Outsourcing jednotky Správa vozidel tramvaje. Červenec 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Outsourcing jednotky Správa vozidel tramvaje. Červenec 2008"

Transkript

1 Outsourcing jednotky Správa vozidel tramvaje Červenec 2008

2 Východiska projektu Pro další postup v jednotce SVT na základě výsledků SWOT analýzy BNV consulting doporučuje zvolit variantu C Outsourcování provozu Opravna tramvají a vozoven a to z těchto důvodů: Žádná z ostatních variant nepřináší řešení stávající situace v jednotce, které spočívá především ve zefektivnění a zlevnění provozu. Hrozby vycházející ze SWOT analýzy ostatních variant výrazně překračují benefity. Outsourcing provozu Opravna tramvají a vozoven umožňuje využití logických synergických efektů outsourcingu. V DP pak nezůstanou neefektivní a neekonomické provozy (vozovny), které téměř nelze outsourcovat. Zabrání se situaci, kdy by byly vozovny rukojmími provozu Opravna tramvají z důvodu jejich přímé závislosti na Opravně. V DP zůstane řídící struktura, která bude koordinovat a dohlížet na činnost outsourcéra. Outsourcérovi bude prodán majetek, který bezprostředně souvisí s výkonem služeb (zařízení vozoven, zařízení opravny, nářadí atd.). Nemovitosti zůstanou v majetku DP. Na základě právní a ekonomické analýzy BNV Consulting doporučuje, aby s outsourcérem byla uzavřena smlouva o poskytnutí služby a převod činností se neřešil formou části podniku. Důvody jsou následující: - vyčleněné provozy nebudou samostatně fungovat neboť výkon jejich činnosti bude nadále řídit vedení jednotky SVT - pro definování části podniku je nutné vyčlenit z DP samostatně fungující část včetně obslužných činností (ekonomika, personalistika, IT, zásobování atd.). Ekonomicky vymezit tyto činnosti v rámci DP je v současné době velmi obtížné a jednalo by se defacto o umělý pokus vytvořit část podniku. - zaměstnance lze dle právního rozkladu Prof. Běliny, AK Kříž & Bělina převést na základě platných ustanovení zákoníku práce Objem zakázky je takového rozsahu, že je nutno provést schválení valnou hromadou DP. - Převod práv a závazků ze smluvních vztahů na outsourcéra by -2-vzhledem k povaze některých smluv nebyl žádoucí.

3 Varianta C SWOT analýza SILNÉ STRÁNKY (STRENGTS) Zachování řídící struktury v rámci DP Dohled nad činností outsourcéra a jeho efektivní řízení Částečný pokles objemu pracovníků, u kterých je nutnost zajistit personální obměnu Snížením počtu zaměstnanců oslabení vlivu odborových organizací na chod jednotky Efektivní spojení outsourcingu výdělečné opravny tramvají s nevýdělečnými mi Zainteresování outsourcéra do obnovy technologií Úspora finančních prostředků PŘÍLEŽITOSTI (OPPORTUNITIES) SLABÉ STRÁNKY (WEAKNESSES) Nutnost nastavit kvalitně systém řízení, kontroly a vyhodnocení činnosti outsourcéra Při chybně postavené smlouvě bude DP na outsourcérovi obtížně vymáhat náhradu za nekvalitní plnění Zhoršení kvality poskytovaných činností Komplikace při nastavení spolupráce, především v oblasti dispečerského řízení a řešení mimořádných událostí HROZBY (THREATS) Outsourcování opravny tramvají a vozoven zabrání situaci, kdy by výdělečná opravna tramvají mohla diktovat ceny vozovnám. V případě, že by nebyly outsourcovány vozovny zároveň s opravnou, zůstal by DP nevýdělečný provoz bez možnosti další optimalizace. Zhoršení efektivity řešení mimořádných událostí při chybném nastavení spolupráce a z toho vyplývající ohrožení bezpečnosti cestujících Při chybném nastavení smluvních vztahů nebude možné vymáhat účinně sankce a přinutit outsourcéra k efektivnímu výkonu činnosti. -3-

