VČP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VČP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Obsah"

Transkript

1 VČP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA 20

2 Vybrané ukazatele (dle CAS) Tržby (mil. Kč) 827 Výkony (mil. Kč) 827 EBITDA (mil. Kč) 829 Provozní zisk (mil. Kč) 447 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 443 Zisk po zdanění (mil. Kč) 629 Investice (mil. Kč) 366 Zaměstnanci (průměrný přepočtený stav) 0 Termínem Společnost se v textu zkracuje název VČP Net, s.r.o. Použité zkratky a.s. s.r.o. CAS DOM ERÚ IČ MO MS OM PDS PKO VTL VVTL akciová společnost společnost s ručením omezeným české účetní standardy domácnost Energetický regulační úřad identifikační číslo maloodběratel místní síť odběrné místo provozovatel distribuční soustavy protikorozní ochrana vysokotlak (označení tlakové úrovně do 4 MPa) velmi vysoký tlak (označení tlakové úrovně nad 4 MPa)

3 VČP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 3 Úvodní slovo jednatele 4 2 Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce Ekonomické výsledky Investice Distribuční soustava Obchodní a komunikační aktivity Lidské zdroje 2.6 Ochrana životního prostředí 2.7 Výhled Následné události 3 3 Finanční část 4 3. Účetní závěrka Příloha účetní závěrky 9 4 Zpráva nezávislého auditora Zpráva auditora k účetní závěrce Zpráva auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami 38 5 Zpráva VČP Net, s.r.o., o vztazích mezi propojenými osobami k 3. prosinci 20 40

4 4 Úvodní slovo jednatele Úvodní slovo jednatele Vážené dámy, vážení pánové, prošli jsme rokem bouřlivým z pohledu chování trhu se zemním plynem, rokem plným legislativních změn i abnormálním z pohledu vývoje teplot. Všechny tyto vlivy měly významný dopad na distribuční plynárenství. Zejména mimořádně teplý podzim i zima negativně ovlivnily hospodářský výsledek. Ve srovnání s minulým rokem došlo k poklesu tržeb, především tržeb z distribuce zemního plynu. Nová legislativa a rostoucí požadavky našich klientů si vyžádaly implementaci robustnější IT podpory, implementaci obsáhlejších komunikačních technologií i personální posílení některých útvarů, zejména v úseku prodeje distribuční kapacity. Na našich internetových stránkách Distribuce plynu online jsme spustili nové aplikace, které umožňují zákazníkům komunikovat a realizovat některé služby z pohodlí svého domova. Novela energetického zákona přinesla i posílení pravomocí Energetického regulačního úřadu, zpřesnění některých požadavků na kompetence a postavení regulovaných subjektů, což vedlo k větší intenzitě jednání se zástupci regulátora. Ze vzájemných setkání si zatím odnášíme pouze částečné výsledky s tím, že další kola diskuzí jsou stále před námi. Plošný rozvoj distribuční soustavy byl s ohledem na vysokou míru plynofikace námi spravovaného území prakticky ukončen a rozšiřování probíhá pouze v lokálním měřítku. O to více jsme se koncentrovali na obnovu sítě, snižování ztrát plynu i eliminaci neoprávněných odběrů. Spolehlivá a efektivní distribuce zůstává prioritou naší Společnosti, čemuž odpovídá i meziročně vzrůstající objem finančních prostředků investovaných do obnovy distribuční soustavy.

5 VČP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 5 Probíhající legislativní změny, vysoká aktivita trhu se zemním plynem, avizované změny regulačních pravidel i nezbytné organizační i procesní změny ve skupině se promítnou do naší práce jak v roce 202, tak v letech následujících. Věřím, že se nám podaří nadcházejícím obdobím projít s úspěchem, a to nejen díky opatřením, kterými jsme se na změny připravili, ale především zásluhou pracovního nasazení a výsledků našich zaměstnanců, obchodních partnerů i externích spolupracovníků. Jim všem bych za jejich zásluhy na ekonomických výsledcích i fungování Společnosti rád jménem obou jednatelů poděkoval. Ing. Miloslav Zaur jednatel, CEO

6 6 Úvodní slovo jednatele Jednatelé VČP Net, s.r.o., k 3. prosinci 20 Jednatelé VČP Net, s.r.o., k 3. prosinci 20 Ing. Miloslav Zaur jednatel Datum narození: 30. listopadu 950 Vzdělání: České vysoké učení technické v Praze Členství v orgánech jiných obchodních společností: jednatel RWE GasNet, s.r.o., jednatel JMP Net, s.r.o., jednatel SMP Net, s.r.o. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Dipl.-Volkswirt Thomas Merker jednatel Datum narození: 28. listopadu 97 Vzdělání: Universita Friedricha Schillera, Jena Členství v orgánech jiných obchodních společností: jednatel RWE GasNet, s.r.o., jednatel JMP Net, s.r.o., jednatel SMP Net, s.r.o., jednatel a společník MIP Merker Immobiliengesellschaft, s.r.o. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává

7 VČP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce Ekonomické výsledky Hospodářský výsledek Společnosti ovlivnily ztížené ekonomické podmínky v ČR a vývoj teplot, jež se pohybovaly výrazně nad dlouhodobým teplotním normálem. Výnosy, náklady, zisk Společnost dosáhla zisku po zdanění ve výši 629 mil. Kč, což v meziročním porovnání představuje pokles o 59 mil. Kč. Nejvýznamnější část výnosů tvoří tržby z prodeje služeb (především tržby z distribuce zemního plynu), které dosáhly výše 827 mil. Kč, a meziročně tak vzrostly o 0,5 %. Struktura aktiv Celková hodnota aktiv Společnosti k byla mil. Kč. V porovnání s rokem 200 došlo k poklesu o 23 mil. Kč. Stav dlouhodobých aktiv je ovlivněn zejména objemem investic do rekonstrukcí a nově pořízených plynárenských zařízení. Struktura pasiv Na straně pasiv došlo meziročně k poklesu vlastního kapitálu o 59 mil. Kč, a to vlivem nižšího zisku běžného období. Stav dlouhodobých závazků je ovlivněn zejména hodnotou odloženého daňového závazku ve výši 93 mil. Kč. Na celkové výši pasiv se významnou měrou podílely také závazky z přijatých záloh za distribuci zemního plynu, které k datu dosáhly výše 633 mil. Kč s meziročním nárůstem o 8 mil. Kč.

8 8 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 20 Investice 2.2 Investice V průběhu roku 20 realizovala Společnost v souladu se schváleným investičním plánem investice v celkové výši 366 mil. Kč, z toho 36,5 mil. Kč do hmotných a 4,5 mil. Kč do nehmotných aktiv. Investice (mil. Kč) 20 Investice do nehmotného majetku 4,5 Investice do hmotného majetku 36,5 z toho: obnova distribuční soustavy 253,5 odkupy sítí 73,3 rozvoj distribuční soustavy 0, investice do měření 29,4 věcná břemena 4,2 ostatní investice Investice celkem 366 Obnova distribuční soustavy představující investici ve výši 253,5 mil. Kč byla v souladu s přijatou strategií zaměřena zejména na náhradu plynovodů z materiálu Liten a postupnou náhradu ocelových plynovodů místních sítí. Při rekonstrukcích bylo úspěšně využíváno koordinovaného postupu stavebních prací s ostatními správci sítí. Část investičních prostředků, tj. 73,3 mil. Kč, spočívala v odkupu pronajatých plynárenských zařízení a nových sítí od cizích investorů. Významné investiční akce do plynárenských zařízení v roce 20: Rekonstrukce RS Česká Skalice Rekonstrukce MS z PE LITEN v Hradci Králové, ul. Kmochova, Knápkova Rekonstrukce MS Pardubice ul. Husova Rekonstrukce MS Litomyšl Mařákova Rekonstrukce MS z PE LITEN v Hradci Králové, ul. Za Škodovkou. Investice do nehmotného majetku zahrnovaly zejména výdaje vynaložené na aktualizaci nástroje Typové diagramy dodávek pro alokaci spotřeb u konečných zákazníků, kteří nejsou vybaveni průběhovým měřením, na pořízení digitálních map sítí a vypracování generelů zájmových území.

