Zpráva o šetření. nepřijetí uchazeče o zaměstnání se sluchovou vadou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. nepřijetí uchazeče o zaměstnání se sluchovou vadou"

Transkript

1 V Brně dne 26. dubna 2012 Sp. zn.: 217/2011/DIS/JKV Zpráva o šetření nepřijetí uchazeče o zaměstnání se sluchovou vadou Abstrakt Na veřejného ochránce práv se obrátil pan M. T., který trpí sluchovou vadou. Nicméně nemá problémy s komunikací, v běžné interakci odezírá ze rtů, nemá problém komunikovat písemně. Snaží se aktivně si hledat zaměstnání, často se ale setkává s odmítnutím, které přisuzuje svému zdravotnímu postižení. Ochránce proto oslovil několik zaměstnavatelů, kteří jej v poslední době odmítli. V několika případech se ukázalo, že pan M. T. nesplnil kvalifikační předpoklady. Ve dvou případech však jeho odmítnutí odviselo od zdravotního postižení. Ochránce konstatoval, že pokud by zaměstnavatel odmítl zaměstnance pouze na základě domněnky o problematické komunikaci, jednalo by se o přímou diskriminaci z důvodu zdravotního postižení v oblasti zaměstnání. Summary The Public Defender of Rights was addressed by Mr. M. T. who suffers from hearing impairment. Mr. M. T. does not have problems in communication, he lip-reads in common interaction, and he does not have a problem to communicate in writing. He actively seeks work, but he often encounters refusals by the employers which he ascribes to his disability. The defender thefore addressed several employers who recently rejected the complainant. In some of the cases, it was proved that Mr. M. T. did not comply with the qualification requirements. However, in two cases the rejection was related to his disability. The defender concluded that if an employer rejects an employee solely on the ground of assumption of problematic communication, it constitutes direct discrimination on the ground of disability in the sphere of employment. A. Obsah podnětu Dne 19. října 2011 se na veřejného ochránce práv obrátila jako zástupkyně svého syna paní J. W. s žádostí o radu a pomoc při hledání zaměstnání jejím synem. Pan M. T. je neslyšící, což mu způsobuje problémy při hledání zaměstnání. Od května tohoto roku je bez práce, má zájem o zaměstnání a při jeho hledání je velmi aktivní. Kvůli komunikačním problémům spojeným se sluchovým hendikepem přesto stále naráží na problémy. Dne 9. prosince 2011 pan T. následně doplnil identifikační údaje zaměstnavatelů, u nichž se ucházel o práci a kteří jej odmítli. Uvedl, že většina z nich jej odmítla poté, co zjistila, že neslyší. Stěžoval si na to, že je vyučený strojní mechanik, a tak nechápe obavy zaměstnavatele, že by mu při výkonu zaměstnání mohlo hrozit nebezpečí způsobené tím, že neslyší. Na pozice, kde by pracoval s PC, je odmítán z důvodu problémů s komunikací. Uvedl, že spolupracuje s úřadem práce, ale výsledky nejsou uspokojivé kvůli jeho sluchové vadě. V poslední době mu byla nabídnuta pouze práce v chladném skladu, kterou ze zdravotních důvodů odmítl.

