Informační systém ve stavební společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační systém ve stavební společnosti"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Informační systém ve stavební společnosti Diplomová práce Autor: Bc. Ján Somsedík, MBA Informační technologie a management Vedoucí práce: Ing. Vladimír Beneš Praha duben 2013

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Benešově Bc. Ján Somsedík, MBA

3 Poděkování Tímto bych rád poděkoval vedoucímu své diplomové práce panu Ing. Vladimíru Benešovi za jeho spolupráci a odbornou pomoc, kterou mi věnoval při zpracování mé diplomové práce. Dále bych rád poděkoval své manželce a rodině za jejich spolupráci a jejich podporu při studiu.

4 Anotace Ve své diplomové práci jsem nejprve analyzoval stávající informační systém a poté jsem se zaměřil na implementaci nového informačního systému do stavební společnosti, které nejdříve předcházelo výběrové řízení nejvhodnějších modelů projektovým týmem a to podle předem stanovených hodnotících kritérií. Hlavním vodítkem pro výběrové řízení byly poptávkové listy, zaslané jednotlivými dodavateli IS. Byla provedena analýza důležitých ukazatelů. Cílem mé práce bylo ukázat přínosy implementace vybraného informačního systému ABRA G2 pro stavební společnost a poukázat tak na celkovou provázanost informačních systémů společnosti na všech úrovních řízení a zefektivnění celkového chodu společnosti. Za velmi důležité také považuji dostatečné zabezpečení IS. Řízením bezpečnosti informační systém zasahuje do celé organizační struktury společnosti, tzn. do všech úrovní řízení. Klíčová slova: Informační systém, hardware, management, proces, implementace, analýza, přínos, zákazník, dodavatel, uživatel, společnost, podnikání, bezpečnost, ABRA, ROE. Annotation In my thesis, I first analyzed the existing information system and then I focused on the implementation of a new information system in construction companies, which first preceded by tender best models by project team according to pre-established evaluation criteria. The main guidelines for the selection procedure were demand notes, sent by individual suppliers IS. An analysis of key indicators was accomplished. The aim of my work was to show the benefits of implementing selected information system ABRA G2 for a construction company and point to the overall coherence of information systems at all levels of management and streamline the company's overall performance. It's very important to consider adequate security IS. Safety management information system affects the entire organizational structure of the company ie. all levels of management. Key words: Information system, hardware, management, process, implementation, analysis, benefit, customer, supplier, user, company, business, security, ABRA, ROE.

5 Obsah Úvod Současný stav ve stavební společnosti Obecná charakteristika stavební společnosti Uživatelé IS ve stavební společnosti Řídicí a informační systém stavební společnosti Účetní program Požadavky stavební společnosti na nově budovaný informační systém Moduly integrovaného informačního systému Přínosy integrovaného informačního systému Členění modulů Řízení společnosti Obchodní činnosti Výroba a sklady Správa financí a majetku Nástroje přizpůsobení Návrh IS ve stavební společnosti Podklady pro výběr dodavatele IS Vytipování vhodných dodavatelů IS Zadávací poptávkový list dodavatele IS Vyhodnocení dodavatelů informačních systémů Poptávkový list dodavatele informačního systému ABRA G Poptávkový list dodavatele informačního systému Altus Vario Poptávkový list dodavatele informačního systému KOSTKA Pro SB Poptávkový list dodavatele informačního systému MONEY S

6 4.5 Zpráva z výběrového řízení Analýza výběrového řízení Ekonomická návratnost vybraného IS ABRA G2 ve stavební společnosti Ukazatele přínosu IS ABRA G Finanční ukazatele Nefinanční ukazatele Finanční analýza přínosů IS ABRA G3 ve stavební společnosti Kvality IS ABRA G Bezpečnost IS ABRA G2 ve stavební společnosti Analýza rizik Bezpečnostní politika IS ve stavební společnosti Závěr Použita literatura Seznam použitých obrázků Seznam použitých tabulek Seznam použitých grafů Seznam použitých vzorců Přílohy

