Usnesení RM č. 89/2013-RADA ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení RM č. 89/2013-RADA ze dne 26.09.2013"

Transkript

1 89/2013-RADA/ Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 89/2013-RADA/ Rada města předložený program jednání RM 89/2013-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Ing. Lukáši Beranovi, Ph.D., vedoucímu odboru regionálního rozvoje a územního plánování, řediteli společnosti Správa budov Žamberk s.r.o. 1. předložit nabídky na zpracování studií dlouhodobé koncepce vytápění města Termín: /2013-RADA/ Rada města - oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk zahájení řízení o povolení výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu, pro stavbu "garáže" na pozemku parc.č. 3160/84 v k.ú. Žamberk - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k umístění stavby "STL plynovodní přípojka" na pozemku parc.č v k.ú. Žamberk - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k umístění stavby "Žamberk, p.č. 4952, Koutná, přípojka Knn" na pozemku parc.č. 2336/2 v k.ú. Žamberk - společný územní souhlas a souhlas k provedení ohlášeného stavebního záměru Stavebního úřadu MěÚ Žamberk pro rodinný dům na pozemku parc.č. 605/2 v k.ú. Žamberk, přípojky vody, kanalizace, elektro na pozemku parc.č. 3926/3 a plné oplocení s přístřeškem na pozemku prc.č. 605/2 v k.ú. Žamberk - rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o povolení výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu, pro stavbu "garáže" na pozemku parc.č. 3160/84 v k.ú. Žamberk - územní rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "revitalizace a založení nové zeleně na vybraných plochách" na pozemcích parc.č. 517/1, 517/3, 517/4, 518/3 k.ú. Žamberk 89/2013-RADA/ Rada města - vyjádření odboru ZPZE MěÚ Žamberk k žádosti o vydání závazného stanoviska k odnětí půdy ze ZPF - dočasný zábor ve věci výstavby "protipovodňových opatření podél řeky Divoké Orlice" umístěné na pozemku par.cč. 112, 110/4, 128 v k.ú. Žamberk - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o vydání povolení k vypouštění městských odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu po předčištění v čistírně odpadních vod ČOV I. - Žamberk Špitálka do vod povrchových - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o odvodech za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro akci "technická infrastruktura pro bytovou Strana 1/15

2 výstavbu Žamberk - Pod Rozárkou" na pozemcích parc.č. 913/6, 913/3, 886/1 v k.ú. Žamberk - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o odvodech za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro akci "parkoviště pro osobní vozidla a vybudování protihlukové bariéry" na pozemcích parc.č. 660/5, 667/53 v k.ú. Žamberk - oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení stromů rostoucích mimo les "2 ks javor mléč na pozemku parc.č. 3806/1" v k.ú. Žamberk - oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení stromů rostoucích mimo les "1 ks jírovec maďal na pozemku parc.č. 1759/1" v k.ú. Žamberk - oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení stromů rostoucích mimo les "3 ks topol černý a to 1 ks na pozemku parc.č. 2080/47 a 2 ks na pozemku parc.č. 2080/45" v k.ú. Žamberk - oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení vodoprávního řízení ve věci stavby vodního díla "lapák tuků pro přístavbu řeznictví objektu Penny market v Žamberku a vypuštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu" v k.ú. Žamberk 89/2013-RADA/ Rada města - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení připojení nemovitosti k silnici II/312 z pozemku parc.č. 878 v k.ú. Žamberk - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení připojení nemovitosti na komunikaci Raisova z pozemku parc.č. 605/2 v k.ú. Žamberk - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace ul. Raisova pro umístění podzemního zařízení - vodovodní a kanalizační přípojka na pozemku parc.č 3926/3 v k.ú Žamberk - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace ul. Polsko a ul. Dymlovská pro umístění podzemního zařízení - kabelová přípojka nna kabelové vedení nn na pozemku parc.č 3813/1, 3827/2, 3829 v k.ú Žamberk - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace ul. Zemědělská pro umístění podzemního zařízení - kabelové vedení NN - přípojka na pozemku par.c.č 3909/11 v k.ú Žamberk - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání silnice III/31014 a III/31214 a místní komunikací - chodníků ul. Nádražní za účelem provádění stavebních prací z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu v k.ú Žamberk - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích odborem SPDO MěÚ Žamberk, dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích - silnice II/310, II/312, III/31911, III/31910, v Žamberku, Kunvaldě, Helvíkovicích z důvodu provádění stavebních prací spojených s úplnou uzavírkou při opravě železničního přejezdu v Rokytnici v Orl. h 89/2013-RADA/ Rada města Strana 2/15