2 V elektronickém doplnění ze dne 2. ledna 2012 pan T. uvedl, že již zaměstnání našel. B. Skutková zjištění Protože pan T. označil několik subjektů, které ho odmítly zaměstnat, a souhlasil s odhalením své identity, zahájil jsem ve věci šetření a oslovil zástupce potenciálních zaměstnavatelů Kromě odpovědných pracovníků společnosti A, jsem obdržel od všech odpovědi na otázky, z jakého důvodu odmítli pana T. zařadit do výběrového řízení a následně zaměstnat a které požadavky pro výkon zaměstnání pan T. nesplňuje. Pracovnice společnosti A telefonicky kontaktovala pověřenou zaměstnankyni Kanceláře veřejného ochránce práv a vyjádřila obavu, že údaje o žádosti pana T. o zaměstnání již pravděpodobně nebudou dohledatelné s ohledem na požadavek zákona o ochraně osobních údajů 1 uchovávat údaje o uchazečích o zaměstnání pouze po dobu nezbytně nutnou. 2 Za společnost B jsem obdržel odpověď, že pan T. reagoval na dvě pracovní nabídky operátor čištění součástí motorů a na pozici zámečník. Pozice operátor čištění součástí motorů byla v době, kdy pan T. na nabídku reagoval, již obsazena, o čemž byl písemně vyrozuměn. Na pozici zámečníka sice pan T. vystudoval požadovaný obor, nicméně nemá požadovanou praxi v oboru. Toto vysvětlení koresponduje s informacemi uvedenými v souvisejících inzerátech. Manažerka lidských zdrojů společnosti C mě informovala, že se pan T. přihlásil do výběrového řízení na pozici grafik zasláním životopisu dne 16. listopadu Do užšího kola výběrového řízení pan T. nebyl zařazen, protože nesplnil základní požadavek specifikovaný v inzerátu, tj. středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v oboru grafika/propagace. Jednatel společnosti D sdělil, že pan T. ve své žádosti o zaměstnání uvedl, že je vyučený strojní mechanik. Hlavním předmětem činnosti společnosti D je exportní balení výroba dřevěných beden. Hledali proto uchazeče na pozici dělník v dřevovýrobě. Vzdělání ani praxe pana T. však neodpovídala v inzerátu uvedeným požadavkům, proto nebyl zařazen do druhého kola výběrového řízení. Pozice byla obsazena uchazečem, který byl vzdělán v oboru truhlář. Zástupci společnosti E potvrdili, že se u nich pan T. ucházel o zaměstnání na pozici skladník/skladnice. Nebyl vybrán do užšího kola výběrového řízení, protože nenaplnil požadavky na danou pozici uvedené v inzerátu. Jednalo se o zkušenost s prací ve skladu, zkušenost s prací s hotovostí, oprávnění k obsluze vysokozdvižného vozíku, ukončené středoškolské vzdělání. 1 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2 Přiměřená doba pro uchovávání takových údajů je 6 měsíců. K jejich zničení však může dojít i dříve, poté, co odpadne důvod pro jejich zpracování. 2

3 Zástupce personálního ředitele společnosti F sdělil, že se informaci o sluchovém postižení pana T. dozvěděl až z výzvy ochránce. V životopisu pan T. tuto informaci neuvedl, a proto se nemohlo jednat o důvod jeho odmítnutí. Jedinou indicií o charakteru postižení pana T. byla informace o absolvování Odborného učiliště pro mládež s vadami sluchu. S ohledem na to, že se pan T. nepřihlásil na žádné výběrové řízení, byla jeho žádost posuzována komplexně dle jeho vzdělání a profesní praxe v porovnání s katalogem profesí a volnými pracovními místy. V druhé polovině října 2011 (tj. v rozhodném období) byly volné pozice do technologie, konstrukce a chemických provozů, na které je vedoucími a kvalifikačním katalogem požadováno minimálně středoškolské vzdělání s maturitou nebo praxe v oboru letecké výroby a znalost anglického jazyka na úrovni minimálně A2 dle evropského referenčního rámce. V případě dělnických pozic byla neuzavřená výběrová řízení na pozice obsluhy CNC operátorů, kde je mistry požadována alespoň roční praxe na stejné pozici na obdobných strojích. Vzdělání a profesní praxe pana T. nebyla relevantní ve vztahu k žádné z volných pozic. Žádost pana T. proto byla posouzena s maximální pečlivostí s ohledem na aktuální volná místa a jím zaslané informace. Zástupce společnosti G se vyjádřil, že pan T. reagoval na jejich inzerci na pozici montážního pracovníka. Pozici montážního pracovníka obsazovali pro klienta, jehož předmětem podnikání je výroba komponentů pro letecký průmysl. Postupují několikastupňovým výběrem. Nejprve posuzují doručené životopisy, následuje telefonický pohovor, testování u klienta zaměřené na manuální zdatnost, posledním krokem je lékařská prohlídka u závodního lékaře, zda uchazeč splňuje přísná kritéria v souvislosti s bezpečnostním rizikem. Pan T. nesplnil jeden ze základních požadavků na danou pozici, kterým byla praxe. Konkrétně pan T. nesplnil požadavky zkušeností s montáží jednotlivých dílů v leteckém či automobilovém průmyslu. Protože pan T. tato kritéria nesplnil, upřednostnili jiné kandidáty, kteří mohou nabídnout praktické zkušenosti. Zdůraznil, že nemají zájem diskriminovat žádného z kandidátů, ale jako agentura práce musí dbát na zadání klienta. Obdrží-li požadavek na pracovní pozici a kandidát splní daná kritéria, doporučí jej k pohovoru u klienta. Nerozlišují proto na základě zdravotního hendikepu (pokud ovšem daná pozice umožní zaměstnat i tyto kandidáty), barvy pleti, ale na základě splnění jasných specifik. Jednatelka agentury práce H se v reakci na výzvu ochránce vyjádřila, že panu T. neodmítla zprostředkovat zaměstnání. Jako agentura práce se mu společnost pokusila zaměstnání zprostředkovat u společnosti I a J. Tito klienti měli v předmětné době volné pozice, které by byly z hlediska kvalifikace pro pana T. vhodné. Specifické podmínky u klientských společností však bohužel neumožnily zaměstnání sluchově postiženého zaměstnance a snaha o zprostředkování zaměstnání panu T. byla proto neúspěšná. Společnost I nabízela práci ve skladech v obci O.. Z hlediska dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci však nebylo možné panu T. tuto práci zprostředkovat, jelikož by mu při výkonu práce nemohla být dostatečně zaručena bezpečnost a ochrana jeho zdraví. Panu T. bylo sděleno, že nevyhovuje dané pozici, protože tento klient vyžaduje 100% zdravotní stav, čímž se dle jednatelky agentury práce rozumí stav, který by odpovídal nabízené pozici ve skladu s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, protože je v tomto provozu třeba dbát 3