7 Úvod Svou diplomovou práci zaměřím na implementaci informačního systému do stavební společnosti, jeho využití a přínosy pro danou stavební společnost. Uvědomuji si, že informační systémy se stávají integrální součástí podniků i celé společnosti a jsou neoddělitelnou součástí jejich fungování. První část diplomové práce budu věnovat současnému stavu stavební společnosti BENESTAV SPS spol. s r. o. a dosud používanému informačnímu systému, který je pro společnost v danou dobu nevyhovující. Z tohoto důvodu vidím nutnost implementace nového informačního systému do společnosti, který odpovídá svou kvalitou a zároveň dává lepší přehled o společnosti zákazníkovi. V druhé části dále uvedu hlavní požadavky společnosti na nově budovaný informační systém, jeho přínos, který by měl přinést. Třetí část práce zaměřím na návrh podnikového informačního systému, zvolení projektového týmu a vytipování vhodných dodavatelů informačního systému na základě zaslaného poptávkového listu dodavatele informačního systému. Čtvrtou část považuji za těžiště celé práce a to proto, že zde dochází k výběru nejvhodnějšího informačního systému pro společnost na základě vyhodnocení, který vyhodnotil zvolený projektový tým projektu. Neméně důležitá je i pátá část práce, kde uvedu předpokládané ekonomické přínosy informačního systému v organizaci, výpočet důležitých finančních ukazatelů jako je například rentabilita vlastního kapitálu ROE, ukazatel rentability celkového kapitálu RC, doby odhadu TOB. Významné jsou pro tuto oblast i nefinanční ukazatele. V poslední části se budu zabývat ochranou informačních dat při zpracování a jejich přenosu. Znamená to, že zavedený informační systém je bezpečný pouze tehdy, jaká je úroveň jeho zabezpečení. Hlavním cílem mé práce bude vyhodnotit informační systém ve stavební společnosti. Analyzovat a implementovat nový informační systém pro danou stavební společnost, dále vyhodnotit předpokládané ekonomické přínosy správně zvoleného informačního systému. Zanalyzovat a vyhodnotit přínosy nově zvoleného informačního systému. 7

8 1 Současný stav ve stavební společnosti Dnešní ekonomika se vyznačuje existencí relativně velkého počtu podniků a organizací, které se liší svým předmětem podnikání, velikostí a právní formou. Tyto podniky stojí před problémem, jak zajistit svůj další rozvoj a prosperitu, jakým způsobem se přizpůsobit novým podmínkám a změnám v tržním hospodářství. Pro úspěch podnikání je nutné dlouhodobé zajišťování zisku a rentability podniku či organizace. Úkolem každého stavebního podniku je potřeba transformovat zdroje na výrobní procesy. K tomu jsou v dnešní době zapotřebí informační systémy a informační technologie. Společnost, která vyhodnocuje a inovuje své informační systémy a informační technologie, stává se na trhu konkurenceschopnější a má vyšší efektivitu. Vzájemná koordinace vnějšího a vnitřního okolí a usměrňování jeho na podnik či organizaci může zajistit úspěch podnikání. Každý podnik, který chce přežít v dnešní velmi složité době, musí zvolit pro působení podniku zcela správnou strategii. Tou si podnik vytváří předpoklady pro dlouhodobý růst. V rámci strategie si podnik musí plnit strategické operace, což jsou jednotlivé kroky, které je nutné plnit proto, aby byly splněny strategické cíle podniku a rovněž, aby byl udržen rovnovážný stav ekonomiky podniku. Jedině tak podnik může obstát v široké konkurenci a zajišťovat si dlouhodobé prosperity a další rozvoj. Společnost má za cíl trvale zvyšovat tržní hodnotu. Úspěšnost podnikání je v dosažení přiměřené relace mezi použitelným ziskem a vlastním kapitálem. Dosáhnout zisku může společnost jedině tehdy, když nabídne a prodá svoji produkci na trhu solventním zákazníkům. Na trhu se však pohybuje mnoho konkurentů a podnik pak musí v plné míře uspokojit požadavky spotřebitelů a odběratelů, aby obstál na dnešním trhu. Záleží proto na vedení společnosti, aby se systematicky zabývala otázkami průzkumu potřeb, uspokojování potřeb zákazníků a průběžného zajišťování zakázkové náplně. A proto v dnešní nejisté době musí pružně reagovat na změny a nejistoty, které se často vyskytují. A je známé to, že přežije a zvítězí pouze ten, kdo se dokáže rychle přizpůsobit a využívá včas všech příležitostí, které tato doba přináší. Podnik můžeme definovat jako plánovitě organizovanou hospodářskou jednotkou, v níž se zhotovují a provádějí věcné statky a služby 1. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku WOHE, G. Úvod do podnikového hospodářství. Vyd. 1. Praha: C. H. BECK, c1995, s. 2. č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 2 8

