RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012"

Transkript

1 RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2012 Tržby celkem (mil. Kč) EBITDA (mil. Kč) 596 Provozní zisk (mil. Kč) 528 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 528 Zisk po zdanění (mil. Kč) 424 Investice (mil. Kč) 69 Zaměstnanci (průměrný přepočtený stav) Termínem Společnost se v textu nahrazuje obchodní firma RWE Distribuční služby, s.r.o. Použité zkratky AG a.s. BOZP CAS CEO CFO COO DSO EBITDA FTE GIS IČ IT PO PZ SLA s.r.o. VTL VVTL Aktiengesellschaft (akciová společnost) akciová společnost bezpečnost a ochrana zdraví při práci české účetní předpisy Chief Executive Officer Chief Financial Officer Chief Operating Officer distribution system operator (provozovatelé distribučních soustav RWE GasNet, SMP Net, VČP Net) zisk před započtením úroků, daní a odpisů ekvivalent zaměstnance na plný pracovní úvazek (Full-time equivalent) geografický informační systém identifikační číslo informační technologie požární ochrana plynárenské zařízení Service Level Agreement (smlouva o poskytování služeb) společnost s ručením omezeným vysokotlak (označení tlakové úrovně do 4 MPa) velmi vysoký tlak (označení tlakové úrovně nad 4 MPa) Skupina RWE ČR RWE GasNet RWE Plynoprojekt SMP Net VČP Net skupina RWE v České republice RWE GasNet, s.r.o. RWE Plynoprojekt, s.r.o. SMP Net, s.r.o. VČP Net, s.r.o.

3 3 Obsah 1 ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI ZPRÁVA JEDNATELŮ O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE Ekonomické výsledky Podnikatelské aktivity Komunikační aktivity Lidské zdroje Informační technologie Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje Údaje o statutárních orgánech Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky FINANČNÍ ČÁST Účetní závěrka a příloha účetní závěrky ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Zpráva auditora k účetní závěrce Zpráva auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami ZPRÁVA JEDNATELŮ SPOLEČNOSTI RWE DISTRIBUČNÍ SLUŽBY, S.R.O., O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI K 31. PROSINCI

4 4 1 ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI Vážené dámy, vážení pánové, rok 2012 byl pro společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., (dále jen Společnost ) rokem řady významných změn. Tyto změny, které byly v průběhu roku úspěšně realizovány, představovaly dodatečné zvýšené nároky na všechny pracovníky při současném zajištění všech činností, které byly v rámci našich servisních smluv zabezpečovány pro provozovatele distribučních soustav. Je nutné vyzdvihnout, že naplnění hlavního poslání Společnosti, zabezpečení bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení, bylo i v tomto náročném období naplněno. Projekt Fénix II, započatý v závěru předcházejícího roku, byl v průběhu roku kompletně připraven a v jeho závěru byla realizována veškerá procesní a organizační opatření, která přinesou v následujících letech významné zvýšení efektivity vykonávaných činností při zachování úrovně bezpečnosti a spolehlivosti. Je třeba zdůraznit, že organizační změny realizované v rámci projektu Fénix II byly realizovány maximálně sociálně citlivým způsobem s využitím programu, který umožnil pracovníkům v předdůchodovém věku odchod za zvýhodněných podmínek. Práce na projektu Řízení mobilních pracovníků (Work Force Management) se posunuly do realizačních etap a byly koncem roku završeny úspěšným zahájením pilotního provozu, na jehož výsledcích budeme v roce 2013 stavět rozšíření nových postupů a nástrojů do celé Společnosti. V průběhu roku byl také úspěšně realizován Projekt IDE2+, v jehož rámci došlo k přechodu činností v oblasti projektové přípravy investičních staveb do naší Společnosti, které znamenalo také příchod více než stovky pracovníků ze společnosti RWE Plynoprojekt, s.r.o., a jejich začlenění do našich struktur a procesů. Za zmínku zde stojí také vznik specializovaného útvaru, zaměřeného na řešení majetkoprávních vztahů. Všechny tyto kroky směřují k naplnění rostoucích nároků v oblasti investiční výstavby. V rámci restrukturalizace skupiny RWE v České republice (dále jen Skupina RWE ČR ) byly provedeny i další přípravné kroky směřující ke zjednodušení struktury skupiny. Jedním z nich byla také změna 100% vlastníka Společnosti, kterým se nově stala společnost RWE Grid Holding, a.s. Společnost se v uplynulém roce významným způsobem zaměřila na posilování preventivních aktivit v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V personální oblasti se Společnost dále zaměřovala na posilování specializovaného odborného vzdělávání. Za zmínku stojí ukončení projektu Vzdělávání plynárenských pracovníků financovaného z Evropských strukturálních fondů. V oblasti externí komunikace byl rok 2012 specifický oslavami 10 let vstupu Skupiny RWE ČR do českého plynárenství, které se promítly i v komunikačních aktivitách Společnosti. Rád bych využil tuto příležitost a vyslovil upřímné poděkování všem našim kolegyním a kolegům, bez jejichž profesionality, pracovního nasazení a připravenosti překonávat překážky by nebylo možné našich výsledků dosáhnout. Jan Valenta jednatel, CEO

