Zpráva o šetření. nepřijetí uchazeče o zaměstnání se sluchovou vadou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření. nepřijetí uchazeče o zaměstnání se sluchovou vadou"

Transkript

1 V Brně dne 26. dubna 2012 Sp. zn.: 217/2011/DIS/JKV Zpráva o šetření nepřijetí uchazeče o zaměstnání se sluchovou vadou Abstrakt Na veřejného ochránce práv se obrátil pan M. T., který trpí sluchovou vadou. Nicméně nemá problémy s komunikací, v běžné interakci odezírá ze rtů, nemá problém komunikovat písemně. Snaží se aktivně si hledat zaměstnání, často se ale setkává s odmítnutím, které přisuzuje svému zdravotnímu postižení. Ochránce proto oslovil několik zaměstnavatelů, kteří jej v poslední době odmítli. V několika případech se ukázalo, že pan M. T. nesplnil kvalifikační předpoklady. Ve dvou případech však jeho odmítnutí odviselo od zdravotního postižení. Ochránce konstatoval, že pokud by zaměstnavatel odmítl zaměstnance pouze na základě domněnky o problematické komunikaci, jednalo by se o přímou diskriminaci z důvodu zdravotního postižení v oblasti zaměstnání. Summary The Public Defender of Rights was addressed by Mr. M. T. who suffers from hearing impairment. Mr. M. T. does not have problems in communication, he lip-reads in common interaction, and he does not have a problem to communicate in writing. He actively seeks work, but he often encounters refusals by the employers which he ascribes to his disability. The defender thefore addressed several employers who recently rejected the complainant. In some of the cases, it was proved that Mr. M. T. did not comply with the qualification requirements. However, in two cases the rejection was related to his disability. The defender concluded that if an employer rejects an employee solely on the ground of assumption of problematic communication, it constitutes direct discrimination on the ground of disability in the sphere of employment. A. Obsah podnětu Dne 19. října 2011 se na veřejného ochránce práv obrátila jako zástupkyně svého syna paní J. W. s žádostí o radu a pomoc při hledání zaměstnání jejím synem. Pan M. T. je neslyšící, což mu způsobuje problémy při hledání zaměstnání. Od května tohoto roku je bez práce, má zájem o zaměstnání a při jeho hledání je velmi aktivní. Kvůli komunikačním problémům spojeným se sluchovým hendikepem přesto stále naráží na problémy. Dne 9. prosince 2011 pan T. následně doplnil identifikační údaje zaměstnavatelů, u nichž se ucházel o práci a kteří jej odmítli. Uvedl, že většina z nich jej odmítla poté, co zjistila, že neslyší. Stěžoval si na to, že je vyučený strojní mechanik, a tak nechápe obavy zaměstnavatele, že by mu při výkonu zaměstnání mohlo hrozit nebezpečí způsobené tím, že neslyší. Na pozice, kde by pracoval s PC, je odmítán z důvodu problémů s komunikací. Uvedl, že spolupracuje s úřadem práce, ale výsledky nejsou uspokojivé kvůli jeho sluchové vadě. V poslední době mu byla nabídnuta pouze práce v chladném skladu, kterou ze zdravotních důvodů odmítl.