9 1.1 Obecná charakteristika stavební společnosti Stavební společnost BENESTAV SPS spol. s r.o. vznikla v roce 2009 spojením tří podnikatelů v jeden celek po předchozím působení organizace BENESTAV OBCHODNÍ A STAVEBNÍ SDRUŽENÍ, která působila na trhu již od roku Základní jmění organizace činí Kč. Toto základní jmění je rozděleno na tři majitele. Nominální hodnota majitele je Kč. Hlavním předmětem podnikání stavební společnosti je realizace staveb, včetně jejich oprav a jejich odstraňování. Jedná se zejména o aktivity při realizaci pozemních staveb, novostaveb i rekonstrukcí. Při této činnosti stavební společnost uplatňuje nové technologie pro úsporu energií a prodloužení životnosti staveb. Cílem je poskytovat služby, které trvale uspokojují požadavky zákazníků v regionu působení stavební společnosti a aby realizované práce splňovaly představy a požadavky všech zákazníků, a to jak v cenách, tak i v jejich kvalitě a termínech provádění. Organizaci se podařilo již od roku 1992, kdy byla založena, prosadit v náročné konkurenci a získat dobré jméno u zákazníků. Dobré jméno si stavební společnost chce i nadále udržet. Proto neustále usiluje o zvyšování kvality ve všech činnostech. K tomu musí však vytvářet veškeré možné podmínky. Hlavním cílem stavební společnosti je zvyšovat prosperitu vyjádřenou stabilním růstem kapitálu. Bez vysoké kvality a použití informačního systému, informační technologie, které vedou ke spokojenosti zákazníků, je tento cíl nedosažitelný. 1.2 Uživatelé IS ve stavební společnosti Každý z uživatelů IS ve stavební společnosti jí hodnotí z pozice svého postavení v organizaci tzn. záleží na úrovni rozhodování a řízení. To znamená, že se liší svým postavením v rámci organizační a řídící struktury. Ve stavební společnosti BENESTAV SPS spol. s. r.o. lze IS využívat na čtyřech úrovních. VRCHOLOVÝ MANAGEMENT (jednatelé společnosti) stanovuje strategii společnosti včetně strategie informační, využívá IS k podpoře svých rozhodnutí. Dělejme svojí práci celým srdcem a budeme úspěšní. (Elbert) 3 3 KOTLER, Philip: Marketing a management. Kapitola 25. ISBN Vydavatelství Viktoria Publishing Děčín

10 STŘEDNÍ MANAGEMENT pracovníci, kteří se zabývají o včasné efektivní zabezpečení objednávek materiálu na jednotlivé jednotlivé stavby a veškerých služeb a požadavků, které žádá zákazník. PRACOVNÍCI ZPRACOVÁVAJÍCÍ ZPRACOVÁVAJÍCÍ ZNALOSTI A DATA pracovníci, kteří připravují a zpracovávají nabídky a vyhledávají nové zakázky. PRACOVNÍCI POŘIZUJÍCÍ DATA A REALIZUJÍCÍ VÝKONNÉ ČINNOSTI PRO ZAJIŠTĚNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZAKÁZEK pracovníci ve stavebním provozu, kteří realizují zakázky pomocí výrobní, manipulační, dopravní a jiné techniky, dále provádějí příjem materiálu a výdej materiálu ze skladu, příjem a výdej faktur apod. VRCHOLOVÝ MANAGEMNT STŘEDNÍ MANAGEMENT PRÁCE S DATY VÝROBNÍ A OBSLUŽNÉ ČINNOSTI Obrázek č. 1: Pyramidové využití IS Zdroj:[5] Dá se tedy říci, že pracovníci na jednotlivých úrovních společnosti se odlišují potřebou znalostí různých informací a tomu také odpovídá využívání IS ve společnosti společnosti.. Z tohoto vyplývá, že často pracovníci na nižší úrovni musí zpracovat a zajišťovat větší množství dat, která nejsou pro jejich práci potřebná, ale jejich zajištění zajištění je nezbytné pro vyšší úroveň řízení. Tato data musí být však včas a hlavně přesně zadávána do IS. 10

11 Management je proto tím, co se tradičně nazývalo svobodným uměním: svobodným proto, že se zabývá základními kategoriemi znalostí, sebepoznání, moudrosti a vůdčích schopností, uměním proto, že jde o obor praktický a aplikační. Manažeři čerpají ze všech znalostí a poznatků společenských věd psychologie a filosofie, ekonomie a historie, etiky ale stejně tak i věd přírodních. Musí však tyto znalosti zaměřit na efektivnost a výsledky na uzdravení nemocného pacienta, na výuku studenta, na postavení mostu, na vypracování a prodej počítačového programového vybavení, jež bude optimální pro svého uživatele Řídicí a informační systém stavební společnosti V současném období rozvoje a dostupnosti kvalitních výpočetních a programových produktů pro podnikání i osobního využívání, se informační systémy dostaly do pozice nepostradatelné součásti úspěšného podnikání. Informace jsou pro moderní organizaci významným zdrojem. Jsou nehmotné povahy, a přesto mají obrovskou cenu, jak pro vlastní organizaci, tak i pro konkurenci. Stavební společnost při své práci potřebuje získávat informace a komunikovat. K tomuto účelu používá programové prostředky pro komunikaci jako například internet, elektronickou poštu atd. Dále používá obecné aplikační programy, například textový editor, tabulkový kalkulátor, databázový systém, prezentační grafiku, skladové hospodářství, finanční účetnictví. Pro podporu efektivního rozhodování a řízení má organizace řadu aplikačních programů z ekonomiky společnosti. Stavební společnost používá model IS v této struktuře: Hardware (HW), Operační systém (OS), Databázový systém (DBS), Aplikační software (ASW). 4 DRUCKER, Peter F. KOTLER, Philip. Marketing a management. Kapitola 1 ISBN Vydavatelství Viktoria Publishing Děčín

