VÝROČNÍ ZPRÁVA RWE Distribuční služby, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 203 RWE Distribuční služby, s.r.o.

2 Výroční zpráva 203 Vybrané ukazatele (dle CAS) Tržby celkem (mil. Kč) EBITDA (mil. Kč) Provozní zisk (mil. Kč) Zisk před zdaněním (mil. Kč) Zisk po zdanění (mil. Kč) Investice (mil. Kč) Zaměstnanci (průměrný přepočtený stav) Termínem Společnost se v textu nahrazuje obchodní firma RWE Distribuční služby, s.r.o. 2 Použité zkratky BOZP CAS CEO CFO COO DSO EBITDA FTE GIS IČ MS PO PZ SLA VTL a.s. s.r.o. Skupina RWE ČR RWE GasNet JMP DS VČP Net SMP Net bezpečnost a ochrana zdraví při práci české účetní předpisy výkonný ředitel (Chief Executive Officer) finanční ředitel (Chief Financial Officer) provozní ředitel (Chief Operating Officer) provozovatelé distribučních soustav RWE GasNet, SMP Net, VČP Net (distribution system operator) zisk před započtením úroků, daní a odpisů ekvivalent zaměstnance na plný pracovní úvazek (Full-time equivalent) geografický informační systém identifikační číslo místní síť požární ochrana plynárenské zařízení smlouva o poskytování služeb (Service Level Agreement) vysokotlak (označení tlakové úrovně do 4 MPa) akciová společnost společnost s ručením omezeným skupina RWE v České republice RWE GasNet, s.r.o. JMP DS, s.r.o. VČP Net, s.r.o. SMP Net, s.r.o.

3 Výroční zpráva 203 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI 4 2 ZPRÁVA JEDNATELŮ O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE Ekonomické výsledky Podnikatelské aktivity Komunikační aktivity Lidské zdroje Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí Následné události Výhled 0 3 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3. Základní údaje 3.2 Údaje o statutárních orgánech Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu a ověření účetní závěrky FINANČNÍ ČÁST 4 4. Účetní závěrka a příloha účetní závěrky 4 5 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Zpráva auditora k účetní závěrce Zpráva auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami 29 6 ZPRÁVA JEDNATELŮ SPOLEČNOSTI RWE DISTRIBUČNÍ SLUŽBY, S.R.O., O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA OBDOBÍ OD. LEDNA DO 3. PROSINCE

4 Výroční zpráva 203 ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI Vážené dámy, vážení pánové, jestliže byl rok 202 pro společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., (dále jen Společnost ) rokem řady významných změn, pak změny v roce 203 byly snad ještě rozsáhlejší. Od počátku roku Společnost zahájila fungování ve strukturách a procesech definovaných projektem Fénix II. Díky profesionalitě a nasazení všech pracovníků byly zabezpečeny všechny činnosti zaměřené na zajištění bezpečného a spolehlivého provozu i v tomto novém nastavení s významně sníženým počtem pracovníků. Nové nastavení procesů a organizace prošlo také úspěšně testem červnových povodní, které se podařilo zvládnout bez přerušení fungování plynárenské soustavy. V návaznosti na úspěšný náběh projektu Fénix II byly definovány hlavní principy projektu Fénix III, který je zaměřen na zjednodušení řídicích struktur naší Společnosti a jehož výsledky budou uvedeny do života na začátku roku 205. Projekt Řízení mobilních pracovníků (Workforce Management) byl v rozsahu etapy E v průběhu roku rozšířen do celé Společnosti a více než 800 našich pracovníků dnes využívá ke své práci tablety. Tím se také zásadním způsobem rozšířila skupina zaměstnanců, kteří mohou ke své práci a komunikaci využívat výpočetní techniku. Ke konci roku byl dokončen vývoj etapy E2, která přinese digitalizaci formulářů a nahradí jejich papírovou formu. Současně bylo rozhodnuto o paralelním hledání vhodného řešení pro využití nástrojů typu Workforce Management v oblasti měření. 4 V návaznosti na projekt Projekt IDE2+ a zvyšující se nároky investičních procesů byla realizována analytická fáze projektu Optimalizace investičního procesu, která ve druhé polovině roku přešla do fáze realizace. Cílem tohoto projektu je optimální alokace pracovníků na jednotlivé úkoly, zjednodušení řízení, dosažení vyšší přesnosti plánování, lepší řízení cash-flow a snížení úrovně nedokončených investic. V průběhu roku došlo v rámci restrukturalizace Skupiny RWE v České republice (dále jen Skupina RWE ČR ) k realizaci většiny finálních kroků směřujících k dosažení cílové struktury. Pro Společnost bylo v této oblasti podstatné především zahájení intenzivní odborné spolupráce se společností Macquarie v rámci fungování RWE Grid Holding, a.s. Významné byly aktivity projektu One Net, v jehož rámci byli sloučeni všichni provozovatelé distribuční soustavy do společnosti RWE GasNet, s.r.o., a vyčlenění společnosti JMP DS, s.r.o., ze společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. Vedle zvyšování efektivity všech našich činností jsme se soustředili také na zlepšování kvality. Po dokončení projektu Strategie dat GIS byly definovány další iniciativy zaměřené na kvalitu dat (zejména o plynárenské soustavě) v našich informačních systémech. Společnost se v uplynulém roce významným způsobem soustředila na další posilování preventivních aktivit v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a to zejména se zaměřením na bezpečnost práce našich dodavatelů. To vše by nebylo možné bez vynikajících pracovnic a pracovníků, kteří svým přístupem k práci a ochotou dát něco navíc, profesionalitou, výkonností a vynikající spoluprací umožnili zvládnutí těchto skutečně náročných úkolů. Za to bych jim všem rád na tomto místě vyjádřil jménem celého vedení Společnosti upřímné díky. RNDr. Jan Valenta jednatel

