VÝROČNÍ ZPRÁVA monolitické betonové konstrukce, skelety, založení staveb, průmyslové stavby, opěrné zdi, rekonstrukce budov 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. monolitické betonové konstrukce, skelety, založení staveb, průmyslové stavby, opěrné zdi, rekonstrukce budov 1"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 6 U Rakovky Praha 4 IČ monolitické betonové konstrukce, skelety, založení staveb, průmyslové stavby, opěrné zdi, rekonstrukce budov 1

2 OBSAH I. Úvodní slovo k výroční zprávě II. Výroční zpráva za účetní rok 6 III. Účetní závěrka a) Rozvaha b) Výkaz zisku a ztráty c) Příloha k účetní závěrce d) Zpráva auditora k účetní závěrce IV. Vybrané údaje z rozvahy a výsledovky za roky 4 6 V. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami VI. Zpráva auditora

3 I. Úvodní slovo k výroční zprávě firmy za rok 6 Jménem vedení i jménem zaměstnanců společnosti si dovoluji konstatovat, že uplynulé účetní období v intervalu červenec 6 až prosinec 7 bylo obdobím úspěšným. Firma i v rámci nově uspořádaných majetkových vztahů zaznamenala v porovnání s uplynulými lety pokračující růst objemu výroby a upevnila si postavení u významných investorů v regionu hl. m. Prahy. Z nejvýznamnějších zakázek lze jmenovat Central Park Praha, Podvinný Mlýn, Byty Libuš, BD Starochodovská, Depozitář Muzea hl.m.prahy, Jamaha Praha 4, PD Křižíkova 44, OS Trója, Hagibor Office Building, Náměstíčko Wuchterlova, Přístavba AVE Pražská ul., Studentský penzion Na Paloučku Praha 4, AVENIUM Maniny Praha 7, BD Srbínská Praha 1, BD Nedvězská Praha 1, Eden Bratislava SK, BD Bohdalec, BD Vokovice a jiné V oblasti technologií se firma soustředila na nové bednící technologie a úzce spolupracovala s firmou DOKA, jak v oblasti projekce bednění, tak v oblasti zvýšených nároků bezpečnosti práce. Společnost v uplynulém období výrazně investovala do strojního vybavení a související měřící techniky na zpracování betonu v oblasti průmyslových podlah. Firma pokračovala v přípravě na získání certifikace integrovaného řízení společnosti dle požadavků ČSN EN ISO 91 : 1, ČSN EN ISO 141 : 5 a OHSAS 181 : 1999 s cílem ukončení celého procesu v červnu 8. Jsme si vědomi toho, že dosažená pozitiva v uplynulém období byla nejen výsledkem naší práce, ale že byla podmíněna i řadou příznivých přístupů našich partnerů. Děkuji proto jménem společnosti za pochopení, pomoc a konstruktivní součinnost akcionářů, obchodních partnerů a všech zaměstnanců. Věřím, že při adekvátní konstruktivní spolupráci a pracovním nasazení bude stejně úspěšné i následující období. Ing. Pavel Bartoň předseda představenstva společnosti TERRACON, a.s. 3

4 II. Výroční zpráva za období 7/6 1/7 1) Základní údaje Obchodní jméno: Současná adresa sídla: U Rakovky 849, Praha 4 - Kunratice, 148 Společnost vznikla v roce 1995 zápisem v obchodním rejstříku při Městském soudu v Praze, odd. B, vložka Předmětem podnikání jsou dle stanov: - čl. 4 Poradenská činnost ve stavebnictví Inženýrská činnost ve stavebnictví Provádění staveb dopravních Koupě zboží, za účelem dalšího prodeje a prodej v rámci volné živnosti Zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví Provádění staveb včetně jejich změn Projektová činnost ve výstavbě Firmu vlastní jediný akcionář: Zakládání Group a.s., Praha 8, Rohanský ostrov ) Údaje o základním kapitálu Základní kapitál firmy činí 36 Kč a tvoří jej 7 ks akcií ve jmenovité hodnotě 5 Kč v listinné podobě. 3) Údaje o činnosti a) Hlavní oblasti činnosti Firma se zabývá zejména realizací železobetonových konstrukcí a konstrukcemi, které navazují na specielní technologie založení staveb, tak i kompletní železobetonové konstrukce kombinované se zděnými nosnými systémy. Samostatnou oblastí je provádění železobetonových průmyslových podlah s upraveným povrchem. V období 7/6 až 1/7 společnost realizovala rovněž rekonstrukce objektů, kompletní průmyslový objekt a stavby v oblasti dopravního a vodohospodářského stavitelství. 4

