Školní vzdělávací program Příprava pro život

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Příprava pro život"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Příprava pro život

2 Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika žáků 2.5. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 2.6. Projekty 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zaměření školy 3.2. Vzdělávací a výchovné cíle 3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 4. Učební plán 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.2. Matematika a její aplikace 5.3. Informační a komunikační technologie 5.4. Člověk a společnost 5.5. Člověk a příroda 5.6. Umění a kultura 5.7. Člověk a zdraví 5.8. Odborné činnosti 6. Průřezová témata 7. Hodnocení žáků a evaluace školy

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program Příprava pro život zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání praktická škola dvouletá (78 62 C/02) Předkladatel: Název školy: Praktická škola a Speciální pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Adresa školy: Komenského 8, Žďár nad Sázavou Ředitel: PaedDr. Milena Vávrová Kontakty: IČ: IZO: RED- IZO: Telefon: Web.: Koordinátor tvorby ŠVP: PaedDr. Milena Vávrová Spolupracující: Hana Weissová, Mgr. Jitka Kučerová Zřizovatel: Název: Kraj Vysočina Adresa: Jihlava, Žižkova 57 IČ: Kontakt: OŠMS, PhDr. Trávníková,

4 Platnost dokumentu od: Projednáno: školskou radou pedagogickou radou zveřejněno ve škole zveřejněno na www stránkách Podpis: PaedDr. Milena Vávrová Razítko:

5 2.1 Úplnost a velikost školy 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Praktická škola dvouletá Žďár nad Sázavou je součást subjektu Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou. Je školou pro žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením. Sídlo organizace je v okresním městě. Do školy mají možnost dojíždět žáci z širokého okolí díky autobusové i vlakové dopravní obslužnosti. Převažují žáci, kteří absolvovali základní vzdělání podle vzdělávacího programu pomocné školy, především ve Žďáře nad Sázavou. Vzhledem k celkovému počtu žáků s mentálním postižením je k dispozici 1 kmenová třída pro oba ročníky. Je tedy školou malou. K výuce jsou využívány tyto prostory: kmenová třída, odborné pracovny: kuchyň a počítačová učebna. Dále jsou pro žáky a vyučující k dispozici prostory SPC: snoezelen, knihovna a herna, v kuchyňce automatická pračka. Výuka tělesné výchovy probíhá na sportovištích cca 100m od budovy školy. Doplňkově je realizován plavecký výcvik. Knihovna obsahuje především odbornou literaturu v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále obsahuje učebnice, pracovní sešity pro žáky s postižením. V rámci projektu Inkluze byly pořízeny soubory učebnic pro základní školu praktickou a základní školu speciální a odborná literatura zabývající se problematikou zdravotního postižení a znevýhodnění. Nabídka fondu je k dispozici na webových stránkách i v tištěné podobě. Výuka se uskutečňuje, vzhledem k jednotlivým stupňům postižení, s velkým důrazem na individuální přístup. Hodnocení a klasifikace se řídí dokumentem Hodnocení žáků, který je součástí ŠVP. Škola neprovozuje hospodářskou činnost. 2.2 Vybavení školy (materiální, prostorové, technické, hygienické) Škola je v pronajatých prostorech Domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou. Má možnost užívání výše uvedených prostor. Kuchyň má 2 sporáky, ledničku, robota, mixér a odšťavovač. V počítačové učebně jsou všechny počítače připojeny na internet, každý žák má možnost připojení ke své ové adrese. Nedostatkem je sociální zařízení umístěné v dalším podlaží a bariérovost. Materiální vybavení je na dobré úrovni a výhodou je možnost využívání prostorového zázemí a pomůcek SPC. Školní nábytek byl částečně obnoven a odpovídá hygienickým normám. Ve třídě je televizor, video /DVD/, šicí stroj, žehlička rádio/cd. Pro činnost pedagogů je k dispozici barevná tiskárna, kopírovací stroj, laminovací zařízení, dataprojektor a digitální fotoaparát. Vzhledem k obsahu učiva školního vzdělávacího programu je škola

