Informační systém ve stavební společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační systém ve stavební společnosti"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Informační systém ve stavební společnosti Diplomová práce Autor: Bc. Ján Somsedík, MBA Informační technologie a management Vedoucí práce: Ing. Vladimír Beneš Praha duben 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Benešově Bc. Ján Somsedík, MBA

3 Poděkování Tímto bych rád poděkoval vedoucímu své diplomové práce panu Ing. Vladimíru Benešovi za jeho spolupráci a odbornou pomoc, kterou mi věnoval při zpracování mé diplomové práce. Dále bych rád poděkoval své manželce a rodině za jejich spolupráci a jejich podporu při studiu.

4 Anotace Ve své diplomové práci jsem nejprve analyzoval stávající informační systém a poté jsem se zaměřil na implementaci nového informačního systému do stavební společnosti, které nejdříve předcházelo výběrové řízení nejvhodnějších modelů projektovým týmem a to podle předem stanovených hodnotících kritérií. Hlavním vodítkem pro výběrové řízení byly poptávkové listy, zaslané jednotlivými dodavateli IS. Byla provedena analýza důležitých ukazatelů. Cílem mé práce bylo ukázat přínosy implementace vybraného informačního systému ABRA G2 pro stavební společnost a poukázat tak na celkovou provázanost informačních systémů společnosti na všech úrovních řízení a zefektivnění celkového chodu společnosti. Za velmi důležité také považuji dostatečné zabezpečení IS. Řízením bezpečnosti informační systém zasahuje do celé organizační struktury společnosti, tzn. do všech úrovní řízení. Klíčová slova: Informační systém, hardware, management, proces, implementace, analýza, přínos, zákazník, dodavatel, uživatel, společnost, podnikání, bezpečnost, ABRA, ROE. Annotation In my thesis, I first analyzed the existing information system and then I focused on the implementation of a new information system in construction companies, which first preceded by tender best models by project team according to pre-established evaluation criteria. The main guidelines for the selection procedure were demand notes, sent by individual suppliers IS. An analysis of key indicators was accomplished. The aim of my work was to show the benefits of implementing selected information system ABRA G2 for a construction company and point to the overall coherence of information systems at all levels of management and streamline the company's overall performance. It's very important to consider adequate security IS. Safety management information system affects the entire organizational structure of the company ie. all levels of management. Key words: Information system, hardware, management, process, implementation, analysis, benefit, customer, supplier, user, company, business, security, ABRA, ROE.

5 Obsah Úvod Současný stav ve stavební společnosti Obecná charakteristika stavební společnosti Uživatelé IS ve stavební společnosti Řídicí a informační systém stavební společnosti Účetní program Požadavky stavební společnosti na nově budovaný informační systém Moduly integrovaného informačního systému Přínosy integrovaného informačního systému Členění modulů Řízení společnosti Obchodní činnosti Výroba a sklady Správa financí a majetku Nástroje přizpůsobení Návrh IS ve stavební společnosti Podklady pro výběr dodavatele IS Vytipování vhodných dodavatelů IS Zadávací poptávkový list dodavatele IS Vyhodnocení dodavatelů informačních systémů Poptávkový list dodavatele informačního systému ABRA G Poptávkový list dodavatele informačního systému Altus Vario Poptávkový list dodavatele informačního systému KOSTKA Pro SB Poptávkový list dodavatele informačního systému MONEY S

6 4.5 Zpráva z výběrového řízení Analýza výběrového řízení Ekonomická návratnost vybraného IS ABRA G2 ve stavební společnosti Ukazatele přínosu IS ABRA G Finanční ukazatele Nefinanční ukazatele Finanční analýza přínosů IS ABRA G3 ve stavební společnosti Kvality IS ABRA G Bezpečnost IS ABRA G2 ve stavební společnosti Analýza rizik Bezpečnostní politika IS ve stavební společnosti Závěr Použita literatura Seznam použitých obrázků Seznam použitých tabulek Seznam použitých grafů Seznam použitých vzorců Přílohy

