Školní vzdělávací program Příprava pro život

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Příprava pro život"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Příprava pro život

2 Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika žáků 2.5. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 2.6. Projekty 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zaměření školy 3.2. Vzdělávací a výchovné cíle 3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 4. Učební plán 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.2. Matematika a její aplikace 5.3. Informační a komunikační technologie 5.4. Člověk a společnost 5.5. Člověk a příroda 5.6. Umění a kultura 5.7. Člověk a zdraví 5.8. Odborné činnosti 6. Průřezová témata 7. Hodnocení žáků a evaluace školy

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program Příprava pro život zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání praktická škola dvouletá (78 62 C/02) Předkladatel: Název školy: Praktická škola a Speciální pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Adresa školy: Komenského 8, Žďár nad Sázavou Ředitel: PaedDr. Milena Vávrová Kontakty: IČ: IZO: RED- IZO: Telefon: Web.: Koordinátor tvorby ŠVP: PaedDr. Milena Vávrová Spolupracující: Hana Weissová, Mgr. Jitka Kučerová Zřizovatel: Název: Kraj Vysočina Adresa: Jihlava, Žižkova 57 IČ: Kontakt: OŠMS, PhDr. Trávníková,

4 Platnost dokumentu od: Projednáno: školskou radou pedagogickou radou zveřejněno ve škole zveřejněno na www stránkách Podpis: PaedDr. Milena Vávrová Razítko:

5 2.1 Úplnost a velikost školy 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Praktická škola dvouletá Žďár nad Sázavou je součást subjektu Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou. Je školou pro žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením. Sídlo organizace je v okresním městě. Do školy mají možnost dojíždět žáci z širokého okolí díky autobusové i vlakové dopravní obslužnosti. Převažují žáci, kteří absolvovali základní vzdělání podle vzdělávacího programu pomocné školy, především ve Žďáře nad Sázavou. Vzhledem k celkovému počtu žáků s mentálním postižením je k dispozici 1 kmenová třída pro oba ročníky. Je tedy školou malou. K výuce jsou využívány tyto prostory: kmenová třída, odborné pracovny: kuchyň a počítačová učebna. Dále jsou pro žáky a vyučující k dispozici prostory SPC: snoezelen, knihovna a herna, v kuchyňce automatická pračka. Výuka tělesné výchovy probíhá na sportovištích cca 100m od budovy školy. Doplňkově je realizován plavecký výcvik. Knihovna obsahuje především odbornou literaturu v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále obsahuje učebnice, pracovní sešity pro žáky s postižením. V rámci projektu Inkluze byly pořízeny soubory učebnic pro základní školu praktickou a základní školu speciální a odborná literatura zabývající se problematikou zdravotního postižení a znevýhodnění. Nabídka fondu je k dispozici na webových stránkách i v tištěné podobě. Výuka se uskutečňuje, vzhledem k jednotlivým stupňům postižení, s velkým důrazem na individuální přístup. Hodnocení a klasifikace se řídí dokumentem Hodnocení žáků, který je součástí ŠVP. Škola neprovozuje hospodářskou činnost. 2.2 Vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické) Škola je v pronajatých prostorech Domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou. Má možnost užívání výše uvedených prostor. Kuchyň má 2 sporáky, ledničku, robota, mixér a odšťavovač. V počítačové učebně jsou všechny počítače připojeny na internet, každý žák má možnost připojení ke své ové adrese. Nedostatkem je sociální zařízení umístěné v dalším podlaží a bariérovost. Materiální vybavení je na dobré úrovni a výhodou je možnost využívání prostorového zázemí a pomůcek SPC. Školní nábytek byl částečně obnoven a odpovídá hygienickým normám. Ve třídě je televizor, video /DVD/, šicí stroj, žehlička rádio/cd. Pro činnost pedagogů je k dispozici barevná tiskárna, kopírovací stroj, laminovací zařízení, dataprojektor a digitální fotoaparát. Vzhledem k obsahu učiva školního vzdělávacího programu je škola