5 Přehled realizovaných staveb Hala Step RD Trója bazén, oplocení RD Beroun OS Trója, PPO Hagibor Office Building BD Machka Villa Nelis, Černošice Náměstíčko Wuchterlova Přístavba AVE, Pražská ul. Studenský penzion Na Paloučku, Pha 4 AVENIUM Maniny, Praha 7 Garáže Persa, Praha 4 Most Hostivař BD Srbínská, Praha 1 BD Nedvězská, Praha 1 Kaučuk Kralupy - šachty Terasy - Odolena Voda OC Dragoun, Cheb Bazén Hloubětín Eden Bratislava-SK BD Bohdalec BD Vokovice BD Dobronická Skladový areál Evropská Central Park Praha Žižkov Stanice metra Letňany Olomouc Kaufland Podvinný Mlýn Dům Satalice Císařka, Motol Byty Libuš II. etapa Panorama Křížová, Praha 5 o.z. Březno, Chomutov Bazén, ul. Barrandovská RD Klánovice III. BD Starochodovská o.z. Humpolec III. BD Gotthardská Depozitář Muzea hl.m. PrahyStodůlky Autocentrum Chodovec BD Musílkova, Praha 5- Košíře Opatov I., podklad.betony BD Budějovická Na Stráži (), Praha 8 BD Říčany Jamaha - Vrbova, Praha 4 Zlosyň ČOV Křižíkova 44 b) Údaje o tržbách a výsledku hospodaření (v mil. Kč) 3 Realizované tržby 3,6 3, Provozní výsledek hospodaření 6,3 13, Výsledek hospodaření po zdanění 6, 9,4 Stav pracovníků /5-6/6 7/6-1/7 49,4 9, 5,7 76,9 6, 18, 1 35,6 67,7 49,

6 III. Účetní závěrka - a) Rozvaha ROZVAHA K datu AKTIVA 317 (v celých tisících Kč) Minimální závazný výčet inform ací podle vyhlášky 5/ Sb. Název a sídlo účetní jednotky: C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. Materiál Nedokončená výroba a polotovary U Rakovky Praha 4 IČO: Běžné účetní období Brutto b a Korekce Netto Min.úč. období Netto Výrobky 4. Zvřata 5. Zboží AKTIVA b a AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek Běžné účetní období Brutto Korekce Netto Min.úč. období Netto Poskytnuté zálohy na zásoby C. II Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv B. I. Zřizovací výdaje 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3. Software 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní 4. Ocenitelná práva 7. Jiné pohledávky 5. Goodwill 8. Odložená daňová pohledávka 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý nehm. majetek Dlouhodobý hmotný majetek B. II. C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. Pohledávky z obchodních vztahů 8. Poskytnuté zálohy na DNM B. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pozemky 3. Pohledávky - podstatný vliv Stavby 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. maj. 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Stát - daňové pohledávky 5. Základní stádo a tažná zvířata 9. Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. Peníze B. III. Podíly v ovládaných a řízených osobách Účty v bankách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Krátkodobý finanční majetek 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv D. I. 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek D. I. Náklady příštích období Časové rozlišení 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Komplexní náklady příštích období 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 3. Příjmy příštích období 6

7 PASIVA označ. a. b PASIVA CELKEM Vlastní kapitál A. Základní kapitál A. I. A. I. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku Běžné účetní období 5 Min.úč. období PASIVA Běžné účetní období 5 Min.úč. období 6 Krátkodobé závazky B. III. Závazky z obchodních vztahů B. III. Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení 3. Změny základního kapitálu Kapitálové fondy A. II. b a. 5. Závazky k zaměstnancům A. II. Emisní ažio 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Ostatní kapitálové fondy 7. Stát - daňové závazky a dotace 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 8. Krátkodobé přijaté zálohy Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 9. Vydané dluhopisy A. III. Fondy ze zisku Dohadné účty pasivní A. III. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 1 Jiné závazky 3. Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. Nerozdělený zisk minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry -8 3 Neuhrazená ztráta minulých let A. V Krátkodobé finanční výpomoci C. I. Časové rozlišení C. I.. Výdaje příštích období B. I. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Výnosy příštích období Rezerva na důchody a podobné závazky 3. Rezerva na daň z příjmů 4. Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky 5 15 B. II. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba 3. Závazky - podstatný vliv 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Datum ses tavení 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 13.únor 8 6. Vydané dluhopisy Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 7. Dlouhodobé směnky k úhradě tel.: 8. Dohadné účty pasivní 9. Jiné závazky Odložený daňový závazek

