VÝROČNÍ ZPRÁVA RWE Distribuční služby, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 203 RWE Distribuční služby, s.r.o.

2 Výroční zpráva 203 Vybrané ukazatele (dle CAS) Tržby celkem (mil. Kč) EBITDA (mil. Kč) Provozní zisk (mil. Kč) Zisk před zdaněním (mil. Kč) Zisk po zdanění (mil. Kč) Investice (mil. Kč) Zaměstnanci (průměrný přepočtený stav) Termínem Společnost se v textu nahrazuje obchodní firma RWE Distribuční služby, s.r.o. 2 Použité zkratky BOZP CAS CEO CFO COO DSO EBITDA FTE GIS IČ MS PO PZ SLA VTL a.s. s.r.o. Skupina RWE ČR RWE GasNet JMP DS VČP Net SMP Net bezpečnost a ochrana zdraví při práci české účetní předpisy výkonný ředitel (Chief Executive Officer) finanční ředitel (Chief Financial Officer) provozní ředitel (Chief Operating Officer) provozovatelé distribučních soustav RWE GasNet, SMP Net, VČP Net (distribution system operator) zisk před započtením úroků, daní a odpisů ekvivalent zaměstnance na plný pracovní úvazek (Full-time equivalent) geografický informační systém identifikační číslo místní síť požární ochrana plynárenské zařízení smlouva o poskytování služeb (Service Level Agreement) vysokotlak (označení tlakové úrovně do 4 MPa) akciová společnost společnost s ručením omezeným skupina RWE v České republice RWE GasNet, s.r.o. JMP DS, s.r.o. VČP Net, s.r.o. SMP Net, s.r.o.

3 Výroční zpráva 203 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI 4 2 ZPRÁVA JEDNATELŮ O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE Ekonomické výsledky Podnikatelské aktivity Komunikační aktivity Lidské zdroje Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí Následné události Výhled 0 3 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3. Základní údaje 3.2 Údaje o statutárních orgánech Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu a ověření účetní závěrky FINANČNÍ ČÁST 4 4. Účetní závěrka a příloha účetní závěrky 4 5 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Zpráva auditora k účetní závěrce Zpráva auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami 29 6 ZPRÁVA JEDNATELŮ SPOLEČNOSTI RWE DISTRIBUČNÍ SLUŽBY, S.R.O., O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA OBDOBÍ OD. LEDNA DO 3. PROSINCE

4 Výroční zpráva 203 ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI Vážené dámy, vážení pánové, jestliže byl rok 202 pro společnost RWE Distribuční služby, s.r.o., (dále jen Společnost ) rokem řady významných změn, pak změny v roce 203 byly snad ještě rozsáhlejší. Od počátku roku Společnost zahájila fungování ve strukturách a procesech definovaných projektem Fénix II. Díky profesionalitě a nasazení všech pracovníků byly zabezpečeny všechny činnosti zaměřené na zajištění bezpečného a spolehlivého provozu i v tomto novém nastavení s významně sníženým počtem pracovníků. Nové nastavení procesů a organizace prošlo také úspěšně testem červnových povodní, které se podařilo zvládnout bez přerušení fungování plynárenské soustavy. V návaznosti na úspěšný náběh projektu Fénix II byly definovány hlavní principy projektu Fénix III, který je zaměřen na zjednodušení řídicích struktur naší Společnosti a jehož výsledky budou uvedeny do života na začátku roku 205. Projekt Řízení mobilních pracovníků (Workforce Management) byl v rozsahu etapy E v průběhu roku rozšířen do celé Společnosti a více než 800 našich pracovníků dnes využívá ke své práci tablety. Tím se také zásadním způsobem rozšířila skupina zaměstnanců, kteří mohou ke své práci a komunikaci využívat výpočetní techniku. Ke konci roku byl dokončen vývoj etapy E2, která přinese digitalizaci formulářů a nahradí jejich papírovou formu. Současně bylo rozhodnuto o paralelním hledání vhodného řešení pro využití nástrojů typu Workforce Management v oblasti měření. 4 V návaznosti na projekt Projekt IDE2+ a zvyšující se nároky investičních procesů byla realizována analytická fáze projektu Optimalizace investičního procesu, která ve druhé polovině roku přešla do fáze realizace. Cílem tohoto projektu je optimální alokace pracovníků na jednotlivé úkoly, zjednodušení řízení, dosažení vyšší přesnosti plánování, lepší řízení cash-flow a snížení úrovně nedokončených investic. V průběhu roku došlo v rámci restrukturalizace Skupiny RWE v České republice (dále jen Skupina RWE ČR ) k realizaci většiny finálních kroků směřujících k dosažení cílové struktury. Pro Společnost bylo v této oblasti podstatné především zahájení intenzivní odborné spolupráce se společností Macquarie v rámci fungování RWE Grid Holding, a.s. Významné byly aktivity projektu One Net, v jehož rámci byli sloučeni všichni provozovatelé distribuční soustavy do společnosti RWE GasNet, s.r.o., a vyčlenění společnosti JMP DS, s.r.o., ze společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. Vedle zvyšování efektivity všech našich činností jsme se soustředili také na zlepšování kvality. Po dokončení projektu Strategie dat GIS byly definovány další iniciativy zaměřené na kvalitu dat (zejména o plynárenské soustavě) v našich informačních systémech. Společnost se v uplynulém roce významným způsobem soustředila na další posilování preventivních aktivit v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a to zejména se zaměřením na bezpečnost práce našich dodavatelů. To vše by nebylo možné bez vynikajících pracovnic a pracovníků, kteří svým přístupem k práci a ochotou dát něco navíc, profesionalitou, výkonností a vynikající spoluprací umožnili zvládnutí těchto skutečně náročných úkolů. Za to bych jim všem rád na tomto místě vyjádřil jménem celého vedení Společnosti upřímné díky. RNDr. Jan Valenta jednatel