9 VČP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA Distribuční soustava Distribuční soustava VČP Net, s.r.o., byla provozována na základě licence na distribuci plynu č ze dne , udělené Energetickým regulačním úřadem v souladu s novelizovaným zněním energetického zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. Provoz distribuční soustavy charakterizovala vysoká bezpečnost a spolehlivost, pro jejíž zajištění byly na plynárenském zařízení prováděny inspekční a údržbové činnosti v souladu s platnou legislativou. Distribuční kapacita plně pokrývala požadavky všech zákazníků. V provozu distribuční soustavy nebyly evidovány žádné mimořádné události. Rozsah provozovaných plynárenských zařízení Délka provozovaných plynovodů místní sítě km 7 685* 7 679* 7 494* 7 66 přípojky km 944* 95* 2 07* 2 09 VTL plynovody km 666* 68* 68* 684 Počet předávacích a VVTL regulačních stanic ks Počet vysokotlakých regulačních stanic ks Počet středotlakých regulačních stanic ks Počet plynofikovaných obcí ks * Změny v délkách sítě a počtu předávacích a VVTL regulačních stanic jsou vyvolány optimalizací soustavy v souvislosti s realizovanými rekonstrukcemi. Protikorozní ochrana Katodicky je chráněn celý rozsah provozovaných VTL plynovodů a rovněž část místních sítí z oceli ve velkých městech s elektrifikovanou hromadnou dopravou. Protikorozní ochrana je zajišťována prostřednictvím 06 ks stanic katodické ochrany. Měření Obdobně jako v minulých letech pokračovaly úpravy obchodního měření u konečných zákazníků vyvolané jak legislativními požadavky plně otevřeného trhu, tak i změnou výše nebo charakteru odběrů u konkrétních odběrných míst. Vysokou užitnou hodnotu pro Společnost i pro její největší zákazníky představuje dálkové vyčítání odebraného množství plynu. Prostřednictvím webové aplikace AVE Internet se mohou zákazníci dozvědět online o odebraném množství plynu na 424 odběrných místech, což představuje 83 % z celkového počtu OM z kategorie zákazníků se spotřebou vyšší než 630 MWh.

10 0 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 20 Obchodní a komunikační aktivity 2.4 Obchodní a komunikační aktivity Obchodní aktivity Počet realizovaných změn dodavatele plynu v roce 20 ukázal, že trh s plynem v ČR je již plně liberalizovaný. Meziroční nárůst počtu změn dodavatele oproti roku 200 činil 40 %, přičemž nejvíce změn (více než 99 %) dodavatele plynu proběhlo v kategorii Maloodběratel a Domácnost. V průběhu celého roku byl kladen důraz na zvýšení komfortu obsluhy zákazníků, zejména v oblasti poskytování elektronických služeb prostřednictvím webové aplikace On-line servis PDS. K rozšíření a optimalizaci IT podpory došlo především v oblastech vyřizování žádostí o rezervaci distribuční kapacity, žádostí o ukončení distribuce plynu, pořizování reklamací a zadávání odečtů. V závěru roku byly do zákaznického systému implementovány úpravy vynucené legislativními změnami, především novelou vyhlášky Pravidla trhu s plynem, Vyhláškou o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb a také Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Po celý rok bylo prioritou poskytování kvalitních služeb obchodním partnerům na základě rovného přístupu k distribuční soustavě a v rámci pravidel daných plynárenskou legislativou. Komunikační aktivity Tak jako v předešlém roce se interní i externí komunikační aktivity zaměřovaly na prezentaci Společnosti na liberalizovaném trhu s plynem a zvýšení komfortu komunikace se zákazníky. Důraz byl kladen na zásady jednotné komunikace a přístupu k zákazníkovi v rámci všech distribučních společností skupiny RWE v ČR. Pro obchodní partnery to v praxi znamená, že se všemi distribučními společnostmi RWE komunikují podle stejných zásad a pravidel. V souladu s principem jednotné komunikace byli obchodní partneři v průběhu celého roku adresně informováni o legislativních změnách, nových funkcionalitách a úpravách webové aplikace On-line servis PDS a o případných omezeních funkčnosti zákaznického systému. V rámci zefektivnění přímé komunikace se zákazníky byl v červenci spuštěn nový portál s názvem Distribuce plynu online, který v první fázi nabídl elektronickou žádost o připojení k distribuční soustavě pro zákazníky kategorie MO/DOM a v září byl rozšířen o elektronickou žádost o vydání stanoviska k existenci plynárenských zařízení nebo k činnostem v jejich ochranném a bezpečnostním pásmu.

11 VČP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 Dalším krokem, který měl za cíl zkvalitnit komunikaci se zákazníky, bylo spuštění internetových stránek v nové struktuře a s novým vzhledem. Hlavní cíl redesignu webových stránek maximální zpřehlednění poskytovaných informací ve vazbě na nové online aplikace se podařil beze zbytku naplnit. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje Společnost nevyvíjela v roce 20 žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Organizační složky Společnosti Společnost nemá ve výpisu z obchodního rejstříku zapsány žádné organizační složky v tuzemsku ani v zahraničí. 2.5 Lidské zdroje V roce 20 Společnost neměla žádné zaměstnance. Veškeré lidské zdroje byly Společnosti poskytovány na základě interních smluv o poskytovaných službách uzavřených se společnostmi RWE GasNet, s.r.o., a JMP Net, s.r.o. 2.6 Ochrana životního prostředí Společnost svým charakterem činností přináší jen minimum negativních vlivů na životní prostředí. Aktivní podporou v oblasti plynofikace a distribuce zemního plynu naopak přispívá ke snižování zátěže životního prostředí. Strategie Společnosti je prioritně orientována na dodržování legislativy ve všech sférách ochrany životního prostředí s cílem minimalizovat případná ekologická rizika. Společnost v tomto směru pokračovala v zavádění systému environmentálního managementu dle ISO 4 00, jehož implementaci zahájila v roce Společnost se zavázala nejen k plnění legislativních požadavků, ale i ke zvyšování povědomí svých zaměstnanců o významu ochrany životního prostředí a možnostech využívání šetrných technologií. Velmi důležitým cílem je přenášení tohoto pozitivního a odpovědného postoje k životnímu prostředí i na dodavatelské subjekty. Za tímto účelem byl vytvořen elektronický systém hodnocení dodavatelů na základě cílených auditů a kontrol, jejichž důležitou součástí je i posuzování zajištění ochrany životního prostředí při jejich činnostech vykonávaných pro Společnost. Současně se Společnost snaží o vytváření takových podmínek, aby tyto cíle mohly být i u dodavatelů realizovány.

