PROFORMA ZAHAJOV ACi ROZVAHA, KOMENTAR K PRO FORMA ZAHAJOV ACi ROZV AZE A VYROK AUDITORA K 1. LEDNU 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFORMA ZAHAJOV ACi ROZVAHA, KOMENTAR K PRO FORMA ZAHAJOV ACi ROZV AZE A VYROK AUDITORA K 1. LEDNU 2015"

Transkript

1 02 Czech Republic a.s. PROFORMA ZAHAJOV ACi ROZVAHA, KOMENTAR K PRO FORMA ZAHAJOV ACi ROZV AZE A VYROK AUDITORA K 1. LEDNU 2015 SESTA VENO NA ZAKLADE PRINCIPU ZALOZENYCH NA MEZINARODNICH STANDARDECH UCETNIHO VYKAZNICTVi

2

3 02 Czech Republic a.s. Proforma zahajovaci rozvaha k 1. lednu 2015 Obsah Strana VSEOBECNE INFORMACE VYROK NEZA VISLEHO AUDITORA AKCIONARUM SPOLECNOSTI PRO FORMA ZAHAJOV A Ci ROZV AHA UCETNf POSTUPY KOMENTARE K VYZNAMNYM POLOZKAM

4

5 02 Czech Republic a.s. Proforma zahajovaci rozvaha k 1. lednu VSEOBECNEINFORMACE V souladu s prislusnymi ustanovenimi zak. c. 125/2008 Sb., o pfemenach obchodnich spolecnosti a druzstev, ve zneni pozdejsich zmen a dodatku, byl vypracovan projekt rozdeleni odstepenim spolecnosti (dale jen,,rozdeleni" nebo,,projekt"), na jehoz zaklade a jehoz radnym schvalenim pfislusnymi organy dojde k pfechodu obchodniho jmeni vcetne prav a povinnosti z pracovnepravnich vztahu z rozdelovane spoleenosti 02 Czech Republic a.s. (dale jen,,rozdelovana spolecnost" nebo,,02 Czech Republic" nebo,,spolecnost") na nastupnickou spolecnost Ceska telekomunikacni infrastruktura a.s. (dale jen,,nastupnicka spolecnost" nebo,,cetin"). Pro forma zahajovaci rozvaha spoleenosti 02 Czech Republic a.s. byla sestavena na zaklade pfedpokladu, ze dojde ke schvaleni a zapisu rozdeleni do obchodniho rejstfiku. Pokud by nebylo toto rozdeleni schvaleno a zapsano do obchodniho rejstfiku, pfilozena pro forma zahajovaci rozvaha nebude platna a spoleenost 02 Czech Republic a.s. pfevezme jako pocatecni zustatky k 1. lednu 2015 sve koneene zustatky z ucetni zaverky k 31. prosinci Rozhodnym dnem Rozdeleni a dnem vzniku nove spolecnosti je 1. I eden Popis Rozdelovane spolecnosti Spolecnosvt 02 Czech Republic a.s. je akciova spolecnost zapsana v obchodnim rejstfiku, se sidlem v Ceske republice. Registrovane sidlo Spolecnosti je na adrese Za Brumlovkou 266/2 v ' Praha 4, , Ceska republika. Spolecnost je clenem Skupiny PPF (,,Skupina PPF") a Je vlastnena prostfednictvim spolecnosti PPF Arena 2 B.V. (,,PPF"). Rozdelovana spolecnost po Rozdeleni pfedstavuje nasledujici casti Rozdelovane spolecnosti Ude o hlavni Cinnosti, nejedna se o kompletni vycet aktivit): retailove obchodni aktivity (tj. vztahy s rezidentnimi a firemnimi zakazniky) a souvisejici hmotne a nehmotne aktiva a smluvni vztahy; inteligentni cast (tzv. Core) mobilni komunikacni site, vcetne mobilnich (1stfeden; licence na provozovani mobilni telekomunikacni site Akcie Spolecnosti jsou obchodovany na Burze cennych papiru Praha. Tato pro forma zahajovaci rozvaha byla dne 27. linora 2015 schvalena pfedstavenstvem ke zvefejneni.

6 02 Czech Republic a.s. Proforma zahajovaci rozvaha k 1. Iednu Popis Nastupnicke spolecnosti Spolecnost CETIN je akciova spolec~ost _se s_idlem v ~esk~ republice. Je clenem Sku,~iny PPF (,,Skupina PPF") aje vlastnena prostredmctv1m spolecnostl PPF Arena 2 B.V. (,,PPF ). Hlavni Cinnosti Nastupnicke spolecnosti je provoz fixni a mo~ilni site~ Siti ~e _m~~lena multiservisni pfistupova, agregacni a patefni infrastruktura, ktera zprostre~kovava v p~1stup zakazniku jinych operatoru k jejich fixnim a mobilnim hlasovym, datovym a video sluzbam. Upravy vlastniho kapitalu Rozdelovana spolecnost vydala akcie o jmenovite hodnote 87,- Kc a 1 akcii o jmenovite hodnote 870,- Kc. Rozdelovana spolecnost vlastni ke dni vyhotoveni Projektu kusu vlastnich akcii (dale jen,,vlastni akcie"). Jako soucast Rozdeleni Rozdelovana spolecnost snizi svuj dosavadni zakladni kapital ( 266a odst. 1 a odst. 2 ve spojeni s 110 odst. 2 zakona o pfemenach), pricemz dosavadni jmenovite hodnoty akcii Rozdelovane spolecnosti budou snizeny nasledujicim zpusobem: (a) jmenovita hodnota kazde akcie o dosavadni jmenovite hodnote 87,- Kc bude nove Cinit 10,- Kc a (b) jmenovita hodnota 1 akcie o dosavadni jmenovite hodnote 870,- Kc bude nove Cinit 100,- Kc. Ucelem snizeni zakladniho kapitalu je optimalizace struktury vlastniho kapitalu Rozdelovane spolecnosti po Rozdeleni tak, aby spolecnost mela do budoucna dostatecnou vysi fondu, ktere nejsou ucelove vazany. Vzhledem k tomu, ze: (a) pravni uprava, ktera se uplatni na snizeni zakladniho kapitalu Rozdelovane spolecnosti (zejmena 266a odst. 1 a odst. 2 ve spojeni s 110 odst. 2 a 3 zakona o pfemenach) nevylucuje mj. pouziti 521 zakona c. 90/2012 Sb., o obchodnich spolecnostech a druistvech (zakon o obchodnich korporacich) (dale jen,,zakon o obchodnich korporacich"), (b) ustanoveni 521 odst. 1 a 2 zakona o obchodnich korporacich vyfaduje, aby Rozdelovana spolecnost pouzila pfi snizeni zakladniho kapitalu nejprve vlastni akcie, ktere ma ve svem majetku, pficemz vyjimku by pfedstavovala mj. situace, kdy by tento postup nesplnil ucel snizeni zakladniho kapitalu, a ( c) pouziti vlastnich akcii Rozdelovane spolecnosti neni v rozporu s ucelem snizeni zakladniho kapitalu podle pfedchoziho bodu, Vlastni akcie budou pouzity pfi snizeni zakladniho kapitalu Rozdelovane spolecnosti. Vzhledem k vyse uvedenym skutecnostem bude jako soucast Rozdeleni zakladni kapital Rozdelovane spolecnosti snizen z dosavadni vyse mil. Kc na mil. Kc.

