POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM"

Transkript

1 POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/ Bouráme bariéry!!!. Název kurzu: Poznávám život s handicapem Autor: Tomáš Pouch Vydání: první, 2013 Počet stran: 49

2 2 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název: Číslo: Realizace: Partner: Bouráme bariéry!!! CZ.1.07/3.1.00/ ATHEGA Černí koně o.s. Tomáš Pouch ATHEGA

3 3 POKYNY KE STUDIU Poznávám život s handicapem Pro studium problematiky Poznávám život s handicapem jste obdrželi studijní balík obsahující: Vzdělávací manuál pro samostudium obsahující i pokyny ke studiu, přístup na webový portál projektu obsahující doplňkové animace vybraných částí kapitol, CD-ROM s přílohami vybraných částí kapitol. Prerekvizity Pro studium tohoto manuálu se předpokládá minimální povědomí o dané problematice Cílem vzdělávacího manuálu Cílem je seznámení se základními pojmy v oblasti života s handicapem. Po prostudování modulu by měl být občan schopen porozumět problematice života lidí s různými typy handicapu, pochopit jejich životní situaci a pohlížet na ni jako na součást života, nikoli na něco, co se nedá překonat. Pro koho je předmět určen Modul je určen široké veřejnosti, nevyžaduje specifické znalosti pro pochopení dané problematiky. Skriptum se dělí na části, kapitoly, které odpovídají logickému dělení studované látky, ale nejsou stejně obsáhlé. Předpokládaná doba ke studiu kapitoly se může výrazně lišit, proto jsou velké kapitoly děleny dále na číslované podkapitoly a těm odpovídá níže popsaná struktura.

4 4 Při studiu každé kapitoly doporučujeme následující postup: Čas ke studiu: xx minut Na úvod kapitoly je uveden čas potřebný k prostudování látky. Čas je orientační a může vám sloužit jako hrubé vodítko pro rozvržení studia celého předmětu či kapitoly. Někomu se čas může zdát příliš dlouhý, někomu naopak. Jsou studenti, kteří se s touto problematikou ještě nikdy nesetkali a naopak takoví, kteří již v tomto oboru mají bohaté zkušenosti. Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět Popsat Definovat Vyřešit Ihned potom jsou uvedeny cíle, kterých máte dosáhnout po prostudování této kapitoly konkrétní dovednosti, znalosti. Výklad Následuje vlastní výklad studované látky, zavedení nových pojmů, jejich vysvětlení, vše doprovázeno obrázky, tabulkami, řešenými příklady, odkazy na animace. Shrnutí pojmů Na závěr kapitoly jsou zopakovány hlavní pojmy, které si v ní máte osvojit. Pokud některému z nich ještě nerozumíte, vraťte se k nim ještě jednou. Doporučení Doporučení autora, na co se hlavně zaměřit v dané problematice

5 5 Otázky Pro ověření, že jste dobře a úplně látku kapitoly zvládli, máte k dispozici několik teoretických otázek. Úlohy k řešení Protože většina teoretických pojmů tohoto předmětu má bezprostřední význam a využití v praxi, jsou Vám nakonec předkládány i praktické úlohy k řešení. V nich je hlavním významem předmětu schopnost aplikovat čerstvě nabyté znalosti pro řešení reálných situací. Klíč k řešení Výsledky zadaných příkladů i teoretických otázek jsou uvedeny v závěru učebnice v Klíči k řešení. Používejte je až po vlastním vyřešení úloh, jen tak si samokontrolou ověříte, že jste obsah kapitoly skutečně úplně zvládli. Úspěšné a příjemné studium s tímto učebním textem Vám přeje autor Tomáš Pouch.

6 6 OBSAH 1 ÚVOD MOTIVAČNÍ POHLED NA PROBLEMATIKU DUŠEVNÍ HANDICAP Základní dělení Lehká mentální retardace IQ Středně těžká mentální retardace IQ Těžká mentální retardace IQ Hluboká mentální retardace IQ menší než Přístup k mentálně handicapovaným Mentální retardace a duševní nemoc Nevědecký pohled Zamyšlení na závěr SMYSLOVÝ HANDICAP Dělení smyslových handicapů Zrak Sluch Hmat Čich Chuť Vliv smyslového handicapu na kvalitu života Vliv na psychický stav Smyslový handicap vlivem stáří VROZENÝ TĚLESNÝ HANDICAP Motivace nebo lítost? Škola základ života Zaměstnání nejen jako zdroj příjmů ZÍSKANÝ HANDICAP Pokrok a jeho vliv na statistické údaje Finanční náročnost Stárnutí a tělesný handicap PSYCHIKA... 32

7 7 6.1 Vrozený handicap Získaný handicap Přijetí okolím Adaptace Respekt a motivace ZÁZEMÍ Domov Práce a škola Běžný život RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT INTEGRACE DO SPOLEČNOSTI Vliv počasí Asistence Oblečení SPORT A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY Sport s handicapem Pomůcky pro tělesný handicap Pomůcky pro smyslový handicap PŘÍLOHA PŘÍLOHA PŘÍLOHA PŘÍLOHA

8 Úvod motivační pohled na problematiku 8 1 ÚVOD MOTIVAČNÍ POHLED NA PROBLEMATIKU Můžete se na dané téma dívat jako na problém, strašit jím sebe i ostatní, neustále se tím blátem přehrabovat, anebo v tom spatřit inspiraci, a na této vlně celé toto téma v sobě rozvinout. Žijete v místě, které bychom mohli nazvat místem hojnosti. Neumíráte hlady a nejste přímo vystaveni dlouhodobé nepřízni počasí. Domácnosti jsou vybaveny technickými pomocníky, které zastávají mnoho domácích prací. Ve svém životě můžete využívat spoustu nástrojů nejen pro zjednodušení každodenního života, ale také pro jeho zpestření. Medicínské možnosti dnešní doby jsou až neuvěřitelné. A přesto Žijí s vámi lidé, kteří se odlišují. Mentálně, fyzicky, sociálně. Snahou tohoto textu je přiblížit vám život a možnosti těchto lidí, kteří potřebují vaši pomoc, aby mohli být součástí běžného života, nebo mít život smysluplnější. Důvodů, proč jsou mezi vámi lidé s handicapem, je mnoho. Každá oblast je ve svých zdrojích problémů specifická a stejně tak i v možnostech náprav a řešení. Situace, ve kterých se člověk může ocitnout během života, je mnoho a věřím, že tyto texty vám pomohou získat odpovědi na otázky, které s handicapovanými jedinci souvisejí. Víra v sebe sama, neboli sebedůvěra, je základním stavebním kamenem pro každou činnost.

9 Duševní handicap 9 2 DUŠEVNÍ HANDICAP Čas ke studiu: 120 minut Cíl: Po prostudování této podkapitoly zjistíte rozdíly mezi mentálně handicapovanými; naučíte se mentálně handicapované vnímat jako rovnocenné; uvědomíte si, že mentální handicap může být i součástí procesu stárnutí. Výklad 2.1 Základní dělení Mentální handicap, konkrétně mentální retardace, může být způsobena mnoha okolnostmi, které se přímo podílí na vývoji mozku, a to již před narozením, při porodu, anebo dokonce v raném dětství. Mentální handicap může vzniknout také vlivem úrazu, vlivem nemoci, či intoxikací. Jedná se o stav zastaveného, nebo neúplného duševního vývoje. Míru duševního rozvoje diagnostikuje indikátor inteligence IQ. Mentální retardace je jakési snížení úrovně rozumových schopností. Není to pouze otázka sníženého IQ, ale vždy jde též o komplex narušení adaptivního chování. Navíc mentální retardace není jen problémem dětského a dorostového věku, ale záležitostí dynamiky celoživotního vývoje. Obraz a vyrovnávací strategie se mění vzhledem k očekávání a nárokům okolí a vzhledem k danému věkovému období.