2 V elektronickém doplnění ze dne 2. ledna 2012 pan T. uvedl, že již zaměstnání našel. B. Skutková zjištění Protože pan T. označil několik subjektů, které ho odmítly zaměstnat, a souhlasil s odhalením své identity, zahájil jsem ve věci šetření a oslovil zástupce potenciálních zaměstnavatelů Kromě odpovědných pracovníků společnosti A, jsem obdržel od všech odpovědi na otázky, z jakého důvodu odmítli pana T. zařadit do výběrového řízení a následně zaměstnat a které požadavky pro výkon zaměstnání pan T. nesplňuje. Pracovnice společnosti A telefonicky kontaktovala pověřenou zaměstnankyni Kanceláře veřejného ochránce práv a vyjádřila obavu, že údaje o žádosti pana T. o zaměstnání již pravděpodobně nebudou dohledatelné s ohledem na požadavek zákona o ochraně osobních údajů 1 uchovávat údaje o uchazečích o zaměstnání pouze po dobu nezbytně nutnou. 2 Za společnost B jsem obdržel odpověď, že pan T. reagoval na dvě pracovní nabídky operátor čištění součástí motorů a na pozici zámečník. Pozice operátor čištění součástí motorů byla v době, kdy pan T. na nabídku reagoval, již obsazena, o čemž byl písemně vyrozuměn. Na pozici zámečníka sice pan T. vystudoval požadovaný obor, nicméně nemá požadovanou praxi v oboru. Toto vysvětlení koresponduje s informacemi uvedenými v souvisejících inzerátech. Manažerka lidských zdrojů společnosti C mě informovala, že se pan T. přihlásil do výběrového řízení na pozici grafik zasláním životopisu dne 16. listopadu Do užšího kola výběrového řízení pan T. nebyl zařazen, protože nesplnil základní požadavek specifikovaný v inzerátu, tj. středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v oboru grafika/propagace. Jednatel společnosti D sdělil, že pan T. ve své žádosti o zaměstnání uvedl, že je vyučený strojní mechanik. Hlavním předmětem činnosti společnosti D je exportní balení výroba dřevěných beden. Hledali proto uchazeče na pozici dělník v dřevovýrobě. Vzdělání ani praxe pana T. však neodpovídala v inzerátu uvedeným požadavkům, proto nebyl zařazen do druhého kola výběrového řízení. Pozice byla obsazena uchazečem, který byl vzdělán v oboru truhlář. Zástupci společnosti E potvrdili, že se u nich pan T. ucházel o zaměstnání na pozici skladník/skladnice. Nebyl vybrán do užšího kola výběrového řízení, protože nenaplnil požadavky na danou pozici uvedené v inzerátu. Jednalo se o zkušenost s prací ve skladu, zkušenost s prací s hotovostí, oprávnění k obsluze vysokozdvižného vozíku, ukončené středoškolské vzdělání. 1 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 2 Přiměřená doba pro uchovávání takových údajů je 6 měsíců. K jejich zničení však může dojít i dříve, poté, co odpadne důvod pro jejich zpracování. 2

3 Zástupce personálního ředitele společnosti F sdělil, že se informaci o sluchovém postižení pana T. dozvěděl až z výzvy ochránce. V životopisu pan T. tuto informaci neuvedl, a proto se nemohlo jednat o důvod jeho odmítnutí. Jedinou indicií o charakteru postižení pana T. byla informace o absolvování Odborného učiliště pro mládež s vadami sluchu. S ohledem na to, že se pan T. nepřihlásil na žádné výběrové řízení, byla jeho žádost posuzována komplexně dle jeho vzdělání a profesní praxe v porovnání s katalogem profesí a volnými pracovními místy. V druhé polovině října 2011 (tj. v rozhodném období) byly volné pozice do technologie, konstrukce a chemických provozů, na které je vedoucími a kvalifikačním katalogem požadováno minimálně středoškolské vzdělání s maturitou nebo praxe v oboru letecké výroby a znalost anglického jazyka na úrovni minimálně A2 dle evropského referenčního rámce. V případě dělnických pozic byla neuzavřená výběrová řízení na pozice obsluhy CNC operátorů, kde je mistry požadována alespoň roční praxe na stejné pozici na obdobných strojích. Vzdělání a profesní praxe pana T. nebyla relevantní ve vztahu k žádné z volných pozic. Žádost pana T. proto byla posouzena s maximální pečlivostí s ohledem na aktuální volná místa a jím zaslané informace. Zástupce společnosti G se vyjádřil, že pan T. reagoval na jejich inzerci na pozici montážního pracovníka. Pozici montážního pracovníka obsazovali pro klienta, jehož předmětem podnikání je výroba komponentů pro letecký průmysl. Postupují několikastupňovým výběrem. Nejprve posuzují doručené životopisy, následuje telefonický pohovor, testování u klienta zaměřené na manuální zdatnost, posledním krokem je lékařská prohlídka u závodního lékaře, zda uchazeč splňuje přísná kritéria v souvislosti s bezpečnostním rizikem. Pan T. nesplnil jeden ze základních požadavků na danou pozici, kterým byla praxe. Konkrétně pan T. nesplnil požadavky zkušeností s montáží jednotlivých dílů v leteckém či automobilovém průmyslu. Protože pan T. tato kritéria nesplnil, upřednostnili jiné kandidáty, kteří mohou nabídnout praktické zkušenosti. Zdůraznil, že nemají zájem diskriminovat žádného z kandidátů, ale jako agentura práce musí dbát na zadání klienta. Obdrží-li požadavek na pracovní pozici a kandidát splní daná kritéria, doporučí jej k pohovoru u klienta. Nerozlišují proto na základě zdravotního hendikepu (pokud ovšem daná pozice umožní zaměstnat i tyto kandidáty), barvy pleti, ale na základě splnění jasných specifik. Jednatelka agentury práce H se v reakci na výzvu ochránce vyjádřila, že panu T. neodmítla zprostředkovat zaměstnání. Jako agentura práce se mu společnost pokusila zaměstnání zprostředkovat u společnosti I a J. Tito klienti měli v předmětné době volné pozice, které by byly z hlediska kvalifikace pro pana T. vhodné. Specifické podmínky u klientských společností však bohužel neumožnily zaměstnání sluchově postiženého zaměstnance a snaha o zprostředkování zaměstnání panu T. byla proto neúspěšná. Společnost I nabízela práci ve skladech v obci O.. Z hlediska dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci však nebylo možné panu T. tuto práci zprostředkovat, jelikož by mu při výkonu práce nemohla být dostatečně zaručena bezpečnost a ochrana jeho zdraví. Panu T. bylo sděleno, že nevyhovuje dané pozici, protože tento klient vyžaduje 100% zdravotní stav, čímž se dle jednatelky agentury práce rozumí stav, který by odpovídal nabízené pozici ve skladu s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, protože je v tomto provozu třeba dbát 3