12 Jedná se o přístup, ve kterém není striktní vazba (závislost) aplikace na hardware či operačním systému, což představuje větší možnost propojitelností a přenositelnosti různých aplikací ve stavební společnosti. Management společnosti a pracovníci různých stupňů řízení mají strukturu řízení ve třech stupních: pro strategické řízení, pro taktické řízení, pro operativní řízení. V každé této úrovni je rozhodování podmíněno SW podporou: plánování, organizování, motivování, kontrola. Obecně však platí zásada, že pro efektivní uskutečňování procesů musí mít proces svého vlastníka, přiřazeny zdroje (finanční, lidské, vybavení, materiály, pracovní prostředky, informační, ) a stanovený čas k jeho realizaci. Společnost používá standardy aplikačních programů: Textový editor. Textové editory představují jednu z nejrozšířenějších aplikací (MS Word, Open Office Writer, WordPerfect, WordPro) oblasti osobních počítačů. Proti tradičnímu zpracování dokumentů na psacím stroji, poskytují společnosti rozšířené možnosti editace, kopírování, výměny a skladování dokumentů. Textové editory jsou velmi účinný nástroj na všech stupních řízení. Tabulkový procesor. Tabulkové procesory umožňují ve společnosti snadnou tvorbu a editaci tabulek a grafů a odstraňují tak neefektivní práci, která by vznikla při ručním zpracování. Jde vlastně o elektronické výpočetní zpracování, které zpracovávají data v řadě oblastí (plánování, modelování, účetní a finanční rozbory, rozpočtové kalkulátory atd.). 12

13 Databázový systém. Databázový systém usnadňuje v podniku práci s databázemi. Databáze obsahuje evidenci zaměstnanců, dodavatelů a odběratelů, faktur a vedení majetků. 1.4 Účetní program Od roku 1994 stavební společnost využívá ke zpracování veškerých dat společnosti účetní program Tichý a spol. (www.ucto2000.cz). Tento program dosud vyhovoval pro vedení veškeré daňové evidence a souvisejících agend. Ke konci každého roku firma Tichý a spol. nabízí a zpracovává pro své odběratelské podniky aktuální změny, které aktualizují právě prováděné změny zákonů a celkové změny v legislativě. To znamená, že provádí celkovou údržbu aktuálních tiskopisů, novinky ve mzdových předpisech, změny v elektronické komunikaci s úřady popřípadě reagují na navrhované náměty z praxe. V případě, že dochází ke změnám v průběhu roku, firma Tichý včas informuje a doplňuje program o případné změny. Každá nová verze programu je vybavena algoritmy pro převod dat z verze předchozí. BENESTAV SPS spol. s r.o. tak zpracovává veškerou podnikovou agendu a společnost tímto způsobem doposud řešila organizaci a řízení. Toto zpracování umožňuje úsporu času a nákladů a také zefektivnění toku podnikových informací při využití výpočetní techniky. Tímto způsobem v podniku zpracovávají informace z následujících oblastech: EVIDENCE FAKTUR podnik zaznamenává soubor přijatých (dodavatelských) faktur a vydaných faktur a jejich účtování, automatické vedení saldokonta plateb, vedení pohledávek a závazků, popřípadě upomínky a penalizace. ÚČETNICTVÍ zaúčtování jednotlivých účetních operací, měsíční uzávěrky, roční uzávěrky, zpracování DPH a daní z příjmů, další potřebné účetní výkazy. 13

14 VEDENÍ MAJETKU evidence investičního i drobného majetku, odpisy a jejich účtování, případné změny v evidenci majetku, další sestavy související s vedením majetku podniku. FINANCE vedení bankovních účtů a pokladen vedených k hotovostním platbám, zaúčtování finančních obratů, automatické zpracování finančního výhledu. MZDY A PERSONALISTIKA veškeré mzdové a personální údaje, zpracování zákonných pojištění, daní, náhrad, srážek ze mzdy, účtování mezd, výplatní listiny, vedení a tisk pracovních smluv. SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ vedení objednávek materiálu, zboží, příjemky materiálu, dodací listy, vedení skladových zásob, možnost pořízení rozborových sestav skladových zásob včetně provedení inventury. POŠTA potřebná evidence došlé a odeslané pošty, možnost tisku obálek, poštovních průvodek atd. KOMUNIKACE S BANKOU datová komunikace s bankou, příkazy k úhradě, vedení bankovních výpisů. Tento způsob zpracování informací společnosti doposud vyhovoval, ale vedení i pracovníci si uvědomují, že existují ještě výhodnější informační systémy, které umožňují ještě podrobnější zpracování a přenos dat a tím poskytují ještě lepší průhlednost celého systému. 14

