LEDVICKÝ. Zmûny v zastupitelstvu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEDVICKÝ. Zmûny v zastupitelstvu"

Transkript

1 LEDVICKÝ INFORMAâNÍ LIST MùSTSKÉHO Ú ADU LEDVICE ROâNÍK 1 LISTOPAD 2011 ZDARMA VáÏení spoluobãané, blíïí se kouzeln ãas Vánoc, ãas, kdy lidé usedají ke spoleãnému stolu, aby si projevili vzájemnou úctu a lásku. Spoleãnû proïité chvíle pohody, radosti a odpu tûní jsou tím nejkrásnûj ím dárkem, kter si mûïeme pfiát. Vánoce jsou krásn sen, kter nás naplní radostí. VÛnû tohoto ãasu do nás vná í pfiíjemné pocity, s kter mi se chceme podûlit se sv mi blizk mi a drah mi. A proto si tento sen vychutnejte pln mi dou ky a zkusme si ho uchovat v na ich srdcích. Vánoce jsou ãas, kdy v kruhu sv ch blízk ch proïíváme neopakovatelné kouzlo vánoãního stromku, radostn ch jisker v oãích na ich dûtí pfii rozbalování vánoãních dárkû. Vánoãní svátky jsou pfiedev ím pfiíleïitostí znovu si uvûdomit, jak se navzájem velmi potfiebujeme, Ïe lidské dobro je tou nejvût í hodnotou Ïivota. Dovolte mi, abych Vám nejen jménem sv m, jménem celého zastupitelstva, ale i jménem pracovníkû MÚ v Ledvicích popfiála pfiíjemné proïití vánoãních svátkû a do nového roku 2012 Vám v em pfieji, aby jste vykroãili Èastnou nohou a s optimismem. Jistû nás potkají krásné, ale i nepfiíjemné chvíle a okamïiky, neboè i to patfií k Ïivotu. No nezapomeàme v ak na lidskost, toleranci a vzájemnou pomoc a porozumûní. Z. Fritscherová, starostka mûsta Zmûny v zastupitelstvu Minutou ticha jsme se rozlouãili s p. Josefem Paulem, ãlenem zastupitelstva (SdruÏení nezávisl ch kandidátû). Místo nûj sloïil slib p. Zdenûk JavÛrek (SdruÏení nezávisl ch kandidátû). Pan Petr Mare (Zmûna 2010) se vzdal mandátu, místo nûj sloïil slib p. Franti ek Mixa ml. (Zmûna 2010). Pan Ladislav Cupra se vzdal ãlenství v kontrolním v boru. Pan J. Paul byl zároveà pfiedsedou kontrolního v boru. Nov m pfiedsedou tohoto v boru byl zvolen p. Milan Ptáãek a ãleny v boru jsou: pí. Hana Rychecká, pí. Jifiina Rotsteinová, p. Roman Rozesin a p. V. lajchrt. TéÏ v kulturnû-sociální komisi do lo ke zmûnám. ålenství se vzdala pí. A. Matûjovská a na její místo nastoupily nové ãlenky T. Procházková a P. Fritscherová. NABÍZÍME NOVOU SLUÎBU OBâANÒM Pro ty, ktefií mají zájem shlédnout a zavzpomínat na prûbûh kulturních akcí, nebo se z nûjakého dûvodu nemohli zúãastnit, jsme pfiipravili novou sluïbu. Máme vytvofiená CD, která je moïné si zdarma vypûjãit na MÚ. PODùKOVÁNÍ SPONZORÒM Velké podûkování patfií v em na im sponzorûm, díky kter m jsme mohli pro na e obãany a dûti pfiipravit v roce 2011 krásné kulturní akce: SD a.s., Chomutov âez a.s. a âez Teplárenská a.s., Stavo p. Duda CBL p. Zajpt Elektro p. Ptáãek Proton p. Kuãera Stavební firma p. Reiser ml. VÁÎENÍ OBâANÉ, chtûli bychom Vás upozornit na moïnost oti tûní blahopfiání, k v znamnému Ïivotnímu jubileu, ãi vzpomínce na blízkou osobu v na em Ledvickém zpravodaji. Kontaktujte nás prosím, rádi Vám poskytneme bliï í informace.

