LEDVICKÝ. Zmûny v zastupitelstvu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEDVICKÝ. Zmûny v zastupitelstvu"

Transkript

1 LEDVICKÝ INFORMAâNÍ LIST MùSTSKÉHO Ú ADU LEDVICE ROâNÍK 1 LISTOPAD 2011 ZDARMA VáÏení spoluobãané, blíïí se kouzeln ãas Vánoc, ãas, kdy lidé usedají ke spoleãnému stolu, aby si projevili vzájemnou úctu a lásku. Spoleãnû proïité chvíle pohody, radosti a odpu tûní jsou tím nejkrásnûj ím dárkem, kter si mûïeme pfiát. Vánoce jsou krásn sen, kter nás naplní radostí. VÛnû tohoto ãasu do nás vná í pfiíjemné pocity, s kter mi se chceme podûlit se sv mi blizk mi a drah mi. A proto si tento sen vychutnejte pln mi dou ky a zkusme si ho uchovat v na ich srdcích. Vánoce jsou ãas, kdy v kruhu sv ch blízk ch proïíváme neopakovatelné kouzlo vánoãního stromku, radostn ch jisker v oãích na ich dûtí pfii rozbalování vánoãních dárkû. Vánoãní svátky jsou pfiedev ím pfiíleïitostí znovu si uvûdomit, jak se navzájem velmi potfiebujeme, Ïe lidské dobro je tou nejvût í hodnotou Ïivota. Dovolte mi, abych Vám nejen jménem sv m, jménem celého zastupitelstva, ale i jménem pracovníkû MÚ v Ledvicích popfiála pfiíjemné proïití vánoãních svátkû a do nového roku 2012 Vám v em pfieji, aby jste vykroãili Èastnou nohou a s optimismem. Jistû nás potkají krásné, ale i nepfiíjemné chvíle a okamïiky, neboè i to patfií k Ïivotu. No nezapomeàme v ak na lidskost, toleranci a vzájemnou pomoc a porozumûní. Z. Fritscherová, starostka mûsta Zmûny v zastupitelstvu Minutou ticha jsme se rozlouãili s p. Josefem Paulem, ãlenem zastupitelstva (SdruÏení nezávisl ch kandidátû). Místo nûj sloïil slib p. Zdenûk JavÛrek (SdruÏení nezávisl ch kandidátû). Pan Petr Mare (Zmûna 2010) se vzdal mandátu, místo nûj sloïil slib p. Franti ek Mixa ml. (Zmûna 2010). Pan Ladislav Cupra se vzdal ãlenství v kontrolním v boru. Pan J. Paul byl zároveà pfiedsedou kontrolního v boru. Nov m pfiedsedou tohoto v boru byl zvolen p. Milan Ptáãek a ãleny v boru jsou: pí. Hana Rychecká, pí. Jifiina Rotsteinová, p. Roman Rozesin a p. V. lajchrt. TéÏ v kulturnû-sociální komisi do lo ke zmûnám. ålenství se vzdala pí. A. Matûjovská a na její místo nastoupily nové ãlenky T. Procházková a P. Fritscherová. NABÍZÍME NOVOU SLUÎBU OBâANÒM Pro ty, ktefií mají zájem shlédnout a zavzpomínat na prûbûh kulturních akcí, nebo se z nûjakého dûvodu nemohli zúãastnit, jsme pfiipravili novou sluïbu. Máme vytvofiená CD, která je moïné si zdarma vypûjãit na MÚ. PODùKOVÁNÍ SPONZORÒM Velké podûkování patfií v em na im sponzorûm, díky kter m jsme mohli pro na e obãany a dûti pfiipravit v roce 2011 krásné kulturní akce: SD a.s., Chomutov âez a.s. a âez Teplárenská a.s., Stavo p. Duda CBL p. Zajpt Elektro p. Ptáãek Proton p. Kuãera Stavební firma p. Reiser ml. VÁÎENÍ OBâANÉ, chtûli bychom Vás upozornit na moïnost oti tûní blahopfiání, k v znamnému Ïivotnímu jubileu, ãi vzpomínce na blízkou osobu v na em Ledvickém zpravodaji. Kontaktujte nás prosím, rádi Vám poskytneme bliï í informace.

