Věznice Jiřice - exkurze dětí ze ZŠ, autorka B. Říhová, Lidové noviny. První strana - AFISPHOTO - Alena Dvořáková, Viktor Fischer

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věznice Jiřice - exkurze dětí ze ZŠ, autorka B. Říhová, Lidové noviny. První strana - AFISPHOTO - Alena Dvořáková, Viktor Fischer"

Transkript

1 Prak - prevence kriminality, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Věznice Jiřice - exkurze dětí ze ZŠ, autorka B. Říhová, Lidové noviny První strana - AFISPHOTO - Alena Dvořáková, Viktor Fischer

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Prak - prevence kriminality, o.s. Brodského 1673/13, Praha 4 IČ www. prak-prevence.cz Vznik: Právní forma: občanské sdružení Datum a číslo registrace: VS/1-X/54 527/03-R Bankovní spojení: /0300 Statutární orgán: výkonný výbor sdružení ve složení: Eva Carbolová předsedkyně, ředitelka sdružení, Mgr. Kamila Carbolová - místopředsedkyně sdružení, Mgr. Kristýna Čobanová - člen výboru. Spolupracovníci: Mgr. Ing. Marie Nováková, JUDr. Zdeněk Náchodský, PhDr. Ladislav Krch, František Friedl, Mgr. Kristýna Čobanová, Kateřina Racková, Mgr. Dana Špryňarová, Matouš Carbol, Jakub Dvořák, Markéta Duchačová, Mgr. Jitka Drahokoupilová, Jan Vrba, Jan Horáček, Mgr. Lucie Levitová, Erika Panenková, Marek Carbol, Lenka Nováková, Mgr. Lenka Málková, Pavel Věchet, Mgr. Monika Duchoňová, Renata Novotná, Milota Procházková, Miroslav Suchý, Marie Havlenová Saudková, Mgr. Veronika Potocká, Jan Carbol, PhDr. Markéta Rokytová. Poděkování patří všem spolupracujícím subjektům, lektorům, ředitelům věznic a odborným zaměstnancům, kteří se žákům věnují, zaměstnancům MŠ Drahaňská, lékařům PL Bohnice. Bez jejich obětavého nasazení bychom naše preventivní aktivity nemohli uskutečnit. Při všech obtížích, které pramení převážně z nedostatku finančních prostředků, jsou to právě oni, kteří nám dodávají energii a chuť do další práce. Také si velmi vážíme pomoci sponzorů a dárců, díky nimž se nám podařilo dotáhnout preventivní programy na školách a zajistit provoz kanceláře. Podporu jsme získali od MHMP a několika MČ. Velmi nám také pomohlo, že některé školy získaly grant na naše programy, a nebo zapojily rodiče (SRPŠ). Foto - maturitní práce studenta SŠ a VOŠ MICHAEL Jaký byl rok 2012 Rok 2012 se téměř nelišil od let předchozích. Již po čtvrté jsme se tento rok vrhli do boje s větrnými mlýny na MŠMT. Přes veškerou snahu podle metodiky vypracovaný grant v řízení u hodnotitelů neuspěl. Jen díky objednávkám škol a jejich zájmu o naše preventivní programy jsme nepropadli beznaději a vrhli se do práce. Jsme rádi, že spolupracující školy a jejich metodici prevence jsou spokojeni, což potvrzují zpětné vazby, které od nich i studentů máme. Přes veškeré snahy o úspory si sdružení muselo v červnu a červenci vzít půjčku v celkové částce 60 tisíc korun, aby mohlo hradit náklady na kancelář, organizaci a programy. Zásadní tak pro nás byla podpora z MHMP, díky které jsme mohli splatit půjčku a částečně zajistit fungování kanceláře a organizaci projektu. Vážíme si přístupu jednotlivých MČ, které oceňují náš program jako inovativní a podporují nás. Kromě běžných bloků, kterým se věnují i jiná sdružení, máme několik dalších výchovných programů, které se konají mimo školu (věznice ČR, PL Bohnice, speciální MŠ Čimice, charitní dům Fatima). Právě tyto části projektu, které školy a spolupracující MČ nejvíce oceňují, vzbuzují u úředníků, případně hodnotitelů, rozporuplné reakce, kvůli kterým nejsme v některých grantových řízení podpořeni. To, co nás mrzí ze všeho nejvíc, je skutečnost, že se na nás nikdo z těchto lidí neobrátí se žádostí zúčastnit se programu, kterému nerozumí, nebo ho nepovažují za preventivní. Očekávali bychom minimálně dotazy, případně žádosti o reference škol, které se zúčastnily a mají již s danými programy zkušenost. V závěru roku jsme obdrželi sponzorský dar, díky němuž nám zůstaly volné finanční prostředky i po vyúčtování grantů a umožnil nám od ledna dalšího roku plynule navázat s programy ve školách. Vzhledem k tomu, že dodržujeme etiku fundraisingu, máme omezené možnosti, kam směřovat žádosti o pomoc. Velmi si vážíme všech, kteří pochopili důležitost prevence a spolupracují s námi na výchově a ochraně dětí.

