35 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "35 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009"

Transkript

1 35 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 K 1. lednu 2008 podnik Liška pořídil akcií podniku Králík od dřívějších akcionářů tohoto podniku, a zaplatil za ně celkem Vlastní kapitál podniku Králík k tomuto datu byl následující: Základní kapitál, nominální hodnota akcie 5 Kč Kapitálové fondy Nerozdělený zisk Králík Výkazy o finanční situaci obou podniků k 31. prosinci 2008 jsou uvedeny níže: Liška Králík Pozemky, budovy a zařízení Dlouhodobý nehmotný majetek Finanční investice Dlouhodobá aktiva Zásoby Pohledávky Peníze v bance Celkem aktiva Vlastní kapitál a fondy: Kmenové akcie 5 Kč kus Kapitálové fondy Fond z přecenění finanční investice Nerozdělené zisky Vlastní kapitál Bankovní úvěry Závazky Dividendy Daně ze zisku Závazky celkem Celkem vlastní kapitál a závazky Poznámky: (i) Reálné hodnoty aktiv a závazků podniků Králík byly k datu akvizice podnikem Liška přibližně stejné jako jejich účetní hodnoty, s následujícími výjimkami. Jeden z pozemků držený podnikem Králík měl k 31. prosinci 2007 reálnou hodnotu o 420 vyšší než byla jeho účetní hodnota. Následně v roce 2008 byl tento pozemek prodán se ziskem 10. Podnik Králík je registrovaným vlastníkem ochranné známky Zoubky, pod kterou prodává své výrobky. Tuto ochrannou známku vytvořil vlastní činností, a proto nebyla ve výkazu o finanční situaci podniku Králík k datu akvizice vykázána. Reálná hodnota této ochranné známky byla k 1. lednu 2008 stanovena na 360 odkazem na ceny obdobných známek dostupných na trhu. Odhadovaná zbývající doba použitelnosti ochranné známky, daná zejména plánovaným výrobním programem podniků Králík a Liška, je do konce roku Skupina odepisuje dlouhodobá nehmotná aktiva rovnoměrně časově. (ii) Reálná hodnota nekontrolního podílu v podniku Králík k 1. lednu 2008 byla Skupina Liška vykazuje plný goodwill, tedy i tu část goodwillu, která je přiřaditelná nekontrolním podílům. ZADÁNÍ

2 36 (iii) Podnik Liška klasifikoval finanční investici v podniku Králík jako drženou k prodeji (realizovatelné finanční aktivum) přeceňované na reálnou hodnotu přes vlastní kapitál. Podnik Liška nevlastní jiné finanční investice než podíl v podniku Králík. (iv) V roce 2008 došlo mezi podniky Liška a Králík k následujícím obchodním transakcím: (v) (vi) (vii) Podnik Králík vyúčtoval poplatek za užívání ochranné známky Zoubky podniku Liška v celkové výši 500. Obvyklá marže z poskytování služeb podniku Králík je 15 %. Podnik Liška odeslal dílčí úhradu poplatku ve výši 50 ze svého bankovního účtu před koncem prosince 2008, na bankovní účet podniku Králík byla tato částka připsána počátkem ledna Podnik Liška prodal zboží podniku Králík celkem za 660. Z tohoto zboží měl podnik Králík k 31. prosinci 2008 stále na skladě část ve své pořizovací ceně 90. Podnik Liška vykazuje přirážku k nákladům obvyklou u tohoto druhu zboží 20 %. Zboží v hodnotě dalších 100 (v prodejní ceně podniku Liška) bylo odesláno podniku Králík na konci prosince 2008 a dorazilo do skladu podniku Králík na začátku ledna 2009 společně se související fakturou. Vzájemné zůstatky pohledávek / závazků mezi podniky Liška a Králík k 31. prosinci 2008 byly následující: Liška Králík Pohledávka Závazek K 1. lednu 2008 prodal podnik Liška podniku Králík jeden ze svých výrobních strojů za 980. Pořizovací cena stroje byl 1 260, stroj byl pořízen v polovině roku 2006 a jeho tenkrát odhadovaná doba použitelnosti byla 9 let. Při prodeji byla doba použitelnosti stroje přehodnocena na 7 let od data prodeje. Skupina odepisuje dlouhodobá hmotná aktiva rovnoměrně časově podle počtu měsíců užívání v daném účetním období. Dne 30. dubna 2008 bylo na valné hromadě podniku Liška rozhodnuto o vyplacení dividend ze zisku za rok končící 31. prosince 2007 ve výši (viii) Dne 30. listopadu 2008 bylo na valné hromadě podniku Králík rozhodnuto o vyplacení zálohových dividend ze zisku za rok končící 31. prosince 2008 ve výši 600. Tyto dividendy nebyly k 31. prosinci 2008 podniku Liška zatím vyplaceny. (ix) K 31. prosinci 2008 bylo při přípravě konsolidované účetní závěrky provedeno posouzení zůstatkové hodnoty goodwillu z pořízení podniku Králík, a nebylo identifikováno žádné snížení hodnoty tohoto neodepisovaného aktiva. (a) Připravte konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Liška k 31. prosinci 2008 (neuvažujte odloženou daň; zaokrouhlujte na celé tisíce Kč). (20 bodů) (b) Popište stručně pravidla pro eliminaci vnitroskupinových transakcí při přípravě konsolidovaného výkazu o úplném výsledku, a uveďte, jaké může mít eliminace transakce ve výkazu o úplném výsledku v běžném účetním období dopad na následující účetní období. (5 bodů) IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 6/2009

