VÝROČNÍ ZPRÁVA RWE Key Account CZ, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Key Account CZ, s.r.o."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA RWE Key Account CZ, s.r.o.

2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) EBITDA (mil. Kč) 166 Provozní zisk (mil. Kč) 135 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 159 Zisk po zdanění (mil. Kč) 129 Investice (mil. Kč) 0 Zaměstnanci (průměrný přepočtený stav) 10 Termínem Společnost nebo RWE Key Account CZ se v textu nahrazuje obchodní firma RWE Key Account CZ, s.r.o. S účinností od 1. ledna 2014 došlo k fúzi sloučením společností Východočeská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Jihomoravská plynárenská, a.s. a RWE Key Account CZ, s.r.o. do společnosti RWE Energie, a.s., které zároveň změnila k témuž dni svoji právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným. 2 Použité zkratky BOZP CAS CEO CFO EBITDA bezpečnost a ochrana zdraví při práci české účetní předpisy Chief Executive Officer Chief Financial Officer zisk před započtením úroků, daní a odpisů

3 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO 4 2 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje Údaje o společnících Údaje o statutárních a dozorčích orgánech Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu a ověření účetní závěrky 6 3 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE Ekonomické výsledky Strategie a obchodní aktivity Lidské zdroje Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí Následné události 10 4 FINANČNÍ ČÁST Účetní závěrka Příloha účetní závěrky 16 5 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Zpráva auditora k účetní závěrce Zpráva auditora k Výroční zprávě a Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI K 31. PROSINCI

4 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a pánové, uplynulý rok postavil RWE Key Account CZ, s.r.o. před významné výzvy, jejichž úspěšné zvládnutí bylo klíčové pro naplnění našeho primárního poslání dodávat významným zákazníkům produkty s přidanou hodnotou pro řešení jejich komplexních energetických potřeb. V roce 2013 se nám podařilo proti roku 2012 navýšit dodávky plynu zákazníkům v segmentu velkých průmyslových zákazníků, který je i nadále nejvíce ohrožen konkurencí a který vyžaduje vytváření produktů na míru a vysokou úroveň servisu. Tím jsme významně přispěli ke stabilizaci plynového portfolia v rámci skupiny RWE. Samozřejmě jsme i nadále rozvíjeli obchodování s elektrickou energií. Nabízeli jsme mimo jiné sofistikované produkty, které našim zákazníkům umožňují nakupovat energii s transparentní indexací k velkoobchodnímu trhu a umožňují řídit rizika volatility cen rozložením nákupu energií do delšího časového období. RWE Key Account CZ, s.r.o. zajišťoval rovněž centrální řízení nákupního portfolia elektrické energie pro regionální společnosti RWE, které dodávaly segmentu domácností a malých a středních podniků. Byli jsme tak nejen klíčovým článkem úspěšné expanze skupiny RWE v prodeji elektřiny, ale i efektivně využívali synergických efektů z řízení nákupního portfolia na jednom místě. 4 Společnost RWE Key Account CZ, s.r.o. ukončila své dlouholeté úspěšné působení na českém energetickém trhu dne 1. ledna 2014, když se sloučila spolu se společnostmi Jihomoravská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s. a Východočeská plynárenská, a.s. do společnosti RWE Energie, a.s. Současně RWE Energie, a.s. změnila svoji právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným. Tímto dlouhodobě pečlivě připravovaným projektem jsme zjednodušili organizační strukturu skupiny RWE v ČR, s cílem zvýšit efektivitu a konkurenceschopnost na trhu s energiemi. Jménem společnosti RWE Key Account CZ, s.r.o. bych rád poděkoval našim zákazníkům a obchodním partnerům za důvěru. Poděkování patří i všem zaměstnancům za jejich pracovní nasazení v roce 2013, kterým přispěli k dosaženým výsledkům Společnosti. Ing. Tomáš Varcop, MBA jednatel RWE Energie, s.r.o., CEO

