VLIV PPZI NA VÝROBNÍ FAKTORY REGIONU: PŘÍKLAD KOLÍNSKA A ŽILINSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLIV PPZI NA VÝROBNÍ FAKTORY REGIONU: PŘÍKLAD KOLÍNSKA A ŽILINSKA"

Transkript

1 NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS VIII VLIV PPZI NA VÝROBNÍ FAKTORY REGIONU: PŘÍKLAD KOLÍNSKA A ŽILINSKA Ivana KRAFTOVÁ, Jana DIVIŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Abstract This paper deals with impact of inflows (passive) foreign direct investment on regional economy. It pays attention to production factors (capital and labour), and their development in connection with two launched investment projects in the automotive industry: TPCA (the Czech Republic, Kolínsko) and KMS (Slovakia, Žilinsko). The starting points are selected notices about the inflows FDI role generally, investment incentive in the Czech Republic, as well as the description of these both investment projects and both regions. The study results show that inflows FDI increase otherwise the capital power of region and investment rate there, but the unemployment rate depends rather on development of economic cycle and its regional development does not differ from national rate too. However, the impact of inflows FDI come out on the regional labour market in relation between indicator number of applicant for a job and number of vacancy. Moreover, spillovers positive and negative - may not leave aside in a global assessment of inflows FDI. Key words: inflows direct foreign investment, investment incentives, capital power, labour market 1 ÚVOD Při hodnocení konkurenceschopnosti a inovativnosti národní ekonomiky, resp. jejích regionů je moţné zaměřit pozornost na řadu aspektů. Jedním z nich jsou bezpochyby i tzv. pasivní (inflows) přímé zahraniční investice (dále PPZI), a to zejména ve fázi přechodu od ekonomiky taţené investicemi k ekonomice taţené inovacemi. [18, str. 12] PPZI jsou samy jednak projevem konkurenceschopnosti (investor alokuje kapitál s cílem jeho zhodnocení), jednak nositeli (potenciálními či reálnými) zvyšování

2 VLIV PPZI NA VÝROBNÍ FAKTORY REGIONU: PŘÍKLAD KOLÍNSKA A ŢILINSKA konkurenceschopnosti regionu 1, popř. inovativnosti hostitelské ekonomiky, jsou-li chápány inovace v Schumpeterově širokém slova smyslu - inovace jako funkce podnikatelů, přinášející změny do způsobů výroby, generující podnikatelský zisk.[25, str. 1] Státy usilující o PPZI vyuţívají zpravidla k získání kapitálu operujícího na jejich území investiční pobídky. Rozvojové státy zpravidla preferují pobídky fiskálního typu (daňové a celní úlevy), zatímco státy rozvinuté podporují pobídky finanční (granty, zvýhodněné úvěry). [21] Významná bývají i další opatření, např. budování dopravní infrastruktury s přímou (ale i nepřímou) vazbou na PPZI. K otázce PPZI a investičních pobídek se vyjádřil i prezident ČR Václav Klaus, který své vystoupení zakončil lapidárním konstatováním hodným liberálně orientovaného ekonoma: Nejlepší investiční pobídkou jsou stejná pravidla pro všechny. 2 Tento příspěvek se zaměřuje na porovnání dopadu dvou PPZI v oblasti výroby motorových vozidel na ekonomiku regionu, resp. národní ekonomiku ČR a SR, a to: investičního projektu automobilového závodu Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) v průmyslové zóně Kolín-Ovčáry; joint venture investice společností Toyota Motor Corporation a PSA Peugeot Citroën. investičního projektu automobilového závodu KIA Motors Slovakia (KMS) v průmyslové zóně Ţilina Teplička nad Váhom; investice společnosti Kia Motors Corporation. Spojovat oba projekty s inovativností a růstem konkurenceschopnosti opravňuje i to, ţe japonská Toyota se v analýze 2 7 firem světa provedené Boston Consulting Group Innovation 21 umístila v oboru Průmysl a výroba na 4. místě, v oboru Automobily dokonce na 1. místě na světě. [13] A Jiţní Korea je ve studii Světové banky označována za ekonomický zázrak z hlediska TFP (total factor productivity). Její růst reálného HDP na obyvatele vzrostl za 43 let (196-23) cca 11krát, přičemţ TFP je ukazatel závislý na vyuţití znalostí. [7] Jakkoli je nezbytné při posuzování dopadů PPZI na hostitelskou ekonomiku nahlíţet na ně komplexně (brát v potaz přímé i nepřímé dopady) a z hlediska jejich čistého přínosu v dlouhém období, toto porovnání se zaměří zejména na otázku změn ve výrobních faktorech (kapitál, práce) jejich objemu a míře vyuţívání. 1 EK chápe konkurenceschopnost regionu jako jeho schopnost nabídnout vhodné podmínky pro fungování podniků i jednotlivců. [6] 2 Přímé zahraniční investic určitě nepatří k cílům hospodářské politiky (jako růst HDP, nízká nezaměstnanost či stabilita cenové hladiny), jsou však jedním z prostředků k jejich dosažení. Zahraniční investice jsou proto vítány. Jejich lákání pomocí investičních pobídek je však příliš nákladné a pokřivuje domácí ekonomické prostředí. Významnější pro příchod zahraničních investorů do země jsou nízké daně, dobrá infrastruktura, příznivé podmínky pro podnikání a fungující právní řád. Nejlepší investiční pobídkou jsou stejná pravidla pro všechny. [9, str. 8]