5 Výroční zpráva ZPRÁVA JEDNATELŮ O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE Ekonomické výsledky Výnosy, náklady, zisk Společnost v roce 203 dosáhla čistého zisku ve výši tis. Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 203 činil tis. Kč. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb za rok 203 dosáhly tis. Kč, z toho tis. Kč činily výnosy ve Skupině RWE ČR a tis. Kč činily tržby za služby poskytované externím subjektům. Struktura aktiv a pasiv Celková bilanční suma Společnosti k 3. prosinci 203 činila tis. Kč, oproti roku 202 došlo k jejímu nárůstu o tis. Kč. Nejvýznamnější nárůst na straně aktiv, o tis. Kč, se týkal pořízení zásob. Nejvýznamnější nárůst na straně pasiv, o tis. Kč, se týkal nerozděleného zisku minulých let. K poklesu, a to o tis. Kč, došlo u krátkodobých závazků a také u rezerv o tis. Kč. Investice V průběhu roku 203 realizovala Společnost investiční akce v rámci schváleného investičního plánu. Byl pořízen majetek v celkové hodnotě tis. Kč, jednalo se především o pořízení dopravních prostředků, a to ve výši tis. Kč a pořízení servisních plynárenských strojů a zařízení. Všechny investiční akce Společnost realizovala v tuzemsku a financovala je z vlastních zdrojů. Rozsah plánovaných finančních objemů vynaložených na investice je optimalizován z hlediska potřeb a zdrojů s výhledem do roku 206. Schválený střednědobý plán počítá i nadále s investicemi do dopravních prostředků a servisních plynárenských strojů a zařízení. Investice budou pořízeny výhradně v tuzemsku. 5 Řízení rizik Veškerá rizika jsou evidována v katalogu rizik. Všechna jsou dále zanesena do matice rizik, která umožňuje identifikovat ta nejzávažnější z pohledu pravděpodobnosti jejich výskytu a velikosti možné škody. Výbor pro řízení rizik, který je složen ze zástupců managementu, v roce 203 neidentifikoval žádná rizika ohrožující existenci Společnosti. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje Společnost neprovádí výzkum a vývoj. 2.2 Podnikatelské aktivity Společnost zajišťovala pro distribuční společnosti RWE GasNet, s.r.o., VČP Net, s.r.o., a SMP Net, s.r.o., provoz a údržbu jejich veškerých plynárenských zařízení, dispečerské řízení distribuční soustavy včetně pohotovostní služby, měření spotřeby a kontrolu kvality zemního plynu, rekonstrukci a výstavbu sítí, správu plynárenského majetku a správu dokumentace sítí.