10 Duševní handicap 10 Úroveň mentální retardace je dána výpočtem IQ. Tento je dán průměrem společností a porovnává se výkon jedince k jeho věku. O mentální retardaci se hovoří, pokud je IQ nižší než 70. Jednotlivé hodnoty pak udávají stupně duševního handicapu Lehká mentální retardace IQ Většinou jsou schopni užívat řeč v každodenním životě, udržovat konverzaci, i když si mluvu osvojují opožděně. Také většina dosáhne nezávislosti v osobní a v praktických domácích dovednostech, i když je vývoj proti intaktním jedincům mnohem pomalejší. Hlavní nastávají při teoretické práci ve škole. Pokud je na to školské zařízení připraveno, může tyto děti integrovat, jinak jsou děti zařazeny do specializovaných škol. Většinu jedinců, kteří mají IQ u horní hranice lehké mentální retardace lze zaměstnat prací, která vyžaduje spíše praktické než teoretické schopnosti Středně těžká mentální retardace IQ U jedinců se středně těžkou mentální retardací je výrazně zpožděn rozvoj chápání a užívání řeči a i jejich definitivní schopnosti v této oblasti jsou omezené. Obdobně je to i se schopností starat se sám o sebe a zručností. Školní vývoj je omezen velmi. Někteří jsou schopni, při kvalifikovaném vedení naučit se číst, psát a počítat. V zaměstnání jsou schopni vykonávat pouze jednoduchou manuální práci, pod odborným dohledem. Tito lidé jsou zcela závislí na pomoci ostatních v běžném životě. Rozdíly mezi jednotlivými jedinci jsou značné a vyplývají z rozvoje senzomotorických dovedností Těžká mentální retardace IQ Tito jedinci trpí vysokým stupněm poruchy motoriky nebo jinými přidruženými vadami vycházejícími ze závažnosti poškození či vadného vývoje ústředního nervového systému.

11 Duševní handicap 11 Při výchově je velmi důležitá systematická, kvalifikovaná péče, jak v oblasti vzdělávání a výchovy, tak v oblasti rehabilitace. Tyto mohou přispět k rozvoji základních schopností a dovedností pro život Hluboká mentální retardace IQ menší než 20 Lidé s hlubokou mentální retardací nejsou schopni rozumět, či vyhovět žádostem a instrukcím. Většina z nich je imobilní nebo velmi málo mobilní. Postižení jedinci jsou těžce omezeni ve své schopnosti porozumět požadavkům či instrukcím nebo jim vyhovět. Většina osob z této kategorie je imobilní nebo výrazně omezená v pohybu. Mnozí takto handicapovaní nejsou schopni ovládat své pohyby vůlí. Komunikační schopnosti jsou omezené na základní mimoslovní komunikaci. Absolutně se nejsou schopni si zajistit základní potřeby a je nutný stálý dohled a nepřetržitou pomoc. V publikaci sdružení Modrý klíč (Durecová, 2005), se mimo jiné uvádí toto: Člověk s mentálním postižením se odlišuje od člověka bez mentálního postižení stupněm podpory, která by mu měla být poskytnuta k tomu, aby tyto základní lidské potřeby mohl uspokojit a rozvinout svůj potenciál. Tato odlišnost je dána tím, že člověk s mentálním postižením má od dětství: 1. významně sníženou schopnost porozumět novým či komplexním informacím, schopnost naučit se nové dovednosti, sníženou intelektovou výkonnost (pod IQ = 70). 2. omezenou schopnost nezávisle žít a adaptovat se na požadavky společnosti, ve které žije. To znamená, že u člověka s mentálním postižením se k základním lidským potřebám připojují ještě další potřeby, které souvisí s jeho konkrétním mentálním (a někdy také ještě smyslovým) postižením, jako např. potřeba specifických postupů učení novým dovednostem, přítomnost asistentů, nácvik komunikace apod.

12 Duševní handicap Přístup k mentálně handicapovaným Lidé s mentálním znevýhodněním byste neměli považovat ani za hlupáky ani za lidi, kterým není pomoci. V komunikaci s nimi jednejte jako s rovnocennými partnery. Často dokážou vnímat okolnosti citlivěji. Vnímají stres, zlobu i ponižování, a také vnímají lásku. Lidé s mentálním postižením jsou lidé jako vy. Proto se snažte dívat na svět i jejich očima, abyste pochopili aspoň z části jejich život, však potřebujete vědět spoustu informací o tom jejich životě a o jejich handicapu. Dalším důležitým faktorem je všeobecná důvěra mentálně handicapovaného jedince. Tento člověk potřebuje cítit, že mu věříte a že to s ním myslíte dobře. Bohužel se stává, že tito lidé jsou obětí ve smyslu zneužívání všeho druhu, i sexuálního. Jsou snadným terčem pro ty jedince, kterým jejich mravní nízkost dovolí něco takového učinit. V naší společnosti se stává, že lidem, přijde více normální ten, kdo dokáže okrádat a zneužívat, než handicapovaný jedinec. Toto pojetí pramení většinou z xenofobního chování Mentální retardace a duševní nemoc Duševní handicap není vždy daný vrozenou dispozicí. V příloze 1 naleznete příspěvek Martiny Přibilové, která napsala, pro časopis Můžeš, pojednání o rozdílu mentální retardace a duševní nemoci. Jedná se o dílo, které vysvětlí zásadní rozdíly dvou diagnóz. V zásadě se rozlišuje mentální retardace a duševní onemocnění. Rozdíl mezi nimi je takový, že mentální retardace je vrozená. Jedincům, kteří tímto handicapem trpí, můžeme pomoci spíše sociální pomocí a ve vývoji intenzivní kvalifikovanou prácí pedagogů a vychovatelů. Kdežto duševní onemocnění je důsledek, který většinou nelze odstranit, ale v některých případech lze pomocí medikamentů léčit, či zmírnit důsledky. Asi nejznámějším onemocněním je stařecká demence, ke které může na sklonku života doputovat každý. Základní rozdíl je tedy v tom, že člověk s mentálním onemocněním žil v předchozím čase svůj život běžným způsobem.

13 Duševní handicap Nevědecký pohled Laikové mentálně handicapované jedince většinou neřeší, pokud se jich to nějak přímo nedotýká. Tento přístup pramení spíše z výchovy. Čas, kdy se společnost začala více zajímat o lidi s duševním handicapem a jejich možností zařazování do společnosti je velmi krátký. Občané se o tuto problematiku zajímají velmi málo, možná se jí obávají a nechtějí vědět. Důležitým krokem k těmto lidem je však poznání jejich postižení a spolupráce s nimi. Jak již bylo řečeno výše, největší vliv v této oblasti máte právě v budování vhodného sociálního prostředí. Zajímavou zkušenost vám může podat populární osobnost Jaroslav Dušek, divadelní a filmový herec, je známý např. z filmů Kouř, anebo Pelíšky. Třicet let se věnuje improvizačnímu divadlu Vizita, divadelně ztvárňuje toltécké Čtyři dohody. Dále v Divadle Kampa, jehož je patronem, moderuje pořad Duše K. Navíc se věnuje divadelní režii. Jeho osobní zážitky si můžete přečíst v příloze Zamyšlení na závěr Je na každém, zda bude na mentálně handicapované pohlížet jako na nemocné, nebo jako na lidi, kteří žijí, chovají se a smýšlejí jinak než naprostá většina populace. Hledejte spíše v odlišnostech inspiraci, než zlobu, strach či nenávist. Doporučení K lidem s mentálním handicapem přistupujte jako k sobě rovným. Nesnažte se je něco naučit, spíše naopak se pokuste vy naučit něco od nich. Uvědomte si, že tito lidé nebývají tak jako ostatní zasaženi stresem, coby důsledkem uspěchané doby. Shrnutí pojmů 2

