LEDVICKÝ. Zmûny v zastupitelstvu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEDVICKÝ. Zmûny v zastupitelstvu"

Transkript

1 LEDVICKÝ INFORMAâNÍ LIST MùSTSKÉHO Ú ADU LEDVICE ROâNÍK 1 LISTOPAD 2011 ZDARMA VáÏení spoluobãané, blíïí se kouzeln ãas Vánoc, ãas, kdy lidé usedají ke spoleãnému stolu, aby si projevili vzájemnou úctu a lásku. Spoleãnû proïité chvíle pohody, radosti a odpu tûní jsou tím nejkrásnûj ím dárkem, kter si mûïeme pfiát. Vánoce jsou krásn sen, kter nás naplní radostí. VÛnû tohoto ãasu do nás vná í pfiíjemné pocity, s kter mi se chceme podûlit se sv mi blizk mi a drah mi. A proto si tento sen vychutnejte pln mi dou ky a zkusme si ho uchovat v na ich srdcích. Vánoce jsou ãas, kdy v kruhu sv ch blízk ch proïíváme neopakovatelné kouzlo vánoãního stromku, radostn ch jisker v oãích na ich dûtí pfii rozbalování vánoãních dárkû. Vánoãní svátky jsou pfiedev ím pfiíleïitostí znovu si uvûdomit, jak se navzájem velmi potfiebujeme, Ïe lidské dobro je tou nejvût í hodnotou Ïivota. Dovolte mi, abych Vám nejen jménem sv m, jménem celého zastupitelstva, ale i jménem pracovníkû MÚ v Ledvicích popfiála pfiíjemné proïití vánoãních svátkû a do nového roku 2012 Vám v em pfieji, aby jste vykroãili Èastnou nohou a s optimismem. Jistû nás potkají krásné, ale i nepfiíjemné chvíle a okamïiky, neboè i to patfií k Ïivotu. No nezapomeàme v ak na lidskost, toleranci a vzájemnou pomoc a porozumûní. Z. Fritscherová, starostka mûsta Zmûny v zastupitelstvu Minutou ticha jsme se rozlouãili s p. Josefem Paulem, ãlenem zastupitelstva (SdruÏení nezávisl ch kandidátû). Místo nûj sloïil slib p. Zdenûk JavÛrek (SdruÏení nezávisl ch kandidátû). Pan Petr Mare (Zmûna 2010) se vzdal mandátu, místo nûj sloïil slib p. Franti ek Mixa ml. (Zmûna 2010). Pan Ladislav Cupra se vzdal ãlenství v kontrolním v boru. Pan J. Paul byl zároveà pfiedsedou kontrolního v boru. Nov m pfiedsedou tohoto v boru byl zvolen p. Milan Ptáãek a ãleny v boru jsou: pí. Hana Rychecká, pí. Jifiina Rotsteinová, p. Roman Rozesin a p. V. lajchrt. TéÏ v kulturnû-sociální komisi do lo ke zmûnám. ålenství se vzdala pí. A. Matûjovská a na její místo nastoupily nové ãlenky T. Procházková a P. Fritscherová. NABÍZÍME NOVOU SLUÎBU OBâANÒM Pro ty, ktefií mají zájem shlédnout a zavzpomínat na prûbûh kulturních akcí, nebo se z nûjakého dûvodu nemohli zúãastnit, jsme pfiipravili novou sluïbu. Máme vytvofiená CD, která je moïné si zdarma vypûjãit na MÚ. PODùKOVÁNÍ SPONZORÒM Velké podûkování patfií v em na im sponzorûm, díky kter m jsme mohli pro na e obãany a dûti pfiipravit v roce 2011 krásné kulturní akce: SD a.s., Chomutov âez a.s. a âez Teplárenská a.s., Stavo p. Duda CBL p. Zajpt Elektro p. Ptáãek Proton p. Kuãera Stavební firma p. Reiser ml. VÁÎENÍ OBâANÉ, chtûli bychom Vás upozornit na moïnost oti tûní blahopfiání, k v znamnému Ïivotnímu jubileu, ãi vzpomínce na blízkou osobu v na em Ledvickém zpravodaji. Kontaktujte nás prosím, rádi Vám poskytneme bliï í informace.

