Usnesení RM č. 89/2013-RADA ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení RM č. 89/2013-RADA ze dne 26.09.2013"

Transkript

1 89/2013-RADA/ Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 89/2013-RADA/ Rada města předložený program jednání RM 89/2013-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Ing. Lukáši Beranovi, Ph.D., vedoucímu odboru regionálního rozvoje a územního plánování, řediteli společnosti Správa budov Žamberk s.r.o. 1. předložit nabídky na zpracování studií dlouhodobé koncepce vytápění města Termín: /2013-RADA/ Rada města - oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk zahájení řízení o povolení výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu, pro stavbu "garáže" na pozemku parc.č. 3160/84 v k.ú. Žamberk - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k umístění stavby "STL plynovodní přípojka" na pozemku parc.č v k.ú. Žamberk - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k umístění stavby "Žamberk, p.č. 4952, Koutná, přípojka Knn" na pozemku parc.č. 2336/2 v k.ú. Žamberk - společný územní souhlas a souhlas k provedení ohlášeného stavebního záměru Stavebního úřadu MěÚ Žamberk pro rodinný dům na pozemku parc.č. 605/2 v k.ú. Žamberk, přípojky vody, kanalizace, elektro na pozemku parc.č. 3926/3 a plné oplocení s přístřeškem na pozemku prc.č. 605/2 v k.ú. Žamberk - rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o povolení výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu, pro stavbu "garáže" na pozemku parc.č. 3160/84 v k.ú. Žamberk - územní rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "revitalizace a založení nové zeleně na vybraných plochách" na pozemcích parc.č. 517/1, 517/3, 517/4, 518/3 k.ú. Žamberk 89/2013-RADA/ Rada města - vyjádření odboru ZPZE MěÚ Žamberk k žádosti o vydání závazného stanoviska k odnětí půdy ze ZPF - dočasný zábor ve věci výstavby "protipovodňových opatření podél řeky Divoké Orlice" umístěné na pozemku par.cč. 112, 110/4, 128 v k.ú. Žamberk - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o vydání povolení k vypouštění městských odpadních vod z kanalizace pro veřejnou potřebu po předčištění v čistírně odpadních vod ČOV I. - Žamberk Špitálka do vod povrchových - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o odvodech za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro akci "technická infrastruktura pro bytovou Strana 1/15

2 výstavbu Žamberk - Pod Rozárkou" na pozemcích parc.č. 913/6, 913/3, 886/1 v k.ú. Žamberk - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o odvodech za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro akci "parkoviště pro osobní vozidla a vybudování protihlukové bariéry" na pozemcích parc.č. 660/5, 667/53 v k.ú. Žamberk - oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení stromů rostoucích mimo les "2 ks javor mléč na pozemku parc.č. 3806/1" v k.ú. Žamberk - oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení stromů rostoucích mimo les "1 ks jírovec maďal na pozemku parc.č. 1759/1" v k.ú. Žamberk - oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení stromů rostoucích mimo les "3 ks topol černý a to 1 ks na pozemku parc.č. 2080/47 a 2 ks na pozemku parc.č. 2080/45" v k.ú. Žamberk - oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení vodoprávního řízení ve věci stavby vodního díla "lapák tuků pro přístavbu řeznictví objektu Penny market v Žamberku a vypuštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu" v k.ú. Žamberk 89/2013-RADA/ Rada města - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení připojení nemovitosti k silnici II/312 z pozemku parc.č. 878 v k.ú. Žamberk - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení připojení nemovitosti na komunikaci Raisova z pozemku parc.č. 605/2 v k.ú. Žamberk - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace ul. Raisova pro umístění podzemního zařízení - vodovodní a kanalizační přípojka na pozemku parc.č 3926/3 v k.ú Žamberk - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace ul. Polsko a ul. Dymlovská pro umístění podzemního zařízení - kabelová přípojka nna kabelové vedení nn na pozemku parc.č 3813/1, 3827/2, 3829 v k.ú Žamberk - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace ul. Zemědělská pro umístění podzemního zařízení - kabelové vedení NN - přípojka na pozemku par.c.č 3909/11 v k.ú Žamberk - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání silnice III/31014 a III/31214 a místní komunikací - chodníků ul. Nádražní za účelem provádění stavebních prací z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu v k.ú Žamberk - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích odborem SPDO MěÚ Žamberk, dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích - silnice II/310, II/312, III/31911, III/31910, v Žamberku, Kunvaldě, Helvíkovicích z důvodu provádění stavebních prací spojených s úplnou uzavírkou při opravě železničního přejezdu v Rokytnici v Orl. h 89/2013-RADA/ Rada města Strana 2/15