6 postupně vybavována nezbytnými pomůckami. Pro praktické školy existuje omezený počet použitelných učebnic. Vyučující zpracovávají vlastní materiály. Pro potřeby ŠVP tak vznikají zcela nové studijní materiály pro žáky, odpovídající mentální úrovni žáků a jejich potřebám. 2.3Charakteristika pedagogického sboru Složení pedagogického sboru je stálé, třídní učitelka má dlouholetou praxi s žáky s mentálním postižením (mnoho let pracovala jako třídní učitelka v třídě pomocné školy i ve třídě praktické školy), ostatní vyučující jsou speciální pedagogové SPC s víceletou učitelskou praxí na základní škole praktické i základní škole speciální. Věkový průměr je těsně nad hranicí 40ti let. Při výběru pracovníků byl důležitým kritériem vztah k osobám se zdravotním postižením, zvládání psychické i časové náročnosti, kterou přináší práce na takovémto typu školy. V rámci DVPP se obtížně hledají semináře pro tento typ škol; také finanční možnosti (vzhledem k nízkému počtu žáků) jsou omezené. Vzhledem k tomu, že jeden ze speciálních pedagogů působí jako muzikoterapeut, vznikla při škole volnočasová aktivita žáků se zaměřením na zpěv, hudební doprovod a jiné muzikoterapeutické aktivity. Žáci vystupují na mnoha místech pod názvem Pusa na zámek Charakteristika žáků Do praktické školy jsou přijímání absolventi základního vzdělávání a základů vzdělávání. Převažují žáci s lehkým, středně těžkým mentálním postižením, žáci s více vadami (mentální postižení v kombinaci s tělesným, zrakovým či řečovým postižením. Na rozdíl od dřívějších let ubývá žáků s lehkým mentálním postižením; tito žáci mají v současné době větší šance být přijati na střední odborná učiliště než dříve. Dále jsou přijímání žáci, kteří nejsou schopni pro své postižení absolvovat učební obory na běžných středních školách. Okruh přijímaných žáků kopíruje především oblast okresu Žďár nad Sázavou.

7 2.5 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Při škole pracuje Školská rada, která má tři členy. Pravidelně se schází na svá jednání. Vždy jedno jednání je spojeno se školní akcí (závěrečné zkoušky, velikonoce, vánoční besídka apod.), aby se účastníci seznámili s prostředím a aktivitami školy. Všichni vyučující úzce a denně spolupracují s rodiči a mohou tak rychle reagovat na měnící se podmínky pro zdárné vzdělávání žáků. Velmi dobrou spolupráci vykazuje spojení s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí mimoškolní aktivity. Úzká spolupráce je navázána také s SPC, které je součástí celého subjektu. Jedná se o profesní spolupráci (přijímaní žáci jsou většinou klienty SPC a jsou jim zajišťovány všechny poradenské služby), ale i společenskou (na všech akcích praktické školy se spolupodílí nebo účastní SPC tvořivé dílny, víkendové pobyty, týdenní psychorehabilitační kurzy, kulturní a sportovní aktivity) a vzdělávací (speciální pedagogové vyučují některé vyučovací předměty v praktické škole). Pravidelné aktivity probíhají ve spolupráci s dalšími organizacemi: Městská knihovna, Úřad práce, Denní stacionář Žďár nad Sázavou Projekty Naše zařízení realizuje projekt financovaný z fondů EU: Projekt Inkluze nová cesta vzdělávání z OP. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu je nastavení podmínek pro postupnou realizaci vytváření rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci inkluzívního vzdělávání. Cestou je vyškolení skupiny integrujících učitelů, asistentů pedagoga a rodičů v metodických, legislativních a odborných činnostech; nastavení úzké kooperace poradenského zařízení, pedagogů a rodičů. Projekt je realizován prostřednictvím seminářů (odborných, prožitkových a metodických), a odborných terapií určených dětem a žákům (hipoterapie, muzikoterapie). Realizace projektu se uskutečňuje v rozmezí let V rozmezí let je realizován projekt Inkluze společnou cestou. Projekt se zaměřuje na práci s třídou, kterou navštěvuje integrovaný žák. Vedle tohoto velkého projektu škola spolupracuje s Asociací rodičů a přátel zdravotně postižených dětí klub Úsměv na projektech města a kraje.