7 Úvod Svou diplomovou práci zaměřím na implementaci informačního systému do stavební společnosti, jeho využití a přínosy pro danou stavební společnost. Uvědomuji si, že informační systémy se stávají integrální součástí podniků i celé společnosti a jsou neoddělitelnou součástí jejich fungování. První část diplomové práce budu věnovat současnému stavu stavební společnosti BENESTAV SPS spol. s r. o. a dosud používanému informačnímu systému, který je pro společnost v danou dobu nevyhovující. Z tohoto důvodu vidím nutnost implementace nového informačního systému do společnosti, který odpovídá svou kvalitou a zároveň dává lepší přehled o společnosti zákazníkovi. V druhé části dále uvedu hlavní požadavky společnosti na nově budovaný informační systém, jeho přínos, který by měl přinést. Třetí část práce zaměřím na návrh podnikového informačního systému, zvolení projektového týmu a vytipování vhodných dodavatelů informačního systému na základě zaslaného poptávkového listu dodavatele informačního systému. Čtvrtou část považuji za těžiště celé práce a to proto, že zde dochází k výběru nejvhodnějšího informačního systému pro společnost na základě vyhodnocení, který vyhodnotil zvolený projektový tým projektu. Neméně důležitá je i pátá část práce, kde uvedu předpokládané ekonomické přínosy informačního systému v organizaci, výpočet důležitých finančních ukazatelů jako je například rentabilita vlastního kapitálu ROE, ukazatel rentability celkového kapitálu RC, doby odhadu TOB. Významné jsou pro tuto oblast i nefinanční ukazatele. V poslední části se budu zabývat ochranou informačních dat při zpracování a jejich přenosu. Znamená to, že zavedený informační systém je bezpečný pouze tehdy, jaká je úroveň jeho zabezpečení. Hlavním cílem mé práce bude vyhodnotit informační systém ve stavební společnosti. Analyzovat a implementovat nový informační systém pro danou stavební společnost, dále vyhodnotit předpokládané ekonomické přínosy správně zvoleného informačního systému. Zanalyzovat a vyhodnotit přínosy nově zvoleného informačního systému. 7

8 1 Současný stav ve stavební společnosti Dnešní ekonomika se vyznačuje existencí relativně velkého počtu podniků a organizací, které se liší svým předmětem podnikání, velikostí a právní formou. Tyto podniky stojí před problémem, jak zajistit svůj další rozvoj a prosperitu, jakým způsobem se přizpůsobit novým podmínkám a změnám v tržním hospodářství. Pro úspěch podnikání je nutné dlouhodobé zajišťování zisku a rentability podniku či organizace. Úkolem každého stavebního podniku je potřeba transformovat zdroje na výrobní procesy. K tomu jsou v dnešní době zapotřebí informační systémy a informační technologie. Společnost, která vyhodnocuje a inovuje své informační systémy a informační technologie, stává se na trhu konkurenceschopnější a má vyšší efektivitu. Vzájemná koordinace vnějšího a vnitřního okolí a usměrňování jeho na podnik či organizaci může zajistit úspěch podnikání. Každý podnik, který chce přežít v dnešní velmi složité době, musí zvolit pro působení podniku zcela správnou strategii. Tou si podnik vytváří předpoklady pro dlouhodobý růst. V rámci strategie si podnik musí plnit strategické operace, což jsou jednotlivé kroky, které je nutné plnit proto, aby byly splněny strategické cíle podniku a rovněž, aby byl udržen rovnovážný stav ekonomiky podniku. Jedině tak podnik může obstát v široké konkurenci a zajišťovat si dlouhodobé prosperity a další rozvoj. Společnost má za cíl trvale zvyšovat tržní hodnotu. Úspěšnost podnikání je v dosažení přiměřené relace mezi použitelným ziskem a vlastním kapitálem. Dosáhnout zisku může společnost jedině tehdy, když nabídne a prodá svoji produkci na trhu solventním zákazníkům. Na trhu se však pohybuje mnoho konkurentů a podnik pak musí v plné míře uspokojit požadavky spotřebitelů a odběratelů, aby obstál na dnešním trhu. Záleží proto na vedení společnosti, aby se systematicky zabývala otázkami průzkumu potřeb, uspokojování potřeb zákazníků a průběžného zajišťování zakázkové náplně. A proto v dnešní nejisté době musí pružně reagovat na změny a nejistoty, které se často vyskytují. A je známé to, že přežije a zvítězí pouze ten, kdo se dokáže rychle přizpůsobit a využívá včas všech příležitostí, které tato doba přináší. Podnik můžeme definovat jako plánovitě organizovanou hospodářskou jednotkou, v níž se zhotovují a provádějí věcné statky a služby 1. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku WOHE, G. Úvod do podnikového hospodářství. Vyd. 1. Praha: C. H. BECK, c1995, s. 2. č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 2 8

