ŠVP pro ZV Za poznáním

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠVP pro ZV Za poznáním"

Transkript

1 školní vzdělávací program ŠVP pro základní vzdělávání - Za poznáním Pojďme se učit pro život ŠVP pro ZV Za poznáním Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Voletiny 1, Trutnov 3

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

3 Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie školy Začlenění průřezových témat 3 3 Charakteristika školy 38 4 Učební plán Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Matematika a její aplikace Matematika Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Výtvarná výchova Hudební výchova Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk Další cizí jazyk Český jazyk a komunikační výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Doplňující vzdělávací obory Dramatická výchova Volitelný předmět null null Evaluace vzdělávacího programu 285

4 PLACE HERE ŠVP pro základní vzdělávání - Za poznáním Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název ŠVP pro základní vzdělávání - Za poznáním Pojďme se učit pro život Datum Název RVP Verze 4. vzdělávací program Platnost pro školní rok 2015/16 Počet týdnů 40 Platnost od Název školy IČ Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Voletiny 1, Trutnov 3 Ředitel Stanislava Tejchmanová Kontakt Doplňující údaje datum, podpis, razítko 2

5 Charakteristika ŠVP 2 Charakteristika ŠVP Název školy Název ŠVP Platnost Vzdělávací program ŠVP pro základní vzdělávání - Za poznáním pro školní rok 2015/16 Dosažené vzdělání Délka studia v letech: Charakteristika Školního vzdělávacího programu Za poznáním: zakládá úspěšnou vzdělávací dráhu dítěte, vybavuje ho strategií učení, a tím vytváří základ pro rozvoj vzdělanosti usiluje o pozitivní emoční vyladění osobnosti dítěte a snižuje úroveň agresivity spoluvytváří svobodnou osobnost, schopnou přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí, připravenou volit svou další vzdělávací cestu podporuje zájem dítěte o poznání světa v jeho globálních souvislostech vytváří a podporuje v dětech postoje, které směřují k trvale udržitelnému rozvoji světa dovádí děti k pochopení nezbytnosti aktivní znalosti cizích jazyků učí děti přiměřeného věku získávat, zpracovávat a využívat informace formuje komunikativní osobnost schopnou naslouchat názorů druhých a respektovat je, tolerovat odlišnosti a spolupracovat vštěpuje zásady zdravého způsobu života rozvíjí tvořivost dítěte přiměřeně k jeho individualitě Do školy nejsou přijímáni žáci mimořádně nadaní, proto pro ně nevytváříme ŠVP. 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 2.2 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti Rozvoj schopností poznávání Integrace do výuky Informační a komunikační technologie 3. ročník Vyhledávání informací a komunikace Základy práce s počítačem Zpracování a využití informací 4. ročník Vyhledávání informací a komunikace Základy práce s počítačem Zpracování a využití informací 5. ročník Vyhledávání informací a komunikace Základy práce s počítačem Zpracování a využití informací 3

6 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 6. ročník Vyhledávání informací a komunikace Základy práce s počítačem Zpracování a využití informací 7. ročník Vyhledávání informací a komunikace Základy práce s počítačem Zpracování a využití informací 8. ročník Vyhledávání informací a komunikace Základy práce s počítačem 9. ročník Základy práce s počítačem Matematika Zpracování a využití informací 1. ročník Číslo a početní operace Geometrie v rovině a prostoru 2. ročník Geometrie v rovině a prostoru Nestandardní aplikační úlohy a problémy Číslo a početní operace Závislosti, vztahy a práce s daty 3. ročník Číslo a početní operace Závislosti, vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a prostoru Nestandardní aplikační úlohy a problémy 4. ročník Číslo a početní operace Závislosti, vztahy, a práce s daty Geometrie v rovině a prostoru Nestandardní aplikační úlohy a problémy 5. ročník Číslo a početní operace Geometrie v rovině a prostoru Nestandardní aplikační úlohy a problémy 6. ročník Číslo a početní operace 7. ročník Číslo a početní operace 8. ročník Číslo a početní operace 9. ročník Číslo a početní operace Člověk a jeho svět 2. ročník Lidé kolem nás Lidé a čas Člověk a jeho zdraví 3. ročník Lidé kolem nás Člověk a jeho zdraví 4. ročník Lidé kolem nás 5. ročník Lidé kolem nás Dějepis Lidé a čas Člověk a jeho zdraví 6. ročník Historický čas a prostor Nejstarší civilizace a státy - Orient Antické Řecko a Řím 7. ročník Zrod nové Evropy Počátek dějin českých zemí Proměna středověké krajiny Struktura středověké společnosti Husitské revoluční hnutí Raný novověk 8. ročník Český stát a velmoci v století Velká francouzská revoluce a napoleonské období Národní hnutí velkých a malých národů Revoluce 1848/1849 Porevoluční Evropa Imperiální doba Průmyslová revoluce Kapitalistická společnost 9. ročník 1. světová válka Občanská výchova Mezi dvěma válkami 2. světová válka Evropa a svět po roce ročník Člověk ve společnosti Člověk jako jedinec 7. ročník Člověk ve společnosti Člověk jako jedinec Stát a hospodářství Stát a právo 8. ročník Stát a hospodářství Člověk ve společnosti Člověk jako jedinec Stát a právo Mezinárodní vztahy 9. ročník Člověk ve společnosti Fyzika Člověk jako jedinec Stát a hospodářství Stát a právo Mezinárodní vztahy 6. ročník Elektrické obvody Měřění fyzikálních veličin Látky a tělesa 7. ročník Pohyb těles a síly Měření fyzikálních veličin 8. ročník Mechanické vlastnosti tekutin Energie Síly Vesmír 9. ročník Elektromagnetické děje Přírodopis Energie Světelné děje 6. ročník Obratlovci 8. ročník Genetika 9. ročník Praktické poznávání přírody Zeměpis 6. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie Přírodní obraz Země Regiony světa Společenské a hospodářské prostředí Životní prostředí Terénní geografická výuka, praxe a aplikace 7. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie Regiony světa Společenské a hospodářské prostředí Životní prostředí Terénní geografická výuka, praxe a aplikace 8. ročník Přírodní obraz Země Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie Společenské a hospodářské prostředí Životní prostředí Terénní geografická výuka, praxe a aplikace 9. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie 4

7 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Výtvarná výchova Společenské a hospodářské prostředí Životní prostředí 1. ročník Svět kolem nás Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Příroda a já 2. ročník Svět kolem nás Příroda a já Svět umění 3. ročník Svět kolem nás Příroda a já Svět umění 4. ročník Svět kolem nás Příroda a já Dekor a písmo Svět umění 5. ročník Svět kolem nás Příroda a já Svět umění Dekor a písmo 6. ročník Dítě a jeho smysly 7. ročník Dítě a jeho smysly Dítě a svět umění 8. ročník Dítě a jeho smysly Dítě a jeho svět Dítě a svět umění 9. ročník Dítě a svět umění Hudební výchova 1. ročník Pohybové vyjádření hudby, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance Instrumentální činnosti Poslechové činnosti Vokální činnosti Hudební teorie 2. ročník Vokální činnosti Instrumentální činnosti Pohybové vyjádření hudby, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance Poslechové činnosti Hudební teorie 3. ročník Vokální činnosti Instrumentální činnosti Pohybové vyjádření hudby, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance Poslechové činnosti Hudební teorie 4. ročník Poslechové činnosti Vokální činnosti Instrumentální činnosti Pohybové vyjádření hudby, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance Hudební teorie 5. ročník Vokální činnosti Instrumentální činnosti Pohybové vyjádření hudby, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance Poslechové činnosti Hudební teorie 6. ročník Vokální činnosti Instrumentální činnosti Hudebně pohybové činnosti Poslechové činnosti Hudební teorie Dějiny hudby 7. ročník Vokální činnosti Instrumentální činnosti Hudebně pohybové činnosti Poslechové činnosti Hudební teorie Dějiny hudby 8. ročník Hudební teorie Hudebně pohybové činnosti Vokální činnosti Instrumentální činnosti Poslechové činnosti Dějiny hudby 9. ročník Hudební teorie Dějiny hudby Vokální činnosti Český jazyk a literatura Instrumentální činnosti Hudebně pohybové činnoti Poslechové činnosti 1. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova 2. ročník Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova 3. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova 4. ročník Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova 5. ročník Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova 6. ročník Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova 7. ročník Komunikační a slohový výcvik Jazyková výchova Literární výchova 8. ročník Komunikační a slohový výcvik Jazyková výchova Literární výchova 9. ročník Komunikační a slohový výcvik Cizí jazyk Jazyková výchova Literární výchova 3. ročník Tématické okruhy: pozdravy, barvy, abeceda, čísla 5. ročník Tématické okruhy: lidské tělo, domácí zvířata, sporty, hudební nástroje, jídlo a pití, reálie 6. ročník Tématické okruhy: volný čas, roční období, rozvrh hodin, určování času, oblékání, cestování, povolání, reálie 7. ročník Tématické okruhy: film, město, oslavy, měsíce v roce, volný čas, cestování, reálie 8. ročník Tématické okruhy: jednoduchá sdělení, rodina, dům a byt, datum a čas, jídlo a pití, Česká republika, Praha, škola, počasí a cestování 9. ročník Tématické okruhy: cestování, volný čas, bezpečnost na silnici, první pomoc, životní prostředí, reálie Výchova ke zdraví 7. ročník Změny v životě člověka a jejich reflexe 5