3 37 Část B POUZE TŘI z otázek v této části musejí být zodpovězeny 2 Následující údaje byly převzaty z předvahy podniku Kulíšek k 31. prosinci 2008: Výnosy (pozn. (i)) Zaplacená mimořádná splátka leasing (pozn. (iv)) Smlouva o zhotovení (pozn. (v)) Nemovitosti, zařízení a vybavení pořizovací cena (pozn. (iii)) Oprávky k nemovitosti, zařízení a vybavení Obchodní pohledávky Zásoby k (pozn. (ii)) Peníze v bance Odložená daň (pozn. (vii)) Dlouhodobý bankovní úvěr Rezerva na soudní spor (pozn. (vi)) 100 Závazky z obchodního stylu Kmenové akcie Kč/ kus Vyplacené dividendy Nerozdělené zisky k Nakoupené zásoby Výrobní náklady Distribuční náklady Administrativní náklady Finanční výnosy a náklady Daň ze zisku splatná (pozn. (vii)) Následující poznámky se vztahují k výše uvedeným údajům z předvahy a popisují případné úpravy, které je nutné vhodně promítnout do účetní závěrky podniku Kulíšek k 31. prosinci Částky jsou v, pokud není uvedeno jinak. (i) Výnosy Podnik Kulíšek prodal dne 30. června 2008 výrobek (výrobní přípravek) za celkovou prodejní cenu , tato částka je obsažena ve výnosech podniku Kulíšek za rok končící 31. prosince Tento výrobek bude jeho kupující používat po dobu jeho odhadované životnosti 6 let. Podle prodejní smlouvy má podnik Kulíšek povinnost poskytovat kupujícímu dvouletý servis nad rámec běžné záruky; za tento servis nebude kupující nic platit. Pokud by si kupující tento výrobek zakoupil bez dvouletého servisu, byla by jeho prodejní cena pouze Z poskytování dvouletého servisu by podnik Kulíšek měl obvykle roční výnosy (ii) Zásoby Hodnota zásob na skladě podniku Kulíšek k 31. prosinci 2008 byla V této částce nejsou promítnuty zásoby, které podnik Kulíšek na konci prosince 2008 nakoupil u svého zahraničního dodavatele v celkové hodnotě 570, a které byly přijaty na sklad až na začátku ledna Podle dodacích podmínek byly zásoby dne 30. prosince 2008 vyzvednuty u zahraničního dodavatele smluvním dopravcem podniku Kulíšek, čímž byl potvrzen přechod vlastnictví a rizika s těmito zásobami spojenými. Faktura za zásoby ani faktura od dopravce v odhadované výši 30, nebyly ve výše uvedené předvaze promítnuty. (iii) Nemovitosti, zařízení a vybavení Pořizovací cena Oprávky k 31. prosinci 2007 Nemovitosti Zařízení a vybavení Odpisy veškerého dlouhodobého hmotného majetku jsou vykazované na řádku Náklady na prodané výrobky. Zařízení a vybavení je odepisováno rovnoměrně po dobu 8 let; žádná z položek zařízení a vybavení nebyla k 31. prosinci 2008 plně odepsaná. V průběhu roku 2008 podnik Kulíšek nepořídil ani nevyřadil žádné zařízení nebo vybavení. ZADÁNÍ