14 Duševní handicap 14 Mentální postižení - snížená schopnost rozumět novým, či komplexním informacím, učit se novým dovednostem a intelektuální výkonnost pod IQ = 70. Omezená schopnost nezávisle žít a adaptovat se na požadavky společnosti, ve které žije. Mentální handicap můžeme dále dělit do tří základních skupin Mentální retardace - většinou vrozené postižení, léčba probíhá pouze formou sociální pomoci. Duševní nemoc - onemocnění, tedy záležitost především medicínská, která je někdy vyléčitelná, někdy nevyléčitelná, ale vždy léčitelná. Demence - často vzniká na sklonku života jako vedlejší důsledek stárnutí. Další zdroje Videa s Jaroslavem Duškem a jeho inspirativním přístupem k problematice handicapu: Rozhovor s Františkou Server PowerTalk.cz přináší řadu zajímavých rozhovorů, a také rozhovor Jaroslavem Duškem, který jste četli v přepisu Kvalitně zpracované animované video O sexu, zaměřené na mentálně postižené: Ukázka aktivit neziskových organizací, konkrétně neziskové organizace Máme otevřeno:

15 Smyslový handicap 15 3 SMYSLOVÝ HANDICAP Smyslový handicap je pro svou vzhledovou nenápadnost téměř nerozpoznatelným. Na první pohled takto handicapovanému nic neschází. Možná proto máme všeobecnou tendenci hodnotit většinu tělesných viditelných handicapů jako velký problém. Málokdy si uvědomíme dopad smyslového handicapu na kvalitu života. Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Po prostudování této podkapitoly se seznámíte se: Statistickými údaji Finanční náročností handicapu Stárnutím, jako přirozeným handicapem Výklad 3.1 Dělení smyslových handicapů Nyní si zopakujete, jaké máte smysly, a zkusíte si představit život bez nich Zrak 1 Zrak patří mezi nejdůležitější smyslový orgán. Pomocí zraku totiž získáváte více než ¾ informací z okolního světa. Ztráta zraku je proto významným handicapem v pojetí vnímání. Vrozené vady zraku nejsou výjimkou. Více ohrožené jsou nedonošené děti. Díky technologiím lze však mnohé vady diagnostikovat a léčit v útlém věku. Ztráta 1

16 Smyslový handicap 16 zraku v průběhu života není výjimkou. Asi nejznámější chorobou je šedý zákal. Nelze opomenout ztrátu zraku v důsledku úrazu, nebo nemoci. Člověk postižený celkovou ztrátou zraku, potřebuje speciálně uzpůsobený domov a kompenzační pomůcky potřebné ke zvládnutí tohoto druhu postižení (vodící pes, počítač ovládaný s Braillovými znaky, apod.) Aktivita Ať zrovna jste kdekoliv, zastavte se. Uvolněte se, a začněte se rozhlížet kolem sebe, jako když vše vidíte poprvé, nebo spíše jako když je to naposled co svět kolem sebe vidíte. Představte si, že pak přijde život v absolutní temnotě, že nic nevidíte Sluch Sluch pomáhá člověku orientovat se v prostoru. Člověk slyší frekvence v rozsahu 20 Hz až 20 khz. Při poškození tohoto smyslového orgánu můžete přijít o část této schopnosti, nebo dosáhnete hluchoty. Největší ztrátou je vrozená hluchota, nebo velmi raná hluchota, neboť ta přímo souvisí s možností naučit se mluvit. Ke ztrátě sluchu dochází v důsledku určitých onemocnění a s narůstajícím věkem může také docházet k postupné hluchotě. Nejznámějším pomocníkem pro lidi postižené hluchotou je znaková řeč. Další pomůcky, které můžete získat pro sluchově postižené, jsou pomůcky založené na ostatních smyslech, tedy světelné signalizační pomůcky, vibrační signalizační pomůcky a zesilovače zvuků. Aktivita Jste v lese, slyšíte život Kukačka počítá, kolik let zde ještě budeme, datel mydlí do kmene stromu a hmyz bzučí všude kolem. Občas slyšíme, jak závan větru ozvučí listy, trávu a celá tato symfonie nás naplňuje Je to něco tak normálního, že už to ani nevnímáme, ale pokud bychom o tento vjem měli přijít, moc by nám to chybělo. Neslyšeli bychom ani, co nám přátelé chtějí říct. Neslyšeli bychom hudbu, a ani třeba přijíždějící auto.

17 Smyslový handicap Hmat Hmat není tak speciálně vymezen, jako ostatní smysly. Jelikož vnímat hmatem můžete prakticky celým povrchem těla. Hmat je velmi důležitý pro zrakově postižené. Pomocí hmatu určujete, zda jsou věci teplé, či studené, zda jsou ostré pichlavé, či hebké. Ztráta hmatového vnímání obvykle bývá ztrátou lokální a souvisí se ztrátami končetin, popáleninami, nemocemi kůže, transplantacemi prstů apod. Stejně jako u předešlých smyslů je ztráta v rámci lokálního místa nenávratná, anebo léčitelná. Aktivita Hmat, to jsou převážně doteky, krásné a vzrušující. Zároveň je to bolest při zranění. Zavřete si oči a zkuste své okolí vnímat hmatem. Vnímejte hebkost oblečení, kapky vody, apod Čich Tato schopnost, která je označována, jako dálková nám umožňuje vnímat okolní vůně. Je to vjem velmi úzce spjatý s chutí. I u tohoto vjemu existuje vrozená neschopnost čichu a pak je tato ztráta nenahraditelná. Ztráta čichu, ke které může docházet během života je většinou důsledkem onemocnění horních dýchacích cest. Další důsledkem může být poškození čichových nervů vedoucích informace do mozku, způsobených po úrazu hlavy, či nádorovém onemocnění. Aktivita Někdo si pod pojmem vůně vybaví dobré jídlo, parfém, anebo třeba provoněnou louku. Vůně sice patří mezi smysly tzv. doplňkové, ale musíme uznat, že často příjemné. Ale jsou i okamžiky, kdy nám čich pomáhá rozeznat blížící se nebezpečí, jako např. unikající plyn Chuť Chuť je schopna rozlišit látky ve slinách. Základní chuťové receptory jsou sladké, slané, kyselé a hořké. Podle posledních výzkumů jsou dalšími receptory umami, vápníkové a hořké. Ztráta chuti obvykle souvisí se ztrátou čichu.

