školní vzdělávací program STEP RVP ZV Základní vzdělávání Škola společné tvořivé efektivní práce Kompletní ŠVP Základní škola Mohelno, okres Třebíč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní vzdělávací program STEP RVP ZV Základní vzdělávání Škola společné tvořivé efektivní práce Kompletní ŠVP Základní škola Mohelno, okres Třebíč"

Transkript

1 školní vzdělávací program STEP Škola společné tvořivé efektivní práce Kompletní ŠVP

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie školy Začlenění průřezových témat 4 3 Charakteristika školy 26 4 Učební plán Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Volitelný předmět Základy ekologie Seminář ze zeměpisu Sportovní hry Projekty Ekoškola Výstava Ostatní Evaluace vzdělávacího programu 435

3 PLACE HERE STEP Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP STEP Motivační název Škola společné tvořivé efektivní práce Datum Verze 1 Platnost od Délka studia v letech: 9 Název RVP vzdělávací program Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název školy Adresa, Mohelno 232 IČ REDIZO Kontakty Mgr. Vladimír Horký, PaedDr.Růžena Fraňková, Mgr. Milena Husáková Ředitel Mgr. Raimund Urban Telefon Fax www Zřizovatel Městys Mohelno Adresa Mohelno 84 IČ Kontakt Jiří Kostelník Telefon Fax www datum, podpis, razítko 2

4 Charakteristika ŠVP 2 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa, Mohelno 232 Název ŠVP STEP Platnost od Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP Délka studia v letech: 9 Charakteristika ŠVP Škola společné tvořivé efektivní práce Toto motivační heslo charakterizuje název našeho školního vzdělávacího programu STEP. Naším zaměřením je zejména: stavět na rozvoji osobnosti žáka a rozvoji jeho vlastních zkušeností naučit se řešit problémy, hledat souvislosti a vystihnout podstatu problému umět vést diskuzi a vyjádřit a objasnit svůj vlastní názor, také umět naslouchat a uznat názor jiných vnímat svět kolem sebe zapojovat se do týmové práce a mít zodpovědnost za její výsledky vést žáky k dodržování stanovených pravidel, vybudovat důvěru ve vztahu žák pedagog vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií zavádět efektivní metody výuky Poskytování základů moderního vzdělávání všem žákům školy Vybavení žáků potřebnými kompetencemi, vědomostmi, znalostmi a poznatky Uplatňování získaných dovedností, kompetencí, vědomostí a znalostí v praktickém životě Rovný přístup ke vzdělávání ke všem žákům (inkluzivní vzdělávání) Výchovně vzdělávací strategie Skupinové vyučování rozdělení žáků do skupin, kde je osvojována dovednost spolupráce, rozdělení práce a plánování, atd. Problémové vyučování žáci řeší zadaný problém individuálně, skupinově nebo ve dvojici atd. Práce s textem dovednost orientovat se v textu, vyhledávat údaje, chápat smysl textu a schopnost vyjádřit se vlastními slovy, atd.- čtenářská gramotnost Komunitní kruhy společné řešení problému, otázek a postojů žáků, atd.-etická výchova, atd. Projekty, projektové dny, projektové akce atd. různého charakteru, zaměření a forem vedeme žáky k samostatnému zpracování zadaných úkolů a získávání zkušeností praktickou činností a vlastním ověřováním. Tato metoda propojuje život školy s praxí. Tyto vzdělávací strategie jsou nejčastěji používané ve všech ročních, ale nejsou jediné. Zabezpečení výuky dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí a žáků mimořádně nadaných: Spolupráce s příslušnými školským poradenskými zařízeními a zákonnými zástupci žáka-diagnostika, závěr Individuální vzdělávací plán Individuální přístup Diferencovaná výuka Kompenzační pomůcky a materiály Rovný přístup ke vzdělávání Odpovídající formy, metody a způsoby práce Hodnocení žáka s respektováním příslušných objektivních faktorů a důvodů a opatření 3

5 Charakteristika ŠVP Důraz na spolupráci všech-žáka, pedagogů, zákonných zástupců a školským poradenským zařízením integrace žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí, ochrana jejich kultury a podpora úspěšnosti ve společnosti Vnášejí do vzdělávání aktuální okruhy problémů současného světa a jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a propojují je. Jejich smyslem je otevřít žákům další perspektivy poznání, utvářet si postoje k zásadním otázkám současného světa a získat zkušenosti, které využijí v každodenním životě. V základním vzdělání jsou vymezena tato průřezová témata: - Osobnostní a sociální výchova - Výchova demokratického občana - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Multikulturní výchova - Environmentální výchova - Mediální výchova 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 2.2 Začlenění průřezových témat Rozvoj schopností poznávání Integrace do výuky Český jazyk a 1. ročník hláskosloví 2. ročník základní komunikační pravidla 3. ročník významy slov obecný význam slov plynulé čtení základní komunikační pravidla 6. ročník jazykové prostředky jazykové příručky pravopisné jevy 7. ročník Neohebné slovní druhy Skladba Tvarosloví Slovesa Anglický jazyk 3. ročník řečové dovednosti 4. ročník psaní mluvení poslech s porozuměním čtení s porozuměním 5. ročník mluvení poslech s porozuměním čtení s porozuměním 6. ročník čtení s porozuměním poslech s porozuměním mluvení 7. ročník mluvení 4

6 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat čtení s porozuměním poslech s porozuměním čtení s porozuměním poslech s porozuměním mluvení 9. ročník mluvení čtení s porozuměním poslech s porozuměním Německý jazyk 7. ročník Poslech s porozuměním Čtení s porozuměním Čtení s porozuměním Poslech s porozuměním Mluvení 9. ročník Mluvení Čtení s porozuměním Poslech s porozuměním Matematika 1. ročník matematický zápis geometrické útvary číselná osa pamětné počítání soubor prvků přirozená čísla 2. ročník velikost geometrických útvarů matematický zápis geometrické útvary pamětné počítání slovní úlohy přirozená čísla číselná osa 6. ročník Nestandardní aplikační úlohy a problémy Závislosti, vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a v prostoru Číslo a proměnná 7. ročník Nestandardní aplikační úlohy a problémy Závislosti, vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a v prostoru Číslo a proměnná Nestandardní aplikační úlohy a problémy Závislosti, vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a v prostoru Číslo a proměnná 9. ročník Nestandardní aplikační úlohy a problémy Závislosti, vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a v prostoru Číslo a proměnná Informační a komunikační technologie 2. ročník vyhledávání informací 3. ročník vyhledávání informací 6. ročník Vyhledávání informací a komunikace 7. ročník Grafika Internet a elektronická pošta Ochrana dat Zpracování a využití informací Člověk a jeho svět 1. ročník člověk a zdraví 2. ročník rodina a společnost člověk a zdraví 3. ročník rodina a společnost člověk a zdraví 4. ročník mezilidské vztahy člověk a zdraví 5. ročník mezilidské vztahy Dějepis člověk a zdraví Modernizace společnosti 9. ročník Rozdělený a integrující se svět Fyzika Moderní doba 6. ročník Co je to fyzika? 7. ročník Světelné jevy Pohyb těles - síly Mechanické vlastnosti kapalin a plynů Ochrana před elektrickým proudem Elektromagnetické jevy Teplo Práce. Energie 9. ročník Počasí kolem nás Chemie Země a vesmír Využití světla a záření Jaderná energie Zvukové jevy Anorganické sloučeniny Složení látek, chemická vazba Chemické reakce Pozorování, pokus a bezpečnost Směsi 9. ročník Člověk a chemie Přírodopis Rychlost chemických reakcí Organická chemie Chemické výpočty 6. ročník cizokrajné ekosystémy léčivé a jedovaté rostliny anatomie a morfologie rostlin systém rostlin houby fyziologie rostlin viry a bakterie ochrana rostlin praktické metody poznávání přírody vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam 7. ročník význam a zásady třídění organismů první pomoc vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam základní struktura života praktické metody poznávání přírody rozšíření, význam a ochrana živočichů projevy chování živočichů stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla vývoj, vývin a systém živočichů anatomie člověka genetika úvod do biologie člověka, vývoj člověka variabilita člověka 5