15 Stavební společnost by tak chtěla zavést informační systém, který umožní nové principy řízení a umožní návaznost na získávání nových zakázek s veškerým rozplánováním všech kapacit společnosti a naváže tak na kalkulaci nákladů jednotlivých staveb včetně zpracování časového plánu tzv. harmonogramů. Doposud stavební společnost byla nucena zpracovávat veškeré kalkulační ceny na zvlášť pořízeném programu pro zpracování kalkulačních cen produktů. Proto je nutné pořídit takový informační systém, který bude obsahovat potřebné ceníky pro jednotlivé stavební operace s možnostmi přeceňování eventuálně s využitím možných slev. 15

16 2 Požadavky stavební společnosti na nově budovaný informační systém Stavební společnost ostatně jako každý výrobní podnik lze označit jako plánovitě organizovanou hospodářskou jednotku, v níž probíhají procesy za účelem tvorby věcných statků a služeb. Strategické cíle orientují a sjednocují všechny činnosti podniku. 5 Předmětem podnikového hospodářství jsou potom všechna rozhodnutí o využití disponibilních výrobních faktorů, jejichž prostřednictvím se má dosáhnout splnění podnikatelských cílů a tvorba zisku. Stavební společnost jako taková vystupuje jako organizačně ucelená jednotka, jejímiž vnitřními články jsou jednotlivé divize, útvary, pracovní skupiny apod. Tyto články mají pouze podmíněnou samostatnost, která je dána rozsahem delegovaných dílčích pravomocí i odpovědností z podnikového vedení. Podle nich pak mají k dispozici škálu vnitřních a vnějších vazeb, které přímo vyplývají z organizační struktury, systému řízení a specializace konkrétních oddělení. K zajištění jejich činností mají soubor zdrojů, který lze rozdělit na tři základní oblasti: hmotné budovy, stroje, materiál, nehmotné směrnice, postupy, licence, znalosti, software, personální zaměstnanci, externí specialisté. Každá z těchto oblastí zdrojů je v činnostech konkrétních oddělení zastoupena specifickým podílem, který je určován specializací každého útvaru. Z těchto podílů vyplývá potřeba přístupu jednotlivých oddělení k druhu a množství informací, které zajišťuje informační systém společnosti. V nedávné minulosti úroveň komunikačních technologií neumožňovala přímé propojení počítačů. Informační systém tvořen buňkovou strukturou a nasazením těchto sítí bylo podřízeno i fyzické možnosti instalace počítačové stanice. Specifikou stavebních společností je nestandardnost a nestálost technických podmínek jednotlivých pracovních míst s problémovým technologickým zázemím. Tento důvod vedl k zpracování dílčích informací lokálně a předávání dat se realizovalo maximálně v dávkách. Informace byly k dispozici většinou pouze v papírové podobě. Informační a telekomunikační technologie současnosti jsou již schopny dopravit požadovaná data na kterékoliv místo, 5 SOUČEK, Zdeněk. MACEK, Jiří. Strategie úspěšného podnik, Ostrava:MONTANEX a.s.,s.48 16

17 včetně vzdálených a odloučených staveb. Problém tedy již není v zajištění přístupu k informacím, ale především vyvstává otázka, jaké informace budou k dispozici a v jaké kvalitě. Stavební společnosti, které se nejsou schopny včas vyrovnat s měnícími se podmínkami, nezrychlí a nezjednoduší svůj způsob řízení, reagují pozdě, tak zvyšují rizika prodlení a zcela zákonitě se pak dostávají do organizačních i ekonomických potíží. S rostoucí rychlostí výstavby a rozvojem technologií se hierarchické direktivní způsoby řízení stávají brzdou. Daleko více nastává nutnost využít samostatnou aktivní práci jednotlivých pracovníků. Nástrojem, který umožňuje využít nové principy řízení, je komplexní informační a řídicí systém, založený na principech procesního nákladového řízení. Tento komplexní informační systém musí mít v sobě nejen účetnictví, podřízené specifickým potřebám stavebních společnostech, ale i integrovanou podporu všech ostatních procesů, nutných k získání zakázky, rozplánování kapacit zdrojů a materiálů, řízení postupu realizace i průběžnému sledování a vyhodnocování procesu výstavby v návaznosti na harmonogram prací. Propojením technických a ekonomických informací je pak zajištěna jak vzájemná kontinuita dat, tak i velmi snadný přístup ke kterékoliv informaci. Realizace stavby probíhá v jednotlivých fázích, které jsou dány technologickými a specifickými vlastnostmi každého konkrétního projektu. Neopakovatelnost a postupné upřesňování technologie výstavby, aplikace změn vyvolaných v průběhu realizace často vedou stavební firmy pouze k odhadu odbytové ceny na základě objemových ukazatelů, případně směrných cen. Dále pak pouze ekonomicky sledují náklady a termíny, jak stavba probíhá. Tato metoda je sice jednoduchá, ale i velice riskantní. Ke snížení rizik, spojených s každým projektem, je možná pouze jediná cesta. A to průběžně doplňovat a upřesňovat veškeré nové informace, které stavební firma v průběhu realizace získává. S těmito informacemi dále pracovat a zajistit tak trvalou kontrolu průběhu každé zakázky, aby bylo možno včas reagovat na případný nepříznivý vývoj. Ani pouhé zpracování ekonomických údajů bez porovnání se skutečně provedenými pracemi nepodává pravdivý obrazových momentálním stavu zakázky. Řídící pracovníci se nutně musí zabývat kalkulací nákladů, časovým plánem, jeho aktualizací s návazností na zajištění veškerých potřeb, včetně subdodávek v čase, a to napříč všemi zakázkami. Tyto úkoly však nelze efektivně zajistit ručně v papírové podobě. To vede k nutnosti mít informace v elektronické podobě a navíc v jediném informačním systému. Teprve pak je možné 17

