PREZENTACE ZÁVĚRŮ PROJEKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREZENTACE ZÁVĚRŮ PROJEKTU"

Transkript

1 MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI 1 PREZENTACE ZÁVĚRŮ PROJEKTU zpracovala INCOMA Research

2 OBSAH PREZENTACE 2 1. Projekt Manuál rozvoje cestovního ruchu 2. Výzkum návštěvníků kraje 3. Vybrané závěry ze sekundárního výzkumu a expertního šetření 4. Syntéza, návrhová část 5. Shrnutí, závěry

3 OBSAH PREZENTACE 3 1. Projekt Manuál rozvoje cestovního ruchu 2. Výzkum návštěvníků kraje 3. Vybrané závěry ze sekundárního výzkumu a expertního šetření 4. Syntéza, návrhová část 5. Shrnutí, závěry

4 VÝCHODISKA A HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU VÝCHODISKA A HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU 4 navázat na základní strategické dokumenty Jihočeského kraje (Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje, Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji) a rozšířit je o marketingový rozměr zjistit současný stav trhu i názory širokého spektra návštěvníků i poskytovatelů služeb v oblasti cestovního ruchu, vypracovat segmentaci trhu a analýzu cílových skupin a produktů na základě odborné analýzy určit hlavní strategické směry dalšího rozvoje v oblasti marketingového řízení regionu za účelem zvýšení jeho atraktivity pro návštěvníky (a následně zvýšení příjmů z cestovního ruchu) vytvořit podklad pro řízení rozvoje cestovního ruchu na území kraje (z hlediska produktů, destinací i dalších významných aspektů) na období konkretizovat činnosti a metodiku pro management a marketing cestovního ruchu a napomoci tak úspěšnému, akceschopnému a efektivnímu rozvoji celého regionu

5 OBSAH STUDIE 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM TABULEK, GRAFŮ A MAP 5 2. CESTOVNÍ RUCH V JIHOČESKÉM KRAJI 2.1 POZICE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI V CELOREPUBLIKOVÉM KONTEXTU A ZASAZENÍ DO STŘEDOEVROPSKÉHO RÁMCE Stručná charakteristika Jihočeského kraje Cestovní ruch v Jihočeském kraji Turisty vyhledávaná místa v okresech Jihočeského kraje Jihočeský kraj jako destinace cestovního ruchu v rámci České republiky Pohled na konkurenci kraje v oblasti cestovního ruchu 2.2 STRATEGICKÉ DOKUMENTY ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE V OBLASTI CR 2.3 STRUKTURA ZAŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI Nabídka zařízení cestovního ruchu v Jihočeském kraji Kapacita ubytovacích zařízení v Jihočeském kraji 2.4 NÁVŠTĚVNOST JIHOČESKÉHO KRAJE 3. VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE 3.1 PARAMETRY REALIZOVANÉHO VÝZKUMU 3.2 NÁVŠTĚVY JIŽNÍCH ČECH 3.3 ZVYKLOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH 3.4 JIŽNÍ ČECHY DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU 3.5 HODNOCENÍ JIŽNÍCH ČECH JAKO TURISTICKÉ DESTINACE

6 OBSAH STUDIE 3.1 INFORMACE O JIŽNÍCH ČECHÁCH 3.2 PROFILY NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH 4. EXPERTNÍ POHLED NA VÝVOJ CR V JIHOČESKÉM KRAJI HLAVNÍ OBLASTI NABÍDKY A POPTÁVKY Hlavní oblasti nabídky Hlavní oblasti poptávky 4.2 VÝVOJOVÉ TRENDY Dopad světových trendů v turistice na Jihočeský kraj Rostoucí turistický potenciál středoevropského prostoru 4.3 PROBLÉMOVÉ OBLASTI A NEVYUŽITÉ PŘÍLEŽITOSTI Koordinace činnosti soukromých subjektů a veřejných institucí v oblasti cestovního ruchu Kvalifikovaná pracovní síla v oblasti cestovního ruchu Kvalita jako téma 5. SEGMENTACE TRHU CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI 5.1 SEGMENTACE Z HLEDISKA ÚZEMÍ 5.2 SEGMENTACE Z HLEDISKA PRODUKTŮ 5.3 AKTUÁLNÍ SEGMENTACE NÁVŠTĚVNÍKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE 6. IDENTIFIKACE DIFERENČNÍCH VÝHOD A PERSPEKTIVNÍCH TRŽNÍCH SEGMENTŮ, DEFINOVÁNÍ ŽÁDOUCÍ TRŽNÍ POZICE JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CESTOVNÍHO RUCHU 6.1 IDENTIFIKACE DIFERENČNÍCH VÝHOD A PERSPEKTIVNÍCH TRŽNÍCH SEGMENTŮ 6.2 VÝBĚR PRIORITNÍCH CÍLOVÝCH SKUPIN PRO DESTINAČNÍ MANAGEMENT 6.3 DEFINOVÁNÍ ŽÁDOUCÍ TRŽNÍ POZICE JIHOČESKÉHO KRAJE JAKO DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU

7 OBSAH STUDIE 7. MARKETINGOVÝ MIX K DOSAŽENÍ ŽÁDOUCÍ TRŽNÍ POZICE REGIONU 7.1 CENTRÁLNÍ PRVKY MARKETINGOVÉHO MIXU PRO JIHOČESKÝ KRAJ 7.2 SPECIFICKÉ PRVKY MARKETINGOVÉHO MIXU PRO DÍLČÍ SEGMENTY,KOMUNIKACE DIFERENČNÍCH VÝHOD REGIONU Komunikace s cílovými skupinami Vymezení strategických lokalit pro destinační management Jihočeského kraje Komunikace diferenčních výhod regionu 7.3 PŘESHRANIČNÍ ASPEKTY MARKETINGOVÉHO MIXU 7.4 PODPŮRNÉ A PARTNERSKÉ PROGRAMY 7.5 EKONOMICKÉ ASPEKTY MARKETINGOVÉHO MIXU 7 8. SHRNUTÍ, VYMEZENÍ HLAVNÍCH ROZVOJOVÝCH KROKŮ 8.1 SHRNUTÍ 8.2 HLAVNÍ ÚKOLY V KRÁTKODOBÉM HORIZONTU 8.3 HLAVNÍ ÚKOLY VE STŘEDNĚDOBÉM HORIZONTU

8 METODIKA, POSTUP ZPRACOVÁNÍ POSTUP ZPRACOVÁNÍ 8 zpracování probíhalo v několika fázích analytická a návrhová část zjednodušené schéma postupu prací: NAPLNĚNÍ INFORMAČNÍ ZÁKLADNY ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ, SEGMENTAČNÍ ANALÝZA NÁVRHOVÁ ČÁST (MARKETINGOVÝ MIX, HLAVNÍ ÚKOLY)

9 METODIKA, POSTUP ZPRACOVÁNÍ HLAVNÍ INFORMAČNÍ ZDROJE PRO ZPRACOVÁNÍ ANALÝZY 9 Sekundární datové zdroje relevantní studie oficiální statistiky CR obdobné inspirativní materiály příhraničních regionů (OÖ, NÖ) veřejné informační zdroje interní databáze INCOMA Research Výzkum návštěvníků JČ kraje více než 2000 rozhovorů s návštěvníky více než 50 lokalit JČ kraje více než ¼ rozhovorů provedena se zahraničními návštěvníky dotazování probíhalo celoročně Expertní rozhovory přes 50 expertních rozhovorů s osobami, jejichž názory založené na osobní zkušenosti významně přispívají k naplnění cílů projektu respondenti: poskytovatelé služeb v různých oblastech CR, zástupci místní i regionální správy, podpůrných institucí, akad. sféry, aj.

10 METODIKA, POSTUP ZPRACOVÁNÍ VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE 10 Metodické principy dotazování probíhalo metodou osobních rozhovorů, rozhovory provedli zkušení a důkladně proškolení tazatelé supervizováni stálými zaměstnanci INCOMA Research respondenti byli vybíráni metodou náhodného výběru v dané lokalitě dotazování probíhalo také v cizích jazycích Sledovaná témata otázky v dotazníku pokrývaly tyto oblasti: chování a zvyklosti návštěvníků (motiv, hlavní cíle a aktivity, způsob a forma dovolené atd.) hodnocení poskytovaných služeb dle segmentů, námětů na zkvalitnění a doplňkové aktivity identifikace vhodných komunikačních kanálů o nabídce CR v regionu identifikační údaje (bydliště, sociodemogr. a ekonomické charakteristiky, frekvence a důvody návštěvnosti kraje) pro účely statistické analýzy a segmentace

11 METODIKA, POSTUP ZPRACOVÁNÍ ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ, SEGMENTAČNÍ ANALÝZA hloubková analýza a syntéza informací získaných z výzkumné fáze s ohledem na konkurenční analýzu segmentace trhu cestovního ruchu (několik možných hledisek) analýza potřeb jednotlivých cílových segmentů, identifikace rezerv a příležitostí zhodnocení hlavních segmentů z hlediska procesů destinačního managementu výběr perspektivních cílových skupin 11 NÁVRHOVÁ ČÁST (MARKETINGOVÝ MIX, HLAVNÍ ÚKOLY) výběr prioritních cílových skupin a prioritních nabídkových produktů definování cílové tržní pozice regionu návrh odpovídajícího marketingového mixu, rozšíření konceptu 4P na 7P (product-priceplace-promotion-people-programming-partnership) a jeho implementace návrh komunikační strategie návaznost na programy příhraničních regionů, podpůrné a partnerské programy doporučení ke krátkodobým i střednědobým krokům

12 ČASOVÝ HARMONOGRAM 1/2006 předložení nabídky výběr zpracovatele 12 2/2006 vstupní briefing kompletace sekund. sestavení řešitel. týmu 3/2006 schválení dotazníku a lokalit datových zdrojů 4/ kolo výzkumu návštěv. 5-6/2006 expertní rozhovory 1. část analýza sekund. datových zdrojů 7-8/ kolo výzkumu návštěv. expertní rozhovory 2. část školení tazatelů přípravné geograf. výstupy 9-10/06 3. kolo výzkumu návštěv. analýza dosav. výsledků výzkumu předběžná segmentace 11-12/06 analýza potřeb segmentů průběžná zpráva s hlavními dosavadními zjištěními 1-2/ kolo výzkumu návštěv. uzavření analytické části 3-4/2007 návrhová část: tržní pozice, prioritní skupiny/produkty marketingový mix, návrhy konkrétních opatření start návrhové fáze konzultace před finalizací zpracování závěrečné zprávy do předání kompletní závěrečné zprávy

13 OBSAH PREZENTACE Projekt Manuál rozvoje cestovního ruchu 2. Výzkum návštěvníků kraje 3. Vybrané závěry ze sekundárního výzkumu a expertního šetření 4. Syntéza, návrhová část 5. Shrnutí, závěry