4 38 Odepisovatelná položka nemovitostí má pořizovací cenu , a je odepisována rovnoměrně po dobu odhadované životnosti 40 let. K 1. listopadu 2008 vedení podniku Kulíšek rozhodlo o prodeji celé nemovitosti. Odhadovaná tržní cena nemovitosti k datu rozhodnutí o prodeji byla a náklady na realizaci prodeje byly odhadnuty na 250. Vedení podniku ihned po rozhodnutí o prodeji nabídlo nemovitost na trhu za , a za tuto cenu byla nakonec nemovitost v polovině ledna 2009 prodána. Skutečné náklady na prodej dosáhly výše 250. (iv) Leasing Od 1. července 2008 začal podnik Kulíšek používat nemovitost pořízenou formou leasingu. Leasing je správně klasifikován jako operativní. Doba trvání leasingu je 20 let od data zahájení užívání nemovitostí, a k tomuto datu podnik uhradit pronajímateli první, mimořádnou splátku Pravidelné měsíční splátky nájemného jsou správně vykázány jakou součást výrobních nákladů v předvaze podniku Kulíšek. (v) Smlouva o zhotovení Dne 1. ledna 2008 zahájil podnik Kulíšek výstavbu výrobního zařízení pro jednoho ze svých zákazníků. Pevná cena sjednaná za tuto smlouvu je a odhadovaná doba výstavby zařízení je dva roky. K datu zahájení výstavby podniku Kulíšek pořídil vybavení za a materiál za tis. Kč, které budou použity pouze na této zakázce. Obě tyto částky jsou vykázány ve výše uvedené předvaze. Na zakázku byly rovněž vynaloženy náklady na zaměstnance ve výši 150 měsíčně v průběhu celého roku Tyto náklady na zaměstnance jsou v předvaze k 31. prosinci 2008 vykázány správně jako součást výrobních nákladů. Dne 1. ledna 2009 podnik Kulíšek pořídil další materiál výhradně pro tuto zakázku za Podle aktuálního rozpočtu zakázky budou v roce 2009 měsíční náklady na zaměstnance pracující na této zakázce dosahovat 120 ; toto jsou jediné další náklady, které budou vynaloženy na dokončení zakázky. Vybavení pořízené k použití na zakázce nebude mít k 31. prosinci 2009 žádnou zbytkovou hodnotu. V prosinci 2008 podnik Kulíšek obdržel první dílčí platbu od zákazníka ve výši ; tato částka je v předvaze za rok končící 31. prosince 2008 vykázána na řádku Výnosy. Vedení podniku Kulíšek odhaduje, že smlouva o zhotovení je k 31. prosinci 2008 z poloviny dokončena. (vi) Soudní spor Jeden z bývalých zaměstnanců podnik Kulíšek před koncem roku 2008 zažaloval o odškodnění z titulu neoprávněného ukončení pracovního poměru v celkové výši 250. Podle názoru právníků podniku je na základě minulých zkušeností s podobnými soudními spory přibližně 60% pravděpodobnost, že podnik Kulíšek soudní spor vyhraje. Vedení podniku s názorem právníků souhlasí, ale 40% pravděpodobnost prohry přesto považuje za dostatečnou pro tvorbu rezervy na odškodnění ve výši 100 (40 % x 250 ). (vii) Daň ze zisku Dne 30. června 2008 podnik Kulíšek uhradil daňovou povinnost za rok končící 31. prosince Zůstatek na řádku Daň ze zisku splatná představuje zůstatek po zaplacení této výsledné daňové povinnosti. Odhadovaný závazek z titulu splatné daně ze zisku za rok končící 31. prosince 2008 je Zůstatek odložené daně v předvaze je nutné upravit o vliv změny přechodných zdanitelných rozdílů za rok 2008 ve výši 780 (částka po vynásobení daňovou sazbou 25 %). Připravte v souladu s IFRS na základě dostupných informací: (a) výkaz o finanční situaci k 31. prosinci 2008, (b) výkaz o úplném výsledku za rok končící 31. prosince Pozn.: Komentář k účetní závěrce není požadován, zaokrouhlujte na celé tisíce Kč. (11 bodů) (14 bodů) IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 6/2009

