Zpráva o šetření. nepřijetí uchazeče o zaměstnání se sluchovou vadou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. nepřijetí uchazeče o zaměstnání se sluchovou vadou"

Transkript

1 V Brně dne 26. dubna 2012 Sp. zn.: 217/2011/DIS/JKV Zpráva o šetření nepřijetí uchazeče o zaměstnání se sluchovou vadou Abstrakt Na veřejného ochránce práv se obrátil pan M. T., který trpí sluchovou vadou. Nicméně nemá problémy s komunikací, v běžné interakci odezírá ze rtů, nemá problém komunikovat písemně. Snaží se aktivně si hledat zaměstnání, často se ale setkává s odmítnutím, které přisuzuje svému zdravotnímu postižení. Ochránce proto oslovil několik zaměstnavatelů, kteří jej v poslední době odmítli. V několika případech se ukázalo, že pan M. T. nesplnil kvalifikační předpoklady. Ve dvou případech však jeho odmítnutí odviselo od zdravotního postižení. Ochránce konstatoval, že pokud by zaměstnavatel odmítl zaměstnance pouze na základě domněnky o problematické komunikaci, jednalo by se o přímou diskriminaci z důvodu zdravotního postižení v oblasti zaměstnání. Summary The Public Defender of Rights was addressed by Mr. M. T. who suffers from hearing impairment. Mr. M. T. does not have problems in communication, he lip-reads in common interaction, and he does not have a problem to communicate in writing. He actively seeks work, but he often encounters refusals by the employers which he ascribes to his disability. The defender thefore addressed several employers who recently rejected the complainant. In some of the cases, it was proved that Mr. M. T. did not comply with the qualification requirements. However, in two cases the rejection was related to his disability. The defender concluded that if an employer rejects an employee solely on the ground of assumption of problematic communication, it constitutes direct discrimination on the ground of disability in the sphere of employment. A. Obsah podnětu Dne 19. října 2011 se na veřejného ochránce práv obrátila jako zástupkyně svého syna paní J. W. s žádostí o radu a pomoc při hledání zaměstnání jejím synem. Pan M. T. je neslyšící, což mu způsobuje problémy při hledání zaměstnání. Od května tohoto roku je bez práce, má zájem o zaměstnání a při jeho hledání je velmi aktivní. Kvůli komunikačním problémům spojeným se sluchovým hendikepem přesto stále naráží na problémy. Dne 9. prosince 2011 pan T. následně doplnil identifikační údaje zaměstnavatelů, u nichž se ucházel o práci a kteří jej odmítli. Uvedl, že většina z nich jej odmítla poté, co zjistila, že neslyší. Stěžoval si na to, že je vyučený strojní mechanik, a tak nechápe obavy zaměstnavatele, že by mu při výkonu zaměstnání mohlo hrozit nebezpečí způsobené tím, že neslyší. Na pozice, kde by pracoval s PC, je odmítán z důvodu problémů s komunikací. Uvedl, že spolupracuje s úřadem práce, ale výsledky nejsou uspokojivé kvůli jeho sluchové vadě. V poslední době mu byla nabídnuta pouze práce v chladném skladu, kterou ze zdravotních důvodů odmítl.