14 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Informace o výzkumu a struktura vzorku INFORMACE O VÝZKUMU 14 výzkum proběhl v souladu se zadáním v období květen duben 2007, v průběhu všech čtyř ročních období, s důrazem na letní sezónu (55% rozhovorů) celkem bylo provedeno 2015 rozhovorů s návštěvníky jižních Čech (JČ) ve více než 50 lokalitách - rozhovory byly provedeny formou osobních rozhovorů tazateli INCOMA Research - v rámci výzkumu bylo osloveno také 565 zahraničních návštěvníků - výběr respondentů probíhal metodou náhodného výběru ve stanovených lokalitách výzkum se zaměřil zejména na - zvyklosti návštěvníků JČ - nejvyhledávanější lokality v JČ a důvody pro jejich navštívení - hodnocení možností a služeb cestovního ruchu v JČ a případné nedostatky - preference a kvalitu informačních zdrojů o JČ v rámci výzkumu jsme sledovali také sociodemografické ukazatele o návštěvnících Jihočeského kraje a o jejich domácnostech (pohlaví, věk, počet osob žijících v domácnosti, počet dětí, příjmová skupina domácnosti, původ respondentů (kraj ČR, u zahraničních návštěvníků země původu)) ty byly využity při zpracování výzkumu a analýze výsledků

15 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Informace o výzkumu a struktura vzorku LOKALITY, KDE SE USKUTEČNILY ROZHOVORY výzkum koncipován tak, aby byl reprezentativní pro kraj (proporčně různé typy lokalit), ne pro dílčí územnícelky ČESKÉ BUDĚJOVICE Kvilda Červená Lhota České Budějovice Nové Hutě JIHOČESKÁ PŘÍRODA ČESKÝ KRUMLOV Zadov Terčino údolí Český Krumlov Kubova Huť Kleť HLUBOKÁ NAD VLTAVOU Churáňov Nové Hrady Hluboká n/ Vlt. LIPNO Chýnovské jeskyně JINDŘICHŮV HRADEC A TŘEBOŇSKO Lipno Nová Bystřice Chlum u Třeboně Horní Planá OSTATNÍ OKRESY Jindřichův Hradec Frymburk Písek Jindřiš Kramolín Prachatice Kardašova Řečice Černá v Pošumaví Strakonice Třeboň HISTORICKÁ MÍSTA Temelín Třeboňské lázně Orlík Tábor Třeboň - cyklostezsky Rožmberk České Velenice Kemp Oáza Vítkův Hrádek Hněvkovice Břeskáč Zlatá Koruna Koloděje n/lužnicí Kemp Osika Zvíkov Pořežany ŠUMAVA Stráž N/Než. Týn n/vltavou Borová Lada Holašovice Dolní Dvořiště Jezerní Slať Slavonice * seskupení dle typů lokalit, využité v některých grafech 15

16 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Informace o výzkumu a struktura vzorku STRUKTURA VZORKU 16 pro potřeby analýzy jsme u respondentů sledovali následující charakteristiky: pohlaví věk vzdělání velikost domácnosti počet dětí příjmovou kategorii původ respondentů Struktura vzorku: PŮVOD RESPONDENTŮ (%) Jihočeský kraj Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihomoravský kraj Plzeňský kraj Ústecký kraj Vysočina Ostatní kraje ČR Cizinci Přibližně čtvrtina (23 %) dotázaných byli turisté z JČ. Nejpočetnější skupinou návštěvníků jsou vedle Jihočechů turisté z Prahy, což se odrazilo i ve struktuře výzkumného vzorku - 15 %. Výraznějšízastoupenímajíi Středočeši, Jihomoravané a návštěvníci z Plzeňského kraje. Více než čtvrtinu (28 %) ze struktury vzorku tvoří zahraniční návštěvníci (největší podíl z nich Němci a Rakušané). 3 N =

17 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Návštěvy jižních Čech FREKVENCE NÁVŠTĚV 17 Jak často trávíte svůj čas v Jižních Čechách? (podle původu turistů, údaje v %) Češi Jihočeši Tři čtvrtiny českých návštěvníků zavítají do JČ alespoň jednou za rok (41% několikrát), mezi cizinci je to 36 % (15% několikrát). Jsem v JČ poprvé/jsem v ČR poprvé Méně často Jednou za rok Několikrát do roka Třetina cizinců a 7% Čechů navštívilo JČ poprvé. Cizinci % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% N = 2015 Pozn.: Obyvatelé Jihočeského kraje hodnotili Jižní Čechy mimo okolí svého bydliště Pozn.2: Cizinci měli na výběr místo varianty Jsem v JČ poprvé variantu Jsem v ČR poprvé.

18 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Návštěvy jižních Čech ZPŮSOB DOPRAVY 18 Jakým dopravním prostředkem jste přijeli? (podle věku, údaje v %) Všichni návštěvníci Auto Autobus Vlak Kolo Ostatní 4 4 Pro rodiny s více dětmi je auto častěji preferovaným prostředkem než pro rodiny s jedním dítětem nebo bez dětí. Bez dětí Lidé bez dětí naopak o něco více využívají jiných dopravních prostředků. 1 dítě a více dětí % 25% 50% 75% 100% N = 2015