5 2 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 2.1 Základní údaje Obchodní firma: RWE Key Account CZ, s.r.o. Sídlo: Limuzská 12/3135, Praha 10 - Strašnice, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: společnost s ručením omezeným Založení a vznik Společnost vznikla dne 16. června 2008 a byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka , pod identifikačním číslem , se sídlem Praha 10 Strašnice, Limuzská 12/3135, PSČ , Česká republika. Profil Společnosti Předmětem podnikání společnosti RWE Key Account CZ, s.r.o. bylo dodávat významným zákazníkům energetické produkty (elektřina, plyn) a související služby s vysokou přidanou hodnotou za konkurenceschopné ceny při zajištění vysoké kvality poskytovaných služeb. Správa Společnosti byla členěna do dvou divizí (CEO Resort a CFO Resort). Tyto divize byly řízeny příslušnými jednateli. Organizační složky Společnosti Společnost neměla v obchodním rejstříku zapsané žádné organizační složky v tuzemsku ani v zahraničí. 2.2 Údaje o společnících 5 Do 28. března 2013 byla jediným společníkem Společnosti RWE Supply & Trading CZ, a.s. se sídlem Limuzská 12/3135, Praha 10, PSČ , IČ S účinností od byl jediným společníkem Společnosti RWE Gas International N.V. se sídlem 5211AK 's-hertogenbosch, Willemsplein 4, Nizozemské království. 2.3 Údaje o statutárních a dozorčích orgánech Složení statutárních orgánů k 31. prosinci 2013 Ing. Jindřich Švec Jednatel, CEO Datum narození: 13. srpna 1965 Vzdělání: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojírenská, České vysoké učení technické v Praze, Postgraduální studium Průmyslová energetika Členství v orgánech jiných obchodních společností: není členem Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Ing. Petr Průcha Jednatel, CFO Datum narození: 4. září 1967 Vzdělání: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická Členství v orgánech jiných obchodních společností: není členem Jiná podnikatelská činnost: nevykonává

6 Ing. Roman Budinský Jednatel Datum narození: 24. července 1954 Vzdělání: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická Členství v orgánech jiných obchodních společností: není členem Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Změny ve složení orgánů Společnosti, které nastaly v průběhu roku 2013: V průběhu roku 2013 nedošlo ve složení orgánů Společnosti k žádným personálním změnám. 2.4 Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu a ověření účetní závěrky Auditor a auditorská společnost odpovědná za ověření účetní závěrky RWE Key Account CZ za rok 2013 Auditorská firma: Odpovědný auditor: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Ing. Tomáš Bašta Hvězdova 1734/2c statutární auditor, osvědčení č Praha 4 zapsaná v seznamu auditorských společností u Komory auditorů ČR pod osvědčením č V Praze dne 17. března 2014 Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Lubomír Frydrych Manager, Fixed Assets RWE Group Business Services CZ, s.r.o. Osoby odpovědné za výroční zprávu společnosti RWE Key Account CZ za rok 2013 Čestně prohlašujeme, že údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly opomenuty či zkresleny. Ing. Tomáš Varcop, MBA jednatel RWE Energie, s.r.o. Mgr. Zbyněk Solecký jednatel RWE Energie, s.r.o.

7 3 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE Ekonomické výsledky Výnosy, náklady, zisk Výsledek hospodaření před zdaněním dosáhl za rok tis. Kč, v porovnání s rokem 2012 zaznamenal nárůst o tis. Kč, tj. o 486 %. Po zdanění vykázala Společnost zisk ve výši tis. Kč, v meziročním porovnání došlo k jeho zvýšení o tis. Kč, to představuje nárůst o 492 %. Pozitivní vliv na výsledek hospodaření v roce 2013 měla především vyšší marže z prodeje zemního plynu a elektřiny. Tržby z prodeje zemního plynu, elektrické energie a ostatních služeb meziročně vzrostly o tis. Kč a dosáhly hodnoty tis. Kč. Největší podíl na tomto zvýšení má nárůst prodeje komodit spojený s větším počtem obsluhovaných zákazníků. Struktura aktiv a pasiv Celková bilanční suma Společnosti k 31. prosinci 2013 činí tis. Kč. Oproti roku 2012 došlo k jejímu zvýšení o tis. Kč, tj. o 47 %. Ke zvýšení došlo především v položce krátkodobé pohledávky. Investice Společnost nerealizovala v roce 2013 žádné investice. Financování Financování provozních a investičních potřeb probíhalo bez problémů. Společnost financovala své potřeby v rámci cash-poolingu skupiny RWE v České republice. 7 Řízení rizik Veškerá rizika jsou evidována v katalogu rizik. Společnost je vystavena především kreditnímu riziku a tržním rizikům, jež souvisí s obchodem se zemním plynem a s elektřinou. Aktivně jsou řízena také měnová, úroková a operační rizika. Důležitým orgánem v řízení rizik je Výbor pro řízení rizik, který je složen ze zástupců managementu skupiny RWE. Výbor pro řízení rizik vydává doporučení, na jejichž základě jednatelé Společnosti schvalují výjimky z pravidel řízení rizik, povolují nestandardní platební podmínky nad rámec platných pravidel pro vybrané zákazníky, kontrolují procesy řízení rizik, schvalují pravidla a postupy v procesu řízení rizik. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje Společnost neprovádí výzkum a vývoj nových výrobků. 3.2 Strategie a obchodní aktivity Strategické priority obchodu byly v roce 2013 zaměřeny zejména na rozvoj obchodu se zemním plynem a rozvoj obchodu s elektrickou energií. V cílovém zákaznickém segmentu bylo tržní prostředí charakteristické vysokou konkurencí, na kterou Společnost reagovala nabídkou energetických produktů či služeb s vysokou přidanou hodnotou a možností dodávky obou komodit. Z hlediska teplotního průběhu byl rok 2013 s průměrnou teplotou 8,44 C mírně teplotně nadprůměrný ve vztahu k dlouhodobému teplotnímu normálu.

