VÝROČNÍ ZPRÁVA monolitické betonové konstrukce, skelety, založení staveb, průmyslové stavby, opěrné zdi, rekonstrukce budov 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. monolitické betonové konstrukce, skelety, založení staveb, průmyslové stavby, opěrné zdi, rekonstrukce budov 1"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 6 U Rakovky Praha 4 IČ monolitické betonové konstrukce, skelety, založení staveb, průmyslové stavby, opěrné zdi, rekonstrukce budov 1

2 OBSAH I. Úvodní slovo k výroční zprávě II. Výroční zpráva za účetní rok 6 III. Účetní závěrka a) Rozvaha b) Výkaz zisku a ztráty c) Příloha k účetní závěrce d) Zpráva auditora k účetní závěrce IV. Vybrané údaje z rozvahy a výsledovky za roky 4 6 V. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami VI. Zpráva auditora

3 I. Úvodní slovo k výroční zprávě firmy za rok 6 Jménem vedení i jménem zaměstnanců společnosti si dovoluji konstatovat, že uplynulé účetní období v intervalu červenec 6 až prosinec 7 bylo obdobím úspěšným. Firma i v rámci nově uspořádaných majetkových vztahů zaznamenala v porovnání s uplynulými lety pokračující růst objemu výroby a upevnila si postavení u významných investorů v regionu hl. m. Prahy. Z nejvýznamnějších zakázek lze jmenovat Central Park Praha, Podvinný Mlýn, Byty Libuš, BD Starochodovská, Depozitář Muzea hl.m.prahy, Jamaha Praha 4, PD Křižíkova 44, OS Trója, Hagibor Office Building, Náměstíčko Wuchterlova, Přístavba AVE Pražská ul., Studentský penzion Na Paloučku Praha 4, AVENIUM Maniny Praha 7, BD Srbínská Praha 1, BD Nedvězská Praha 1, Eden Bratislava SK, BD Bohdalec, BD Vokovice a jiné V oblasti technologií se firma soustředila na nové bednící technologie a úzce spolupracovala s firmou DOKA, jak v oblasti projekce bednění, tak v oblasti zvýšených nároků bezpečnosti práce. Společnost v uplynulém období výrazně investovala do strojního vybavení a související měřící techniky na zpracování betonu v oblasti průmyslových podlah. Firma pokračovala v přípravě na získání certifikace integrovaného řízení společnosti dle požadavků ČSN EN ISO 91 : 1, ČSN EN ISO 141 : 5 a OHSAS 181 : 1999 s cílem ukončení celého procesu v červnu 8. Jsme si vědomi toho, že dosažená pozitiva v uplynulém období byla nejen výsledkem naší práce, ale že byla podmíněna i řadou příznivých přístupů našich partnerů. Děkuji proto jménem společnosti za pochopení, pomoc a konstruktivní součinnost akcionářů, obchodních partnerů a všech zaměstnanců. Věřím, že při adekvátní konstruktivní spolupráci a pracovním nasazení bude stejně úspěšné i následující období. Ing. Pavel Bartoň předseda představenstva společnosti TERRACON, a.s. 3

4 II. Výroční zpráva za období 7/6 1/7 1) Základní údaje Obchodní jméno: Současná adresa sídla: U Rakovky 849, Praha 4 - Kunratice, 148 Společnost vznikla v roce 1995 zápisem v obchodním rejstříku při Městském soudu v Praze, odd. B, vložka Předmětem podnikání jsou dle stanov: - čl. 4 Poradenská činnost ve stavebnictví Inženýrská činnost ve stavebnictví Provádění staveb dopravních Koupě zboží, za účelem dalšího prodeje a prodej v rámci volné živnosti Zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví Provádění staveb včetně jejich změn Projektová činnost ve výstavbě Firmu vlastní jediný akcionář: Zakládání Group a.s., Praha 8, Rohanský ostrov ) Údaje o základním kapitálu Základní kapitál firmy činí 36 Kč a tvoří jej 7 ks akcií ve jmenovité hodnotě 5 Kč v listinné podobě. 3) Údaje o činnosti a) Hlavní oblasti činnosti Firma se zabývá zejména realizací železobetonových konstrukcí a konstrukcemi, které navazují na specielní technologie založení staveb, tak i kompletní železobetonové konstrukce kombinované se zděnými nosnými systémy. Samostatnou oblastí je provádění železobetonových průmyslových podlah s upraveným povrchem. V období 7/6 až 1/7 společnost realizovala rovněž rekonstrukce objektů, kompletní průmyslový objekt a stavby v oblasti dopravního a vodohospodářského stavitelství. 4