18 Smyslový handicap 18 Aktivita Ano, bez chutě se také dá žít, ale určitě by se nikdo dobrovolně nenechal zbavit potěšení z dobrého jídla. Ale jako u všech ostatních smyslů, chuť slouží jako indikátor nebezpečí. Zcela jistě poznáme v ústech např. shnilé sousto. Vidíte, že ze všech jmenovaných smyslů je absence zraku, či jeho porucha, nejvíce zásadní pro život. A tak nejhorší variantou kombinace smyslových handicapů je ta, s kterou vás v článku seznámila M. Peterková (příloha 1). 3.2 Vliv smyslového handicapu na kvalitu života Pro začátek vám doporučuji přečíst si článek hluchoslepé Marcely Peterkové, která popsala, jak jí pomůže získání kompenzační pomůcky v jejím životě. Článek naleznete v Příloze Vliv na psychický stav Při pozorném čtení si uvědomíte, že internetový příspěvek Marcely Peterkové vám umožnil blíže poznat potřeby lidí se smyslovým handicapem. Navíc se jedná o kombinaci postižení, která handicapovaného téměř izoluje od okolního světa. Komunikace je základní sociální potřeba každého člověka, a tak kompenzační pomůcky, které handicapovaným umožní komunikovat nejen s okolím, ale prostřednictvím internetu a sociálních sítí s celým světem jsou obrovským přínosem a výraznou měrou se podílí na celkovém rozvoji handicapovaného. Život myslící a inteligentní bytosti bez možnosti komunikace by měl destruktivní důsledky na psychický vývoj osobnosti. Život bez komunikace a tím navozující vazby na své okolí se dá částečně přirovnat k vězení na samovazbě. Pobyt na samotce bývá odborníky považován za mučení právě pro své dopady na psychické a následně i fyzické zdraví. Sociální izolace, kterou trpí lidé se zmíněnými smyslovými handicapy, je velký problém. Proto je nutné k němu přistupovat zodpovědně a takto handicapovaným jedincům umožnit přístup ke kompenzačním pomůckám, které zprostředkovávají komunikaci s okolím, v maximálně možné míře. Kromě státem hrazených kompenzačních pomůcek mohou handicapovaní jedinci získat kompenzační pomůcky

19 Smyslový handicap 19 z různých nadací, nadačních fondů a vypsaných grantů. Důležité v této oblasti je najít tu správnou organizaci danému člověku s handicapem. Výborným internetovým prostředníkem je webový server zabývající se osobami se specifickými potřebami. Ze života Nedávno jsem organizoval galavečer, na kterém měla vystoupit vynikající zpěvačka, Monika Mašková, která je nevidomá. Domluvili jsme se, že ji vyzvednu v nákupním centru na Chodově. Já, který vidím, mám docela problém se v tomto centru orientovat. Vždy tam bloudím a vyhlížím své orientační body, abych se orientoval. Protože přípravy byli v plném proudu a každá minuta se považovala za drahocennou, jsem chtěl vše urychlit. Monika přijela se svým manželem, který je také nevidomý, a jakmile přijeli metrem, zatelefonovali mi, abych je vyzvedl. Nasedl jsem do auta a jel pro ně. Když jsem vešel dovnitř, zavolal jsem Monice: Tak jsem tady, kde jste vy? No u nějakého východu Aha, těch je tady asi devět. Je tam parkoviště nebo park? Tak to bohužel nepoznám A teď mi to dojde, vždyť ona nevidí!!! Na tomto příkladu je zřejmé, jak není snadné se plně vcítit do potřeb handicapovaných, a že stačí relativně málo, abychom nejednali zcela k potřebám a pocitům handicapovaného Smyslový handicap vlivem stáří. Musíme si také uvědomit, že ke smyslovým handicapům dochází vlivem stáří. S narůstajícím věkem se zhoršuje sluch i zrak, a často dochází k tak výraznému zhoršení, že se jedná o skutečný handicap. Tento handicap je společností někdy chápán jako součást stárnutí a stáří, což se odráží v postoji společnosti. Senioři s percepční poruchou sluchu kompenzují tuto poruchu nejčastěji používáním naslouchátka.

20 Smyslový handicap 20 Adaptace na sluchové postižení je u seniorů podmíněna mnoha faktory. Čím později sluchová vada u člověka nastane, tím hůře se na ni adaptuje. Dnešní technologie se aplikují v praxi jako kompenzátory. A tak je již samozřejmostí, že na přechodech pro chodce lze slyšet cvakání semaforů. Na chodnících jsou speciální vodící pruhy, na bankovkách jsou speciální znaky a přizpůsobili jsme se normám, hlavně ve stavebnictví, které na handicapované myslí již při plánování výstavby. Těmito kroky společnost bere na vědomí jistou míru zodpovědnosti a snaží se handicapovaným ulehčit jejich nelehkou životní situaci. Více o speciálních pomůckách se můžete dozvědět v kapitole tomu věnované. Doporučení Uvědomte si, že smyslový handicap je nejčastějším projevem stárnutí. Mnoho seniorů špatně slyší i hůře vidí. Pokud jednáte s někým, o kom víte, že má smyslový handicap, musíte být připraveni na zhoršenou komunikaci. Všichni používáme ke komunikaci smyslové vjemy, s kterými se ale lidé se smyslovým handicapem nemusí dokázat ztotožnit. Další zdroje Dokument Silvie Dymákové Nevidomí rodiče. Je nepochopení úřadů známkou našeho vlastního přístupu k handicapu, nebo v mysli podpoříme manžele Maškovi, o kterých jsem se již zmínil. A ještě přidáme odkaz na spot ze zimních paralympijských her ve Vancouveru, konkrétně na sjezd na lyžích nevidomých. Takto pojatý spot sice nic konkrétně neodhaluje, ale zapojuje naší představivost, což často zapůsobí silnějším dojmem.

21 Vrozený tělesný handicap 21 4 VROZENÝ TĚLESNÝ HANDICAP Poté, co jsme si přiblížili problematiku mentálního handicapu, zkusili jsme se podívat na věc z opačné strany, jste si možná uvědomili, že naše chápání se může ubírat i jinými směry, než kterými se ubíralo doposud. Všem je jasné, že mentální handicap, konkrétně přístup k takto handicapovanému jedinci, se liší případ od případu, a že předchozí kapitola není univerzálním návodem. Nyní se tedy zaměříme na tělesný handicap vrozený. Zamyslíme se nad tím, jak se dítě dokáže vypořádat se svou odlišností v konfrontaci s ostatními dětmi ve škole. Poukážu na to, jak je naše školství nedokonalé, a jak se i v dnešní době můžou najít pedagogové, kteří nedokážou přijmout dítě s handicapem, a svým sobeckým jednáním mohou na psychice dítěte napáchat výrazné škody, které si dítě může přenést i do dospělosti. Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Po prostudování této podkapitoly pochopíte důležitost Motivačního přístupu Správného výběru školy pro dítě s handicapem Zaměstnání, co by prostředku integrace do společnosti Výklad 4.1 Motivace nebo lítost? U vrozeného handicapu, pokud dítě dostává od svých rodičů veškerou lásku a péči dochází k plnému uvědomění, že je jiné, většinou až při konfrontaci s dalšími dětmi podobného věku. Stává se to tehdy, pokud dítě nedokáže, pro svůj handicap, udělat něco stejným způsobem, jako ostatní. Když při hrách začne výrazněji zaostávat, a když mu to