6 postupně vybavována nezbytnými pomůckami. Pro praktické školy existuje omezený počet použitelných učebnic. Vyučující zpracovávají vlastní materiály. Pro potřeby ŠVP tak vznikají zcela nové studijní materiály pro žáky, odpovídající mentální úrovni žáků a jejich potřebám. 2.3Charakteristika pedagogického sboru Složení pedagogického sboru je stálé, třídní učitelka má dlouholetou praxi s žáky s mentálním postižením (mnoho let pracovala jako třídní učitelka v třídě pomocné školy i ve třídě praktické školy), ostatní vyučující jsou speciální pedagogové SPC s víceletou učitelskou praxí na základní škole praktické i základní škole speciální. Věkový průměr je těsně nad hranicí 40ti let. Při výběru pracovníků byl důležitým kritériem vztah k osobám se zdravotním postižením, zvládání psychické i časové náročnosti, kterou přináší práce na takovémto typu školy. V rámci DVPP se obtížně hledají semináře pro tento typ škol; také finanční možnosti (vzhledem k nízkému počtu žáků) jsou omezené. Vzhledem k tomu, že jeden ze speciálních pedagogů působí jako muzikoterapeut, vznikla při škole volnočasová aktivita žáků se zaměřením na zpěv, hudební doprovod a jiné muzikoterapeutické aktivity. Žáci vystupují na mnoha místech pod názvem Pusa na zámek Charakteristika žáků Do praktické školy jsou přijímání absolventi základního vzdělávání a základů vzdělávání. Převažují žáci s lehkým, středně těžkým mentálním postižením, žáci s více vadami (mentální postižení v kombinaci s tělesným, zrakovým či řečovým postižením. Na rozdíl od dřívějších let ubývá žáků s lehkým mentálním postižením; tito žáci mají v současné době větší šance být přijati na střední odborná učiliště než dříve. Dále jsou přijímání žáci, kteří nejsou schopni pro své postižení absolvovat učební obory na běžných středních školách. Okruh přijímaných žáků kopíruje především oblast okresu Žďár nad Sázavou.

7 2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Při škole pracuje Školská rada, která má tři členy. Pravidelně se schází na svá jednání. Vždy jedno jednání je spojeno se školní akcí (závěrečné zkoušky, velikonoce, vánoční besídka apod.), aby se účastníci seznámili s prostředím a aktivitami školy. Všichni vyučující úzce a denně spolupracují s rodiči a mohou tak rychle reagovat na měnící se podmínky pro zdárné vzdělávání žáků. Velmi dobrou spolupráci vykazuje spojení s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí mimoškolní aktivity. Úzká spolupráce je navázána také s SPC, které je součástí celého subjektu. Jedná se o profesní spolupráci (přijímaní žáci jsou většinou klienty SPC a jsou jim zajišťovány všechny poradenské služby), ale i společenskou (na všech akcích praktické školy se spolupodílí nebo účastní SPC tvořivé dílny, víkendové pobyty, týdenní psychorehabilitační kurzy, kulturní a sportovní aktivity) a vzdělávací (speciální pedagogové vyučují některé vyučovací předměty v praktické škole). Pravidelné aktivity probíhají ve spolupráci s dalšími organizacemi: Městská knihovna, Úřad práce, Denní stacionář Žďár nad Sázavou Projekty Naše zařízení realizuje projekt financovaný z fondů EU: Projekt Inkluze nová cesta vzdělávání z OP. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je nastavení podmínek pro postupnou realizaci vytváření rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci inkluzívního vzdělávání. Cestou je vyškolení skupiny integrujících učitelů, asistentů pedagoga a rodičů v metodických, legislativních a odborných činnostech; nastavení úzké kooperace poradenského zařízení, pedagogů a rodičů. Projekt je realizován prostřednictvím seminářů (odborných, prožitkových a metodických), a odborných terapií určených dětem a žákům (hipoterapie, muzikoterapie). Realizace projektu se uskutečňuje v rozmezí let V rozmezí let je realizován projekt Inkluze společnou cestou. Projekt se zaměřuje na práci s třídou, kterou navštěvuje integrovaný žák. Vedle tohoto velkého projektu škola spolupracuje s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí klub Úsměv na projektech města a kraje.