2 Informace slovem i obrazem z dûní v obci P ÍPRAVY NA TEPLOFIKACI DÁLE POKRAâUJÍ âez Teplárenská, a.s. na tuto akci dotaci od státu získala. Byl nám pfiedloïen orientaãní harmonogram jednotliv ch krokû pro úspû né dokonãení teplofikace. Po schûzce se zástupci âez Teplárenská a.s., SD a.s. a âez a.s. Elektrárna Ledvice, bylo dohodnuto, Ïe obãané obdrïí informaãní letáãky s posledními informacemi o teplofikaci. V nûkter ch obecních domech jsme si jiï zaãali mapovat stavy a zpûsoby vytápûní, abychom mûli pfiehled o rozsahu pfiípadn ch rekonstrukcí. REKONSTRUKCE KOUPELEN V ul. Mírová 15 a ul. Jiráskova 61 probûhly rekonstrukce koupelen. Pfii této rekonstrukci byly zároveà provedeny opravy bytov ch jednotek a topení, v souvislosti s pfiípravn mi pracemi na budoucí teplofikaci. Tyto opravy byly jiï plánovány v minul ch letech. Za stavební dozor jsme zvolili p. Kozáka z Investingu Tce a jsme pfiesvûdãeni, Ïe to byla správná volba. Ohlídá nám v e, ãemu bychom bez stavebního vzdûlání jen tûïko rozumûli a mûïeme se od nûj i mnoh m vûcem pfiiuãit. ÚPRAVY LESOPARKU nov trávník. Po oznaãení byly na imi pracovníky vykáceny nemocné a nevhodné stromy. Na e obãany by zároveà mohlo zajímat, Ïe jsme se pfiihlásili do grantu Nadace âez Stromy 2011 a získali jsme nadaãní pfiíspûvek na v sadbu stromû v lesoparku. O tuto akci se nám podle projektové dokumentace postará firma Ekodendra. OCHRANNÁ PROTIPRA NÁ A PROTIHLUKOVÁ OPAT ENÍ STÁLE POKRAâUJÍ... Byla provedena v sadba ochranné zelenû - Ledvice jih - podél koleji tû ÚUL a za firmou CBL. Jedná se o zelen pás o celkové rozloze cca m 2. Objednavateli jsou SD, a.s.. Toto území je nyní tvofieno neudrïovanou loukou, která postupnû zarûstá náletov mi dfievinami. Na imi silami jsme se rozhodli toto území vyãistit. Byla dokonãena protihluková stûna v prostoru v chodní ãásti mûsta podél koleji tû ÚUL. V ul. Jiráskova a P. Bezruãe (za protipohledovou stûnou) byla vysázena krásná stálezelená stûna ze 40 rychlerostoucích thújí, na které jsme se také malou mûrou finanãnû podíleli. I vlastními silami se snaïíme o obnovu zelenû a v budoucnu o zkrá lení pfiedzahrádek v na em mûsteãku. V letních mûsících na i zamûstnanci pfiipravili na dvofie MÚ nûkolik záhonû, na kter ch se sami pokou íme pûstovat buxusy, ibi ky a jiné v pûstky, které nám darovali na i spoluobãané - zahrádkáfii. Podle vypracovaného projektu od RNDr. Bor iové, pokraãujeme v úpravách lesoparku. Podafiilo se nám úspû nû vym tit plevelnat Pámelník. Jeho kofienov systém nám pomohla zlikvidovat firma ABS stavební spol. s.r.o., nerovnosti v terénu nám sv m rekultivátorem upravil p. K. Petr - Okrasné zahradnictví Lhenice a zároveà na tûchto místech zasel DÁLE INFORMUJEME Podle rozhodnutí zastupitelstva se dále pokraãuje v osazování RD plastov mi okny. MajitelÛm rodinného domu ve Fuãíkovû ul. 8, ktefií dûm krásnû zrekonstruovali a stavebníkovi na parcele ãíslo 330/12, kter staví dûm zcela nov, byla poskytnuta plastová okna ve standardním provedení do obytn ch místností. Stavení firma p. Bezolda provedla rekonstrukci venkovní terasy nad kolkou. Izolace jiï byla nevyhovující, dlaïdice byly popraskané a nebyl zaji tûn dostateãn odvod vody z terasy. DÛsledkem toho docházelo k zatékání do kuchynû M. Nechali jsme také opravit nerovnosti a v moly na vozovkách v na em mûsteãku a to firmou Horizont komunikace s.r.o.. LEDVICK ZPRAVODAJ 2 / 2011