4 zvýšené pozornosti vzhledem k pohybu manipulační techniky, která na svoji přítomnost upozorňuje zvukovými signály. Společnost J poptávala zaměstnance pro výkon repasovacích a servisních prací kopírovacích strojů. Tento provoz však podle jednatelky agentury práce rovněž z důvodů dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nedokáže dostatečně zaručit ochranu zdraví pana T.. Jednatelka dále uvedla, že zprostředkovávaná práce vyžaduje zaškolení v délce jednoho až dvou týdnů. Toto zaškolení probíhá verbální formou, kdy je novému zaměstnanci vysvětlováno, jak má svoji práci vykonávat. Výkon práce pak navíc není monotónní a zaměstnancům je třeba ukládat pokyny i v průběhu směny. Z těchto důvodů by bylo potřeba, aby po dobu zaškolování i po dobu výkonu práce po ukončení zaškolení byl na pracovišti přítomen tlumočník do znakové řeči, který by simultánně překládal panu T. potřebné pokyny a příkazy. Jelikož společnost nemá tlumočníka do znakové řeči k dispozici, musela by ho pro pana T. zajistit, což by vedlo k nepřiměřenému zatížení, které dle 3 odst. 2 antidiskriminačního zákona vylučuje nepřímou diskriminaci z důvodu zdravotního postižení při přístupu k určitému zaměstnání, uvedla jednatelka, a pokračovala, že pokud by panu T. byl zajištěn tlumočník do znakové řeči, musel by být přítomen po celou dobu jeho výkonu práce, avšak pracovní pokyny a příkazy jsou jednotlivýjm zaměstnancům udělovány jen několikrát během směny. Přítomnost tlumočníka by tak po většinu pracovní doby byla zbytečná a neodpovídala by míře přínosu, kterou by panu T. přinesla. Neustálá přítomnost tlumočníka do znakové řeči by, dle jednatelky agentury práce, rovněž znamenala nemalé finanční zatížení pro zaměstnavatele, který by takto kvalifikovaného pracovníka musel taktéž zaměstnat. Náklady na kvalifikovaného tlumočníka by podle ní nejspíše i převýšily mzdové náklady na samotného zaměstnance. Jednatelka uzavírá, že finanční náklady takového opatření by tak byly pro zaměstnavatele zcela zřejmě nepřiměřeným zatížením. Proto podle ní z povahy zaměstnání a výše uvedených souvislostí rovněž vyplývá, že absence sluchového postižení představuje podstatný a rozhodující požadavek pro výkon zaměstnání, které měl pan T. vykonávat a který je pro výkon tohoto zaměstnání nezbytný. Uchazeč se sluchovým hendikepem by mohl vykonávat práci ve výrobním prostředí, která má monotónnější charakter a nedochází při ní k častým změnám činností. Při takové činnosti by totiž nebyla nutná stálá přítomnost tlumočníka do znakové řeči. Případně by dle vyjdáření jednatelky mohl vykonávat práci ve výrobním prostředí společnosti, kde působí osoba ovládající znakovou řeč. O takovou situaci se však v případě společnosti J podle jejího vyjádření nejednalo. Jednatelka agentury práce se dále detailně věnovala hodnocení situace pana T. z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Poukázala, že jednou z povinností zaměstnavatele je v souladu s ustanovením 102 odst. 1 zákoníku práce vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, na niž navazuje povinnost přijímat opatření k předcházení rizikům. Za účelem naplnění těchto povinností přijala společnost I, jakožto provozovatel skladu Místní provozní bezpečnostní řád skladu, v němž blíže vymezuje podmínky a pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevenci rizik ve skladech. Součástí bezpečnostního řádu je i používání zvukových signálů při práci s manipulační technikou. Ve skladech je totiž zvýšený pohyb vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíků, které svůj průjezd nepřehlednými úseky oznamují audio signálem (troubením), a při neregistrování 4

