S T A N O V Y. ZETKA Strážník a.s. Úplné znění stanov (komentované) AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y. ZETKA Strážník a.s. Úplné znění stanov (komentované) AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI"

Transkript

1 S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ZETKA Strážník a.s. Úplné znění stanov (komentované) Schváleno na valné hromadě konané dne ing. Pavel Jiran předseda představenstva ing. Bohumír Pešina místopředseda představenstva

2 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ZETKA Strážník a.s. Tímto úplným znění stanov akciové společnosti ZETKA Strážník a.s. se v plném rozsahu podřizujeme ve smyslu ustanovení 777 odst. 5 právní úpravě podle zák. č. 90/2012 Sb. Úplné znění stanov bylo schváleno valnou hromadou akciové společnosti konanou dne ve Studenci. I. Založení akciové společnosti Článek 1 Akciová společnost ZETKA Strážník a.s. se sídlem ve Studenci, okres Semily, (dále jen společnost) byla založena v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) jednorázovým založením bez výzvy k upisování akcií na základě zakladatelské listiny schválené jediným zakladatelem Zemědělské družstvo Studenec. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka Identifikační číslo přidělené společnosti je Článek 2 Název společnosti Název společnosti zní: ZETKA Strážník a.s. podle 132 NOZ je jménem společnosti její název, ale podle 243 odst. 2 ZOK se jedná o firmu Článek 3 Sídlo společnosti Sídlem společnosti je obec Studenec dle 136 odst. 2 NOZ postačuje, když v zakladatelské listině je uveden název obce, ale do veřejného rejstříku se uvádí plná adresa sídla Společnost je založena na dobu neurčitou. Článek 4 Trvání společnosti II. Předmět podnikání společnosti Článek 5 Předmětem podnikání společnosti je: a) zemědělská výroba, b) lesní výroba, c) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné, d) opravy pracovních strojů, e) opravy silničních vozidel, f) silniční motorová doprava nákladní, g) provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy, h) vedení účetnictví, i) zemní mechanizované práce, j) činnost prováděná hornickým způsobem dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, k) provádění trhacích a ohňostrojových prací, l) nákup a prodej výbušnin.

3 III. Základní kapitál a akcie Článek 6 Výše základního kapitálu 1. Základní kapitál společnosti je ,-- Kč, tj. slovy padesátmilionů korun českých. 2. Základní kapitál byl vytvořen peněžitým a nepeněžitým vkladem, jenž byl upsán, splacen a do vlastnictví společnosti převeden v souladu s platnou právní úpravou v daném čase. 246 ZOK Článek 7 Kmenové akcie 1. Akciová společnost vydala kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, kusů akcií o jmenovité hodnotě ,-- Kč a 500 kusů akcií o jmenovité hodnotě ,-- Kč. 2. Jedná so akcie na jméno (na řad), které jsou cenným papírem a nejsou zaknihované. 3. Akcie jsou nedělitelné. V případě, že akcie je ve spoluvlastnictví více osob, vykonávají k ní práva tyto osoby společně podle zásad o podílovém spoluvlastnictví. 256 an., 269 ZOK 4. Akcie se zapisují do seznamu akcionářů, který vede společnost. Nový vlastník akcií má za povinnost se bezodkladně nechat zapsat do seznamu akcionářů. Není-li zapsán, nemůže se domáhat práv souvisejících s držením akcie. Přestane-li být akcionářem, společnost jej bezodkladně vymaže ze seznamu. 264 an. ZOK 5. Akciová společnost nevydává jiné typy akcií. Pozn.: Kmenové akcie, jako základní druh akcií ve smyslu ustanovení 276 odst. 1 ZOK, se kterými není spojeno zvláštní právo, nemusí být přímo označeny, že se jedná o kmenové akcie z logiky věci vyplývá tento druh. Článek 8 Omezení převoditelnosti akcií a samostatně převoditelná práva 1. Akcie se převádí rubopisem s uvedením přesné identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení příslušné akcie. 2. Veškeré převody akcií podléhají schválení představenstvem akciové společnosti. Pokud není udělen souhlas, nenabývá smlouva o převodu akcií účinnosti. Není-li udělen souhlas do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas byl udělen. Odmítne-li představenstvo společnosti souhlas k převodu akcie udělit, společnost odkoupí tuto akcii za přiměřenou cenu. 3. Představenstvo je povinno schválit převod ve všech případech, kdy se jedná o převod akcií na manžela, na potomky v pokolení přímém a jejich manžele a na akcionáře této společnosti. 4. Stejná pravidla uvedená v odst. 2 a 3 tohoto článku se vztahují i pro zastavení akcií. 5. Převodem akcie se převádí veškerá práva s ní spojená. V souladu s těmito stanovami jsou samostatně převoditelnými právo na vyplacení zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku.

