RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012"

Transkript

1 RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2012 Tržby celkem (mil. Kč) EBITDA (mil. Kč) 596 Provozní zisk (mil. Kč) 528 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 528 Zisk po zdanění (mil. Kč) 424 Investice (mil. Kč) 69 Zaměstnanci (průměrný přepočtený stav) Termínem Společnost se v textu nahrazuje obchodní firma RWE Distribuční služby, s.r.o. Použité zkratky AG a.s. BOZP CAS CEO CFO COO DSO EBITDA FTE GIS IČ IT PO PZ SLA s.r.o. VTL VVTL Aktiengesellschaft (akciová společnost) akciová společnost bezpečnost a ochrana zdraví při práci české účetní předpisy Chief Executive Officer Chief Financial Officer Chief Operating Officer distribution system operator (provozovatelé distribučních soustav RWE GasNet, SMP Net, VČP Net) zisk před započtením úroků, daní a odpisů ekvivalent zaměstnance na plný pracovní úvazek (Full-time equivalent) geografický informační systém identifikační číslo informační technologie požární ochrana plynárenské zařízení Service Level Agreement (smlouva o poskytování služeb) společnost s ručením omezeným vysokotlak (označení tlakové úrovně do 4 MPa) velmi vysoký tlak (označení tlakové úrovně nad 4 MPa) Skupina RWE ČR RWE GasNet RWE Plynoprojekt SMP Net VČP Net skupina RWE v České republice RWE GasNet, s.r.o. RWE Plynoprojekt, s.r.o. SMP Net, s.r.o. VČP Net, s.r.o.

3 3 Obsah 1 ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI ZPRÁVA JEDNATELŮ O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE Ekonomické výsledky Podnikatelské aktivity Komunikační aktivity Lidské zdroje Informační technologie Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje Údaje o statutárních orgánech Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky FINANČNÍ ČÁST Účetní závěrka a příloha účetní závěrky ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Zpráva auditora k účetní závěrce Zpráva auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami ZPRÁVA JEDNATELŮ SPOLEČNOSTI RWE DISTRIBUČNÍ SLUŽBY, S.R.O., O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI K 31. PROSINCI

4 4 1 ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI Vážené dámy, vážení pánové, rok 2012 byl pro společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., (dále jen Společnost ) rokem řady významných změn. Tyto změny, které byly v průběhu roku úspěšně realizovány, představovaly dodatečné zvýšené nároky na všechny pracovníky při současném zajištění všech činností, které byly v rámci našich servisních smluv zabezpečovány pro provozovatele distribučních soustav. Je nutné vyzdvihnout, že naplnění hlavního poslání Společnosti, zabezpečení bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení, bylo i v tomto náročném období naplněno. Projekt Fénix II, započatý v závěru předcházejícího roku, byl v průběhu roku kompletně připraven a v jeho závěru byla realizována veškerá procesní a organizační opatření, která přinesou v následujících letech významné zvýšení efektivity vykonávaných činností při zachování úrovně bezpečnosti a spolehlivosti. Je třeba zdůraznit, že organizační změny realizované v rámci projektu Fénix II byly realizovány maximálně sociálně citlivým způsobem s využitím programu, který umožnil pracovníkům v předdůchodovém věku odchod za zvýhodněných podmínek. Práce na projektu Řízení mobilních pracovníků (Work Force Management) se posunuly do realizačních etap a byly koncem roku završeny úspěšným zahájením pilotního provozu, na jehož výsledcích budeme v roce 2013 stavět rozšíření nových postupů a nástrojů do celé Společnosti. V průběhu roku byl také úspěšně realizován Projekt IDE2+, v jehož rámci došlo k přechodu činností v oblasti projektové přípravy investičních staveb do naší Společnosti, které znamenalo také příchod více než stovky pracovníků ze společnosti RWE Plynoprojekt, s.r.o., a jejich začlenění do našich struktur a procesů. Za zmínku zde stojí také vznik specializovaného útvaru, zaměřeného na řešení majetkoprávních vztahů. Všechny tyto kroky směřují k naplnění rostoucích nároků v oblasti investiční výstavby. V rámci restrukturalizace skupiny RWE v České republice (dále jen Skupina RWE ČR ) byly provedeny i další přípravné kroky směřující ke zjednodušení struktury skupiny. Jedním z nich byla také změna 100% vlastníka Společnosti, kterým se nově stala společnost RWE Grid Holding, a.s. Společnost se v uplynulém roce významným způsobem zaměřila na posilování preventivních aktivit v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V personální oblasti se Společnost dále zaměřovala na posilování specializovaného odborného vzdělávání. Za zmínku stojí ukončení projektu Vzdělávání plynárenských pracovníků financovaného z Evropských strukturálních fondů. V oblasti externí komunikace byl rok 2012 specifický oslavami 10 let vstupu Skupiny RWE ČR do českého plynárenství, které se promítly i v komunikačních aktivitách Společnosti. Rád bych využil tuto příležitost a vyslovil upřímné poděkování všem našim kolegyním a kolegům, bez jejichž profesionality, pracovního nasazení a připravenosti překonávat překážky by nebylo možné našich výsledků dosáhnout. Jan Valenta jednatel, CEO