9 1.1 Obecná charakteristika stavební společnosti Stavební společnost BENESTAV SPS spol. s r.o. vznikla v roce 2009 spojením tří podnikatelů v jeden celek po předchozím působení organizace BENESTAV OBCHODNÍ A STAVEBNÍ SDRUŽENÍ, která působila na trhu již od roku Základní jmění organizace činí Kč. Toto základní jmění je rozděleno na tři majitele. Nominální hodnota majitele je Kč. Hlavním předmětem podnikání stavební společnosti je realizace staveb, včetně jejich oprav a jejich odstraňování. Jedná se zejména o aktivity při realizaci pozemních staveb, novostaveb i rekonstrukcí. Při této činnosti stavební společnost uplatňuje nové technologie pro úsporu energií a prodloužení životnosti staveb. Cílem je poskytovat služby, které trvale uspokojují požadavky zákazníků v regionu působení stavební společnosti a aby realizované práce splňovaly představy a požadavky všech zákazníků, a to jak v cenách, tak i v jejich kvalitě a termínech provádění. Organizaci se podařilo již od roku 1992, kdy byla založena, prosadit v náročné konkurenci a získat dobré jméno u zákazníků. Dobré jméno si stavební společnost chce i nadále udržet. Proto neustále usiluje o zvyšování kvality ve všech činnostech. K tomu musí však vytvářet veškeré možné podmínky. Hlavním cílem stavební společnosti je zvyšovat prosperitu vyjádřenou stabilním růstem kapitálu. Bez vysoké kvality a použití informačního systému, informační technologie, které vedou ke spokojenosti zákazníků, je tento cíl nedosažitelný. 1.2 Uživatelé IS ve stavební společnosti Každý z uživatelů IS ve stavební společnosti jí hodnotí z pozice svého postavení v organizaci tzn. záleží na úrovni rozhodování a řízení. To znamená, že se liší svým postavením v rámci organizační a řídící struktury. Ve stavební společnosti BENESTAV SPS spol. s. r.o. lze IS využívat na čtyřech úrovních. VRCHOLOVÝ MANAGEMENT (jednatelé společnosti) stanovuje strategii společnosti včetně strategie informační, využívá IS k podpoře svých rozhodnutí. Dělejme svojí práci celým srdcem a budeme úspěšní. (Elbert) 3 3 KOTLER, Philip: Marketing a management. Kapitola 25. ISBN Vydavatelství Viktoria Publishing Děčín

10 STŘEDNÍ MANAGEMENT pracovníci, kteří se zabývají o včasné efektivní zabezpečení objednávek materiálu na jednotlivé jednotlivé stavby a veškerých služeb a požadavků, které žádá zákazník. PRACOVNÍCI ZPRACOVÁVAJÍCÍ ZPRACOVÁVAJÍCÍ ZNALOSTI A DATA pracovníci, kteří připravují a zpracovávají nabídky a vyhledávají nové zakázky. PRACOVNÍCI POŘIZUJÍCÍ DATA A REALIZUJÍCÍ VÝKONNÉ ČINNOSTI PRO ZAJIŠTĚNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZAKÁZEK pracovníci ve stavebním provozu, kteří realizují zakázky pomocí výrobní, manipulační, dopravní a jiné techniky, dále provádějí příjem materiálu a výdej materiálu ze skladu, příjem a výdej faktur apod. VRCHOLOVÝ MANAGEMNT STŘEDNÍ MANAGEMENT PRÁCE S DATY VÝROBNÍ A OBSLUŽNÉ ČINNOSTI Obrázek č. 1: Pyramidové využití IS Zdroj:[5] Dá se tedy říci, že pracovníci na jednotlivých úrovních společnosti se odlišují potřebou znalostí různých informací a tomu také odpovídá využívání IS ve společnosti společnosti.. Z tohoto vyplývá, že často pracovníci na nižší úrovni musí zpracovat a zajišťovat větší množství dat, která nejsou pro jejich práci potřebná, ale jejich zajištění zajištění je nezbytné pro vyšší úroveň řízení. Tato data musí být však včas a hlavně přesně zadávána do IS. 10

