Usnesení RM č. 89/2013-RADA ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení RM č. 89/2013-RADA ze dne 26.09.2013"

Transkript

1 89/2013-RADA/ Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 89/2013-RADA/ Rada města předložený program jednání RM 89/2013-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Ing. Lukáši Beranovi, Ph.D., vedoucímu odboru regionálního rozvoje a územního plánování, řediteli společnosti Správa budov Žamberk s.r.o. 1. předložit nabídky na zpracování studií dlouhodobé koncepce vytápění města Termín: /2013-RADA/ Rada města - oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk zahájení řízení o povolení výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu, pro stavbu "garáže" na pozemku parc.č. 3160/84 v k.ú. Žamberk - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k umístění stavby "STL plynovodní přípojka" na pozemku parc.č v k.ú. Žamberk - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k umístění stavby "Žamberk, p.č. 4952, Koutná, přípojka Knn" na pozemku parc.č. 2336/2 v k.ú. Žamberk - společný územní souhlas a souhlas k provedení ohlášeného stavebního záměru Stavebního úřadu MěÚ Žamberk pro rodinný dům na pozemku parc.č. 605/2 v k.ú. Žamberk, přípojky vody, kanalizace, elektro na pozemku parc.č. 3926/3 a plné oplocení s přístřeškem na pozemku prc.č. 605/2 v k.ú. Žamberk - rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o povolení výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu, pro stavbu "garáže" na pozemku parc.č. 3160/84 v k.ú. Žamberk - územní rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "revitalizace a založení nové zeleně na vybraných plochách" na pozemcích parc.č. 517/1, 517/3, 517/4, 518/3 k.ú. Žamberk 89/2013-RADA/ Rada města - vyjádření odboru ZPZE MěÚ Žamberk k žádosti o vydání závazného stanoviska k odnětí půdy ze ZPF - dočasný zábor ve věci výstavby "protipovodňových opatření podél řeky Divoké Orlice" umístěné na pozemku par.cč. 112, 110/4, 128 v k.ú. Žamberk - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o vydání povolení k vypouštění městských odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu po předčištění v čistírně odpadních vod ČOV I. - Žamberk Špitálka do vod povrchových - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o odvodech za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro akci "technická infrastruktura pro bytovou Strana 1/15

2 výstavbu Žamberk - Pod Rozárkou" na pozemcích parc.č. 913/6, 913/3, 886/1 v k.ú. Žamberk - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o odvodech za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro akci "parkoviště pro osobní vozidla a vybudování protihlukové bariéry" na pozemcích parc.č. 660/5, 667/53 v k.ú. Žamberk - oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení stromů rostoucích mimo les "2 ks javor mléč na pozemku parc.č. 3806/1" v k.ú. Žamberk - oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení stromů rostoucích mimo les "1 ks jírovec maďal na pozemku parc.č. 1759/1" v k.ú. Žamberk - oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení stromů rostoucích mimo les "3 ks topol černý a to 1 ks na pozemku parc.č. 2080/47 a 2 ks na pozemku parc.č. 2080/45" v k.ú. Žamberk - oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení vodoprávního řízení ve věci stavby vodního díla "lapák tuků pro přístavbu řeznictví objektu Penny market v Žamberku a vypuštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu" v k.ú. Žamberk 89/2013-RADA/ Rada města - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení připojení nemovitosti k silnici II/312 z pozemku parc.č. 878 v k.ú. Žamberk - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení připojení nemovitosti na komunikaci Raisova z pozemku parc.č. 605/2 v k.ú. Žamberk - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace ul. Raisova pro umístění podzemního zařízení - vodovodní a kanalizační přípojka na pozemku parc.č 3926/3 v k.ú Žamberk - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace ul. Polsko a ul. Dymlovská pro umístění podzemního zařízení - kabelová přípojka nna kabelové vedení nn na pozemku parc.č 3813/1, 3827/2, 3829 v k.ú Žamberk - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace ul. Zemědělská pro umístění podzemního zařízení - kabelové vedení NN - přípojka na pozemku par.c.č 3909/11 v k.ú Žamberk - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání silnice III/31014 a III/31214 a místní komunikací - chodníků ul. Nádražní za účelem provádění stavebních prací z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu v k.ú Žamberk - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích odborem SPDO MěÚ Žamberk, dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích - silnice II/310, II/312, III/31911, III/31910, v Žamberku, Kunvaldě, Helvíkovicích z důvodu provádění stavebních prací spojených s úplnou uzavírkou při opravě železničního přejezdu v Rokytnici v Orl. h 89/2013-RADA/ Rada města Strana 2/15