2 V elektronickém doplnění ze dne 2. ledna 2012 pan T. uvedl, že již zaměstnání našel. B. Skutková zjištění Protože pan T. označil několik subjektů, které ho odmítly zaměstnat, a souhlasil s odhalením své identity, zahájil jsem ve věci šetření a oslovil zástupce potenciálních zaměstnavatelů Kromě odpovědných pracovníků společnosti A, jsem obdržel od všech odpovědi na otázky, z jakého důvodu odmítli pana T. zařadit do výběrového řízení a následně zaměstnat a které požadavky pro výkon zaměstnání pan T. nesplňuje. Pracovnice společnosti A telefonicky kontaktovala pověřenou zaměstnankyni Kanceláře veřejného ochránce práv a vyjádřila obavu, že údaje o žádosti pana T. o zaměstnání již pravděpodobně nebudou dohledatelné s ohledem na požadavek zákona o ochraně osobních údajů 1 uchovávat údaje o uchazečích o zaměstnání pouze po dobu nezbytně nutnou. 2 Za společnost B jsem obdržel odpověď, že pan T. reagoval na dvě pracovní nabídky operátor čištění součástí motorů a na pozici zámečník. Pozice operátor čištění součástí motorů byla v době, kdy pan T. na nabídku reagoval, již obsazena, o čemž byl písemně vyrozuměn. Na pozici zámečníka sice pan T. vystudoval požadovaný obor, nicméně nemá požadovanou praxi v oboru. Toto vysvětlení koresponduje s informacemi uvedenými v souvisejících inzerátech. Manažerka lidských zdrojů společnosti C mě informovala, že se pan T. přihlásil do výběrového řízení na pozici grafik zasláním životopisu dne 16. listopadu Do užšího kola výběrového řízení pan T. nebyl zařazen, protože nesplnil základní požadavek specifikovaný v inzerátu, tj. středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v oboru grafika/propagace. Jednatel společnosti D sdělil, že pan T. ve své žádosti o zaměstnání uvedl, že je vyučený strojní mechanik. Hlavním předmětem činnosti společnosti D je exportní balení výroba dřevěných beden. Hledali proto uchazeče na pozici dělník v dřevovýrobě. Vzdělání ani praxe pana T. však neodpovídala v inzerátu uvedeným požadavkům, proto nebyl zařazen do druhého kola výběrového řízení. Pozice byla obsazena uchazečem, který byl vzdělán v oboru truhlář. Zástupci společnosti E potvrdili, že se u nich pan T. ucházel o zaměstnání na pozici skladník/skladnice. Nebyl vybrán do užšího kola výběrového řízení, protože nenaplnil požadavky na danou pozici uvedené v inzerátu. Jednalo se o zkušenost s prací ve skladu, zkušenost s prací s hotovostí, oprávnění k obsluze vysokozdvižného vozíku, ukončené středoškolské vzdělání. 1 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2 Přiměřená doba pro uchovávání takových údajů je 6 měsíců. K jejich zničení však může dojít i dříve, poté, co odpadne důvod pro jejich zpracování. 2

3 Zástupce personálního ředitele společnosti F sdělil, že se informaci o sluchovém postižení pana T. dozvěděl až z výzvy ochránce. V životopisu pan T. tuto informaci neuvedl, a proto se nemohlo jednat o důvod jeho odmítnutí. Jedinou indicií o charakteru postižení pana T. byla informace o absolvování Odborného učiliště pro mládež s vadami sluchu. S ohledem na to, že se pan T. nepřihlásil na žádné výběrové řízení, byla jeho žádost posuzována komplexně dle jeho vzdělání a profesní praxe v porovnání s katalogem profesí a volnými pracovními místy. V druhé polovině října 2011 (tj. v rozhodném období) byly volné pozice do technologie, konstrukce a chemických provozů, na které je vedoucími a kvalifikačním katalogem požadováno minimálně středoškolské vzdělání s maturitou nebo praxe v oboru letecké výroby a znalost anglického jazyka na úrovni minimálně A2 dle evropského referenčního rámce. V případě dělnických pozic byla neuzavřená výběrová řízení na pozice obsluhy CNC operátorů, kde je mistry požadována alespoň roční praxe na stejné pozici na obdobných strojích. Vzdělání a profesní praxe pana T. nebyla relevantní ve vztahu k žádné z volných pozic. Žádost pana T. proto byla posouzena s maximální pečlivostí s ohledem na aktuální volná místa a jím zaslané informace. Zástupce společnosti G se vyjádřil, že pan T. reagoval na jejich inzerci na pozici montážního pracovníka. Pozici montážního pracovníka obsazovali pro klienta, jehož předmětem podnikání je výroba komponentů pro letecký průmysl. Postupují několikastupňovým výběrem. Nejprve posuzují doručené životopisy, následuje telefonický pohovor, testování u klienta zaměřené na manuální zdatnost, posledním krokem je lékařská prohlídka u závodního lékaře, zda uchazeč splňuje přísná kritéria v souvislosti s bezpečnostním rizikem. Pan T. nesplnil jeden ze základních požadavků na danou pozici, kterým byla praxe. Konkrétně pan T. nesplnil požadavky zkušeností s montáží jednotlivých dílů v leteckém či automobilovém průmyslu. Protože pan T. tato kritéria nesplnil, upřednostnili jiné kandidáty, kteří mohou nabídnout praktické zkušenosti. Zdůraznil, že nemají zájem diskriminovat žádného z kandidátů, ale jako agentura práce musí dbát na zadání klienta. Obdrží-li požadavek na pracovní pozici a kandidát splní daná kritéria, doporučí jej k pohovoru u klienta. Nerozlišují proto na základě zdravotního hendikepu (pokud ovšem daná pozice umožní zaměstnat i tyto kandidáty), barvy pleti, ale na základě splnění jasných specifik. Jednatelka agentury práce H se v reakci na výzvu ochránce vyjádřila, že panu T. neodmítla zprostředkovat zaměstnání. Jako agentura práce se mu společnost pokusila zaměstnání zprostředkovat u společnosti I a J. Tito klienti měli v předmětné době volné pozice, které by byly z hlediska kvalifikace pro pana T. vhodné. Specifické podmínky u klientských společností však bohužel neumožnily zaměstnání sluchově postiženého zaměstnance a snaha o zprostředkování zaměstnání panu T. byla proto neúspěšná. Společnost I nabízela práci ve skladech v obci O.. Z hlediska dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci však nebylo možné panu T. tuto práci zprostředkovat, jelikož by mu při výkonu práce nemohla být dostatečně zaručena bezpečnost a ochrana jeho zdraví. Panu T. bylo sděleno, že nevyhovuje dané pozici, protože tento klient vyžaduje 100% zdravotní stav, čímž se dle jednatelky agentury práce rozumí stav, který by odpovídal nabízené pozici ve skladu s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, protože je v tomto provozu třeba dbát 3