6 Výroční zpráva 203 Provoz a údržba sítí Rozsah provozovaných zařízení Délka plynovodů v km Počet předávacích a regulačních stanic Počet stanic protikorozní ochrany Rozsah provozovaných plynárenských zařízení a poskytování služeb byl z dlouhodobého hlediska takřka neměnný. V roce 203 však došlo v důsledku změny technické legislativy k poklesu provedených inspekčních činností. Rozsah činností realizovaných provozem a údržbou Počet plánovaných inspekčních činností Počet zjištěných úniků Počet odstraněných úniků Počet narušení PZ třetími stranami Počet neplánovaně odstavených zákazníků z toho počet neplánovaně odstavených zákazníků třetími stranami Počet hlášení přijatých na linku Počet výjezdů pohotovostní služby V průběhu roku 203 Společnost řešila pět mimořádných událostí charakteru havárie. Při řešení červnových povodní musela Společnost navrhnout distributorům vyhlášení stavu nouze pro celou distribuční soustavu na území Ústeckého, Středočeského a Královohradeckého kraje. Tento nouzový stav byl nakonec vyřešen bez přerušení distribuce plynu. V rámci zvyšování efektivnosti provozu a údržby Společnost realizovala novou organizační strukturu a i přes významný pokles výkonných pracovníků (- 72 FTE) udržela požadovanou kvalitu služeb, včetně úrovně pohotovostní služby. Společnost zajišťovala z pracoviště v Ústí nad Labem centrální monitorování a řízení distribučních soustav a provoz poruchové linky 239 pro společnosti RWE GasNet a VČP Net. Dispečinkem bylo monitorováno 532 předávacích a regulačních stanic a na telefonickou linku 239 bylo přijato celkem hlášení. Měření a technické služby Společnost zavedla nový software pro odečty AVE MODOM jehož přínosem je, kromě rozšíření odečtových funkcí zvýšení kvality odečtů a snížení nákladů na jeho správu. V oddělení správy plynoměrů si Společnost udržela vysokou výkonnost a všechny parametry nastavené v předchozích letech. Počet výkonů provedených měřením a technickými službami Membránové plynoměry do G Plynoměry nad G Elektronické měřicí systémy Odečty v kategoriích Velkoodběratel a Střední odběratel Odečty v kategoriích Maloodběratel a Domácnost Neoprávněné odběry

7 Výroční zpráva 203 Výstavba sítí V souladu s investičními plány provozovatelů distribučních soustav zabezpečila Společnost v roce 203 realizaci 693 staveb v celkové výši cca 549 mil. Kč. Společnost průběžně zajistila přípravu staveb plánovaných na další roky, ve kterých se předpokládá další nárůst rozsahu rekonstrukcí plynárenských zařízení. V roce 203 Společnost zahájila přípravu 477 staveb a dokončila přípravu projektů pro 404 staveb v celkové hodnotě 685 mil. Kč. Počet připravených staveb Počet připravených staveb Hodnota připravených staveb (v mil. Kč) Počet dokončených staveb Počet dokončených staveb Hodnota dokončených staveb (v mil. Kč) Přehled nejvýznamnějších staveb dokončených v roce 203 Reko VTL Horušice Sulovice, náklady na realizaci celkem tis. Kč. Reko MS Šumperk Jesenická, náklady na realizaci celkem tis. Kč. Reko VTL Děčín Malšovice přechod řeky Labe, náklady na realizaci celkem tis. Kč. Součástí služeb poskytovaných Společností bylo i zajištění odborného dohledu nad výstavbou plynárenských zařízení realizovaných cizími investory, které bude následně provozovat DSO. V roce 203 byl tento dozor zajištěn u 783 staveb. Inženýring a projektování Po převodu inženýrských činností společnosti RWE Plynoprojekt, s.r.o., do Společnosti v roce 202 se v průběhu roku 203 podařilo optimalizovat spolupráci inženýringu a projektování s Úsekem výstavby sítí. Tento krok významně podpořil flexibilnější a efektivnější postup přípravy staveb a zvýšil kvalitu služeb poskytovaných Společností v této oblasti. 7 Společnost v roce 203 dokončila vyprojektování 5 staveb v celkové výši investičních nákladů cca 670 mil. Kč a průběžně pracovala na projektech staveb plánovaných na další roky. V roce 203 Společnost zahájila vlastní projektovou přípravu u 354 staveb. Počet dokončených projektových dokumentací 203 Počet dokončených projektových dokumentací 5 Investiční náklady (v mil. Kč) 669 Operativní správa sítí Společnost se zaměřila zejména na zvyšování kvality dat spravovaných či vznikajících v rámci poskytovaných činností. Kvalita informací o spravované síti byla klíčovou veličinou, jak v oblasti poskytování stanovisek k plynárenským i neplynárenským stavbám, tak pro připojování nových odběrných míst distribuce zemního plynu nebo v procesu obnovy distribuční soustavy. Vyšší kvalita dat umožňovala zvýšit rychlost zpracovávaných činností a rozšiřovat oblasti pro automatizaci procesů. V roce 203 proběhlo úspěšné nasazení internetové aplikace Distribuce plynu on-line, pomocí které byla čtvrtina všech žádostí o stanovisko k neplynárenským stavbám zpracována v automatickém režimu. Na základě toho Společnost zpracovala méně stanovisek než v roce předchozím.