3 BLAHOP ÁNÍ DùTEM, KTERÉ UKONâILY Z A M Na MÚ v Ledvicích jsme pfiedali dáreãek s kytiãkou sleãnám A. a M. Hrbkov m a S. Ry kové, které ukonãily základní kolní docházku. Pfiejeme jim mnoho tûstí a spokojenosti nejen v dal ím vzdûlávání, ale i v osobním Ïivotû. Také na i M opustilo v tomto roce celkem 8 pfied kolákû. Toto jsou na i prvàáãkové: K. Gestingerová, L. Hlaváãková, K. Matûjovsk, L. Pe l, K. Prachafiová, P. Reiser, L. íha, M. Stehlíková. Slavnostnû jsme jim pfiedali knihu a balíãek se kolními potfiebami. I jim pfiejeme, aè se jim ve kole dafií. V BùROVÁ ÍZENÍ VYHLÁ ENÁ MÚ V LEDVICÍCH V TOMTO ROCE 1. Odstarnûní stavby kino - Mírová 343/38 Nejvhodnûj í nabídka: Speciální stavby Most. s.r.o. Cena akce: ,13 Kã vã. DPH 2. Rekonstrukce chodeb, dlaïba, oprava omítek, malování - ul. Odboje a Mírová Nejvhodnûj í nabídka: p. Petr Reiser ml., Ledvice Cena akce: ,- Kã vã. DPH 3. V mûna ZTI (koupelny) - byt. dûm Jiráskova 61 Nejvhodnûj í nabídka: firma Stavo, p. â. Duda, Bílina Cena akce: ,- Kã vã. DPH 4. Odstranûní vlhkosti - ul. Mírová Nejvhodnûj í nabídka: stavební firma Bezold Petr, Bílina Cena akce: ,- Kã vã. DPH 5. V mûna ZTI (koupelny) - byt. dûm Mírová 15 Nejvhodnûj í nabídka: firma ZTI koupelny - p. Müller, Osek Cena akce: ,- Kã vã. DPH 6. Oplocení sportovní a rekreaãní plochy (dûtské hfii tû) Nejvhodnûj í nabídka: p. Petr Reiser ml., Ledvice Cena akce: ,- Kã vã. DPH 7. Stavební úpravy - byt. jednotka Odboje 3 Nejvhodnûj í nabídka: p. Petr Zítka - údrïba bytû, Teplice akce není dokonãena Demolice kina. NÁPL PRÁCE ZAMùSTNANCÒ MÚ A PRACOVNÍKÒ VPP * Nov nátûr vû ákû na prádlo, vchod. dvefií, dvefií do kolen a obec. bytû, plotû a okapû * Oprava omítek obecních domû a kolen * Oprava kamenné stûny ul. Mírová 15 * V roba nádoby na odpad na hfibitovû * ÚdrÏba zelenû - sekání trávy, hrabání a odvoz listí, stfiíhání kefiû * Péãe o vlastnû vypûstované kvûtiny * Úklid mûsta * Úklid dvora MÚ * DemontáÏ a odvoz plotu z dûtského hfii tû * V roba nového plotu u kina * V roba nov ch laviãek a jejich nátûr * V roba plotu v M * âi tûní koupali tû * Pomocné a úklidové práce pfii kulturních akcích * Svoz a fiezání dfieva UPOZORNùNÍ PRO OBâANY: jestliïe se Vám jak mkoliv zpûsobem po kodí plastová nádoba na komunální odpad, staãí telefonicky kontaktovat p. Ivanu Procházkovou tel.: , která tuto záleïitost vyfiídí. Odstranûní vlhkosti. LEDVICK ZPRAVODAJ 3 / 2011