3 - výzvu Krajského úřadu Pk, odboru OŽPZ k vyjádření se ve věci podnětu na prošetření stavu a funkčnosti kanalizace v Žamberku, potrubí z lokality z Kotle, odlehčovací komora v ul. Pod Skalami a septik v areálu bývalých kasáren - sdělení Krajského úřadu Pk, odboru ODSH k ohlášení udržovacích prací na stavbě "I/11 Žamberk - průtah, OŽK, km 99, ,202" 89/2013-RADA/ Rada města Plán inventur na rok 2013 a Harmonogram prací spojených s přípravou a průběhem inventarizace u města Žamberka ke dni uvedené v příloze podkladů pro jednání rady města 89/2013-RADA/ Rada města I. souhlasí s vydáním souhlasného vyjádření k podpoře projektu Preventivní programy pro rodiny v RC Pohoda realizovaného občanským sdružením CEMA Žamberk, Nádražní 22, Žamberk, IČ: a závazku k finanční spoluúčasti (podpoře projektu) města Žamberka na projektu ve výši nejméně 20 % celkových nákladů projektu, kdy předpokládané celkové náklady projektu činí ,-- Kč. 89/2013-RADA/ Rada města žádost společnosti HESSY s.r.o., Vězeňská 6/912, Praha 1, IČ: , o rozložení platby faktury číslo za pronájem reklamní plochy v roce I žádost společnosti HESSY s.r.o., Vězeňská 6/912, Praha 1, IČ: o rozložení platby faktury číslo vystavené městem Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk za pronájem reklamní plochy na období roku 2013 v částce 8.434,-- Kč s tím, že uvedená částka bude uhrazena následovně: v termínu do bude uhrazena částka 4.000,-- Kč, další platba ve výši 4.434,-- Kč bude uhrazena nejpozději v termínu do /2013-RADA/ Rada města I. souhlasí s úhradou cestovních výloh na pracovní cestu starosty města Žamberka do Ruska, města Marx, při příležitosti konání Mezinárodního akordeonového orchestru ve dnech na základě vyúčtování zaslaného SRPDŠ při ZUŠ Petra Ebena Žamberk. 89/2013-RADA/ Rada města harmonogram činností při schvalování rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk na rok 2014 dle tab. č. 1) 89/2013-RADA/ Rada města Strana 3/15

4 rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2013 dle tabulky č.1) 89/2013-RADA/ Rada města zvýšení odpisového plánu pro rok 2013 příspěvkové organizaci Školní jídelna Žamberk, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk, celkem o Kč. Odpisový plán pro rok 2013 v hlavní činnosti bude činit Kč, celková suma účetních odpisů bude činit Kč. 89/2013-RADA/ Rada města příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Petra Ebena Žamberk, Masarykovo nám. 145, Žamberk, přijetí sponzorských darů od jednotlivých dárců dle přílohy. 89/2013-RADA/ Rada města informaci o možnosti bezplatného zapůjčení samoobslužného platebního kiosku a o nákladech souvisejících s jeho zprovozněním I 1. změnu čerpání finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2013 v položce Opravy a údržba do majetku města - rezerva na opravy a investice v budově Divišova divadla - nákup samoobslužného kiosku na zajištění zprovoznění bezplatně zapůjčeného samoobslužného platebního kiosku - repase samoobslužného platebního kiosku, doprava, osazení a vybavení softwarem celkem ve výši Kč, stavebně technická příprava ve výši Kč a vstupenková tiskárna včetně její instalace ve výši Kč. 2. použití finančních prostředků z rozpočtu příspěvkové organizace Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk, Nádražní 39, Žamberk, v roce 2013 ve výši do Kč na jiný rezervační systém a pokladny v souvislosti se zapůjčením samoobslužného platebního kiosku 89/2013-RADA/ Rada města žádost Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Žamberk, se sídlem Hluboká 98, Žamberk, IČ: , o navýšení finančního příspěvku na činnost organizace v roce 2013 I navýšení příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2013 Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Žamberk, se sídlem Hluboká 98, Žamberk, IČ: , na zajištění činnosti organizace v roce 2013, ve výši ,- Kč III. ukládá 1. Odboru finančnímu Strana 4/15

5 1. provést rozpočtové opatření, kdy navýšení příspěvku ve výši ,- Kč bude hrazeno z rezervy rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2013 Termín: /2013-RADA/ Rada města I. doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku (cca 113 m 2 ) parc.č zbořeniště, zast. plocha a nádvoří z celkové výměry 675 m 2 v obci a k.ú. Žamberk za cenu dle cenové mapy Žadatel: R.J. 89/2013-RADA/ Rada města I. doporučuje zastupitelstvu města prodej pozemků parc.č. 3160/64 - orná půda o výměře 320 m 2 a parc.č. 3160/65 - orná půda o výměře 1112 m 2 vše v obci a k.ú. Žamberk za kupní cenu Kč 450,--/m 2 s prodloužením termínu zkolaudování stavby do Žadatel: D.V. 89/2013-RADA/ Rada města postoupení žádosti o prodeji části pozemku parc.č ost. plocha, jiná plocha z celkové výměry 307 m 2 v obci a k.ú. Žamberkk projednání zastupitelstvu města Žadatel: M. a H. D. 89/2013-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Ing. Lukáši Beranovi, Ph.D., vedoucímu odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr pronájmu pozemku parc.č. 477/17 - tr. tr. porost o výměře 590 m 2 v obci a k.ú. Žamberk Termín: /2013-RADA/ Rada města I. doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 3178/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 809 m 2 v obci a k.ú. Žamberk za kupní cenu dle cenové mapy. Žadatel: P. M. a R.P. 89/2013-RADA/ Rada města pronájem a provozování víceúčelové sportovní haly - zimního stadionu v areálu Pod Černým lesem uchazeči TS Žamberk s.r.o. Žadatel: TS Žamberk s.r.o., Zemědělská 1052, Žamberk 1. Jiřího Dytrta, starostu Strana 5/15

