INVESTIČNÍ POBÍDKY V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTIČNÍ POBÍDKY V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU"

Transkript

1 INVESTIČNÍ POBÍDKY V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU Česká i Slovenská republika se snaží motivovat tuzemské i zahraniční investory k investicím do nových i expandujících podniků formou veřejné podpory v podobě investiční pobídky. Cílem této podpory je příliv financí do země, zvýšení konkurenceschopnosti, posílení aktivní politiky zaměstnanosti a přispění k celkovému oživení ekonomiky daného státu. Investiční pobídka existuje v několika formách: Sleva na dani z příjmu. Podpora na vytvořená pracovní místa. Podpora na rekvalifikace a školení. Převod vlastnických práv k nehmotnému majetku za zvýhodněnou cenu. Dotace na pořízení hmotného majetku. Žadatelem o podporu může být tuzemská i zahraniční právnická či fyzická osoba, která splňuje všechny všeobecné podmínky. Následným příjemcem dotace bude právnická osoba se sídlem v dané zemi, jejíž stoprocentní vlastník je žadatelem o podporu. Každý zájemce o investiční pobídku musí příslušnému úřadu předložit svůj investiční záměr, který musí obsahovat identifikační údaje o žadateli, plánovanou výši finančních prostředků v době realizace investice, předpokládaný počáteční a koncový stav zaměstnanců, požadavky na jejich kvalifikaci, náklady na jejich rekvalifikaci, popis území na kterém bude

2 sídlo společnosti a kde bude uskutečněna výstavba, požadavky na technické vybavení území, strojní zařízení, harmonogram a typ požadované investiční pobídky. Investiční pobídky v Česku Od roku 1998 u nás prostřednictvím investičních pobídek investovalo 322 firem, částku mil. Kč. Nejvíce investorů přišlo z Německa, druhou příčku tvoří investoři z Česka, následováni Japonskem. Nejvíce firem zamířilo do Ústeckého regionu, dále do Středočeského a Moravskoslezského regionu. Firmy investovaly nejvíce do automobilového, strojírenského a elektronického průmyslu. Největším investici uskutečnila společnost Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech s.r.o., která u nás investovala ,00 mil. Kč do automobilového průmyslu. Společnost vyrábějící televizní obrazovky LG. Philips Displays Czech Republic s.r.o. u nás vytvořila pracovních míst. Typy investičních projektů Systém investičních pobídek je v Česku nastaven podle typu investičních projektů spadajících do dvou základních oblastí - Zpracovatelský průmysl a Strategické služby a technologická centra. V oblasti zpracovatelského průmyslu lze získat podporu ve formě slevy na dani z příjmu právnických osob, podporu na vytváření pracovních míst a podporu na školení a rekvalifikace. Strategické služby a technická centra zahrnují dotace na podnikatelskou činnost a dotace na školení a rekvalifikaci. Výše investice Maximální procento veřejné podpory, které u nás může investor získat je 40%. Výjimku z tohoto pravidla tvoří region Praha, kde lze získat podporu maximálně 10% a region Jihozápad, kde mohou investoři dosáhnout na 36% v letech a 30% v letech O výši podpory rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Investiční pobídky v oblasti zpracovatelského průmyslu V rámci zpracovatelského průmyslu existují v Česku tři druhy investičních pobídek, které mají motivovat investory k rozhodnutí o investování: Sleva na dani z příjmů právnických osob má přispět k investování do zpracovatelského průmyslu ČR. Investor může získat úplnou slevu na dani z příjmu po dobu až 10 let, pokud založí novou společnost, nebo částečnou slevu na dani po dobu až 10 let, jedná-li se o expandující společnost. Hmotná podpora vytváření pracovních míst je druhou formou investiční pobídky zpracovatelského průmyslu. Výše příspěvku závisí na daném regionu, respektive na výši nezaměstnanosti v zamýšlené lokalitě. Investor může získat až 200 tisíc Kč na jedno nové pracovní místo v regionech I ; 100 tisíc Kč na jedno nové pracovní místo v regionech II a k tomu 25 tis. Kč, zaměstnáte-li se na takovém místě osobu se zdravotním postižením nebo uchazeče o zaměstnání, který byl veden v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 3 měsíce. Celková hodnota této finanční podpory nesmí překročit 50 % z uznatelných nákladů jimiž jsou dvouleté hrubé mzdy zaměstnanců (65 % u MPS). Hmotná podpora na školení a rekvalifikace Třetí možností je získání příspěvku na náklady školení rekvalifikací v regionech s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti (I, II, III) a to ve výši 35% nákladů, čili maximálně 30 tisíc Kč na jednoho zaměstnance.