5 tohoto signálu je zaměstnanec vystaven zvýšenému nebezpečí úrazu. Zvukové signály jsou přitom ve skladech významným prvkem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pan T. by podle vyjádření jednatelky agentury práce vzhledem ke svému hendikepu nebyl schopen rozeznat výše popsané zvukové signály, a tak by jeho zdraví bylo ohroženo nad míru přípustnou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Aby tomuto riziku mohlo být zabráněno, pokračuje, musel by pana T. vždy doprovázet jiný pracovník, který by ho včas a řádně na nebezpečí upozornil. Jelikož by tak pan T. nikdy nemohl vykonávat samostatnou práci, nesplnil by požadavky pro výkon této pozice, dodala. Potřeba dalšího zaměstnance, který by musel dbát o jeho bezpečnost, by vedla k nepřiměřenému zatížení. Obdobné platí i pro společnost J, kde se taktéž pohybuje manipulační technika a je třeba dbát zvýšené bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Uchazeč se sluchovým hendikepem, který není schopen vnímat výstražné zvukové signály, by tak i přesto, že by jinak byl fyzicky zdatný a měl dobrý zdravotní stav, nemohl vykonávat práci ve skladě s vyšší frekvencí pohybu manipulační techniky. V případě jiného skladu, kde provoz v rámci svých procesů nevyužívá manipulační techniky, a prostory jsou přehlednější, by uchazeč se sluchovým hendikepem práci vykonávat pravděpodobně mohl, neboť by bylo možné zajistit bezpečnost pouze zrakovou kontrolou. O takovou situaci se však dle jednatelky v případě skladů nejednalo. S ohledem na to, že v řadě případů byl pan T. odmítnut na základě nesplnění kvalifikačních předpokladů, což bylo doloženo relevantními dokumenty, sporným zůstává pouze případ poslední, tj. zprostředkování zaměstnání agenturou práce H u společností I a J. Následující hodnocení se tak bude vztahovat pouze k těmto subjektům. C. Právní hodnocení Zákaz diskriminace založené na zdravotním postižení v oblasti přístupu k zaměstnání upravuje zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon). Zaměstnavatelé nejen, že nemohou odmítnout uchazeče o zaměstnání z důvodu zdravotního postižení, ale v souladu s ustanovením 3 odst. 2 antidiskriminačního zákona mají též povinnost přijímat přiměřená opatření, aby měla osoba se zdravotním postižením přístup k zaměstnání a k výkonu pracovní činnosti, ledaže by takové opatření představovalo nepřiměřené zatížení. Dle ustanovení 6 odst. 3 antidiskriminačního zákona diskriminací dále není rozdílné zacházení, pokud je k tomu věcný důvod spočívající v povaze vykonávané práce nebo činnosti, uplatněné požadavky však této činnosti musí být přiměřené. Posouzení případu tak stojí na zhodnocení, zda funkční sluch představuje jeden z určujících požadavků pro výkon výše uvedených prací. Pokud ano, je třeba se zabývat, do jaké míry je zaměstnavatel povinen přijímat opatření ve vztahu k osobám se sluchovým postižením. a. Funkční sluch jako určující požadavek pro výkon práce Pokud jde o funkční sluch, který má být nutný pro bezproblémovou komunikaci se zaměstnancem, není možné hovořit o věcném důvodu spočívajícím v povaze vykonávané práce. Komunikace s neslyšícím zaměstnancem je totiž možná i jinými 5

