VÝROČNÍ ZPRÁVA RWE Key Account CZ, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Key Account CZ, s.r.o."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA RWE Key Account CZ, s.r.o.

2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) EBITDA (mil. Kč) 166 Provozní zisk (mil. Kč) 135 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 159 Zisk po zdanění (mil. Kč) 129 Investice (mil. Kč) 0 Zaměstnanci (průměrný přepočtený stav) 10 Termínem Společnost nebo RWE Key Account CZ se v textu nahrazuje obchodní firma RWE Key Account CZ, s.r.o. S účinností od 1. ledna 2014 došlo k fúzi sloučením společností Východočeská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Jihomoravská plynárenská, a.s. a RWE Key Account CZ, s.r.o. do společnosti RWE Energie, a.s., které zároveň změnila k témuž dni svoji právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným. 2 Použité zkratky BOZP CAS CEO CFO EBITDA bezpečnost a ochrana zdraví při práci české účetní předpisy Chief Executive Officer Chief Financial Officer zisk před započtením úroků, daní a odpisů

3 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 4 2 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje Údaje o společnících Údaje o statutárních a dozorčích orgánech Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu a ověření účetní závěrky 6 3 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE Ekonomické výsledky Strategie a obchodní aktivity Lidské zdroje Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí Následné události 10 4 FINANČNÍ ČÁST Účetní závěrka Příloha účetní závěrky 16 5 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Zpráva auditora k účetní závěrce Zpráva auditora k Výroční zprávě a Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI K 31. PROSINCI

4 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a pánové, uplynulý rok postavil RWE Key Account CZ, s.r.o. před významné výzvy, jejichž úspěšné zvládnutí bylo klíčové pro naplnění našeho primárního poslání dodávat významným zákazníkům produkty s přidanou hodnotou pro řešení jejich komplexních energetických potřeb. V roce 2013 se nám podařilo proti roku 2012 navýšit dodávky plynu zákazníkům v segmentu velkých průmyslových zákazníků, který je i nadále nejvíce ohrožen konkurencí a který vyžaduje vytváření produktů na míru a vysokou úroveň servisu. Tím jsme významně přispěli ke stabilizaci plynového portfolia v rámci skupiny RWE. Samozřejmě jsme i nadále rozvíjeli obchodování s elektrickou energií. Nabízeli jsme mimo jiné sofistikované produkty, které našim zákazníkům umožňují nakupovat energii s transparentní indexací k velkoobchodnímu trhu a umožňují řídit rizika volatility cen rozložením nákupu energií do delšího časového období. RWE Key Account CZ, s.r.o. zajišťoval rovněž centrální řízení nákupního portfolia elektrické energie pro regionální společnosti RWE, které dodávaly segmentu domácností a malých a středních podniků. Byli jsme tak nejen klíčovým článkem úspěšné expanze skupiny RWE v prodeji elektřiny, ale i efektivně využívali synergických efektů z řízení nákupního portfolia na jednom místě. 4 Společnost RWE Key Account CZ, s.r.o. ukončila své dlouholeté úspěšné působení na českém energetickém trhu dne 1. ledna 2014, když se sloučila spolu se společnostmi Jihomoravská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s. a Východočeská plynárenská, a.s. do společnosti RWE Energie, a.s. Současně RWE Energie, a.s. změnila svoji právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným. Tímto dlouhodobě pečlivě připravovaným projektem jsme zjednodušili organizační strukturu skupiny RWE v ČR, s cílem zvýšit efektivitu a konkurenceschopnost na trhu s energiemi. Jménem společnosti RWE Key Account CZ, s.r.o. bych rád poděkoval našim zákazníkům a obchodním partnerům za důvěru. Poděkování patří i všem zaměstnancům za jejich pracovní nasazení v roce 2013, kterým přispěli k dosaženým výsledkům Společnosti. Ing. Tomáš Varcop, MBA jednatel RWE Energie, s.r.o., CEO