22 Vrozený tělesný handicap 22 ostatní děti, ve své nevědomosti, dávají najevo. Zde je potom důležitý citlivý přístup rodičů, a nejbližšího okolí, aby svému dítěti vše dobře vysvětlili. Citlivým přístupem nemám na mysli lítost, ale motivaci. Je důležité umět takovéto dítě správně motivovat. Nenechat ho přijmout roli oběti své odlišnosti, ale zcela malými krůčky směrovat veškeré myšlenky motivačním směrem. Děti, pokud nedojde k výraznému narušení jejich dospívající osobnosti, mají dostatečnou sebedůvěru, aby proces, jak se sžit s handicapem, zvládli. Nastává tak období plného uvědomění handicapu. Při procesu plného uvědomění handicapu se dítě může výrazně měnit, může se tak podstatně urychlit psychické dospívání. A je proto velmi důležité, přizpůsobit svou komunikaci ve směru k dítěti, vzhledem k psychické vyspělosti. S tím mají obecně největší problém prarodiče, pro které vnoučata budou vždy malá, křehká a zranitelná, které stále nejsou dostatečně připraveny na život tam venku. Prarodiče často neumí přijmout dospělost vnoučete, a pokud je navíc vnouče handicapované, cítí potřebu jej chránit před celým světem, a často, bohužel, i litovat. Lítost je největší překážkou při duševním rozvoji a vyrovnáním se s odlišností ve formě handicapu. Ten, ke komu je lítost směrována, je pak tlačen do pozice oběti. A pokud se obětí stane kdokoliv, už nemá svůj život ve svých rukou. Oběť se stává nesamostatnou, a nechává druhé, aby za ni rozhodovali. Tento způsob z počátku vypadá pohodlně. Je to volba, na první pohled té snadné cesty. Oběť se vyhýbá konfliktu, se svým vlastním já, který každá volba, a každé rozhodnutí přináší. Všechno zařídí ostatní (rodiče, instituce, nebo stát), a tak není důvod se starat, není důvod řešit i ty nejjednodušší situace. A tak se oběť nechává životem vodit jako ovce. Oběť se tak naučí nechtít od života víc, a zdá se, že je vše v pořádku. Skoro vše v pořádku, ale pouze do té doby, dokud nedojde k nějaké výraznější změně. Jakmile dojde k určitému omezení, a okolnosti si začnou vyžadovat změny, projeví se oběť na plno. Přichází na řadu sebelítost, kterou oběť naučilo okolí. Postižený se tak stává obětí okolností, systému a nepochopení. Pak se vkrádá stále častěji otázka, na kterou oběť nikdy nenajde odpověď. A ono, o odpověď ve skutečnosti vůbec nejde. Důležitá je pouze ta otázka oběti Proč zrovna JÁ? Věřím, že touto cestou se nikdo vědomě nechce vydat. Že také nikdo nechce, aby se obětí stal někdo z vašeho okolí, natož vaše dítě. Proto je opravdu důležitý ten správný

23 Vrozený tělesný handicap 23 přístup. Je důležité podpořit jakýkoliv pokus o rozvoj osobnosti handicapovaného dítěte, je nesmírně důležitá láska a pocit skutečného domova, jako pevného zázemí. Dnešní doba umožňuje snadno vyhledat odborníky, poradit se, jaký způsob výchovy se jeví v konkrétní situaci jako ten nejlepší, a včas konzultovat veškeré pochybnosti. Je nutné si uvědomit, že vždy existuje něco, co můžeme na dítěti vyzdvihnout, podporovat a pěstovat. Pokud handicapovaný jedinec dostane v dětství i dospívání maximální podporu, velmi brzy si uvědomí, čím svůj nedostatek, na straně jedné, může kompenzovat, na straně druhé. Najde si způsob jak vyniknout, jak se realizovat a plně se začlenit do společnosti. Často se lidé s handicapem projevují jako vnímavější, trpělivější a bývají známí pro svou pevnou vůli. Jsou brilantní v překonávání překážek a umí ze svého těla dostat víc. To vše se však odvozuje od toho, jaký stavební kameny jsme použili do základu výchovy handicapovaného dítěte. 4.2 Škola základ života Dalším výrazným prvkem výchovy je škola. Učitel je pro děti něco jako druhý rodič a spolužáci jako sourozenci. Škola se tak stává druhou rodinou, a vzhledem k času strávenému ve škole, se často podílí na výchově ve stejné míře jako rodiče. Proto je nutná jistá propojenost rodičů a pedagoga. V případě formování mentálního vývoje handicapovaného dítěte je důležitá schůzka rodičů s učitelem, který bude nejčastěji s handicapovaným dítětem v kontaktu. Učitel by si měl uvědomit důležitost správného přístupu, a hlavně musí mít zájem pomoci. Dítě s přiznaným handicapem většinou navštěvuje SPC (specializované pedagogické centrum), které je schopno vydat odbornou zprávu, jak má pedagog s žákem pracovat, aby dosáhl, co nejlepších výsledků, jak ve výchově, tak ve vzdělávání. Pokud pedagog tyto návrhy neakceptuje a nepodporuje, navrhuji hledat jinou školu. Je nutné držet se zásady, že pokud nechcete, aby vaše dítě bylo oběť, nesmíte se stát obětí ani vy. Výchova vašeho dítěte by pro vás měla být prioritní, a když vezmete v úvahu podíl školy na výchově, a možnosti, které máte, pak je přímo vaší povinností se rozhodovat sami a svobodně, obzvlášť pokud se jedná o vaše dítě.

24 Vrozený tělesný handicap 24 Hlavně si musíme uvědomit jedno. Dobrý pedagog umí ovlivnit chování a přístup spolužáků k handicapovanému. Dokáže dětem vše vysvětlit tak, že se nebudou chovat jako my dospělí a nebudou vše poměřovat. Dospělí i děti, jsou mistry v hledání odlišností. Hned si všimneme, že ten má velký nos, ta zase křivé nohy, a tamten málo vlasů. Máme v sobě neustále zapnut jakýsi radar, který odhaluje veškeré odchylky od jakéhosi vzoru, o kterém vlastně ani nevíme, kde jsme ho vzali. Vhodnou výchovou však může být toto vnímání usměrněno. Někdy stačí jen zvolit pár vhodných slov, nebo probrat vhodnou metodou tématiku handicapu. Děti se pak stanou přirozeně ohleduplnějšími a dětství se tak snadněji odehrává dle přirozeného scénáře. Naše země prošla vývojem vzdělávání a výchovy handicapovaných dětí. V minulosti byly postižené děti v útlém věku separovány. Byla jim dána péče odpovídající jejich druhu a stupni postižení. Byli odděleni od intaktní populace a může se i říci, že byli před ní chráněni. Do běžné společnosti se dostali až v dospělosti, kdy byli velmi dobře seznámeni s tím, co mohou a nemohou a postoj ostatních jedinců jim pro jejich dospělost už tak moc nemusel vadit. Byli však odloučeni od svého přirozeného prostředí rodiny. Dnešní doba nabízí rodinám své potomky vychovávat doma, od útlého věku je zařadit mezi běžnou populaci a vytvářet tak spíše společné, než separované společenství. Tento způsob však dává vysokou míru možnosti výchovných a vzdělávacích chyb, jak pedagogů, tak společnosti jako takové. Je to dáno především neznalostí speciálních postupů pro jednotlivé druhy postižení běžnými kantory a běžnými lidmi. Může to tedy vyústit v psychické ublížení postižené osobě z prosté neznalosti. V naší republice bylo téměř zrušeno specializované školství a proces integrace do běžných základních škol probíhá tak, že výuku ve třídách s integrovaným žákem zajišťují pedagogové laici. Tedy pedagogové bez vzdělání pro speciální poruchy. Ze života Příběh Jakuba z Prahy, který si můžete přečíst je o chlapci, který se narodil s nevyvinutou nohou, což je srovnatelné s amputací nohy, v horní části stehna. Kuba má protézu a je v chůzi zcela samostatný. Jeho rodiče se snaží, jak nejlépe dovedou, aby měl normální dětství a aby se jeho handicap nepodepsal na kvalitu života a dospívání. Proto Kuba navštěvuje běžnou školu, proto podporují rodiče svého syna při volnočasových aktivitách a při sportu.