3 - výzvu Krajského úřadu Pk, odboru OŽPZ k vyjádření se ve věci podnětu na prošetření stavu a funkčnosti kanalizace v Žamberku, potrubí z lokality z Kotle, odlehčovací komora v ul. Pod Skalami a septik v areálu bývalých kasáren - sdělení Krajského úřadu Pk, odboru ODSH k ohlášení udržovacích prací na stavbě "I/11 Žamberk - průtah, OŽK, km 99, ,202" 89/2013-RADA/ Rada města Plán inventur na rok 2013 a Harmonogram prací spojených s přípravou a průběhem inventarizace u města Žamberka ke dni uvedené v příloze podkladů pro jednání rady města 89/2013-RADA/ Rada města I. souhlasí s vydáním souhlasného vyjádření k podpoře projektu Preventivní programy pro rodiny v RC Pohoda realizovaného občanským sdružením CEMA Žamberk, Nádražní 22, Žamberk, IČ: a závazku k finanční spoluúčasti (podpoře projektu) města Žamberka na projektu ve výši nejméně 20 % celkových nákladů projektu, kdy předpokládané celkové náklady projektu činí ,-- Kč. 89/2013-RADA/ Rada města žádost společnosti HESSY s.r.o., Vězeňská 6/912, Praha 1, IČ: , o rozložení platby faktury číslo za pronájem reklamní plochy v roce I žádost společnosti HESSY s.r.o., Vězeňská 6/912, Praha 1, IČ: o rozložení platby faktury číslo vystavené městem Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk za pronájem reklamní plochy na období roku 2013 v částce 8.434,-- Kč s tím, že uvedená částka bude uhrazena následovně: v termínu do bude uhrazena částka 4.000,-- Kč, další platba ve výši 4.434,-- Kč bude uhrazena nejpozději v termínu do /2013-RADA/ Rada města I. souhlasí s úhradou cestovních výloh na pracovní cestu starosty města Žamberka do Ruska, města Marx, při příležitosti konání Mezinárodního akordeonového orchestru ve dnech na základě vyúčtování zaslaného SRPDŠ při ZUŠ Petra Ebena Žamberk. 89/2013-RADA/ Rada města harmonogram činností při schvalování rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2014 dle tab. č. 1) 89/2013-RADA/ Rada města Strana 3/15

4 rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2013 dle tabulky č.1) 89/2013-RADA/ Rada města zvýšení odpisového plánu pro rok 2013 příspěvkové organizaci Školní jídelna Žamberk, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, celkem o Kč. Odpisový plán pro rok 2013 v hlavní činnosti bude činit Kč, celková suma účetních odpisů bude činit Kč. 89/2013-RADA/ Rada města příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Petra Ebena Žamberk, Masarykovo nám. 145, Žamberk, přijetí sponzorských darů od jednotlivých dárců dle přílohy. 89/2013-RADA/ Rada města informaci o možnosti bezplatného zapůjčení samoobslužného platebního kiosku a o nákladech souvisejících s jeho zprovozněním I 1. změnu čerpání finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2013 v položce Opravy a údržba do majetku města - rezerva na opravy a investice v budově Divišova divadla - nákup samoobslužného kiosku na zajištění zprovoznění bezplatně zapůjčeného samoobslužného platebního kiosku - repase samoobslužného platebního kiosku, doprava, osazení a vybavení softwarem celkem ve výši Kč, stavebně technická příprava ve výši Kč a vstupenková tiskárna včetně její instalace ve výši Kč. 2. použití finančních prostředků z rozpočtu příspěvkové organizace Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk, Nádražní 39, Žamberk, v roce 2013 ve výši do Kč na jiný rezervační systém a pokladny v souvislosti se zapůjčením samoobslužného platebního kiosku 89/2013-RADA/ Rada města žádost Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Žamberk, se sídlem Hluboká 98, Žamberk, IČ: , o navýšení finančního příspěvku na činnost organizace v roce 2013 I navýšení příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2013 Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Žamberk, se sídlem Hluboká 98, Žamberk, IČ: , na zajištění činnosti organizace v roce 2013, ve výši ,- Kč III. ukládá 1. Odboru finančnímu Strana 4/15