7 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 9. ročník Regionální geologie ČR Zeměpis Dějiny Země Podnebí a počasí Půda Neživá příroda 6. ročník Přírodní obraz Země 7. ročník Regiony světa Regiony světa Hudební výchova 4. ročník hudební výchova 5. ročník hudební výchova 6. ročník Hudba na jevišti Hudba a slovo Notový zápis Hudba a tanec Lidová píseň - hudba a zpěv 7. ročník Hudebně pohybové činnosti Poslechové činnosti - dějiny hudby Instrumentální činnost Populární hudba Vokální činnost Poslechové činnosti - dějiny světové hudby 9. ročník Poslechové činnosti a dějiny hudby v Čechách Výtvarná výchova Instrumentální činnost Hudebně pohybové činnosti Vokální činnost 4. ročník výtvarná výchova 5. ročník výtvarná výchova Osobní pohled 9. ročník Osobní pohled Výchova ke zdraví 6. ročník zdravý způsob života a péče o zdraví osobnostní a sociální rozvoj rizika ohrožující zdraví a jejich prevence hodnota a podpora zdraví vztahy mezi lidmi a formy soužití zdravý způsob života a péče o zdraví Tělesná výchova hodnota a podpora zdraví osobnostní a sociální rozvoj 1. ročník tělesná výchova 2. ročník tělesná výchova 3. ročník tělesná výchova 4. ročník tělesná výchova 5. ročník tělesná výchova změny v životě člověka a jejich reflexe rizika ohrožující zdraví a jejich prevence vztahy mezi lidmi a formy soužití 6. ročník Činnosti podporující pohybové učení Činnosti ovlivňující zdraví Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 7. ročník Činnosti podporující pohybové učení Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti ovlivňující zdraví Činnosti podporující pohybové učení Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti ovlivňující zdraví 9. ročník Činnosti podporující pohybové učení Člověk a svět práce Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti ovlivňující zdraví 1. ročník pracovní činnost 2. ročník pracovní činnost 3. ročník pracovní činnost 4. ročník pracovní činnost 5. ročník pracovní činnost 6. ročník Příprava pokrmů Pěstitelské práce, chovatelství Provoz a údržba domácnosti Příprava pokrmů Svět práce 9. ročník Svět práce Základy ekologie Provoz a údržba domácnosti Pěstitelské práce, chovatelství Práce s technickými materiály 7. ročník Ochrana přírody a životního prostředí Seminář ze zeměpisu Organismy a prostředí 6. ročník Přírodní obraz Země Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie Sebepoznání a sebepojetí Integrace do výuky Český jazyk a Popis Anglický jazyk 5. ročník mluvení 6. ročník čtení s porozuměním mluvení 7. ročník mluvení mluvení poslech s porozuměním 9. ročník poslech s porozuměním Německý jazyk Matematika mluvení Poslech s porozuměním 6. ročník Geometrie v rovině a v prostoru Nestandardní aplikační úlohy a problémy Závislosti, vztahy a práce s daty 7. ročník Geometrie v rovině a v prostoru Nestandardní aplikační úlohy a problémy Číslo a proměnná Závislosti, vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a v prostoru Nestandardní aplikační úlohy a problémy Číslo a proměnná Závislosti, vztahy a práce s daty 9. ročník Geometrie v rovině a v prostoru Nestandardní aplikační úlohy a problémy Číslo a proměnná 6

8 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Člověk a jeho svět Závislosti, vztahy a práce s daty 2. ročník rodina a společnost 3. ročník rodina a společnost 4. ročník člověk a zdraví 5. ročník člověk a zdraví Výchova k občanství 6. ročník Člověk ve společnosti Volba povolání Fyzika Přírodopis Člověk ve společnosti Teplo 6. ročník ochrana rostlin 7. ročník praktické metody poznávání přírody první pomoc Zeměpis anatomie člověka genetika úvod do biologie člověka, vývoj člověka variabilita člověka 6. ročník Přírodní obraz Země Hudební výchova 7. ročník Vokální činnost Hudebně pohybové činnosti Vokální činnost Hudebně pohybové činnosti 9. ročník Vokální činnost Výtvarná výchova Hudebně pohybové činnosti 6. ročník Lidská postava Prožitky 7. ročník Lidská postava Prožitky Osobní pohled 9. ročník Osobní pohled Výchova ke zdraví 6. ročník osobnostní a sociální rozvoj rizika ohrožující zdraví a jejich prevence hodnota a podpora zdraví vztahy mezi lidmi a formy soužití zdravý způsob života a péče o zdraví osobnostní a sociální rozvoj Tělesná výchova rizika ohrožující zdraví a jejich prevence hodnota a podpora zdraví 1. ročník tělesná výchova 2. ročník tělesná výchova 3. ročník tělesná výchova 4. ročník tělesná výchova 5. ročník tělesná výchova změny v životě člověka a jejich reflexe zdravý způsob života a péče o zdraví vztahy mezi lidmi a formy soužití 6. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti podporující pohybové učení Činnosti ovlivňující zdraví 7. ročník Činnosti podporující pohybové učení Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti ovlivňující zdraví Činnosti podporující pohybové učení Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti ovlivňující zdraví 9. ročník Činnosti podporující pohybové učení Člověk a svět práce Svět práce 9. ročník Svět práce Základy ekologie Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti ovlivňující zdraví 7. ročník Organismy a prostředí Sportovní hry Ochrana přírody a životního prostředí 9. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Seberegulace a sebeorganizace Integrace do výuky Český jazyk a 6. ročník jazykové příručky Německý jazyk Mluvení Matematika 6. ročník Geometrie v rovině a v prostoru Nestandardní aplikační úlohy a problémy Číslo a proměnná Závislosti, vztahy a práce s daty 7. ročník Geometrie v rovině a v prostoru Nestandardní aplikační úlohy a problémy Číslo a proměnná Závislosti, vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a v prostoru Nestandardní aplikační úlohy a problémy Číslo a proměnná Závislosti, vztahy a práce s daty 9. ročník Geometrie v rovině a v prostoru Člověk a jeho svět Nestandardní aplikační úlohy a problémy Číslo a proměnná Závislosti, vztahy a práce s daty 4. ročník mezilidské vztahy člověk a zdraví 5. ročník mezilidské vztahy Přírodopis člověk a zdraví 7. ročník praktické metody poznávání přírody první pomoc Zeměpis genetika variabilita člověka anatomie člověka 6. ročník Přírodní obraz Země Výchova ke zdraví hodnota a podpora zdraví 7

