Základní škola a materská škola Ostrava - Zábreh, Horymírova 100, príspevková organizace. ZáDis ODosouzení a hodnocení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a materská škola Ostrava - Zábreh, Horymírova 100, príspevková organizace. ZáDis ODosouzení a hodnocení"

Transkript

1 ZáDis ODosouzení a hodnocení naj:>ídek 1. Verejná zakázka Název zakázky: Dodávka výpocetní, kopírovací, prezentacní a záznamové techniky vcetne software. Registracní císlo projektu: Název projektu: Predpokládaná cena bez DPH: CZ.1.07/1.1.07/ Prurezová témata v KOSTCE 301 OOO,--Kc Lhuta pro podávání nabídek: 22. prosince Identifikacní údaje o zadavateli Název zadavatele Sídlo podnikání IC Jméno a príjemní osoby oprávnené I.ednat jménem zadavatele Místo konání hodnotící komise: Datum konání hodnotící komise: Složení hodnotící komise: Zahájení zasedání: Ukoncení zasedání: Mgr. Marie Lukovská Projektová kancelár v objektu základní školy Ing. Irena Machancová, Mgr. Ondrej Dedek, Katerina Trojanová 14:30 hodin SEC 17:30 hodin SEC 3. Prubeh jednání hodnotící komise jmenování clenu hodnotící komise a jejich náhradníku volba predsedy a místopredsedy hodnotící komise sepsání cestných prohlášení jednotlivých clenu hodnotící komise a jejich náhradníku predložení všech obálek, které byly doruceny v termínu urceném pro podání nabídek, tj. ke dni ,1Jr m L! MINISTERSTVO SKOLSTvL OP V%dil6v6n1 MLÁDEŽE A. TE.I.OVÝCHOVY pro konkurenc-h

2 111 TENTO PROJEKT JE SPOLUFlNANCOV ÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOCTEM postupné otevírání obálek dle prirazených poradových císel kontrolaúplnostinabídek- splnenízákonnýchpožadavkua požadavkuzadavateleuvedených v zadávacích podmínkách posouzení ekonomické výhodnosti jednotlivých nabídek dle dílcích hodnotících kritérií (tj. rozsah poskytnutí záruky a servisu, dodávka dle casových požadavku zadavatele, možnost dodávky kompatibilních náhradních dílu k výše požadovanému zboží, umístení provozovny, zpusob a podmínky dorucení zboží, predchozí zkušenosti s dodavatelem, komplexnost nabídky, predložení cenové nabídky akceptovatelné pro výše uvádená období dodávek) Jednotlivým dílcím kritériím byly prideleny hodnoty. vyhotovení zprávy o posouzení a hodnocení nabídek predání zprávy a všech nabídek vcetne veškeré dokumentace související s posouzením predložených nabídek zadavateli 4. Seznam oslovených dodavatelu Název/obchodní firma Sídlo lc, DlC Udržba a prodej výpocetní Chrobákova 11/1095, techniky, s.r.o Stará Belá CZ BRAIN computers s.r.o. Kalvodova 2, Ostrava Mariánské Hory CZ ALFA COMPUTER CZ 28. ríjna 257, Ostrava s.r.o. Mariánské Hory CZ Uverejnení výzvy Výzva k podávání nabídek byla uverejnena na webových stránkách školy 6. Seznam predložených nabídek Nabídku dorucili tito uchazeci: Císlo Název/Obchodní firma lc Sídlo uchazece Datum, cas nabídky podání nabídky 1. Udržba a prodej výpocetní Chrobákova 11/1095, techniky, s.r.o Stará Belá h SEC 2. BRAlN computers S.f.o Kalvodova 2, Ostrava-Mariánské Hory h SEC I..-.. LI OP VZdilft6nl ",lit MLÁDEŽE A.TELOVÝCHOVY pro konku_hopmot