5 1. provést rozpočtové opatření, kdy navýšení příspěvku ve výši ,- Kč bude hrazeno z rezervy rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2013 Termín: /2013-RADA/ Rada města I. doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku (cca 113 m 2 ) parc.č zbořeniště, zast. plocha a nádvoří z celkové výměry 675 m 2 v obci a k.ú. Žamberk za cenu dle cenové mapy Žadatel: R.J. 89/2013-RADA/ Rada města I. doporučuje zastupitelstvu města prodej pozemků parc.č. 3160/64 - orná půda o výměře 320 m 2 a parc.č. 3160/65 - orná půda o výměře 1112 m 2 vše v obci a k.ú. Žamberk za kupní cenu Kč 450,--/m 2 s prodloužením termínu zkolaudování stavby do Žadatel: D.V. 89/2013-RADA/ Rada města postoupení žádosti o prodeji části pozemku parc.č ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 307 m 2 v obci a k.ú. Žamberkk projednání zastupitelstvu města Žadatel: M. a H. D. 89/2013-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Ing. Lukáši Beranovi, Ph.D., vedoucímu odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr pronájmu pozemku parc.č. 477/17 - tr. tr. porost o výměře 590 m 2 v obci a k.ú. Žamberk Termín: /2013-RADA/ Rada města I. doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 3178/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 809 m 2 v obci a k.ú. Žamberk za kupní cenu dle cenové mapy. Žadatel: P. M. a R.P. 89/2013-RADA/ Rada města pronájem a provozování víceúčelové sportovní haly - zimního stadionu v areálu Pod Černým lesem uchazeči TS Žamberk s.r.o. Žadatel: TS Žamberk s.r.o., Zemědělská 1052, Žamberk 1. Jiřího Dytrta, starostu Strana 5/15

6 1. podpisem Smlouvy o pronájmu a provozování - zimního stadionu v areálu Pod Černým lesem. Žadatel: TS Žamberk s.r.o., Zemědělská 1052, Žamberk Termín: /2013-RADA/ Rada města I. souhlasí s provedení stavby "Modernizace silnice III/31214 Žamberk, Nádražní ulice" na pozemcích parc.č. 3692/1, 3689/1, 607/5, 3763 vše v obci a k.ú. Žamberk. Předpokládaný termín ukončení realizace stavby je říjen Vlastník nemovitostí (Město Žamberk) touto smlouvou souhlasí s umístěním a realizací stavby dle zpracované PD a za splnění podmínek dohodnutých v této smlouvě. Všechny nemovitosti, které budou v rámci stavby použity dočasně, uvede stavebník po dokončení stavby do původního stavu. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: Pardubický kraj, Pardubice zastoupený Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. podpisem smlouvy o podmínkách provedení stavby "Modernizace silnice III/31214 Žamberk, Nádražní ulice" na pozemcích parc.č. 3692/1, 3689/1, 607/5, 3763 vše v obci a k.ú. Žamberk. Žadatel: Pardubický kraj, Pardubice zastoupený Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice Termín: /2013-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Ing. Lukáši Beranovi, Ph.D., vedoucímu odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr pronájmu reklamní plochy ve sportovním areálu Pod Černým lesem, u vchodu do koupaliště. Žadatel: HESSY s.r.o., Vězeňská 6/912, Praha 1 Termín: /2013-RADA/ Rada města informaci ze Státního fondu rozvoje bydlení o možnosti podání žádosti o zkrácení vázací doby pro nakládání s byty vystavěných s dotací ze SFRB dle Nařízení vlády č. 481/2000 Sb., a dle Nařízení vlády č. 146/2003 Sb 1. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování 1. podáním žádosti o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení v souladu s podmínkami 4 odst. 3 NV č. 146/2003 Sb., a o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení v souladu s podmínkami 3 odst. 2 NV č.481/2000 Sb Strana 6/15