4 zvýšené pozornosti vzhledem k pohybu manipulační techniky, která na svoji přítomnost upozorňuje zvukovými signály. Společnost J poptávala zaměstnance pro výkon repasovacích a servisních prací kopírovacích strojů. Tento provoz však podle jednatelky agentury práce rovněž z důvodů dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nedokáže dostatečně zaručit ochranu zdraví pana T.. Jednatelka dále uvedla, že zprostředkovávaná práce vyžaduje zaškolení v délce jednoho až dvou týdnů. Toto zaškolení probíhá verbální formou, kdy je novému zaměstnanci vysvětlováno, jak má svoji práci vykonávat. Výkon práce pak navíc není monotónní a zaměstnancům je třeba ukládat pokyny i v průběhu směny. Z těchto důvodů by bylo potřeba, aby po dobu zaškolování i po dobu výkonu práce po ukončení zaškolení byl na pracovišti přítomen tlumočník do znakové řeči, který by simultánně překládal panu T. potřebné pokyny a příkazy. Jelikož společnost nemá tlumočníka do znakové řeči k dispozici, musela by ho pro pana T. zajistit, což by vedlo k nepřiměřenému zatížení, které dle 3 odst. 2 antidiskriminačního zákona vylučuje nepřímou diskriminaci z důvodu zdravotního postižení při přístupu k určitému zaměstnání, uvedla jednatelka, a pokračovala, že pokud by panu T. byl zajištěn tlumočník do znakové řeči, musel by být přítomen po celou dobu jeho výkonu práce, avšak pracovní pokyny a příkazy jsou jednotlivýjm zaměstnancům udělovány jen několikrát během směny. Přítomnost tlumočníka by tak po většinu pracovní doby byla zbytečná a neodpovídala by míře přínosu, kterou by panu T. přinesla. Neustálá přítomnost tlumočníka do znakové řeči by, dle jednatelky agentury práce, rovněž znamenala nemalé finanční zatížení pro zaměstnavatele, který by takto kvalifikovaného pracovníka musel taktéž zaměstnat. Náklady na kvalifikovaného tlumočníka by podle ní nejspíše i převýšily mzdové náklady na samotného zaměstnance. Jednatelka uzavírá, že finanční náklady takového opatření by tak byly pro zaměstnavatele zcela zřejmě nepřiměřeným zatížením. Proto podle ní z povahy zaměstnání a výše uvedených souvislostí rovněž vyplývá, že absence sluchového postižení představuje podstatný a rozhodující požadavek pro výkon zaměstnání, které měl pan T. vykonávat a který je pro výkon tohoto zaměstnání nezbytný. Uchazeč se sluchovým hendikepem by mohl vykonávat práci ve výrobním prostředí, která má monotónnější charakter a nedochází při ní k častým změnám činností. Při takové činnosti by totiž nebyla nutná stálá přítomnost tlumočníka do znakové řeči. Případně by dle vyjdáření jednatelky mohl vykonávat práci ve výrobním prostředí společnosti, kde působí osoba ovládající znakovou řeč. O takovou situaci se však v případě společnosti J podle jejího vyjádření nejednalo. Jednatelka agentury práce se dále detailně věnovala hodnocení situace pana T. z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Poukázala, že jednou z povinností zaměstnavatele je v souladu s ustanovením 102 odst. 1 zákoníku práce vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, na niž navazuje povinnost přijímat opatření k předcházení rizikům. Za účelem naplnění těchto povinností přijala společnost I, jakožto provozovatel skladu Místní provozní bezpečnostní řád skladu, v němž blíže vymezuje podmínky a pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevenci rizik ve skladech. Součástí bezpečnostního řádu je i používání zvukových signálů při práci s manipulační technikou. Ve skladech je totiž zvýšený pohyb vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíků, které svůj průjezd nepřehlednými úseky oznamují audio signálem (troubením), a při neregistrování 4