19 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Návštěvy jižních Čech CHARAKTER SKUPINY 19 S kým jste přijel(a)? (podle věku, údaje v %) Všichni návštěvníci Do 24 let let let S partnerem S rodinou (jen dospělí) Sám S rodinou a přáteli S rodinou (děti do 15 let) S přáteli S partnerem a přáteli Školní výlet Téměř 2/3 přijely s rodinou, resp. s partnerem. Rozdíly v charakteru turistické skupiny jsou silně diferencovány věkem. Lidé do 24 let a lidé od 55 let přijíždějí častěji s partnerem, střední věkové kategorie s dětmi apod. Cizinci: často rodiny s většími dětmi let a více let % 25% 50% 75% 100% N = 2015

20 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Návštěvy jižních Čech UBYTOVÁNÍ V JIŽNÍCH ČECHÁCH Jak často využíváte při návštěvách JČ ubytovacích služeb? (podle původu turistů, údaje v %) Všichni návštěvníci Častěji Přibližně jednou za rok Méně než jednou za rok Nevyužívám ubytování Češi Jihočeši Cizinci % 25% 50% 75% 100% 20 Ubytovací služby využívá v JČ 80 % návštěvníků z jiných oblastí, u Jihočechů je to přibližně polovina. Turisté z ČR se zde ubytovávají o něco častěji než zahraniční návštěvníci, především pak v případě opakovaného ubytování v rámci hlavní dovolené (jednou za rok). Šestina oslovených se zde ubytovává i vícekrát za rok. Bohatší se ubytovávají častěji. N = 2015

21 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Návštěvy jižních Čech UBYTOVÁNÍ V JIŽNÍCH ČECHÁCH 21 Na kolik nocí se obvykle ubytujete? (jen ubytovaní, podle původu turistů, údaje v %) 100% 75% 50% a více nocí nocí 6-9 nocí 4-5 nocí 2-3 noci 1 noc Průměrný počet nocí Češi se v průměru ubytovávají na 6 nocí, ale nejobvyklejší délka ubytování je 2 noci (17 %). Jihočeši v průměru přespí mimo své bydliště 4 noci, nejčastěji však 5 nocí (25 %). Cizinci se v průměru ubytovávají na 6 nocí, nejčastěji však přespí 5 nocí (21%). 25% % N = 1491 Všichni návštěvníci Češi Cizinci Jihočeši Téměř třetina (29 %) se v JČ ubytuje na 2-3 noci (tzv. prodloužené víkendy). Necelý týden (4-5 nocí) trvá ubytování 28 % hostů. 6-9 nocí 22% hostů. Na rozdíl od Jihočechů je mezi obyvateli ostatních krajů a zahraničními návštěvníky výrazná skupina s dlouhodobějším ubytováním.

22 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Návštěvy jižních Čech UBYTOVÁNÍ V JIŽNÍCH ČECHÁCH 22 Na kolik nocí se obvykle ubytujete? (jen ubytovaní, podle věku, údaje v %) 100% 75% 50% a více nocí nocí 6-9 nocí 4-5 nocí 2-3 noci 1 noc Průměrný počet nocí Výzkum potvrdil, že spolu s věkem se výrazně prodlužuje délka ubytování % 0% Všichni návštěvníci Do 24 let let let let 55 a více let Nejvyhledávanější jsou penziony, případně levnější hotely, chatky, ale i stanové kempy. U cizinců i kvalitnější formy ubytování. N = 1491

23 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Návštěvy jižních Čech UBYTOVÁNÍ V JIŽNÍCH ČECHÁCH 23 Jak jste spokojen(-a) s kvalitou ubytování v Jihočeském kraji? (celkové průměrné hodnocení na stupnici 1-5, 1=nejlepší, 5=nejhorší; podle sociodem. kategorií) 1,4 1,5 1,41 1,45 1,50 1,49 1,49 1,6 1,59 CELKOVÉ PRŮMĚRNÉ 1,62 1,56 1,64 1,64 1,58 1,7 1,8 1,76 1,72 1,9 1,92 2,0 PŮVOD Češi Jihočeši N = 2015 Cizinci VĚK Do 24 let let let let 55 a více let POČET DĚTÍ Bez dětí 1 dítě 2 a více dětí PŘÍJEM DOMÁCNOSTI Nadprůměrné příjmy Podprůměrné příjmy

24 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Zvyklosti návštěvníků jižních Čech ZPŮSOB TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU 24 Co celkově nejvíce vyhledáváte při návštěvě míst, kde trávíte volný čas? (podle sociodemografických kategorií, údaje v %) 100% 75% 50% 25% ,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 Nevyhledává Ani tak/ani tak Vyhledává Hodnocení jižních Čech Trávení volného času je pro návštěvníky JČ spojené především s klidem, poznáváním měst, hrady a zámky, pěší turistikou a možnostmi koupání. Další činnosti jsou poté vyhledávané spíše konkrétními cílovými skupinami turistů. 0% KLID N = 2015 POZNÁVÁNÍ MĚST HRADY A ZÁMKY PĚŠÍ TURISTIKA MOŽNOSTI KOUPÁNÍ CYKLOVÝLETY NAKUPOVÁNÍ SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ LÁZEŇSTVÍ 2,2 Další vyhledávané aktivity: Běžky Houbaření a sběr lesních plodů Rybaření Sjíždění řek Různé sportovní aktivity (tenis, jachting apod.) Pivo

25 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Zvyklosti návštěvníků jižních Čech ZPŮSOB TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU Co celkově nejvíce vyhledáváte při návštěvě míst, kde trávíte volný čas? (podle sociodemografických kategorií, údaje v %) KLID HRADY A ZÁMKY CYKLOVÝLETY PĚŠÍ TURISTIKA POZNÁVÁNÍ MĚST MOŽNOSTI KOUPÁNÍ SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ NAKUPOVÁNÍ LÁZEŇSTVÍ 0 PŮVOD Jihočeši Češi Cizinci N = 2015 VĚK Do 24 let let let let 55 a více let POČET DĚTÍ Bez dětí 1 dítě 2 a více dětí ÍJEM DOMÁCNOSTI Nadprůměrné příjmy Podprůměrné příjmy JČ lyže, koupání, cyklovýlety Cizinci města, nakupování