9 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat vztahy mezi lidmi a formy soužití rizika ohrožující zdraví a jejich prevence osobnostní a sociální rozvoj hodnota a podpora zdraví Tělesná výchova osobnostní a sociální rozvoj změny v životě člověka a jejich reflexe rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 6. ročník Činnosti podporující pohybové učení 7. ročník Činnosti podporující pohybové učení Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti ovlivňující zdraví Činnosti podporující pohybové učení Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti ovlivňující zdraví 9. ročník Činnosti podporující pohybové učení Psychohygiena Integrace do výuky Člověk a jeho svět 4. ročník člověk a zdraví 5. ročník člověk a zdraví Výchova k občanství Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti ovlivňující zdraví Člověk ve společnosti Přírodopis Výchova ke zdraví Člověk, stát a právo anatomie člověka genetika 6. ročník hodnota a podpora zdraví osobnostní a sociální rozvoj zdravý způsob života a péče o zdraví rizika ohrožující zdraví a jejich prevence vztahy mezi lidmi a formy soužití osobnostní a sociální rozvoj Tělesná výchova rizika ohrožující zdraví a jejich prevence hodnota a podpora zdraví 1. ročník tělesná výchova 2. ročník tělesná výchova 3. ročník tělesná výchova 4. ročník tělesná výchova 5. ročník tělesná výchova změny v životě člověka a jejich reflexe zdravý způsob života a péče o zdraví 6. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti podporující pohybové učení Činnosti ovlivňující zdraví 7. ročník Činnosti podporující pohybové učení Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti ovlivňující zdraví Činnosti podporující pohybové učení Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti ovlivňující zdraví 9. ročník Činnosti podporující pohybové učení Sportovní hry Kreativita Integrace do výuky Český jazyk a 1. ročník přednes 2. ročník přednes Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti ovlivňující zdraví Činnosti podporující pohybové učení Činnosti ovlivňující zdraví Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností práce s textem vyprávění 3. ročník práce s textem Anglický jazyk vyprávění přednes 6. ročník čtení s porozuměním mluvení 7. ročník mluvení poslech s porozuměním mluvení 9. ročník čtení s porozuměním Německý jazyk Matematika poslech s porozuměním mluvení Mluvení 6. ročník Geometrie v rovině a v prostoru Nestandardní aplikační úlohy a problémy Číslo a proměnná Závislosti, vztahy a práce s daty 7. ročník Geometrie v rovině a v prostoru Nestandardní aplikační úlohy a problémy Číslo a proměnná Závislosti, vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a v prostoru Nestandardní aplikační úlohy a problémy Číslo a proměnná Závislosti, vztahy a práce s daty 9. ročník Geometrie v rovině a v prostoru Nestandardní aplikační úlohy a problémy Číslo a proměnná Závislosti, vztahy a práce s daty Informační a komunikační technologie 2. ročník vyhledávání informací 3. ročník vyhledávání informací 7. ročník MS Word-textový editor Grafika Zpracování a využití informací Člověk a jeho svět 4. ročník člověk a zdraví 8

10 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 5. ročník člověk a zdraví Výchova k občanství Člověk - tvůrce Člověk, stát a právo Chemie Chemické reakce Směsi Anorganické sloučeniny Složení látek, chemická vazba Pozorování, pokus a bezpečnost 9. ročník Organická chemie Chemické výpočty Člověk a chemie Rychlost chemických reakcí Přírodopis 6. ročník ochrana rostlin praktické metody poznávání přírody 7. ročník praktické metody poznávání přírody Zeměpis 6. ročník Přírodní obraz Země 7. ročník Regiony světa Regiony světa Hudební výchova 1. ročník hudební výchova 2. ročník hudební výchova 3. ročník hudební výchova 4. ročník hudební výchova 5. ročník hudební výchova 7. ročník Instrumentální činnost Vokální činnost 9. ročník Instrumentální činnost Hudebně pohybové činnosti Výtvarná výchova 1. ročník výtvarná výchova 2. ročník výtvarná výchova 3. ročník výtvarná výchova 4. ročník výtvarná výchova 5. ročník výtvarná výchova 6. ročník Ornament Vánoce Písmo Svět fantazie Grafika 7. ročník Ornament Vánoce Písmo Svět fantazie Grafika Osobní pohled 9. ročník Osobní pohled Výchova ke zdraví 6. ročník osobnostní a sociální rozvoj osobnostní a sociální rozvoj Člověk a svět práce 1. ročník pracovní činnost 2. ročník pracovní činnost 3. ročník pracovní činnost 4. ročník pracovní činnost 5. ročník pracovní činnost 6. ročník Příprava pokrmů Pěstitelské práce, chovatelství Provoz a údržba domácnosti Příprava pokrmů 9. ročník Práce s technickými materiály Design a konstruování Seminář ze zeměpisu 6. ročník Přírodní obraz Země Poznávání lidí Integrace do výuky Český jazyk a 2. ročník obecný výzam slov významy slov hláskosloví 6. ročník jazykové prostředky pravopisné jevy skladba slovní druhy spisovná výslovnost jazykové příručky 7. ročník Pravopis Skladba Neohebné slovní druhy Slovesa Tvarosloví Anglický jazyk 4. ročník mluvení čtení s porozuměním 5. ročník mluvení čtení s porozuměním 6. ročník čtení s porozuměním mluvení poslech s porozuměním 7. ročník čtení s porozuměním mluvení poslech s porozuměním čtení s porozuměním mluvení poslech s porozuměním 9. ročník čtení s porozuměním mluvení poslech s porozuměním Německý jazyk 7. ročník Mluvení Čtení s porozuměním Mluvení Poslech s porozuměním 9. ročník Čtení s porozuměním Mluvení Poslech s porozuměním Matematika 6. ročník Závislosti, vztahy a práce s daty Informační a komunikační technologie 2. ročník vyhledávání informací 3. ročník vyhledávání informací 9

11 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Vyhledávání informací a komunikace Člověk a jeho svět 4. ročník člověk a zdraví mezilidské vztahy 5. ročník člověk a zdraví Výchova k občanství mezilidské vztahy 6. ročník Člověk, stát a hospodářství Přírodopis 7. ročník praktické metody poznávání přírody první pomoc Zeměpis genetika anatomie člověka variabilita člověka úvod do biologie člověka, vývoj člověka 6. ročník Přírodní obraz Země Česká republika Hudební výchova 6. ročník Hudba a slovo Hudba na jevišti Hudba a tanec Lidová píseň - hudba a zpěv 7. ročník Poslechové činnosti - dějiny hudby Populární hudba Poslechové činnosti - dějiny světové hudby Hudebně pohybové činnosti 9. ročník Poslechové činnosti a dějiny hudby v Čechách Výtvarná výchova Hudebně pohybové činnosti 6. ročník Lidská postava 7. ročník Svět kolem nás Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití osobnostní a sociální rozvoj hodnota a podpora zdraví rizika ohrožující zdraví a jejich prevence zdravý způsob života a péče o zdraví vztahy mezi lidmi a formy soužití Člověk a svět práce osobnostní a sociální rozvoj hodnota a podpora zdraví 1. ročník pracovní činnost 2. ročník pracovní činnost 3. ročník pracovní činnost 4. ročník pracovní činnost 5. ročník pracovní činnost rizika ohrožující zdraví a jejich prevence zdravý způsob života a péče o zdraví změny v životě člověka a jejich reflexe 6. ročník Příprava pokrmů Svět práce 9. ročník Svět práce Seminář ze zeměpisu Provoz a údržba domácnosti 6. ročník Přírodní obraz Země Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie Mezilidské vztahy Integrace do výuky Český jazyk a 6. ročník pravidla komunikace 7. ročník Komunikace a sloh Anglický jazyk 5. ročník mluvení čtení s porozuměním 6. ročník čtení s porozuměním poslech s porozuměním mluvení 7. ročník čtení s porozuměním mluvení mluvení čtení s porozuměním poslech s porozuměním 9. ročník čtení s porozuměním poslech s porozuměním mluvení Německý jazyk 7. ročník Mluvení 9. ročník Čtení s porozuměním Poslech s porozuměním Mluvení Člověk a jeho svět 1. ročník člověk a zdraví rodina 2. ročník člověk a zdraví rodina a společnost 3. ročník člověk a zdraví 4. ročník mezilidské vztahy člověk a zdraví 5. ročník mezilidské vztahy člověk a zdraví Dějepis 9. ročník Moderní doba Rozdělený a integrující se svět Výchova k občanství 6. ročník Člověk ve společnosti 7. ročník Člověk, stát a hospodářství Člověk ve společnosti Člověk - tvůrce Člověk jako jedinec 9. ročník Člověk, stát a právo Fyzika 6. ročník Ochrana člověka za mimořádných událostí Ochrana před elektrickým proudem Chemie Pozorování, pokus a bezpečnost 9. ročník Člověk a chemie Přírodopis 6. ročník praktické metody poznávání přírody variabilita člověka první pomoc genetika anatomie člověka 10