5 3 Při přípravě účetní závěrky za rok končící 31. prosince 2008 dostal asistent finančního ředitele podniku Sokol za úkol připravit podklady pro posouzení možného znehodnocení některých položek dlouhodobých hmotných a nehmotných aktiv podniku v souladu s pravidly standardu IAS 36 Snížení hodnoty aktiv. Výsledkem jeho práce je zpráva, ze které jsou níže uvedené výňatky: (i) (ii) (iii) (iv) Jedním ze zkoumaných aktiv je budova, ve které sídlí ředitelství naší společnosti. Jedinou činností generující příjmy, která se v této budově provozuje, je prodej potravin v podnikové jídelně. Příjem z prodeje potravin po dobu odhadované zbývající doby použitelnosti budovy je v porovnání s její zůstatkovou účetní hodnotou velmi malý, takže mi z výpočtu hodnoty z užívání této nemovitosti vyšla ztráta ze snížení hodnoty Reálnou hodnotu budovy po odečtení nákladů na její prodej nebylo možné zjistit, protože budova se nachází uprostřed našeho výrobního závodu, a proto není možné jí samostatně prodat. (4 body) U jednoho z výrobních zařízení jsme k 31. prosinci 2006 vykázali ztrátu ze snížení hodnoty ve výši 940 (původní pořizovací cena zařízení byla 4 320, odhadovaná doba použitelnosti 8 let od data pořízení dne 1. dubna 2004, odpisy vykazované rovnoměrně měsíčně, nulová odhadovaná zbytková hodnota, snížení hodnoty nemělo vliv na dobu použitelnosti). Zpětně získatelná částka tohoto výrobního zařízení je k 31. prosinci 2008 určena ve výši tis. Kč. Jakou částku tedy můžu navrhnout jako zrušení dříve vykázané ztráty ze snížení hodnoty tohoto aktiva, celých 940? (7 bodů) Mezi posuzovaným dlouhodobými nehmotnými aktivy našeho podniku je i ochranná známka Orlíček, kterou jsme pořídili před několika lety převzetím jiného menšího podniku. Tato ochranná známka není odepisovaná, protože nejsme schopni spolehlivě určit její odhadovanou dobu použitelnosti. Zpětně získatelná částka této ochranné známky byla naposledy zjišťována k 30. listopadu 2006, a k tomuto datu významně převyšovala jeho zůstatkovou účetní hodnotu. K 30. listopadu 2007 bylo pouze konstatováno, že situace se od předchozího roku nezměnila k horšímu, a žádné další výpočty prováděny nebyly. K této položce mám dva dotazy: a. Proč nebylo posouzení zpětně získatelné částky ochranné známky prováděno k 31. prosinci, což je datum účetní závěrky našeho podniku? b. Je možné i v letošním roce neprovádět podrobný propočet zpětně získatelné částky ochranné známky, když se opět situace od předchozího roku nezměnila k horšímu? (5 bodů) Největším oříškem při výpočtu hodnoty z užívání je pro mě výrobní linka, kterou jsme pořídili před několika lety. Od technického ředitele jsem dostal značné množství informací, a nejsem si jistý, jestli a jak mám všechny do tohoto výpočtu zahrnout. a. V horizontu několika let se například plánuje významná modernizace tohoto zařízení, která by měla nejenom zvýšit jeho kapacitu, ale i prodloužit jeho odhadovanou zbývající dobu použitelnosti. Mám do výpočtu hodnoty z užívání tuto akci promítnout, a případně jakým způsobem? b. Údaje o příjmech z prodeje produktů vyráběných na tomto zařízení, jsou uvedené jak v dnešních cenách, tak i v cenách upravených o budoucí odhadovanou inflaci. Které z cen mám použít? c. Toto výrobní zařízení jsme pořídili na úvěr, který je splatný v pravidelných ročních splátkách s poslední splátkou na konci roku Mám do výdajů při výpočtu hodnoty z užívání promítnout splátky tohoto úvěru? d. K tomu, abychom na výrobním zařízení mohli vyrábět produkty, jsme museli pořídit licenci od zahraničního dodavatele. Licence je odepisovaná po dobu použitelnosti stroje, mám tyto odpisy promítnout do výpočtu hodnoty z užívání? A jak je to vlastně při výpočtu hodnoty z užívání s odpisy výrobního zařízení jako takového? (9 bodů) Navrhněte vhodné ošetření výše uvedených transakcí a položek, které jsou pro podnik Sokol významné, v souladu s IFRS, pokud je dle vašeho názoru odlišné od jejich ošetření asistentem finančního ředitele podniku, a zodpovězte jeho dotazy. Váš návrh doplňte vhodnými odkazy na relevantní pravidla standardů a interpretací, a případně i výpočty souvisejících částek (bodové hodnocení je uvedeno u každé dílčí otázky). 39 ZADÁNÍ