8 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1. Zaměření školy Praktická škola ve Žďáře nad Sázavou se zaměřuje na vzdělávání absolventů základních škol (základních škol praktických a základních škol speciálních) se speciálními vzdělávacími potřebami. Protože v nejbližším okolí není zřízeno zařízení podobného zaměření, poskytuje škola střední vzdělávání především žákům se středně těžkým postižením, žákům s více vadami a žákům s lehkým postižením, kteří nejsou schopni vzdělávání na běžných středních školách. Škola se, vzhledem ke svému zázemí, zaměřuje na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů v oblasti rodinného života a možnost uplatnění v oblasti sociálních, zdravotních a stravovacích služeb Vzdělávací a výchovné cíle Základem našeho ŠVP je zajištění kvalitního odborného vzdělání, které je orientováno na životní praxi. Žáci se efektivně vzdělávají v činnostech, které jsou motivující a vedou k samostatnosti, tvořivosti, komunikativnosti a učí je využívat získané vědomosti a dovednosti v dalším životě. Je kladen důraz na osobnostně sociální výchovu žáků, jejich sebedůvěru, slušnost a vzájemnou toleranci. Nepostradatelnou podmínkou vzdělávání je bezpečné prostředí a pozitivní sociální klima, na jehož tvorbě se všichni účastníci výchovně vzdělávacího procesu aktivně podílejí. V programu školy je široká nabídka činností a aktivit pro žáky s rozdílnou úrovní nadání a různými zájmy. Náš žák by měl společně se svými vyučujícími prožívat příjemné, zajímavé a pestrobarevné vyučovací dny v pestrobarevné škole. Cílem vzdělání je rozšiřovat a prohlubovat u žáků poznatky získané v základním vzdělávání; upevňovat a dále rozvíjet klíčové kompetence žáků, zkvalitnit jejich vědomosti a formovat jejich postoje; podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a samostatnému řešení problému; vést žáky k využívání komunikativních dovedností, používat účinnou a otevřenou komunikaci. Neméně důležitým cílem školy je rozvoj tělesných, duševních a specifických schopností a dovedností žáků; rozvoj vnímavosti, vztahu k lidem, prostředí, přírodě a směrování k jednání v souladu se strategií udržitelného rozvoje; formování odpovědného postoje k plnění svých povinností a respektování stanovených pravidel. Ve školním vzdělávacím programu je obsažen cíl vést žáky k vytrvalému a pečlivému přístupu k týmové i samostatné práci, k osvojování poznatků a pracovních postupů, přípravě k vykonávání pracovních činností, umožňujících zapojení se na trhu práce.

9 Jako průřezová témata byla začleněna: Výchova demokratického občana, Člověk a životní prostředí, Výchova k práci a zaměstnanosti. Výchovné a vzdělávací strategie: Kompetence k učení: Vedeme žáky k samostatnosti, iniciativě a odpovědnosti Poskytujeme informační zdroje, učební materiály Vedeme žáky k pochopení důležitosti učit se Hodnotíme žáky pomocí zpětné vazby, individuálního posunu S jednotlivými žáky pracujeme podle jejich možností a schopností Kompetence k řešení problémů: Učivo předkládáme formou řešení problému, podněcujeme k přemýšlení Uplatňujeme mezipředmětové vztahy, žáci objevují vzájemné vztahy ve společnosti a přírodě Při všech aktivitách bereme ohled na individuální schopnosti žáků Vytváříme podmínky pro rozvoj logického myšlení Kompetence sociální a personální: Stanovujeme přesná a jasná pravidla pro život ve škole Vytváříme přátelskou atmosféru a bezpečné prostředí Zařazujeme skupinovou práci Vytváříme prostředí pro pozitivní prožívání v oblasti vztahové, společenské Budujeme vztahové stereotypy v rámci společenského chování Kompetence komunikativní: Využitím speciálně pedagogických metod upravujeme a zlepšujeme kvalitu slovního projevu Umožňujeme všechny druhy komunikace o oblasti mezilidských vztahů, vyjádření pocitů a nálad Umožňujeme žákům vyjádřit svůj názor vhodnou formou, respektovat názor odlišný a hledat společné řešení