4 zvýšené pozornosti vzhledem k pohybu manipulační techniky, která na svoji přítomnost upozorňuje zvukovými signály. Společnost J poptávala zaměstnance pro výkon repasovacích a servisních prací kopírovacích strojů. Tento provoz však podle jednatelky agentury práce rovněž z důvodů dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nedokáže dostatečně zaručit ochranu zdraví pana T.. Jednatelka dále uvedla, že zprostředkovávaná práce vyžaduje zaškolení v délce jednoho až dvou týdnů. Toto zaškolení probíhá verbální formou, kdy je novému zaměstnanci vysvětlováno, jak má svoji práci vykonávat. Výkon práce pak navíc není monotónní a zaměstnancům je třeba ukládat pokyny i v průběhu směny. Z těchto důvodů by bylo potřeba, aby po dobu zaškolování i po dobu výkonu práce po ukončení zaškolení byl na pracovišti přítomen tlumočník do znakové řeči, který by simultánně překládal panu T. potřebné pokyny a příkazy. Jelikož společnost nemá tlumočníka do znakové řeči k dispozici, musela by ho pro pana T. zajistit, což by vedlo k nepřiměřenému zatížení, které dle 3 odst. 2 antidiskriminačního zákona vylučuje nepřímou diskriminaci z důvodu zdravotního postižení při přístupu k určitému zaměstnání, uvedla jednatelka, a pokračovala, že pokud by panu T. byl zajištěn tlumočník do znakové řeči, musel by být přítomen po celou dobu jeho výkonu práce, avšak pracovní pokyny a příkazy jsou jednotlivýjm zaměstnancům udělovány jen několikrát během směny. Přítomnost tlumočníka by tak po většinu pracovní doby byla zbytečná a neodpovídala by míře přínosu, kterou by panu T. přinesla. Neustálá přítomnost tlumočníka do znakové řeči by, dle jednatelky agentury práce, rovněž znamenala nemalé finanční zatížení pro zaměstnavatele, který by takto kvalifikovaného pracovníka musel taktéž zaměstnat. Náklady na kvalifikovaného tlumočníka by podle ní nejspíše i převýšily mzdové náklady na samotného zaměstnance. Jednatelka uzavírá, že finanční náklady takového opatření by tak byly pro zaměstnavatele zcela zřejmě nepřiměřeným zatížením. Proto podle ní z povahy zaměstnání a výše uvedených souvislostí rovněž vyplývá, že absence sluchového postižení představuje podstatný a rozhodující požadavek pro výkon zaměstnání, které měl pan T. vykonávat a který je pro výkon tohoto zaměstnání nezbytný. Uchazeč se sluchovým hendikepem by mohl vykonávat práci ve výrobním prostředí, která má monotónnější charakter a nedochází při ní k častým změnám činností. Při takové činnosti by totiž nebyla nutná stálá přítomnost tlumočníka do znakové řeči. Případně by dle vyjdáření jednatelky mohl vykonávat práci ve výrobním prostředí společnosti, kde působí osoba ovládající znakovou řeč. O takovou situaci se však v případě společnosti J podle jejího vyjádření nejednalo. Jednatelka agentury práce se dále detailně věnovala hodnocení situace pana T. z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Poukázala, že jednou z povinností zaměstnavatele je v souladu s ustanovením 102 odst. 1 zákoníku práce vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, na niž navazuje povinnost přijímat opatření k předcházení rizikům. Za účelem naplnění těchto povinností přijala společnost I, jakožto provozovatel skladu Místní provozní bezpečnostní řád skladu, v němž blíže vymezuje podmínky a pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevenci rizik ve skladech. Součástí bezpečnostního řádu je i používání zvukových signálů při práci s manipulační technikou. Ve skladech je totiž zvýšený pohyb vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíků, které svůj průjezd nepřehlednými úseky oznamují audio signálem (troubením), a při neregistrování 4