5 5 2 ZPRÁVA JEDNATELŮ O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE Ekonomické výsledky Výnosy, náklady, zisk Společnost v roce 2012 dosáhla čistého zisku ve výši tis. Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2012 činil tis. Kč. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb za rok 2012 činily tis. Kč, z toho tis. Kč činily výnosy z SLA a tis. Kč tržby za služby související s plynárenskými zařízeními. Struktura aktiv a pasiv Celková bilanční suma Společnosti k 31. prosinci 2012 činila tis. Kč, oproti roku 2011 došlo k jejímu nárůstu o tis. Kč. Nejvýznamnější nárůst na straně aktiv, o tis. Kč, se týkal pořízení zásob. Nejvýznamnější nárůst na straně pasiv, o tis. Kč, se týkal výsledku hospodaření za účetní období. K nárůstu, a to o tis. Kč, došlo také u krátkodobých závazků a dále došlo k poklesu rezerv o tis. Kč. Investice V průběhu roku 2012 realizovala Společnost investiční akce v rámci schváleného investičního plánu. Byl pořízen majetek v celkové hodnotě tis. Kč, jednalo se především o pořízení dopravních prostředků, a to ve výši tis. Kč, a pořízení plynárenských strojů a zařízení. Všechny investiční akce Společnost realizovala v tuzemsku a financovala je z vlastních zdrojů. Rozsah plánovaných finančních objemů vynaložených na investice je optimalizován z hlediska potřeb a zdrojů s výhledem do roku Schválený střednědobý plán počítá i nadále s investicemi do dopravních prostředků a plynárenských strojů a zařízení. Investice budou pořízeny výhradně v tuzemsku. Řízení rizik Veškerá rizika jsou evidována v katalogu rizik. Všechna jsou dále zanesena do matice rizik, která umožňuje identifikovat ta nejzávažnější z pohledu pravděpodobnosti jejich výskytu a velikosti možné škody. Výbor pro řízení rizik, který je složen ze zástupců managementu, v roce 2012 neidentifikoval žádná rizika ohrožující existenci Společnosti. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje Společnost neprovádí výzkum a vývoj nových výrobků.

6 6 2.2 Podnikatelské aktivity V souladu se svým posláním poskytovala Společnost služby nezbytné k zajištění bezpečného, spolehlivého a efektivního provozu distribučních sítí společností RWE GasNet, s.r.o., SMP Net, s.r.o., a VČP Net, s.r.o. Na základě uzavřených SLA zajišťovala Společnost pro tyto distributory provoz a údržbu sítí, včetně jejich dispečerského řízení, měření spotřeby a kvality zemního plynu, rekonstrukci a výstavbu sítí, správu plynárenského majetku a dokumentaci. Součástí poskytovaných služeb byla i nepřetržitá pohotovostní služba. Provoz a údržba sítí Rozsah provozovaných zařízení Délka plynovodů v km Počet předávacích a regulačních stanic Počet stanic protikorozní ochrany Rozsah sítí a objem poskytovaných služeb v oblasti provozu a údržby sítí zůstává dlouhodobě na stejné úrovni. Na vysoké úrovni je i kvalita poskytovaných služeb, která se pozitivně projevila v počtu zjištěných úniků, který meziročně poklesl takřka o 12 %. Rozsah činností realizovaných provozem a údržbou Počet plánovaných inspekčních činností Počet zjištěných úniků Počet odstraněných úniků Počet narušení PZ třetími stranami Počet neplánovaně odstavených zákazníků z toho počet neplánovaně odstavených zákazníků třetími stranami Počet hlášení přijatých na linku Počet výjezdů pohotovostní služby Tato skutečnost měla příznivý vliv i na spolehlivost dodávek zemního plynu. V roce 2012 byla z technických důvodů neplánovaně přerušena dodávka plynu pouze pro 319 konečných zákazníků. Společnost zaznamenala v loňském roce 424 případů narušení PZ třetími stranami s celkovou škodou ve výši 9,7 mil. Kč. V roce 2012 Společnost řešila šest mimořádných událostí charakteru havárie (čtyři případy na síti společnosti RWE GasNet a dva případy u společnosti SMP Net). Při těchto haváriích bylo odstaveno celkem 33 konečných zákazníků. Společnost zajišťovala z pracoviště v Ústí nad Labem centrální monitorování a řízení distribučních soustav a provoz poruchové linky 1239 pro společnosti RWE GasNet a VČP Net. Dispečinkem bylo monitorováno předávacích a regulačních stanic a na telefonickou linku 1239 bylo přijato celkem hlášení. Společnost pokračovala ve zvyšování efektivnosti provozu a údržby. V rámci projektu Fénix II byla analyzována efektivnost veškerých procesů provozu a údržby, byla navržena nová organizační struktura a počet mistrovských okrsků se snížil o osm a počet výkonných pracovníků (inspektorů PZ) o 71 FTE. Nová organizační struktura vstoupila v platnost 1. ledna Měření a technické služby V roce 2012 se Společnost zaměřila na další zvyšování výkonnosti montérů, čímž výrazně šetří náklady na služby třetích stran. Dále navázala na trend zvyšování počtu úspěšných servisních zakázek za den, který byl podpořen motivačním programem v letech 2010 a 2011, kdy byla variabilní složka mzdy montérů pevně svázána s jejich měřeným výkonem. Stejně jako v minulém období Společnost udržela rostoucí trend počtu odečtů pořízených odečítačem. Zabezpečení dat pro fakturaci spotřeby plynu v požadovaných termínech a kvalitě se již stalo běžným standardem.

