Usnesení RM č. 52/2012-RADA ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení RM č. 52/2012-RADA ze dne 26.04.2012"

Transkript

1 52/2012-RADA/ Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 52/2012-RADA/ Rada města předložený program jednání Rady města 52/2012-RADA/ Rada města informaci o splněných usneseních číslo: č. 1702/11, 1813/12, 1938/12, 1974/12, 1975/12, 1976/12, 1978/12, 1979/12, 1982/12, 1983/12, 1986/12, 2028/12, 2031/12, 2048/12, 2057/12, 49/2012-RADA/ 2086, 2087, 2088, 2089, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2109, 2126, 2128 městským úřadem 52/2012-RADA/ Rada města - oznámení o zahájení stavebního řízení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk ve věci žádosti o stavební povolení na stavbu " přístavba k objektu č.p. 733" na pozemcích parc.č. 2593/5, 2593/40 a 2593/46 v k.ú. Žamberk - veřejnou vyhlášku Stavebního úřadu MěÚ Žamberk- oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "dopravní a technická infrastruktura pro bytovou výstavbu Žamberk - Pod Rozárkou" na pozemcích v k.ú. Žamberk 52/2012-RADA/ Rada města - oznámení o zahájení správního řízení odboru ZPZE MěÚ Žamberk ve věci povolení kácení stromů rostoucích mimo les "2ks bříza bělokorá na pozemku parc.č. 1659/5 v k.ú. Žamberk" - oznámení o zahájení správního řízení odboru ZPZE MěÚ Žamberk ve věci povolení kácení stromů rostoucích mimo les "3ks jasan ztepilý na pozemku parc.č. 3 v k.ú. Žamberk" - závazné stanovisko odboru ZPZE MěÚ Žamberk k trvalému odnětí části pozemku parc.č. 315/1 v k.ú. Žamberk ze zemědělského půdního fondu z důvodu stavby "rekonstrukce a dostavba školských zařízení v Žamberku - ZŠ 28. října 581" - informace odboru ZPZE MěÚ Žamberk o prošetření podnětu ve věci "odlehčovací komora OK1 A - přivaděč na ČOV II na kanalizaci pro veřejnou potřebu města vyústěná do významného vodního toku Divoká Orlice" 52/2012-RADA/ Rada města Strana 1/11

2 - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk ve věci povolení zvláštního užívání místní komunikace zábor části Masarykova nám. na pozemku par.c.č 3687/1 v k.ú. Žamberk za účelem umístění předzahrádky u Sport Baru - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk ve věci povolení zvláštního užívání místních komunikací ul. Komenského, ul.vrchlického, části ul. Nádražní od Vojáčkových sadů a Masarykovo nám. pro pořádání Majálesového průvodu - veřejnoprávní smlouva odboru SPDO MěÚ Žamberk o provedení stavby "rekonstrukce polní cesty C 8, k.ú. Helvíkovice" 52/2012-RADA/ Rada města - protokol Krajské hygienické stanice Pk Ústí nad Orlicí o kontrolním zjištění v Mateřské škole MŠ Čtyřlístek ze dne rozhodnutí Krajského úřadu Pardubice o změně souhlasu k provozování zařízení ke sběru odpadů a s jeho provozním řádem udělený společnosti BOR, s.r.o., Choceň na provozovnu ul. Zemědělská Žamberk 52/2012-RADA/ Rada města rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro rok 2012 dle tab. č. 1). 52/2012-RADA/ Rada města zprávu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 ke dni /2012-RADA/ Rada města 1. smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Českému červenému kříži, místní skupině ČČK č. reg. 145, 17. Listopadu 1070, Žamberk, IČ: , na humanitární činnost v roce 2012, ve výši Kč 2.000,--, 2. smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO Žamberk, IČ: , na kulturní, rekondiční a sportovní zajištění organizace v roce 2012, ve výši Kč ,--, 3. smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Svazu diabetiků, územní organizace Žamberk, Hluboká čp. 98, Žamberk IČ: , na rehabilitační cvičení a plavání, zdravotní a výchovnou činnost a rekondiční pobyty v roce 2012, ve výši Kč ,--, 4. smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Vodní záchranné služba ČČK, místní skupina Pastviny, Na Rybníku 261, Dlouhá Třebová, IČ: , na zajištění činnosti, výcviků a Strana 2/11