6 1. podpisem Smlouvy o pronájmu a provozování - zimního stadionu v areálu Pod Černým lesem. Žadatel: TS Žamberk s.r.o., Zemědělská 1052, Žamberk Termín: /2013-RADA/ Rada města I. souhlasí s provedení stavby "Modernizace silnice III/31214 Žamberk, Nádražní ulice" na pozemcích parc.č. 3692/1, 3689/1, 607/5, 3763 vše v obci a k.ú. Žamberk. Předpokládaný termín ukončení realizace stavby je říjen Vlastník nemovitostí (Město Žamberk) touto smlouvou souhlasí s umístěním a realizací stavby dle zpracované PD a za splnění podmínek dohodnutých v této smlouvě. Všechny nemovitosti, které budou v rámci stavby použity dočasně, uvede stavebník po dokončení stavby do původního stavu. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: Pardubický kraj, Pardubice zastoupený Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. podpisem smlouvy o podmínkách provedení stavby "Modernizace silnice III/31214 Žamberk, Nádražní ulice" na pozemcích parc.č. 3692/1, 3689/1, 607/5, 3763 vše v obci a k.ú. Žamberk. Žadatel: Pardubický kraj, Pardubice zastoupený Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice Termín: /2013-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Ing. Lukáši Beranovi, Ph.D., vedoucímu odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr pronájmu reklamní plochy ve sportovním areálu Pod Černým lesem, u vchodu do koupaliště. Žadatel: HESSY s.r.o., Vězeňská 6/912, Praha 1 Termín: /2013-RADA/ Rada města informaci ze Státního fondu rozvoje bydlení o možnosti podání žádosti o zkrácení vázací doby pro nakládání s byty vystavěných s dotací ze SFRB dle Nařízení vlády č. 481/2000 Sb., a dle Nařízení vlády č. 146/2003 Sb 1. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování 1. podáním žádosti o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení v souladu s podmínkami 4 odst. 3 NV č. 146/2003 Sb., a o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení v souladu s podmínkami 3 odst. 2 NV č.481/2000 Sb Strana 6/15

7 Termín: /2013-RADA/ Rada města I. doporučuje zastupitelstvu města bezúplatný převod budovy bez čp/če stavba občanského vybavení na pozemku parc.č. 487/55 a pozemku parc.č. 487/55 - zast. plocha a nádvoří o výměře 1298 m 2 vše v obci a k.ú. Žamberk s podmínkou, že po dobu 10 let bude tělocvična využívána několik hodin týdně žáky Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk,a to pouze za úhradu za spotřebované energie a služby. Žadatel: Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního řádu a investic, Komenského náměstí 125, Pardubice 89/2013-RADA/ Rada města informaci ve věci rekonstrukce chodníku okolo kasáren s možností 85 % dotace ze SFDI s realizací záměru v roce Odbor finanční 1. zajištěním finančních prostředků v roce 2013 na PD ve věci rekonstrukce chodníku okolo kasáren s realizací záměru v roce 2014 Termín: /2013-RADA/ Rada města I. souhlasí se změnou užívání objektu novinového stánku na části pozemku parc.č. 783 v obci a k.ú. Žamberk na objekt s rychlým občerstvením. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: R.S. 89/2013-RADA/ Rada města I. revokuje usnesení č. 88/2013-RADA/4043 ve věci výběrového řízení "Rekonstrukce koupelny - Centrum sociální péče města Žamberk" podle Pravidel města I zadání a vyhlášení výběrového řízení Rekonstrukce koupelny - Centrum sociální péče města Žamberk podle Pravidel města III. jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky Rekonstrukce koupelny - Centrum sociální péče města Žamberk ve složení Ing. Petr Novotný, Milan Obst, Ing. Lukáš Beran, Ph.D., Mgr. Miroslava Krejčírová, Pavel Morávek. 89/2013-RADA/ Rada města Strana 7/15