8 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1. Zaměření školy Praktická škola ve Žďáře nad Sázavou se zaměřuje na vzdělávání absolventů základních škol (základních škol praktických a základních škol speciálních) se speciálními vzdělávacími potřebami. Protože v nejbližším okolí není zřízeno zařízení podobného zaměření, poskytuje škola střední vzdělávání především žákům se středně těžkým postižením, žákům s více vadami a žákům s lehkým postižením, kteří nejsou schopni vzdělávání na běžných středních školách. Škola se, vzhledem ke svému zázemí, zaměřuje na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů v oblasti rodinného života a možnost uplatnění v oblasti sociálních, zdravotních a stravovacích služeb Vzdělávací a výchovné cíle Základem našeho ŠVP je zajištění kvalitního odborného vzdělání, které je orientováno na životní praxi. Žáci se efektivně vzdělávají v činnostech, které jsou motivující a vedou k samostatnosti, tvořivosti, komunikativnosti a učí je využívat získané vědomosti a dovednosti v dalším životě. Je kladen důraz na osobnostně sociální výchovu žáků, jejich sebedůvěru, slušnost a vzájemnou toleranci. Nepostradatelnou podmínkou vzdělávání je bezpečné prostředí a pozitivní sociální klima, na jehož tvorbě se všichni účastníci výchovně vzdělávacího procesu aktivně podílejí. V programu školy je široká nabídka činností a aktivit pro žáky s rozdílnou úrovní nadání a různými zájmy. Náš žák by měl společně se svými vyučujícími prožívat příjemné, zajímavé a pestrobarevné vyučovací dny v pestrobarevné škole. Cílem vzdělání je rozšiřovat a prohlubovat u žáků poznatky získané v základním vzdělávání; upevňovat a dále rozvíjet klíčové kompetence žáků, zkvalitnit jejich vědomosti a formovat jejich postoje; podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a samostatnému řešení problému; vést žáky k využívání komunikativních dovedností, používat účinnou a otevřenou komunikaci. Neméně důležitým cílem školy je rozvoj tělesných, duševních a specifických schopností a dovedností žáků; rozvoj vnímavosti, vztahu k lidem, prostředí, přírodě a směrování k jednání v souladu se strategií udržitelného rozvoje; formování odpovědného postoje k plnění svých povinností a respektování stanovených pravidel. Ve školním vzdělávacím programu je obsažen cíl vést žáky k vytrvalému a pečlivému přístupu k týmové i samostatné práci, k osvojování poznatků a pracovních postupů, přípravě k vykonávání pracovních činností, umožňujících zapojení se na trhu práce.

9 Jako průřezová témata byla začleněna: Výchova demokratického občana, Člověk a životní prostředí, Výchova k práci a zaměstnanosti. Výchovné a vzdělávací strategie: Kompetence k učení: Vedeme žáky k samostatnosti, iniciativě a odpovědnosti Poskytujeme informační zdroje, učební materiály Vedeme žáky k pochopení důležitosti učit se Hodnotíme žáky pomocí zpětné vazby, individuálního posunu S jednotlivými žáky pracujeme podle jejich možností a schopností Kompetence k řešení problémů: Učivo předkládáme formou řešení problému, podněcujeme k přemýšlení Uplatňujeme mezipředmětové vztahy, žáci objevují vzájemné vztahy ve společnosti a přírodě Při všech aktivitách bereme ohled na individuální schopnosti žáků Vytváříme podmínky pro rozvoj logického myšlení Kompetence sociální a personální: Stanovujeme přesná a jasná pravidla pro život ve škole Vytváříme přátelskou atmosféru a bezpečné prostředí Zařazujeme skupinovou práci Vytváříme prostředí pro pozitivní prožívání v oblasti vztahové, společenské Budujeme vztahové stereotypy v rámci společenského chování Kompetence komunikativní: Využitím speciálně pedagogických metod upravujeme a zlepšujeme kvalitu slovního projevu Umožňujeme všechny druhy komunikace o oblasti mezilidských vztahů, vyjádření pocitů a nálad Umožňujeme žákům vyjádřit svůj názor vhodnou formou, respektovat názor odlišný a hledat společné řešení

