VÝROČNÍ ZPRÁVA monolitické betonové konstrukce, skelety, založení staveb, průmyslové stavby, opěrné zdi, rekonstrukce budov 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. monolitické betonové konstrukce, skelety, založení staveb, průmyslové stavby, opěrné zdi, rekonstrukce budov 1"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 6 U Rakovky Praha 4 IČ monolitické betonové konstrukce, skelety, založení staveb, průmyslové stavby, opěrné zdi, rekonstrukce budov 1

2 OBSAH I. Úvodní slovo k výroční zprávě II. Výroční zpráva za účetní rok 6 III. Účetní závěrka a) Rozvaha b) Výkaz zisku a ztráty c) Příloha k účetní závěrce d) Zpráva auditora k účetní závěrce IV. Vybrané údaje z rozvahy a výsledovky za roky 4 6 V. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami VI. Zpráva auditora

3 I. Úvodní slovo k výroční zprávě firmy za rok 6 Jménem vedení i jménem zaměstnanců společnosti si dovoluji konstatovat, že uplynulé účetní období v intervalu červenec 6 až prosinec 7 bylo obdobím úspěšným. Firma i v rámci nově uspořádaných majetkových vztahů zaznamenala v porovnání s uplynulými lety pokračující růst objemu výroby a upevnila si postavení u významných investorů v regionu hl. m. Prahy. Z nejvýznamnějších zakázek lze jmenovat Central Park Praha, Podvinný Mlýn, Byty Libuš, BD Starochodovská, Depozitář Muzea hl.m.prahy, Jamaha Praha 4, PD Křižíkova 44, OS Trója, Hagibor Office Building, Náměstíčko Wuchterlova, Přístavba AVE Pražská ul., Studentský penzion Na Paloučku Praha 4, AVENIUM Maniny Praha 7, BD Srbínská Praha 1, BD Nedvězská Praha 1, Eden Bratislava SK, BD Bohdalec, BD Vokovice a jiné V oblasti technologií se firma soustředila na nové bednící technologie a úzce spolupracovala s firmou DOKA, jak v oblasti projekce bednění, tak v oblasti zvýšených nároků bezpečnosti práce. Společnost v uplynulém období výrazně investovala do strojního vybavení a související měřící techniky na zpracování betonu v oblasti průmyslových podlah. Firma pokračovala v přípravě na získání certifikace integrovaného řízení společnosti dle požadavků ČSN EN ISO 91 : 1, ČSN EN ISO 141 : 5 a OHSAS 181 : 1999 s cílem ukončení celého procesu v červnu 8. Jsme si vědomi toho, že dosažená pozitiva v uplynulém období byla nejen výsledkem naší práce, ale že byla podmíněna i řadou příznivých přístupů našich partnerů. Děkuji proto jménem společnosti za pochopení, pomoc a konstruktivní součinnost akcionářů, obchodních partnerů a všech zaměstnanců. Věřím, že při adekvátní konstruktivní spolupráci a pracovním nasazení bude stejně úspěšné i následující období. Ing. Pavel Bartoň předseda představenstva společnosti TERRACON, a.s. 3

4 II. Výroční zpráva za období 7/6 1/7 1) Základní údaje Obchodní jméno: Současná adresa sídla: U Rakovky 849, Praha 4 - Kunratice, 148 Společnost vznikla v roce 1995 zápisem v obchodním rejstříku při Městském soudu v Praze, odd. B, vložka Předmětem podnikání jsou dle stanov: - čl. 4 Poradenská činnost ve stavebnictví Inženýrská činnost ve stavebnictví Provádění staveb dopravních Koupě zboží, za účelem dalšího prodeje a prodej v rámci volné živnosti Zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví Provádění staveb včetně jejich změn Projektová činnost ve výstavbě Firmu vlastní jediný akcionář: Zakládání Group a.s., Praha 8, Rohanský ostrov ) Údaje o základním kapitálu Základní kapitál firmy činí 36 Kč a tvoří jej 7 ks akcií ve jmenovité hodnotě 5 Kč v listinné podobě. 3) Údaje o činnosti a) Hlavní oblasti činnosti Firma se zabývá zejména realizací železobetonových konstrukcí a konstrukcemi, které navazují na specielní technologie založení staveb, tak i kompletní železobetonové konstrukce kombinované se zděnými nosnými systémy. Samostatnou oblastí je provádění železobetonových průmyslových podlah s upraveným povrchem. V období 7/6 až 1/7 společnost realizovala rovněž rekonstrukce objektů, kompletní průmyslový objekt a stavby v oblasti dopravního a vodohospodářského stavitelství. 4

