35 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "35 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009"

Transkript

1 35 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 K 1. lednu 2008 podnik Liška pořídil akcií podniku Králík od dřívějších akcionářů tohoto podniku, a zaplatil za ně celkem Vlastní kapitál podniku Králík k tomuto datu byl následující: Základní kapitál, nominální hodnota akcie 5 Kč Kapitálové fondy Nerozdělený zisk Králík Výkazy o finanční situaci obou podniků k 31. prosinci 2008 jsou uvedeny níže: Liška Králík Pozemky, budovy a zařízení Dlouhodobý nehmotný majetek Finanční investice Dlouhodobá aktiva Zásoby Pohledávky Peníze v bance Celkem aktiva Vlastní kapitál a fondy: Kmenové akcie 5 Kč kus Kapitálové fondy Fond z přecenění finanční investice Nerozdělené zisky Vlastní kapitál Bankovní úvěry Závazky Dividendy Daně ze zisku Závazky celkem Celkem vlastní kapitál a závazky Poznámky: (i) Reálné hodnoty aktiv a závazků podniků Králík byly k datu akvizice podnikem Liška přibližně stejné jako jejich účetní hodnoty, s následujícími výjimkami. Jeden z pozemků držený podnikem Králík měl k 31. prosinci 2007 reálnou hodnotu o 420 vyšší než byla jeho účetní hodnota. Následně v roce 2008 byl tento pozemek prodán se ziskem 10. Podnik Králík je registrovaným vlastníkem ochranné známky Zoubky, pod kterou prodává své výrobky. Tuto ochrannou známku vytvořil vlastní činností, a proto nebyla ve výkazu o finanční situaci podniku Králík k datu akvizice vykázána. Reálná hodnota této ochranné známky byla k 1. lednu 2008 stanovena na 360 odkazem na ceny obdobných známek dostupných na trhu. Odhadovaná zbývající doba použitelnosti ochranné známky, daná zejména plánovaným výrobním programem podniků Králík a Liška, je do konce roku Skupina odepisuje dlouhodobá nehmotná aktiva rovnoměrně časově. (ii) Reálná hodnota nekontrolního podílu v podniku Králík k 1. lednu 2008 byla Skupina Liška vykazuje plný goodwill, tedy i tu část goodwillu, která je přiřaditelná nekontrolním podílům. ZADÁNÍ

2 36 (iii) Podnik Liška klasifikoval finanční investici v podniku Králík jako drženou k prodeji (realizovatelné finanční aktivum) přeceňované na reálnou hodnotu přes vlastní kapitál. Podnik Liška nevlastní jiné finanční investice než podíl v podniku Králík. (iv) V roce 2008 došlo mezi podniky Liška a Králík k následujícím obchodním transakcím: (v) (vi) (vii) Podnik Králík vyúčtoval poplatek za užívání ochranné známky Zoubky podniku Liška v celkové výši 500. Obvyklá marže z poskytování služeb podniku Králík je 15 %. Podnik Liška odeslal dílčí úhradu poplatku ve výši 50 ze svého bankovního účtu před koncem prosince 2008, na bankovní účet podniku Králík byla tato částka připsána počátkem ledna Podnik Liška prodal zboží podniku Králík celkem za 660. Z tohoto zboží měl podnik Králík k 31. prosinci 2008 stále na skladě část ve své pořizovací ceně 90. Podnik Liška vykazuje přirážku k nákladům obvyklou u tohoto druhu zboží 20 %. Zboží v hodnotě dalších 100 (v prodejní ceně podniku Liška) bylo odesláno podniku Králík na konci prosince 2008 a dorazilo do skladu podniku Králík na začátku ledna 2009 společně se související fakturou. Vzájemné zůstatky pohledávek / závazků mezi podniky Liška a Králík k 31. prosinci 2008 byly následující: Liška Králík Pohledávka Závazek K 1. lednu 2008 prodal podnik Liška podniku Králík jeden ze svých výrobních strojů za 980. Pořizovací cena stroje byl 1 260, stroj byl pořízen v polovině roku 2006 a jeho tenkrát odhadovaná doba použitelnosti byla 9 let. Při prodeji byla doba použitelnosti stroje přehodnocena na 7 let od data prodeje. Skupina odepisuje dlouhodobá hmotná aktiva rovnoměrně časově podle počtu měsíců užívání v daném účetním období. Dne 30. dubna 2008 bylo na valné hromadě podniku Liška rozhodnuto o vyplacení dividend ze zisku za rok končící 31. prosince 2007 ve výši (viii) Dne 30. listopadu 2008 bylo na valné hromadě podniku Králík rozhodnuto o vyplacení zálohových dividend ze zisku za rok končící 31. prosince 2008 ve výši 600. Tyto dividendy nebyly k 31. prosinci 2008 podniku Liška zatím vyplaceny. (ix) K 31. prosinci 2008 bylo při přípravě konsolidované účetní závěrky provedeno posouzení zůstatkové hodnoty goodwillu z pořízení podniku Králík, a nebylo identifikováno žádné snížení hodnoty tohoto neodepisovaného aktiva. (a) Připravte konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Liška k 31. prosinci 2008 (neuvažujte odloženou daň; zaokrouhlujte na celé tisíce Kč). (20 bodů) (b) Popište stručně pravidla pro eliminaci vnitroskupinových transakcí při přípravě konsolidovaného výkazu o úplném výsledku, a uveďte, jaké může mít eliminace transakce ve výkazu o úplném výsledku v běžném účetním období dopad na následující účetní období. (5 bodů) IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 6/2009