3 provozu při poskytování první předlékařské pomoci v rámci zabezpečení sezóny roku 2012 na lokalitě vodního díla Pastviny, ve výši Kč 2.000,--, 5. smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Klubu důchodců Žamberk, Albertova 357, Žamberk, IČ: , na úhradu nájemného a činnost klubu v roce 2012, ve výši Kč ,--, 6. smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 občanskému sdružení Amalthea, o.s., Husova 199, Pardubice, IČ: na financování projektu Podpora pro rodinu a dítě - na sociální služby určené rodinám, kterým hrozí odebrání dítěte do ústavní výchovy, nebo jejichž děti již v ústavní výchově umístěny jsou, ve výši Kč 1.000,-- starostu podpisem smluv 52/2012-RADA/ Rada města žádost P.Š. a M.D. o prominutí pohledávky města Žamberka z titulu pronájmu Divadelní kavárny v roce 2011 II. neschvaluje prominutí pohledávky města Žamberka P.Š. a M.D. z titulu neuhrazeného nájemného za pronájem Divadelní kavárny v Žamberku. 52/2012-RADA/ Rada města organizační směrnici OS 2116 Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji. 52/2012-RADA/ Rada města žádost příspěvkové organizace Základní škola Žamberk, Nádražní 743, Žamberk, o možnost jiného použití finančních prostředků z úplaty za školní družinu. I příspěvkové organizaci Základní škola Žamberk, Nádražní 743, Žamberk, použití finančních prostředků z úplaty za školní družinu v roce 2012 ve výši Kč na nákup balíčků pro žáky 1. ročníku dle návrhu organizace. 52/2012-RADA/ Rada města žádosti příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk, o povolení nákupu mrazící truhly a o odstranění hygienické závady. I příspěvkové organizaci Mateřská škola Čtyřlístek Žamberk, Tylova 1244, Žamberk, nákup mrazící truhly v ceně do Kč. Strana 3/11

4 II příspěvkové organizaci Mateřská škola Čtyřlístek Žamberk, Tylova 1244, Žamberk, nákup a instalaci žaluzií do všech jižních oken ve třídách budovy Mateřská škola Čtyřlístek Žamberk, v ceně do Kč (dle cenové nabídky oslovené firmy). IV. doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvkové organizaci Mateřská škola Čtyřlístek, Tylova 1244, Žamberk, zvýšení příspěvku na provoz pro rok 2012 o Kč. Příspěvek na provoz po úpravě bude pro rok 2012 činit Kč. Na zvýšení příspěvku na provoz budou použity finanční prostředky z výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her, které byly přijaty do rozpočtu města a jsou určeny na veřejně prospěšný účel. 52/2012-RADA/ Rada města žádost příspěvkové organizace Středisko volného času ANIMO Žamberk, 28. října 713, Žamberk, o příspěvek z rozpočtu města Žamberk na činnost zájmových útvarů. I příspěvkové organizaci Středisko volného času ANIMO Žamberk, 28. října 713, Žamberk, použití Kč z rezervního fondu organizace na činnost zájmových útvarů, a to na vybavení klubovny PC nastavitelnými židlemi k počítačům, na bezpečnostní a sportovní vybavení sportovních zájmových útvarů. 52/2012-RADA/ Rada města smlouvu o dílo s firmou EKOTOXA s.r.o. ve věci technické a odborné pomoci při 2. úplné aktualizaci územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Žamberk sloužících jako podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace, změn územně plánovací dokumentace a pro rozhodování v území, v rozsahu a pod podrobnosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb. v částce Kč Kč včetně DPH s konečnou lhůtou plnění nejpozději do Jiřího Dytrta, starostu 1. podpisem smlouvy o dílo s firmou EKOTOXA s.r.o. ve věci technické a odborné pomoci při 2. úplné aktualizaci územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Žamberk sloužících jako podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace, změn územně plánovací dokumentace a pro rozhodování v území, v rozsahu a pod podrobnosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb. v částce Kč Kč včetně DPH s konečnou lhůtou plnění nejpozději do Termín: /2012-RADA/ Rada města Strana 4/11