4 Kultura v na em mûsteãku nezahálí... Zde Vám pfiedkládáme seznam akcí, které pro na e obãany pro rok 2011 pfiipravila a je tû pfiipravují dûvãata z kulturnû-sociální komise ve spolupráci s MÚ Ledvice. Leden: zájezd na filmové pfiedstavení Harry Potter a relikvie smrti II. Bfiezen: dûtsk karneval Duben: pálení ãarodûjnic Kvûten: vítání obãánkû âerven: Dûtsk den, V let do zábavného parku Belantis v Nûmecku, sponzorovan SD a.s. âervenec: Ledvické ãundrování s dûtmi, v let do ZOO v Liberci, v let do Zooparku v Chomutovû Srpen: III. Ledvické slavnosti Záfií: dvoudenní v let do Mladotic a pivovaru Ch e íjen: zájezd na filmové pfiedstavení v 3D kinû Kvûten v Teplicích moulové 3D, zájezd do Polska - Trhy: Kudowa Zdrój Listopad: rozsvûcení vánoãního stromeãku v hod. Prosinec: Mikulá ská besídka se koná dne v hodin v SK Viktoria, v sobotu pofiádáme zájezd na Vánoãní trhy do DráÏìan, odjezd v 8.30 hodin. DùTSK DEN Pátek , tak to byl den, kter byl v Ledvicích urãen dûtem. Jako jiï kaïd m rokem jsme pro dûti pfiichystali den pln her, soutûïí, zábavy a sladk ch odmûn. Pozvali jsme nám jiï známé Divadlo v pytli P. Stolafie, které je zárukou skvûlé zábavy. Díky sponzorsk m darûm od SD a.s. a skupiny âez, jsme mohli naplnit dûtem pirátské truhly sladkostmi. Dûti se zúãastnily v hojném poãtu a nad ené byly nejen ze soutûïí a opékání bufitû, ale také z krásné interaktivní pohádky O zkrocení draka Matyldy. Velk úspûch mûlo i tetování a malování na obliãej - díky ikovné p. Vlãkové. Ledvické slavnosti. Den dûtí. III. - LEDVICKÉ SLAVNOSTI jsme mûli v Ledvicích jiï tfietí Ledvické slavnosti. Mûly probíhat v duchu prvorepublikové atmosféry, jelikoï letos tomu bude právû 100 let, kdy byly Ledvice pov - eny na mûsto. Konkrétnû O program se postarala agentura Modua p. nábla. K poslechu hrála skupina vajnerajn v dobov ch kost mech, dále jsme mohli vidût fak ra Fjedora, Ïonglování, ohnivou show, loutkové pfiedstavení a trïi tû s dobov mi stánky. Dûti se mohly svézt na po- nících, zaskákat si v nafukovacím hradu, nebo si vyrobit perk v tvofiivém stánku u p. Lenky Dinkové. Ply ovou hraãku z dûtského casina si snad odneslo kaïdé dítû. O obãerstvení jsme mûli postaráno: SK Viktorie, p. Reiser a dal í stánkafii se v emi moïn mi dobrotami. K poslechu i tanci nám veãer zahrál revival M. Davida a oblíbená skupina K.L.S.. Myslíme si, Ïe i pfies poãáteãní nepfiízeà poãasí se slavnosti vydafiily. Je tû jednou velké díky v em, ktefií se podíleli nejen na pfiípravách, ale také na úklidu obce (zamûstnanci MÚ a pracovníci VPP). LEDVICKÉ âundrování S DùTMI Víte, jak jsme strávili jeden prázdninov víkend? âundrovali jsme s dûtmi. Na e koupali tû se promûnilo ve stanovou osadu se 17 stany. Celkem 10 dospûl ch (I. Procházková, Z. Fritscherová, T. Procházková, A. Lifková, manïelé íhovi, P. Albrechtová, M. Lejhanec, J. Donát aj. Skopec) se zcela nezi tnû postaralo o bezpeãí, zábavu, stravu a nev ední záïitky pro celkem 34 dûtí, v ech vûkov ch kategorií. LEDVICK ZPRAVODAJ 4 / 2011