5 Přehled realizovaných staveb Hala Step RD Trója bazén, oplocení RD Beroun OS Trója, PPO Hagibor Office Building BD Machka Villa Nelis, Černošice Náměstíčko Wuchterlova Přístavba AVE, Pražská ul. Studenský penzion Na Paloučku, Pha 4 AVENIUM Maniny, Praha 7 Garáže Persa, Praha 4 Most Hostivař BD Srbínská, Praha 1 BD Nedvězská, Praha 1 Kaučuk Kralupy - šachty Terasy - Odolena Voda OC Dragoun, Cheb Bazén Hloubětín Eden Bratislava-SK BD Bohdalec BD Vokovice BD Dobronická Skladový areál Evropská Central Park Praha Žižkov Stanice metra Letňany Olomouc Kaufland Podvinný Mlýn Dům Satalice Císařka, Motol Byty Libuš II. etapa Panorama Křížová, Praha 5 o.z. Březno, Chomutov Bazén, ul. Barrandovská RD Klánovice III. BD Starochodovská o.z. Humpolec III. BD Gotthardská Depozitář Muzea hl.m. PrahyStodůlky Autocentrum Chodovec BD Musílkova, Praha 5- Košíře Opatov I., podklad.betony BD Budějovická Na Stráži (), Praha 8 BD Říčany Jamaha - Vrbova, Praha 4 Zlosyň ČOV Křižíkova 44 b) Údaje o tržbách a výsledku hospodaření (v mil. Kč) 3 Realizované tržby 3,6 3, Provozní výsledek hospodaření 6,3 13, Výsledek hospodaření po zdanění 6, 9,4 Stav pracovníků /5-6/6 7/6-1/7 49,4 9, 5,7 76,9 6, 18, 1 35,6 67,7 49,

6 III. Účetní závěrka - a) Rozvaha ROZVAHA K datu AKTIVA 317 (v celých tisících Kč) Minimální závazný výčet inform ací podle vyhlášky 5/ Sb. Název a sídlo účetní jednotky: C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. Materiál Nedokončená výroba a polotovary U Rakovky Praha 4 IČO: Běžné účetní období Brutto b a Korekce Netto Min.úč. období Netto Výrobky 4. Zvřata 5. Zboží AKTIVA b a AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek Běžné účetní období Brutto Korekce Netto Min.úč. období Netto Poskytnuté zálohy na zásoby C. II Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv B. I. Zřizovací výdaje 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3. Software 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní 4. Ocenitelná práva 7. Jiné pohledávky 5. Goodwill 8. Odložená daňová pohledávka 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý nehm. majetek Dlouhodobý hmotný majetek B. II. C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. Pohledávky z obchodních vztahů 8. Poskytnuté zálohy na DNM B. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pozemky 3. Pohledávky - podstatný vliv Stavby 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. maj. 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Stát - daňové pohledávky 5. Základní stádo a tažná zvířata 9. Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. Peníze B. III. Podíly v ovládaných a řízených osobách Účty v bankách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Krátkodobý finanční majetek 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv D. I. 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek D. I. Náklady příštích období Časové rozlišení 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Komplexní náklady příštích období 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 3. Příjmy příštích období 6

7 PASIVA označ. a. b PASIVA CELKEM Vlastní kapitál A. Základní kapitál A. I. A. I. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku Běžné účetní období 5 Min.úč. období PASIVA Běžné účetní období 5 Min.úč. období 6 Krátkodobé závazky B. III. Závazky z obchodních vztahů B. III. Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení 3. Změny základního kapitálu Kapitálové fondy A. II. b a. 5. Závazky k zaměstnancům A. II. Emisní ažio 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Ostatní kapitálové fondy 7. Stát - daňové závazky a dotace 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 8. Krátkodobé přijaté zálohy Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 9. Vydané dluhopisy A. III. Fondy ze zisku Dohadné účty pasivní A. III. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 1 Jiné závazky 3. Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. Nerozdělený zisk minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry -8 3 Neuhrazená ztráta minulých let A. V Krátkodobé finanční výpomoci C. I. Časové rozlišení C. I.. Výdaje příštích období B. I. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Výnosy příštích období Rezerva na důchody a podobné závazky 3. Rezerva na daň z příjmů 4. Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky 5 15 B. II. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba 3. Závazky - podstatný vliv 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Datum ses tavení 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 13.únor 8 6. Vydané dluhopisy Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 7. Dlouhodobé směnky k úhradě tel.: 8. Dohadné účty pasivní 9. Jiné závazky Odložený daňový závazek