26 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Zvyklosti návštěvníků jižních Čech SLUŽBY SPOJENÉ S CESTOVNÍM RUCHEM 26 Které služby spojené s cestovním ruchem využíváte? (údaje v %) 100% % 50% 25% 0% Nevyužívá Využívá Pro návštěvníky JČ je nejdůležitější přítomnost restaurací a informačního značení. Více než polovina využívá také infocentra, různé doplňkové aktivity a rychlé občerstvení. Ostatní služby jsou také žádané, ale opět spíše v rámci specifických skupin turistů. RESTAURACE INFOTABULE, ZNAČENÍ INFOCENTRA DOPLŇKOVÉ AKTIVITY FAST FOOD CYKLOSTEZSKY ŠÍŘE SLUŽEB DALŠÍ SPORTOVIŠTĚ PŮJČOVNA SPORTOVNÍCH POTŘEB SJEZDOVKY BĚŽECKÉ TRATĚ N = 2015

27 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Zvyklosti návštěvníků jižních Čech SLUŽBY SPOJENÉ S CESTOVNÍM RUCHEM Které služby spojené s cestovním ruchem využíváte? (podle sociodemografických kategorií, údaje v %) INFOCENTRA INFOTABULE, ZNAČENÍ FAST FOOD RESTAURACE CYKLOSTEZSKY SJEZDOVKY BĚŽECKÉ TRATĚ DALŠÍ SPORTOVIŠTĚ DOPLŇKOVÉ AKTIVITY PŮJČOVNA SPORTOVNÍCH POTŘEB ŠÍŘE SLUŽEB 25 0 PŮVOD Jihočeši Češi Cizinci VĚK Do 24 let N = let let let 55 a více let POČET DĚTÍ Bez dětí 1 dítě 2 a více dětí PŘÍJEM DOMÁCNOSTI Nadprůměrné příjmy Podprůměrné příjmy Cizinci infocentra, restaurace, služby

28 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Destinace jižní Čechy návštěvnost míst a důvody TOP10 JIŽNÍ ČECHY 28 Jaká místa v Jižních Čechách navštěvujete za účelem trávení volného času? (údaje v %, dotázaní mohli uvést až pět navštěvovaných míst) II.-V. uvedený I. uvedený Turisticky nejatraktivnějším místem JČ je podle výzkumu Český Krumlov, který navštěvuje přibližně polovina oslovených turistů (48%). Oblíbené jsou také Č. Budějovice, Lipno a okolí, Hluboká n. Vl., Šumava a Třeboňsko tyto destinace navštěvuje nejméně pětina oslovených návštěvníků. S určitým odstupem následuje Jindřichohradecko. U dalších míst se jedná spíše o lokality vyhledávané určitým typem turistů, nejde tedy o místa všeobecně preferovaná. Ve výzkumu jich turisté jmenovali několik desítek. Nejlépe se mezi nimi umístila Červená Lhota, Orlík a Tábor s okolím Český Krumlov České Budějovice N = 2015 Lipno a okolí Hluboká nad Vltavou Šumava Třeboň a okolí Jindřichův Hradec a okolí Červená Lhota Orlík Tábor a okolí

29 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Destinace jižní Čechy návštěvnost míst a důvody TOP10 JIŽNÍ ČECHY 29 Jaká místa v jižních Čechách navštěvujete za účelem trávení volného času? (podle původu turistů, údaje v %, dotázaní mohli uvést až pět navštěvovaných míst) Všichni návštěvníci Češi Jihočeši Cizinci Pokud zohledníme preference turistů podle jejich původu, zahraniční návštěvníci vyhledávají Český Krumlov výrazně více, než čeští turisté Č. Krumlov se tak s jistou nadsázkou stává synonymem JČ pro zahraniční návštěvníky. U Jihočechů jsou velmi oblíbené Šumava a Lipensko 10 0 Český Krumlov České Budějovice Lipno a okolí N = 2015 Hluboká nad Vltavou Šumava Třeboň a okolí Jindřichův Hradec a okolí Červená Lhota Orlík Tábor a okolí

30 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Destinace jižní Čechy návštěvnost míst a důvody Důvody pro návštěvu jižních Čech 30 Proč navštěvujete toto konkrétní místo v jižních Čechách? (10 nejčastěji uváděných důvodů pro návštěvu jmenovaných míst v JČ) 1 HISTORICKÉ PAMÁTKY (hrad, zámek, klášter apod.) 2TURISTIKA (především pěší turistika) 3CYKLISTIKA 4 koupání, plavání, opalování 5 poznávání měst 6 krátký výlet, procházka 7přátelé, příbuzní 8lyže 9příroda 10 kultura Nejčastěji uváděným důvodem pro návštěvu míst v JČ jsou historické památky to souvisí s obecnou preferencí historických míst jako je především Č. Krumlov. Dalšími častými důvody jsou turistika a cykloturistika, ale i koupání, poznávání měst atd. Některé důvody jsou podmíněny sezonou, jako je např. již zmiňované koupání, anebo dále lyžování. Volba těchto důvodů je mimo to ovlivněná charakteristikou cílové skupiny. N = 2015