10 Nabízíme možnost hledání informací z co největšího počtu zdrojů a posuzovat jejich kvalitu Kompetence občanské: Důsledně zařazujeme do výuky osvojování norem chování a jejich praktické respektování Průběžně seznamujeme žáky s principy demokracie, tolerance k jiným kulturám, starým a postiženým a etnikům s ohledem na jejich rozumové chápání Průběžně sledujeme vztahy mezi žáky, pozitivně hodnotíme posuny Velmi důrazně se vymezujeme vůči šikaně, netoleranci Průběžně seznamujeme žáky s principy zdravého životního stylu Podporujeme pohybové aktivity a zařazujeme je do vyučování Kompetence pracovní: Vysvětlujeme žákům nutnost celoživotního vzdělávání Při všech aktivitách objasňujeme důležitost dodržování zásad bezpečnosti práce, hospodárnosti a údržby pracovních nástrojů Vedeme žáky k rozvoji pracovních dovedností a návyků Poskytujeme prostor pro využití zájmů, schopností a možností jednotlivých žáků 3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Do školy jsou přijímáni žáci s různou mírou závažnosti různých zdravotních postižení a zdravotních znevýhodnění. Proto bylo při tvorbě ŠVP přihlíženo k jejich potřebám. Všichni žáci jsou klienty školského poradenského zařízení (PPP, SPC) převážně ze Žďáru nad Sázavou. Při přijímání dokládají lékařské zprávy, které obsahují doporučení odborných lékařů v oblasti zdravotního omezení. Škola velmi úzce spolupracuje se zákonnými zástupci, kteří poskytují velmi cenné informace o zdravotních komplikacích při vzdělávání na základní škole. V případě potřeby je škola připravena na působení asistenta pedagoga a osobního asistenta. Na vzdělávání žáků s kombinací postižení je škola připravena nejen charakterem oboru vzdělání, ale i možností úpravy školního vzdělávacího programu. Při výuce jsou vždy zohledňována zdravotní hlediska a je respektována individualita a potřeby žáka; jsou uplatňovány alternativní formy komunikace; při hodnocení výsledků vzdělávání je vždy zohledněn druh, stupeň a míra postižení. Při vzdělávání žáků s více vadami mohou zákonní zástupci požádat (na základě doporučení ŠPZ a lékaře) o rozložení obsahu vzdělávání do více ročníků nebo o výuku podle individuálního vzdělávacího plánu. Vyučující má možnost měnit délku vyučovací

11 hodiny podle potřeb žáků, výběru vyučovacích metod a organizace výuky, možnosti používání speciálních didaktických a kompenzačních pomůcek. Těchto možností lze využít jak v teoretické, tak i v praktické výuce. Na doporučení ŠPZ využívají vyučující podpůrných opatření při vzdělávání, uplatňují alternativní formy komunikace a v případě nutnosti využívají možnosti pedagogické či osobní asistence. Na prvním místě vždy stojí zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků v celém vzdělávacím procesu s důrazem na praktické činnosti. Školní řád a zásady bezpečnosti jsou prezentovány s ohledem na intelektové možnosti jednotlivých žáků a jejich schopnost pochopit základní normy. 4.UČEBNÍ PLÁN Vzdělávací oblasti Předmět dispon.dotace Celková dotace Jazyk a jazyková Český jazyk ČJ komunikace (6) Anglický jazyk AJ Matematika a její aplikace (4) Matematika M Informační a komunikační technologie (2)Informatika I Člověk a společnost (2) Společenské vědy SV Člověk a příroda (2) Přírodní vědy PV Umění a kultura (4) Hudební výchova HV Výtvarná výchova VV Člověk a zdraví (6) Výchova ke zdraví VZ Tělesná výchova TV 2 2 Odborné činnosti (26) Rodinná výchova RV Suroviny a výživa SAV Příprava pokrmů PP Ruční práce RP Vedení domácnosti VD 2 2 Disponibilní časová dotace 12 Celková časová dotace