5 Výroční zpráva ZPRÁVA JEDNATELŮ O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE Ekonomické výsledky Výnosy, náklady, zisk Společnost v roce 203 dosáhla čistého zisku ve výši tis. Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním za rok 203 činil tis. Kč. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb za rok 203 dosáhly tis. Kč, z toho tis. Kč činily výnosy ve Skupině RWE ČR a tis. Kč činily tržby za služby poskytované externím subjektům. Struktura aktiv a pasiv Celková bilanční suma Společnosti k 3. prosinci 203 činila tis. Kč, oproti roku 202 došlo k jejímu nárůstu o tis. Kč. Nejvýznamnější nárůst na straně aktiv, o tis. Kč, se týkal pořízení zásob. Nejvýznamnější nárůst na straně pasiv, o tis. Kč, se týkal nerozděleného zisku minulých let. K poklesu, a to o tis. Kč, došlo u krátkodobých závazků a také u rezerv o tis. Kč. Investice V průběhu roku 203 realizovala Společnost investiční akce v rámci schváleného investičního plánu. Byl pořízen majetek v celkové hodnotě tis. Kč, jednalo se především o pořízení dopravních prostředků, a to ve výši tis. Kč a pořízení servisních plynárenských strojů a zařízení. Všechny investiční akce Společnost realizovala v tuzemsku a financovala je z vlastních zdrojů. Rozsah plánovaných finančních objemů vynaložených na investice je optimalizován z hlediska potřeb a zdrojů s výhledem do roku 206. Schválený střednědobý plán počítá i nadále s investicemi do dopravních prostředků a servisních plynárenských strojů a zařízení. Investice budou pořízeny výhradně v tuzemsku. 5 Řízení rizik Veškerá rizika jsou evidována v katalogu rizik. Všechna jsou dále zanesena do matice rizik, která umožňuje identifikovat ta nejzávažnější z pohledu pravděpodobnosti jejich výskytu a velikosti možné škody. Výbor pro řízení rizik, který je složen ze zástupců managementu, v roce 203 neidentifikoval žádná rizika ohrožující existenci Společnosti. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje Společnost neprovádí výzkum a vývoj. 2.2 Podnikatelské aktivity Společnost zajišťovala pro distribuční společnosti RWE GasNet, s.r.o., VČP Net, s.r.o., a SMP Net, s.r.o., provoz a údržbu jejich veškerých plynárenských zařízení, dispečerské řízení distribuční soustavy včetně pohotovostní služby, měření spotřeby a kontrolu kvality zemního plynu, rekonstrukci a výstavbu sítí, správu plynárenského majetku a správu dokumentace sítí.

