ZÁPIS O POSOUZENí A HODNOCENí NABíDEK do 14 hodin. Mesto Sedlcany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS O POSOUZENí A HODNOCENí NABíDEK. 9.11.2010 do 14 hodin. Mesto Sedlcany"

Transkript

1 OPERACNI IIINTEGR_O~ANÝ PROGRAM.*. * * *** '". EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNí ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ ZÁPIS O POSOUZENí A HODNOCENí NABíDEK Název zakázky: Zpracování nového územního plánu Predpokládaná cena bez DPH: ,-Kc Lhuta pro podávání nabídek: Nabídky bylo možno podat nejpozdeji do do 14 hodin 1. Identifikacní údaje o zadavateli Mesto Sedlcany Nám. T.G.Masaryka 32, Sedlcany starosta mesta Sedlcany starostam tel.: linka C. 101 Místo konání hodnotící komise: Mestský úrad Sedlcany, Nám. T. G. Masaryka 32 Datum konání hodnotící komise: Složení hodnotící komise:, Marie Vašáková, Filip Novák, DiS. Zahájení zasedání: Ukoncení zasedání: 14:00 hod 15:30 hod Stránka 1 z 7

2 2. Prubeh jednání hodnotící komise Komise se sešla ve stredu dne ve 14:00 hod. Komise zasedla ve složení uvedeném v bode 5. Byly doruceny celkem 3 nabídky od 3 dodavatelských subjektu. Dorucené nabídky byly otevírány v poradí dle data a casu dorucení a to v poradí vzestupném (uvedeno v bode 4). Nabídka musela obsahovat požadované soucásti, dle výzvy k podání nabídky: Cestné prohlášení uchazece, že splnuje kvalifikacní predpoklady dle bodu výzvy k podání nabídky. Výpis z obchodního rejstríku, pokud je v nem zapsán, ci výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 kalendárních dní (možno predložit originál ci overenou kopii). Overenou kopii dokladu o oprávnení k podnikání Doklad osvedcující odbornou zpusobilost dodavatele nebo osoby, JeJlmz prostrednictvím odbornou zpusobilost zabezpecuje, je-ii pro plnení verejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních predpisu: autorizace. Doložit praktické zkušenosti - nejméne 3 zakázky obdobného rozsahu za poslední 3 roky Krycí list nabídky Návrh smlouvy o dílo Nabídková cena Jako první byla otevrena nabídka spolecnosti Projektový ateliér AD s.r.o., Ing.arch.Jaroslav Danek, Husova 4, Ceské Budejovice, IC , dorucena dne v 12:01 hod (nabídce prideleno poradové císlo 1). Probehla kontrola úplnosti všech požadovaných soucástí této nabídky, tato nabídka byla shledána platnou bez zjištených závad. Nabídková cena je Kc bez DPH. Jako druhá byla otevrena nabídka spolecnosti Institut regionálních informací, s.r.o., Beethovenova 4, Brno, IC , dorucena dne v 10: 1O hod (nabídce prideleno poradové císlo 2). Probehla kontrola úplnosti všech požadovaných soucástí této nabídky, tato nabídka byla shledána platnou bez zjištených závad. Nabídková cena je Kc bez DPH. Jako tretí byla otevrena nabídka spolecnosti Ateliér T-plan, s.r.o., Ing.arch.Bohuslava Kolárová, Na Šachte 9, Praha 7, IC , v 11:30 hod (nabídce prideleno poradové císlo 3). Probehla kontrola úplnosti všech požadovaných soucástí této nabídky, tato nabídka byla shledána platnou bez zjištených závad. Nabídková cena je Kc bez DPH. Vzhledem ke skutecnosti, že všechny dorucené nabídky splnily požadované obsahové náležitosti a žádná z nich nemusela být z výberového rízení na zpracování nového Územního plánu mesta Sedlcany vyloucena, byla jediným kritériem pro hodnocení nabídek výše nabídkové ceny. Jako nejlevnejší byla vyhodnocena nabídka s poradovým císlem 3. Stránka 2 z 7