5 tohoto signálu je zaměstnanec vystaven zvýšenému nebezpečí úrazu. Zvukové signály jsou přitom ve skladech významným prvkem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pan T. by podle vyjádření jednatelky agentury práce vzhledem ke svému hendikepu nebyl schopen rozeznat výše popsané zvukové signály, a tak by jeho zdraví bylo ohroženo nad míru přípustnou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Aby tomuto riziku mohlo být zabráněno, pokračuje, musel by pana T. vždy doprovázet jiný pracovník, který by ho včas a řádně na nebezpečí upozornil. Jelikož by tak pan T. nikdy nemohl vykonávat samostatnou práci, nesplnil by požadavky pro výkon této pozice, dodala. Potřeba dalšího zaměstnance, který by musel dbát o jeho bezpečnost, by vedla k nepřiměřenému zatížení. Obdobné platí i pro společnost J, kde se taktéž pohybuje manipulační technika a je třeba dbát zvýšené bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Uchazeč se sluchovým hendikepem, který není schopen vnímat výstražné zvukové signály, by tak i přesto, že by jinak byl fyzicky zdatný a měl dobrý zdravotní stav, nemohl vykonávat práci ve skladě s vyšší frekvencí pohybu manipulační techniky. V případě jiného skladu, kde provoz v rámci svých procesů nevyužívá manipulační techniky, a prostory jsou přehlednější, by uchazeč se sluchovým hendikepem práci vykonávat pravděpodobně mohl, neboť by bylo možné zajistit bezpečnost pouze zrakovou kontrolou. O takovou situaci se však dle jednatelky v případě skladů nejednalo. S ohledem na to, že v řadě případů byl pan T. odmítnut na základě nesplnění kvalifikačních předpokladů, což bylo doloženo relevantními dokumenty, sporným zůstává pouze případ poslední, tj. zprostředkování zaměstnání agenturou práce H u společností I a J. Následující hodnocení se tak bude vztahovat pouze k těmto subjektům. C. Právní hodnocení Zákaz diskriminace založené na zdravotním postižení v oblasti přístupu k zaměstnání upravuje zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon). Zaměstnavatelé nejen, že nemohou odmítnout uchazeče o zaměstnání z důvodu zdravotního postižení, ale v souladu s ustanovením 3 odst. 2 antidiskriminačního zákona mají též povinnost přijímat přiměřená opatření, aby měla osoba se zdravotním postižením přístup k zaměstnání a k výkonu pracovní činnosti, ledaže by takové opatření představovalo nepřiměřené zatížení. Dle ustanovení 6 odst. 3 antidiskriminačního zákona diskriminací dále není rozdílné zacházení, pokud je k tomu věcný důvod spočívající v povaze vykonávané práce nebo činnosti, uplatněné požadavky však této činnosti musí být přiměřené. Posouzení případu tak stojí na zhodnocení, zda funkční sluch představuje jeden z určujících požadavků pro výkon výše uvedených prací. Pokud ano, je třeba se zabývat, do jaké míry je zaměstnavatel povinen přijímat opatření ve vztahu k osobám se sluchovým postižením. a. Funkční sluch jako určující požadavek pro výkon práce Pokud jde o funkční sluch, který má být nutný pro bezproblémovou komunikaci se zaměstnancem, není možné hovořit o věcném důvodu spočívajícím v povaze vykonávané práce. Komunikace s neslyšícím zaměstnancem je totiž možná i jinými 5