11 Management je proto tím, co se tradičně nazývalo svobodným uměním: svobodným proto, že se zabývá základními kategoriemi znalostí, sebepoznání, moudrosti a vůdčích schopností, uměním proto, že jde o obor praktický a aplikační. Manažeři čerpají ze všech znalostí a poznatků společenských věd psychologie a filosofie, ekonomie a historie, etiky ale stejně tak i věd přírodních. Musí však tyto znalosti zaměřit na efektivnost a výsledky na uzdravení nemocného pacienta, na výuku studenta, na postavení mostu, na vypracování a prodej počítačového programového vybavení, jež bude optimální pro svého uživatele Řídicí a informační systém stavební společnosti V současném období rozvoje a dostupnosti kvalitních výpočetních a programových produktů pro podnikání i osobního využívání, se informační systémy dostaly do pozice nepostradatelné součásti úspěšného podnikání. Informace jsou pro moderní organizaci významným zdrojem. Jsou nehmotné povahy, a přesto mají obrovskou cenu, jak pro vlastní organizaci, tak i pro konkurenci. Stavební společnost při své práci potřebuje získávat informace a komunikovat. K tomuto účelu používá programové prostředky pro komunikaci jako například internet, elektronickou poštu atd. Dále používá obecné aplikační programy, například textový editor, tabulkový kalkulátor, databázový systém, prezentační grafiku, skladové hospodářství, finanční účetnictví. Pro podporu efektivního rozhodování a řízení má organizace řadu aplikačních programů z ekonomiky společnosti. Stavební společnost používá model IS v této struktuře: Hardware (HW), Operační systém (OS), Databázový systém (DBS), Aplikační software (ASW). 4 DRUCKER, Peter F. KOTLER, Philip. Marketing a management. Kapitola 1 ISBN Vydavatelství Viktoria Publishing Děčín

12 Jedná se o přístup, ve kterém není striktní vazba (závislost) aplikace na hardware či operačním systému, což představuje větší možnost propojitelností a přenositelnosti různých aplikací ve stavební společnosti. Management společnosti a pracovníci různých stupňů řízení mají strukturu řízení ve třech stupních: pro strategické řízení, pro taktické řízení, pro operativní řízení. V každé této úrovni je rozhodování podmíněno SW podporou: plánování, organizování, motivování, kontrola. Obecně však platí zásada, že pro efektivní uskutečňování procesů musí mít proces svého vlastníka, přiřazeny zdroje (finanční, lidské, vybavení, materiály, pracovní prostředky, informační, ) a stanovený čas k jeho realizaci. Společnost používá standardy aplikačních programů: Textový editor. Textové editory představují jednu z nejrozšířenějších aplikací (MS Word, Open Office Writer, WordPerfect, WordPro) oblasti osobních počítačů. Proti tradičnímu zpracování dokumentů na psacím stroji, poskytují společnosti rozšířené možnosti editace, kopírování, výměny a skladování dokumentů. Textové editory jsou velmi účinný nástroj na všech stupních řízení. Tabulkový procesor. Tabulkové procesory umožňují ve společnosti snadnou tvorbu a editaci tabulek a grafů a odstraňují tak neefektivní práci, která by vznikla při ručním zpracování. Jde vlastně o elektronické výpočetní zpracování, které zpracovávají data v řadě oblastí (plánování, modelování, účetní a finanční rozbory, rozpočtové kalkulátory atd.). 12

13 Databázový systém. Databázový systém usnadňuje v podniku práci s databázemi. Databáze obsahuje evidenci zaměstnanců, dodavatelů a odběratelů, faktur a vedení majetků. 1.4 Účetní program Od roku 1994 stavební společnost využívá ke zpracování veškerých dat společnosti účetní program Tichý a spol. (www.ucto2000.cz). Tento program dosud vyhovoval pro vedení veškeré daňové evidence a souvisejících agend. Ke konci každého roku firma Tichý a spol. nabízí a zpracovává pro své odběratelské podniky aktuální změny, které aktualizují právě prováděné změny zákonů a celkové změny v legislativě. To znamená, že provádí celkovou údržbu aktuálních tiskopisů, novinky ve mzdových předpisech, změny v elektronické komunikaci s úřady popřípadě reagují na navrhované náměty z praxe. V případě, že dochází ke změnám v průběhu roku, firma Tichý včas informuje a doplňuje program o případné změny. Každá nová verze programu je vybavena algoritmy pro převod dat z verze předchozí. BENESTAV SPS spol. s r.o. tak zpracovává veškerou podnikovou agendu a společnost tímto způsobem doposud řešila organizaci a řízení. Toto zpracování umožňuje úsporu času a nákladů a také zefektivnění toku podnikových informací při využití výpočetní techniky. Tímto způsobem v podniku zpracovávají informace z následujících oblastech: EVIDENCE FAKTUR podnik zaznamenává soubor přijatých (dodavatelských) faktur a vydaných faktur a jejich účtování, automatické vedení saldokonta plateb, vedení pohledávek a závazků, popřípadě upomínky a penalizace. ÚČETNICTVÍ zaúčtování jednotlivých účetních operací, měsíční uzávěrky, roční uzávěrky, zpracování DPH a daní z příjmů, další potřebné účetní výkazy. 13