31 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Destinace jižní Čechy návštěvnost míst a důvody Důvody pro návštěvu jižních Čech Proč navštěvujete toto konkrétní místo v Jižních Čechách? (srovnání příjmových skupin důvody s největšími rozdíly mezi skupinami, v %) Nadprůměrné příjmy Podprůměrné příjmy Příjmy domácností významně ovlivňují preference trávení volného času. U domácností s nižšími příjmy se jedná spíše o méně náročné odpočinkové aktivity v přírodě, kdežto u domácností s vyššími příjmy jsou výraznější aktivní způsoby trávení volného času cyklistika koupání, plavání, opalování poznávání měst krátký výlet, procházka lyže kultura příroda rekreace, relaxace a odpočinek sport N = 2015

32 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Hodnocení jižních Čech TURISTICKÉ ASPEKTY JIŽNÍCH ČECH 32 Nakolik naplňuje Jihočeský kraj následující parametry? (průměrné hodnocení na stupnici 1-5, 1=výborně, 5=naprosto nedostatečně) 1,1 1,1 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,3 1,4 1,4 PRŮMĚRNÉ HODNOCENÍ = 1,64 1,4 1,5 1,4 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 Všichni Turisté vyhledávající tuto aktivitu 1,8 1,8 2,0 2,0 KLID N = 2015 HRADY A ZÁMKY POZNÁVÁNÍ MĚST PĚŠÍ TURISTIKA CYKLOVÝLETY LÁZEŇSTVÍ MOŽNOSTI KOUPÁNÍ SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ NAKUPOVÁNÍ

33 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Hodnocení jižních Čech SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU 33 Jak jste spokojeni se službami cestovního ruchu v Jihočeském kraji? (průměrné hodnocení na stupnici 1-5, 1=nejlepší, 5=nejhorší) 1,3 Spokojenost s poskytovanými službami je vysoká. 1,4 1,5 Domácnosti s nižším příjmem 1,5 1,5 hodnotí jednotlivé parametry hůře než lidé s vyššími příjmy. 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 PRŮMĚRNÉ HODNOCENÍ = 1,83 Všichni Turisté vužívající tyto služby 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,2 2,1 INFOCENTRA INFOTABULE, ZNAČENÍ CYKLOSTEZSKY RESTAURACE BĚŽECKÉ TRATĚ PŮJČOVNA SPORTOVNÍCH POTŘEB ŠÍŘE SLUŽEB DOPLŇKOVÉ AKTIVITY DALŠÍ SPORTOVIŠTĚ SJEZDOVKY FAST FOOD N = 2015

34 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Hodnocení jižních Čech NEDOSTATKY JIŽNÍCH ČECH 34 Jaké služby či možnosti využití volného času by se podle Vás měly v JČ zavést či zlepšit? (v %, možno více odpovědí) Největší nedostatky mají jižní Čechy ve značení turistických cest, silnic a měst a v množství a kvalitě informací, častá kritika směřovala na adresu restaurací zlepšit značení turistických cest a cyklostezek množství a kvalita informací zlepšení a rozšíření služeb infocenter zlepšit obsluhu v restauracích a kvalitu restaurací obecně zlepšit a rozšířit značení silnic a měst WC, sprchy (dostupnost, ceny, hygiena) zlepšit infrastrukutru a kvalitu silnic poskytovat více možnosti zábavy a vyžití zpřístupnit více cyklostezek zlepšit jazykovou vybavenost snížit ceny (všeobecně) N = 2015, údaje nad 3% 13 % návštěvníků uvedlo, že jim v Jižních Čechách nic nechybí

35 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Hodnocení jižních Čech NEDOSTATKY JIŽNÍCH ČECH 35 Největší nedostatky podle původu návštěvníků JIHOČEŠI ČEŠI CIZINCI zlepšit značení turistických cest a cyklostezek množství a kvalita informací zpřístupnit více cyklostezek WC, sprchy (dostupnost, ceny, hygiena) zlepšit značení turistických cest a cyklostezek množství a kvalita informací zlepšení a rozšíření služeb infocenter WC, sprchy (dostupnost, ceny, hygiena) zlepšit jazykovou vybavenost zlepšit a rozšířit značení silnic a měst zlepšit obsluhu v restauracích a kvalitu restaurací obecně zlepšit infrastrukutru a kvalitu silnic poskytovat více možnosti zábavy a vyžití zlepšit obsluhu v restauracích a kvalitu restaurací obecně zlepšení a rozšíření služeb infocenter Zmiňované nedostatky jmenovali všichni turisté, přesto se ukázaly významné rozdíly ve vnímání nedostatků jednotlivými skupinami turistů dle jejich původu. Jihočechům chybí více cyklostezek, stejně jako Češi žehrají na nedostatek a špatnou kvalitu WC a sprch, turisté ze zahraničí si stěžují na špatnou jazykovou vybavenost, celkové značení silnic a obsluhu v restauracích.

