S T A N O V Y. ZETKA Strážník a.s. Úplné znění stanov (komentované) AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y. ZETKA Strážník a.s. Úplné znění stanov (komentované) AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ZETKA Strážník a.s. Úplné znění stanov (komentované) Schváleno na valné hromadě konané dne ing. Pavel Jiran předseda představenstva ing. Bohumír Pešina místopředseda představenstva

2 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ZETKA Strážník a.s. Tímto úplným znění stanov akciové společnosti ZETKA Strážník a.s. se v plném rozsahu podřizujeme ve smyslu ustanovení 777 odst. 5 právní úpravě podle zák. č. 90/2012 Sb. Úplné znění stanov bylo schváleno valnou hromadou akciové společnosti konanou dne ve Studenci. I. Založení akciové společnosti Článek 1 Akciová společnost ZETKA Strážník a.s. se sídlem ve Studenci, okres Semily, (dále jen společnost) byla založena v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) jednorázovým založením bez výzvy k upisování akcií na základě zakladatelské listiny schválené jediným zakladatelem Zemědělské družstvo Studenec. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka Identifikační číslo přidělené společnosti je Článek 2 Název společnosti Název společnosti zní: ZETKA Strážník a.s. podle 132 NOZ je jménem společnosti její název, ale podle 243 odst. 2 ZOK se jedná o firmu Článek 3 Sídlo společnosti Sídlem společnosti je obec Studenec dle 136 odst. 2 NOZ postačuje, když v zakladatelské listině je uveden název obce, ale do veřejného rejstříku se uvádí plná adresa sídla Společnost je založena na dobu neurčitou. Článek 4 Trvání společnosti II. Předmět podnikání společnosti Článek 5 Předmětem podnikání společnosti je: a) zemědělská výroba, b) lesní výroba, c) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné, d) opravy pracovních strojů, e) opravy silničních vozidel, f) silniční motorová doprava nákladní, g) provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy, h) vedení účetnictví, i) zemní mechanizované práce, j) činnost prováděná hornickým způsobem dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, k) provádění trhacích a ohňostrojových prací, l) nákup a prodej výbušnin.

3 III. Základní kapitál a akcie Článek 6 Výše základního kapitálu 1. Základní kapitál společnosti je ,-- Kč, tj. slovy padesátmilionů korun českých. 2. Základní kapitál byl vytvořen peněžitým a nepeněžitým vkladem, jenž byl upsán, splacen a do vlastnictví společnosti převeden v souladu s platnou právní úpravou v daném čase. 246 ZOK Článek 7 Kmenové akcie 1. Akciová společnost vydala kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, kusů akcií o jmenovité hodnotě ,-- Kč a 500 kusů akcií o jmenovité hodnotě ,-- Kč. 2. Jedná so akcie na jméno (na řad), které jsou cenným papírem a nejsou zaknihované. 3. Akcie jsou nedělitelné. V případě, že akcie je ve spoluvlastnictví více osob, vykonávají k ní práva tyto osoby společně podle zásad o podílovém spoluvlastnictví. 256 an., 269 ZOK 4. Akcie se zapisují do seznamu akcionářů, který vede společnost. Nový vlastník akcií má za povinnost se bezodkladně nechat zapsat do seznamu akcionářů. Není-li zapsán, nemůže se domáhat práv souvisejících s držením akcie. Přestane-li být akcionářem, společnost jej bezodkladně vymaže ze seznamu. 264 an. ZOK 5. Akciová společnost nevydává jiné typy akcií. Pozn.: Kmenové akcie, jako základní druh akcií ve smyslu ustanovení 276 odst. 1 ZOK, se kterými není spojeno zvláštní právo, nemusí být přímo označeny, že se jedná o kmenové akcie z logiky věci vyplývá tento druh. Článek 8 Omezení převoditelnosti akcií a samostatně převoditelná práva 1. Akcie se převádí rubopisem s uvedením přesné identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení příslušné akcie. 2. Veškeré převody akcií podléhají schválení představenstvem akciové společnosti. Pokud není udělen souhlas, nenabývá smlouva o převodu akcií účinnosti. Není-li udělen souhlas do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas byl udělen. Odmítne-li představenstvo společnosti souhlas k převodu akcie udělit, společnost odkoupí tuto akcii za přiměřenou cenu. 3. Představenstvo je povinno schválit převod ve všech případech, kdy se jedná o převod akcií na manžela, na potomky v pokolení přímém a jejich manžele a na akcionáře této společnosti. 4. Stejná pravidla uvedená v odst. 2 a 3 tohoto článku se vztahují i pro zastavení akcií. 5. Převodem akcie se převádí veškerá práva s ní spojená. V souladu s těmito stanovami jsou samostatně převoditelnými právo na vyplacení zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku.