12 2 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 20 Výhled V roce 20 nebyl provoz distribuční soustavy narušen žádnými mimořádnými situacemi, které by mohly ovlivnit životní prostředí, a ze strany správních úřadů nebyla vůči Společnosti uplatněna žádná sankční opatření. 2.7 Výhled V souladu se stanovenou vizí být efektivním, spolehlivým a profesionálním distributorem zemního plynu se bude Společnost zaměřovat především na optimalizaci distribuční soustavy vzhledem k předpokládaným budoucím potřebám, a to jak z hlediska distribuční kapacity, tak i z hlediska úrovně technického stavu jednotlivých zařízení. V této souvislosti bude probíhat optimalizace nákladů v oblasti provozu a údržby a realizace dalších opatření zaměřených ke snižování ztrát. V rámci prodeje distribuční kapacity bude hlavní pozornost věnována kontinuálnímu zlepšování rozsahu služeb pro zákazníky, a to především prostřednictvím již dnes fungujících online aplikací. Stranou zájmu Společnosti nezůstane ani optimalizace a stabilizace procesů vyvolávaných změnou plynárenské legislativy, především v podobě novely Energetického zákona a prováděcích vyhlášek ERÚ a Ministerstva průmyslu a obchodu. V oblasti distribuční sítě budou klíčové aktivity opakovaně zaměřeny na plnění dlouhodobého programu obnovy a eliminaci identifikovaných technických rizik. Do obnovy sítí bude v roce 202 vloženo více než 357 mil. Kč. Rozvoj soustavy s ohledem na vysoký stupeň plynofikace regionu bude orientován především na zvýšení míry využití stávajících sítí a zachování vysokého stupně bezpečnosti a spolehlivosti distribuce. Případná plošná plynofikace bude realizována pouze v souvislosti s konkrétními jasně definovanými aktivitami obchodních či developerských společností. Bude pokračovat intenzivní využití informačních systémů v oblasti řízení životního cyklu plynárenského majetku společnosti. Uvedené systémy budou i nadále s vysokou prioritou rozvíjeny a uváděny do provozního nasazení jak v segmentu vlastních aktivit, tak prostřednictvím externích subjektů, kterým společnost za předem transparentně definovaných podmínek zajišťuje poskytování sítí na principu nediskriminačního přístupu.

13 VČP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 3 V technické sféře bude Společnost v roce 202 pokračovat s univerzitami a výzkumnými ústavy v realizaci rozvojových projektů a v ověřování nových technologií s cílem snížit náklady a zvýšit spolehlivost distribuční soustavy. Bude se jednat především o technologie pro liniové stavby (v oblasti izolace ocelových trubek pro zátěžové prostředí, materiálů PE 00 RC a metody vnitřní inspekce) a o nadzemní části distribuční soustavy (technologický upgrade PKO, snižování nákladů na vlastní spotřebu a optimalizace soustavy odorizačních stanic). V oblasti měření pak bude Společnost pokračovat ve vlastních pilotních projektech inteligentního měření se záměrem ověřit jeho možnosti pro zvýšení přesnosti měření, snížení nákladů na odečty (jak pravidelné, tak při změnách dodavatele) a lepší identifikaci netechnických ztrát. Rovněž bude probíhat spolupráce na národních projektech v oblasti inteligentního měření s cílem připravit podklady pro rozhodnutí státních orgánů o jeho budoucí koncepci v ČR. 2.8 Následné události Po rozvahovém dni nenastaly žádné události, které by měly významný dopad na Společnost nebo její činnost.

14 4 Finanční část Účetní závěrka 3 FINANČNÍ ČÁST 3. Účetní závěrka ROZVAHA (v celých tisících Kč) Označení AKTIVA Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I.. Software Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II.. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek C. Oběžná aktiva C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II.. Dlouhodobě poskytnuté zálohy C. III. Krátkodobé pohledávky C. III.. Pohledávky z obchodních vztahů Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV.. Peníze D. I. Časové rozlišení D. I.. Náklady příštích období

15 VČP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 5 ROZVAHA pokračování (v celých tisících Kč) Označení PASIVA PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I.. Základní kapitál A. III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku A. III.. Zákonný rezervní fond A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I.. Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II.. Jiné závazky Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III.. Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky 0 28 C. I. Časové rozlišení C. I.. Výdaje příštích období Výnosy příštích období

16 6 Finanční část Účetní závěrka VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v celých tisících Kč) Skutečnost v účetním období Označení TEXT II. Výkony II.. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba B.. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu 0 72 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 27 F.. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 27 G. Zvýšení (+) / snížení (-) rezerv a opravných položek v provozní oblasti IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy 3 3 O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z přijmů za běžnou činnost Q.. splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období *** Výsledek hospodaření před zdaněním

17 VČP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 7 Přehled o změnách vlastního kapitálu Rok končící 3. prosince 20 Základní kapitál Zákonný rezervní fond Nerozdělený zisk Celkem Zůstatek k. lednu Příděl do rezervního fondu Příděl do rezervního fondu nad zákonný limit Vyplacené podíly na zisku Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatek k 3. prosinci Vyplacené podíly na zisku Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatek k 3. prosinci

18 8 Finanční část Účetní závěrka Přehled o peněžních tocích Rok končící 3. prosince Peněžní toky z provozní činnosti Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním A. Úpravy o nepeněžní operace A.. Odpisy stálých aktiv A..2 Změna stavu opravných položek a rezerv A..3 Zisk z prodeje stálých aktiv A..4 Vyúčtované nákladové úroky A..5 Odpis záporného goodwillu a úpravy o ostatní nepeněžní operace A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2. Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A.3 Úroky vyplacené A.4 Úroky přijaté A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv B*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C. Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků C.2 Změna stavu vlastního kapitálu C.2. Vyplacené podíly na zisku C*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti Čisté snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku

19 VČP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA Příloha účetní zavěrky Rok končící 3. prosince 20 Všeobecné informace. Základní informace o Společnosti VČP Net, s.r.o., (dále Společnost ) byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka dne 5. června 2006 a její sídlo je v Hradci Králové, Pražská třída 485, PSČ , Česká republika. Hlavním předmětem podnikání Společnosti je distribuce plynu. Identifikační číslo Společnosti je Jediným společníkem Společnosti je Východočeská plynárenská, a.s. (dále Společník ). Východočeská plynárenská, a.s., společník Společnosti, k. lednu 2007 vyčlenil část své činnosti na základě požadavků směrnice Evropské unie a novely energetického zákona. Společnost převzala k. lednu 2007 od svého Společníka roli provozovatele distribuční soustavy. Základní kapitál Společnosti byl k. lednu 2007 navýšen formou vkladu části podniku. Jednatelé k 3. prosinci 20: Funkce Den vzniku funkce Ing. Miloslav Zaur jednatel. listopadu 2006 Dipl.-Volkswirt Thomas Merker jednatel. listopadu 2006 Společnost je členěna následujícím způsobem: Statutárním orgánem, který řídí činnost Společnosti a jedná jejím jménem, jsou jednatelé. Správa Společnosti se člení do dvou divizí: Divize strategické správy plynárenského majetku a Divize prodeje kapacity a služeb. Tyto divize jsou řízeny příslušnými jednateli. 2 Regulační rámec V souladu s Energetickým zákonem jsou ceny za distribuci zemního plynu na českém plynárenském trhu regulovány a zveřejňovány prostřednictvím každoročního cenového výměru nezávislého regulačního orgánu, kterým je Energetický regulační úřad ( ERÚ ). Rok 20 byl druhým rokem tzv. 3. regulační periody, pro kterou byl ze strany ERÚ nastaven regulační rámec a zafixovány nejdůležitější ekonomické parametry a podmínky regulace ceny distribuce zemního plynu na následující pětileté období tak, jak ukládá platná legislativa.