2 Informace slovem i obrazem z dûní v obci P ÍPRAVY NA TEPLOFIKACI DÁLE POKRAâUJÍ âez Teplárenská, a.s. na tuto akci dotaci od státu získala. Byl nám pfiedloïen orientaãní harmonogram jednotliv ch krokû pro úspû né dokonãení teplofikace. Po schûzce se zástupci âez Teplárenská a.s., SD a.s. a âez a.s. Elektrárna Ledvice, bylo dohodnuto, Ïe obãané obdrïí informaãní letáãky s posledními informacemi o teplofikaci. V nûkter ch obecních domech jsme si jiï zaãali mapovat stavy a zpûsoby vytápûní, abychom mûli pfiehled o rozsahu pfiípadn ch rekonstrukcí. REKONSTRUKCE KOUPELEN V ul. Mírová 15 a ul. Jiráskova 61 probûhly rekonstrukce koupelen. Pfii této rekonstrukci byly zároveà provedeny opravy bytov ch jednotek a topení, v souvislosti s pfiípravn mi pracemi na budoucí teplofikaci. Tyto opravy byly jiï plánovány v minul ch letech. Za stavební dozor jsme zvolili p. Kozáka z Investingu Tce a jsme pfiesvûdãeni, Ïe to byla správná volba. Ohlídá nám v e, ãemu bychom bez stavebního vzdûlání jen tûïko rozumûli a mûïeme se od nûj i mnoh m vûcem pfiiuãit. ÚPRAVY LESOPARKU nov trávník. Po oznaãení byly na imi pracovníky vykáceny nemocné a nevhodné stromy. Na e obãany by zároveà mohlo zajímat, Ïe jsme se pfiihlásili do grantu Nadace âez Stromy 2011 a získali jsme nadaãní pfiíspûvek na v sadbu stromû v lesoparku. O tuto akci se nám podle projektové dokumentace postará firma Ekodendra. OCHRANNÁ PROTIPRA NÁ A PROTIHLUKOVÁ OPAT ENÍ STÁLE POKRAâUJÍ... Byla provedena v sadba ochranné zelenû - Ledvice jih - podél koleji tû ÚUL a za firmou CBL. Jedná se o zelen pás o celkové rozloze cca m 2. Objednavateli jsou SD, a.s.. Toto území je nyní tvofieno neudrïovanou loukou, která postupnû zarûstá náletov mi dfievinami. Na imi silami jsme se rozhodli toto území vyãistit. Byla dokonãena protihluková stûna v prostoru v chodní ãásti mûsta podél koleji tû ÚUL. V ul. Jiráskova a P. Bezruãe (za protipohledovou stûnou) byla vysázena krásná stálezelená stûna ze 40 rychlerostoucích thújí, na které jsme se také malou mûrou finanãnû podíleli. I vlastními silami se snaïíme o obnovu zelenû a v budoucnu o zkrá lení pfiedzahrádek v na em mûsteãku. V letních mûsících na i zamûstnanci pfiipravili na dvofie MÚ nûkolik záhonû, na kter ch se sami pokou íme pûstovat buxusy, ibi ky a jiné v pûstky, které nám darovali na i spoluobãané - zahrádkáfii. Podle vypracovaného projektu od RNDr. Bor iové, pokraãujeme v úpravách lesoparku. Podafiilo se nám úspû nû vym tit plevelnat Pámelník. Jeho kofienov systém nám pomohla zlikvidovat firma ABS stavební spol. s.r.o., nerovnosti v terénu nám sv m rekultivátorem upravil p. K. Petr - Okrasné zahradnictví Lhenice a zároveà na tûchto místech zasel DÁLE INFORMUJEME Podle rozhodnutí zastupitelstva se dále pokraãuje v osazování RD plastov mi okny. MajitelÛm rodinného domu ve Fuãíkovû ul. 8, ktefií dûm krásnû zrekonstruovali a stavebníkovi na parcele ãíslo 330/12, kter staví dûm zcela nov, byla poskytnuta plastová okna ve standardním provedení do obytn ch místností. Stavení firma p. Bezolda provedla rekonstrukci venkovní terasy nad kolkou. Izolace jiï byla nevyhovující, dlaïdice byly popraskané a nebyl zaji tûn dostateãn odvod vody z terasy. DÛsledkem toho docházelo k zatékání do kuchynû M. Nechali jsme také opravit nerovnosti a v moly na vozovkách v na em mûsteãku a to firmou Horizont komunikace s.r.o.. LEDVICK ZPRAVODAJ 2 / 2011

3 BLAHOP ÁNÍ DùTEM, KTERÉ UKONâILY Z A M Na MÚ v Ledvicích jsme pfiedali dáreãek s kytiãkou sleãnám A. a M. Hrbkov m a S. Ry kové, které ukonãily základní kolní docházku. Pfiejeme jim mnoho tûstí a spokojenosti nejen v dal ím vzdûlávání, ale i v osobním Ïivotû. Také na i M opustilo v tomto roce celkem 8 pfied kolákû. Toto jsou na i prvàáãkové: K. Gestingerová, L. Hlaváãková, K. Matûjovsk, L. Pe l, K. Prachafiová, P. Reiser, L. íha, M. Stehlíková. Slavnostnû jsme jim pfiedali knihu a balíãek se kolními potfiebami. I jim pfiejeme, aè se jim ve kole dafií. V BùROVÁ ÍZENÍ VYHLÁ ENÁ MÚ V LEDVICÍCH V TOMTO ROCE 1. Odstarnûní stavby kino - Mírová 343/38 Nejvhodnûj í nabídka: Speciální stavby Most. s.r.o. Cena akce: ,13 Kã vã. DPH 2. Rekonstrukce chodeb, dlaïba, oprava omítek, malování - ul. Odboje a Mírová Nejvhodnûj í nabídka: p. Petr Reiser ml., Ledvice Cena akce: ,- Kã vã. DPH 3. V mûna ZTI (koupelny) - byt. dûm Jiráskova 61 Nejvhodnûj í nabídka: firma Stavo, p. â. Duda, Bílina Cena akce: ,- Kã vã. DPH 4. Odstranûní vlhkosti - ul. Mírová Nejvhodnûj í nabídka: stavební firma Bezold Petr, Bílina Cena akce: ,- Kã vã. DPH 5. V mûna ZTI (koupelny) - byt. dûm Mírová 15 Nejvhodnûj í nabídka: firma ZTI koupelny - p. Müller, Osek Cena akce: ,- Kã vã. DPH 6. Oplocení sportovní a rekreaãní plochy (dûtské hfii tû) Nejvhodnûj í nabídka: p. Petr Reiser ml., Ledvice Cena akce: ,- Kã vã. DPH 7. Stavební úpravy - byt. jednotka Odboje 3 Nejvhodnûj í nabídka: p. Petr Zítka - údrïba bytû, Teplice akce není dokonãena Demolice kina. NÁPL PRÁCE ZAMùSTNANCÒ MÚ A PRACOVNÍKÒ VPP * Nov nátûr vû ákû na prádlo, vchod. dvefií, dvefií do kolen a obec. bytû, plotû a okapû * Oprava omítek obecních domû a kolen * Oprava kamenné stûny ul. Mírová 15 * V roba nádoby na odpad na hfibitovû * ÚdrÏba zelenû - sekání trávy, hrabání a odvoz listí, stfiíhání kefiû * Péãe o vlastnû vypûstované kvûtiny * Úklid mûsta * Úklid dvora MÚ * DemontáÏ a odvoz plotu z dûtského hfii tû * V roba nového plotu u kina * V roba nov ch laviãek a jejich nátûr * V roba plotu v M * âi tûní koupali tû * Pomocné a úklidové práce pfii kulturních akcích * Svoz a fiezání dfieva UPOZORNùNÍ PRO OBâANY: jestliïe se Vám jak mkoliv zpûsobem po kodí plastová nádoba na komunální odpad, staãí telefonicky kontaktovat p. Ivanu Procházkovou tel.: , která tuto záleïitost vyfiídí. Odstranûní vlhkosti. LEDVICK ZPRAVODAJ 3 / 2011

