ZAPIS. z jednani radne value hromady Moravel a.s. Sladkovskeho 42, Olomouc - Holice, 1C: Pondeli sidlo spolecnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAPIS. z jednani radne value hromady Moravel a.s. Sladkovskeho 42, 783 71 Olomouc - Holice, 1C: 45192511. Pondeli 22.6.2015 sidlo spolecnosti"

Transkript

1 ZAPIS z jednani radne value hromady Moravel a.s. Sladkovskeho 42, Olomouc - Holice, 1C: Pondeli sidlo spolecnosti 1. Jednani fadne valne hromady zahajil Ing. Jifi Hone - pfedseda pfedstavenstva a.s Moravel pfivitanim vsech pfitomnych. Po ukonceni prezence hod./ seznamil pfitomne s vysledkem registrace akcionafu jak je oznamila sluzba u prezence. Celkovy pocet hlasu vsech akcionafu: Pocet pfitomnych hlasu: Tj. na valne hromade jepfitomno: %hlasu to znamena, ze valna hromada byla schopna usnaseni, kdyz zadny z pfitomnych akcionafu podle poznatku spolecnosti nebyl v hlasovani na valne hromade nikterak omezen z toho duvodu, ze by hlasovaci pravo sjeho akciemi nebylo spojeno nebo ze by ze zakonem stanoveneho duvodu hlasovaci pravo nemohlo byt vykonavano. Povefeny pfedseda pfedstavenstva Ing. Jifi Hone zahajil jednani fadne valne hromady a uvedl, ze fadna valna hromada byla svolana v zajmu splneni povinnosti pfedepsanych zakonem, a to zejmena ke schvaleni hospodafskeho vysledku za rok 2014 a jeho vypofadani. a) oznamil vysledky prezence a usnasenischopnost valne hromady, jak jsou uvedeny shora. b) uvital pfitomne a pfedstavil valne hromade cleny pfedstavenstva pfedsedu - Ing. Jifi Hone mistopfedsedu - Radim Sramek cleny dozorci rady cleny omluveni - Svatopluk Kfiz - Jifi Hone - Ing. Jana Faltynkova - Mgr. Marek Hone c) Pfednesl pofadjednani: 1. Zahajeni a uvodni cedurami jednani (kontrola usnasenischopnosti, volba organu valne hromady a schvaleni jednaciho fadu valne hromady) 2. Pfedneseni a jednani zpravy pfedstavenstva o podnikatelske cinnosti a o stavu majetku spolecnosti za rok 2014 a zpravy o vztazich za ucetni obdobi 2014

2 3. Pfedneseni a jednani zpravy dozorci rady za rok 2014, informace dozorci rady o pfezkoumani zpravy pfedstavenstva o vztazich a stanovisko dozorci rady k fadne ucetni zaverce a navrhu na vypofadani hospodafskeho vysledku za ucetni obdobi roku 2014 na zaklade jejich pfezkoumani dozorci radou a auditorem 4. Projednani a schvaleni fadne ucetni zaverky za ucetni obdobi roku Schvaleni navrhu na vypofadani hospodafskeho vysledku za ucetni obdobi roku Volba clena dozorci rady 7. Schvaleni smlouvy o vykonu funkce zvoleneho clena dozorci rady 8. Zaver Povefeny pfedseda pfedstavenstva Ing. Jifi Hone v souladu s gramem jednani valne hromady vedl volbu skrutatoru valne hromady. Na tyto funkce pfedstavenstvo navrhlo Kvetoslavu Ceplovou Jifiho Honce Navrzeni kandidati vyslovili s kandidaturou pfedem souhlas. K navrzenym kandidatum nebyly zadne pfipominky ani tinavrhy. Vhlasovani byli navrzeni kandidati evidentne zvoleni, kdyz jejich zvoleni zjevne hlasovali vsichni pfitomni akcionafi. Povefeny pfedseda pfedstavenstva oznamil, ze vysledek hlasovani byl po doruceni od skrutatoru: - volba skrutatoru Kvetoslavy Ceplove ti a Jifiho Honce ti Povefeny pfedseda pfedstavenstva Ing. Jifi Hone v souladu s gramem jednani valne hromady vedl dale volbu pfedsedy valne hromady. Na tuto funkci byl pfedstavenstvem navrzen: - Ing. Jifi Hone Jmenovany vyslovil svuj pfedchozi souhlas s volbou. K navrzenemu kandidatovi nebyly zadne pfipominky ani tinavrhy. Vhlasovani byl navrzeny kandidat evidentne zvolen, kdyz jeho zvoleni zjevne hlasovali vsichni pfitomni akcionafi. Vysledek hlasovani byl oznamen po doruceni od skrutatoru: - volba pfedsedy valne hromady Ing. Jifiho Honce ti