20 20 Finanční část Příloha účetní závěrky Energetický regulační úřad stanovuje pro distribuční společnosti celkovou úroveň povolených výnosů a dále stanoví i konkrétní zákaznické tarify za využití distribuční soustavy. Tyto tarify byly na rok 20 stanoveny v Cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/200 ze dne 29. listopadu 200. V působnosti ERÚ je mimo jiné i ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí, jejichž činnost podléhá regulaci (zákon č.458/2000 Sb. Energetický zákon v platném znění, 7, odst. 4). Metodika regulace distribuce by měla umožnit jednotlivým distribučním plynárenským společnostem pokrýt jejich povolené náklady včetně odpisů a zaručit přiměřenou návratnost aktiv nezbytných k výkonu licencované činnosti. V případě odchylky mezi povolenými a skutečně dosaženými regulovanými výnosy uplatňuje v následujících obdobích ERÚ korekce v tarifech za distribuci plynu. 3 Účetní postupy 3. Základní zásady zpracování účetní závěrky Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena v historických cenách (kromě níže uvedených případů). 3.2 Dlouhodobý nehmotný majetek Nakoupený nehmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. Dlouhodobý nehmotný majetek získaný vkladem od Společníka Společnosti k. lednu 2007 je vykázán ve znalcem stanovených reprodukčních pořizovacích cenách a dále se odepisuje po dobu jeho očekávané životnosti. Nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než rok a pořizovací cena převyšuje 60 tis. Kč za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný majetek. Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem: Dlouhodobý nehmotný majetek Software Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Předpokládaná doba životnosti 36 měsíců 72 měsíců Společnost uplatňuje roční odpisové sazby, které se liší od sazeb odpočitatelných pro daňové účely. Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Záporný goodwill, který vznikl při vkladu části podniku do Společnosti Společníkem Společnosti k. lednu 2007, se odepisuje rovnoměrně po dobu 5 let.

21 VČP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA Dlouhodobý hmotný majetek Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady. Majetek získaný formou daru je vykázán v reprodukční pořizovací ceně k datu převzetí příslušného majetku. Majetek pořízený s příspěvkem od obce se ocení pořizovací cenou sníženou o přijatý příspěvek. Dlouhodobý hmotný majetek získaný vkladem od Společníka Společnosti k. lednu 2007 je vykázán ve znalcem stanovených reprodukčních pořizovacích cenách a dále se odepisuje po dobu jeho očekávané životnosti. Hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než rok a pořizovací cena převyšuje 0 tis. Kč za položku, je považován za dlouhodobý hmotný majetek. Dlouhodobý hmotný majetek s výjimkou pozemků, které se neodepisují, je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem: Dlouhodobý hmotný majetek Budovy a stavby Stroje a zařízení Inventář Plynovody Předpokládaná doba životnosti 4 50 let 7 20 let 3 roky 40 let Společnost uplatňuje roční odpisové sazby, které se liší od sazeb odpočitatelných pro daňové účely. Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku přesahující 40 tis. Kč za rok je aktivováno. Hmotný majetek v pořizovací ceně od 2 tis. Kč do 0 tis. Kč za položku je považován za zásoby a účtován do nákladů při spotřebě. Vedení Společnosti ke každému rozvahovému dni zhodnotí, zda došlo k událostem nebo změnám, které by indikovaly snížení hodnoty aktiv. Pokud zůstatková hodnota aktiv přesahuje jejich odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jejich zůstatková hodnota snížena na tuto částku pomocí opravné položky. 3.4 Pohledávky Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám. Opravná položka k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek a individuálního posouzení bonity dlužníků. Společnost nevytváří opravné položky k pohledávkám za spřízněnými stranami.

22 22 Finanční část Příloha účetní závěrky 3.5 Peníze a peněžní ekvivalenty Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin a peněžních prostředků na účtu a včetně přečerpání běžného nebo kontokorentního účtu. Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků a u tohoto majetku se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase. Za peněžní ekvivalenty jsou považovány peněžní úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou a likvidní dluhové cenné papíry k obchodování na veřejném trhu. V rámci skupiny Společnost využívá tzv. cash-pooling. Pohledávka, resp. závazek, vzniklá(ý) z titulu cash-poolingu, je vykazován(a) v rámci přehledu o peněžních tocích jako součást položky Peníze a peněžní ekvivalenty. V případě, že závazek vzniklý z titulu cash-poolingu představuje formu financování Společnosti, není pro účely přehledu o peněžních tocích považován za Peníze a peněžní ekvivalenty. Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody. 3.6 Přepočet cizích měn Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kursem platným v den transakce. Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kursem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. 3.7 Výnosy Převážnou část výnosů Společnosti tvoří výnosy za distribuční poplatky, které se dělí do několika kategorií. Společnost zajišťuje distribuci plynu pro zákazníky Společníka Společnosti a ostatní obchodníky. Distribuce zemního plynu pro zákazníky Společníka Společnosti a zákazníky ostatních obchodníků pro kategorie Velkoodběratelé ( VO ) a Střední odběratelé ( SO ) je fakturována jednotlivým obchodníkům měsíčně na základě provedených měření spotřeby. Distribuce zemního plynu pro kategorie Maloodběratelé ( MO ) a Domácnosti ( DOM ) je fakturována jednotlivým obchodníkům na periodické bázi, kdy je odečet u každého odběrného místa prováděn periodicky alespoň jednou za 8 měsíců. Výnosy v kategorii MO a DOM se skládají z tržeb získaných skutečnou fakturací a z tržeb za tzv. nevyfakturovanou distribuci plynu (viz poznámka 6 Pohledávky). Hodnota nevyfakturované distribuce plynu je stanovena výpočtem z celkového objemu dodaného plynu v daném roce na základě předchozího spotřebitelského chování jednotlivých zákazníků a je oceněna ve vazbě na platné cenové rozhodnutí ERÚ.

23 VČP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA Zaměstnanci V rámci distribučních společností skupiny RWE v České republice byla v roce 200 uzavřena personální unie o společném řízení. Vedení a řízení Společnosti je zajišťováno společností RWE GasNet, s.r.o., na základě smlouvy o poskytování služeb a fakturováno měsíčně. Vedení Společnosti zahrnuje ředitele, kteří jsou přímo podřízeni jednatelům Společnosti. Ostatní transakce s vedením Společnosti jsou popsány v poznámce 2 Transakce a zůstatky se spřízněnými stranami. 3.9 Leasing Pořizovací cena majetku získaného formou finančního nebo operativního leasingu není aktivována do dlouhodobého majetku. Leasingové splátky jsou účtovány do nákladů rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu. Budoucí leasingové splátky, které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou vykázány v příloze k účetní závěrce, ale nejsou zachyceny v rozvaze. Majetek získaný formou finančního leasingu je vykázán jako dlouhodobý hmotný majetek v rozvaze až po skončení leasingu a po převodu vlastnického práva na Společnost a je odepisován rovnoměrně po dobu jeho předpokládané životnosti. 3.0 Rezervy Společnost tvoří rezervy, pokud má současný závazek, je pravděpodobné, že bude na vypořádání tohoto závazku třeba vynaložit vlastní zdroje a existuje spolehlivý odhad výše závazku. 3. Úrokové náklady Úrokové náklady vyplývající z úvěrů na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou aktivovány během doby kompletace majetku a jeho přípravy k používání. Ostatní náklady spojené s úvěry jsou účtovány do nákladů. 3.2 Odložená daň Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti. 3.3 Spřízněné strany Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí: strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný nebo rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde tyto strany mají rozhodující vliv členové statutárních a řídících orgánů Společnosti nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámce 2 Transakce a zůstatky se spřízněnými stranami.