25 Vrozený tělesný handicap 25 Při volbě školy, to však napoprvé nevyšlo. Rodiče si naštěstí uvědomili svůj nesmyslný boj s větrnými mlýny a našli pro Kubu školu jinou, kde je učitelka, která chce pomoc, a spolupracuje s rodiči. V první škole, kterou Jakubovi rodiče vybrali, měli smůlu na pedagožku. Třídní učitelka malého Kuby touží po dokonalosti, každý rok se snaží, aby její žáci dosahovali pouze těch nejlepších výsledků, vyžaduje od dětí poslušnost a pozornost způsoby, které úplně potlačují dětskou osobnost. Tato učitelka přímo vyrábí ze svobodných dětí ideální produkty dnešní doby. Děti při jejich hodinách musí sedět jako pravítka a jakákoliv odchylka se prostě nepřipouští. Jinak řečeno, paní učitelka odvádí na dětech stejnou práci, formuje je k určitému obrazu společnosti, jako dospělé formují seriály a televize vůbec. Kuba se tak záhy, pro svou odlišnost, stal častým terčem zmíněné učitelky, a rodiče se marně snažili svému synovi vybojovat u paní učitelky jiný přístup. Bohužel veškerá snaha byla marná, čím více se snažili, tím více šla učitelka proti nim, až se dostali do situace, že se do hry měli zapojit sociální pracovníci a zvážit, zda Kuba vůbec vyrůstá ve správných podmínkách, a zda se rodiče o své dítě vůbec umějí postarat. Při výběru vzdělávací instituce pro své dítě si proto dobře zjistěte, jakou mají pedagogové, kteří budou učit vaše handicapované dítě zkušenost, vzdělání, či snahu se vzdělávat v oblasti práce s handicapovanými jedinci. Pocit pevného rodinného zázemí, správný přístup učitelů, spolužáků a dětí v okolí se výrazně projeví na psychické odolnosti handicapovaného v dospívajícím věku. 4.3 Zaměstnání nejen jako zdroj příjmů Dalším důležitým krokem na cestě k dospělosti je správný výběr zaměstnání. Pokud handicap přináší taková omezení, že je samostatný pohyb vyloučen, je téměř nemožné najít vhodné zaměstnání. Ale díky internetu zde jisté možnosti domácí práce jsou, a je dobře, pokud se tyto možnosti podaří využít. Samozřejmě poukazuji na takový handicap, který umožňuje práci na počítači. Pro každého člověka je velice důležité, aby měl své místo ve světě, aby cítil, že je pro někoho přínosem, a že se může podílet na tvořivé činnosti, anebo i přímo sám tvořit. Pokud se vám nepodaří sehnat handicapovanému člověku vhodnou práci, je vhodné kontaktovat neziskové organizace, a nabídnout jim služby jedince bez nároku na honorář. Je důležité vyvíjet jakoukoliv užitečnou činnost a podílet se na úspěchu organizace a společnosti. Časem se může stát,

26 Vrozený tělesný handicap 26 že daná nezisková organizace může získat peníze na vytvoření nového pracovního místa, anebo se praxe v budoucnu může projevit jako přínos při získání nového místa. V případě handicapu, který umožňuje samostatný pohyb je zaměstnání důležitou součástí integrace do společnosti. Handicapovaný si tak rozšíří okruh přátel, naučí se zvládat situace, které každodenní život přináší a má tak vyšší šanci najít partnera, a posléze i založit rodinu. Zaměstnání je v životě každého člověka důležitým prvkem, který mimo finančních prostředků přináší smysluplnost našemu životu a obohacuje společenský život. Všechny tyto prvky jsou základním stavebním kamenem dobrého psychického stavu. Doporučení Vyhýbejte se projevům lítosti a naopak se snažte o motivaci. Motivace je nejúčinnějším prvkem ovlivňujícím dospívání jedince. Rodičům doporučuji nepodcenit výběr okolí, ve kterém se bude dítě s handicapem pohybovat. Jedná se o správnou volbu školy, i o volbu přátel dítěte. V žádném případě ale neschvaluji izolaci, která výrazně naruší dospívání. Je důležité, aby se handicapovaný pohyboval ve společnosti ohleduplných přátel.

27 Získaný handicap 27 5 ZÍSKANÝ HANDICAP Asi nejčastější příčinou handicapu jsou dopravní nehody, úrazy při sportu a zábavě, a výraznou měrou se také podílí různá onemocnění a jejich důsledky. Čas ke studiu: 45 minut Cíl: Po prostudování této podkapitoly se seznámíte se: Statistickými údaji Finanční náročností handicapu Přirozeným procesem stárnutí Výklad 5.1 Pokrok a jeho vliv na statistické údaje Žijeme v době, kdy se svět kolem nás mění stále rychlejším tempem. Věda pyšně každý den přichází s novými objevy, všechny novinky, módní výstřelky i nové výrobky rychle stárnou a dokonce i naše znalosti a dovednosti, pokud chceme být na vrcholu, se musí neustále rozvíjet. Žijeme v době pokroku, je to doba, kdy se vše mění takřka ze dne na den. Dokonce se mění i vzdálenosti. To co bylo v minulém století daleko, je dnes zásluhou moderních dopravních prostředků tzv. za humny. Snad všechno máme na dosah ruky, doprava je rychlejší a spolehlivější. Máme leteckou dopravu, rychlovlaky, máme rychlá osobní auta, rychlé motorky. Dnešní lékaři mají takové znalosti a dovednosti, že jsou jen krůček od nalezení léků a postupů léčby tzv. civilizačních chorob. Dnešní lékaři umí nahradit srdce a mnoho dalších orgánů. Transplantace jsou skoro rutinou a tak nastala doba dlouhověkosti. Ani nás nemůže překvapit, že vinou dopravních nehod a nemocí umírá stále méně lidí. Dnešní nemocnice mají moderní

28 Získaný handicap 28 operační sály, lékaři jsou více odborně školeni a vozy první pomoci jezdí na místa nehod rychleji. Ano, lékaři dnes zachrání život mnoha lidem, kteří utrpěli vážná zranění. Téměř by se dalo říct, že jsou lékaři všemocní. A tak se často stává, že závažná poranění, jejichž následkem dříve lidé umírali, umí dnešní medicína vyléčit, a tak přežívá těžké nehody stále vyšší procento lidí. Co ale moderní medicína neumí, je uzdravit, vyléčit, nebo propojit přerušenou míchu. Proto ve statistikách stále roste procentuální číslo lidí okázaných na invalidní vozík. Ročně přibývá vlivem nemoci, či nehody, více než 200 lidí odkázaných trvale na invalidní křeslo. Při surfování po internetu naleznete odhady počtu osob s handicapem. Bohužel absolutně přesná čísla nejsou známa. Statistický úřad upřednostňuje při sčítání lidu jiné údaje. Ale zjištěný odhad nám na vykreslení představy postačuje. Odhadem je zdravotně postiženo asi lidí, z toho je téměř lidí odkázáno na invalidní vozík. V procentech to v ČR vypadá takto: 10% obyvatel se zdravotním handicapem a na vozík je odkázáno 0,34% obyvatel v ČR, což je jeden ze tří set obyvatel ČR.