3 - výzvu Krajského úřadu Pk, odboru OŽPZ k vyjádření se ve věci podnětu na prošetření stavu a funkčnosti kanalizace v Žamberku, potrubí z lokality z Kotle, odlehčovací komora v ul. Pod Skalami a septik v areálu bývalých kasáren - sdělení Krajského úřadu Pk, odboru ODSH k ohlášení udržovacích prací na stavbě "I/11 Žamberk - průtah, OŽK, km 99, ,202" 89/2013-RADA/ Rada města Plán inventur na rok 2013 a Harmonogram prací spojených s přípravou a průběhem inventarizace u města Žamberka ke dni uvedené v příloze podkladů pro jednání rady města 89/2013-RADA/ Rada města I. souhlasí s vydáním souhlasného vyjádření k podpoře projektu Preventivní programy pro rodiny v RC Pohoda realizovaného občanským sdružením CEMA Žamberk, Nádražní 22, Žamberk, IČ: a závazku k finanční spoluúčasti (podpoře projektu) města Žamberka na projektu ve výši nejméně 20 % celkových nákladů projektu, kdy předpokládané celkové náklady projektu činí ,-- Kč. 89/2013-RADA/ Rada města žádost společnosti HESSY s.r.o., Vězeňská 6/912, Praha 1, IČ: , o rozložení platby faktury číslo za pronájem reklamní plochy v roce I žádost společnosti HESSY s.r.o., Vězeňská 6/912, Praha 1, IČ: o rozložení platby faktury číslo vystavené městem Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk za pronájem reklamní plochy na období roku 2013 v částce 8.434,-- Kč s tím, že uvedená částka bude uhrazena následovně: v termínu do bude uhrazena částka 4.000,-- Kč, další platba ve výši 4.434,-- Kč bude uhrazena nejpozději v termínu do /2013-RADA/ Rada města I. souhlasí s úhradou cestovních výloh na pracovní cestu starosty města Žamberka do Ruska, města Marx, při příležitosti konání Mezinárodního akordeonového orchestru ve dnech na základě vyúčtování zaslaného SRPDŠ při ZUŠ Petra Ebena Žamberk. 89/2013-RADA/ Rada města harmonogram činností při schvalování rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2014 dle tab. č. 1) 89/2013-RADA/ Rada města Strana 3/15

4 rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2013 dle tabulky č.1) 89/2013-RADA/ Rada města zvýšení odpisového plánu pro rok 2013 příspěvkové organizaci Školní jídelna Žamberk, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, celkem o Kč. Odpisový plán pro rok 2013 v hlavní činnosti bude činit Kč, celková suma účetních odpisů bude činit Kč. 89/2013-RADA/ Rada města příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Petra Ebena Žamberk, Masarykovo nám. 145, Žamberk, přijetí sponzorských darů od jednotlivých dárců dle přílohy. 89/2013-RADA/ Rada města informaci o možnosti bezplatného zapůjčení samoobslužného platebního kiosku a o nákladech souvisejících s jeho zprovozněním I 1. změnu čerpání finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2013 v položce Opravy a údržba do majetku města - rezerva na opravy a investice v budově Divišova divadla - nákup samoobslužného kiosku na zajištění zprovoznění bezplatně zapůjčeného samoobslužného platebního kiosku - repase samoobslužného platebního kiosku, doprava, osazení a vybavení softwarem celkem ve výši Kč, stavebně technická příprava ve výši Kč a vstupenková tiskárna včetně její instalace ve výši Kč. 2. použití finančních prostředků z rozpočtu příspěvkové organizace Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk, Nádražní 39, Žamberk, v roce 2013 ve výši do Kč na jiný rezervační systém a pokladny v souvislosti se zapůjčením samoobslužného platebního kiosku 89/2013-RADA/ Rada města žádost Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Žamberk, se sídlem Hluboká 98, Žamberk, IČ: , o navýšení finančního příspěvku na činnost organizace v roce 2013 I navýšení příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2013 Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Žamberk, se sídlem Hluboká 98, Žamberk, IČ: , na zajištění činnosti organizace v roce 2013, ve výši ,- Kč III. ukládá 1. Odboru finančnímu Strana 4/15