8 zrušení zřízeného předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku 754/5 k , kdy uplyne pětiletá lhůta pro zřízené předkupní právo. Žadatel: R. a J. V. 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. podpisem potvrzení o zrušení zřízeného předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku 754/5 k , kdy uplyne pětiletá lhůta pro zřízené předkupní právo. Žadatel: R. a J. V. Termín: /2013-RADA/ Rada města I. zrušuje usnesení č. 88/2013-RADA/4031 z odbor REUP zasláním výzvy zájemcům o pronájem nebytových prostor objektu bufetu na pozemku parc.č a objektu veřejného WC na pozemku parc.č. 4440/3 v k.ú. Žamberk, aby předložili cenovou nabídku za pronájem těchto nemovitostí 89/2013-RADA/ Rada města opětovnou žádost obyvatel č.p z ul. Na Rozárce ve věci zpevnění příjezdové komunikace II. ukládá 1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. realizovat akci zpevnění příjezdové komunikace k č.p v ul. Na Rozárce Termín: Odboru finančnímu 1. připravit rozpočtové opatření na realizaci akce zpevnění příjezdové komunikace k č.p v ul. Na Rozárce v předpokládané výši ,- Kč Termín: /2013-RADA/ Rada města poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,00 Kč dle Pravidel SAM 3221 pro dítě narozené od data včetně, dle přílohy starostu podpisem smluv 89/2013-RADA/ Rada města informaci vedoucí PRAV o žádostech o poskytnutí informace Strana 8/15

9 89/2013-RADA/ Rada města smlouvu o výrobě, zpracování a zajištění odvysílání jednoho dílu pořadu "Cyklotoulky Letohrad a Žamberk" mezi městem Žamberk a EXPRESNET.CZ, Plzeň, Zahradní ulice 2, IČ starostu podpisem smlouvy 89/2013-RADA/ Rada města změnu SAM 3227 Jednací řád RM s účinností od /2013-RADA/ Rada města uzavření mandátní smlouvy mezi městem Žamberk a K.S. starostu podpisem smlouvy 89/2013-RADA/ Rada města bere jako zřizovatel na vědomí dohodu o skončení nájmu mezi Centrem sociální péče města Žamberk a Klubem důchodců Žamberk 89/2013-RADA/ Rada města 1. kácení - 1 ks javoru mléč (Acer platanoides) a 1 ks javoru klen (Acer pseudopatanus) oba na pozemku parc.č. 3806/1 v k.ú. Žamberk 2. kácení - 1 ks topolu balzámového (Populus balsamifera) na pozemku parc.č. 2080/47 v k.ú. Žamberk 3. kácení - 2 ks topolů balzámových (Populus balsamifera) na pozemku parc.č. 2080/45 v k.ú. Žamberk II. neschvaluje kácení - 1 ks jírovce maďalu (Aesculus hippocastanum) na pozemku parc.č. 1759/1 v k.ú. Žamberk, ale jen odstranění suché větve a zarovnání, seříznutí části odlomené větve a ošetření řezných ploch nátěrem Žadatel: TS ŽAMBERK s.r.o., Zemědělská 1052, Žamberk Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem (např. zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) 89/2013-RADA/ Rada města Strana 9/15

10 smlouvu o výpůjčce 4 ks kontejnerů na směsný komunální odpad na sídlišti v Žamberku v ul. Pionýrů, Sokolovská, 17. listopadu a 28. října mezi městem Žamberk a Stavebním bytovým družstvem Žamberk, Společenstvím pro dům čp a 1071 Žamberk, Společenstvím vlastníků jednotek domu čp a 1131 Žamberk, Společenstvím vlastníků jednotek domu čp až 1323 Žamberk, Společenstvím pro dům čp. 1324, 1325, 1326, 1327 v Žamberku, Společenstvím pro dům čp. 1328, 1329, 1330 v Žamberku 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. podpisem smlouvy Termín: /2013-RADA/ Rada města kácení dřevin rostoucích mimo les, a to 2 ks jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), 1 ks smrk ztepilý (Picea abies), 1 ks modřín evropský opadavý (Larix decidua), 1 ks bříza bělokorá (Betula pendula), na pozemku parcelní č. 645/11, v katastrálním území Žamberk 89/2013-RADA/ Rada města 1. zprávu odboru ŽPZE týkající se změny projektu Revitalizace a založení nové zeleně na vybraných plochách v k.ú. Žamberk 2. informaci o havarijním stavu kanalizace a septiku u budovy č.p. 713 v ul. 28. října (SVČ Animo) II. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. připravit rozpočtové opatření pro kapitolu akcí investice a opravy do budov města ve výši ,- Kč na odstranění havarijního stavu kanalizace objektu SVČ Animo. Termín: /2013-RADA/ Rada města Rada města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku s HZS Pardubického kraje a pověřuje starostu města jejím podpisem 89/2013-RADA/ Rada města zápis ze schůzky komise SPOZ konané dne /2013-RADA/ Rada města smlouvy o provedení koncertu RODNÉ ZEMI, který se uskuteční v Divišově divadle, uzavřené mezi městem Žamberk a V.M., F.S. a V.R. Strana 10/15