4 Rovněž samostatně převoditelná práva související s akcií podléhají schválení představenstvem společnosti. 270 an., 281 an. ZOK Pozn.: Převoditelnost akcií je podle ustanovení 272 odst. 1 ZOK umožněna úpravě stanov, a to jedná-li se o akcie na jméno. V tomto případě mohou být přímo ve stanovách upraveny podmínky takového převodu. Není-li rozhodnuto, má se po 2 měsících za to, že byl udělen souhlas. Je-li převod takovýchto akcií příslušným orgánem odmítnut, je společnost povinna ve lhůtě 1měsíce od doručení neudělení souhlasu tyto akcie odkoupit. V případě zastavených akcií není dle 272 odst. 2 ZOK vyžadován souhlas. S vlastnictvím akcie jsou spojena práva akcionáře (právo účastnit se na jednání valné hromady, hlasovat, právo na vyplacení podílu apod.), proto se s převodem akcie převádějí tato práva na nabyvatele akcie. Práva uvedená v ustanovení 281 odst. 2 ZOK lze převádět, a proto jsou samostatně převoditelnými právy. Hlasovací právo ve smyslu ustanovení 281 odst. 4 ZOK je nepřevoditelné Rozhodující pro oddělitelnost práv od stanov je uvedení ve stanovách. Toto ustanovení nesmí ale odporovat zákonu. Článek 9 Práva a povinnosti akcionářů 1. Akcionářem ve vztahu ke společnosti je ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost vydá na základě písemné žádosti a za úhradu nákladů každému akcionáři seznam všech akcionářů. 265, 266 ZOK 2. Každý akcionář má podle počtu svých akcií právo podílet se na řízení společnosti, zisku společnosti a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti s likvidací. Akcionáři vykonávají svá práva především na valné hromadě, mají právo požadovat vysvětlení a podávat připomínky. 3. Akcionář má vkladovou povinnost na základě rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a to nejpozději od dne účinnosti zvýšení základního kapitálu. 344 an. ZOK 4. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada určila k rozdělení (dividendu) ve výši odpovídající podílu poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Valná hromada rozhodne na základě řádné účetní závěrky o výši a splatnosti výplaty podílu na zisku. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje, pokud by došlo ke snížení vlastního kapitálu pod výši upsaného základního kapitálu zvýšenou o fondy, které nelze podle tohoto zákona a stanov rozdělit mezi akcionáře. Částka k rozdělení rovněž nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období, případně sníženou o ztrátu z předchozího období. 348 an. ZOK Pozn.: Rozhodný den pro výplatu dividendy je vlastnictví akcií a zapsání do seznamu akcionářů. Společnost má mimo jiné za povinnost podle ustanovení 265 odst. 2 ZOK bezodkladně zapsat do