3 37 Část B POUZE TŘI z otázek v této části musejí být zodpovězeny 2 Následující údaje byly převzaty z předvahy podniku Kulíšek k 31. prosinci 2008: Výnosy (pozn. (i)) Zaplacená mimořádná splátka leasing (pozn. (iv)) Smlouva o zhotovení (pozn. (v)) Nemovitosti, zařízení a vybavení pořizovací cena (pozn. (iii)) Oprávky k nemovitosti, zařízení a vybavení Obchodní pohledávky Zásoby k (pozn. (ii)) Peníze v bance Odložená daň (pozn. (vii)) Dlouhodobý bankovní úvěr Rezerva na soudní spor (pozn. (vi)) 100 Závazky z obchodního stylu Kmenové akcie Kč/ kus Vyplacené dividendy Nerozdělené zisky k Nakoupené zásoby Výrobní náklady Distribuční náklady Administrativní náklady Finanční výnosy a náklady Daň ze zisku splatná (pozn. (vii)) Následující poznámky se vztahují k výše uvedeným údajům z předvahy a popisují případné úpravy, které je nutné vhodně promítnout do účetní závěrky podniku Kulíšek k 31. prosinci Částky jsou v, pokud není uvedeno jinak. (i) Výnosy Podnik Kulíšek prodal dne 30. června 2008 výrobek (výrobní přípravek) za celkovou prodejní cenu , tato částka je obsažena ve výnosech podniku Kulíšek za rok končící 31. prosince Tento výrobek bude jeho kupující používat po dobu jeho odhadované životnosti 6 let. Podle prodejní smlouvy má podnik Kulíšek povinnost poskytovat kupujícímu dvouletý servis nad rámec běžné záruky; za tento servis nebude kupující nic platit. Pokud by si kupující tento výrobek zakoupil bez dvouletého servisu, byla by jeho prodejní cena pouze Z poskytování dvouletého servisu by podnik Kulíšek měl obvykle roční výnosy (ii) Zásoby Hodnota zásob na skladě podniku Kulíšek k 31. prosinci 2008 byla V této částce nejsou promítnuty zásoby, které podnik Kulíšek na konci prosince 2008 nakoupil u svého zahraničního dodavatele v celkové hodnotě 570, a které byly přijaty na sklad až na začátku ledna Podle dodacích podmínek byly zásoby dne 30. prosince 2008 vyzvednuty u zahraničního dodavatele smluvním dopravcem podniku Kulíšek, čímž byl potvrzen přechod vlastnictví a rizika s těmito zásobami spojenými. Faktura za zásoby ani faktura od dopravce v odhadované výši 30, nebyly ve výše uvedené předvaze promítnuty. (iii) Nemovitosti, zařízení a vybavení Pořizovací cena Oprávky k 31. prosinci 2007 Nemovitosti Zařízení a vybavení Odpisy veškerého dlouhodobého hmotného majetku jsou vykazované na řádku Náklady na prodané výrobky. Zařízení a vybavení je odepisováno rovnoměrně po dobu 8 let; žádná z položek zařízení a vybavení nebyla k 31. prosinci 2008 plně odepsaná. V průběhu roku 2008 podnik Kulíšek nepořídil ani nevyřadil žádné zařízení nebo vybavení. ZADÁNÍ