4 Rovněž samostatně převoditelná práva související s akcií podléhají schválení představenstvem společnosti. 270 an., 281 an. ZOK Pozn.: Převoditelnost akcií je podle ustanovení 272 odst. 1 ZOK umožněna úpravě stanov, a to jedná-li se o akcie na jméno. V tomto případě mohou být přímo ve stanovách upraveny podmínky takového převodu. Není-li rozhodnuto, má se po 2 měsících za to, že byl udělen souhlas. Je-li převod takovýchto akcií příslušným orgánem odmítnut, je společnost povinna ve lhůtě 1měsíce od doručení neudělení souhlasu tyto akcie odkoupit. V případě zastavených akcií není dle 272 odst. 2 ZOK vyžadován souhlas. S vlastnictvím akcie jsou spojena práva akcionáře (právo účastnit se na jednání valné hromady, hlasovat, právo na vyplacení podílu apod.), proto se s převodem akcie převádějí tato práva na nabyvatele akcie. Práva uvedená v ustanovení 281 odst. 2 ZOK lze převádět, a proto jsou samostatně převoditelnými právy. Hlasovací právo ve smyslu ustanovení 281 odst. 4 ZOK je nepřevoditelné Rozhodující pro oddělitelnost práv od stanov je uvedení ve stanovách. Toto ustanovení nesmí ale odporovat zákonu. Článek 9 Práva a povinnosti akcionářů 1. Akcionářem ve vztahu ke společnosti je ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost vydá na základě písemné žádosti a za úhradu nákladů každému akcionáři seznam všech akcionářů. 265, 266 ZOK 2. Každý akcionář má podle počtu svých akcií právo podílet se na řízení společnosti, zisku společnosti a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti s likvidací. Akcionáři vykonávají svá práva především na valné hromadě, mají právo požadovat vysvětlení a podávat připomínky. 3. Akcionář má vkladovou povinnost na základě rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a to nejpozději od dne účinnosti zvýšení základního kapitálu. 344 an. ZOK 4. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada určila k rozdělení (dividendu) ve výši odpovídající podílu poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Valná hromada rozhodne na základě řádné účetní závěrky o výši a splatnosti výplaty podílu na zisku. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje, pokud by došlo ke snížení vlastního kapitálu pod výši upsaného základního kapitálu zvýšenou o fondy, které nelze podle tohoto zákona a stanov rozdělit mezi akcionáře. Částka k rozdělení rovněž nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období, případně sníženou o ztrátu z předchozího období. 348 an. ZOK Pozn.: Rozhodný den pro výplatu dividendy je vlastnictví akcií a zapsání do seznamu akcionářů. Společnost má mimo jiné za povinnost podle ustanovení 265 odst. 2 ZOK bezodkladně zapsat do