5 seznamu nového vlastníka. Vlastník ale dle téhož ustanovení má za povinnost prokázat tuto změnu. Není-li zapsání nového akcionáře limitováno podle stanov valnou hromadou, není ani při výplatě dividendy vázanost na jednání valné hromady 5. V případě zániku společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku po ukončení likvidace, a to ve výši odpovídající podílu součtu jmenovité hodnoty jím vlastněných akcií na základním kapitálu společnosti. 549 an. ZOK 6. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Hlasovací právo akcií se řídí jejich jmenovitou hodnotou, přičemž na každých 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas. Výkon hlasovacího práva není těmito stanovami omezen. 353 ZOK Hlasování kumulativní není tedy použitelné, protože není uvedeno ve stanovách. 7. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení týkající se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takovéto vysvětlení potřebné pro jeho výkon akcionářských práv. Přitom podle podmínek ustanovení 359 ZOK může představenstvo nebo svolatel poskytnutí vysvětlení odmítnout. 357 an. ZOK 8. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrh a protinávrh k programu valné hromady musí být podán do 14 dnů před konáním valné hromady představenstvu společnosti nebo svolateli valné hromady. Představenstvo má za povinnost předmětný návrh nebo protinávrh akcionáře uveřejnit na svých internetových stránkách se svým stanoviskem. V případě, že návrh obdrží nejméně 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, připojí ho představenstvo se svým stanoviskem k pozvánce na valnou hromadu. 361 an. ZOK 9. Rozhodným dnem pro uplatnění výkonu práv spojených s vlastnictvím akcie, a to zejména hlasovacího práva a převoditelnosti práv spojených s cenným papírem, je zapsání do seznamu akcionářů nejpozději 30 dnů před termínem konání valné hromady. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na výplatu podílu na zisku (dividendy) je zapsání do seznamu akcionářů nejpozději 14 dnů před termínem konání valné hromady. 10. Akcionář vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5% základního kapitálu, požívá zvláštních práv jako kvalifikovaný akcionář, které spočívají v právu 1) požadovat svolání valné hromady k projednání jím navržených záležitostí, 2) požadovat, aby na pořad valné hromady byla zahrnuta jím určená záležitost, 3) požádat dozorčí radu o přezkoumání věcí uvedených v žádosti z hlediska výkonu působnosti představenstva, 4) domáhat se právní cestou náhrady újmy. 365 an. ZOK 11. Hlavním akcionářem je akcionář, který ve společnosti vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí alespoň 90% základního kapitálu společnosti a s nimiž jsou spojena hlasovací práva, nebo s nimiž je spojen 90% podíl na hlasovacích právech společnosti. Hlavní akcionář je oprávněn požadovat svolání valné hromady k rozhodnutí o návrhu na přechod účastnických cenných papírů na tohoto akcionáře. 375 an. ZOK

6 Článek 10 Zvýšení základního kapitálu 1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje na návrh představenstva usnesením valná hromada. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu podat návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do veřejného rejstříku. Základní kapitál společnosti se zvyšuje zejména upsáním nových akcií na základě usnesení valné hromady. 474 an. ZOK 2. Při zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií mají dosavadní akcionáři přednostní právo na upisování, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním kapitálu, v případě, že se jedná o zvýšení základního kapitálu upsáním peněžitých vkladů. 484 ZOK Pozn.: Přednostní právo nelze podle 487 ZOK vyloučit a ani omezit. 3. K upsání akcií může dojít na základě veřejné nabídky a rovněž mohou být akcie upsány i předem určenému zájemci. 479, 480 an. ZOK 4. Na základě rozhodnutí valné hromady se mohou všichni akcionáři smluvně dohodnout v rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu v částce určené rozhodnutím valné hromady. 491 ZOK 5. Zvyšování základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti vykázaných v účetní závěrce se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Nová výše základního kapitálu se zapisuje do veřejného rejstříku. 495 an ZOK 6. Valná hromada se může usnést na podmíněném zvýšení základního kapitálu pomocí vydání dluhopisů a případně i pomocí stanovami umožněného využití výměnného práva. 505 an. ZOK Článek 11 Snížení základního kapitálu 1. O snížení základního kapitálu rozhodne na návrh představenstva valná hromada. V rozhodnutí valné hromady se uvede důvod snížení, jeho rozsah, způsob, jakým má být provedeno, a lhůta pro předložení akcií společnosti. 516 an. ZOK 2. K povinnému snížení základního kapitálu použije společnost vlastní akcie, které má v majetku. Jiným způsobem lze základní kapitál snižovat jen tehdy, nepostačuje-li postup podle věty první ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou. Snížení se potom provede 1) snížením jmenovité hodnoty akcií, 2) vzetím akcií z oběhu na základě losování, 3) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy a případně 4) upuštěním od vydání akcií. 521 an. ZOK 3. Snížit základní kapitál je možné rovněž snížením za účelem úhrady ztráty, nebo v případě převodu do rezervního fondu. V tomto případě nelze akcionářům poskytnout žádné plnění. 544 an. ZOK 4. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se zapisuje do obchodního rejstříku. Návrh na zápis je povinno podat představenstvo bezodkladně po rozhodnutí valné hromady.