8 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Hodnota a podpora zdraví Osobnostní a sociální rozvoj 8. ročník Změny v životě člověka a jejich reflexe Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Hodnota a podpora zdraví Osobnostní a sociální rozvoj 9. ročník Změny v životě člověka a jejich reflexe Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Hodnota a podpora zdraví Osobnostní a sociální rozvoj Tělesná výchova 1. ročník Činnost ovlivňující zdraví Činnosti podporující pohybové učení 2. ročník Činnost ovlivňující zdraví Činnosti podporující pohybové učení 3. ročník Činnost ovlivňující zdraví Činnosti podporující pohybové učení 4. ročník Činnost ovlivňující zdraví Činnosti podporující pohybové učení 5. ročník Činnost ovlivňující zdraví Činnosti podporující pohybové učení 6. ročník Činnost ovlivňující zdraví Činnosti podporující pohybové učení 7. ročník Činnost ovlivňující zdraví Činnosti podporující pohybové učení 8. ročník Činnost ovlivňující zdraví Činnosti podporující pohybové učení 9. ročník Činnost ovlivňující zdraví Činnosti podporující pohybové učení Člověk a svět práce 5. ročník Práce s drobným materiálem 6. ročník Práce s technickými materiály Příprava pokrmů Desing a konstruování Provoz a údržba domácnosti 7. ročník Práce s technickými materiály Design a konstruování Příprava pokrmů Provoz a údržba domácnosti 8. ročník Příprava pokrmů Svět práce Práce s technickými materiály 9. ročník Příprava pokrmů Provoz a údržba domácnosti Dramatická výchova 1. ročník Sociální styk Nonverbální komunikace Sociální interakce Dramatická tvorba 2. ročník Sociální styk Nonverbální komunikace Sociální interakce Dramatická tvorba 3. ročník Sociální styk Nonverbální komunikace Sociální interakce Dramatická tvorba 4. ročník Sociální styk Nonverbální komunikace Sociální interakce Dramatická tvorba Volitelný předmět 6. ročník Tvorba školního časopisu Finanční a ekonomická gramotnost 7. ročník Tvorba školního časopisu Finanční a ekonomická gramotnost 8. ročník Tvorba školního časopisu Finanční a ekonomická gramotnost 9. ročník Tvorba školního časopisu Finanční a ekonomická gramotnost Pokryto předmětem Matematika Člověk a jeho svět Pokrytí v projektu ZOO Za vzděláním po Evropě Sebepoznání a sebepojetí Integrace do výuky Informační a komunikační technologie 8. ročník Zpracování a využití informací 9. ročník Vyhledávání informací a komunikace Zpracování a využití informací Člověk a jeho svět 1. ročník Lidé kolem nás Člověk a jeho zdraví 2. ročník Lidé kolem nás Člověk a jeho zdraví 3. ročník Lidé kolem nás Člověk a jeho zdraví 4. ročník Člověk a jeho zdraví 5. ročník Člověk a jeho zdraví Dějepis 7. ročník Husitské revoluční hnutí 8. ročník Český stát a velmoci v století Revoluce 1848/ ročník 2. světová válka Občanská výchova 6. ročník Člověk ve společnosti Člověk jako jedinec Stát a právo 7. ročník Člověk jako jedinec Stát a právo 8. ročník Člověk ve společnosti Člověk jako jedinec Stát a právo 9. ročník Člověk ve společnosti Člověk jako jedinec Stát a hospodářství Přírodopis 8. ročník Zdraví a nemoce Genetika 6

9 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 9. ročník Neživá příroda Zeměpis Geologické děje 6. ročník Terénní geografická výuka, praxe a aplikace 7. ročník Terénní geografická výuka, praxe a aplikace 8. ročník Terénní geografická výuka, praxe a aplikace 9. ročník Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Výtvarná výchova 1. ročník Příroda a já Fantazie 2. ročník Příroda a já Fantazie Svět umění 3. ročník Příroda a já Fantazie Svět umění 4. ročník Svět kolem nás Příroda a já Fantazie Svět umění 5. ročník Svět kolem nás Fantazie Svět umění 6. ročník Dítě a jeho smysly Dítě a jeho svět 7. ročník Dítě a jeho smysly Dítě a jeho svět 8. ročník Dítě a jeho smysly Dítě a jeho svět 9. ročník Dítě a jeho svět Český jazyk a literatura 1. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova 2. ročník Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova 3. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova 4. ročník Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova 5. ročník Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova 6. ročník Komunikační a slohová výchova 7. ročník Komunikační a slohový výcvik 8. ročník Komunikační a slohový výcvik 9. ročník Komunikační a slohový výcvik Cizí jazyk 7. ročník Tématické okruhy: film, město, oslavy, měsíce v roce, volný čas, cestování, reálie 8. ročník Tématické okruhy: jednoduchá sdělení, rodina, dům a byt, datum a čas, jídlo a pití, Česká republika, Praha, škola, počasí a cestování 9. ročník Tématické okruhy: cestování, volný čas, bezpečnost na silnici, první pomoc, životní prostředí, reálie Výchova ke zdraví 7. ročník Vztahy mezi lidmi a formy soužití Změny v životě člověka a jejich reflexe Osobnostní a sociální rozvoj 8. ročník Vztahy mezi lidmi a formy soužití Změny v životě člověka a jejich reflexe Osobnostní a sociální rozvoj 9. ročník Vztahy mezi lidmi a formy soužití Změny v životě člověka a jejich reflexe Osobnostní a sociální rozvoj Tělesná výchova 1. ročník Činnost ovlivňující zdraví 2. ročník Činnost ovlivňující zdraví 3. ročník Činnost ovlivňující zdraví 4. ročník Činnost ovlivňující zdraví 5. ročník Činnost ovlivňující zdraví 6. ročník Činnost ovlivňující zdraví 7. ročník Činnost ovlivňující zdraví 8. ročník Činnost ovlivňující zdraví 9. ročník Činnost ovlivňující zdraví Člověk a svět práce 5. ročník Práce s drobným materiálem 6. ročník Provoz a údržba domácnosti 7. ročník Příprava pokrmů 8. ročník Svět práce 9. ročník Volba povolání Dramatická výchova 1. ročník Sociální styk Nonverbální komunikace Sociální interakce Dramatická tvorba 2. ročník Sociální styk Nonverbální komunikace Sociální interakce Dramatická tvorba 3. ročník Sociální styk Nonverbální komunikace Sociální interakce Dramatická tvorba 4. ročník Sociální styk Nonverbální komunikace Sociální interakce Dramatická tvorba Volitelný předmět 6. ročník Dramatická výchova Finanční a ekonomická gramotnost 7. ročník Finanční a ekonomická gramotnost Dramatická výchova 8. ročník Dramatická výchova Finanční a ekonomická gramotnost 9. ročník Dramatická výchova Finanční a ekonomická gramotnost Pokrytí v projektu Nové technologie ve výuce Za vzděláním po Evropě 7