5 2 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 2.1 Základní údaje Obchodní firma: RWE Key Account CZ, s.r.o. Sídlo: Limuzská 12/3135, Praha 10 - Strašnice, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: společnost s ručením omezeným Založení a vznik Společnost vznikla dne 16. června 2008 a byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka , pod identifikačním číslem , se sídlem Praha 10 Strašnice, Limuzská 12/3135, PSČ , Česká republika. Profil Společnosti Předmětem podnikání společnosti RWE Key Account CZ, s.r.o. bylo dodávat významným zákazníkům energetické produkty (elektřina, plyn) a související služby s vysokou přidanou hodnotou za konkurenceschopné ceny při zajištění vysoké kvality poskytovaných služeb. Správa Společnosti byla členěna do dvou divizí (CEO Resort a CFO Resort). Tyto divize byly řízeny příslušnými jednateli. Organizační složky Společnosti Společnost neměla v obchodním rejstříku zapsané žádné organizační složky v tuzemsku ani v zahraničí. 2.2 Údaje o společnících 5 Do 28. března 2013 byla jediným společníkem Společnosti RWE Supply & Trading CZ, a.s. se sídlem Limuzská 12/3135, Praha 10, PSČ , IČ S účinností od byl jediným společníkem Společnosti RWE Gas International N.V. se sídlem 5211AK 's-hertogenbosch, Willemsplein 4, Nizozemské království. 2.3 Údaje o statutárních a dozorčích orgánech Složení statutárních orgánů k 31. prosinci 2013 Ing. Jindřich Švec Jednatel, CEO Datum narození: 13. srpna 1965 Vzdělání: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojírenská, České vysoké učení technické v Praze, Postgraduální studium Průmyslová energetika Členství v orgánech jiných obchodních společností: není členem Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Ing. Petr Průcha Jednatel, CFO Datum narození: 4. září 1967 Vzdělání: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická Členství v orgánech jiných obchodních společností: není členem Jiná podnikatelská činnost: nevykonává

6 Ing. Roman Budinský Jednatel Datum narození: 24. července 1954 Vzdělání: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická Členství v orgánech jiných obchodních společností: není členem Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Změny ve složení orgánů Společnosti, které nastaly v průběhu roku 2013: V průběhu roku 2013 nedošlo ve složení orgánů Společnosti k žádným personálním změnám. 2.4 Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu a ověření účetní závěrky Auditor a auditorská společnost odpovědná za ověření účetní závěrky RWE Key Account CZ za rok 2013 Auditorská firma: Odpovědný auditor: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Ing. Tomáš Bašta Hvězdova 1734/2c statutární auditor, osvědčení č Praha 4 zapsaná v seznamu auditorských společností u Komory auditorů ČR pod osvědčením č V Praze dne 17. března 2014 Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Lubomír Frydrych Manager, Fixed Assets RWE Group Business Services CZ, s.r.o. Osoby odpovědné za výroční zprávu společnosti RWE Key Account CZ za rok 2013 Čestně prohlašujeme, že údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly opomenuty či zkresleny. Ing. Tomáš Varcop, MBA jednatel RWE Energie, s.r.o. Mgr. Zbyněk Solecký jednatel RWE Energie, s.r.o.