6 způsoby. Neslyšící jsou schopni spolehlivě odezírat ze rtů a dorozumívat se mluvením. Stejně tak se mohou dorozumívat i psanou formou. Komunikace s nimi tak může být naprosto bezproblémová. V případě, že by byl zaměstnanec odmítnut pouze na základě domněnky o problematické komunikaci, jednalo by se o přímou diskriminaci z důvodu zdravotního postižení v oblasti zaměstnání. Proto je třeba nejprve zjišťovat schopnost zaměstnance se sluchovým postižením dorozumět se pro potřeby výkonu práce a až poté hodnotit jeho případnou neschopnost k výkonu práce. Zaměstnavatelé se nemohou vyvázat z povinnosti respektovat zákaz diskriminace pouhým odkazem na možné ztížení komunikace při častých změnách pokynů. Představa o problematické komunikaci se totiž nemusí zakládat na reálných skutečnostech, ale na předpokladech a předsudcích. Odmítnutí uchazeče o zaměstnání pouze na základě předpokladu, že nebude schopen postupovat dle pokynů, se neslučuje s požadavkem rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zaměstnavatel se v tomto případě dopustil přímé diskriminace v rozporu se zákonem o zaměstnanosti 3 a antidiskriminačním zákonem. b. Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je obsažena v ustanovení 101 až 108 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 4 Zaměstnavatel je v návaznosti na tato ustanovení povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při jejich práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Zaměstnavatel je tak povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Požadavek na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci osob se zdravotním postižením je povinností, kterou musí zaměstnavatel splnit a musí při tom nutně zohlednit i charakter zdravotního postižení. Současně se ale nesmí dopouštět diskriminace osob se zdravotním postižením. Požadavek na zajištění bezpečnosti zaměstnanců se však nemůže stát důvodem k vyloučení zaměstnanců se sluchovým hendikepem. Ve vztahu k osobám se zdravotním postižením je nutné zajistit jejich bezpečnost, aby současně nedocházelo k jejich bezdůvodnému vyloučení. V případě sluchového postižení je proto nutné zjišťovat, do jaké míry funkční sluch skutečně potřebný a zda se osoba se sluchovým postižením nemůže na pracovišti bezpečně pohybovat pouze za pomoci zraku. Osoby se sluchovým postižením totiž i v běžném životě se pohybují v nebezpečných prostorách a musí vyhodnotit situaci pouze na základě zdrakových vjemů. 3 Ustanovení 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 4 Další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích upravuje zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 6

7 c. Míra povinnosti zaměstnavatelů přijímat přiměřená opatření ve vztahu k osobám se zdravotním postižením Povinnost přijímat přiměřená opatření je pozitivní povinností zaměstnavatele zavádět opatření ve vztahu k osobám se zdravotním postižením. Přiměřená opatření je přitom třeba přijímat s ohledem na individuální osobní charakteristiky zaměstnance (tedy přiměřeně charakteru a míře zdravotního postižení jednotlivce). 5 Zaměstnavatel se proto musí v každém případě na prvním místě snažit přijmout individualizovaná opatření ve vztahu k osobě se zdravotním postižením. Pokud jde o zajištění bezpečnosti, mohlo by se jednat např. o informování ostatních zaměstnanců o charakteru postižení jejich kolegy, včetně způsobu, jakým mají při své práci jeho hendikep reflektovat. Opatření, na základě něhož by pana T. musel vždy doprovázet jiný zaměstnanec, který by jej včas a řádně upozornil, by skutečně nebylo přiměřené, zároveň ale není nezbytné ani jediné možné. Proto ani v tomto případě nemohlo být vyloučeno podezření na diskriminaci z důvodu zdravotního postižení. Zajištění přítomnosti tlumočníka do znakové řeči pro potřeby zaměstnance se sluchovým postižením skutečně nepředstavuje přiměřené opatření. Začlenění neslyšícího zaměstnance je ovšem možné i bez přijetí tlumočníka do znakové řeči. D. Závěr V případě, že by byl zaměstnanec odmítnut pouze na základě domněnky o problematické komunikaci, jednalo by se o přímou diskriminaci z důvodu zdravotního postižení v oblasti zaměstnání. Zaměstnavatel má povinnost přijímat ve vztahu k osobám se zdravotním postižením přiměřená opatření. Opatření musí být individualizovaná a musí reflektovat charakter zdravotního postižení. Přitom se jedná o opatření přiměřená, nikoliv nejlepší možná. Komunikace s osobou se sluchovým postižením může být naprosto bezproblémová i bez zajištění tlumočníka do znakové řeči. Požadavek na zajištění bezpečnosti zaměstnanců se nemůže stát důvodem k vyloučení zaměstnanců se sluchovým hendikepem. Zaměstnavatel má naopak povinnost přijímat individualizovaná opatření, aby mohly být začleněny i osoby se zdravotním postižením. JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý v. r. veřejný ochránce práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) 5 Jako příklad přiměřených opatření lze uvést zejména stavební úpravy pracoviště, úpravu pracovní doby, poskytnutí volna za účelem léčení (rehabilitace apod.), poskytnutí potřebného vybavení kompenzujícího určitý zdravotní hendikep apod. 7

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství. A. Obsah podnětu I. V rámci pracovního pohovoru zaměstnavatel nesmí uchazečům a uchazečkám o zaměstnání pokládat dotazy týkající se rodičovství a péče o děti. Takové jednání je možné kvalifikovat jako obtěžování, které