3 3. Seznam oslovených dodavatelu Centrum služeb Tábor, Ateliér M.A.A.T, ing.arch.martin Jirovský, Ph.D. Ateliér T-plan, s.r.o., Ing.arch.Bohuslava Kolárová Prevrátilská 330, Tábor Na Šachte 9, Praha Projektový ateliér AD s.r.o., Ing.arch.Jaroslav Danek Husova 4, Budejovice Ceské Agora Studio, Ing.arch.lvan Kaplan Vinohradská 3 156, Praha AURS, s.r.o., Kamer, CSc. Ing.arch.lvan Hládkov 920, Praha Uverejnení výzvy Výzva k podávání nabídek byla uverejnena na: - webových stánkách mesta Sedlcany - dále bylo obesláno pet zpracovatelu dle usnesení rady mesta Sedlcany ze dne usnesení c.19/201 O. Nabídku dorucili tito uchazeci: , I Ateliér Projektový Institut Beethovenova T-plan, regionálních ateliér s.r.o., AD 4, ,Brno 10:10 12: Budejovice., Na Šachte 9, :30 hod Kolárová Praha I I Husova 4, Ceské 2. Stránka 3 z 7

4 5. Hodnocení nabídek - hodnotící komise Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise ve složení: Marie Vašáková Filip Novák starosta mesta Sedlcany vedoucí odboru výstavby a územ. plánování referent odboru výstavby a územ. plánování Pred zahájením hodnocení podepsali hodnotitelé cestné prohlášení o nepodjatosti a mlcenlivosti. 6. Posouzení úplnosti nabídky Nejprve byla posouzena úplnost dorucených nabídek. Posouzení úplnosti nabídek spocívalo v provedení kontroly údaju a dokladu, které byly povinnou soucástí nabídky. Temito údaji a doklady jsou: Cestné prohlášení uchazece, že splnuje kvalifikacní prdpoklady dle bodu výzvy k podání nabídky. Výpis z obchodního rejstríku, pokud je v nem zapsán, cí výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, nesmí být ke dni podání nabídky starší než 90 kalendárních dní (možno predložit originál ci overenou kopii). Overenou kopii dokladu o oprávnení k podnikání Doklad osvedcující odbornou zpusobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostrednictvím odbornou zpusobilost zabezpecuje, je-ii pro plnení verejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních predpisu: autorizace. Doložit praktické zkušenosti - nejméne 3 zakázky obdobného rozsahu za poslední 3 roky KrycíHstnabídky Návrh smlouvy o dílo Nabídková cena Další dokumenty (zkušenosti, reference apod.) Po posouzení nabídek z hlediska jejich úplnosti hodnotící komise konstatuje, že: Stránka 4 z 7

5 Projektový ateliér AD s.r.o., Ing.arch.Jaroslav Danek Husova 4,37001 Budejovice spolecnost Ceské s rucením omezeným , Nabídka: Splnuje podmínky výberového rízení Institut regionálních informací, s.r.o. Beethovenova 4, Brno spolecnost s rucením omezeným , Nabídka: Splnuje podmínky výberového rízení Stránka 5 z 7

6 Ateliér T-plan, s.r.o., Ing.arch.Bohuslava Kolárová Na Šachte 9, Praha 7 spolecnost s rucením omezeným , Nabídka: Splnuje podmínky výberového rízení 7. Seznam vyloucených nabídek Na základe posouzení nabídek hodnotící komisí nebyly žádné nabídky stanovené zadavatelem vylouceny z úcasti ve výberovém rízení. 8. Hodnocení nabídek Poté bylo provedeno hodnocení nabídek v poradí dle pridelených Nabídky byly hodnoceny dle následujících hodnotících kriterií: poradových císel. nejnižší nabídková cena 100%. 1. Ateliér 3 I ,- Institut I 2 regionálních T-plan, s.r.o., Ing.arch.Bohuslava Praha Ceské 00 Brno 7 Budejovice I I Beethovenova , ,- 1I ProjektoyY 4, 602 Na ateliér Šachte AD HO, 9, I Husova 4, Stránka 6 z 7

