PROFORMA ZAHAJOV ACi ROZVAHA, KOMENTAR K PRO FORMA ZAHAJOV ACi ROZV AZE A VYROK AUDITORA K 1. LEDNU 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROFORMA ZAHAJOV ACi ROZVAHA, KOMENTAR K PRO FORMA ZAHAJOV ACi ROZV AZE A VYROK AUDITORA K 1. LEDNU 2015"

Transkript

1 02 Czech Republic a.s. PROFORMA ZAHAJOV ACi ROZVAHA, KOMENTAR K PRO FORMA ZAHAJOV ACi ROZV AZE A VYROK AUDITORA K 1. LEDNU 2015 SESTA VENO NA ZAKLADE PRINCIPU ZALOZENYCH NA MEZINARODNICH STANDARDECH UCETNIHO VYKAZNICTVi

2

3 02 Czech Republic a.s. Proforma zahajovaci rozvaha k 1. lednu 2015 Obsah Strana VSEOBECNE INFORMACE VYROK NEZA VISLEHO AUDITORA AKCIONARUM SPOLECNOSTI PRO FORMA ZAHAJOV A Ci ROZV AHA UCETNf POSTUPY KOMENTARE K VYZNAMNYM POLOZKAM

4

5 02 Czech Republic a.s. Proforma zahajovaci rozvaha k 1. lednu VSEOBECNEINFORMACE V souladu s prislusnymi ustanovenimi zak. c. 125/2008 Sb., o pfemenach obchodnich spolecnosti a druzstev, ve zneni pozdejsich zmen a dodatku, byl vypracovan projekt rozdeleni odstepenim spolecnosti (dale jen,,rozdeleni" nebo,,projekt"), na jehoz zaklade a jehoz radnym schvalenim pfislusnymi organy dojde k pfechodu obchodniho jmeni vcetne prav a povinnosti z pracovnepravnich vztahu z rozdelovane spoleenosti 02 Czech Republic a.s. (dale jen,,rozdelovana spolecnost" nebo,,02 Czech Republic" nebo,,spolecnost") na nastupnickou spolecnost Ceska telekomunikacni infrastruktura a.s. (dale jen,,nastupnicka spolecnost" nebo,,cetin"). Pro forma zahajovaci rozvaha spoleenosti 02 Czech Republic a.s. byla sestavena na zaklade pfedpokladu, ze dojde ke schvaleni a zapisu rozdeleni do obchodniho rejstfiku. Pokud by nebylo toto rozdeleni schvaleno a zapsano do obchodniho rejstfiku, pfilozena pro forma zahajovaci rozvaha nebude platna a spoleenost 02 Czech Republic a.s. pfevezme jako pocatecni zustatky k 1. lednu 2015 sve koneene zustatky z ucetni zaverky k 31. prosinci Rozhodnym dnem Rozdeleni a dnem vzniku nove spolecnosti je 1. I eden Popis Rozdelovane spolecnosti Spolecnosvt 02 Czech Republic a.s. je akciova spolecnost zapsana v obchodnim rejstfiku, se sidlem v Ceske republice. Registrovane sidlo Spolecnosti je na adrese Za Brumlovkou 266/2 v ' Praha 4, , Ceska republika. Spolecnost je clenem Skupiny PPF (,,Skupina PPF") a Je vlastnena prostfednictvim spolecnosti PPF Arena 2 B.V. (,,PPF"). Rozdelovana spolecnost po Rozdeleni pfedstavuje nasledujici casti Rozdelovane spolecnosti Ude o hlavni Cinnosti, nejedna se o kompletni vycet aktivit): retailove obchodni aktivity (tj. vztahy s rezidentnimi a firemnimi zakazniky) a souvisejici hmotne a nehmotne aktiva a smluvni vztahy; inteligentni cast (tzv. Core) mobilni komunikacni site, vcetne mobilnich (1stfeden; licence na provozovani mobilni telekomunikacni site Akcie Spolecnosti jsou obchodovany na Burze cennych papiru Praha. Tato pro forma zahajovaci rozvaha byla dne 27. linora 2015 schvalena pfedstavenstvem ke zvefejneni.

6 02 Czech Republic a.s. Proforma zahajovaci rozvaha k 1. Iednu Popis Nastupnicke spolecnosti Spolecnost CETIN je akciova spolec~ost _se s_idlem v ~esk~ republice. Je clenem Sku,~iny PPF (,,Skupina PPF") aje vlastnena prostredmctv1m spolecnostl PPF Arena 2 B.V. (,,PPF ). Hlavni Cinnosti Nastupnicke spolecnosti je provoz fixni a mo~ilni site~ Siti ~e _m~~lena multiservisni pfistupova, agregacni a patefni infrastruktura, ktera zprostre~kovava v p~1stup zakazniku jinych operatoru k jejich fixnim a mobilnim hlasovym, datovym a video sluzbam. Upravy vlastniho kapitalu Rozdelovana spolecnost vydala akcie o jmenovite hodnote 87,- Kc a 1 akcii o jmenovite hodnote 870,- Kc. Rozdelovana spolecnost vlastni ke dni vyhotoveni Projektu kusu vlastnich akcii (dale jen,,vlastni akcie"). Jako soucast Rozdeleni Rozdelovana spolecnost snizi svuj dosavadni zakladni kapital ( 266a odst. 1 a odst. 2 ve spojeni s 110 odst. 2 zakona o pfemenach), pricemz dosavadni jmenovite hodnoty akcii Rozdelovane spolecnosti budou snizeny nasledujicim zpusobem: (a) jmenovita hodnota kazde akcie o dosavadni jmenovite hodnote 87,- Kc bude nove Cinit 10,- Kc a (b) jmenovita hodnota 1 akcie o dosavadni jmenovite hodnote 870,- Kc bude nove Cinit 100,- Kc. Ucelem snizeni zakladniho kapitalu je optimalizace struktury vlastniho kapitalu Rozdelovane spolecnosti po Rozdeleni tak, aby spolecnost mela do budoucna dostatecnou vysi fondu, ktere nejsou ucelove vazany. Vzhledem k tomu, ze: (a) pravni uprava, ktera se uplatni na snizeni zakladniho kapitalu Rozdelovane spolecnosti (zejmena 266a odst. 1 a odst. 2 ve spojeni s 110 odst. 2 a 3 zakona o pfemenach) nevylucuje mj. pouziti 521 zakona c. 90/2012 Sb., o obchodnich spolecnostech a druistvech (zakon o obchodnich korporacich) (dale jen,,zakon o obchodnich korporacich"), (b) ustanoveni 521 odst. 1 a 2 zakona o obchodnich korporacich vyfaduje, aby Rozdelovana spolecnost pouzila pfi snizeni zakladniho kapitalu nejprve vlastni akcie, ktere ma ve svem majetku, pficemz vyjimku by pfedstavovala mj. situace, kdy by tento postup nesplnil ucel snizeni zakladniho kapitalu, a ( c) pouziti vlastnich akcii Rozdelovane spolecnosti neni v rozporu s ucelem snizeni zakladniho kapitalu podle pfedchoziho bodu, Vlastni akcie budou pouzity pfi snizeni zakladniho kapitalu Rozdelovane spolecnosti. Vzhledem k vyse uvedenym skutecnostem bude jako soucast Rozdeleni zakladni kapital Rozdelovane spolecnosti snizen z dosavadni vyse mil. Kc na mil. Kc.