12 Pro závěrečné zkoušky jsou určeny tyto předměty: teoretická zkouška Rodinná výchova Suroviny a výživa Vedení domácnosti praktická zkouška Příprava pokrmů Portfolio z předmětu Ruční práce Poznámky k učebnímu plánu Celková povinná týdenní časová dotace (64 hodin pro oba ročníky) byla rozdělena na přesnou polovinu (32 hodin) se stejnou časovou dotací pro jednotlivé vyučovací předměty. Důvodem je vzdělávání žáků 1. a 2. Ročníku v jedné třídě. Odlišná týdenní dotace by vedla k navýšení počtu vyučovacích hodin a tedy i navýšení financí. Nejvíce hodin z disponibilní časové dotace (8) bylo využito pro posílení vzdělávací oblasti Odborné činnosti. Zbývající 4 hodiny byly použity na posílení vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávací oblast Umění a kultura je realizována v předmětech Hudební výchova a Výtvarná výchova. Vzdělávací okruh dramatická výchova je zakomponován v předmětech Český jazyk, Hudební výchova a Tělesná výchova. Obsah učiva je zaznamenán v jednotlivých vyučovacích předmětech. Všechny stanovené vzdělávací oblasti a vzdělávací okruhy včetně jejich minimální týdenní časové dotace jsou obsaženy v učebním plánu a ve učebních osnovách. Vzdělávací okruh Výživa a příprava pokrmů je realizován ve vyučovacích předmětech Suroviny a výživa (převažuje teoretické zaměření) a Příprava pokrmů (zcela praktické zaměření). Odborné obory jsou zpracovány do vyučovacích předmětů Ruční práce a Vedení domácnosti. Toto zaměření má na naší škole již tradici a proto byly předměty opět zařazeny.

13 5. UČEBNÍ OSNOVY Následující kapitola obsahuje rozpracování všeobecného a odborného vzdělávání ze vzdělávacích oblastí daných rámcovým vzdělávacím programem do jednotlivých vzdělávacích předmětů. Každá vzdělávací oblast obsahuje svoji charakteristiku, členění vzdělávacích oblastí a realizaci v jednotlivých vzdělávacích předmětech. Dále jsou zde specifikovány klíčové kompetence, v odborných činnostech pak i odborné kompetence. Jednotlivé vzdělávací předměty obsahují výstupy, učivo, zařazení průřezového tématu, projektové vyučování či jiné poznámky. Řazení vzdělávacích oblastí: 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.2. Matematika a její aplikace 5.3. Informační a komunikační technologie 5.4. Člověk a společnost 5.5. Člověk a příroda 5.6. Umění a kultura 5.7. Člověk a zdraví 5.8. Odborné činnosti V tabulkách jsou použity zkratky: VDO = Výchova demokratického občana ČŽP = Člověk a životní prostředí VPZ = Výchova k práci a zaměstnanosti DV = Dramatická výchova

14 5.1. Vzdělávací oblast: :Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací předmět: Český jazyk Charakteristika vzdělávacího předmětu: Vzdělávací předmět Český jazyk rozvíjí u žáků komunikativní funkci jazyka osvojením a správným používáním ústní a písemné podoby spisovného jazyka a rozvojem čtenářské gramotnosti. Zahrnuje učivo zaměřené na rozvoj smyslového a citového vnímání, vyjadřovacích schopností, čtení s porozuměním, práce s literárním textem, psaní a Je respektována snížená úroveň rozumových schopností žáků a jsou především podporovány poznávací a komunikační schopnosti a zájmy žáků. Vzdělávací předmět je realizován v obou ročnících v rozsahu 2 vyučovacích hodin. Vedle běžné výuky, která probíhá ve třídě, jsou zařazeny besedy, exkurze, divadelní představení. Vzdělávací předmět Český jazyk obsahuje tři složky: jazykovou výchovu, komunikační a slohovou výchovu a literární výchovu. Obsah jednotlivých složek se prolíná. Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie Žák by měl: rozvíjet pozitivní vztah k českému jazyku prostřednictvím různých textů, obrazového materiálu k učení osvojit si poznatky ze vzdělávacího programu, s podporou plánovat činnost při práci rozvíjet pozitivní vztah k českému jazyku prostřednictvím poezie komunikativní dokázat vyhledat informace a využívat získávat a hodnotit informace z různých zdrojů a porozumět jim Žák by měl: porozumět každodenním výrazům a základním frázím zlepšovat všechny formy komunikačních technik rozvinout své komunikační dovednosti klást důraz na kvalitu mluvního projevu dokázat se srozumitelně vyjadřovat některou z forem komunikace uplatňovat mateřský jazyk (recepce, reprodukce, interpretace) využívat získané dovednosti k vytváření vztahů a spolupráci využívat jazykových vědomostí a dovedností v běžných situacích vyjadřovat své názory a postoje, obhájit svůj názor vyjadřovat, formulovat a obhajovat své názory formou dramatické výchovy využívat získané dovednosti k vytváření vztahů a spolupráci naslouchat druhým, rozumět obsahu a adekvátně reagovat vhodný individuální způsob předávání informací s ohledem na uživatele chápání významu kultury projevu pro společenské a pracovní uplatnění