10 Nabízíme možnost hledání informací z co největšího počtu zdrojů a posuzovat jejich kvalitu Kompetence občanské: Důsledně zařazujeme do výuky osvojování norem chování a jejich praktické respektování Průběžně seznamujeme žáky s principy demokracie, tolerance k jiným kulturám, starým a postiženým a etnikům s ohledem na jejich rozumové chápání Průběžně sledujeme vztahy mezi žáky, pozitivně hodnotíme posuny Velmi důrazně se vymezujeme vůči šikaně, netoleranci Průběžně seznamujeme žáky s principy zdravého životního stylu Podporujeme pohybové aktivity a zařazujeme je do vyučování Kompetence pracovní: Vysvětlujeme žákům nutnost celoživotního vzdělávání Při všech aktivitách objasňujeme důležitost dodržování zásad bezpečnosti práce, hospodárnosti a údržby pracovních nástrojů Vedeme žáky k rozvoji pracovních dovedností a návyků Poskytujeme prostor pro využití zájmů, schopností a možností jednotlivých žáků 3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Do školy jsou přijímáni žáci s různou mírou závažnosti různých zdravotních postižení a zdravotních znevýhodnění. Proto bylo při tvorbě ŠVP přihlíženo k jejich potřebám. Všichni žáci jsou klienty školského poradenského zařízení (PPP, SPC) převážně ze Žďáru nad Sázavou. Při přijímání dokládají lékařské zprávy, které obsahují doporučení odborných lékařů v oblasti zdravotního omezení. Škola velmi úzce spolupracuje se zákonnými zástupci, kteří poskytují velmi cenné informace o zdravotních komplikacích při vzdělávání na základní škole. V případě potřeby je škola připravena na působení asistenta pedagoga a osobního asistenta. Na vzdělávání žáků s kombinací postižení je škola připravena nejen charakterem oboru vzdělání, ale i možností úpravy školního vzdělávacího programu. Při výuce jsou vždy zohledňována zdravotní hlediska a je respektována individualita a potřeby žáka; jsou uplatňovány alternativní formy komunikace; při hodnocení výsledků vzdělávání je vždy zohledněn druh, stupeň a míra postižení. Při vzdělávání žáků s více vadami mohou zákonní zástupci požádat (na základě doporučení ŠPZ a lékaře) o rozložení obsahu vzdělávání do více ročníků nebo o výuku podle individuálního vzdělávacího plánu. Vyučující má možnost měnit délku vyučovací

11 hodiny podle potřeb žáků, výběru vyučovacích metod a organizace výuky, možnosti používání speciálních didaktických a kompenzačních pomůcek. Těchto možností lze využít jak v teoretické, tak i v praktické výuce. Na doporučení ŠPZ využívají vyučující podpůrných opatření při vzdělávání, uplatňují alternativní formy komunikace a v případě nutnosti využívají možnosti pedagogické či osobní asistence. Na prvním místě vždy stojí zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků v celém vzdělávacím procesu s důrazem na praktické činnosti. Školní řád a zásady bezpečnosti jsou prezentovány s ohledem na intelektové možnosti jednotlivých žáků a jejich schopnost pochopit základní normy. 4.UČEBNÍ PLÁN Vzdělávací oblasti Předmět dispon.dotace Celková dotace Jazyk a jazyková Český jazyk ČJ komunikace (6) Anglický jazyk AJ Matematika a její aplikace (4) Matematika M Informační a komunikační technologie (2)Informatika I Člověk a společnost (2) Společenské vědy SV Člověk a příroda (2) Přírodní vědy PV Umění a kultura (4) Hudební výchova HV Výtvarná výchova VV Člověk a zdraví (6) Výchova ke zdraví VZ Tělesná výchova TV 2 2 Odborné činnosti (26) Rodinná výchova RV Suroviny a výživa SAV Příprava pokrmů PP Ruční práce RP Vedení domácnosti VD 2 2 Disponibilní časová dotace 12 Celková časová dotace