6 Výroční zpráva 203 Provoz a údržba sítí Rozsah provozovaných zařízení Délka plynovodů v km Počet předávacích a regulačních stanic Počet stanic protikorozní ochrany Rozsah provozovaných plynárenských zařízení a poskytování služeb byl z dlouhodobého hlediska takřka neměnný. V roce 203 však došlo v důsledku změny technické legislativy k poklesu provedených inspekčních činností. Rozsah činností realizovaných provozem a údržbou Počet plánovaných inspekčních činností Počet zjištěných úniků Počet odstraněných úniků Počet narušení PZ třetími stranami Počet neplánovaně odstavených zákazníků z toho počet neplánovaně odstavených zákazníků třetími stranami Počet hlášení přijatých na linku Počet výjezdů pohotovostní služby V průběhu roku 203 Společnost řešila pět mimořádných událostí charakteru havárie. Při řešení červnových povodní musela Společnost navrhnout distributorům vyhlášení stavu nouze pro celou distribuční soustavu na území Ústeckého, Středočeského a Královohradeckého kraje. Tento nouzový stav byl nakonec vyřešen bez přerušení distribuce plynu. V rámci zvyšování efektivnosti provozu a údržby Společnost realizovala novou organizační strukturu a i přes významný pokles výkonných pracovníků (- 72 FTE) udržela požadovanou kvalitu služeb, včetně úrovně pohotovostní služby. Společnost zajišťovala z pracoviště v Ústí nad Labem centrální monitorování a řízení distribučních soustav a provoz poruchové linky 239 pro společnosti RWE GasNet a VČP Net. Dispečinkem bylo monitorováno 532 předávacích a regulačních stanic a na telefonickou linku 239 bylo přijato celkem hlášení. Měření a technické služby Společnost zavedla nový software pro odečty AVE MODOM jehož přínosem je, kromě rozšíření odečtových funkcí zvýšení kvality odečtů a snížení nákladů na jeho správu. V oddělení správy plynoměrů si Společnost udržela vysokou výkonnost a všechny parametry nastavené v předchozích letech. Počet výkonů provedených měřením a technickými službami Membránové plynoměry do G Plynoměry nad G Elektronické měřicí systémy Odečty v kategoriích Velkoodběratel a Střední odběratel Odečty v kategoriích Maloodběratel a Domácnost Neoprávněné odběry

7 Výroční zpráva 203 Výstavba sítí V souladu s investičními plány provozovatelů distribučních soustav zabezpečila Společnost v roce 203 realizaci 693 staveb v celkové výši cca 549 mil. Kč. Společnost průběžně zajistila přípravu staveb plánovaných na další roky, ve kterých se předpokládá další nárůst rozsahu rekonstrukcí plynárenských zařízení. V roce 203 Společnost zahájila přípravu 477 staveb a dokončila přípravu projektů pro 404 staveb v celkové hodnotě 685 mil. Kč. Počet připravených staveb Počet připravených staveb Hodnota připravených staveb (v mil. Kč) Počet dokončených staveb Počet dokončených staveb Hodnota dokončených staveb (v mil. Kč) Přehled nejvýznamnějších staveb dokončených v roce 203 Reko VTL Horušice Sulovice, náklady na realizaci celkem tis. Kč. Reko MS Šumperk Jesenická, náklady na realizaci celkem tis. Kč. Reko VTL Děčín Malšovice přechod řeky Labe, náklady na realizaci celkem tis. Kč. Součástí služeb poskytovaných Společností bylo i zajištění odborného dohledu nad výstavbou plynárenských zařízení realizovaných cizími investory, které bude následně provozovat DSO. V roce 203 byl tento dozor zajištěn u 783 staveb. Inženýring a projektování Po převodu inženýrských činností společnosti RWE Plynoprojekt, s.r.o., do Společnosti v roce 202 se v průběhu roku 203 podařilo optimalizovat spolupráci inženýringu a projektování s Úsekem výstavby sítí. Tento krok významně podpořil flexibilnější a efektivnější postup přípravy staveb a zvýšil kvalitu služeb poskytovaných Společností v této oblasti. 7 Společnost v roce 203 dokončila vyprojektování 5 staveb v celkové výši investičních nákladů cca 670 mil. Kč a průběžně pracovala na projektech staveb plánovaných na další roky. V roce 203 Společnost zahájila vlastní projektovou přípravu u 354 staveb. Počet dokončených projektových dokumentací 203 Počet dokončených projektových dokumentací 5 Investiční náklady (v mil. Kč) 669 Operativní správa sítí Společnost se zaměřila zejména na zvyšování kvality dat spravovaných či vznikajících v rámci poskytovaných činností. Kvalita informací o spravované síti byla klíčovou veličinou, jak v oblasti poskytování stanovisek k plynárenským i neplynárenským stavbám, tak pro připojování nových odběrných míst distribuce zemního plynu nebo v procesu obnovy distribuční soustavy. Vyšší kvalita dat umožňovala zvýšit rychlost zpracovávaných činností a rozšiřovat oblasti pro automatizaci procesů. V roce 203 proběhlo úspěšné nasazení internetové aplikace Distribuce plynu on-line, pomocí které byla čtvrtina všech žádostí o stanovisko k neplynárenským stavbám zpracována v automatickém režimu. Na základě toho Společnost zpracovala méně stanovisek než v roce předchozím.