8 Výroční zpráva 203 Stejně tak příjem žádostí o připojení k distribuční soustavě byl umožněn elektronickou formou a počet Smluv o připojení zpracovaných zaměstnanci Společností v roce 203 tak poklesl o 0 %. Naopak narostlo množství majetkoprávních případů, kde počet uzavřených smluv vzrostl oproti předchozímu roku téměř trojnásobně. Přehled činností realizovaných operativní správou sítí Počet vydaných stanovisek Počet vydaných podmínek připojení k distribuční soustavě Počet převzatých staveb PZ Dokumentace sítí Společnost zodpovídala za správnost a úplnost dat v geografickém informačním systému (dále jen GIS ). Data v GIS byla obrazem plynárenské sítě dostupná v elektronické podobě. Data v GIS byla pořizována a aktuálně udržována na základě skutečných provedení staveb a informací o změnách na distribuční síti od všech pracovníků Společnosti. V roce 203 Společnost řešila 4 59 požadavků na provedení změny dat v GIS a poskytla informací o průbězích sítě v digitální podobě. V září 203 byl dokončen projekt pořízení scházejících dat v GIS. Do projektu, který byl zahájen v roce 200, bylo postupně zapojeno přes 400 pracovníků napříč společnostmi Skupiny RWE ČR. Bylo dohledáno a aktualizováno více než 5 miliónů údajů, které tvoří 28 % všech údajů v GIS. 2.3 Komunikační aktivity 8 V roce 203 byl kladen důraz především na aktivní informování široké veřejnosti o prevenci údržby a základních pravidlech provozu odběrných plynových zařízení zákazníků tak, aby byl zachován jejich bezpečný a spolehlivý provoz. Dalšími významnými tématy externí komunikace bylo bezplatné vytyčování plynárenských sítí a každoroční nárazová odorizace plynu před začátkem topné sezóny. V rámci sponzoringových aktivit byla Společnost hlavním partnerem projektu České ručičky a soutěže Mechanik plynových zařízení. Úspěšně pokračovala i spolupráce s Hasičským záchranným sborem ČR. Společnost byla generálním partnerem soutěže Dobrovolní hasiči roku, kde významně finančně podpořila sbory a jednotky sborů dobrovolných hasičů. Interní komunikace byla zaměřena na pravidelné a včasné informování zaměstnanců o aktuálním dění a připravovaných změnách ve Společnosti. Velká pozornost byla věnována i bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, vytváření jednotné identity poskytovaných služeb, rozvoji firemní kultury a posilování pro zákaznické komunikace. 2.4 Lidské zdroje Zaměstnanci V roce 203 byl ve Společnosti průměrný přepočtený stav zaměstnanců 585, což je oproti roku 202 zvýšení o jednoho zaměstnance. Mzdy Vývoj mezd v roce 203 probíhal v souladu s podnikatelským záměrem Společnosti a dohodnutými zásadami odměňování a růstu mezd dle Kolektivní smlouvy. Průměrná mzda v roce 203 dosáhla Kč.