7 02 Czech Republic a.s. 7 Proforma zahajovaci rozvaha k I. lednu 2015 S castkou ve vysi mil. Kc odpovidajici celkovemu snizeni zakladniho kapitalu bude nalozeno nasledujicim zpusobem: (a) V souvislosti se snizenim zakladniho kapitalu Rozdelovane spolecnosti nebude akcionarum Rozdelovane spolecnosti vyplacena zadna castka. (b) Castka ve vysi mil. Kc odpovidajici sni:zeni jmenovitych hodnot akcii Rozdelovane spolecnosti bude zauctovana na ucet ostatnich kapitalovych fondu. (c) Vzhledem k tomu, ze Vlastni akcie jsou vlastnimi akciemi Rozdelovane spolecnosti, stanovi se nasledujici: (i) Pfislusna castka jejich odpovidajici souhrnne castce jejich jmenovitych hodnot, tj. 472 mil. Kc, nemuze byt vyplacena akcionarum Rozdelovane spolecnosti ani pfevedena na jiny ucet vlastniho kapitalu, ale bude 0 ni snizen stav uctu zakladniho kapitalu Rozdelovane spoleenosti. S touto castkou tudiz bude nalozeno pouze v ucetnim smyslu. (ii) Celkova pofizovaci cena, za kterou Rozdelovana spoleenost nabyla Vlastni akcie, cini mil Kc. 0 rozdil mezi pofizovaci cenou a souhrnnou jmenovitou hodnotou Vlastnich akcii - castku mil. Kc - bude snizeno emisni azio. (d) Snizenim zakladniho kapitalu a zrusenim Vlastnich akcii nedojde ke zmene vzajemnych pomeru podilu jednotlivych akcionafii v Rozdelovane spoleenosti. Snizeni zakladniho kapitalu nebude mit bezprostfedni dopad na prava akcionafii. V souladu s projektem Rozdeleni byl stanoven rovnomerny vymenny pomer akcii, tj. podil jednotlivych akcionaru Rozdelovane spoleenosti v Nastupnicke spolecnosti je stejny jako jejich podil v Rozdelovane spolecnosti ke dni rozdeleni, tj. dni zapisu Rozdeleni do obchodniho rejstfiku (dale jen,,den Rozdeleni"). Vymennym pomerem akcii ve smyslu 250 odst. 1 pism. c) zakona o pfemenach se rozumi to, kolik akcii Nastupnicke spolecnosti bude pfideleno k jedne akcii Rozdelovane spolecnosti (ve smyslu 290 odst. 1 pism. b) zakona o pfemenach). Rozdelovana spolecnost vydala akcie o jmenovite hodnote 87,- Kc a 1 akcii o jmenovite hodnote 870,- Kc. Kriterium pro pfideleni akcii Nastupnicke spolecnosti akcionarum Rozdelovane spolecnosti je takove, ze ke kazde akcii Rozdelovane spolecnosti o dosavadni jmenovite hodnote 87,- Kc byla pfidelena 1 akcie Nastupnicke spolecnosti. K akcii Rozdelovane spolecnosti o dosavadni jmenovite hodnote 870,- Kc by lo pfideleno 1 O akcii Nastupnicke spolecnosti.

8 02 Czech Republic a.s. Pro form a zahajovaci rozvaha k 1. ledn u Pfehled o upravach vlastniho kapitalu Rozdelovane spolecnosti: V milionech Kc Konecna ucetni zaverka Rozdelovane spoleenosti k 31. prosinci 2014 Zruseni vlastnich a kc ii Snizeni zakladniho kapitalu Odstepovana Proforma cast jmeni do zahajovaci Nastupnicke rozvaha k spolecnosti 1. lednu 2015 Zakladni kapital Ernisni azio Vlastni akcie Fondy Ostatni kapitalove fondy Nerozdeleny zisk I I 124 I Celkem Ostatni upravy rozvahy Ostatni polozky pro forma zahajovaci rozvahy Rozdelovane spolecnosti byly pfevzaty po odecteni aktiv a pasiv pfedstavujici odstepovanou cast jmeni z konecne ucetni zaverky Rozdelovane spoleenosti k 31. prosinci 2014 bez zmeny jejich vykazani. Pro forma zahajovaci rozvaha k 1. lednu 2015 Rozdelovane spolecnosti byla sestavena na zaklade principu zalozenych na Mezinarodnich standardech ucetniho vykaznictvi (IFRS) pfijatych EU.