5 5 2 ZPRÁVA JEDNATELŮ O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE Ekonomické výsledky Výnosy, náklady, zisk Společnost v roce 2012 dosáhla čistého zisku ve výši tis. Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2012 činil tis. Kč. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb za rok 2012 činily tis. Kč, z toho tis. Kč činily výnosy z SLA a tis. Kč tržby za služby související s plynárenskými zařízeními. Struktura aktiv a pasiv Celková bilanční suma Společnosti k 31. prosinci 2012 činila tis. Kč, oproti roku 2011 došlo k jejímu nárůstu o tis. Kč. Nejvýznamnější nárůst na straně aktiv, o tis. Kč, se týkal pořízení zásob. Nejvýznamnější nárůst na straně pasiv, o tis. Kč, se týkal výsledku hospodaření za účetní období. K nárůstu, a to o tis. Kč, došlo také u krátkodobých závazků a dále došlo k poklesu rezerv o tis. Kč. Investice V průběhu roku 2012 realizovala Společnost investiční akce v rámci schváleného investičního plánu. Byl pořízen majetek v celkové hodnotě tis. Kč, jednalo se především o pořízení dopravních prostředků, a to ve výši tis. Kč, a pořízení plynárenských strojů a zařízení. Všechny investiční akce Společnost realizovala v tuzemsku a financovala je z vlastních zdrojů. Rozsah plánovaných finančních objemů vynaložených na investice je optimalizován z hlediska potřeb a zdrojů s výhledem do roku Schválený střednědobý plán počítá i nadále s investicemi do dopravních prostředků a plynárenských strojů a zařízení. Investice budou pořízeny výhradně v tuzemsku. Řízení rizik Veškerá rizika jsou evidována v katalogu rizik. Všechna jsou dále zanesena do matice rizik, která umožňuje identifikovat ta nejzávažnější z pohledu pravděpodobnosti jejich výskytu a velikosti možné škody. Výbor pro řízení rizik, který je složen ze zástupců managementu, v roce 2012 neidentifikoval žádná rizika ohrožující existenci Společnosti. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje Společnost neprovádí výzkum a vývoj nových výrobků.

6 6 2.2 Podnikatelské aktivity V souladu se svým posláním poskytovala Společnost služby nezbytné k zajištění bezpečného, spolehlivého a efektivního provozu distribučních sítí společností RWE GasNet, s.r.o., SMP Net, s.r.o., a VČP Net, s.r.o. Na základě uzavřených SLA zajišťovala Společnost pro tyto distributory provoz a údržbu sítí, včetně jejich dispečerského řízení, měření spotřeby a kvality zemního plynu, rekonstrukci a výstavbu sítí, správu plynárenského majetku a dokumentaci. Součástí poskytovaných služeb byla i nepřetržitá pohotovostní služba. Provoz a údržba sítí Rozsah provozovaných zařízení Délka plynovodů v km Počet předávacích a regulačních stanic Počet stanic protikorozní ochrany Rozsah sítí a objem poskytovaných služeb v oblasti provozu a údržby sítí zůstává dlouhodobě na stejné úrovni. Na vysoké úrovni je i kvalita poskytovaných služeb, která se pozitivně projevila v počtu zjištěných úniků, který meziročně poklesl takřka o 12 %. Rozsah činností realizovaných provozem a údržbou Počet plánovaných inspekčních činností Počet zjištěných úniků Počet odstraněných úniků Počet narušení PZ třetími stranami Počet neplánovaně odstavených zákazníků z toho počet neplánovaně odstavených zákazníků třetími stranami Počet hlášení přijatých na linku Počet výjezdů pohotovostní služby Tato skutečnost měla příznivý vliv i na spolehlivost dodávek zemního plynu. V roce 2012 byla z technických důvodů neplánovaně přerušena dodávka plynu pouze pro 319 konečných zákazníků. Společnost zaznamenala v loňském roce 424 případů narušení PZ třetími stranami s celkovou škodou ve výši 9,7 mil. Kč. V roce 2012 Společnost řešila šest mimořádných událostí charakteru havárie (čtyři případy na síti společnosti RWE GasNet a dva případy u společnosti SMP Net). Při těchto haváriích bylo odstaveno celkem 33 konečných zákazníků. Společnost zajišťovala z pracoviště v Ústí nad Labem centrální monitorování a řízení distribučních soustav a provoz poruchové linky 1239 pro společnosti RWE GasNet a VČP Net. Dispečinkem bylo monitorováno předávacích a regulačních stanic a na telefonickou linku 1239 bylo přijato celkem hlášení. Společnost pokračovala ve zvyšování efektivnosti provozu a údržby. V rámci projektu Fénix II byla analyzována efektivnost veškerých procesů provozu a údržby, byla navržena nová organizační struktura a počet mistrovských okrsků se snížil o osm a počet výkonných pracovníků (inspektorů PZ) o 71 FTE. Nová organizační struktura vstoupila v platnost 1. ledna Měření a technické služby V roce 2012 se Společnost zaměřila na další zvyšování výkonnosti montérů, čímž výrazně šetří náklady na služby třetích stran. Dále navázala na trend zvyšování počtu úspěšných servisních zakázek za den, který byl podpořen motivačním programem v letech 2010 a 2011, kdy byla variabilní složka mzdy montérů pevně svázána s jejich měřeným výkonem. Stejně jako v minulém období Společnost udržela rostoucí trend počtu odečtů pořízených odečítačem. Zabezpečení dat pro fakturaci spotřeby plynu v požadovaných termínech a kvalitě se již stalo běžným standardem.