5 tohoto signálu je zaměstnanec vystaven zvýšenému nebezpečí úrazu. Zvukové signály jsou přitom ve skladech významným prvkem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pan T. by podle vyjádření jednatelky agentury práce vzhledem ke svému hendikepu nebyl schopen rozeznat výše popsané zvukové signály, a tak by jeho zdraví bylo ohroženo nad míru přípustnou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Aby tomuto riziku mohlo být zabráněno, pokračuje, musel by pana T. vždy doprovázet jiný pracovník, který by ho včas a řádně na nebezpečí upozornil. Jelikož by tak pan T. nikdy nemohl vykonávat samostatnou práci, nesplnil by požadavky pro výkon této pozice, dodala. Potřeba dalšího zaměstnance, který by musel dbát o jeho bezpečnost, by vedla k nepřiměřenému zatížení. Obdobné platí i pro společnost J, kde se taktéž pohybuje manipulační technika a je třeba dbát zvýšené bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Uchazeč se sluchovým hendikepem, který není schopen vnímat výstražné zvukové signály, by tak i přesto, že by jinak byl fyzicky zdatný a měl dobrý zdravotní stav, nemohl vykonávat práci ve skladě s vyšší frekvencí pohybu manipulační techniky. V případě jiného skladu, kde provoz v rámci svých procesů nevyužívá manipulační techniky, a prostory jsou přehlednější, by uchazeč se sluchovým hendikepem práci vykonávat pravděpodobně mohl, neboť by bylo možné zajistit bezpečnost pouze zrakovou kontrolou. O takovou situaci se však dle jednatelky v případě skladů nejednalo. S ohledem na to, že v řadě případů byl pan T. odmítnut na základě nesplnění kvalifikačních předpokladů, což bylo doloženo relevantními dokumenty, sporným zůstává pouze případ poslední, tj. zprostředkování zaměstnání agenturou práce H u společností I a J. Následující hodnocení se tak bude vztahovat pouze k těmto subjektům. C. Právní hodnocení Zákaz diskriminace založené na zdravotním postižení v oblasti přístupu k zaměstnání upravuje zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon). Zaměstnavatelé nejen, že nemohou odmítnout uchazeče o zaměstnání z důvodu zdravotního postižení, ale v souladu s ustanovením 3 odst. 2 antidiskriminačního zákona mají též povinnost přijímat přiměřená opatření, aby měla osoba se zdravotním postižením přístup k zaměstnání a k výkonu pracovní činnosti, ledaže by takové opatření představovalo nepřiměřené zatížení. Dle ustanovení 6 odst. 3 antidiskriminačního zákona diskriminací dále není rozdílné zacházení, pokud je k tomu věcný důvod spočívající v povaze vykonávané práce nebo činnosti, uplatněné požadavky však této činnosti musí být přiměřené. Posouzení případu tak stojí na zhodnocení, zda funkční sluch představuje jeden z určujících požadavků pro výkon výše uvedených prací. Pokud ano, je třeba se zabývat, do jaké míry je zaměstnavatel povinen přijímat opatření ve vztahu k osobám se sluchovým postižením. a. Funkční sluch jako určující požadavek pro výkon práce Pokud jde o funkční sluch, který má být nutný pro bezproblémovou komunikaci se zaměstnancem, není možné hovořit o věcném důvodu spočívajícím v povaze vykonávané práce. Komunikace s neslyšícím zaměstnancem je totiž možná i jinými 5