9 Výroční zpráva 203 Odborná příprava a rozvoj zaměstnanců Kvalifikační struktura zaměstnanců dle ukončeného vzdělání v roce % 3% 4% Středoškolské Úplné středoškolské Vysokoškolské Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců Společnost v roce 203 kladla důraz na povinné legislativní a plynárenské vzdělávání a zároveň se zaměřila na rozvoj a prohlubování odborných profesních znalostí svých zaměstnanců. Dále podporovala zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců studiem při zaměstnání. Společnost realizovala vzdělávací programy zaměřené na vzdělávání talentovaných zaměstnanců. I nadále pokračovala spolupráce s vybranými odbornými učilišti a vysokými školami. Sociální politika Společnost dále rozvíjela a podporovala sociální program pro zaměstnance. V rámci benefitního programu poskytla zaměstnancům příspěvky na individuální rekreaci, kulturní a sportovní aktivity, péči o zdraví, vzdělávací aktivity a na penzijní připojištění a životní pojištění Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí Bezpečnost a ochrana zdraví při práci V roce 203 bylo ve Společnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci evidováno celkem sedm absenčních pracovních úrazů. V šesti případech se jednalo o úrazy spojené s pohybem v terénu při provádění kontrol, inspekcí plynovodů a výměny plynoměrů. V jednom případě bylo příčinou úrazu napadení zákazníkem při provádění odpojení plynoměru u neplatiče. V prosinci 203 nastala jedna mimořádná událost, při které došlo k výbuchu zemního plynu při propojovacích pracích v kolektoru. Tato činnost byla kompletně prováděna externím dodavatelem a bylo zraněno sedm zaměstnanců dodavatele. Na základě zjištěných příčin události byly upraveny požadavky na provádění prací v uzavřených prostorech vztahující se na vlastní zaměstnance i na dodavatelské organizace tak, aby nemohlo dojít k opakování podobné události. Během roku probíhaly kontroly úrovně zajištění BOZP při prováděných činnostech, zejména na plynových zařízeních a současně byla ověřována bezpečnost na jednotlivých trvalých pracovištích. Proběhly také tři kontroly dotčených orgánů státní správy. Jednalo se o jednu tematickou kontrolu Hasičského záchranného sboru, jednu kontrolu Krajské hygienické stanice a jednu kontrolu Oblastního inspektorátu práce. Žádná z kontrol neshledala závažné nedostatky. Proběhlo také 3 kontrol ze strany Odborového svazu UNIOS, které byly zcela bez závad.

10 Výroční zpráva 203 Bezpečnost práce byla jednou z hlavních priorit Společnosti a na základě interních i externích kontrol se prováděla optimalizace systému řízení BOZP, vzdělávacích aktivit a vybavování zaměstnanců ochrannými pomůckami. S cílem zintenzivnění plošné identifikace rizik byl ve Společnosti zaveden systém vyhodnocování podnětů v oblasti BOZP od zaměstnanců jako jeden z motivačních nástrojů k zintenzivnění procesu prevence rizik. Ochrana životního prostředí Odpovědný přístup k ochraně životního prostředí je pro Společnost důležitou prioritou. V rámci svého aktivního přístupu k ochraně životního prostředí byl zaveden systém environmentálního managementu, ve kterém se Společnost zavazuje nejen k plnění legislativních požadavků, ale i k odpovědnému postoji k životnímu prostředí a šíření tohoto postoje směrem k zaměstnancům i dodavatelům. Důležitou činností v rámci ochrany životního prostředí je minimalizace negativních vlivů působení Společnosti, předcházení jejich vzniku a vytváření podmínek pro ochranu životního prostředí. V roce 203 působnost Společnosti nevyvolala žádné události, které měly negativní dopad na životní prostředí. V rámci uzavřených SLA byla Společnost dodavatelem služeb pro ostatní společnosti Skupiny RWE ČR v oblasti ochrany životního prostředí. Ani u těchto společností nedošlo v průběhu roku 203 k žádné mimořádné situaci, která by negativně působila na životní prostředí. 2.6 Následné události 0 Dne 8. února 204 byl jediným společníkem RWE Grid Holding, a.s., schválen projekt vnitrostátní fúze sloučením Společnosti se společností JMP DS, s.r.o., (dále jen JMP DS ). Tento projekt byl zveřejněn v obchodním rejstříku dne 2. února 204. V důsledku této skutečnosti JMP DS zanikne a její jmění přejde na Společnost, která bude nástupnickou společností. Rozhodným dnem sloučení je. leden 204. K datu schválení této Výroční zprávy ještě nebyla fúze zapsána do obchodního rejstříku. 2.7 Výhled Společnost se i nadále zaměří zejména na zajištění bezpečného a spolehlivého provozu distribučních soustav zemního plynu ve Skupině RWE ČR a plnění všech ukazatelů kvality poskytovaných služeb. Pozornost bude dále věnována efektivnímu řízení mobilních pracovníků s využitím moderních technologií a také zvyšování efektivity jednotlivých činností a optimalizaci nákladů.