8 Výroční zpráva 203 Stejně tak příjem žádostí o připojení k distribuční soustavě byl umožněn elektronickou formou a počet Smluv o připojení zpracovaných zaměstnanci Společností v roce 203 tak poklesl o 0 %. Naopak narostlo množství majetkoprávních případů, kde počet uzavřených smluv vzrostl oproti předchozímu roku téměř trojnásobně. Přehled činností realizovaných operativní správou sítí Počet vydaných stanovisek Počet vydaných podmínek připojení k distribuční soustavě Počet převzatých staveb PZ Dokumentace sítí Společnost zodpovídala za správnost a úplnost dat v geografickém informačním systému (dále jen GIS ). Data v GIS byla obrazem plynárenské sítě dostupná v elektronické podobě. Data v GIS byla pořizována a aktuálně udržována na základě skutečných provedení staveb a informací o změnách na distribuční síti od všech pracovníků Společnosti. V roce 203 Společnost řešila 4 59 požadavků na provedení změny dat v GIS a poskytla informací o průbězích sítě v digitální podobě. V září 203 byl dokončen projekt pořízení scházejících dat v GIS. Do projektu, který byl zahájen v roce 200, bylo postupně zapojeno přes 400 pracovníků napříč společnostmi Skupiny RWE ČR. Bylo dohledáno a aktualizováno více než 5 miliónů údajů, které tvoří 28 % všech údajů v GIS. 2.3 Komunikační aktivity 8 V roce 203 byl kladen důraz především na aktivní informování široké veřejnosti o prevenci údržby a základních pravidlech provozu odběrných plynových zařízení zákazníků tak, aby byl zachován jejich bezpečný a spolehlivý provoz. Dalšími významnými tématy externí komunikace bylo bezplatné vytyčování plynárenských sítí a každoroční nárazová odorizace plynu před začátkem topné sezóny. V rámci sponzoringových aktivit byla Společnost hlavním partnerem projektu České ručičky a soutěže Mechanik plynových zařízení. Úspěšně pokračovala i spolupráce s Hasičským záchranným sborem ČR. Společnost byla generálním partnerem soutěže Dobrovolní hasiči roku, kde významně finančně podpořila sbory a jednotky sborů dobrovolných hasičů. Interní komunikace byla zaměřena na pravidelné a včasné informování zaměstnanců o aktuálním dění a připravovaných změnách ve Společnosti. Velká pozornost byla věnována i bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, vytváření jednotné identity poskytovaných služeb, rozvoji firemní kultury a posilování pro zákaznické komunikace. 2.4 Lidské zdroje Zaměstnanci V roce 203 byl ve Společnosti průměrný přepočtený stav zaměstnanců 585, což je oproti roku 202 zvýšení o jednoho zaměstnance. Mzdy Vývoj mezd v roce 203 probíhal v souladu s podnikatelským záměrem Společnosti a dohodnutými zásadami odměňování a růstu mezd dle Kolektivní smlouvy. Průměrná mzda v roce 203 dosáhla Kč.