7 02 Czech Republic a.s. 7 Proforma zahajovaci rozvaha k I. lednu 2015 S castkou ve vysi mil. Kc odpovidajici celkovemu snizeni zakladniho kapitalu bude nalozeno nasledujicim zpusobem: (a) V souvislosti se snizenim zakladniho kapitalu Rozdelovane spolecnosti nebude akcionarum Rozdelovane spolecnosti vyplacena zadna castka. (b) Castka ve vysi mil. Kc odpovidajici sni:zeni jmenovitych hodnot akcii Rozdelovane spolecnosti bude zauctovana na ucet ostatnich kapitalovych fondu. (c) Vzhledem k tomu, ze Vlastni akcie jsou vlastnimi akciemi Rozdelovane spolecnosti, stanovi se nasledujici: (i) Pfislusna castka jejich odpovidajici souhrnne castce jejich jmenovitych hodnot, tj. 472 mil. Kc, nemuze byt vyplacena akcionarum Rozdelovane spolecnosti ani pfevedena na jiny ucet vlastniho kapitalu, ale bude 0 ni snizen stav uctu zakladniho kapitalu Rozdelovane spoleenosti. S touto castkou tudiz bude nalozeno pouze v ucetnim smyslu. (ii) Celkova pofizovaci cena, za kterou Rozdelovana spoleenost nabyla Vlastni akcie, cini mil Kc. 0 rozdil mezi pofizovaci cenou a souhrnnou jmenovitou hodnotou Vlastnich akcii - castku mil. Kc - bude snizeno emisni azio. (d) Snizenim zakladniho kapitalu a zrusenim Vlastnich akcii nedojde ke zmene vzajemnych pomeru podilu jednotlivych akcionafii v Rozdelovane spoleenosti. Snizeni zakladniho kapitalu nebude mit bezprostfedni dopad na prava akcionafii. V souladu s projektem Rozdeleni byl stanoven rovnomerny vymenny pomer akcii, tj. podil jednotlivych akcionaru Rozdelovane spoleenosti v Nastupnicke spolecnosti je stejny jako jejich podil v Rozdelovane spolecnosti ke dni rozdeleni, tj. dni zapisu Rozdeleni do obchodniho rejstfiku (dale jen,,den Rozdeleni"). Vymennym pomerem akcii ve smyslu 250 odst. 1 pism. c) zakona o pfemenach se rozumi to, kolik akcii Nastupnicke spolecnosti bude pfideleno k jedne akcii Rozdelovane spolecnosti (ve smyslu 290 odst. 1 pism. b) zakona o pfemenach). Rozdelovana spolecnost vydala akcie o jmenovite hodnote 87,- Kc a 1 akcii o jmenovite hodnote 870,- Kc. Kriterium pro pfideleni akcii Nastupnicke spolecnosti akcionarum Rozdelovane spolecnosti je takove, ze ke kazde akcii Rozdelovane spolecnosti o dosavadni jmenovite hodnote 87,- Kc byla pfidelena 1 akcie Nastupnicke spolecnosti. K akcii Rozdelovane spolecnosti o dosavadni jmenovite hodnote 870,- Kc by lo pfideleno 1 O akcii Nastupnicke spolecnosti.

8 02 Czech Republic a.s. Pro form a zahajovaci rozvaha k 1. ledn u Pfehled o upravach vlastniho kapitalu Rozdelovane spolecnosti: V milionech Kc Konecna ucetni zaverka Rozdelovane spoleenosti k 31. prosinci 2014 Zruseni vlastnich a kc ii Snizeni zakladniho kapitalu Odstepovana Proforma cast jmeni do zahajovaci Nastupnicke rozvaha k spolecnosti 1. lednu 2015 Zakladni kapital Ernisni azio Vlastni akcie Fondy Ostatni kapitalove fondy Nerozdeleny zisk I I 124 I Celkem Ostatni upravy rozvahy Ostatni polozky pro forma zahajovaci rozvahy Rozdelovane spolecnosti byly pfevzaty po odecteni aktiv a pasiv pfedstavujici odstepovanou cast jmeni z konecne ucetni zaverky Rozdelovane spoleenosti k 31. prosinci 2014 bez zmeny jejich vykazani. Pro forma zahajovaci rozvaha k 1. lednu 2015 Rozdelovane spolecnosti byla sestavena na zaklade principu zalozenych na Mezinarodnich standardech ucetniho vykaznictvi (IFRS) pfijatych EU.