4 38 Odepisovatelná položka nemovitostí má pořizovací cenu , a je odepisována rovnoměrně po dobu odhadované životnosti 40 let. K 1. listopadu 2008 vedení podniku Kulíšek rozhodlo o prodeji celé nemovitosti. Odhadovaná tržní cena nemovitosti k datu rozhodnutí o prodeji byla a náklady na realizaci prodeje byly odhadnuty na 250. Vedení podniku ihned po rozhodnutí o prodeji nabídlo nemovitost na trhu za , a za tuto cenu byla nakonec nemovitost v polovině ledna 2009 prodána. Skutečné náklady na prodej dosáhly výše 250. (iv) Leasing Od 1. července 2008 začal podnik Kulíšek používat nemovitost pořízenou formou leasingu. Leasing je správně klasifikován jako operativní. Doba trvání leasingu je 20 let od data zahájení užívání nemovitostí, a k tomuto datu podnik uhradit pronajímateli první, mimořádnou splátku Pravidelné měsíční splátky nájemného jsou správně vykázány jakou součást výrobních nákladů v předvaze podniku Kulíšek. (v) Smlouva o zhotovení Dne 1. ledna 2008 zahájil podnik Kulíšek výstavbu výrobního zařízení pro jednoho ze svých zákazníků. Pevná cena sjednaná za tuto smlouvu je a odhadovaná doba výstavby zařízení je dva roky. K datu zahájení výstavby podniku Kulíšek pořídil vybavení za a materiál za tis. Kč, které budou použity pouze na této zakázce. Obě tyto částky jsou vykázány ve výše uvedené předvaze. Na zakázku byly rovněž vynaloženy náklady na zaměstnance ve výši 150 měsíčně v průběhu celého roku Tyto náklady na zaměstnance jsou v předvaze k 31. prosinci 2008 vykázány správně jako součást výrobních nákladů. Dne 1. ledna 2009 podnik Kulíšek pořídil další materiál výhradně pro tuto zakázku za Podle aktuálního rozpočtu zakázky budou v roce 2009 měsíční náklady na zaměstnance pracující na této zakázce dosahovat 120 ; toto jsou jediné další náklady, které budou vynaloženy na dokončení zakázky. Vybavení pořízené k použití na zakázce nebude mít k 31. prosinci 2009 žádnou zbytkovou hodnotu. V prosinci 2008 podnik Kulíšek obdržel první dílčí platbu od zákazníka ve výši ; tato částka je v předvaze za rok končící 31. prosince 2008 vykázána na řádku Výnosy. Vedení podniku Kulíšek odhaduje, že smlouva o zhotovení je k 31. prosinci 2008 z poloviny dokončena. (vi) Soudní spor Jeden z bývalých zaměstnanců podnik Kulíšek před koncem roku 2008 zažaloval o odškodnění z titulu neoprávněného ukončení pracovního poměru v celkové výši 250. Podle názoru právníků podniku je na základě minulých zkušeností s podobnými soudními spory přibližně 60% pravděpodobnost, že podnik Kulíšek soudní spor vyhraje. Vedení podniku s názorem právníků souhlasí, ale 40% pravděpodobnost prohry přesto považuje za dostatečnou pro tvorbu rezervy na odškodnění ve výši 100 (40 % x 250 ). (vii) Daň ze zisku Dne 30. června 2008 podnik Kulíšek uhradil daňovou povinnost za rok končící 31. prosince Zůstatek na řádku Daň ze zisku splatná představuje zůstatek po zaplacení této výsledné daňové povinnosti. Odhadovaný závazek z titulu splatné daně ze zisku za rok končící 31. prosince 2008 je Zůstatek odložené daně v předvaze je nutné upravit o vliv změny přechodných zdanitelných rozdílů za rok 2008 ve výši 780 (částka po vynásobení daňovou sazbou 25 %). Připravte v souladu s IFRS na základě dostupných informací: (a) výkaz o finanční situaci k 31. prosinci 2008, (b) výkaz o úplném výsledku za rok končící 31. prosince Pozn.: Komentář k účetní závěrce není požadován, zaokrouhlujte na celé tisíce Kč. (11 bodů) (14 bodů) IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 6/2009