11 Výroční zpráva ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3. Základní údaje Obchodní firma: RWE Distribuční služby, s.r.o. Sídlo: Plynárenská 499/, Brno, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: společnost s ručením omezeným Založení a vznik Společnosti Společnost vznikla dne 26. července 2007 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka Jediným společníkem Společnosti je společnost RWE Grid Holding, a.s., se sídlem Limuzská 2/335, Praha 0- Strašnice, PSČ 00 98, IČ Základní kapitál Společnosti je Kč. Předmět podnikání Společnosti. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 2. Výroba elektřiny. 3. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 4. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. 5. Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany. 6. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 7. Projektová činnost ve výstavbě. 8. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. 9. Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny. 0. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách až 3 živnostenského zákona.. Geologické práce. 2. Výkon zeměměřických činností. 3. Projektování objektů a zařízení pro hornickou činnost. Profil Společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., zajišťuje provoz a údržbu plynárenských zařízení regionálním provozovatelům distribučních soustav Skupiny RWE ČR. Pro provozovatele distribučních soustav a ostatní společnosti Skupiny RWE ČR zabezpečuje rovněž opravy plynárenského zařízení, měření spotřeby a kvality zemního plynu, připojování a odpojování zákazníků, provoz dispečinku a pohotovostní telefonické linky 239. RWE Distribuční služby, s.r.o., nabízí široké veřejnosti vytýčení plynárenských sítí. Společnost má celorepublikovou působnost, sídlí v Brně a samostatně podniká od. ledna Organizační složky Společnosti v zahraničí Společnost nemá žádné organizační složky v tuzemsku ani v zahraničí.

12 Výroční zpráva Údaje o statutárních orgánech Jednatelé Společnosti k 3. prosinci 203 RNDr. Jan Valenta jednatel, CEO Datum narození: 22. listopadu 965 Vzdělání: Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, doktorát v oboru Softwarové systémy Členství v orgánech jiných obchodních společností: předseda představenstva Jihomoravská plynárenská, a.s., předseda dozorčí rady JMP Net, s.r.o.,* předseda dozorčí rady Teplárna Kyjov, a.s., jednatel JMP DS, s.r.o. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává 2 Ing. Dušan Malý jednatel, CFO Datum narození: 2. března 974 Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, MBA na ESCP-EAP v Berlíně Členství v orgánech jiných obchodních společností: místopředseda představenstva Jihomoravská plynárenská, a.s., místopředseda dozorčí rady JMP Net, s.r.o.,* jednatel JMP DS, s.r.o. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Ing. Pavel Káčer jednatel, COO Datum narození: 29. června 958 Vzdělání: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojní Členství v orgánech jiných obchodních společností: jednatel JMP DS, s.r.o. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Změny ve statutárních orgánech Společnosti, které nastaly v průběhu roku 203 Ve statutárních orgánech Společnosti nedošlo v průběhu roku 203 k žádným změnám. * s účinností od 29. ledna 203 byli odvoláni všichni členové dozorčí rady ve společnosti JMP Net, s.r.o. společnost JMP Net, s.r.o., zanikla k. listopadu 203 v rámci vnitrostátní fúze sloučením se společností RWE GasNet, s.r.o.

13 Výroční zpráva Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu a ověření účetní závěrky Auditor a auditorská společnost odpovědná za ověření účetní závěrky Společnosti za rok 203 Auditorská firma: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Hvězdova 734/2c Praha 4 zapsaná v seznamu auditorských společností u Komory auditorů ČR pod osvědčením č. 02. Odpovědný auditor: Ing. Tomáš Bašta osvědčení č. 966 V Brně dne 0. března 204 Osoba sestavující účetní závěrku Ing. Hana Havlíčková vedoucí účetnictví a daní Osoby odpovědné za účetní závěrku a Výroční zprávu Společnosti za rok 203 Čestně prohlašujeme, že údaje uvedené v této Výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly opomenuty či zkresleny. 3 RNDr. Jan Valenta Ing. Dušan Malý Ing. Pavel Káčer jednatel jednatel jednatel