7 7 Počet výkonů provedených měřením RWE GasNet SMP Net VČP Net Celkem a technickými službami Membránové plynoměry do G Plynoměry nad G Elektronické měřicí systémy Odečty v kategoriích Velkoodběratel a Střední odběratel Odečty v kategoriích Maloodběratel a Domácnost Neoprávněné odběry Výstavba sítí V souladu s investičními plány provozovatelů distribučních soustav zabezpečila Společnost v roce 2012 realizaci 688 staveb v celkové výši cca mil. Kč. Úsek výstavby sítí průběžně zajistil přípravu staveb plánovaných na další roky, ve kterých se předpokládá významný nárůst rozsahu rekonstrukcí PZ. V roce 2012 Společnost zahájila přípravu 552 staveb a dokončila přípravu projektů pro 401 staveb v celkové hodnotě mil. Kč. Počet připravených staveb RWE GasNet SMP Net VČP Net Celkem Počet připravených staveb Hodnota připravených staveb (v tis. Kč) Počet dokončených staveb RWE GasNet SMP Net VČP Net Celkem Počet dokončených staveb Hodnota dokončených staveb (v tis. Kč) Přehled nejvýznamnějších staveb dokončených v roce 2012 Rekonstrukce VTL plynovodu č. 4 DN 500 v úseku TU 4/4T TU 4/3 Rekonstrukce VTL Chodov DN Stará Chodovská součást Rek. VTL plynovodu Sviňomazy Vřesová Rekonstrukce VVTL regulační stanice Barchov Rekonstrukce VTL Suchá Albrechtice, 2. etapa, 2. část Rekonstrukce VTL regulační stanice Ostrava-Rudná Rekonstrukce místní sítě Příbor, ul. Vrchlického +5 Poskytováním kvalitních služeb jsme se značnou měrou podíleli na splnění plánů společností SMP Net, VČP Net a RWE GasNet (které jsou součástí DSO) pro rok Součástí služeb poskytovaných DSO je i zajištění odborného dohledu nad výstavbou PZ realizovaných cizími investory, které bude následně provozovat DSO. V roce 2012 byl tento dozor zajištěn u staveb. Úsek výstavby sítí se v roce 2012 významně zaměřil na kvalitu přípravy a realizace staveb a zejména na dodržování pravidel BOZP a PO. Jelikož v roce 2012 došlo k převodu inženýrských činností společnosti RWE Plynoprojekt do Společnosti, bude mít v budoucnu úsek výstavby sítí ještě více možností optimalizovat spolupráci v oblasti inženýringu a plánování. Tento krok významně podpořil flexibilnější a efektivnější postup přípravy staveb, jenž kladně ovlivňuje kvalitu služeb Společnosti v oblasti přípravy a realizace staveb. Operativní správa sítí Stejně jako v roce 2011 i v roce 2012 poskytoval Úsek operativní správy sítí standardní služby v oblastech rozvoje a ochrany distribuční soustavy a připojování zákazníků jednotlivým provozovatelům distribučních soustav. V roce 2012 nebylo evidováno žádné porušení legislativních termínů pro vydávání stanovisek a vyřizování žádostí o připojení k distribuční soustavě. Počet vydaných stanovisek narostl oproti roku 2011 o více než 8 %, a to zejména vlivem možnosti podat žádost o stanovisko elektronickou formou, jejíž podání je pro žadatele výrazně jednodušší

8 8 a pohodlnější než papírová žádost. Naopak v souvislosti s vývojem stavební činnosti v České republice došlo k poklesu vydaných podmínek připojení k distribuční soustavě a stejně tak staveb PZ převzatých do provozu, kdy významnou část tvoří plynovodní přípojky k novým odběrným místům. V roce 2012 bylo také uzavřeno 593 smluv o zajištění přeložky PZ, na základě kterých budou řešeny kolizní místa vznikající při neplynárenské stavební činnosti. V rámci interního projektu proběhla optimalizace procesů a činností, čímž došlo k zefektivnění poskytovaných služeb a uvolnění části pracovních kapacit pro rozšíření portfolia nabízených služeb v budoucím období. Úsek operativní správy sítí se také významně podílel na projektu Strategie dat GIS (geografický informační systém), jehož cílem bylo rozšíření a zkvalitnění evidovaných technických informaci v GIS o provozovaném PZ. Přehled činností realizovaných operativní RWE GasNet SMP Net VČP Net Celkem správou sítí Počet vydaných stanovisek Počet vydaných podmínek připojení k distribuční soustavě Počet převzatých staveb PZ Dokumentace sítí Odbor dokumentace sítí je zodpovědný za správu aktuálních dat v GIS. Stěžejní činností odboru je pořízení a aktualizace výkresové dokumentace plynárenské sítě a její napojení na další vnitropodnikové informační systémy od investičního účetnictví přes informace o zákaznících, o poruchách až po plánování provozních a údržbových prací na PZ. V roce 2012 bylo do GIS zapracováno nových staveb a aktualizací. Aktivitou, těsně související s procesem pořizování dat, je poskytování výstupů z GIS. Jedná se zejména o poskytování digitálních podkladů o PZ třetím stranám či provádění velkoformátových tisků. V roce 2012 bylo vyřízeno žádostí o data. Významnou událostí v roce 2012 byla změna v softwaru GIS, který je postaven na platformě GE Smallworld. Specializovaná nadstavba GNOSis vyvinutá na míru RWE byla nahrazena standardizovaným řešením pro plynárenství GDO (Gas Distribution Office) přímo od dodavatele GE Smallworld. Využití standardizovaného řešení by mělo přinést zjednodušení a zlevnění údržby softwaru GIS. 2.3 Komunikační aktivity Rok 2012 byl spojen především s realizací oslav 10. výročí vstupu Skupiny RWE ČR na český trh. Cílem bylo profilovat RWE jako doposud největšího zahraničního investora v České republice. Symbol 10 doplnil branding RWE, stal se součástí merkantilních tiskovin i prostředků elektronické komunikace. V oblasti externí komunikace byla největší pozornost věnována sdělením vztahujícím se k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu odběrných plynových zařízení ve vlastnictví odběratelů. Důraz byl především kladen na prevenci údržby a dodržování základních pravidel provozování. Významným tématem komunikace bylo i vytyčování PZ a jeho bezplatné poskytování. V rámci propagace oboru plynárenství se Společnost stala hlavním partnerem soutěže České ručičky a uspořádala Dny s RWE pro studenty plynárenských učilišť. Dále pokračoval i rozvoj spolupráce se složkami Integrovaného záchranného systému, kdy Společnost významně podpořila sbory a jednotky sborů dobrovolných hasičů v rámci soutěže RWE Dobrovolní hasiči roku Hlavními tématy interní komunikace byl pravidelný a včasný tok informací směrem ke všem zaměstnancům, zvyšování efektivity a produktivity práce, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a vytváření jednotné identity poskytovaných služeb. Velká pozornost byla věnována i rozvoji firemní kultury a posilování zákaznické orientace.