4 Varianta C Příležitosti a hrozby komentář BNV consulting PŘÍLEŽITOSTI (OPPORTUNITIES) X HROZBY (THREATS) Při realizaci této varianty je velmi důležité správně nastavit smluvní vztahy včetně sankcí a nastavit správně způsob řízení, kontroly a vyhodnocení činnosti outsourcéra. Je třeba správně nastavit řešení mimořádných událostí. Smluvní vztahy musí jednoznačně stanovit rozsah požadovaných činností a systém sankcí při jejich neplnění. Výše sankcí musí odpovídat výši komplikací, které způsobí jedná se o závazek veřejné služby. Outsourcing opravny tramvají a vozoven umožní efektivní tlak na snížení nákladů na provoz jednotky při využití synergických efektů při outsourcingu. Zpřehlední se systém řízení dodavatelů v jednotce a problém s personální obměnou přejde na outsourcéra. Outsourcér musí zajistit požadovanou kvalifikaci pracovníků. Při tom může využít služeb DP. Při zainteresování outsourcéra do obnovy technologií nebude muset DP vydat najednou větší množství investičních prostředků, finanční prostředky se mohou rozložit do delší doby. V DP nezůstanou provozy, které by byly neefektivní a DP se nedostane do pozice, kdy by mu outsourcér diktoval ceny. Na základě výsledků SWOT analýzy BNV consulting doporučuje realizovat outsourcing následujícího logického celku ve variantě C : Provozovnu Opravna tramvají Vozovny Část oddělení Technická kontrola -4-

5 Navrhovaná organizační struktura rozdělení provozů mezi DP a outsourcéra organizační schéma celkové outsourcované provozy neoutsourcované provozy nová organizační složka částečně outsourcované provozy zástupce vedoucího jednotky 1 pm vedoucí jednotky 1 pm sekretariát 1 pm Navrhovaný počet: 59 pm DP 1011 pm outsourcér ekonom jednotky 1 pm referent ISO 1 pm odbor Technicko-provozní 15 pm odbor Technická kontrola 39 pm Hloubětín 81 pm Kobylisy 81 pm Opravna Tramvají 444 pm Motol 99 pm Žižkov 63 pm vedení pm provoz vozové skříně 208 pm pm pracovní místo Vokovice 68 pm Pankrác 79 pm provoz montážní celky 82 pm provoz elektrické stroje 70 pm Strašnice 66 pm -5- provoz strojně stavební činnost 38 pm

6 Definice rozhraní a spolupráce řídící procesy jednotky vůči outsourcérovi Org. + plánování vozů a údržby a skladba vozů Řešení stížností a ostatních admin. Činností Zajištění nových tramvají (technicko-rozvojové podněty) Přidělení vozů provozovnám Řízení mimořádných událostí (řidič, vozidlo, dopravní cesta) Vyhodnocení provozu outsourcéra pro potřeby DPP Stanovení technologických postupů Řízení odbavovacích a informačních systémů JSVT Řízení vnitřních norem, měření plánování a vyhodnocování pro JSVT, resp. DPP -6-

7 Definice rozhraní a spolupráce požadavky na outsourcéra Řízení outsourcingu + ekonomika outsourcéra Podpora personálním a vzdělávacím akcím pracovníkům outsourcéra Uzavírání smluvních vztahů pro potřeby outsourcéra Podpora SW a HW pro potřeby outsourcovaných procesů Řízení vnitřních norem, měření plánování a vyhodnocování pro procesy outsourcéra Vyhodnocení provozu pro potřeby outsourcéra Řešení stížností a ostatních admin. činností outsourcéra Technicko-rozvojové podněty outsourcéra pro nové vozy Rozvoj technologických postupů pro činnosti outsourcéra -7-

8 Definice rozhraní a spolupráce řešení mimořádných událostí Outsourcér je vždy podřízen JSVT (DP) a je povinován řídit se platnou obecnou legislativou a vnitropodnikovými dokumenty. Zásady pro činnost pracovníků po vzniku mimořádné události a při likvidaci jejích následků a ustanovení o šetření mimořádných událostí, jejich klasifikaci, uzavírání a evidenci řeší předpis O4/2. Definice MU je přesně vymezena platnou znění Zákona 266/1994 Sb. a zněním předpisu O4/2. Outsourcér je povinen na základě požadavku DP poskytnout neprodleně požadovaný počet kvalifikovaných pracovníků pro zabezpečení činností potřebných k odstranění mimořádných stavů či událostí. Jedná se o preventivní zásah, o likvidaci následku mimořádné události, nácvik k odstranění mimořádné události. Prokazatelné vícenáklady budou dodavateli uhrazeny původcem mimořádné události nebo subjektem, který nařídí požadovanou činnost a pokud budou nad rámec běžného rozsahu činností obvykle prováděných DP. Jedná se o mimořádné události vyvolané externími vlivy nebo činností jiných subjektů než je outsourcér. Koordinaci těchto činností zajistí vždy Dopravní podnik popř. další bezpečnostní složky města či státu. Outsourcér se zavazuje uhradit na svůj vrub veškeré mimořádné události vzniklé jeho zaviněním. -8-