24 24 Finanční část Příloha účetní závěrky 3.4 Následné události Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. 4 Dlouhodobý nehmotný majetek Pořizovací cena. ledna 20 Přírůstky / přeúčtování 3. prosince 20 Software Záporný goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Celkem Oprávky. ledna 20 Přírůstky / přeúčtování 3. prosince 20 Software Záporný goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Celkem Zůstatková hodnota

25 VČP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA Pořizovací cena. ledna 200 Přírůstky / přeúčtování 3. prosince 200 Software Záporný goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Celkem Oprávky. ledna 200 Přírůstky / přeúčtování 3. prosince 200 Software Záporný goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Celkem Zůstatková hodnota Položka přírůstky/přeúčtování u nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku je tvořena přírůstky ve výši tis. Kč (k 3. prosinci 200: tis. Kč) a přeúčtováním ve výši - 92 tis. Kč (k 3. prosinci 200: tis. Kč). 5 Dlouhodobý hmotný majetek Pořizovací cena. ledna 20 Přírůstky / přeúčtování Vyřazení 3. prosince 20 Pozemky Budovy a stavby bez plynovodů Plynovody Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy Celkem Položka přírůstky/přeúčtování u nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku je tvořena přírůstky ve výši tis. Kč (k 3. prosinci 200: tis. Kč) a přeúčtováním ve výši tis. Kč (k 3. prosinci 200: tis. Kč). Položka přírůstky/přeúčtování u poskytnutých záloh je tvořena přírůstky ve výši 77 tis. Kč (200: tis. Kč) a přeúčtováním ve výši tis. Kč (200: tis. Kč).

26 26 Finanční část Příloha účetní závěrky Oprávky. ledna 20 Přírůstky / přeúčtování Vyřazení 3. prosince 20 Budovy a stavby bez plynovodů Plynovody Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Celkem Opravná položka Zůstatková hodnota Pořizovací cena. ledna 200 Přírůstky / přeúčtování Vyřazení 3. prosince 200 Pozemky Budovy a stavby bez plynovodů Plynovody Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy Celkem Oprávky. ledna 200 Přírůstky / přeúčtování Vyřazení 3. prosince 200 Budovy a stavby bez plynovodů Plynovody Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Celkem Opravná položka Zůstatková hodnota Položka přírůstky/přeúčtování u nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku je tvořena přírůstky ve výši tis. Kč (k 3. prosinci 200: tis. Kč) a přeúčtováním ve výši tis. Kč (k 3. prosinci 200: tis. Kč). Položka přírůstky/přeúčtování u poskytnutých záloh je tvořena přírůstky ve výši 77 tis. Kč (200: tis. Kč) a přeúčtováním ve výši tis. Kč (200: tis. Kč).

27 VČP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA K přeceněnému dlouhodobému hmotnému majetku byla k 3. prosinci 2007 vytvořena opravná položka jako rozdíl zůstatkové hodnoty dlouhodobého hmotného majetku a jeho odhadované zpětně získatelné částky, zjištěné diskontováním budoucích příjmů z tohoto majetku. Takto vytvořená opravná položka představuje snížení výnosnosti aktiv Společnosti. Změna stavu opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku v roce 20 a 200 reflektuje rozdílnou dobu odepisování záporného goodwillu a životnosti plynárenského zařízení převzatého k. lednu 2007 od Společníka Společnosti. Společnost rovněž používá majetek získaný finančním leasingem, který je však účtován jako dlouhodobý hmotný majetek až po skončení doby leasingu a po převodu vlastnického práva. K 3. prosinci 20 a 200 neobsahovala rozvaha žádná aktiva získaná po skončení smluv o finančním leasingu. Leasingové splátky ze současných smluv o finančním leasingu: 3. prosince prosince 200 Splacené splátky v daném roce Splátky splatné do roku Splátky splatné 5 let Celková výše splátek splacených i splatných ze současných smluv Údaje o operativním leasingu jsou uvedeny v poznámce 4 Smluvní závazky.

28 28 Finanční část Příloha účetní závěrky 6 Pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů 3. prosince prosince 200 do splatnosti po splatnosti Pohledávky z obchodních vztahů celkem Ostatní pohledávky do splatnosti Stát daňové pohledávky do splatnosti Ostatní pohledávky celkem Opravná položka k pochybným pohledávkám Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek Dlouhodobé pohledávky Zůstatková hodnota pohledávek celkem Nezaplacené pohledávky z obchodních vztahů nejsou zajištěny a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let. Ostatní pohledávky zahrnují zejména pohledávky z titulu nevyfakturované distribuce plynu ve výši tis. Kč (k 3. prosinci 200: tis. Kč) a poskytnuté zálohy na nákupy energií a plynu ve výši tis. Kč (k 3. prosinci 200: tis. Kč). 7 Vlastní kapitál Společnost je plně vlastněna společností Východočeská plynárenská, a.s., se sídlem v Hradci Králové, zapsanou v České republice, a je součástí koncernu RWE. Nejvyšší mateřskou společností koncernu je RWE Aktiengesellschaft, se sídlem Opernplatz, Essen, Spolková republika Německo. Zákonný rezervní fond je tvořen ze zisku Společnosti podle zákona a nelze jej vyplatit Společníkovi, ale lze jej použít výhradně k úhradě ztrát. Dne 30. března 20 jediný Společník schválil účetní závěrku Společnosti za rok 200 a rozhodl o rozdělení zisku za rok 200 ve výši tis. Kč, a to na výplatu podílu na zisku ve výši tis. Kč.

29 VČP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA Rezervy 3. prosince prosince 200 Daň z příjmů Ostatní rezervy Rezervy celkem Ostatní rezervy v souhrnné výši tis. Kč zahrnují především rezervy na závazky vznikající z identifikovaných podnikatelských rizik. Společnost započetla zaplacené zálohy na daň z příjmu s rezervou na daň z příjmu ve výši tis. Kč (k 3. prosinci 200: tis. Kč). Výpočet daně z příjmů a odložené daně je uveden v poznámce 0 Daň z příjmů. 9 Závazky Závazky z obchodních vztahů 3. prosince prosince 200 do splatnosti po splatnosti Závazky z obchodních vztahů celkem Závazky k podnikům ve skupině do splatnosti Ostatní závazky do splatnosti Krátkodobé závazky celkem Jiné dlouhodobé závazky Odložený daňový závazek Dlouhodobé závazky celkem Krátkodobé a dlouhodobé závazky celkem Krátkodobé závazky k podnikům ve skupině zahrnují zejména rollover a krátkodobé úvěry od společnosti RWE Transgas, a.s., které jsou úročeny variabilní úrokovou sazbou odvíjející se od sazby PRIBOR plus 70, respektive 80 základních bodů. Krátkodobé úvěry mohou být čerpány na provozní i investiční účely. Výše úvěrů k 3. prosinci 20 činila tis. Kč (k 3. prosinci 200: tis. Kč). Krátkodobé závazky k podnikům ve skupině dále zahrnují peněžní ekvivalenty ve výši tis. Kč (k 3. prosinci 200: tis. Kč), viz poznámka 6 Přehled o peněžních tocích.