6 způsoby. Neslyšící jsou schopni spolehlivě odezírat ze rtů a dorozumívat se mluvením. Stejně tak se mohou dorozumívat i psanou formou. Komunikace s nimi tak může být naprosto bezproblémová. V případě, že by byl zaměstnanec odmítnut pouze na základě domněnky o problematické komunikaci, jednalo by se o přímou diskriminaci z důvodu zdravotního postižení v oblasti zaměstnání. Proto je třeba nejprve zjišťovat schopnost zaměstnance se sluchovým postižením dorozumět se pro potřeby výkonu práce a až poté hodnotit jeho případnou neschopnost k výkonu práce. Zaměstnavatelé se nemohou vyvázat z povinnosti respektovat zákaz diskriminace pouhým odkazem na možné ztížení komunikace při častých změnách pokynů. Představa o problematické komunikaci se totiž nemusí zakládat na reálných skutečnostech, ale na předpokladech a předsudcích. Odmítnutí uchazeče o zaměstnání pouze na základě předpokladu, že nebude schopen postupovat dle pokynů, se neslučuje s požadavkem rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zaměstnavatel se v tomto případě dopustil přímé diskriminace v rozporu se zákonem o zaměstnanosti 3 a antidiskriminačním zákonem. b. Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je obsažena v ustanovení 101 až 108 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 4 Zaměstnavatel je v návaznosti na tato ustanovení povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při jejich práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Zaměstnavatel je tak povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Požadavek na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci osob se zdravotním postižením je povinností, kterou musí zaměstnavatel splnit a musí při tom nutně zohlednit i charakter zdravotního postižení. Současně se ale nesmí dopouštět diskriminace osob se zdravotním postižením. Požadavek na zajištění bezpečnosti zaměstnanců se však nemůže stát důvodem k vyloučení zaměstnanců se sluchovým hendikepem. Ve vztahu k osobám se zdravotním postižením je nutné zajistit jejich bezpečnost, aby současně nedocházelo k jejich bezdůvodnému vyloučení. V případě sluchového postižení je proto nutné zjišťovat, do jaké míry funkční sluch skutečně potřebný a zda se osoba se sluchovým postižením nemůže na pracovišti bezpečně pohybovat pouze za pomoci zraku. Osoby se sluchovým postižením totiž i v běžném životě se pohybují v nebezpečných prostorách a musí vyhodnotit situaci pouze na základě zdrakových vjemů. 3 Ustanovení 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 4 Další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích upravuje zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 6

7 c. Míra povinnosti zaměstnavatelů přijímat přiměřená opatření ve vztahu k osobám se zdravotním postižením Povinnost přijímat přiměřená opatření je pozitivní povinností zaměstnavatele zavádět opatření ve vztahu k osobám se zdravotním postižením. Přiměřená opatření je přitom třeba přijímat s ohledem na individuální osobní charakteristiky zaměstnance (tedy přiměřeně charakteru a míře zdravotního postižení jednotlivce). 5 Zaměstnavatel se proto musí v každém případě na prvním místě snažit přijmout individualizovaná opatření ve vztahu k osobě se zdravotním postižením. Pokud jde o zajištění bezpečnosti, mohlo by se jednat např. o informování ostatních zaměstnanců o charakteru postižení jejich kolegy, včetně způsobu, jakým mají při své práci jeho hendikep reflektovat. Opatření, na základě něhož by pana T. musel vždy doprovázet jiný zaměstnanec, který by jej včas a řádně upozornil, by skutečně nebylo přiměřené, zároveň ale není nezbytné ani jediné možné. Proto ani v tomto případě nemohlo být vyloučeno podezření na diskriminaci z důvodu zdravotního postižení. Zajištění přítomnosti tlumočníka do znakové řeči pro potřeby zaměstnance se sluchovým postižením skutečně nepředstavuje přiměřené opatření. Začlenění neslyšícího zaměstnance je ovšem možné i bez přijetí tlumočníka do znakové řeči. D. Závěr V případě, že by byl zaměstnanec odmítnut pouze na základě domněnky o problematické komunikaci, jednalo by se o přímou diskriminaci z důvodu zdravotního postižení v oblasti zaměstnání. Zaměstnavatel má povinnost přijímat ve vztahu k osobám se zdravotním postižením přiměřená opatření. Opatření musí být individualizovaná a musí reflektovat charakter zdravotního postižení. Přitom se jedná o opatření přiměřená, nikoliv nejlepší možná. Komunikace s osobou se sluchovým postižením může být naprosto bezproblémová i bez zajištění tlumočníka do znakové řeči. Požadavek na zajištění bezpečnosti zaměstnanců se nemůže stát důvodem k vyloučení zaměstnanců se sluchovým hendikepem. Zaměstnavatel má naopak povinnost přijímat individualizovaná opatření, aby mohly být začleněny i osoby se zdravotním postižením. JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý v. r. veřejný ochránce práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) 5 Jako příklad přiměřených opatření lze uvést zejména stavební úpravy pracoviště, úpravu pracovní doby, poskytnutí volna za účelem léčení (rehabilitace apod.), poskytnutí potřebného vybavení kompenzujícího určitý zdravotní hendikep apod. 7