12 Pro závěrečné zkoušky jsou určeny tyto předměty: teoretická zkouška Rodinná výchova Suroviny a výživa Vedení domácnosti praktická zkouška Příprava pokrmů Portfolio z předmětu Ruční práce Poznámky k učebnímu plánu Celková povinná týdenní časová dotace (64 hodin pro oba ročníky) byla rozdělena na přesnou polovinu (32 hodin) se stejnou časovou dotací pro jednotlivé vyučovací předměty. Důvodem je vzdělávání žáků 1. a 2. Ročníku v jedné třídě. Odlišná týdenní dotace by vedla k navýšení počtu vyučovacích hodin a tedy i navýšení financí. Nejvíce hodin z disponibilní časové dotace (8) bylo využito pro posílení vzdělávací oblasti Odborné činnosti. Zbývající 4 hodiny byly použity na posílení vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávací oblast Umění a kultura je realizována v předmětech Hudební výchova a Výtvarná výchova. Vzdělávací okruh dramatická výchova je zakomponován v předmětech Český jazyk, Hudební výchova a Tělesná výchova. Obsah učiva je zaznamenán v jednotlivých vyučovacích předmětech. Všechny stanovené vzdělávací oblasti a vzdělávací okruhy včetně jejich minimální týdenní časové dotace jsou obsaženy v učebním plánu a ve učebních osnovách. Vzdělávací okruh Výživa a příprava pokrmů je realizován ve vyučovacích předmětech Suroviny a výživa (převažuje teoretické zaměření) a Příprava pokrmů (zcela praktické zaměření). Odborné obory jsou zpracovány do vyučovacích předmětů Ruční práce a Vedení domácnosti. Toto zaměření má na naší škole již tradici a proto byly předměty opět zařazeny.

13 5. UČEBNÍ OSNOVY Následující kapitola obsahuje rozpracování všeobecného a odborného vzdělávání ze vzdělávacích oblastí daných rámcovým vzdělávacím programem do jednotlivých vzdělávacích předmětů. Každá vzdělávací oblast obsahuje svoji charakteristiku, členění vzdělávacích oblastí a realizaci v jednotlivých vzdělávacích předmětech. Dále jsou zde specifikovány klíčové kompetence, v odborných činnostech pak i odborné kompetence. Jednotlivé vzdělávací předměty obsahují výstupy, učivo, zařazení průřezového tématu, projektové vyučování či jiné poznámky. Řazení vzdělávacích oblastí: 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.2. Matematika a její aplikace 5.3. Informační a komunikační technologie 5.4. Člověk a společnost 5.5. Člověk a příroda 5.6. Umění a kultura 5.7. Člověk a zdraví 5.8. Odborné činnosti V tabulkách jsou použity zkratky: VDO = Výchova demokratického občana ČŽP = Člověk a životní prostředí VPZ = Výchova k práci a zaměstnanosti DV = Dramatická výchova