3 Akce, kterých jsme se v roce 2012 účastnili: Seminář Emoční inteligence v praxi Škola lásky v rodině Dny neziskových organizací, které pořádala MČ Praha 5 Veletrh neziskových organizací na Praze 11 Seminář ke grantovému řízení na MŠMT Rozhovor pro TV Metropol Prison Fellowship Zacheův strom, péče o vězněné Uspořádání výstavy Vězeňské memento v KC Zahrada Současný systém sociálně-právní ochrany dětí Prevence v pohybu PPRCH V roce 2012 byl stejný počet výjezdů jako v předchozím roce. Počet tematických bloků se naopak zvýšil oproti roku 2011 téměř o 45%. Školy si na naše programy získávaly granty a také si přispívaly spoluúčastí, díky které bylo možné při využití našich grantů uskutečnit více programů. Celkem se programů zúčastnilo více než 5300 žáků. Z toho exkurzí cca a bloků cca Věznice Rýnovice - poutání není nic příjemného Činnost sdružení Naše nabídka obsahuje témata, ze kterých můžeme vytvořit na míru každé škole kontinuální program od třetích do devátých tříd a zároveň můžeme vybranými programy z naší nabídky doplnit minimální preventivní program školy. Přesto se setkáváme s kritikou, že nemáme ucelený - navazující projekt prevence. Hlavní problém je ovšem v nedostatku finančních prostředků. Pokud nejsou peníze na lektorné (nároky na lektora a jeho vzdělání jsou vysoké), nelze dostát požadavkům např. MŠMT navštívit 1 třídu 4 x do roka s jedním tématem. Přesto se domníváme, že i s omezeným rozpočtem dokážeme kouzlit. Spolupracujeme se státními orgány, institucemi a neziskovými organizacemi působícími v oblasti prevence. Projekt prevence kriminality nabízí: a) půldenní preventivní bloky: věznice, pracovní tábor Vojna, Terezín, Lidice, speciální mateřská škola, psychiatrická léčebna Bohnice, Fatima, b) semináře na témata: trestní odpovědnost, etika a morálka, zdravé postoje k hodnotám, sexuální výchova, agresivita, šikana, kyberšikana, prevence kriminality, vězeňství, rasismus, závislostní chování, poruchy přijmu potravy, sebeobrana, 1. pomoc, prevence požáru, mimořádné události, atd. Počet uskutečněných programů: typ programu počet trestní odpovědnost I a II 35 etika 2 setkání ve škole po věznici 34 program proti kouření a marihuaně 22 klima ve třídě 10 sexuální a rodinná výchova 3 hodnoty života pro 1. stupeň 13 agresivita a domácí násilí 16 sebeobrana 7 poruchy příjmu potravy-anorexie a bulímie 3 první pomoc 12 kyberšikana 22 konflikt 2 sympaťák 3 komunikační fauly, manipulace 4 tolerance, asertivita 5 požár, výbuch, nehoda 2 celkem 195 typ půldenního preventivního bloku počet věznice 39 speciální MŠ 7 Terezín 1 PL Bohnice 19 památník Lidice 1 Centrum pro zdravotně postižené Fátima 1 památník Vojna Příbram 5 celkem 73 Účast na programech Ve školním roce 2012/2013 se projektu prevence zúčatnilo 47 základních, speciálních škol a gymnázií z celé Prahy (viz. tabulka str. 14). Prevence, jak ji dělá Prak: s dětmi pracujeme již od 3. tříd. Programy se týkají hlavně hodnot života vztahů v rodině, mezi sourozenci, výchova ke slušnosti. Volně na sebe navazují a pokaždé jsou přizpůsobeny stáří a dosaženým vědomostem dětí. Učitelé pak mohou se získanými vědomostmi žáků pracovat i v jiných předmětech. Nejraději bychom zahrnuli do preventivních programů také mateřské školy a třídy, kde se již dají pozorovat známky rizikového chování. Rozšíření programu je ovšem závislé na získání finančních prostředků. Jak děti nastupují do vyšších ročníků, přizpůsobujeme i naše programy problematice, se kterou se v tu dobu potýkají. Zde je to například Trestní odpovědnost, Šikana, Kyberšikana, Poruchy příjmu potravy, závadové sexuální chování, atd. Programy viz. níže. Závěr našeho preventivního programu tvoří výchovné výjezdy, kde si žáci uvědomí, jaký dopad by mělo jejich neuvážené chování, přestupky, trestné činy. Sem patří výchovný výjezd do věznic. Tento program nevznikl jako samoúčelný po vzoru exkurzí do ZOO nebo pivovaru, ale po deseti letech (nyní již dvaceti letech) práce s vězněnými a propuštěnými, které bylo a stále je velmi těžké znovu vřadit do běžného života. Ve věznici se studenti seznámí s prostory, programem zacházení, denním režimem, případně se zúčastní rozhovoru s jedním až dvěma vězni, uvidí různé ukázky. Po týdnu následuje ve škole setkání s bývalým vězněm pro celou třídu, což je zároveň náš závěrečný preventivní program. Výjezdy s odborným výkladem jsou určeny 15ti-letým studentům. Probíhají v cca 14 věznicích v Čechách. Ředitelé těchto věznic umožňují odborným zaměstnancům, aby se dětem věnovali, provázeli je objektem za dodržení bezpečnostních podmínek a předali jim zkušenosti a vědomosti ze své praxe. Tato část preventivního programu je velmi působivá, emotivní a v dětech se tak ukotví všechny i dříve probírané věci.