11 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. podpisem smluv Termín: /2013-RADA/ Rada města zápis z jednání Bytové komise ze dne /2013-RADA/ Rada města schválit prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. Čs. armády v č.p. 457/2 R. K. a V. Č. do /2013-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. Revoluční v č.p.794 E. a M. B. do /2013-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. Čs. armády v č.p. 457/11 H.K. do 89/2013-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. Čs. armády v č.p. 457 R.K. do /2013-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. U Polikliniky 1063/14 M.N. do /2013-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. U Polikliniky 1063/13 D.B. do /2013-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. Velký Hájek 1528 V.S. do /2013-RADA/ Rada města Strana 11/15

12 prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. U Polikliniky 1054/21 Z.S. do /2013-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. 28. října 1325 A. a I. M. do /2013-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. Revoluční v č.p.794 Z.K. do /2013-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. Revoluční 794/11 I.J. do /2013-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Odboru právnímu 1. zaslat výzvu k předání bytu S.F. Termín: /2013-RADA/ Rada města podání výpovědi z nájmu bytu J.S. z důvodu neplnění podmínek vyplývajících z nájemní smlouvy 89/2013-RADA/ Rada města podání výpovědi z nájmu bytu M.S. z důvodu neplnění podmínek vyplývajících z nájemní smlouvy 89/2013-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. Čs. armády č.p. 457/1 K.F. a J.S.do /2013-RADA/ Rada města zápis z jednání dopravní komise dne 18.září /2013-RADA/ Rada města Strana 12/15

13 žádost SPCCH ve věci zřízení přechodu pro chodce ke hřbitovu u bývalých kasáren směrem na parkoviště hřbitova. II. neschvaluje realizaci žádosti SPCCH ve věci zřízení přechodu pro chodce ke hřbitovu u bývalých kasáren směrem na parkoviště hřbitova pro nevhodné rozhledové podmínky a nesplnění podmínek normované hustoty chodců 89/2013-RADA/ Rada města žádost SPCCH ve věci zřízení dopravních zrcadel na křiž. ul Draha a Na Drahách. II. neschvaluje realizaci žádosti SPCCH ve věci zřízení dopravních zrcadel na křiž. ul Draha a Na Drahách pro nevyužitelnost 89/2013-RADA/ Rada města žádost SPCCH ve věci upozornění na nevhodnou výsadbu živého plotu na křiž. ul. Divišova a U Polikliniky II. neschvaluje realizaci žádosti SPCCH ve věci upozornění na nevhodnou výsadbu živého plotu na křiž. ul. Divišova a U Polikliniky, který zadržuje prach a působí jako dopravní bezpečností prvek 89/2013-RADA/ Rada města podnět dopravní komise ve věci vyznačení DZ V4 - vodící čára na komunikaci v ul. Betlém mezi křižovatkou s ul. Zkrácená po křižovatku s ul. Tovární u č.p. 501 II. souhlasí s vyznačením DZ V4 - vodící čára na komunikaci v ul. Betlém mezi křižovatkou s ul. Zkrácená po křižovatku s ul. Tovární u č.p /2013-RADA/ Rada města informaci dopravní komise ohledně jednání o připravovaném dopravním opatření na přechodu pro chodce u ZŠ Nádražní II. souhlasí s realizací dopravního značení na přechodu pro chodce u ZŠ Nádražní v tomto rozsahu: - stávající DZ "V2a - Podélná čára přerušovaná" přeměnit na "V1a - Podélná čára souvislá", kterou před přechodem pro chodce doplnit na "V12e - Bílá klikatá čára". 89/2013-RADA/ Rada města žádost J.N. ve věci vytvoření obytné zóny z ul. Tovární. Strana 13/15

14 II. neschvaluje žádost J.N. ve věci vytvoření obytné zóny z ul. Tovární, neboť uvedená lokalita nesplňuje podmínky pro vytvoření obytné zóny III. souhlasí s přemístění DZ B20a - Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h od vjezdu do ul. Tovární u č.p. 502 na vjezd do ul. Tovární u č.p /2013-RADA/ Rada města požadavek dopravní komise ve věci výměny stávajícího dopravního zrcadla na Masarykově náměstí na výjezdu z ul. Nádražní za dopravní zrcadlo s vyhříváním nebo antimlhovou úpravou. II. ukládá 1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. realizovat výměnu dopravního zrcadla na Masarykově náměstí na výjezdu z ul. Nádražní za dopravní zrcadlo s vyhříváním nebo antimlhovou úpravou z akcí do ,- Kč Termín: /2013-RADA/ Rada města dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok akceschopnost jednotek s Pardubickým krajem 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. jeho podpisem Termín: /2013-RADA/ Rada města smlouvu o poskytnutí dotace na činnost a provoz turistického informačního centra s Pardubickým krajem 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. jejím podpisem Termín: /2013-RADA/ Rada města pořádání veřejnosti přístupného podniku dne od hod v Pivnici u kance na akci - Taneční zábava Žadatel: Z.B. 89/2013-RADA/ Rada města Strana 14/15