14 5.1. Vzdělávací oblast: :Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací předmět: Český jazyk Charakteristika vzdělávacího předmětu: Vzdělávací předmět Český jazyk rozvíjí u žáků komunikativní funkci jazyka osvojením a správným používáním ústní a písemné podoby spisovného jazyka a rozvojem čtenářské gramotnosti. Zahrnuje učivo zaměřené na rozvoj smyslového a citového vnímání, vyjadřovacích schopností, čtení s porozuměním, práce s literárním textem, psaní a Je respektována snížená úroveň rozumových schopností žáků a jsou především podporovány poznávací a komunikační schopnosti a zájmy žáků. Vzdělávací předmět je realizován v obou ročnících v rozsahu 2 vyučovacích hodin. Vedle běžné výuky, která probíhá ve třídě, jsou zařazeny besedy, exkurze, divadelní představení. Vzdělávací předmět Český jazyk obsahuje tři složky: jazykovou výchovu, komunikační a slohovou výchovu a literární výchovu. Obsah jednotlivých složek se prolíná. Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie Žák by měl: rozvíjet pozitivní vztah k českému jazyku prostřednictvím různých textů, obrazového materiálu k učení osvojit si poznatky ze vzdělávacího programu, s podporou plánovat činnost při práci rozvíjet pozitivní vztah k českému jazyku prostřednictvím poezie komunikativní dokázat vyhledat informace a využívat získávat a hodnotit informace z různých zdrojů a porozumět jim Žák by měl: porozumět každodenním výrazům a základním frázím zlepšovat všechny formy komunikačních technik rozvinout své komunikační dovednosti klást důraz na kvalitu mluvního projevu dokázat se srozumitelně vyjadřovat některou z forem komunikace uplatňovat mateřský jazyk (recepce, reprodukce, interpretace) využívat získané dovednosti k vytváření vztahů a spolupráci využívat jazykových vědomostí a dovedností v běžných situacích vyjadřovat své názory a postoje, obhájit svůj názor vyjadřovat, formulovat a obhajovat své názory formou dramatické výchovy využívat získané dovednosti k vytváření vztahů a spolupráci naslouchat druhým, rozumět obsahu a adekvátně reagovat vhodný individuální způsob předávání informací s ohledem na uživatele chápání významu kultury projevu pro společenské a pracovní uplatnění

15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací okruh: Český jazyk a literatura Vzdělávací předmět: Český jazyk 1. ročník Výstup Učivo Průřezová témata, projekty Poznámky Žák by měl: 1. Český jazyk- jazyková výchova postavení češtiny mezi evrop.jazyky VDO-Lidské vztahy beseda rozlišovat spisovný a nespisovný jazyk jazyková kultura druhy vět využívat poznatky z tvarosloví v písemném projevu tvarosloví - slovní druhy (podst.jména, přídavná jména, slovesa, předložky, spojky, číslovky) 2. Komunikační a slohová výchova zvládnout vyplnění jednoduchých tiskopisů telefonický rozhovor, dotazník, tiskopis VPZ-Sebeprezentace popsat předměty a činnosti vztahující se k odborným popis činnostem dokázat komunikovat ústní i jednoduchou písemnou reprodukování krátkých textů formou dramatizace, dramatická improvizace DV vyjadřovat se správně, srozumitelně a kultivovaně dramatické hry a cvičení DV 3.Literární výchova reprodukovat přiměřený text technika čtení, přednes, reprodukce přečteného poznat a formulovat rozdíl mezi poézií a prózou literární žánry-pohádka, poezie rozlišit jednotlivé literární žánry četba ukázek z naší literatury VDO-Lidské vztahy kniha, knihovna, časopisy, denní tisk orientovat se v odborném textu čtení návodů

16 2. ročník Výstup Učivo Průřezová témata, projekty Poznámky Žák by měl: 1.Český jazyk- jazyková výchova národní jazyk a jeho útvary VDO-Kulturní rozdíly používat adekvátní slovní zásobu včetně příslušné slovní zásoba a její styl, odborná odborné terminologie terminologie využívat poznatky z tvarosloví v písemném projevu tvarosloví-slovní druhy (zájmena, příslovce, citoslovce) uplatňovat znalosti českého pravopisu v písemném shoda podmětu s přísudkem projevu práce s odbornými texty 2. Komunikační a slohová výchova zvládnout vyplnění jednoduchých tiskopisů žádost, dopis, inzerát, objednávka, napsat životopis životopis dokázat komunikovat ústní i jednoduchou písemnou grafická a formální úprava jednoduchých VPZ-Seberealizace formou písemných projevů administrativní postupy vyjadřovat se správně a srozumitelně vypravování napsat jednoduchý příběh praktická cvičení - přijímací pohovor 3.Literární výchova technika čtení, formulace dojmů z četby poznat a formulovat rozdíl mezi poézií a prózou literární žánry - próza rozlišit jednotlivé literární žánry četba ukázek ze světové literatury seznámení s vybranými autory VDO-Lidské vztahy zjišťovat základní potřebné informace z dostupných encyklopedie, odborná literatura zdrojů, orientovat se v odborném textu čtení pracovních postupů filmové zpracování literárních děl reprodukovat a dramatizovat jednoduchý příběh dramatizace literární tvorby verbální a neverbální vyjadřování dramatická tvorba a žánry DV