9

10 Vyrok auditora Podle naseho nazoru pnlofona proforma zahajovaci rozvaha spolecnosti 02 Czech Republic a.s. je k 1. lednu 2015 sestavena ve vsech v)'znamnych ohledech v souladu s ucetnimi principy popsanymi v odstavci A Zakladni zasady komentai'e k zahajovaci rozvaze aplikovanymi v kontextu pfislusnych ustanoveni zakona c. 125/2008 Sb. o pi'emenach obchodnich spolecnosti a druzstev. Zdurazneni skutecnosti Upozomujeme na skutecnost uvedenou v bode VSeobecne informace komentafe k proforma zahajovaci rozvaze, kde je vysvetleno, Ze tato pro forma zahajovaci rozvaha spolecnosti 02 Czech Republic a.s. byla sestavena na zaklade pfedpokladu, Ze rozdeleni odstepenim bude schvaleno a zapsano do obchodniho rejstfiku. Pokud by nebylo toto rozdeleni odstepenim schvaleno a zapsano do obchodniho rejstfiku, pnlozena proforma zahajovaci rozvaha nebude platna a spolecnost 02 Czech Republic a.s. pfevezme jako pocatecni zustatky k 1. lednu 2015 sve koneene zustatky z ucetni zaverky k 31. prosinci Toto zdurazneni skutecnosti nepi'edstavuje v)'hradu. V Praze, dne 27. unora 2015 l1'ht ~ 1 &lv 4..~'i KPMG Ceska rejt'lika Audit, s.r.o. Evidencni cfslo 71!tr-?~ Ing. Petr Skoda Partner Evidencni cislo 1842

11 02 Czech Republic a.s. Proforma zahajovaci rozvaha k 1. lednu PRO FORMA ZAHAJOV A Ci ROZV AHA Sestavena k 1. lednu 2015 V milionech Kc AKTIVA Pozemky, budovy a zai'izeni Nehmotna aktiva lnvestice v dcei'inych a pi'idruzenych spoleenostech Ostatni fmancni aktiva Dlouhodoba aktiva Zasoby Pohledavky Penize a penefni ekvivalenty Befoa aktiva Aktiva celkem VLASTNI KAPIT AL A za V AZKY Zakladni kapital Emisni azio Nerozdeleny zisk a ostatni fondy Vlastni kapital Dlouhodobe financni zavazky Odlo:Zeny dal\ovy zavazek Dlouhodobe rezervy Ostatni dlou11odobe zavazky Dlouhodobe zavazky Kratkodobe financni zavazky Obchodni a j ine zavazky Splatny dai\ovy zavazek Kratkodobe rezervy Befoe zavazky Zavazky celkem Vlastni kapital a zavazky celkem Poznamka ledna I l Ucetnf zaverka byla schvalena pfedstavenstvem dne 27. tmora 2015 ajmenem Spoleenostiji podepsali: Tomas Budnik generalnf feditel ptldseda pr:f sta I J Petr Slovacek reditel, divize Infrastruktura a Velkoprodej

12 02 Czech Republic a.s. 12 Proforma zahajovaci rozvaha k I. lednu 2015 UCETNiPOSTUPY A Zakladni zasady Zakladni ucetni postupy pouzite pfi pfiprave proforma zahajovaci rozvahy jsou popsany nize. Tyto ucetni postupy byly aplikovany na vsechny dotcene oblasti, pokud neni uvedeno jinak. Pro forma zahajovaci rozvaha byla zpracovana dle projektu Rozdeleni a na zaklade principu zalozenych na Mezinarodnich standardech ucetniho vykaznictvi (dale jen,,ifrs") pfijatymi EU, s pfihlednutim k pofadavkum ceske ucetni legislativy vztahujici se k pro forma zahajovaci rozvaze. IFRS obsahuje standardy a interpretace schvalene Radou pro mezinarodni ucetni standardy (IASB) a Vyborem pro IFRS interpretace (IFRS IC). Pfiprava proforma zahajovaci rozvahy v souladu s vyse uvedenymi principy vyfaduje pouziti urcitych kritickych ucetnich odhadu. Odhady je take nezbytne pouzit pfi aplikaci ucetnich postupu Spolecnosti. Castky uvedene v teto pro forma zahajovaci rozvaze JSOU vykazany v milionech korun ceskych (mil. Kc), pokud neni uvedeno jinak. B Transakce v cizich menach Polozky obsazene v pro forma zahajovaci rozvaze Spolecnosti jsou oceneny menou, ktera nejlepe zobrazuje ekonomickou podstatu zasadnich udalosti a okolnosti tykajicich se Spolecnosti, to je v ceskych korunach, cozje funkcni mena i mena vykazovani Spolecnosti. Transakce v cizich menach j sou uctovany pfepoctene na funkcni menu s pouzitim denniho kurzu. Zisky a ztraty vyplyvajici z Uhrady techto transakci a z pfepoctu peneznich aktiv a pasiv v cizich menach jsou vykazovany ve vykazu zisku a ztraty, s vyjimkou transakci k zajisteni peneznich toku pfecenenych do ostatniho uplneho vysledku. Zustatky peneznich polozek v cizich menach se na konci roku pfeceiiuji kurzem platnym ke konci roku. Zustatky nepeneznich polozek, ktere jsou vedeny v historickych cenach vyjadfenych v cizi mene, se na konci roku nepfeceiiuji, ale vykafou se za pouziti smenneho kurzu k datu transakce. Nepenefoi polozky, ktere jsou vedeny v realne hodnote vyj:idfene v cizi mene, se vykafou za pouziti smenneho kurzu, ktery platil, kdyz byla tato hodnota urcena. C Pozemky, budovy a zafizeni Nemovitosti, stroje a zafizeni jsou prvotne zaznamenany v pofizovaci cene a nasledne jsou s vyjimkou pozemku vykazany v pofizovaci cene sni:zene o opravky a opravne polozky na snizeni hodnoty. Pozemky jsou nasledne zachyceny v pofizovaci cene snizene o opravne polozky na snizeni hodnoty. Nemovitosti, stroje a zafizeni nabyte pfi podnikovych kombinacich jsou uvedeny v pofizovacich cenach (ktere se rovnaji jejich realne hodnote k datu nabyti) snizenych o opravky a pfipadne opravne polozky na snizeni hodnoty.