4 Jediné, co mám po 18 letech kriminálu. Foto - Ondřej Přibyl Dalšími typy výchovných výjezdů jsou: 1. Návštěva PL Bohnice s přednáškami lékařů na témata - základy psychiatrie, vývoj sexuality, deviace a odchylky v sexuálním chování a návštěva v pavilonu léčby závislých žen. Na žáky nejvíc emotivně působí osobní svědectví a výpovědi a vítají možnost dotazů a diskuze na téma závislostí. 2. Návštěva Speciální MŠ Čimice, která podobně jako ve Francii preventivně působí v oblasti vlivu alkoholu, drog a kriminálního chování u rodičů na děti do šesti let věku. Program je interaktivní, výklad personálu je kombinován s přímou účastí žáků, kterým je formou her a kazuistik přibližována tato problematika. 3. Návštěva Centra pro tělesně postižené Fatima. Zde se žáci dozvědí, jak probíhá sociální rehabilitace dospělých s tělesným postižením, kteří se z důvodu úrazu nebo nemoci ocitli ve změněné životní situaci. Mohou si sami vyzkoušet prostředky a techniky, kterými je pomáháno postiženým. Preventivně působí vyprávění klientů, kteří se z různých důvodů ocitli na vozíku. Prevence je také daleko levnější než represe Ze všech dostupných pramenů a zkušeností je známo, že rizikové chování se projevuje v různých prostředích, při různých činnostech a týká se všech věkových kategorií a sociálních vrstev. Proto by měla být prevence včasná, komplexní a měla by vycházet z potřeb v dané lokalitě - škole. Tento typ prevence sdružení Prak prosazuje již 10. rok. Děti jsou vedeny k samostatnému uvažování, rozhodování, etice, k tomu, jak si poradit se stresem a vlastní agresivitou. Vycházíme z toho, že spojení zkušenosti s emočním zážitkem utkví v paměti velmi dlouho. Mění se laxní postoje a nezájem v informovanost a schopnost odpovědnosti za své chování. Z prací dětí v ZŠ na téma vězeňství. Komentáře: Ukázka názorů dětí na návštěvu věznice a následnou besedu ve škole: - Návštěva vězení - prevence šokem, stokrát povídat nevyrovná tenhle jeden zážitek. - Dřív jsem to nebrala tak vážně. Pro mě je vězení to nejhorší, kam bych se mohla dostat. - Když vás tam někdo nemá rád, nemůžete nikam utéct. - Vězni se tam podle mého názoru mají dobře, ale přesto to může být hrůza. - I ti největší frajeři ze třídy byli pěkně vyplesklý. Pečlivě nás kontrolovali. - Nesnesl bych pomalé plynutí času, uzavřenou společnost, izolaci proti okolnímu světu. - Z člověka se stává troska, jen málokdo se vrátí mezi ty normální. - Myslím si, že je dost stresující, být mezi lidmi stejného pohlaví bez možnosti uvolnit se. Názory dětí z 8.třídy na program Komunikační fauly a etika: - Asi nám ta prevence otevřela oči. Při odchodu ze školy se spolu bavili všichni jako kamarádi. - Je tak trochu nepříjemné, říkat někomu, jak se špatně chová, protože pak se ten člověk může naštvat. - Také by to měli slyšet všichni učitelé, aby věděli, jak s námi zacházet. - Poznala jsem, že o spoustě lidí vůbec nic nevím. Reakce studentky na návštěvu v PL Bohnice: Chtěla bych vám poděkovat za zkušenost a zážitek, který jste mi dovolili odnést si z exkurze. Byla bych ráda, kdybyste v tomto pokračovali. Myslím si, že spoustě lidí se rozsvítí konečně v hlavách, že mají krásný život a jestliže ne, tak po exkurzi vědí, kam se mohou obrátit a že to není žádná ostuda, když potřebují pomoc.