8 III. Účetní závěrka - b) Výkaz zisků a ztrát K datu (v celých tisících Kč) U Rakovky Praha 4 IČO: minulém Obchodní marže II. Výkony II. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti 3. Aktivace B. Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby + Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti adružstva 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. F. F. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a kom plexních nákladů příštích období G. IV. H. Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady V. I. výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L Náklady z přecenění cenných papírů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finančnínáklady XII. P. Q. Q. XIII. R. Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běžnou činnost odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy - splatná - odložená Mimořádný hospodářský výsledek Převod podílu na hospodářském výsledku *** Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů z mimořádné činnosti S. T Mimořádné náklady S. * Převod finančních výnosů - splatná ** Převod finančních nákladů * Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku IX. Datum sestavení 13.únor 8 Podpis statutárního orgánu nebo fyzickéosoby, která je účetní jednotkou Osobaodpovědná za účetní závěrku (jménoa podpis) Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů * Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem K. Náklady vynaložené na prodané zboží + VII. VIII. Tržby za prodej zboží A. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku sledovaném 1 I. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Skutečnost v účetním období a Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Název a sídlo účetní jednotky: Označení 1 a VI. 317 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky 5/ Sb. Skutečnost v účetním období sledovaném minulém Označení Výkaz zisku a ztráty Provozní výsledek hospodaření tel.: 8

9 III. Účetní závěrka - c) Příloha k účetní závěrce, U Rakovky 849, 148 Praha 4 Údaje o zaměstnancích a osobních nákladech: v tis. Kč 5 Příloha k účetní závěrce k 317 Společnost od 8 přechází na kalendářní rok. Účetní závěrka k 317 je sestavena za období 7.6 až 317 (dále označováno r. 6) tj. za 18 měsíců. Minulé období trvalo od 5 do (dále označováno jako r. 5). I. Obecné údaje Průměrný počet zaměstnanců - z toho řídících pracovníků osobní náklady celkem - z toho mzdové nákl. zaměstnanců osobní nákl. řídících pracovníků Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů byly v r. 6 vyplaceny ve výši 16 tis. Kč. Výše půjček, záruk a jiných plnění Obchodní jméno a právní forma společnosti: Sídlo: U Rakovky 849, 148 Praha 4 Právní forma: akciová společnost Žádné půjčky ani jiná plnění nebyla řídícím pracovníkům a členům statutárních a dozorčích orgánů poskytnuta. IČ: II. Informace o použitých způsobech oceňování Datum vzniku: Zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka Hlavní předmět podnikání: stavební výroba Osoby podílející se více než % na základním kapitálu : Zakládání Group a.s., Rohanský ostrov, Praha 8 1 % podíl Společnost je součástí skupiny TERRAFIN GROUP a schéma skupiny je přílohou. Statutární orgán: Představenstvo: složení k 317 předseda představenstva : Ing. Pavel Bartoň místopředseda představenstva: Ivan Božek Dozorčí rada k 317 předseda: Ing. Zdeněk Rataj místopředseda: Ing. Milan Král člen: Ing Ladislav Brož Změny a dodatky v obchodním rejstříku: v účetním období 6 nedošlo ke změnám Organizační struktura společnosti : Společnost není členěna na provozovny. Majetkové účasti v jiných společnostech: nejsou účetních metodách, obecných účetních zásadách a 1) Způsob ocenění a) zásoby nakupované se oceňují pořizovací cenou včetně vedlejších nákladů pořízení, zásoby ve vlastní režii jsou oceňovány na úrovni přímých nákladů. b) společnost nevytváří DHM a DNM ve vlastní režii c) CP společnost nevlastní ) Způsob stanovení reprodukční PC Reprodukční pořizovací cena nebyla v roce 6 použita. 3) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů Mezi vedlejší pořizovací náklady zahrnované do ocenění zásob se účtuje doprava a čerpání betonů. 4) Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období s vyčíslením peněžitých částek Proti roku 5 nedošlo k podstatným změnám. 9