6 způsoby. Neslyšící jsou schopni spolehlivě odezírat ze rtů a dorozumívat se mluvením. Stejně tak se mohou dorozumívat i psanou formou. Komunikace s nimi tak může být naprosto bezproblémová. V případě, že by byl zaměstnanec odmítnut pouze na základě domněnky o problematické komunikaci, jednalo by se o přímou diskriminaci z důvodu zdravotního postižení v oblasti zaměstnání. Proto je třeba nejprve zjišťovat schopnost zaměstnance se sluchovým postižením dorozumět se pro potřeby výkonu práce a až poté hodnotit jeho případnou neschopnost k výkonu práce. Zaměstnavatelé se nemohou vyvázat z povinnosti respektovat zákaz diskriminace pouhým odkazem na možné ztížení komunikace při častých změnách pokynů. Představa o problematické komunikaci se totiž nemusí zakládat na reálných skutečnostech, ale na předpokladech a předsudcích. Odmítnutí uchazeče o zaměstnání pouze na základě předpokladu, že nebude schopen postupovat dle pokynů, se neslučuje s požadavkem rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zaměstnavatel se v tomto případě dopustil přímé diskriminace v rozporu se zákonem o zaměstnanosti 3 a antidiskriminačním zákonem. b. Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je obsažena v ustanovení 101 až 108 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 4 Zaměstnavatel je v návaznosti na tato ustanovení povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při jejich práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Zaměstnavatel je tak povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Požadavek na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci osob se zdravotním postižením je povinností, kterou musí zaměstnavatel splnit a musí při tom nutně zohlednit i charakter zdravotního postižení. Současně se ale nesmí dopouštět diskriminace osob se zdravotním postižením. Požadavek na zajištění bezpečnosti zaměstnanců se však nemůže stát důvodem k vyloučení zaměstnanců se sluchovým hendikepem. Ve vztahu k osobám se zdravotním postižením je nutné zajistit jejich bezpečnost, aby současně nedocházelo k jejich bezdůvodnému vyloučení. V případě sluchového postižení je proto nutné zjišťovat, do jaké míry funkční sluch skutečně potřebný a zda se osoba se sluchovým postižením nemůže na pracovišti bezpečně pohybovat pouze za pomoci zraku. Osoby se sluchovým postižením totiž i v běžném životě se pohybují v nebezpečných prostorách a musí vyhodnotit situaci pouze na základě zdrakových vjemů. 3 Ustanovení 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 4 Další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích upravuje zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 6