2 Informace slovem i obrazem z dûní v obci P ÍPRAVY NA TEPLOFIKACI DÁLE POKRAâUJÍ âez Teplárenská, a.s. na tuto akci dotaci od státu získala. Byl nám pfiedloïen orientaãní harmonogram jednotliv ch krokû pro úspû né dokonãení teplofikace. Po schûzce se zástupci âez Teplárenská a.s., SD a.s. a âez a.s. Elektrárna Ledvice, bylo dohodnuto, Ïe obãané obdrïí informaãní letáãky s posledními informacemi o teplofikaci. V nûkter ch obecních domech jsme si jiï zaãali mapovat stavy a zpûsoby vytápûní, abychom mûli pfiehled o rozsahu pfiípadn ch rekonstrukcí. REKONSTRUKCE KOUPELEN V ul. Mírová 15 a ul. Jiráskova 61 probûhly rekonstrukce koupelen. Pfii této rekonstrukci byly zároveà provedeny opravy bytov ch jednotek a topení, v souvislosti s pfiípravn mi pracemi na budoucí teplofikaci. Tyto opravy byly jiï plánovány v minul ch letech. Za stavební dozor jsme zvolili p. Kozáka z Investingu Tce a jsme pfiesvûdãeni, Ïe to byla správná volba. Ohlídá nám v e, ãemu bychom bez stavebního vzdûlání jen tûïko rozumûli a mûïeme se od nûj i mnoh m vûcem pfiiuãit. ÚPRAVY LESOPARKU nov trávník. Po oznaãení byly na imi pracovníky vykáceny nemocné a nevhodné stromy. Na e obãany by zároveà mohlo zajímat, Ïe jsme se pfiihlásili do grantu Nadace âez Stromy 2011 a získali jsme nadaãní pfiíspûvek na v sadbu stromû v lesoparku. O tuto akci se nám podle projektové dokumentace postará firma Ekodendra. OCHRANNÁ PROTIPRA NÁ A PROTIHLUKOVÁ OPAT ENÍ STÁLE POKRAâUJÍ... Byla provedena v sadba ochranné zelenû - Ledvice jih - podél koleji tû ÚUL a za firmou CBL. Jedná se o zelen pás o celkové rozloze cca m 2. Objednavateli jsou SD, a.s.. Toto území je nyní tvofieno neudrïovanou loukou, která postupnû zarûstá náletov mi dfievinami. Na imi silami jsme se rozhodli toto území vyãistit. Byla dokonãena protihluková stûna v prostoru v chodní ãásti mûsta podél koleji tû ÚUL. V ul. Jiráskova a P. Bezruãe (za protipohledovou stûnou) byla vysázena krásná stálezelená stûna ze 40 rychlerostoucích thújí, na které jsme se také malou mûrou finanãnû podíleli. I vlastními silami se snaïíme o obnovu zelenû a v budoucnu o zkrá lení pfiedzahrádek v na em mûsteãku. V letních mûsících na i zamûstnanci pfiipravili na dvofie MÚ nûkolik záhonû, na kter ch se sami pokou íme pûstovat buxusy, ibi ky a jiné v pûstky, které nám darovali na i spoluobãané - zahrádkáfii. Podle vypracovaného projektu od RNDr. Bor iové, pokraãujeme v úpravách lesoparku. Podafiilo se nám úspû nû vym tit plevelnat Pámelník. Jeho kofienov systém nám pomohla zlikvidovat firma ABS stavební spol. s.r.o., nerovnosti v terénu nám sv m rekultivátorem upravil p. K. Petr - Okrasné zahradnictví Lhenice a zároveà na tûchto místech zasel DÁLE INFORMUJEME Podle rozhodnutí zastupitelstva se dále pokraãuje v osazování RD plastov mi okny. MajitelÛm rodinného domu ve Fuãíkovû ul. 8, ktefií dûm krásnû zrekonstruovali a stavebníkovi na parcele ãíslo 330/12, kter staví dûm zcela nov, byla poskytnuta plastová okna ve standardním provedení do obytn ch místností. Stavení firma p. Bezolda provedla rekonstrukci venkovní terasy nad kolkou. Izolace jiï byla nevyhovující, dlaïdice byly popraskané a nebyl zaji tûn dostateãn odvod vody z terasy. DÛsledkem toho docházelo k zatékání do kuchynû M. Nechali jsme také opravit nerovnosti a v moly na vozovkách v na em mûsteãku a to firmou Horizont komunikace s.r.o.. LEDVICK ZPRAVODAJ 2 / 2011