9

10 Vyrok auditora Podle naseho nazoru pnlofona proforma zahajovaci rozvaha spolecnosti 02 Czech Republic a.s. je k 1. lednu 2015 sestavena ve vsech v)'znamnych ohledech v souladu s ucetnimi principy popsanymi v odstavci A Zakladni zasady komentai'e k zahajovaci rozvaze aplikovanymi v kontextu pfislusnych ustanoveni zakona c. 125/2008 Sb. o pi'emenach obchodnich spolecnosti a druzstev. Zdurazneni skutecnosti Upozomujeme na skutecnost uvedenou v bode VSeobecne informace komentafe k proforma zahajovaci rozvaze, kde je vysvetleno, Ze tato pro forma zahajovaci rozvaha spolecnosti 02 Czech Republic a.s. byla sestavena na zaklade pfedpokladu, Ze rozdeleni odstepenim bude schvaleno a zapsano do obchodniho rejstfiku. Pokud by nebylo toto rozdeleni odstepenim schvaleno a zapsano do obchodniho rejstfiku, pnlozena proforma zahajovaci rozvaha nebude platna a spolecnost 02 Czech Republic a.s. pfevezme jako pocatecni zustatky k 1. lednu 2015 sve koneene zustatky z ucetni zaverky k 31. prosinci Toto zdurazneni skutecnosti nepi'edstavuje v)'hradu. V Praze, dne 27. unora 2015 l1'ht ~ 1 &lv 4..~'i KPMG Ceska rejt'lika Audit, s.r.o. Evidencni cfslo 71!tr-?~ Ing. Petr Skoda Partner Evidencni cislo 1842

11 02 Czech Republic a.s. Proforma zahajovaci rozvaha k 1. lednu PRO FORMA ZAHAJOV A Ci ROZV AHA Sestavena k 1. lednu 2015 V milionech Kc AKTIVA Pozemky, budovy a zai'izeni Nehmotna aktiva lnvestice v dcei'inych a pi'idruzenych spoleenostech Ostatni fmancni aktiva Dlouhodoba aktiva Zasoby Pohledavky Penize a penefni ekvivalenty Befoa aktiva Aktiva celkem VLASTNI KAPIT AL A za V AZKY Zakladni kapital Emisni azio Nerozdeleny zisk a ostatni fondy Vlastni kapital Dlouhodobe financni zavazky Odlo:Zeny dal\ovy zavazek Dlouhodobe rezervy Ostatni dlou11odobe zavazky Dlouhodobe zavazky Kratkodobe financni zavazky Obchodni a j ine zavazky Splatny dai\ovy zavazek Kratkodobe rezervy Befoe zavazky Zavazky celkem Vlastni kapital a zavazky celkem Poznamka ledna I l Ucetnf zaverka byla schvalena pfedstavenstvem dne 27. tmora 2015 ajmenem Spoleenostiji podepsali: Tomas Budnik generalnf feditel ptldseda pr:f sta I J Petr Slovacek reditel, divize Infrastruktura a Velkoprodej

12 02 Czech Republic a.s. 12 Proforma zahajovaci rozvaha k I. lednu 2015 UCETNiPOSTUPY A Zakladni zasady Zakladni ucetni postupy pouzite pfi pfiprave proforma zahajovaci rozvahy jsou popsany nize. Tyto ucetni postupy byly aplikovany na vsechny dotcene oblasti, pokud neni uvedeno jinak. Pro forma zahajovaci rozvaha byla zpracovana dle projektu Rozdeleni a na zaklade principu zalozenych na Mezinarodnich standardech ucetniho vykaznictvi (dale jen,,ifrs") pfijatymi EU, s pfihlednutim k pofadavkum ceske ucetni legislativy vztahujici se k pro forma zahajovaci rozvaze. IFRS obsahuje standardy a interpretace schvalene Radou pro mezinarodni ucetni standardy (IASB) a Vyborem pro IFRS interpretace (IFRS IC). Pfiprava proforma zahajovaci rozvahy v souladu s vyse uvedenymi principy vyfaduje pouziti urcitych kritickych ucetnich odhadu. Odhady je take nezbytne pouzit pfi aplikaci ucetnich postupu Spolecnosti. Castky uvedene v teto pro forma zahajovaci rozvaze JSOU vykazany v milionech korun ceskych (mil. Kc), pokud neni uvedeno jinak. B Transakce v cizich menach Polozky obsazene v pro forma zahajovaci rozvaze Spolecnosti jsou oceneny menou, ktera nejlepe zobrazuje ekonomickou podstatu zasadnich udalosti a okolnosti tykajicich se Spolecnosti, to je v ceskych korunach, cozje funkcni mena i mena vykazovani Spolecnosti. Transakce v cizich menach j sou uctovany pfepoctene na funkcni menu s pouzitim denniho kurzu. Zisky a ztraty vyplyvajici z Uhrady techto transakci a z pfepoctu peneznich aktiv a pasiv v cizich menach jsou vykazovany ve vykazu zisku a ztraty, s vyjimkou transakci k zajisteni peneznich toku pfecenenych do ostatniho uplneho vysledku. Zustatky peneznich polozek v cizich menach se na konci roku pfeceiiuji kurzem platnym ke konci roku. Zustatky nepeneznich polozek, ktere jsou vedeny v historickych cenach vyjadfenych v cizi mene, se na konci roku nepfeceiiuji, ale vykafou se za pouziti smenneho kurzu k datu transakce. Nepenefoi polozky, ktere jsou vedeny v realne hodnote vyj:idfene v cizi mene, se vykafou za pouziti smenneho kurzu, ktery platil, kdyz byla tato hodnota urcena. C Pozemky, budovy a zafizeni Nemovitosti, stroje a zafizeni jsou prvotne zaznamenany v pofizovaci cene a nasledne jsou s vyjimkou pozemku vykazany v pofizovaci cene sni:zene o opravky a opravne polozky na snizeni hodnoty. Pozemky jsou nasledne zachyceny v pofizovaci cene snizene o opravne polozky na snizeni hodnoty. Nemovitosti, stroje a zafizeni nabyte pfi podnikovych kombinacich jsou uvedeny v pofizovacich cenach (ktere se rovnaji jejich realne hodnote k datu nabyti) snizenych o opravky a pfipadne opravne polozky na snizeni hodnoty.