10 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Seberegulace a sebeorganizace Integrace do výuky Matematika 8. ročník Číslo a početní operace Člověk a jeho svět 2. ročník Lidé kolem nás Člověk a jeho zdraví 3. ročník Lidé kolem nás Člověk a jeho zdraví 4. ročník Člověk a jeho zdraví 5. ročník Člověk a jeho zdraví Dějepis 8. ročník Revoluce 1848/1849 Občanská výchova 6. ročník Člověk ve společnosti Člověk jako jedinec Stát a právo 7. ročník Člověk jako jedinec Stát a právo 8. ročník Stát a hospodářství Člověk ve společnosti Člověk jako jedinec Stát a právo 9. ročník Člověk ve společnosti Člověk jako jedinec Stát a hospodářství Zeměpis 6. ročník Terénní geografická výuka, praxe a aplikace 7. ročník Terénní geografická výuka, praxe a aplikace 8. ročník Terénní geografická výuka, praxe a aplikace 9. ročník Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Výtvarná výchova 2. ročník Svět umění 3. ročník Svět umění 4. ročník Svět kolem nás Svět umění 5. ročník Svět kolem nás Svět umění 6. ročník Dítě a jeho smysly 8. ročník Dítě a jeho smysly Hudební výchova 6. ročník Poslechové činnosti 7. ročník Poslechové činnosti 8. ročník Poslechové činnosti 9. ročník Poslechové činnosti Český jazyk a literatura 1. ročník Literární výchova 2. ročník Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova 3. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova 4. ročník Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova 5. ročník Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova 6. ročník Komunikační a slohová výchova 8. ročník Komunikační a slohový výcvik 9. ročník Komunikační a slohový výcvik Cizí jazyk 7. ročník Tématické okruhy: film, město, oslavy, měsíce v roce, volný čas, cestování, reálie 8. ročník Tématické okruhy: jednoduchá sdělení, rodina, dům a byt, datum a čas, jídlo a pití, Česká republika, Praha, škola, počasí a cestování 9. ročník Tématické okruhy: cestování, volný čas, bezpečnost na silnici, první pomoc, životní prostředí, reálie Výchova ke zdraví 7. ročník Změny v životě člověka a jejich reflexe Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Hodnota a podpora zdraví Osobnostní a sociální rozvoj 8. ročník Změny v životě člověka a jejich reflexe Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Hodnota a podpora zdraví Osobnostní a sociální rozvoj 9. ročník Změny v životě člověka a jejich reflexe Tělesná výchova Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Hodnota a podpora zdraví Osobnostní a sociální rozvoj 1. ročník Činnost ovlivňující zdraví 2. ročník Činnost ovlivňující zdraví 3. ročník Činnost ovlivňující zdraví 4. ročník Činnost ovlivňující zdraví 5. ročník Činnost ovlivňující zdraví 6. ročník Činnost ovlivňující zdraví 7. ročník Činnost ovlivňující zdraví 8. ročník Činnost ovlivňující zdraví 9. ročník Činnost ovlivňující zdraví Člověk a svět práce 2. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Pěstitelské práce Příprava pokrmů 3. ročník Příprava pokrmů Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Pěstitelské práce 4. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Pěstitelské práce Příprava pokrmů 5. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Pěstitelské práce Příprava pokrmů 6. ročník Provoz a údržba domácnosti 9. ročník Volba povolání Dramatická výchova 1. ročník Sociální styk Nonverbální komunikace Sociální interakce 8

11 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Dramatická tvorba 2. ročník Sociální styk Nonverbální komunikace Sociální interakce Dramatická tvorba 3. ročník Sociální styk Nonverbální komunikace Sociální interakce Dramatická tvorba 4. ročník Sociální styk Volitelný předmět Nonverbální komunikace Sociální interakce Dramatická tvorba 6. ročník Finanční a ekonomická gramotnost 7. ročník Finanční a ekonomická gramotnost 8. ročník Finanční a ekonomická gramotnost 9. ročník Finanční a ekonomická gramotnost Psychohygiena Integrace do výuky Člověk a jeho svět 2. ročník Člověk a jeho zdraví 3. ročník Člověk a jeho zdraví 4. ročník Člověk a jeho zdraví 5. ročník Člověk a jeho zdraví Občanská výchova 6. ročník Člověk ve společnosti Člověk jako jedinec 7. ročník Člověk jako jedinec Stát a právo 8. ročník Člověk ve společnosti Člověk jako jedinec 9. ročník Člověk jako jedinec Přírodopis Stát a hospodářství 8. ročník Zdraví a nemoce Genetika 9. ročník Praktické poznávání přírody Výtvarná výchova 1. ročník Výtvarné hry 2. ročník Fantazie Svět umění 3. ročník Fantazie Svět umění 4. ročník Fantazie Svět umění 5. ročník Fantazie Hudební výchova 1. ročník Pohybové vyjádření hudby, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance Instrumentální činnosti Poslechové činnosti Vokální činnosti 2. ročník Vokální činnosti Instrumentální činnosti Pohybové vyjádření hudby, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance Poslechové činnosti 3. ročník Vokální činnosti Instrumentální činnosti Pohybové vyjádření hudby, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance Poslechové činnosti 4. ročník Poslechové činnosti Vokální činnosti Instrumentální činnosti Pohybové vyjádření hudby, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance 5. ročník Vokální činnosti Instrumentální činnosti Pohybové vyjádření hudby, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance Poslechové činnosti 6. ročník Vokální činnosti Instrumentální činnosti Hudebně pohybové činnosti Poslechové činnosti 7. ročník Vokální činnosti Instrumentální činnosti Hudebně pohybové činnosti Poslechové činnosti 8. ročník Hudebně pohybové činnosti Vokální činnosti Instrumentální činnosti Poslechové činnosti 9. ročník Vokální činnosti Český jazyk a literatura Instrumentální činnosti Hudebně pohybové činnoti Poslechové činnosti 1. ročník Jazyková výchova Literární výchova Komunikační a slohová výchova 2. ročník Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova 3. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova 4. ročník Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova 5. ročník Komunikační a slohová výchova Cizí jazyk Jazyková výchova Literární výchova 6. ročník Tématické okruhy: volný čas, roční období, rozvrh hodin, určování času, oblékání, cestování, povolání, reálie 7. ročník Tématické okruhy: film, město, oslavy, měsíce v roce, volný čas, cestování, reálie 8. ročník Tématické okruhy: jednoduchá sdělení, rodina, dům a byt, datum a čas, jídlo a pití, Česká republika, Praha, škola, počasí a cestování 9. ročník Tématické okruhy: cestování, volný čas, bezpečnost na silnici, první pomoc, životní prostředí, reálie Výchova ke zdraví 7. ročník Zdravý způsob života a péče o zdraví Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Hodnota a podpora zdraví 9

12 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální rozvoj 8. ročník Zdravý způsob života a péče o zdraví Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Hodnota a podpora zdraví Osobnostní a sociální rozvoj 9. ročník Zdravý způsob života a péče o zdraví Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Hodnota a podpora zdraví Osobnostní a sociální rozvoj Tělesná výchova 1. ročník Činnost ovlivňující zdraví 2. ročník Činnost ovlivňující zdraví 3. ročník Činnost ovlivňující zdraví 4. ročník Činnost ovlivňující zdraví 5. ročník Činnost ovlivňující zdraví 6. ročník Činnost ovlivňující zdraví 7. ročník Činnost ovlivňující zdraví 8. ročník Činnost ovlivňující zdraví 9. ročník Činnost ovlivňující zdraví Člověk a svět práce 5. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Pěstitelské práce Příprava pokrmů 6. ročník Práce s technickými materiály Příprava pokrmů Desing a konstruování Provoz a údržba domácnosti 7. ročník Práce s technickými materiály Příprava pokrmů 8. ročník Příprava pokrmů Svět práce 9. ročník Volba povolání Práce s technickými materiály Dramatická výchova 1. ročník Sociální styk Nonverbální komunikace Sociální interakce Dramatická tvorba 2. ročník Sociální styk Nonverbální komunikace Sociální interakce Dramatická tvorba 3. ročník Sociální styk Nonverbální komunikace Sociální interakce Dramatická tvorba 4. ročník Sociální styk Nonverbální komunikace Sociální interakce Dramatická tvorba Volitelný předmět 6. ročník Finanční a ekonomická gramotnost 7. ročník Finanční a ekonomická gramotnost 8. ročník Finanční a ekonomická gramotnost 9. ročník Finanční a ekonomická gramotnost Kreativita Integrace do výuky Informační a komunikační technologie 8. ročník Zpracování a využití informací 9. ročník Zpracování a využití informací Matematika 2. ročník Nestandardní aplikační úlohy a problémy 3. ročník Nestandardní aplikační úlohy a problémy 4. ročník Nestandardní aplikační úlohy a problémy 5. ročník Geometrie v rovině a prostoru Občanská výchova Nestandardní aplikační úlohy a problémy 6. ročník Člověk ve společnosti Člověk jako jedinec 7. ročník Člověk jako jedinec 8. ročník Člověk jako jedinec 9. ročník Člověk jako jedinec Přírodopis Stát a hospodářství 6. ročník Obratlovci 9. ročník Neživá příroda Výtvarná výchova 1. ročník Svět kolem nás Příroda a já Fantazie Výtvarné hry 2. ročník Příroda a já Fantazie Svět umění 3. ročník Příroda a já Fantazie Svět umění 4. ročník Svět kolem nás Příroda a já Fantazie Dekor a písmo Svět umění 5. ročník Svět kolem nás Fantazie Svět umění Dekor a písmo 6. ročník Dítě a jeho smysly 7. ročník Dítě a jeho smysly Dítě a jeho svět 8. ročník Dítě a jeho smysly Hudební výchova 1. ročník Pohybové vyjádření hudby, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance Instrumentální činnosti Vokální činnosti 2. ročník Vokální činnosti Instrumentální činnosti Pohybové vyjádření hudby, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance Poslechové činnosti 3. ročník Vokální činnosti Instrumentální činnosti Pohybové vyjádření hudby, taneční hry se 10