3 BLAHOP ÁNÍ DùTEM, KTERÉ UKONâILY Z A M Na MÚ v Ledvicích jsme pfiedali dáreãek s kytiãkou sleãnám A. a M. Hrbkov m a S. Ry kové, které ukonãily základní kolní docházku. Pfiejeme jim mnoho tûstí a spokojenosti nejen v dal ím vzdûlávání, ale i v osobním Ïivotû. Také na i M opustilo v tomto roce celkem 8 pfied kolákû. Toto jsou na i prvàáãkové: K. Gestingerová, L. Hlaváãková, K. Matûjovsk, L. Pe l, K. Prachafiová, P. Reiser, L. íha, M. Stehlíková. Slavnostnû jsme jim pfiedali knihu a balíãek se kolními potfiebami. I jim pfiejeme, aè se jim ve kole dafií. V BùROVÁ ÍZENÍ VYHLÁ ENÁ MÚ V LEDVICÍCH V TOMTO ROCE 1. Odstarnûní stavby kino - Mírová 343/38 Nejvhodnûj í nabídka: Speciální stavby Most. s.r.o. Cena akce: ,13 Kã vã. DPH 2. Rekonstrukce chodeb, dlaïba, oprava omítek, malování - ul. Odboje a Mírová Nejvhodnûj í nabídka: p. Petr Reiser ml., Ledvice Cena akce: ,- Kã vã. DPH 3. V mûna ZTI (koupelny) - byt. dûm Jiráskova 61 Nejvhodnûj í nabídka: firma Stavo, p. â. Duda, Bílina Cena akce: ,- Kã vã. DPH 4. Odstranûní vlhkosti - ul. Mírová Nejvhodnûj í nabídka: stavební firma Bezold Petr, Bílina Cena akce: ,- Kã vã. DPH 5. V mûna ZTI (koupelny) - byt. dûm Mírová 15 Nejvhodnûj í nabídka: firma ZTI koupelny - p. Müller, Osek Cena akce: ,- Kã vã. DPH 6. Oplocení sportovní a rekreaãní plochy (dûtské hfii tû) Nejvhodnûj í nabídka: p. Petr Reiser ml., Ledvice Cena akce: ,- Kã vã. DPH 7. Stavební úpravy - byt. jednotka Odboje 3 Nejvhodnûj í nabídka: p. Petr Zítka - údrïba bytû, Teplice akce není dokonãena Demolice kina. NÁPL PRÁCE ZAMùSTNANCÒ MÚ A PRACOVNÍKÒ VPP * Nov nátûr vû ákû na prádlo, vchod. dvefií, dvefií do kolen a obec. bytû, plotû a okapû * Oprava omítek obecních domû a kolen * Oprava kamenné stûny ul. Mírová 15 * V roba nádoby na odpad na hfibitovû * ÚdrÏba zelenû - sekání trávy, hrabání a odvoz listí, stfiíhání kefiû * Péãe o vlastnû vypûstované kvûtiny * Úklid mûsta * Úklid dvora MÚ * DemontáÏ a odvoz plotu z dûtského hfii tû * V roba nového plotu u kina * V roba nov ch laviãek a jejich nátûr * V roba plotu v M * âi tûní koupali tû * Pomocné a úklidové práce pfii kulturních akcích * Svoz a fiezání dfieva UPOZORNùNÍ PRO OBâANY: jestliïe se Vám jak mkoliv zpûsobem po kodí plastová nádoba na komunální odpad, staãí telefonicky kontaktovat p. Ivanu Procházkovou tel.: , která tuto záleïitost vyfiídí. Odstranûní vlhkosti. LEDVICK ZPRAVODAJ 3 / 2011

4 Kultura v na em mûsteãku nezahálí... Zde Vám pfiedkládáme seznam akcí, které pro na e obãany pro rok 2011 pfiipravila a je tû pfiipravují dûvãata z kulturnû-sociální komise ve spolupráci s MÚ Ledvice. Leden: zájezd na filmové pfiedstavení Harry Potter a relikvie smrti II. Bfiezen: dûtsk karneval Duben: pálení ãarodûjnic Kvûten: vítání obãánkû âerven: Dûtsk den, V let do zábavného parku Belantis v Nûmecku, sponzorovan SD a.s. âervenec: Ledvické ãundrování s dûtmi, v let do ZOO v Liberci, v let do Zooparku v Chomutovû Srpen: III. Ledvické slavnosti Záfií: dvoudenní v let do Mladotic a pivovaru Ch e íjen: zájezd na filmové pfiedstavení v 3D kinû Kvûten v Teplicích moulové 3D, zájezd do Polska - Trhy: Kudowa Zdrój Listopad: rozsvûcení vánoãního stromeãku v hod. Prosinec: Mikulá ská besídka se koná dne v hodin v SK Viktoria, v sobotu pofiádáme zájezd na Vánoãní trhy do DráÏìan, odjezd v 8.30 hodin. DùTSK DEN Pátek , tak to byl den, kter byl v Ledvicích urãen dûtem. Jako jiï kaïd m rokem jsme pro dûti pfiichystali den pln her, soutûïí, zábavy a sladk ch odmûn. Pozvali jsme nám jiï známé Divadlo v pytli P. Stolafie, které je zárukou skvûlé zábavy. Díky sponzorsk m darûm od SD a.s. a skupiny âez, jsme mohli naplnit dûtem pirátské truhly sladkostmi. Dûti se zúãastnily v hojném poãtu a nad ené byly nejen ze soutûïí a opékání bufitû, ale také z krásné interaktivní pohádky O zkrocení draka Matyldy. Velk úspûch mûlo i tetování a malování na obliãej - díky ikovné p. Vlãkové. Ledvické slavnosti. Den dûtí. III. - LEDVICKÉ SLAVNOSTI jsme mûli v Ledvicích jiï tfietí Ledvické slavnosti. Mûly probíhat v duchu prvorepublikové atmosféry, jelikoï letos tomu bude právû 100 let, kdy byly Ledvice pov - eny na mûsto. Konkrétnû O program se postarala agentura Modua p. nábla. K poslechu hrála skupina vajnerajn v dobov ch kost mech, dále jsme mohli vidût fak ra Fjedora, Ïonglování, ohnivou show, loutkové pfiedstavení a trïi tû s dobov mi stánky. Dûti se mohly svézt na po- nících, zaskákat si v nafukovacím hradu, nebo si vyrobit perk v tvofiivém stánku u p. Lenky Dinkové. Ply ovou hraãku z dûtského casina si snad odneslo kaïdé dítû. O obãerstvení jsme mûli postaráno: SK Viktorie, p. Reiser a dal í stánkafii se v emi moïn mi dobrotami. K poslechu i tanci nám veãer zahrál revival M. Davida a oblíbená skupina K.L.S.. Myslíme si, Ïe i pfies poãáteãní nepfiízeà poãasí se slavnosti vydafiily. Je tû jednou velké díky v em, ktefií se podíleli nejen na pfiípravách, ale také na úklidu obce (zamûstnanci MÚ a pracovníci VPP). LEDVICKÉ âundrování S DùTMI Víte, jak jsme strávili jeden prázdninov víkend? âundrovali jsme s dûtmi. Na e koupali tû se promûnilo ve stanovou osadu se 17 stany. Celkem 10 dospûl ch (I. Procházková, Z. Fritscherová, T. Procházková, A. Lifková, manïelé íhovi, P. Albrechtová, M. Lejhanec, J. Donát aj. Skopec) se zcela nezi tnû postaralo o bezpeãí, zábavu, stravu a nev ední záïitky pro celkem 34 dûtí, v ech vûkov ch kategorií. LEDVICK ZPRAVODAJ 4 / 2011

