RM 01/05/06 RM 02/05/06

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RM 01/05/06 RM 02/05/06"

Transkript

1 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 5. zasedání dne RM 01/05/06 vyžádat nabídky na provedení osvětlení chodníku u rybníka mezi ul. Hrad a Drahy bez výkopových prací, které zajistí SMM, v termínu do RM 02/05/06 prodej bytu č. 23/5 na nám. Svobody 23 realitní kanceláři Dvořák Radovan - Reality, Albertova 3985, Kroměříž za cenu ,- a vedoucí hospodářsko-správnímu odboru předložit prodej ke schválení zastupitelstvu v rámci majetkoprávních záležitostí. RM 03/05/06 vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí odzkoušet funkčnost rozhlasu po provedené rekonstrukci v Chropyni a místní části Plešovec v termínu do RM 04/05/06 návrh nadále nepronajímat pozemky v lokalitě Mlýn k umístění garáží a vedoucí hospodářsko-správního odboru informovat nájemce a vyzvat je k předání pozemků v původním stavu (bez garáží) v termínu do RM 05/05/06 řediteli Správy majetku města Chropyně, příspěvková organizace, sjednat s paní Olgou Mrázovou, Sobělice 75, Rataje, nájemní smlouvu na pronájem kanceláří na ulici Komenského 348 a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce v termínu do RM 06/05/06 příspěvek ve výši ,- Kč Římskokatolické farnosti Chropyně, Komenského 31 na úhradu energií v roce 2006 a vedoucí hospodářsko-správního odboru zahrnout tuto částku do rozpočtového opatření č. 4 v roce 2006 Města Chropyně a předložit zastupitelstvu města ke schválení. RM 07/05/06

2 , 11. prosince 2006 Zápis č. 5 2/7 n e poskytnutí příspěvku dle žádosti Církevní základní školy, Velké náměstí 49 Kroměříž, na provoz této školy z důvodu, že město přispívá pouze na činnosti Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, příspěvkové organizace a na činnosti jiných škol příspěvky neposkytuje, a místostarostovi informovat o tomto rozhodnutí žadatele. RM 08/05/06 příspěvek ve výši ,- Kč, z toho ,- Kč na energie a ,- Kč na opravy Římskokatolické farnosti Chropyně, Komenského 31 a vedoucí hospodářsko-správního odboru zahrnout tuto částku formou rozpočtového opatření č. 1 Města Chropyně v roce 2007 a předložit zastupitelstvu města ke schválení v termínu do RM 09/05/06 Dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu nemovitosti mezi Městem Chropyně a TJ Chropyně a starostovi dodatek podepsat. RM 10/05/06 podmínky pronájmu sloupů veřejného osvětlení k umístění reklamních poutačů a navrhuje tyto sazby 1.460,- Kč/rok a 4,- Kč/den a vedoucí hospodářsko-správního odboru uzavřít nové smlouvy se zájemci o pronájem. RM 11/05/06 vyřazení nepotřebných předmětů z majetku města doporučeným způsobem a vedoucí hospodářsko-správního odboru zajistit potřebné kroky. Protokol přílohou zápisu. o vyřazení je RM 12/05/06 odkoupení pozemků parc. č. 1928/20 a 1928/5 dle stejných podmínek, schválených zastupitelstvem města dne , zápis č. 16 bod 10 odst. 2, a vedoucí hospodářsko-správního odboru připravit rozpočtové opatření k zaplacení kupní ceny ve výši ,- Kč a koupi realizovat v termínu do

3 , 11. prosince 2006 Zápis č. 5 3/7 RM 13/05/06 Rozpočtové opatření č. 4/2006 Města Chropyně, včetně komentáře a navržených úprav a jej zastupitelstvu města ke schválení. RM 14/05/06 Rozpočtové opatření č. 1 Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace a jej ke schválení zastupitelstvu města. RM 15/05/06 Rozpočtové opatření č. 1 Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace a jej ke schválení zastupitelstvu města. RM 16/05/06 Rozpočtové opatření č. 3/2006 příspěvkové organizace Základní škola Chropyně a jej ke schválení zastupitelstvu města. RM 17/05/06 odkoupení pozemků od Fatra a.s., tř. T. Bati 1541, Napajedla, v lokalitě Laguny parc. č. 295/2, 295/3, 295/7, 295/8, 295/9 o celkové výměře m 2 za cenu ,- Kč + DPH a 1. starostovi města podepsat kupní smlouvu mezi Městem Chropyně a Fatrou a.s. 2. vedoucí hospodářsko-správního odboru předložit ke schválení zastupitelstvu města v rámci majetkoprávních záležitostí. RM 18/05/06 Dodatek č. 4 Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2006 mezi Městem Chropyně a TJ Chropyně a starostovi města jej podepsat. RM 19/05/06