7 3 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE Ekonomické výsledky Výnosy, náklady, zisk Výsledek hospodaření před zdaněním dosáhl za rok tis. Kč, v porovnání s rokem 2012 zaznamenal nárůst o tis. Kč, tj. o 486 %. Po zdanění vykázala Společnost zisk ve výši tis. Kč, v meziročním porovnání došlo k jeho zvýšení o tis. Kč, to představuje nárůst o 492 %. Pozitivní vliv na výsledek hospodaření v roce 2013 měla především vyšší marže z prodeje zemního plynu a elektřiny. Tržby z prodeje zemního plynu, elektrické energie a ostatních služeb meziročně vzrostly o tis. Kč a dosáhly hodnoty tis. Kč. Největší podíl na tomto zvýšení má nárůst prodeje komodit spojený s větším počtem obsluhovaných zákazníků. Struktura aktiv a pasiv Celková bilanční suma Společnosti k 31. prosinci 2013 činí tis. Kč. Oproti roku 2012 došlo k jejímu zvýšení o tis. Kč, tj. o 47 %. Ke zvýšení došlo především v položce krátkodobé pohledávky. Investice Společnost nerealizovala v roce 2013 žádné investice. Financování Financování provozních a investičních potřeb probíhalo bez problémů. Společnost financovala své potřeby v rámci cash-poolingu skupiny RWE v České republice. 7 Řízení rizik Veškerá rizika jsou evidována v katalogu rizik. Společnost je vystavena především kreditnímu riziku a tržním rizikům, jež souvisí s obchodem se zemním plynem a s elektřinou. Aktivně jsou řízena také měnová, úroková a operační rizika. Důležitým orgánem v řízení rizik je Výbor pro řízení rizik, který je složen ze zástupců managementu skupiny RWE. Výbor pro řízení rizik vydává doporučení, na jejichž základě jednatelé Společnosti schvalují výjimky z pravidel řízení rizik, povolují nestandardní platební podmínky nad rámec platných pravidel pro vybrané zákazníky, kontrolují procesy řízení rizik, schvalují pravidla a postupy v procesu řízení rizik. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje Společnost neprovádí výzkum a vývoj nových výrobků. 3.2 Strategie a obchodní aktivity Strategické priority obchodu byly v roce 2013 zaměřeny zejména na rozvoj obchodu se zemním plynem a rozvoj obchodu s elektrickou energií. V cílovém zákaznickém segmentu bylo tržní prostředí charakteristické vysokou konkurencí, na kterou Společnost reagovala nabídkou energetických produktů či služeb s vysokou přidanou hodnotou a možností dodávky obou komodit. Z hlediska teplotního průběhu byl rok 2013 s průměrnou teplotou 8,44 C mírně teplotně nadprůměrný ve vztahu k dlouhodobému teplotnímu normálu.

8 Nákup zemního plynu V roce 2013 byl nákup zemního plynu realizován od společnosti RWE Supply & Trading CZ, a.s. v objemu MWh, MWh od společnosti RWE Energie, a.s., MWh od společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., MWh od společnosti Východočeská plynárenská, a.s., MWh od společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. Celkový nákup v roce 2013 činil MWh a jedná se nárůst nákupu o MWh proti roku Prodej zemního plynu V roce 2013 Společnost prodala MWh zemního plynu, z toho MWh svým konečným zákazníkům. Nákup a prodej zemního plynu (MWh) Nákup Prodej Velkoodběratelé Maloodběratelé Domácnosti 0 0 Ostatní obchodníci* Prodej celkem * Kategorie Ostatní zahrnuje společnosti RWE Supply & Trading CZ, a.s., RWE Energie, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s., Jihomoravská plynárenská, a.s., a OTE a.s. 8 Zákazníci K 31. prosinci 2013 Společnost evidovala 594 zákazníků s meziročním nárůstem 314 zákazníků. Vývoj počtu zákazníků Velkoodběratelé Maloodběratelé Domácnosti 0 0 Celkem Obchod s elektrickou energií V roce 2013 Společnost úspěšně rozvíjela obchodování s elektrickou energií. Cílem Společnosti bylo nabízet kompletní dodávky plynu a elektřiny, a to v široké škále požadavků našich zákazníků. Rok 2013 byl zaměřen na akvizici nových zákazníků a vývoj produktů. Nákup elektřiny Společnost nakupuje elektřinu na velkoobchodním trhu. Elektřinu prodává velkoobchodně v rámci skupiny RWE ostatním obchodním společnostem pro zajištění dodávek jejich konečným zákazníkům. Elektřinu prodává i přímo svým koncovým zákazníkům. Převážně od společností ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s. a ostatních lokálních distributorů nakupuje službu distribuce elektřiny pro zajištění sdružené dodávky. V roce 2013 Společnost nakoupila MWh elektřiny pro své zákazníky.