12 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 9. ročník Půda Zeměpis Podnebí a počasí 7. ročník Regiony světa Regiony světa 9. ročník Společenské a hospodářské prostředí Hudební výchova 6. ročník Hudba a tanec Lidová píseň - hudba a zpěv 7. ročník Hudebně pohybové činnosti Hudebně pohybové činnosti Populární hudba 9. ročník Poslechové činnosti a dějiny hudby v Čechách Výtvarná výchova 6. ročník Lidská postava Vánoce 7. ročník Lidská postava Výchova ke zdraví Vánoce 6. ročník hodnota a podpora zdraví osobnostní a sociální rozvoj zdravý způsob života a péče o zdraví rizika ohrožující zdraví a jejich prevence vztahy mezi lidmi a formy soužití hodnota a podpora zdraví Tělesná výchova osobnostní a sociální rozvoj 4. ročník tělesná výchova 5. ročník tělesná výchova zdravý způsob života a péče o zdraví rizika ohrožující zdraví a jejich prevence vztahy mezi lidmi a formy soužití změny v životě člověka a jejich reflexe 6. ročník Činnosti podporující pohybové učení Činnosti ovlivňující zdraví Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 7. ročník Činnosti podporující pohybové učení Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti ovlivňující zdraví Činnosti podporující pohybové učení Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti ovlivňující zdraví 9. ročník Činnosti podporující pohybové učení Člověk a svět práce Svět práce 9. ročník Svět práce Základy ekologie Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti ovlivňující zdraví 7. ročník Ochrana přírody a životního prostředí Sportovní hry Organismy a prostředí 9. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti podporující pohybové učení Pokryto předmětem Činnosti ovlivňující zdraví Komunikace Integrace do výuky Český jazyk a 1. ročník technika mluveného projevu 2. ročník technika mluveného projevu rozhovor 3. ročník vlastní mluvený projev technika mluveného projevu rozhovor 6. ročník pravidla komunikace komunikace jazykové prostředky pravopisné jevy skladba slovní druhy spisovná výslovnost jazykové příručky 7. ročník Komunikace a sloh Skladba Neohebné slovní druhy Slovesa Tvarosloví Anglický jazyk 3. ročník řečové dovednosti 4. ročník mluvení čtení s porozuměním 5. ročník mluvení 6. ročník čtení s porozuměním mluvení poslech s porozuměním 7. ročník čtení s porozuměním mluvení poslech s porozuměním čtení s porozuměním mluvení poslech s porozuměním 9. ročník čtení s porozuměním mluvení poslech s porozuměním Německý jazyk 7. ročník Čtení s porozuměním Mluvení Poslech s porozuměním Čtení s porozuměním Mluvení Poslech s porozuměním 9. ročník Čtení s porozuměním Mluvení Poslech s porozuměním Matematika 6. ročník Nestandardní aplikační úlohy a problémy Geometrie v rovině a v prostoru Závislosti, vztahy a práce s daty Číslo a proměnná 7. ročník Nestandardní aplikační úlohy a problémy Geometrie v rovině a v prostoru Sportovní hry 11

13 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Závislosti, vztahy a práce s daty Číslo a proměnná Nestandardní aplikační úlohy a problémy Geometrie v rovině a v prostoru Závislosti, vztahy a práce s daty Číslo a proměnná 9. ročník Nestandardní aplikační úlohy a problémy Geometrie v rovině a v prostoru Závislosti, vztahy a práce s daty Číslo a proměnná Informační a komunikační technologie 6. ročník Zpracování a využití informací Vyhledávání informací a komunikace 7. ročník Internet a elektronická pošta MS Word-textový editor Vyhledávání informací a komunikace Člověk a jeho svět 1. ročník člověk a zdraví 2. ročník člověk a zdraví 3. ročník člověk a zdraví 4. ročník člověk a zdraví mezilidské vztahy 5. ročník člověk a zdraví mezilidské vztahy Dějepis Modernizace společnosti 9. ročník Rozdělený a integrující se svět Moderní doba Výchova k občanství 6. ročník Člověk ve společnosti 7. ročník Člověk ve společnosti Člověk - tvůrce Volba povolání Člověk jako jedinec 9. ročník Člověk, stát a právo Fyzika 6. ročník Ochrana člověka za mimořádných událostí Co je to fyzika? 7. ročník Mechanické vlastnosti kapalin a plynů Teplo Ochrana před elektrickým proudem Elektromagnetické jevy 9. ročník Zvukové jevy Země a vesmír Počasí kolem nás Jaderná energie Chemie Anorganické sloučeniny Chemické reakce Složení látek, chemická vazba Směsi Pozorování, pokus a bezpečnost 9. ročník Člověk a chemie Organická chemie Rychlost chemických reakcí Chemické výpočty Přírodopis 6. ročník viry a bakterie praktické metody poznávání přírody vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam 7. ročník praktické metody poznávání přírody první pomoc genetika anatomie člověka variabilita člověka 9. ročník Podnebí a počasí Zeměpis Regionální geologie ČR Půda 6. ročník Přírodní obraz Země 7. ročník Regiony světa Regiony světa 9. ročník Společenské a hospodářské prostředí Hudební výchova 6. ročník Hudba a slovo Hudba na jevišti 7. ročník Vokální činnost Populární hudba Poslechové činnosti - dějiny světové hudby Vokální činnost 9. ročník Poslechové činnosti a dějiny hudby v Čechách Výtvarná výchova 6. ročník Písmo 7. ročník Písmo Výchova ke zdraví Hudebně pohybové činnosti Vokální činnost Lidská postava Lidská postava Vánoce 6. ročník osobnostní a sociální rozvoj hodnota a podpora zdraví rizika ohrožující zdraví a jejich prevence zdravý způsob života a péče o zdraví vztahy mezi lidmi a formy soužití osobnostní a sociální rozvoj Člověk a svět práce hodnota a podpora zdraví rizika ohrožující zdraví a jejich prevence zdravý způsob života a péče o zdraví změny v životě člověka a jejich reflexe vztahy mezi lidmi a formy soužití 6. ročník Provoz a údržba domácnosti Provoz a údržba domácnosti 9. ročník Svět práce Základy ekologie Pěstitelské práce, chovatelství 7. ročník Ochrana přírody a životního prostředí Seminář ze zeměpisu Organismy a prostředí 6. ročník Přírodní obraz Země Sportovní hry 9. ročník Činnosti podporující pohybové učení Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti ovlivňující zdraví 12

14 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Kooperace a kompetice Integrace do výuky Český jazyk a 6. ročník pravidla komunikace Anglický jazyk mluvení 9. ročník čtení s porozuměním mluvení poslech s porozuměním Německý jazyk 7. ročník Čtení s porozuměním Čtení s porozuměním Mluvení Poslech s porozuměním 9. ročník Čtení s porozuměním Mluvení Poslech s porozuměním Matematika 6. ročník Nestandardní aplikační úlohy a problémy Geometrie v rovině a v prostoru Závislosti, vztahy a práce s daty Číslo a proměnná 7. ročník Nestandardní aplikační úlohy a problémy Geometrie v rovině a v prostoru Závislosti, vztahy a práce s daty Číslo a proměnná Nestandardní aplikační úlohy a problémy Geometrie v rovině a v prostoru Závislosti, vztahy a práce s daty Číslo a proměnná 9. ročník Nestandardní aplikační úlohy a problémy Geometrie v rovině a v prostoru Závislosti, vztahy a práce s daty Číslo a proměnná Člověk a jeho svět 1. ročník člověk a zdraví 2. ročník člověk a zdraví 3. ročník člověk a zdraví 4. ročník člověk a zdraví 5. ročník člověk a zdraví Výchova k občanství 6. ročník Člověk ve společnosti 7. ročník Přírodní bohatství a jeho ochrana Člověk, stát a hospodářství 9. ročník Člověk, stát a hospodářství Fyzika Teplo Chemie Anorganické sloučeniny 9. ročník Organická chemie Člověk a chemie Přírodopis 7. ročník praktické metody poznávání přírody 9. ročník Regionální geologie ČR Hudební výchova 7. ročník Instrumentální činnost Instrumentální činnost Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití osobnostní a sociální rozvoj hodnota a podpora zdraví Tělesná výchova rizika ohrožující zdraví a jejich prevence zdravý způsob života a péče o zdraví změny v životě člověka a jejich reflexe vztahy mezi lidmi a formy soužití osobnostní a sociální rozvoj 1. ročník tělesná výchova 2. ročník tělesná výchova 3. ročník tělesná výchova 4. ročník tělesná výchova 5. ročník tělesná výchova 6. ročník Činnosti podporující pohybové učení Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti ovlivňující zdraví 7. ročník Činnosti podporující pohybové učení Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti ovlivňující zdraví Činnosti podporující pohybové učení Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti ovlivňující zdraví 9. ročník Činnosti podporující pohybové učení Člověk a svět práce Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti ovlivňující zdraví 6. ročník Provoz a údržba domácnosti Pěstitelské práce, chovatelství Příprava pokrmů Seminář ze zeměpisu Pěstitelské práce, chovatelství 6. ročník Přírodní obraz Země Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Integrace do výuky Český jazyk a 6. ročník výpisky a výtah jazykové prostředky pravopisné jevy jazykové příručky Komunikace a sloh Anglický jazyk 7. ročník mluvení mluvení poslech s porozuměním poslech s porozuměním 9. ročník čtení s porozuměním Německý jazyk mluvení Mluvení poslech s porozuměním 13