13 02 Czech Republic a.s. Proforma zahajovaci rozvaha k I. lednu Pofizovaci cena nemovitosti, stroju a zafizeni zahrnuje veskere naklady, ktere pfimo souviseji s uvedenim jednotlivych polo:zek hmotnych aktiv do stavu umoziiujiciho pfedpokladane pouziti. Nasledne vydaje jsou uznany jako aktivum v kategoriich pozernky, budovy a zafizeni pouze v pfipade, ze je pravdepodobne, ze z nich bude mit Spolecnost budouci ekonomicky uzitek a pofizovaci naklady mohou byt spolehlive urceny. Vydaje na opravy a udr:zbu hmotnych aktiv jsou uctovany do nakladu v do be jejich vzniku. Hmotna aktiva, ktera se jiz nepouzivaji, nejsou urcena k prodeji a nepfinaseji zadny budouci ekonomicky prospech nebo jsou z jinych duvodu vyfazena, se z rozvahy vyfadi spolu s opravkami vztahujicimi se k tomuto majetku. Veskere ciste zisky (pfinosy) Ci ztraty vznikle v souvislosti s vyfazenim jsou uctovany do vysledku hospodafeni z provozni Cinnosti, tj. Cisty zisk ci ztrata je urcena jako rozdil mezi Cistym vynosem z vyfazeni/prodeje a vykazanou ucetni hodnotou aktiva. Hmotna aktiva, s v)'jimkou pozemku, jsou odpisovana rovnomerne pocmaje okamzikem jejich pfipravenosti k uzivani. Odpisovani se pferusuje k okamziku oductovani aktiva nebo je-li hmotne aktivum klasifikovano jako aktivum dr:zene k prodeji, a to k okamziku, ktery nastane drive. Odpisovani se nepferusuje, pokud je aktivum docasne v necinnosti nebo mimo aktivni provoz (v pfipade, ze neni plne odepsano ). Pfedpokladane do by zivotnosti jsou nasledujici: Pocet let Budovy ve vlastnictvi Spolecnosti Kabelova vedeni ajina souvisejici zafizeni Ustfedny a souvisejici zafizeni Ostatni dlouhodoby majetek max max. 25 max. 20 U pozernku se pfedpoklada neurcitelna zivotnost, a proto nejsou odpisovany. Zustatkove hodnoty a zivotnost aktiv jsou ke kazdemu rozvahovemu datu revidovany av pfipade potfeby upraveny. Pokud zustatkova hodnota aktiva pfesahuje jeho odhadovanou zpetne ziskatelnou hodnotu, je zustatkova hodnota aktiva snizena na jeho zpetne ziskatelnou. D Nehmotna aktiva Nehmotna aktiva Spolecnosti tvofi pocitaeovy software, goodwill, licence, zakaznicke baze a ocenitelna prava. PoCitaeovy software pfedstavuje pfedevsim externi naklady spojene s pofizenim informacnich systemu. Naklady spojene s vyvojem nebo opravami pocitaeovych programu jsou vykazovany jako naklady v <lobe jejich vzniku. Naklady na pocitaeovy

14 02 Czech Republic a.s. 14 Proforma zahajovaci rozvaha k 1. lednu 2015 software jsou odpisovany rovnomerne na zaklade pfedpokladane doby pouzitelnosti, obvykle po dobu jednoho roku az peti let. Ocenitelna prava jsou odepisovana po dobu, po kterou je Spolecnost muze vyuzivat. Nehmotna aktiva Spolecnosti nabyta pfi podnikovych kombinacich jsou uvedena v pofizovacich cenach (ktere se rovnaji jejich realne hodnote k datu nabyti) ponizenych o opravky a pfipadna snizeni hodnoty a jsou odepisovana metodou rovnomernych odpisu po dobu jejich pfedpokladane pouzitelnosti. Zakaznicke baze jsou odepisovany po dobu odpovidajici zb}'vajici prumerne <lobe zavazneho smluvniho vztahu nebo obdobi, po ktere jsou ucetni jednotkou vyuzitelne ke generovani budouciho ekonomickeho prospechu. Nakoupene licence jsou kapitalizovany a odpisovany rovnomerne po dobu platnosti licence, obvykle 15 az 20 let, pocinaje zahajenim provozu <lane site, zpusobem nejlepe odrazejicfm vyuziti ekonomickych pozitku plynoucich Spolecnosti z daneho aktiva. Nehmotna aktiva, ktera jsou identifikovana s neurcitelnou dobou zivotnosti, nejsou odepisovana, jsou vsak pfedmetem testovani na snizeni hodnoty. Goodwill vznikajicf pfi nakupu dcei'inych spolecnosti a podilu v pfidruzenych a spolecnych podnicfch pfedstavuje castku, 0 kterou pofizovacf cena pfevysuje realnou hodnotu Cistych nabytych aktiv. Goodwill neni odpisovan, ale je minimalne jednou roene testovan na snizeni hodnoty, popf. kdykoli pfi zjisteni indicii vedoucich ke snizeni jeho hodnoty. Zustatkove hodnoty, zbytkove hodnoty, urcitelnost Ci neurcitelnost zivotnosti aktiva a samotna zivotnost aktiv jsou ke kazdemu rozvahovemu datu provefovany, revidovany av pfipade potfeby prospektivne upraveny jako zmena ucetniho odhadu. Nehmotna aktiva, ktera se jiz nevyuzivaji a nepfinaseji fadny budouci ekonomicky prospech nebo jsou z jinych duvodu vyfazena, se z rozvahy vyfadi spolu s opravkami vztahujicfmi se k tomuto majetku Usou-li odepisovana). Veskere Ciste zisky ci ztraty vznikle v souvislosti s vyfazenim j sou uctovany do vysledku hospodafeni z provozni cinnosti, tj. cisty zisk ci ztrata je urcena jako rozdil mezi Cistym vynosem z vyfazeni/prodeje a vykazanou ucetni hodnotou aktiva. Nehmotna aktiva, s vyjimkou aktiv s neurcitelnou dobou zivotnosti, jsou odepisovana rovnomerne od okamziku jejich pfipravenosti k uzivani. Odepisovani se pferusuje k okamziku oductovani/vyfazeni aktiva nebo je-li nehmotne aktivum klasifikovano jako aktivum s neurcitelnou dobou zivotnosti nebo jako aktivum urcene k prodeji, a to k okamziku, ktery nastane drive. E Dlouhodoba aktiva klasifikovana jako aktiva urcena k prodeji Spoleenost v rozvaze oddelene vykazuje dlouhodoba aktiva (skupinu aktiv) urcena k prodeji, u kterych nedojde k navratnosti zustatkove hodnoty pokracujicfm uzivanim, ale spise prodejem. Takto klasifikovana aktiva (skupina aktiv) jsou k dispozici k okamzitemu prodeji v jejich aktualnim stavu a za podminek be:znych pro prodej techto aktiv (skupin aktiv), jejich prodej je vysoce pravdepodobny aje ocekavan v rozmezi jednoho roku.