14 VEDENÍ MAJETKU evidence investičního i drobného majetku, odpisy a jejich účtování, případné změny v evidenci majetku, další sestavy související s vedením majetku podniku. FINANCE vedení bankovních účtů a pokladen vedených k hotovostním platbám, zaúčtování finančních obratů, automatické zpracování finančního výhledu. MZDY A PERSONALISTIKA veškeré mzdové a personální údaje, zpracování zákonných pojištění, daní, náhrad, srážek ze mzdy, účtování mezd, výplatní listiny, vedení a tisk pracovních smluv. SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ vedení objednávek materiálu, zboží, příjemky materiálu, dodací listy, vedení skladových zásob, možnost pořízení rozborových sestav skladových zásob včetně provedení inventury. POŠTA potřebná evidence došlé a odeslané pošty, možnost tisku obálek, poštovních průvodek atd. KOMUNIKACE S BANKOU datová komunikace s bankou, příkazy k úhradě, vedení bankovních výpisů. Tento způsob zpracování informací společnosti doposud vyhovoval, ale vedení i pracovníci si uvědomují, že existují ještě výhodnější informační systémy, které umožňují ještě podrobnější zpracování a přenos dat a tím poskytují ještě lepší průhlednost celého systému. 14

15 Stavební společnost by tak chtěla zavést informační systém, který umožní nové principy řízení a umožní návaznost na získávání nových zakázek s veškerým rozplánováním všech kapacit společnosti a naváže tak na kalkulaci nákladů jednotlivých staveb včetně zpracování časového plánu tzv. harmonogramů. Doposud stavební společnost byla nucena zpracovávat veškeré kalkulační ceny na zvlášť pořízeném programu pro zpracování kalkulačních cen produktů. Proto je nutné pořídit takový informační systém, který bude obsahovat potřebné ceníky pro jednotlivé stavební operace s možnostmi přeceňování eventuálně s využitím možných slev. 15

16 2 Požadavky stavební společnosti na nově budovaný informační systém Stavební společnost ostatně jako každý výrobní podnik lze označit jako plánovitě organizovanou hospodářskou jednotku, v níž probíhají procesy za účelem tvorby věcných statků a služeb. Strategické cíle orientují a sjednocují všechny činnosti podniku. 5 Předmětem podnikového hospodářství jsou potom všechna rozhodnutí o využití disponibilních výrobních faktorů, jejichž prostřednictvím se má dosáhnout splnění podnikatelských cílů a tvorba zisku. Stavební společnost jako taková vystupuje jako organizačně ucelená jednotka, jejímiž vnitřními články jsou jednotlivé divize, útvary, pracovní skupiny apod. Tyto články mají pouze podmíněnou samostatnost, která je dána rozsahem delegovaných dílčích pravomocí i odpovědností z podnikového vedení. Podle nich pak mají k dispozici škálu vnitřních a vnějších vazeb, které přímo vyplývají z organizační struktury, systému řízení a specializace konkrétních oddělení. K zajištění jejich činností mají soubor zdrojů, který lze rozdělit na tři základní oblasti: hmotné budovy, stroje, materiál, nehmotné směrnice, postupy, licence, znalosti, software, personální zaměstnanci, externí specialisté. Každá z těchto oblastí zdrojů je v činnostech konkrétních oddělení zastoupena specifickým podílem, který je určován specializací každého útvaru. Z těchto podílů vyplývá potřeba přístupu jednotlivých oddělení k druhu a množství informací, které zajišťuje informační systém společnosti. V nedávné minulosti úroveň komunikačních technologií neumožňovala přímé propojení počítačů. Informační systém tvořen buňkovou strukturou a nasazením těchto sítí bylo podřízeno i fyzické možnosti instalace počítačové stanice. Specifikou stavebních společností je nestandardnost a nestálost technických podmínek jednotlivých pracovních míst s problémovým technologickým zázemím. Tento důvod vedl k zpracování dílčích informací lokálně a předávání dat se realizovalo maximálně v dávkách. Informace byly k dispozici většinou pouze v papírové podobě. Informační a telekomunikační technologie současnosti jsou již schopny dopravit požadovaná data na kterékoliv místo, 5 SOUČEK, Zdeněk. MACEK, Jiří. Strategie úspěšného podnik, Ostrava:MONTANEX a.s.,s.48 16