7 Termín: /2013-RADA/ Rada města I. doporučuje zastupitelstvu města bezúplatný převod budovy bez čp/če stavba občanského vybavení na pozemku parc.č. 487/55 a pozemku parc.č. 487/55 - zast. plocha a nádvoří o výměře 1298 m 2 vše v obci a k.ú. Žamberk s podmínkou, že po dobu 10 let bude tělocvična využívána několik hodin týdně žáky Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk,a to pouze za úhradu za spotřebované energie a služby. Žadatel: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního řádu a investic, Komenského náměstí 125, Pardubice 89/2013-RADA/ Rada města informaci ve věci rekonstrukce chodníku okolo kasáren s možností 85 % dotace ze SFDI s realizací záměru v roce Odbor finanční 1. zajištěním finančních prostředků v roce 2013 na PD ve věci rekonstrukce chodníku okolo kasáren s realizací záměru v roce 2014 Termín: /2013-RADA/ Rada města I. souhlasí se změnou užívání objektu novinového stánku na části pozemku parc.č. 783 v obci a k.ú. Žamberk na objekt s rychlým občerstvením. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: R.S. 89/2013-RADA/ Rada města I. revokuje usnesení č. 88/2013-RADA/4043 ve věci výběrového řízení "Rekonstrukce koupelny - Centrum sociální péče města Žamberk" podle Pravidel města I zadání a vyhlášení výběrového řízení Rekonstrukce koupelny - Centrum sociální péče města Žamberk podle Pravidel města III. jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky Rekonstrukce koupelny - Centrum sociální péče města Žamberk ve složení Ing. Petr Novotný, Milan Obst, Ing. Lukáš Beran, Ph.D., Mgr. Miroslava Krejčírová, Pavel Morávek. 89/2013-RADA/ Rada města Strana 7/15

8 zrušení zřízeného předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku 754/5 k , kdy uplyne pětiletá lhůta pro zřízené předkupní právo. Žadatel: R. a J. V. 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. podpisem potvrzení o zrušení zřízeného předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku 754/5 k , kdy uplyne pětiletá lhůta pro zřízené předkupní právo. Žadatel: R. a J. V. Termín: /2013-RADA/ Rada města I. zrušuje usnesení č. 88/2013-RADA/4031 z odbor REUP zasláním výzvy zájemcům o pronájem nebytových prostor objektu bufetu na pozemku parc.č a objektu veřejného WC na pozemku parc.č. 4440/3 v k.ú. Žamberk, aby předložili cenovou nabídku za pronájem těchto nemovitostí 89/2013-RADA/ Rada města opětovnou žádost obyvatel č.p z ul. Na Rozárce ve věci zpevnění příjezdové komunikace II. ukládá 1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. realizovat akci zpevnění příjezdové komunikace k č.p v ul. Na Rozárce Termín: Odboru finančnímu 1. připravit rozpočtové opatření na realizaci akce zpevnění příjezdové komunikace k č.p v ul. Na Rozárce v předpokládané výši ,- Kč Termín: /2013-RADA/ Rada města poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,00 Kč dle Pravidel SAM 3221 pro dítě narozené od data včetně, dle přílohy starostu podpisem smluv 89/2013-RADA/ Rada města informaci vedoucí PRAV o žádostech o poskytnutí informace Strana 8/15

9 89/2013-RADA/ Rada města smlouvu o výrobě, zpracování a zajištění odvysílání jednoho dílu pořadu "Cyklotoulky Letohrad a Žamberk" mezi městem Žamberk a EXPRESNET.CZ, Plzeň, Zahradní ulice 2, IČ starostu podpisem smlouvy 89/2013-RADA/ Rada města změnu SAM 3227 Jednací řád RM s účinností od /2013-RADA/ Rada města uzavření mandátní smlouvy mezi městem Žamberk a K.S. starostu podpisem smlouvy 89/2013-RADA/ Rada města bere jako zřizovatel na vědomí dohodu o skončení nájmu mezi Centrem sociální péče města Žamberk a Klubem důchodců Žamberk 89/2013-RADA/ Rada města 1. kácení - 1 ks javoru mléč (Acer platanoides) a 1 ks javoru klen (Acer pseudopatanus) oba na pozemku parc.č. 3806/1 v k.ú. Žamberk 2. kácení - 1 ks topolu balzámového (Populus balsamifera) na pozemku parc.č. 2080/47 v k.ú. Žamberk 3. kácení - 2 ks topolů balzámových (Populus balsamifera) na pozemku parc.č. 2080/45 v k.ú. Žamberk II. neschvaluje kácení - 1 ks jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum) na pozemku parc.č. 1759/1 v k.ú. Žamberk, ale jen odstranění suché větve a zarovnání, seříznutí části odlomené větve a ošetření řezných ploch nátěrem Žadatel: TS ŽAMBERK s.r.o., Zemědělská 1052, Žamberk Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem (např. zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) 89/2013-RADA/ Rada města Strana 9/15