5 seznamu nového vlastníka. Vlastník ale dle téhož ustanovení má za povinnost prokázat tuto změnu. Není-li zapsání nového akcionáře limitováno podle stanov valnou hromadou, není ani při výplatě dividendy vázanost na jednání valné hromady 5. V případě zániku společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku po ukončení likvidace, a to ve výši odpovídající podílu součtu jmenovité hodnoty jím vlastněných akcií na základním kapitálu společnosti. 549 an. ZOK 6. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Hlasovací právo akcií se řídí jejich jmenovitou hodnotou, přičemž na každých 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas. Výkon hlasovacího práva není těmito stanovami omezen. 353 ZOK Hlasování kumulativní není tedy použitelné, protože není uvedeno ve stanovách. 7. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení týkající se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takovéto vysvětlení potřebné pro jeho výkon akcionářských práv. Přitom podle podmínek ustanovení 359 ZOK může představenstvo nebo svolatel poskytnutí vysvětlení odmítnout. 357 an. ZOK 8. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrh a protinávrh k programu valné hromady musí být podán do 14 dnů před konáním valné hromady představenstvu společnosti nebo svolateli valné hromady. Představenstvo má za povinnost předmětný návrh nebo protinávrh akcionáře uveřejnit na svých internetových stránkách se svým stanoviskem. V případě, že návrh obdrží nejméně 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, připojí ho představenstvo se svým stanoviskem k pozvánce na valnou hromadu. 361 an. ZOK 9. Rozhodným dnem pro uplatnění výkonu práv spojených s vlastnictvím akcie, a to zejména hlasovacího práva a převoditelnosti práv spojených s cenným papírem, je zapsání do seznamu akcionářů nejpozději 30 dnů před termínem konání valné hromady. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na výplatu podílu na zisku (dividendy) je zapsání do seznamu akcionářů nejpozději 14 dnů před termínem konání valné hromady. 10. Akcionář vlastnící akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5% základního kapitálu, požívá zvláštních práv jako kvalifikovaný akcionář, které spočívají v právu 1) požadovat svolání valné hromady k projednání jím navržených záležitostí, 2) požadovat, aby na pořad valné hromady byla zahrnuta jím určená záležitost, 3) požádat dozorčí radu o přezkoumání věcí uvedených v žádosti z hlediska výkonu působnosti představenstva, 4) domáhat se právní cestou náhrady újmy. 365 an. ZOK 11. Hlavním akcionářem je akcionář, který ve společnosti vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí alespoň 90% základního kapitálu společnosti a s nimiž jsou spojena hlasovací práva, nebo s nimiž je spojen 90% podíl na hlasovacích právech společnosti. Hlavní akcionář je oprávněn požadovat svolání valné hromady k rozhodnutí o návrhu na přechod účastnických cenných papírů na tohoto akcionáře. 375 an. ZOK

6 Článek 10 Zvýšení základního kapitálu 1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje na návrh představenstva usnesením valná hromada. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu podat návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do veřejného rejstříku. Základní kapitál společnosti se zvyšuje zejména upsáním nových akcií na základě usnesení valné hromady. 474 an. ZOK 2. Při zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií mají dosavadní akcionáři přednostní právo na upisování, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním kapitálu, v případě, že se jedná o zvýšení základního kapitálu upsáním peněžitých vkladů. 484 ZOK Pozn.: Přednostní právo nelze podle 487 ZOK vyloučit a ani omezit. 3. K upsání akcií může dojít na základě veřejné nabídky a rovněž mohou být akcie upsány i předem určenému zájemci. 479, 480 an. ZOK 4. Na základě rozhodnutí valné hromady se mohou všichni akcionáři smluvně dohodnout v rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu v částce určené rozhodnutím valné hromady. 491 ZOK 5. Zvyšování základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti vykázaných v účetní závěrce se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Nová výše základního kapitálu se zapisuje do veřejného rejstříku. 495 an ZOK 6. Valná hromada se může usnést na podmíněném zvýšení základního kapitálu pomocí vydání dluhopisů a případně i pomocí stanovami umožněného využití výměnného práva. 505 an. ZOK Článek 11 Snížení základního kapitálu 1. O snížení základního kapitálu rozhodne na návrh představenstva valná hromada. V rozhodnutí valné hromady se uvede důvod snížení, jeho rozsah, způsob, jakým má být provedeno, a lhůta pro předložení akcií společnosti. 516 an. ZOK 2. K povinnému snížení základního kapitálu použije společnost vlastní akcie, které má v majetku. Jiným způsobem lze základní kapitál snižovat jen tehdy, nepostačuje-li postup podle věty první ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou. Snížení se potom provede 1) snížením jmenovité hodnoty akcií, 2) vzetím akcií z oběhu na základě losování, 3) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy a případně 4) upuštěním od vydání akcií. 521 an. ZOK 3. Snížit základní kapitál je možné rovněž snížením za účelem úhrady ztráty, nebo v případě převodu do rezervního fondu. V tomto případě nelze akcionářům poskytnout žádné plnění. 544 an. ZOK 4. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se zapisuje do obchodního rejstříku. Návrh na zápis je povinno podat představenstvo bezodkladně po rozhodnutí valné hromady.