10 b) finanční pronájem s následnou koupí - společnost má pronajaty tyto prostředky: (v tis. Kč) 5) Způsob stanovení opravných položek k majetku Opravné položky společnost vytváří pouze k pohledávkám po splatnosti. Daňové opravné položky jsou vytvářeny dle zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, účetní opravné položky k vybraným pohledávkám po lhůtě splatnosti nad 1 rok jsou tvořeny do 1%. 6) Způsob sestavení odpisových plánů a použité odpisové účetních odpisů metody při stanovení Odpisový plán vychází z předpokládané doby použitelnosti, odpisuje se rovnoměrně i zrychleně. 7) Způsob přepočtů údajů v cizích měnách na českou měnu Údaje v cizích měnách jsou přepočítávány na Kč kurzem ČNB v souladu se zákonem o účetnictví. Společnost používá pevný kurz platný k začátku prvního případu. Ke změně by došlo jen při větších výkyvech. Zůstatky účtů v cizích měnách jsou k rozvahovému dni účetní závěrky přepočítány kurzem ČNB platným k tomuto dni. IV. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 1) Významné události, které mají vliv na hodnocení finanční a majetkové pozice společnosti. vysokozdv.vozík Desta střihačka bet.oceli ohýbačka bet.oceli Škoda Octavia Volkswagen-nákl. Střihačka+ohýbačka PC uhrazeno neuhrazeno uhrazeno neuhrazeno V účetním období 6 byla uzavřena jedna leasingová smlouva na dva stroje společně střihačku a ohýbačku betonářské oceli. d) přehled o přírůstcích a úbytcích DM v pořizovacích cenách podle skupin v tis. Kč 5 Přírůstek Stroje,přístroje Dopravní prostředky Inventář Software 6 Úbytek odpisy dle odpisového plánu celkem Přírůstek 13 Úbytek Významné změny nebyly. ) Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek e) Majetek, jehož reálné ocenění je vyšší než ocenění v účetnictví - není a) rozpis na hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí v tis. Kč 5 6 PC Oprávky ZC PC oprávky ZC Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Celkem f) Zastavený majetek - není 3) Pohledávky tis.kč souhrnná výše pohledávek z obchodního styku nad 18 dní po lhůtě splatnosti: z toho pohledávky nad 1 rok : Pohledávky ve skupině 46 8 tis. Kč

11 Celkově pohledávky dlouhodobé tis. Kč, z toho splatné za 5 a více let: 9 tis. Kč. Záruky poskytnuté KB a.s. a ČSOB jsou jištěny zárukami poskytnutými mateřskou společností. V roce 6 byla přijata bankovní záruka 148 tis. Kč Společnost nemá pohledávky kryté zástavou nebo jiným způsobem. 6) Výnosy ze stavební výroby tis. Kč Tuzemsko Zahraničí 4) Vlastní kapitál (v tis. Kč) vlastní kapitál ke dni účetní uzávěrky : - základní kapitál - rezervní fond - nerozd. zisk min. let - výsledek hospodaření za účetní období Po datu účetní závěrky nedošlo k událostem, které by významně ovlivnily majetkovou a finanční situaci a.s. V Praze dne 13.8 Výsledek hospodaření za rok 5 byl použit na příděl do rezervního fondu ve výši 91 tis. Kč a k výplatě dividend ve výši 7 5 tis. Kč Zpracoval: L.Mašková Za Ing Bartoň Pavel předseda představenstva Základní kapitál společnosti je kryt 7 listinnými akciemi na majitele ve jmenovité hodnotě á 5 tis. Kč. Božek Ivan místopředseda představenstva 5) Závazky tis.kč závazky z obchodního styku nad 18 dní po splatnosti: Příloha: přehled podniků ve skupině závazky ke skupině: 371 tis. Kč Závazky nevedené v účetnictví: Společnosti poskytují bankovní záruky na uhrazené pozastávky dvě instituce: Komerční banka a.s tis. Kč se splatností: ČSOB a.s tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Bankovní záruky zajišťují platbu pozastávek odběratelem před termínem splatnosti a tím lepší finanční situaci a.s. 11