7 Zároveň oznámí představenstvo ve lhůtě 30 dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady snížení základního kapitálu známým věřitelům s výzvou k podání přihlášky pohledávky. 518, 519 ZOK Orgány akciové společnosti jsou: a) valná hromada, b) představenstvo, c) dozorčí rada. IV. Orgány společnosti Článek 12 Orgány společnosti Článek 13 Valná hromada 1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, na které akcionáři zejména uplatňují své právo podílet se na řízení společnosti. 398 ZOK 2. Do působnosti valné hromady náleží: a) rozhodovat o změně stanov, pokud se nejedná o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; b) rozhodovat o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu; c) rozhodovat o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; d) rozhodovat o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; e) volba a odvolání členů představenstva; f) volba a odvolání členů dozorčí rady; g) schvalovat řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku, jakož i jiné účetní závěrky, pokud to je stanoveno zákonem; h) rozhodovat o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty; i) rozhodování o žádosti k přijetí účastnických cenných papírů k obchodování nebo k vyřazení z tohoto obchodování; j) rozhodovat o zrušení společnosti s likvidací; k) jmenování a odvolání likvidátora; l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; m) schválení převodu nebo zastavení závodu; n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně změn a jejího zrušení; o) rozhodovat ve všech dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. 421 odst. 2 ZOK 3) Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodnutí záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

8 421 odst. 3 ZOK Článek 14 Svolávání a jednání valné hromady 1. Valnou hromadu akcionářů svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. Valnou hromadu svolává rovněž člen představenstva, nebo v případě dlouhodobé nefunkčnosti představenstva dozorčí rada, respektive kterýkoliv její člen. 402 an. ZOK 2. Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou, která musí obsahovat údaje v souladu s ustanovením 407 ZOK. Pozvánka musí být uveřejněna na internetových stránkách a současně zaslána všem akcionářům, a to nejméně 30 dnů před konáním. 407 ZOK 3. Valná hromada se koná zpravidla v místě, v němž je sídlo akciové společnosti, ale může být svolána i do jiného vhodného místa. 408 ZOK 4. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do prezenční listiny, v níž musí být uveden obchodní název nebo jméno akcionáře nebo jeho zmocněnce, sídlo nebo bydliště, čísla akcií a počet hlasů, které podle počtu akcií akcionáři náleží. Prezenční listina musí být připravena ze seznamu akcionářů předem a akcionář nebo jeho zástupce potvrzuje svoji přítomnost podpisem. 413 ZOK 5. Valná hromada zvolí nejprve předsedu, zapisovatele a dva ověřovatele zápisu a osoby, jež pověří sčítáním hlasů (skrutátory). Průběh jednání valné hromady řídí předseda a do jeho zvolení svolatel nebo jím určená osoba Zápis z valné hromady povinně obsahuje: - firmu a sídlo společnosti; - místo a dobu konání valné hromady; - jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů; - popis projednávání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady; - usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování; - obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady proti některému rozhodnutí, pokud protestující o protokolaci protestu požádá. Zápis z valné hromady podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a správnost zápisu potvrdí oba ověřovatelé. Zápis vyhotoví zapisovatel do 15 dnů od jejího skončení. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. 423 ZOK Otázky a podmínky svolání náhradní valné hromady jsou nadbytečné, upraveno v zákoně 414 ZOK. Článek 15 Podmínky a výkon hlasovacího práva na valné hromadě 1. Valné hromady je oprávněn zúčastnit se každý akcionář osobně nebo v zastoupení. 399 ZOK 2. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla

9 udělena pro zastoupení na jedné, nebo více valných hromadách. Osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akcií. Prokazuje se výpisem z evidence investičních nástrojů. 399, 400 ZOK 3. Akcionář nevykonává své hlasovací právo za situací podle ustanovení zák. č. 90/2012 Sb. 426 ZOK Článek 16 Schopnost valné hromady se usnášet 1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři mající akcie s právem hlasovacím, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem více než 20 % základního kapitálu společnosti. 412 odst. 1 ZOK 2. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů připadajících na akcie přítomných akcionářů s právem hlasovacím, pokud není vyžadována k projednání změny stanov kvalifikovaná 2/3 většina přítomných akcionářů, nebo k rozhodnutí o změně druhu a formy akcií, omezení převoditelnosti a omezení přednostního práva 3/4 kvalifikovaná většina přítomných akcionářů. 415 an. ZOK 3. Jestliže valná hromada není schopna se usnášet, svolá představenstvo novou pozvánkou náhradní valnou hromadu, přičemž tyto pozvánky musí být odeslány akcionářům ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem konání náhradní valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být odeslána nejpozději 15 dnů ode dne, kdy byla svolána původní valná hromada. 414 ZOK 4. Valná hromada se může usnášet pouze o záležitostech, které byly uvedeny na zveřejněném pořadu jednání, jenž tvoří součást pozvánky na valnou hromadu. O jiných záležitostech může valná hromada jednat v případě, že s tím souhlasí všichni akcionáři společnosti. 414 odst. 3 ZOK Článek 17 Představenstvo společnosti 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou i mimořádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. 435 ZOK 2. Představenstvo má pět členů. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Valná hromada současně volí dva náhradníky, kterými se stávají ti kandidáti, kteří se umístili ve volbách na 6. a 7. místě. Funkční období členů představenstva je pět let. 438, 439 ZOK 3. Členové představenstva volí ze svých řad předsedu a místopředsedu představenstva. 439 odst. 2 ZOK 4. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. O průběhu jednání se pořizují zápisy podepsané předsedou a zapisovatelem. 440 ZOK