7 Zároveň oznámí představenstvo ve lhůtě 30 dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady snížení základního kapitálu známým věřitelům s výzvou k podání přihlášky pohledávky. 518, 519 ZOK Orgány akciové společnosti jsou: a) valná hromada, b) představenstvo, c) dozorčí rada. IV. Orgány společnosti Článek 12 Orgány společnosti Článek 13 Valná hromada 1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, na které akcionáři zejména uplatňují své právo podílet se na řízení společnosti. 398 ZOK 2. Do působnosti valné hromady náleží: a) rozhodovat o změně stanov, pokud se nejedná o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; b) rozhodovat o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu; c) rozhodovat o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; d) rozhodovat o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; e) volba a odvolání členů představenstva; f) volba a odvolání členů dozorčí rady; g) schvalovat řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku, jakož i jiné účetní závěrky, pokud to je stanoveno zákonem; h) rozhodovat o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty; i) rozhodování o žádosti k přijetí účastnických cenných papírů k obchodování nebo k vyřazení z tohoto obchodování; j) rozhodovat o zrušení společnosti s likvidací; k) jmenování a odvolání likvidátora; l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; m) schválení převodu nebo zastavení závodu; n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně změn a jejího zrušení; o) rozhodovat ve všech dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. 421 odst. 2 ZOK 3) Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodnutí záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

8 421 odst. 3 ZOK Článek 14 Svolávání a jednání valné hromady 1. Valnou hromadu akcionářů svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. Valnou hromadu svolává rovněž člen představenstva, nebo v případě dlouhodobé nefunkčnosti představenstva dozorčí rada, respektive kterýkoliv její člen. 402 an. ZOK 2. Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou, která musí obsahovat údaje v souladu s ustanovením 407 ZOK. Pozvánka musí být uveřejněna na internetových stránkách a současně zaslána všem akcionářům, a to nejméně 30 dnů před konáním. 407 ZOK 3. Valná hromada se koná zpravidla v místě, v němž je sídlo akciové společnosti, ale může být svolána i do jiného vhodného místa. 408 ZOK 4. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do prezenční listiny, v níž musí být uveden obchodní název nebo jméno akcionáře nebo jeho zmocněnce, sídlo nebo bydliště, čísla akcií a počet hlasů, které podle počtu akcií akcionáři náleží. Prezenční listina musí být připravena ze seznamu akcionářů předem a akcionář nebo jeho zástupce potvrzuje svoji přítomnost podpisem. 413 ZOK 5. Valná hromada zvolí nejprve předsedu, zapisovatele a dva ověřovatele zápisu a osoby, jež pověří sčítáním hlasů (skrutátory). Průběh jednání valné hromady řídí předseda a do jeho zvolení svolatel nebo jím určená osoba Zápis z valné hromady povinně obsahuje: - firmu a sídlo společnosti; - místo a dobu konání valné hromady; - jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů; - popis projednávání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady; - usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování; - obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady proti některému rozhodnutí, pokud protestující o protokolaci protestu požádá. Zápis z valné hromady podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a správnost zápisu potvrdí oba ověřovatelé. Zápis vyhotoví zapisovatel do 15 dnů od jejího skončení. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. 423 ZOK Otázky a podmínky svolání náhradní valné hromady jsou nadbytečné, upraveno v zákoně 414 ZOK. Článek 15 Podmínky a výkon hlasovacího práva na valné hromadě 1. Valné hromady je oprávněn zúčastnit se každý akcionář osobně nebo v zastoupení. 399 ZOK 2. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla

9 udělena pro zastoupení na jedné, nebo více valných hromadách. Osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akcií. Prokazuje se výpisem z evidence investičních nástrojů. 399, 400 ZOK 3. Akcionář nevykonává své hlasovací právo za situací podle ustanovení zák. č. 90/2012 Sb. 426 ZOK Článek 16 Schopnost valné hromady se usnášet 1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři mající akcie s právem hlasovacím, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem více než 20 % základního kapitálu společnosti. 412 odst. 1 ZOK 2. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů připadajících na akcie přítomných akcionářů s právem hlasovacím, pokud není vyžadována k projednání změny stanov kvalifikovaná 2/3 většina přítomných akcionářů, nebo k rozhodnutí o změně druhu a formy akcií, omezení převoditelnosti a omezení přednostního práva 3/4 kvalifikovaná většina přítomných akcionářů. 415 an. ZOK 3. Jestliže valná hromada není schopna se usnášet, svolá představenstvo novou pozvánkou náhradní valnou hromadu, přičemž tyto pozvánky musí být odeslány akcionářům ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem konání náhradní valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být odeslána nejpozději 15 dnů ode dne, kdy byla svolána původní valná hromada. 414 ZOK 4. Valná hromada se může usnášet pouze o záležitostech, které byly uvedeny na zveřejněném pořadu jednání, jenž tvoří součást pozvánky na valnou hromadu. O jiných záležitostech může valná hromada jednat v případě, že s tím souhlasí všichni akcionáři společnosti. 414 odst. 3 ZOK Článek 17 Představenstvo společnosti 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou i mimořádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. 435 ZOK 2. Představenstvo má pět členů. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Valná hromada současně volí dva náhradníky, kterými se stávají ti kandidáti, kteří se umístili ve volbách na 6. a 7. místě. Funkční období členů představenstva je pět let. 438, 439 ZOK 3. Členové představenstva volí ze svých řad předsedu a místopředsedu představenstva. 439 odst. 2 ZOK 4. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. O průběhu jednání se pořizují zápisy podepsané předsedou a zapisovatelem. 440 ZOK

10 5. Všichni členové představenstva jsou oprávněni jednat jménem společnosti navenek. Členové představenstva zastupují společnost navenek v tomto pořadí: - předseda představenstva; - místopředseda představenstva v případě nepřítomnosti nebo neschopnosti předsedy vykonávat funkci; - jiný představenstvem písemně pověřený člen představenstva v případě, že ani místopředseda nemůže vykonávat funkci. Za představenstvo podepisují, pokud dále není uvedeno jinak, samostatně předseda představenstva, pokud ten nemůže podepisovat, místopředseda představenstva, a pokud ani ten nemůže podepisovat, další člen představenstva na základě písemného zmocnění. Právní úkony týkající se nabývání, zcizování a zatěžování nemovitostí, přijímání úvěrů, poskytování půjček a záruk, jakož i veškeré kupní smlouvy s objemem plnění vyšším než ,-- Kč musí být podepsány dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Režim převzat ze stávajících stanov společnosti. 6. Pokud počet členů představenstva v průběhu funkčního období nepoklesne pod polovinu členů zvolených valnou hromadou, bude představenstvo doplněno o náhradníka, jehož funkční období skončí dnem skončení výkonu funkce člena představenstva, jehož nahrazuje. 444 ZOK 7. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence v rozsahu stanoveném 441 zák. č. 90/2012 Sb. 441 ZOK Článek 18 Dozorčí rada 1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Řídí se zásadami schválenými valnou hromadou, pokud nejsou v rozporu se zákonem a stanovami. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. 446 ZOK 2. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontroluje, zda jsou vedeny řádně a v souladu s právními předpisy a stanovami. Dozorčí rada přezkoumává předepsané účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. 447 ZOK 3. Dozorčí rada se skládá ze tří členů. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Valná hromada zároveň volí jednoho náhradníka, kterým se stává kandidát, který se ve volbách umístil na 4. místě. Funkční období členů dozorčí rady je pět let. 448 ZOK 4. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. 448 odst. 3 ZOK 5. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence v rozsahu stanoveném 451 zák. č. 90/2012 Sb. 448 odst. 5, 451 ZOK