13 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat zpěvem, jednoduché lidové tance Poslechové činnosti 4. ročník Vokální činnosti Instrumentální činnosti Pohybové vyjádření hudby, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance 5. ročník Vokální činnosti Instrumentální činnosti Pohybové vyjádření hudby, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance 6. ročník Vokální činnosti Instrumentální činnosti Hudebně pohybové činnosti 7. ročník Vokální činnosti Instrumentální činnosti Hudebně pohybové činnosti Hudební teorie 8. ročník Hudebně pohybové činnosti Vokální činnosti Instrumentální činnosti 9. ročník Vokální činnosti Český jazyk a literatura Instrumentální činnosti Hudebně pohybové činnoti 1. ročník Literární výchova 2. ročník Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova 3. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova 4. ročník Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova 5. ročník Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova 6. ročník Komunikační a slohová výchova 7. ročník Komunikační a slohový výcvik Literární výchova 8. ročník Komunikační a slohový výcvik Literární výchova 9. ročník Komunikační a slohový výcvik Cizí jazyk Literární výchova 5. ročník Tématické okruhy: lidské tělo, domácí zvířata, sporty, hudební nástroje, jídlo a pití, reálie 6. ročník Tématické okruhy: volný čas, roční období, rozvrh hodin, určování času, oblékání, cestování, povolání, reálie 7. ročník Tématické okruhy: film, město, oslavy, měsíce v roce, volný čas, cestování, reálie 8. ročník Tématické okruhy: jednoduchá sdělení, rodina, dům a byt, datum a čas, jídlo a pití, Česká republika, Praha, škola, počasí a cestování 9. ročník Tématické okruhy: cestování, volný čas, bezpečnost na silnici, první pomoc, životní prostředí, reálie Výchova ke zdraví 7. ročník Hodnota a podpora zdraví Osobnostní a sociální rozvoj 8. ročník Hodnota a podpora zdraví Osobnostní a sociální rozvoj 9. ročník Hodnota a podpora zdraví Tělesná výchova Osobnostní a sociální rozvoj 1. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 2. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 3. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 4. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 5. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 6. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 7. ročník Činnost ovlivňující úroveň pohybových dovedností 8. ročník Činnost ovlivňující úroveň pohybových dovedností 9. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Člověk a svět práce 1. ročník Konstrukční činnosti Práce s drobným materiálem 2. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Příprava pokrmů 3. ročník Příprava pokrmů Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Pěstitelské práce 4. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Pěstitelské práce Příprava pokrmů 5. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Pěstitelské práce Příprava pokrmů 6. ročník Práce s technickými materiály Příprava pokrmů Desing a konstruování Provoz a údržba domácnosti 7. ročník Práce s technickými materiály Design a konstruování Příprava pokrmů Provoz a údržba domácnosti 8. ročník Příprava pokrmů Svět práce Práce s technickými materiály 9. ročník Příprava pokrmů Dramatická výchova Provoz a údržba domácnosti 1. ročník Nonverbální komunikace Dramatická tvorba 2. ročník Nonverbální komunikace Dramatická tvorba 3. ročník Nonverbální komunikace Dramatická tvorba 4. ročník Nonverbální komunikace Volitelný předmět Dramatická tvorba 6. ročník Dramatická výchova Výtvarný seminář Tvorba školního časopisu 11

14 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Finanční a ekonomická gramotnost 7. ročník Tvorba školního časopisu Finanční a ekonomická gramotnost Dramatická výchova Výtvarný seminář 8. ročník Dramatická výchova Výtvarný seminář Tvorba školního časopisu Finanční a ekonomická gramotnost 9. ročník Dramatická výchova Pokrytí v projektu Výtvarný seminář Nové technologie ve výuce Za vzděláním po Evropě Poznávání lidí Integrace do výuky Tvorba školního časopisu Finanční a ekonomická gramotnost Informační a komunikační technologie 3. ročník Vyhledávání informací a komunikace 4. ročník Vyhledávání informací a komunikace 5. ročník Vyhledávání informací a komunikace 6. ročník Vyhledávání informací a komunikace 8. ročník Vyhledávání informací a komunikace 9. ročník Vyhledávání informací a komunikace Člověk a jeho svět 1. ročník Lidé kolem nás 2. ročník Lidé kolem nás 3. ročník Lidé kolem nás Lidé a čas 4. ročník Lidé kolem nás Lidé a čas 5. ročník Lidé kolem nás Dějepis Lidé a čas Člověk a jeho zdraví 7. ročník Počátek dějin českých zemí Proměna středověké krajiny Struktura středověké společnosti Husitské revoluční hnutí Raný novověk 8. ročník Český stát a velmoci v století Velká francouzská revoluce a napoleonské období Revoluce 1848/ ročník Evropa a svět po roce 1945 Občanská výchova 6. ročník Člověk ve společnosti Člověk jako jedinec Stát a právo 7. ročník Člověk ve společnosti Člověk jako jedinec Stát a právo 8. ročník Člověk ve společnosti Člověk jako jedinec 9. ročník Člověk ve společnosti Zeměpis Člověk jako jedinec Stát a hospodářství 6. ročník Regiony světa Společenské a hospodářské prostředí 7. ročník Společenské a hospodářské prostředí Výtvarná výchova 1. ročník Svět kolem nás 2. ročník Svět kolem nás Svět umění 3. ročník Svět kolem nás Svět umění 4. ročník Svět kolem nás Svět umění 5. ročník Svět kolem nás Svět umění 7. ročník Dítě a jeho svět Hudební výchova 2. ročník Poslechové činnosti 3. ročník Pohybové vyjádření hudby, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance Poslechové činnosti 6. ročník Hudebně pohybové činnosti 7. ročník Hudebně pohybové činnosti 8. ročník Hudebně pohybové činnosti 9. ročník Hudebně pohybové činnoti Český jazyk a literatura 1. ročník Jazyková výchova Literární výchova Komunikační a slohová výchova 2. ročník Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova 3. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova 4. ročník Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova 5. ročník Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova 6. ročník Literární výchova 7. ročník Komunikační a slohový výcvik Literární výchova 8. ročník Literární výchova 9. ročník Komunikační a slohový výcvik Cizí jazyk Literární výchova 3. ročník Audioorální kurz Tématické okruhy: pozdravy, barvy, abeceda, čísla 5. ročník Tématické okruhy: lidské tělo, domácí zvířata, sporty, hudební nástroje, jídlo a pití, reálie 6. ročník Tématické okruhy: volný čas, roční období, rozvrh hodin, určování času, oblékání, cestování, povolání, reálie 7. ročník Tématické okruhy: film, město, oslavy, měsíce v roce, volný čas, cestování, reálie 8. ročník Tématické okruhy: jednoduchá sdělení, rodina, dům a byt, datum a čas, jídlo a pití, Česká republika, Praha, škola, počasí a cestování 12