17 včetně vzdálených a odloučených staveb. Problém tedy již není v zajištění přístupu k informacím, ale především vyvstává otázka, jaké informace budou k dispozici a v jaké kvalitě. Stavební společnosti, které se nejsou schopny včas vyrovnat s měnícími se podmínkami, nezrychlí a nezjednoduší svůj způsob řízení, reagují pozdě, tak zvyšují rizika prodlení a zcela zákonitě se pak dostávají do organizačních i ekonomických potíží. S rostoucí rychlostí výstavby a rozvojem technologií se hierarchické direktivní způsoby řízení stávají brzdou. Daleko více nastává nutnost využít samostatnou aktivní práci jednotlivých pracovníků. Nástrojem, který umožňuje využít nové principy řízení, je komplexní informační a řídicí systém, založený na principech procesního nákladového řízení. Tento komplexní informační systém musí mít v sobě nejen účetnictví, podřízené specifickým potřebám stavebních společnostech, ale i integrovanou podporu všech ostatních procesů, nutných k získání zakázky, rozplánování kapacit zdrojů a materiálů, řízení postupu realizace i průběžnému sledování a vyhodnocování procesu výstavby v návaznosti na harmonogram prací. Propojením technických a ekonomických informací je pak zajištěna jak vzájemná kontinuita dat, tak i velmi snadný přístup ke kterékoliv informaci. Realizace stavby probíhá v jednotlivých fázích, které jsou dány technologickými a specifickými vlastnostmi každého konkrétního projektu. Neopakovatelnost a postupné upřesňování technologie výstavby, aplikace změn vyvolaných v průběhu realizace často vedou stavební firmy pouze k odhadu odbytové ceny na základě objemových ukazatelů, případně směrných cen. Dále pak pouze ekonomicky sledují náklady a termíny, jak stavba probíhá. Tato metoda je sice jednoduchá, ale i velice riskantní. Ke snížení rizik, spojených s každým projektem, je možná pouze jediná cesta. A to průběžně doplňovat a upřesňovat veškeré nové informace, které stavební firma v průběhu realizace získává. S těmito informacemi dále pracovat a zajistit tak trvalou kontrolu průběhu každé zakázky, aby bylo možno včas reagovat na případný nepříznivý vývoj. Ani pouhé zpracování ekonomických údajů bez porovnání se skutečně provedenými pracemi nepodává pravdivý obrazových momentálním stavu zakázky. Řídící pracovníci se nutně musí zabývat kalkulací nákladů, časovým plánem, jeho aktualizací s návazností na zajištění veškerých potřeb, včetně subdodávek v čase, a to napříč všemi zakázkami. Tyto úkoly však nelze efektivně zajistit ručně v papírové podobě. To vede k nutnosti mít informace v elektronické podobě a navíc v jediném informačním systému. Teprve pak je možné 17

18 všechny vzájemně porovnávat a vyhodnocovat na kterémkoliv stupni řízení. Každá informace mimo jednotný informační systém zvyšuje pracnost a nelze s ní jednoduše a přehledně pracovat. 2.1 Moduly integrovaného informačního systému Jsou informační systémy, které integrují a automatizují velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniku. Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci a účetnictví. Výběru informačního systému předchází důkladné prověření všech požadavků firmy ze strany dodavatele systému. To je důležité zejména pro stanovení vhodné verze a následné úpravy. Tvůrci informačních systémů již také na základě zkušeností z různých odvětví vytvořili upravené verze svých základních/prvotních systémů. Označují se jako branžové nebo také vertikální řešení. Přestože dodavatelé informačních systémů slibují firmám, že je možné jejich systém výrazně upravit, většinou se musí naopak společnost přizpůsobit použitému systému a upravit některé vnitrofiremní procesy. Informační systém také nevyřeší všechny problémy. Pokud firma nemá vyřešené některé postupy nebo se potýká například se špatným marketingem, neloajálností zaměstnanců či jinými problémy, nebude mít nasazení informačního systému dostatečně velký přínos. Plány jsou ničím; plánování je vším (Dwight D. Eisenhower) 6 Obecně komplexní informační systémy spojují několik oblastí softwarového nasazení do business procesů. Jsou to: BI (Business Inteligence), CRM (Customer Relation Management), ERP (Enterprise Resource Planing), SCM (Supply Chain Management). 6 KOTLER., Philip. Marketing a management. Kapitola 3. ISBN Vydavatelství Viktoria Publishing Děčín