5 1. provést rozpočtové opatření, kdy navýšení příspěvku ve výši ,- Kč bude hrazeno z rezervy rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2013 Termín: /2013-RADA/ Rada města I. doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku (cca 113 m 2 ) parc.č zbořeniště, zast. plocha a nádvoří z celkové výměry 675 m 2 v obci a k.ú. Žamberk za cenu dle cenové mapy Žadatel: R.J. 89/2013-RADA/ Rada města I. doporučuje zastupitelstvu města prodej pozemků parc.č. 3160/64 - orná půda o výměře 320 m 2 a parc.č. 3160/65 - orná půda o výměře 1112 m 2 vše v obci a k.ú. Žamberk za kupní cenu Kč 450,--/m 2 s prodloužením termínu zkolaudování stavby do Žadatel: D.V. 89/2013-RADA/ Rada města postoupení žádosti o prodeji části pozemku parc.č ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 307 m 2 v obci a k.ú. Žamberkk projednání zastupitelstvu města Žadatel: M. a H. D. 89/2013-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Ing. Lukáši Beranovi, Ph.D., vedoucímu odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr pronájmu pozemku parc.č. 477/17 - tr. tr. porost o výměře 590 m 2 v obci a k.ú. Žamberk Termín: /2013-RADA/ Rada města I. doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 3178/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 809 m 2 v obci a k.ú. Žamberk za kupní cenu dle cenové mapy. Žadatel: P. M. a R.P. 89/2013-RADA/ Rada města pronájem a provozování víceúčelové sportovní haly - zimního stadionu v areálu Pod Černým lesem uchazeči TS Žamberk s.r.o. Žadatel: TS Žamberk s.r.o., Zemědělská 1052, Žamberk 1. Jiřího Dytrta, starostu Strana 5/15

6 1. podpisem Smlouvy o pronájmu a provozování - zimního stadionu v areálu Pod Černým lesem. Žadatel: TS Žamberk s.r.o., Zemědělská 1052, Žamberk Termín: /2013-RADA/ Rada města I. souhlasí s provedení stavby "Modernizace silnice III/31214 Žamberk, Nádražní ulice" na pozemcích parc.č. 3692/1, 3689/1, 607/5, 3763 vše v obci a k.ú. Žamberk. Předpokládaný termín ukončení realizace stavby je říjen Vlastník nemovitostí (Město Žamberk) touto smlouvou souhlasí s umístěním a realizací stavby dle zpracované PD a za splnění podmínek dohodnutých v této smlouvě. Všechny nemovitosti, které budou v rámci stavby použity dočasně, uvede stavebník po dokončení stavby do původního stavu. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: Pardubický kraj, Pardubice zastoupený Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. podpisem smlouvy o podmínkách provedení stavby "Modernizace silnice III/31214 Žamberk, Nádražní ulice" na pozemcích parc.č. 3692/1, 3689/1, 607/5, 3763 vše v obci a k.ú. Žamberk. Žadatel: Pardubický kraj, Pardubice zastoupený Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice Termín: /2013-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Ing. Lukáši Beranovi, Ph.D., vedoucímu odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr pronájmu reklamní plochy ve sportovním areálu Pod Černým lesem, u vchodu do koupaliště. Žadatel: HESSY s.r.o., Vězeňská 6/912, Praha 1 Termín: /2013-RADA/ Rada města informaci ze Státního fondu rozvoje bydlení o možnosti podání žádosti o zkrácení vázací doby pro nakládání s byty vystavěných s dotací ze SFRB dle Nařízení vlády č. 481/2000 Sb., a dle Nařízení vlády č. 146/2003 Sb 1. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování 1. podáním žádosti o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení v souladu s podmínkami 4 odst. 3 NV č. 146/2003 Sb., a o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení v souladu s podmínkami 3 odst. 2 NV č.481/2000 Sb Strana 6/15