5 niãku. S tûmi, ktefií mûli zájem, jsme se jeli podívat do Ch - ského pivovaru a také ochutnat pivo vlastní v roby. Veãer jsme si spoleãnû posedûli u táboráku a opekli bufitíky. Houby bohuïel nerostly, ale i tak jsme nedûlní dopoledne nepromarnili. S dûtmi jsme hráli rûzné soutûïe o sladké odmûny a muïi si zasportovali na místním hfii ti. V LET DO BELANTISU Tohoho v letu se zúãastnilo rekordní mnoïství rodíãû a dûtí. Krásné poãasí, dobrá nálada s spoustu zábavy nás provázelo cel m v letem. Velké díky za krásnou kulturní akci patfií SD a.s. Aktivnû se podíleli také zamûstnanci MÚ a pracovníci VPP a díky zapûjãenému stanu od hasiãû z Hostomic jsme mûli krásnou polní kuchyà. Dûti si samy postavily stany, nasbíraly dfiíví v lese, pfiipravily ohni tû a samy si také uvafiily Zálesáck gulá. Celé odpoledne jsme s dûtmi hráli rûzné netradiãní hry a díky sluneãnému poãasí jsme se mohli i koupat. Veãer jsme si opekli tradiãní bufity a topinka s máslem a ãesnekem na ohni, chutnala také skvûle. U táboráku pfii kytafie jsme si pak spoleãnû zazpívali. Myslím, Ïe dûti nezapomenou ani na noãní stezku odvahy, kterou hrdinnû zvládly. Druh den jsme mûli k snídani 3 druhy koláãû, které jsme dûtem napekli a poté jiï následovalo bourání stanû a úklid tábofii tû. Po správn ch ãundrácích pfiece nesmí zûstat nepofiádek! Tak co dûti, zopakujeme si to i pfií tí rok? NÁ V LET DO MLADOTIC âundrování s dûtmi. BohuÏel nám nevy el plánovan dvoudenní v let lodí do nûmeckého historického mûsteãka Königsteinu, ale za to jsme strávili pûkn víkend v malebném údolí fieky Stfiely v rekr. stfiedisku SD a.s. v Mladoticích. Vyrazili jsme v sobotu brzy ráno, abychom se mohli v klidu ubytovat a pfiipravit dfievo na veãerní táborák. Plnou penzi jsme mûli zaji tûnou a paní kuchafiky opravdu vafiily na jed- LEDVICK ZPRAVODAJ 5 / 2011

6 De tiv v let do zoologické zahrady v Liberci Nikde nezmoknete lépe neï s námi na v letû v Liberci. Pfiesto jsme neztratili dobrou náladu. Studijní cesta do Nûmecka SD a.s., nás a obãany Mariánsk ch Raãic pozvaly na studijní cestu do stfiedonûmeckého hnûdouhelného revíru v okolí Lipska. Díky neuvûfiiteln m znalostem na í prûvodkynû p. RNDr. Vrbové, se na i obãané dozvûdûli mnoho zajímav ch informací o rekultivovan ch plochách po ukonãené tûïbû hnûdého uhlí, nav tívili jsme moderní hnûdouhelnou elektrárnu Lippendorf, povrchov dûl spoleãnosti Mibrag, byli jsme une eni z prohlídky rekreaãního zázemí a pfiístavu jezera Cospuden, vzniklého zatopením povrchového dolu. Pan Vrba, redaktor Hornick ch listû, se zase postaral o hladk prûbûh cesty, celkovou spokojenost v ech,,v letníkû a mimo jiné nám zajistil i v born obûd v krásné restauraci. ObãanÛm se studijní cesta velice líbila a v em patfií na e velké díky. Za obãany Ledvic Ivana Procházková, místostarostka LEDVICK ZPRAVODAJ 6 / 2011