18 všechny vzájemně porovnávat a vyhodnocovat na kterémkoliv stupni řízení. Každá informace mimo jednotný informační systém zvyšuje pracnost a nelze s ní jednoduše a přehledně pracovat. 2.1 Moduly integrovaného informačního systému Jsou informační systémy, které integrují a automatizují velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniku. Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci a účetnictví. Výběru informačního systému předchází důkladné prověření všech požadavků firmy ze strany dodavatele systému. To je důležité zejména pro stanovení vhodné verze a následné úpravy. Tvůrci informačních systémů již také na základě zkušeností z různých odvětví vytvořili upravené verze svých základních/prvotních systémů. Označují se jako branžové nebo také vertikální řešení. Přestože dodavatelé informačních systémů slibují firmám, že je možné jejich systém výrazně upravit, většinou se musí naopak společnost přizpůsobit použitému systému a upravit některé vnitrofiremní procesy. Informační systém také nevyřeší všechny problémy. Pokud firma nemá vyřešené některé postupy nebo se potýká například se špatným marketingem, neloajálností zaměstnanců či jinými problémy, nebude mít nasazení informačního systému dostatečně velký přínos. Plány jsou ničím; plánování je vším (Dwight D. Eisenhower) 6 Obecně komplexní informační systémy spojují několik oblastí softwarového nasazení do business procesů. Jsou to: BI (Business Inteligence), CRM (Customer Relation Management), ERP (Enterprise Resource Planing), SCM (Supply Chain Management). 6 KOTLER., Philip. Marketing a management. Kapitola 3. ISBN Vydavatelství Viktoria Publishing Děčín

19 Obrázek č. 2: Vztahy business procesů Zdroj:[5] CRM programové celky, zajišťující řízení vztahů se zákazníky se zaměřením na podporu obchodních činností, hlavně marketingu, podpory zákazníka a prodeje. V podmínkách stavební firmy jsou využívány dvojím způsobem. V prvním jsou to klasické metody chování a vztahů s vnějšími zákazníky. Jsou využívány všechny tři základní oblasti CRM (operativní, analytická i kolaborativní). Ve druhém způsobu použití je to oblast vztahů s vnitřními zákazníky (stavbami). Zde je především využívána oblast kolaborativní. Jedná se hlavně o funkcionality, umožňující komunikaci mateřské části společnosti a jejích vnitřních zákazníků. A to s využitím různých komunikačních kanálů za účelem sdílení informací, vyšší úrovně informovanosti a následného zkvalitnění poskytovaných služeb. ERP programové celky, zajišťující integraci a automatizaci interních podnikových procesů. Zasahují do oblasti sdílení a řízení dat, plánování, obchodu, lidských zdrojů, financí a účetnictví, správy majetku, logistiky, výroby. Tvoří symbiotické prostředky pro bezpečné fungování firmy jak po linii organizační, dané strukturou a členěním útvarů, tak i po linii procesního a projektového zaměření a řízení. Účelem posuzování procesů je stanovit způsobilost procesů implementovaných v organizaci. 7 7 BUCHALCEVOVA, A. Metodiky budování informačních systémů. Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha: Nakladatelství Oeconomica, str. 36. ISBN

20 Strategie a plánování Rozvíjet a řídit Návrh Nasazení Výběr Obrázek č. 3: Strategie ERP systému Zdroj:[13] ] SCM - programové celky, zajišťující řízení a optimalizaci vztahů s dodavateli. Využitím informačních a komunikačních technologií jsou partneři propojeni, sdílejí informace a na jejich základě mohou naplánovat a zkoordinovat další postupy. Stejně jako CMR jsou tyto nástroje využity dvojím způsobem. První standardní je využíván v rámci řetězce výrobce prodejce firma, která vystupuje v roli zákazníka. Druhý přenesený je aplikován interně na struktuře firma centrální sklady jednotlivá stavba. Zde firma vystupuje v roli dodavatele. V obou případech jsou úkoly pro řešení stejné schopnost reakce na požadavky zákazníka, řízení provozu (centralizované, decentralizované, sdílené), dodávkový systém (přímá doprava, cross docking, rozvážka), minimalizace logistických nákladů na základě integrace procesů, výpočtů prognóz, stavu zásob, sdílení informací a spolupráce. V neposlední řadě do SCM zasahuje i oblast cash flow, a to uspořádáním platebních podmínek a finančního toku mezi jednotlivými subjekty řetězce. BI - programové celky, zajišťující nástroje pro rozhodování. A to zpracováním a analyzováním dat, vzniklých v oblastech SCM, CRM i CRM. Slouží střednímu a vysokému managementu k analýze dat za konkrétní období. Pomocí matematických a statistických závislostí předkládají prostředky pro porozumění vztahům a propočty trendů. Prostředky BI zprostředkovávají dostupnost a konzistenci podnikových dat, zamezují jejich duplicitám a automatizuji rutinní procesy zpracování. Využívají aplikace OLAP (Online Analytical Processing), datové kostky, reporting rting a přehledová zobrazení na podkladech systému vyvážených ukazatelů výkonnosti a bilančních analýz. BI tak tvoří 20