5 3 Při přípravě účetní závěrky za rok končící 31. prosince 2008 dostal asistent finančního ředitele podniku Sokol za úkol připravit podklady pro posouzení možného znehodnocení některých položek dlouhodobých hmotných a nehmotných aktiv podniku v souladu s pravidly standardu IAS 36 Snížení hodnoty aktiv. Výsledkem jeho práce je zpráva, ze které jsou níže uvedené výňatky: (i) (ii) (iii) (iv) Jedním ze zkoumaných aktiv je budova, ve které sídlí ředitelství naší společnosti. Jedinou činností generující příjmy, která se v této budově provozuje, je prodej potravin v podnikové jídelně. Příjem z prodeje potravin po dobu odhadované zbývající doby použitelnosti budovy je v porovnání s její zůstatkovou účetní hodnotou velmi malý, takže mi z výpočtu hodnoty z užívání této nemovitosti vyšla ztráta ze snížení hodnoty Reálnou hodnotu budovy po odečtení nákladů na její prodej nebylo možné zjistit, protože budova se nachází uprostřed našeho výrobního závodu, a proto není možné jí samostatně prodat. (4 body) U jednoho z výrobních zařízení jsme k 31. prosinci 2006 vykázali ztrátu ze snížení hodnoty ve výši 940 (původní pořizovací cena zařízení byla 4 320, odhadovaná doba použitelnosti 8 let od data pořízení dne 1. dubna 2004, odpisy vykazované rovnoměrně měsíčně, nulová odhadovaná zbytková hodnota, snížení hodnoty nemělo vliv na dobu použitelnosti). Zpětně získatelná částka tohoto výrobního zařízení je k 31. prosinci 2008 určena ve výši tis. Kč. Jakou částku tedy můžu navrhnout jako zrušení dříve vykázané ztráty ze snížení hodnoty tohoto aktiva, celých 940? (7 bodů) Mezi posuzovaným dlouhodobými nehmotnými aktivy našeho podniku je i ochranná známka Orlíček, kterou jsme pořídili před několika lety převzetím jiného menšího podniku. Tato ochranná známka není odepisovaná, protože nejsme schopni spolehlivě určit její odhadovanou dobu použitelnosti. Zpětně získatelná částka této ochranné známky byla naposledy zjišťována k 30. listopadu 2006, a k tomuto datu významně převyšovala jeho zůstatkovou účetní hodnotu. K 30. listopadu 2007 bylo pouze konstatováno, že situace se od předchozího roku nezměnila k horšímu, a žádné další výpočty prováděny nebyly. K této položce mám dva dotazy: a. Proč nebylo posouzení zpětně získatelné částky ochranné známky prováděno k 31. prosinci, což je datum účetní závěrky našeho podniku? b. Je možné i v letošním roce neprovádět podrobný propočet zpětně získatelné částky ochranné známky, když se opět situace od předchozího roku nezměnila k horšímu? (5 bodů) Největším oříškem při výpočtu hodnoty z užívání je pro mě výrobní linka, kterou jsme pořídili před několika lety. Od technického ředitele jsem dostal značné množství informací, a nejsem si jistý, jestli a jak mám všechny do tohoto výpočtu zahrnout. a. V horizontu několika let se například plánuje významná modernizace tohoto zařízení, která by měla nejenom zvýšit jeho kapacitu, ale i prodloužit jeho odhadovanou zbývající dobu použitelnosti. Mám do výpočtu hodnoty z užívání tuto akci promítnout, a případně jakým způsobem? b. Údaje o příjmech z prodeje produktů vyráběných na tomto zařízení, jsou uvedené jak v dnešních cenách, tak i v cenách upravených o budoucí odhadovanou inflaci. Které z cen mám použít? c. Toto výrobní zařízení jsme pořídili na úvěr, který je splatný v pravidelných ročních splátkách s poslední splátkou na konci roku Mám do výdajů při výpočtu hodnoty z užívání promítnout splátky tohoto úvěru? d. K tomu, abychom na výrobním zařízení mohli vyrábět produkty, jsme museli pořídit licenci od zahraničního dodavatele. Licence je odepisovaná po dobu použitelnosti stroje, mám tyto odpisy promítnout do výpočtu hodnoty z užívání? A jak je to vlastně při výpočtu hodnoty z užívání s odpisy výrobního zařízení jako takového? (9 bodů) Navrhněte vhodné ošetření výše uvedených transakcí a položek, které jsou pro podnik Sokol významné, v souladu s IFRS, pokud je dle vašeho názoru odlišné od jejich ošetření asistentem finančního ředitele podniku, a zodpovězte jeho dotazy. Váš návrh doplňte vhodnými odkazy na relevantní pravidla standardů a interpretací, a případně i výpočty souvisejících částek (bodové hodnocení je uvedeno u každé dílčí otázky). 39 ZADÁNÍ