10 smlouvu o výpůjčce 4 ks kontejnerů na směsný komunální odpad na sídlišti v Žamberku v ul. Pionýrů, Sokolovská, 17. listopadu a 28. října mezi městem Žamberk a Stavebním bytovým družstvem Žamberk, Společenstvím pro dům čp a 1071 Žamberk, Společenstvím vlastníků jednotek domu čp a 1131 Žamberk, Společenstvím vlastníků jednotek domu čp až 1323 Žamberk, Společenstvím pro dům čp. 1324, 1325, 1326, 1327 v Žamberku, Společenstvím pro dům čp. 1328, 1329, 1330 v Žamberku 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. podpisem smlouvy Termín: /2013-RADA/ Rada města kácení dřevin rostoucích mimo les, a to 2 ks jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), 1 ks smrk ztepilý (Picea abies), 1 ks modřín evropský opadavý (Larix decidua), 1 ks bříza bělokorá (Betula pendula), na pozemku parcelní č. 645/11, v katastrálním území Žamberk 89/2013-RADA/ Rada města 1. zprávu odboru ŽPZE týkající se změny projektu Revitalizace a založení nové zeleně na vybraných plochách v k.ú. Žamberk 2. informaci o havarijním stavu kanalizace a septiku u budovy č.p. 713 v ul. 28. října (SVČ Animo) II. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. připravit rozpočtové opatření pro kapitolu akcí investice a opravy do budov města ve výši ,- Kč na odstranění havarijního stavu kanalizace objektu SVČ Animo. Termín: /2013-RADA/ Rada města Rada města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku s HZS Pardubického kraje a pověřuje starostu města jejím podpisem 89/2013-RADA/ Rada města zápis ze schůzky komise SPOZ konané dne /2013-RADA/ Rada města smlouvy o provedení koncertu RODNÉ ZEMI, který se uskuteční v Divišově divadle, uzavřené mezi městem Žamberk a V.M., F.S. a V.R. Strana 10/15

11 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. podpisem smluv Termín: /2013-RADA/ Rada města zápis z jednání Bytové komise ze dne /2013-RADA/ Rada města schválit prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. Čs. armády v č.p. 457/2 R. K. a V. Č. do /2013-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. Revoluční v č.p.794 E. a M. B. do /2013-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. Čs. armády v č.p. 457/11 H.K. do 89/2013-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. Čs. armády v č.p. 457 R.K. do /2013-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. U Polikliniky 1063/14 M.N. do /2013-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. U Polikliniky 1063/13 D.B. do /2013-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. Velký Hájek 1528 V.S. do /2013-RADA/ Rada města Strana 11/15

12 prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. U Polikliniky 1054/21 Z.S. do /2013-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. 28. října 1325 A. a I. M. do /2013-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. Revoluční v č.p.794 Z.K. do /2013-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. Revoluční 794/11 I.J. do /2013-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Odboru právnímu 1. zaslat výzvu k předání bytu S.F. Termín: /2013-RADA/ Rada města podání výpovědi z nájmu bytu J.S. z důvodu neplnění podmínek vyplývajících z nájemní smlouvy 89/2013-RADA/ Rada města podání výpovědi z nájmu bytu M.S. z důvodu neplnění podmínek vyplývajících z nájemní smlouvy 89/2013-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. Čs. armády č.p. 457/1 K.F. a J.S.do /2013-RADA/ Rada města zápis z jednání dopravní komise dne 18.září /2013-RADA/ Rada města Strana 12/15