8 Nákup zemního plynu V roce 2013 byl nákup zemního plynu realizován od společnosti RWE Supply & Trading CZ, a.s. v objemu MWh, MWh od společnosti RWE Energie, a.s., MWh od společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., MWh od společnosti Východočeská plynárenská, a.s., MWh od společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. Celkový nákup v roce 2013 činil MWh a jedná se nárůst nákupu o MWh proti roku Prodej zemního plynu V roce 2013 Společnost prodala MWh zemního plynu, z toho MWh svým konečným zákazníkům. Nákup a prodej zemního plynu (MWh) Nákup Prodej Velkoodběratelé Maloodběratelé Domácnosti 0 0 Ostatní obchodníci* Prodej celkem * Kategorie Ostatní zahrnuje společnosti RWE Supply & Trading CZ, a.s., RWE Energie, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s., Jihomoravská plynárenská, a.s., a OTE a.s. 8 Zákazníci K 31. prosinci 2013 Společnost evidovala 594 zákazníků s meziročním nárůstem 314 zákazníků. Vývoj počtu zákazníků Velkoodběratelé Maloodběratelé Domácnosti 0 0 Celkem Obchod s elektrickou energií V roce 2013 Společnost úspěšně rozvíjela obchodování s elektrickou energií. Cílem Společnosti bylo nabízet kompletní dodávky plynu a elektřiny, a to v široké škále požadavků našich zákazníků. Rok 2013 byl zaměřen na akvizici nových zákazníků a vývoj produktů. Nákup elektřiny Společnost nakupuje elektřinu na velkoobchodním trhu. Elektřinu prodává velkoobchodně v rámci skupiny RWE ostatním obchodním společnostem pro zajištění dodávek jejich konečným zákazníkům. Elektřinu prodává i přímo svým koncovým zákazníkům. Převážně od společností ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s. a ostatních lokálních distributorů nakupuje službu distribuce elektřiny pro zajištění sdružené dodávky. V roce 2013 Společnost nakoupila MWh elektřiny pro své zákazníky.

9 Prodej elektřiny Prodej elektřiny je realizován dvěma základním segmentům zákazníků, segment Maloodběratel obyvatelstvo (MOO) Společnost neobsluhuje. Nejvýznamnější je segment Velkoodběratelů (VO), následuje segment Maloodběratel podnikatel (MOP). Společnost prodala celkem MWh elektřiny. Svým 651 koncovým zákazníkům prodala Společnost MWh a dále Společnost prodala MWh ostatním obchodníkům. Nákup a prodej elektřiny (MWh) Nákup Prodej Velkoodběratel Maloodběratel podnikatel Maloodběratel obyvatelstvo 0 0 Ostatní obchodníci Prodej celkem Zákazníci K 31. prosinci 2013 Společnost evidovala 651 zákazníků. Počet odběrných míst Velkoodběratel Maloodběratel podnikatel Maloodběratel obyvatelstvo 0 0 Prodej celkem Lidské zdroje Zaměstnanci V RWE Key Account CZ byl v roce 2013 stejně jako v roce 2012 průměrný přepočtený stav zaměstnanců 10. Struktura zaměstnanců dle ukončeného vzdělání v roce % Vysokoškolské 91% Úplné středoškolské