5 Reference: Vyjádření MČ Praha 17 ke spolupráci s Prakem: S o.s. Prak pracujeme dlouhodobě. Činnost Praku považujeme za velice přínosnou a užitečnou. Děti z našich základních škol každoročně absolvují exkurze a besedy, které pro ně o.s. Prak organizuje. Aktivity se vždy shledávají s pozitivním ohlasem. Školy mají opakovaně o aktivity o.s. Prak zájem, již po několik let se pravidelně do projektu zapojují. Jsme přesvědčeni o tom, že přínos projektu v oblasti prevence kriminality je velmi významný, neboť žákům umožňuje vlastní zážitek z návštěvy věznice či jiného zařízení, přičemž tento zážitek bývá u většiny žáků velmi silný. Důležitá je i následná beseda, kde mohou žáci návštěvu zařízení reflektovat a řešit témata, která se jim v souvislosti s návštěvou otevřela. Spolupráce naší MČ s o.s.prak je dlouhodobě vynikající. Vzájemná komunikace i organizační zajištění aktivit je vždy 100%. Mgr. Alena Presslová - Chtěla bych velmi poděkovat za letošní spolupráci a vyzdvihnout tak Vaši velmi záslužnou činnost v oblasti prevence kriminality. Myslím si, že tato osvěta je velmi potřebná - zejména pro dospívající mládež, která se může ocitnout v těžkých životních situacích a přitom si velmi často neuvědomuje možné následky. Právě díky exkurzím do vězeňských zařízeních (a zejména diskusím s bývalými vězni) a poukázáním na možné následky svého jednání, si někteří žáci začínají uvědomovat, do jakého prostředí se mohou dostat. Je jen škoda, že tyto vězeňské exkurze jsou omezeny věkem 15-ti let, tudíž ne všichni žáci devátých ročníků se jich mohou zúčastnit. Určitě budeme i nadále pokračovat ve vzájemné spolupráci. Mgr. Veličková Eva, metodik prevence - ZŠ Litvínovská 600, Praha 9 - Jsem přesvědčena o tom, že o. s. Prak dělá velmi vhodný typ prevence. Zvláště programy typu výchovných výjezdů, které jiná sdružení nenabízejí, jsou pro děti velmi důležité a přínosné. Z reakcí žáků při výuce vím, že si uvědomují, kam až by mohli dojít při nedodržování stanovených pravidel, ale setkání s realitou je vždy překvapí. Děti by měly být seznamovány s tím, co by je v případě vážného porušení zákona mohlo v budoucnosti čekat. Ohlasy rodičů jsou velmi kladné! Dana Špinková, metodik prevence - FZŠ s RVJ Drtinova, Praha 5 Konkrétní programy Hodnoty života Chci být šťastný - co je pro mě nejdůležitější rodina a přátelství - nácvik verbální a neverbální komunikace s cílem spolupráce, přátelství - jsem jedinečný - pozitivní hodnocení sama sebe, tolerance, akceptace rozdílnosti, odpuštění... Trestní odpovědnost I Trestné činy (krádež, loupež, ublížení na zdraví, drogové delikty, porušování autorských práv, vandalismus, sprejerství), dotazy, diskuze, druhy trestů (dle zákona 218/2003Sb.), typy ústavů. Trestní odpovědnost II Navazující program pro starší žáky. Práce zaměstnanců obvodní sociální péče o dítě OSPOD, co je středisko výchovné péče - SVP, diagnostický ústav, rozdíl mezi dětským domovem se školou a dětským domovem, výchovný ústav, dobrovolný pobyt vazba, PMS (probační a mediační služba). Kazuistiky a interakční cvičení. Rozvoj témat na základě aktuálního zájmu dětí. Nikotinismus dětí a mládeže, návykové látky - kouření startovací droga - psychologické dispozice vedoucí k zneužívání návykových látek - jak zvládám problémy - sebepoznání - sebepřijetí - kdo je kdo - obhajoba - obžaloba kuřáka - asertivní techniky obhajoby a odmítán Kyberšikana Nástrahy internetové kriminality, zneužívání osobních dat a informací, nebezpečí přílišné důvěry k neznámým lidem na internetu, jak je snadné touto cestou někomu ublížit apod. Přiblíží žákům pojmy jako je čest, úcta ke druhým, ochota pomoci Program s bývalým vězněm probíhající ve třídě