4 Kultura v na em mûsteãku nezahálí... Zde Vám pfiedkládáme seznam akcí, které pro na e obãany pro rok 2011 pfiipravila a je tû pfiipravují dûvãata z kulturnû-sociální komise ve spolupráci s MÚ Ledvice. Leden: zájezd na filmové pfiedstavení Harry Potter a relikvie smrti II. Bfiezen: dûtsk karneval Duben: pálení ãarodûjnic Kvûten: vítání obãánkû âerven: Dûtsk den, V let do zábavného parku Belantis v Nûmecku, sponzorovan SD a.s. âervenec: Ledvické ãundrování s dûtmi, v let do ZOO v Liberci, v let do Zooparku v Chomutovû Srpen: III. Ledvické slavnosti Záfií: dvoudenní v let do Mladotic a pivovaru Ch e íjen: zájezd na filmové pfiedstavení v 3D kinû Kvûten v Teplicích moulové 3D, zájezd do Polska - Trhy: Kudowa Zdrój Listopad: rozsvûcení vánoãního stromeãku v hod. Prosinec: Mikulá ská besídka se koná dne v hodin v SK Viktoria, v sobotu pofiádáme zájezd na Vánoãní trhy do DráÏìan, odjezd v 8.30 hodin. DùTSK DEN Pátek , tak to byl den, kter byl v Ledvicích urãen dûtem. Jako jiï kaïd m rokem jsme pro dûti pfiichystali den pln her, soutûïí, zábavy a sladk ch odmûn. Pozvali jsme nám jiï známé Divadlo v pytli P. Stolafie, které je zárukou skvûlé zábavy. Díky sponzorsk m darûm od SD a.s. a skupiny âez, jsme mohli naplnit dûtem pirátské truhly sladkostmi. Dûti se zúãastnily v hojném poãtu a nad ené byly nejen ze soutûïí a opékání bufitû, ale také z krásné interaktivní pohádky O zkrocení draka Matyldy. Velk úspûch mûlo i tetování a malování na obliãej - díky ikovné p. Vlãkové. Ledvické slavnosti. Den dûtí. III. - LEDVICKÉ SLAVNOSTI jsme mûli v Ledvicích jiï tfietí Ledvické slavnosti. Mûly probíhat v duchu prvorepublikové atmosféry, jelikoï letos tomu bude právû 100 let, kdy byly Ledvice pov - eny na mûsto. Konkrétnû O program se postarala agentura Modua p. nábla. K poslechu hrála skupina vajnerajn v dobov ch kost mech, dále jsme mohli vidût fak ra Fjedora, Ïonglování, ohnivou show, loutkové pfiedstavení a trïi tû s dobov mi stánky. Dûti se mohly svézt na po- nících, zaskákat si v nafukovacím hradu, nebo si vyrobit perk v tvofiivém stánku u p. Lenky Dinkové. Ply ovou hraãku z dûtského casina si snad odneslo kaïdé dítû. O obãerstvení jsme mûli postaráno: SK Viktorie, p. Reiser a dal í stánkafii se v emi moïn mi dobrotami. K poslechu i tanci nám veãer zahrál revival M. Davida a oblíbená skupina K.L.S.. Myslíme si, Ïe i pfies poãáteãní nepfiízeà poãasí se slavnosti vydafiily. Je tû jednou velké díky v em, ktefií se podíleli nejen na pfiípravách, ale také na úklidu obce (zamûstnanci MÚ a pracovníci VPP). LEDVICKÉ âundrování S DùTMI Víte, jak jsme strávili jeden prázdninov víkend? âundrovali jsme s dûtmi. Na e koupali tû se promûnilo ve stanovou osadu se 17 stany. Celkem 10 dospûl ch (I. Procházková, Z. Fritscherová, T. Procházková, A. Lifková, manïelé íhovi, P. Albrechtová, M. Lejhanec, J. Donát aj. Skopec) se zcela nezi tnû postaralo o bezpeãí, zábavu, stravu a nev ední záïitky pro celkem 34 dûtí, v ech vûkov ch kategorií. LEDVICK ZPRAVODAJ 4 / 2011

5 niãku. S tûmi, ktefií mûli zájem, jsme se jeli podívat do Ch - ského pivovaru a také ochutnat pivo vlastní v roby. Veãer jsme si spoleãnû posedûli u táboráku a opekli bufitíky. Houby bohuïel nerostly, ale i tak jsme nedûlní dopoledne nepromarnili. S dûtmi jsme hráli rûzné soutûïe o sladké odmûny a muïi si zasportovali na místním hfii ti. V LET DO BELANTISU Tohoho v letu se zúãastnilo rekordní mnoïství rodíãû a dûtí. Krásné poãasí, dobrá nálada s spoustu zábavy nás provázelo cel m v letem. Velké díky za krásnou kulturní akci patfií SD a.s. Aktivnû se podíleli také zamûstnanci MÚ a pracovníci VPP a díky zapûjãenému stanu od hasiãû z Hostomic jsme mûli krásnou polní kuchyà. Dûti si samy postavily stany, nasbíraly dfiíví v lese, pfiipravily ohni tû a samy si také uvafiily Zálesáck gulá. Celé odpoledne jsme s dûtmi hráli rûzné netradiãní hry a díky sluneãnému poãasí jsme se mohli i koupat. Veãer jsme si opekli tradiãní bufity a topinka s máslem a ãesnekem na ohni, chutnala také skvûle. U táboráku pfii kytafie jsme si pak spoleãnû zazpívali. Myslím, Ïe dûti nezapomenou ani na noãní stezku odvahy, kterou hrdinnû zvládly. Druh den jsme mûli k snídani 3 druhy koláãû, které jsme dûtem napekli a poté jiï následovalo bourání stanû a úklid tábofii tû. Po správn ch ãundrácích pfiece nesmí zûstat nepofiádek! Tak co dûti, zopakujeme si to i pfií tí rok? NÁ V LET DO MLADOTIC âundrování s dûtmi. BohuÏel nám nevy el plánovan dvoudenní v let lodí do nûmeckého historického mûsteãka Königsteinu, ale za to jsme strávili pûkn víkend v malebném údolí fieky Stfiely v rekr. stfiedisku SD a.s. v Mladoticích. Vyrazili jsme v sobotu brzy ráno, abychom se mohli v klidu ubytovat a pfiipravit dfievo na veãerní táborák. Plnou penzi jsme mûli zaji tûnou a paní kuchafiky opravdu vafiily na jed- LEDVICK ZPRAVODAJ 5 / 2011