9 Celkové náklady DP v roce 2007 spojené s výkonem činností vyčleněných k outsourcingu JSVT ,- Kč Ostatní útvary DP ,- Kč Celkem ,- Kč Cena v roce 2007 byla vyšší z důvodu provedení velkého množství (50 ks) generálních oprav. Počty generálních oprav klesají v souvislosti s obnovou vozového parku již od roku V optimální ceně zakázky je zohledněn předpokládaný pokles počtu generálních oprav. -9-

10 Definice ceny a vyčíslení úspory z projektu Způsob stanovení ceny projektu: cena je vypočtena z nákladů za rok 2007 k ceně je připočten nájem za prostory případně poskytnuté outcourérovi (skutečnost SNM rok 2007) cena je ponížená o úsporu 10% (bez nákladů spojených s užíváním objektů) cena je indexovaná inflací cena je počítána na dobu 12 let cena zohledňuje pokles generálních oprav související s obnovou vozového parku cena bude pro každý rok upravena dle aktuálního stavu vozového parku Úspora ,- Kč -10-

11 Převod činnosti a s tím spojený převod zaměstnanců DP k outsourcérovi I. část Převod činnosti Outsourcing částí jednotky SVT (Vedení jednotky, Vozovny, Pro Opravna tramvají, odbor Technika) spočívá v převedení části činnosti a úkolů zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli. S ohledem na délku uvažovaného závazkového vztahu je tento závazek možno považovat za trvalý. V souvislosti s převedením činností budou přejímajícímu zaměstnavateli poskytnuty prostory využívané k dosud vykonávané činnosti a část technologických zařízení k zajištění provozu. Bude realizován převod organizovaného souboru osob a věcí, jimiž DP dosud zajišťoval výkon činností, které bude nadále zajišťovat přejímající zaměstnavatel. V souladu s touto právní skutečností dojde v souladu s ustanovením 338 odst. 2 k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z DP na přejímajícího zaměstnavatele. Přechod se týká zaměstnanců, kteří vykonávají činnost, která bude převedena. Jedná se o tyto počty pracovních míst: Outsourcing části jednotky JSVT: Vedení jednotky 1 pm Odbor Technika 29 pm Pro Opravna tramvají 444 pm Vozovny 537 pm Celkem pm Povinnosti dosavadního a přejímajícího zaměstnavatele podle 339 ZP a KS Před přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů k jinému zaměstnavateli jsou dosavadní zaměstnavatel a přejímající zaměstnavatel povinni informovat odborovou organizaci o této skutečnosti a projednat s nimi za účelem dosažení shody: -11-

12 Převod činnosti a s tím spojený převod zaměstnanců DP k outsourcérovi II. část a) stanovené nebo navrhované datum převodu b) důvody převodu c) právní, ekonomické a sociální důsledky převodu pro zaměstnance d) připravovaná opatření ve vztahu k zaměstnancům. ZP nestanoví okamžik projednání, ale z textu vyplývá, že to musí být před okamžikem převodu (před účinností smlouvy) a povinnost informace stíhá nejen DP, ale i přejímajícího zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že přejímající zaměstnavatel bude znám až po ukončení zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů doporučujeme aplikovat ustanovení bodu KS a uvedenou informační povinnost splnit spolu s přejímajícím zaměstnavatelem ve lhůtě 30 kalendářních dnů před účinností smlouvy. Z pohledu zaměstnance dochází jen ke změně zaměstnavatele, nároky vyplývající z KS a z pracovního poměru v DP zůstávají nedotčeny až do doby, než uplyne doba, na kterou byla KS uzavřena, nebo dokud jinak neztratí svou účinnost. Pracovní poměr zaměstnance nekončí výpovědí, je pouze převeden k přejímajícímu zaměstnavateli v souladu s 338 ZP. Změny pracovní smlouvy lze provádět pouze dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem K převodu dochází ze zákona do účinnosti převodu je zaměstnavatelem DP, od okamžiku účinnosti smlouvy je zaměstnavatelem přejímající zaměstnavatel Zaměstnanec může využít nabídky volných pracovních míst a může být na volné PM převeden do okamžiku účinnosti outsorcingové smlouvy dohodou zaměstnavatele a zaměstnance. -12-