7 Termín: /2013-RADA/ Rada města I. doporučuje zastupitelstvu města bezúplatný převod budovy bez čp/če stavba občanského vybavení na pozemku parc.č. 487/55 a pozemku parc.č. 487/55 - zast. plocha a nádvoří o výměře 1298 m 2 vše v obci a k.ú. Žamberk s podmínkou, že po dobu 10 let bude tělocvična využívána několik hodin týdně žáky Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk,a to pouze za úhradu za spotřebované energie a služby. Žadatel: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního řádu a investic, Komenského náměstí 125, Pardubice 89/2013-RADA/ Rada města informaci ve věci rekonstrukce chodníku okolo kasáren s možností 85 % dotace ze SFDI s realizací záměru v roce Odbor finanční 1. zajištěním finančních prostředků v roce 2013 na PD ve věci rekonstrukce chodníku okolo kasáren s realizací záměru v roce 2014 Termín: /2013-RADA/ Rada města I. souhlasí se změnou užívání objektu novinového stánku na části pozemku parc.č. 783 v obci a k.ú. Žamberk na objekt s rychlým občerstvením. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: R.S. 89/2013-RADA/ Rada města I. revokuje usnesení č. 88/2013-RADA/4043 ve věci výběrového řízení "Rekonstrukce koupelny - Centrum sociální péče města Žamberk" podle Pravidel města I zadání a vyhlášení výběrového řízení Rekonstrukce koupelny - Centrum sociální péče města Žamberk podle Pravidel města III. jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky Rekonstrukce koupelny - Centrum sociální péče města Žamberk ve složení Ing. Petr Novotný, Milan Obst, Ing. Lukáš Beran, Ph.D., Mgr. Miroslava Krejčírová, Pavel Morávek. 89/2013-RADA/ Rada města Strana 7/15

8 zrušení zřízeného předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku 754/5 k , kdy uplyne pětiletá lhůta pro zřízené předkupní právo. Žadatel: R. a J. V. 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. podpisem potvrzení o zrušení zřízeného předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku 754/5 k , kdy uplyne pětiletá lhůta pro zřízené předkupní právo. Žadatel: R. a J. V. Termín: /2013-RADA/ Rada města I. zrušuje usnesení č. 88/2013-RADA/4031 z odbor REUP zasláním výzvy zájemcům o pronájem nebytových prostor objektu bufetu na pozemku parc.č a objektu veřejného WC na pozemku parc.č. 4440/3 v k.ú. Žamberk, aby předložili cenovou nabídku za pronájem těchto nemovitostí 89/2013-RADA/ Rada města opětovnou žádost obyvatel č.p z ul. Na Rozárce ve věci zpevnění příjezdové komunikace II. ukládá 1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. realizovat akci zpevnění příjezdové komunikace k č.p v ul. Na Rozárce Termín: Odboru finančnímu 1. připravit rozpočtové opatření na realizaci akce zpevnění příjezdové komunikace k č.p v ul. Na Rozárce v předpokládané výši ,- Kč Termín: /2013-RADA/ Rada města poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,00 Kč dle Pravidel SAM 3221 pro dítě narozené od data včetně, dle přílohy starostu podpisem smluv 89/2013-RADA/ Rada města informaci vedoucí PRAV o žádostech o poskytnutí informace Strana 8/15