29 Získaný handicap Finanční náročnost Je důležité uvědomit si, že nikdy nevíte, co vás může potkat, co vše se může přihodit. Handicap vzniklý nehodou, či nemocí může postihnout každého z nás. Nikdy nemůžete vědět, co má pro nás život přichystáno. U handicapu vzniklého nemocí, či nehodou, dochází k obrovskému psychickému otřesu. Každý si zcela uvědomuje, že život již nebude takovým jako doposud. Je potřeba přehodnotit priority a začít uvažovat zcela jinak. Je to skutečně psychický šok. Celý život se vám náhle zhroutí. Pokud si odmyslíte dopady handicapu na psychiku, které si probereme později, zůstávají nám finanční problémy. Vlivem dlouhotrvající recese, je málo lidí, kteří mají dostatečnou finanční zásobu. Naprostá většina populace žije tzv. z výplaty do výplaty, a vědomí, že již nebudou schopni vykonávat svoji profesi, a přijdou o příjem, je výrazně negativním faktorem v procesu léčby, rehabilitace, psychické vyrovnanosti a následného znovuzapojení do společnosti. Může se tak stát, že člověk po úrazu, či po nemoci s následkem handicapu, již nebude schopen splácet hypotéku, úvěr a celkově udržet životní úroveň své rodiny. Život s handicapem se tak stává výrazně těžším nejen pro zhoršenou možnost pohybu, ale hlavně zásluhou druhotných důsledků, které handicap provázejí. Pro handicapovaného je těžké najít vhodné zaměstnání s příjmem odpovídajícím potřebám dnešní doby a handicapu. Zaměstnavatelé mnohdy přistupují k pracovní pozici handicapovaného tak, že to považují za jakési milosrdenství, a často nabízí minimální mzdu. Stát handicapovaným sice vyplácí invalidní důchody, ale ty často pokryjí pouze náklady na dopravu do zaměstnání, a s tím spojené výdaje. Přitom je nutné si uvědomit, že handicap je finančně náročný koníček. Naprostá většina vozíčkářů potřebuje k tomu, aby mohli na malou, si zavádět cévky. Výdaj za cévky je srovnatelný s výdajem kuřáka na cigarety. Koupě invalidního vozíku vás přímo nutí si pořídit úvěr. Stát sice vyplácí ,- Kč na nákup nového vozíku, ale pokud chcete žít aktivně, vozík bude stát více než ,- Kč, a když vozík začne dosluhovat, nemůžete si ho nechat jako záložní, musíte

30 Získaný handicap 30 ho odevzdat státu, abyste mohli opět požádat o příspěvek, na nákup nového. A tak podobně je to se vším kolem handicapu. 5.3 Stárnutí a tělesný handicap K tělesnému handicapu mnohdy dochází ve stáří, kdy lidské tělo již nedokáže adekvátně regenerovat a léčit se. S tímto aspektem v našem životě částečně počítáme, tak nás tolik nepřekvapuje. Stáří si vybírá svou daň a tělo postupně vypovídá službu. Jak jsem se již zmiňoval v předchozích kapitolách, ve stáří může nastat situace, že budete sami handicapovaní. Může se jednat o handicap tělesný, smyslový, či duševní. A toto uvědomění, by mělo u každého z vás změnit přístup k handicapovaným v přítomnosti, a to že by se mohli od handicapovaných spoluobčanů mnohému do budoucna naučit. Shrnutí pojmů 5.1 Získaný handicap je handicap, který se jednotlivci přihodí až v průběhu života. Většinou k tomuto stavu dochází vlivem nehody, nebo nemoci. Ztráta životní úrovně proces léčby je často dlouhodobá záležitost, navíc člověk s handicapem často není schopen vykonávat současnou profesi, a tak je téměř nemožné udržet, bez finančních rezerv, současnou životní úroveň nejen pro sebe, ale hlavně pro rodinu. Handicap vlivem stáří - lidské tělo s věkem ztrácí schopnost adekvátní regenerace a následné léčby. Člověk se tak v pozdním věku může stát handicapovaný. Tuto možnost si v produktivním věku málokdo připouští. Další zdroje Opět navštivte server YouTube a shlédněte emotivní upoutávku na paralympijské hry: xuq

31 Získaný handicap 31 Dalším odkazem je pořad o stárnutí, který vám přinese odpovědi na otázky, které často nechcete vyslovit.

32 Psychika 32 6 PSYCHIKA Každý vnímáte své tělo s vlastního estetického pohledu a máte své kritéria pro tělesnou a duševní krásu. Pokud ale handicap naruší váš normální stav, a toto narušení od vaší vlastní normy je trvalé, často dochází k tíživému až trýznivému rozporu mezi vlastním a společností preferovaným ideálem. Dochází tak k podvědomému, nebo vědomému odmítání sebe samého. Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte Náročnost přijetí odlišnosti Pohled okolí na handicap Způsoby motivace handicapovaných Výklad 6.1 Vrozený handicap Často se lidé ptají, zda je horší pro psychiku vrozený handicap, nebo během života získaný. Tato otázka je v podstatě irelevantní, protože by chtěli srovnávat nesrovnatelné. Psychika a zároveň i sociální postavení člověka s vrozeným handicapem se vyvíjí zcela odlišně. Rozhodně nemůžeme usuzovat, že člověk s trvalým vrozeným nebo časně získaným postižením je v příznivějším postavení. Na druhou stranu se život u lidí s vrozenou vadou od samého počátku přizpůsobuje danému handicapu, a dospívající jedinec průběžně a zcela přirozeně získává zkušenosti

33 Psychika 33 a rozvíjí své dovednosti v důsledku potřeb a přizpůsobení se požadavkům okolí. Společně s těmito zkušenostmi získává jakýsi nadhled na svou osobu, osvojuje si sociální dovednosti a stanovuje si okolnostmi přiměřené cíle. Je si plně vědom, jakých prostředků může k dosažení cílů využít, což ale neznamená, že se každému dostane adekvátní podpory, a že vždy dosáhne svých cílů, což přináší zklamání a může nastat krize. Přesto se dá stručně říci, že osoba s vrozeným, popř. brzy získaným postižením mívá k dispozici časový prostor a škálu podpůrných opatření k tomu, aby se adaptovala na svoji reálnou situaci, přijala ji, našla si vlastní cestu k seberealizaci a mohla žít co možná nejplněji. 6.2 Získaný handicap Lidé v situaci náhlé změny zdravotního stavu, funkčnosti i sociálního statusu nemají výše zmíněnou možnost či příležitost (nikoli výhodu) postupné adaptace. Proto můžeme souhlasit s tím, že jeden z nejnáročnějších tlaků na lidskou psychiku je nečekaný přechod zdraví v nezdraví, pohybové omezení a vzhledová odlišnost. Krizová situace nastává u lidí, kteří do vzniku úrazu nebo prudkého vypuknutí nemoci neměli větší zdravotní problémy a kterým i přes veškerou léčebnou péči zůstanou trvalé následky s charakterem chronické nemoci či tělesného postižení. Postižení pro ně znamená zásah do kvality života a omezení aktivit a příležitostí. To se negativně promítne do sociální, osobní, rodinné a profesní stránky jejich života a vynutí si změnu postojů k životu. Následně to může vést k rozpadu zázemí, rodiny, ztrátě existenčního zajištění plynoucího z práce nebo ke změně postojů sociálního prostředí k člověku s postižením. Musíme si uvědomit, že tělo a mysl jsou jedno. A pokud tělu něco schází, zákonitě se tento nedostatek projevuje i v mysli. Zajímavým jevem, který potvrzuje propojení těla a mysli jsou fantomovi bolesti. U lidí po amputaci se jedná se o falešnou představu mysli, že chybějící končetinu stále mají, což se projevuje šimráním, svěděním, nebo také bolestí na těch částech končetin, které již nemáte. U převážné většiny jedinců se získaným postižením došlo k traumatu v produktivním věku, kdy náhlá ztráta nejen pracovní výkonnosti, ale také pohyblivosti, soběstačnosti, rovnováhy, vlády nad procesem vyměšování i pohlavní aktivity znamená zhroucení

34 Psychika 34 dosavadních jistot, představ, životních plánů a očekávání, jež jsou vlastní každému člověku i jeho blízkým. Někteří jedinci se s následky traumatu vyrovnají relativně rychle a vytvoří si adekvátní podmínky k plnohodnotnému životu. To vše je vysoce individuální a proměnlivé. Co je pro jednoho nepřekonatelnou komplikací, může pro jiného znamenat drobný či dílčí problém, jejž lze určitě nějakým způsobem zvládnout. 6.3 Přijetí okolím Přijetí handicapovaného do společnosti je předně dáno informovaností daného tématu. Stále ještě u někoho přežívají předsudky, které vycházejí z kritérií, která jsme si nastavili sami. Předsudky jsou známkou neznalosti, a tak je důležitá podpora médií, aby svým masovým záběrem informovali co největší část populace, a tak nedocházelo ke sklonu vidět všechny handicapované stejně, bez ohledu na individuální odlišnosti. Výjimečně dochází k postoji společnosti, kdy se mísí soucit, lítost, hrůza a odpor k handicapovanému. Zde potom dochází k propojení pozitivních a negativních emocí. Láska a strach, nejsilnější lidské emoce, které nejvíce ovlivňují člověka. V tomto souboji emocí vítězí ty silnější, hrůza a odpor. Tento stav vzniká vlivem neznalosti problematiky, jak s postiženým jednat, jak se dívat na jeho handicap a z obavy případné žádosti o pomoc. Naštěstí společně s ekonomickým vývojem dochází i ke společenskému vývoji, a tak se s předsudky setkáváme ojediněle.