6 De tiv v let do zoologické zahrady v Liberci Nikde nezmoknete lépe neï s námi na v letû v Liberci. Pfiesto jsme neztratili dobrou náladu. Studijní cesta do Nûmecka SD a.s., nás a obãany Mariánsk ch Raãic pozvaly na studijní cestu do stfiedonûmeckého hnûdouhelného revíru v okolí Lipska. Díky neuvûfiiteln m znalostem na í prûvodkynû p. RNDr. Vrbové, se na i obãané dozvûdûli mnoho zajímav ch informací o rekultivovan ch plochách po ukonãené tûïbû hnûdého uhlí, nav tívili jsme moderní hnûdouhelnou elektrárnu Lippendorf, povrchov dûl spoleãnosti Mibrag, byli jsme une eni z prohlídky rekreaãního zázemí a pfiístavu jezera Cospuden, vzniklého zatopením povrchového dolu. Pan Vrba, redaktor Hornick ch listû, se zase postaral o hladk prûbûh cesty, celkovou spokojenost v ech,,v letníkû a mimo jiné nám zajistil i v born obûd v krásné restauraci. ObãanÛm se studijní cesta velice líbila a v em patfií na e velké díky. Za obãany Ledvic Ivana Procházková, místostarostka LEDVICK ZPRAVODAJ 6 / 2011

7 V bûr z doplàkov ch aktivit v M V závûru loàského kolního roku na e dûti nav tívily chomutovsk zoopark, kde rovnûï vyuïily moïnosti vydovádût se na dfievûn ch herních prvcích. Pûkné záïitky si odnesly také ze Selského dvora v BraÀanech, kde se seznámily s hospodáfisk mi zvífiaty, povozily se na ponících a ve starodávném koãáru, taïeném koàmi. Dûti pfiímo v M shlédly vystoupení klauna Kiliána s hadem, pfiijel za námi také ornitolog se sovou snûïnou a jin m ptactvem. V prosinci vyjedeme za kulturou do bílinského divadla na vánoãní pfiedstavení Tfii pohádky na Vánoce anebo PÛjdem spolu do Betléma (Divadlo Pohádka Praha). V pfiedjafií do na í kolky pfiijedou profesionální herci z agentury KK a pfiedstaví dûtem loutkovou pohádku O sluníãku - dle literárního textu známé dramatiãky a prozaiãky Daniely Fischerové. Na jafie chystáme celodenní v let do trójské ZOO a na ekofarmu na Dlouhé Louce u Litvínova. Poté plánujeme t denní kolu v pfiírodû se speciálním ozdravn m programem v ãistém prostfiedí uprostfied Slavkovsk ch lesû, v Lázních KynÏvart. Dûti budou mít moïnost vyuïít nûkter ch léãebn ch procedur - prevence respiraãních onemocnûní. V souãasné dobû jsme v jednání se zfiizovatelem ve vûci ãásteãného podílu úhrady nákladû za VP. Mûsto Ledvice rovnûï poïádáme o solventnost ve vûci pokrytí nákladû na lektorku anglického jazyka. Na tfiídní schûzce v mûsíci záfií na na i nabídku zprostfiedkovat dûtem 1 vyuãovací hodinu t dnû angliãtina hrou rodiãe reagovali pozitivnû. KdyÏ v ak mûlo dojít k úhradû 1. lekce, nûkolik zákonn ch zástupcû z rûzn ch dûvodû zájem ztratilo. Pfiipravovaná akce nás ale natolik pohltila, Ïe jsme se my lenky na její uskuteãnûní nehodlali vzdát... Dojde-li k dohodû mezi námi, Mûstem Ledvice a Domem dûtí a mládeïe v Bílinû, disponujícím lektory AJ, mûïe zaãít v uka v lednu nebo v záfií Za kolektiv M Ledvice Vûra Ëupeková LEDVICK ZPRAVODAJ 7 / 2011