15 změnu termínu pořádání veřejnosti přístupného podniku ze dne na v Grand Canyonu - bowling baru Žadatel: H.K. 89/2013-RADA/ Rada města výroční zprávu Občanského sdružení CEMA Žamberk za rok /2013-RADA/ Rada města sdělení odboru obrany a krizového řízení k situaci v oblasti protipovodňové ochrany - Žamberk 89/2013-RADA/ Rada města zápisy z jednání komise pro zahraniční styky ze dne a /2013-RADA/ Rada města I. odvolává PaedDr. Hanu Štětinovou z členství za zřizovatele v Radě školy Základní školy Žamberk, Nádražní 743 k /2013-RADA/ Rada města souhrnnou zprávu starosty ze služební zahraniční cesty při setkání akordeonistů ve městě Marks ( Rusko) uskutečněnou ve dnech Jiří Dytrt starosta Ing. Petr Novotný 1. místostarosta Strana 15/15

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 97/2014-RADA ze dne 31.01.2014

Usnesení RM č. 97/2014-RADA ze dne 31.01.2014 97/2014-RADA/4590-97. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 97/2014-RADA/4591-97. Rada města předložený programu jednání RM 97/2014-RADA/4592-97. Rada města - souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 90/2013-RADA ze dne 10.10.2013

Usnesení RM č. 90/2013-RADA ze dne 10.10.2013 90/2013-RADA/4165-90. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. Stanislava Cukora 90/2013-RADA/4166-90. Rada města předložený program jednání RM 90/2013-RADA/4167-90. Rada města informaci tajemníka MěÚ o

Více

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013 79/2013-RADA/3644-79. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing.arch. Vladimíru Středovou 79/2013-RADA/3645-79. Rada města předložený program jednání RM 79/2013-RADA/3646-79. Rada města informaci o splněných

Více

Usnesení RM č. 63/2012-RADA ze dne 27.09.2012

Usnesení RM č. 63/2012-RADA ze dne 27.09.2012 63/2012-RADA/2726-63. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. Stanislava Cukora 63/2012-RADA/2727-63. Rada města předložený program jednání RM 63/2012-RADA/2728-63. Rada města informace o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015 08/2015-RADA/407-8. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 08/2015-RADA/408-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2015-RADA/409-8. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Usnesení RM č. 69/2012-RADA ze dne 20.12.2012

Usnesení RM č. 69/2012-RADA ze dne 20.12.2012 69/2012-RADA/3125-69. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 69/2012-RADA/3126-69. Rada města předložený program jednání RM 69/2012-RADA/3127-69. Rada města informaci o splnění

Více

Usnesení RM č. 52/2012-RADA ze dne 26.04.2012

Usnesení RM č. 52/2012-RADA ze dne 26.04.2012 52/2012-RADA/2198-52. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 52/2012-RADA/2199-52. Rada města předložený program jednání Rady města 52/2012-RADA/2200-52. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 80/2013-RADA ze dne 23.05.2013

Usnesení RM č. 80/2013-RADA ze dne 23.05.2013 80/2013-RADA/3688-80. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 80/2013-RADA/3689-80. Rada města předložený program jednání RM 80/2013-RADA/3690-80. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012 61/2012-RADA/2652-61. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 61/2012-RADA/2653-61. Rada města předložený program jednání RM 61/2012-RADA/2654-61. Rada města informaci o splněných

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Usnesení RM č. 114/2014-RADA ze dne 25.09.2014

Usnesení RM č. 114/2014-RADA ze dne 25.09.2014 114/2014-RADA/5653-114. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 114/2014-RADA/5654-114. Rada města předložený program jednání RM 114/2014-RADA/5655-114. Rada města - stanovisko Stavebního

Více

Usnesení RM č. 81/2013-RADA ze dne 06.06.2013

Usnesení RM č. 81/2013-RADA ze dne 06.06.2013 81/2013-RADA/3747-81. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 81/2013-RADA/3748-81. Rada města předložený program jednání RM 81/2013-RADA/3749-81. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 72/2013-RADA ze dne

Usnesení RM č. 72/2013-RADA ze dne 72/2013-RADA/3253-72. Rada města jako ověřovatele zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 72/2013-RADA/3254-72. Rada města předloţený program jednání RM 72/2013-RADA/3255-72. Rada města - oznámení Stavebního

Více

Usnesení RM č. 91/2013-RADA ze dne 24.10.2013

Usnesení RM č. 91/2013-RADA ze dne 24.10.2013 91/2013-RADA/4217-91. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 91/2013-RADA/4218-91. Rada města předložený program jednání RM 91/2013-RADA/4219-91. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Usnesení RM č. 98/2014-RADA ze dne 13.02.2014

Usnesení RM č. 98/2014-RADA ze dne 13.02.2014 98/2014-RADA/4653-98. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 98/2014-RADA/4654-98. Rada města předložený program jednání RM 98/2014-RADA/4655-98. Rada města - sdělení Stavebního

Více

Usnesení RM č. 26/2015-RADA ze dne 07.10.2015

Usnesení RM č. 26/2015-RADA ze dne 07.10.2015 26/2015-RADA/1329-26. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 26/2015-RADA/1330-26. Rada města předložený program jednání RM 26/2015-RADA/1331-26. Rada města - územní rozhodnutí Stavebního