3 Celková hodnota výše uvedených investičních pobídek (kromě školení a rekvalifikace) nesmí překročit 50 % (resp. 65 % u malých a středních podniků) z investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - viz. Tab.1. Pokud je nezaměstnanost v lokalitě realizace investice o 50% vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti, částka na pořízení majetku bude (50% vlastní kapitál). Hmotná podpory na tvorbu nových prac.míst (tis. Kč) Hmotná podpory na školení a rekvalifikaci I II III IV 200 * 100 * % 35% 35% - Tab.1: zdroj: CzechInvest Pozn.: údaje pro rok * V roce 2007 podle předběžných informací dojde ke snížení na polovinu (tj. na 100 a 50 mil. Kč) Grafické doplnění Tab.1 Minimální výše investice (mil. Kč) Minimální krytí vlastním kapitálem (mil. Kč) Minimální % do strojů z celkové výše investice A B C ** 40 ** 40 ** Tab.2: zdroj: CzechInvest Pozn.: údaje pro rok ** V roce 2007 pravděpodobně dojde ke zvýšení minimální investice do strojů ze 40% na 60%. Grafické doplnění Tab.2 Investiční pobídky v oblasti Technologická centra a centra strategických služeb Technologická centra se zabývají inovačními aktivitami přinášejícími vylepšení výrobků a technologií využívaných ve výrobě. Centra strategických služeb se soustřeďují na služby s mezinárodním zaměřením, s vysokou přidanou hodnotu, podporující zaměstnanost kvalifikovaných expertů v centrech pro vývoj softwaru, odborných řešitelských centrech, centrech pro opravu špičkových technologií, centrech sdílených služeb, centrech zákaznické podpory (např. call centra ) a ústředí nadnárodních firem. V rámci této oblasti lze získat následující typy dotací: Dotace na podnikatelskou činnost v rámci které lze získat finanční příspěvek na pořízení hmotného a nehmotného majetku pořízeného za období prvních 5 let nebo na dvouleté hrubé mzdy zaměstnanců zaměstnaných do 3 let a to ve výši 50% uznatelných nákladů (65% u MPS).

4 Dotace na školení a rekvalifikaci, která poskytuje krytí 35% nákladů na zvláštní školení a až 60% nákladů na všeobecné školení. Maximálně však na jedno pracovní místo, v závislosti na celkovém počtu nově vytvořených pracovních míst. Podmínky pro získání dotace V oblasti technologické centrum, centrum pro vývoj software a expertní a řešitelské centrum je minimální nutná výše investice 15. mil Kč s podmínkou vytvoření minimálně 15 pracovních míst, vlastním zdrojem investora 7,5 mil. Kč a realizací výsledků ve výrobě. V oblasti centrum zákaznické podpory, high-tech opravárenská centra a centra sdílených služeb je vyžadována minimální investice 30. mil Kč, minimální počet vytvořených míst 50 a vlastní zdroje investora 15 mil. Kč. Novelizace zákona o investičních pobídkách v ČR od r Novela zákona o investičních pobídkách pro zpracovatelský průmysl, kterou nyní čeká projednávání ve vládě, přichází s následujícími změnami: 1) snížení minimálně požadované částky investic na polovinu to znamená na 100 mil. Kč (cca 3,5 mil.eur) a 50 mil. Kč (1,8 mil. Eur) pro investice kryté vlastním kapitálem. Tím bude zajištěna možnost, aby se o investiční pobídky přihlásil větší počet domácích firem. 2) zvýšení investice do strojů na 60% z celkové investice tím se mění požadavek proinvestovat více než současných 40%. Podporovány tak budou hlavně technologicky náročnější projekty. 3) zjednodušení procesu schvalování pobídek má se snížit počet připomínkových míst a zkrátit časové lhůty na vyjádření jak státním institucím, tak investorům. Místo dvoufázového systému zpracování žádostí by byl zaveden jednofázový. Nový systém by měl podle metodiky OECD rozdělit sektory výroby do 2 skupin. První skupině, ve které jsou výroby vyžadující vyšší podíl vědy a výzkumu, budou udělovány větší daňové pobídky. Patří sem například letecký nebo farmaceutický průmysl, výroba počítačů nebo vědeckých přístrojů. Druhá skupina, kam bude patřit například gumárenský nebo dřevozpracující průmysl a výroba potravin či kovových výrobků, bude mít nárok na 75 % maximální podpory. Investiční pobídky se tak zacílí na podporu hi-tech investic. Pokud návrh novely zákona schválí vláda i parlament, očekává se, že by začal platit od druhé poloviny roku Změna zákona je plně v souladu s novými předpisy Evropské unie o poskytování veřejné podpory v období Připravuje se i novela investiční podpory pro technologická centra a centra strategických služeb. Změny spočívají ve snížení minimální hranice investice a zvýšení požadovaného počtu nově vytvořených pracovních míst.