3 NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS VIII Cílem příspěvku je ukázat na vývoj výrobních faktorů ve dvou regionech České republiky a Slovenska, v nichţ byla realizovaná významná přímá zahraniční investice v oboru výroby motorových vozidel, které ceteris paribus ovlivnila. Kapitál je posuzován jednak celkovou výší investice vč. investiční pobídky formou finančního příspěvku, jednak výší investic měřenou ukazatelem THFK (tvorba hrubého fixního kapitálu. Jako důsledek ekonomické aktivity takto kvantifikované je posuzován vývoj HDP na obyvatele (v PPS). Trh práce je ilustrován jednak vývojem míry nezaměstnanosti, jednak ukazateli počtu uchazečů o zaměstnání a počtu volných pracovních míst v hodnocených regionech. Východiskem pro naplnění cíle je zachycení vybraných parametrů PPZI, investičních pobídek na příkladu ČR a stručná charakteristika obou investičních projektů i obou regionů. 2 PASIVNÍ PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE V EKONOMICE Při sledování celosvětového vývoje PPZI v dlouhém období cca tří desetiletí je patrný narůstající trend se dvěma významnými vrcholy kolem roku 2 a 27, jak ukazuje obr. 1. Přitom jsou PPZI značně citlivé na průběh hospodářského cyklu. Celosvětový hospodářský pokles v roce 21 [12] s sebou nese pokles PPZI zejména rozvinutých ekonomik, který se zvrátil aţ kolem roku 23. Jejich propad mezi lety 27 a 28 lze chápat jako důsledek finanční krize, která následovala po pádu americké finanční skupiny Lehmans Brothers ve druhé polovině roku 27. Obr. 1 PPZI dle typů ekonomik (v mld USD) [24, in 5, str. 25] Potenciální vliv PPZI, pozitivní či negativní, závisí kromě jiných faktorů také na začlenění nové investice do lokální (resp. regionální) ekonomiky. Míra tohoto začlenění můţe být vyjádřena například intenzitou kontaktů, propojením zahraničního

4 VLIV PPZI NA VÝROBNÍ FAKTORY REGIONU: PŘÍKLAD KOLÍNSKA A ŢILINSKA podniku s podniky místními. Obecně lze říci, ţe čím vyšší je intenzita propojení, tím pravděpodobnější jsou dlouhodobé pozitivní efekty. Bez zajímavosti není ani fakt dokládající míru, ve které PPZI řeší deficit běţného účtu platební bilance jako rozdíl mezi úsporami a investicemi. Konkrétní data na příkladu ČR ukazují, ţe tato součást finančního účtu můţe být poloţkou nezanedbatelnou viz tabulka 1. Tabulka 1: Vybrané položky platební bilance ČR (v mld CZK) poloţka bilance\ rok běţný účet , kapitálový účet, finanční účet z toho: PZI Pramen: [14] Pro investory umísťující své investice do zahraničí je rozhodující motivace vstupu, která bývá spojena nejčastěji se snahou o zvýšení trţního podílu se současným přiblíţením výroby spotřebitelům (a sníţení dopravních nákladů), nebo se snahou o vyuţití výhodnějšího výrobního faktoru (levná pracovní síla, přírodní bohatství). Přitom jsou pro ně ale relevantní i hodnocení potenciální hostitelské ekonomiky nezávislými experty. Česká i slovenská ekonomika se jeví jako investorsky poměrně zajímavá: podle matice UNCTAD, v níţ se kombinuje míra výkonnosti a míra potenciálu PPZI jsou řazeny obě země do kvadrantu s vysokou výkonností PPZI i vysokou mírou jejich potenciálu. [23] Velmi blízká jsou i ratingová hodnocení významných světových agentur, jak dokládá tabulka 2. Tabulka 2 Investiční stupně české a slovenské ekonomiky k Země/agentura Moody s Standard&Poor s Fitsch - IBCA Česká republika A1 A A+ Slovenská republika A1 A+ A+ Pramen: [19] Ve srovnání s vyspělými státy světa se jedná o niţší ohodnocení, avšak v rámci střední Evropy se nachází jak Slovensko, tak ČR mezi lépe hodnocenými státy. Kaţdá ekonomická aktivita na sebe váţe jistá pozitiva a negativa, nejinak je tomu u PPZI u nichţ je moţné vysledovat nejen přímé, ale rovněţ nepřímé dopady (spillovers). Ty jsou nezřídka povaţovány za přínos dominantní, třebaţe se autoři ve svých závěrech a to i ve vztahu k jedné zemi - nezřídka rozcházejí. [2] Mezi potenciální pozitiva a negativa PPZI na regionální/národní hostitelskou ekonomiku se řadí [1], [1], [17], [26]:

5 NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS VIII pozitiva: příliv volného kapitálu, vytváření nových pracovních příleţitostí, stimulace rozvoje infrastruktury, růst konkurenceschopnosti ekonomiky, vstup nových technologií, vznik technologických center, vyuţití a zpřístupnění nových manaţerských metod a zkušeností, zvýšení exportu s dopadem na platební bilanci, zlepšení institucionálního prostředí, vypovídací schopnost o věrohodnosti a budoucím rozvoji hostitelské ekonomiky; negativa: narušení domácího trhu, vytěsnění domácích úspor zahraničními, dominance zahraničních vlastníků v klíčových sektorech, dodatečné náklady na investiční pobídky, nerovná soutěţ, neprovázanost na lokální ekonomiku, averze ze strany obyvatel, riziko tzv. repatriace zisků společností zpět do zahraničí. Automobilový průmysl je specifickým fenoménem ekonomiky. Jeho produkty umoţňují zvětšování trhu, zvyšování intenzity a zdokonalování infrastruktury silnic, stravovacích a ubytovacích kapacit, je dodavatelem produktů pro mezispotřebu i finální spotřebu, přináší změnu ţivotního stylu, jiné nákupní zvyklosti. Je řazen do tzv. high-tech výroby. Technologický pokrok v TIT oborech (transport, informatika a telekomunikace) lze označit za technologický základ vzniku a rozvoje interdependenčního globálního ekonomického systému; představuje dominantní bázi pro rozvoj výměny materiálních a nemateriálních hodnot, rozvoj trhů a zejména mobility výrobních faktorů s cílem maximalizace ekonomické efektivnosti jejich propojování. [11] Této stručné charakteristice odpovídá i jeho postavení v rámci PPZI v české i slovenské ekonomice. V obou ekonomikách přesahují PPZI do výroby motorových vozidel 8 % celkových PPZI a zhruba ¼ investic ve zpracovatelském průmyslu. (Přitom např. v roce 28 představovaly PPZI ve sluţbách v ČR více neţ 53 %). 3 Podle údajů CzechInvestu [3] dosahoval podíl výroby motorových vozidel na PPZI v ČR v letech co do projektů, finančních prostředků i nových pracovních míst absolutně nejvyšších hodnot. Z hlediska podílu na celkových projektech jde sice o jen o něco málo více neţ 1/5 (2,43 %), z hlediska výše investice uţ přesahují projekty na výrobu motorových vozidel 2/5 (41,69 %) a na vytvořených pracovních místech se podílí ca 1/3 (34,13 %). Průměrný projekt na výrobu dopravních prostředků tedy dosahuje v ČR 1,4 mil CZK a vznikne při něm 254 pracovních míst. 2.1 Investiční pobídky PPZI na příkladu ČR Jako prioritní sektory národní ekonomiky byly z hlediska podpory přílivu PPZI v ČR stanoveny tyto: - sektor high-tech výroby, tj. automobilový, letecký, elektrotechnický průmysl, průmysl elektronických technologií, biotechnologie, farmaceutický průmysl a průmysl zdravotnických techniky; - sluţby podporující obchod, strategické sluţby; 3 Vlastní výpočty na základě dat ČNB a NBS in [5, Příloha A a B].

6 vládní usnesení 298 z 29/4 a 844 z 16/12 vládní usnesení 544 z 31/5 zákon 72/2 Sb. o incest. pobídkách nařízení EK 1628 z 24/1 zákon 159/27 Sb. o incest. pobídkách VLIV PPZI NA VÝROBNÍ FAKTORY REGIONU: PŘÍKLAD KOLÍNSKA A ŢILINSKA - technologická centra. Poskytování investičních pobídek investorům bylo v ČR zahájeno v roce Systém poskytování investičních pobídek byl postupně reglementačně rozvíjen a zdokonalován (viz obr. 2). V roce 2 byl přijat zákon o investičních pobídkách, novelizovaný v roce 27. [31] Právní úprava investičních pobídek je obsaţena i v dalších zákonech, zejména v zákoně o daních z příjmů [29], v zákoně o zaměstnanosti [3] a v rámcových programech vlády (např. Program na podporu rozvoje průmyslových zón proroky 27-13). Právní rámec českého systému investičních pobídek byl akceptován Evropskou komisí a je zcela v souladu s jejími pravidly. [16] Obr. 2 Právní úprava investičních pobídek v ČR na časové ose Zákonnými investičními pobídkami se v ČR rozumí: - slevy na daních z příjmů právnických osob, - hmotná podpora vytváření nových pracovních míst, - hmotná podpora rekvalifikace nebo školení zaměstnanců, - převod pozemků ve vlastnictví státu za zvýhodněnou cenu, - poskytnutí technicky vybaveného území za zvýhodněnou cenu. Investiční pobídky představují formu veřejné podpory, narušující hospodářskou soutěţ, proto je jejich výše omezena. Výše maximální veřejné podpory je definována pomocí regionální mapy veřejné podpory v ČR pro období v %, odlišně pro malé, střední a velké podniky. [15] V ČR působí v oblasti podpora přílivu PPZI vládní Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, obdobně jako v SR SARIO - Slovenská agentúra pre rozvoj investicií a obchodu, která vznikla v roce 21 jako státní příspěvková organizace Ministerstva hospodářství SR. Slovensko stejně jako ČR nabízí investorům systém investičních pobídek. Pro ČR tak představuje silnou konkurenci. Novou konkurenční výhodu oproti ČR Slovensko získalo přijetím eura, coţ investoři velice oceňují. Také transparentní a výhodný daňový systém a kvalifikovaná pracovní síla