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 5 ZÍSKANÝ HANDICAP Asi nejčastější příčinou handicapu jsou dopravní nehody, úrazy při sportu a zábavě,

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 6 PSYCHIKA Každý vnímáte své tělo s vlastního estetického pohledu a máte své kritéria pro tělesnou

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu 1 ÚVOD MOTIVAČNÍ POHLED NA PROBLEMATIKU

Doprovodné obrázky a videa na Internetu 1 ÚVOD MOTIVAČNÍ POHLED NA PROBLEMATIKU POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 ÚVOD MOTIVAČNÍ POHLED NA PROBLEMATIKU Můžete se na dané téma dívat jako na problém, strašit jím sebe

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 3 SMYSLOVÝ HANDICAP Smyslový handicap je pro svou vzhledovou nenápadnost téměř nerozpoznatelným. Na

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 VROZENÝ TĚLESNÝ HANDICAP Poté, co jsme si přiblížili problematiku mentálního handicapu, zkusili jsme

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 8 RODINA A SEXUÁLNÍ ŽIVOT Čas ke studiu: 60 minut Cíl: Studiem této kapitoly poznáte hodnotu zázemí

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT pro kombinované a distanční studium Jana Šarmanová Ostrava 2003 Jana Šarmanová, 2003 Fakulta

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Geriatrický pacient Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje V rámci projektu Využití ICT ve výuce Březen 2011 Mgr. Ladislava Ulrychová Čím hřešíme

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 PROČ SE STÁT DOBROVOLNÍKEM Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Zřízení SPC: 1. 1. 2010 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo novou zřizovací listinu Speciální základní školy Skuteč, kde bylo nově

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

MŮJ HLAS MOJE PRÁCE. PhDr. Daniela RÁZKOVÁ. K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz

MŮJ HLAS MOJE PRÁCE. PhDr. Daniela RÁZKOVÁ. K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz MŮJ HLAS MOJE PRÁCE PhDr. Daniela RÁZKOVÁ K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz Anotace: Obecně prospěšná společnost Polovina nebe vyškolila již několik desítek těžce tělesně

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Jak učit děti komunikaci s osobami se zdravotním postižením. Ing. Lenka Skoupá

Jak učit děti komunikaci s osobami se zdravotním postižením. Ing. Lenka Skoupá Jak učit děti komunikaci s osobami se zdravotním postižením Ing. Lenka Skoupá Osoby se zdravotním postižením Definice se liší podle resortu (sociální služby, zdravotní pojištění, zaměstnanost, pedagogika)

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Seznam příloh (výběr)

Seznam příloh (výběr) Seznam příloh (výběr) Příloha 1: Dotazník pro klienty TČM Příloha 2: Dotazník pro pacienty západní medicíny Příloha 3: Dotazník pro praktiky TČM Příloha 4: Dotazník pro lékaře Příloha 1 DOTAZNÍK pro KLIENTY

Více

Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb.

Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb. Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb. Od 1.9. 2016 dochází k redefinici žáka. Namísto znevýhodnění, zdravotního postižení, statutu azylanta a sociálně znevýhodněného je definován žák s potřebou

Více

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz

Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz INTEGRACE DĚTÍ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM DO HODIN BĚŽNÉ TV Martin Kudláček, PhD. & tým CENTRA APA FTK UP, Olomouc www.apa.upol.cz Integrace (začlenění ţáků) Pojem začlenění ţáků znamená zařazení různých typů

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

INTEGRACE OČIMA ASISTENTA

INTEGRACE OČIMA ASISTENTA INTEGRACE OČIMA ASISTENTA ASISTENT PEDAGOGA versus OSOBNÍ ASISTENT Asistent je zaměstnancem školy výhody: je součástí pedagog.sboru je více zapojován do dění ve škole má práva i povinnosti jako ostatní

Více

Děti a sluch. Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí.

Děti a sluch. Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí. Děti a sluch 7 Všeobecné informace o dětském sluchu a nedoslýchavosti u dětí. Toto je sedmá ze série brožur Widex o sluchu a záležitostech, které se sluchu týkají. Důležitá úloha sluchu Pro rozvoj dítěte

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Eliminace negativních dopadů profesní adjustace Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Labour vincit omnia Práce pomáhá překonávat všechno. Práce = nezbytná potřeba. Etické krédo: Lidé se zdravotním postižením

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Mimořádně nadané děti v MŠ a ZŠ a důvody, proč se jim věnovat

Mimořádně nadané děti v MŠ a ZŠ a důvody, proč se jim věnovat 1 / 5 Nadané děti téma radostné, zajímavé, v poslední době často diskutované. Zejména v souvislosti s tím, jak jim zajistit co nejlepší péči odpovídající jejich předpokladům a nárokům Přestože se této

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1

FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1 FYZICKÁ ZNEVÝHODNĚNÍ (HENDIKEPY) Kvalita vzdělávacího a pracovního prostředí Podtéma 2.1 Hlavní fyzická postižení se týkají: A. Pohybu osob B. Zraku mají brýle nebo používají Braiilovo písmo C. Sluchu

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ poruchy učení PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most Nabídka pro rodiče Logopedická terapie žák & rodič Včasná péče u dítěte poradenství, intervence

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0030 Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. Olomouc ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Fakultní základní školy Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 10. Motivace dospělých ke vzdělávání Mgr. Zuzana Válková

Více

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Segregace, integrace, inkluze, heterogenita, mnohočetná identita Důvody pro implementaci inkluzivního vzdělávání, základní principy, právní

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

Co je to ergoterapie?

Co je to ergoterapie? Co je to ergoterapie? Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Dotazník pro (sebe)posouzení

Dotazník pro (sebe)posouzení 1 Dotazník pro (sebe)posouzení Kontaktní informace Jméno (stačí křestní) E-mail Tel. Věk Aktuálně využívaná podpora Aktuálně mi poskytuje podporu: Neplacená péče rodiny, přátel nebo sousedů Placená (z

Více

Metodická doporučení (10)

Metodická doporučení (10) (10) Práce na hranicích možností je vždy zajímavá: jedná se o zásadu, jak zaměstnat vynikající žáky a rovněž o základní metodické východisko pro výuku informatiky a VT neměli byste žáky naučit jakkoliv

Více

Řešit vady řeči až ve škole je pozdě. Začněte ve třech letech

Řešit vady řeči až ve škole je pozdě. Začněte ve třech letech Řešit vady řeči až ve škole je pozdě. Začněte ve třech letech Libuše Novotná Časopis Maminka Naučí-li se dítě správně mluvit před nástupem do 1. třídy, bude to mít pozitivní vliv na jeho výsledky ve škole

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace o tom, jak

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika ví, jaké faktory ovlivňují stabilitu

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více