5 niãku. S tûmi, ktefií mûli zájem, jsme se jeli podívat do Ch - ského pivovaru a také ochutnat pivo vlastní v roby. Veãer jsme si spoleãnû posedûli u táboráku a opekli bufitíky. Houby bohuïel nerostly, ale i tak jsme nedûlní dopoledne nepromarnili. S dûtmi jsme hráli rûzné soutûïe o sladké odmûny a muïi si zasportovali na místním hfii ti. V LET DO BELANTISU Tohoho v letu se zúãastnilo rekordní mnoïství rodíãû a dûtí. Krásné poãasí, dobrá nálada s spoustu zábavy nás provázelo cel m v letem. Velké díky za krásnou kulturní akci patfií SD a.s. Aktivnû se podíleli také zamûstnanci MÚ a pracovníci VPP a díky zapûjãenému stanu od hasiãû z Hostomic jsme mûli krásnou polní kuchyà. Dûti si samy postavily stany, nasbíraly dfiíví v lese, pfiipravily ohni tû a samy si také uvafiily Zálesáck gulá. Celé odpoledne jsme s dûtmi hráli rûzné netradiãní hry a díky sluneãnému poãasí jsme se mohli i koupat. Veãer jsme si opekli tradiãní bufity a topinka s máslem a ãesnekem na ohni, chutnala také skvûle. U táboráku pfii kytafie jsme si pak spoleãnû zazpívali. Myslím, Ïe dûti nezapomenou ani na noãní stezku odvahy, kterou hrdinnû zvládly. Druh den jsme mûli k snídani 3 druhy koláãû, které jsme dûtem napekli a poté jiï následovalo bourání stanû a úklid tábofii tû. Po správn ch ãundrácích pfiece nesmí zûstat nepofiádek! Tak co dûti, zopakujeme si to i pfií tí rok? NÁ V LET DO MLADOTIC âundrování s dûtmi. BohuÏel nám nevy el plánovan dvoudenní v let lodí do nûmeckého historického mûsteãka Königsteinu, ale za to jsme strávili pûkn víkend v malebném údolí fieky Stfiely v rekr. stfiedisku SD a.s. v Mladoticích. Vyrazili jsme v sobotu brzy ráno, abychom se mohli v klidu ubytovat a pfiipravit dfievo na veãerní táborák. Plnou penzi jsme mûli zaji tûnou a paní kuchafiky opravdu vafiily na jed- LEDVICK ZPRAVODAJ 5 / 2011