7 V bûr z doplàkov ch aktivit v M V závûru loàského kolního roku na e dûti nav tívily chomutovsk zoopark, kde rovnûï vyuïily moïnosti vydovádût se na dfievûn ch herních prvcích. Pûkné záïitky si odnesly také ze Selského dvora v BraÀanech, kde se seznámily s hospodáfisk mi zvífiaty, povozily se na ponících a ve starodávném koãáru, taïeném koàmi. Dûti pfiímo v M shlédly vystoupení klauna Kiliána s hadem, pfiijel za námi také ornitolog se sovou snûïnou a jin m ptactvem. V prosinci vyjedeme za kulturou do bílinského divadla na vánoãní pfiedstavení Tfii pohádky na Vánoce anebo PÛjdem spolu do Betléma (Divadlo Pohádka Praha). V pfiedjafií do na í kolky pfiijedou profesionální herci z agentury KK a pfiedstaví dûtem loutkovou pohádku O sluníãku - dle literárního textu známé dramatiãky a prozaiãky Daniely Fischerové. Na jafie chystáme celodenní v let do trójské ZOO a na ekofarmu na Dlouhé Louce u Litvínova. Poté plánujeme t denní kolu v pfiírodû se speciálním ozdravn m programem v ãistém prostfiedí uprostfied Slavkovsk ch lesû, v Lázních KynÏvart. Dûti budou mít moïnost vyuïít nûkter ch léãebn ch procedur - prevence respiraãních onemocnûní. V souãasné dobû jsme v jednání se zfiizovatelem ve vûci ãásteãného podílu úhrady nákladû za VP. Mûsto Ledvice rovnûï poïádáme o solventnost ve vûci pokrytí nákladû na lektorku anglického jazyka. Na tfiídní schûzce v mûsíci záfií na na i nabídku zprostfiedkovat dûtem 1 vyuãovací hodinu t dnû angliãtina hrou rodiãe reagovali pozitivnû. KdyÏ v ak mûlo dojít k úhradû 1. lekce, nûkolik zákonn ch zástupcû z rûzn ch dûvodû zájem ztratilo. Pfiipravovaná akce nás ale natolik pohltila, Ïe jsme se my lenky na její uskuteãnûní nehodlali vzdát... Dojde-li k dohodû mezi námi, Mûstem Ledvice a Domem dûtí a mládeïe v Bílinû, disponujícím lektory AJ, mûïe zaãít v uka v lednu nebo v záfií Za kolektiv M Ledvice Vûra Ëupeková LEDVICK ZPRAVODAJ 7 / 2011

8 SK VIKTORIE LEDVICE Nov soutûïní roãník 2011/2012 odstartoval klub jak vydafienou letní pfiípravou tak vynikajícim vstupem do soutûïe. Hlavní hrací plocha pro la na pfielomu ãervna a ãervence plánovanou pravidelnou údrïbou, proto vût ina pfiípravn ch utkání byla sehrána na hfii tích soupefiû. Travnatou plochu jsme opût otevfieli aï pro dvû fotbalovû v znamné akce, které pfiilákali do areálu spoustu náv tûvníkû let Ledvické kopané. SK Viktorie Ledvice A : FK Sou (divize) 5 : 2 SK Viktorie Ledvice (pfiípravka) : FK Duchcov 1 : 14 SK Viktorie Ledvice : SK Slávia Praha (staré gardy) 1 : 7 K v roãí klubu vydal Jakub Fritscher knihu o historii klubu - VIKTORIE TO JSME MY - 90 LET LEDVICKÉ KOPANÉ. V prodeji jsou nové klubové odznaky, které jsou kopií prvotního odznaku k v roãí , minidresy, osu ka s logem SK Viktorie, v roãní pohledy. V e je moïno zakoupit na vedení klubu nebo v E-SHOPU na internetov ch stránkách klubu roãník memoriálu Milana Ry ky a Miroslava Vrány SK Viktorie Ledvice A : Sokol Srbice 1 : 1 na penalty FK Duchcov : Sokol Mile ov 5 : 3 Sokol Mile ov : Sokol Srbice 0 : 4 utkání o 3-4 místo SK Viktorie Ledvice A : FK Duchcov 0 : 3 Finále 1. Duchcov, 2. Ledvice, 3. Srbice, 4. Mile ov Nejle í hráã turnaje - Vrkoslav FK Duchcov Nejlep í brankáfi turnaje - Veliãka FK Duchcov Nejle í stfielec turnaje - Smutn Sokol Srbice PARTNE I AKCÍ - SPOLEâNOST âez. SEVEROâESKÉ DOLY a.s., stravování PETITA Rezervní B muïstvo startovalo v rámci letní pfiíprava na turnaji STAVORENU KOSTOMLATY, kde obsadilo v kvalitnû obsazené skupinû 4. místo. V okresním poháru AFâR letos skonãilo B muïstvo jiï v prvním kole a to s vítûzem pfiede lého roãníku Sokolem Ko - Èany poráïkou 2 : 3 (0 : 2). A muïstvo v 1. kole krajského poháru AFâR vyfiadilo FK LOM v hrou 2 : 4 ale ve druhém kole nestaãilo na domácím hfii ti na muïstvo z krajského pfieboru SK Viktorie A : Sokol Horní Jifietín 2 : 4 (0 : 2) MuÏstvo mlad í pfiípravky se v soutûïi teprve seznamuje se základními prvky fotbalu i proto je dûleïitûj í neï v sledek udrïet u dûtí zájem o sport coï vyïaduje trpûlivost jak klubu, trenérû, hráãû tak i rodiãû. I nadále mûïete v pfiípadû zájmu pfiihlásit své dûti do na í mlad í pfiípravky, kontaktujte trenéry p. Radim Paul , p. Ale âálek nebo pfiímo na vedení klubu. Nastává ãas vánoãních svátkû, ãas nadûje a pohody. Dovolte, abych jménem vedení SK VIKTORIE LEDVICE a jménem sv m v em spoluobãanûm Mûsta Ledvice popfiál krásné vánoce plné lásky, vzájemného pochopení a radosti. Nov rok 2012 aè Vám a Va im rodinám pfiinese mnoho tûstí, pevné zdraví a nezbytn Ïivotní optimismus. SK VIKTORIE LEDVICE - dûkuje Mûstskému úfiadu v Ledvicích, sponzorûm a pfiíznivcûm klubu za podporu v roce Standa Novotn, sekretáfi SK Viktorie Ledvice Ledvick zpravodaj vydává Zastupitelstvo obce Ledvice v nákladu 250 ks V tisk pro obãany mûsta zdarma. Pfiíspûvky zasílejte na adresu: nebo osobnû na Mûstsk úfiad Ledvice.