5 Přehled realizovaných staveb Hala Step RD Trója bazén, oplocení RD Beroun OS Trója, PPO Hagibor Office Building BD Machka Villa Nelis, Černošice Náměstíčko Wuchterlova Přístavba AVE, Pražská ul. Studenský penzion Na Paloučku, Pha 4 AVENIUM Maniny, Praha 7 Garáže Persa, Praha 4 Most Hostivař BD Srbínská, Praha 1 BD Nedvězská, Praha 1 Kaučuk Kralupy - šachty Terasy - Odolena Voda OC Dragoun, Cheb Bazén Hloubětín Eden Bratislava-SK BD Bohdalec BD Vokovice BD Dobronická Skladový areál Evropská Central Park Praha Žižkov Stanice metra Letňany Olomouc Kaufland Podvinný Mlýn Dům Satalice Císařka, Motol Byty Libuš II. etapa Panorama Křížová, Praha 5 o.z. Březno, Chomutov Bazén, ul. Barrandovská RD Klánovice III. BD Starochodovská o.z. Humpolec III. BD Gotthardská Depozitář Muzea hl.m. PrahyStodůlky Autocentrum Chodovec BD Musílkova, Praha 5- Košíře Opatov I., podklad.betony BD Budějovická Na Stráži (), Praha 8 BD Říčany Jamaha - Vrbova, Praha 4 Zlosyň ČOV Křižíkova 44 b) Údaje o tržbách a výsledku hospodaření (v mil. Kč) 3 Realizované tržby 3,6 3, Provozní výsledek hospodaření 6,3 13, Výsledek hospodaření po zdanění 6, 9,4 Stav pracovníků /5-6/6 7/6-1/7 49,4 9, 5,7 76,9 6, 18, 1 35,6 67,7 49,

6 III. Účetní závěrka - a) Rozvaha ROZVAHA K datu AKTIVA 317 (v celých tisících Kč) Minimální závazný výčet inform ací podle vyhlášky 5/ Sb. Název a sídlo účetní jednotky: C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. Materiál Nedokončená výroba a polotovary U Rakovky Praha 4 IČO: Běžné účetní období Brutto b a Korekce Netto Min.úč. období Netto Výrobky 4. Zvřata 5. Zboží AKTIVA b a AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek Běžné účetní období Brutto Korekce Netto Min.úč. období Netto Poskytnuté zálohy na zásoby C. II Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv B. I. Zřizovací výdaje 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3. Software 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní 4. Ocenitelná práva 7. Jiné pohledávky 5. Goodwill 8. Odložená daňová pohledávka 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý nehm. majetek Dlouhodobý hmotný majetek B. II. C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. Pohledávky z obchodních vztahů 8. Poskytnuté zálohy na DNM B. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pozemky 3. Pohledávky - podstatný vliv Stavby 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. maj. 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Stát - daňové pohledávky 5. Základní stádo a tažná zvířata 9. Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. Peníze B. III. Podíly v ovládaných a řízených osobách Účty v bankách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Krátkodobý finanční majetek 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv D. I. 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek D. I. Náklady příštích období Časové rozlišení 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Komplexní náklady příštích období 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 3. Příjmy příštích období 6

7 PASIVA označ. a. b PASIVA CELKEM Vlastní kapitál A. Základní kapitál A. I. A. I. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku Běžné účetní období 5 Min.úč. období PASIVA Běžné účetní období 5 Min.úč. období 6 Krátkodobé závazky B. III. Závazky z obchodních vztahů B. III. Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení 3. Změny základního kapitálu Kapitálové fondy A. II. b a. 5. Závazky k zaměstnancům A. II. Emisní ažio 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Ostatní kapitálové fondy 7. Stát - daňové závazky a dotace 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 8. Krátkodobé přijaté zálohy Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 9. Vydané dluhopisy A. III. Fondy ze zisku Dohadné účty pasivní A. III. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 1 Jiné závazky 3. Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. Nerozdělený zisk minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry -8 3 Neuhrazená ztráta minulých let A. V Krátkodobé finanční výpomoci C. I. Časové rozlišení C. I.. Výdaje příštích období B. I. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Výnosy příštích období Rezerva na důchody a podobné závazky 3. Rezerva na daň z příjmů 4. Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky 5 15 B. II. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba 3. Závazky - podstatný vliv 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Datum ses tavení 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 13.únor 8 6. Vydané dluhopisy Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) 7. Dlouhodobé směnky k úhradě tel.: 8. Dohadné účty pasivní 9. Jiné závazky Odložený daňový závazek