6 40 4 (a) Jednou z oblastí, které se věnuje standard IAS 17 Leasingy, je prodej a zpětný leasing. Uveďte pravidla, předepsaná tímto standardem, pro vykázání prodeje a zpětného finančního a operativního leasingu. (11 bodů) (b) Podnik Sysel vlastnil delší dobu několik strojů, které se z finančních důvodů rozhodl ke dni 1. ledna 2008 prodat a pronajmout zpět. Níže jsou uvedeny podrobnosti o každém z prodaných a zpětně pronajatých strojů: (i) Stroj 1 Zůstatková účetní hodnota prvního stroje k 1. lednu 2008 byla Stroj byl k tomuto datu prodán za a pronajat zpět formou finančního leasingu na pět let, tedy do 31. prosince Tato doba představuje odhadovanou zbývající dobu použitelnosti stroje. Úhrada od protistrany byla připsána na účet podniku Sysel během tří dnů od prodeje v plné výši. Podnik Sysel bude hradit pravidelné roční splátky ve výši 525 vždy k 31. prosinci zpětně. Implicitní úroková sazba tohoto leasingu je 12,7 % p.a. (ii) Stroj 2 Zůstatková účetní hodnota druhého stroje k 1. lednu 2008 byla Stroj byl k tomuto datu prodán za a pronajat zpět formou operativního leasingu na čtyři roky. Úhrada od protistrany byla připsána na účet podniku Sysel během tří dnů od prodeje v plné výši. Pravidelné měsíční nájemné, splatné po celou dobu trvání leasingu, je 30. Podnik Sysel si nechal zpracovat expertní ocenění reálné hodnoty tohoto stroje k 31. prosinci 2007, a tato hodnota byla určena na (iii) Stroj 3 Zůstatková účetní hodnota třetího stroje k 1. lednu 2008 byla Stroj byl k tomuto datu prodán za 920 a pronajat zpět formou operativního leasingu na čtyři roky. Úhrada od protistrany byla připsána na účet podniku Sysel během tří dnů od prodeje v plné výši. Pravidelné měsíční nájemné, splatné po celou dobu trvání leasingu, je 25. Tuto částku se podařilo vedení podniku Sysel s kupcem stroje vyjednat ve výši o 3,5 nižší, než by bylo tržní nájemné za tento stroj placené jiným subjektům. Podnik Sysel si nechal zpracovat expertní ocenění reálné hodnoty tohoto stroje k 31. prosinci 2007, a tato hodnota byla určena na Určete částky, které budou vykázány ve výkazu o finanční situaci a výkazu o úplném výsledku podniku Sysel k a za rok končící 31. prosince 2008 pro každou z výše uvedených položek podle pravidel standardu IAS 17 Leasingy (neuvažujte odloženou daň). (14 bodů) IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 6/2009

7 41 5 Výkaz o úplném výsledku podniku Zajíc za rok končící 31. prosince 2008: Výnosy (pozn. (i)) Náklady na prodané výkony (pozn. (ii)) Hrubý zisk Distribuční náklady Administrativní náklady Finanční náklady (pozn. (iii)) Zisk před zdaněním Náklad na daň ze zisku Zisk za účetní období Výkaz o finanční situaci podniku Zajíc k 31. prosinci: Aktiva Pozemky, budovy a zařízení (pozn. (ii)) Nehmotná aktiva vývoj (pozn. (ii)) Dlouhodobá aktiva Zásoby Obchodní pohledávky Peníze a peněžní ekvivalenty Krátkodobá aktiva Aktiva celkem Vlastní kapitál Základní kapitál Fond z přecenění Nerozdělený zisk (pozn. (vii)) Vlastní kapitál celkem Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry (pozn. (iii) a (iv) Odložená daň (pozn. (v)) Výnosy příštích období: Výnosy (pozn. (i)) Státní dotace (pozn. (ii)) Dlouhodobé závazky celkem Krátkodobé závazky Obchodní a ostatní závazky (pozn. (vi)) Dlouhodobé úvěry - krátkodobá část Výnosy příštích období: Výnosy (pozn. (i)) Státní dotace (pozn. (ii)) Krátkodobé závazky celkem Vlastní kapitál a závazky celkem Následující poznámky se vztahují k výše uvedeným výkazům podniku Zajíc. Částky jsou v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. (i) Výnosy ZADÁNÍ