10 5. Všichni členové představenstva jsou oprávněni jednat jménem společnosti navenek. Členové představenstva zastupují společnost navenek v tomto pořadí: - předseda představenstva; - místopředseda představenstva v případě nepřítomnosti nebo neschopnosti předsedy vykonávat funkci; - jiný představenstvem písemně pověřený člen představenstva v případě, že ani místopředseda nemůže vykonávat funkci. Za představenstvo podepisují, pokud dále není uvedeno jinak, samostatně předseda představenstva, pokud ten nemůže podepisovat, místopředseda představenstva, a pokud ani ten nemůže podepisovat, další člen představenstva na základě písemného zmocnění. Právní úkony týkající se nabývání, zcizování a zatěžování nemovitostí, přijímání úvěrů, poskytování půjček a záruk, jakož i veškeré kupní smlouvy s objemem plnění vyšším než ,-- Kč musí být podepsány dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Režim převzat ze stávajících stanov společnosti. 6. Pokud počet členů představenstva v průběhu funkčního období nepoklesne pod polovinu členů zvolených valnou hromadou, bude představenstvo doplněno o náhradníka, jehož funkční období skončí dnem skončení výkonu funkce člena představenstva, jehož nahrazuje. 444 ZOK 7. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence v rozsahu stanoveném 441 zák. č. 90/2012 Sb. 441 ZOK Článek 18 Dozorčí rada 1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Řídí se zásadami schválenými valnou hromadou, pokud nejsou v rozporu se zákonem a stanovami. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. 446 ZOK 2. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontroluje, zda jsou vedeny řádně a v souladu s právními předpisy a stanovami. Dozorčí rada přezkoumává předepsané účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. 447 ZOK 3. Dozorčí rada se skládá ze tří členů. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Valná hromada zároveň volí jednoho náhradníka, kterým se stává kandidát, který se ve volbách umístil na 4. místě. Funkční období členů dozorčí rady je pět let. 448 ZOK 4. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. 448 odst. 3 ZOK 5. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence v rozsahu stanoveném 451 zák. č. 90/2012 Sb. 448 odst. 5, 451 ZOK

11 6. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů. O průběhu jednání dozorčí rady a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. 449 odst. 2, 450 ZOK 7. Pokud počet členů dozorčí rady v průběhu funkčního období nepoklesne pod polovinu členů zvolených valnou hromadou, může být dozorčí rada doplněna o náhradníka, jehož funkční období skončí dnem skončení výkonu funkce člena dozorčí rady, jehož nahrazuje. 454 odst. 1 ZOK V. Fondy společnosti Článek 19 Rezervní fond 1. Společnost vytváří rezervní fond následujícím způsobem: Z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé bude zisk vytvořen, přídělem ve výši 20 % čistého zisku, avšak ne více než 10 % hodnoty základního kapitálu. V následujících letech přídělem 5 % z čistého zisku až do doby, kdy výše rezervního fondu dosáhne minimálně 20 % základního kapitálu. 2. O použití rezervního fondu za trvání společnosti rozhoduje představenstvo společnosti a slouží pouze ke krytí ztrát společnosti, případně k vytváření zvláštního rezervního fondu podle článku 20 těchto stanov. Článek 20 Zvláštní rezervní fond 1. Vykáže-li společnost v rozvaze v aktivech vlastní akcie, vytváří ve stejné výši zvláštní rezervní fond. 316 ZOK 2. Na vytvoření zvláštního rezervního fondu použije společnost nerozdělený zisk, případně rezervní fond. 317 ZOK Článek 21 Fond kulturních a sociálních potřeb 1. Akciová společnost zřizuje fond kulturních a sociálních potřeb pro uspokojení kulturních, sportovních, rekreačních a sociálních potřeb zaměstnanců. 2. O použití fondu kulturních a sociálních potřeb rozhoduje představenstvo společnosti. VI. Další ustanovení Článek 22 Zveřejňování předepsaných skutečností Společnost zveřejňuje v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb. všechny tímto zákonem dané skutečnosti v obchodním rejstříku. Informace vyžadované ke zveřejnění nad rámec této povinnosti zákonem 90/2012 Sb. zveřejňuje na svých internetových stránkách.