6 Agresivita, násilí, šikana a jejich dopady Prevence agresivity dětí, mladistvích, nezletilých. Jak agresivita vzniká? Co tento pojem představuje? Kdy hovoříme o uvážené agresivitě? Jakým způsobem ji lze eliminovat? Ubližuji agresivitou také sobě? Jaký podíl na agresivitě jedince má výchova? Jak se projevuje agresivita ve školním kolektivu? Sympaťák - Jak se prosadit v kolektivu a získat přátele Jak mě vidí ostatní a jak mě berou? Co znamená být přítelem? Proč potřebuji přátelství? (sociální záchytná síť). Práce s trémou, stresem v rovině fyzické a psychické. Tréma je má soukromá věc! Dá se bránit pomluvám? Hodina sebeobrany v ZŠ - lektor JUDr. Náchodský Tolerance, asertivita a hloupost, multikulturní tolerance V čem jsme odlišní, v čem stejní... Jsem jiný! Prezentace základních znaků kultury, práce s příběhem, prožitková hra... Seminář je zaměřen na schopnost žáků přijmout vrstevníky z odlišného kulturního prostředí. Základní poučení o sebeobraně Reaguje na zvýšený počet loupežných přepadení na území Prahy. Poskytuje dětem základní informace o sebeobraně, např. jak se chovat na ulici večer; proč říkat rodičům, kam jdu; jak reagovat na napadení skupinou; co je to nutná sebeobrana atd. Etická výchova s důrazem na prevenci Dialogy a prožitkové aktivity pro žáky k tématu řešení problémů, sebeúcty, pozitivní hodnocení sebe, druhých a života. Nácvik dovednosti vyjadřovat vlastní city, usměrňovat je, vytvářet pevná přátelství, převzít zodpovědnost za svůj život, pomáhat druhým. Sexuální problematika pro 2. stupeň Základní poučení o psychických a fyzických změnách v dospívání, vztazích, antikoncepci, AIDS, předčasném sexu. Podpora pevných a trvalých vztahů a rodičovství. Problematika prostituce, zneužívání, domácího násilí. Forma dialogu, doprovázeno příběhy. Konflikt součást života Prevence konfliktu vnitřního i vnějšího. Představuje konflikt jako nutnou součást života, převedení sporu na problém, hledání přijatelného kompromisu bez poškození sebeúcty nebo úcty k druhému člověku. Je veden prožitkovou formou. Komunikační fauly lež, pomluva, ironizace, manipulace, kritika Rozpoznání spravedlivé a nespravedlivé kritiky, pravidla vyjadřování a rozlišení kritiky konstruktivní, formy manipulace a techniky obrany proti ní. Zvládání krize dospívání ve vztahu k autoritám neagresivní formou a vytváření pozitivního prostředí doma i ve škole. Média součást naší doby i naší rodiny manipulace, klamavá reklama Rozlišování manipulace a obrana proti ní. Problematika reálných a zobrazených vzorů, negativních vzorů a jejich vliv na život. Využití zkušeností lektorky ze spolupráce s médii a vlastní publikační činnosti. První pomoc Výuka základních technik život zachraňujících úkonů teoreticky a hlavně prakticky - kardiopulmonální resuscitace, srdeční masáž, dýchání z plic do plic, postup při přivolání RZP, cévní mozková příhoda, infarkt myokardu, dále krvácení, otravy, popáleniny, epileptický záchvat a hypoglykemické koma. Používá se resuscitační model,,andula. Poruchy příjmu potravy Příčiny vzniku poruch příjmu potravy - anorexie a bulimie, stravovací návyky, vliv médií na ideál krásy, normy společnosti. Požár, výbuch, nehoda - blok o požární prevenci trochu jinak Blok o požární prevenci a s tím spojená nebezpečí kriminálního chování, seznámení s nebezpečími v bytě, přírodě, v autě. Jak jim předcházet, jak zareagovat, pokud se děti stanou účastníky nebezpečné situace. Mimořádná událost očima dětí a dospívajících Blok navazující na předchozí, je zaměřen na to, jak mohou děti zasáhnout mimořádné situace prezentované v médiích, nenadálé situace v rodině, prožívání nejen zasažených osob, vedení k empatii, základy Právní občanské pomoci. Pracovní tábor Vojna u Příbrami