8 III. Účetní závěrka - b) Výkaz zisků a ztrát K datu (v celých tisících Kč) U Rakovky Praha 4 IČO: minulém Obchodní marže II. Výkony II. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti 3. Aktivace B. Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby + Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti adružstva 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. F. F. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a kom plexních nákladů příštích období G. IV. H. Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady V. I. výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L Náklady z přecenění cenných papírů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finančnínáklady XII. P. Q. Q. XIII. R. Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běžnou činnost odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy - splatná - odložená Mimořádný hospodářský výsledek Převod podílu na hospodářském výsledku *** Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů z mimořádné činnosti S. T Mimořádné náklady S. * Převod finančních výnosů - splatná ** Převod finančních nákladů * Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku IX. Datum sestavení 13.únor 8 Podpis statutárního orgánu nebo fyzickéosoby, která je účetní jednotkou Osobaodpovědná za účetní závěrku (jménoa podpis) Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů * Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem K. Náklady vynaložené na prodané zboží + VII. VIII. Tržby za prodej zboží A. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku sledovaném 1 I. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Skutečnost v účetním období a Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Název a sídlo účetní jednotky: Označení 1 a VI. 317 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky 5/ Sb. Skutečnost v účetním období sledovaném minulém Označení Výkaz zisku a ztráty Provozní výsledek hospodaření tel.: 8

9 III. Účetní závěrka - c) Příloha k účetní závěrce, U Rakovky 849, 148 Praha 4 Údaje o zaměstnancích a osobních nákladech: v tis. Kč 5 Příloha k účetní závěrce k 317 Společnost od 8 přechází na kalendářní rok. Účetní závěrka k 317 je sestavena za období 7.6 až 317 (dále označováno r. 6) tj. za 18 měsíců. Minulé období trvalo od 5 do (dále označováno jako r. 5). I. Obecné údaje Průměrný počet zaměstnanců - z toho řídících pracovníků osobní náklady celkem - z toho mzdové nákl. zaměstnanců osobní nákl. řídících pracovníků Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů byly v r. 6 vyplaceny ve výši 16 tis. Kč. Výše půjček, záruk a jiných plnění Obchodní jméno a právní forma společnosti: Sídlo: U Rakovky 849, 148 Praha 4 Právní forma: akciová společnost Žádné půjčky ani jiná plnění nebyla řídícím pracovníkům a členům statutárních a dozorčích orgánů poskytnuta. IČ: II. Informace o použitých způsobech oceňování Datum vzniku: Zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka Hlavní předmět podnikání: stavební výroba Osoby podílející se více než % na základním kapitálu : Zakládání Group a.s., Rohanský ostrov, Praha 8 1 % podíl Společnost je součástí skupiny TERRAFIN GROUP a schéma skupiny je přílohou. Statutární orgán: Představenstvo: složení k 317 předseda představenstva : Ing. Pavel Bartoň místopředseda představenstva: Ivan Božek Dozorčí rada k 317 předseda: Ing. Zdeněk Rataj místopředseda: Ing. Milan Král člen: Ing Ladislav Brož Změny a dodatky v obchodním rejstříku: v účetním období 6 nedošlo ke změnám Organizační struktura společnosti : Společnost není členěna na provozovny. Majetkové účasti v jiných společnostech: nejsou účetních metodách, obecných účetních zásadách a 1) Způsob ocenění a) zásoby nakupované se oceňují pořizovací cenou včetně vedlejších nákladů pořízení, zásoby ve vlastní režii jsou oceňovány na úrovni přímých nákladů. b) společnost nevytváří DHM a DNM ve vlastní režii c) CP společnost nevlastní ) Způsob stanovení reprodukční PC Reprodukční pořizovací cena nebyla v roce 6 použita. 3) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů Mezi vedlejší pořizovací náklady zahrnované do ocenění zásob se účtuje doprava a čerpání betonů. 4) Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období s vyčíslením peněžitých částek Proti roku 5 nedošlo k podstatným změnám. 9