5 Investiční pobídky na Slovensku Na Slovensku bylo od roku 2002 do roku 2005 proinvestováno celkem milionů Sk. Podle odvětví bylo nejvíce investováno do průmyslové výroby následováno velkoobchodem, maloobchodem a opravou motorových vozidel, sloučeny v jedno odvětví. Nejvíce se investovalo do Bratislavského kraje, ale také do Košického a Žilinského kraje. Investoři na Slovensku mohou ve svůj prospěch využít výhody plynoucí z nízkých mzdových nákladů či jednotné daňové sazby. Také zákoník práce je pro zaměstnavatele příznivěji koncipován a dává větší volnost, z čehož plynou lepší podmínky pro založení podniku. Na Slovensku je také nutné dodržet minimální výši investice a použití určitého procenta moderních technologií, stejně jako je zapotřebí, aby noví zaměstnanci měli požadovanou kvalifikaci. Proces schvalování investiční žádosti trvá slovenské straně delší dobu, musí být schválena vládou a navíc se často zasílá ke schválení i patřičnému orgánu EU. Typy investičních projektů Na Slovensku aktuálně dochází k radikálním změnám v nastavení investičních pobídek. Na konci roku 2006 byl zrušen typ investičního projektu s označením C. Aktuálně je zde situace v jistém vakuu nicméně předpokládá se platnost podmínek z roku Na Slovensku je systém investičních pobídek rozdělen podle investičních projektů do dvou oblasti, ve kterých lze získat následující druhy podpory: Typ projektu Druh podpory TYP A Zpracovatelský průmysl Distribuční a logistické centra Sleva na dani z příjmu právnických osob Převod vlastnických práv k nehmotnému majetku státu nebo obce za nižší než tržní cenu Příspěvek na nové pracovní místa Příspěvek na vzdělání TYP B Strategické investice high-tech technologií Centra strategických služeb Sleva na dani z příjmu právnických osob Převod vlastnických práv k nehmotnému majetku státu nebo obce za nižší než tržní cenu Příspěvek na nové pracovní místa Příspěvek na vzdělání Strop veřejné podpory v jednotlivých regionech SR Slovensko rozdělilo pro účely investičních pobídek své území na 3 hlavní oblasti: zelená část jsou okresy s mírou nezaměstnanosti nad 15% (tmavě zelená nad 20%) žlutá část jsou okresy s mírou nezaměstnanosti od 10% do 15% červená část jsou okresy s mírou nezaměstnanosti do 10% Grafické znázornění stropu veřejné podpory v regionech SR

6 Maximální míra veřejné podpory závisí na tom ve kterém regionu chce žadatel investovat. Největší míra je poskytována projektům vznikajícím v zelených oblastech, kde mohou žadatelé získat 40% na projekty typu A a 45% na projekty typu B. Ve žlutých regionech, kde je nezaměstnanost mezi 15 a 20 procenty lze dosáhnout podpory 35% na projekty typu A a 40% na projekty typu B. Bratislava a ostatní regiony s mírou nezaměstnanosti pod 10% projektům typu A dotaci neposkytují, na projekty typu B lze získat podporu 20% z celkové investice. Výše investice Základní podmínkou pro získání investiční podpory je výše investice, která je plánovaná pro daný projekt. Projekty zpracovatelského průmyslu, distribuční a logistická centra musí investovat nejméně 200 mil Sk. Strategické investice High-tech technologií a Centra strategických služeb musí mít investici ve výši 40 mil. Sk. Vzdělání zaměstnanců Jednou z podmínek pro získání investiční pobídky na Slovensku je ta, že zaměstnanci ve společnosti musí mít určitý stupeň vzdělání. Vzdělání je rozděleno do několika kategorií označených číselnými kódy: 0 bez vzdělání; 1 základní; 2 vyučení; 3 střední bez maturity; 4 úplné střední s maturitou; 5 úplné střední všeob. s maturitou; 6 úplné střední odborné s maturitou; 7 vyšší vzdělání; 8 vysokoškolské vzdělání; 9 vědecké. Procento moderních technologií Další podmínkou pro získání investiční pobídky je minimální procento použitých moderních technologií při realizaci projektu. V regionech se zaměstnaností vyšší než 10% (zelené a žluté regiony) je to 35% v ostatních (červených regionech) je zapotřebí investovat 45% nákladů do moderních technologií. TYP A 60 % zaměstnanců musí mít stupeň vzdělání % zaměstnanců musí mít vzdělání kategorie 7 a více TYP B 50 % zaměstnanců musí mít stupeň vzdělání % zaměstnanců musí mít vzdělání kategorie 7 a více Druh investiční pobídky 1) Převod vlastnického práva k nehmotnému majetku státu či obce za nižší než tržní cenu