9 89/2013-RADA/ Rada města smlouvu o výrobě, zpracování a zajištění odvysílání jednoho dílu pořadu "Cyklotoulky Letohrad a Žamberk" mezi městem Žamberk a EXPRESNET.CZ, Plzeň, Zahradní ulice 2, IČ starostu podpisem smlouvy 89/2013-RADA/ Rada města změnu SAM 3227 Jednací řád RM s účinností od /2013-RADA/ Rada města uzavření mandátní smlouvy mezi městem Žamberk a K.S. starostu podpisem smlouvy 89/2013-RADA/ Rada města bere jako zřizovatel na vědomí dohodu o skončení nájmu mezi Centrem sociální péče města Žamberk a Klubem důchodců Žamberk 89/2013-RADA/ Rada města 1. kácení - 1 ks javoru mléč (Acer platanoides) a 1 ks javoru klen (Acer pseudopatanus) oba na pozemku parc.č. 3806/1 v k.ú. Žamberk 2. kácení - 1 ks topolu balzámového (Populus balsamifera) na pozemku parc.č. 2080/47 v k.ú. Žamberk 3. kácení - 2 ks topolů balzámových (Populus balsamifera) na pozemku parc.č. 2080/45 v k.ú. Žamberk II. neschvaluje kácení - 1 ks jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum) na pozemku parc.č. 1759/1 v k.ú. Žamberk, ale jen odstranění suché větve a zarovnání, seříznutí části odlomené větve a ošetření řezných ploch nátěrem Žadatel: TS ŽAMBERK s.r.o., Zemědělská 1052, Žamberk Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem (např. zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) 89/2013-RADA/ Rada města Strana 9/15

10 smlouvu o výpůjčce 4 ks kontejnerů na směsný komunální odpad na sídlišti v Žamberku v ul. Pionýrů, Sokolovská, 17. listopadu a 28. října mezi městem Žamberk a Stavebním bytovým družstvem Žamberk, Společenstvím pro dům čp a 1071 Žamberk, Společenstvím vlastníků jednotek domu čp a 1131 Žamberk, Společenstvím vlastníků jednotek domu čp až 1323 Žamberk, Společenstvím pro dům čp. 1324, 1325, 1326, 1327 v Žamberku, Společenstvím pro dům čp. 1328, 1329, 1330 v Žamberku 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. podpisem smlouvy Termín: /2013-RADA/ Rada města kácení dřevin rostoucích mimo les, a to 2 ks jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), 1 ks smrk ztepilý (Picea abies), 1 ks modřín evropský opadavý (Larix decidua), 1 ks bříza bělokorá (Betula pendula), na pozemku parcelní č. 645/11, v katastrálním území Žamberk 89/2013-RADA/ Rada města 1. zprávu odboru ŽPZE týkající se změny projektu Revitalizace a založení nové zeleně na vybraných plochách v k.ú. Žamberk 2. informaci o havarijním stavu kanalizace a septiku u budovy č.p. 713 v ul. 28. října (SVČ Animo) II. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. připravit rozpočtové opatření pro kapitolu akcí investice a opravy do budov města ve výši ,- Kč na odstranění havarijního stavu kanalizace objektu SVČ Animo. Termín: /2013-RADA/ Rada města Rada města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku s HZS Pardubického kraje a pověřuje starostu města jejím podpisem 89/2013-RADA/ Rada města zápis ze schůzky komise SPOZ konané dne /2013-RADA/ Rada města smlouvy o provedení koncertu RODNÉ ZEMI, který se uskuteční v Divišově divadle, uzavřené mezi městem Žamberk a V.M., F.S. a V.R. Strana 10/15

11 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. podpisem smluv Termín: /2013-RADA/ Rada města zápis z jednání Bytové komise ze dne /2013-RADA/ Rada města schválit prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. Čs. armády v č.p. 457/2 R. K. a V. Č. do /2013-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. Revoluční v č.p.794 E. a M. B. do /2013-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. Čs. armády v č.p. 457/11 H.K. do 89/2013-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. Čs. armády v č.p. 457 R.K. do /2013-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. U Polikliniky 1063/14 M.N. do /2013-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. U Polikliniky 1063/13 D.B. do /2013-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. Velký Hájek 1528 V.S. do /2013-RADA/ Rada města Strana 11/15