13 žádost SPCCH ve věci zřízení přechodu pro chodce ke hřbitovu u bývalých kasáren směrem na parkoviště hřbitova. II. neschvaluje realizaci žádosti SPCCH ve věci zřízení přechodu pro chodce ke hřbitovu u bývalých kasáren směrem na parkoviště hřbitova pro nevhodné rozhledové podmínky a nesplnění podmínek normované hustoty chodců 89/2013-RADA/ Rada města žádost SPCCH ve věci zřízení dopravních zrcadel na křiž. ul Draha a Na Drahách. II. neschvaluje realizaci žádosti SPCCH ve věci zřízení dopravních zrcadel na křiž. ul Draha a Na Drahách pro nevyužitelnost 89/2013-RADA/ Rada města žádost SPCCH ve věci upozornění na nevhodnou výsadbu živého plotu na křiž. ul. Divišova a U Polikliniky II. neschvaluje realizaci žádosti SPCCH ve věci upozornění na nevhodnou výsadbu živého plotu na křiž. ul. Divišova a U Polikliniky, který zadržuje prach a působí jako dopravní bezpečností prvek 89/2013-RADA/ Rada města podnět dopravní komise ve věci vyznačení DZ V4 - vodící čára na komunikaci v ul. Betlém mezi křižovatkou s ul. Zkrácená po křižovatku s ul. Tovární u č.p. 501 II. souhlasí s vyznačením DZ V4 - vodící čára na komunikaci v ul. Betlém mezi křižovatkou s ul. Zkrácená po křižovatku s ul. Tovární u č.p /2013-RADA/ Rada města informaci dopravní komise ohledně jednání o připravovaném dopravním opatření na přechodu pro chodce u ZŠ Nádražní II. souhlasí s realizací dopravního značení na přechodu pro chodce u ZŠ Nádražní v tomto rozsahu: - stávající DZ "V2a - Podélná čára přerušovaná" přeměnit na "V1a - Podélná čára souvislá", kterou před přechodem pro chodce doplnit na "V12e - Bílá klikatá čára". 89/2013-RADA/ Rada města žádost J.N. ve věci vytvoření obytné zóny z ul. Tovární. Strana 13/15

14 II. neschvaluje žádost J.N. ve věci vytvoření obytné zóny z ul. Tovární, neboť uvedená lokalita nesplňuje podmínky pro vytvoření obytné zóny III. souhlasí s přemístění DZ B20a - Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h od vjezdu do ul. Tovární u č.p. 502 na vjezd do ul. Tovární u č.p /2013-RADA/ Rada města požadavek dopravní komise ve věci výměny stávajícího dopravního zrcadla na Masarykově náměstí na výjezdu z ul. Nádražní za dopravní zrcadlo s vyhříváním nebo antimlhovou úpravou. II. ukládá 1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. realizovat výměnu dopravního zrcadla na Masarykově náměstí na výjezdu z ul. Nádražní za dopravní zrcadlo s vyhříváním nebo antimlhovou úpravou z akcí do ,- Kč Termín: /2013-RADA/ Rada města dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok akceschopnost jednotek s Pardubickým krajem 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. jeho podpisem Termín: /2013-RADA/ Rada města smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a provoz turistického informačního centra s Pardubickým krajem 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. jejím podpisem Termín: /2013-RADA/ Rada města pořádání veřejnosti přístupného podniku dne od hod v Pivnici u kance na akci - Taneční zábava Žadatel: Z.B. 89/2013-RADA/ Rada města Strana 14/15

15 změnu termínu pořádání veřejnosti přístupného podniku ze dne na v Grand Canyonu - bowling baru Žadatel: H.K. 89/2013-RADA/ Rada města výroční zprávu Občanského sdružení CEMA Žamberk za rok /2013-RADA/ Rada města sdělení odboru obrany a krizového řízení k situaci v oblasti protipovodňové ochrany - Žamberk 89/2013-RADA/ Rada města zápisy z jednání komise pro zahraniční styky ze dne a /2013-RADA/ Rada města I. odvolává PaedDr. Hanu Štětinovou z členství za zřizovatele v Radě školy Základní školy Žamberk, Nádražní 743 k /2013-RADA/ Rada města souhrnnou zprávu starosty ze služební zahraniční cesty při setkání akordeonistů ve městě Marks ( Rusko) uskutečněnou ve dnech Jiří Dytrt starosta Ing. Petr Novotný 1. místostarosta Strana 15/15

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 97/2014-RADA ze dne 31.01.2014

Usnesení RM č. 97/2014-RADA ze dne 31.01.2014 97/2014-RADA/4590-97. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 97/2014-RADA/4591-97. Rada města předložený programu jednání RM 97/2014-RADA/4592-97. Rada města - souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013 79/2013-RADA/3644-79. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing.arch. Vladimíru Středovou 79/2013-RADA/3645-79. Rada města předložený program jednání RM 79/2013-RADA/3646-79. Rada města informaci o splněných

Více

Usnesení RM č. 69/2012-RADA ze dne 20.12.2012

Usnesení RM č. 69/2012-RADA ze dne 20.12.2012 69/2012-RADA/3125-69. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 69/2012-RADA/3126-69. Rada města předložený program jednání RM 69/2012-RADA/3127-69. Rada města informaci o splnění