7 c. Míra povinnosti zaměstnavatelů přijímat přiměřená opatření ve vztahu k osobám se zdravotním postižením Povinnost přijímat přiměřená opatření je pozitivní povinností zaměstnavatele zavádět opatření ve vztahu k osobám se zdravotním postižením. Přiměřená opatření je přitom třeba přijímat s ohledem na individuální osobní charakteristiky zaměstnance (tedy přiměřeně charakteru a míře zdravotního postižení jednotlivce). 5 Zaměstnavatel se proto musí v každém případě na prvním místě snažit přijmout individualizovaná opatření ve vztahu k osobě se zdravotním postižením. Pokud jde o zajištění bezpečnosti, mohlo by se jednat např. o informování ostatních zaměstnanců o charakteru postižení jejich kolegy, včetně způsobu, jakým mají při své práci jeho hendikep reflektovat. Opatření, na základě něhož by pana T. musel vždy doprovázet jiný zaměstnanec, který by jej včas a řádně upozornil, by skutečně nebylo přiměřené, zároveň ale není nezbytné ani jediné možné. Proto ani v tomto případě nemohlo být vyloučeno podezření na diskriminaci z důvodu zdravotního postižení. Zajištění přítomnosti tlumočníka do znakové řeči pro potřeby zaměstnance se sluchovým postižením skutečně nepředstavuje přiměřené opatření. Začlenění neslyšícího zaměstnance je ovšem možné i bez přijetí tlumočníka do znakové řeči. D. Závěr V případě, že by byl zaměstnanec odmítnut pouze na základě domněnky o problematické komunikaci, jednalo by se o přímou diskriminaci z důvodu zdravotního postižení v oblasti zaměstnání. Zaměstnavatel má povinnost přijímat ve vztahu k osobám se zdravotním postižením přiměřená opatření. Opatření musí být individualizovaná a musí reflektovat charakter zdravotního postižení. Přitom se jedná o opatření přiměřená, nikoliv nejlepší možná. Komunikace s osobou se sluchovým postižením může být naprosto bezproblémová i bez zajištění tlumočníka do znakové řeči. Požadavek na zajištění bezpečnosti zaměstnanců se nemůže stát důvodem k vyloučení zaměstnanců se sluchovým hendikepem. Zaměstnavatel má naopak povinnost přijímat individualizovaná opatření, aby mohly být začleněny i osoby se zdravotním postižením. JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý v. r. veřejný ochránce práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) 5 Jako příklad přiměřených opatření lze uvést zejména stavební úpravy pracoviště, úpravu pracovní doby, poskytnutí volna za účelem léčení (rehabilitace apod.), poskytnutí potřebného vybavení kompenzujícího určitý zdravotní hendikep apod. 7

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu I. V rámci pracovního pohovoru zaměstnavatel nesmí uchazečům a uchazečkám o zaměstnání pokládat dotazy týkající se rodičovství a péče o děti. Takové jednání je možné kvalifikovat jako obtěžování, které

Více

Zpráva o šetření diskriminace v přístupu k zaměstnání z důvodu věku

Zpráva o šetření diskriminace v přístupu k zaměstnání z důvodu věku sp. zn. 199/2011/DIS/AHŘ V Brně dne 2012 Zpráva o šetření diskriminace v přístupu k zaměstnání z důvodu věku Abstrakt Pan J. se obrátil na Kancelář veřejného ochránce práv se stížností na diskriminaci

Více

Zpráva o šetření. neposkytnutí životního pojištění klientce vyléčené z drogové závislosti. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. neposkytnutí životního pojištění klientce vyléčené z drogové závislosti. A. Obsah podnětu I. Předběžné informování o nemožnosti uzavřít pojistnou smlouvu je odepřením služby, které může být diskriminací v rozporu s antidiskriminačním zákonem. II. III. Rozlišování v oblasti poskytování pojištění

Více

Zpráva o šetření. ve věci odměňování pedagogických pracovnic v mateřských školách. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci odměňování pedagogických pracovnic v mateřských školách. A - Předmět šetření Nedostatek finančních prostředků nemůže být jediným důvodem pro zařazení pedagogického pracovníka či pracovnice do nižší platové třídy, než která mu/jí přísluší podle náročnosti požadované a vykonávané

Více

Zpráva o šetření. ve věci diskriminace z důvodu věku při přístupu k zaměstnání

Zpráva o šetření. ve věci diskriminace z důvodu věku při přístupu k zaměstnání Je na zaměstnavateli, aby řádně uchovával veškeré relevantní podklady z výběrového řízení tak, aby byl schopen vyvrátit případné podezření na diskriminační jednání. V případě, že zaměstnavatel takovými

Více

Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením

Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením Poděkování: Tato publikace shrnuje poznatky získané při řešení projektu HR 184/09: Ergonomické řešení pracovního místa

Více

trh práce a diskriminace

trh práce a diskriminace Michal Hubálek Martina Štěpánková Ladislav Zamboj trh práce a diskriminace PORADNA PRO OBČANSTVÍ/ OBČANSKÁ A LIDSKÁ PRÁVA Praha, 2008 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské unie z prostředků

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana L. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana L. A Obsah podnětu I. Dokud není soudem pravomocně rozhodnuto o tom, že rozvázání pracovního poměru je neplatné, považuje se rozvazovací úkon za platný a pracovní poměr za skončený ke dni, kdy měl skončit podle úkonu, který