5 zapracování do KS zřízení věcného břemene na pozemcích parc.č. 660/5 a 667/53 v obci a k.ú. Žamberk dle GP č. pl /2012 na dobu určitou do za Kč 1.000,--. Žadatel: Bühler CZ s.r.o., Žamberk, Nádražní /2012-RADA/ Rada města I. souhlasí se vstupem a uložením kanalizačních přípojek v lokalitě Betlém na pozemích parc.č. 3818, 3814, 3816 a 3807/3/v k.ú.žamberk s podmínkou uvedení dotčených pozemků do původního stavu Tento souhlas je vystaven pro účely stavebního řízení. Žadatel: Vodovody a kanalizace Žamberk v.o.s., Masarykovo náměstí 166, Žamberk 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. starostu podpisem Smlouvy o právu k provedení stavby ve věci vstupu a uložení kanalizačních přípojek v lokalitě Betlém na pozemích parc.č. 3818, 3814, 3816 a 3807/3 v k.ú. Žamberk. Žadatel: Vodovody a kanalizace Žamberk v.o.s., Masarykovo náměstí 166, Žamberk Termín: /2012-RADA/ Rada města I. souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku parc.č. 2217/9 jako vlastník pozemku parc.č. 3785/1 v obci a k.ú. Žamberk. Tento souhlas je vystaven pro účely stavebního řízení. Žadatel: L.D. 52/2012-RADA/ Rada města I. souhlasí s umístěním STL plynovodní přípojky v délce 4 m do chodníku a 2 m do nezpevněné plochy v ulici Smetanova (parc.č. 3695) a Nad Poliklinikou (parc.č. 734/20) s podmínkou uvedené dotčených pozemků do původního stavu.tento souhlas je vystaven pro účely stavebního řízení. Žadatel: Projekční kancelář Ing. Jiří Adamec, Letohrad 52/2012-RADA/ Rada města I. souhlasí se vstupem a uložením kanalizační přípojky u Divišova divadla na pozemku parc.č. 366/3 v k.ú. Žamberk s podmínkou uvedení dotčeného pozemku do původního stavu.tento souhlas je vystaven pro účely stavebního řízení. Žadatel: Vodovody a kanalizace Žamberk v.o.s., Masarykovo náměstí 166, Žamberk Strana 5/11

6 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. podpisem Smlouvy o právu k provedení stavby ve věci vstupu a uložení kanalizační přípojky u Divišova divadla na pozemku parc.č. 366/3 v k.ú. Žamberk. Žadatel: Vodovody a kanalizace Žamberk v.o.s., Masarykovo náměstí 166, Žamberk Termín: /2012-RADA/ Rada města zadání výběrového řízení na provedení díla Rekonstrukce zařízení toalet Divišova divadla odbor REÚP dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberke vyzvat k podání nabídek na provedení díla Rekonstrukce zařízení toalet Divišova divadla tyto firmy a společnosti: 1.) Agrostav, a.s., Žamberk 2.) REKOS s.r.o., Žamberk 3.) STAPS s.r.o., Žamberk III. jmenuje komisi pro otevírání obálek a výběr dodavatele akce Rekonstrukce zařízení toalet Divišova divadla ve složení Ing. Petr Novotný, Milan Obst, Ing. Vladimír Fabián. Jednání komise proběhne dne ve hod v kanceláři 1.mistostarosty. 52/2012-RADA/ Rada města zadání výběrového řízení na provedení díla Rekonstrukce povrchu podlah chodeb v objektu ZŠ 28.října elektronickou aukcí odbor REÚP dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk vyzvat k podání nabídek na provedení díla Rekonstrukce povrchu podlah chodeb v objektu ZŠ 28.října tyto firmy a společnosti: 1.) Agrostav, a.s., Žamberk 2.) REKOS s.r.o., Žamberk 3.) STAPS s.r.o., Žamberk III. jmenuje jmenuje komisi pro výběrové řízení elektronickou aukcí a výběr dodavatele akce Rekonstrukce povrchu podlah chodeb v objektu ZŠ 28.října ve složení Ing. Petr Novotný, Ing. Vladimíra Středová (náhradník Jiří Dytrt), Milan Obst, Ing. Vladimír Fabián, Jaroslav Tajbr. Jednání komise proběhne dne ve hod v zasedací místnosti budovy radnice. 52/2012-RADA/ Rada města Strana 6/11