7 VÝCHOVNÉ VÝJEZDY Prohlídka a přednáška ve věznici pro žáky starší 15 let + dvou až tříhodinový navazující seminář o vězeňství ve škole Zakončení našich programů na ZŠ. Žáci navštíví jednu ze 14 spolupracujících věznic v Čechách, seznámí se s prostory a chodem věznice - buď přímou prohlídkou nebo (pokud to z bezpečnostních důvodů není možné) videem z vnitřních prostor a odborným výkladem personálu věznice. Bezprostřední působení vězeňského prostředí je silným emotivním zážitkem. Žáci prožijí, byť na krátkou dobu, pocit omezení svobody a všeho, co vězeňské prostředí evokuje, získají nové informace. V následujícím týdnu po absolvování exkurze proběhne ve škole dvou až tříhodinový seminář s žáky. Účelem tohoto setkání je zopakovat, utřídit a doplnit informace načerpané ve věznici, zodpovědět dotazy, které žáky napadly po exkurzi. Na přednášce mají žáci možnost hovořit s člověkem, který sám prošel výkonem trestu a seznámit se s obtížemi návratu do společnosti. Návštěva speciální mateřské školy Ve Speciální mateřské škole v Čimicích jsou umístěné děti závislých rodičů, rodičů ve výkonu trestu, děti sexuálně zneužívané, agresivní a nezvladatelné. Program působí preventivně v oblasti vlivu alkoholu, drog a kriminálního chování u rodičů na děti do šesti let věku. Psychiatrická léčebna Bohnice s přednáškami lékařů a terapeutů V PL Bohnice navštíví žáci pavilon Centrální terapie, dále absolvují 2 přednášky o duševních poruchách a psychiatrii a o problematice sexuálních poruch a deviací. Na závěr navštíví pavilon závislostí, kde se seznámí s touto problematikou, setkají se s závislými ženami, které se zde léčí, vyslechnou jejich příběh a mají možnost dotazů. Pracovní tábor Vojna Příbram K doplnění výuky dějepisu organizujeme exkurze do Pracovního tábora Vojna, kde jsou shromážděna fakta o politických procesech v 50. letech 20. stol. Žáci mohou shlédnout rekonstruované budovy v areálu tábora. Součástí expozice je též video o politické situaci po roce Prohlídka je doplněna odborným výkladem zaměstnanců památníku. Terezín Prohlídka Malé pevnosti s odborným výkladem, promítání filmu o historii, dle zájmu možná prohlídka dalších objektů ve městě. Lidice Prohlídka areálu, multimediální muzeum. Odborný výklad. Exkurze do Centra pro zdravotně postižené - Fatima Nabízí seznámení se zařízením, představení činností, výklad odborného personálu, prohlídku areálu, kontakt s klienty a praktická ukázka, jak lze pomocí přístrojů pomáhat lidem po úrazech míchy či amputacích dolních končetin. Slouží také preventivně, ukazuje na důležitost hodnoty vlastního zdraví a života. Průvodcem je bývalý klient tohoto zařízení. Finanční sekce (zaokrouhleno na 1000) příjmy výdaje grant MHMP mzdy, lektorné a OON grant T-mobile doprava grant MPSV 0 nájemné + energie příspěvky žáků a škol materiál, DDM sponzorské dary spoje, poštovné dotace a prostř. MČ lektorné ŽL ostatní příjmy služby celkem celkem ztráta Příjmy Prostředky z MČ Zřizovatelé škol počet škol prostředky z MČ MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha MČ Praha střední školy 6 0 celkem V roce 2012 výdaje převýšily příjmy o ,- Kč. Tento fakt byl způsoben tím, že část grantů je určena na školní, nikoliv kalendářní rok a proto jsme prostředky získané v roce 2011 použili až v roce Hospodaření projektů z grantových prostředků bylo vyrovnané.