11 6. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů. O průběhu jednání dozorčí rady a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. 449 odst. 2, 450 ZOK 7. Pokud počet členů dozorčí rady v průběhu funkčního období nepoklesne pod polovinu členů zvolených valnou hromadou, může být dozorčí rada doplněna o náhradníka, jehož funkční období skončí dnem skončení výkonu funkce člena dozorčí rady, jehož nahrazuje. 454 odst. 1 ZOK V. Fondy společnosti Článek 19 Rezervní fond 1. Společnost vytváří rezervní fond následujícím způsobem: Z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé bude zisk vytvořen, přídělem ve výši 20 % čistého zisku, avšak ne více než 10 % hodnoty základního kapitálu. V následujících letech přídělem 5 % z čistého zisku až do doby, kdy výše rezervního fondu dosáhne minimálně 20 % základního kapitálu. 2. O použití rezervního fondu za trvání společnosti rozhoduje představenstvo společnosti a slouží pouze ke krytí ztrát společnosti, případně k vytváření zvláštního rezervního fondu podle článku 20 těchto stanov. Článek 20 Zvláštní rezervní fond 1. Vykáže-li společnost v rozvaze v aktivech vlastní akcie, vytváří ve stejné výši zvláštní rezervní fond. 316 ZOK 2. Na vytvoření zvláštního rezervního fondu použije společnost nerozdělený zisk, případně rezervní fond. 317 ZOK Článek 21 Fond kulturních a sociálních potřeb 1. Akciová společnost zřizuje fond kulturních a sociálních potřeb pro uspokojení kulturních, sportovních, rekreačních a sociálních potřeb zaměstnanců. 2. O použití fondu kulturních a sociálních potřeb rozhoduje představenstvo společnosti. VI. Další ustanovení Článek 22 Zveřejňování předepsaných skutečností Společnost zveřejňuje v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb. všechny tímto zákonem dané skutečnosti v obchodním rejstříku. Informace vyžadované ke zveřejnění nad rámec této povinnosti zákonem 90/2012 Sb. zveřejňuje na svých internetových stránkách.

12 Pozn.: Odpadá povinnost zveřejňovat v médiích. Článek 23 Zrušení a zánik společnosti 1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada s výjimkou případů, kdy se dle zákona společnost zrušuje na základě rozhodnutí soudu. 93 ZOK 2. Společnost se zruší likvidací, kdy likvidátora jmenuje valná hromada, nebo soud. 94, 549 ZOK 3. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. Článek 24 Přeměna společnosti O přeměně společnosti rozhoduje v souladu se zák. č. 125/2008 Sb. valná hromada společnosti VII. Ustanovení přechodná a závěrečná Článek Stanovy navazují na předchozí znění zakladatelské listiny. Z toho důvodu statutární orgány zvolené na valné hromadě ze dne zastávají i nadále své funkce až do konce svého řádného volebního období, které skončí v roce Pozn.: Doplnění do přechodných ustanovení potvrzující platnost zvolení stávajících orgánů společnosti 2. Stanovy jsou platné a účinné dnem jejich přijetí/schválení na valné hromadě. 3. V záležitostech těmito stanovami neupravených platí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 4. O změně nebo doplnění stanov může rozhodovat pouze valná hromada společnosti. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takovéto změně dozví, úplné znění stanov. 4. Toto úplné znění stanov akciové společnosti bylo schváleno valnou hromadou konanou dne a nahrazuje shora uvedeným dnem účinnosti veškerá předchozí znění stanov. V Studenci dne.2014

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost PODORLICKO a.s. MISTROVICE, se sídlem

Více

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou

Více

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. Revoluční 19 541 51 TRUTNOV STANOVY akciové společnosti - schválené na valné hromadě dne 25. 6. 2001 - doplněné na valné hromadě dne 3. 6. 2002 v 12 akcie - doplněné

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy čp. 100, PSČ 391 76 v úplném znění I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Slapy a.s. II. Sídlo

Více

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti STANOVY obchodní společnosti Bestsport Services, a.s. ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost Bestsport Services, a.s. (dále jen společnost ) byla

Více

STANOVY akciové společnosti AGRO JESENICKO a.s.

STANOVY akciové společnosti AGRO JESENICKO a.s. STANOVY akciové společnosti AGRO JESENICKO a.s. přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích (ZOK) Č L Á N E K I. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGRO JESENICKO

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti. ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice. Článek I. Založení akciové společnosti

S T A N O V Y. akciové společnosti. ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice. Článek I. Založení akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZEMĚDĚLSKÁ, a.s. Opava - Kylešovice (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou

Více

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry S t a n o v y akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry Akciová společnost BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv (dále jen společnost

Více

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. S T A N O V Y společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Úplné znění schválené na valné hromadě konané dne 13.06.2014 Hlava I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Založení, vznik a trvání akciové společnosti

Více

STANOVY. VIKA Kameničná a.s. akciové společnosti. se sídlem Kameničná čp.100, 564 01 Žamberk. v úplném znění

STANOVY. VIKA Kameničná a.s. akciové společnosti. se sídlem Kameničná čp.100, 564 01 Žamberk. v úplném znění STANOVY akciové společnosti VIKA Kameničná a.s. se sídlem Kameničná čp.100, 564 01 Žamberk v úplném znění Firma společnosti zní: VIKA Kameničná a.s. I. Firma II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou:

Více

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s.