15 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 9. ročník Mluvení Matematika 2. ročník slovní úlohy 6. ročník Nestandardní aplikační úlohy a problémy Geometrie v rovině a v prostoru Závislosti, vztahy a práce s daty Číslo a proměnná 7. ročník Nestandardní aplikační úlohy a problémy Geometrie v rovině a v prostoru Závislosti, vztahy a práce s daty Číslo a proměnná Nestandardní aplikační úlohy a problémy Geometrie v rovině a v prostoru Závislosti, vztahy a práce s daty Číslo a proměnná 9. ročník Nestandardní aplikační úlohy a problémy Geometrie v rovině a v prostoru Závislosti, vztahy a práce s daty Číslo a proměnná Informační a komunikační technologie 2. ročník vyhledávání informací 3. ročník vyhledávání informací 6. ročník Zpracování a využití informací 7. ročník Internet a elektronická pošta Vyhledávání informací a komunikace Zpracování a využití informací Člověk a jeho svět 1. ročník člověk a zdraví 2. ročník člověk a zdraví 3. ročník člověk a zdraví 4. ročník člověk a zdraví mezilidské vztahy 5. ročník člověk a zdraví mezilidské vztahy Výchova k občanství 7. ročník Přírodní bohatství a jeho ochrana Člověk, stát a hospodářství Fyzika 6. ročník Měření fyzikálních veličin 7. ročník Světelné jevy Mechanické vlastnosti kapalin a plynů Pohyb těles - síly Ochrana před elektrickým proudem Teplo Elektromagnetické jevy Práce. Energie 9. ročník Země a vesmír Počasí kolem nás Jaderná energie Využití světla a záření Zvukové jevy Chemie Anorganické sloučeniny Chemické reakce Složení látek, chemická vazba Směsi Pozorování, pokus a bezpečnost 9. ročník Úvod, bezpečnost práce a upevnění učiva Redoxní reakce Přírodopis Člověk a chemie Organická chemie Rychlost chemických reakcí Chemické výpočty 6. ročník léčivé a jedovaté rostliny fyziologie rostlin houby ochrana rostlin praktické metody poznávání přírody vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam 7. ročník praktické metody poznávání přírody první pomoc projevy chování živočichů rozšíření, význam a ochrana živočichů vývoj, vývin a systém živočichů genetika anatomie člověka variabilita člověka 9. ročník Podnebí a počasí Zeměpis Půda 6. ročník Přírodní obraz Země 9. ročník Společenské a hospodářské prostředí Výchova ke zdraví 6. ročník osobnostní a sociální rozvoj hodnota a podpora zdraví rizika ohrožující zdraví a jejich prevence zdravý způsob života a péče o zdraví vztahy mezi lidmi a formy soužití osobnostní a sociální rozvoj Tělesná výchova hodnota a podpora zdraví 1. ročník tělesná výchova 2. ročník tělesná výchova 3. ročník tělesná výchova 4. ročník tělesná výchova 5. ročník tělesná výchova rizika ohrožující zdraví a jejich prevence zdravý způsob života a péče o zdraví změny v životě člověka a jejich reflexe vztahy mezi lidmi a formy soužití 6. ročník Činnosti podporující pohybové učení Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti ovlivňující zdraví 7. ročník Činnosti podporující pohybové učení Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti ovlivňující zdraví Činnosti podporující pohybové učení Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti ovlivňující zdraví 9. ročník Činnosti podporující pohybové učení Člověk a svět práce Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti ovlivňující zdraví 6. ročník Příprava pokrmů Provoz a údržba domácnosti 14

16 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Svět práce 9. ročník Svět práce Základy ekologie Pěstitelské práce, chovatelství Provoz a údržba domácnosti 7. ročník Ochrana přírody a životního prostředí Seminář ze zeměpisu Organismy a prostředí 6. ročník Přírodní obraz Země Sportovní hry Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie 9. ročník Činnosti podporující pohybové učení Pokryto předmětem Sportovní hry Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti ovlivňující zdraví Hodnoty, postoje, praktická etika Integrace do výuky Český jazyk a 6. ročník komunikace pravidla komunikace 7. ročník Komunikace a sloh 9. ročník Úvaha Anglický jazyk 7. ročník mluvení poslech s porozuměním čtení s porozuměním mluvení 9. ročník mluvení Matematika čtení s porozuměním poslech s porozuměním 6. ročník Nestandardní aplikační úlohy a problémy Geometrie v rovině a v prostoru 7. ročník Nestandardní aplikační úlohy a problémy Závislosti, vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a v prostoru Číslo a proměnná Nestandardní aplikační úlohy a problémy Závislosti, vztahy a práce s daty 9. ročník Nestandardní aplikační úlohy a problémy Závislosti, vztahy a práce s daty Informační a komunikační technologie 7. ročník Internet a elektronická pošta Člověk a jeho svět 1. ročník člověk a zdraví 2. ročník člověk a zdraví 3. ročník člověk a zdraví 4. ročník člověk a zdraví mezilidské vztahy 5. ročník člověk a zdraví Dějepis mezilidské vztahy 9. ročník Rozdělený a integrující se svět Moderní doba Výchova k občanství 6. ročník Člověk, stát a hospodářství Člověk ve společnosti 7. ročník Přírodní bohatství a jeho ochrana Přírodopis 6. ročník ochrana rostlin praktické metody poznávání přírody 7. ročník projevy chování živočichů praktické metody poznávání přírody první pomoc genetika úvod do biologie člověka, vývoj člověka anatomie člověka Výtvarná výchova 6. ročník Prožitky 7. ročník Prožitky Porovnání 9. ročník Porovnání Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití rizika ohrožující zdraví a jejich prevence hodnota a podpora zdraví osobnostní a sociální rozvoj zdravý způsob života a péče o zdraví vztahy mezi lidmi a formy soužití rizika ohrožující zdraví a jejich prevence hodnota a podpora zdraví osobnostní a sociální rozvoj změny v životě člověka a jejich reflexe zdravý způsob života a péče o zdraví Člověk a svět práce 6. ročník Příprava pokrmů Pěstitelské práce, chovatelství Provoz a údržba domácnosti Svět práce 9. ročník Svět práce Základy ekologie 7. ročník Ochrana přírody a životního prostředí Organismy a prostředí VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Integrace do výuky Anglický jazyk 6. ročník mluvení 7. ročník čtení s porozuměním mluvení čtení s porozuměním poslech s porozuměním 15