8 DĚKUJEME SPOLUPRACUJÍCÍM ORGANIZACÍM, DÁRCŮM A SPONZORŮM Magistrát hlavního města Prahy Městská část Praha 1, 3, 5, 9, 11, 17, 18, 20 T-Mobile, Nadace Via JABLOTRON ALARMS, a.s. IGNUM, s.r.o. Nadace dobré dílo sester sv. Karla Boromejského Individuální dárci Prak - prevence kriminality, o.s. Brodského 1673/ Praha 4 IČ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Prak - prevence kriminality, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Exkurze dětí ze ZŠ, foto B. Říhová, Lidové noviny První strana - Ženská věznice, Světlá nad Sázavou, AFISPHOTO - Alena Dvořáková, Viktor Fischer

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Prak - prevence kriminality, o.s. www.prak-prevence.cz Prak - prevence kriminality, o.s. www.prak-prevence.cz Brodského 1673/13 149 00 Praha 4 IČ 26634252 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 DĚKUJEME DÁRCŮM A SPONZORŮM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Prak - prevence kriminality, o.s. www.prak-prevence.cz Prak - prevence kriminality, o.s. www.prak-prevence.cz Brodského 1673/13 149 00 Praha 4 IČ 26634252 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 DĚKUJEME DÁRCŮM A SPONZORŮM

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012

Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2011/2012 Zpracovala:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BŘEZNICE