Více

Usnesení RM č. 90/2013-RADA ze dne 10.10.2013

Usnesení RM č. 90/2013-RADA ze dne 10.10.2013 90/2013-RADA/4165-90. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. Stanislava Cukora 90/2013-RADA/4166-90. Rada města předložený program jednání RM 90/2013-RADA/4167-90. Rada města informaci tajemníka MěÚ o

Více

Usnesení RM č. 63/2012-RADA ze dne 27.09.2012

Usnesení RM č. 63/2012-RADA ze dne 27.09.2012 63/2012-RADA/2726-63. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. Stanislava Cukora 63/2012-RADA/2727-63. Rada města předložený program jednání RM 63/2012-RADA/2728-63. Rada města informace o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015 08/2015-RADA/407-8. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 08/2015-RADA/408-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2015-RADA/409-8. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Usnesení RM č. 52/2012-RADA ze dne 26.04.2012

Usnesení RM č. 52/2012-RADA ze dne 26.04.2012 52/2012-RADA/2198-52. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 52/2012-RADA/2199-52. Rada města předložený program jednání Rady města 52/2012-RADA/2200-52. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 81/2013-RADA ze dne 06.06.2013

Usnesení RM č. 81/2013-RADA ze dne 06.06.2013 81/2013-RADA/3747-81. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 81/2013-RADA/3748-81. Rada města předložený program jednání RM 81/2013-RADA/3749-81. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 26/2015-RADA ze dne 07.10.2015

Usnesení RM č. 26/2015-RADA ze dne 07.10.2015 26/2015-RADA/1329-26. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 26/2015-RADA/1330-26. Rada města předložený program jednání RM 26/2015-RADA/1331-26. Rada města - územní rozhodnutí Stavebního

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Usnesení RM č. 114/2014-RADA ze dne 25.09.2014

Usnesení RM č. 114/2014-RADA ze dne 25.09.2014 114/2014-RADA/5653-114. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 114/2014-RADA/5654-114. Rada města předložený program jednání RM 114/2014-RADA/5655-114. Rada města - stanovisko Stavebního

Více

Usnesení RM č. 80/2013-RADA ze dne 23.05.2013

Usnesení RM č. 80/2013-RADA ze dne 23.05.2013 80/2013-RADA/3688-80. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 80/2013-RADA/3689-80. Rada města předložený program jednání RM 80/2013-RADA/3690-80. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012 61/2012-RADA/2652-61. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 61/2012-RADA/2653-61. Rada města předložený program jednání RM 61/2012-RADA/2654-61. Rada města informaci o splněných

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Usnesení RM č. 91/2013-RADA ze dne 24.10.2013

Usnesení RM č. 91/2013-RADA ze dne 24.10.2013 91/2013-RADA/4217-91. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 91/2013-RADA/4218-91. Rada města předložený program jednání RM 91/2013-RADA/4219-91. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 98/2014-RADA ze dne 13.02.2014

Usnesení RM č. 98/2014-RADA ze dne 13.02.2014 98/2014-RADA/4653-98. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 98/2014-RADA/4654-98. Rada města předložený program jednání RM 98/2014-RADA/4655-98. Rada města - sdělení Stavebního

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Usnesení RM č. 100/2014-RADA ze dne 13.3.2014

Usnesení RM č. 100/2014-RADA ze dne 13.3.2014 100/2014-RADA/4778-100. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 100/2014-RADA/4779-100. Rada města předložený program jednání RM 100/2014-RADA/4780-100. Rada města informaci tajemníka

Více

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje:

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Usnesení z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 29. 10. 2009 Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Ad 1) Program jednání a jeho rozšíření o následující body: 13.1. Smlouva o poskytnutí

Více

Usnesení RADY MĚSTA ŽAMBERK

Usnesení RADY MĚSTA ŽAMBERK /2909-66. Rada města ověřovatelem zápisu Ing. arch. Vladimíru Středovou /2910-66. Rada města předložený program jednání RM /2911-66. Rada města informaci o splněných usneseních č. 54/2012-RADA/2307, 55/2012-RADA/2385,

Více

Usnesení RM č. 77/2013-RADA ze dne 11.04.2013

Usnesení RM č. 77/2013-RADA ze dne 11.04.2013 77/2013-RADA/3519-77. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 77/2013-RADA/3520-77. Rada města předložený program jednání RM 77/2013-RADA/3521-77. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: poz.p.č. 383/6 o výměře 798m 2, poz.p.č. 383/7 o výměře