36 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Informace o jižních Čechách INFORMACE O MOŽNOSTECH CESTOVNÍHO RUCHU Jak jste získal informace o místě, které jste dnes navštívil(a)? (spontánní odpověď, podle původu turistů, údaje v %) 200 Jiné zdroje Veletrh cest. Ruchu, výstava 180 Nemá o místě žádné informace 15 Regionální tisk 160 Rozhlas, televize Noviny, časopisy celostátní Klaiscký knižní průvodce, literatura CK, průvodce Informační centrum 28 Informační letáky, brožury Doporučení přítel, známých Opakovaná návštěva, zná to zde Internet Všichni návštěvníci Češi Jihočeši Cizinci N = 2015; respondenti mohli uvést více odpovědí

37 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Informace o jižních Čechách INFORMACE O MOŽNOSTECH CESTOVNÍHO RUCHU 37 Podíl Čechů využívajících dané informační zdroje (podle sociodemografických kategorií, (údaje v %) 100 Internet Informační letáky, brožury 75 Informační centra Veřejná média 50 Cest. kanceláře a jejich průvodci 25 0 PŮVOD Jihočech Ostatní kraje ČR VĚK Do 24 let let let let 55 a více let POČET DĚTÍ Bez dětí 1 dítě 2 a více dětí PŘÍJEM DOMÁCNOSTI Nadprůměrné příjmy Podprůměrné příjmy Míra využívání jednotlivých informačních zdrojů mezi jednotlivými skupinami se odvíjí především od věku, ale i další kategorie hrají nezanedbatelnou roli (příjmy). N = 1450

38 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Informace o jižních Čechách SPOKOJENOST S INFORMACEMI O JIŽNÍCH ČECHÁCH 38 Jak jste spokojen(a) s informacemi, které o Jižních Čechách poskytuje: (pouze Češi, údaje v %) 100% 75% nevyužívá nepříliš spokojen(-a) spíše spokojen(-a) velmi spokojen(-a) SPOKOJENÍ UŽIVATELÉ 50% 25% 0% internet informační letáky,brožury informační centra veřejná média cest. kanceláře a jejich průvodci Návštěvníci hodnotili ve výzkumu svou spokojenost s vybranými zdroji informací. Mezi českými návštěvníky dopadl nejlépe internet, nejhůře veřejná média a cestovní kanceláře se svými průvodci. Pokud vezmeme v úvahu pouze hodnocení uživatelů daného informačního zdroje, tito turistéuživatelé byli vnaprosté většině spokojeni. N = 1450

39 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Informace o jižních Čechách SPOKOJENOST S INFORMACEMI O JIŽNÍCH ČECHÁCH 39 Jak hodnotíte kvalitu informací, které jste o navštíveném místě získal(a) od: (pouze cizinci, údaje v %) 1,0 1,1 Hodnocení vybraných informačních zdrojů je podle cizinců také velmi příznivé. 1,2 1,3 1,4 1,2 1,4 Na základě výsledků je zřejmé, že největší překážkou nebyla ani tak kvalita či dostupnost informací, ale především absence cizojazyčných materiálů. 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 CK, průvodce Internet Informační letáky, brožury Informační centrum N = 565; návštěvníci mohli uvést více odpovědí

40 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Ukázky profilů vybraných lokalit v jižních Čechách PROFIL NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH % 75% 50% 25% Cizinci 28 Češi 49 Jihočeši 55 a více Dvě a více 5 a více osoby let Jedno dítě let Bez dětí 3 osoby let 61 2 osoby Neuvdl Podp. Spíše podp. Spíše nadp Jiné Kolo Autobus Vlak Auto Ostatní Ostatní 4 Partner a Známí přátelé Přátelé Chalupa 14 Stan Partner Rodina - dospělí S dětmi do 15 let Karavan Chatky Apartman Pension Hostel % 23 Do osoba 6 Nadp. 10 Sám 9 Hotel 17 Země původu Věk Počet dětí N = 2015 * pouze položky nad 5 % Velikost domácnosti Příjem domácnosti Způsob dopravy* S kým přijel* Způsob ubytování*

41 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Ukázky profilů vybraných lokalit v jižních Čechách PROFIL NÁVŠTĚVNÍKŮ ČESKÉHO KRUMLOVA % 75% 50% 25% Cizinci 53 Češi a více Dvě a více 5 a více Neuvdl Podp. 5 Jedno dítě let 4 osoby Spíše podp let let 30 Bez dětí 71 3 osoby 2 osoby Spíše nadp. 51 Jiné Autobus Vlak Auto Ostatní 3 3 Partner a 5 přátelé Přátelé Partner Rodina - dospělí Ostatní Stan Pension Hostel % Jihočeši 9 Do osoba 9 Nadp. 12 S dětmi do 15 let Sám 16 5 Hotel 18 Země původu N = 275 Věk * pouze položky nad 5 % Počet dětí Velikost domácnosti Příjem domácnosti Způsob dopravy* S kým přijel* Způsob ubytování*

42 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Ukázky profilů vybraných lokalit v jižních Čechách PROFIL NÁVŠTĚVNÍKŮ LIPENSKA % 75% Cizinci Češi a více 14 Dvě a více 5 a více let 4 osoby 26 Jedno dítě 30 Neuvdl Podp. Spíše podp Jiné Autobus Auto 8 7 Rodina a přátelé Partner a přátelé Přátelé Ostatní Stan Karavan Chatky % 25% 0% 52 Jihočeši let let 25 Do Bez dětí osoby 28 2 osoby 26 1 osoba 3 Spíše nadp. Nadp Partner Rodina - dospělí S dětmi do 15 let Sám 16 Apartman Pension Hostel Hotel Země původu Věk Počet dětí N = 285 * pouze položky nad 5 % Velikost domácnosti Příjem domácnosti Způsob dopravy* S kým přijel* Způsob ubytování*