15 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 9. ročník Tématické okruhy: cestování, volný čas, bezpečnost na silnici, první pomoc, životní prostředí, reálie Výchova ke zdraví 7. ročník Vztahy mezi lidmi a formy soužití Osobnostní a sociální rozvoj 8. ročník Vztahy mezi lidmi a formy soužití Osobnostní a sociální rozvoj 9. ročník Vztahy mezi lidmi a formy soužití Tělesná výchova Osobnostní a sociální rozvoj 1. ročník Činnost ovlivňující zdraví Činnosti podporující pohybové učení 2. ročník Činnost ovlivňující zdraví Činnosti podporující pohybové učení 3. ročník Činnost ovlivňující zdraví Činnosti podporující pohybové učení 4. ročník Činnost ovlivňující zdraví Činnosti podporující pohybové učení 5. ročník Činnost ovlivňující zdraví Činnosti podporující pohybové učení 6. ročník Činnost ovlivňující zdraví Činnosti podporující pohybové učení 7. ročník Činnost ovlivňující zdraví Činnosti podporující pohybové učení 8. ročník Činnost ovlivňující zdraví Činnosti podporující pohybové učení 9. ročník Činnost ovlivňující zdraví Člověk a svět práce Činnosti podporující pohybové učení 5. ročník Práce s drobným materiálem 6. ročník Příprava pokrmů Provoz a údržba domácnosti 7. ročník Provoz a údržba domácnosti 8. ročník Svět práce 9. ročník Příprava pokrmů Dramatická výchova 1. ročník Sociální styk Práce s technickými materiály Nonverbální komunikace Sociální interakce Dramatická tvorba 2. ročník Sociální styk Nonverbální komunikace Sociální interakce Dramatická tvorba 3. ročník Sociální styk Nonverbální komunikace Sociální interakce Dramatická tvorba 4. ročník Sociální styk Volitelný předmět Nonverbální komunikace Sociální interakce Dramatická tvorba 6. ročník Finanční a ekonomická gramotnost 7. ročník Finanční a ekonomická gramotnost 8. ročník Finanční a ekonomická gramotnost 9. ročník Finanční a ekonomická gramotnost Pokryto předmětem Pokrytí v projektu Za vzděláním po Evropě Mezilidské vztahy Integrace do výuky Informační a komunikační technologie 3. ročník Základy práce s počítačem 5. ročník Základy práce s počítačem Zpracování a využití informací 7. ročník Vyhledávání informací a komunikace 8. ročník Vyhledávání informací a komunikace 9. ročník Vyhledávání informací a komunikace Člověk a jeho svět 1. ročník Lidé kolem nás 2. ročník Lidé kolem nás 3. ročník Lidé kolem nás 4. ročník Lidé kolem nás Lidé a čas 5. ročník Lidé kolem nás Dějepis 6. ročník Antické Řecko a Řím 8. ročník Český stát a velmoci v století Velká francouzská revoluce a napoleonské období Národní hnutí velkých a malých národů Revoluce 1848/1849 Imperiální doba 9. ročník 1. světová válka Občanská výchova Mezi dvěma válkami 2. světová válka Evropa a svět po roce ročník Člověk ve společnosti Člověk jako jedinec Stát a právo 7. ročník Člověk ve společnosti Člověk jako jedinec Stát a hospodářství Stát a právo Mezinárodní vztahy 8. ročník Člověk ve společnosti Člověk jako jedinec Stát a právo Mezinárodní vztahy 9. ročník Člověk ve společnosti Přírodopis Člověk jako jedinec Stát a hospodářství Stát a právo Mezinárodní vztahy 8. ročník Zdraví a nemoce Zeměpis 6. ročník Regiony světa Společenské a hospodářské prostředí Terénní geografická výuka, praxe a aplikace 7. ročník Společenské a hospodářské prostředí Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Český jazyk a komunikační výchova 13

16 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Výtvarná výchova 1. ročník Svět kolem nás 2. ročník Svět kolem nás 3. ročník Svět kolem nás 4. ročník Svět kolem nás 5. ročník Svět kolem nás Svět umění 6. ročník Dítě a svět umění 7. ročník Dítě a svět umění 8. ročník Dítě a svět umění 9. ročník Dítě a svět umění Hudební výchova 2. ročník Pohybové vyjádření hudby, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance 6. ročník Instrumentální činnosti Hudebně pohybové činnosti 7. ročník Instrumentální činnosti Hudebně pohybové činnosti 8. ročník Hudebně pohybové činnosti Instrumentální činnosti 9. ročník Instrumentální činnosti Český jazyk a literatura Hudebně pohybové činnoti 1. ročník Jazyková výchova Literární výchova Komunikační a slohová výchova 2. ročník Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova 3. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova 4. ročník Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova 5. ročník Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova 6. ročník Literární výchova 7. ročník Komunikační a slohový výcvik Literární výchova 8. ročník Literární výchova 9. ročník Literární výchova Cizí jazyk 5. ročník Tématické okruhy: lidské tělo, domácí zvířata, sporty, hudební nástroje, jídlo a pití, reálie 6. ročník Tématické okruhy: volný čas, roční období, rozvrh hodin, určování času, oblékání, cestování, povolání, reálie 8. ročník Tématické okruhy: jednoduchá sdělení, rodina, dům a byt, datum a čas, jídlo a pití, Česká republika, Praha, škola, počasí a cestování 9. ročník Tématické okruhy: cestování, volný čas, bezpečnost na silnici, první pomoc, životní prostředí, reálie Výchova ke zdraví 7. ročník Vztahy mezi lidmi a formy soužití Změny v životě člověka a jejich reflexe Hodnota a podpora zdraví Osobnostní a sociální rozvoj 8. ročník Vztahy mezi lidmi a formy soužití Změny v životě člověka a jejich reflexe Hodnota a podpora zdraví Osobnostní a sociální rozvoj 9. ročník Vztahy mezi lidmi a formy soužití Změny v životě člověka a jejich reflexe Hodnota a podpora zdraví Osobnostní a sociální rozvoj Tělesná výchova 6. ročník Činnost ovlivňující zdraví 7. ročník Činnost ovlivňující zdraví 8. ročník Činnost ovlivňující zdraví 9. ročník Činnost ovlivňující zdraví Člověk a svět práce 1. ročník Konstrukční činnosti Příprava pokrmů 2. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Pěstitelské práce Příprava pokrmů 3. ročník Příprava pokrmů Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Pěstitelské práce 4. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Pěstitelské práce Příprava pokrmů 5. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Pěstitelské práce Příprava pokrmů 6. ročník Příprava pokrmů Provoz a údržba domácnosti 7. ročník Příprava pokrmů Provoz a údržba domácnosti 8. ročník Příprava pokrmů Svět práce 9. ročník Příprava pokrmů Volba povolání Práce s technickými materiály Provoz a údržba domácnosti Dramatická výchova 1. ročník Sociální styk Nonverbální komunikace Sociální interakce Dramatická tvorba 2. ročník Sociální styk Nonverbální komunikace Sociální interakce Dramatická tvorba 3. ročník Sociální styk Nonverbální komunikace Sociální interakce Dramatická tvorba 4. ročník Sociální styk Nonverbální komunikace Sociální interakce Dramatická tvorba Volitelný předmět 6. ročník Výtvarný seminář Finanční a ekonomická gramotnost 14