17 5.1. Vzdělávací oblast: :Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vzdělávacího předmětu: Předmět Anglický jazyk je zaměřen především na osvojení základních řečových dovedností umožňuje přístup k informačním zdrojům, přispívá k formování osobnosti žáků a podílí se na jejich přípravě na život v multikulturní společnosti. Gramatika je zařazena pouze okrajově, důraz je kladen na zvukovou podobu jazyka, v písemné formě jde především o porozumění jednoduchému textu. Ve výuce je upřednostněna hravá forma výuky, doprovázená velkým množstvím obrazového materiálu a pracovních listů. Výuka je propojována s předmětem Hudební výchova V obou ročnících je předmět zařazen s dotací 1 vyučovací hodiny. Výuka probíhá převážně ve třídě. Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie Žák by měl: rozvíjet pozitivní vztah k anglickému jazyku k učení osvojit si poznatky ze vzdělávacího programu Vyhledávat jednoduché texty doprovázené obrazovým materiálem komunikativní dokázat vyhledat informace a využívat získávat a hodnotit informace z různých zdrojů a porozumět jim Žák by měl porozumět každodenním výrazům a základním frázím formou dramatické rozvinout své komunikační dovednosti výchovy dokázat se srozumitelně vyjadřovat některou z forem komunikace uplatňovat anglický jazyk (rozhovory) využívat získané dovednosti k vytváření vztahů a spolupráci využívat jazykových vědomostí a dovedností v běžných situacích vyjadřovat své názory a postoje, obhájit svůj názor vyjadřovat, formulovat a obhajovat své názory využívat získané dovednosti k vytváření vztahů a spolupráci naslouchat druhým, rozumět obsahu a adekvátně reagovat vhodný individuální způsob předávání informací s ohledem na uživatele chápání významu kultury projevu pro společenské a pracovní uplatnění

18 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunkace Vzdělávací obor: cizí jazyk Vzdělávací přemět: Anglický jazyk 1. ročník Výstup Učivo Průřezová témata, projekty Poznámky Žák by měl: 1.Jednoduchý mluvený projev osvojit si základní pravidla výslovnosti slovní zásoba, procvičování porozumět jednoduchým pokynům, sdělením, frázím pozdrav, otázka na jméno, zvládnout základy společenského styku pozdravení, používat osvojenou slovní zásobu základní údaje o své osobě vyjádření souhlasu, nesouhlasu VDO-Lidské vztahy poděkování 2.Gramatické struktury formulovat jednoduchou otázku a odpověď jednoduchá otázka a odpověď jednoduchá věta množné číslo 3.Tematické celky znát názvy dnů v týdnu, denní doby dny v týdnu, denní doba používat základní slovní zásobu z oblasti jídla a potravin nakupování-potraviny, ovoce, ČŽP-Vztahy člověka k život. zelenina prostředí pojmenovat členy rodiny další výběr podle zájmů žáků pojmenovat věci kolem sebe

19 2. ročník Výstup Učivo Průřezová témata, projekty Poznámky Žák by měl: 1.Jednoduchý mluvený projev porozumět jednoduchým textům a nápisům slovní zásoba, procvičování zvládnout základy společenského styku žádost o radu, o pomoc používat osvojenou slovní zásobu vyjádření jednoduchého názoru VDO-Lidské vztahy vést jednoduchý rozhovor omluva 2.Gramatické struktury používat základní gramatické prostředky jednoduchá otázka a odpověď tvoření záporu čtení a překlad jednoduch. slov 3.Tematické celky znát názvy ročního období, určit čas roční období, čas, kalendář pojmenovat věci a prostředí kolem sebe země, město, bydliště znát základní pojmy související s cestováním další výběr podle zájmů žáků orientovat se ve slovníku práce se slovníkem, práce s konverzační příručkou