7 poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,00 Kč, dle Pravidel SAM 3221 pro dítě narozené od data včetně, dle přílohy. starostu podpisem smlouvy 52/2012-RADA/ Rada města smlouvu o výpůjčce mezi Střední školou automobilní Ústí nad Orlicí, jako půjčitelem, a městem Žamberk, jako vypůjčitelem a starostu podpisem smlouvy 52/2012-RADA/ Rada města informací vedoucí PRAV o žádosti o poskytnutí informace 52/2012-RADA/ Rada města přidělení bytu č. 4 pro příjmově vymezené osoby v čp. 1526, ul. Velký Hájek v Žamberku žadatelům J.a P.M. Byt se přiděluje za podmínek stanovených Pravidly pro pronajímání bytů v majetku města Žamberk pro příjmově vymezené osoby Správu budov Žamberk s.r.o. uzavřením smlouvy o poskytnutí vratné zálohy a nájemní smlouvy II náhradníka pro případ neuzavření smlouvy o nájmu a smlouvy o poskytnutí vratné zálohy nebo odstoupení od smlouvy, a to J.D. 52/2012-RADA/ Rada města I. doporučuje zastupitelstvu města prominutí pohledávky - poplatku z prodlení ve výši ,37 Kč M.N. 52/2012-RADA/ Rada města zprávu odboru ŽPZE Městského úřadu Žamberk II. souhlasí s kácením - 3 ks jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), na pozemku parcela č. 3 v k. ú. Žamberk. 52/2012-RADA/ Rada města Strana 7/11

8 zápis z jednání komise pro prevenci kriminality ze dne 11. dubna 2012 I v rámci programů prevence kriminality poskytnutí příspěvku z rozpočtu města, z kapitoly " Prevence kriminality" : Speciální základní škole Žamberk na projekt GO-GO prožitkový pobyt ve výši Kč a na projekt Týden bez domova ve výši Kč, Občanskému sdružení rodičů a přátel OU a PrŠ Žamberk na projekt Zdravá škola ve výši Kč, SVČ ANIMO Žamberk na projekt Dopravní soutěž pro ZŠ a MŠ ve výši Kč, Mateřské škole Čtyřlístek na projekt S dětmi bezpečně na hřišti i komunikacích ve výši Kč, občanskému sdružení CEMA Žamberk na projekt Klub bez klíče ve výši Kč. I starostu města podpisem smluv 52/2012-RADA/ Rada města smlouvy na realizaci představení hudebních skupin Epy de Mye a Tatroska na městské akci Majáles Jiřího Dytrta, starostu 1. podpisem smluv Termín: /2012-RADA/ Rada města zápis z jednání bytové komise ze dne /2012-RADA/ Rada města netrvat dále na výpovědi z nájmu bytu v č.p dané V.S. 52/2012-RADA/ Rada města netrvat dále na výpovědi z nájmu bytu v č.p dané Z.S. 52/2012-RADA/ Rada města netrvat na výpovědi z nájmu bytu v č.p. 449 dané A.J., za podmínky uzavření splátkového kalendáře 52/2012-RADA/ Rada města I. neschvaluje Strana 8/11

9 výměnu bytu v č.p. 457 V.Č. a R.K. z důvodu vedení v seznamu dlužníků města. 52/2012-RADA/ Rada města přidělení bytu v č.p. 457/4 B.K. na dobu určitou s podmínkou předání současného bytu. 52/2012-RADA/ Rada města nákup sbírkového předmětu - obrazu Oldřicha Fiedlera Pohled na Žamberk za kupní cenu 6.000,00 Kč a pověřuje ředitelku Městského muzea Žamberk Bc. Lucii Ralikovou podpisem kupní smlouvy. 52/2012-RADA/ Rada města oznámení Školní jídelny o zvýšení cen obědů od z důvodu navýšení cen potravin 52/2012-RADA/ Rada města oznámení ředitele ZŠ 743 o volném dni pro žáky dne a /2012-RADA/ Rada města oznámení ředitelky MŠ Čtyřtlístek o uzavření školy v době letních prázdnin od /2012-RADA/ Rada města oznámení ředitelky MŠ Sluníčko o uzavření školy v době letních prázdnin od /2012-RADA/ Rada města dodatky č. 1 a č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby v městské autobusové dopravě k zajištění ostatní obslužnosti 1. Jiřího Dytrta, starostu 1. podpisem obou dodatků Strana 9/11