10 Mzdy Vývoj mezd v roce 2013 probíhal v souladu se záměry vedení v oblasti řízení lidských zdrojů a s dohodnutými zásadami odměňování a růstu mezd dle kolektivní smlouvy skupiny RWE. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců Společnost v roce 2013 kladla důraz na povinné legislativní vzdělávání a prohlubování odborných profesních znalostí svých zaměstnanců. Sociální politika Společnost v roce 2013 rozvíjela a podporovala sociální program pro zaměstnance. V rámci benefitního programu poskytla zaměstnancům příspěvky na individuální rekreaci, kulturní a sportovní akce, využívání zdravotnických a vzdělávacích zařízení a na penzijní připojištění a životní pojištění v celkové výši Kč pro zaměstnance na rok. 3.4 Bezpečnost práce a ochrana životního prostředí Ochrana životního prostředí Oblasti ochrany životního prostředí byla stejně jako v předchozích letech věnována velká pozornost. Díky pečlivému přístupu všech zaměstnanců Společnost plnila veškeré závazky a zákonné požadavky v oblasti ochrany životního prostředí vyplývající z platné legislativy i koncernových pravidel. V roce 2013 nebyla ze strany správních úřadů vůči Společnosti uplatněna žádná sankční opatření. 10 Bezpečnost práce V průběhu roku 2013 nebyla ve společnosti RWE Key Account CZ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci evidována žádná mimořádná událost, při které by hrozilo ohrožení zdraví zaměstnanců nebo majetku Společnosti. V průběhu celého roku docházelo k ověřování nastavených pravidel v oblasti BOZP realizací interních kontrol. 3.5 Následné události S účinností od 1. ledna 2014 došlo k fúzi sloučením společností Východočeská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Jihomoravská plynárenská, a.s. a RWE Key Account CZ, s.r.o. do společnosti RWE Energie, a.s., které zároveň změnila k témuž dni svoji právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným. Po rozvahovém dni nedošlo k žádným dalším událostem kromě popsaných v bodu 3.5, které by měly významný dopad na výroční zprávu.

11 4 FINANČNÍ ČÁST 4.1 Účetní závěrka Firma: RWE Key Account CZ, s.r.o. Identifikační číslo: Právní forma: společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: obchod s elektřinou, obchod s plynem Rozvahový den: 31. prosince 2013 Datum sestavení účetní závěrky: 17. února 2014 ROZVAHA (v celých tisících Kč) Označení AKTIVA Brutto Korekce Netto Netto a b AKTIVA CELKEM C. Oběžná aktiva C. II. Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobě poskytnuté zálohy Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období Příjmy příštích období

12 Označení PASIVA a b PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál A. III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B. I. Rezervy Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky C. I. Časové rozlišení C. I. 1. Výdaje příštích období

13 Firma: RWE Key Account CZ, s.r.o. Identifikační číslo: Právní forma: společnost s ručením omezeným Předmět podnikání: obchod s elektřinou, obchod s plynem Rozvahový den: 31. prosince 2013 Datum sestavení účetní závěrky: 17. února 2014 Označení VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v celých tisících Kč) TEXT Skutečnost v účetním období a b 1 2 II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z přijmů za běžnou činnost Q splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období **** Výsledek hospodaření před zdaněním

14 Přehled o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. prosince 2013 (tis. Kč) Základní kapitál Zákonný rezervní fond Nerozdělený zisk (+)/ neuhrazená ztráta (-) Celkem Zůstatek k 1. lednu Čerpání rezervního fondu / Úhrada ztráty společníkem Zisk za účetní období Zůstatek k 31. prosinci Příděl do rezervního fondu Vyplacené podíly na zisku Zisk za účetní období Zůstatek k 31. prosinci

15 Přehled o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2013 (tis. Kč) Peněžní toky z provozní činnosti Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním A.1 Úpravy o nepeněžní operace: A.1.1 Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.2 Zisk z prodeje stálých aktiv A.1.3 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky A.1.4 Úpravy o ostatní nepeněžní operace A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu: A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu: A.2.1 Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním A.3 Úroky vyplacené A.4 Úroky přijaté A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv B*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C.2 Změna stavu vlastního kapitálu: C.2.1 Vyplacené podíly na zisku (-) / úhrada ztráty společníkem (+) C*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti Čisté snížení (-) / zvýšení (+) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku Částka souvisí především s přeceněním otevřených derivátových pozic Nákup a prodej emisních povolenek