Více

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP Tato analýza byla zpracována v rámci systémového projektu MPSV ČR zaměřeného na zvýšení efektivnosti nástrojů podpory zaměstnávání OZP a je součástí souboru výstupů, které budou základem pro další budoucí

Více

Zpráva o šetření. Bezbariérový přístup na pobočku poskytovatele poštovních služeb

Zpráva o šetření. Bezbariérový přístup na pobočku poskytovatele poštovních služeb I. Bezbariérový přístup do budovy je zajištěn v případě, že se do ní může osoba se zdravotním postižením dostat a následně se v ní pohybovat sama bez pomoci či asistence další osoby. II. III. Pokud k budově

Více

Ergonomie pracovních míst

Ergonomie pracovních míst Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením Petr Skřehot a kolektiv Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením 1. ÚVOD V České

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY Pro Asociaci Public Relations Agentur připravila advokátní kancelář ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Obsah 1. Úvod... 3 2. Předmět veřejné

Více

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Veronika Vránová, DiS.

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Veronika Vránová, DiS. Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Veronika Vránová, DiS. Poděkování: Děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli na vzniku této práce, zejména

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

Povinnosti zaměstnavatele dle předpisů o zaměstnanosti

Povinnosti zaměstnavatele dle předpisů o zaměstnanosti II. KAPITOLA Povinnosti zaměstnavatele dle předpisů o zaměstnanosti Otázky 1. Za jakých podmínek může zaměstnavatel uvést v inzerátu na volné pracovní místo požadavek na věk? 2. Jak se vyhnout diskriminaci

Více

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ĚSTNÍK VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 2012 Částka 62 29. června 2012 Cena 124,- Kč OBSAH Úvod.......................................................................... 3430 I. Registrace Přehled zrušených

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA VEŘEJNÉ SPRÁVY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA VEŘEJNÉ SPRÁVY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA VEŘEJNÉ SPRÁVY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Sociální a právní aspekty postavení osob se zdravotním postižením Předkládá: Monika Bartošová Vedoucí bakalářské

Více

Veřejné zakázky. Ing. Renata Kasalová. O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.

Veřejné zakázky. Ing. Renata Kasalová. O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02. Veřejné zakázky Ing. Renata Kasalová O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Úvod... 3 1 Vysvětlení základních pojmů... 4

Více

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let V Brně dne 22. května 2012 Sp. zn.: 193/2011/DIS/JKV Zpráva o šetření ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let Abstrakt Na ochránce se obrátil pan J. V. se stížností na banku a poskytovatele

Více

Analýza získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve firmě ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o.

Analýza získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve firmě ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. * Analýza získávání, výběru a přijímání zaměstnanců ve firmě ON Semiconductor Czech Republic, s.r.o. Markéta Stavinohová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou získávání,

Více

Obecná část IV. Důvodová zpráva

Obecná část IV. Důvodová zpráva Důvodová zpráva IV. Obecná část Právní postavení pedagogických pracovníků upravuje samostatný zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL II Pracovní právo PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 53 stran Materiál je publikován pod licencí Creative Commons

Více

PODNIKATEL JAKO ZAMĚSTNAVATEL NA ZNOJEMSKU

PODNIKATEL JAKO ZAMĚSTNAVATEL NA ZNOJEMSKU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management PODNIKATEL JAKO ZAMĚSTNAVATEL NA ZNOJEMSKU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

Sociální práce s ohroženými skupinami na trhu práce

Sociální práce s ohroženými skupinami na trhu práce OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Sociální práce s ohroženými skupinami na trhu práce DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Aneta Masná Vedoucí práce: Mgr. Martin

Více

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Osnova 1) Úvod 2) Možnosti ochránce realizovat výzkum v oblasti rovného zacházení 3) Rovný přístup ke vzdělání v

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář ČÁST SEDMÁ KONTROLNÍ ČINNOST 125 (Orgány kontroly) Kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti vykonávají Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty práce,

Více

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva Rigorózní práce Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Mgr. Jaroslav Menčík Akademický rok 2011/2012 Prohlašuji,

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více