7 Tato cena je stanovena jako procento z objemu uznatelných nákladů vynaložených v souvislosti s realizací investic. V zelených a žlutých regionech lze získat 3% pro typ A a 6% pro typ B. V červeném regionu pak 0% pro typ A, 6% pro typ B%. 2) Financování hmotného investičního majetku V odůvodněných případech může vláda SK schválit poskytnutí pomoci ve formě finanční dotace na krytí uznatelných nákladů souvisejících se vstupní investicí do hmotného majetku. O výši pomoci rozhoduje vláda, nemůže překročit maximum regionální podpory. 3) Příspěvek na vytvoření nového pracovního místa Investor může získat příspěvek na vytvoření nového pracovního místa na dobu 2 let. Pracovní místo musí být vytvořeno na dobu nejméně 5 let. Čerpání dotace na pracovní místo může začít maximálně 5 let od začátku realizace projektu a skončit 3 roky od ukončení investice. Výše příspěvku je závislá na místě realizace, ale maximální podpora ve všech regionech může dosáhnout 30%.mzdových nákladů na vytvořené pracovní místo ročně. Maximální částky jsou uvedeny v následující tabulce. Zelený region Žlutý region Červený region Podmínka k typu A a B TYP A TYP B 30% uchazečů evidovaných z úřadu práce Sk Sk 30% uchazečů evidovaných z úřadu práce Pokud bude 10% znevýhodněných uchazečů Sk Sk Sk Sk 10% uchazečů evidovaných z úřadu práce Sk 4) Podmínky pro získání daňové úlevy Aby investor získal daňovou úlevu musí jeho investice přesahovat 400 mil. Sk V případě, že by investoval v regionech s nezaměstnaností vyšší než 10% (žlutá a zelená zóna) je minimální výše investice snížena na 200 mil. Sk. Procento maximální výše podpory, kterou může získat v jednotlivých regionech a podle typu projektu je uvedena v tabulce. Pokud investor získal podporu v nějakém jiném druhu investiční pobídky v neúplné výši je možno tuto podporu a daňovou úlevu vzájemně kombinovat. Procento daňové úlevy bude nižší a to podle výše jiné podpory. Zóna TYP A TYP B Zelený 44 % 50 % region Žlutý region 38,5% 44% Červený 0% 33% region Bratislava 0% 20% Zdroj: Sario

8 Novelizace zákona o investičních pobídkách v SR od r Slovenská republika připravuje v roce 2007 také nové změny v zákoně o investičních pobídkách. Jejich účinnost se předpokládá začátkem dubna. Zásadní změnou v novém období je změna typů podporovaných projektu. Budou podporovány tři typy projektů: 1) Průmyslová výroba 2) Technologická centra 3) Cestovní ruch Průmyslová výroba bude zaměřena na vybudování nových nebo rozšíření stávajících podniků Podmínkou investice je nákup technologického zařízení v hodnotě 60% z celkové hodnoty pořizovaného majetku. Minimální výše investice musí dosahovat alespoň 400 mil. Sk, z čehož 50% musí tvořit vlastní jmění. Tržby společnosti musí dosáhnout alespoň 80% předpokládaných tržeb avizovaných v žádosti. Pokud se projekt bude realizovat v regionu se zaměstnanosti o 50% nižší než je slovenský průměr, snižuje se minimální výše investice na 100.mil. Sk. Technologická centra jsou zaměřena na budování technologických parků, kde musí minimální investice dosáhnout 40.mil.Sk nebo center strategických služeb, kde minimální investice musí dosáhnout hranice 35.mil.Sk. U třetího typu budou podporovány projekty výstavby nebo rozšíření středisek a služeb cestovního ruchu. Potřebná minimální výše investice bude činit 300.mil.Sk, přičemž 50% z těchto prostředků musí tvořit vlastní jmění žadatele. V případě regionů se zaměstnanosti nižší než je 50% průměru Slovenska činí minimální investice 150.mil Sk. Oproti současné situaci, kdy je převážná většina investičních záměrů posílána na schválení také do Bruselu, novelizace zákona předpokládá, že většina projektu bude schvalována pouze slovenskou vládou a proces čerpání investičních pobídek na Slovensku se výrazně urychlí. Proces novelizace zákona o investičních pobídkách na Slovensku není zcela finální a ještě může dojít k nějakým úpravám. O změnách Vás budeme informovat v některém s dalších čísel časopisu. 2007, GRANT ADVISOR, spol. s r.o. Gorkého 17, Brno CZ Tel , Fax URL: Informační produkty: SUBVENCE :: Databáze dotací pro podnikatele a neziskovky :: J4bPoradce :: Dotační rešeršní systém pro profesionály a veřejný sektor pro ČR :: J4bAdvisor :: Dotační rešeršní systém pro profesionály a veřejný sektor pro SR :: GUIDE :: Mezinárodní databáze dotací s vyhledáváním v angličtině :: Klient Grantový poradce :: platforma pro tvorbu klientských portálů:: Grantový poradce :: online dvouměsíčník ::