15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací okruh: Český jazyk a literatura Vzdělávací předmět: Český jazyk 1. ročník Výstup Učivo Průřezová témata, projekty Poznámky Žák by měl: 1. Český jazyk- jazyková výchova postavení češtiny mezi evrop.jazyky VDO-Lidské vztahy beseda rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk jazyková kultura druhy vět využívat poznatky z tvarosloví v písemném projevu tvarosloví - slovní druhy (podst.jména, přídavná jména, slovesa, předložky, spojky, číslovky) 2. Komunikační a slohová výchova zvládnout vyplnění jednoduchých tiskopisů telefonický rozhovor, dotazník, tiskopis VPZ-Sebeprezentace popsat předměty a činnosti vztahující se k odborným popis činnostem dokázat komunikovat ústní i jednoduchou písemnou reprodukování krátkých textů formou dramatizace, dramatická improvizace DV vyjadřovat se správně, srozumitelně a kultivovaně dramatické hry a cvičení DV 3.Literární výchova reprodukovat přiměřený text technika čtení, přednes, reprodukce přečteného poznat a formulovat rozdíl mezi poézií a prózou literární žánry-pohádka, poezie rozlišit jednotlivé literární žánry četba ukázek z naší literatury VDO-Lidské vztahy kniha, knihovna, časopisy, denní tisk orientovat se v odborném textu čtení návodů

16 2. ročník Výstup Učivo Průřezová témata, projekty Poznámky Žák by měl: 1.Český jazyk- jazyková výchova národní jazyk a jeho útvary VDO-Kulturní rozdíly používat adekvátní slovní zásobu včetně příslušné slovní zásoba a její styl, odborná odborné terminologie terminologie využívat poznatky z tvarosloví v písemném projevu tvarosloví-slovní druhy (zájmena, příslovce, citoslovce) uplatňovat znalosti českého pravopisu v písemném shoda podmětu s přísudkem projevu práce s odbornými texty 2. Komunikační a slohová výchova zvládnout vyplnění jednoduchých tiskopisů žádost, dopis, inzerát, objednávka, napsat životopis životopis dokázat komunikovat ústní i jednoduchou písemnou grafická a formální úprava jednoduchých VPZ-Seberealizace formou písemných projevů administrativní postupy vyjadřovat se správně a srozumitelně vypravování napsat jednoduchý příběh praktická cvičení - přijímací pohovor 3.Literární výchova technika čtení, formulace dojmů z četby poznat a formulovat rozdíl mezi poézií a prózou literární žánry - próza rozlišit jednotlivé literární žánry četba ukázek ze světové literatury seznámení s vybranými autory VDO-Lidské vztahy zjišťovat základní potřebné informace z dostupných encyklopedie, odborná literatura zdrojů, orientovat se v odborném textu čtení pracovních postupů filmové zpracování literárních děl reprodukovat a dramatizovat jednoduchý příběh dramatizace literární tvorby verbální a neverbální vyjadřování dramatická tvorba a žánry DV