17 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat mluvení 9. ročník mluvení Německý jazyk Mluvení 9. ročník Mluvení Matematika čtení s porozuměním poslech s porozuměním Poslech s porozuměním 6. ročník Nestandardní aplikační úlohy a problémy 7. ročník Nestandardní aplikační úlohy a problémy Nestandardní aplikační úlohy a problémy 9. ročník Nestandardní aplikační úlohy a problémy Informační a komunikační technologie Vyhledávání informací a komunikace Člověk a jeho svět 1. ročník člověk a zdraví 2. ročník rodina a společnost 3. ročník rodina a společnost 4. ročník mezilidské vztahy Česká republika 5. ročník mezilidské vztahy Dějepis Modernizace společnosti Výchova k občanství 6. ročník Člověk ve společnosti Výchova ke zdraví osobnostní a sociální rozvoj vztahy mezi lidmi a formy soužití hodnota a podpora zdraví rizika ohrožující zdraví a jejich prevence vztahy mezi lidmi a formy soužití Tělesná výchova hodnota a podpora zdraví rizika ohrožující zdraví a jejich prevence 6. ročník Činnosti podporující pohybové učení Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti ovlivňující zdraví 7. ročník Činnosti podporující pohybové učení Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti ovlivňující zdraví Činnosti podporující pohybové učení Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti ovlivňující zdraví 9. ročník Činnosti podporující pohybové učení Člověk a svět práce Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti ovlivňující zdraví Svět práce Občan, občanská společnost a stát Integrace do výuky Anglický jazyk čtení s porozuměním 9. ročník mluvení Člověk a jeho svět 4. ročník mezilidské vztahy Česká republika 5. ročník mezilidské vztahy Dějepis 7. ročník Objevy a dobývání. Počátky nové doby Modernizace společnosti 9. ročník Rozdělený a integrující se svět Moderní doba Výchova k občanství 6. ročník Člověk, stát a hospodářství 7. ročník Člověk ve společnosti Člověk, stát a právo Zeměpis 6. ročník Přírodní obraz Země 7. ročník Regiony světa Česká republika Regiony světa Výchova ke zdraví 6. ročník rizika ohrožující zdraví a jejich prevence osobnostní a sociální rozvoj hodnota a podpora zdraví vztahy mezi lidmi a formy soužití rizika ohrožující zdraví a jejich prevence zdravý způsob života a péče o zdraví změny v životě člověka a jejich reflexe osobnostní a sociální rozvoj hodnota a podpora zdraví vztahy mezi lidmi a formy soužití Seminář ze zeměpisu 6. ročník Přírodní obraz Země Formy participace občanů v politickém životě Integrace do výuky Člověk a jeho svět 4. ročník mezilidské vztahy Česká republika 5. ročník mezilidské vztahy Dějepis 9. ročník Rozdělený a integrující se svět Moderní doba Výchova k občanství Člověk, stát a právo Zeměpis 9. ročník Společenské a hospodářské prostředí Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Integrace do výuky Člověk a jeho svět 4. ročník mezilidské vztahy Česká republika 5. ročník mezilidské vztahy Dějepis 9. ročník Rozdělený a integrující se svět 16

18 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Výchova k občanství Moderní doba Člověk, stát a právo Zeměpis 7. ročník Regiony světa Regiony světa 9. ročník Společenské a hospodářské prostředí VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Integrace do výuky Český jazyk a 5. ročník umělecké texty 7. ročník Vývoj české literatury s přihlédnutím k stěžejním osobnostem a dílům literatury světové Vývoj literatury 9. ročník Meziválečná poezie a próza Anglický jazyk Literatura po roce 1945 Literární pojmy, hlavní představitelé a díla 4. ročník čtení s porozuměním mluvení 5. ročník čtení s porozuměním mluvení 6. ročník čtení s porozuměním poslech s porozuměním mluvení 7. ročník mluvení čtení s porozuměním poslech s porozuměním čtení s porozuměním poslech s porozuměním mluvení 9. ročník mluvení čtení s porozuměním poslech s porozuměním Informační a komunikační technologie 4. ročník vyhledávání informací 5. ročník Vyhledávání informací a komunikace 7. ročník Internet a elektronická pošta Vyhledávání informací a komunikace Člověk a jeho svět 5. ročník Evropa Dějepis 6. ročník Počátky lidské společnosti Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury 7. ročník Křesťanství a středověká Evropa Objevy a dobývání. Počátky nové doby Modernizace společnosti 9. ročník Rozdělený a integrující se svět Výchova k občanství Moderní doba Člověk, stát a právo Fyzika 7. ročník Mechanické vlastnosti kapalin a plynů 9. ročník Počasí kolem nás Chemie Přírodopis Jaderná energie Člověk a chemie 6. ročník ochrana rostlin viry a bakterie 7. ročník rozšíření, význam a ochrana živočichů variabilita člověka genetika 9. ročník Dějiny Země Zeměpis úvod do biologie člověka, vývoj člověka Regionální geologie ČR Podnebí a počasí Půda 6. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie 7. ročník Regiony světa Regiony světa 9. ročník Společenské a hospodářské prostředí Hudební výchova 4. ročník hudební výchova 5. ročník hudební výchova 6. ročník Hudba na jevišti 7. ročník Poslechové činnosti - dějiny hudby Poslechové činnosti - dějiny světové hudby Populární hudba 9. ročník Poslechové činnosti a dějiny hudby v Čechách Výtvarná výchova 7. ročník Svět kolem nás Výchova ke zdraví 6. ročník osobnostní a sociální rozvoj rizika ohrožující zdraví a jejich prevence hodnota a podpora zdraví zdravý způsob života a péče o zdraví změny v životě člověka a jejich reflexe Seminář ze zeměpisu osobnostní a sociální rozvoj rizika ohrožující zdraví a jejich prevence hodnota a podpora zdraví zdravý způsob života a péče o zdraví 6. ročník Přírodní obraz Země Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie Objevujeme Evropu a svět Integrace do výuky Český jazyk a 6. ročník Anglický jazyk 4. ročník mluvení 17

19 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat čtení s porozuměním 5. ročník poslech s porozuměním mluvení 6. ročník mluvení čtení s porozuměním čtení s porozuměním poslech s porozuměním 7. ročník čtení s porozuměním poslech s porozuměním mluvení mluvení čtení s porozuměním poslech s porozuměním 9. ročník čtení s porozuměním poslech s porozuměním mluvení Informační a komunikační technologie 4. ročník vyhledávání informací 5. ročník Vyhledávání informací a komunikace 7. ročník Internet a elektronická pošta Vyhledávání informací a komunikace Člověk a jeho svět 5. ročník Evropa Dějepis 6. ročník Počátky lidské společnosti 7. ročník Křesťanství a středověká Evropa Fyzika 9. ročník Země a vesmír Přírodopis 6. ročník ochrana rostlin 9. ročník Dějiny Země Zeměpis Objevy a dobývání. Počátky nové doby Podnebí a počasí Neživá příroda 6. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie 7. ročník Regiony světa Regiony světa Hudební výchova 7. ročník Poslechové činnosti - dějiny hudby Populární hudba 9. ročník Poslechové činnosti a dějiny hudby v Čechách Výchova ke zdraví 6. ročník osobnostní a sociální rozvoj osobnostní a sociální rozvoj Seminář ze zeměpisu 6. ročník Přírodní obraz Země Jsme Evropané Integrace do výuky čtení s porozuměním 7. ročník čtení s porozuměním poslech s porozuměním mluvení čtení s porozuměním 9. ročník poslech s porozuměním mluvení čtení s porozuměním Informační a komunikační technologie 4. ročník vyhledávání informací 5. ročník Vyhledávání informací a komunikace 7. ročník Internet a elektronická pošta Vyhledávání informací a komunikace Člověk a jeho svět 5. ročník Evropa Dějepis 6. ročník Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury 7. ročník Objevy a dobývání. Počátky nové doby Modernizace společnosti 9. ročník Moderní doba Přírodopis variabilita člověka Zeměpis Česká republika MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Integrace do výuky Český jazyk a 6. ročník Anglický jazyk 4. ročník čtení s porozuměním 6. ročník poslech s porozuměním 7. ročník poslech s porozuměním čtení s porozuměním poslech s porozuměním mluvení 9. ročník mluvení čtení s porozuměním poslech s porozuměním Člověk a jeho svět 1. ročník člověk a zdraví 2. ročník člověk a zdraví 3. ročník člověk a zdraví 4. ročník Česká republika 5. ročník Evropa Dějepis 6. ročník Člověk v dějinách Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury Anglický jazyk 4. ročník čtení s porozuměním mluvení 5. ročník čtení s porozuměním mluvení 6. ročník poslech s porozuměním 18