7 9. Výsledek hodnocení Jako nejvýhodnejší byla vyhodnocena nabídka s poradovým c. 3 firmy Ateliér T-plan, s.r.o., Ing.arch.Bohuslava Kolárová, Na Šachte 9, Praha 7, IC: Nabídková cena je Kc bez DPH. 10. Prílohy Jmenování clenu hodnotící komise Prezencní listina Cestné prohlášení o nepodjatosti a mlcenlivosti clenu hodnotící komise 11. Složení hodnotící komise a podpisy clenu hodnotící komise Svým podpisem stvrzuji, že tento protokol odpovídá prubehu zasedání komise pro hodnocení nabídek na zakázku: Název projektu: Zpracování nového územního plánu mesta Sedlcany Marie Vašáková Filip Novák, DiS. Zapsal//a: Filip Novák, DiS. V Sedlcanech dne Predání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli Zpráva byla predána zadavateli dne Podpis oprávnené Razítko zadavatele osoby zadavatele Stránka 7 z 7

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Zakázka na služby pronájem salónků/školicích místností a zajištění stravování (VŘ č. 001) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/03.0028

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění zahraničního jazykového kurzu pro učitele (1) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1191 Název projektu:

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky: Zajištění ubytování a stravování pro realizaci 5. výjezdu - Bílé Karpaty Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/02.0065 Název

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zajištění zahraničních jazykových kurzů pro učitele a zahraničního jazykově vzdělávacího

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky: Realizace zahraničních vzdělávacích pobytů část A Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1981 Název projektu: Šablony

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zahraniční studijní pobyty pro žáky a učitele Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1800 Název projektu: Podpora

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky dle výzvy č. 56 OP VK Registrační číslo projektu:

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Nářadí pro dovybavení dílen školních minipodniků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0020 Název projektu: Školní

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky a zahraniční

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek část B Krátkodobý jazykově-vzdělávací kurz v zahraničí pro žáky

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek část B Krátkodobý jazykově-vzdělávací kurz v zahraničí pro žáky Zápis o posouzení a hodnocení nabídek část B Krátkodobý jazykově-vzdělávací kurz v zahraničí pro žáky 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Čtu, mluvím, rozumím. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00

Více

Č.j. KRPP-49128-17/ČJ-2015-0300VZ-VZ Plzeň 6. května 2015 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Č.j. KRPP-49128-17/ČJ-2015-0300VZ-VZ Plzeň 6. května 2015 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-49128-17/ČJ-2015-0300VZ-VZ Plzeň 6. května 2015 Počet listů: 5 Přílohy: 1/5 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ

Více

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: ZŠ Staré Město

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky a zahraniční

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

A. Otevírání obálek s nabídkami:

A. Otevírání obálek s nabídkami: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5 190 24 Praha 9 Č.j. : VPŠA-445/EU-2014/OVZI Praha 7. května 2014 Počet listů :6 Přílohy: 4/6 PROTOKOL o otevírání obálky s nabídkou a

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Dodávka netbooků a software Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Předpokládaná

Více

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: ZŠ Rozmarýnová

Více

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla Zadavatel: Město Jablunkov Dukelská č.p. 144 739 91 Jablunkov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 4.6.2012 14,30 hod. 1. jednání výběrové komise Název zadavatele: Institut pro veřejnou správu Praha, státní příspěvková organizace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE NEAPLIKUJÍ POSTUPY PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH

Více

Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby

Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na

Více

Protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek

Protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: Protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek - Dodávka IT vybavení Ev. číslo: 001/2012 Protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek Dodávka IT vybavení Druh VŘ podle

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Oddělení vnitřní správy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: 4875/0/Ma SPIS. ZN.: OVS-4576/0 VYŘIZUJE / ÚTVAR: Petr Mareček / OVS TELEFON: 556 879 45; 60 965 9 E-MAIL:

Více

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více