15 02 Czech Republic a.s. 15 Proforma zahajovaci rozvaha k 1. lednu 2015 Spolecnost ocenuje dlouhodoba aktiva (skupinu aktiv) klasifikovana jako aktiva urcena k prodeji nizsi hodnotou ze zustatkove hodnoty a Ciste realizovatelne hodnoty. Od okamziku, kdy je aktivum klasifikovano jako aktivum urcene k prodeji a pfipadne pfeceneno, pfestane se odepisovat a sleduje se pouze snizeni jeho hodnoty. F Snizeni hodnoty aktiv Dojde-li v prubehu ucetniho obdobi nebo pfi roenim testovani goodwillu, nehmotnych aktiv s neurcitelnou dobou zivotnosti, popfipade nehmotnych aktiv dosud neuvedenych do uzivani k takovym udalostem nebo zmenam v odhadech, ktere naznacuji nebo mohou zpusobit, ze ucetni zustatkova hodnota aktiva muze pfevysit zpetne ziskatelnou hodnotu aktiva, je provefovano, zda nedoslo ke snizeni hodnoty majetku, stroju a zafizeni a ostatnich aktiv vcetne goodwillu a nehmotneho majetku. Ztrata v dusledku snizeni hodnoty je vykazana ve vysi rozdilu, o ktery zustatkova hodnota aktiva pfevysuje jeho zpetne ziskatelnou hodnotu. Zpetne ziskatelna hodnota je vyssi z ciste prodejni ceny aktiva a jeho hodnoty z uzivani. Pro ucely posouzeni sni:zeni hodnoty jsou aktiva slufovana do skupin na nejnizsim stupni, pro ktery je mo:zne samostatne identifikovat penezni toky (penezotvome jednotky). Ztrata ze snizeni hodnoty je uznana do nakladu tehdy, kdy je dosazena. Ztrata ze snizeni hodnoty uznana v pfedchozich obdobich u aktiva, vyjma goodwillu, se rusi tehdy a jen tehdy, kdyz doslo ke zmenam v odhadech pouzitych pro stanoveni zpetne ziskatelne castky aktiva od te doby, co byla naposledy uznana ztrata ze snizeni hodnoty. Jde-li 0 takovy pfipad, ucetni hodnota aktiva se zvysi na jeho zpetne ziskatelnou castku. Tato zvysena hodnota nesmi pfevysit ucetni hodnotu snizenou o odpisy, ktera by byla stanovena, pokud by se nevykazala zadna ztrata ze sni:zeni hodnoty aktiva v predchozich letech. Takoveto zruseni je uznano jako snizeni nakladu ve vykazu zisku a ztraty v obdobi, ve kterem bylo dosazeno. Spolecnost minimalne ke kazdemu rozvahovemu dni zhodnoti, zda existuje naznak, ze ztrata ze snizeni hodnoty, ktera byla uznana pro majetek v predchozich obdobich, jiz nadale neexistuje nebo se mohla snizit nebo zvysit. G Investice a ostatni financni aktiva Spolecnost klasifikuje sva financni aktiva do nasledujicich kategorii: financni aktiva preceiiovana na realnou hodnotu s dopadem do vykazu zisku a ztraty, investice dr:zene do splatnosti, livery a pohledavky a realizovatelna finaneni aktiva. Financni aktiva ziskana pfedevsim za ucelem vytvafeni zisku z kratkodobych cenovych fluktuaci jsou klasifikovana jako financni aktiva preceiiovana na realnou hodnotu s dopadem do vykazu zisku a ztraty a jsou zahrnuta do kratkodobych aktiv. lnvestice s pevnym terminem splatnosti, u kterych ma vedeni Spoleenosti umysl a schopnost drzet je do splatnosti, jsou klasifikovany jako investice drzene do splatnosti a jsou zahmuty do be:znych nebo do dlouhodobych aktiv v zavislosti na obdobi, ve kterem probehne jejich vyporadani.