7 7 Počet výkonů provedených měřením RWE GasNet SMP Net VČP Net Celkem a technickými službami Membránové plynoměry do G Plynoměry nad G Elektronické měřicí systémy Odečty v kategoriích Velkoodběratel a Střední odběratel Odečty v kategoriích Maloodběratel a Domácnost Neoprávněné odběry Výstavba sítí V souladu s investičními plány provozovatelů distribučních soustav zabezpečila Společnost v roce 2012 realizaci 688 staveb v celkové výši cca mil. Kč. Úsek výstavby sítí průběžně zajistil přípravu staveb plánovaných na další roky, ve kterých se předpokládá významný nárůst rozsahu rekonstrukcí PZ. V roce 2012 Společnost zahájila přípravu 552 staveb a dokončila přípravu projektů pro 401 staveb v celkové hodnotě mil. Kč. Počet připravených staveb RWE GasNet SMP Net VČP Net Celkem Počet připravených staveb Hodnota připravených staveb (v tis. Kč) Počet dokončených staveb RWE GasNet SMP Net VČP Net Celkem Počet dokončených staveb Hodnota dokončených staveb (v tis. Kč) Přehled nejvýznamnějších staveb dokončených v roce 2012 Rekonstrukce VTL plynovodu č. 4 DN 500 v úseku TU 4/4T TU 4/3 Rekonstrukce VTL Chodov DN Stará Chodovská součást Rek. VTL plynovodu Sviňomazy Vřesová Rekonstrukce VVTL regulační stanice Barchov Rekonstrukce VTL Suchá Albrechtice, 2. etapa, 2. část Rekonstrukce VTL regulační stanice Ostrava-Rudná Rekonstrukce místní sítě Příbor, ul. Vrchlického +5 Poskytováním kvalitních služeb jsme se značnou měrou podíleli na splnění plánů společností SMP Net, VČP Net a RWE GasNet (které jsou součástí DSO) pro rok Součástí služeb poskytovaných DSO je i zajištění odborného dohledu nad výstavbou PZ realizovaných cizími investory, které bude následně provozovat DSO. V roce 2012 byl tento dozor zajištěn u staveb. Úsek výstavby sítí se v roce 2012 významně zaměřil na kvalitu přípravy a realizace staveb a zejména na dodržování pravidel BOZP a PO. Jelikož v roce 2012 došlo k převodu inženýrských činností společnosti RWE Plynoprojekt do Společnosti, bude mít v budoucnu úsek výstavby sítí ještě více možností optimalizovat spolupráci v oblasti inženýringu a plánování. Tento krok významně podpořil flexibilnější a efektivnější postup přípravy staveb, jenž kladně ovlivňuje kvalitu služeb Společnosti v oblasti přípravy a realizace staveb. Operativní správa sítí Stejně jako v roce 2011 i v roce 2012 poskytoval Úsek operativní správy sítí standardní služby v oblastech rozvoje a ochrany distribuční soustavy a připojování zákazníků jednotlivým provozovatelům distribučních soustav. V roce 2012 nebylo evidováno žádné porušení legislativních termínů pro vydávání stanovisek a vyřizování žádostí o připojení k distribuční soustavě. Počet vydaných stanovisek narostl oproti roku 2011 o více než 8 %, a to zejména vlivem možnosti podat žádost o stanovisko elektronickou formou, jejíž podání je pro žadatele výrazně jednodušší