9 Prodej elektřiny Prodej elektřiny je realizován dvěma základním segmentům zákazníků, segment Maloodběratel obyvatelstvo (MOO) Společnost neobsluhuje. Nejvýznamnější je segment Velkoodběratelů (VO), následuje segment Maloodběratel podnikatel (MOP). Společnost prodala celkem MWh elektřiny. Svým 651 koncovým zákazníkům prodala Společnost MWh a dále Společnost prodala MWh ostatním obchodníkům. Nákup a prodej elektřiny (MWh) Nákup Prodej Velkoodběratel Maloodběratel podnikatel Maloodběratel obyvatelstvo 0 0 Ostatní obchodníci Prodej celkem Zákazníci K 31. prosinci 2013 Společnost evidovala 651 zákazníků. Počet odběrných míst Velkoodběratel Maloodběratel podnikatel Maloodběratel obyvatelstvo 0 0 Prodej celkem Lidské zdroje Zaměstnanci V RWE Key Account CZ byl v roce 2013 stejně jako v roce 2012 průměrný přepočtený stav zaměstnanců 10. Struktura zaměstnanců dle ukončeného vzdělání v roce % Vysokoškolské 91% Úplné středoškolské

10 Mzdy Vývoj mezd v roce 2013 probíhal v souladu se záměry vedení v oblasti řízení lidských zdrojů a s dohodnutými zásadami odměňování a růstu mezd dle kolektivní smlouvy skupiny RWE. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců Společnost v roce 2013 kladla důraz na povinné legislativní vzdělávání a prohlubování odborných profesních znalostí svých zaměstnanců. Sociální politika Společnost v roce 2013 rozvíjela a podporovala sociální program pro zaměstnance. V rámci benefitního programu poskytla zaměstnancům příspěvky na individuální rekreaci, kulturní a sportovní akce, využívání zdravotnických a vzdělávacích zařízení a na penzijní připojištění a životní pojištění v celkové výši Kč pro zaměstnance na rok. 3.4 Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí Ochrana životního prostředí Oblasti ochrany životního prostředí byla stejně jako v předchozích letech věnována velká pozornost. Díky pečlivému přístupu všech zaměstnanců Společnost plnila veškeré závazky a zákonné požadavky v oblasti ochrany životního prostředí vyplývající z platné legislativy i koncernových pravidel. V roce 2013 nebyla ze strany správních úřadů vůči Společnosti uplatněna žádná sankční opatření. 10 Bezpečnost práce V průběhu roku 2013 nebyla ve společnosti RWE Key Account CZ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci evidována žádná mimořádná událost, při které by hrozilo ohrožení zdraví zaměstnanců nebo majetku Společnosti. V průběhu celého roku docházelo k ověřování nastavených pravidel v oblasti BOZP realizací interních kontrol. 3.5 Následné události S účinností od 1. ledna 2014 došlo k fúzi sloučením společností Východočeská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Jihomoravská plynárenská, a.s. a RWE Key Account CZ, s.r.o. do společnosti RWE Energie, a.s., které zároveň změnila k témuž dni svoji právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným. Po rozvahovém dni nedošlo k žádným dalším událostem kromě popsaných v bodu 3.5, které by měly významný dopad na výroční zprávu.

11 4 FINANČNÍ ČÁST 4.1 Účetní závěrka Firma: RWE Key Account CZ, s.r.o. Identifikační číslo: Právní forma: společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: obchod s elektřinou, obchod s plynem Rozvahový den: 31. prosince 2013 Datum sestavení účetní závěrky: 17. února 2014 ROZVAHA (v celých tisících Kč) Označení AKTIVA Brutto Korekce Netto Netto a b AKTIVA CELKEM C. Oběžná aktiva C. II. Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobě poskytnuté zálohy Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období Příjmy příštích období

12 Označení PASIVA a b PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál A. III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B. I. Rezervy Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky C. I. Časové rozlišení C. I. 1. Výdaje příštích období

13 Firma: RWE Key Account CZ, s.r.o. Identifikační číslo: Právní forma: společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: obchod s elektřinou, obchod s plynem Rozvahový den: 31. prosince 2013 Datum sestavení účetní závěrky: 17. února 2014 Označení VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v celých tisících Kč) TEXT Skutečnost v účetním období a b 1 2 II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z přijmů za běžnou činnost Q splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období **** Výsledek hospodaření před zdaněním