6 40 4 (a) Jednou z oblastí, které se věnuje standard IAS 17 Leasingy, je prodej a zpětný leasing. Uveďte pravidla, předepsaná tímto standardem, pro vykázání prodeje a zpětného finančního a operativního leasingu. (11 bodů) (b) Podnik Sysel vlastnil delší dobu několik strojů, které se z finančních důvodů rozhodl ke dni 1. ledna 2008 prodat a pronajmout zpět. Níže jsou uvedeny podrobnosti o každém z prodaných a zpětně pronajatých strojů: (i) Stroj 1 Zůstatková účetní hodnota prvního stroje k 1. lednu 2008 byla Stroj byl k tomuto datu prodán za a pronajat zpět formou finančního leasingu na pět let, tedy do 31. prosince Tato doba představuje odhadovanou zbývající dobu použitelnosti stroje. Úhrada od protistrany byla připsána na účet podniku Sysel během tří dnů od prodeje v plné výši. Podnik Sysel bude hradit pravidelné roční splátky ve výši 525 vždy k 31. prosinci zpětně. Implicitní úroková sazba tohoto leasingu je 12,7 % p.a. (ii) Stroj 2 Zůstatková účetní hodnota druhého stroje k 1. lednu 2008 byla Stroj byl k tomuto datu prodán za a pronajat zpět formou operativního leasingu na čtyři roky. Úhrada od protistrany byla připsána na účet podniku Sysel během tří dnů od prodeje v plné výši. Pravidelné měsíční nájemné, splatné po celou dobu trvání leasingu, je 30. Podnik Sysel si nechal zpracovat expertní ocenění reálné hodnoty tohoto stroje k 31. prosinci 2007, a tato hodnota byla určena na (iii) Stroj 3 Zůstatková účetní hodnota třetího stroje k 1. lednu 2008 byla Stroj byl k tomuto datu prodán za 920 a pronajat zpět formou operativního leasingu na čtyři roky. Úhrada od protistrany byla připsána na účet podniku Sysel během tří dnů od prodeje v plné výši. Pravidelné měsíční nájemné, splatné po celou dobu trvání leasingu, je 25. Tuto částku se podařilo vedení podniku Sysel s kupcem stroje vyjednat ve výši o 3,5 nižší, než by bylo tržní nájemné za tento stroj placené jiným subjektům. Podnik Sysel si nechal zpracovat expertní ocenění reálné hodnoty tohoto stroje k 31. prosinci 2007, a tato hodnota byla určena na Určete částky, které budou vykázány ve výkazu o finanční situaci a výkazu o úplném výsledku podniku Sysel k a za rok končící 31. prosince 2008 pro každou z výše uvedených položek podle pravidel standardu IAS 17 Leasingy (neuvažujte odloženou daň). (14 bodů) IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 6/2009