9 Výroční zpráva 203 Odborná příprava a rozvoj zaměstnanců Kvalifikační struktura zaměstnanců dle ukončeného vzdělání v roce % 3% 4% Středoškolské Úplné středoškolské Vysokoškolské Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců Společnost v roce 203 kladla důraz na povinné legislativní a plynárenské vzdělávání a zároveň se zaměřila na rozvoj a prohlubování odborných profesních znalostí svých zaměstnanců. Dále podporovala zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců studiem při zaměstnání. Společnost realizovala vzdělávací programy zaměřené na vzdělávání talentovaných zaměstnanců. I nadále pokračovala spolupráce s vybranými odbornými učilišti a vysokými školami. Sociální politika Společnost dále rozvíjela a podporovala sociální program pro zaměstnance. V rámci benefitního programu poskytla zaměstnancům příspěvky na individuální rekreaci, kulturní a sportovní aktivity, péči o zdraví, vzdělávací aktivity a na penzijní připojištění a životní pojištění Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí Bezpečnost a ochrana zdraví při práci V roce 203 bylo ve Společnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci evidováno celkem sedm absenčních pracovních úrazů. V šesti případech se jednalo o úrazy spojené s pohybem v terénu při provádění kontrol, inspekcí plynovodů a výměny plynoměrů. V jednom případě bylo příčinou úrazu napadení zákazníkem při provádění odpojení plynoměru u neplatiče. V prosinci 203 nastala jedna mimořádná událost, při které došlo k výbuchu zemního plynu při propojovacích pracích v kolektoru. Tato činnost byla kompletně prováděna externím dodavatelem a bylo zraněno sedm zaměstnanců dodavatele. Na základě zjištěných příčin události byly upraveny požadavky na provádění prací v uzavřených prostorech vztahující se na vlastní zaměstnance i na dodavatelské organizace tak, aby nemohlo dojít k opakování podobné události. Během roku probíhaly kontroly úrovně zajištění BOZP při prováděných činnostech, zejména na plynových zařízeních a současně byla ověřována bezpečnost na jednotlivých trvalých pracovištích. Proběhly také tři kontroly dotčených orgánů státní správy. Jednalo se o jednu tematickou kontrolu Hasičského záchranného sboru, jednu kontrolu Krajské hygienické stanice a jednu kontrolu Oblastního inspektorátu práce. Žádná z kontrol neshledala závažné nedostatky. Proběhlo také 3 kontrol ze strany Odborového svazu UNIOS, které byly zcela bez závad.

10 Výroční zpráva 203 Bezpečnost práce byla jednou z hlavních priorit Společnosti a na základě interních i externích kontrol se prováděla optimalizace systému řízení BOZP, vzdělávacích aktivit a vybavování zaměstnanců ochrannými pomůckami. S cílem zintenzivnění plošné identifikace rizik byl ve Společnosti zaveden systém vyhodnocování podnětů v oblasti BOZP od zaměstnanců jako jeden z motivačních nástrojů k zintenzivnění procesu prevence rizik. Ochrana životního prostředí Odpovědný přístup k ochraně životního prostředí je pro Společnost důležitou prioritou. V rámci svého aktivního přístupu k ochraně životního prostředí byl zaveden systém environmentálního managementu, ve kterém se Společnost zavazuje nejen k plnění legislativních požadavků, ale i k odpovědnému postoji k životnímu prostředí a šíření tohoto postoje směrem k zaměstnancům i dodavatelům. Důležitou činností v rámci ochrany životního prostředí je minimalizace negativních vlivů působení Společnosti, předcházení jejich vzniku a vytváření podmínek pro ochranu životního prostředí. V roce 203 působnost Společnosti nevyvolala žádné události, které měly negativní dopad na životní prostředí. V rámci uzavřených SLA byla Společnost dodavatelem služeb pro ostatní společnosti Skupiny RWE ČR v oblasti ochrany životního prostředí. Ani u těchto společností nedošlo v průběhu roku 203 k žádné mimořádné situaci, která by negativně působila na životní prostředí. 2.6 Následné události 0 Dne 8. února 204 byl jediným společníkem RWE Grid Holding, a.s., schválen projekt vnitrostátní fúze sloučením Společnosti se společností JMP DS, s.r.o., (dále jen JMP DS ). Tento projekt byl zveřejněn v obchodním rejstříku dne 2. února 204. V důsledku této skutečnosti JMP DS zanikne a její jmění přejde na Společnost, která bude nástupnickou společností. Rozhodným dnem sloučení je. leden 204. K datu schválení této Výroční zprávy ještě nebyla fúze zapsána do obchodního rejstříku. 2.7 Výhled Společnost se i nadále zaměří zejména na zajištění bezpečného a spolehlivého provozu distribučních soustav zemního plynu ve Skupině RWE ČR a plnění všech ukazatelů kvality poskytovaných služeb. Pozornost bude dále věnována efektivnímu řízení mobilních pracovníků s využitím moderních technologií a také zvyšování efektivity jednotlivých činností a optimalizaci nákladů.