14 Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. prosince 2013 (tis. Kč) Základní kapitál Zákonný rezervní fond Nerozdělený zisk (+)/ neuhrazená ztráta (-) Celkem Zůstatek k 1. lednu Čerpání rezervního fondu / Úhrada ztráty společníkem Zisk za účetní období Zůstatek k 31. prosinci Příděl do rezervního fondu Vyplacené podíly na zisku Zisk za účetní období Zůstatek k 31. prosinci

15 Přehled o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2013 (tis. Kč) Peněžní toky z provozní činnosti Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním A.1 Úpravy o nepeněžní operace: A.1.1 Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.2 Zisk z prodeje stálých aktiv A.1.3 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky A.1.4 Úpravy o ostatní nepeněžní operace A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu: A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu: A.2.1 Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním A.3 Úroky vyplacené A.4 Úroky přijaté A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv B*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C.2 Změna stavu vlastního kapitálu: C.2.1 Vyplacené podíly na zisku (-) / úhrada ztráty společníkem (+) C*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti Čisté snížení (-) / zvýšení (+) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku Částka souvisí především s přeceněním otevřených derivátových pozic Nákup a prodej emisních povolenek

16 4.2 Příloha účetní závěrky 1. Všeobecné informace 1.1 Základní informace o Společnosti RWE Key Account CZ, s.r.o. (dále Společnost ) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 16. června Sídlo Společnosti bylo v Praze 10 - Strašnice, Limuzská 12/3135, PSČ , Česká republika. Hlavním předmětem podnikání Společnosti byl obchod s elektřinou a obchod se zemním plynem. Identifikační číslo Společnosti bylo Do 28. března 2013 byla společnost RWE Supply & Trading CZ, a.s. (dříve RWE Transgas, a.s.) jediným společníkem Společnosti. S účinností od 29. března 2013 byl jediným společníkem Společnosti RWE Gas International N.V. Jednatelé k 31. prosinci 2013 a 2012: Jméno Ing. Roman Budinský Ing. Petr Průcha Ing. Jindřich Švec Společnost byla členěna následujícím způsobem: Nejvyšším orgánem Společnosti byla valná hromada. Statutárním orgánem, který řídí Společnost a jedná jejím jménem, byli jednatelé. Jménem Společnosti jednali dva jednatelé společně. 16 Správa Společnosti byla členěna do dvou divizí s následujícími názvy: CEO Resort a CFO Resort. Tyto divize byly řízeny příslušnými jednateli. V průběhu roku 2013 nedošlo ve složení jednatelů Společnosti k žádné personální změně. 1.2 Fúze sloučením S účinností od 1. ledna 2014 došlo k vnitrostátní fúzi sloučením zanikajících společností Východočeská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Jihomoravská plynárenská, a.s. a RWE Key Account CZ, s.r.o. do nástupnické společnosti RWE Energie, a.s. V rámci této fúze změnila nástupnická společnost svoji právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným a zároveň změnila sídlo společnosti na Limuzská 3135/12, Strašnice, Praha 10. Společnost zanikla bez likvidace fúzí sloučením nástupnické společnosti RWE Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, Praha 10, Strašnice, IČ: , se zanikajícími společnostmi Jihomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno, IČ: , Severomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Plynární 2748/6, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: , Východočeská plynárenská, a.s., se sídlem Limuzská 3135/12, Praha 10, Strašnice, IČ: a RWE Key Account CZ, s.r.o., se sídlem Limuzská 12/3135, Praha 10, Strašnice, IČ: , přičemž došlo k přechodu jmění společností Jihomoravská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s. a RWE Key Account CZ, s.r.o., jakožto zanikajících společností, na nástupnickou společnost RWE Energie, s.r.o.; nástupnická společnost RWE Energie, s.r.o. vstoupila do právního postavení společností Jihomoravská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s. a RWE Key Account CZ, s.r.o. jakožto zanikajících společností. Společnost byla vymazána z obchodního rejstříku dne 1. ledna 2014.