17 5.1. Vzdělávací oblast: :Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vzdělávacího předmětu: Předmět Anglický jazyk je zaměřen především na osvojení základních řečových dovedností umožňuje přístup k informačním zdrojům, přispívá k formování osobnosti žáků a podílí se na jejich přípravě na život v multikulturní společnosti. Gramatika je zařazena pouze okrajově, důraz je kladen na zvukovou podobu jazyka, v písemné formě jde především o porozumění jednoduchému textu. Ve výuce je upřednostněna hravá forma výuky, doprovázená velkým množstvím obrazového materiálu a pracovních listů. Výuka je propojována s předmětem Hudební výchova V obou ročnících je předmět zařazen s dotací 1 vyučovací hodiny. Výuka probíhá převážně ve třídě. Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie Žák by měl: rozvíjet pozitivní vztah k anglickému jazyku k učení osvojit si poznatky ze vzdělávacího programu Vyhledávat jednoduché texty doprovázené obrazovým materiálem komunikativní dokázat vyhledat informace a využívat získávat a hodnotit informace z různých zdrojů a porozumět jim Žák by měl porozumět každodenním výrazům a základním frázím formou dramatické rozvinout své komunikační dovednosti výchovy dokázat se srozumitelně vyjadřovat některou z forem komunikace uplatňovat anglický jazyk (rozhovory) využívat získané dovednosti k vytváření vztahů a spolupráci využívat jazykových vědomostí a dovedností v běžných situacích vyjadřovat své názory a postoje, obhájit svůj názor vyjadřovat, formulovat a obhajovat své názory využívat získané dovednosti k vytváření vztahů a spolupráci naslouchat druhým, rozumět obsahu a adekvátně reagovat vhodný individuální způsob předávání informací s ohledem na uživatele chápání významu kultury projevu pro společenské a pracovní uplatnění

18 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunkace Vzdělávací obor: cizí jazyk Vzdělávací přemět: Anglický jazyk 1. ročník Výstup Učivo Průřezová témata, projekty Poznámky Žák by měl: 1.Jednoduchý mluvený projev osvojit si základní pravidla výslovnosti slovní zásoba, procvičování porozumět jednoduchým pokynům, sdělením, frázím pozdrav, otázka na jméno, zvládnout základy společenského styku pozdravení, používat osvojenou slovní zásobu základní údaje o své osobě vyjádření souhlasu, nesouhlasu VDO-Lidské vztahy poděkování 2.Gramatické struktury formulovat jednoduchou otázku a odpověď jednoduchá otázka a odpověď jednoduchá věta množné číslo 3.Tematické celky znát názvy dnů v týdnu, denní doby dny v týdnu, denní doba používat základní slovní zásobu z oblasti jídla a potravin nakupování-potraviny, ovoce, ČŽP-Vztahy člověka k život. zelenina prostředí pojmenovat členy rodiny další výběr podle zájmů žáků pojmenovat věci kolem sebe

19 2. ročník Výstup Učivo Průřezová témata, projekty Poznámky Žák by měl: 1.Jednoduchý mluvený projev porozumět jednoduchým textům a nápisům slovní zásoba, procvičování zvládnout základy společenského styku žádost o radu, o pomoc používat osvojenou slovní zásobu vyjádření jednoduchého názoru VDO-Lidské vztahy vést jednoduchý rozhovor omluva 2.Gramatické struktury používat základní gramatické prostředky jednoduchá otázka a odpověď tvoření záporu čtení a překlad jednoduch. slov 3.Tematické celky znát názvy ročního období, určit čas roční období, čas, kalendář pojmenovat věci a prostředí kolem sebe země, město, bydliště znát základní pojmy související s cestováním další výběr podle zájmů žáků orientovat se ve slovníku práce se slovníkem, práce s konverzační příručkou

20 5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací předmět: Matematika Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Matematika plní funkci všeobecně vzdělávací a současně funkci průpravnou pro odbornou část vzdělávání. Je založen na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v běžném životě, posiluje logické myšlení a prostorovou představivost, prohlubuje matematické pojmy, postupy a způsoby jejich využití. Hlavním úkolem je upevnit a prohloubit matematické znalosti a dovednosti podle mentální úrovně žáků a jejich individuálních zvláštností. Numerické řešení úloh je realizováno zpaměti i pomocí kalkulátoru. Důraz je kladen na rozvoj schopností aplikace vědomostí, dovedností v praktických životních situacích a v odborné praxi. Obsah předmětu je propojen s předmětem informatika. Jsou využívány tabulky, pracovní materiály a názorné ztvárnění příkladů. Vzdělávací předmět je realizován v obou ročnících v rozsahu 2 vyučovacích hodin. Výuka probíhá převážně ve třídě. Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie Žák by měl: osvojit si obecně užívané termíny, symboly a znaky k učení osvojit si poznatky ze vzdělávacího programu používat základní pojmy z různých vzděl. oblastí a činností pozitivní postoj k matematickému vzdělání aplikace získaných poznatků v praktických situacích a odborné praxi dokázat vyhledat informace a využívat získávat a vyhodnocovat informace z různých zdrojů Žák by měl k řešení problémů komunikativní pracovní rozpoznat problémy a hledat způsob jejich řešení rozpoznat, zkoumat a přiměřeným způsobem řešit problémy Žák by měl: rozvinout své komunikační dovednosti rozvíjet spolupráci a komunikaci při společném řešení úkolů Žák by měl: řídit se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce

21 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací okruh: Matematika a její aplikace Vzdělávací předmět: Matematika ročník 1. Výstup Učivo Průřezová témata, projekty Poznámky Žák by měl: 1.Čísla a početní operace provádět aritmetické operace s přirozenými čísly aritmetické operace s přirozenými řešit slovní úlohy s přirozenými čísly čísly zaokrouhlovat čísla, odhadovat výsledky zvládat práci s kalkulátorem pro kontrolu výsledků práce s kalkulátorem slovní úlohy se zaměřením na praxi uplatňovat matematické znalosti při manipulace s penězi bankovky, mince 2. Závislosti, vztahy a práce s daty používat základní jednotky délky, hmotnosti a času jednotky délky, hmotnosti, času využívat převody jednotek v odborných předmětech a praxi praktické převody orientovat se v jednoduché tabulce tabulky, příklady z praktického života VPZ-Svět práce ČŽP-Vztah člověk k život. prostředí 3. Geometrie v rovině a prostoru zobrazit rovinné útvary rovinné útvary- obvody a obsahy vypočítat obvody a obsahy rovinných útvarů a používat je v praxi konstrukční úlohy

22 2.ročník Výstup Učivo Průřezová témata, projekty Poznámky Žák by měl: provádět aritmetické operace s celými čísly 1.Čísla a početní operace řešit slovní úlohy s celými čísly aritmetické operace s celými čísly zaokrouhlovat, odhadovat výsledky provádět aritmetické operace s se zlomky, desetinnými čísly desetinná čísla, zlomky a procenty procenta, výpočet počtu procent a procentní části zvládat práci s kalkulátorem pro kontrolu výsledků práce s kalkulátorem řešit jednoduché slovní úlohy slovní úlohy se zaměřením na praxi VPZ-Svět práce uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s platební platební karty a manipulace s nimi kartou 2. Závislosti, vztahy a práce s daty používat základní jednotky objemu a obsahu jednotky objemu a obsahu využívat převody jednotek v odborných předmětech a praxi praktické převody orientovat se v jednoduché tabulce a grafu grafy, tabulky, příklady z praktického VPZ-Svět práce života aritmetický průměr 3. Geometrie v rovině a prostoru zobrazit jednoduchá tělesa prostorové útvary - základní tělesa, vypočítat objemy a povrchy těles se zaměřením na využití povrchy a objemy VPZ - Svět práce v praxi konstrukční úlohy číst jednoduché technické výkresy kótování, technické písmo

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu HUDEBNÍ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Na druhém stupni ZŠ je tento předmět dotován 1 vyučovací hodinou pro 6-9 ročník. Výuka probíhá v odborné učebně

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Název vyučovacího předmětu:

Název vyučovacího předmětu: Název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je zařazen samostatně v 6., 7. a 9. ročníku 2 hodiny týdně, v

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Dodatek č.1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č.1 Číslo jednací: 510/1/2008 Platnost: od 1. 9. 2008 Školní vzdělávací program pro základní

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14. Dialog ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE okres Chomutov, PSČ 431 14 Příloha školního vzdělávacího programu Dialog zpracovaná dle RVP přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením VE

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Školní vzdělávací program praktická škola dvouletá Předkladatel: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace ázev

Více

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie

Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie Ukázka zpracování učebních osnov Informační a komunikační technologie ZŠ pro sluchově postižené Praha 5, Holečkova ulice Škola má deset ročníků, 1. stupeň tvoří 1. až 6. ročník, 2. stupeň 7. až 10. ročník.

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova

Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblasti : Vyučovacího předmět: Volitelné předměty - Člověka a příroda, Člověk a svět práce, průřezové téma Environmentální výchova Přírodovědný seminář Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah:

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více