12 Pozn.: Odpadá povinnost zveřejňovat v médiích. Článek 23 Zrušení a zánik společnosti 1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada s výjimkou případů, kdy se dle zákona společnost zrušuje na základě rozhodnutí soudu. 93 ZOK 2. Společnost se zruší likvidací, kdy likvidátora jmenuje valná hromada, nebo soud. 94, 549 ZOK 3. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. Článek 24 Přeměna společnosti O přeměně společnosti rozhoduje v souladu se zák. č. 125/2008 Sb. valná hromada společnosti VII. Ustanovení přechodná a závěrečná Článek Stanovy navazují na předchozí znění zakladatelské listiny. Z toho důvodu statutární orgány zvolené na valné hromadě ze dne zastávají i nadále své funkce až do konce svého řádného volebního období, které skončí v roce Pozn.: Doplnění do přechodných ustanovení potvrzující platnost zvolení stávajících orgánů společnosti 2. Stanovy jsou platné a účinné dnem jejich přijetí/schválení na valné hromadě. 3. V záležitostech těmito stanovami neupravených platí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 4. O změně nebo doplnění stanov může rozhodovat pouze valná hromada společnosti. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takovéto změně dozví, úplné znění stanov. 4. Toto úplné znění stanov akciové společnosti bylo schváleno valnou hromadou konanou dne a nahrazuje shora uvedeným dnem účinnosti veškerá předchozí znění stanov. V Studenci dne.2014

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE

Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Návrh na usnesení valné hromady Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 5 - AKCIE Odst. č. 3 dosavadní znění se ruší a nahrazuje se takto: 3. Při

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II.

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II. Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s I. Založení akciové společnosti Článek 1 Obchodní společnost AGRO NAČEŠICE a.s. se sídlem Načešice 3, 538 03 Heřmanův Městec, okres Chrudim (dále jen společnost)

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: BALINO, a.s. ---------------------------------------------------- 2. Sídlo: Kamenice, Kruhová 556, PSČ 251 68 ------------------------------------------------------------------------

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti

Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014. Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti Návrh znění stanov obchodní společnosti JIRASGAMES, a.s. k projednání na valné hromadě ze dne 31.7.2014 Čl.I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti: JIRASGAMES, a.s.----------

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Slapy a.s. II. Sídlo

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

STANOVY OBCHODNÍ KORPORACE ZAS Libáň, a.s.

STANOVY OBCHODNÍ KORPORACE ZAS Libáň, a.s. STANOVY OBCHODNÍ KORPORACE ZAS Libáň, a.s. Článek I. Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost ZAS Libáň, a.s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou listinou ve smyslu ustanovení

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost.

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost. Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem Čl. 1 14 následujícího znění:---------------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

Statutární ředitel společnosti

Statutární ředitel společnosti Statutární ředitel společnosti IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO 282 98 195, se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, Brno, PSČ: 603 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Vznik společnosti Společnost FILINGER a.s. je založena zakladatelskou listinou ze dne 7. listopadu 1997 a rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti ze dne

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196

Více

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4.

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4. Představenstvo společnosti BN LEASING, a.s., IČO 61672726, se sídlem Benešov, Tyršova 2070, zapsané u Městského soudu v Praze oddíl B, vložky 3472, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude

Více

řádnou valnou hromadu,

řádnou valnou hromadu, 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B., vložka

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s.