17 2. Účetní postupy 2.1 Základní zásady zpracování účetní závěrky Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena v historických cenách kromě případů popsaných níže. 2.2 Pohledávky Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám. Opravná položka k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek a individuálního posouzení bonity dlužníků. Společnost nevytváří opravné položky k pohledávkám za spřízněnými stranami. 2.3 Peníze a peněžní ekvivalenty Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody. Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin a peněžních prostředků na účtu včetně přečerpání běžného účtu nebo kontokorentního účtu. Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků a u tohoto majetku se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase. Za peněžní ekvivalenty jsou považovány peněžní úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou a likvidní dluhové cenné papíry k obchodování na veřejném trhu. V rámci skupiny RWE v České republice Společnost využívá tzv. Cash-pooling. Pohledávka resp. závazek, vzniklá(ý) z titulu cash-poolingu je vykazován(a) v rámci přehledu o peněžních tocích jako součást položky Peníze a peněžní ekvivalenty. V případě, že závazek vzniklý z titulu cash-poolingu představuje formu financování Společnosti, není pro účely přehledu o peněžních tocích považován za Peníze a peněžní ekvivalenty. 2.4 Přepočet cizích měn Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kursem platným v den transakce v případech účtování cestovních náhrad, prodeje zemního plynu, elektrické energie a finančních derivátů. Ostatní transakce jsou přepočteny fixním kursem určeným Společností vždy k 1. dni měsíce. 17 Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kursem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. 2.5 Finanční deriváty Finanční deriváty, včetně měnových obchodů, měnových a úrokových swapů a ostatní finanční deriváty jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně přeceňovány na reálnou hodnotu. Reálné hodnoty jsou odvozeny z tržních cen a z modelů diskontovaných peněžních toků. Všechny deriváty jsou vykazovány v položce jiné pohledávky, mají-li pozitivní reálnou hodnotu, nebo v položce jiné závazky, je-li jejich reálná hodnota pro Společnost záporná. Změny reálné hodnoty finančních derivátů k obchodování jsou součástí čistého zisku nebo ztráty z finančních operací. 2.6 Účtování nákladů a výnosů Výnosy z prodejů zboží a služeb se vykazují bez daně z přidané hodnoty, bez slev a časově rozlišené.