20 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Počátky lidské společnosti 7. ročník Objevy a dobývání. Počátky nové doby Modernizace společnosti Přírodopis anatomie člověka úvod do biologie člověka, vývoj člověka variabilita člověka genetika Zeměpis 7. ročník Regiony světa Česká republika Regiony světa Hudební výchova 6. ročník Lidová píseň - hudba a zpěv 9. ročník Poslechové činnosti a dějiny hudby v Čechách Výchova ke zdraví 6. ročník zdravý způsob života a péče o zdraví vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy mezi lidmi a formy soužití Člověk a svět práce 4. ročník pracovní činnost 5. ročník pracovní činnost Lidské vztahy Integrace do výuky Český jazyk a 6. ročník Anglický jazyk 4. ročník mluvení čtení s porozuměním 5. ročník mluvení 6. ročník čtení s porozuměním mluvení poslech s porozuměním 7. ročník čtení s porozuměním mluvení poslech s porozuměním čtení s porozuměním mluvení poslech s porozuměním 9. ročník čtení s porozuměním mluvení poslech s porozuměním Německý jazyk Čtení s porozuměním Poslech s porozuměním Člověk a jeho svět 1. ročník člověk a zdraví 2. ročník člověk a zdraví 3. ročník člověk a zdraví 4. ročník Česká republika 5. ročník Evropa Dějepis 6. ročník Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury Člověk v dějinách 7. ročník Křesťanství a středověká Evropa Modernizace společnosti 9. ročník Rozdělený a integrující se svět Výchova k občanství Moderní doba 6. ročník Člověk ve společnosti Člověk jako jedinec Fyzika 6. ročník Ochrana člověka za mimořádných událostí Chemie 9. ročník Člověk a chemie Přírodopis první pomoc variabilita člověka úvod do biologie člověka, vývoj člověka genetika 9. ročník Podnebí a počasí Zeměpis 7. ročník Regiony světa Česká republika Hudební výchova Regiony světa 6. ročník Hudba na jevišti Hudba a tanec Lidová píseň - hudba a zpěv 7. ročník Poslechové činnosti - dějiny hudby Populární hudba Poslechové činnosti - dějiny světové hudby 9. ročník Poslechové činnosti a dějiny hudby v Čechách Výtvarná výchova 4. ročník výtvarná výchova 5. ročník výtvarná výchova 6. ročník Vánoce Výchova ke zdraví osobnostní a sociální rozvoj hodnota a podpora zdraví rizika ohrožující zdraví a jejich prevence zdravý způsob života a péče o zdraví vztahy mezi lidmi a formy soužití rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Tělesná výchova změny v životě člověka a jejich reflexe osobnostní a sociální rozvoj hodnota a podpora zdraví zdravý způsob života a péče o zdraví vztahy mezi lidmi a formy soužití 6. ročník Činnosti podporující pohybové učení Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti ovlivňující zdraví 7. ročník Činnosti podporující pohybové učení Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti ovlivňující zdraví Činnosti podporující pohybové učení Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti ovlivňující zdraví 9. ročník Činnosti podporující pohybové učení Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Činnosti ovlivňující zdraví 19

21 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Člověk a svět práce Svět práce Etnický původ Integrace do výuky Český jazyk a 4. ročník umělecké texty 6. ročník Člověk a jeho svět 1. ročník člověk a zdraví 2. ročník člověk a zdraví 3. ročník člověk a zdraví 4. ročník Česká republika 5. ročník Evropa Dějepis 6. ročník Člověk v dějinách Nejstarší civilizace, kořeny evropské kultury Počátky lidské společnosti 7. ročník Křesťanství a středověká Evropa Modernizace společnosti Přírodopis genetika variabilita člověka úvod do biologie člověka, vývoj člověka Zeměpis 7. ročník Regiony světa Česká republika Regiony světa Hudební výchova 6. ročník Lidová píseň - hudba a zpěv Multikulturalita Integrace do výuky Český jazyk a 6. ročník jazyk a jeho útvary 7. ročník Význam slov Obecné výklady o jazyce Anglický jazyk 5. ročník mluvení čtení s porozuměním mluvení 9. ročník čtení s porozuměním poslech s porozuměním Informační a komunikační technologie 7. ročník Internet a elektronická pošta Člověk a jeho svět 1. ročník člověk a zdraví 2. ročník člověk a zdraví 3. ročník člověk a zdraví 4. ročník Česká republika 5. ročník Evropa Výchova k občanství Člověk, stát a právo Přírodopis anatomie člověka Zeměpis 9. ročník Společenské a hospodářské prostředí Hudební výchova 6. ročník Lidová píseň - hudba a zpěv Výchova ke zdraví osobnostní a sociální rozvoj osobnostní a sociální rozvoj Princip sociálního smíru a solidarity Integrace do výuky Český jazyk a 6. ročník Člověk a jeho svět 1. ročník člověk a zdraví 2. ročník člověk a zdraví 3. ročník člověk a zdraví 4. ročník Česká republika 5. ročník Evropa Dějepis 9. ročník Rozdělený a integrující se svět Fyzika 6. ročník Ochrana člověka za mimořádných událostí Zeměpis 7. ročník Regiony světa Regiony světa ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Integrace do výuky Člověk a jeho svět 2. ročník živá a neživá příroda 3. ročník živá a neživá příroda 4. ročník živá a neživá příroda 5. ročník živá a neživá příroda Výchova k občanství 9. ročník Mezinárodní vztahy, globální svět Přírodopis 6. ročník ochrana rostlin léčivé a jedovaté rostliny cizokrajné ekosystémy ekosystémy v ČR systém rostlin lišejníky viry a bakterie 7. ročník praktické metody poznávání přírody projevy chování živočichů rozšíření, význam a ochrana živočichů vývoj, vývin a systém živočichů 20

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. LEDASCO šité na míru. Soukromá základní a mateřská škola Adélka, o.p.s.

Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. LEDASCO šité na míru. Soukromá základní a mateřská škola Adélka, o.p.s. Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání LEDASCO šité na míru Soukromá základní a mateřská škola Adélka, o.p.s. 1 ÚPRAVA ŠVP ZV PODLE RVP PLATNÁ OD 01.09.2016 V souvislosti s Opatřením

Více

ŠVP pro ZV Za poznáním

ŠVP pro ZV Za poznáním školní vzdělávací program ŠVP pro základní vzdělávání - Za poznáním Pojďme se učit pro život ŠVP pro ZV Za poznáním Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Voletiny 1, Trutnov 3 HIDDEN

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

4. Začlenění průřezových témat

4. Začlenění průřezových témat 4. Začlenění průřezových témat Osobnostní výchova 1. stupeň Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 4. ročník přírodověda Dopravní výchova Turistika Informační a komunikační technologie Seznámení

Více

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní školy Tábor, Zborovská Kopie RVP ZV Základní vzdělávání

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní školy Tábor, Zborovská Kopie RVP ZV Základní vzdělávání školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní školy Tábor, Zborovská 2696 - Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 školní vzdělávací program Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Žamberk, 28. října 581

Kompletní ŠVP. Základní škola Žamberk, 28. října 581 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Prima škola pro všechny

Prima škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Prima škola pro Prima škola pro všechny Prima škola pro všechny HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni základní školy

Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni základní školy Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA HV69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni základní školy Vzdělávání v oboru směřuje k vnímání hudby jako důležité součásti

Více

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Charakteristika ŠVP 2 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 4

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Charakteristika ŠVP 2 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 4 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 1 2 Charakteristika ŠVP 2 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 4 2.2 Začlenění průřezových témat 5 2.3 Přípravný

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů - Český jazyk - Německý jazyk - atematika - ormatika - ouka Člověk a jeho svět HV - Hudební výchova VV - Výtvarná výchova - Tělesná

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109

Kompletní ŠVP. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 školní vzdělávací program ŠVP Zelená do života Zelená do života - 1. verze Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název ŠVP Zelená do života Zelená do života - 1. verze Datum 31.8.2007

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Poslední verze ŠVP ZV vznikla při zapracování úprav a změn RVP ZV vydaných v roce

Poslední verze ŠVP ZV vznikla při zapracování úprav a změn RVP ZV vydaných v roce list 1 / 9 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, který na naší škole vznikl a od samého počátku nese motivační název, prošel během let řadou úprav vyvolaných jednak

Více

Časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je vyučován s hodinovou časovou dotací ve všech ročnících 1. stupně.

Časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je vyučován s hodinovou časovou dotací ve všech ročnících 1. stupně. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA HV15 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Hudební výchova Výtvarná výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah předmětu

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program ZŠ Velká Polom 1.9.2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice Platnost od 1. 9. 2012 Číslo jednací: 1119/12 Mgr. Zbyněk Trmal, ředitel školy HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice Platnost od 1. 9. 2007 Číslo jednací: 1119/12 Úprava k 1. 9. 2013 Mgr. Zbyněk Trmal, ředitel školy HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/7. Identifikační údaje. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/7. Identifikační údaje. Obsah 1/7 Identifikační údaje I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její historie Úplnost,

Více

školní vzdělávací program ŠVP 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice RVP ZV Základní vzdělávání

školní vzdělávací program ŠVP 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice RVP ZV Základní vzdělávání školní vzdělávací program ŠVP 2012/2013 Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

8. Průřezová témata. Součást výuky ve všech předmětech

8. Průřezová témata. Součást výuky ve všech předmětech 8. Průřezová témata 1. Osobnostní a sociální A Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání sebepoznání a sebepojetí seberegulace a sebeorganizace 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník V předmětu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2011/2012 Školní vzdělávací program 1 Identifikační údaje Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2011/2012

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Prima škola pro všechny

Prima škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Prima škola pro Prima škola pro všechny Prima škola pro všechny HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3)

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3) Učební plán Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem (z toho z disponibilních) Český jazyk a literatura 8 9 8 8 7 40 (5) Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř Základní škola a teřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská 77 5 6 Ždírec nad Doubravou Učební plán školní rok 0/ Vzdělávací oblasti Vyuč. př. Český jazyk a literatura. stupeň.a.b.c.a.b.a.b.a.b 5.A 5.B.

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ŠVP ZŠ J. Husa

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ŠVP ZŠ J. Husa ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ J. Husa 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 5 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Pňovice, okres Olomouc

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Pňovice, okres Olomouc Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Pňovice, okres Olomouc Verze srpen 2007 z 31. 08. 2007 Platnost od 1.9.2007, č.j. 54-02/ZŠMŠPŇ Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 7. Obsah:

KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 7. Obsah: 7. Obsah: 1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy... 3 2.1. Úplnost a velikost školy... 3 2.2. Vybavení školy... 3 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace 30 + 3 47 Český jazyk a literatura 21 38 Anglický jazyk 9 + 3 9 Konverzace

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové

Kompletní ŠVP. Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové školní vzdělávací program ŠVP 2016/2017 ZV Základní vzdělávání "Život ve škole, škola pro život" Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (7) Anglický jazyk Matematika (3)

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (7) Anglický jazyk Matematika (3) 1 Učební plán Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem (z toho z disponibilních) Český jazyk a literatura 8 9 8 8 7 40 (7) Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

Učební plán pro I. stupeň Vzdělávací

Učební plán pro I. stupeň Vzdělávací IV. Učební plány Učební plán pro I. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Český jazyk a Jazyk a jazyková literatura komunikace Cizí jazyk Matematika a její aplikace Člověk a jeho svět Matematika a její

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce.

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce. 1. 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1. 1. 5 Další cizí jazyk Časová dotace 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 6 hodin. Charakteristika: Předmět je zaměřen

Více

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv 10. Tematické okruhy průřezových témat Všechny tematické okruhy všech průřezových téma jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů Přehled tematických okruhů průřezových témat 1. stupeň

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

PLÁN ČINNOSTI NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

PLÁN ČINNOSTI NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 PLÁN ČINNOSTI NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Ve školním roce 2009-2010 se bude výchovně vzdělávací práce řídit normami vycházejícími z učebních dokumentů : 1. 3., 6. 8.. ročník : ŠVP DYNAMIKA, č.j. ZŠMŠME 30/2008

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků:

Výchovný obsah předmětu se skládá z tematických celků: Příloha č. 3 5.3.4 Přírodovědný seminář (PS) a) Obsahové vymezení Výuka volitelného předmětu Přírodovědný seminář rozšiřuje a prohlubuje učivo vzdělávací oblasti Člověk a příroda a je vyučován v 7. 9.

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. ČJ, M, TV, VV, ČJ, M, Přa, Inf, TV, PČ

1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. ČJ, M, TV, VV, ČJ, M, Přa, Inf, TV, PČ 1. Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání ČJ, PČ, TV, VV, PČ ČJ, Prv, TV, VV, PČ ČJ, VV, PČ ČJ, M, TV, VV, PČ ČJ, M, Přa,, TV, PČ M, F, VV, TV, ČaSP, DCj,M, F, DCJ,Z,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů Začlenění průřezových témat (PT) PT 1 Osobnostní a sociální výchova projekt P 1 Kdo jsem já a kdo jsme my PT 2 Výchova demokratického občana projekt P 2 Chraň sebe i své kamarády PT 3 Výchova k myšlení

Více

Začlenění. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

Začlenění. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 školní vzdělávací program I ve mně je lídr č.j.: mand/650/2014. Každý může být úspěšný. Začlenění Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 PLACE HERE I ve mně je lídr č.j.:

Více

Základní škola T.G. Masaryka Rokycany, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP

Základní škola T.G. Masaryka Rokycany, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP Kompletní ŠVP vzdělávání - 1.9.2017 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 7 2.2 Začlenění

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 Škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Základní škola a Mateřská škola Vyškov,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství 4.5.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní školy Pardubice Studánka, Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Identifikační údaje školy: název: Základní škola Pardubice Studánka, Pod Zahradami

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové

Kompletní ŠVP. Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové školní vzdělávací program ŠVP 2013/2014 ZV Základní vzdělávání "Život ve škole, škola pro život" Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu ČJ15 Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Oblast zahrnuje vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Cizí jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět

Více

Osobnostní a sociální výchova. Název tematického okruhu 1.stupeň 2.stupeň

Osobnostní a sociální výchova. Název tematického okruhu 1.stupeň 2.stupeň 5. Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Int./Čj Int./Hv Int./Čj, Z Int./Pv, Dcj Aj Int./Ch Int./Ch Int./Hv Int./Pv Int./Nj Int./Aj Int./Ov Int./Př

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola Liptál

Školní vzdělávací program. Základní škola Liptál Školní vzdělávací program Základní škola Liptál Školní vzdělávací program ZŠ Liptál Škola pro život Verze I. z 31. 08. 0007 Platnost od 1.9. 2007 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze Platnost

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

3. Učební plán (od počínaje primou a kvintou)

3. Učební plán (od počínaje primou a kvintou) 3. Učební plán (od 1.9.2018 počínaje primou a kvintou) 3.1. Celkový nižší stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 18 + 4 15 Matematika 18 + 4 0 Informační a komunikační technologie

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více