17 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 7. ročník Finanční a ekonomická gramotnost Výtvarný seminář 8. ročník Výtvarný seminář Zeměpisný seminář Finanční a ekonomická gramotnost 9. ročník Výtvarný seminář Zeměpisný seminář Finanční a ekonomická gramotnost Pokryto předmětem Český jazyk a komunikační výchova Pokrytí v projektu Nové technologie ve výuce Za vzděláním po Evropě Komunikace Integrace do výuky Informační a komunikační technologie 3. ročník Vyhledávání informací a komunikace 4. ročník Vyhledávání informací a komunikace 5. ročník Vyhledávání informací a komunikace Základy práce s počítačem Zpracování a využití informací 6. ročník Vyhledávání informací a komunikace 7. ročník Vyhledávání informací a komunikace 8. ročník Vyhledávání informací a komunikace 9. ročník Vyhledávání informací a komunikace Matematika 2. ročník Nestandardní aplikační úlohy a problémy 3. ročník Nestandardní aplikační úlohy a problémy 4. ročník Číslo a početní operace Geometrie v rovině a prostoru Nestandardní aplikační úlohy a problémy 5. ročník Číslo a početní operace 6. ročník Číslo a početní operace 7. ročník Číslo a početní operace 8. ročník Číslo a početní operace 9. ročník Číslo a početní operace Člověk a jeho svět 1. ročník Lidé kolem nás 2. ročník Lidé kolem nás 3. ročník Lidé kolem nás 4. ročník Lidé kolem nás 5. ročník Lidé kolem nás Dějepis 9. ročník 2. světová válka Občanská výchova 6. ročník Člověk ve společnosti Člověk jako jedinec Stát a hospodářství Stát a právo 7. ročník Člověk ve společnosti Člověk jako jedinec Stát a právo Mezinárodní vztahy 8. ročník Člověk ve společnosti Člověk jako jedinec Stát a právo Mezinárodní vztahy 9. ročník Člověk ve společnosti Fyzika Člověk jako jedinec Stát a hospodářství Stát a právo Mezinárodní vztahy 6. ročník Elektrické obvody Měřění fyzikálních veličin Látky a tělesa 7. ročník Pohyb těles a síly Měření fyzikálních veličin 8. ročník Mechanické vlastnosti tekutin Zeměpis Energie Síly Vesmír 6. ročník Společenské a hospodářské prostředí Životní prostředí Terénní geografická výuka, praxe a aplikace 8. ročník Přírodní obraz Země Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie Životní prostředí 9. ročník Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie Společenské a hospodářské prostředí Výtvarná výchova Životní prostředí 1. ročník Svět kolem nás 2. ročník Svět kolem nás Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Svět umění 3. ročník Svět kolem nás Svět umění 4. ročník Svět kolem nás Dekor a písmo Svět umění 5. ročník Svět kolem nás Svět umění Dekor a písmo 6. ročník Dítě a jeho svět Dítě a svět umění 7. ročník Dítě a svět umění 8. ročník Dítě a svět umění 9. ročník Dítě a svět umění Hudební výchova 1. ročník Pohybové vyjádření hudby, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance Instrumentální činnosti Vokální činnosti 2. ročník Vokální činnosti Instrumentální činnosti Pohybové vyjádření hudby, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance Poslechové činnosti 3. ročník Vokální činnosti Instrumentální činnosti Pohybové vyjádření hudby, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance 15

18 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Poslechové činnosti 4. ročník Poslechové činnosti Vokální činnosti Instrumentální činnosti Pohybové vyjádření hudby, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance 5. ročník Vokální činnosti Instrumentální činnosti Pohybové vyjádření hudby, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance Poslechové činnosti 6. ročník Instrumentální činnosti Hudebně pohybové činnosti 7. ročník Instrumentální činnosti Hudebně pohybové činnosti Hudební teorie 8. ročník Hudebně pohybové činnosti Instrumentální činnosti 9. ročník Instrumentální činnosti Český jazyk a literatura Hudebně pohybové činnoti 1. ročník Jazyková výchova Literární výchova Komunikační a slohová výchova 2. ročník Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova 3. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova 4. ročník Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova 5. ročník Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova 6. ročník Komunikační a slohová výchova 7. ročník Komunikační a slohový výcvik Jazyková výchova Literární výchova 8. ročník Komunikační a slohový výcvik Jazyková výchova Literární výchova 9. ročník Komunikační a slohový výcvik Cizí jazyk Jazyková výchova Literární výchova 3. ročník Audioorální kurz Tématické okruhy: pozdravy, barvy, abeceda, čísla 4. ročník Tématické okruhy: třída, rodina, dům, město, hračky, svátky, reálie 5. ročník Tématické okruhy: lidské tělo, domácí zvířata, sporty, hudební nástroje, jídlo a pití, reálie 6. ročník Tématické okruhy: volný čas, roční období, rozvrh hodin, určování času, oblékání, cestování, povolání, reálie 7. ročník Tématické okruhy: film, město, oslavy, měsíce v roce, volný čas, cestování, reálie 8. ročník Tématické okruhy: jednoduchá sdělení, rodina, dům a byt, datum a čas, jídlo a pití, Česká republika, Praha, škola, počasí a cestování 9. ročník Tématické okruhy: cestování, volný čas, bezpečnost na silnici, první pomoc, životní prostředí, reálie Výchova ke zdraví 7. ročník Vztahy mezi lidmi a formy soužití Změny v životě člověka a jejich reflexe Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Hodnota a podpora zdraví Osobnostní a sociální rozvoj 8. ročník Vztahy mezi lidmi a formy soužití Změny v životě člověka a jejich reflexe Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Hodnota a podpora zdraví Osobnostní a sociální rozvoj 9. ročník Vztahy mezi lidmi a formy soužití Změny v životě člověka a jejich reflexe Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Hodnota a podpora zdraví Osobnostní a sociální rozvoj Tělesná výchova 1. ročník Činnost ovlivňující zdraví Činnosti podporující pohybové učení 2. ročník Činnost ovlivňující zdraví Činnosti podporující pohybové učení 3. ročník Činnost ovlivňující zdraví Činnosti podporující pohybové učení 4. ročník Činnost ovlivňující zdraví Činnosti podporující pohybové učení 5. ročník Činnost ovlivňující zdraví Činnosti podporující pohybové učení 6. ročník Činnost ovlivňující zdraví Činnosti podporující pohybové učení 7. ročník Činnost ovlivňující zdraví Činnosti podporující pohybové učení 8. ročník Činnost ovlivňující zdraví Činnosti podporující pohybové učení 9. ročník Činnost ovlivňující zdraví Činnosti podporující pohybové učení Člověk a svět práce 1. ročník Konstrukční činnosti Pěstitelské práce 2. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Pěstitelské práce Příprava pokrmů 3. ročník Příprava pokrmů Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Pěstitelské práce 4. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Pěstitelské práce Příprava pokrmů 5. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Pěstitelské práce Příprava pokrmů 6. ročník Práce s technickými materiály Příprava pokrmů Desing a konstruování Provoz a údržba domácnosti 7. ročník Práce s technickými materiály 16

19 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Design a konstruování Příprava pokrmů Provoz a údržba domácnosti 8. ročník Příprava pokrmů Svět práce Práce s technickými materiály 9. ročník Příprava pokrmů Volba povolání Práce s technickými materiály Provoz a údržba domácnosti Dramatická výchova 1. ročník Sociální styk Verbální komunikace Nonverbální komunikace Sociální interakce Dramatická tvorba 2. ročník Sociální styk Verbální komunikace Nonverbální komunikace Sociální interakce Dramatická tvorba 3. ročník Sociální styk Verbální komunikace Nonverbální komunikace Sociální interakce Dramatická tvorba 4. ročník Sociální styk Verbální komunikace Nonverbální komunikace Sociální interakce Dramatická tvorba Volitelný předmět 6. ročník Dramatická výchova Výtvarný seminář Tvorba školního časopisu Finanční a ekonomická gramotnost 7. ročník Tvorba školního časopisu Finanční a ekonomická gramotnost Dramatická výchova Výtvarný seminář 8. ročník Dramatická výchova Výtvarný seminář Tvorba školního časopisu Finanční a ekonomická gramotnost 9. ročník Dramatická výchova Výtvarný seminář Tvorba školního časopisu Finanční a ekonomická gramotnost Pokryto předmětem Český jazyk a komunikační výchova Pokrytí v projektu Za vzděláním po Evropě Kooperace a kompetice Integrace do výuky Informační a komunikační technologie 8. ročník Vyhledávání informací a komunikace Matematika 4. ročník Nestandardní aplikační úlohy a problémy 5. ročník Závislosti, vztahy a práce s daty Nestandardní aplikační úlohy a problémy 8. ročník Číslo a početní operace Člověk a jeho svět 1. ročník Lidé kolem nás 2. ročník Lidé kolem nás 3. ročník Lidé kolem nás 4. ročník Lidé kolem nás 5. ročník Lidé kolem nás Dějepis 8. ročník Národní hnutí velkých a malých národů Občanská výchova Revoluce 1848/ ročník Člověk ve společnosti Člověk jako jedinec Stát a právo 7. ročník Stát a právo 8. ročník Člověk ve společnosti Člověk jako jedinec 9. ročník Člověk jako jedinec Přírodopis Stát a hospodářství Mezinárodní vztahy 6. ročník Vyšší rostliny 8. ročník Praktické poznávání Výtvarná výchova 2. ročník Svět kolem nás 3. ročník Svět kolem nás 4. ročník Svět kolem nás 5. ročník Svět kolem nás Český jazyk a literatura 1. ročník Jazyková výchova Literární výchova 2. ročník Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova 3. ročník Literární výchova Komunikační a slohová výchova 4. ročník Komunikační a slohová výchova Literární výchova 5. ročník Komunikační a slohová výchova Cizí jazyk Literární výchova 3. ročník Tématické okruhy: pozdravy, barvy, abeceda, čísla 4. ročník Tématické okruhy: třída, rodina, dům, město, hračky, svátky, reálie 5. ročník Tématické okruhy: lidské tělo, domácí zvířata, sporty, hudební nástroje, jídlo a pití, reálie 6. ročník Tématické okruhy: volný čas, roční období, rozvrh hodin, určování času, oblékání, cestování, povolání, reálie 7. ročník Tématické okruhy: film, město, oslavy, měsíce v 17