6 De tiv v let do zoologické zahrady v Liberci Nikde nezmoknete lépe neï s námi na v letû v Liberci. Pfiesto jsme neztratili dobrou náladu. Studijní cesta do Nûmecka SD a.s., nás a obãany Mariánsk ch Raãic pozvaly na studijní cestu do stfiedonûmeckého hnûdouhelného revíru v okolí Lipska. Díky neuvûfiiteln m znalostem na í prûvodkynû p. RNDr. Vrbové, se na i obãané dozvûdûli mnoho zajímav ch informací o rekultivovan ch plochách po ukonãené tûïbû hnûdého uhlí, nav tívili jsme moderní hnûdouhelnou elektrárnu Lippendorf, povrchov dûl spoleãnosti Mibrag, byli jsme une eni z prohlídky rekreaãního zázemí a pfiístavu jezera Cospuden, vzniklého zatopením povrchového dolu. Pan Vrba, redaktor Hornick ch listû, se zase postaral o hladk prûbûh cesty, celkovou spokojenost v ech,,v letníkû a mimo jiné nám zajistil i v born obûd v krásné restauraci. ObãanÛm se studijní cesta velice líbila a v em patfií na e velké díky. Za obãany Ledvic Ivana Procházková, místostarostka LEDVICK ZPRAVODAJ 6 / 2011

7 V bûr z doplàkov ch aktivit v M V závûru loàského kolního roku na e dûti nav tívily chomutovsk zoopark, kde rovnûï vyuïily moïnosti vydovádût se na dfievûn ch herních prvcích. Pûkné záïitky si odnesly také ze Selského dvora v BraÀanech, kde se seznámily s hospodáfisk mi zvífiaty, povozily se na ponících a ve starodávném koãáru, taïeném koàmi. Dûti pfiímo v M shlédly vystoupení klauna Kiliána s hadem, pfiijel za námi také ornitolog se sovou snûïnou a jin m ptactvem. V prosinci vyjedeme za kulturou do bílinského divadla na vánoãní pfiedstavení Tfii pohádky na Vánoce anebo PÛjdem spolu do Betléma (Divadlo Pohádka Praha). V pfiedjafií do na í kolky pfiijedou profesionální herci z agentury KK a pfiedstaví dûtem loutkovou pohádku O sluníãku - dle literárního textu známé dramatiãky a prozaiãky Daniely Fischerové. Na jafie chystáme celodenní v let do trójské ZOO a na ekofarmu na Dlouhé Louce u Litvínova. Poté plánujeme t denní kolu v pfiírodû se speciálním ozdravn m programem v ãistém prostfiedí uprostfied Slavkovsk ch lesû, v Lázních KynÏvart. Dûti budou mít moïnost vyuïít nûkter ch léãebn ch procedur - prevence respiraãních onemocnûní. V souãasné dobû jsme v jednání se zfiizovatelem ve vûci ãásteãného podílu úhrady nákladû za VP. Mûsto Ledvice rovnûï poïádáme o solventnost ve vûci pokrytí nákladû na lektorku anglického jazyka. Na tfiídní schûzce v mûsíci záfií na na i nabídku zprostfiedkovat dûtem 1 vyuãovací hodinu t dnû angliãtina hrou rodiãe reagovali pozitivnû. KdyÏ v ak mûlo dojít k úhradû 1. lekce, nûkolik zákonn ch zástupcû z rûzn ch dûvodû zájem ztratilo. Pfiipravovaná akce nás ale natolik pohltila, Ïe jsme se my lenky na její uskuteãnûní nehodlali vzdát... Dojde-li k dohodû mezi námi, Mûstem Ledvice a Domem dûtí a mládeïe v Bílinû, disponujícím lektory AJ, mûïe zaãít v uka v lednu nebo v záfií Za kolektiv M Ledvice Vûra Ëupeková LEDVICK ZPRAVODAJ 7 / 2011