8 8 a pohodlnější než papírová žádost. Naopak v souvislosti s vývojem stavební činnosti v České republice došlo k poklesu vydaných podmínek připojení k distribuční soustavě a stejně tak staveb PZ převzatých do provozu, kdy významnou část tvoří plynovodní přípojky k novým odběrným místům. V roce 2012 bylo také uzavřeno 593 smluv o zajištění přeložky PZ, na základě kterých budou řešeny kolizní místa vznikající při neplynárenské stavební činnosti. V rámci interního projektu proběhla optimalizace procesů a činností, čímž došlo k zefektivnění poskytovaných služeb a uvolnění části pracovních kapacit pro rozšíření portfolia nabízených služeb v budoucím období. Úsek operativní správy sítí se také významně podílel na projektu Strategie dat GIS (geografický informační systém), jehož cílem bylo rozšíření a zkvalitnění evidovaných technických informaci v GIS o provozovaném PZ. Přehled činností realizovaných operativní RWE GasNet SMP Net VČP Net Celkem správou sítí Počet vydaných stanovisek Počet vydaných podmínek připojení k distribuční soustavě Počet převzatých staveb PZ Dokumentace sítí Odbor dokumentace sítí je zodpovědný za správu aktuálních dat v GIS. Stěžejní činností odboru je pořízení a aktualizace výkresové dokumentace plynárenské sítě a její napojení na další vnitropodnikové informační systémy od investičního účetnictví přes informace o zákaznících, o poruchách až po plánování provozních a údržbových prací na PZ. V roce 2012 bylo do GIS zapracováno nových staveb a aktualizací. Aktivitou, těsně související s procesem pořizování dat, je poskytování výstupů z GIS. Jedná se zejména o poskytování digitálních podkladů o PZ třetím stranám či provádění velkoformátových tisků. V roce 2012 bylo vyřízeno žádostí o data. Významnou událostí v roce 2012 byla změna v softwaru GIS, který je postaven na platformě GE Smallworld. Specializovaná nadstavba GNOSis vyvinutá na míru RWE byla nahrazena standardizovaným řešením pro plynárenství GDO (Gas Distribution Office) přímo od dodavatele GE Smallworld. Využití standardizovaného řešení by mělo přinést zjednodušení a zlevnění údržby softwaru GIS. 2.3 Komunikační aktivity Rok 2012 byl spojen především s realizací oslav 10. výročí vstupu Skupiny RWE ČR na český trh. Cílem bylo profilovat RWE jako doposud největšího zahraničního investora v České republice. Symbol 10 doplnil branding RWE, stal se součástí merkantilních tiskovin i prostředků elektronické komunikace. V oblasti externí komunikace byla největší pozornost věnována sdělením vztahujícím se k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu odběrných plynových zařízení ve vlastnictví odběratelů. Důraz byl především kladen na prevenci údržby a dodržování základních pravidel provozování. Významným tématem komunikace bylo i vytyčování PZ a jeho bezplatné poskytování. V rámci propagace oboru plynárenství se Společnost stala hlavním partnerem soutěže České ručičky a uspořádala Dny s RWE pro studenty plynárenských učilišť. Dále pokračoval i rozvoj spolupráce se složkami Integrovaného záchranného systému, kdy Společnost významně podpořila sbory a jednotky sborů dobrovolných hasičů v rámci soutěže RWE Dobrovolní hasiči roku Hlavními tématy interní komunikace byl pravidelný a včasný tok informací směrem ke všem zaměstnancům, zvyšování efektivity a produktivity práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a vytváření jednotné identity poskytovaných služeb. Velká pozornost byla věnována i rozvoji firemní kultury a posilování zákaznické orientace.

