezpečnosti, je takové vybavení, které není požadováno k účelům týkajícím

Více

LETECKÝ PŘEDPIS JAR - FCL 1. Způsobilost členů letových posádek (Letoun) Amendment 7

LETECKÝ PŘEDPIS JAR - FCL 1. Způsobilost členů letových posádek (Letoun) Amendment 7 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS JAR - FCL 1 Způsobilost členů letových posádek (Letoun) Amendment 7 Uveřejněno pod číslem jednacím 152/2007-220-SP/2.

Více

EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů

EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů EUREKA EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů Svatopluk Halada, AIP ČR Josef Martinec, MŠMT Praha, 18. 3. 2014 EUREKA > 2 EUREKA obecně nabízí Kontakt s Národními

Více

ACJ HLAVA C. [ACJ-MMEL/MEL.055 Druhy provozu Viz JAR-MMEL/MEL.055

ACJ HLAVA C. [ACJ-MMEL/MEL.055 Druhy provozu Viz JAR-MMEL/MEL.055 ČÁST 2 Hlava C JAR-MMEL/MEL ACJ HLAVA C [ACJ-MMEL/MEL.055 Druhy provozu Viz JAR-MMEL/MEL.055 V MELu by měly být uvedeny podmínky pro odbavení letů, které jsou prováděny v souladu se Seznamem zvláštních

Více

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*)

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*) Pro více informací kontaktujte / For further information please contact: Ing. Hana Fojtáchová, e-mail: fojtachova@czechtourism.cz Ing. Martin Košatka, e- mail: kosatka@czechtourism.cz Zahraniční hosté

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

ÚVODNÍ ČÁST L 8/A. 26.6.2014 vii Změna č. 9 DEFINICE. Pojmy použité v tomto předpisu mají tyto významy:

ÚVODNÍ ČÁST L 8/A. 26.6.2014 vii Změna č. 9 DEFINICE. Pojmy použité v tomto předpisu mají tyto významy: ÚVODNÍ ČÁST L 8/A DEFINICE Pojmy použité v tomto předpisu mají tyto významy: Dodatečné instrukce pro zachování letové způsobilosti (Additional instructions for continued airworthiness) Jsou dodatečné informace

Více

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation 1. - 3 čtvrtletí 2010 Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay index počet hostů 1-3 Q 2010/1-3

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2008 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ Obsah: 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2007 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3.

Více

147.A.210 147.A.300 147.A.305. Schválené kurzy. Paragraf / Odstavec. Subject / Předmět

147.A.210 147.A.300 147.A.305. Schválené kurzy. Paragraf / Odstavec. Subject / Předmět Part147 APPROVAL RECOMMENDATION REPORT EASA FORM 22 DOPORUČUJÍCÍ ZPRÁVA PRO VYDÁNÍ OPRÁVNĚNÍ PODLE Části147 FORMULÁŘ 22 EASA Part 1: General / Část 1: Všeobecně Name of organisation / Název organizace:

Více

ÚCL-S-094-1/05. Postup pro vydání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) transferovanému letadlu

ÚCL-S-094-1/05. Postup pro vydání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) transferovanému letadlu Strana 1 ÚCL-S-094-1/05 č.j. 12755/05-432 změna č.1 č.j. 372/07-432 Zpracovatel: Ing. Jaroslav Seyfried vedoucí odd. DL Postup pro vydání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) transferovanému letadlu

Více

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence

ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC ŽÁDOST / APPLICATION o průkaz způsobilosti technika údržby letadel / aircraft maintenance licence I. Údaje o žadateli / Applicants

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

1. OBECNĚ. 1.1 Změny a opravy: zapracována zapracována. 1.2 Seznam platných stran:

1. OBECNĚ. 1.1 Změny a opravy: zapracována zapracována. 1.2 Seznam platných stran: 1.1 Změny a opravy: 1. OBECNĚ změny 1 1.6.2016 zapracována 2 17.6.2016 zapracována opravy 1.2 Seznam platných stran: Název: Strana: Platná od: Změna: Obecně 1 17.6.2016 2 Obecně 2 17.6.2016 2 Pověřování