8 SK VIKTORIE LEDVICE Nov soutûïní roãník 2011/2012 odstartoval klub jak vydafienou letní pfiípravou tak vynikajícim vstupem do soutûïe. Hlavní hrací plocha pro la na pfielomu ãervna a ãervence plánovanou pravidelnou údrïbou, proto vût ina pfiípravn ch utkání byla sehrána na hfii tích soupefiû. Travnatou plochu jsme opût otevfieli aï pro dvû fotbalovû v znamné akce, které pfiilákali do areálu spoustu náv tûvníkû let Ledvické kopané. SK Viktorie Ledvice A : FK Sou (divize) 5 : 2 SK Viktorie Ledvice (pfiípravka) : FK Duchcov 1 : 14 SK Viktorie Ledvice : SK Slávia Praha (staré gardy) 1 : 7 K v roãí klubu vydal Jakub Fritscher knihu o historii klubu - VIKTORIE TO JSME MY - 90 LET LEDVICKÉ KOPANÉ. V prodeji jsou nové klubové odznaky, které jsou kopií prvotního odznaku k v roãí , minidresy, osu ka s logem SK Viktorie, v roãní pohledy. V e je moïno zakoupit na vedení klubu nebo v E-SHOPU na internetov ch stránkách klubu roãník memoriálu Milana Ry ky a Miroslava Vrány SK Viktorie Ledvice A : Sokol Srbice 1 : 1 na penalty FK Duchcov : Sokol Mile ov 5 : 3 Sokol Mile ov : Sokol Srbice 0 : 4 utkání o 3-4 místo SK Viktorie Ledvice A : FK Duchcov 0 : 3 Finále 1. Duchcov, 2. Ledvice, 3. Srbice, 4. Mile ov Nejle í hráã turnaje - Vrkoslav FK Duchcov Nejlep í brankáfi turnaje - Veliãka FK Duchcov Nejle í stfielec turnaje - Smutn Sokol Srbice PARTNE I AKCÍ - SPOLEâNOST âez. SEVEROâESKÉ DOLY a.s., stravování PETITA Rezervní B muïstvo startovalo v rámci letní pfiíprava na turnaji STAVORENU KOSTOMLATY, kde obsadilo v kvalitnû obsazené skupinû 4. místo. V okresním poháru AFâR letos skonãilo B muïstvo jiï v prvním kole a to s vítûzem pfiede lého roãníku Sokolem Ko - Èany poráïkou 2 : 3 (0 : 2). A muïstvo v 1. kole krajského poháru AFâR vyfiadilo FK LOM v hrou 2 : 4 ale ve druhém kole nestaãilo na domácím hfii ti na muïstvo z krajského pfieboru SK Viktorie A : Sokol Horní Jifietín 2 : 4 (0 : 2) MuÏstvo mlad í pfiípravky se v soutûïi teprve seznamuje se základními prvky fotbalu i proto je dûleïitûj í neï v sledek udrïet u dûtí zájem o sport coï vyïaduje trpûlivost jak klubu, trenérû, hráãû tak i rodiãû. I nadále mûïete v pfiípadû zájmu pfiihlásit své dûti do na í mlad í pfiípravky, kontaktujte trenéry p. Radim Paul , p. Ale âálek nebo pfiímo na vedení klubu. Nastává ãas vánoãních svátkû, ãas nadûje a pohody. Dovolte, abych jménem vedení SK VIKTORIE LEDVICE a jménem sv m v em spoluobãanûm Mûsta Ledvice popfiál krásné vánoce plné lásky, vzájemného pochopení a radosti. Nov rok 2012 aè Vám a Va im rodinám pfiinese mnoho tûstí, pevné zdraví a nezbytn Ïivotní optimismus. SK VIKTORIE LEDVICE - dûkuje Mûstskému úfiadu v Ledvicích, sponzorûm a pfiíznivcûm klubu za podporu v roce Standa Novotn, sekretáfi SK Viktorie Ledvice Ledvick zpravodaj vydává Zastupitelstvo obce Ledvice v nákladu 250 ks V tisk pro obãany mûsta zdarma. Pfiíspûvky zasílejte na adresu: nebo osobnû na Mûstsk úfiad Ledvice.

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

JSME NA FACEBOOKU. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na e-mail (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny.

JSME NA FACEBOOKU. Na základû pfiedbûïného pfiihlá ení obdrïí v ichni zájemci na e-mail (pfiípadnû po tou) závaznou pfiihlá ku s pokyny. U V stavi tû 1429, 370 05 âeské Budûjovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 e-mail: info@m-tes.cz www.m-tes.cz TÁBORY DùTSKÉ 2015 PfiedbûÏné pfiihlá ení: z na ich www stránek: www.m-tes.cz

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA. Slovo starosty obce

15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA. Slovo starosty obce VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce Je zde podzim a vûfiím, Ïe jste proïili hezké léto, dovolené a prázdniny. V tûchto dnech slavíme

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

Slovo starosty obce...

Slovo starosty obce... VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 14. ROâNÍK I. âtvrtletí 2008 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce... Tento rok zapoãal v nepfiíli Èastné politické atmosféfie. Vládou byly zahájeny reformy s dopady

Více

13. ROâNÍK II. âtvrtletí 2007 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA

13. ROâNÍK II. âtvrtletí 2007 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 13. ROâNÍK II. âtvrtletí 2007 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce Zaãalo léto, ãas dovolen ch a ãas skliznû. V poslední dobû je ale oblíbenou ãinností i pomlouvání

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ

O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 10. ROâNÍK IV. âtvrtletí 2004 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ VÁÎENÍ SPOLUOBâANÉ, V ÚVODU BYCH ZMÍNIL VLASTNICKOU STRUK- TURU BYTÒ V NA Í OBCI. ZHRUBA

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006 279 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 13. ãervna 2006 Dal í ãíslo Vik fie vyjde v úter 27. ãervna Volby v Krásné Lípû vyhrála ODS Leto ní volby do Poslanecké snûmovny âr, které se v na em mûstû, stejnû jako

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 27.5.2008 10:41 Stránka 1 6 LISTY 2008 ãerven MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC V kvûtnu uï naplno zaãala cyklistická sezóna nejen závodníkûm tfieba pfii Poãernickém

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s.