10 Termín: /2012-RADA/ Rada města žádost Sdružení obrany spotřebitelů, Albrechtice nad Orlicí o finanční příspěvek na činnost II. neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku 52/2012-RADA/ Rada města změnu osoby nájemce bytu č. 18 v č.p U Polikliniky z D.H. zpět na I. a P.Š. 52/2012-RADA/ Rada města sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ve věci problematiky možnosti vrácení části dotace v závislosti na počtu bytových jednotek, které se nepodařilo zkolaudovat v určitém termínu v lokalitě Albertinum I 52/2012-RADA/ Rada města I. odvolává Petra Andrleho, Roberta Tomáše a Jiřího Dytrta z komise pro prevenci kriminality ke dni /2012-RADA/ Rada města zábor veřejného prostranství - části chodníku parc.č. 3752/3 v k.ú. Žamberk v části přiléhající k pozemku parc.č. 313/3 a 314/2 na kterém je postaven dům č.p. 764 od do z důvodu opravy komínu na uvedené nemovitosti. Žadatel: H.K. 52/2012-RADA/ Rada města ukončení dohody o pracovní činnosti s I.P. k Jiří Dytrt starosta Ing. Petr Novotný 1. místostarosta Strana 10/11

11 Strana 11/11

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013 79/2013-RADA/3644-79. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing.arch. Vladimíru Středovou 79/2013-RADA/3645-79. Rada města předložený program jednání RM 79/2013-RADA/3646-79. Rada města informaci o splněných

Více

Usnesení RM č. 89/2013-RADA ze dne 26.09.2013

Usnesení RM č. 89/2013-RADA ze dne 26.09.2013 89/2013-RADA/4086-89. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 89/2013-RADA/4087-89. Rada města předložený program jednání RM 89/2013-RADA/4088-89. Rada města I. ukládá 1. Ing.

Více

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015 16/2015-RADA/793-16. Rada města ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou 16/2015-RADA/794-16. Rada města předložený program jednání RM 16/2015-RADA/795-16. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015 17/2015-RADA/872-17. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 17/2015-RADA/873-17. Rada města předložený program jednání RM 17/2015-RADA/874-17. Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 69/2012-RADA ze dne 20.12.2012

Usnesení RM č. 69/2012-RADA ze dne 20.12.2012 69/2012-RADA/3125-69. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 69/2012-RADA/3126-69. Rada města předložený program jednání RM 69/2012-RADA/3127-69. Rada města informaci o splnění

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013 75/2013-RADA/3389-75. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 75/2013-RADA/3390-75. Rada města předložený program jednání RM 75/2013-RADA/3391-75. Rada města informaci o splněných usnesení č.

Více

Usnesení RM č. 14/2015-RADA ze dne 21.05.2015

Usnesení RM č. 14/2015-RADA ze dne 21.05.2015 14/2015-RADA/728-14. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 14/2015-RADA/729-14. Rada města předložený program jednání RM 14/2015-RADA/730-14. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk

Více

čj. zápisu MCH 3928/2009 spisová značka 3294/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. zápisu MCH 3928/2009 spisová značka 3294/2009/OVV Rada města Chropyně čj. zápisu MCH 3928/2009 spisová značka 3294/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 81. zasedání dne 7. července 2009 R M 1 / 8 1 / 0 9 b e r e n a v ě d o m í Informativní zprávu

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 Usnesení 294/2015 - RM 9 ze dne 11. 5. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2261/12/2007 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-7/2008 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-7/2008 které se konalo v pondělí 16.6..2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Jaromír

Více

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.03.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 29. října 2008

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 29. října 2008 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 32.

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

U S N E S E N Í č. 49 z 46. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 12.3.2013

U S N E S E N Í č. 49 z 46. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 12.3.2013 U S N E S E N Í č. 49 z 46. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 12.3.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více