4 , 11. prosince 2006 Zápis č. 5 4/7 provedení zrušení usnesení ZM č. 4 a 5 o změně územního plánu ze dne a tyto body zahrnout jako samostatné body na jednání zastupitelstva. RM 20/05/06 Zprávu o přípravě veřejného plenárního zasedání zastupitelstva předložit ke schválení zastupitelstvu města. RM 21/05/06 Zřizovací listinu sboru dobrovolných hasičů obce Chropyně a ji Zastupitelstvu města Chropyně ke schválení. RM 22/05/06 návrh Volebního programu ZM Chropyně pro volební období a po zapracování vznesených připomínek předložit tento materiál zastupitelstvu města ke schválení. RM 23/05/06 vykácení dvou vzrostlých borovic v parku v Plešovci a jedné břízy v téže lokalitě a Správě majetku města vykácení těchto stromů v co nejkratším termínu a vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí zajistit náhradní výstavbu v termínu do RM 24/05/06 harmonogram rekultivace skládky Smeťák a vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí v tomto smyslu informovat Krajský úřad. RM 25/05/06 změnu stavebníka ve stavebním řízení, čím došlo k záměně osob dle dříve uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě a prodej pozemku parc. č. 1002/2 panu F.K. za stejných již dříve stanovených podmínek a vedoucí hospodářsko-správního odboru předložit zastupitelstvu města ke schválení v rámci

5 , 11. prosince 2006 Zápis č. 5 5/7 majetkoprávních záležitostí na prvním jednání v roce RM 26/05/06 částku 3.000,- Kč jako náhradu panu Vladimíru Kutějovi, bytem J. Fučíka 669 za materiál použitý na stavbu garáže ve dvorním traktu domu na ul. Komenského 163. Garáž bude užívána nájemníky bytového domu na ul. Komenského 163 jako kolárna a kočárkárna. RM 27/05/06 ukončení nájemního vztahu s paní Obadalovou na garáž Komenského 163 a další využití této garáže pro potřeby Správy majetku města Chropyně, příspěvkové organizace. RM 28/05/06 přidělení bytu 2+1 na ul. J. Fučíka 675, paní J.M. na dobu určitou počínaje dnem a řediteli Správy majetku města Chropyně, příspěvkové organizace, ke stejnému datu sepsat nájemní smlouvu na dobu určitou do RM 29/05/06 časový a obsahový harmonogram pravidelného jednání rady města Chropyně v 1. pololetí RM 30/05/06 pojmenování prostoru před tělocvičnou TJ Chropyně Hanácké náměstí a vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí postupovat v souladu se zákonem č. 128/2000 o obcích a předložit radě města písemný materiál řešící pojmenování tohoto prostoru. RM 31/05/06 pojmenování prostoru od ulice Františkov ve směru na Skaštice Skaštická ulice a vedoucímu odboru výstavby a životního prostředí postupovat v souladu se zákonem č. 128/2000 o obcích a předložit radě města písemný materiál řešící pojmenování tohoto prostoru. RM 32/05/06 u d ě l u j e panu Jaromíru Muchovi, Sadová 4171 Kroměříž, výjimku z ustanovení čl. 3 obecně závazné

6 , 11. prosince 2006 Zápis č. 5 6/7 vyhlášky Města Chropyně č. 3/2003, o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí, a to na hudební produkci pořádanou dne a to s tím, že bude ukončena do 01:00 hodin následujícího dne a vedoucímu odboru vnitřních věcí informovat žadatele. RM 33/05/06 proplacení 20 dnů nevyčerpané řádné dovolené z roku 2005 ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Chropyně z prostředků na platy z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v nejbližším výplatním období a místostarostovi zajistit proplacení nevyčerpané řádné dovolené a projednat s ekonomkou této příspěvkové organizace. RM 34/05/06 rozdělení kompetencí mezi starostu a místostarostu města Chropyně pro volební období a místostarostovi informovat zastupitele v rámci správy o činnosti rady města na jednání zastupitelstva města. RM 35/05/06 zapůjčení monitorovacího zařízení na měření rychlosti v našem městě v průběhu měsíce prosinec 2006 a řediteli Správy majetku města Chropyně, příspěvkové organizace, navrhnout prostory k umístění tohoto zařízení. RM 36/05/06 j m e n u j e Komisi Sbor pro občanské záležitosti ve složení předseda: Mgr. Jana Milotová, členové: Martina Žáková, Jana Tesařová, Marta Kytlicová, Františka Hanáková, Vladimíra Supová, Pavla Novotná, Dana Jedličková, Marcela Rejtrová, Dana Kunčarová, Kateřina Lučanová; Komisi pro výchovu, vzdělání, kulturu a sport ve složení předseda: Mgr. Danuše Zapletalová, členové: Magda Rapantová, Mgr. Milan Bajgar, Bc. Marta Blažková, Květoslava Dvořáková, Hana Paňáková; pro volební období a místostarostovi informovat jednotlivé členy o jmenování. RM 37/05/06 1. rozhodnutí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj.