16 02 Czech Republic a.s. 16 Proforma zahajovacf rozvaha k 1. lednu 2015 Uvery a pohledavky jsou aktiva s pevnymi nebo urcitelnymi platbami, ktera nejsou obchodovana na verejnem trhu. Takovato aktiva jsou vedena v zustatkove hodnote za pou:ziti metody efektivnich urokovych sazeb a jsou zahrnuta do beznych nebo do dlouhodobych aktiv v zavislosti na obdobi, ve kterem probehne jejich vyporadani. Financni aktiva, ktera ma Spolecnost v umyslu dr:zet po dobu neurcitou, avsak ma mo:znost je prodat z duvodu reseni likvidity nebo zmeny urokove sazby, jsou klasifikovana jako realizovatelna financni aktiva; tyto investice jsou zahrnuty do polozky dlouhodobych aktiv, pokud vedeni nema vyslovny zamer dr:zet je po dobu kratsi nez 12 mesicu od rozvahoveho dne nebo pokud neni nutne je prodat s diem zvysit pracovni kapital. V takovem pfipade jsou zahrnuty do kratkodobych aktiv. Veskere nakupy a prodeje financnich aktiv se vykazuji k datu sjednani obchodu, tedy k datu, ke kteremu se Spolecnost zavaze dane aktivum koupit nebo prodat. Pofizovaci cena zahrnuje vsechny transakcni naklady. Financni aktiva precenovana na realnou hodnotu s dopadem do vykazu zisku a ztraty a realizovatelna financni aktiva jsou nasledne vedena v realne hodnote, zatimco investice drzene do splatnosti jsou vedeny v zf1statkove hodnote za pou:ziti metody efektivnich fuokovych sazeb. Realizovane a nerealizovane zisky a ztraty vyplyvajici ze zmen realne hodnoty financnich aktiv precenovanych na realnou hodnotu s dopadem do vykazu zisku a ztraty se uctuji do vykazu zisku a ztraty v obdobi, v nemz nastanou. Naproti tomu nerealizovane zisky a ztraty vyplyvajici ze zmen realne hodnoty realizovatelnych financnich aktiv se uctuji do ostatniho uplneho vysledku v obdobi, v nemz nastanou. Z ostatniho uplneho vysledku jsou preuctovany do vykazu zisku a ztraty az v okamziku oductovani pfislufoeho realizovatelneho financniho aktiva nebo k okamziku, kdy se uctuje 0 snizeni hodnoty financniho aktiva. Snizeni hodnoty finanenich aktiv Financni aktiva nebo skupiny financnich aktiv jsou minimalne jednou roene k rozvahovemu dni testovany na snizeni hodnoty. (1) Aktiva vedena v amortizovane hodnote Pokud udalosti naznacuji, ze doslo ke ztratam ze snizeni hodnoty u pujcek a pohledavek nebo u investic dr:zenych do doby splatnosti vedenych v amortizovane hodnote, vyse ztraty je stanovena jako rozdil mezi ucetni zustatkovou hodnotou aktiva a aktualni hodnotou ocekavanych budoucich financnich toku diskontovanych puvodni efektivni urokovou sazbou aktiva. ucetni zustatkova hodnota aktiva je snizena bud' pfimo, nebo prostrednictvim uctu opravnych polozek. Vyse ztraty je zohlednena ve v)'kazu zisku a ztraty. Pokud v nasledujicim obdobi ztrata ze snizeni hodnoty aktiv klesne a pokies objektivne souvisi s udalosti, ke ktere doslo az pote, co bylo snizeni hodnoty aktiv zauctovano, snizeni hodnoty aktiv se oductuje. Oductovani se zohledni ve vykazu zisku a ztraty, maximalne vsak v takovem rozsahu, aby zustatkova cena financniho aktiva neprevysila ucetnf amortizovanou cenu ke dni oductovani.

17 02 Czech Republic a.s. 17 Proforma zahajovaci rozvaha k 1. lednu 2015 U pohledavek z obchodniho styku se snifoje jejich hodnota v pfipade, ze existuje objektivni dukaz (napr. pravdepodobnost nesplaceni) a Spolefoost nebude schopna vymoci vsechny dlu:zne castky za puvodnich podminek fakturace. Ucetni hodnota pohledavky je snizena pomoci opravne polozky. Takto snizena hodnota pohledavky je oductovana, pokud jsou pohledavky identifikovany jako nevymahatelne nebo jsou prodany. (2) Realizovatelna aktiva Dojde-li ke sni:zeni hodnoty realizovatelneho financniho aktiva, kumulovana ztrata, ktera byla vykazovana v minulych letech (ztrata v dusledku preceneni na realnou hodnotu) v ostatnim l'.1plnem vysledku, je oductovana z ostatniho uplneho vysledku do vykazu zisku a ztraty i v pfipade, ze financni aktivum nebylo oductovano. Hodnota kumulativni ztraty zuctovane z ostatniho uplneho vysledku do vykazu zisku a ztraty by mela tvofit rozdil mezi pofizovaci hodnotou (ocistenou o pfipadne splatky, umofeni) a aktualni realnou hodnotou bez pfipadneho snizeni hodnoty drive uznaneho ve v)'kazu zisku a ztraty. Pokud v nasledujicim obdobi ztrata ze snizeni hodnoty dluhovych aktiv klesne a pokies objektivne souvisi s udalosti, ke ktere doslo az pote, co bylo snizeni hodnoty dluhovych aktiv zauctovano, storno snizeni hodnoty dluhovych aktiv se oductuje do vykazu zisku a ztraty. Oductovani financnich aktiv Financni aktivumje oductovano, pokud: a) zanikla prava na financni toky v souvislosti s aktivem, b) Spolecnost ma pravo na financni toky Ze vsechny tyto toky bude povinna bezodkladne pfevest tfeti strane, v souvislosti s aktivem, ale da se pfedpokladat, v ramci zvlastniho ujednani (,,pass-through") c) Spolecnost pfevedla sva prava na pene:zni toky z financnich aktiv a pfitom bud' v podstatne mife pfevedla vsechna rizika a odmeny plynouci z financnich aktiv, anebo rizika a odmeny ani nepfevedla, ani v podstatne mire nepodr:zela, ale prevedla kontrolu nad financnim aktivem. H Leasing Urceni, zda se smlouva t)'ka pronajmu, je zalo:zeno na ekonomicke podstate smlouvy pfi jejim vzniku nebo na tom, zda je plneni smlouvy zavisle na uzivani specifickeho aktiva nebo aktiv a smluvne se pfevadi pravo na uzivani aktiva. Leasing, u nejz vyznamnou cast rizik a vyhod vyplyvajicich z vlastnictvi nese pronajimatel, je klasifikovan jako operativni leasing. Platby provedene v ramci operativniho leasingu se uctuji do vykazu zisku a ztraty rovnomerne po celou dobu trvani leasingu.