14 Výroční zpráva FINANČNÍ ČÁST 4. Účetní závěrka a příloha účetní závěrky ROZVAHA (v celých tisících Kč) 4 Označení AKTIVA Brutto Korekce Netto Netto a b AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I.. Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II.. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek 0 B. III.. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I.. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II.. Dlouhodobě poskytnuté zálohy Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III.. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV.. Peníze Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D. I.. Náklady příštích období Příjmy příštích období

15 Výroční zpráva 203 ROZVAHA pokračování (v celých tisících Kč) Označení PASIVA a b 6 7 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I.. Základní kapitál A. III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku A. III.. Zákonný rezervní fond A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV.. Nerozdělený zisk minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I.. Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. III. Krátkodobé závazky B. III.. Závazky z obchodních vztahů Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky

16 Výroční zpráva 203 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v celých tisících Kč) Označení TEXT Skutečnost v účetním období a b 2 II. Výkony II.. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti B. Výkonová spotřeba B.. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.. Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F.. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku G. 2. Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy 5 5 O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z přijmů za běžnou činnost Q.. - splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období **** Výsledek hospodaření před zdaněním

17 Výroční zpráva 203 Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok končící 3. prosince 203 (tis. Kč) Základní kapitál Zákonný rezervní fond Nerozdělený zisk Celkem Zůstatek k. lednu Vyplacené podíly na zisku Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatek k 3. prosinci Vyplacené podíly na zisku Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatek k 3. prosinci

18 Výroční zpráva 203 Přehled o peněžních tocích za rok končící 3. prosince 203 (tis. Kč) Peněžní toky z provozní činnosti Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním A. Úpravy o nepeněžní operace: A.. Odpisy stálých aktiv A..2 Změna stavu opravných položek a rezerv A..3 Zisk (-) / ztráta (+) z prodeje stálých aktiv A..5 Vyúčtované nákladové (+) a výnosové (-) úroky A..6 Úpravy o ostatní nepeněžní operace A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu: A.2. Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv A.2.3 Změna stavu zásob A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním A.3 Úroky vyplacené A.4 Úroky přijaté A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv B*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C.2 Změna stavu vlastního kapitálu: C.2.6 Vyplacené podíly na zisku C*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku

19 Výroční zpráva 203 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY. Všeobecné informace.. Základní informace o Společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., (dále jen Společnost ) byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5765 dne 26. července 2007 a její sídlo je v Brně, Plynárenská 499/, PSČ , Česká republika. Identifikační číslo Společnosti je Hlavním předmětem podnikání Společnosti jsou specializované stavební činnosti, přípravné práce pro stavby a montáž, projektová činnost ve výstavbě, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, správa a údržba nemovitostí. Jediným společníkem Společnosti k 3. prosinci 203 je RWE Grid Holding, a.s. Jednatelé Společnosti k 3. prosinci 203 a 202: RNDr. Jan Valenta Ing. Dušan Malý Ing. Pavel Káčer Statutárním orgánem, který řídí činnost Společnosti a jedná jejím jménem, jsou jednatelé. Správa Společnosti se člení do tří divizí s následujícími názvy: Divize síťových služeb, Divize provozu a údržby sítí a Divize služeb. Společnost je lokalizována ve třech kompetenčních centrech se sídly v Ostravě, Hradci Králové a Plzni. 9 Hlavním cílem Společnosti je poskytovat převážně technické služby provozovatelům distribučních soustav a regionálním plynárenským společnostem ve Skupině RWE ČR. Jedná se o zajišťování provozu a údržby distribučních sítí, operativní správy, výstavby a dokumentace sítí a měření. Dále Společnost zajišťuje služby v oblasti předprojektové a projektové přípravy plynovodů, regulačních stanic, odorizačních zařízení a stanic katodové ochrany. 2. Účetní postupy 2.. Základní zásady zpracování účetní závěrky Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena v historických cenách Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Nehmotný (a hmotný) majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena převyšuje 60 tis. Kč (0 tis. Kč) za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Nakoupený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. Společnost nevykazovala v letech 203 a 202 výdaje na výzkum a vývoj.