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012 Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC červenec 2012 1 OBSAH 1. SOUHRN......... 3 2. PRINCIP METODY EPC (ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU)...... 4 2.1 Typy energetických

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha. 3 k materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 2.: Návrh opatření Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 12. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli PADCOM,

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru Publikace byla zpracovaná za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha č. 2 materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 1.: Zhodnocení současného stavu Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 10. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli

Více

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015

Podniková kolektivní smlouva. na rok 2015 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SYSTÉM CENTRÁLNÍ ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Závěrečný výstup projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje reg.č. CZ.1.04/4.1.00/42.00012 Projektové řízení obecně Pojetí projektu

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Dokumentace programu. Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Dokumentace programu. Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol Dokumentace programu 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol 1. Identifikační údaje podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 20XX

Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 20XX Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 20XX Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu

Více

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD Aktuální problémy ve zdravotnictví 1 Obsah 1 Aktuální situace ve zdravotnictví... 3 1.1 Problematika nemocnic... 3 1.2 Aktuální

Více

Léčebné lázně Lázně Kynžvart. Interní protikorupční program

Léčebné lázně Lázně Kynžvart. Interní protikorupční program Léčebné lázně Lázně Kynžvart Interní protikorupční program Vydáno: 29. 9. 2014 Účinnost ode dne: 29. 9. 2014 Směrnice Číslo: 6/2014 1 Léčebné lázně Lázně Kynžvart (dále jen LL LK) vydávají na základě příkazu

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Způsobilé výdaje. Obecná pravidla pro způsobilé výdaje

Způsobilé výdaje. Obecná pravidla pro způsobilé výdaje Způsobilé výdaje Obecná pravidla pro způsobilé výdaje Obecně platí zásada, že nezpůsobilé výdaje jsou všechny kromě způsobilých výdajů vyjmenovávaných touto kapitolou prováděcího dokumentu. Úplný rozsah

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, Obsah 1 Úvod 1.1 Základní charakteristika zdravotně

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2014

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2014 ČD Cargo, a.s. Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů služeb

Více

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012

Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost uzavřená na období 2010-2012 ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 1 Ve smyslu ustanovení 22 a násl. zákona

Více

PŘÍPRAVA A REALIZACE PRODEJE SPOLEČNOSTI TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERECE A.S. Fáze I Analýza možností a volba nejvhodnější varianty prodeje Vypracováno pro Statutární město Liberec AQE advisors, a.s. BDO

Více

Obecná pravidla pro způsobilé výdaje

Obecná pravidla pro způsobilé výdaje Obecná pravidla pro způsobilé výdaje Obecně platí zásada, že nezpůsobilé výdaje jsou všechny kromě způsobilých výdajů vyjmenovávaných touto kapitolou prováděcího dokumentu. Úplný rozsah způsobilých výdajů

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE PERSONÁLNÍ STRATEGIE Zpracovatel: TREXIMA, spol. s r.o. Název projektu: Personální strategie efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje Registrační

Více

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO

SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO SMĚRNICE BOZP PRAVIDLA BOZP A PO 1 Obsah název kapitola Obsah 1 Účel 2 Rozsah působnosti 3 Pojmy, definice, zkratky 4 Zabezpečení BOZP a PO 5 Právní předpisy k zajištění BOZP a PO 5.1 Inspekce práce kontrolní

Více

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost

ICT PRO PRAHU 14. Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Praha - Konkurenceschopnost Název projektu: ICT PRO PRAHU 14 Studie proveditelnosti (pro potřeby výběrového řízení) Operační program Prioritní osa Oblast podpory Operační program Praha - Konkurenceschopnost 1 Dopravní dostupnost

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

K o l e k t ivní smlouva 2015. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace

K o l e k t ivní smlouva 2015. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace K o l e k t ivní smlouva 2015 Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Střední školou a Mateřskou školou, Liberec, Na Bojišti 15,

Více

Návrh věcného záměru zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Návrh věcného záměru zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Návrh věcného záměru zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Obsah návrhu A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název

Více