30 30 Finanční část Příloha účetní závěrky Ostatní závazky zahrnují zejména přijaté zálohy z titulu nevyfakturované distribuce plynu ve výši tis. Kč (k 3. prosinci 200: tis. Kč), závazky z titulu nevyfakturovaných dodávek služeb ve výši tis. Kč (k 3. prosinci 200: tis. Kč), a závazek z titulu daně z přidané hodnoty ve výši tis. Kč (k 3. prosinci 200: tis. Kč). Jiné dlouhodobé závazky představují dlouhodobou část závazků vůči obcím, které vyplývají z pořízení distribučního systému, ve výši 8 73 tis. Kč (k 3. prosinci 200: 79 tis. Kč). Dále zahrnují dlouhodobé kauce přijaté od odběratelů ve výši tis. Kč (k 3. prosinci 200: tis. Kč). Výše uvedené závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Společnosti. Závazky se splatností delší než 5 let k 3. prosinci 20 nejsou evidovány (k 3. prosinci 200: 78 tis. Kč). Výnosy příštích období k 3. prosinci 20 ve výši Kč (k 3. prosinci 200: tis. Kč) představují časově rozlišené poplatky z titulu připojovacích poplatků od zákazníků. Společnost nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo zdravotního pojištění ani žádné ostatní závazky po splatnosti k finančním úřadům či jiným státním institucím. 0 Daň z příjmů Daňový náklad lze analyzovat následovně: Splatná daň Odložená daň Úprava daňového nákladu předchozího období podle skutečně podaného 9 35 daňového přiznání Daňový náklad celkem

31 VČP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 3 Splatná daň byla vypočítána následovně: Zisk před zdaněním Odpis záporného goodwillu a tvorba opravné položky k majetku Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy Ostatní daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy Daňový základ Hodnota darů Snížený daňový základ Daň z příjmů právnických osob ve výši 9 % Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 9 % (daňová sazba pro roky 200 a následující). Odložený daňový závazek lze analyzovat následovně: Odložený daňový závazek z titulu 3. prosince prosince 200 Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku Odložená daňová pohledávka z titulu Opravná položka k majetku Ostatní odčitatelné přechodné rozdíly Čistý odložený daňový závazek Členění výnosů podle odvětví Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb byly tvořeny následujícím způsobem: Tržby z distribuce plynu: kategorie VO a SO kategorie MO kategorie DOM Jiné Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem Ostatní provozní výnosy zahrnují zejména odpis záporného goodwillu, v letech 20 i 200 ve výši tis. Kč.

32 32 Finanční část Příloha účetní závěrky 2 Transakce a zůstatky se spřízněnými stranami Společnost se podílela na následujících transakcích se spřízněnými stranami: Výnosy RWE Transgas, a.s. 0 0 Východočeská plynárenská, a.s Regionální plynárenské společnosti v rámci skupiny RWE Ostatní provozovatelé distribučních a přepravních soustav (skupina RWE) Ostatní spřízněné společnosti skupiny RWE Úrokové výnosy RWE Transgas, a.s Celkem Výnosy za ostatními spřízněnými společnostmi skupiny RWE představují zejména výnosy za společností RWE Key Account CZ, s.r.o., kam byli od roku 20 převedeni významní zákazníci. Náklady RWE Transgas, a.s Východočeská plynárenská, a.s Ostatní provozovatelé distribučních a přepravních soustav (skupina RWE) Ostatní spřízněné společnosti skupiny RWE Úrokové náklady RWE Transgas, a.s Celkem

33 VČP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami: Zálohy Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 3. prosince prosince 200 Ostatní spřízněné společnosti skupiny RWE Pohledávky RWE Transgas, a.s. 0 0 Východočeská plynárenská, a.s Regionální plynárenské společnosti v rámci skupiny RWE 44 Ostatní provozovatelé distribučních a přepravních soustav (skupina RWE) Ostatní spřízněné společnosti skupiny RWE Celkem pohledávky a zálohy Závazky 3. prosince prosince 200 RWE Transgas, a.s Východočeská plynárenská, a.s Ostatní provozovatelé distribučních a přepravních soustav (skupina RWE) Ostatní spřízněné společnosti skupiny RWE Celkem závazky Půjčky poskytnuté a přijaté jsou úročeny tržními úrokovými sazbami. Pohledávky a závazky z obchodního styku vznikly za podmínek obvyklých v běžném obchodním styku. Odměna jednatelům Společnosti v roce 20 i 200 činila 20 tis. Kč. Tato odměna je zahrnuta v řádku Ostatní provozní náklady. V průběhu roku 20 a 200 nebylo Společníkovi, jednatelům a řídicím zaměstnancům poskytnuto žádné další plnění ani v peněžní ani v naturální formě. Společnost využívá pro svou činnost služeb společností Východočeská plynárenská, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., RWE Zákaznické služby, s.r.o., RWE Interní služby, s.r.o., RWE Transgas, a.s., NET4GAS, s.r.o., JMP Net, s.r.o., SMP Net, s.r.o., RWE Key Account CZ, s.r.o., RWE GasNet, s.r.o., a RWE Plynoprojekt, s.r.o., na základě smluv o poskytování služeb. Poskytované služby zahrnují jak služby specifické pouze pro distribuční soustavy, tak i služby běžného typu, jako je např. zajištění infrastruktury IT, telekomunikací, služeb fakturace, služeb call centra, vymáhání pohledávek, poradenství, personalistiky, apod.

34 34 Finanční část Příloha účetní závěrky Se společností Východočeská plynárenská, a.s., byla dne 8. července 2006 uzavřena smlouva o převodu zisku s účinností od. ledna Touto smlouvou se Společnost zavazuje každoročně převádět ve prospěch svého společníka svůj zisk po provedení přídělu do rezervního a sociálního fondu. Společník je povinen uhradit hospodářskou ztrátu Společnosti, která nemůže být uhrazena z rezervního fondu nebo jiných disponibilních zdrojů Společnosti. 3 Odměna auditorské společnosti Informace o odměně auditorské společnosti jsou uvedeny v příloze konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti skupiny. 4 Smluvní závazky Smluvní investiční závazky Společnosti činily k 3. prosinci tis. Kč (k 3. prosinci 200: tis. Kč). Dále má Společnost smluvní závazky z operativních leasingů a nájmů: 3. prosince prosince 200 Splatné do roku Smluvní závazky z operativních leasingů a nájmů celkem Společnost používá plynovodní sítě pronajaté od obcí, společností a fyzických osob. Smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. Náklady na pronájem těchto sítí dosáhly v roce 20 celkové částky 26 tis. Kč (200: 60 tis. Kč). 5 Potenciální závazky Vedení Společnosti si není vědomo žádných potenciálních závazků Společnosti k 3. prosinci 20.

RWE GasNet VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Obsah

RWE GasNet VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Obsah RWE GasNet VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 Vybrané ukazatele (dle CAS) 20 20 Tržby (mil. Kč) 5 202 Výkony (mil. Kč) 5 22 EBITDA (mil. Kč) 2 493 Provozní zisk (mil. Kč) 583 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 354 Zisk po zdanění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 1 534 EBITDA (mil. Kč) 718 Provozní zisk (mil. Kč) 367 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 376 Zisk po zdanění (mil. Kč) 480 Investice

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2011

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2011 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2011 Profil Skupiny VČP Skupina VČP jako konsolidační celek vznikla důsledkem právního oddělení činností spojených

Více

Výroční zpráva. Člen skupiny

Výroční zpráva. Člen skupiny Výroční zpráva Člen skupiny Obsah Základní informace o společnosti. 3 Úvodní slovo předsedy představenstva. 3 Orgány společnosti 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28747143 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a 2006 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva a.s. - 3 2. Identifikační údaje společnosti - 4 3. Založení společnosti - 4 4. Vznik společnosti - 4 5. Předmět podnikání -

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou

Více

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 26. května 2016 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2016 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

Obsah. RWE Gas Storage

Obsah. RWE Gas Storage RWE Gas Storage VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2009 Tržby (mil. Kč) 3 651 EBITDA (mil. Kč) 2 913 Provozní zisk (mil. Kč) 2 289 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 2 264 Zisk po zdanění (mil.