Více

1. OBECNĚ. 1.1 Záměrně vynecháno 1.2 Záměrně vynecháno. 1.3 Seznam použitých zkratek:

1. OBECNĚ. 1.1 Záměrně vynecháno 1.2 Záměrně vynecháno. 1.3 Seznam použitých zkratek: 1. OBECNĚ 1.1 Záměrně vynecháno 1.2 Záměrně vynecháno 1.3 Seznam použitých zkratek: AMC AOC EK EIR FCL GM ICAO IFR IR ÚCL Přijatelné způsoby průkazu (Acceptable Means of Compliance) Osvědčení leteckého

Více

Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií

Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií P. Pazdiora XI. Hradecké vakcinologické dny 1.-3.10.2015 Počet Příušnice v ČR a Plzeňském kraji (1980-2015*) 100000 ČR

Více

SMĚRNICE CAA-SLP-002-n-14

SMĚRNICE CAA-SLP-002-n-14 SMĚRNICE CAA-SLP-002-n-14 Postupy pro udělení schválení, nebo schválení změny alternativních způsobů průkazu a jejich následné uplatňování Procedures for granting a prior approval / change of Alternate

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Č.j.:13277/4287-TI/99 Vydáno dne: 23.11.1999 Zpracovatel: Ing.J.Kamarýt Odd. draků a mech. systémů PORADNÍ OBĚŽNÍK Věc: Způsoby prokazování jednotlivých požadavků

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.080.20 2006 Překladatelské služby - Požadavky na poskytování služby Listopad ČSN EN 15038 76 1501 Translation services - Service requirements Services de traduction - Exigences

Více

POSTUPY A PODMÍNKY PRO UDÉLENÍ SOUHLASU K NÁJMU A PRONÁJMU LETADLA S POSÁDKOU A BEZ POSÁDKY /WET LEASE / DRY LEASE/ /OBCHODNÍ LETECKÁ DOPRAVA/ Obsah

POSTUPY A PODMÍNKY PRO UDÉLENÍ SOUHLASU K NÁJMU A PRONÁJMU LETADLA S POSÁDKOU A BEZ POSÁDKY /WET LEASE / DRY LEASE/ /OBCHODNÍ LETECKÁ DOPRAVA/ Obsah POSTUPY A PODMÍNKY PRO UDÉLENÍ SOUHLASU K NÁJMU A PRONÁJMU LETADLA S POSÁDKOU A BEZ POSÁDKY /WET LEASE / DRY LEASE/ /OBCHODNÍ LETECKÁ DOPRAVA/ Obsah 1. Všeobecně 2. Definice a použité zkratky 3. Krátkodobý

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.50 2002 Environmentální značky a prohlášení - Obecné zásady ČSN EN ISO 14020 01 0920 Srpen idt ISO 14020:2000 Environmental labels and declarations - General principles

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR L. Dušek, J. Mužík, J. Koptíková, T. Pavlík,

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání 2010

Česká republika v mezinárodním srovnání 2010 Česká republika v mezinárodním srovnání 2010 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2009 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové výnosy vybraných plodin,

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300)

ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300) ČESKÁ NORMA ICS 03.120.10 Únor 1997 Management jakosti - Směrnice pro plány jakosti ČSN ISO 10005 01 0332 Quality management - Guidelines for quality plans Management de la qualité - Lignes directrices

Více

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP)

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP) UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

Problematika vydávání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) v obchodní letecké dopravě

Problematika vydávání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) v obchodní letecké dopravě 1. Úvod Problematika vydávání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) v obchodní letecké dopravě 2. Tento materiál shrnuje požadavky na provádění kontroly letové způsobilosti letadel a vydávání, popř.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ] CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Návrh V Bruselu, C NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011 ze dne [ ] kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých

Více

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012 www.pwc.com Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Co je švarcsystém pracovněprávní úprava Mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou existuje obchodněprávní vztah, na jehož základě je vykonávána závislá

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.080.20; 13.310 Březen 2012 Letištní a letecké bezpečnostní služby ČSN EN 16082 31 0440 Airport and aviation security services Offre de services de sureté aéronautique Flughafen-

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.10 Říjen 2011 Stavební vápno Část 3: Hodnocení shody ČSN EN 459-3 72 2201 Building lime Part 3: Conformity evaluation Chaux de construction Partie 3: Evaluation de la conformité

Více

I N F O R M A T I O N

I N F O R M A T I O N I N F O R M A T I O N about the way of the economic operators registration and assignment of the EORI number in the Czech Republic The Commission Regulation No. 312/2009 which amends the Commission Regulation

Více

PORADNÍ OBĚŽNÍK PO/TI L8/A

PORADNÍ OBĚŽNÍK PO/TI L8/A ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÁ REPUBLIKA strana: 1 stran: 6 160 08 PRAHA 6 letiště Ruzyně Vydáno dne: 14.01.2002 PORADNÍ OBĚŽNÍK PO/TI L8/A.2.2.5. Příloha k typovému osvědčení Ing. Pavel M a t o u š e

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR Lékařská fakulta Masarykova Univerzita,

Více

ČSN EN ISO OPRAVA 2

ČSN EN ISO OPRAVA 2 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10; 11.040.01 Květen 2010 Zdravotnické prostředky Systémy managementu jakosti Požadavky pro účely předpisů ČSN EN ISO 13485 OPRAVA 2 85 5001 idt EN ISO 13485:2003/AC:2009-08

Více

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 17 January 2005 5403/05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COVER NOTE From : Mr. Jan KOHOUT, Permanent Representative of the Czech Republic to the European Union Date of receipt

Více

ze dne 20. listopadu 2003

ze dne 20. listopadu 2003 UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

ze dne 7. prosince 2009

ze dne 7. prosince 2009 Evropská agentura pro bezpečnost letectví 7. prosince 2009 STANOVISKO Č. 03/2009 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ ze dne 7. prosince 2009 k nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES)

Více

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT:658.56 Duben 1992 SMĚRNICE PRO PROVĚŘOVÁNÍ SYSTÉMŮ JAKOSTI Část 1: Prověřování ČSN ISO 10011-1 01 0330 Guidelines for auditing quality systems - Part 1: Auditing Lignes directrices

Více

aktuality, novinky Ing. Martin Řehořek

aktuality, novinky Ing. Martin Řehořek CzechPOINT@office aktuality, novinky Ing. Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Aktuality z provozu KzMU statistiky Mám zájem o konverzi Kde

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

SEZNAM ZMĚN SEZNAM PLATNÝCH STRAN

SEZNAM ZMĚN SEZNAM PLATNÝCH STRAN PO - TVORBA A VEDENÍ PALUBNÍHO DENÍKU SEZNAM ZMĚN Změna číslo Datum účinnosti Datum Změnil Podpis 0 25. 8. 2016 1 17. 10. 2016 2 1. 2. 2017 SEZNAM PLATNÝCH STRAN Strana číslo Změna číslo Strana číslo Změna

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Uznání, výkon cizí soudní rozhodnutí. z členského státu EU

Uznání, výkon cizí soudní rozhodnutí. z členského státu EU Uznání, výkon cizí soudní rozhodnutí z členského státu EU 1 Stát, státní svrchovanost stát je suverénem na svém státním území soudní rozhodnutí projev suverenity cizí soudní rozhodnutí zásah do suverenity

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.110; 11.040.01; 11.120.01 1999 Informace výrobce zdravotnických prostředků ČSN EN 1041 85 5201 Únor Information supplied by the manufacturer with medical devices Informations

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

OSVĚDČENÍ K ČINNOSTEM

OSVĚDČENÍ K ČINNOSTEM Date MINISTERSTVO OBRANY MINISTRY OF DEFENCE ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC OSVĚDČENÍ K ČINNOSTEM APPROVAL CERTIFICATE ČiNo: MAA 218 Tímto se na základě 35n zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách

Více

EN :2014 zavedena v ČSN EN :2014 ( ) Slévárenství Technické dodací podmínky Část 2: Doplňkové požadavky na ocelové odlitky

EN :2014 zavedena v ČSN EN :2014 ( ) Slévárenství Technické dodací podmínky Část 2: Doplňkové požadavky na ocelové odlitky ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.140.80 Listopad 2015 Slévárenství Oceli na odlitky pro obecné použití ČSN EN 10293 42 0952 Steel castings Steel castings for general engineering uses Aciers moulés Aciers moulés

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

PROOČKOVANOST A TRENDY OČKOVÁNÍ V EVROPSKÉM REGIONU ROMAN PRYMULA

PROOČKOVANOST A TRENDY OČKOVÁNÍ V EVROPSKÉM REGIONU ROMAN PRYMULA PROOČKOVANOST A TRENDY OČKOVÁNÍ V EVROPSKÉM REGIONU ROMAN PRYMULA Kolektivní imunita Osoby, které jsou imunizovány, jsou chráněny před nemocí. Nemohou onemocnění získat, ani ho předat. NEVAKCINOVANI VAKCINOVANI

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.020.30; 01.040.23 2008 Lahve na plyny - Terminologie ČSN EN ISO 10286 07 8301 Únor Gas cylinders - Terminology Bouteilles à gaz - Terminologie Gasflaschen - Terminologie idt

Více

Praha 26. března EUREKA a Eurostars. Aktuální výzvy. The Eurostars Programme is powered by EUREKA and the European Community

Praha 26. března EUREKA a Eurostars. Aktuální výzvy. The Eurostars Programme is powered by EUREKA and the European Community Praha 26. března 2013 EUREKA a Eurostars Aktuální výzvy Typy projektů EUREKA > 2 Výzkum a Inovace s tržním uplatněním Mezinárodní síť pro malé a střední podniky a další Strategické iniciativy EUREKA projekty:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.75; 75.080; 75.200 2003 Ropný průmysl - Terminologie - Část 5: Doprava, skladování, ČSN ISO 1998-5 65 6000 Květen Petroleum industry - Terminology - Part 5: Transport,

Více

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10 Supplier Web 1/10 OBSAH: Supplier Web 1 ÚVOD... 3 1.1 POUŽITÍ... 3 1.2 ZNAČENÍ... 3 2 VSTUP DO APLIKACE... 4 3 OBJEDNÁVKY... 7 4 LEGAL DISCLAIMER... 10 2/10 1 Úvod 1.1 Použití Dokument slouží jako uživatelská

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.200.10 2008 Měřidla tepla - Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba ČSN EN 1434-6 25 8511 Září Heat meters - Part 6: Installation, commissioning,

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/13 21 MAR +420

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 79.040 2007 Dřevo na truhlářské výrobky - Všeobecné požadavky ČSN EN 942 49 2104 Listopad Timber in joinery - General requirements Bois dans les menuiseries - Exigences générales

Více

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Zdraví a životní prostředí podle WHO (Environmental Health) Široký

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz

IPR v H2020. Matěj Myška myska@ctt.muni.cz IPR v H2020 Matěj Myška myska@ctt.muni.cz Zdroje [1] KRATĚNOVÁ, J. a J. Kotouček. Duševní vlastnictví v projektech H2020. Technologické centrum AV ČR, Edice Vademecum H2020, 2015. Dostupné i online: http://www.tc.cz/cs/publikace/publikace/seznampublikaci/dusevni-vlastnictvi-v-projektech-horizontu-2020

Více

ArcelorMittal Ostrava zkušenosti se zaváděním BAT. Ostravice Sepetná 22. září 2016 Ing. Jiří Krčmář.