9 9 2.4 Lidské zdroje Zaměstnanci V roce 2012 byl ve Společnosti přepočtený stav zaměstnanců Oproti roku 2011 je to zvýšení o 37 zaměstnanců. Mzdy Vývoj mezd v roce 2012 probíhal v souladu s podnikatelským záměrem Společnosti a dohodnutými zásadami odměňování a růstu mezd dle kolektivní smlouvy. Průměrná měsíční mzda v roce 2012 dosáhla Kč. Odborná příprava a rozvoj zaměstnanců Kvalifikační struktura zaměstnanců v roce % Základní 42 % Středoškolské 45 % Úplné středoškolské 12 % Vysokoškolské Kvalifikační struktura zaměstnanců Základní Středoškolské Úplné středoškolské Vysokoškolské Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců Společnost v roce 2012 kladla důraz na povinné legislativní a plynárenské vzdělávání a zároveň se zaměřila na rozvoj a prohlubování odborných profesních znalostí svých zaměstnanců. Společnost dále podporovala zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců studiem při zaměstnání. Ve Společnosti byly realizovány vzdělávací programy zaměřené na vzdělávání talentovaných zaměstnanců. Dne 30. září 2012 byla ve Společnosti ukončena realizace projektu Akademie pro plynárenské odborníky. Tento projekt byl realizován na základě výzvy Školení je šance v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Společnost i nadále spolupracovala s vybranými školami a univerzitami. Sociální politika Společnost dále rozvíjela a podporovala sociální program pro zaměstnance. V rámci benefitního programu poskytla zaměstnancům příspěvky na individuální rekreaci, kulturní a sportovní aktivity, využívání zdravotnických a vzdělávacích zařízení a na penzijní připojištění a životní pojištění.

10 10 K 1. srpnu 2012 na základě rozhodnutí vedení Skupiny RWE ČR došlo k převodu části inženýrských činností ze společnosti RWE Plynoprojekt do Společnosti. Převod činností byl spojen i s převodem 120 pracovníků. Náplní jejich činnosti je do budoucna podpora přípravy investic do distribuční soustavy Skupiny RWE ČR. 2.5 Informační technologie Služby IT byly smluvně zajištěny servisní společností RWE Interní služby, s.r.o. Logistika a operativa koncových IT zařízení byla zajištěna společností HEWLETT-PACKARD s.r.o. V průběhu roku proběhla optimalizace tiskových služeb (tisk, kopie, scan) za účelem zlevnění a zkvalitnění služby, dodání multifunkčních zařízení a minimalizace používání lokálních individuálních tiskových zařízení. Operační systém Desktopů uživatelů byl upgradován na Windows 7 a doplněn produktem Microsoft Office Standard verze 10. Významným krokem bylo vybudování nového hardware pro sdílená úložiště Skupiny RWE ČR a zajištění bezpečnosti citlivých dat. Nadále pokračovala optimalizace datových a hlasových tarifů v souladu s platnou směrnicí včetně prodloužení smlouvy ve Skupině RWE ČR se stávajícím operátorem za výhodnějších podmínek. S podporou IT byly implementovány výstupy projektů IDE2+, Shell, Fénix II. V průběhu roku byl zprovozněn nový systém GDO Gas Distribution Office jako plnohodnotná náhrada systému Gnosis. Do centrálního informačního systému SAP byl zaveden nový významný modul SAP Busines Planning & Consolidation, plánovací a konsolidační nástroj. Dále byl implementován systém na logistiku plynoměrů. Na podzim roku vstoupil projekt řízení mobilních pracovníků (Work Force management) do pilotní fáze, realizace v provozní oblasti Chomutov. V platnost vstoupil nový model řízení v oblasti Business vlastnictví IT Služeb a nové odpovědnosti při řízení IT služeb v rámci Skupiny RWE ČR. 2.6 Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí Bezpečnost a ochrana zdraví při práci V roce 2012 bylo ve Společnosti evidováno celkem sedm absenčních pracovních úrazů. Ve třech případech se jednalo o popáleniny vzniklé zahořením při opravě PZ. Byly tedy zaznamenány mimořádné události, při kterých došlo ke vzniku požáru při práci na plynovém zařízení, nicméně v těchto případech vždy zaměstnanci Společnosti učinili efektivní opatření k uhašení požáru a zabránili tak vzniku větších škod, a to svědčí i o dobré připravenosti zaměstnanců na řešení havarijních situací. Dva pracovní úrazy souvisely s chůzí a pády, jeden pracovní úraz při demontáži plynoměru (tržná rána) a jeden pracovní úraz souvisel s napadením pracovníka zákazníkem při odpojování z důvodu neoprávněného odběru plynu. V průběhu celého roku docházelo k ověřování nastavených pravidel v oblasti BOZP realizací interních kontrol a auditů, zejména ročních prověrek bezpečnosti práce nebo cílených či tematických kontrol a auditů. Ze strany dotčených orgánů státní správy byly ve Společnosti realizovány dvě tematické kontroly Hasičského záchranného sboru, dvě kontroly Oblastního inspektorátu práce a jedna kontrola Státního zdravotního dozoru. Žádná z kontrol Hasičského záchranného sboru a Státního zdravotního dozoru neshledala závažné zjištění nebo nedostatky. Při dvou kontrolách oblastních inspektorátů práce souvisejících s pracovním úrazem a s mimořádnou událostí (vzniku pracovního úrazu zaměstnanců dodavatele pracujícího na PZ) byly ze strany Oblastního inspektorátu práce