18 02 Czech Republic a.s. 18 Proforma zahajovaci rozvaha k 1. lednu 2015 Dojde-li k pfedeasnemu ukonceni operativniho leasingu, jsou veskere penalizacni platby pofadovane pronajimatelem za pfedeasne ukonceni zuctovany k tizi nakladu v obdobi, ve kterem k ukonceni operativniho leasingu doslo. Leasing pozernku, budov a zafizeni, pfi nemz Spolecnost nese v podstate vsechna rizika a vyhody vyplyvajici z vlastnictvi, je klasifikovan jako financni leasing. Financni leasing se aktivuje v realne hodnote najateho majetku na pocatku doby leasingu nebo, je-li nizsi, v soueasne hodnote minimalnich leasingovych plateb. Kazda platba leasingu je alokovana mezi zavazky a financni naklady tak, aby bylo dosazeno konstantni urokove miry. Odpovidajici zavazky z najmu se po odecteni financnich nakladu zahrnuji do ostatnich dlouhodobych zavazku (v zavislosti na splatnosti). Urokovy prvek finanenich nakla<lu se uctuje k tizi vykazu zisku a ztraty po celou dobu leasingu tak, aby bylo dosazeno konstantni urokove miry ze zbyvajiciho zustatku zavazku. I Zasoby Zasoby se vykazuji v nizsi ze dvou hodnot: v pofizovaci cene nebo v ciste realizovatelne hodnote. Pofizovaci cena zahrnuje cenu porizeni a naklady spojene s pofizenim zasob (dopravne, clo, pojisteni). Zasoby jsou oceneny vazenym aritmetickym prumerem. Cista realizovatelna hodnota je odhadem obvykle prodejni ceny, snizene o naklady na dokonceni a prodejni naklady. J Pohledavky Obchodni pohledavky se vykazuji v nominalni hodnote snizene o opravnou polozku zohlediiujici snizeni hodnoty pohledavek. Opravna polozka je tvofena tehdy, jestlize Spolecnost na zaklade objektivnich dukazu usoudi, ze pohledavka nebude uhrazena v souladu s platebnimi podminkami. Vyse opravne polozky vyjadfuje rozdil mezi ucetni hodnotou a zpetne ziskatelnou hodnotou, vyjadfenou jako soueasna hodnota budoucich peneinich toku diskontovana puvodni urokovou sazbou dostupnou srovnatelnym dluznikum. Penezni toky spojene s kratkodobymi pohledavkami nejsou obvykle diskontovany. Vyse opravne polozky je zohlednena ve vykazu zisku a ztraty. K Penize a penezni ekvivalenty Penize a penezni ekvivalenty se v rozvaze oceiiuji pofizovaci cenou. Pro ucely pfehledu 0 peneznich tocich zahrnuji penize a peneini ekvivalenty hotovost v pokladne, zustatky na bankovnich t'.1ctech, kratkodobe vklady a likvidni financni investice s tfimesicni nebo kratsi lhutou splatnosti a jsou ocisteny 0 zaporne zustatky kontokorentnich uctu. v rozvaze jsou zustatky bankovnich kontokorentnich uctu zachyceny v beinych zavazcich v polozce 0very a kontokorentni ucty.

19 02 Czech Republic a.s. Proforma zahajovaci rozvaha k 1. lednu L Financnizavazky Overy jsou vykazovany k datu porizeni v pfijate protihodnote sni:zene o transakc~i naklady. v nasledujicich obdobich jsou uvery vykazany v amortizovane hodnote za pouz1ti metody efektivni urokove miry; jakekoli rozdily mezi vynosy ocistenymi o transakcni naklady a umofenou hodnotou jsou vykazany ve vykazu zisku a ztraty v pfislusnem obdobi. Overy jsou klasifikovany jako kratkodobe zavazky, pokud Spolecnost nema bezpodminecne pravo splatit uver za vice jak 12 mesicu po rozvahovem dni. Vypujcni naklady souvisejici s uvery pouzivanymi k financovani pofizeni a vystavby zpusobilych aktiv jsou aktivovany v prubehu obdobi, ktere je potfebne pro dokonceni a pfipravu daneho aktiva k jeho naslednemu uzivani. Ostatni uroky jsou uctovany pfimo do nakladu. M Splatna a odlozena daii Splatna daii.ova pohledavka a zavazek kalkulovane za be:zne nebo pfedchozi obdobi jsou vykazovany v hodnote ocekavaneho plneni od spravce dane nebo placene spravci dane. Pro kalkulaci dane jsou pouzity daiiove sazby a uplatnena pravni ustanoveni, ktera jsou platna nebo vydana k datu ucetni zaverky v pfislusne zemi. Dan z pfijmu tykajici se polozek vykazovanych v ostatnim uplnem vysledku je zahrnuta v ostatnim uplnem vysledku, nikoli ve v)'kazu zisku a ztraty. Odlozena dan je vypoctena s pouzitim zavazkove metody uplatnene na vsechny docasne rozdily vznikle mezi danovou hodnotou majetku a zavazku a jejich ucetni zustatkovou hodnotou vykazovanou v ucetni zaverce. Odlozena dan je vypoctena s pouzitim schvalenych danovych sazeb a pravnich ustanoveni, ktera budou ucinna v dobe, kdy dojde k realizaci aktiva nebo vyrovnani zavazku. Hlavnf doeasne rozdily vyplyvaji z rozdilu mezi danovou a ucetni zustatkovou hodnotou dlouhodobeho hmotneho majetku, smzeni hodnoty pohledavek a zasob, dai1ove neodpocitatelnych rezerv, nevyuzitych danovych ztrat a z rozdilu mezi realnou hodnotou nabytych cistych aktiv souvisejicich s akvizicemi ajejich danovymi zaklady. Odlozena danova pohledavka se uznava u vsech odecitatelnych pfechodnych rozdilu v rozsahu, v jakem je pravdepodobne, :le zdanitelny zisk, proti kteremu se bude moci vyuzit odecitatelny pfechodny rozdil, bude dosazen. Spolecnost uctuje o danovych dopadech transakci a udalosti shodnym zpusobem jako o samotnych transakcich a udalostech. Danove dopady z transakci a udalosti, ktere jsou zuctovany pfimo ve vysledku hospodafeni, jsou zuctovany ve vysledku hospodafeni. Danove dopady z transakci a udalosti, ktere jsou zuctovany ve vlastnim kapitalu, jsou tez z(1ctovany ve vlastnim kapitalu. Obdobne, uznani odlozene danove pohledavky a zavazku pfi podnikove kombinaci ovlivnuje hodnotu goodwillu.