7 NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS VIII jsou významnými faktory, které mají vliv na rozhodování zahraničních investorů o umístění jejich investic právě na Slovensku. [2] 3 POROVNÁNÍ VLIVU TPCA (KOLÍNSKO, ČR) A KMS (ŽILINSKO, SR) V obou investičních projektech šlo o tzv. greenfield investment (investice do nových aktiv) - nikoli o změnu vlastnické struktury, restrukturalizaci či převzetí trţního podílu formou akvizice či fúze - zhruba stejného finančního objemu. Regiony okresy a kraje, do nichţ investoři umístili své investice v oboru výroby motorových vozidel, vykazují jisté prvky odlišnosti (pomineme-li významnou odlišnost geografického reliéfu), které zachycuje tabulka 3. Z nich nejpozoruhodnější jsou relace mezi okresem/krajem z hlediska počtů obyvatel a míry registrované nezaměstnanosti. Tabulka 3 Vybrané statistické ukazatele regionů s PPZI TPCA a KMS Ukazatel okres Kolín (NUTS 4) Středočeský kraj (NUTS 3) okres Ţilina (NUTS 4) Ţilinský kraj (NUTS 3) rozloha 744 km² km² 815,8 km km 2 počet obcí celkem počet obyvatel celkem k míra reg. nezaměstnanosti k ,1% 7,% 7,38% 1,89% Pramen: [4] a [22] Pro úplnost je třeba konstatovat, ţe posouzení korelace mezi přílivem PPZI a mírou nezaměstnanosti v ČR od roku 2, kdy byl přijat zákon o investičních pobídkách, do roku 29, nevedlo k prokázání výrazné souvislosti mezi intenzitou přílivu PPZI a sniţováním míry nezaměstnanosti. Hodnota korelačního koeficientu sice dosáhla záporné hodnoty, avšak relativně nízké 12. [5, str. 51] Investice TPCA v ČR zahájila svou činnost o 1,5 roku dříve, její roční kapacita je o 1 % vyšší, obdobně jako počet nových pracovních míst. Produkce v roce 29 byla více neţ dvojnásobná, ale trţby přesahovaly KMS jen cca o 17 %. (Průměrná jednotková cena produktu TPCA činila 5,9 tis. EUR, u KMS to bylo 11,2 tis. EUR.) Další srovnávací parametry obsahuje tabulka 4.

8 VLIV PPZI NA VÝROBNÍ FAKTORY REGIONU: PŘÍKLAD KOLÍNSKA A ŢILINSKA Tabulka 4 Vybrané ukazatele komparující PPZI TPCA a KMS ukazatel TPCA KMS výše investice 1,3 mld. 1,25 mld. výše investiční pobídky 132,25 mil. * 17 mil. zahájení stavby září 22 duben 24 zahájení výroby únor 25 září 26 celková rozloha 124 ha 166 ha kapacita výroby 33 ks/rok 3 ks/rok produkce v roce trţby v roce 29 1,96 mld. * 1,68 mld. počet nových pracovních míst Pramen: [27] a [28] Pozn.: * Pro přepočet na EUR pouţit kurz ČNB z ,465 CZK/EUR. 3.1 Kapitál a investice vývoj ekonomické aktivity Obě investice znamenaní zvýšení kapitálové síly regionu v objemu cca 1,43 mld EUR, vč. investiční pobídky. Přitom roční obrat se blíţí ke 2 mld EUR. Ten jednak přispívá k růstu exportu obou zemí; při saturaci domácího trhu pak na něj vázaná daň z přidané hodnoty posiluje veřejné rozpočty. Jako ukazatel ekonomické aktivity je na obr. 3 a 4 zachycen jednak vývoj výkonnosti měřený HDP na obyvatele (v PPS), jednak vývoj investic měřený ukazatelem THFK (tvorba hrubého fixního kapitálu), a to pro sledované dva kraje Středočeský a Ţilinský (pro úroveň okresů tyto hodnoty nejsou statisticky zpracovány.) V roce zahájení investičního projektu TPCA došlo ke zvrácení negativního vývoje investic ve Středočeském kraji, který pak aţ do zahájení výroby v roce 25 vykazuje poměrně vysokou dynamiku růstu. Obdobný dopad na investice Ţilinského kraje je patrný v období od zahájení budování KMS v roce 24, růst investic však zde pokračuje s nezměněnou intenzitou i v roce 27, coţ můţe být odrazem faktu, ţe v kraji bylo podpořeno v letech celkem 8 investičních projektů. [8] Z hlediska růstu HDP na obyvatele je v roce náběhu výroby a v roce následujícím (tj. pro Středočeský kraj jsou to roky 25 a 26 a pro Ţilinský kraj roky 26 a 27) patrný vyšší meziroční přírůstek, který můţe být způsoben ekonomickou aktivitou TPCA a KMS vč. jejich dodavatelské sítě, kterou tvoří z 8 % buď přidruţené zahraniční investice, nebo podniky blízkého regionu. [13]