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu I. V rámci pracovního pohovoru zaměstnavatel nesmí uchazečům a uchazečkám o zaměstnání pokládat dotazy týkající se rodičovství a péče o děti. Takové jednání je možné kvalifikovat jako obtěžování, které

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let V Brně dne 22. května 2012 Sp. zn.: 193/2011/DIS/JKV Zpráva o šetření ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let Abstrakt Na ochránce se obrátil pan J. V. se stížností na banku a poskytovatele

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková

Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Diskriminace osob se zdravotním postižením na trhu práce - od právní úpravy k realitě Lucie Víšková Co je přímá a nepřímá diskriminace a jaká jsou specifika zdravotního postižení? Kde jsou reálné hranice

Více

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let V Brně dne 4. března 2011 Sp. zn.: 149/2010/DIS/JKV Zpráva o šetření ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let Abstrakt Pan O. si stěžoval na postup jisté banky, která mu odmítla vydat

Více

Zpráva o šetření. ve věci diskriminace z důvodu věku při přístupu k zaměstnání

Zpráva o šetření. ve věci diskriminace z důvodu věku při přístupu k zaměstnání Je na zaměstnavateli, aby řádně uchovával veškeré relevantní podklady z výběrového řízení tak, aby byl schopen vyvrátit případné podezření na diskriminační jednání. V případě, že zaměstnavatel takovými

Více

Zpráva o šetření. Bezbariérový přístup na pobočku poskytovatele poštovních služeb

Zpráva o šetření. Bezbariérový přístup na pobočku poskytovatele poštovních služeb I. Bezbariérový přístup do budovy je zajištěn v případě, že se do ní může osoba se zdravotním postižením dostat a následně se v ní pohybovat sama bez pomoci či asistence další osoby. II. III. Pokud k budově

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí S účinností od 1.ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Zpráva o šetření. všeobecné podmínky pojišťovny C., vylučující z pojištění definovaný okruh zdravotních poruch

Zpráva o šetření. všeobecné podmínky pojišťovny C., vylučující z pojištění definovaný okruh zdravotních poruch V Brně dne 24. června 2011 Sp. zn.: 29/2011/DIS/AHŘ Zpráva o šetření všeobecné podmínky pojišťovny C., vylučující z pojištění definovaný okruh zdravotních poruch Abstrakt Pan X. si stěžoval na pojistné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Zpráva o šetření. neposkytnutí životního pojištění klientce vyléčené z drogové závislosti. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. neposkytnutí životního pojištění klientce vyléčené z drogové závislosti. A. Obsah podnětu I. Předběžné informování o nemožnosti uzavřít pojistnou smlouvu je odepřením služby, které může být diskriminací v rozporu s antidiskriminačním zákonem. II. III. Rozlišování v oblasti poskytování pojištění

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení tuto zásadu dlouhodobě

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Dotaz: 9. července 2013

Dotaz: 9. července 2013 Dotaz: 9. července 2013 Dne 24.5.2013 jsem se přihlásil k výběrovému řízení na pracovní místo Vedoucí oddělení 1703 odboru 17 Kontrola. Dne 25.6.2013 jsem byl informován, že jsem nebyl zařazen do užšího