12 III. Účetní závěrka - c) Zpráva auditora k účetní závěrce 1

13 IV. Vybrané údaje z rozvahy a výsledovky za roky 4 6 Vybrané údaje z rozvahy v tis. Kč označ. AKTIVA b a AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek B. I až 317 netto Nedokončený dlouhodobý nehm. m ajetek 17 Dlouhodobý hmotný majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. Pohledávky z obchodních vztahů 6. Stát - daňové pohledávky 7. Ostatní poskytnuté zálohy 8. Dohadné účty aktivní 9. C. IV. Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek C. IV. Peníze Účty v bankách Časové rozlišení D. I. Náklady příštích období 3. Příjmy příštích období PASIVA označ. a Software 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí D. I. 5 až netto 174 B. II. C. I. 4 až 314 netto A. b A. V Základní kapitál Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) Cizí zdroje B. II. Dlouhodobé závazky Odložený daňový závazek Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 6. pojištění 47 Krátkodobé závazky B. III. B. III. Závazky z obchodních vztahů C. I. C. I až 317 Vlastní kapitál Fondy ze zisku A. III. A. III. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond B. 5 až PASIVA CELKEM A. I. A. I. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku A. IV. 4 až 314 Závazky k zaměstnancům Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Časové rozlišení Výdaje příštích období Dohadné účty pasivní 13

14 Vybrané údaje z výsledovky v tis. Kč Označení 4 až 314 a Výkony II. II. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu vnitropodnik. zásob vlastní výroby Výkonová spotřeba B. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota + C. Osobní náklady C. Mzdové náklady 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. Skutečnost v účetním období 5 až 7.6 až Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky F. G. IV. H. Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy 35 Nákladové úroky N. XI. Ostatní finanční výnosy Ostatní finančnínáklady O. Finanční výsledek hospodaření * - splatná - odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost Daň z příjmů za běžnou činnost Q. Q. ** XIII. Mimořádné výnosy Mimořádné náklady R. * *** Mimořádný výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním

15 V. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle ustanovení 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, za období od 7.6 do 317. Společnost je přímo ovládaná jedinou osobou Zakládání Group a.s. jako 1% vlastníkem. Ve vzájemných vztazích provedl jako dodavatel stavebních prací výkony v objemu 8 47 tis Kč, jako objednatel v částce 11 tis Kč. Nepřímo ovládajícími osobami jsou společnosti Trilet Ground Services, a.s. (TGS) a Terrafin Group, a.s. (TFG). Schéma skupiny propojených osob (holdingu) je uvedeno na následující stránce. Přehled dodavatelských vztahů v rámci holdingu jako zhotovitel Kč v tis. Zakládání Group a.s. Zakládání staveb a.s. Dospol-Zakládání s.r.o. CELKEM jako objednatel Kč v tis V období od 7.6 do 317 nevznikla ovládané osobě v důsledku vlivu ovládající osoby, resp. osob propojených, žádná majetková újma. 15

16 Schéma skupiny TERRAFIN GROUP, a.s. k 317 TFG, a.s. 1% TGS, a.s. 1% Zakl.staveb,a.s. Půjčovna strojů spec.zakl.a.s. 1% DOSPOL-Zakládání s.r.o. 1% Zakládání staveb d.o.o. 1% 1% Zakládání Group, a.s. 1% Zakládanie stavieb s.r.o. 1% 5% 5% FG Consult s.r.o. REFIN s.r.o. 6% 16

17 VI. Zpráva auditora 17

18 Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a za ověření účetní závěrky Osoby odpovědné za výroční zprávu: Za skutečnosti uvedené ve zprávě odpovídají a čestně prohlašují, že žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení firmy a vydaných cenných papírů, nebyly opomenuty či zkresleny... Ing. Pavel Bartoň předseda představenstva. Ivan Božek místopředseda představenstva Auditor společnosti: Název firmy: Sídlo: IČO: Číslo osvědčení: HAYEK, spol. s.r.o., holding Jindřišská 5, 11 Praha Odpovědný auditor: Číslo osvědčení: Ing. Miroslava Hájková 15 V Praze dne

19 U Rakovky Praha 4 Tel.: Fax:

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

02/10/ :28 DIČ: POD: 534 OBD: Minimální závazný výčet informací R O Z V A H A Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

02/10/ :28 DIČ: POD: 534 OBD: Minimální závazný výčet informací R O Z V A H A Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky 02/10/2007 07:28 DIČ: POD: 534 OBD: 200612 Minimální závazný výčet informací R O Z V A H A Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky podle vyhlášky č. 500/2002 Sb v plném rozsahu k 31/12/2006 BD Tylova

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni 31. prosinec MONTAKO- obchod s.r.o.

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni 31. prosinec MONTAKO- obchod s.r.o. Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31. prosinec 212 Obchodní firma nebo jiný název jednotky MONTAKO- obchod s.r.o. ( v celých tisících Kč

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p.

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomické aspekty hospodaření

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více