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH POBÍDEK VE ZPRACOVATELSKÉM PRŮMYSLU

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH POBÍDEK VE ZPRACOVATELSKÉM PRŮMYSLU Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH POBÍDEK VE ZPRACOVATELSKÉM PRŮMYSLU 1 Materiál Vyhodnocení investičních pobídek ve zpracovatelském průmyslu byl zpracován odborem

Více

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015)

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) a vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákona č. 435/2004

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/07 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na podporu technologických center a center strategických služeb

Informace z kontrolní akce č. 08/07 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na podporu technologických center a center strategických služeb Informace z kontrolní akce č. 08/07 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na podporu technologických center a center strategických služeb Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

Národní protikrizový plán vlády

Národní protikrizový plán vlády II. Národní protikrizový plán vlády Národní protikrizový plán vlády Ministerstvo financí ČR Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 5 3. Navrhovaná opatření... 19 4. Dlouhodobá

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Národní protikrizový plán

Národní protikrizový plán Národní protikrizový plán Obsah 1. Předkládací zpráva... 3 2. Realizovaná a schválená opatření... 8 3. Navrhovaná opatření... 23 4. Dlouhodobá a jiná opatření... 30 5. Shrnutí... 32 2 1. Předkládací zpráva

Více

Návrhy řešení zvýšení zaměstnanosti v mikroregionu Hrušovansko. Lenka Bednářová

Návrhy řešení zvýšení zaměstnanosti v mikroregionu Hrušovansko. Lenka Bednářová Návrhy řešení zvýšení zaměstnanosti v mikroregionu Hrušovansko Lenka Bednářová FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2014 Návrhy řešení zvýšení zaměstnanosti v mikroregionu Hrušovansko 1. Úvod V textu je představena

Více

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: Použité pojmy a zkratky 3 Předmět zadání 4 Pojetí studie 4 Hodnocení 4 Obecná doporučení

Více

Národní program udržitelnosti II

Národní program udržitelnosti II Národní program udržitelnosti II 1. Název programu Národní program udržitelnosti II (dále jen program nebo NPU II ) Z programu bude podporována udržitelnost projektů center výzkumu, experimentálního vývoje

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Název programu podpory Prioritní

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2007 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Národní

Více

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 9. 3. 2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 7. 3. 2001 č.j. 13910/2040/201

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Dopady investic čerpající investiční pobídky

Dopady investic čerpající investiční pobídky Dopady investic čerpající investiční pobídky MICHAL PÍCL Student doktorského studia, Katedra hospodářské a sociální politiky, Národohospodářská fakulta VŠE v Praze, Nám. W - Churchilla 4, 130 67 Praha

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI POTENCIÁL Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Potenciál III

Více

Výroční zpráva o veřejné podpoře v České republice za rok 2002 Říjen 2003 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 8 3. ÚSPORA ENERGIE... 10 4. VÝZKUM A VÝVOJ... 12 5. ZÁCHRANA A RESTRUKTURALIZACE...

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÉ PODPORY, JEJÍ SLUČITELNOSTI SE SMLOUVOU O ZALOŽENÍ ES A PROCEDURÁLNÍ POSTUPY (STRUČNÝ PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVY) Zpracovatelé: Část A: Mgr.

Více

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR

AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR AKČNÍ PLÁN VLÁDY NA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTI V ČR Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství...

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více