20 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat 7. ročník roce, volný čas, cestování, reálie 8. ročník Tématické okruhy: jednoduchá sdělení, rodina, dům a byt, datum a čas, jídlo a pití, Česká republika, Praha, škola, počasí a cestování 9. ročník Tématické okruhy: cestování, volný čas, bezpečnost na silnici, první pomoc, životní prostředí, reálie Výchova ke zdraví 7. ročník Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Hodnota a podpora zdraví Osobnostní a sociální rozvoj 8. ročník Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Hodnota a podpora zdraví Osobnostní a sociální rozvoj 9. ročník Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Tělesná výchova Hodnota a podpora zdraví Osobnostní a sociální rozvoj 1. ročník Činnosti podporující pohybové učení 2. ročník Činnosti podporující pohybové učení 3. ročník Činnosti podporující pohybové učení 4. ročník Činnosti podporující pohybové učení 5. ročník Činnosti podporující pohybové učení 6. ročník Činnosti podporující pohybové učení 7. ročník Činnosti podporující pohybové učení 8. ročník Činnosti podporující pohybové učení 9. ročník Činnosti podporující pohybové učení Člověk a svět práce 1. ročník Konstrukční činnosti Pěstitelské práce 2. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Pěstitelské práce Příprava pokrmů 3. ročník Příprava pokrmů Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Pěstitelské práce 4. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Pěstitelské práce Příprava pokrmů 5. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Pěstitelské práce Příprava pokrmů 7. ročník Design a konstruování Dramatická výchova 1. ročník Sociální interakce Dramatická tvorba 2. ročník Sociální interakce Dramatická tvorba 3. ročník Sociální interakce Dramatická tvorba 4. ročník Sociální interakce Volitelný předmět Dramatická tvorba 6. ročník Tvorba školního časopisu Finanční a ekonomická gramotnost 7. ročník Tvorba školního časopisu Finanční a ekonomická gramotnost 8. ročník Tvorba školního časopisu Finanční a ekonomická gramotnost 9. ročník Tvorba školního časopisu Finanční a ekonomická gramotnost Pokrytí v projektu Nové technologie ve výuce Za vzděláním po Evropě Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Integrace do výuky Informační a komunikační technologie 7. ročník Základy práce s počítačem 9. ročník Zpracování a využití informací Matematika 1. ročník Číslo a početní operace Geometrie v rovině a prostoru 2. ročník Geometrie v rovině a prostoru Nestandardní aplikační úlohy a problémy Číslo a početní operace Závislosti, vztahy a práce s daty 3. ročník Číslo a početní operace Závislosti, vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a prostoru Nestandardní aplikační úlohy a problémy 4. ročník Číslo a početní operace Závislosti, vztahy, a práce s daty Geometrie v rovině a prostoru Nestandardní aplikační úlohy a problémy 5. ročník Číslo a početní operace Závislosti, vztahy a práce s daty Geometrie v rovině a prostoru Nestandardní aplikační úlohy a problémy 6. ročník Číslo a početní operace Geometrie v rovině a prostoru Nestandartní aplikační úlohy a problémy 7. ročník Číslo a početní operace Geometrie v rovině a prostoru Nestandartní aplikační úlohy a problémy 8. ročník Číslo a početní operace Geometrie v rovině a prostoru Nestandartní aplikační úlohy a problémy 9. ročník Číslo a početní operace Geometrie v rovině a prostoru Nestandartní aplikační úlohy a problémy Člověk a jeho svět 2. ročník Lidé kolem nás 3. ročník Lidé kolem nás 4. ročník Lidé kolem nás 5. ročník Lidé kolem nás Člověk a jeho zdraví Dějepis 7. ročník Proměna středověké krajiny Husitské revoluční hnutí Raný novověk 8. ročník Český stát a velmoci v století 18

Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. LEDASCO šité na míru. Soukromá základní a mateřská škola Adélka, o.p.s.

Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. LEDASCO šité na míru. Soukromá základní a mateřská škola Adélka, o.p.s. Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání LEDASCO šité na míru Soukromá základní a mateřská škola Adélka, o.p.s. 1 ÚPRAVA ŠVP ZV PODLE RVP PLATNÁ OD 01.09.2016 V souvislosti s Opatřením

Více

školní vzdělávací program STEP RVP ZV Základní vzdělávání Škola společné tvořivé efektivní práce Kompletní ŠVP Základní škola Mohelno, okres Třebíč

školní vzdělávací program STEP RVP ZV Základní vzdělávání Škola společné tvořivé efektivní práce Kompletní ŠVP Základní škola Mohelno, okres Třebíč školní vzdělávací program STEP Škola společné tvořivé efektivní práce Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní školy Tábor, Zborovská Kopie RVP ZV Základní vzdělávání

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní školy Tábor, Zborovská Kopie RVP ZV Základní vzdělávání školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní školy Tábor, Zborovská 2696 - Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 školní vzdělávací program Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

4. Začlenění průřezových témat

4. Začlenění průřezových témat 4. Začlenění průřezových témat Osobnostní výchova 1. stupeň Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 4. ročník přírodověda Dopravní výchova Turistika Informační a komunikační technologie Seznámení

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Žamberk, 28. října 581

Kompletní ŠVP. Základní škola Žamberk, 28. října 581 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace 30 + 3 47 Český jazyk a literatura 21 38 Anglický jazyk 9 + 3 9 Konverzace

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1. Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 3 44 Anglický

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Prima škola pro všechny

Prima škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Prima škola pro Prima škola pro všechny Prima škola pro všechny HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program ZŠ Velká Polom 1.9.2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3)

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (5) Anglický jazyk Matematika (3) Učební plán Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem (z toho z disponibilních) Český jazyk a literatura 8 9 8 8 7 40 (5) Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola uvědomělého učení

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola uvědomělého učení školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola uvědomělého Nestačí vědění, vědění se musí použít. J. W. Goethe Základní škola národního umělce P. Bezruče, Frýdek-Místek,

Více

KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 7. Obsah:

KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 7. Obsah: 7. Obsah: 1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy... 3 2.1. Úplnost a velikost školy... 3 2.2. Vybavení školy... 3 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Charakteristika ŠVP 2 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 4

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Charakteristika ŠVP 2 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 4 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 1 2 Charakteristika ŠVP 2 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 4 2.2 Začlenění průřezových témat 5 2.3 Přípravný

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2011/2012 Školní vzdělávací program 1 Identifikační údaje Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2011/2012

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Celkový 1. stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 20 + 4 20 Matematika 20 + 4 0 Jazyk a jazyková komunikace 44 + 5 44 Anglický

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni základní školy

Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni základní školy Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA HV69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni základní školy Vzdělávání v oboru směřuje k vnímání hudby jako důležité součásti

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/7. Identifikační údaje. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/7. Identifikační údaje. Obsah 1/7 Identifikační údaje I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její historie Úplnost,

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Pňovice, okres Olomouc

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Pňovice, okres Olomouc Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Pňovice, okres Olomouc Verze srpen 2007 z 31. 08. 2007 Platnost od 1.9.2007, č.j. 54-02/ZŠMŠPŇ Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové

Kompletní ŠVP. Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové školní vzdělávací program ŠVP 2016/2017 ZV Základní vzdělávání "Život ve škole, škola pro život" Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2

Více

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp

zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Učební plány školního vzdělávacího programu Naše škola Učební plán 1. stupně 2013-2016 zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp zákl disp Ročník 2 2 3 3 4 4 5 5 ŠVP ŠVP RVP Vzdělávací oblast (obor)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola Liptál

Školní vzdělávací program. Základní škola Liptál Školní vzdělávací program Základní škola Liptál Školní vzdělávací program ZŠ Liptál Škola pro život Verze I. z 31. 08. 0007 Platnost od 1.9. 2007 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 16

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 16 OBSAH strana 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 16 1.1 Předkladatel a zřizovatel... 16 1.2 Seznam pouţitých zkratek v ŠVP... 17 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 18 2.1 Úplnost a velikost školy... 18 2.2 Umístění školy...