12 prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. U Polikliniky 1054/21 Z.S. do /2013-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. 28. října 1325 A. a I. M. do /2013-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. Revoluční v č.p.794 Z.K. do /2013-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. Revoluční 794/11 I.J. do /2013-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Odboru právnímu 1. zaslat výzvu k předání bytu S.F. Termín: /2013-RADA/ Rada města podání výpovědi z nájmu bytu J.S. z důvodu neplnění podmínek vyplývajících z nájemní smlouvy 89/2013-RADA/ Rada města podání výpovědi z nájmu bytu M.S. z důvodu neplnění podmínek vyplývajících z nájemní smlouvy 89/2013-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. Čs. armády č.p. 457/1 K.F. a J.S.do /2013-RADA/ Rada města zápis z jednání dopravní komise dne 18.září /2013-RADA/ Rada města Strana 12/15

13 žádost SPCCH ve věci zřízení přechodu pro chodce ke hřbitovu u bývalých kasáren směrem na parkoviště hřbitova. II. neschvaluje realizaci žádosti SPCCH ve věci zřízení přechodu pro chodce ke hřbitovu u bývalých kasáren směrem na parkoviště hřbitova pro nevhodné rozhledové podmínky a nesplnění podmínek normované hustoty chodců 89/2013-RADA/ Rada města žádost SPCCH ve věci zřízení dopravních zrcadel na křiž. ul Draha a Na Drahách. II. neschvaluje realizaci žádosti SPCCH ve věci zřízení dopravních zrcadel na křiž. ul Draha a Na Drahách pro nevyužitelnost 89/2013-RADA/ Rada města žádost SPCCH ve věci upozornění na nevhodnou výsadbu živého plotu na křiž. ul. Divišova a U Polikliniky II. neschvaluje realizaci žádosti SPCCH ve věci upozornění na nevhodnou výsadbu živého plotu na křiž. ul. Divišova a U Polikliniky, který zadržuje prach a působí jako dopravní bezpečností prvek 89/2013-RADA/ Rada města podnět dopravní komise ve věci vyznačení DZ V4 - vodící čára na komunikaci v ul. Betlém mezi křižovatkou s ul. Zkrácená po křižovatku s ul. Tovární u č.p. 501 II. souhlasí s vyznačením DZ V4 - vodící čára na komunikaci v ul. Betlém mezi křižovatkou s ul. Zkrácená po křižovatku s ul. Tovární u č.p /2013-RADA/ Rada města informaci dopravní komise ohledně jednání o připravovaném dopravním opatření na přechodu pro chodce u ZŠ Nádražní II. souhlasí s realizací dopravního značení na přechodu pro chodce u ZŠ Nádražní v tomto rozsahu: - stávající DZ "V2a - Podélná čára přerušovaná" přeměnit na "V1a - Podélná čára souvislá", kterou před přechodem pro chodce doplnit na "V12e - Bílá klikatá čára". 89/2013-RADA/ Rada města žádost J.N. ve věci vytvoření obytné zóny z ul. Tovární. Strana 13/15

14 II. neschvaluje žádost J.N. ve věci vytvoření obytné zóny z ul. Tovární, neboť uvedená lokalita nesplňuje podmínky pro vytvoření obytné zóny III. souhlasí s přemístění DZ B20a - Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h od vjezdu do ul. Tovární u č.p. 502 na vjezd do ul. Tovární u č.p /2013-RADA/ Rada města požadavek dopravní komise ve věci výměny stávajícího dopravního zrcadla na Masarykově náměstí na výjezdu z ul. Nádražní za dopravní zrcadlo s vyhříváním nebo antimlhovou úpravou. II. ukládá 1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. realizovat výměnu dopravního zrcadla na Masarykově náměstí na výjezdu z ul. Nádražní za dopravní zrcadlo s vyhříváním nebo antimlhovou úpravou z akcí do ,- Kč Termín: /2013-RADA/ Rada města dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok akceschopnost jednotek s Pardubickým krajem 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. jeho podpisem Termín: /2013-RADA/ Rada města smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a provoz turistického informačního centra s Pardubickým krajem 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. jejím podpisem Termín: /2013-RADA/ Rada města pořádání veřejnosti přístupného podniku dne od hod v Pivnici u kance na akci - Taneční zábava Žadatel: Z.B. 89/2013-RADA/ Rada města Strana 14/15