Více

I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení

I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení 2 I. UÚdaje o společnosti a jejím řízení Název: Sídlo: AES Bohemia spol. s r.o. Průmyslová č.p. 748, Planá nad Lužnicí, 391 02 p. Sezimovo Ústí II. Právní forma: společnost s ručením omezeným IČO: 25106481

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 1 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 1 189 EBITDA (mil. Kč) 500 Provozní zisk (mil. Kč) 193 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 189 Zisk po zdanění (mil. Kč) 390 Investice

Více

Výroční zpráva 2013. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2013. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2013 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2013 Preambule: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 25 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Severomoravská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Obsah

Severomoravská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Obsah Severomoravská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2010 Tržby celkem () 12 515 EBITDA () 2 479 Provozní zisk () 2 072 Zisk před zdaněním () 2 072 Zisk

Více

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.:

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2007 za období od 1. 1.

Více

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 25. března 2005 1 2 3 OBSAH Zpráva představenstva 3 Rozvaha 4 Výkaz zisku a ztráty 6 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 7 Příloha k účetní závěrce 8 Zpráva

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.:

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2008 za období od 1. ledna

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 2 květen 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: POLABÍ Vysoká, a.s. Sídlo: Vysoká nad Labem čp. 160 Právní forma: akciová společnost IČ: 252 90 142 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

8. Odložená daňová pohledávka

8. Odložená daňová pohledávka ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 465 05 091 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky DAKO-CZ, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li

Více

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 Konsolidovaná účetní závěrka pro rok končící 31. prosincem 2003 Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 OBSAH Obsah...2 Konsolidované finanční výkazy...8 Konsolidovaná rozvaha...9

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

CONQUEST ENTERTAINMENT A.S.

CONQUEST ENTERTAINMENT A.S. CONQUEST ENTERTAINMENT A.S. 31. března 2013 Výroční zpráva 2012 Obsah S L O V O P Ř E D S E D Y D O Z O R Č Í R A D Y.... 2 S L O V O P Ř E D S E D Y P Ř E D S T A V E N S T V A... 3 S T R U K T U R A

Více

Obsah JMP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Obsah JMP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 JMP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2009 2009 Tržby (mil. Kč) 3 199 EBITDA (mil. Kč) 1 766 Provozní zisk (mil. Kč) 1 047 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 060 Zisk po zdanění (mil. Kč)

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 JMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 866 EBITDA (mil. Kč) 365 Provozní zisk (mil. Kč) 739 Zisk před

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Účetní závěrka za

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 (zpracováno podle vyhlášky číslo 500/2002 Sb.) únor 2007-1 - I. Informace podle 39

Více

Obsah RWE GasNet VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Obsah RWE GasNet VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 RWE GasNet VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2009 2009 Tržby (mil. Kč) 4 30 EBITDA (mil. Kč) 2 093 Provozní zisk (mil. Kč) 2 92 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 2 82 Zisk po zdanění (mil. Kč)

Více

HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI... OBSAH: HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI...8 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY...9 CÍLE PRO ROK 2011...12 ZPRÁVA

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 2007 Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 Obsah ÚVOD 3 Aktiva O nás 3 Závazky a vlastní kapitál 10 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Výnosy, náklady, zisky a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

262/2015 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 1. října 2015. o regulačním výkaznictví

262/2015 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 1. října 2015. o regulačním výkaznictví 262/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. října 2015 o regulačním výkaznictví Energetický regulační úřad stanoví podle 98a odst. 2 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. MP INVEST, a.s. IČ Masná 1850/4 25 326 821 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ROZVAHA (BILANCE) MP INVEST, a.s. ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč )

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými

Více

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora 17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001 Obsah Výrok auditora F-2 Nekonsolidované výkazy a příloha účetní závěrky dle CAS Nekonsolidovaný výkaz zisků a ztrát Nekonsolidovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. V ý r o č n í z p r á v a 2015 G W T r a i n R e g i o a. s. 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015. V ý r o č n í z p r á v a 2015 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 V ý r o č n í z p r á v a 2015 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY ČINNOSTI... 3 2 ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI... 3 2.1 PŘEDSTAVENSTVO... 3 2.2 DOZORČÍ RADA...

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 (zpracováno podle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) březen 2008

Více

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ISO 9001:2000 INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (neauditovaná) k 31. 12. 2006 ROZVAHA AKTIVA Pozn. Dlouhodobá aktiva 356 388 364 498 Pozemky, budovy a zařízení 1 351 752 359 651 Dlouhodobé investice 2 4 272

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2014 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2013 7. Zpráva dozorčí

Více

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Vybraná finanční data za poslední tři roky Rozvaha (v tis. Kč) 1999 2000 2001 Stálá aktiva 383 986 451 208 463 867 Oběžná aktiva 82 315 86 226 59

Více

Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2. Základní údaje... 3. Orgány společnosti... 4

Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2. Základní údaje... 3. Orgány společnosti... 4 Výroční zpráva společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. za rok Obsah Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2 Základní údaje... 3 Orgány společnosti... 4 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 3 květen 2014 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Vážení akcionáři,

Více

Příloha ke konsolidované účetní závěrce. za rok 2014. Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Sídlo: Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 IČ: 27258611

Příloha ke konsolidované účetní závěrce. za rok 2014. Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Sídlo: Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 IČ: 27258611 Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014 Název společnosti: Právní forma: akciová společnost Sídlo: Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 IČ: 27258611 1 OBSAH 1. Obecné údaje 3 2. Vymezení konsolidačního

Více

OBSAH 1. POPIS SPOLEČNOSTI A VYMEZENÍ KONSOLIDAČNÍHO CELKU... 4 1.1 ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 4 1.2 HLAVNÍ VLASTNÍCI SPOLEČNOSTI... 4 1.3 ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM

Více

RWE Gas Storage 1 Obsah

RWE Gas Storage 1 Obsah RWE Gas Storage RWE Gas Storage 1 Výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele 2008 Tržby (mil. Kč) 3 007 EBITDA (mil. Kč) 2 171 Provozní zisk (mil. Kč) 1 560 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 569 Zisk po zdanění

Více

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2012 TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost je

Více

Obsah. Východočeská plynárenská VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Obsah. Východočeská plynárenská VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Východočeská plynárenská VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2012 Tržby celkem () 5 844 EBITDA () 223 Provozní zisk z pokračujících činností () 221 Zisk před zdaněním

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 POLOLETNÍ ZPRÁVA K 30.6.2004 podle zákona číslo 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu srpen 2004 Obsah strana I.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Kontrolovaná osoba: Český hydrometeorologický ústav (dále také ČHMÚ ). I. Úvod

Kontrolovaná osoba: Český hydrometeorologický ústav (dále také ČHMÚ ). I. Úvod Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/16 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Český hydrometeorologický ústav Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN BŘEZEN 2015 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s.

výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s. 213 výroční zpráva BB C - nová Brumlovka, a.s. Brumlovka - to je hlavně exkluzivní wellness a fitness Balance Club Brumlovka s 25metrovým bazénem Obsah představení společnosti 3 představenstvo 5 dozorčí

Více

ČSAD JIHOTRANS. výroční zpráva 2013 / str.1.