3 Pfedseda VH Ing. Jifi Hone v souladu s gramem jednani valne hromady vedl dale volbu zapisovatele valne hromady. Na tuto funkci byla pfedstavenstvem navrzena: - Jitka Sevcikova Jmenovana vyslovila svuj predchozi souhlas s volbou. K navrzene kandidatce nebyly zadne pripominky ani tinavrhy. V hlasovani byla navrzena kandidatka evidentne zvolena, kdyz jeji zvoleni zjevne hlasovali vsichni pfitomni akcionafi. Vysledek hlasovani byl oznamen po doruceni od skrutatoru: - volba zapisovatelky VH Jitky Sevcikove ti Pfedseda VH vedl dale volbu ovefovatele zapisu valne hromady. Na tuto funkci pfedstavenstvo navrhlo: - Radim Sramek, akcionaf, mistopfedseda pfedstavenstva Navrzeny kandidat vyslovil s kandidaturou pfedem souhlas. K navrzenemu kandidatu nebyly zadne pripominky ani tinavrhy. V hlasovani byl navrzeny kandidat evidentne zvolen, kdyz jeho zvoleni zjevne hlasovali vsichni pfitomni akcionafi. Vysledek hlasovani byl oznamen po doruceni od skrutatoru: - volba ovefovatele zapisu valne hromady Radima Sramka ti Pfedseda VH Ing. Jifi Hone dale navrhl valne hromade schvaleni jednaciho fadu pfedlozeneho pfedstavenstvem (pfiloha c.4), ktery byl k dispozici u prezence. V hlasovani byl navrzeny jednaci fad schvalen, kdyz jeho schvaleni zjevne hlasovali vsichni pfitomni akcionafi. Vysledek hlasovani byl oznamen po doruceni od skrutatoru: - schvaleni jednaciho fadu ti 2. Po ukonceni uvodni cedury konstatoval pfedseda VH Ing. Jifi Hone, ze nyni VH pfistoupi k vlastnimu jednani valne hromady a pfednesl zpravu pfedstavenstva spolecnosti o vysledcich podnikatelske cinnosti vroce 2014, o stavu majetku, o rocni ucetni zaverce za rok 2014 a navrh na vypofadani hospodafskeho vysledku za rok (priloha c.5) Po pfedneseni zpravy pozadal pfedseda VH pana Svatopluka Kfize, clena dozorci rady o pfedneseni zpravy o cinnosti dozorci rady, informaci o pfezkoumani zpravy pfedstavenstva o vztazich a stanovisko dozorci rady k rocni ucetni zaverce a navrhu na vypofadani hospodafskeho vysledku za rok Svatopluk Kfiz, clen dozorci rady, pfednesl stanovisko dozorci rady (pfiloha c. 6)

4 Pfedseda VH podekoval za pfednesenou zpravu a dotazal se zda jsou k pfednesenym zpravam jakekoli dotazy, navrhy, tinavrhy pfitomnych akcionafu k uvedenym zpravam Zadne dotazy akcionafi nemeii. Pfedseda VH pfistoupil k hlasovani o schvaleni zpravy pfedstavenstva, jak byla pfednesena pfedsedou pfedstavenstva Ing. Jifim Honcem. V hlasovani byla zprava pfedstavenstva evidentne schvalena, kdyz jeji schvaleni hlasovali vsichni pfitomni akcionafi. ti Pfedseda VH dale pfistoupil k hlasovani o schvaleni rocini ucetni zaverky za rok 2014, tak jak byla pfedlozena.v hlasovani byla ucetni zaverka za rok 2014 schvalena, kdyz jeji schvaleni zjevne hlasovali vsichni pfitomni akcionafi. ti Dale pfistoupil pfedseda VH k hlasovani o vypofadani hospodafskeho vysledku za rok 2014 tak, jak byl pfedlozen. V hlasovani bylo navrzene zauctovani zisku evidentne schvaleno, kdyz hlasovali vsichni pfitomni akcionafi. ti 3. Dalsim bodem gramu fadne valne hromady byla volba clena dozorci rady pana Svatopluka Kfize. Jmenovany se svou kandidaturou souhlasil. Pfedseda VH nechal hlasovat o Svatoplukovi Kfizovi na clena pfedstavenstva. Pfi hlasovani je zfejme, ze Svatopluk Kfiz byl zvolen jednohlasne. ti hlasu, coz je 100% pfitomnych 4. Poslednim bodem gramu dnesni fadne valne hromady bylo schvaleni smlouvy o vykonu funkce zvoleneho clena dozorci rady pana Svatopluka Kfize. (pfiloha c.7) V hlasovani byla smlouva o vykonu funkce evidentne schvalena, kdyz hlasovali vsichni pfitomni akcionafi. ti hlasu, cozje 100% pfitomnych Pfedseda valne hromady Ing. Jin Hone oznamil, ze gram dnesni fadne valne hromady byl vycerpan a shrnul vysledky dnesniho jednani, kdyz konstatoval:

5 fadna valna hromada akciove spolecnosti Moravel se sidlem Sladkovskeho 42, Olomouc - Holice dne a) schvalila zpravu pfedstavenstva spolecnosti o vysledcich podnikatelske cinnosti a o stavu majetku za rok 2014, hlasy, tj. 100 % hlasu pfitomnych akcionafu, b) schvalila rocni ucetni zaverku spolecnosti za rok 2014, jak byla pfedlozena ke schvaleni, hlasy, tj. 100 % hlasu pfitomnych akcionafu; c) schvalila pfedstavenstvem navrzene vypofadani hospodafskeho vysledku spolecnosti za rok 2014, hlasy, tj. 100 % hlasu pfitomnych akcionafu; Ucetni zisk ve vysi Kc zauctovat ti nerozdelenemu zisku minulych let. d) schvalila clena dozorci rady pan Svatopluka Kfize, jak bylo navrzeno ke schvaleni, hlasy, tj. 100% hlasu pfitomnych akcionafu; f) schvalila smlouvu o vykonu funkce zvoleneho clena dozorci rady pana Svatopluka Kfize hlasy, tj. 100% hlasu pfitomnych akcionafu. Pak jiz pfedseda VH podekoval pfitomnym za ucast a ukoncil jednani valne hromady. Zapisovatel: Pfedseda VH Jitka Sevcikoya Ovefovatel zapisu: Radim Sramek

6 Seznam pfiloh: 1. presencni listina akcionafu na VH (1 strana) + inventura poctu pfitomnych akcionafu posouzeni usnasenischopnosti VH (1 strana) + presencni listina pfitomnych na VH (1 strana) + plna moc (1 strana) 2. vysledkove hlasovaci listiny (10 stran) 3. oznameni o konani fadne valne hromady (2 strany) 4. jednaci fad (4 strany) 5. zprava pfedstavenstva spolecnosti o vysledcich podnikatelske cinnosti a stavu majetku za rok 2014 s navrhem na rozdeleni zisku za rok ucetni zaverka za rok 2014 tj. rozvaha a vysledovka v plnem rozsahu, cash flow a pfiloha (33 stran) + zprava o vztazich mezi pojenymi osobami (2 strany) + zprava auditora (5 stran) 6. zprava dozorci rady (1 strana) 7. smlouva o vykonu funkce zvoleneho clena dozorci rady (4 strany)

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s. se sídlem Masarykova 1041, Kolín II, PSČ 280 02, IČ 27946576 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU která se bude

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Z Á P I S. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Z Á P I S. Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Z Á P I S z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem v Chrudimi, Novoměstská 626, PSČ: 537 28, IČ: 48171590 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a, 2 0. ř í j

Více

Zápis z XXII. řádné valné hromady konané dne 26.6.2014

Zápis z XXII. řádné valné hromady konané dne 26.6.2014 Zápis z XXII. řádné valné hromady konané dne 26.6.2014 Obchodní firma a sídlo společnosti: ATAS elektromotory Náchod a.s., Bratří Čapků 722, 547 30 Náchod Místo a čas konání valné hromady: Salonek Zámecké

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1520, IČO:

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., IČ: 27670279, se sídlem Jihlava, Hosov 39, obchodní

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. IČ 25612760, se sídlem Tovární 2009, 686 02 Staré Město, zapsané v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 3216 (dále jen Společnost

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t předkládáno valné hromadě dne 18. května 2015 Část A - Úvod Jednací

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu akciové společnosti DCIT, a.s. Představenstvo společnosti DCIT, a.s., se sídlem Praha 10, Vršovice,

Více

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s.

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1 konané dne 24. dubna 2014 v Dobrovici, v sídle společnosti Prezentace akcionářů byla zahájena ve 13.30

Více

ČÁST II ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ČÁST II ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI STANOVY společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti Společnost PRAGOPROJEKT, a.s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově Fondem národního

Více

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění, vyjádření představenstva

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění, vyjádření představenstva POZVÁNKA STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Holická č. 568/31, 772 00 Olomouc Tel. 585 531 111 ústředna provolba Fax. 585 531 333 e-mail: info@stavoprojekt.cz www.stavoprojekt.cz Představenstvo akciové společnosti

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu Pořad jednání: Představenstvo společnosti Iveco Czech Republic, a. s. se sídlem ve Vysokém Mýtě, Pražské Předměstí, Dobrovského 74, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Pivo Hostivar, a.s., se sídlem Lochotínská 656, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10 IČ 242 57 711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

POZVÁNKA na valnou hromadu spol. B.I.B.S. a.s.

POZVÁNKA na valnou hromadu spol. B.I.B.S. a.s. V Brně, dne 9. 2. 2015 POZVÁNKA na valnou hromadu spol. B.I.B.S. a.s. Představenstvo obchodní společnosti B.I.B.S. a.s., IČO: 25534581, se sídlem Lidická 960/81, 602 00 Brno, svolává řádnou valnou hromadu,

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více