16 4.2 Příloha účetní závěrky 1. Všeobecné informace 1.1 Základní informace o Společnosti RWE Key Account CZ, s.r.o. (dále Společnost ) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 16. června Sídlo Společnosti bylo v Praze 10 - Strašnice, Limuzská 12/3135, PSČ , Česká republika. Hlavním předmětem podnikání Společnosti byl obchod s elektřinou a obchod se zemním plynem. Identifikační číslo Společnosti bylo Do 28. března 2013 byla společnost RWE Supply & Trading CZ, a.s. (dříve RWE Transgas, a.s.) jediným společníkem Společnosti. S účinností od 29. března 2013 byl jediným společníkem Společnosti RWE Gas International N.V. Jednatelé k 31. prosinci 2013 a 2012: Jméno Ing. Roman Budinský Ing. Petr Průcha Ing. Jindřich Švec Společnost byla členěna následujícím způsobem: Nejvyšším orgánem Společnosti byla valná hromada. Statutárním orgánem, který řídí Společnost a jedná jejím jménem, byli jednatelé. Jménem Společnosti jednali dva jednatelé společně. 16 Správa Společnosti byla členěna do dvou divizí s následujícími názvy: CEO Resort a CFO Resort. Tyto divize byly řízeny příslušnými jednateli. V průběhu roku 2013 nedošlo ve složení jednatelů Společnosti k žádné personální změně. 1.2 Fúze sloučením S účinností od 1. ledna 2014 došlo k vnitrostátní fúzi sloučením zanikajících společností Východočeská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Jihomoravská plynárenská, a.s. a RWE Key Account CZ, s.r.o. do nástupnické společnosti RWE Energie, a.s. V rámci této fúze změnila nástupnická společnost svoji právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným a zároveň změnila sídlo společnosti na Limuzská 3135/12, Strašnice, Praha 10. Společnost zanikla bez likvidace fúzí sloučením nástupnické společnosti RWE Energie, s.r.o., se sídlem Limuzská 3135/12, Praha 10, Strašnice, IČ: , se zanikajícími společnostmi Jihomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno, IČ: , Severomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Plynární 2748/6, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: , Východočeská plynárenská, a.s., se sídlem Limuzská 3135/12, Praha 10, Strašnice, IČ: a RWE Key Account CZ, s.r.o., se sídlem Limuzská 12/3135, Praha 10, Strašnice, IČ: , přičemž došlo k přechodu jmění společností Jihomoravská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s. a RWE Key Account CZ, s.r.o., jakožto zanikajících společností, na nástupnickou společnost RWE Energie, s.r.o.; nástupnická společnost RWE Energie, s.r.o. vstoupila do právního postavení společností Jihomoravská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s. a RWE Key Account CZ, s.r.o. jakožto zanikajících společností. Společnost byla vymazána z obchodního rejstříku dne 1. ledna 2014.

17 2. Účetní postupy 2.1 Základní zásady zpracování účetní závěrky Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena v historických cenách kromě případů popsaných níže. 2.2 Pohledávky Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám. Opravná položka k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek a individuálního posouzení bonity dlužníků. Společnost nevytváří opravné položky k pohledávkám za spřízněnými stranami. 2.3 Peníze a peněžní ekvivalenty Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody. Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin a peněžních prostředků na účtu včetně přečerpání běžného účtu nebo kontokorentního účtu. Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků a u tohoto majetku se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase. Za peněžní ekvivalenty jsou považovány peněžní úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou a likvidní dluhové cenné papíry k obchodování na veřejném trhu. V rámci skupiny RWE v České republice Společnost využívá tzv. Cash-pooling. Pohledávka resp. závazek, vzniklá(ý) z titulu cash-poolingu je vykazován(a) v rámci přehledu o peněžních tocích jako součást položky Peníze a peněžní ekvivalenty. V případě, že závazek vzniklý z titulu cash-poolingu představuje formu financování Společnosti, není pro účely přehledu o peněžních tocích považován za Peníze a peněžní ekvivalenty. 2.4 Přepočet cizích měn Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kursem platným v den transakce v případech účtování cestovních náhrad, prodeje zemního plynu, elektrické energie a finančních derivátů. Ostatní transakce jsou přepočteny fixním kursem určeným Společností vždy k 1. dni měsíce. 17 Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kursem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. 2.5 Finanční deriváty Finanční deriváty, včetně měnových obchodů, měnových a úrokových swapů a ostatní finanční deriváty jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně přeceňovány na reálnou hodnotu. Reálné hodnoty jsou odvozeny z tržních cen a z modelů diskontovaných peněžních toků. Všechny deriváty jsou vykazovány v položce jiné pohledávky, mají-li pozitivní reálnou hodnotu, nebo v položce jiné závazky, je-li jejich reálná hodnota pro Společnost záporná. Změny reálné hodnoty finančních derivátů k obchodování jsou součástí čistého zisku nebo ztráty z finančních operací. 2.6 Účtování nákladů a výnosů Výnosy z prodejů zboží a služeb se vykazují bez daně z přidané hodnoty, bez slev a časově rozlišené.