8 SK VIKTORIE LEDVICE Nov soutûïní roãník 2011/2012 odstartoval klub jak vydafienou letní pfiípravou tak vynikajícim vstupem do soutûïe. Hlavní hrací plocha pro la na pfielomu ãervna a ãervence plánovanou pravidelnou údrïbou, proto vût ina pfiípravn ch utkání byla sehrána na hfii tích soupefiû. Travnatou plochu jsme opût otevfieli aï pro dvû fotbalovû v znamné akce, které pfiilákali do areálu spoustu náv tûvníkû let Ledvické kopané. SK Viktorie Ledvice A : FK Sou (divize) 5 : 2 SK Viktorie Ledvice (pfiípravka) : FK Duchcov 1 : 14 SK Viktorie Ledvice : SK Slávia Praha (staré gardy) 1 : 7 K v roãí klubu vydal Jakub Fritscher knihu o historii klubu - VIKTORIE TO JSME MY - 90 LET LEDVICKÉ KOPANÉ. V prodeji jsou nové klubové odznaky, které jsou kopií prvotního odznaku k v roãí , minidresy, osu ka s logem SK Viktorie, v roãní pohledy. V e je moïno zakoupit na vedení klubu nebo v E-SHOPU na internetov ch stránkách klubu roãník memoriálu Milana Ry ky a Miroslava Vrány SK Viktorie Ledvice A : Sokol Srbice 1 : 1 na penalty FK Duchcov : Sokol Mile ov 5 : 3 Sokol Mile ov : Sokol Srbice 0 : 4 utkání o 3-4 místo SK Viktorie Ledvice A : FK Duchcov 0 : 3 Finále 1. Duchcov, 2. Ledvice, 3. Srbice, 4. Mile ov Nejle í hráã turnaje - Vrkoslav FK Duchcov Nejlep í brankáfi turnaje - Veliãka FK Duchcov Nejle í stfielec turnaje - Smutn Sokol Srbice PARTNE I AKCÍ - SPOLEâNOST âez. SEVEROâESKÉ DOLY a.s., stravování PETITA Rezervní B muïstvo startovalo v rámci letní pfiíprava na turnaji STAVORENU KOSTOMLATY, kde obsadilo v kvalitnû obsazené skupinû 4. místo. V okresním poháru AFâR letos skonãilo B muïstvo jiï v prvním kole a to s vítûzem pfiede lého roãníku Sokolem Ko - Èany poráïkou 2 : 3 (0 : 2). A muïstvo v 1. kole krajského poháru AFâR vyfiadilo FK LOM v hrou 2 : 4 ale ve druhém kole nestaãilo na domácím hfii ti na muïstvo z krajského pfieboru SK Viktorie A : Sokol Horní Jifietín 2 : 4 (0 : 2) MuÏstvo mlad í pfiípravky se v soutûïi teprve seznamuje se základními prvky fotbalu i proto je dûleïitûj í neï v sledek udrïet u dûtí zájem o sport coï vyïaduje trpûlivost jak klubu, trenérû, hráãû tak i rodiãû. I nadále mûïete v pfiípadû zájmu pfiihlásit své dûti do na í mlad í pfiípravky, kontaktujte trenéry p. Radim Paul , p. Ale âálek nebo pfiímo na vedení klubu. Nastává ãas vánoãních svátkû, ãas nadûje a pohody. Dovolte, abych jménem vedení SK VIKTORIE LEDVICE a jménem sv m v em spoluobãanûm Mûsta Ledvice popfiál krásné vánoce plné lásky, vzájemného pochopení a radosti. Nov rok 2012 aè Vám a Va im rodinám pfiinese mnoho tûstí, pevné zdraví a nezbytn Ïivotní optimismus. SK VIKTORIE LEDVICE - dûkuje Mûstskému úfiadu v Ledvicích, sponzorûm a pfiíznivcûm klubu za podporu v roce Standa Novotn, sekretáfi SK Viktorie Ledvice Ledvick zpravodaj vydává Zastupitelstvo obce Ledvice v nákladu 250 ks V tisk pro obãany mûsta zdarma. Pfiíspûvky zasílejte na adresu: nebo osobnû na Mûstsk úfiad Ledvice.

informace o stavu akce: Rozvod uïitkové

informace o stavu akce: Rozvod uïitkové LEDVICKÝ INFORMAâNÍ LIST MùSTSKÉHO Ú ADU LEDVICE ROâNÍK 4 PROSINEC 2015 ZDARMA VáÏení spoluobãané, jiï za nûkolik dnû budeme slavit tûdr den a následující vánoãní a novoroãní svátky. Mnoho z nás si v mysli

Více

Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí?

Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí? INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 4 II. âtvrtletí 2011 PRO OBâANY OBCE ZDARMA Co nás potkalo v uplynulém ãtvrtletí? ekla bych, Ïe toho bylo celkem dost, pfiipomeàme si aspoà ty nejzajímavûj

Více

INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY

INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY POLEPSKÝ INFORMAâNÍ LIST OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA POLEPY A JEJÍCH MÍSTNÍCH âástí HRUŠOVANY, LIBÍNKY, ENCOVANY, OKNA, TŘEBUTIČKY II. âtvrtletí 2010 ROâNÍK 2 VYCHÁZÍ JEDENKRÁT ZA âtvrt ROKU PRO OBâANY OBCÍ

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MùSTA LEDVICE

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MùSTA LEDVICE LEDVICKÝ INFORMAâNÍ LIST MùSTSKÉHO Ú ADU LEDVICE ROâNÍK 4 âervenec 2015 ZDARMA VáÏení obãané, právû proïíváme pfiíjemné letní dny plné sluníãka. V plném proudu jsou práce na zahrádkách a v ichni se jiï

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Obyvatelstvo podle vûku mezi sãítáními 1961 aï 2011. a b c

Obyvatelstvo podle vûku mezi sãítáními 1961 aï 2011. a b c LEDVICKÝ INFORMAâNÍ LIST MùSTSKÉHO Ú ADU LEDVICE ROâNÍK 1 SRPEN 2012 ZDARMA Jak dopadlo sãítání lidu, domû a bytû? V minulém roce bylo provedeno ke dni 26. bfiezna 2011 sãítání lidu, domû a bytû. âesk

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY

âas pfiedvánoãní a ãas svátkû a nového roku INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 3 IV. âtvrtletí 2009, VYDÁNO V ÚNORU 2010 PRO OBâANY OBCE ZDARMA âas pfiedvánoãní a ãas svátkû Nepodafiilo se získat dospûlé zpûváky na pfiedvánoãní koncertní

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Ole nice 1998 2002. Pfiíloha Ole nického zpravodaje fiíjen 2002

Ole nice 1998 2002. Pfiíloha Ole nického zpravodaje fiíjen 2002 Ole nice 1998 2002 Pfiíloha Ole nického zpravodaje fiíjen 2002 Zhodnocení volebního období let 1998 2002 Dne 13. a 14. listopadu 1998 probûhly v Ole nici volby do obecního zastupitelstva, ve kter ch kandidovaly

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

LEDVICKÝ. Slovo starostky. Akce, které se uskuteãnily do konce roku. INFORMAâNÍ LIST MùSTSKÉHO Ú ADU LEDVICE ROâNÍK 2 PROSINEC 2012 ZDARMA

LEDVICKÝ. Slovo starostky. Akce, které se uskuteãnily do konce roku. INFORMAâNÍ LIST MùSTSKÉHO Ú ADU LEDVICE ROâNÍK 2 PROSINEC 2012 ZDARMA LEDVICKÝ INFORMAâNÍ LIST MùSTSKÉHO Ú ADU LEDVICE ROâNÍK 2 PROSINEC 2012 ZDARMA Slovo starostky Foto: I. Soukup VáÏení spoluobãané, ano, je tu opût ten krásn vánoãní ãas. âas, kdy lidé víc jako nikdy otevírají

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Informace zastupitelstva Obce âerná v Po umaví

Informace zastupitelstva Obce âerná v Po umaví Prosinec 2002 VáÏení spoluobãané, milí pfiátelé, I kdyï na nás vánoãní v zdoba útoãí v obchodech jiï od záfií, advent zaãal opravdu aï nyní, v prosinci. Aãkoliv spousta lidí má vánoce spojené hlavnû s

Více

JSME NA FACEBOOKU. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na e-mail (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny.