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Usnesení RM č. 103/2014-RADA ze dne 24.04.2014

Usnesení RM č. 103/2014-RADA ze dne 24.04.2014 103/2014-RADA/4991-103. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. Stanislava Cukora 103/2014-RADA/4992-103. Rada města předložený program jednání RM 103/2014-RADA/4993-103. Rada města informaci tajemníka

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení 7.10.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení 7.10.2015 Číslo jednání: JedNR3-24/2015 Datum jednání: 07.10.2015 Program jednání (USN-R3-536/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Program jednání 4. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku,

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení RM č. 68/2012-RADA ze dne 06.12.2012

Usnesení RM č. 68/2012-RADA ze dne 06.12.2012 68/2012-RADA/3061-68. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 68/2012-RADA/3062-68. Rada města předložený program jednání RM 68/2012-RADA/3063-68. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Usnesení RM č. 71/2013-RADA ze dne 17.01.2013

Usnesení RM č. 71/2013-RADA ze dne 17.01.2013 71/2013-RADA/3192-71. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 71/2013-RADA/3193-71. Rada města předloţený program jednání RM 71/2013-RADA/3194-71. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 399/15/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 28. zasedání dne 17.9.2007 RM 1/28/07 RM 2/28/07 jako dodavatele stavby Rekonstrukce chodníku na Tovačovské ulici firmu Cyril Dragon DLAŽBA, se sídlem

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 6. 2015 v 7:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1).

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1). ZÁPIS USNESENÍ 23. ČERVENCE 2013 RADA MĚ STA N EJDKU Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, Omluveni: p. Drobný, p. Cingroš, Hosté: 0 73. SCHŮZE Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č. 1 Technický bod Výpis

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení RM č. 95/2013-RADA ze dne 19.12.2013

Usnesení RM č. 95/2013-RADA ze dne 19.12.2013 95/2013-RADA/4450-95. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. Stanislava Cukora 95/2013-RADA/4451-95. Rada města předložený program jednání RM 95/2013-RADA/4452-95. Rada města - územní souhlas Stavebního

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1856/77/14 schvaluje program 77. schůze rady

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1298/55/13 schvaluje program 55. schůze rady

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Usnesení RM č. 73/2013-RADA ze dne 14.02.2013

Usnesení RM č. 73/2013-RADA ze dne 14.02.2013 73/2013-RADA/3296-73. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. Stanislava Cukora 73/2013-RADA/3297-73. Rada města předloţený program jednání RM 73/2013-RADA/3298-73. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá.

U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. U S N E S E N Í z 24. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 27.9.2006 v 17 00 hodin v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. 1. Zahájení 1.1. v o l í návrhovou komisi : Ing. Taťana Kociánová (SNK-

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Usnesení RM č. 112/2014-RADA ze dne 28.08.2014

Usnesení RM č. 112/2014-RADA ze dne 28.08.2014 112/2014-RADA/5482-112. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 112/2014-RADA/5483-112. Rada města předložený program jednání RM 112/2014-RADA/5484-112. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1787/74/14 schvaluje program 74. schůze rady

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK Omluveni: MUDr. Jiřina Jirešová 0/201-7. jako ověřovatele zápisu ZM Tomáše Ulricha a PaedDr. Hanu Nosálovou přijato, pro: 15, proti:0, zdržel se: 1 1+, 2N, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+, 13N,

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 14. 9. 2015 Pronájem nebytového prostoru a předzahrádky na Kozím hrádku (mat. č. 309/2015) Usnesení č. 306/2015 I. Bere na vědomí informaci komise

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Usnesení RM č. 107/2014-RADA ze dne 19.06.2014

Usnesení RM č. 107/2014-RADA ze dne 19.06.2014 107/2014-RADA/5249-107. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 107/2014-RADA/5250-107. Rada města předložený program jednání RM 107/2014-RADA/5251-107. Rada města informaci tajemníka

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 949/2010-2014/RM. Usn. č. 949/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í ze 49. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 2. 4. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

24. schůze rady města, konaná dne 15.11.2006 Výpis z přijatých usnesení:

24. schůze rady města, konaná dne 15.11.2006 Výpis z přijatých usnesení: 24. schůze rady města, konaná dne 15.11.2006 Výpis z přijatých usnesení: Dohoda o partnerství RM souhlasí s uzavřením Dohody o partnerství k projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Ivančice

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více