10 b) finanční pronájem s následnou koupí - společnost má pronajaty tyto prostředky: (v tis. Kč) 5) Způsob stanovení opravných položek k majetku Opravné položky společnost vytváří pouze k pohledávkám po splatnosti. Daňové opravné položky jsou vytvářeny dle zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, účetní opravné položky k vybraným pohledávkám po lhůtě splatnosti nad 1 rok jsou tvořeny do 1%. 6) Způsob sestavení odpisových plánů a použité odpisové účetních odpisů metody při stanovení Odpisový plán vychází z předpokládané doby použitelnosti, odpisuje se rovnoměrně i zrychleně. 7) Způsob přepočtů údajů v cizích měnách na českou měnu Údaje v cizích měnách jsou přepočítávány na Kč kurzem ČNB v souladu se zákonem o účetnictví. Společnost používá pevný kurz platný k začátku prvního případu. Ke změně by došlo jen při větších výkyvech. Zůstatky účtů v cizích měnách jsou k rozvahovému dni účetní závěrky přepočítány kurzem ČNB platným k tomuto dni. IV. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 1) Významné události, které mají vliv na hodnocení finanční a majetkové pozice společnosti. vysokozdv.vozík Desta střihačka bet.oceli ohýbačka bet.oceli Škoda Octavia Volkswagen-nákl. Střihačka+ohýbačka PC uhrazeno neuhrazeno uhrazeno neuhrazeno V účetním období 6 byla uzavřena jedna leasingová smlouva na dva stroje společně střihačku a ohýbačku betonářské oceli. d) přehled o přírůstcích a úbytcích DM v pořizovacích cenách podle skupin v tis. Kč 5 Přírůstek Stroje,přístroje Dopravní prostředky Inventář Software 6 Úbytek odpisy dle odpisového plánu celkem Přírůstek 13 Úbytek Významné změny nebyly. ) Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek e) Majetek, jehož reálné ocenění je vyšší než ocenění v účetnictví - není a) rozpis na hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí v tis. Kč 5 6 PC Oprávky ZC PC oprávky ZC Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Celkem f) Zastavený majetek - není 3) Pohledávky tis.kč souhrnná výše pohledávek z obchodního styku nad 18 dní po lhůtě splatnosti: z toho pohledávky nad 1 rok : Pohledávky ve skupině 46 8 tis. Kč

11 Celkově pohledávky dlouhodobé tis. Kč, z toho splatné za 5 a více let: 9 tis. Kč. Záruky poskytnuté KB a.s. a ČSOB jsou jištěny zárukami poskytnutými mateřskou společností. V roce 6 byla přijata bankovní záruka 148 tis. Kč Společnost nemá pohledávky kryté zástavou nebo jiným způsobem. 6) Výnosy ze stavební výroby tis. Kč Tuzemsko Zahraničí 4) Vlastní kapitál (v tis. Kč) vlastní kapitál ke dni účetní uzávěrky : - základní kapitál - rezervní fond - nerozd. zisk min. let - výsledek hospodaření za účetní období Po datu účetní závěrky nedošlo k událostem, které by významně ovlivnily majetkovou a finanční situaci a.s. V Praze dne 13.8 Výsledek hospodaření za rok 5 byl použit na příděl do rezervního fondu ve výši 91 tis. Kč a k výplatě dividend ve výši 7 5 tis. Kč Zpracoval: L.Mašková Za Ing Bartoň Pavel předseda představenstva Základní kapitál společnosti je kryt 7 listinnými akciemi na majitele ve jmenovité hodnotě á 5 tis. Kč. Božek Ivan místopředseda představenstva 5) Závazky tis.kč závazky z obchodního styku nad 18 dní po splatnosti: Příloha: přehled podniků ve skupině závazky ke skupině: 371 tis. Kč Závazky nevedené v účetnictví: Společnosti poskytují bankovní záruky na uhrazené pozastávky dvě instituce: Komerční banka a.s tis. Kč se splatností: ČSOB a.s tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Bankovní záruky zajišťují platbu pozastávek odběratelem před termínem splatnosti a tím lepší finanční situaci a.s. 11