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

Zpráva o šetření. diskriminace v zaměstnání z důvodu zdravotního postižení

Zpráva o šetření. diskriminace v zaměstnání z důvodu zdravotního postižení V Brně dne 2. ledna 2012 Sp. zn.: 93/2011/DIS/AHŘ Zpráva o šetření diskriminace v zaměstnání z důvodu zdravotního postižení Abstrakt Pan K. L. se obrátil na veřejného ochránce práv se stížností na hrubé

Více

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života

Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Možnost nebo povinnost? Právní úprava vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života Jana Kvasnicová Oddělení rovného zacházení Kancelář veřejného ochránce práv Obsah Flexibilní zaměstnávání Možnosti

Více

Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat

Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. Tichá linka. I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat Tichá linka CENTRUM ONLIN PRO OSOBY SE SLUCH Tichá linka Tichá linka I neslyšící si občas potřebuje zatelefonovat CENTRUM ONLIN PRO OSOBY SE SLUCH Tichá linka CENTRUM ONLINE KOMUNIKACE PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Vzdělávání zaměstnanců agentury Motiv P s.r.o. kurzy soft

Více

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let

Zpráva o šetření. ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let V Brně dne 22. května 2012 Sp. zn.: 193/2011/DIS/JKV Zpráva o šetření ve věci neposkytnutí kreditní karty klientům starším 70 let Abstrakt Na ochránce se obrátil pan J. V. se stížností na banku a poskytovatele

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 *UOHSX0056078* UOHSX0056078 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_PRACOVNÍ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Okresní soud v Chomutově Na Příkopech 663, Chomutov 430 14. v y h l a š u j e

Okresní soud v Chomutově Na Příkopech 663, Chomutov 430 14. v y h l a š u j e Spr 246/2013 Okresní soud v Chomutově Na Příkopech 663, Chomutov 430 14 Předseda Okresního soudu v Chomutově v y h l a š u j e v rámci projektu EU CZ.1.04/4.1.00/80.00004 Zefektivnění činnosti soudů prostřednictvím

Více

Dotaz: 9. července 2013

Dotaz: 9. července 2013 Dotaz: 9. července 2013 Dne 24.5.2013 jsem se přihlásil k výběrovému řízení na pracovní místo Vedoucí oddělení 1703 odboru 17 Kontrola. Dne 25.6.2013 jsem byl informován, že jsem nebyl zařazen do užšího

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:34444/2013-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky

Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky dle ustanovení 85 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

Více

Zpráva o šetření. nabídka práce na pozici prodávájící pouze ženám

Zpráva o šetření. nabídka práce na pozici prodávájící pouze ženám V Brně dne 25. července 2012 Sp. zn.: 264/2011/DIS/JKV Zpráva o šetření nabídka práce na pozici prodávájící pouze ženám Abstrakt Pan X. se obrátil na veřejného ochránce práv se stížností na diskriminaci

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

Odpověď ze dne 13. 1. 2015 na otázky týkající se veřejné zakázky s názvem Poradenské činnosti v Jihočeském kraji 2015-2018

Odpověď ze dne 13. 1. 2015 na otázky týkající se veřejné zakázky s názvem Poradenské činnosti v Jihočeském kraji 2015-2018 Odpověď ze dne 13. 1. 2015 na otázky týkající se (jedná se o 15. až 16. otázku v pořadí) Do objemu služeb je započítáváno i plnění v rámci grantových projektů financovaných z Evropského sociálního fondu

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky (podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška") Název veřejné zakázky: Obec Měděnec,

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana S. K. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana S. K. A Obsah podnětu V Brně dne 2. srpna 2010 Sp. zn.:1697/2010/vop/ld Zpráva o šetření ve věci podnětu pana S. K. A Obsah podnětu Dne 12. 3. 2010 (doplněno 2. 4. 2010) se na veřejného ochránce práv obrátil pan S.K. (dále

Více

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE

České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE České dráhy, a.s. ČD Ok 2 PŘÍLOHA 2 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE 2 OBSAH ZÁZNAM O ZMĚNÁCH... 4 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V ELEKTROTECHNICE... 5 Kapitola I. Úvodní ustanovení... 5 Kapitola II. Odborná

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s326/2012/vz-20018/2012/512/jhl Brno 24. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s326/2012/vz-20018/2012/512/jhl Brno 24. října 2012 *UOHSX004H5OE* UOHSX004H5OE ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s326/2012/vz-20018/2012/512/jhl Brno 24. října 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zpráva o šetření. ve věci diskriminace z důvodu věku při přístupu k zaměstnání