7 , 11. prosince 2006 Zápis č. 5 7/7 MCH/5816/2006/MA vydané panu K.O. a paní H.O. o povolení podle ustanovení 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů, k nakládání s podzemními vodami k jejich odběru v kraji Zlínském, katastrálním území Chropyně na pozemku parc.č. 715/26; 2. stavební povolení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH/5334/2006/IS vydané panu Cyrilu Dragonovi Dlažba, Tovačovská 126, Chropyně na stavbu Železobetonová monolitická garáž na pozemku parcelní číslo 553/4 v katastrálním území Chropyně; 3. usnesení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH/5226/2006/IS o přerušení k odstranění nedostatků žádosti, a to na dobu do ve věci změny účelu užívání stavby Garáž na Dílna pro mechanickou výrobu, opravy vstřikovacích forem na pozemku parcelní číslo 2269/4, 2271/7 v katastrálním území Chropyně, vydané panu R.V.; 4. kolaudační rozhodnutí odboru výstavby a životního prostřední Městského úřadu v Chropyni čj. MCh/5379/2006/IS vydané Městu Chropyně, nám. Svobody 29 ve věci povolení užívání stavby Úprava náměstí v panelovém sídlišti III. etapa projektu regenerace panelového sídliště na pozemku parc.č. 1193/55, 1193/30, 2433/1, 2433/2, 2433/3 v katastrálním území Chropyně; 5. hlášení úrazů na Základní škole Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace, za měsíc listopad; 6. informaci o valné hromadě Sdružení RESO Hulín ze dne ; 7. informaci o zápisu do prvních tříd Základní školy Chropyně pro děti z Chropyně, Plešovce a Záříčí, které se bude konat v pondělí v budově odloučeného pracoviště Základní školy Chropyně, ulice J. Fučíka 675 od 13 do 16 hodin. Ing. Petr Večeřa, v.r., místostarosta Ing. Radovan Macháček, v.r., starosta

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 6624/2009 spisová značka 6621/2009 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 7. prosince 2009 R M 1 / 9 4 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

čj. zápisu MCH 3928/2009 spisová značka 3294/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. zápisu MCH 3928/2009 spisová značka 3294/2009/OVV Rada města Chropyně čj. zápisu MCH 3928/2009 spisová značka 3294/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 81. zasedání dne 7. července 2009 R M 1 / 8 1 / 0 9 b e r e n a v ě d o m í Informativní zprávu

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 1798/2014 spisová značka 1765/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 104. zasedání dne 16. dubna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 1 0 4 / 1 4

Více

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské-

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské- čj. zápisu MCH 1435/2009 spisová značka 1278/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 70. zasedání dne 16. března 2009 R M 1 / 7 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

čj. zápisu MCH 727/2009 spisová značka 478/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. zápisu MCH 727/2009 spisová značka 478/2009/OVV Rada města Chropyně čj. zápisu MCH 727/2009 spisová značka 478/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 67. zasedání dne 4. února 2009 R M 1 / 6 7 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV Rada města Chropyně

čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV Rada města Chropyně čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 109. zasedání dne 23. června 2010 R M 1 / 1 0 9 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

Rada města Příbora. 3/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 3/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Příbora konané dne 9. prosince 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015 Usnesení RM 1/17/15: s chvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 17. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 Plnění usnesení rady města za měsíc listopad a prosinec 2014 Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 15. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan

Ohlášené návštěvy: Jitka Krejčová, Ing. Renáta Krčová, Bc. Kateřina Gregorová, Ing. Lukáš Pražan Spisový znak: 101.2.2 Počet listů dokumentu: 16 Počet listů příloh: 1 + 8 (usnesení) Spisová značka: SEK/39802/2014/JKo Výtah ze zápisu ze zasedání Rady města Lanškroun ze dne 8. prosince 2014 Místo a

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 152. schůze Rady města Kolína, konané dne 14.6.2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: MUDr. Hoffmann, MUDr. Navrátil, J. Plašil, Ing.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 59. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 5. března 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009

Zápis. z jednání rady města Úvaly. č. R-3/2009 Zápis z jednání rady města Úvaly č. R-3/2009 které se konalo v pondělí 23.3.2009 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová, Helena

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více