8 42 Podnik Zajíc poskytuje svým zákazníkům komplexní služby po delší časový úsek, zahrnující více jak jedno účetní období. Proto je část výnosů podniku časově rozlišována ve výkazu o finanční situaci jedná se o časově rozlišené výnosy, již obdržené či obdržitelné v budoucnu od zákazníků, které zatím nebyly vykázány jako výnosy v běžném či minulých účetních obdobích. (ii) Dlouhodobá aktiva Na řádku Náklady na prodané výkony jsou zahrnuty odpisy budov a zařízení ve výši V průběhu účetního období podnik prodal zařízení v zůstatkové účetní hodnotě za Ztráta z prodeje zařízení byla rovněž vykázána na řádku Náklady na prodané výkony, ale není součástí výše zmíněných odpisů. Náklady na prodané výkony byly sníženy o z titulu výnosů ze státních dotací. V průběhu účetního období podnik Zajíc přecenil nemovitosti a na přeceněnou hodnotu, která byla o vyšší, než zůstatková účetní hodnota nemovitosti k danému datu. Tato částka, po odečtení související odložené daně, byla promítnuta ve vlastním kapitále na řádku Fond z přecenění. V průběhu účetního období podnik Zajíc pořídil stroj formou finančního leasingu v pořizovací ceně , který k datu převzetí správně vykázal v této hodnotě na řádku Pozemky, budovy a zařízení. Odpisy nehmotných aktiv, pořízených formou vlastního vývoje, za běžné účetní období činily (iii) Finanční náklady Dne 1. ledna 2008 podnik Zajíc získal dlouhodobý úvěr, splatný za pět let. Částka přijatého úvěru činila ; úroky ve výši jsou splatné ročně zpětně a podnik danou částku k 31. prosinci 2008 uhradil. Do výkazu o úplném výsledku byly promítnuty finanční náklady ve výši , vypočítané pomocí efektivní úrokové míry ze zůstatkové hodnoty úvěru. Se získáním úvěru měl podnik Zajíc transakční náklady, které správně promítl do zůstatkové účetní hodnoty dlouhodobého úvěru ve výkazu o finanční situaci a do finančních nákladů ve výkazu o úplném výsledku. (iv) Dlouhodobé závazky 31. prosince prosince 2007 Dlouhodobý úvěr (pozn. (iii)) Dlouhodobá část leasingového závazku (v) Odložená daň 31. prosince prosince 2007 Z přecenění nemovitosti Z ostatních zdanitelných přechodných rozdílů (vi) Obchodní a ostatní závazky 31. prosince prosince 2007 Obchodní závazky Splatný daňový závazek Krátkodobá část leasingového závazku (vii) Rozdělení zisku Na valné hromadě podniku Zajíc, konané dne 25. června 2008, bylo schváleno rozdělení zisku ve výši Připravte výkaz o peněžních tocích podniku Zajíc za rok končící 31. prosince 2008 ve formátu požadovaném standardem IAS 7 Výkazy o peněžních tocích. Použijte nepřímou metodu výpočtu peněžních toků z provozní činnosti. IFRS SPECIALISTA ZKOUŠKA 6/2009

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i)

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i) Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 (a) Společnost Alfa dne 1. 4. 2012 pořídila 60% podíl ve společnosti Beta. Pořizovací cena této investice se skládá z 12 500 tis. Kč splatných

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Podnik Babočka dne 31.10.2004 pořídil 1 040 tisíc akcií podniku Bělásek, za které podnik Babočka zaplatil 5 900 tis. Kč a vynaložil náklady

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Podnik TinTin dne 31.8.2006 pořídil 750 tisíc akcií podniku Béďa, za které podnik TinTin uhradil dřívějším akcionářům tohoto podniku 5 600 tis.