Zpráva o šetření. ve věci diskriminace z důvodu věku při přístupu k zaměstnání Je na zaměstnavateli, aby řádně uchovával veškeré relevantní podklady z výběrového řízení tak, aby byl schopen vyvrátit případné podezření na diskriminační jednání. V případě, že zaměstnavatel takovými

Více

Předpokládaná hodnota. Druh zakázky. Stručný popis postupu zadavatele

Předpokládaná hodnota. Druh zakázky. Stručný popis postupu zadavatele Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále jen zákon ) Druh zakázky Dodávky a služby Předpokládaná

Více

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám k výběrovému řízení s názvem Rekonstrukce knihovny v Třinci Vážená paní / Vážený pane, na základě zmocnění zadavatele Třinec, sídlem Jablunkovská 160, 739

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

Obsah: I. Úvodní ustanovení 3 1. Předmět a cíl vnitřního předpisu 3 2. Případy střetu zájmů ve Společnosti 3 II. Postupy pro zjišťování a řízení

Obsah: I. Úvodní ustanovení 3 1. Předmět a cíl vnitřního předpisu 3 2. Případy střetu zájmů ve Společnosti 3 II. Postupy pro zjišťování a řízení Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - DS/DPS D/4/2013 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti při distribuci důchodového

Více

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 1. Závaznost a účinnost...1 2. Definice pojmů...1 3. Příprava výběru dodavatele...2 3.1. Určení předmětu a

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2. Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2. Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Zajištění provozu HelpDesku a Dohledu infrastruktury a informačních systémů MZe Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, SŠT, Přerov, Kouřílkova 8, oznamuje provedení veřejné zakázky na dodávky: Podpora rozvoje technických oborů, zejména strojírenství, mechatroniky a optiky technologie

Více

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

(Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I Stát: CZ Zastoupený: Ing. Bohumilem Petráškem, starostou

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice + odbor majetkový Naše značka: Vyřizuje: Datum: MUST/027490/2015/MAJ/lach Houska 383 700 320 3. června 2015 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na

Více

Zpráva o šetření. ukončení pracovního poměru zaměstnankyně podstupující léčbu neplodnosti

Zpráva o šetření. ukončení pracovního poměru zaměstnankyně podstupující léčbu neplodnosti I. S ohledem na to, že je těhotenství stav, který se týká výhradně žen, nepříznivé zacházení založené na těhotenství je přímou diskriminací z důvodu pohlaví. Pro učinění závěru o diskriminaci v pracovněprávních

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti - 1 - Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled na zjišťování nelegální práce, tak jak ji nově definuje

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE k části 4. Inovace ve společnosti pietro filipi opakované řízení

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE k části 4. Inovace ve společnosti pietro filipi opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE k části 4 vyhotovená dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem: Inovace ve společnosti

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o. projektový ateliér Mnoho z nás vyskytuje v pozici, že má na starosti jednoho a více podřízených. V tomto případě je

Více

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem Postupy pro zadávání malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh

Více

4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách

4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách 21 258 zákoníku práce rozsah náhrady škody 4.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, která je v praxi běžně označována jako hmotná odpovědnost, představuje

Více

Zpráva o šetření. neposkytnutí životního pojištění klientce vyléčené z drogové závislosti. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. neposkytnutí životního pojištění klientce vyléčené z drogové závislosti. A. Obsah podnětu I. Předběžné informování o nemožnosti uzavřít pojistnou smlouvu je odepřením služby, které může být diskriminací v rozporu s antidiskriminačním zákonem. II. III. Rozlišování v oblasti poskytování pojištění

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

Stručný popis postupu zadavatele zakázky (bez DPH)

Stručný popis postupu zadavatele zakázky (bez DPH) Postupy pro zadávání zakázek malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh zakázky

Více

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí S účinností od 1.ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Znemožnění provedení sociálního šetření k ověření skutečností pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi ze strany klienta nemůže být důvodem pro zamítnutí žádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi, pakliže

Více

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu:

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu: Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný správní orgán podle 108 odst. 1 písm. d) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů k nadlimitní

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.11.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.11.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.11.2008 Č. j.: R129/2008/02-22930/2008/310-AS/Hr V Brně dne 12. listopadu 2008 Ve správním řízení o rozkladu doručeném dne 2. 7. 2008 Mgr. Robertem Perglem, advokátem,

Více

Písemná zpráva zadavatele podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon )

Písemná zpráva zadavatele podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) Písemná zpráva zadavatele podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli Název veřejné zakázky:

Více

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty:

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty: Název standardu 5. Přijímání a zaškolování 5a) Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 570-R/05-473/140/ZH V Praze dne 8.12.2005