11 11 identifikovány nedostatky na straně zaměstnanců Společnosti související s nedodržením definovaných pracovních postupů, které mělo za následek vznik požáru. V rámci Společnosti byla neprodleně přijata a realizována nápravní opatření organizačního a výchovného charakteru, aby zjištěné nedostatky byly neprodleně odstraněny a předcházelo se jejich opakování. Současně v roce 2013 bude realizována nová koncepce bezpečnosti práce, jejímž cílem je výrazně vyšší zapojení zaměstnanců při vyhledávání pracovních rizik a důsledné dodržování stanovených pracovních postupů a zásad BOZP. Společnost i nadále klade velký důraz na vybavení všech pracovníků ochrannými pracovními pomůckami a na kontrolu jejich používání. Ve Společnosti jsou průběžně shromažďovány připomínky a podněty ze strany zaměstnanců, které jsou systematicky vypořádávány v rámci průběžné aktualizace celého systému BOZP a PO. Ochrana životního prostředí Ochrana životního prostředí je vnímána jako jedna z hlavních priorit Společnosti. Odpovědný vztah k životnímu prostředí je rozvíjen v rámci implementace systému environmentálního managementu. Principem implementace systému je nejen plnění požadavků vyplývající z legislativy, ale i zvyšování povědomí zaměstnanců o vlivech činnosti Společnosti na životní prostředí. Důležitou součástí je i vytváření vhodných podmínek, které umožní maximální ochranu životního prostředí i pro dodavatelské subjekty. Ochrana životního prostředí je založena na konkrétních krocích a opatřeních. Vhodná organizace práce, vzdělávání zaměstnanců a použití bezpečných technologií jsou jedny z mnoha prostředků, díky kterým v roce 2012 nedošlo k žádné situaci, která by negativně ovlivnila některou ze složek životního prostředí. Na základě příslušných smluvních vztahů (SLA) je Společnost dodavatelem služeb v oblasti ochrany životního prostředí i pro jiné společnosti Skupiny RWE ČR a ani u těchto společností nedošlo v roce 2012 k žádné události s možným významným dopadem na životní prostředí a nebyla ani udělena sankce ze strany orgánů státní správy za jiné porušení legislativních povinností v oblasti ochrany životního prostředí.

12 12 3 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3.1 Základní údaje Obchodní firma: RWE Distribuční služby, s.r.o. Sídlo: Plynárenská 499/1, Brno, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: společnost s ručením omezeným Založení a vznik Společnosti Společnost vznikla dne 26. července 2007 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka Jediným společníkem Společnosti byla společnost RWE Transgas, a.s., se sídlem Limuzská 12/3135, Praha 10-Strašnice, PSČ , IČ S účinností od 28. června 2012 je jediným společníkem Společnosti společnost RWE Grid Holding, a.s., se sídlem Limuzská 3135/12, Praha 10-Strašnice, PSČ , IČ Základní kapitál Společnosti je Kč. Předmět podnikání Společnosti 1. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 2. Výroba elektřiny 3. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 4. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 5. Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 6. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 7. Projektová činnost ve výstavbě 8. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 9. Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 10. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11. Geologické práce 12. Výkon zeměměřických činností 13. Projektování objektů a zařízení pro hornickou činnost Profil Společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., zajišťují provoz a údržbu plynárenských zařízení regionálním provozovatelům distribučních soustav Skupiny RWE ČR. Pro provozovatele distribučních soustav a ostatní společnosti Skupiny RWE ČR zabezpečují rovněž opravy plynárenského zařízení, měření spotřeby a kvality zemního plynu, připojování a odpojování zákazníků, provoz dispečinku a pohotovostní telefonické linky RWE Distribuční služby, s.r.o., nabízejí široké veřejnosti vytýčení plynárenských sítí. Společnost má celorepublikovou působnost, sídlí v Brně a samostatně podniká od 1. ledna Organizační složky Společnosti v zahraničí Společnost nemá žádné organizační složky v tuzemsku ani v zahraničí.