9 9 2.4 Lidské zdroje Zaměstnanci V roce 2012 byl ve Společnosti přepočtený stav zaměstnanců Oproti roku 2011 je to zvýšení o 37 zaměstnanců. Mzdy Vývoj mezd v roce 2012 probíhal v souladu s podnikatelským záměrem Společnosti a dohodnutými zásadami odměňování a růstu mezd dle kolektivní smlouvy. Průměrná měsíční mzda v roce 2012 dosáhla Kč. Odborná příprava a rozvoj zaměstnanců Kvalifikační struktura zaměstnanců v roce % Základní 42 % Středoškolské 45 % Úplné středoškolské 12 % Vysokoškolské Kvalifikační struktura zaměstnanců Základní Středoškolské Úplné středoškolské Vysokoškolské Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců Společnost v roce 2012 kladla důraz na povinné legislativní a plynárenské vzdělávání a zároveň se zaměřila na rozvoj a prohlubování odborných profesních znalostí svých zaměstnanců. Společnost dále podporovala zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců studiem při zaměstnání. Ve Společnosti byly realizovány vzdělávací programy zaměřené na vzdělávání talentovaných zaměstnanců. Dne 30. září 2012 byla ve Společnosti ukončena realizace projektu Akademie pro plynárenské odborníky. Tento projekt byl realizován na základě výzvy Školení je šance v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Společnost i nadále spolupracovala s vybranými školami a univerzitami. Sociální politika Společnost dále rozvíjela a podporovala sociální program pro zaměstnance. V rámci benefitního programu poskytla zaměstnancům příspěvky na individuální rekreaci, kulturní a sportovní aktivity, využívání zdravotnických a vzdělávacích zařízení a na penzijní připojištění a životní pojištění.

10 10 K 1. srpnu 2012 na základě rozhodnutí vedení Skupiny RWE ČR došlo k převodu části inženýrských činností ze společnosti RWE Plynoprojekt do Společnosti. Převod činností byl spojen i s převodem 120 pracovníků. Náplní jejich činnosti je do budoucna podpora přípravy investic do distribuční soustavy Skupiny RWE ČR. 2.5 Informační technologie Služby IT byly smluvně zajištěny servisní společností RWE Interní služby, s.r.o. Logistika a operativa koncových IT zařízení byla zajištěna společností HEWLETT-PACKARD s.r.o. V průběhu roku proběhla optimalizace tiskových služeb (tisk, kopie, scan) za účelem zlevnění a zkvalitnění služby, dodání multifunkčních zařízení a minimalizace používání lokálních individuálních tiskových zařízení. Operační systém Desktopů uživatelů byl upgradován na Windows 7 a doplněn produktem Microsoft Office Standard verze 10. Významným krokem bylo vybudování nového hardware pro sdílená úložiště Skupiny RWE ČR a zajištění bezpečnosti citlivých dat. Nadále pokračovala optimalizace datových a hlasových tarifů v souladu s platnou směrnicí včetně prodloužení smlouvy ve Skupině RWE ČR se stávajícím operátorem za výhodnějších podmínek. S podporou IT byly implementovány výstupy projektů IDE2+, Shell, Fénix II. V průběhu roku byl zprovozněn nový systém GDO Gas Distribution Office jako plnohodnotná náhrada systému Gnosis. Do centrálního informačního systému SAP byl zaveden nový významný modul SAP Busines Planning & Consolidation, plánovací a konsolidační nástroj. Dále byl implementován systém na logistiku plynoměrů. Na podzim roku vstoupil projekt řízení mobilních pracovníků (Work Force management) do pilotní fáze, realizace v provozní oblasti Chomutov. V platnost vstoupil nový model řízení v oblasti Business vlastnictví IT Služeb a nové odpovědnosti při řízení IT služeb v rámci Skupiny RWE ČR. 2.6 Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí Bezpečnost a ochrana zdraví při práci V roce 2012 bylo ve Společnosti evidováno celkem sedm absenčních pracovních úrazů. Ve třech případech se jednalo o popáleniny vzniklé zahořením při opravě PZ. Byly tedy zaznamenány mimořádné události, při kterých došlo ke vzniku požáru při práci na plynovém zařízení, nicméně v těchto případech vždy zaměstnanci Společnosti učinili efektivní opatření k uhašení požáru a zabránili tak vzniku větších škod, a to svědčí i o dobré připravenosti zaměstnanců na řešení havarijních situací. Dva pracovní úrazy souvisely s chůzí a pády, jeden pracovní úraz při demontáži plynoměru (tržná rána) a jeden pracovní úraz souvisel s napadením pracovníka zákazníkem při odpojování z důvodu neoprávněného odběru plynu. V průběhu celého roku docházelo k ověřování nastavených pravidel v oblasti BOZP realizací interních kontrol a auditů, zejména ročních prověrek bezpečnosti práce nebo cílených či tematických kontrol a auditů. Ze strany dotčených orgánů státní správy byly ve Společnosti realizovány dvě tematické kontroly Hasičského záchranného sboru, dvě kontroly Oblastního inspektorátu práce a jedna kontrola Státního zdravotního dozoru. Žádná z kontrol Hasičského záchranného sboru a Státního zdravotního dozoru neshledala závažné zjištění nebo nedostatky. Při dvou kontrolách oblastních inspektorátů práce souvisejících s pracovním úrazem a s mimořádnou událostí (vzniku pracovního úrazu zaměstnanců dodavatele pracujícího na PZ) byly ze strany Oblastního inspektorátu práce