8 III. Účetní závěrka - b) Výkaz zisků a ztrát K datu (v celých tisících Kč) U Rakovky Praha 4 IČO: minulém Obchodní marže II. Výkony II. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti 3. Aktivace B. Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby + Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti adružstva 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. F. F. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a kom plexních nákladů příštích období G. IV. H. Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady V. I. výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L Náklady z přecenění cenných papírů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finančnínáklady XII. P. Q. Q. XIII. R. Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běžnou činnost odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy - splatná - odložená Mimořádný hospodářský výsledek Převod podílu na hospodářském výsledku *** Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů z mimořádné činnosti S. T Mimořádné náklady S. * Převod finančních výnosů - splatná ** Převod finančních nákladů * Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního majetku IX. Datum sestavení 13.únor 8 Podpis statutárního orgánu nebo fyzickéosoby, která je účetní jednotkou Osobaodpovědná za účetní závěrku (jménoa podpis) Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů * Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem K. Náklady vynaložené na prodané zboží + VII. VIII. Tržby za prodej zboží A. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku sledovaném 1 I. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Skutečnost v účetním období a Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Název a sídlo účetní jednotky: Označení 1 a VI. 317 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky 5/ Sb. Skutečnost v účetním období sledovaném minulém Označení Výkaz zisku a ztráty Provozní výsledek hospodaření tel.: 8

9 III. Účetní závěrka - c) Příloha k účetní závěrce, U Rakovky 849, 148 Praha 4 Údaje o zaměstnancích a osobních nákladech: v tis. Kč 5 Příloha k účetní závěrce k 317 Společnost od 8 přechází na kalendářní rok. Účetní závěrka k 317 je sestavena za období 7.6 až 317 (dále označováno r. 6) tj. za 18 měsíců. Minulé období trvalo od 5 do (dále označováno jako r. 5). I. Obecné údaje Průměrný počet zaměstnanců - z toho řídících pracovníků osobní náklady celkem - z toho mzdové nákl. zaměstnanců osobní nákl. řídících pracovníků Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů byly v r. 6 vyplaceny ve výši 16 tis. Kč. Výše půjček, záruk a jiných plnění Obchodní jméno a právní forma společnosti: Sídlo: U Rakovky 849, 148 Praha 4 Právní forma: akciová společnost Žádné půjčky ani jiná plnění nebyla řídícím pracovníkům a členům statutárních a dozorčích orgánů poskytnuta. IČ: II. Informace o použitých způsobech oceňování Datum vzniku: Zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka Hlavní předmět podnikání: stavební výroba Osoby podílející se více než % na základním kapitálu : Zakládání Group a.s., Rohanský ostrov, Praha 8 1 % podíl Společnost je součástí skupiny TERRAFIN GROUP a schéma skupiny je přílohou. Statutární orgán: Představenstvo: složení k 317 předseda představenstva : Ing. Pavel Bartoň místopředseda představenstva: Ivan Božek Dozorčí rada k 317 předseda: Ing. Zdeněk Rataj místopředseda: Ing. Milan Král člen: Ing Ladislav Brož Změny a dodatky v obchodním rejstříku: v účetním období 6 nedošlo ke změnám Organizační struktura společnosti : Společnost není členěna na provozovny. Majetkové účasti v jiných společnostech: nejsou účetních metodách, obecných účetních zásadách a 1) Způsob ocenění a) zásoby nakupované se oceňují pořizovací cenou včetně vedlejších nákladů pořízení, zásoby ve vlastní režii jsou oceňovány na úrovni přímých nákladů. b) společnost nevytváří DHM a DNM ve vlastní režii c) CP společnost nevlastní ) Způsob stanovení reprodukční PC Reprodukční pořizovací cena nebyla v roce 6 použita. 3) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů Mezi vedlejší pořizovací náklady zahrnované do ocenění zásob se účtuje doprava a čerpání betonů. 4) Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období s vyčíslením peněžitých částek Proti roku 5 nedošlo k podstatným změnám. 9