21 ucelený a efektivní přístup k firemním datům a je podkladem pro tvorbu strategických i operativních rozhodnutí managementu společnosti. 2.2 Přínosy integrovaného informačního systému Za předpokladu, že systém je správně implementován, přináší řadu výhod. Především: zefektivnění a zrychlení ekonomických (podnikových) procesů, centralizaci a vyčištění dat, snížení chybovosti, optimalizace pracovního toku dokumentů (workflow), dlouhodobé úspory v investicích do informačních systémů a hardware, zvýšení bezpečnosti, rychlejší výstupy (efektivnější reporting) pro vedení firmy (zaměstnanci nemusí připravovat podklady). V konečném důsledku zvyšuje flexibilitu a tím i konkurenceschopnost. Rozhodnutí pro určitý ERP Vytvoření řešitelského týmu Výběr vhodného ERP řešení a jeho dodavatele Uzavření smlouvy o zavedení ERP Instalace ERP Analýza specifických podmínek uživatele Určení individuálních parametrů Naplnění dat a číselníků Testování Školení pracovníků Zahájení rutinního provozu ERP Obrázek č. 4: Hlavní etapy implementace ERP Zdroj:[5] 21

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie

Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Využití EPM 2013 pro podporu řízení projektů - Případová studie Martin Répal, AutoCont CZ, a.s. Petr Drábek, UniControls, a.s. Klíčový hráč na českém i světovém trhu v oblasti řídicích systémů Ročně realizuje

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba

Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Co nového v modulech Prodej, Logistika, Výroba Ing. Richard Bejr 20. uživatelská konference firmy ORTEX, 21. a 22.května 2009 1 Nová verze 9.2 Rozšíření desetinných míst u cen za měrnou jednotku Rozšíření

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Bolesti a přínosy. Ing. J. Skorkovský, CSc. pro ESF MU

Bolesti a přínosy. Ing. J. Skorkovský, CSc. pro ESF MU Bolesti a přínosy Ing. J. Skorkovský, CSc. pro ESF MU Bolesti ve zpracování informací Téměř všechno, co vidíme v podniku konkurenta, je dnes možné zreprodukovat kdekoliv na světě (poznámka k Číně) Nelze

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál

DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál DN Portál Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál www.data-norms.cz Efektivní obchod v terénu díky mobilnímu B2B systému DN Portál Podpořte své zákazníky a obchodní zástupce nasazením

Více

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu

Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda. Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Řízení firemních aktivit CRM jako konkurenční výhoda Vilém Srnec ředitel společnosti vsrnec@inmedias.eu Naše potřeby v podnikání sdílet informace v rámci pracovních týmů evidence požadavků a úkolů přehlednost

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat

Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Retail Summit 2008 Technologie které mohou pomáhat Jiří Melzer, MIBCON, a.s. Klíčová témata Plánování sortimentu strategické plánování nové sezóny plánování a tvorba kolekce finanční plánování prodejních

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Agendový Informační Systém Města Brna

Agendový Informační Systém Města Brna Konference ebrno IDS Scheer ČR Agendový Informační Systém Města Brna www.ids-scheer.cz Agenda: Východiska AISMB Co je cílem AISMB Kroky k dosažení cíle Kontextový procesní model Procesy / Agendy Hrubý

Více

Zadávací dokumentace pro dodávku v rámci projektu OPPK Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků. Název zakázky: dodávka ICT

Zadávací dokumentace pro dodávku v rámci projektu OPPK Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků. Název zakázky: dodávka ICT Zadávací dokumentace pro dodávku v rámci projektu OPPK Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků Název zakázky: dodávka ICT Zadavatel: D-tisk, spol. s r.o. 1 1. Obsah 1. Obsah...2 2. Zadávací

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S)

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2 (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR uzavřené

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1 Jana Forejtová Setkání uživatelů 2010 1 Podsystém Doprava bude poprvé distribuován ve verzi 9.4 IS Orsoft v polovině letošního roku Setkání uživatelů 2010 2 Jednoduchý integrovaný systém řízení dopravy

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS Obuv je vyvinutý pro specifické potřeby výrobní organizace, jejichž základním profilem je výroba obuvi. Řešení vychází ze znalostí problematiky a organizace

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří FONS, 20.9.2010, Pardubice Bc. Pavel Jezdinský www.medila.cz medila@medila.cz Obsah Co potřebujeme řídit Řízení laboratoří MIS? Řízení

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.