ArcelorMittal Ostrava zkušenosti se zaváděním BAT. Ostravice Sepetná 22. září 2016 Ing. Jiří Krčmář. ArcelorMittal Ostrava zkušenosti se zaváděním BAT Ostravice Sepetná 22. září 2016 Ing. Jiří Krčmář. Společnost ArcelorMittal ve Světě Společnost ArcelorMittal v Evropě Europe Austria, Belgium, Bosnia &

Více

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Ing. Karel Srdečný EkoWATT, o.s. Cena alternativní energie aneb kde končí charita a začíná byznys? 21. září 2010, Praha 2009 EkoWATT, www.ekowatt.cz, www.energetika.cz,

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

SMĚRNICE CAA-SLP-013b-n-14 Postupy pro udělení / změnu schválení k používání letového syntetického výcvikového zařízení

SMĚRNICE CAA-SLP-013b-n-14 Postupy pro udělení / změnu schválení k používání letového syntetického výcvikového zařízení SMĚRNICE CAA-SLP-013b-n-14 Postupy pro udělení / změnu schválení k používání letového syntetického výcvikového zařízení Procedures for granting / change of Flight Simulator Training Device (FSTD) user

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

SMĚRNICE CAA-SLP Postupy pro udělení / změnu schválení zásad určování množství paliva

SMĚRNICE CAA-SLP Postupy pro udělení / změnu schválení zásad určování množství paliva SMĚRNICE CAA-SLP-014-1-14 Postupy pro udělení / změnu schválení zásad určování množství paliva Procedures for granting / change a Fuel Policy prior approval v souladu s požadavky ustanovení CAT.OP.MPA.150

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 11 Ročník 2008 Praha 6. listopadu 2008 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 60 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek 61 Změna poštovních

Více

APPROVAL SCHEDULE / ROZSAH OPRÁVNĚNÍ

APPROVAL SCHEDULE / ROZSAH OPRÁVNĚNÍ APPROVAL SCHEDULE / ROZSAH OPRÁVNĚNÍ Organisation name / Název organizace: AEROTAXI s.r.o., Nad Vinným potokem 1149/2, 101 11 Praha 10 Vršovice Places of business / Provozovny: letiště Praha - Kbely, Mladoboleslavská

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

Víte, kdo pracuje s vašimi dokumenty? Stanislava Birnerová

Víte, kdo pracuje s vašimi dokumenty? Stanislava Birnerová Víte, kdo pracuje s vašimi dokumenty? Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Agenda Proč elektronické originály? Kdo pracuje s elektronickými originály? Proč Novell? 2 Rok 2010

Více

Ing. Pavel Matoušek Technical Division Director

Ing. Pavel Matoušek Technical Division Director APPROVAL SCHEDULE ROZSAH OPRÁVNĚNÍ Organisation name / Název organizace: Aeroklub České republiky o. s., U mlýna 3, 141 00 Praha 4 Place of business/provozovna: Pracoviště technických služeb AeČR Hosín,

Více

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

EUREKA. Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem. Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR

EUREKA. Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem. Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR EUREKA Eurostars-2: podpora MSP s vlastním výzkumem a vývojem Svatopluk Halada - AIP ČR Josef Martinec - MŠMT ČR halada@aipcr.cz josef.martinec@msmt.cz Doing business through technology www.eurekanetwork.org

Více

ehealth a bezpečnost dat

ehealth a bezpečnost dat ehealth Day 2015 22. ŘÍJNA 2015 Brno Aleš Špidla Manažer řízení rizik - PwC Prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti Agenda: Zákon o kybernetické bezpečnosti, ale nejen on Elektronizace

Více

SMĚRNICE CAA-SLP-037-n-14

SMĚRNICE CAA-SLP-037-n-14 SMĚRNICE CAA-SLP-037-n-14 postupy pro udělení / změnu schválení pro procedures for granting / change of prior approval for PROVOZ SE SYSTÉMY SNÍMÁNÍ NOČNÍHO VIDĚNÍ - NVIS (v souladu s Částí SPA, Hlavou

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více