11 Výroční zpráva ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3. Základní údaje Obchodní firma: RWE Distribuční služby, s.r.o. Sídlo: Plynárenská 499/, Brno, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: společnost s ručením omezeným Založení a vznik Společnosti Společnost vznikla dne 26. července 2007 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka Jediným společníkem Společnosti je společnost RWE Grid Holding, a.s., se sídlem Limuzská 2/335, Praha 0- Strašnice, PSČ 00 98, IČ Základní kapitál Společnosti je Kč. Předmět podnikání Společnosti. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 2. Výroba elektřiny. 3. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 4. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. 5. Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany. 6. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 7. Projektová činnost ve výstavbě. 8. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. 9. Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny. 0. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách až 3 živnostenského zákona.. Geologické práce. 2. Výkon zeměměřických činností. 3. Projektování objektů a zařízení pro hornickou činnost. Profil Společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., zajišťuje provoz a údržbu plynárenských zařízení regionálním provozovatelům distribučních soustav Skupiny RWE ČR. Pro provozovatele distribučních soustav a ostatní společnosti Skupiny RWE ČR zabezpečuje rovněž opravy plynárenského zařízení, měření spotřeby a kvality zemního plynu, připojování a odpojování zákazníků, provoz dispečinku a pohotovostní telefonické linky 239. RWE Distribuční služby, s.r.o., nabízí široké veřejnosti vytýčení plynárenských sítí. Společnost má celorepublikovou působnost, sídlí v Brně a samostatně podniká od. ledna Organizační složky Společnosti v zahraničí Společnost nemá žádné organizační složky v tuzemsku ani v zahraničí.

12 Výroční zpráva Údaje o statutárních orgánech Jednatelé Společnosti k 3. prosinci 203 RNDr. Jan Valenta jednatel, CEO Datum narození: 22. listopadu 965 Vzdělání: Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, doktorát v oboru Softwarové systémy Členství v orgánech jiných obchodních společností: předseda představenstva Jihomoravská plynárenská, a.s., předseda dozorčí rady JMP Net, s.r.o.,* předseda dozorčí rady Teplárna Kyjov, a.s., jednatel JMP DS, s.r.o. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává 2 Ing. Dušan Malý jednatel, CFO Datum narození: 2. března 974 Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, MBA na ESCP-EAP v Berlíně Členství v orgánech jiných obchodních společností: místopředseda představenstva Jihomoravská plynárenská, a.s., místopředseda dozorčí rady JMP Net, s.r.o.,* jednatel JMP DS, s.r.o. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Ing. Pavel Káčer jednatel, COO Datum narození: 29. června 958 Vzdělání: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojní Členství v orgánech jiných obchodních společností: jednatel JMP DS, s.r.o. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Změny ve statutárních orgánech Společnosti, které nastaly v průběhu roku 203 Ve statutárních orgánech Společnosti nedošlo v průběhu roku 203 k žádným změnám. * s účinností od 29. ledna 203 byli odvoláni všichni členové dozorčí rady ve společnosti JMP Net, s.r.o. společnost JMP Net, s.r.o., zanikla k. listopadu 203 v rámci vnitrostátní fúze sloučením se společností RWE GasNet, s.r.o.