Slovo starosty obce...

Slovo starosty obce... VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 14. ROâNÍK I. âtvrtletí 2008 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce... Tento rok zapoãal v nepfiíli Èastné politické atmosféfie. Vládou byly zahájeny reformy s dopady

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 19. záfií bylo slavnostnû pfiedáno Sboru dobrovoln ch hasiãû nové poïární vozidlo CAS 20 na podvozku TATRA T 815 4 x 4. www.tisnov.cz íjnové slovo starosty Témûfi jako

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění Důležité upozornění Nepofiádek v obci Na Ïádost pracovníkû pfiezletick ch technick ch sluïeb dûraznû upozoràujeme, Ïe tito pracovníci nejsou v Ïádném pfiípadû povinni uklízet vá nepofiádek, kter odkládáte

Více

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u u Bfiezen 2000 u ã. 3 u Roãník X. u Náklad 25 000 ks u Zdarma do v ech schránek u Uplynul rok od doby, kdy jsem poprvé napsal tento úvodník a vy ho mohli ãíst Jen jednou mû - oprávnûnû - pfieru il T. G.

Více

Představujeme starostu a místostarosty městského obvodu Slezská Ostrava pro nové volební období

Představujeme starostu a místostarosty městského obvodu Slezská Ostrava pro nové volební období Roãník X listopad prosinec 2002 zdarma Vedení mûstského obvodu Slezská Ostrava pfieje v em obãanûm pfiíjemné proïití vánoãních svátkû a Èastn nov rok 2003. Představujeme starostu a místostarosty městského

Více

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na 201 krásnolipsk pûlmûsíãník Na vánoãním koncertû 21.12.2002 jsme mohli ozdobit stromek na imi pfiáními pro Krásnou Lípu. Na stromeãek bylo zavû eno 88 pfiání, z nichï nûkterá byla skromná : Aby se ve kolní

Více

O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ

O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 10. ROâNÍK IV. âtvrtletí 2004 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ VÁÎENÍ SPOLUOBâANÉ, V ÚVODU BYCH ZMÍNIL VLASTNICKOU STRUK- TURU BYTÒ V NA Í OBCI. ZHRUBA

Více

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK Z P R A V O D A J Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 Klecansk zpravodaj ãerven 2010 Kolektiv M JUBILANTI V âervnu Bfiendová Vûra (74) Rathuská Zuzana

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. Od 3. záfií je otevfiena v

Více

10. âíslo 5 ROâNÍK 11 KVùTEN 2005. âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15

10. âíslo 5 ROâNÍK 11 KVùTEN 2005. âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15 âíslo 5 ROâNÍK 11 KVùTEN 2005 ZDARMA âasopis MùSTSKÉ âásti PRAHA 15 10. V roãí esti desetiletí od konce druhé svûtové války oslavil Park Hostivafi atraktivní akcí: pfied objektem se sjeli milovníci vojenské

Více

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-05_P14 26.2.2007 12:36 Stránka 1 3 LISTY 2007 bfiezen MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Ve svátek sv. Valent na si udûlali v matefiském centru Klubíãko YMCA Praha na âerném