18 a) Výnosy z prodeje a distribuce zemního plynu Výnosy z prodeje plynu na liberalizovaném trhu, který je od 1. ledna 2007 podle ustanovení 55 zákona č. 458/2000 Sb. plně otevřen, vycházejí z ocenění komodity na základě principu zohlednění nákladů na pořízení zemního plynu a hrubé marže, která slouží k pokrytí nákladů obchodu a oprávněného zisku a dále ostatních energetických služeb sloužících pro dodávku plynu zákazníkovi v požadovaném množství a v požadovaném čase. Cena pro konečné zákazníky se skládá z ceny za odebraný zemní plyn a ostatní služby dodávky (přeprava, strukturování, flexibilita) a ceny distribuce. Cena za odebraný zemní plyn a ostatní služby dodávky se skládá z komoditní složky a stálého měsíčního platu nebo platby za kapacitu (v závislosti na velikosti zákazníka). Zákazník má možnost výběru z produktů Společnosti. Pro všechny odběratele platí možnost buď stanovit cenu jako pevnou o délce platnosti měsíc, případně cenu pevnou, s délkou platnosti závislou na obchodním rozhodnutí společnosti, anebo využít některého z nabízených produktů. Mezi ně patří například: cenový vzorec (vázaný na kotace referenčních paliv a směnných kurzů), fixní cena, postupný nákup nebo jednosložková cena zahrnující komoditní i kapacitní složku. Cena za přepravu podléhá regulaci ze strany Energetického regulačního úřadu. Cena distribuce má tři složky: pevnou cenu za odebraný zemní plyn, stálý měsíční plat nebo platbu za kapacitu (v závislosti na velikosti zákazníka) a poplatek za službu operátora trhu. Všechny distribuční složky ceny podléhají regulaci ze strany Energetického regulačního úřadu. Dodávky a distribuce zemního plynu pro kategorii velkoodběratelé ( VO ) a střední odběratelé ( SO ) jsou fakturovány měsíčně na základě provedených měření spotřeby. Dodávky zemního plynu v kategorii maloodběratelé ( MO ) jsou fakturovány na periodické bázi, kdy je odečet u každého odběrného místa prováděn periodicky alespoň jednou za 18 měsíců. 18 Výnosy v kategorii MO se skládají z tržeb získaných skutečnou fakturací a z tržeb za tzv. nevyfakturovaný plyn. Hodnota nevyfakturovaného plynu je stanovena výpočtem z celkového objemu nakoupeného plynu v daném roce na základě předchozího spotřebitelského chování jednotlivých zákazníků, rozdělena do období na základě tzv. typových diagramů dodávky (TDD) a oceněna ve vazbě na ceník dle zvoleného produktu. b) Výnosy z prodeje a distribuce elektrické energie Výnosy z prodeje elektrické energie na liberalizovaném trhu, který je od 1. ledna 2006 podle ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. plně otevřen, vycházejí z ocenění komodity na základě principu zohlednění nákladů na pořízení elektrické energie a hrubé marže, která slouží k pokrytí nákladů obchodu a oprávněného zisku a dále ostatních energetických služeb sloužících pro dodávku elektrické energie zákazníkovi v požadovaném množství a v požadovaném čase. Pro významné konečné zákazníky je stanovena individuální cena na základě předpokládaného diagramu dodávky. U ostatních zákazníků je cena stanovena jako pevná na předem dané období v závislosti na zvoleném produktu dle platných ceníků Společnosti. Energetická činnost zohledněná v konečné ceně dodávky elektrické energie je distribuce a pevná cena za službu operátora trhu. Ceny distribuce jsou regulovány ze strany Energetického regulačního úřadu. Dodávky a distribuce elektrické energie pro kategorii velkoodběratelé ( VO ) jsou fakturovány měsíčně na základě provedených měření spotřeby. Dodávky elektrické energie v kategorii maloodběratelé ( MOP ) jsou fakturovány na periodické bázi, kdy je odečet u každého odběrného místa prováděn periodicky alespoň jednou za 12 měsíců. Výnosy v kategorii MOP se skládají z tržeb získaných skutečnou fakturací a z tržeb za tzv. nevyfakturovanou elektrickou energii. Hodnota nevyfakturované elektrické energie je stanovena výpočtem z celkového objemu nakoupené elektrické energie v daném roce na základě tzv. typových diagramů dodávky (TDD), do kterých jsou zákazníci zařazeni, a je oceněna ceníkem platným v době podpisu smlouvy o dodávce, příp. o sdružené dodávce.