9 eur ( PPS) / 1 obyvatele mil. SKk v b.c. eur ( PPS) / 1 obyvatele mil. Kč v b.c. NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS VIII Vývoj ekonomické aktivity, Středočeský kraj HDP v PPS/ 1 ob THFK mil.kč v b.c. Obr. 3 Vývoj ekonomické aktivity Středočeský kraj [5] Vývoj ekonomické aktivity, Žilinský kraj HDP v PPS na 1 ob THFK mil.skk v b.c. Obr. 4 Vývoj ekonomické aktivity Žilinský kraj [5]

10 % VLIV PPZI NA VÝROBNÍ FAKTORY REGIONU: PŘÍKLAD KOLÍNSKA A ŢILINSKA 3.2 Práce vývoj poptávky a nabídky na trhu (bez ceny práce) Klesající trend míry nezaměstnanosti zejména v SR začíná v roce 21, ve dvou sledovaných okresech v roce 23, v ČR není tento trend tak jednoznačný, lze ho vysledovat aţ od roku 25, jak ilustruje obr. 5. Přitom ve všech ukazatelích je pokles přerušen v roce 28, coţ lze chápat jako důsledek globálního projevu finanční a ekonomické krize Vývoj míry registrované nezaměstnanosti, okresy Kolín a Žilina, 2-29 SR ČR okres Kolín okres Žilina Pozn.: hodnoty jsou vždy za poslední měsíc roku Obr. 5 Vývoj míry registrované nezaměstnanosti v okresech Kolín a Žilina [5] Daleko zajímavější trend, neţ jakým je vývoj nezaměstannosti, ukazuje porovnání počtu uchazečů o zaměstnání a počtu volných pracovních míst ve sledovaných okresech. V obou je patrný aţ do ledna 28 trend sbliţování obou hodnot,tj. počet volncýh pracovních míst se mírně zvyšuje a počet uchazečů o zaměstnání daleko dynamičtěji klesá. Počet uchazečů a volných míst, okres Kolín, počet uchazečů počet volných míst I.3 VII.3 I.4 VII.4 I.5 VII.5 I.6 VII.6 I.7 VII.7 I.8 VII.8 I.9 VII Počet uchazečů a volných míst, okres Žilina, počet uchazečů počet volných míst I.4 VII.4 I.5 VII.5 I.6 VII.6 I.7 VII.7 I.8 VII.8 I.9 VII.9 Obr. 6 Porovnání počtu uchazečů a volných pracovních míst v okresech Kolín a Žilina [5, na základě dat MPSV ČR a ÚPSVaR SR]