18 a) Výnosy z prodeje a distribuce zemního plynu Výnosy z prodeje plynu na liberalizovaném trhu, který je od 1. ledna 2007 podle ustanovení 55 zákona č. 458/2000 Sb. plně otevřen, vycházejí z ocenění komodity na základě principu zohlednění nákladů na pořízení zemního plynu a hrubé marže, která slouží k pokrytí nákladů obchodu a oprávněného zisku a dále ostatních energetických služeb sloužících pro dodávku plynu zákazníkovi v požadovaném množství a v požadovaném čase. Cena pro konečné zákazníky se skládá z ceny za odebraný zemní plyn a ostatní služby dodávky (přeprava, strukturování, flexibilita) a ceny distribuce. Cena za odebraný zemní plyn a ostatní služby dodávky se skládá z komoditní složky a stálého měsíčního platu nebo platby za kapacitu (v závislosti na velikosti zákazníka). Zákazník má možnost výběru z produktů Společnosti. Pro všechny odběratele platí možnost buď stanovit cenu jako pevnou o délce platnosti měsíc, případně cenu pevnou, s délkou platnosti závislou na obchodním rozhodnutí společnosti, anebo využít některého z nabízených produktů. Mezi ně patří například: cenový vzorec (vázaný na kotace referenčních paliv a směnných kurzů), fixní cena, postupný nákup nebo jednosložková cena zahrnující komoditní i kapacitní složku. Cena za přepravu podléhá regulaci ze strany Energetického regulačního úřadu. Cena distribuce má tři složky: pevnou cenu za odebraný zemní plyn, stálý měsíční plat nebo platbu za kapacitu (v závislosti na velikosti zákazníka) a poplatek za službu operátora trhu. Všechny distribuční složky ceny podléhají regulaci ze strany Energetického regulačního úřadu. Dodávky a distribuce zemního plynu pro kategorii velkoodběratelé ( VO ) a střední odběratelé ( SO ) jsou fakturovány měsíčně na základě provedených měření spotřeby. Dodávky zemního plynu v kategorii maloodběratelé ( MO ) jsou fakturovány na periodické bázi, kdy je odečet u každého odběrného místa prováděn periodicky alespoň jednou za 18 měsíců. 18 Výnosy v kategorii MO se skládají z tržeb získaných skutečnou fakturací a z tržeb za tzv. nevyfakturovaný plyn. Hodnota nevyfakturovaného plynu je stanovena výpočtem z celkového objemu nakoupeného plynu v daném roce na základě předchozího spotřebitelského chování jednotlivých zákazníků, rozdělena do období na základě tzv. typových diagramů dodávky (TDD) a oceněna ve vazbě na ceník dle zvoleného produktu. b) Výnosy z prodeje a distribuce elektrické energie Výnosy z prodeje elektrické energie na liberalizovaném trhu, který je od 1. ledna 2006 podle ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. plně otevřen, vycházejí z ocenění komodity na základě principu zohlednění nákladů na pořízení elektrické energie a hrubé marže, která slouží k pokrytí nákladů obchodu a oprávněného zisku a dále ostatních energetických služeb sloužících pro dodávku elektrické energie zákazníkovi v požadovaném množství a v požadovaném čase. Pro významné konečné zákazníky je stanovena individuální cena na základě předpokládaného diagramu dodávky. U ostatních zákazníků je cena stanovena jako pevná na předem dané období v závislosti na zvoleném produktu dle platných ceníků Společnosti. Energetická činnost zohledněná v konečné ceně dodávky elektrické energie je distribuce a pevná cena za službu operátora trhu. Ceny distribuce jsou regulovány ze strany Energetického regulačního úřadu. Dodávky a distribuce elektrické energie pro kategorii velkoodběratelé ( VO ) jsou fakturovány měsíčně na základě provedených měření spotřeby. Dodávky elektrické energie v kategorii maloodběratelé ( MOP ) jsou fakturovány na periodické bázi, kdy je odečet u každého odběrného místa prováděn periodicky alespoň jednou za 12 měsíců. Výnosy v kategorii MOP se skládají z tržeb získaných skutečnou fakturací a z tržeb za tzv. nevyfakturovanou elektrickou energii. Hodnota nevyfakturované elektrické energie je stanovena výpočtem z celkového objemu nakoupené elektrické energie v daném roce na základě tzv. typových diagramů dodávky (TDD), do kterých jsou zákazníci zařazeni, a je oceněna ceníkem platným v době podpisu smlouvy o dodávce, příp. o sdružené dodávce.

19 2.7 Rezervy Společnost tvoří rezervy na krytí svých závazků nebo výdajů, u nichž je pravděpodobné, že nastanou, je znám jejich účel, avšak není přesně známa jejich výše, nebo časový rozvrh úhrady. Rezervy však nejsou tvořeny na běžné provozní výdaje nebo na výdaje přímo související s budoucími příjmy. Společnost vytváří rezervu na budoucí závazek z daně z příjmů snížený o uhrazené zálohy na daň z příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují předpokládanou daň, je příslušný rozdíl vykázán jako krátkodobá pohledávka. 2.8 Zaměstnanecké požitky K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu. Společnost také poskytuje svým zaměstnancům penzijní připojištění prostřednictvím příspěvků do nezávislých penzijních fondů. Příspěvek na penzijní a životní pojištění je účtován do nákladů. 2.9 Odložená daň Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti Spřízněné strany Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí: strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde tyto strany mají rozhodující nebo podstatný vliv, strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný vliv u Společnosti, členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv. 19 Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami, jsou uvedeny v poznámkách 10 a Následné události Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