13 02 Czech Republic a.s. Proforma zahajovaci rozvaha k I. lednu Pofizovaci cena nemovitosti, stroju a zafizeni zahrnuje veskere naklady, ktere pfimo souviseji s uvedenim jednotlivych polo:zek hmotnych aktiv do stavu umoziiujiciho pfedpokladane pouziti. Nasledne vydaje jsou uznany jako aktivum v kategoriich pozernky, budovy a zafizeni pouze v pfipade, ze je pravdepodobne, ze z nich bude mit Spolecnost budouci ekonomicky uzitek a pofizovaci naklady mohou byt spolehlive urceny. Vydaje na opravy a udr:zbu hmotnych aktiv jsou uctovany do nakladu v do be jejich vzniku. Hmotna aktiva, ktera se jiz nepouzivaji, nejsou urcena k prodeji a nepfinaseji zadny budouci ekonomicky prospech nebo jsou z jinych duvodu vyfazena, se z rozvahy vyfadi spolu s opravkami vztahujicimi se k tomuto majetku. Veskere ciste zisky (pfinosy) Ci ztraty vznikle v souvislosti s vyfazenim jsou uctovany do vysledku hospodafeni z provozni Cinnosti, tj. Cisty zisk ci ztrata je urcena jako rozdil mezi Cistym vynosem z vyfazeni/prodeje a vykazanou ucetni hodnotou aktiva. Hmotna aktiva, s v)'jimkou pozemku, jsou odpisovana rovnomerne pocmaje okamzikem jejich pfipravenosti k uzivani. Odpisovani se pferusuje k okamziku oductovani aktiva nebo je-li hmotne aktivum klasifikovano jako aktivum dr:zene k prodeji, a to k okamziku, ktery nastane drive. Odpisovani se nepferusuje, pokud je aktivum docasne v necinnosti nebo mimo aktivni provoz (v pfipade, ze neni plne odepsano ). Pfedpokladane do by zivotnosti jsou nasledujici: Pocet let Budovy ve vlastnictvi Spolecnosti Kabelova vedeni ajina souvisejici zafizeni Ustfedny a souvisejici zafizeni Ostatni dlouhodoby majetek max max. 25 max. 20 U pozernku se pfedpoklada neurcitelna zivotnost, a proto nejsou odpisovany. Zustatkove hodnoty a zivotnost aktiv jsou ke kazdemu rozvahovemu datu revidovany av pfipade potfeby upraveny. Pokud zustatkova hodnota aktiva pfesahuje jeho odhadovanou zpetne ziskatelnou hodnotu, je zustatkova hodnota aktiva snizena na jeho zpetne ziskatelnou. D Nehmotna aktiva Nehmotna aktiva Spolecnosti tvofi pocitaeovy software, goodwill, licence, zakaznicke baze a ocenitelna prava. PoCitaeovy software pfedstavuje pfedevsim externi naklady spojene s pofizenim informacnich systemu. Naklady spojene s vyvojem nebo opravami pocitaeovych programu jsou vykazovany jako naklady v <lobe jejich vzniku. Naklady na pocitaeovy

14 02 Czech Republic a.s. 14 Proforma zahajovaci rozvaha k 1. lednu 2015 software jsou odpisovany rovnomerne na zaklade pfedpokladane doby pouzitelnosti, obvykle po dobu jednoho roku az peti let. Ocenitelna prava jsou odepisovana po dobu, po kterou je Spolecnost muze vyuzivat. Nehmotna aktiva Spolecnosti nabyta pfi podnikovych kombinacich jsou uvedena v pofizovacich cenach (ktere se rovnaji jejich realne hodnote k datu nabyti) ponizenych o opravky a pfipadna snizeni hodnoty a jsou odepisovana metodou rovnomernych odpisu po dobu jejich pfedpokladane pouzitelnosti. Zakaznicke baze jsou odepisovany po dobu odpovidajici zb}'vajici prumerne <lobe zavazneho smluvniho vztahu nebo obdobi, po ktere jsou ucetni jednotkou vyuzitelne ke generovani budouciho ekonomickeho prospechu. Nakoupene licence jsou kapitalizovany a odpisovany rovnomerne po dobu platnosti licence, obvykle 15 az 20 let, pocinaje zahajenim provozu <lane site, zpusobem nejlepe odrazejicfm vyuziti ekonomickych pozitku plynoucich Spolecnosti z daneho aktiva. Nehmotna aktiva, ktera jsou identifikovana s neurcitelnou dobou zivotnosti, nejsou odepisovana, jsou vsak pfedmetem testovani na snizeni hodnoty. Goodwill vznikajicf pfi nakupu dcei'inych spolecnosti a podilu v pfidruzenych a spolecnych podnicfch pfedstavuje castku, 0 kterou pofizovacf cena pfevysuje realnou hodnotu Cistych nabytych aktiv. Goodwill neni odpisovan, ale je minimalne jednou roene testovan na snizeni hodnoty, popf. kdykoli pfi zjisteni indicii vedoucich ke snizeni jeho hodnoty. Zustatkove hodnoty, zbytkove hodnoty, urcitelnost Ci neurcitelnost zivotnosti aktiva a samotna zivotnost aktiv jsou ke kazdemu rozvahovemu datu provefovany, revidovany av pfipade potfeby prospektivne upraveny jako zmena ucetniho odhadu. Nehmotna aktiva, ktera se jiz nevyuzivaji a nepfinaseji fadny budouci ekonomicky prospech nebo jsou z jinych duvodu vyfazena, se z rozvahy vyfadi spolu s opravkami vztahujicfmi se k tomuto majetku Usou-li odepisovana). Veskere Ciste zisky ci ztraty vznikle v souvislosti s vyfazenim j sou uctovany do vysledku hospodafeni z provozni cinnosti, tj. cisty zisk ci ztrata je urcena jako rozdil mezi Cistym vynosem z vyfazeni/prodeje a vykazanou ucetni hodnotou aktiva. Nehmotna aktiva, s vyjimkou aktiv s neurcitelnou dobou zivotnosti, jsou odepisovana rovnomerne od okamziku jejich pfipravenosti k uzivani. Odepisovani se pferusuje k okamziku oductovani/vyfazeni aktiva nebo je-li nehmotne aktivum klasifikovano jako aktivum s neurcitelnou dobou zivotnosti nebo jako aktivum urcene k prodeji, a to k okamziku, ktery nastane drive. E Dlouhodoba aktiva klasifikovana jako aktiva urcena k prodeji Spoleenost v rozvaze oddelene vykazuje dlouhodoba aktiva (skupinu aktiv) urcena k prodeji, u kterych nedojde k navratnosti zustatkove hodnoty pokracujicfm uzivanim, ale spise prodejem. Takto klasifikovana aktiva (skupina aktiv) jsou k dispozici k okamzitemu prodeji v jejich aktualnim stavu a za podminek be:znych pro prodej techto aktiv (skupin aktiv), jejich prodej je vysoce pravdepodobny aje ocekavan v rozmezi jednoho roku.