11 NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS VIII 4 ZÁVĚR Výsledky studie ukazují, ţe PPZI sice zvyšují kapitálovou sílu regionu a jeho míru investic, ale nezaměstnanost závisí spíše na vývoji ekonomického cyklu a její regionální vývoj se příliš od celonárodního neliší. Nicméně dopad PPZI v regionálním kontextu se projevuje významně v přibliţování relace mezi ukazatelem počet uchazečů o zaměstnání a počet volných pracovních míst. V posledním ze jmenovaných ukazatelů je patrný i kvalitativní aspekt: zatímco zpočátku byla vyšší poptávka po pracovnících se základním vzděláním, vyučením či středním odborným vzděláním, postupem doby převaţují vyšší kvalifikační poţadavky vč. vysokoškolského stupně, a to v obou regionech. Při komplexním hodnocení PPZI však nesmí být opominuty ani další dopady, jak pozitivní, tak negativní, dopady, které determinují konkurenceschopnost regionu z hlediska podmínek pro podnikání i ţivot jednotlivců. K těm nejvýznamnějším ve sledovaných případech patří: zábor orné půdy pro průmyslové účely (TPCA 124 ha, KMS 166 ha); vyšší nároky na dopravní infrastrukturu a zatíţení ţivotního prostředí vyššími dopravními výkony; zvýšení mobility pracovní síly (autobusová obsluţnost TPCA i KMS); zlepšení bytové infrastruktury, často však provázený zvyšováním cen nemovitostí; vyšší podíl osob s niţší kvalifikací v regionu s sebou přináší zvýšení kriminality. Vliv PPZI na podnikatelské prostředí regionu má ambivalentní dopady: vyšší koncentrace pracovníků a jejich rodin vyvolává větší poptávku a iniciuje rozvoj zejména malého a středního podnikání; stejně tak zvýšení mzdové hladiny na trhu práce přináší větší koupěschopnou poptávku pro podnikatele orientované na produkty konečné spotřeby; vyšší mzdy v podnicích PPZI však odlákávají pracovníky ostatním podnikům s niţší mzdovou nabídkou a při omezených pracovních zdrojích potřebné kvalifikační struktury dochází k přetahování pracovníků. Orientace regionální a národní ekonomiky na automobilový průmysl je vedle jisté šance (zvýšení exportu, růst výkonu rovněţ dodavatelských oborů) i rizikem. Přílišná závislost můţe s ohledem na procyklický charakter tohoto odvětví ekonomiku vystavit příliš výkyvům hospodářského cyklu. V neposlední řadě je třeba zmínit, ţe představitelé PPZI nejsou regionálně pasivními hráči. Dopady svého podnikání aktivně ovlivňují, chovají se společensky odpovědně. Jako příklad lze uvést certifikaci TPCA i KMS EN ISO 141:24 či grantové programy obou podniků, kterými podporují vybrané aktivity pozitivně ovlivňující rozvoj regionu, zabezpečované zejména nevládními neziskovými organizacemi. Poděkování: Tento článek byl zpracován v souvislosti s řešením projektu Model řízení povzbudivého růstu regionu č. 42/8/849 za podpory Grantové agentury ČR a projektu IGA Univerzity Pardubice SGS FES 4 1/21.

12 VLIV PPZI NA VÝROBNÍ FAKTORY REGIONU: PŘÍKLAD KOLÍNSKA A ŢILINSKA POUŽITÁ LITERATURA [1] BENÁČEK, Vladimír, Přímé zahraniční investice v české ekonomice. Politická ekonomie, 48. ročník, 1/2, s ISSN: [2] BussinesInfo: Souhrnná teritoriální informace Slovensko. [online ]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://services.czechtrade.cz/pdf/sti/slovensko pdf> [3] CzechInvest: Projekty agentury CzechInvest [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.czechinvest.org/data/files/93-29-ke-zverejneni-62- cz.xls> [4] ČSÚ, Statistická ročenka Středočeského kraje 29. [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: [5] DIVIŠOVÁ, Jana, Přímé zahraniční investice a jejich dopad na region. Diplomová práce. Pardubice : Univerzita Pardubice, 21 [6] European Commission: Sixth Periodic Report on Social and Economic Situation and Development of the Regions of the European Union In Topregion.cz: Konkurenceschopnost regionů [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.topregion.cz/?articleid=1531>) [7] CHEN, Derek, H.C., DAHLMAN, Carl J., The Knowledge Economy, the KAM Methodology and World Bank Operations. [online]. [cit ] Dostupné na WWW:<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/WBIPROGR MS/KFDLP/EXT> [8] Katalóg investičných priležitostí Žilinský kraj. [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://vtpzilina.sk/kip/pages/regional_bussiness> [9] KLAUS, Václav, Projev v Praze 21. ledna 28 in Zahraniční investice. Cíl hospodářské politiky? Sborník textů č. 65/28. Praha: CEP Centrum pro ekonomiku a politiku, 28. ISBN [1] Kol. aut., Proč skomírá evropská ekonomika. Sborník textů č.36/25. Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku, 25. ISBN [11] KRAFT, Jiří., KRAFTOVÁ, Ivana., The influence of globalization on market structure and competitive advantage of selected economies. Conference proceedings: 3th Central European Conference in Regional Science (CERS), October 7th-9th, 29, Košice, Slovak Rebuplic, pp ISBN [12] KRAFT, Jiří, KRAFTOVÁ, Ivana, Dynamic Equilibrium of the Global Economy Effects of Cyclic Develpoment. Economics and Management: 15 (21), p ISSN [13] MENZELOVÁ, Kateřina, Warren Buffett má Čínu rád. Euro 26/21, str ISSN [14] MF ČR: Makroekonomická predikce. Vztahy k zahraničí. [online]. [cit ] Dostupné na WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/makro_pre_52643.html>