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze Platnost

Více

Prima škola pro všechny

Prima škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Prima škola pro Prima škola pro všechny Prima škola pro všechny HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah

Více

Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace ŠVP ZV zpracovaný podle RVP ZV 2016 Škola pro Evropu

Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace ŠVP ZV zpracovaný podle RVP ZV 2016 Škola pro Evropu list 1 / 5 OBSAH 1. Identifikační údaje 1.1. Název ŠVP 1.1.1. Motivační název ŠVP 1.2. Údaje o škole 1.2.1. Název školy 1.2.2. Adresa školy 1.2.3. Ředitel 1.2.4. Kontakty 1.2.5. Další údaje 1.3. Zřizovatel

Více

3. Učební plán (od počínaje primou a kvintou)

3. Učební plán (od počínaje primou a kvintou) 3. Učební plán (od 1.9.2018 počínaje primou a kvintou) 3.1. Celkový nižší stupeň Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP Matematika a její aplikace 18 + 4 15 Matematika 18 + 4 0 Informační a komunikační technologie

Více

Základní škola T.G. Masaryka Rokycany, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP

Základní škola T.G. Masaryka Rokycany, příspěvková organizace. Kompletní ŠVP Kompletní ŠVP vzdělávání - 1.9.2017 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 7 2.2 Začlenění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus)

Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dne: 24.8.2015 Platnost od 1.9.2015 Vydává: Mgr. Petr Urbánek ředitel školy Změny v části 3

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109

Kompletní ŠVP. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 školní vzdělávací program ŠVP Zelená do života Zelená do života - 1. verze Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název ŠVP Zelená do života Zelená do života - 1. verze Datum 31.8.2007

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové

Kompletní ŠVP. Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové školní vzdělávací program ŠVP 2013/2014 ZV Základní vzdělávání "Život ve škole, škola pro život" Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2

Více

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (7) Anglický jazyk Matematika (3)

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (7) Anglický jazyk Matematika (3) 1 Učební plán Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. Celkem (z toho z disponibilních) Český jazyk a literatura 8 9 8 8 7 40 (7) Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní školy Pardubice Studánka, Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Identifikační údaje školy: název: Základní škola Pardubice Studánka, Pod Zahradami

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Čj / V Praze dne 26.června 2007

Čj / V Praze dne 26.června 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 15523/2007-22 V Praze dne 26.června 2007 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní Čl.

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice Platnost od 1. 9. 2007 Číslo jednací: 1119/12 Úprava k 1. 9. 2013 Mgr. Zbyněk Trmal, ředitel školy HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů - Český jazyk - Německý jazyk - atematika - ormatika - ouka Člověk a jeho svět HV - Hudební výchova VV - Výtvarná výchova - Tělesná

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice Platnost od 1. 9. 2012 Číslo jednací: 1119/12 Mgr. Zbyněk Trmal, ředitel školy HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň v běžných třídách/skupinách

Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň v běžných třídách/skupinách III. Učební plán 1. Učební plán 1. stupeň Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň v běžných třídách/skupinách Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. ročníku

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

školní vzdělávací program ŠVP 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice RVP ZV Základní vzdělávání

školní vzdělávací program ŠVP 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice RVP ZV Základní vzdělávání školní vzdělávací program ŠVP 2012/2013 Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie

Více

Volitelná výtvarná výchova I.

Volitelná výtvarná výchova I. školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

4.1 I. stupeň ročník

4.1 I. stupeň ročník 4.1 I. stupeň 1. 5. ročník oblasti předměty 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. součet Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a 9 10 9 8 8 44 literatura Anglický jazyk - - 3 3 3 9 Matematika a její

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1 Ředitel školy: Mgr. Tomáš Chytka Koordinátor ŠVP ZV: RNDr.

Více

Učební plán pro I. stupeň Vzdělávací

Učební plán pro I. stupeň Vzdělávací IV. Učební plány Učební plán pro I. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Český jazyk a Jazyk a jazyková literatura komunikace Cizí jazyk Matematika a její aplikace Člověk a jeho svět Matematika a její

Více

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 -

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 - 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu ŠUP pro 1. stupeň oblast obor Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. CELKEM předměty Z toho DČD* Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český

Více

5. Školní učební plán

5. Školní učební plán 5. Školní učební plán 5.1. Školní učební plán pro nižší stupeň osmiletého gymnázia Tab. 1 A učební plán pro nižší stupeň osmiletého gymnázia prima sekunda tercie kvarta Časová dotace celkem Český jazyk

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Učební plán pro 1. stupeň základní školy

Učební plán pro 1. stupeň základní školy Učební plán Učební plán pro 1. stupeň základní školy Rozdělení Časová Ročník Celkem disponibilní dotace Vzdělávací oblast Vyučovací předmět časové dotace v RVP ZV 1. 2. 3. 4. 5. 33 Jazyk a jazyková Český

Více

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř Základní škola a teřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská 77 5 6 Ždírec nad Doubravou Učební plán školní rok 0/ Vzdělávací oblasti Vyuč. př. Český jazyk a literatura. stupeň.a.b.c.a.b.a.b.a.b 5.A 5.B.

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň:

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: ročník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 9 9 9 8 8 43 35 Anglický jazyk 0 1 3 3 3 10 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě.

Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě. III. Učební plán 1. Učební plán 1. stupeň Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň Vyučovací předmět Český jazyk Na prvním stupni je posílen o 1 hodinu v 1., 2., 4., 5. třídě a o 2 hodiny ve 3. třídě. Vyučovací

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Design a konstruování

Design a konstruování školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

UČEBNÍ PLÁNY PLATNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2018

UČEBNÍ PLÁNY PLATNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2018 UČEBNÍ PLÁNY PLATNÉ OD 1. ZÁŘÍ 2018 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PILNÁ VČELKA, OD 1. 9. 2018 PRO 1. STUPEŇ Vzdělávací Vzdělávací obor Předmět 1. r 2. r 3. r 4. r 5. r Disponibilní

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

Část 6 Školní vzdělávací program Základní školy Bruntál, Jesenická 10. (ŠVP ZŠ Bruntál, Jesenická 10) Dodatek č. 4 CVIČENÍ Z ANGLICKÉHO JAZYKA

Část 6 Školní vzdělávací program Základní školy Bruntál, Jesenická 10. (ŠVP ZŠ Bruntál, Jesenická 10) Dodatek č. 4 CVIČENÍ Z ANGLICKÉHO JAZYKA Č.j. 427/2/2016-ZŠ Část 6 Školní vzdělávací program Základní školy Bruntál, Jesenická 10 (ŠVP ZŠ Bruntál, Jesenická 10) Dodatek č. 4 5.10.12/1. Volitelný předmět: CVIČENÍ Z ANGLICKÉHO JAZYKA zkratka: CAJ

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované vyučujícími v předmětu Seminář z výtvarné výchovy

Výchovné a vzdělávací strategie uplatňované vyučujícími v předmětu Seminář z výtvarné výchovy Název ŠVP Motivační název Datum 15.6.2009 Název RVP Verze 01 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Platnost od 1.9.2009 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 6 + 4 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Začlenění. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

Začlenění. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 školní vzdělávací program I ve mně je lídr č.j.: mand/650/2014. Každý může být úspěšný. Začlenění Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 PLACE HERE I ve mně je lídr č.j.:

Více