12 III. Účetní závěrka - c) Zpráva auditora k účetní závěrce 1

13 IV. Vybrané údaje z rozvahy a výsledovky za roky 4 6 Vybrané údaje z rozvahy v tis. Kč označ. AKTIVA b a AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek B. I až 317 netto Nedokončený dlouhodobý nehm. m ajetek 17 Dlouhodobý hmotný majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. Pohledávky z obchodních vztahů 6. Stát - daňové pohledávky 7. Ostatní poskytnuté zálohy 8. Dohadné účty aktivní 9. C. IV. Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek C. IV. Peníze Účty v bankách Časové rozlišení D. I. Náklady příštích období 3. Příjmy příštích období PASIVA označ. a Software 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí D. I. 5 až netto 174 B. II. C. I. 4 až 314 netto A. b A. V Základní kapitál Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) Cizí zdroje B. II. Dlouhodobé závazky Odložený daňový závazek Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 6. pojištění 47 Krátkodobé závazky B. III. B. III. Závazky z obchodních vztahů C. I. C. I až 317 Vlastní kapitál Fondy ze zisku A. III. A. III. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond B. 5 až PASIVA CELKEM A. I. A. I. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku A. IV. 4 až 314 Závazky k zaměstnancům Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Časové rozlišení Výdaje příštích období Dohadné účty pasivní 13

14 Vybrané údaje z výsledovky v tis. Kč Označení 4 až 314 a Výkony II. II. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu vnitropodnik. zásob vlastní výroby Výkonová spotřeba B. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota + C. Osobní náklady C. Mzdové náklady 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. Skutečnost v účetním období 5 až 7.6 až Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky F. G. IV. H. Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy 35 Nákladové úroky N. XI. Ostatní finanční výnosy Ostatní finančnínáklady O. Finanční výsledek hospodaření * - splatná - odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost Daň z příjmů za běžnou činnost Q. Q. ** XIII. Mimořádné výnosy Mimořádné náklady R. * *** Mimořádný výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním

15 V. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle ustanovení 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, za období od 7.6 do 317. Společnost je přímo ovládaná jedinou osobou Zakládání Group a.s. jako 1% vlastníkem. Ve vzájemných vztazích provedl jako dodavatel stavebních prací výkony v objemu 8 47 tis Kč, jako objednatel v částce 11 tis Kč. Nepřímo ovládajícími osobami jsou společnosti Trilet Ground Services, a.s. (TGS) a Terrafin Group, a.s. (TFG). Schéma skupiny propojených osob (holdingu) je uvedeno na následující stránce. Přehled dodavatelských vztahů v rámci holdingu jako zhotovitel Kč v tis. Zakládání Group a.s. Zakládání staveb a.s. Dospol-Zakládání s.r.o. CELKEM jako objednatel Kč v tis V období od 7.6 do 317 nevznikla ovládané osobě v důsledku vlivu ovládající osoby, resp. osob propojených, žádná majetková újma. 15

16 Schéma skupiny TERRAFIN GROUP, a.s. k 317 TFG, a.s. 1% TGS, a.s. 1% Zakl.staveb,a.s. Půjčovna strojů spec.zakl.a.s. 1% DOSPOL-Zakládání s.r.o. 1% Zakládání staveb d.o.o. 1% 1% Zakládání Group, a.s. 1% Zakládanie stavieb s.r.o. 1% 5% 5% FG Consult s.r.o. REFIN s.r.o. 6% 16

17 VI. Zpráva auditora 17

18 Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a za ověření účetní závěrky Osoby odpovědné za výroční zprávu: Za skutečnosti uvedené ve zprávě odpovídají a čestně prohlašují, že žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení firmy a vydaných cenných papírů, nebyly opomenuty či zkresleny... Ing. Pavel Bartoň předseda představenstva. Ivan Božek místopředseda představenstva Auditor společnosti: Název firmy: Sídlo: IČO: Číslo osvědčení: HAYEK, spol. s.r.o., holding Jindřišská 5, 11 Praha Odpovědný auditor: Číslo osvědčení: Ing. Miroslava Hájková 15 V Praze dne

19 U Rakovky Praha 4 Tel.: Fax:

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ29411050

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ29411050 Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ294115 FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : INVEPA a.s. Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : akciová společnost Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více