15 02 Czech Republic a.s. 15 Proforma zahajovaci rozvaha k 1. lednu 2015 Spolecnost ocenuje dlouhodoba aktiva (skupinu aktiv) klasifikovana jako aktiva urcena k prodeji nizsi hodnotou ze zustatkove hodnoty a Ciste realizovatelne hodnoty. Od okamziku, kdy je aktivum klasifikovano jako aktivum urcene k prodeji a pfipadne pfeceneno, pfestane se odepisovat a sleduje se pouze snizeni jeho hodnoty. F Snizeni hodnoty aktiv Dojde-li v prubehu ucetniho obdobi nebo pfi roenim testovani goodwillu, nehmotnych aktiv s neurcitelnou dobou zivotnosti, popfipade nehmotnych aktiv dosud neuvedenych do uzivani k takovym udalostem nebo zmenam v odhadech, ktere naznacuji nebo mohou zpusobit, ze ucetni zustatkova hodnota aktiva muze pfevysit zpetne ziskatelnou hodnotu aktiva, je provefovano, zda nedoslo ke snizeni hodnoty majetku, stroju a zafizeni a ostatnich aktiv vcetne goodwillu a nehmotneho majetku. Ztrata v dusledku snizeni hodnoty je vykazana ve vysi rozdilu, o ktery zustatkova hodnota aktiva pfevysuje jeho zpetne ziskatelnou hodnotu. Zpetne ziskatelna hodnota je vyssi z ciste prodejni ceny aktiva a jeho hodnoty z uzivani. Pro ucely posouzeni sni:zeni hodnoty jsou aktiva slufovana do skupin na nejnizsim stupni, pro ktery je mo:zne samostatne identifikovat penezni toky (penezotvome jednotky). Ztrata ze snizeni hodnoty je uznana do nakladu tehdy, kdy je dosazena. Ztrata ze snizeni hodnoty uznana v pfedchozich obdobich u aktiva, vyjma goodwillu, se rusi tehdy a jen tehdy, kdyz doslo ke zmenam v odhadech pouzitych pro stanoveni zpetne ziskatelne castky aktiva od te doby, co byla naposledy uznana ztrata ze snizeni hodnoty. Jde-li 0 takovy pfipad, ucetni hodnota aktiva se zvysi na jeho zpetne ziskatelnou castku. Tato zvysena hodnota nesmi pfevysit ucetni hodnotu snizenou o odpisy, ktera by byla stanovena, pokud by se nevykazala zadna ztrata ze sni:zeni hodnoty aktiva v predchozich letech. Takoveto zruseni je uznano jako snizeni nakladu ve vykazu zisku a ztraty v obdobi, ve kterem bylo dosazeno. Spolecnost minimalne ke kazdemu rozvahovemu dni zhodnoti, zda existuje naznak, ze ztrata ze snizeni hodnoty, ktera byla uznana pro majetek v predchozich obdobich, jiz nadale neexistuje nebo se mohla snizit nebo zvysit. G Investice a ostatni financni aktiva Spolecnost klasifikuje sva financni aktiva do nasledujicich kategorii: financni aktiva preceiiovana na realnou hodnotu s dopadem do vykazu zisku a ztraty, investice dr:zene do splatnosti, livery a pohledavky a realizovatelna finaneni aktiva. Financni aktiva ziskana pfedevsim za ucelem vytvafeni zisku z kratkodobych cenovych fluktuaci jsou klasifikovana jako financni aktiva preceiiovana na realnou hodnotu s dopadem do vykazu zisku a ztraty a jsou zahrnuta do kratkodobych aktiv. lnvestice s pevnym terminem splatnosti, u kterych ma vedeni Spoleenosti umysl a schopnost drzet je do splatnosti, jsou klasifikovany jako investice drzene do splatnosti a jsou zahmuty do be:znych nebo do dlouhodobych aktiv v zavislosti na obdobi, ve kterem probehne jejich vyporadani.