20 3. Pohledávky (tis. Kč) 31. prosince prosince 2012 Pohledávky z obchodních vztahů - do splatnosti po splatnosti Pohledávky z obchodních vztahů celkem Poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobé pohledávky Opravná položka k pochybným pohledávkám Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek Poskytnuté dlouhodobé zálohy Odložená daňová pohledávka Dlouhodobé pohledávky Zůstatková hodnota pohledávek celkem Nezaplacené pohledávky z obchodních vztahů nejsou zajištěny a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let. Dohadné účty aktivní zahrnují k 31. prosinci 2013 nevyfakturované dodávky plynu ve výši tis. Kč (k 31. prosinci 2012: tis. Kč) a elektřiny ve výši tis Kč (k 31. prosinci 2012: tis. Kč). Jiné pohledávky zahrnují především pohledávky z derivátů ve výši tis. Kč (k 31. prosinci 2012: tis. Kč) a pohledávky z finančních záruk (kauce) ve výši tis. (k 31. prosinci 2012: tis. Kč). 4. Vlastní kapitál prosince 2013 Podíl 31. prosince 2012 Podíl Společník: (tis. Kč) (%) (tis. Kč) (%) RWE Transgas, a.s RWE Gas International N.V Od je Společnost plně vlastněna společností RWE Gas International N. V., zapsanou v Nizozemsku. Zákonný rezervní fond je tvořen ze zisku Společnosti podle zákona a nelze jej rozdělit mezi společníky. Fond lze použít výhradně k úhradě ztrát. Dne 20. března 2013 jediný společník schválil účetní závěrku Společnosti za rok 2012 a rozhodl o rozdělení zisku ve výši tis. Kč. 5. Rezervy (tis. Kč) Daň z příjmů snížená o zálohy Ostatní Celkem Počáteční zůstatek k 1. lednu Tvorba rezerv Konečný zůstatek k 31. prosinci Tvorba rezerv Zrušení rezerv Použití rezerv Konečný zůstatek k 31. prosinci

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

2011: Výroční zpráva

2011: Výroční zpráva 2011: Výroční zpráva Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva o vztazích 6 Zpráva dozorčí rady 9 Zpráva auditora k výroční zprávě 10 Finanční část 13 Zpráva auditora k účetní

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka 2013 Výroční zpráva Obsah 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 6 11 20 21 28 30 Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Klíčové ekonomické ukazatele Klíčové události

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 203 RWE Distribuční služby, s.r.o. Výroční zpráva 203 Vybrané ukazatele (dle CAS) 203 202 Tržby celkem (mil. Kč) 2 644 2 557 EBITDA (mil. Kč) 625 596 Provozní zisk (mil. Kč) 552 528 Zisk

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2011. RWE Gas Storage, s.r.o.

ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2011. RWE Gas Storage, s.r.o. ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2011 RWE Gas Storage, s.r.o. Praha, dne 24. dubna 2012 1. Úvod Zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

RWE Zákaznické služby

RWE Zákaznické služby RWE Zákaznické služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby (mil. Kč) 867 EBITDA (mil. Kč) 81 Provozní zisk (mil. Kč) 80 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 80 Zisk po zdanění (mil.

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Supply & Trading CZ, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Supply & Trading CZ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 RWE Supply & Trading CZ, a.s. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2014 Tržby celkem (mil. Kč) 146 075 EBITDA (mil. Kč) 1 309 Provozní výsledek hospodaření (mil. Kč) 1 309 Výsledek hospodaření

Více

Ep energy trading výroční zpráva 2012 1

Ep energy trading výroční zpráva 2012 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Ep energy trading výroční zpráva 2012 1 Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 3 2. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI..............................................................

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-6/2005 4-6/2005 1-6/2006 4-6/2006 Provozní výnosy 61 715 28 696 77 183 35 636 Tržby z prodeje elektrické energie 57 216 26 475 71 645 33 186 Tržby z prodeje tepla a

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2004.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Obsah. RWE Distribuční služby

Obsah. RWE Distribuční služby VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 RWE Distribuční služby Vybrané ukazatele (dle CAS) 20 Tržby celkem (mil. Kč) 2 379 EBITDA (mil. Kč) 463 Provozní zisk (mil. Kč) 43 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 43 Zisk po zdanění (mil.

Více