11 11 identifikovány nedostatky na straně zaměstnanců Společnosti související s nedodržením definovaných pracovních postupů, které mělo za následek vznik požáru. V rámci Společnosti byla neprodleně přijata a realizována nápravní opatření organizačního a výchovného charakteru, aby zjištěné nedostatky byly neprodleně odstraněny a předcházelo se jejich opakování. Současně v roce 2013 bude realizována nová koncepce bezpečnosti práce, jejímž cílem je výrazně vyšší zapojení zaměstnanců při vyhledávání pracovních rizik a důsledné dodržování stanovených pracovních postupů a zásad BOZP. Společnost i nadále klade velký důraz na vybavení všech pracovníků ochrannými pracovními pomůckami a na kontrolu jejich používání. Ve Společnosti jsou průběžně shromažďovány připomínky a podněty ze strany zaměstnanců, které jsou systematicky vypořádávány v rámci průběžné aktualizace celého systému BOZP a PO. Ochrana životního prostředí Ochrana životního prostředí je vnímána jako jedna z hlavních priorit Společnosti. Odpovědný vztah k životnímu prostředí je rozvíjen v rámci implementace systému environmentálního managementu. Principem implementace systému je nejen plnění požadavků vyplývající z legislativy, ale i zvyšování povědomí zaměstnanců o vlivech činnosti Společnosti na životní prostředí. Důležitou součástí je i vytváření vhodných podmínek, které umožní maximální ochranu životního prostředí i pro dodavatelské subjekty. Ochrana životního prostředí je založena na konkrétních krocích a opatřeních. Vhodná organizace práce, vzdělávání zaměstnanců a použití bezpečných technologií jsou jedny z mnoha prostředků, díky kterým v roce 2012 nedošlo k žádné situaci, která by negativně ovlivnila některou ze složek životního prostředí. Na základě příslušných smluvních vztahů (SLA) je Společnost dodavatelem služeb v oblasti ochrany životního prostředí i pro jiné společnosti Skupiny RWE ČR a ani u těchto společností nedošlo v roce 2012 k žádné události s možným významným dopadem na životní prostředí a nebyla ani udělena sankce ze strany orgánů státní správy za jiné porušení legislativních povinností v oblasti ochrany životního prostředí.

12 12 3 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3.1 Základní údaje Obchodní firma: RWE Distribuční služby, s.r.o. Sídlo: Plynárenská 499/1, Brno, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: společnost s ručením omezeným Založení a vznik Společnosti Společnost vznikla dne 26. července 2007 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka Jediným společníkem Společnosti byla společnost RWE Transgas, a.s., se sídlem Limuzská 12/3135, Praha 10-Strašnice, PSČ , IČ S účinností od 28. června 2012 je jediným společníkem Společnosti společnost RWE Grid Holding, a.s., se sídlem Limuzská 3135/12, Praha 10-Strašnice, PSČ , IČ Základní kapitál Společnosti je Kč. Předmět podnikání Společnosti 1. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 2. Výroba elektřiny 3. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 4. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 5. Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 6. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 7. Projektová činnost ve výstavbě 8. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 9. Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 10. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11. Geologické práce 12. Výkon zeměměřických činností 13. Projektování objektů a zařízení pro hornickou činnost Profil Společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., zajišťují provoz a údržbu plynárenských zařízení regionálním provozovatelům distribučních soustav Skupiny RWE ČR. Pro provozovatele distribučních soustav a ostatní společnosti Skupiny RWE ČR zabezpečují rovněž opravy plynárenského zařízení, měření spotřeby a kvality zemního plynu, připojování a odpojování zákazníků, provoz dispečinku a pohotovostní telefonické linky RWE Distribuční služby, s.r.o., nabízejí široké veřejnosti vytýčení plynárenských sítí. Společnost má celorepublikovou působnost, sídlí v Brně a samostatně podniká od 1. ledna Organizační složky Společnosti v zahraničí Společnost nemá žádné organizační složky v tuzemsku ani v zahraničí.