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 570-R/05-473/140/ZH V Praze dne 8.12.2005 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 570-R/05-473/140/ZH V Praze dne 8.12.2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 9.11.2005

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Diskriminace ve vzdělávání

Diskriminace ve vzdělávání Diskriminace ve vzdělávání Veřejný ochránce práv a jeho působnost v oblasti školství, úvod do problematiky diskriminace Petr Polák, Hana Puzoňová Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í Zadávací dokumentace Název zakázky: Nákup devítimístného vozidla ISŠ Sokolnice Zadavatel: Zadavatelem

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

Diskriminace v oblasti přístupu k zaměstnání a samotném zaměstnání - využití mediace v těchto konfliktech

Diskriminace v oblasti přístupu k zaměstnání a samotném zaměstnání - využití mediace v těchto konfliktech Diskriminace v oblasti přístupu k zaměstnání a samotném zaměstnání - využití mediace v těchto konfliktech Michal Hubálek V poslední době bylo před soudy projednáváno několik případů s diskriminačním prvkem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 *uohsx001u40n* UOHSX001U40N ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S113/2010/VZ-10303/2010/540/DCh V Brně dne: 1. září 2010 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.11.2005 z vlastního podnětu podle 96 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb.,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Obec Bítovčice, splašková kanalizace + ČOV

Obec Bítovčice, splašková kanalizace + ČOV VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6, 12 a 18 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., zadávanou v souladu Operačního programu Životní prostředí fondu soudržnosti EU. Obec

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.2004

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

přípravě na povolání MUDr.Dana Kuklová, CSc. říjen 2010

přípravě na povolání MUDr.Dana Kuklová, CSc. říjen 2010 Posuzování zdravotní způsobilosti k přípravě na povolání MUDr.Dana Kuklová, CSc. říjen 2010 zdravotní způsobilost a její posuzování zdravotní způsobilost je hodnocení (kvalifikovaný odhad), zda posuzovaná

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 70/2007-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

Mobbing a diskriminace ve školách a na univerzitách

Mobbing a diskriminace ve školách a na univerzitách Mobbing a diskriminace ve školách a na univerzitách Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě 2015 Brno, 22.-24.9.2015 Počty inspektorů k 1.1.2015 Inspektoři Pracoviště BOZP PVP NLZ Celkem Státní

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Odůvodněníí veřřejjné zakázky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

Veřejná zakázka UOČO 3/06/15 Dodávky technických a speciálních plynů pro imisní monitoring od roku 2016

Veřejná zakázka UOČO 3/06/15 Dodávky technických a speciálních plynů pro imisní monitoring od roku 2016 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného

Více

Název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2015 Název projektu:

Název grantového programu: Informační a komunikační technologie 2015 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

MĚSTYS BRANKOVICE. PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov

MĚSTYS BRANKOVICE. PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov MĚSTYS BRANKOVICE PSČ 683 33, Náměstí 101, okres Vyškov Věc: Výzva k podání nabídky Vážená paní, Vážený pane, dovoluji si Vás v souladu s ustanovením 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Zadavatel: Statutární město Ostrava se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava IČ: 00845451 Veřejná zakázka: Inteligentní zastávky veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle ust. 27

Více

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu MĚSTO MĚSTEC KRÁLOVÉ Směrnice č.2/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele,

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Servis a opravy automobilů značek koncernu VW Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE CENTRÁLNÍ ZADAVATEL: Centrální nákup, příspěvková organizace SÍDLO: Vejprnická 663/56, 31800 Plzeň IČ: 72046635 ZASTOUPENÝ: Ing. Jiřím Heranem, ředitelem NÁZEV ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Více

Oprava chodníku podél silnice III/05724 v obci Mikulůvka VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Oprava chodníku podél silnice III/05724 v obci Mikulůvka VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K V EŘ EJNÉ ZA KÁZCE MA LÉ H O R OZS AHU Oprava chodníku podél silnice III/05724 v obci Mikulůvka Obsah Čl. 1.: Úvodní informace... 3 Čl. 2.: Název veřejné zakázky... 3 Čl. 3.: Identifikační

Více

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

OTÁZKY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK OTÁZKY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona číslo 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních

Více

Diskriminace ve školství vybrané problémy

Diskriminace ve školství vybrané problémy Diskriminace ve školství vybrané problémy konference Inkluze dětí se znevýhodněním do školního stavovaní a školních družin 14. října 2015 Mgr. et Mgr. Barbora Němcová Mgr. Ivana Šilhánková Formy diskriminace

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více