20 Výroční zpráva 203 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem: Dlouhodobý hmotný/nehmotný majetek Software 3 roky Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Budovy a stavby 30 let Stroje a zařízení Předpokládaná doba životnosti 6-7 let 3-5 let Společnost uplatňuje roční odpisové sazby, které se liší od sazeb odpočitatelných pro daňové účely. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti. Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná částka je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem. Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je aktivováno. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku představuje rozdíl mezi oceněním nakoupených částí podniku a souhrnem ocenění jejich jednotlivých složek majetku a závazků v účetnictví původního vlastníka. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odepisuje rovnoměrně po dobu 5 let Ostatní cenné papíry a podíly 20 Společnost rozděluje cenné papíry a podíly, které nejsou podílem v dceřiné nebo přidružené společnosti, do následujících kategorií: cenné papíry k obchodování, cenné papíry držené do splatnosti a realizovatelné cenné papíry. V současné době Společnost vlastní pouze realizovatelné cenné papíry. Cenné papíry a podíly, které bude Společnost vlastnit po neurčitou dobu a které mohou být prodány v případě, že Společnost bude potřebovat peníze, jsou klasifikovány jako realizovatelné cenné papíry. Jsou zahrnuty do dlouhodobého majetku, pokud vedení Společnosti nezamýšlí jejich prodej během 2 měsíců od data účetní závěrky. V takovém případě jsou zahrnuty do oběžných aktiv. Vedení Společnosti určuje povahu cenných papírů a podílů v okamžiku jejich pořízení a pravidelně ji přehodnocuje. Cenné papíry a podíly jsou při nákupu vykázány v pořizovací ceně včetně transakčních nákladů. Cenné papíry držené do splatnosti jsou následně oceňovány naběhlou hodnotou. Ostatní cenné papíry jsou oceňovány reálnou hodnotou. Jako reálnou hodnotu Společnost používá tržní hodnotu cenných papírů k datu účetní závěrky. Ocenění cenných papírů neobchodovaných na veřejných trzích je provedeno na základě kvalifikovaného odhadu vedení Společnosti Zásoby Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou položku. Pořizovací cena zahrnuje veškeré náklady související s pořízením těchto zásob (zejména dopravné, clo, atd.). Pro úbytky nakoupených zásob užívá Společnost metodu váženého průměru. Zásoby vlastní výroby, tj. nedokončená výroba a hotové výrobky, jsou oceňovány vlastními výrobními náklady sníženými o opravnou položku. Vlastní výrobní náklady zahrnují přímý a nepřímý materiál, přímé a nepřímé mzdy a výrobní režii.

RWE Zákaznické služby

RWE Zákaznické služby RWE Zákaznické služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby (mil. Kč) 867 EBITDA (mil. Kč) 81 Provozní zisk (mil. Kč) 80 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 80 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Obsah Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva 4 Profil společnosti 5 Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...4 2. PŘEDSTAVENSTVO a DOZORČÍ

Více

IDENTIFIKAČNÍ A KO N TA K T N Í Ú DA J E PROFIL SPOLEČNOSTI DÁ M Y A PÁ N OV É,

IDENTIFIKAČNÍ A KO N TA K T N Í Ú DA J E PROFIL SPOLEČNOSTI DÁ M Y A PÁ N OV É, F A I R C R E D I T I N T E R N A T I O N A L, S E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 F A I R C R E D I T I N T E R N A T I O N A L, S E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O B S A H 3 OBSAH Úvodní slovo generálního

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

RWE Česká republika. Obsah

RWE Česká republika. Obsah RWE Česká republika Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 1 2 3 4 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o Společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

Více

0 2 1 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013

0 2 1 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013 201 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013 04 08 10 11 14 18 Úvodní slovo předsedy představenstva Statutární orgány společnosti Fincentrum a.s. Organizační schéma 2013 Akcionářská struktura Činnost společnosti Lidské zdroje

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2010 2 Zpráva

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA. O společnosti. Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva. Přehled hlavních ekonomických ukazatelů

Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA. O společnosti. Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva. Přehled hlavních ekonomických ukazatelů výroční zpráva 2013 Obsah O společnosti 4 Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva 5 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů 6 Zpráva managementu Obchod Nákup Výroba Investice Výzkum a vývoj

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2013: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 2 Profil společnosti 3 Významné události v roce 2013 4 Klíčové údaje 6 Obchodování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 2009 Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2009 2 Zpráva dozorčí

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Dopis člena představenstva Hlavní události roku 2013 a 2014 do data sestavení výroční zprávy Profil společnosti

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více