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací, která byla založena

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE S T A N O V Y SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE (Valná hromada SFINX, a. s. dne 30.6.2015) Článek I. Vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost SFINX, a. s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AGRIE, akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Tyto stanovy byly schváleny řádnou valnou hromadou společnosti konanou dne 23.6.2015 Základní ustanovení 1 Založení akciové společnosti AGRIE, akciová

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti T auto, a.s. Představenstvo akciové společnosti T auto, a.s., se sídlem Na Výsluní 1214/35, Černice, 326 00 Plzeň, IČO: 285 20 254, zapsané v obchodním rejstříku

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání:

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání: P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235, se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 246 s v o l á v á řádnou

Více

svolává která se koná dne 31.3.2014 v 11:00 hodin, v Hotelu Villa, Okrajní 1, Praha 10, 1. patro

svolává která se koná dne 31.3.2014 v 11:00 hodin, v Hotelu Villa, Okrajní 1, Praha 10, 1. patro Představenstvo společnosti PUDIS a.s. se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10, IČ: 45272891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1458 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

Více

Statek Uhřínov, a. s.

Statek Uhřínov, a. s. Statek Uhřínov, a. s. S T A N O V Y Úplné znění STANOV společnosti Statek Uhřínov, a. s., schválené Valnou hromadou ze dne 26. 6. 2015, která rozhodla o podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. jako

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s.,

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU. Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s., POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti s názvem VENELA, a.s., IČ: 275 71 319 se sídlem Praha - Michle, Michelská 29/6, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

STANOVY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI. PGH, a.s.

STANOVY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI. PGH, a.s. NÁVRH STANOVY OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI PGH, a.s. se sídlem Praha 3, Jeseniova 1196/52, PSČ 130 00 IČO 452 44 987 úplné znění stanov k 3. červnu 2014 1 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik společnosti

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SIGMIA akciová společnost ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti - - - Akciová společnost SIGMIA akciová společnost (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI I. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI I. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI I. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: ENERGOCENTRUM HZ a.s. --------------------------------------------------------- 1.2. Sídlem společnosti

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

Stanovy Obchodní firmy Horal, akciová společnost, Hláska

Stanovy Obchodní firmy Horal, akciová společnost, Hláska Stanovy Obchodní firmy Horal, akciová společnost, Hláska 1Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní : Horal, akciová společnost, Hláska. 2 Sídlo společnosti Sídlem společnosti je Liberk, Hláska čp.1.,

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s.

Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. Stanovy akciové společnosti AGRO Poleň, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ článek 1 Založení společnosti: Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 24. 7. 1993 v souladu s usnesením členské schůze

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti

S T A N O V Y I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma. Článek 2 Sídlo společnosti. Článek 3 Trvání společnosti S T A N O V Y akciové společnosti SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHOTOVENÉ KE DNI 6.6.2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: SES BOHEMIA ENGINEERING,

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI DME,a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI DME,a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI DME,a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Název společnosti: DME, a.s 2. Sídlem společnosti je Praha Klánovice, V Soudním 774, PSČ 19014. II. Doba trvání společnosti

Více

Návrh na usnesení valné hromady Agraspol Předmíř, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti:

Návrh na usnesení valné hromady Agraspol Předmíř, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: 1 Návrh na usnesení valné hromady Agraspol Předmíř, a.s. Valná hromada schvaluje tyto změny stanov společnosti: ČLÁNEK 3 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ Bod 1 dosavadní znění se ruší a nahrazuje se takto: 1. a) rostlinná

Více

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS

STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS STANOVY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB SPELOS (dále jen Stanovy ) I. Název a sídlo Název: SPELOS Sídlo: Revoluční 1200/16, Praha 1, PSČ 110 00 II. Statut SPELOS, zájmové sdružení právnických osob

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. 1. Obchodní firma zní: RENTERA, a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Praha. Článek 1 Firma a sídlo společnosti Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KALAHA a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Akciová společnost KALAHA a.s. (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací,

Více

Statutární ředitel společnosti

Statutární ředitel společnosti Statutární ředitel společnosti IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 01766139, se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, Brno, PSČ: 603 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

STANOVY CENTROPOL ENERGY, a.s. (v úplném znění dle Rozhodnutí představenstva podle ustanovení 173 odst.4 zákona č. 513/1991 Sb. ze dne 27.07.

STANOVY CENTROPOL ENERGY, a.s. (v úplném znění dle Rozhodnutí představenstva podle ustanovení 173 odst.4 zákona č. 513/1991 Sb. ze dne 27.07. STANOVY CENTROPOL ENERGY, a.s. (v úplném znění dle Rozhodnutí představenstva podle ustanovení 173 odst.4 zákona č. 513/1991 Sb. ze dne 27.07.2011) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení a vznik akciové společnosti

Více