MINIMÁLNÍ PROGRAM PROTIDROGOVÉ PREVENCE ZŠ BŘEZNICE Základní škola Březnice, příspěvková organizace tel.: 318 682 165 Škola trvale udržitelného rozvoje I. stupně tel./fax: 318 683 608 Rožmitálská 419 e-mail: reditel@zsbreznice.cz, 262 72 Březnice skola@zsbreznice.cz

Více

Minimální preventivní. program. pro školní rok

Minimální preventivní. program. pro školní rok Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 1 1. ÚVOD Jedním z dominantních témat primární prevence je již

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272 088 211 Základní škola,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2011/2012 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

R O S T E M E S Č A S E M

R O S T E M E S Č A S E M ROSTEME S ČASEM Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, dovolte mi, abych se jako každý rok, poohlédla za rokem minulým, a to z pohledu celé naší organizace P- centra. Jedno přísloví říká: Cesty vznikají

Více

Minimální preventivní program ZŠ Petřiny-sever 2013/2014

Minimální preventivní program ZŠ Petřiny-sever 2013/2014 Minimální preventivní program ZŠ Petřiny-sever 2013/2014 ředitelka školy: Mgr. Jana Kindlová metodička primární prevence: Mgr. Dagmar Kavková výchovná poradkyně: Mgr. Michaela Křiváčková 1. Úvod Život

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Program proti šikanování ve škole ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Vlastimil Říha Telefon

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Mgr. Renata Hudcová školní metodik prevence Mgr. Zdeněk Ballnér ředitel školy 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Minimální preventivní. program. pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní. program. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 č. j.: 20/2013 Jar 1 1. ÚVOD Problematika návykových látek je velmi ožehavou otázkou

Více

Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Minimální preventivní. program

Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Minimální preventivní. program Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Mgr. Zuzana Absolonová Ředitelka školy RNDr. Miloslava Flášarová Školní metodik prevence 1 Obsah :

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program VÁŽÍM SI SÁM SEBE v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně negativních jevů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762

Více

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Prevence kriminality u žáků základních škol v souvislosti s jejich volnočasovými aktivitami Diplomová práce

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A příspěvková organizace, 400 10 Ústí nad Labem MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí

Více

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4

Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Skálův institut Praha 2, Apolinářská 4 Závěrečné práce absolventů jednoročního výcviku Primární prevence drogových a jiných závislostí pro školní metodiky a další pracovníky primární protidrogové prevence

Více

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace. Minimální preventivní program

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace. Minimální preventivní program Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace Minimální preventivní program Rok 2014/2015 1 Obsah: 1. Úvod 2. Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence RFCH 3. Popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010 2011 Základní škola Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300 130 00 Praha 3 tel.: 222782169 fax: 222782585 e-mail: fzsskola@volny.cz www.havlicak.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010 2011 V Praze dne: 17. 9.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Novoborská Novoborská 371, Praha 9 - Prosek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014 / 2015 Zpracovali: Jan Piskorik Kamila Merxbauerová Aktualizovala: Zlata Schlixbierová OBSAH I.

Více

Studie evaluace 3/2014

Studie evaluace 3/2014 Studie evaluace 3/2014 Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.25/1.0058 OBSAH Úvod 1. Analýza problémové situace dětí žijících v zařízení pro výkon ústavní a ochranné

Více

Minima lnı preventivnı program

Minima lnı preventivnı program Základní škola škola Ilji Hurníka Opava, Minima lnı preventivnı program Ředitel školy: Mgr. Manfred Hubálek Zpracovala: Mgr. Kateřina Kupčíková Školní rok: 2014/2015 1 Obsah 1 Úvod k MPP... 4 2 Hodnocení

Více

Léčba v protidrogové komunitě se zaměřením na matky s dětmi

Léčba v protidrogové komunitě se zaměřením na matky s dětmi Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie DIPLOMOVÁ PRÁCE Léčba v protidrogové komunitě se zaměřením na matky s dětmi Michaela Voříšková Vedoucí práce: Mgr. Martin Černý Katedra

Více