JSME NA FACEBOOKU. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na e-mail (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny. U V stavi tû 1429, 370 05 âeské Budûjovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 e-mail: info@m-tes.cz www.m-tes.cz TÁBORY DùTSKÉ 2015 PfiedbûÏné pfiihlá ení: z na ich www stránek: www.m-tes.cz

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude ā ā ā ā ā ā ā ā 2 STUDENSKÝ TEP Slovo starosty Váāení spoluobèané, dovolte, abych Vás seznámil s èinností obce od po sle dní ho vyd án í Te pu. V m ìsí ci l istopad u p ro bì hla kontrola provedení a vyúètování

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

VYDÁN V RÁMCI PROJEKTU ROZVOJ MAS LABSKÉ SKÁLY KVùTEN 2012 NEPRODEJNÉ

VYDÁN V RÁMCI PROJEKTU ROZVOJ MAS LABSKÉ SKÁLY KVùTEN 2012 NEPRODEJNÉ MAS LABSKÉ SKÁLY VYDÁN V RÁMCI PROJEKTU ROZVOJ MAS LABSKÉ SKÁLY KVùTEN 2012 NEPRODEJNÉ Maska bude vût í a její ãinnost pestfiej í Vzpomínáte si je tû na úvodní slova minulého Zpravodaje? Vy el pfied rokem

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA. Slovo starosty obce

15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA. Slovo starosty obce VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce Je zde podzim a vûfiím, Ïe jste proïili hezké léto, dovolené a prázdniny. V tûchto dnech slavíme

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Milí spoluobãané, âíslo 1/ 2009

Milí spoluobãané, âíslo 1/ 2009 Milí spoluobãané, váïení ãtenáfii Zpravodaje, opût se setkáváme po del í dobû nad stránkami Zpravodaje na í obce. âas neúprosnû bûïí, zima uï koneãnû pfiedává Ïezlo jaru a s ním pfiichází ãas plánování

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 293 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 1. srpna 2005 O B S A H 55/VS/2005 Vefiejnoprávní smlouva

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozd lovník. 25. kv tna 2015 35847/ENV/15 Mgr. Indráková 267 122 559. V Praze dne. j.: Vy izuje: Tel.:

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozd lovník. 25. kv tna 2015 35847/ENV/15 Mgr. Indráková 267 122 559. V Praze dne. j.: Vy izuje: Tel.: Neznámá platnost ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal editel odboru posuzování vliv na životní prost edí a integrované prevence Ministerstvo životního prost edí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozd lovník

Více

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, 747 42 Žimrovice

Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Meleček 91, 747 42 Žimrovice Směrnice č.2 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Škola: Základní škola a Mateřská škola Žimrovice Vypracoval: Mgr. David Šrom, ředitel školy Vydáno dne: 26.12.2011 Účinnost od: 1.1.2012 Počet stran : 6 Pedagogická

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Kamil Stfiihavka v Oseku

Kamil Stfiihavka v Oseku ROâNÍK 18 VYCHÁZÍ MùSÍâNù âervenec-srpen 2014 ZDARMA O koupali tû je velk zájem O opravené osecké koupali tû je velk zájem. A to nejen mezi místními, ktefií si zde mohou koupit sezónní permanentku za pouh

Více

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii:

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii: wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m koutûm z programu wedi Sanoasa, které je moïno obloïit obklady, se z wellness my lenky stává ãistû soukromá

Více

ERIKA OLAHOVÁ NECHCI SE VRÁTIT MEZI MRTVÉ

ERIKA OLAHOVÁ NECHCI SE VRÁTIT MEZI MRTVÉ ERIKA OLAHOVÁ NECHCI SE VRÁTIT MEZI MRTVÉ Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I

Více

Desátek. a postní obûti

Desátek. a postní obûti Desátek a postní obûti Placeholder Sneste v ecky desátky do obilnice,... a zkuste mne nyní v tom, praví Hospodin zástupû, nezotvírám-liè vám prûduchû nebesk ch, a nevyleji-li na vás poïehnání, tak Ïe neodoláte.

Více

Piráti obsadili na e hfii tû

Piráti obsadili na e hfii tû INFORMAâNÍ âtvrtletník OBCE LIBOCHOVANY ROâNÍK 5 2. âtvrtletí 2012 PRO OBâANY OBCE ZDARMA Piráti obsadili na e hfii tû Vloni jsme dûtsk den slavili se stfiedovûk mi rytífii a letos na na em hfii ti o poklad

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V voj zamûfiení v kopisné mapy 1:2 000 Práce na vyhotovení archeologické

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Slovo starosty obce...