13 Údaje o statutárních orgánech Jednatelé Společnosti k 31. prosinci 2012 Jan Valenta jednatel, CEO Datum narození: 22. listopadu 1965 Vzdělání: Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, doktorát v oboru Softwarové systémy Členství v orgánech jiných obchodních společností: předseda představenstva Jihomoravská plynárenská, a.s., předseda dozorčí rady JMP Net, s.r.o., předseda dozorčí rady Teplárna Kyjov, a.s. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Dušan Malý jednatel, CFO Datum narození: 21. března 1974 Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, MBA na ESCP-EAP v Berlíně Členství v orgánech jiných obchodních společností: místopředseda představenstva Jihomoravská plynárenská, a.s., místopředseda dozorčí rady JMP Net, s.r.o. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Pavel Káčer jednatel, COO Datum narození: 29. června 1958 Vzdělání: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojní Členství v orgánech jiných obchodních společností: není členem Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Změny ve statutárních orgánech Společnosti, které nastaly v průběhu roku 2012 Představenstvo RWE Transgas, a.s., jako jediný společník vykonávající působnost valné hromady Společnosti v roce 2011 na svém zasedání dne 12. října 2011 zvolilo do funkce jednatele Společnosti RNDr. Jana Valentu, a to s účinností od 1. ledna 2012.

14 Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Auditor a auditorská společnost odpovědná za ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2012 Auditorská firma: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Hvězdova 1734/2c, Nusle Praha 4 zapsaná v seznamu auditorských společností u Komory auditorů ČR pod osvědčením č. 021 Odpovědný auditor: Ing. Tomáš Bašta osvědčení č V Brně dne 8. března 2013 Osoba odpovědná za účetnictví Hana Havlíčková vedoucí účetnictví a daní Osoby odpovědné za výroční zprávu společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., za rok 2012 Čestně prohlašujeme, že údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly opomenuty či zkresleny. Jan Valenta Dušan Malý Pavel Káčer jednatel, CEO jednatel, CFO jednatel, COO

15 15 4 FINANČNÍ ČÁST 4.1 Účetní závěrka a příloha účetní závěrky

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30 5 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 5.1 Zpráva auditora k účetní závěrce

31 31

32 5.2 Zpráva auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami 32

33 33

34 34 6 ZPRÁVA JEDNATELŮ SPOLEČNOSTI RWE DISTRIBUČNÍ SLUŽBY, S.R.O., O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI K 31. PROSINCI 2012 Vzhledem k tomu, že společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., (dále jen Společnost ) neuzavřela coby ovládaná osoba ovládací smlouvu, která by byla účinná v roce 2012, zpracovali jednatelé Společnosti v souladu s 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tuto zprávu o vztazích mezi Společností a ovládajícími osobami a mezi Společností a ostatními osobami ovládanými stejnými ovládajícími osobami (dále jen Propojené osoby ) za rok 2012 (dále jen Zpráva ), pokud jsou tyto Propojené osoby Společnosti známy. Zpráva je nedílnou součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2012 a společníci Společnosti mají možnost se s ní seznámit stejně tak jako s účetní závěrkou. 1. Ovládající osoby V celém uplynulém účetním období byla Společnost ovládána následujícími osobami: a) přímo RWE Transgas, a.s., se sídlem Limuzská 12/3135, Praha 10-Strašnice, PSČ , IČ , která byla jediným společníkem Společnosti. S účinností od 28. června 2012 se její jediný společník změnil na společnost RWE Grid Holding, a.s., se sídlem Limuzská 3135/12, Praha 10-Strašnice, PSČ , IČ b) nepřímo RWE Gas International N.V se sídlem 5211AK s-hertogenbosch, Willemsplein 4, Nizozemské království, která byla jediným akcionářem společnosti RWE Transgas, a.s., respektive RWE Grid Holding, a.s. a RWE Aktiengesellschaft (dále jen RWE AG ), se sídlem Opernplatz 1, Essen, Spolková republika Německo, která byla jediným akcionářem společnosti RWE Gas International N.V. 2. Další Propojené osoby Společnost požádala výše uvedené ovládající osoby o zaslání seznamu ostatních osob, které byly v posledním účetním období ovládány stejnými ovládajícími osobami. Na základě sdělení ovládajících osob a ostatních informací jednatelům dostupných vyhotovili jednatelé Společnosti tuto Zprávu. Schéma propojení a ovládání společností v rámci relevantní linie koncernu RWE k 31. prosinci 2012 je uvedeno na třetí straně obálky této výroční zprávy. 3. Smlouvy uzavřené mezi Společností a Propojenými osobami, plnění a protiplnění poskytnutá a přijatá V posledním účetním období byly mezi Společností a Propojenými osobami uzavřeny smlouvy uvedené v příloze č. 1. Plněním těchto smluv i smluv, uzavřených v minulých účetních obdobích, nevznikla Společnosti žádná újma. Z tohoto důvodu nebylo zapotřebí zajišťovat úhrady újmy nebo uzavírat smlouvy o jejich úhradě. Hodnota plnění a protiplnění v účetním období mezi Propojenými osobami je uvedena v poznámce 13 přílohy k účetní závěrce k 31. prosinci Jiné právní úkony učiněné v zájmu Propojených osob V posledním účetním období neučinila Společnost v zájmu Propojených osob žádné právní úkony. 5. Opatření přijatá či uskutečněná v zájmu nebo na popud Propojených osob V posledním účetním období Společnost nepřijala, resp. neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud Propojených osob. 6. Neexistence újmy Společnosti v posledním účetním období nevznikla žádná újma ze smluv s Propojenými osobami, z jiných právních úkonů učiněných v zájmu Propojených osob ani z opatření uskutečněných v zájmu nebo na popud Propojených osob, jejichž uzavření nebo přijetí se uskutečnilo v posledním či předcházejících účetních obdobích.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 203 RWE Distribuční služby, s.r.o. Výroční zpráva 203 Vybrané ukazatele (dle CAS) 203 202 Tržby celkem (mil. Kč) 2 644 2 557 EBITDA (mil. Kč) 625 596 Provozní zisk (mil. Kč) 552 528 Zisk