Více

Usnesení RM č. 57/2016-RADA ze dne

Usnesení RM č. 57/2016-RADA ze dne 57/2016-RADA/2916-57. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 57/2016-RADA/2917-57. Rada města předložený program jednání RM 57/2016-RADA/2918-57. Rada města - oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 100/2014-RADA ze dne 13.3.2014

Usnesení RM č. 100/2014-RADA ze dne 13.3.2014 100/2014-RADA/4778-100. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 100/2014-RADA/4779-100. Rada města předložený program jednání RM 100/2014-RADA/4780-100. Rada města informaci tajemníka

Více

Usnesení RM č. 36/2016-RADA ze dne

Usnesení RM č. 36/2016-RADA ze dne 36/2016-RADA/1809-36. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 36/2016-RADA/1810-36. Rada města předložený program jednání RM 36/2016-RADA/1811-36. Rada města - kolaudační souhlas Stavebního

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Usnesení RADY MĚSTA ŽAMBERK

Usnesení RADY MĚSTA ŽAMBERK /2909-66. Rada města ověřovatelem zápisu Ing. arch. Vladimíru Středovou /2910-66. Rada města předložený program jednání RM /2911-66. Rada města informaci o splněných usneseních č. 54/2012-RADA/2307, 55/2012-RADA/2385,

Více

Usnesení RM č. 77/2013-RADA ze dne 11.04.2013

Usnesení RM č. 77/2013-RADA ze dne 11.04.2013 77/2013-RADA/3519-77. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 77/2013-RADA/3520-77. Rada města předložený program jednání RM 77/2013-RADA/3521-77. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Plán akcí malého rozsahu a komunikací n

Plán akcí malého rozsahu a komunikací n Plán akcí malého rozsahu a komunikací n Poř. číslo 1. Název rozpočtového opatření Penetrace recyklátu komunikací příjezdu k čp.1020 a 1021, 820 a 821, ul. Dymlovská - horní konec, ul.ořechová, bez projektu

Více

Usnesení RM č. 58/2016-RADA ze dne

Usnesení RM č. 58/2016-RADA ze dne 58/2016-RADA/2975-58. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 58/2016-RADA/2976-58. Rada města předložený program jednání RM 58/2016-RADA/2977-58. Rada města - územní souhlas Stavebního úřadu

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje:

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Usnesení z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 29. 10. 2009 Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Ad 1) Program jednání a jeho rozšíření o následující body: 13.1. Smlouva o poskytnutí

Více

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016

VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU /2016 VÝPIS USNESENÍ ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 7.11.2016 15/2016 1/15/2016 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 6/2016 konané dne 11.5.2016, ze zasedání RM 7/2016 konané dne

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení 7.10.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení 7.10.2015 Číslo jednání: JedNR3-24/2015 Datum jednání: 07.10.2015 Program jednání (USN-R3-536/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Program jednání 4. Prodloužení nájemní smlouvy na byt v Nepomuku,

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení RM č. 66/2017-RADA ze dne

Usnesení RM č. 66/2017-RADA ze dne 66/2017-RADA/3342-66. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 66/2017-RADA/3343-66. Rada města předložený program jednání RM 66/2017-RADA/3344-66. Rada města - stanovisko Stavebního úřadu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70)

- 1 - U S N E S E N Í. ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu (č. 1007/ /70) - 1 - U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 12. listopadu 2013 (č. 1007/70 1020/70) Přítomní členové rady : I. Mikulica, J. Dřevjaný, Ing. R. Pracuch, R. Schmuch Omluveni

Více

Usnesení RM č. 103/2014-RADA ze dne 24.04.2014

Usnesení RM č. 103/2014-RADA ze dne 24.04.2014 103/2014-RADA/4991-103. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. Stanislava Cukora 103/2014-RADA/4992-103. Rada města předložený program jednání RM 103/2014-RADA/4993-103. Rada města informaci tajemníka

Více

Usnesení RM č.60/2016-rada ze dne

Usnesení RM č.60/2016-rada ze dne 60/2016-RADA/3022-60. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ivana Vrkoče 60/2016-RADA/3023-60. Rada města předložený program jednání RM 60/2016-RADA/3024-60. Rada města - stanovisko Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení RM č. 68/2012-RADA ze dne 06.12.2012

Usnesení RM č. 68/2012-RADA ze dne 06.12.2012 68/2012-RADA/3061-68. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 68/2012-RADA/3062-68. Rada města předložený program jednání RM 68/2012-RADA/3063-68. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Usnesení RM č. 49/2016-RADA ze dne

Usnesení RM č. 49/2016-RADA ze dne 49/2016-RADA/2484-49. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ivana Vrkoče 49/2016-RADA/2485-49. Rada města předložený program jednání RM 49/2016-RADA/2486-49. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 02.09.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing.