19 2.7 Rezervy Společnost tvoří rezervy na krytí svých závazků nebo výdajů, u nichž je pravděpodobné, že nastanou, je znám jejich účel, avšak není přesně známa jejich výše, nebo časový rozvrh úhrady. Rezervy však nejsou tvořeny na běžné provozní výdaje nebo na výdaje přímo související s budoucími příjmy. Společnost vytváří rezervu na budoucí závazek z daně z příjmů snížený o uhrazené zálohy na daň z příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují předpokládanou daň, je příslušný rozdíl vykázán jako krátkodobá pohledávka. 2.8 Zaměstnanecké požitky K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu. Společnost také poskytuje svým zaměstnancům penzijní připojištění prostřednictvím příspěvků do nezávislých penzijních fondů. Příspěvek na penzijní a životní pojištění je účtován do nákladů. 2.9 Odložená daň Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti Spřízněné strany Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí: strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde tyto strany mají rozhodující nebo podstatný vliv, strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný vliv u Společnosti, členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv. 19 Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami, jsou uvedeny v poznámkách 10 a Následné události Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

20 3. Pohledávky (tis. Kč) 31. prosince prosince 2012 Pohledávky z obchodních vztahů - do splatnosti po splatnosti Pohledávky z obchodních vztahů celkem Poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobé pohledávky Opravná položka k pochybným pohledávkám Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek Poskytnuté dlouhodobé zálohy Odložená daňová pohledávka Dlouhodobé pohledávky Zůstatková hodnota pohledávek celkem Nezaplacené pohledávky z obchodních vztahů nejsou zajištěny a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let. Dohadné účty aktivní zahrnují k 31. prosinci 2013 nevyfakturované dodávky plynu ve výši tis. Kč (k 31. prosinci 2012: tis. Kč) a elektřiny ve výši tis Kč (k 31. prosinci 2012: tis. Kč). Jiné pohledávky zahrnují především pohledávky z derivátů ve výši tis. Kč (k 31. prosinci 2012: tis. Kč) a pohledávky z finančních záruk (kauce) ve výši tis. (k 31. prosinci 2012: tis. Kč). 4. Vlastní kapitál prosince 2013 Podíl 31. prosince 2012 Podíl Společník: (tis. Kč) (%) (tis. Kč) (%) RWE Transgas, a.s RWE Gas International N.V Od je Společnost plně vlastněna společností RWE Gas International N. V., zapsanou v Nizozemsku. Zákonný rezervní fond je tvořen ze zisku Společnosti podle zákona a nelze jej rozdělit mezi společníky. Fond lze použít výhradně k úhradě ztrát. Dne 20. března 2013 jediný společník schválil účetní závěrku Společnosti za rok 2012 a rozhodl o rozdělení zisku ve výši tis. Kč. 5. Rezervy (tis. Kč) Daň z příjmů snížená o zálohy Ostatní Celkem Počáteční zůstatek k 1. lednu Tvorba rezerv Konečný zůstatek k 31. prosinci Tvorba rezerv Zrušení rezerv Použití rezerv Konečný zůstatek k 31. prosinci