15 změnu termínu pořádání veřejnosti přístupného podniku ze dne na v Grand Canyonu - bowling baru Žadatel: H.K. 89/2013-RADA/ Rada města výroční zprávu Občanského sdružení CEMA Žamberk za rok /2013-RADA/ Rada města sdělení odboru obrany a krizového řízení k situaci v oblasti protipovodňové ochrany - Žamberk 89/2013-RADA/ Rada města zápisy z jednání komise pro zahraniční styky ze dne a /2013-RADA/ Rada města I. odvolává PaedDr. Hanu Štětinovou z členství za zřizovatele v Radě školy Základní školy Žamberk, Nádražní 743 k /2013-RADA/ Rada města souhrnnou zprávu starosty ze služební zahraniční cesty při setkání akordeonistů ve městě Marks ( Rusko) uskutečněnou ve dnech Jiří Dytrt starosta Ing. Petr Novotný 1. místostarosta Strana 15/15

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013 79/2013-RADA/3644-79. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing.arch. Vladimíru Středovou 79/2013-RADA/3645-79. Rada města předložený program jednání RM 79/2013-RADA/3646-79. Rada města informaci o splněných

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

Usnesení RM č. 69/2012-RADA ze dne 20.12.2012

Usnesení RM č. 69/2012-RADA ze dne 20.12.2012 69/2012-RADA/3125-69. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 69/2012-RADA/3126-69. Rada města předložený program jednání RM 69/2012-RADA/3127-69. Rada města informaci o splnění

Více

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015 16/2015-RADA/793-16. Rada města ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou 16/2015-RADA/794-16. Rada města předložený program jednání RM 16/2015-RADA/795-16. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015 17/2015-RADA/872-17. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 17/2015-RADA/873-17. Rada města předložený program jednání RM 17/2015-RADA/874-17. Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013 75/2013-RADA/3389-75. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 75/2013-RADA/3390-75. Rada města předložený program jednání RM 75/2013-RADA/3391-75. Rada města informaci o splněných usnesení č.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk Vyřizuje: JUDr. Jitka Kubová Telefon: 465 670 215 E-mail: j.kubova@muzbk.cz Datum: 08.08.2013 Městský úřad Žamberk obdržel dne 24.05.2013 žádost

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 99. schůze rady města Hustopeče, konané dne 22.10.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/99/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/99/13: RM neschvaluje instalaci

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 91. schůze rady města Hustopeče, konané dne 23.7.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/91/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/91/13: RM bere na vědomí

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 125 (ve volebním období 25. zasedání), ze dne: 15.10.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 125 : 1 Mgr. Bronislava

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání zasedání rady města RM 145 (ve volebním období 45. zasedání), ze dne 18.8.2008 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 145 1 Mgr. Bronislava Malijovská Starostka

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

ZÁPIS ZE 126. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE 126. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS ZE 126. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 8.ledna 2014 Rada města BERE NA VĚDOMÍ: 693. seznam dlužníků nájemného a služeb spojených s užíváním bytu v bytech obce a doporučuje požádat Úřad práce o stanovení

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 9 Transfer pro ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 106/2014-103 3. Rozpočtové opatření č. 10 Projektové

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011

Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011 Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011 Usnesení 13/01/11R: Rada města doporučuje ZM schválení dohody o vypořádání nájemného s VaK Vyškov na základě smlouvy o pronájmu

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 12. 8. 2014 (RM č. 19) č.j.mukv34686/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Přítomni: Omluveni: Program:

Přítomni: Omluveni: Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Program: Z á p

Více