13 Údaje o statutárních orgánech Jednatelé Společnosti k 31. prosinci 2012 Jan Valenta jednatel, CEO Datum narození: 22. listopadu 1965 Vzdělání: Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, doktorát v oboru Softwarové systémy Členství v orgánech jiných obchodních společností: předseda představenstva Jihomoravská plynárenská, a.s., předseda dozorčí rady JMP Net, s.r.o., předseda dozorčí rady Teplárna Kyjov, a.s. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Dušan Malý jednatel, CFO Datum narození: 21. března 1974 Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, MBA na ESCP-EAP v Berlíně Členství v orgánech jiných obchodních společností: místopředseda představenstva Jihomoravská plynárenská, a.s., místopředseda dozorčí rady JMP Net, s.r.o. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Pavel Káčer jednatel, COO Datum narození: 29. června 1958 Vzdělání: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojní Členství v orgánech jiných obchodních společností: není členem Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Změny ve statutárních orgánech Společnosti, které nastaly v průběhu roku 2012 Představenstvo RWE Transgas, a.s., jako jediný společník vykonávající působnost valné hromady Společnosti v roce 2011 na svém zasedání dne 12. října 2011 zvolilo do funkce jednatele Společnosti RNDr. Jana Valentu, a to s účinností od 1. ledna 2012.

14 Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Auditor a auditorská společnost odpovědná za ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2012 Auditorská firma: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Hvězdova 1734/2c, Nusle Praha 4 zapsaná v seznamu auditorských společností u Komory auditorů ČR pod osvědčením č. 021 Odpovědný auditor: Ing. Tomáš Bašta osvědčení č V Brně dne 8. března 2013 Osoba odpovědná za účetnictví Hana Havlíčková vedoucí účetnictví a daní Osoby odpovědné za výroční zprávu společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., za rok 2012 Čestně prohlašujeme, že údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly opomenuty či zkresleny. Jan Valenta Dušan Malý Pavel Káčer jednatel, CEO jednatel, CFO jednatel, COO

15 15 4 FINANČNÍ ČÁST 4.1 Účetní závěrka a příloha účetní závěrky

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30 5 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 5.1 Zpráva auditora k účetní závěrce

31 31

32 5.2 Zpráva auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami 32

33 33

34 34 6 ZPRÁVA JEDNATELŮ SPOLEČNOSTI RWE DISTRIBUČNÍ SLUŽBY, S.R.O., O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI K 31. PROSINCI 2012 Vzhledem k tomu, že společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., (dále jen Společnost ) neuzavřela coby ovládaná osoba ovládací smlouvu, která by byla účinná v roce 2012, zpracovali jednatelé Společnosti v souladu s 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tuto zprávu o vztazích mezi Společností a ovládajícími osobami a mezi Společností a ostatními osobami ovládanými stejnými ovládajícími osobami (dále jen Propojené osoby ) za rok 2012 (dále jen Zpráva ), pokud jsou tyto Propojené osoby Společnosti známy. Zpráva je nedílnou součástí výroční zprávy Společnosti za rok 2012 a společníci Společnosti mají možnost se s ní seznámit stejně tak jako s účetní závěrkou. 1. Ovládající osoby V celém uplynulém účetním období byla Společnost ovládána následujícími osobami: a) přímo RWE Transgas, a.s., se sídlem Limuzská 12/3135, Praha 10-Strašnice, PSČ , IČ , která byla jediným společníkem Společnosti. S účinností od 28. června 2012 se její jediný společník změnil na společnost RWE Grid Holding, a.s., se sídlem Limuzská 3135/12, Praha 10-Strašnice, PSČ , IČ b) nepřímo RWE Gas International N.V se sídlem 5211AK s-hertogenbosch, Willemsplein 4, Nizozemské království, která byla jediným akcionářem společnosti RWE Transgas, a.s., respektive RWE Grid Holding, a.s. a RWE Aktiengesellschaft (dále jen RWE AG ), se sídlem Opernplatz 1, Essen, Spolková republika Německo, která byla jediným akcionářem společnosti RWE Gas International N.V. 2. Další Propojené osoby Společnost požádala výše uvedené ovládající osoby o zaslání seznamu ostatních osob, které byly v posledním účetním období ovládány stejnými ovládajícími osobami. Na základě sdělení ovládajících osob a ostatních informací jednatelům dostupných vyhotovili jednatelé Společnosti tuto Zprávu. Schéma propojení a ovládání společností v rámci relevantní linie koncernu RWE k 31. prosinci 2012 je uvedeno na třetí straně obálky této výroční zprávy. 3. Smlouvy uzavřené mezi Společností a Propojenými osobami, plnění a protiplnění poskytnutá a přijatá V posledním účetním období byly mezi Společností a Propojenými osobami uzavřeny smlouvy uvedené v příloze č. 1. Plněním těchto smluv i smluv, uzavřených v minulých účetních obdobích, nevznikla Společnosti žádná újma. Z tohoto důvodu nebylo zapotřebí zajišťovat úhrady újmy nebo uzavírat smlouvy o jejich úhradě. Hodnota plnění a protiplnění v účetním období mezi Propojenými osobami je uvedena v poznámce 13 přílohy k účetní závěrce k 31. prosinci Jiné právní úkony učiněné v zájmu Propojených osob V posledním účetním období neučinila Společnost v zájmu Propojených osob žádné právní úkony. 5. Opatření přijatá či uskutečněná v zájmu nebo na popud Propojených osob V posledním účetním období Společnost nepřijala, resp. neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud Propojených osob. 6. Neexistence újmy Společnosti v posledním účetním období nevznikla žádná újma ze smluv s Propojenými osobami, z jiných právních úkonů učiněných v zájmu Propojených osob ani z opatření uskutečněných v zájmu nebo na popud Propojených osob, jejichž uzavření nebo přijetí se uskutečnilo v posledním či předcházejících účetních obdobích.

ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2011. RWE Gas Storage, s.r.o.

ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2011. RWE Gas Storage, s.r.o. ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2011 RWE Gas Storage, s.r.o. Praha, dne 24. dubna 2012 1. Úvod Zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení

Více

Východočeská plynárenská, a.s.

Východočeská plynárenská, a.s. Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Oznámení o konání řádné valné hromady Hlavní údaje z řádné účetní závěrky Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Představenstvo akciové společnosti Východočeská

Více

1. Přijatá opatření. 1.1. Vnitropodnikové procesy

1. Přijatá opatření. 1.1. Vnitropodnikové procesy Zpráva o plnění Programu opatření provozovatele distribuční soustavy k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a ohledně pravidel pro zpřístupňování informací o

Více

Vnitřní evropský energetický trh pohledem RWE

Vnitřní evropský energetický trh pohledem RWE Vnitřní evropský energetický trh pohledem RWE Martin Herrmann, CEO RWE Transgas Název společnosti STRANA 1 Od 7 k 17 společnostem: Důsledek překotného legislativního vývoje v energetice za 10 let 2002

Více

VČP Net, s.r.o. 1/6. Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové 20. dubna 2010

VČP Net, s.r.o. 1/6. Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové 20. dubna 2010 Zpráva o plnění Programu opatření provozovatele distribuční soustavy k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a ohledně pravidel pro zpřístupňování informací o

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 203 RWE Distribuční služby, s.r.o. Výroční zpráva 203 Vybrané ukazatele (dle CAS) 203 202 Tržby celkem (mil. Kč) 2 644 2 557 EBITDA (mil. Kč) 625 596 Provozní zisk (mil. Kč) 552 528 Zisk

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Profil společnosti Obchodní firma: AKCENTA GROUP SE Sídlo: Gočárova třída 312/52 500 02 Hradec Králové Česká republika IČ: 28252900

Více

ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2014. RWE Gas Storage, s.r.o.

ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2014. RWE Gas Storage, s.r.o. ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2014 RWE Gas Storage, s.r.o. Praha, dne 27. dubna 2015 Zpráva o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení (dále

Více

Obsah. RWE Distribuční služby

Obsah. RWE Distribuční služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 RWE Distribuční služby Vybrané ukazatele (dle CAS) 20 Tržby celkem (mil. Kč) 2 379 EBITDA (mil. Kč) 463 Provozní zisk (mil. Kč) 43 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 43 Zisk po zdanění (mil.

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011. SMP Net, s.r.o.

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011. SMP Net, s.r.o. Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011 SMP Net, s.r.o. Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava 03. dubna 2012 1 Výroční zprávu

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2014. RWE GasNet, s.r.o.

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2014. RWE GasNet, s.r.o. Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2014 RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 12.03.2015 1 Výroční zprávu

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Key Account CZ, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Key Account CZ, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 RWE Key Account CZ, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 12 004 EBITDA (mil. Kč) 166 Provozní zisk (mil. Kč) 135 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 159 Zisk po

Více

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011. RWE GasNet, s.r.o.

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011. RWE GasNet, s.r.o. Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011 RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 03. dubna 2012 1 Výroční

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2011

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2011 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2011 Profil Skupiny VČP Skupina VČP jako konsolidační celek vznikla důsledkem právního oddělení činností spojených

Více

AUTOLINHART BOREK a.s.

AUTOLINHART BOREK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 AUTOLINHART BOREK a.s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Obsah Profil společnosti a výhled do roku 2012 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti ARKADIA, a.s. a o stavu jejího majetku za

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 1. Úvod 2. Stav majetku 3. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 4. Zpráva o podnikatelské činnosti 5. Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2014 6. Zpráva auditora k účetní

Více

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Iveco Daily 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážená rado města, vážení obchodní partneři, dovoluji si předložit Vám zprávu o činnosti společnosti Služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2005 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgán: 3 Představenstvo: 3 Dozorčí rada: 3 Činnost společnosti

Více

Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. za rok 2013 se sídlem Revoluční 765/19, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 266 88 956, společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7601,

Více

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004

Severomoravská plynárenská, a.s. P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 P o l o l e t n í z p r á v a k 30. 6. 2004 Ostrava, červenec 2004 Údaje o společnosti Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo společnosti: Plynární 2748/6,

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH 1 SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI... 3 2 SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 3 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

V. Tato zpráva o vztazích je zpracována za účetní období od 1.1.2005 do 31.12.2005. V průběhu roku 2005 zabezpečovala společnost TEPLO BRUNTÁL a.s..

V. Tato zpráva o vztazích je zpracována za účetní období od 1.1.2005 do 31.12.2005. V průběhu roku 2005 zabezpečovala společnost TEPLO BRUNTÁL a.s.. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou v souladu s ustanoveními 66a zákona č. 513/1991 Obchodní zákoník ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Obsah. Jihomoravská plynárenská VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Obsah. Jihomoravská plynárenská VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Jihomoravská plynárenská VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2012 2011 Tržby (mil. Kč) 14 087 15 753 EBITDA (mil. Kč) 1 136 608 Provozní zisk (mil. Kč) 1 059 534 Zisk před zdaněním (mil.