13 NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS VIII [15] MF ČR: Stanovená maximální míry veřejné podpory [online]. [cit ] Dostupné na WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/zprac_prumysl.html> [16] Nařízení Komise č. 1628/26 ze dne 24. října 26 o pouţití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu, publikované v Úředním věstníku EU L 32 ze dne 1. listopadu 26 [17] Newton: Ekonomická analýza. Různé pohledy na přímé zahraniční investice. Praha, 21. [online]. [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.newton.cz/redsys/docs/analyzy/makroanalyzy/14_ruzne_pohled y_na_prime_zahranicni_investice.pdf> [18] PORTER, Michael E., The Competitive Advantage of Nations. In Manifest znalostní společnosti[online]. [cit ] Dostupné na WWW: <http://www.spis.cz> [19] Rating světových ekonomik k [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.finance.cz/ekonomika/rating/> [2] STANČÍK, Juraj, Horizontal and Vertical FDI Spillovers: Recent Evidence from the Czech Republic. Working Paper Series 34. Praha : CERGE-EI, 9/27. ISSN [21] ŠTRACH, P., Mezinárodní management. Praha : Grada Publishing, s. ISBN [22] ŠÚ SR, Všeobecné charakteristiky za rok 28. [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=2213> [23] UNCTAD, FDI Indices - Comparing Performance and Potential 28. [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.unctad.org/templates/page.asp?intitemid=2468&lang=1#> [24] UNCTAD, World Investment Report 29, Transnational Corporations, Agriculture Production and Development, ISBN: [25] VALENTA, František, Tvůrčí aktivita inovace efekty. Praha : Nakladatelství Svoboda, ISBN b.č. [26] VETEČNÍK, R a kol., Přímé zahraniční investice. Příručka pro místní samosprávu. Hradec Králové, 22 [online]. [cit ]. Dostupné z WWW:<http://www.kr_kralovehradecky.cz/file/uzemni_planovani/studie_prum _zony/manual/manual.pdf> [27] [28] [29] Zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů [3] Zákon č.435/24 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů [31] Zákon 159/27 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [32] ŢÍŢALOVÁ, P.: TPCA - Případová studie. Brno: Trast pro ekonomiku a společnost, květen, vyd. [online]. [cit ] Dostupné na WWW: <

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti

CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti CzechInvest - Regionální kanceláře - představení produktů a služeb, aktuální dotační příležitosti Regionální kancelář pro Královéhradecký a Pardubický kraj Ing. Michal Tureček a Ing. Marie Černošová 24.

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Růstová výkonnost a stabilita

Růstová výkonnost a stabilita Růstová výkonnost a stabilita 1. Růst a nabídková stránka ekonomiky 1.1 Mezinárodní ekonomický vývoj Struktura světového hospodářského růstu Vývoj ekonomiky v USA Japonsko Evropská unie Nové členské země

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB Vzdělávání 2 3 4 DŮVODY PRO FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání a makroekonomický růst spojen s teorií lidského kapitálu růst produktivity práce v ekonomice (Benhabib,

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Podnikatelské a investiční prostředí v ČR a Ústeckém kraji. Ing. Martin Krejčí Ředitel divize investic

Podnikatelské a investiční prostředí v ČR a Ústeckém kraji. Ing. Martin Krejčí Ředitel divize investic Podnikatelské a investiční prostředí v ČR a Ústeckém kraji Ing. Martin Krejčí Ředitel divize investic Obsah prezentace Agentura CzechInvest Investiční atraktivita Ústeckého kraje Investiční pobídky v Ústeckém

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Přímé zahraniční investice a jejich vliv na region Bc. Jana Divišová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Přímé zahraniční investice a jejich vliv na region Bc. Jana Divišová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Přímé zahraniční investice a jejich vliv na region Bc. Jana Divišová Diplomová práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 2 Analytikův občasník Ř ÍJEN 2006 O BSAH: AGREGÁTNÍ POPTÁVKA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

NOVELA ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH. Ing. Marcela Kolveková, vedoucí oddělení finanční podpory Ostrava, 29. května 2013

NOVELA ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH. Ing. Marcela Kolveková, vedoucí oddělení finanční podpory Ostrava, 29. května 2013 NOVELA ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH Ing. Marcela Kolveková, vedoucí oddělení finanční podpory Ostrava, 29. května 2013 Investiční pobídky dle zákona -- Zákon o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb.

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

KOMPARACE DOPADU SROVNATELNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ NA ROZVOJ REGIONŮ

KOMPARACE DOPADU SROVNATELNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ NA ROZVOJ REGIONŮ DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210 6257 2013 18 KOMPARACE DOPADU SROVNATELNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ NA ROZVOJ REGIONŮ COMPARISON OF SIMILAR INVESTMENTS IMPACT ON REGIONAL DEVELOPMENT Ústav regionálních a bezpečnostních

Více

Konvergence a růst: ČR a sousedé

Konvergence a růst: ČR a sousedé Konvergence a růst: ČR a sousedé Eva Zamrazilová členka bankovní rady Česká národní banka Ekonomický růst : očekávání a nástroje Mezinárodní vědecká konference Bankovní institut vysoká škola Praha, Kongresové