Více

Usnesení RM č. 71/2013-RADA ze dne 17.01.2013

Usnesení RM č. 71/2013-RADA ze dne 17.01.2013 71/2013-RADA/3192-71. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 71/2013-RADA/3193-71. Rada města předloţený program jednání RM 71/2013-RADA/3194-71. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

Usnesení RM č. 6/2015-RADA ze dne

Usnesení RM č. 6/2015-RADA ze dne 06/2015-RADA/291-6. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 06/2015-RADA/292-6. Rada města předložený program jednání RM 06/2015-RADA/293-6. Rada města - oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

město Slavičín U S N E S E N Í 41. schůze Rady města Slavičín, konané dne

město Slavičín U S N E S E N Í 41. schůze Rady města Slavičín, konané dne město Slavičín U S N E S E N Í 41. schůze Rady města Slavičín, konané dne 26. 5. 2008 Usnesení č. 41/0836/08 Kontrola plnění usnesení zprávu o kontrole plnění usnesení dle přílohy č. 0894-08-P1 Usnesení

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/29/2016 Schválení programu 29. schůze Rady města

Více

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: poz.p.č. 383/6 o výměře 798m 2, poz.p.č. 383/7 o výměře

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne

U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 26. 3. 2014 Bod 1 programu Schválení programu jednání RM Program: 1. Schválení programu jednání RM 2. Námitka pana P. Baštýře k zápisu

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 18. července 2012

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 18. července 2012 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 18. července 2012 č. 255 u p r a v e n á v e r z e se stavbou na pozemku žadatele: a) oplocení části pozemku p.č. 1246/3 v k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

Usnesení RM č. 95/2013-RADA ze dne 19.12.2013

Usnesení RM č. 95/2013-RADA ze dne 19.12.2013 95/2013-RADA/4450-95. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. Stanislava Cukora 95/2013-RADA/4451-95. Rada města předložený program jednání RM 95/2013-RADA/4452-95. Rada města - územní souhlas Stavebního

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 6. 2015 v 7:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Usnesení RM č. 73/2013-RADA ze dne 14.02.2013

Usnesení RM č. 73/2013-RADA ze dne 14.02.2013 73/2013-RADA/3296-73. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. Stanislava Cukora 73/2013-RADA/3297-73. Rada města předloţený program jednání RM 73/2013-RADA/3298-73. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 56/2012-RADA ze dne 21.06.2012

Usnesení RM č. 56/2012-RADA ze dne 21.06.2012 56/2012-RADA/2424-56. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 56/2012-RADA/2425-56. Rada města předložený program jednání Rady města 56/2012-RADA/2426-56. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 36 konané dne 6. 2. 2012 USN RM 048/2011 063/2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 36 konané dne 6. 2. 2012 USN RM 048/2011 063/2012 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 36 konané dne 6. 2. 2012 048/2011 063/2012 Přítomni:starosta - Ing. Alexander Lochman zástupci starosty Ing Jiří Vintiška, Mgr. Jana Kopecká, Bc. Blanka

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 28. zasedání dne 17.9.2007 RM 1/28/07 RM 2/28/07 jako dodavatele stavby Rekonstrukce chodníku na Tovačovské ulici firmu Cyril Dragon DLAŽBA, se sídlem

Více

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne

MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN. Výsledky projednání jednotlivých bodů programu. 19. zasedání Rady města Moravský Beroun. konaného dne MĚSTO MORAVSKÝ BEROUN Výsledky projednání jednotlivých bodů programu 19. zasedání Rady města Moravský Beroun konaného dne 02.05.2011 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti

Více

Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne

Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne Výpis usnesení ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne 386/2016 Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na pronájem reklamní plochy na plotu u hasičské zbrojnice čp. 516

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 2/2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE POŘ.Č. 2/2017 VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU ZE DNE 6.2.2017 POŘ.Č. 2/2017 1/2/2017 RM bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání RM č. 7/2016 konané dne 18.5.2016, ze zasedání RM č.

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. dubna 2014

Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. dubna 2014 Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. dubna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1893/79/14 1. schvaluje program 79. schůze rady

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : Finanční pomoc města Rokycany obci postižené povodní (2013) 13683

Usnesení z jednání rady města konaného dne : Finanční pomoc města Rokycany obci postižené povodní (2013) 13683 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.7.2013 od 7:00:00 do 7:55:00 v budově MěÚ - Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 30. 3. 2011 USNESENÍ č. 5/3-11 Z I. b e r e n a v ě d o m í Rozpočtové opatření č. 6/2011 snížení výdajů na: par.2321 odvádění a čištění

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Usnesení RM č. 31/2015-RADA ze dne

Usnesení RM č. 31/2015-RADA ze dne 31/2015-RADA/1596-31. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ivana Vrkoče 31/2015-RADA/1597-31. Rada města předložený program jednání RM 31/2015-RADA/1598-31. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. března 2013 R 99/13 Schválení navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 schvaluje navýšení úhrad v Domově pro seniory od 01.04.2013 dle předloženého

Více