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Společnost Alfa pořídila dne 1. 4. 2013 15% podíl ve společnosti Beta za 1 700 tis. Kč. Následně společnost Alfa dne 31. 10. 2013 pořídila dalších 45 % akcií společnosti Beta, za které uhradila 7 500

Více

43 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2009

43 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2009 43 ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2009 Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Podnik Ene dne 1. 1. 2008 pořídil 630 tisíc akcií podniku Bene, za které podnik Ene uhradil dřívějším akcionářům

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009

129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Liška za rok končící 31. 12. 2008 tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (7 680 + 4 970 + 70 10 výpočet (i))

Více

Zkouška IFRS specialista 21. 6. 2013 Řešení

Zkouška IFRS specialista 21. 6. 2013 Řešení 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 5. 2013 Bodové hodnocení tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (20 650 + 4 650 + 200 + 500 50 výp. (i)) 25 950 1,5 Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH v ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 13 MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista ČÍSLO ADEPTA Celkem bodů HODNOCENÍ Hodnocení zkoušky prospěl(a)

Více

191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011

191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011 191 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2011 1 (a) Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa za rok končící 31. 10. 2011 tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (227 650 + 237 450 1 450 výpočet

Více

Výkaz o úplném výsledku za rok končící 31. 12. 2011 Alfa Beta

Výkaz o úplném výsledku za rok končící 31. 12. 2011 Alfa Beta Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Společnost Alfa dne 1. 1. 2010 pořídila 45% podíl ve společnosti Beta za 3 500. Následně dne 1. 7. 2010 společnost Alfa pořídila dalších 15

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, A.S. 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 3. 2011 Bodové hodnocení tis. kč Pozemky, budovy a zařízení (9 640 + 6 370 + 5 820 / 3 + 1 600 563 výpočet (i)) 18 987 2,5 Dlouhodobý nehmotný

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením)

OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením) OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením) Str. 49 Ilustrace 1 Alternativní způsob výpočtu: Počet Podíl na účetním období Přepočtený počet Počet akcií před emisí

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 12. 2011 Bodové hodnocení

1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 12. 2011 Bodové hodnocení 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Alfa k 31. 12. 2011 Bodové hodnocení Aktiva tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (16 480 + 14 200 + 800 (výpočet (i) + 1 480 (výpočet (i)) 32 960 1,5

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

68 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2011

68 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2011 68 ZADÁNÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2011 Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Společnosti Alfa pořídila dne 1. 10. 2008 za 7 250 tis. Kč 60% podíl ve společnosti Beta. K tomuto

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. 1 (a) Konsolidovaná rozvaha skupiny Babočka k 30.6.2008 tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (8 540 + 12 870 + 2 106 výpočet (ii)) 23 516 Dlouhodobý nehmotný majetek (660 + 210) 870 Dlouhodobá aktiva 24

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované)

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované) OBSAH Účetní výkazy (nekonsolidované) Rozvaha dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz zisků a ztrát dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Cash flow dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz změn vlastního

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách u zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více

Příklady ke zkoušce z UCs 2

Příklady ke zkoušce z UCs 2 Příklady ke zkoušce z UCs 2 Příklad č. 1 Na začátku r. 2006 podnik koupil výrobní linku v ceně 6 000 000,-. Úhrada byla sjednána ve třech splátkách, uhrazovaných vždy na konci roku. Přírůstková diskontní

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv

UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv UCS2-3. přednáška 12.4. IAS 36 Snížení hodnoty aktiv Definice: Ztráta ze snížení hodnoty aktiva částka, o kterou zůstatková cena aktiva převyšuje jeho zpětně získatelnou částku. Zpětně získatelná částka

Více

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing Účetní systémy 2 4. přednáška Leasing Rozlišení : a) Běžný operativní leasing účtuje se shodně s ČÚS, nájemné do nákladů na běžnou činnost b) Kapitálový (finanční) leasing - rozdíly oproti ČÚS ad b) Východisko:

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

IAS/IFRS KONSOLIDACE 2013 PRAKTICKÉ APLIKACE MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE

IAS/IFRS KONSOLIDACE 2013 PRAKTICKÉ APLIKACE MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ praktické aplikace KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Ing. Alice Šrámková ICÚ, a.s., dodatek k publikaci Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (vyd. ICÚ, 2009),

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Oce ovací rozdíl k nabytému majetku

Oce ovací rozdíl k nabytému majetku Společnost NOTA a.s. má tři závody. Jeden z nich, závod 03 je místně odloučen, má relativně samostatnou činnost, v níž se poslední dobou projevují rizika nejistot dalšího vývoje oboru, v němž tento závod

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň...

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Stránka č. 1 z 22 Publikováno: 28.11.2011 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2011/12 Ing. Jiří Strouhal, Ph. D., VŠE Praha,

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více