20 02 Czech Republic a.s. Pro forma zahajovaci rozvaha k 1. lednu Odlozena daiiova pohledavka a zavazek jsou vzajemne zapocteny v pfi~ad~: ze )e, dle zak?n~ mozne zapocist daiiove aktivum a zavazek, a pokud odlozene dane podlehajl stejnemu spravc1 dane. Stejne ustanoveni je uplatneno i pro vzajemny zapocet be:zne daiiove pohledavky a zavazku. N Zamestnanecke pozitky (1) Duchodove pojisteni a penzijni pfipojisteni Spolecnost hradi pravidelne odvody do statniho rozpoctu k financovani statniho duchodoveho pojisteni s vyuzitim sazeb platnych v prubehu obdobi na zaklade hrubych mezd. Odvody do statniho rozpoctu k financovani statniho duchodoveho pojisteni odpovidaji planu definovanych pfispevku. Spolecnost nema zadne dodatecne naklady s timto pojistenim po uskutecneni platby. Naklady souvisejici s odvody jsou zuctovany ve vykazu zisku a ztraty ve stejnem obdobi jako vyplata mezd a platu, ke ktere se vztahuji. Spoleenost take poskytuje svym zamestnanclim penzijni pfipojisteni formou plateb pojist'ovnam v ramci platneho penzijniho planu. Tyto naklady jsou uctovany do vykazu zisku a ztraty v obdobi, ke kteremu se vztahuji. Spoleenost nema zadne dodateene naklady s timto pojistenim po uskutecneni platby. (2) Odstupne Odstupne se vztahuje na zamestnance, jejichz pracovni pomer je pfedcasne ukoncen ze zakonem stanovenych duvodu. Spolecnost uctuje o rezerve na odstupne, pokud je zavazana k ukonceni pracovniho pomeru vybranych zamestnancu v souladu se schvalenym detailnim planem bez realne moznosti jeho zruseni. Odstupne splatne v dobe delsi nez 12 mesicu je diskontovano na soueasnou hodnotu. Spolecnost v ak nema zadne zavazky z odstupneho splatne v dobe delsi nez 12 mesicu po rozvahovem dni. (3) Odmeny Spolecnost uctuje o odmenach zamestnancum vztahujicich se k danemu ucetnimu obdobi v souladu s ocekavanym plnenim cilu Spolecnosti zohledi1ujicich vybrane klieove charakteristiky hospodafeni, jako jsou obrat nebo volne hotovostni toky po upravach. Spolecnost zauctuje rezervu na odmeny v pfipadech, kdy je k nim smluvne zavazana, nebo pokud be:zna minula praxe vytvafi soueasny zavazek. 0 Rezervy Rezervy jsou tvoreny v pfipadech, kdy Spolecnost bude v budoucnosti nucena hradit soueasny zavazek aje mozne spolehlive odhadnout vysi odtoku prosfredku nezbytnych k vypofadani tohoto zavazku. Pokud Spoleenost ocekava nahradu nakladu, napfiklad na zaklade pojistne smlouvy, vykazuje se takova nahrada jako samostatne aktivum, av ak pouze v pfipade, ze realizace nahrady je prakticky jista.

SESTAVENA VSOULADU S MEZINARODNIMI STANDARDY UCETNIHO VYKAZNICTVi

SESTAVENA VSOULADU S MEZINARODNIMI STANDARDY UCETNIHO VYKAZNICTVi 02 Czech Republic a.s. KONSOLIDOV ANA UCETNi za VERKA ZA ROK KONCiCi 31. PROSINCE 2014 SESTAVENA VSOULADU S MEZINARODNIMI STANDARDY UCETNIHO VYKAZNICTVi 02 Czech Republic a.s. Konsolidovana (1cetni zaverlrn

Více

SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2011 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ. Telefónica Czech Republic, a.s. Konsolidovaná

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2008

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2008 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2008 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Konsolidovaná

Více

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31.

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. PROSINCE 2005 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Obsah ROZVAHA...3 VÝKAZ

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Philip Morris ČR a.s. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) Samostatný výkaz úplného výsledku za rok končící 31. 12.

Philip Morris ČR a.s. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) Samostatný výkaz úplného výsledku za rok končící 31. 12. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) AKTIVA Bod 31. 12. 2009 31. 12. 2008 (překlasifikováno*) 1. 1. 2008 (překlasifikováno*) Pozemky, budovy a zařízení 4 2 531 2 224 2 183 Nehmotná

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více

13 Výroční zpráva 2013

13 Výroční zpráva 2013 13 Výroční zpráva 2013 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 4 Základní údaje 6 Zpráva představenstva 7 Orgány společnosti 9 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Atlantik finanční

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3

Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 ENERGOAQUA, a.s. Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3 2. Historie a současný vývoj mateřské společnosti a konsolidačního celku

Více

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH

Více

ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2011 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2011 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ČEZ, a. s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2011 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionářům společnosti ČEZ, a. s.:

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

v ýro ční zpráv a 2 0 1 4

v ýro ční zpráv a 2 0 1 4 v ýro ční zpráv a 2 0 1 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2014 Obsah Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 3 Stanovisko dozorčí rady k návrhu

Více

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013 SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRACOVANÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. 12. 2013 A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Akcionářům společnosti

Více

Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč)

Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Aktiva Poznámka 31. prosince 2014 31. prosince 2013 Pozemky, budovy a zařízení 7.1 345 294 363 311 Dlouhodobé pohledávky 7.2

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

ERGO pojist'ovna, a.s. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2014

ERGO pojist'ovna, a.s. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2014 Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2014 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pob1efnl 648/1 a 186 00 Praha 8 Ceska republika Telephone +420 222 123 111 Fax +420 222 123 100 Internet www.kpmg.cz

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2008 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu Datum:

Více

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014

J&T FINANCE GROUP SE Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosincem 2014 Konsolidovaná účetní závěrka KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V tisících EUR Bod přílohy 2014 2013 Úrokové výnosy 6 493 158 295 075 Úrokové náklady 6 (181 426) (151 874) Čisté úrokové výnosy 311 732

Více

International GAAP Holdings Limited Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007

International GAAP Holdings Limited Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007 Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007 Vzorová účetní závěrka společnosti je určena k ilustraci požadavků Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) na vykazování a zveřejňování. Tato

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2013 Obsah Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 2 Stanovisko dozorčí rady k návrhu roční účetní závěrky

Více

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč)

Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Aktiva Poznámka 31. prosince 2014 31. prosince 2013 Finanční investice 7.1 82 857 82 857 Pohledávky za ovládanou osobou 7.2 12 500 - Dlouhodobá

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31. 12. 2012 OBSAH: Konsolidovaný výkaz o finanční situaci Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2014

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2014 Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2014 Energy for you www.e4u.cz Konsolidovaná pololetní zpráva E4U a.s. Obsah I. Profil společnosti 3 II. Obecné údaje o společnosti 3 1. Informace pro investory

Více