19 Obrázek č. 2: Vztahy business procesů Zdroj:[5] CRM programové celky, zajišťující řízení vztahů se zákazníky se zaměřením na podporu obchodních činností, hlavně marketingu, podpory zákazníka a prodeje. V podmínkách stavební firmy jsou využívány dvojím způsobem. V prvním jsou to klasické metody chování a vztahů s vnějšími zákazníky. Jsou využívány všechny tři základní oblasti CRM (operativní, analytická i kolaborativní). Ve druhém způsobu použití je to oblast vztahů s vnitřními zákazníky (stavbami). Zde je především využívána oblast kolaborativní. Jedná se hlavně o funkcionality, umožňující komunikaci mateřské části společnosti a jejích vnitřních zákazníků. A to s využitím různých komunikačních kanálů za účelem sdílení informací, vyšší úrovně informovanosti a následného zkvalitnění poskytovaných služeb. ERP programové celky, zajišťující integraci a automatizaci interních podnikových procesů. Zasahují do oblasti sdílení a řízení dat, plánování, obchodu, lidských zdrojů, financí a účetnictví, správy majetku, logistiky, výroby. Tvoří symbiotické prostředky pro bezpečné fungování firmy jak po linii organizační, dané strukturou a členěním útvarů, tak i po linii procesního a projektového zaměření a řízení. Účelem posuzování procesů je stanovit způsobilost procesů implementovaných v organizaci. 7 7 BUCHALCEVOVA, A. Metodiky budování informačních systémů. Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha: Nakladatelství Oeconomica, str. 36. ISBN

20 Strategie a plánování Rozvíjet a řídit Návrh Nasazení Výběr Obrázek č. 3: Strategie ERP systému Zdroj:[13] ] SCM - programové celky, zajišťující řízení a optimalizaci vztahů s dodavateli. Využitím informačních a komunikačních technologií jsou partneři propojeni, sdílejí informace a na jejich základě mohou naplánovat a zkoordinovat další postupy. Stejně jako CMR jsou tyto nástroje využity dvojím způsobem. První standardní je využíván v rámci řetězce výrobce prodejce firma, která vystupuje v roli zákazníka. Druhý přenesený je aplikován interně na struktuře firma centrální sklady jednotlivá stavba. Zde firma vystupuje v roli dodavatele. V obou případech jsou úkoly pro řešení stejné schopnost reakce na požadavky zákazníka, řízení provozu (centralizované, decentralizované, sdílené), dodávkový systém (přímá doprava, cross docking, rozvážka), minimalizace logistických nákladů na základě integrace procesů, výpočtů prognóz, stavu zásob, sdílení informací a spolupráce. V neposlední řadě do SCM zasahuje i oblast cash flow, a to uspořádáním platebních podmínek a finančního toku mezi jednotlivými subjekty řetězce. BI - programové celky, zajišťující nástroje pro rozhodování. A to zpracováním a analyzováním dat, vzniklých v oblastech SCM, CRM i CRM. Slouží střednímu a vysokému managementu k analýze dat za konkrétní období. Pomocí matematických a statistických závislostí předkládají prostředky pro porozumění vztahům a propočty trendů. Prostředky BI zprostředkovávají dostupnost a konzistenci podnikových dat, zamezují jejich duplicitám a automatizuji rutinní procesy zpracování. Využívají aplikace OLAP (Online Analytical Processing), datové kostky, reporting rting a přehledová zobrazení na podkladech systému vyvážených ukazatelů výkonnosti a bilančních analýz. BI tak tvoří 20

21 ucelený a efektivní přístup k firemním datům a je podkladem pro tvorbu strategických i operativních rozhodnutí managementu společnosti. 2.2 Přínosy integrovaného informačního systému Za předpokladu, že systém je správně implementován, přináší řadu výhod. Především: zefektivnění a zrychlení ekonomických (podnikových) procesů, centralizaci a vyčištění dat, snížení chybovosti, optimalizace pracovního toku dokumentů (workflow), dlouhodobé úspory v investicích do informačních systémů a hardware, zvýšení bezpečnosti, rychlejší výstupy (efektivnější reporting) pro vedení firmy (zaměstnanci nemusí připravovat podklady). V konečném důsledku zvyšuje flexibilitu a tím i konkurenceschopnost. Rozhodnutí pro určitý ERP Vytvoření řešitelského týmu Výběr vhodného ERP řešení a jeho dodavatele Uzavření smlouvy o zavedení ERP Instalace ERP Analýza specifických podmínek uživatele Určení individuálních parametrů Naplnění dat a číselníků Testování Školení pracovníků Zahájení rutinního provozu ERP Obrázek č. 4: Hlavní etapy implementace ERP Zdroj:[5] 21

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS Obuv je vyvinutý pro specifické potřeby výrobní organizace, jejichž základním profilem je výroba obuvi. Řešení vychází ze znalostí problematiky a organizace

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Náš zákazník Tesco Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Skladování, doprava a správa vybavení prodejen Všechny Tesco obchodní jednotky potřebují, mimo samotné vlastní