10 b) finanční pronájem s následnou koupí - společnost má pronajaty tyto prostředky: (v tis. Kč) 5) Způsob stanovení opravných položek k majetku Opravné položky společnost vytváří pouze k pohledávkám po splatnosti. Daňové opravné položky jsou vytvářeny dle zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, účetní opravné položky k vybraným pohledávkám po lhůtě splatnosti nad 1 rok jsou tvořeny do 1%. 6) Způsob sestavení odpisových plánů a použité odpisové účetních odpisů metody při stanovení Odpisový plán vychází z předpokládané doby použitelnosti, odpisuje se rovnoměrně i zrychleně. 7) Způsob přepočtů údajů v cizích měnách na českou měnu Údaje v cizích měnách jsou přepočítávány na Kč kurzem ČNB v souladu se zákonem o účetnictví. Společnost používá pevný kurz platný k začátku prvního případu. Ke změně by došlo jen při větších výkyvech. Zůstatky účtů v cizích měnách jsou k rozvahovému dni účetní závěrky přepočítány kurzem ČNB platným k tomuto dni. IV. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 1) Významné události, které mají vliv na hodnocení finanční a majetkové pozice společnosti. vysokozdv.vozík Desta střihačka bet.oceli ohýbačka bet.oceli Škoda Octavia Volkswagen-nákl. Střihačka+ohýbačka PC uhrazeno neuhrazeno uhrazeno neuhrazeno V účetním období 6 byla uzavřena jedna leasingová smlouva na dva stroje společně střihačku a ohýbačku betonářské oceli. d) přehled o přírůstcích a úbytcích DM v pořizovacích cenách podle skupin v tis. Kč 5 Přírůstek Stroje,přístroje Dopravní prostředky Inventář Software 6 Úbytek odpisy dle odpisového plánu celkem Přírůstek 13 Úbytek Významné změny nebyly. ) Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek e) Majetek, jehož reálné ocenění je vyšší než ocenění v účetnictví - není a) rozpis na hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souboru movitých věcí v tis. Kč 5 6 PC Oprávky ZC PC oprávky ZC Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Celkem f) Zastavený majetek - není 3) Pohledávky tis.kč souhrnná výše pohledávek z obchodního styku nad 18 dní po lhůtě splatnosti: z toho pohledávky nad 1 rok : Pohledávky ve skupině 46 8 tis. Kč

11 Celkově pohledávky dlouhodobé tis. Kč, z toho splatné za 5 a více let: 9 tis. Kč. Záruky poskytnuté KB a.s. a ČSOB jsou jištěny zárukami poskytnutými mateřskou společností. V roce 6 byla přijata bankovní záruka 148 tis. Kč Společnost nemá pohledávky kryté zástavou nebo jiným způsobem. 6) Výnosy ze stavební výroby tis. Kč Tuzemsko Zahraničí 4) Vlastní kapitál (v tis. Kč) vlastní kapitál ke dni účetní uzávěrky : - základní kapitál - rezervní fond - nerozd. zisk min. let - výsledek hospodaření za účetní období Po datu účetní závěrky nedošlo k událostem, které by významně ovlivnily majetkovou a finanční situaci a.s. V Praze dne 13.8 Výsledek hospodaření za rok 5 byl použit na příděl do rezervního fondu ve výši 91 tis. Kč a k výplatě dividend ve výši 7 5 tis. Kč Zpracoval: L.Mašková Za Ing Bartoň Pavel předseda představenstva Základní kapitál společnosti je kryt 7 listinnými akciemi na majitele ve jmenovité hodnotě á 5 tis. Kč. Božek Ivan místopředseda představenstva 5) Závazky tis.kč závazky z obchodního styku nad 18 dní po splatnosti: Příloha: přehled podniků ve skupině závazky ke skupině: 371 tis. Kč Závazky nevedené v účetnictví: Společnosti poskytují bankovní záruky na uhrazené pozastávky dvě instituce: Komerční banka a.s tis. Kč se splatností: ČSOB a.s tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Bankovní záruky zajišťují platbu pozastávek odběratelem před termínem splatnosti a tím lepší finanční situaci a.s. 11