20 5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací předmět: Matematika Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Matematika plní funkci všeobecně vzdělávací a současně funkci průpravnou pro odbornou část vzdělávání. Je založen na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v běžném životě, posiluje logické myšlení a prostorovou představivost, prohlubuje matematické pojmy, postupy a způsoby jejich využití. Hlavním úkolem je upevnit a prohloubit matematické znalosti a dovednosti podle mentální úrovně žáků a jejich individuálních zvláštností. Numerické řešení úloh je realizováno zpaměti i pomocí kalkulátoru. Důraz je kladen na rozvoj schopností aplikace vědomostí, dovedností v praktických životních situacích a v odborné praxi. Obsah předmětu je propojen s předmětem informatika. Jsou využívány tabulky, pracovní materiály a názorné ztvárnění příkladů. Vzdělávací předmět je realizován v obou ročnících v rozsahu 2 vyučovacích hodin. Výuka probíhá převážně ve třídě. Klíčové kompetence Výchovné a vzdělávací strategie Žák by měl: osvojit si obecně užívané termíny, symboly a znaky k učení osvojit si poznatky ze vzdělávacího programu používat základní pojmy z různých vzděl. oblastí a činností pozitivní postoj k matematickému vzdělání aplikace získaných poznatků v praktických situacích a odborné praxi dokázat vyhledat informace a využívat získávat a vyhodnocovat informace z různých zdrojů Žák by měl k řešení problémů komunikativní pracovní rozpoznat problémy a hledat způsob jejich řešení rozpoznat, zkoumat a přiměřeným způsobem řešit problémy Žák by měl: rozvinout své komunikační dovednosti rozvíjet spolupráci a komunikaci při společném řešení úkolů Žák by měl: řídit se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce

21 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací okruh: Matematika a její aplikace Vzdělávací předmět: Matematika ročník 1. Výstup Učivo Průřezová témata, projekty Poznámky Žák by měl: 1.Čísla a početní operace provádět aritmetické operace s přirozenými čísly aritmetické operace s přirozenými řešit slovní úlohy s přirozenými čísly čísly zaokrouhlovat čísla, odhadovat výsledky zvládat práci s kalkulátorem pro kontrolu výsledků práce s kalkulátorem slovní úlohy se zaměřením na praxi uplatňovat matematické znalosti při manipulace s penězi bankovky, mince 2. Závislosti, vztahy a práce s daty používat základní jednotky délky, hmotnosti a času jednotky délky, hmotnosti, času využívat převody jednotek v odborných předmětech a praxi praktické převody orientovat se v jednoduché tabulce tabulky, příklady z praktického života VPZ-Svět práce ČŽP-Vztah člověk k život. prostředí 3. Geometrie v rovině a prostoru zobrazit rovinné útvary rovinné útvary- obvody a obsahy vypočítat obvody a obsahy rovinných útvarů a používat je v praxi konstrukční úlohy

22 2.ročník Výstup Učivo Průřezová témata, projekty Poznámky Žák by měl: provádět aritmetické operace s celými čísly 1.Čísla a početní operace řešit slovní úlohy s celými čísly aritmetické operace s celými čísly zaokrouhlovat, odhadovat výsledky provádět aritmetické operace s se zlomky, desetinnými čísly desetinná čísla, zlomky a procenty procenta, výpočet počtu procent a procentní části zvládat práci s kalkulátorem pro kontrolu výsledků práce s kalkulátorem řešit jednoduché slovní úlohy slovní úlohy se zaměřením na praxi VPZ-Svět práce uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s platební platební karty a manipulace s nimi kartou 2. Závislosti, vztahy a práce s daty používat základní jednotky objemu a obsahu jednotky objemu a obsahu využívat převody jednotek v odborných předmětech a praxi praktické převody orientovat se v jednoduché tabulce a grafu grafy, tabulky, příklady z praktického VPZ-Svět práce života aritmetický průměr 3. Geometrie v rovině a prostoru zobrazit jednoduchá tělesa prostorové útvary - základní tělesa, vypočítat objemy a povrchy těles se zaměřením na využití povrchy a objemy VPZ - Svět práce v praxi konstrukční úlohy číst jednoduché technické výkresy kótování, technické písmo

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více