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

POPTÁVKOVÝ DOKUMENT NA DODAVATELE IS/IT Předmět poptávky Integrovaný IS, podložený podrobnou studií, pro částečné řízení výroby, správy zakázek dodavatelů, subdodavatelů, výrobních dokumentů a vnitropodnikovou

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Ing. Richard Bejr 20. uživatelská konference firmy ORTEX, 21. a 22.května 2009 1 Nová verze 9.2 Rozšíření desetinných míst u cen za měrnou jednotku Rozšíření

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice Workshop Investice Představení fází procesu Investice Workshop Investice cíl - Seznámení účastníků (zájemců) s koncepcí workshopů, představit aktivisty a zdůraznit zaměření na praxi; - Sdílení dobré praxe;

Více

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz Premier Ceník ISO 9001 CENÍK Premier Software Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by nejlépe odpovídala velikosti vaší firmy, vašim požadavkům na funkcionalitu a rozsah modulů pro jednotlivé

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

ARBES LEASING. www.arbes.com

ARBES LEASING. www.arbes.com ARBES LEASING Moderní modulární systém pro leasingové a úvěrové společnosti s vysokou mírou automatizace rutinních činností a maximální uživatelskou přívětivostí. www.arbes.com ARBES LEASING SOFTWAROVÉ

Více

S-KLAD vnitropodnikový informační systém DATAMIX Solutions s.r.o.

S-KLAD vnitropodnikový informační systém DATAMIX Solutions s.r.o. S-KLAD vnitropodnikový informační systém DATAMIX Solutions s.r.o. Obsah: Komu je systém určen...3 Architektura, hardwardová náročnost, platformy...3 Stručný souhrn funkcí...3 Ceník...6 Časový harmonogram

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S)

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2 (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR uzavřené

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Pokladní Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost

Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Web Design Factory Projektové řízení pro progresivní společnost Případová studie Name Description Projektové řízení pro progresivní společnost Implementace systému Atollon Workshop ve společnosti WDF Version

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Obsah. Rozsah implementovaného řešení

Obsah. Rozsah implementovaného řešení Obsah Obsah... 1 1 Rozsah implementovaného řešení... 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Finance... 1 Správa majetku... 3 Obchod a prodej... 4 Řízení obchodu Správce vztahů... 5 Nákup... 6 Řízení zásob... 7

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu a místopředsedou př. Ing.

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT s centrálním zpracováním statistických úloh v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu

Více

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta. VÝROBA Helios Orange + něco navíc Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.cz MODUL VÝROBY Modul Řízení výroby vychází z osvědčeného základního

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007)

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Změna: (datum změny) Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1 Podnikání a inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem

Více

MegaMedia s.r.o. Zadání pro tvorbu informačního systému. Michal Kec

MegaMedia s.r.o. Zadání pro tvorbu informačního systému. Michal Kec MegaMedia s.r.o. Zadání pro tvorbu informačního systému Michal Kec 1 Obsah 1 Popis předmětného sociálně ekonomického systému 3 1.1 Typ organizace................................... 3 1.2 Předmět činnosti..................................

Více

Zavedení ERP a souvisejících agend

Zavedení ERP a souvisejících agend ELMO Schoř, s.r.o. Web: www.elmoschor.cz E-mail: info@elmoschor.cz ČSN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 IČ: 25445421 sídlo společnosti: Máchova 3, 410 02

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s.

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení Zakázka Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadavatel: K MEGA a.s. Drahobejlova 1452/54 190 00 Praha 9 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Mgr. Petrem

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

SOFTWARE PRO OČNÍ OPTIKY

SOFTWARE PRO OČNÍ OPTIKY SOFTWARE PRO OČNÍ OPTIKY 1. CO JE OPTIK? OPTIK je řešení, které vzniklo spojením informačního systému ABRA a software OPTIK. Dohromady tak vytváří jeden celek, který umožňuje zpracovávat procesy prodejen

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

V případě dodávky informačního systému včetně příslušného hardware ručí dodavatel za kompletní dodávku.

V případě dodávky informačního systému včetně příslušného hardware ručí dodavatel za kompletní dodávku. Z technologického hlediska je Mefisto GRAND 3.4 informačním systémem nové generace s prvky třívrstvé architektury, která umožňuje optimální zpracovávání velkého množství dat. Tato vlastnost je umocněna

Více

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Workshop DSP 2013 Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Co je to imos? CRM aplikace se specializací na farmaceutický segment umožňující práci s výsledky zpracovaných dat Datové sběrné pošty a

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více