SLOVO ÚVODEM. Tû íme se na Vás Zelené mûsto, a.s. b y t o v p r o j e k t SLOVO ÚVODEM Spoleãnost Zelené mûsto, a.s., která je ãlenem developerské skupiny Lighthouse Group, se pfii úvahách o novém bytovém projektu intenzivnû zab vala my lenkou, jak nabídnout

Více

9 DUBEN 2004. Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy

9 DUBEN 2004. Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy 9 DUBEN 2004 Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy Pozvánky na v stavy Z vernisáïe v stavy. Zleva: autor Jifií La toviãka, generální fieditel a. s. Zentiva ing. Jifií Michal, Arno t Lustig a moderátorka

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Od ledna se zmûnila sídla lékafisk ch pohotovostí v Brnû

Od ledna se zmûnila sídla lékafisk ch pohotovostí v Brnû městské části Brno-střed Od ledna se zmûnila sídla lékafisk ch pohotovostí v Brnû S platností od 1. ledna 2008 a v pfiípadû zubního o etfiení od 14. ledna 2008 do lo ke zmûnû sídel lékafiské sluïby první

Více

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK Z P R A V O D A J Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 Klecansk zpravodaj ãerven 2010 Kolektiv M JUBILANTI V âervnu Bfiendová Vûra (74) Rathuská Zuzana

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění Důležité upozornění Nepofiádek v obci Na Ïádost pracovníkû pfiezletick ch technick ch sluïeb dûraznû upozoràujeme, Ïe tito pracovníci nejsou v Ïádném pfiípadû povinni uklízet vá nepofiádek, kter odkládáte

Více

Stalo se v dubnu. ROâNÍK 11 VYCHÁZÍ MùSÍâNù KVùTEN 2007 ZDARMA. Klá terní námûstí.

Stalo se v dubnu. ROâNÍK 11 VYCHÁZÍ MùSÍâNù KVùTEN 2007 ZDARMA. Klá terní námûstí. ROâNÍK 11 VYCHÁZÍ MùSÍâNù KVùTEN 2007 ZDARMA Mûstsk úfiad v Oseku získal certifikát evropské normy kvality Oprava pomníku Nelsonské katastrofy Opakovaná v zva pro místní firmy Problém s koufiením dûtí

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

L I S T Y. ãerven. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

L I S T Y. ãerven. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 25.5.2009 9:45 Stránka 1 6 L I S T Y ãerven 2009 MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC varné taneãnice ve stfiedovûk ch krojích bûhem staroãeského jarmarku pfied kostelem

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012 VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012 jsme na prahu nového roku a po uplynutí dvanácti mûsícû v roce 2011 zaãínáme dal í roãní období práce v zastupitelstvu obce a vzájemné spolupráce s Vámi, obãany obce.

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU

JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU roãník XII., ãíslo 1/2005 Novela o dani z nemovitostí Co je nového v pálenici? Hasiãská besídka Spoleãenská kronika Sport JE-LI TEPLO V LEDNU, SAHÁ BÍDA KE DNU Charita Nový Hrozenkov děkuje všem, kteří

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice obãasník 2015. INSOLVENâNÍ PORADNA. MANDL ÎEHLENÍ Horní náves 45, Přezletice VÝZVA OBČANŮM

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. Pfiezletice obãasník 2015. INSOLVENâNÍ PORADNA. MANDL ÎEHLENÍ Horní náves 45, Přezletice VÝZVA OBČANŮM VÝZVA OBČANŮM Obecní úřad upozorňuje, že část občanů nemá zaplacen poplatek za svoz komunálního odpadu. Prosíme všechny občany, kterých se toto upozornění týká, aby poplatek uhradili v době úředních hodin

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV J UNDROV ROČNÍK 22/ Č.3 / 2012 www.jundrov.brno.cz ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV O âem SE MLUVÍ. Potfiebuje Jundrov achov klub? achy. Královská hra. Pravidla hry znám, to ov em je tû neznamená,

Více

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 19. záfií bylo slavnostnû pfiedáno Sboru dobrovoln ch hasiãû nové poïární vozidlo CAS 20 na podvozku TATRA T 815 4 x 4. www.tisnov.cz íjnové slovo starosty Témûfi jako

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 9/2008. Ročník X. Vyšlo 9. 5. 2008 Cena 10 Kč. Bohatá historie moráveckého kostela Nejsvûtûj í Trojice

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 9/2008. Ročník X. Vyšlo 9. 5. 2008 Cena 10 Kč. Bohatá historie moráveckého kostela Nejsvûtûj í Trojice RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 9/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 9. 5. 2008 Cena 10 Kč Bohatá historie moráveckého kostela Nejsvûtûj í Trojice V jazzovém klubu se pfiedstavilo kvarteto Davida

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

âíslo 3 ROâNÍK I. PROSINEC 2006 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY

âíslo 3 ROâNÍK I. PROSINEC 2006 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY âíslo 3 ROâNÍK I. PROSINEC 2006 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Od léta do zimy Leto ní zahájení kolního roku a také celé první kolní ãtvrtletí bylo nabité událostmi, takïe jsme naprosto