STANOVY. akciové společnosti. PREFA Grygov a.s. STANOVY akciové společnosti PREFA Grygov a.s. červen 2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti Akciová společnost PREFA Grygov a.s. (dále jen společnost ), je českou právnickou

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 -

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 - S T A N O V Y společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843-1 - I. Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Teplárna Strakonice, akciová společnost, (dále jen

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VZNIK A PRÁVNÍ POM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VZNIK A PRÁVNÍ POM ČÁST I. Čl.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VZNIK A PRÁVNÍ POMĚRY SPOLEČNOSTI 1) Společnost Vimperská masna, a.s. vznikla dnem

Více

ČÁST I. Založení a vznik

ČÁST I. Založení a vznik ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 VZNIK SPOLEČNOSTI 1) Společnost Spálovský, a.s., vznikla dnem 8. prosince 1998 a bylo jí přiděleno identifikační číslo 255 46 911 (dále je Společnost). ---------------------------------------------------------------------------------

Více

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Stanovy akciové společnosti

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Stanovy akciové společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Stanovy akciové společnosti Břeclav, červen 2015 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 4 Článek 1 4 Založení a vznik společnosti 4 Článek 2 4 Obchodní firma a sídlo společnosti 4 Článek

Více

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s.

Úplné znění stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015. akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. S t a n o v y akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. (dále jen "společnost")

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

Část I. Základní ustanovení. čl. l Založení a vznik akciové společnosti

Část I. Základní ustanovení. čl. l Založení a vznik akciové společnosti Návrh usnesení valné hromady akciové společnosti 1. zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost se sídlem Chorušice č.p. 118 IČ: 46357238 svolané na den 20.6.2014 Společnost 1. zemědělská a.s. Chorušice

Více

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V. Agrostav Svitavy, a.s. sídlo : Svitavy, Průmyslová 3, čp. 1902, PSČ 568 02, IČO : 474 52 757

Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V. Agrostav Svitavy, a.s. sídlo : Svitavy, Průmyslová 3, čp. 1902, PSČ 568 02, IČO : 474 52 757 JUDr. Miroslava Topolářová, advokátní kancelář Průmyslová 3, 568 02 Svitavy tel., fax: 461 533 889 e-mail : topolarova@svi.cz ČAK osv. č. 4121, IČO : 66225167 Ú P L N É Z N Ě N Í S T A N O V Agrostav Svitavy,

Více

S T A N O V Y. OHD agro a.s. se sídlem Polkovice 198, PSČ 751 44 IČ : 269 45 304

S T A N O V Y. OHD agro a.s. se sídlem Polkovice 198, PSČ 751 44 IČ : 269 45 304 S T A N O V Y OHD agro a.s. se sídlem Polkovice 198, PSČ 751 44 IČ : 269 45 304 ve znění změny a přizpůsobení úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních

Více

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I. Z E P O S a. s.

S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I. Z E P O S a. s. S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I Z E P O S a. s. Přizpůsobení znění stanov dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích) [dále jen

Více

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s.

KOVOHUTĚ ROKYCANY, a.s. S T A N O V Y v platném znění Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení 777, odst. 5, zákona, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení

Více

ČÁST I. Založení a vznik. ČÁST II. Obchodní firma a sídlo

ČÁST I. Založení a vznik. ČÁST II. Obchodní firma a sídlo ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 PODŘÍZENÍ SE ZÁKONU Společnost je podřízena zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též zákon o obchodních korporacích

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ----------------------------------------------- STANOVY --------------------------------------------- I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní:

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. akciové společnosti. Tereos TTD, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. akciové společnosti. Tereos TTD, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Tereos TTD, a.s. - 1 - I. ZÁKLADNÍ U STANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo společnosti a internetové stránky Obchodní firma společnosti zní: Tereos TTD, a.s. Sídlo

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI TECHNISTONE TRADE, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI TECHNISTONE TRADE, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI TECHNISTONE TRADE, A.S. 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO 1.1 Obchodní firma společnosti zní: Technistone Trade, a.s. 1.2 Sídlem společnosti je: Praha. 2. DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI 2.1

Více