16 02 Czech Republic a.s. 16 Proforma zahajovacf rozvaha k 1. lednu 2015 Uvery a pohledavky jsou aktiva s pevnymi nebo urcitelnymi platbami, ktera nejsou obchodovana na verejnem trhu. Takovato aktiva jsou vedena v zustatkove hodnote za pou:ziti metody efektivnich urokovych sazeb a jsou zahrnuta do beznych nebo do dlouhodobych aktiv v zavislosti na obdobi, ve kterem probehne jejich vyporadani. Financni aktiva, ktera ma Spolecnost v umyslu dr:zet po dobu neurcitou, avsak ma mo:znost je prodat z duvodu reseni likvidity nebo zmeny urokove sazby, jsou klasifikovana jako realizovatelna financni aktiva; tyto investice jsou zahrnuty do polozky dlouhodobych aktiv, pokud vedeni nema vyslovny zamer dr:zet je po dobu kratsi nez 12 mesicu od rozvahoveho dne nebo pokud neni nutne je prodat s diem zvysit pracovni kapital. V takovem pfipade jsou zahrnuty do kratkodobych aktiv. Veskere nakupy a prodeje financnich aktiv se vykazuji k datu sjednani obchodu, tedy k datu, ke kteremu se Spolecnost zavaze dane aktivum koupit nebo prodat. Pofizovaci cena zahrnuje vsechny transakcni naklady. Financni aktiva precenovana na realnou hodnotu s dopadem do vykazu zisku a ztraty a realizovatelna financni aktiva jsou nasledne vedena v realne hodnote, zatimco investice drzene do splatnosti jsou vedeny v zf1statkove hodnote za pou:ziti metody efektivnich fuokovych sazeb. Realizovane a nerealizovane zisky a ztraty vyplyvajici ze zmen realne hodnoty financnich aktiv precenovanych na realnou hodnotu s dopadem do vykazu zisku a ztraty se uctuji do vykazu zisku a ztraty v obdobi, v nemz nastanou. Naproti tomu nerealizovane zisky a ztraty vyplyvajici ze zmen realne hodnoty realizovatelnych financnich aktiv se uctuji do ostatniho uplneho vysledku v obdobi, v nemz nastanou. Z ostatniho uplneho vysledku jsou preuctovany do vykazu zisku a ztraty az v okamziku oductovani pfislufoeho realizovatelneho financniho aktiva nebo k okamziku, kdy se uctuje 0 snizeni hodnoty financniho aktiva. Snizeni hodnoty finanenich aktiv Financni aktiva nebo skupiny financnich aktiv jsou minimalne jednou roene k rozvahovemu dni testovany na snizeni hodnoty. (1) Aktiva vedena v amortizovane hodnote Pokud udalosti naznacuji, ze doslo ke ztratam ze snizeni hodnoty u pujcek a pohledavek nebo u investic dr:zenych do doby splatnosti vedenych v amortizovane hodnote, vyse ztraty je stanovena jako rozdil mezi ucetni zustatkovou hodnotou aktiva a aktualni hodnotou ocekavanych budoucich financnich toku diskontovanych puvodni efektivni urokovou sazbou aktiva. ucetni zustatkova hodnota aktiva je snizena bud' pfimo, nebo prostrednictvim uctu opravnych polozek. Vyse ztraty je zohlednena ve v)'kazu zisku a ztraty. Pokud v nasledujicim obdobi ztrata ze snizeni hodnoty aktiv klesne a pokies objektivne souvisi s udalosti, ke ktere doslo az pote, co bylo snizeni hodnoty aktiv zauctovano, snizeni hodnoty aktiv se oductuje. Oductovani se zohledni ve vykazu zisku a ztraty, maximalne vsak v takovem rozsahu, aby zustatkova cena financniho aktiva neprevysila ucetnf amortizovanou cenu ke dni oductovani.

17 02 Czech Republic a.s. 17 Proforma zahajovaci rozvaha k 1. lednu 2015 U pohledavek z obchodniho styku se snifoje jejich hodnota v pfipade, ze existuje objektivni dukaz (napr. pravdepodobnost nesplaceni) a Spolefoost nebude schopna vymoci vsechny dlu:zne castky za puvodnich podminek fakturace. Ucetni hodnota pohledavky je snizena pomoci opravne polozky. Takto snizena hodnota pohledavky je oductovana, pokud jsou pohledavky identifikovany jako nevymahatelne nebo jsou prodany. (2) Realizovatelna aktiva Dojde-li ke sni:zeni hodnoty realizovatelneho financniho aktiva, kumulovana ztrata, ktera byla vykazovana v minulych letech (ztrata v dusledku preceneni na realnou hodnotu) v ostatnim l'.1plnem vysledku, je oductovana z ostatniho uplneho vysledku do vykazu zisku a ztraty i v pfipade, ze financni aktivum nebylo oductovano. Hodnota kumulativni ztraty zuctovane z ostatniho uplneho vysledku do vykazu zisku a ztraty by mela tvofit rozdil mezi pofizovaci hodnotou (ocistenou o pfipadne splatky, umofeni) a aktualni realnou hodnotou bez pfipadneho snizeni hodnoty drive uznaneho ve v)'kazu zisku a ztraty. Pokud v nasledujicim obdobi ztrata ze snizeni hodnoty dluhovych aktiv klesne a pokies objektivne souvisi s udalosti, ke ktere doslo az pote, co bylo snizeni hodnoty dluhovych aktiv zauctovano, storno snizeni hodnoty dluhovych aktiv se oductuje do vykazu zisku a ztraty. Oductovani financnich aktiv Financni aktivumje oductovano, pokud: a) zanikla prava na financni toky v souvislosti s aktivem, b) Spolecnost ma pravo na financni toky Ze vsechny tyto toky bude povinna bezodkladne pfevest tfeti strane, v souvislosti s aktivem, ale da se pfedpokladat, v ramci zvlastniho ujednani (,,pass-through") c) Spolecnost pfevedla sva prava na pene:zni toky z financnich aktiv a pfitom bud' v podstatne mife pfevedla vsechna rizika a odmeny plynouci z financnich aktiv, anebo rizika a odmeny ani nepfevedla, ani v podstatne mire nepodr:zela, ale prevedla kontrolu nad financnim aktivem. H Leasing Urceni, zda se smlouva t)'ka pronajmu, je zalo:zeno na ekonomicke podstate smlouvy pfi jejim vzniku nebo na tom, zda je plneni smlouvy zavisle na uzivani specifickeho aktiva nebo aktiv a smluvne se pfevadi pravo na uzivani aktiva. Leasing, u nejz vyznamnou cast rizik a vyhod vyplyvajicich z vlastnictvi nese pronajimatel, je klasifikovan jako operativni leasing. Platby provedene v ramci operativniho leasingu se uctuji do vykazu zisku a ztraty rovnomerne po celou dobu trvani leasingu.