VÝROBA. Helios Orange + něco navíc. Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta. VÝROBA Helios Orange + něco navíc Adresa: SAPERTA s.r.o. Presy 371 53701 Telefon: 777 071 626 E-mail: saperta@saperta.cz WWW: saperta.cz MODUL VÝROBY Modul Řízení výroby vychází z osvědčeného základního

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT s centrálním zpracováním statistických úloh v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu

Více

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Náš zákazník Tesco Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Skladování, doprava a správa vybavení prodejen Všechny Tesco obchodní jednotky potřebují, mimo samotné vlastní

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz Premier Ceník ISO 9001 CENÍK Premier Software Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by nejlépe odpovídala velikosti vaší firmy, vašim požadavkům na funkcionalitu a rozsah modulů pro jednotlivé

Více

Aplikace na čipových kartách

Aplikace na čipových kartách Aplikace na čipových kartách Systémy dodávané pro veřejnou a státní zprávu ISSS 2007 Hradec Králové, 2. dubna 2007 Jiří Hrdina ISCRD Informační systém centrálního registru dopravců (ISCRD) Aplikace na

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

Orsoft a Orsoft Open v roce 2013 a 2014 VLADISLAVA DEJMKOVÁ

Orsoft a Orsoft Open v roce 2013 a 2014 VLADISLAVA DEJMKOVÁ Orsoft a Orsoft Open v roce 2013 a 2014 VLADISLAVA DEJMKOVÁ Orsoft základní informace o Orsoft verze 13.1 byla, 13.2. nebude, verze 14.1 bude připravena pro leden 2014 o Orsoft aktualizace průběžně jsou

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

KREDITCUS. centrální úhradový systém

KREDITCUS. centrální úhradový systém centrální úhradový KREDITCUS návrh řešení centralizovaného informačního a identifikačního u pro zajištění úhrad za služby poskytované univerzitou... požadované cíle projektu Základním cílem projektu je

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO manažerské a lektorské kurzy 1. Identifikační

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Aplikační software Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014 Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z Internetových serverů www.vikupedie.com a dalších. 1 Procesy a dokumenty

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Koncepce centrálního nákupu resortu MF

Koncepce centrálního nákupu resortu MF Koncepce centrálního nákupu resortu MF Centralizované zadávání resortních veřejných zakázek 1 Tento dokument byl zpracován za účelem vyjasnit spolupráci mezi jednotlivými útvary, které se podílí na centralizovaném

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Produkty třídy BYZNYS

Produkty třídy BYZNYS Produkty třídy BYZNYS - jistota, spolehlivost a dynamika ve Vašich datech Jiří Rákosník, obchodní ředitel ing. Vlastimil Fousek, vedoucí analytického a vývojového oddělení Produkty třídy BYZNYS informační

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno 1 Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2, 662 15 Brno Tel.: 542591113 Fax : 542591142 E-mail: vinkler@jamu.cz Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Brno R464/11 Ing.

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na Rozvoj systému CDS IC

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na Rozvoj systému CDS IC Plánovaný cíl veřejné zakázky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na Rozvoj systému CDS IC Předmětem veřejné zakázky je další vývoj souboru aplikací Informačního centra CS (IC), které zajišťují svojí

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s.

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení Zakázka Zavedení CRM systému pro MEGA a.s. Zadavatel: K MEGA a.s. Drahobejlova 1452/54 190 00 Praha 9 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

IS Orsoft 2011. Vladislava Dejmková. Setkání uživatelů 2011 1

IS Orsoft 2011. Vladislava Dejmková. Setkání uživatelů 2011 1 IS Orsoft 2011 Vladislava Dejmková Setkání uživatelů 2011 1 IS Orsoft v roce 2011 Distribuce kompletní verze Leden 11.1. Září 11.2. Zaměřujeme se na Legislativu Moderní postupy Nové technologie Setkání

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

KAISER DATA Collaboration Framework

KAISER DATA Collaboration Framework KAISER DATA Collaboration Framework KAISER DATA Collaboration Framework je modulární řešení, které pokrývá veškeré potřeby firem v rámci vzájemné spolupráce nejen v rámci interní komunikace, ale zároveň

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Sjednocení dohledových systémů a CMDB

Sjednocení dohledových systémů a CMDB Řízení dodávky IT služeb v enterprise společnosti Sjednocení dohledových systémů a CMDB Václav Souček, ČEZ ICT Services, a.s. Jaroslav Jičínský, AutoCont CZ, a.s. 26. Ledna 2012 Agenda Úvod Výchozí stav

Více