Slovo starosty obce... VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 14. ROâNÍK I. âtvrtletí 2008 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce... Tento rok zapoãal v nepfiíli Èastné politické atmosféfie. Vládou byly zahájeny reformy s dopady

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Velké Žernoseky ROâNÍK 4 1. âtvrtletí 2009 PRO OBâANY OBCE ZDARMA

Velké Žernoseky ROâNÍK 4 1. âtvrtletí 2009 PRO OBâANY OBCE ZDARMA Velké Žernoseky ROâNÍK 4 1. âtvrtletí 2009 PRO OBâANY OBCE ZDARMA Úvodní slovo starostky obce VáÏení spoluobãané, ãas bûïí velmi rychle a máme za sebou první ãtvrtletí nového roku 2009 a chtûli bychom

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

13. ROâNÍK III. âtvrtletí 2007 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA

13. ROâNÍK III. âtvrtletí 2007 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 13. ROâNÍK III. âtvrtletí 2007 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce Nastal nám barevn podzim, doba uklidnûní po dovolen ch, cestování a letních radovánkách. Doufám,

Více

V ãele odborû zûstává Smolka. číslo 4/2008, ročník 13. www.suas.cz. V sledky tûïby uhlí. za bfiezen 2008. V roba elektrické energie.

V ãele odborû zûstává Smolka. číslo 4/2008, ročník 13. www.suas.cz. V sledky tûïby uhlí. za bfiezen 2008. V roba elektrické energie. číslo 4/2008, ročník 13 V sledky tûïby uhlí za bfiezen 2008 Na velkolomu Jifií bylo v bfieznu vytûïeno 741,6 tisíce tun uhlí, na divizi DruÏba to bylo 194,5 tisíce tun uhlí. Za obû divize ãi nila celková

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Novosedelský zpravodaj

Novosedelský zpravodaj Novosedelský zpravodaj www.nove-sedlo.cz leden 2014 císlo 1 rocník IV. ážení spoluobèané, i v letošním roce se mùžete tìšit Vna nová vydání Novosedelského zpravodaje, kde Vás budeme informovat o dìní a

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

senátní volební obvod 22 Praha 10 Vá starosta, Vá senátor Mgr. Vladislav Lipovsk kandidát do Senátu za Prahu 10 www.vladislavlipovsky.

senátní volební obvod 22 Praha 10 Vá starosta, Vá senátor Mgr. Vladislav Lipovsk kandidát do Senátu za Prahu 10 www.vladislavlipovsky. senátní volební obvod 22 Praha 10 Vá starosta, Vá senátor Mgr. Vladislav Lipovsk kandidát do Senátu za Prahu 10 www.vladislavlipovsky.cz dopis pfiedsedy VáÏení spoluobãané, Vá hlas v jarních volbách dal

Více

Volary chutnají hezky, jihoãesky...

Volary chutnají hezky, jihoãesky... Nominace na Ïenu regionu MÛÏe b t v hrou, kdyï si nevelké mûsto zvolí za starostku nevelkou Ïenu? V pfiípadû Volar a Martiny Pospí ilové se tak stalo a to opakovanû. V pfiedminul ch volbách získalo mezi

Více

INFORMACE PRO OBČANY ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

INFORMACE PRO OBČANY ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE INFORMACE PRO OBČANY 1) Svoz bioodpadu byl ukončen 18.11.2013. O zahájení vývozu v jarních měsících budou občané včas informováni. 2) Dne 14. 12. 2013 ve 14 hod se koná zájezd na Drážďanské vánoční trhy.

Více

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO

PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO PROJEKTU ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Malebná krajina kolem Velkého Bfiezna. JAK BUDE ROZVOJ VELKÉHO B EZNA A VALTÍ OVA? Dvacet let po Sametové revoluci se obãas setkáme s názorem nûkter ch

Více

14. ROâNÍK II. âtvrtletí 2008 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA. Slovo starosty obce

14. ROâNÍK II. âtvrtletí 2008 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA. Slovo starosty obce VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 14. ROâNÍK II. âtvrtletí 2008 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce Je ãerven, konãí kolní rok, nastává léto, doba prázdnin a dovolen ch. BlíÏí se polovina mého volebního

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

Miliony nav í mûstsk rozpoãet

Miliony nav í mûstsk rozpoãet VáÏení obãané, se znepokojením vnímám já i celé vedení mûstské samosprávy události, k nimï do lo ve veãerních hodinách dne 22. listopadu v souvislosti s dûním v hotelu a pfied hotelem Bobík. Násilné fie

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 25.11.2009 10:22 Stránka 1 L I S T Y 12 2009 prosinec MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC kresba: Petr Drábek Pokud do konce prosince pfiijdou silné mrazy, mohou se vyznavaãi

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

âíslo 4 ROâNÍK 4. ÍJEN 2009

âíslo 4 ROâNÍK 4. ÍJEN 2009 âíslo 4 ROâNÍK 4. ÍJEN 2009 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY A je to tu zas... Milí Ïáci, milí rodiãové a zamûstnanci koly, vítám vás u prvního vydání na eho kolního ãasopisu v novém kolním

Více

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil

ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil ZPRÁVY Z OBCE Doplnění kontejneru na použitý textil U lihovaru byl umístěn kontejner na použitý textil. Tento textil bude sloužit pro dobročinné účely CHARITĚ SVITAVY. Kontejner na textil, který je umístěn

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

13. ROâNÍK II. âtvrtletí 2007 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA

13. ROâNÍK II. âtvrtletí 2007 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 13. ROâNÍK II. âtvrtletí 2007 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce Zaãalo léto, ãas dovolen ch a ãas skliznû. V poslední dobû je ale oblíbenou ãinností i pomlouvání

Více

KVùTA. KVùTA V ZDENA 8. www.azwood.cz

KVùTA. KVùTA V ZDENA 8. www.azwood.cz Jsou konstruovány jako stavebnice z panelû (základní ífikov modul 120 cm) a dal ích konstrukãních prvkû. Impregnované podkladní hranolky jsou pfiipevnûny k základové desce ocelov mi kotvami, palubková podlaha

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ

O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 10. ROâNÍK IV. âtvrtletí 2004 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ VÁÎENÍ SPOLUOBâANÉ, V ÚVODU BYCH ZMÍNIL VLASTNICKOU STRUK- TURU BYTÒ V NA Í OBCI. ZHRUBA

Více

LISTY. 2006 únor. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC. foto: Jana Kanûrová a archiv. Kyjsk rybník z v ky.