3 tli, 7. Hodnocení nabídek - hodnotící komise Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise ve složení: Ing. Irena Machancová, pracovní zarazení "Koordinátor aktivit ICT" Mgr. Ondrej Dedek, pracovní zarazení "Koordinátor aktivit MEV" Katerina Trojanová, pracovní zarazení "Projektový administrátor" Pred zahájením hodnocení podepsali hodnotitelé cestné prowášení o nestrannosti. 8. Posouzení úplnosti nabídky Nejprve byla posouzena úplnost dorucených nabídek. Posouzení úplnosti nabídek spocívalo v provedení kontroly údaju a dokladu, které byly povinnou soucástí nabídky. Po posouzenínabídekz Wediskajejich úplnostihodnotícíkomisekonstatuje,že: Obchodnífirma- nabídkac.l Udržba a prodej výpocetní techniky, s.r.o. Sídlo Chrobákova 11/1095, Stará Belá Právní forma Spolecnost s rucením omezeným IC Nabídka je zpracována v ceském jazyce, obsahuje však i informace v AJ Cestné prohlášení uchazece je podepsáno osobou oprávnenouza uchazecejednatjménemci za uchazece: Nabídka obsahuje všechny soucásti požadované zadavatelemv zadávacíchpodmínkách: MINISTERSTVO IIIERt Nabídková cena bez DPH ,--Kc Záver Nabídka splnuje požadavky dle 71 odst.8 zákona Obchodní fmna - nabídka c.2 Brain computers s.r.o. Sídlo Kalvodova 1087/2, Ostrava- MariánskéHory Právní forma Spolecnost s rucením omezeným IC Nabídka ie zpracována v ceském jazyce Cestné prohlášení uchazece je podepsáno osobou oprávnenouza uchazecejednatjménemci za uchazece: Nabídka obsahuje všechny soucásti požadované zadavatelemv zadávacíchpodmínkách: Nabídková cena bez DPH ,--Kc Záver ŠKOLSTVí. MLÁDEŽE A TEtOVYCHOYv Nabídka splnuje požadavky dle 71 odst.8 zákona INVESTICE DO ROZVOJE VZDÉLÁVÁNi.. I..- t:! OP- - pili

4 111 TENTO PROJEKT JE SPOLUFlNANCOV ÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOCTEM 9. Seznam vyloucených nabídek Na základe posouzení nabídek hodnotící komisí nedošlo k vyloucení z úcasti ve výberovém rízení u žádné z dorucených nabídek. 10. Hodnocení nabídek Poté bylo provedeno hodnocení nabídek v poradí dle pridelených poradových císel. Nabídky byly hodnoceny dle následujících hodnotících subjektivních kritérií: ne. Popis subjektivního hodnotícího kritéria Nejvyšší možné bodové ohodnocení Výsledek hodnocení Bodové Bodové Popis subjektivního hodnotícího kritéria hodnocení hodnocení nabídky c. 1 nabídky c. 2 1) rozsah poskytnutí záruky a servisu ) dodávka dle casových požadavku zadavatele ) možnost dodávky kompatibilních náhradních dílu k dodanému zboží ) umístení provozovny, zpusob a podmínky dorucení Zboží 5 5 5) predchozí zkušenosti s dodavatelem 5 5 6) komplexnost nabídky ) predložení cenové nabídky akceptovatelné pro jednotlivá období dodávek bodové hodnocení celkem Jako nejvýhodnejší byla vyhodnocena nabídka C.2. V'. op_r "lit MLÁDE;E ti TELOVÝCHOVY INVESTICE DO ROZVOJE VZDELÁVÁNi prokonkurenc_opnost

5 III 12. Seznam príloh Informace o nahlížení do zprávy Rozhodnutí o jmenování clenu hodnotící komise Presencní listina Prohlášení o nepodjatosti clenu hodnotící komise Tabulka nabízených produktu a vyjádrení hodnotící komise 13. Složení hodnotící komise a podpisy clenu hodnotící komise Svým podpisem stvrzuji, že tento protokol odpovídá prubehu zasedání komise pro hodnocení nabídek na verejnou zakázku "Dodávka výpocetní, kopírovací, prezentacní a záznamové techniky vcetne software". Jméno a»ríimení clena hodnotící komise Ing. Irena Machancová -t- Podpis "1 '.4. I tt<-e--?""?' Mgr. Ondrej Dedek Katerina Trojanová Zapsala: Katerina Trojanová V Ostrave, dne 6. ledna Predání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli Zpráva byla predána zadavateli dne Jméno a príjmení osoby oprávnené jednat jménem zadavatele Podpis oprávnené osoby zadavatele Razítko zadavatele l 7. ledna 2009 " Mgr. Marie /J.u;J Lukovská k1 Základní škola a materská škola Ostrava - Zábrch 4 Horymírova 100 príspcvková organizace 1It rxrt.- MLÁDEZf A,TE.LOVÝCHOVY.. I..- 6,' L- OP_I pro konku_o t

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Název zakázky: Zakázka na služby pronájem salónků/školicích místností a zajištění stravování (VŘ č. 001) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/03.0028