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Zpráva o šetření. omezení přepravy osob se zdravotním postižením, které mají v držení psa se speciálním výcvikem

Zpráva o šetření. omezení přepravy osob se zdravotním postižením, které mají v držení psa se speciálním výcvikem V Brně dne 6. ledna 2012 Sp. zn.: 189/2011/DIS/JKV Zpráva o šetření omezení přepravy osob se zdravotním postižením, které mají v držení psa se speciálním výcvikem Abstrakt Pan X., který je nevidomý, se

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Č.j.: VZ/S 145/05-152/4300/05-AB V Brně dne 30. září 2005 Úřad pro ochranu

Více

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD

ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. PRACOVNÍ ŘÁD ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Sídlo: tř. 1. Máje 97/25, 460 02 Liberec IČ: 48267210 (dále jen zaměstnavatel ) PRACOVNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pracovní řád je vydán

Více

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků

Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Další vzdělávání zaměstnanců a nedostatek kvalifikovaných odborníků Mgr. Dana Fialová, ŽĎAS,a.s. Žďár nad Sázavou Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Představení firmy ŽĎAS, a.s.

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra

Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra Stanovisko veřejné ochránkyně práv k problematice osob s poruchou autistického spektra konference Autismus v kontextu občana, rodiny a společnosti 15. dubna 2015 Petr Polák, Oddělení rovného zacházení,

Více

Zpráva o šetření. Diskriminace z důvodu věku při poskytování pojistného plnění z úrazového připojištění. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. Diskriminace z důvodu věku při poskytování pojistného plnění z úrazového připojištění. A. Obsah podnětu Ustanovení 13a zákona o pojistné smlouvě umožňuje rozdílné zacházení z důvodu věku tam, kde je vyšší pojistné riziko založeno na příslušných a přesných pojistně matematických a statistických údajích. I

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 2. prosince 2011 Sp. zn.: 5383/2010/VOP/EHŠ Závěrečné stanovisko ve věci podnětu paní V.P. A Na základě podání paní V.P. (dále také stěžovatelka ), bylo ve smyslu ustanovení 14 zákona č. 349/1999

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným

Více

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Bc. PER Martina Personální Wagnerová management 1.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH 0 ÚVOD. 3 1 VZDĚLÁVÁNÍ A ZAŠKOLENÍ

Více

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Vše k veřejným zakázkám VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k zakázce malého rozsahu Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Čl. 1.: Název

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu V Brně dne 10. února 2011 Sp. zn.: 3303/2010/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M A Obsah podnětu Dne 3. června 2010 jsem obdrţela prostřednictvím pana Michaela Kocába, zmocněnce

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 58 Ad 3/2015-48 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Karolínou Tylovou, LL.M. v právní věci žalobkyně: Z.N., bytem XX, proti

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Zpráva o šetření. Pojištění rodičů dítěte jako podmínka pro výplatu příspěvku z fondu prevence

Zpráva o šetření. Pojištění rodičů dítěte jako podmínka pro výplatu příspěvku z fondu prevence V Brně dne 16. listopadu 2012 Sp. zn.: 11/2012/DIS/JŠK Sp. zn.: 79/2012/DIS/JŠK Zpráva o šetření Pojištění rodičů dítěte jako podmínka pro výplatu příspěvku z fondu prevence Abstrakt Na ochránce se obrátilo

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu paní B. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu paní B. A Obsah podnětu V Brně dne 28. srpna 2010 Sp. zn.: 7039/2009/VOP/JB Zpráva o šetření ve věci podnětu paní B. A Obsah podnětu Dne 14. 12. 2009 se na veřejného ochránce práv obrátila paní paní B. z Otrokovic se stížností

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27

ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 II. SMLOUVY, DOHODY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ...27 Obsah ÚVODEM ANEB JAK POUŽÍVAT TUTO PŘÍRUČKU...10 I. PRÁVNÍ ÚKONY...17 1. Právní úkony a právní skutečnosti...17 1.1 Znaky právních úkonů...18 1.2 Písemné a ústní právní úkony...20 1.3 Kdy je právní úkon

Více

Věková diskriminace v zaměstnání

Věková diskriminace v zaměstnání Věková diskriminace v zaměstnání Mezinárodní konference Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci Mgr. Petr Polák Obsah Úvod do problematiky, základní definice