12 III. Účetní závěrka - c) Zpráva auditora k účetní závěrce 1

13 IV. Vybrané údaje z rozvahy a výsledovky za roky 4 6 Vybrané údaje z rozvahy v tis. Kč označ. AKTIVA b a AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek B. I až 317 netto Nedokončený dlouhodobý nehm. m ajetek 17 Dlouhodobý hmotný majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. Pohledávky z obchodních vztahů 6. Stát - daňové pohledávky 7. Ostatní poskytnuté zálohy 8. Dohadné účty aktivní 9. C. IV. Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek C. IV. Peníze Účty v bankách Časové rozlišení D. I. Náklady příštích období 3. Příjmy příštích období PASIVA označ. a Software 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí D. I. 5 až netto 174 B. II. C. I. 4 až 314 netto A. b A. V Základní kapitál Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) Cizí zdroje B. II. Dlouhodobé závazky Odložený daňový závazek Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 6. pojištění 47 Krátkodobé závazky B. III. B. III. Závazky z obchodních vztahů C. I. C. I až 317 Vlastní kapitál Fondy ze zisku A. III. A. III. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond B. 5 až PASIVA CELKEM A. I. A. I. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku A. IV. 4 až 314 Závazky k zaměstnancům Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Časové rozlišení Výdaje příštích období Dohadné účty pasivní 13

14 Vybrané údaje z výsledovky v tis. Kč Označení 4 až 314 a Výkony II. II. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu vnitropodnik. zásob vlastní výroby Výkonová spotřeba B. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota + C. Osobní náklady C. Mzdové náklady 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. Skutečnost v účetním období 5 až 7.6 až Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky F. G. IV. H. Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy 35 Nákladové úroky N. XI. Ostatní finanční výnosy Ostatní finančnínáklady O. Finanční výsledek hospodaření * - splatná - odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost Daň z příjmů za běžnou činnost Q. Q. ** XIII. Mimořádné výnosy Mimořádné náklady R. * *** Mimořádný výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním

15 V. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle ustanovení 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, za období od 7.6 do 317. Společnost je přímo ovládaná jedinou osobou Zakládání Group a.s. jako 1% vlastníkem. Ve vzájemných vztazích provedl jako dodavatel stavebních prací výkony v objemu 8 47 tis Kč, jako objednatel v částce 11 tis Kč. Nepřímo ovládajícími osobami jsou společnosti Trilet Ground Services, a.s. (TGS) a Terrafin Group, a.s. (TFG). Schéma skupiny propojených osob (holdingu) je uvedeno na následující stránce. Přehled dodavatelských vztahů v rámci holdingu jako zhotovitel Kč v tis. Zakládání Group a.s. Zakládání staveb a.s. Dospol-Zakládání s.r.o. CELKEM jako objednatel Kč v tis V období od 7.6 do 317 nevznikla ovládané osobě v důsledku vlivu ovládající osoby, resp. osob propojených, žádná majetková újma. 15

16 Schéma skupiny TERRAFIN GROUP, a.s. k 317 TFG, a.s. 1% TGS, a.s. 1% Zakl.staveb,a.s. Půjčovna strojů spec.zakl.a.s. 1% DOSPOL-Zakládání s.r.o. 1% Zakládání staveb d.o.o. 1% 1% Zakládání Group, a.s. 1% Zakládanie stavieb s.r.o. 1% 5% 5% FG Consult s.r.o. REFIN s.r.o. 6% 16

17 VI. Zpráva auditora 17

18 Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a za ověření účetní závěrky Osoby odpovědné za výroční zprávu: Za skutečnosti uvedené ve zprávě odpovídají a čestně prohlašují, že žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení firmy a vydaných cenných papírů, nebyly opomenuty či zkresleny... Ing. Pavel Bartoň předseda představenstva. Ivan Božek místopředseda představenstva Auditor společnosti: Název firmy: Sídlo: IČO: Číslo osvědčení: HAYEK, spol. s.r.o., holding Jindřišská 5, 11 Praha Odpovědný auditor: Číslo osvědčení: Ing. Miroslava Hájková 15 V Praze dne

19 U Rakovky Praha 4 Tel.: Fax:

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Výroční zpráva za rok 2002

Výroční zpráva za rok 2002 Výroční zpráva za rok 2002 společnosti HOMOLKA GROUP, a.s. se sídlem U Průhonu 32, Praha 7 Obsah: 1. Zpráva představenstva společnosti HOMOLKA GROUP, a. s. o minulém vývoji činnosti, o předpokládaném budoucím

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 26. 3. 2014. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 26. 3. 2014. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2013 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ROTEXTILE, a. s., v likvidaci VÝROČNÍ ZPRÁVA 213 ROTEXTILE, a. s., v likvidaci Horní Rokytnice 186 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 IČ: 45534233 DIČ: CZ45534233 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K MJM Litovel a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 4 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 1 2 OBSAH strana ÚVOD 4 A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 B/ ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU

Více

ROZVAHA (BILANCE) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.213 ( v celých tisících Kč ) IČ 45272891 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky PUDIS, a.s. Sídlo,

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více