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny malujeme na kameny 29.1.2007 17:33 Stránka 2 CMYK TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

SLOVO ÚVODEM. Prezentace na internetu

SLOVO ÚVODEM. Prezentace na internetu Milí obãané, dne 27. kvûtna se v Psárech konalo dal í vítání obãánkû a i tentokráte byla na Obecním úfiadû v Psárech zastoupena dvojãata. Mgr. Jan Vrba popfiál v em maminkám hodnû radosti s nov mi obãánky,

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. VANDALISMUS a SPROSTÁ KRÁDEÎ v lipové aleji ve Ctûnicích. Pfiezletice ãerven/2008

OBECNÍ ZPRAVODAJ ZDARMA. VANDALISMUS a SPROSTÁ KRÁDEÎ v lipové aleji ve Ctûnicích. Pfiezletice ãerven/2008 VANDALISMUS a SPROSTÁ KRÁDEÎ v lipové aleji ve Ctûnicích Na podzim loàského roku zaãaly práce na obnovení a záchranû lipové aleje ve Ctûnicích. Zahradnická firma o etfiila a vytvarovala koruny lip a pro

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

Proměny Prahy 2. V Riegrov ch sadech. vznikne po rekonstrukci nové moderní hfii tû. str. 3

Proměny Prahy 2. V Riegrov ch sadech. vznikne po rekonstrukci nové moderní hfii tû. str. 3 12_2007_:NP2_ 29.11.2007 14:05 Stránka 1 12 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 PROSINEC 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce VÁNOCE V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 NOVÉ H I Tù Atmosféru adventního

Více

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost.

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost. 01_2009:NP2_ 23.12.2008 11:47 Stránka 1 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 11 LEDEN 2009 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 PRAHA 2 V ROCE 2008 Co pfiinesl osmiãkov rok do Ïivota

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

SAZKA ARENA. Ostatnû, pfiesvûdãte se sami. Centrální ËASTN NOV ROK 2004! C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA

SAZKA ARENA. Ostatnû, pfiesvûdãte se sami. Centrální ËASTN NOV ROK 2004! C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 10 Prosinec 2003 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Jan Kode, b val tenisov reprezentant, mimo jiné vítûz Wimbledonu 1973 a

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

ZÁVùREâNÁ ZPRÁVA DANCE SHOW & TRADE EVENT FESTIVAL ZÁBAVY MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY

ZÁVùREâNÁ ZPRÁVA DANCE SHOW & TRADE EVENT FESTIVAL ZÁBAVY MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY SPORTOVNÍ VELETRH PRO V ECHNY 6. 9.11. 2014 BRNO -V STAVI Tù MEZINÁRODNÍ V STAVA KARAVANÒ A OBYTN CH AUTOMOBILÒ 6. 9.11. 2014 BRNO -V STAVI Tù VELETRH DIVADELNÍ A JEVI TNÍ TECHNIKY 6. 9.11. 2014 BRNO -V

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XIX ČERVENEC SRPEN 2009 71 500 výtisků do schránek zdarma

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XIX ČERVENEC SRPEN 2009 71 500 výtisků do schránek zdarma MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XIX ČERVENEC SRPEN 2009 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261 192 177, 261 192 178, 261 192 473,

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Obsah: 1. Úvodní slovo pfiedsedy sdruïení 2. Vznik, poslání a cíle organizace 3. Z historie sdruïení OkamÏik 4. Zpráva o ãinnosti za kalendáfiní rok 2005 4.1. Osobní asistence

Více

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A V ZNAMNÁ V ROâÍ Miroslav Houska: Blahopfiejeme spfiátelen m zemím... 18

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A V ZNAMNÁ V ROâÍ Miroslav Houska: Blahopfiejeme spfiátelen m zemím... 18 OBSAH Z NA Í âinnosti Z Valné hromady Spoleãnosti pfiátel Afriky.................. 3 Deset let Spoleãnosti pfiátel Afriky........................... 3 Zpráva o ãinnosti Spoleãnosti pfiátel Afriky v roce

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

Práce na novém domû pokroãily. Jarmark zahájil oslavy. Finanãní v bor Zastupitelstva mûsta. Lékárna u tanãícího velblouda.

Práce na novém domû pokroãily. Jarmark zahájil oslavy. Finanãní v bor Zastupitelstva mûsta. Lékárna u tanãícího velblouda. 255 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 20. ãervna 2005 Pfií tí ãíslo Vik fie vyjde do 4. ãervence Práce na novém domû pokroãily DÛm s peãovatelskou sluïbou II uï se zaãíná oblékat i z vnûj í strany do své

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Slevy na dani z příjmů FO

Slevy na dani z příjmů FO DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON SLE str. 1 Od roku 2006 standardní absolutní slevy na dani nahradily všechny běžné odpočty od základu daně. Na tom se nic nezměnilo ani pro rok 2008. Kromě toho se dále používají

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více