Více

RWE Zákaznické služby

RWE Zákaznické služby RWE Zákaznické služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby (mil. Kč) 867 EBITDA (mil. Kč) 81 Provozní zisk (mil. Kč) 80 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 80 Zisk po zdanění (mil.

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

RWE Česká republika. Obsah

RWE Česká republika. Obsah RWE Česká republika Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 1 2 3 4 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o Společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 1 301 EBITDA (mil. Kč) 641 Provozní zisk (mil. Kč) 392 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 404 Zisk po zdanění (mil. Kč) 439 Investice

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Gas Storage, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Gas Storage, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RWE Gas Storage, s.r.o. VYBRANÉ UKAZATELE Tržby celkem (mil. Kč) 2 592 EBITDA (mil. Kč) 1 792 Provozní zisk (mil. Kč) 1 078 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 083 Zisk po zdanění (mil.

Více

smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010

smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010 smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 200 Vybrané ukazatele (dle CAS) 200 200 Tržby celkem (mil. Kč) 3 059 EBITDA (mil. Kč) 70 Provozní zisk (mil. Kč) 64 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 57 Zisk po zdanění (mil.

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006 Skupina ČEZ Energie bez hranic ČEZ Distribuce, a. s. (dále též jen společnost ), se sídlem v Děčíně vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 31. 3. 2005. ČEZ

Více

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka 2013 Výroční zpráva Obsah 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 6 11 20 21 28 30 Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Klíčové ekonomické ukazatele Klíčové události

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

RWE Transgas, a.s. Výroční zpráva 2005

RWE Transgas, a.s. Výroční zpráva 2005 Výroční zpráva 2005 Vybrané ukazatele za rok 2005 Tržby celkem (mil. Kč) 69 627 EBITDA (mil. Kč) 8 231 Provozní zisk (mil. Kč) 8 602 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 6 938 Zisk po zdanění (mil. Kč) 5 168 Investice

Více

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 PS Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2014 OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 VÝZNAMNÉ

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 44,3 TWh distribuovaná elektrická energie včetně ztrát 3,5 mil. počet odběrných míst 10,2 mld. Kč investice 850 Kč/MWh náklady na distribuci 1 MWh včetně ztrát

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

VA ŠE EN. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům a zaměstnancům za společně sdílenou energii, za energii, kterou dávají do všech svých aktivit, povolání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Východočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Zisk před zdaněním (mil. Kč) 0 200 400 600 800 1 000 celkem 2000 2001 2002 2003 2004 513 687 888 968 1 162 Cíl Skupiny ČEZ Stát se jedničkou

Více

Výroční zpráva 2004 Severočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Severočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Severočeská energetika, a.s., člen Skupiny ČEZ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj průměrného přepočteného stavu zaměstnanců 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 celkem 1 805 1 715 1 499 1

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

tel.: +420 315 701 111 tel.: +49 8457 926 234 fax: +420 315 720 110 fax: +49 8457 926 220

tel.: +420 315 701 111 tel.: +49 8457 926 234 fax: +420 315 720 110 fax: +49 8457 926 220 Výroční zpráva MERO ČR, a. s., Kralupy nad Vltavou za rok 2006 Kontakty: MERO ČR, a. s. MERO Pipeline GmbH Veltruská 748 dceřiná společnost 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Slovo člena představenstva Profil společnosti Základní údaje o společnosti Předmět podnikání Hlavní události

Více