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Praha 25. 11.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Praha 25. 11. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Praha 25. 11. 2006 Obsah: 1. Jak rychle rostla česká ekonomika a jaká je její ekonomická

Více

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví 5. 3. 2013 Současná situace: Jak na tom jsme? Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Zahraniční investoři v elektrotechnickém a elektronickém průmyslu ČR 13. března 2012 Štěpán Rabiňák Sektorový specialista pro elektrotechniku a elektroniku

Více

V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 (elektronická verze) ISSN 1801-6871 (tištěná verze) 4 vydání 4 / ročník 2007 / 28. 2. 2007

Více

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 Petr Ullmann 22. října 2015 Obsah Brownfield x Greenfield Operační Program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program Nemovitosti (zpracováno podle materiálů Agentury pro

Více

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Poslání agentury CzechInvest přispívá:! k přílivu zahraničních investic! k rozvoji domácích společností!

Více

MODEL HODNOCENÍ REGIONŮ NA BÁZI VICEKRITERIÁLNÍHO VÁŽENÉHO RANKINGU

MODEL HODNOCENÍ REGIONŮ NA BÁZI VICEKRITERIÁLNÍHO VÁŽENÉHO RANKINGU MODEL HODNOCENÍ REGIONŮ NA BÁZI VICEKRITERIÁLNÍHO VÁŽENÉHO RANKINGU Ivana KRAFTOVÁ Universita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní Ivana.Kraftova@uni-pardubice.cz Abstrakt Při řízení povzbudivého růstu

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace: Tak, jako je doprava je významnou a nedílnou součástí každé ekonomiky, jsou vydání na dopravu

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Národní hospodářství Ing.Vlasáková 1 Makroekonomické

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení INVESTIČNÍ PODPORA PRO TECHNOLOGICKÁ CENTRA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Usnesení vlády ze dne 5.června 2002, č. 573 k zabezpečení realizace Rámcového programu pro podporu strategických služeb a Rámcového programu

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Přímé přínosy dopravní infrastruktury, Nepřímé přínosy dopravních výkonů ů (procesů).

Přímé přínosy dopravní infrastruktury, Nepřímé přínosy dopravních výkonů ů (procesů). Přínosy dopravní infrastruktury Produkční funkce Faktory růstu Prof. Ing. Petr Moos, CSc Dopravní fórum - Praha 2011 petr.moos@rek.cvut.cz 1 Přínosy dopravní infrastruktury Vymezení a vyjádření hospodářského

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 3 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments

Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments Abstrakt Jaruše Krauseová Oslabení české koruny ovlivnilo pozitivní vývoj tržeb exportujících firem.

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností

EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA. 1. Úvod klasifikace ekonomických činností EKONOMICKÁ ANALÝZA CHEMICKÉHO PRŮMYSLU JOSEF KRAUSE a JINDŘICH ŠPIČKA Katedra podnikové ekonomiky, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 josef.krause@vse.cz,

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH Výroba strojů a zařízení jinde neuvedených 16. - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH 16.1 Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu je výroba strojů a zařízení.

Více

INVESTIČNÍ POBÍDKY V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU

INVESTIČNÍ POBÍDKY V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU INVESTIČNÍ POBÍDKY V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU Česká i Slovenská republika se snaží motivovat tuzemské i zahraniční investory k investicím do nových i expandujících podniků formou veřejné podpory v podobě

Více

ÚLOHA STÁTU V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ - PODPORA PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC

ÚLOHA STÁTU V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ - PODPORA PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC ÚLOHA STÁTU V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ - PODPORA PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Hodnocení atraktivity měst pro nové investory - Analýza stavu a návrh hodnotících kritérií, ovlivňujících a podmiňujících příchod nových investorů do území.

Více

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost

Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Měnové kursy, euro a cenová konkurenceschopnost Jan Frait člen bankovní rady ČNB Perspektivy automobilového průmyslu Autosalon Brno, 3.6.2005 Centrální banka a automobilový průmysl? ČNB je institucí, jež

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 4. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ A OBCHOD Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23.

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23. CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23. dubna 2014 Obsah prezentace Agentura CzechInvest Regionální kanceláře Investiční

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

VLIV INVESTIČNÍCH POBÍDEK NA ČESKÝ TRH PRÁCE

VLIV INVESTIČNÍCH POBÍDEK NA ČESKÝ TRH PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta národohospodářská Hlavní specializace: Hospodářská politika VLIV INVESTIČNÍCH POBÍDEK NA ČESKÝ TRH PRÁCE diplomová práce Autor: Lenka Slámová, DiS. Vedoucí práce:

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY Marek Rojíček Centrum ekonomických studií, Vysoká škola ekonomie a managementu marek.rojicek@vsem.cz Abstrakt Studie zkoumá vývoj odvětvové struktury české ekonomiky

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY -

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - Zdeněk Lejsek Hotel Holiday Inn, 19. března 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/13 SYSTÉM TSA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více