18 02 Czech Republic a.s. 18 Proforma zahajovaci rozvaha k 1. lednu 2015 Dojde-li k pfedeasnemu ukonceni operativniho leasingu, jsou veskere penalizacni platby pofadovane pronajimatelem za pfedeasne ukonceni zuctovany k tizi nakladu v obdobi, ve kterem k ukonceni operativniho leasingu doslo. Leasing pozernku, budov a zafizeni, pfi nemz Spolecnost nese v podstate vsechna rizika a vyhody vyplyvajici z vlastnictvi, je klasifikovan jako financni leasing. Financni leasing se aktivuje v realne hodnote najateho majetku na pocatku doby leasingu nebo, je-li nizsi, v soueasne hodnote minimalnich leasingovych plateb. Kazda platba leasingu je alokovana mezi zavazky a financni naklady tak, aby bylo dosazeno konstantni urokove miry. Odpovidajici zavazky z najmu se po odecteni financnich nakladu zahrnuji do ostatnich dlouhodobych zavazku (v zavislosti na splatnosti). Urokovy prvek finanenich nakla<lu se uctuje k tizi vykazu zisku a ztraty po celou dobu leasingu tak, aby bylo dosazeno konstantni urokove miry ze zbyvajiciho zustatku zavazku. I Zasoby Zasoby se vykazuji v nizsi ze dvou hodnot: v pofizovaci cene nebo v ciste realizovatelne hodnote. Pofizovaci cena zahrnuje cenu porizeni a naklady spojene s pofizenim zasob (dopravne, clo, pojisteni). Zasoby jsou oceneny vazenym aritmetickym prumerem. Cista realizovatelna hodnota je odhadem obvykle prodejni ceny, snizene o naklady na dokonceni a prodejni naklady. J Pohledavky Obchodni pohledavky se vykazuji v nominalni hodnote snizene o opravnou polozku zohlediiujici snizeni hodnoty pohledavek. Opravna polozka je tvofena tehdy, jestlize Spolecnost na zaklade objektivnich dukazu usoudi, ze pohledavka nebude uhrazena v souladu s platebnimi podminkami. Vyse opravne polozky vyjadfuje rozdil mezi ucetni hodnotou a zpetne ziskatelnou hodnotou, vyjadfenou jako soueasna hodnota budoucich peneinich toku diskontovana puvodni urokovou sazbou dostupnou srovnatelnym dluznikum. Penezni toky spojene s kratkodobymi pohledavkami nejsou obvykle diskontovany. Vyse opravne polozky je zohlednena ve vykazu zisku a ztraty. K Penize a penezni ekvivalenty Penize a penezni ekvivalenty se v rozvaze oceiiuji pofizovaci cenou. Pro ucely pfehledu 0 peneznich tocich zahrnuji penize a peneini ekvivalenty hotovost v pokladne, zustatky na bankovnich t'.1ctech, kratkodobe vklady a likvidni financni investice s tfimesicni nebo kratsi lhutou splatnosti a jsou ocisteny 0 zaporne zustatky kontokorentnich uctu. v rozvaze jsou zustatky bankovnich kontokorentnich uctu zachyceny v beinych zavazcich v polozce 0very a kontokorentni ucty.

19 02 Czech Republic a.s. Proforma zahajovaci rozvaha k 1. lednu L Financnizavazky Overy jsou vykazovany k datu porizeni v pfijate protihodnote sni:zene o transakc~i naklady. v nasledujicich obdobich jsou uvery vykazany v amortizovane hodnote za pouz1ti metody efektivni urokove miry; jakekoli rozdily mezi vynosy ocistenymi o transakcni naklady a umofenou hodnotou jsou vykazany ve vykazu zisku a ztraty v pfislusnem obdobi. Overy jsou klasifikovany jako kratkodobe zavazky, pokud Spolecnost nema bezpodminecne pravo splatit uver za vice jak 12 mesicu po rozvahovem dni. Vypujcni naklady souvisejici s uvery pouzivanymi k financovani pofizeni a vystavby zpusobilych aktiv jsou aktivovany v prubehu obdobi, ktere je potfebne pro dokonceni a pfipravu daneho aktiva k jeho naslednemu uzivani. Ostatni uroky jsou uctovany pfimo do nakladu. M Splatna a odlozena daii Splatna daii.ova pohledavka a zavazek kalkulovane za be:zne nebo pfedchozi obdobi jsou vykazovany v hodnote ocekavaneho plneni od spravce dane nebo placene spravci dane. Pro kalkulaci dane jsou pouzity daiiove sazby a uplatnena pravni ustanoveni, ktera jsou platna nebo vydana k datu ucetni zaverky v pfislusne zemi. Dan z pfijmu tykajici se polozek vykazovanych v ostatnim uplnem vysledku je zahrnuta v ostatnim uplnem vysledku, nikoli ve v)'kazu zisku a ztraty. Odlozena dan je vypoctena s pouzitim zavazkove metody uplatnene na vsechny docasne rozdily vznikle mezi danovou hodnotou majetku a zavazku a jejich ucetni zustatkovou hodnotou vykazovanou v ucetni zaverce. Odlozena dan je vypoctena s pouzitim schvalenych danovych sazeb a pravnich ustanoveni, ktera budou ucinna v dobe, kdy dojde k realizaci aktiva nebo vyrovnani zavazku. Hlavnf doeasne rozdily vyplyvaji z rozdilu mezi danovou a ucetni zustatkovou hodnotou dlouhodobeho hmotneho majetku, smzeni hodnoty pohledavek a zasob, dai1ove neodpocitatelnych rezerv, nevyuzitych danovych ztrat a z rozdilu mezi realnou hodnotou nabytych cistych aktiv souvisejicich s akvizicemi ajejich danovymi zaklady. Odlozena danova pohledavka se uznava u vsech odecitatelnych pfechodnych rozdilu v rozsahu, v jakem je pravdepodobne, :le zdanitelny zisk, proti kteremu se bude moci vyuzit odecitatelny pfechodny rozdil, bude dosazen. Spolecnost uctuje o danovych dopadech transakci a udalosti shodnym zpusobem jako o samotnych transakcich a udalostech. Danove dopady z transakci a udalosti, ktere jsou zuctovany pfimo ve vysledku hospodafeni, jsou zuctovany ve vysledku hospodafeni. Danove dopady z transakci a udalosti, ktere jsou zuctovany ve vlastnim kapitalu, jsou tez z(1ctovany ve vlastnim kapitalu. Obdobne, uznani odlozene danove pohledavky a zavazku pfi podnikove kombinaci ovlivnuje hodnotu goodwillu.