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 203 RWE Distribuční služby, s.r.o. Výroční zpráva 203 Vybrané ukazatele (dle CAS) 203 202 Tržby celkem (mil. Kč) 2 644 2 557 EBITDA (mil. Kč) 625 596 Provozní zisk (mil. Kč) 552 528 Zisk

Více

RWE Zákaznické služby

RWE Zákaznické služby RWE Zákaznické služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby (mil. Kč) 867 EBITDA (mil. Kč) 81 Provozní zisk (mil. Kč) 80 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 80 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Supply & Trading CZ, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Supply & Trading CZ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 RWE Supply & Trading CZ, a.s. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2014 Tržby celkem (mil. Kč) 146 075 EBITDA (mil. Kč) 1 309 Provozní výsledek hospodaření (mil. Kč) 1 309 Výsledek hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Gas Storage, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Gas Storage, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RWE Gas Storage, s.r.o. VYBRANÉ UKAZATELE Tržby celkem (mil. Kč) 2 592 EBITDA (mil. Kč) 1 792 Provozní zisk (mil. Kč) 1 078 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 083 Zisk po zdanění (mil.

Více

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka

Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Osoby odpovědné za výroční zprávu Účetní závěrka 2013 Výroční zpráva Obsah 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 6 11 20 21 28 30 Profil společnosti Vlastnická struktura a orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti Klíčové ekonomické ukazatele Klíčové události

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 1 301 EBITDA (mil. Kč) 641 Provozní zisk (mil. Kč) 392 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 404 Zisk po zdanění (mil. Kč) 439 Investice

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007 výroční zpráva 2007 výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007 Tržby (mil. Kč) 2 058 EBITDA (mil. Kč) 87 Provozní zisk (mil. Kč) 84 Zisk před

Více

smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010

smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010 smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 200 Vybrané ukazatele (dle CAS) 200 200 Tržby celkem (mil. Kč) 3 059 EBITDA (mil. Kč) 70 Provozní zisk (mil. Kč) 64 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 57 Zisk po zdanění (mil.

Více

RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2012 Tržby celkem (mil. Kč) 2 557 EBITDA (mil. Kč) 596 Provozní zisk (mil. Kč) 528 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 528 Zisk po

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Obsah. Jihomoravská plynárenská

Obsah. Jihomoravská plynárenská Jihomoravská plynárenská VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2009 Tržby (mil. Kč) 19 152 EBITDA (mil. Kč) 1 340 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 2 244 Zisk po zdanění

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Obsah Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva 4 Profil společnosti 5 Identifikační

Více

0 2 1 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013

0 2 1 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013 201 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013 04 08 10 11 14 18 Úvodní slovo předsedy představenstva Statutární orgány společnosti Fincentrum a.s. Organizační schéma 2013 Akcionářská struktura Činnost společnosti Lidské zdroje

Více

2. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU 4. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDKU KONTROLNÍ ČINNOSTI

2. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU 4. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O VÝSLEDKU KONTROLNÍ ČINNOSTI energie bez hranic 1. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 2. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU 3. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 4. ZPRÁVA DOZORČÍ

Více

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. výroční zpráva 2011 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Naší snahou je zajistit pro své zákazníky nejvýhodnější

Více

Factoring ve světě. Factoring v České republice. Profil společnosti

Factoring ve světě. Factoring v České republice. Profil společnosti Výroční zpráva 2010 Factoring ve světě Po krátkodobé stagnaci, resp. mírném tříprocentním poklesu v roce 2009, se světový factoring vrátil v roce 2010 k silnému růstovému trendu. Členové Factors Chain

Více

Ep energy trading výroční zpráva 2012 1

Ep energy trading výroční zpráva 2012 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Ep energy trading výroční zpráva 2012 1 Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 3 2. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI..............................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2012 a 2013 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

Výroční zpráva 2014. Veolia Komodity ČR, s.r.o.

Výroční zpráva 2014. Veolia Komodity ČR, s.r.o. Výroční zpráva 2014 Veolia Komodity ČR, s.r.o. Obsah 1 Identifikační a obecné údaje společnosti 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Charakteristika společnosti 3 1.3 Orgány společnosti 4 1.4 Ostatní skutečnosti

Více

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Snahou společnosti je zajistit pro její zákazníky

Více