TURISTA V REGIONU - MARKETINGOVÝ VÝZKUM VE SLUŽBÁCH CESTOVNÍHO RUCHU

TURISTA V REGIONU - MARKETINGOVÝ VÝZKUM VE SLUŽBÁCH CESTOVNÍHO RUCHU TURISTA V REGIONU - MARKETINGOVÝ VÝZKUM VE SLUŽBÁCH CESTOVNÍHO RUCHU (z analýzy Manuál pro rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském kraji) 1 Tomáš Drtina, Pavel Kovařík, INCOMA Research Tour Fórum 2007 23.5.2006

Více

Manuál rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji

Manuál rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji Manuál rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji ZKRÁCENÁ VERZE Verze: květen 2007 Tento dokument vznikl v rámci projektu "Systém tvorby a zavádění produktů cestovního ruchu v návaznosti na destinační

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 5 ANALYTICKÁ ČÁST... 6 1 SITUAČNÍ ANALÝZA, POUŽITÁ METODOLOGIE A FAKTORY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 7 2 SOUČASNÉ TRENDY

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu INOVACE VYBRANÝCH

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Návrhová část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

8 SYNTÉZA... 3. 8.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO Ostravsko... 3. 8.2 Diagnóza cestovního ruchu TO Ostravsko... 5

8 SYNTÉZA... 3. 8.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO Ostravsko... 3. 8.2 Diagnóza cestovního ruchu TO Ostravsko... 5 Statutární město Ostrava MARKETINGOVÁ STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI OSTRAVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST Ing. Lenka Hurtová Ing. Lucie Ligocká 08 11/2010 OBSAH 8 SYNTÉZA... 3 8.1 Formulace SWOT

Více

1. PILOTNÍ PRODUKTY A JEJICH MARKETING

1. PILOTNÍ PRODUKTY A JEJICH MARKETING Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu 1. PILOTNÍ PRODUKTY A JEJICH MARKETING Zadavatel: Statutární město

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více

12 Implementace a monitoring Koncepce státní politiky cestovního ruchu... 141 12.1 Institucionální rozměr podpory cestovního ruchu... 142 12.

12 Implementace a monitoring Koncepce státní politiky cestovního ruchu... 141 12.1 Institucionální rozměr podpory cestovního ruchu... 142 12. červen 2012 Obsah ANALYTICKÁ ČÁST... 4 Úvodem... 5 1 Úvodní východiska... 7 2 Význam cestovního ruchu v národním hospodářství ČR... 12 3 Analýza nabídky cestovního ruchu... 17 3.1 Základní turistická infrastruktura...

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Analytická část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 214 22 A. ZHODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ PRCR JMK 27 213 B. ANALYTICKÁ ČÁST C. PROGRAMOVÁ ČÁST D. FINANČNÍ RÁMEC E. IMPLEMENTACE F. PŘÍLOHY ZÁKLADNÍ

Více

VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009

VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009 VÝVOJ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR A JEHO PROSTOROVÉ ORGANIZACE V LETECH 1990 2009 Jiří Vystoupil, Josef Kunc, Martin Šauer, Petr Tonev Cestovní ruch a rekreace zaznamenaly v České republice za posledních dvacet

Více

Možnosti kongresového cestovního ruchu v Ústí nad Labem. únor 2008 / Závěrečná zpráva z průzkumu pro město Ústí nad Labem / STEM MARK a.s.

Možnosti kongresového cestovního ruchu v Ústí nad Labem. únor 2008 / Závěrečná zpráva z průzkumu pro město Ústí nad Labem / STEM MARK a.s. Možnosti kongresového cestovního ruchu v Ústí nad Labem únor 2008 / Závěrečná zpráva z průzkumu pro město Ústí nad Labem / STEM MARK a.s. Obsah Shrnutí obsahu projektu....3 Obecná informace o kongresovém

Více

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr.

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020 National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020 www.mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj Ministry of Regional

Více

Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí

Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí Potenciál a zatížení oblasti cestovním ruchem v souvislosti s ochranou životního prostředí Oponovaná výzkumná zpráva pro veřejnou správu a další zainteresované subjekty Ing. Martin Musil Ing. Kateřina

Více

statutárního města Ostravy

statutárního města Ostravy Statutární město Ostrava Magistrát města Ostravy Prokešovo náměstí 8 729 30 Ostrava Koncepce rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostravy Syntetická část, vize a strategie (aktualizována k 30.11.2004)

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje na období 2015 2020

Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje na období 2015 2020 Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje na období MOTÝL MEDIA s.r.o. 1 Obsah 1 Úvod a východiska... 6 1.1 Zdůvodnění tvorby dokumentu... 6 1.2 Shrnutí metodického postupu řešení projektu...

Více

Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji

Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji KOMPLETNÍ VERZE 2014 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji byla vytvořena

Více

Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch

Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch Bc. Šárka Břoušková Ing. David Humenčák Realizátor: LaROS profi s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno www.laros.cz Tento vzdělávací program je financován Evropským

Více

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE

NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE NÁZEV PROJEKTU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 09/008/3310A/231/001271 NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE "DESTINAČNÍ MANAGEMENT, MARKETING OBLASTI" TERMÍN KONÁNÍ: 18.2.2011 19.2.2011

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 1 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Kontext a metodika

Více

Managment a marketing v cestovním ruchu Autor: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. 11. a 18. září 2009, Lázně Bohdaneč

Managment a marketing v cestovním ruchu Autor: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. 11. a 18. září 2009, Lázně Bohdaneč Managment a marketing v cestovním ruchu Autor: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. 11. a 18. září 2009, Lázně Bohdaneč I. CHARAKTER CESTOVNÍHO RUCHU Cestovní ruch představuje jeden z velmi významných fenomenů

Více