13 Výroční zpráva Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu a ověření účetní závěrky Auditor a auditorská společnost odpovědná za ověření účetní závěrky Společnosti za rok 203 Auditorská firma: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Hvězdova 734/2c Praha 4 zapsaná v seznamu auditorských společností u Komory auditorů ČR pod osvědčením č. 02. Odpovědný auditor: Ing. Tomáš Bašta osvědčení č. 966 V Brně dne 0. března 204 Osoba sestavující účetní závěrku Ing. Hana Havlíčková vedoucí účetnictví a daní Osoby odpovědné za účetní závěrku a Výroční zprávu Společnosti za rok 203 Čestně prohlašujeme, že údaje uvedené v této Výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly opomenuty či zkresleny. 3 RNDr. Jan Valenta Ing. Dušan Malý Ing. Pavel Káčer jednatel jednatel jednatel

14 Výroční zpráva FINANČNÍ ČÁST 4. Účetní závěrka a příloha účetní závěrky ROZVAHA (v celých tisících Kč) 4 Označení AKTIVA Brutto Korekce Netto Netto a b AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I.. Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II.. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek 0 B. III.. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I.. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II.. Dlouhodobě poskytnuté zálohy Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III.. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV.. Peníze Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D. I.. Náklady příštích období Příjmy příštích období

15 Výroční zpráva 203 ROZVAHA pokračování (v celých tisících Kč) Označení PASIVA a b 6 7 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I.. Základní kapitál A. III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku A. III.. Zákonný rezervní fond A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV.. Nerozdělený zisk minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I.. Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. III. Krátkodobé závazky B. III.. Závazky z obchodních vztahů Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky

16 Výroční zpráva 203 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v celých tisících Kč) Označení TEXT Skutečnost v účetním období a b 2 II. Výkony II.. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti B. Výkonová spotřeba B.. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.. Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F.. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku G. 2. Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy 5 5 O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z přijmů za běžnou činnost Q.. - splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období **** Výsledek hospodaření před zdaněním

17 Výroční zpráva 203 Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok končící 3. prosince 203 (tis. Kč) Základní kapitál Zákonný rezervní fond Nerozdělený zisk Celkem Zůstatek k. lednu Vyplacené podíly na zisku Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatek k 3. prosinci Vyplacené podíly na zisku Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatek k 3. prosinci

18 Výroční zpráva 203 Přehled o peněžních tocích za rok končící 3. prosince 203 (tis. Kč) Peněžní toky z provozní činnosti Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním A. Úpravy o nepeněžní operace: A.. Odpisy stálých aktiv A..2 Změna stavu opravných položek a rezerv A..3 Zisk (-) / ztráta (+) z prodeje stálých aktiv A..5 Vyúčtované nákladové (+) a výnosové (-) úroky A..6 Úpravy o ostatní nepeněžní operace A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu: A.2. Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv A.2.3 Změna stavu zásob A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním A.3 Úroky vyplacené A.4 Úroky přijaté A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv B*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C.2 Změna stavu vlastního kapitálu: C.2.6 Vyplacené podíly na zisku C*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku

19 Výroční zpráva 203 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY. Všeobecné informace.. Základní informace o Společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., (dále jen Společnost ) byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5765 dne 26. července 2007 a její sídlo je v Brně, Plynárenská 499/, PSČ , Česká republika. Identifikační číslo Společnosti je Hlavním předmětem podnikání Společnosti jsou specializované stavební činnosti, přípravné práce pro stavby a montáž, projektová činnost ve výstavbě, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, správa a údržba nemovitostí. Jediným společníkem Společnosti k 3. prosinci 203 je RWE Grid Holding, a.s. Jednatelé Společnosti k 3. prosinci 203 a 202: RNDr. Jan Valenta Ing. Dušan Malý Ing. Pavel Káčer Statutárním orgánem, který řídí činnost Společnosti a jedná jejím jménem, jsou jednatelé. Správa Společnosti se člení do tří divizí s následujícími názvy: Divize síťových služeb, Divize provozu a údržby sítí a Divize služeb. Společnost je lokalizována ve třech kompetenčních centrech se sídly v Ostravě, Hradci Králové a Plzni. 9 Hlavním cílem Společnosti je poskytovat převážně technické služby provozovatelům distribučních soustav a regionálním plynárenským společnostem ve Skupině RWE ČR. Jedná se o zajišťování provozu a údržby distribučních sítí, operativní správy, výstavby a dokumentace sítí a měření. Dále Společnost zajišťuje služby v oblasti předprojektové a projektové přípravy plynovodů, regulačních stanic, odorizačních zařízení a stanic katodové ochrany. 2. Účetní postupy 2.. Základní zásady zpracování účetní závěrky Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena v historických cenách Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Nehmotný (a hmotný) majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a pořizovací cena převyšuje 60 tis. Kč (0 tis. Kč) za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Nakoupený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. Společnost nevykazovala v letech 203 a 202 výdaje na výzkum a vývoj.