LISTY. 2006 únor. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC. foto: Jana Kanûrová a archiv. Kyjsk rybník z v ky. Zlom 30.1.2006 14:07 Stránka 1 2 LISTY 2006 únor MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Kyjsk rybník z v ky. foto: Jana Kanûrová a archiv Zlom 30.1.2006 14:07 Stránka 2 LEDNOVÝ KALEIDOSKOP

Více

MAS LABSKÉ SKÁLY. MÁME TOHO HODNù ZA SEBOU, a doufáme, Ïe rovnûï hodnû pfied sebou

MAS LABSKÉ SKÁLY. MÁME TOHO HODNù ZA SEBOU, a doufáme, Ïe rovnûï hodnû pfied sebou MAS LABSKÉ SKÁLY VYDÁN V RÁMCI PROJEKTU REALIZACE SPL LABSKÉ SKÁLY HRAJÍ PRIM âervenec 2013 NEPRODEJNÉ MÁME TOHO HODNù ZA SEBOU, a doufáme, Ïe rovnûï hodnû pfied sebou KdyÏ se podíváme na nová hfii tû,

Více

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva Leden 2003 VáÏení ãtenáfii, dostává se Vám do rukou 2. vydání obnoveného Zpravodaje Obce âerná v Po umaví. Z povûfiení nového obecního zastupitelstva ho pro Vás bude pfiipravovat redakãní rada ve sloïení

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

7/8 LISTY. 2007 ãervenec /srpen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

7/8 LISTY. 2007 ãervenec /srpen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 25.6.2007 13:20 Stránka 1 7/8 LISTY 2007 ãervenec /srpen MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC CykloprÛvodce nejen na léto pfiiná íme na ãtyfistránkové pfiíloze uvnitfi ListÛ.

Více

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ 06 FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ sgabriele Boiselle v Portugalsku Rok se s rokem se el a svûtoznámá fotografka koní opûtnû pofiádala semináfi pro fotografy, tentokrát v Portugalsku. A ãasopis Svût koní u toho samozfiejmû

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

âtvrtletní ZPRAVODAJ PRO OBâANY OBCÍ HROBCE A ROHATCE

âtvrtletní ZPRAVODAJ PRO OBâANY OBCÍ HROBCE A ROHATCE ZÁ Í 2015 ZDARMA âtvrtletní ZPRAVODAJ PRO OBâANY OBCÍ HROBCE A ROHATCE Vlna je zpût! Právû se Vám do rukou dostalo dal í vydání Hrobecké Vlny. Omlouváme se za v padek, kter byl zpûsoben v mûnou vedení

Více

Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu

Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu Pomoc Severočeských dolů a. s. ústeckému regionu Podpora Severočeských dolů našemu regionu se stala již tradicí. Také v roce 2008 poskytly formou darů zejména Ústeckému kraji značné finanční prostředky.

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí prim. MUDr. Harald âadílek Senátní volební obvod 50 Svitavsko Pracuji pro budoucnost na ich dûtí Obsah Dopis voliãûm: Rozhodnutí ve volbách je na Vás 3 Studia, profese, politická a spoleãenská angaïovanost

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

ROâNÍK 14 VYCHÁZÍ MùSÍâNù PROSINEC 2008. Betlém vyrobily dûti z krouïku ikovné ruce. OBSAH:

ROâNÍK 14 VYCHÁZÍ MùSÍâNù PROSINEC 2008. Betlém vyrobily dûti z krouïku ikovné ruce. OBSAH: ROâNÍK 14 VYCHÁZÍ MùSÍâNù PROSINEC 2008 Betlém vyrobily dûti z krouïku ikovné ruce. OBSAH: Foto: Ing. P.Such Zpráva o ãinnosti ZM Zpráva o ãinnosti RM Náv tûva z Miltenbergu PÛjãky na obnovu budov Slavnostní

Více

JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU

JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU roãník XII., ãíslo 1/2005 Novela o dani z nemovitostí Co je nového v pálenici? Hasiãská besídka Spoleãenská kronika Sport JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU Charita Nový Hrozenkov děkuje všem, kteří

Více

BRÁZDIMSKÉ Noviny ZE ŽIVOTA V OBCI. prosinec 2011. Vážení spoluobčané, blíží se konec roku a tak vám přinášíme poslední vydání novin v roce 2011.

BRÁZDIMSKÉ Noviny ZE ŽIVOTA V OBCI. prosinec 2011. Vážení spoluobčané, blíží se konec roku a tak vám přinášíme poslední vydání novin v roce 2011. BRÁZDIMSKÉ Noviny prosinec 2011 ZE ŽIVOTA V OBCI Vážení spoluobčané, blíží se konec roku a tak vám přinášíme poslední vydání novin v roce 2011. Dne 10.12.2011 pro vás členové zastupitelstva připravili

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel.

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel. Kalendář všech akcí 2016 Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Ples mysliveckého sdružení Dolní Lánov 22. 1. 2016 KD Dolní Lánov Tradiční ples myslivců s bohatou tombolou Pořadatel: MS Malá Sněžka

Více

OBVOD ÚSTÍ NAD 4 9 PROSINEC

OBVOD ÚSTÍ NAD 4 9 PROSINEC INFORMAâNÍ LIST PRO OBYVATELE MùSTSKÉHO OBVODU ÚSTÍ N. L.-MùSTO VYDÁVÁ MùSTSK OBVOD ÚSTÍ NAD LABEM-MùSTO âíslo 4 ROâNÍK 9 PROSINEC 2004 Slovo starosty VáÏení spoluobãané, jsem potû en, Ïe vás mohu na sklonku

Více

Promûny domu S VNIT NÍ ZAHRADOU

Promûny domu S VNIT NÍ ZAHRADOU Text: Oldřich Hozman Foto: Profimedia.cz Ilustrace: autor Promûny domu S VNIT NÍ ZAHRADOU POKUD SE CHCI PŘIBLÍŽIT K IDEÁLU OBYTNÉHO PROSTORU, PŘEDSTAVÍM SI DŮM S VNITŘNÍ ZAHRADOU. PODVĚDOMĚ VNÍMÁM ARCHETYPÁLNÍ

Více