7 41 5 Výkaz o úplném výsledku podniku Zajíc za rok končící 31. prosince 2008: Výnosy (pozn. (i)) Náklady na prodané výkony (pozn. (ii)) Hrubý zisk Distribuční náklady Administrativní náklady Finanční náklady (pozn. (iii)) Zisk před zdaněním Náklad na daň ze zisku Zisk za účetní období Výkaz o finanční situaci podniku Zajíc k 31. prosinci: Aktiva Pozemky, budovy a zařízení (pozn. (ii)) Nehmotná aktiva vývoj (pozn. (ii)) Dlouhodobá aktiva Zásoby Obchodní pohledávky Peníze a peněžní ekvivalenty Krátkodobá aktiva Aktiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Fond z přecenění Nerozdělený zisk (pozn. (vii)) Vlastní kapitál celkem Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry (pozn. (iii) a (iv) Odložená daň (pozn. (v)) Výnosy příštích období: Výnosy (pozn. (i)) Státní dotace (pozn. (ii)) Dlouhodobé závazky celkem Krátkodobé závazky Obchodní a ostatní závazky (pozn. (vi)) Dlouhodobé úvěry - krátkodobá část Výnosy příštích období: Výnosy (pozn. (i)) Státní dotace (pozn. (ii)) Krátkodobé závazky celkem Vlastní kapitál a závazky celkem Následující poznámky se vztahují k výše uvedeným výkazům podniku Zajíc. Částky jsou v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. (i) Výnosy ZADÁNÍ

8 42 Podnik Zajíc poskytuje svým zákazníkům komplexní služby po delší časový úsek, zahrnující více jak jedno účetní období. Proto je část výnosů podniku časově rozlišována ve výkazu o finanční situaci jedná se o časově rozlišené výnosy, již obdržené či obdržitelné v budoucnu od zákazníků, které zatím nebyly vykázány jako výnosy v běžném či minulých účetních obdobích. (ii) Dlouhodobá aktiva Na řádku Náklady na prodané výkony jsou zahrnuty odpisy budov a zařízení ve výši V průběhu účetního období podnik prodal zařízení v zůstatkové účetní hodnotě za Ztráta z prodeje zařízení byla rovněž vykázána na řádku Náklady na prodané výkony, ale není součástí výše zmíněných odpisů. Náklady na prodané výkony byly sníženy o z titulu výnosů ze státních dotací. V průběhu účetního období podnik Zajíc přecenil nemovitosti a na přeceněnou hodnotu, která byla o vyšší, než zůstatková účetní hodnota nemovitosti k danému datu. Tato částka, po odečtení související odložené daně, byla promítnuta ve vlastním kapitále na řádku Fond z přecenění. V průběhu účetního období podnik Zajíc pořídil stroj formou finančního leasingu v pořizovací ceně , který k datu převzetí správně vykázal v této hodnotě na řádku Pozemky, budovy a zařízení. Odpisy nehmotných aktiv, pořízených formou vlastního vývoje, za běžné účetní období činily (iii) Finanční náklady Dne 1. ledna 2008 podnik Zajíc získal dlouhodobý úvěr, splatný za pět let. Částka přijatého úvěru činila ; úroky ve výši jsou splatné ročně zpětně a podnik danou částku k 31. prosinci 2008 uhradil. Do výkazu o úplném výsledku byly promítnuty finanční náklady ve výši , vypočítané pomocí efektivní úrokové míry ze zůstatkové hodnoty úvěru. Se získáním úvěru měl podnik Zajíc transakční náklady, které správně promítl do zůstatkové účetní hodnoty dlouhodobého úvěru ve výkazu o finanční situaci a do finančních nákladů ve výkazu o úplném výsledku. (iv) Dlouhodobé závazky 31. prosince prosince 2007 Dlouhodobý úvěr (pozn. (iii)) Dlouhodobá část leasingového závazku (v) Odložená daň 31. prosince prosince 2007 Z přecenění nemovitosti Z ostatních zdanitelných přechodných rozdílů (vi) Obchodní a ostatní závazky 31. prosince prosince 2007 Obchodní závazky Splatný daňový závazek Krátkodobá část leasingového závazku (vii) Rozdělení zisku Na valné hromadě podniku Zajíc, konané dne 25. června 2008, bylo schváleno rozdělení zisku ve výši Připravte výkaz o peněžních tocích podniku Zajíc za rok končící 31. prosince 2008 ve formátu požadovaném standardem IAS 7 Výkazy o peněžních tocích. Použijte nepřímou metodu výpočtu peněžních toků z provozní činnosti. IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 6/2009

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i)

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i) Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 (a) Společnost Alfa dne 1. 4. 2012 pořídila 60% podíl ve společnosti Beta. Pořizovací cena této investice se skládá z 12 500 tis. Kč splatných

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Podnik TinTin dne 31.8.2006 pořídil 750 tisíc akcií podniku Béďa, za které podnik TinTin uhradil dřívějším akcionářům tohoto podniku 5 600 tis.