20 Výroční zpráva 203 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem: Dlouhodobý hmotný/nehmotný majetek Software 3 roky Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Budovy a stavby 30 let Stroje a zařízení Předpokládaná doba životnosti 6-7 let 3-5 let Společnost uplatňuje roční odpisové sazby, které se liší od sazeb odpočitatelných pro daňové účely. Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti. Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná částka je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem. Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je aktivováno. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku představuje rozdíl mezi oceněním nakoupených částí podniku a souhrnem ocenění jejich jednotlivých složek majetku a závazků v účetnictví původního vlastníka. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku se odepisuje rovnoměrně po dobu 5 let Ostatní cenné papíry a podíly 20 Společnost rozděluje cenné papíry a podíly, které nejsou podílem v dceřiné nebo přidružené společnosti, do následujících kategorií: cenné papíry k obchodování, cenné papíry držené do splatnosti a realizovatelné cenné papíry. V současné době Společnost vlastní pouze realizovatelné cenné papíry. Cenné papíry a podíly, které bude Společnost vlastnit po neurčitou dobu a které mohou být prodány v případě, že Společnost bude potřebovat peníze, jsou klasifikovány jako realizovatelné cenné papíry. Jsou zahrnuty do dlouhodobého majetku, pokud vedení Společnosti nezamýšlí jejich prodej během 2 měsíců od data účetní závěrky. V takovém případě jsou zahrnuty do oběžných aktiv. Vedení Společnosti určuje povahu cenných papírů a podílů v okamžiku jejich pořízení a pravidelně ji přehodnocuje. Cenné papíry a podíly jsou při nákupu vykázány v pořizovací ceně včetně transakčních nákladů. Cenné papíry držené do splatnosti jsou následně oceňovány naběhlou hodnotou. Ostatní cenné papíry jsou oceňovány reálnou hodnotou. Jako reálnou hodnotu Společnost používá tržní hodnotu cenných papírů k datu účetní závěrky. Ocenění cenných papírů neobchodovaných na veřejných trzích je provedeno na základě kvalifikovaného odhadu vedení Společnosti Zásoby Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou položku. Pořizovací cena zahrnuje veškeré náklady související s pořízením těchto zásob (zejména dopravné, clo, atd.). Pro úbytky nakoupených zásob užívá Společnost metodu váženého průměru. Zásoby vlastní výroby, tj. nedokončená výroba a hotové výrobky, jsou oceňovány vlastními výrobními náklady sníženými o opravnou položku. Vlastní výrobní náklady zahrnují přímý a nepřímý materiál, přímé a nepřímé mzdy a výrobní režii.

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Obsah. RWE Distribuční služby

Obsah. RWE Distribuční služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 RWE Distribuční služby Vybrané ukazatele (dle CAS) 20 Tržby celkem (mil. Kč) 2 379 EBITDA (mil. Kč) 463 Provozní zisk (mil. Kč) 43 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

VČP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Obsah

VČP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Obsah VČP Net VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 Vybrané ukazatele (dle CAS) 20 20 Tržby (mil. Kč) 827 Výkony (mil. Kč) 827 EBITDA (mil. Kč) 829 Provozní zisk (mil. Kč) 447 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 443 Zisk po zdanění (mil.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2012

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2012 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2012 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2012 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

NUPHARO HOLDING A.S.

NUPHARO HOLDING A.S. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO HOLDING A.S. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více