ČSAD JIHOTRANS. výroční zpráva 2013 / str.1. výroční zpráva 2013 / str.1. OBSAH : Charakteristika společnosti 3 Představenstvo a dozorčí rada 3 Stanovisko dozorčí rady 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 4 Organizační a řídicí struktura

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno

Více

Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008

Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008 Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008 24. února 2009 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2008, připravené v souladu

Více

smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010

smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010 smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 200 Vybrané ukazatele (dle CAS) 200 200 Tržby celkem (mil. Kč) 3 059 EBITDA (mil. Kč) 70 Provozní zisk (mil. Kč) 64 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 57 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 1 301 EBITDA (mil. Kč) 641 Provozní zisk (mil. Kč) 392 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 404 Zisk po zdanění (mil. Kč) 439 Investice

Více

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Pro podnikání v oblasti pravidelné autobusové dopravy je v posledních letech typický trvale klesající počet přepravených cestujících a snaha o

Více

Obsah. Zpráva představenstva 4. Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12

Obsah. Zpráva představenstva 4. Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12 Zpráva o činnosti J&T FINANCE GROUP za rok 2014 Obsah Obsah Zpráva představenstva 4 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12 Konsolidovaný

Více

Úvodní slovo jednatele společnosti

Úvodní slovo jednatele společnosti Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo jednatele společnosti V roce 2013 byl základ společnosti tvořen čtyřmi divizemi: 1. Divize nákladní dopravy zajišťuje nákladní dopravu tuzemskou i mezinárodní v rozsahu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Grid Holding, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Grid Holding, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Grid Holding, a.s. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 EBITDA (mil. Kč) 4 169,197 Provozní výsledek hospodaření (mil. Kč) -3,087 Výsledek hospodaření před zdaněním (mil. Kč) 4 178,428

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond, a. s. Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305

Více

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1

Obsah. 5. Ostatní údaje 14 Kontakt Osoby odpovědné za pololetní zprávu. Pololetní zpráva 2008 1 V Litovli srpen 2008 Pololetní zpráva R O K 2 0 0 8 Obsah 1. Údaje o emitentovi kótovaného cenného papíru 2 Obchodní firma 2 Založení a přeměny 2 Rejstříkový soud oprávněný k vedení obchodního rejstříku

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02 ZA OBDOBÍ 7-11/2014 (neauditovaná, nekonsolidovaná) podle 119 a) z.č. 256 / 2004 Sb. Zákona o podnikání na kapitálových

Více

Změny a dodatky v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku:

Změny a dodatky v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: Příloha k účetní závěrce pro podnikatele v plném rozsahu k rozvahovému dni 31.12.2011 účetní období - kalendářní rok 2011 v tisících Kč, údaje v závorce jsou údaje minulého účetního období 1. Základní

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007 výroční zpráva 2007 výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007 Tržby (mil. Kč) 2 058 EBITDA (mil. Kč) 87 Provozní zisk (mil. Kč) 84 Zisk před

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013

Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013 Příloha k řádné účetní závěrce za rok 2013 OBECNÉ ÚDAJE 1) název: GOLDEN GASTRO SERVICE s.r.o. sídlo: Musorgského 876/8, Ostrava Moravská Ostrava, 702 00 IČ: 25856707 právní forma: rozhodující předmět

Více

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2.

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Konsolidovaná účetní závěrka. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Konsolidovaná účetní závěrka. za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, 756 61 Konsolidovaná účetní závěrka za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 Srpen 2015 Obsah: I. VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI... 3 II. VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU... 4 III. PŘEHLED

Více

Orientační seznam procesů užívaných v koncernu PP pro segment velkých, středních odběratelů a maloodběratelů.

Orientační seznam procesů užívaných v koncernu PP pro segment velkých, středních odběratelů a maloodběratelů. Příloha č. 2, verze 02, zadávací dokumentace na zakázku Analýza harmonizace zákaznických systémů Pražské Plynárenské a.s. Orientační seznam procesů užívaných v koncernu PP pro segment velkých, středních

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU. Sestavené k 31. 12. 2000

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU. Sestavené k 31. 12. 2000 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2000 1. Obecné údaje Obchodní jméno společnosti : X E M A X, a. s. IČO : 44

Více

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2007 Obsah textové části I. Rozpočtový proces 1. Příprava rozpočtu kraje 2007 str. 1 2. Schválený

Více

Regulace cen E.ON Distribuce, a.s

Regulace cen E.ON Distribuce, a.s Regulace cen E.ON Distribuce, a.s Tento materiál obsahuje zjednodušený popis postupu stanovení regulovaných cen elektřiny a přehled o nejvýznamnějších regulačních parametrech a cenách společnosti E.ON

Více

Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu

Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu Allianz penzijní fond, a. s. Výroční zpráva 2001 Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu Počet klientů Allianz penzijního fondu, a. s., vzrostl v roce 2001 o 6 %; výrazný nárůst o 11 % zaznamenali

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZU1 (30052014 / 07062012) Sdružení obcí pro nakládání s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 46772707 název

Více

129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009

129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Liška za rok končící 31. 12. 2008 tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (7 680 + 4 970 + 70 10 výpočet (i))

Více

Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. Rok 2014 znamenal pro ČSAD Uherské Hradiště další úspěšné období, ve kterém došlo jak k dalšímu rozvoji společnosti, tak bylo dosaženo výborných hospodářských

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ 2013 FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ Index A. MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO

Více

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu TEORETICKÉ OTÁZKY Otázka 1 Pokud firma dosahuje objemu výroby, který je označován jako tzv. bod zvratu, potom: a vyrábí objem produkce, kdy se celkové příjmy (výnosy, tržby) rovnají mezním nákladům b vyrábí

Více

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek

Právo aktuálně. Datové schránky z pohledu podnikatele. Obsah: Význam datových schránek Vydání Květen 2009 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Datové schránky z pohledu podnikatele Daně aktuálně Pravidla podkapitalizace opět zmírněna Zrychlení odpisů jako součást protikrizové politiky Ekonomika

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 27878635 Na Záhonech 1 14100 PRAHA 41

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 27878635 Na Záhonech 1 14100 PRAHA 41 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.213 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. 1 8 3 9 5 213 12 27878635 Na Záhonech 1 141 PRAHA 41

Více

Co mas VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. ACTIVE 24, s.r.o.

Co mas VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. ACTIVE 24, s.r.o. Co mas VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ACTIVE 24, s.r.o. Obsah Vedení Společnosti ACTIVE 24, s.r.o.... 5 Změny v managementu Společnosti, které nastaly v průběhu roku 2009... 5 1 Zpráva Vedení o podnikatelské činnosti

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2008

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2008 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2008 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 35 588 30 007 31 818 22 770 2005 2006 2007 2008 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Zpráva o plnění Programu opatření k zajištění nediskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok 2006. SČP Net, s.r.o.

Zpráva o plnění Programu opatření k zajištění nediskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok 2006. SČP Net, s.r.o. Zpráva o plnění Programu opatření k zajištění nediskriminačního chování provozovatele distribuční soustavy za rok 2006 SČP Net, s.r.o. Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 26. dubna 2007 Vzhledem k povinnosti

Více

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první pololetí 2010

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první pololetí 2010 Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za první pololetí 2010 28. července, 2010 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první pololetí 2010,

Více

Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí

Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 85 11/10 Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více