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

Poplatky za odpad od ledna podraïí

Poplatky za odpad od ledna podraïí 242 krásnolipsk pûlmûsíãník S lednov m zdraïením poplatkû za svoz komunálního odpadu starosta Krásné Lípy oãekává i nárûst neplatiãû. JiÏ nyní mûstu dluïí zhruba tfii sta tisíc korun. Osmdesát procent

Více

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič Vás zve na vydatné obědy z domácí kuchyně v cenách od 59,- do 79,- Kč Večery se sportovními přenosy, kvalitní kuchyní a dobrými nápoji. TEPLÁ JÍDLA PO CELÝ DEN zv hodnûné ceny destilátû, jukebox, country

Více

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006 279 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 13. ãervna 2006 Dal í ãíslo Vik fie vyjde v úter 27. ãervna Volby v Krásné Lípû vyhrála ODS Leto ní volby do Poslanecké snûmovny âr, které se v na em mûstû, stejnû jako

Více

www.tisnov.cz roãník XXII. fiíjen 2012 ãíslo 17 Vy lo 17. 10. 2012

www.tisnov.cz roãník XXII. fiíjen 2012 ãíslo 17 Vy lo 17. 10. 2012 roãník XXII. fiíjen 2012 ãíslo 17 Vy lo 17. 10. 2012 I letos mohou obãané nakupovat místní potraviny a v robky na Ti novsk ch trzích. Foto: Ing. Miroslav Pálka www.tisnov.cz Záfiijové slovo starosty Mé

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008. Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč. Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008. Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč. Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 5/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 14. 3. 2008 Cena 10 Kč Zástupci mûsta pfiivítali devatenáct nov ch obãánkû R mafiova Jak se Ïije v Ugandû - rozhovor sjifiím

Více

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01Listy/Ob lka 27.12.2005 12:32 Str nka I Prahy 14 1 2006 leden LISTY MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Pfiípitek starosty s manïeli Tich mi pfii jejich diamantové svatbû v Galerii

Více

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9.

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9. roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. Vy lo 26. 9. 2012 www.tisnov.cz Záfiijové slovo místostarosty Proslunûné, ale velice suché dny

Více

Práce na novém domû pokroãily. Jarmark zahájil oslavy. Finanãní v bor Zastupitelstva mûsta. Lékárna u tanãícího velblouda.

Práce na novém domû pokroãily. Jarmark zahájil oslavy. Finanãní v bor Zastupitelstva mûsta. Lékárna u tanãícího velblouda. 255 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 20. ãervna 2005 Pfií tí ãíslo Vik fie vyjde do 4. ãervence Práce na novém domû pokroãily DÛm s peãovatelskou sluïbou II uï se zaãíná oblékat i z vnûj í strany do své

Více

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost.

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost. 01_2009:NP2_ 23.12.2008 11:47 Stránka 1 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 11 LEDEN 2009 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 PRAHA 2 V ROCE 2008 Co pfiinesl osmiãkov rok do Ïivota

Více

Aktuální informace z městské části na www.praha4.cz

Aktuální informace z městské části na www.praha4.cz MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XX KVĚTEN 2010 MČ PRAHA 4 BRANÍK, HODKOVIČKY, KAČEROV, KRČ, LHOTKA, MICHLE, NOVODVORSKÁ, NUSLE, PANKRÁC, PODOLÍ, SPOŘILOV, ZÁBĚHLICE Konečně jaro! ANKETA O čistotě

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov. roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.cz Bfieznové slovo starosty Bfieznové slovo starosty je vûnováno

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

Roãník XX. Srpen 2010 ãíslo 14. Staronová spojnice Ti nova s Pfiedklá tefiím. Foto: Dagmar Rudolfová. www.tisnov.cz

Roãník XX. Srpen 2010 ãíslo 14. Staronová spojnice Ti nova s Pfiedklá tefiím. Foto: Dagmar Rudolfová. www.tisnov.cz Roãník XX. Srpen 2010 ãíslo 14 Staronová spojnice Ti nova s Pfiedklá tefiím. Foto: Dagmar Rudolfová www.tisnov.cz Radnice informuje Rada mûsta Ti nova vyhla uje následující zámûry mûsta Ti nova 1. Prodej

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku Kam a kdy do specializovan ch zdravotnick

Více