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry

Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Vstupní dotazník-portfolium potenciální pracovní kariéry Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Natálie Jablonská Sušice 34 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Uveďte rok

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zpráva o šetření. ve věci věkového omezení při poskytování spotřebitelských úvěrů starším klientům. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci věkového omezení při poskytování spotřebitelských úvěrů starším klientům. A - Předmět šetření I. Paušální omezení horní věkovou hranicí představuje značný zásah do důstojnosti starších osob a jako takové představuje nežádoucí nedovolené omezení pro osoby vyššího věku. II. III. Pokud banka omezí

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC)

PRÁVNÍ MANUÁL. programu AKTIVITY. (monitoring a sledování aktivit na PC) PRÁVNÍ MANUÁL programu AKTIVITY (monitoring a sledování aktivit na PC) Pro užití programu AKTIVITY je nutné dbát, aby byly respektovány uvedené právní předpisy a dodrženy uvedené postupy: A) Právní přepisy

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Zpráva o šetření. ve věci neuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu

Zpráva o šetření. ve věci neuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu V případě, že město chce některé byty ve svém majetku vymezit jako byty startovací pro mladé osoby, je nutné, aby to bylo předem stanoveno v transparentních pravidlech. Pokud nejsou byty předem jasně vymezeny

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills příloha č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills článek 1 Základní údaje o zadavateli Zadavatel: EKOBAL, s.r.o. Adresa: Hráského 1906/3, Praha 4 IČ: 496

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.2004

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Dodávka vzdělávacích služeb pro projekt Komplexní vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců DAS spol s r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/23.00093

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční A05 Stanovení způsobů ověření Způsob ověření se stanovuje pro každé jednotlivé kritérium. Určuje, jakým postupem je kritérium ověřováno. Základní způsoby ověření jsou: - praktické předvedení - písemné

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků Anketa

Vzdělávání sociálních pracovníků Anketa Společnost sociálních pracovníků ČR Vzdělávání sociálních pracovníků Anketa Rok: 2008 Zpracovala: Mgr. Jana Rybaříková A KETA Členové výboru Společnosti sociálních pracovníků ČR se rozhodli, že podají

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských

Více

Věc: Rozhodnutí k námitkám ve veřejné zakázce

Věc: Rozhodnutí k námitkám ve veřejné zakázce Věc: Rozhodnutí k námitkám ve veřejné zakázce Výběr správce bytového a nebytového majetku ve vlastnictví města Ostrov Dne 14. 2. 2013 obdržel zadavatel město Ostrov, se sídlem Klínovecká 1204, 363 20 Ostrov

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

Veřejná zakázka: Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 5

Veřejná zakázka: Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 5 Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 6, PSČ: 110 15 IČ: 660 02 222 Zastoupen: Ing. Vítem Šumpelou ředitelem Odboru řízení a koordinace NSRR Veřejná

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Veřejná zakázka: Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu Identifikační údaje zadavatele Název: Státní fond životního prostředí České republiky IČ:

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Rozdělení předmětu VZ v rozporu se zákonem Veřejný zadavatel ve stejném čase

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky

Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky dle ustanovení 85 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

Více

Vyrozumění o ukončení šetření z vlastní iniciativy ve věci památkově chráněné budovy železniční stanice bývalé Rakouské severozápadní dráhy v Děčíně

Vyrozumění o ukončení šetření z vlastní iniciativy ve věci památkově chráněné budovy železniční stanice bývalé Rakouské severozápadní dráhy v Děčíně I. Vlastník kulturní památky je povinen na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. II. Je povinností státu

Více

Personální informační systém (PIS)

Personální informační systém (PIS) Personální informační systém (PIS) Personální informační systém je komplex programů, jehož úkolem je softwarová podpora procesu řízení lidských zdrojů a podpora pro certifikaci na ISO 9001 ISO 9001 Certifikace

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0969

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2. Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2. Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Zajištění provozu HelpDesku a Dohledu infrastruktury a informačních systémů MZe Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999

Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999 Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8. 7. 1999 podle ustanovení 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

IX / Personální a organizační zajištění registrovaných sociálních služeb X / Profesní rozvoj zaměstnanců

IX / Personální a organizační zajištění registrovaných sociálních služeb X / Profesní rozvoj zaměstnanců STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více