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejné zakázky Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Název zakázky: Zajištění ubytování a stravování pro realizaci 5. výjezdu - Bílé Karpaty Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/02.0065 Název

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Dodávka komponentů pro výuku zabezpečovací techniky Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění zahraničního jazykového kurzu pro učitele (1) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1191 Název projektu:

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zajištění zahraničních jazykových kurzů pro učitele a zahraničního jazykově vzdělávacího

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky: Realizace zahraničních vzdělávacích pobytů část A Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1981 Název projektu: Šablony

Více

ZÁPIS O POSOUZENí A HODNOCENí NABíDEK. 9.11.2010 do 14 hodin. Mesto Sedlcany

ZÁPIS O POSOUZENí A HODNOCENí NABíDEK. 9.11.2010 do 14 hodin. Mesto Sedlcany OPERACNI IIINTEGR_O~ANÝ PROGRAM.*. * * *** '". EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNí ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ ZÁPIS O POSOUZENí A HODNOCENí NABíDEK Název zakázky: Zpracování nového územního plánu

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční vzdělávací pobyty pro žáky dle výzvy č. 56 OP VK Registrační číslo projektu:

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zahraniční studijní pobyty pro žáky a učitele Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1800 Název projektu: Podpora

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek část B Krátkodobý jazykově-vzdělávací kurz v zahraničí pro žáky

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek část B Krátkodobý jazykově-vzdělávací kurz v zahraničí pro žáky Zápis o posouzení a hodnocení nabídek část B Krátkodobý jazykově-vzdělávací kurz v zahraničí pro žáky 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Čtu, mluvím, rozumím. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky T.G.

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky a zahraniční

Více

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: ZŠ Staré Město

Více

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota bez DPH: Lhůta pro podávání nabídek: ZŠ Rozmarýnová

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky a zahraniční

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Dodávka netbooků a software Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Předpokládaná

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Nářadí pro dovybavení dílen školních minipodniků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0020 Název projektu: Školní

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 4.6.2012 14,30 hod. 1. jednání výběrové komise Název zadavatele: Institut pro veřejnou správu Praha, státní příspěvková organizace

Více

Protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek

Protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: Protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek - Dodávka IT vybavení Ev. číslo: 001/2012 Protokol o otvírání obálek a hodnocení nabídek Dodávka IT vybavení Druh VŘ podle

Více

A. Otevírání obálek s nabídkami:

A. Otevírání obálek s nabídkami: Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5 190 24 Praha 9 Č.j. : VPŠA-445/EU-2014/OVZI Praha 7. května 2014 Počet listů :6 Přílohy: 4/6 PROTOKOL o otevírání obálky s nabídkou a

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Č.j. KRPP-49128-17/ČJ-2015-0300VZ-VZ Plzeň 6. května 2015 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Č.j. KRPP-49128-17/ČJ-2015-0300VZ-VZ Plzeň 6. května 2015 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-49128-17/ČJ-2015-0300VZ-VZ Plzeň 6. května 2015 Počet listů: 5 Přílohy: 1/5 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Č.j. KRPS-232176-17/ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 14. října 2014 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

Č.j. KRPS-232176-17/ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 14. října 2014 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPS-232176-17/ČJ-2014-0100MN-VZ Praha 14. října 2014 Počet listů: 5 Přílohy: 1/1 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK VEŘEJNÁ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

ic;--;:i«"--;; - "=---"V-=-;

ic;--;:i«--;; - =---V-=-; soc&jnf, ; MINISTERSTVO gkolstvf, OPVzdSISviinl TOnd V CR EVROPSKA UNIE MLADE2E A TeLOV^CHOVY pro konkurencenchopnoat INVESTICE DO ROZVOJE VZDElAVANf 1. Vefejne zakazky Zapis1 o posouzeni a hodnoceni nabidek

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství HZS ČR, Základna logistiky Libušina ulice 606/113, 779 00 Olomouc

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství HZS ČR, Základna logistiky Libušina ulice 606/113, 779 00 Olomouc MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství HZS ČR, Základna logistiky Libušina ulice 606/113, 779 00 Olomouc Č.j.: MV-110942-6/PO-PSM-2011 Počet listů: 3 Příloha: 2/8 ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

Více

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. OZNÁMENÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY (dle 81 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Zadavatel: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. zastoupeno: prof. Ing. Miloslavem Šimkem, CSc., ředitelem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více