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Geewa a.s. Sokolovská 84 186 00 Praha 8 Česká republika corporate.geewa.com Obsah 1. Základní identifikační údaje společnosti 2. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

Zpráva o vztazích pro účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o vztazích pro účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o vztazích pro účetní období od 1.1.2014 do 31.12.2014 podle ust. 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), vypracovaná představenstvem

Více

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY VČP A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2012

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY VČP A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2012 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY VČP A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2012 Profil Skupiny VČP Skupina VČP jako konsolidační celek vznikla důsledkem právního oddělení činností spojených

Více

podle ustanovení 82 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

podle ustanovení 82 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2014 podle ustanovení 82 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních

Více

VČP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Obsah

VČP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Obsah VČP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 Vybrané ukazatele (dle CAS) 20 20 Tržby (mil. Kč) 827 Výkony (mil. Kč) 827 EBITDA (mil. Kč) 829 Provozní zisk (mil. Kč) 447 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 443 Zisk po zdanění (mil.

Více

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY SMP A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2012

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY SMP A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2012 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SKUPINY SMP A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2012 Profil Skupiny SMP Skupina SMP jako konsolidační celek vznikla důsledkem právního oddělení činností spojených

Více

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2014 (zpráva o vztazích bude sou ástí výro ní zprávy za rok 2014, výro ní zpráva bude akcioná m p edložena na valné hromad

ZPRÁVA O VZTAZÍCH 2014 (zpráva o vztazích bude sou ástí výro ní zprávy za rok 2014, výro ní zpráva bude akcioná m p edložena na valné hromad se sídlem Komenského 59, PSČ 386 43, Strakonice, IČO: 608 26 843, e-mail: tst@tst.cz, www.tst.cz, tel. 383 318 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny SMP a stavu jejího majetku v roce 2011

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny SMP a stavu jejího majetku v roce 2011 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny SMP a stavu jejího majetku v roce 2011 Profil Skupiny SMP Skupina SMP jako konsolidační celek vznikla důsledkem právního oddělení činností spojených

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2009

Výroční zpráva společnosti za rok 2009 Výroční zpráva společnosti za rok 2009 Výrok auditora 1 Obsah Obsah strana 1. Textová část 3-4 2. Statutární orgány společnosti 5 3. 2009 3.1 Výrok auditora 7-10 3.2 Rozvaha 11-14 3.3 Výsledovka 15-16

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená na mimořádné valné hromadě konané dne 31. srpna 2006 v salonku Panorama hotelu Amber Hotel Černigov v Hradci Králové Představenstvo

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2008 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3-4 Základní údaje o společnosti Statutární orgán: Představenstvo: Dozorčí rada: Činnost společnosti v roce

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013)

Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013) Výroční zpráva společnosti United Software a.s. za hospodářský rok 2013 (1.10.2012 30.9.2013) V Praze dne 1.10.2013 Vážení přátelé, 2013. předkládám Vám výroční zprávu společnosti United Software a.s.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Zpráva o propojených osobách

Zpráva o propojených osobách Zpráva o propojených osobách Zpráva představenstva obchodní společnosti VIAVIS a.s., se sídlem v Ostravě, Obránců Míru 237/35, PSČ 703 00, identifikační číslo: 25848402, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

V Praze dne 28. května 2010. Výroční zpráva 2009

V Praze dne 28. května 2010. Výroční zpráva 2009 V Praze dne 28. května 2010 Výroční zpráva 2009 Obsah : Představení společnosti Identifikační údaje Organizační struktura Prohlášení Účetní závěrka - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 (zpracováno podle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) březen 2007-1

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více

Struktura akcionářů Východočeské plynárenské, a.s. k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady, tj. k 13. říjnu 2006

Struktura akcionářů Východočeské plynárenské, a.s. k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady, tj. k 13. říjnu 2006 Struktura akcionářů Východočeské plynárenské, a.s. k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady, tj. k 13. říjnu 2006 AKCIONÁŘ POČET AKCIÍ % RWE Gas International B.V., Hoofddorp 611 137 63,62 %

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové POLOLETNÍ ZPRÁVA za první pololetí roku 2004 Pražská ul. 702, 500 04 Hradec Králové 4 IČ 60108789 Tel. 495 060 111 Fax 495 532 745 E-mail merhaut@vcp.cz www

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Za hospodářský rok 2006 (období od 01.09.2006 do 31.8.2007) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 31.3.2008 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění

ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění ZPRÁVA o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 podle 82 zákona č.90/2012 Sb. v platném znění ČSAD Česká Lípa a.s., akciová společnost Lumiérů 181/41, 152 00 Praha 5 IČO: 25497987 Společnost zapsána

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Severomoravská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Obsah

Severomoravská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Obsah Severomoravská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2010 Tržby celkem () 12 515 EBITDA () 2 479 Provozní zisk () 2 072 Zisk před zdaněním () 2 072 Zisk

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2011

Výroční zpráva společnosti za rok 2011 Výroční zpráva společnosti za rok 2011 Obsah Obsah strana 1. Textová část 2-3 2. Statutární orgány společnosti 4 3. 2011 6-23 3.1 Výrok auditora 6-9 3.2 Rozvaha 10-13 3.3 Výsledovka 14-15 3.4 Cash flow

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více