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Společnost Alfa pořídila dne 1. 4. 2013 15% podíl ve společnosti Beta za 1 700 tis. Kč. Následně společnost Alfa dne 31. 10. 2013 pořídila dalších 45 % akcií společnosti Beta, za které uhradila 7 500

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH v ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 13 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista ČÍSLO ADEPTA Celkem bodů HODNOCENÍ Hodnocení zkoušky prospěl(a)

Více

68 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2011

68 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2011 68 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2011 Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Společnosti Alfa pořídila dne 1. 10. 2008 za 7 250 tis. Kč 60% podíl ve společnosti Beta. K tomuto

Více

Výkaz o úplném výsledku za rok končící 31. 12. 2011 Alfa Beta

Výkaz o úplném výsledku za rok končící 31. 12. 2011 Alfa Beta Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Společnost Alfa dne 1. 1. 2010 pořídila 45% podíl ve společnosti Beta za 3 500. Následně dne 1. 7. 2010 společnost Alfa pořídila dalších 15

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA12/2009

IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA12/2009 141 ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2009 1 (a) Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Ene za rok končící 31. 12. 2009 tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (19 460 + 27 540 640 1 300 výpočet (ii))

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Zkouška IFRS specialista 21. 6. 2013 Řešení

Zkouška IFRS specialista 21. 6. 2013 Řešení 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 5. 2013 Bodové hodnocení tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (20 650 + 4 650 + 200 + 500 50 výp. (i)) 25 950 1,5 Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011

191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011 191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011 1 (a) Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa za rok končící 31. 10. 2011 tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (227 650 + 237 450 1 450 výpočet

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. 1 (a) Konsolidovaná rozvaha skupiny Babočka k 30.6.2008 tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (8 540 + 12 870 + 2 106 výpočet (ii)) 23 516 Dlouhodobý nehmotný majetek (660 + 210) 870 Dlouhodobá aktiva 24

Více

1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 12. 2011 Bodové hodnocení

1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 12. 2011 Bodové hodnocení 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 12. 2011 Bodové hodnocení Aktiva tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (16 480 + 14 200 + 800 (výpočet (i) + 1 480 (výpočet (i)) 32 960 1,5

Více

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. 12. 2010 INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. 12. 2010 INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. 12. 2010 INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31. 12. 2010 OBSAH: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Výkaz o úplném výsledku Výkaz změn vlastního kapitálu Výkaz peněžních toků Příloha

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE IFRS ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2009

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE IFRS ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2009 SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE IFRS A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2009 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro akcionáře společnosti Pražská energetika, a.s. Se sídlem: Na Hroudě 1492/4, Praha 10,

Více

International GAAP Holdings Limited Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007

International GAAP Holdings Limited Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007 Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007 Vzorová účetní závěrka společnosti je určena k ilustraci požadavků Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) na vykazování a zveřejňování. Tato

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU ŽPSV a.s. Třebízského 207 687 24 Uherský Ostroh Roční nekonsolidovaná účetní závěrka Řádná účetní závěrka zpracovaná k 31. prosinci 2014 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2012

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2012 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2012 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2012 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU ŽPSV, a.s. Třebízského 207 687 24 Uherský Ostroh Roční konsolidovaná účetní závěrka zpracovaná k 31. prosinci 2014 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního

Více

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31.

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. PROSINCE 2005 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Obsah ROZVAHA...3 VÝKAZ

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31. 12. 2012 OBSAH: Konsolidovaný výkaz o finanční situaci Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu

Více

Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3

Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 ENERGOAQUA, a.s. Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3 2. Historie a současný vývoj mateřské společnosti a konsolidačního celku

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31. 12. 2014 OBSAH: Konsolidovaný výkaz o finanční situaci Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát a ostatního úplného výsledku Konsolidovaný

Více

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ŮČETNÍHO

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2014 Index KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více