20 02 Czech Republic a.s. Pro forma zahajovaci rozvaha k 1. lednu Odlozena daiiova pohledavka a zavazek jsou vzajemne zapocteny v pfi~ad~: ze )e, dle zak?n~ mozne zapocist daiiove aktivum a zavazek, a pokud odlozene dane podlehajl stejnemu spravc1 dane. Stejne ustanoveni je uplatneno i pro vzajemny zapocet be:zne daiiove pohledavky a zavazku. N Zamestnanecke pozitky (1) Duchodove pojisteni a penzijni pfipojisteni Spolecnost hradi pravidelne odvody do statniho rozpoctu k financovani statniho duchodoveho pojisteni s vyuzitim sazeb platnych v prubehu obdobi na zaklade hrubych mezd. Odvody do statniho rozpoctu k financovani statniho duchodoveho pojisteni odpovidaji planu definovanych pfispevku. Spolecnost nema zadne dodatecne naklady s timto pojistenim po uskutecneni platby. Naklady souvisejici s odvody jsou zuctovany ve vykazu zisku a ztraty ve stejnem obdobi jako vyplata mezd a platu, ke ktere se vztahuji. Spoleenost take poskytuje svym zamestnanclim penzijni pfipojisteni formou plateb pojist'ovnam v ramci platneho penzijniho planu. Tyto naklady jsou uctovany do vykazu zisku a ztraty v obdobi, ke kteremu se vztahuji. Spoleenost nema zadne dodateene naklady s timto pojistenim po uskutecneni platby. (2) Odstupne Odstupne se vztahuje na zamestnance, jejichz pracovni pomer je pfedcasne ukoncen ze zakonem stanovenych duvodu. Spolecnost uctuje o rezerve na odstupne, pokud je zavazana k ukonceni pracovniho pomeru vybranych zamestnancu v souladu se schvalenym detailnim planem bez realne moznosti jeho zruseni. Odstupne splatne v dobe delsi nez 12 mesicu je diskontovano na soueasnou hodnotu. Spolecnost v ak nema zadne zavazky z odstupneho splatne v dobe delsi nez 12 mesicu po rozvahovem dni. (3) Odmeny Spolecnost uctuje o odmenach zamestnancum vztahujicich se k danemu ucetnimu obdobi v souladu s ocekavanym plnenim cilu Spolecnosti zohledi1ujicich vybrane klieove charakteristiky hospodafeni, jako jsou obrat nebo volne hotovostni toky po upravach. Spolecnost zauctuje rezervu na odmeny v pfipadech, kdy je k nim smluvne zavazana, nebo pokud be:zna minula praxe vytvafi soueasny zavazek. 0 Rezervy Rezervy jsou tvoreny v pfipadech, kdy Spolecnost bude v budoucnosti nucena hradit soueasny zavazek aje mozne spolehlive odhadnout vysi odtoku prosfredku nezbytnych k vypofadani tohoto zavazku. Pokud Spoleenost ocekava nahradu nakladu, napfiklad na zaklade pojistne smlouvy, vykazuje se takova nahrada jako samostatne aktivum, av ak pouze v pfipade, ze realizace nahrady je prakticky jista.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Účetní závěrka za

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: I : Mestansky ˇˇ pivovar v Policce, ˇ a.s. Pivovarska 151, 572 14 Policka ˇ 6112344 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z

Více

Zkouška IFRS specialista 21. 6. 2013 Řešení

Zkouška IFRS specialista 21. 6. 2013 Řešení 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 5. 2013 Bodové hodnocení tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (20 650 + 4 650 + 200 + 500 50 výp. (i)) 25 950 1,5 Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2010 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2010 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2010 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Účetní závěrka za

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Konsolidovaná Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2010 sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví

Konsolidovaná Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2010 sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví 05 Konsolidovaná Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2010 sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví 05 Konsolidovaná Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2010 sestavená

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2011 sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví

Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2011 sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví za rok končící 31. prosince 2011 sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví 06 Výše investic dosáhla 5,621 miliardy korun. Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2011 sestavená

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2011 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2011 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2011 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica Czech Republic, a.s. Účetní závěrka za rok

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2008

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2008 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2008 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Konsolidovaná

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

35 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009

35 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 35 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 K 1. lednu 2008 podnik Liška pořídil 630 000 akcií podniku Králík od dřívějších akcionářů tohoto podniku,

Více

SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2011 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ. Telefónica Czech Republic, a.s. Konsolidovaná

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

02 INFORMOVANI O EKONOMICKE SITUACI (NEBANKY)

02 INFORMOVANI O EKONOMICKE SITUACI (NEBANKY) 2 INFORMOVANI O EKONOMICKE SITUACI (NEBANKY) 2_1 Bilancni aktiva (v tis. Kc) Netto A B 3 Rozvahova aktiva celkem 1 22 33 1. Pokladni hotovost 2 1 859 2. Statni bezkuponove dluhopisy a ostatni cenne papiry

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv

UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv Definice: Ztráta ze snížení hodnoty aktiva částka, o kterou zůstatková cena aktiva převyšuje jeho zpětně získatelnou částku. Zpětně získatelná částka

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Oce ovací rozdíl k nabytému majetku

Oce ovací rozdíl k nabytému majetku Společnost NOTA a.s. má tři závody. Jeden z nich, závod 03 je místně odloučen, má relativně samostatnou činnost, v níž se poslední dobou projevují rizika nejistot dalšího vývoje oboru, v němž tento závod

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom,

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00272884 Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31.

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. PROSINCE 2005 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Obsah ROZVAHA...3 VÝKAZ

Více

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i)

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i) Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 (a) Společnost Alfa dne 1. 4. 2012 pořídila 60% podíl ve společnosti Beta. Pořizovací cena této investice se skládá z 12 500 tis. Kč splatných

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 16.4.2014 10:54:48 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 653497 Obec Vysokov Vysokov čp. 108, 547 01 Vysokov sestavený k 31.12.2013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253570 Název: Informace podle 7 odst. 3 zakona Obec Milavce Ucetni

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312013 IČO: 00857891 Název: Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Sídlo: Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

Příloha.txt. Příloha účetní závěrky

Příloha.txt. Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo

Více