PREZENTACE ZÁVĚRŮ PROJEKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREZENTACE ZÁVĚRŮ PROJEKTU"

Transkript

1 MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI 1 PREZENTACE ZÁVĚRŮ PROJEKTU zpracovala INCOMA Research

2 OBSAH PREZENTACE 2 1. Projekt Manuál rozvoje cestovního ruchu 2. Výzkum návštěvníků kraje 3. Vybrané závěry ze sekundárního výzkumu a expertního šetření 4. Syntéza, návrhová část 5. Shrnutí, závěry

3 OBSAH PREZENTACE 3 1. Projekt Manuál rozvoje cestovního ruchu 2. Výzkum návštěvníků kraje 3. Vybrané závěry ze sekundárního výzkumu a expertního šetření 4. Syntéza, návrhová část 5. Shrnutí, závěry

4 VÝCHODISKA A HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU VÝCHODISKA A HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU 4 navázat na základní strategické dokumenty Jihočeského kraje (Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje, Strategie rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji) a rozšířit je o marketingový rozměr zjistit současný stav trhu i názory širokého spektra návštěvníků i poskytovatelů služeb v oblasti cestovního ruchu, vypracovat segmentaci trhu a analýzu cílových skupin a produktů na základě odborné analýzy určit hlavní strategické směry dalšího rozvoje v oblasti marketingového řízení regionu za účelem zvýšení jeho atraktivity pro návštěvníky (a následně zvýšení příjmů z cestovního ruchu) vytvořit podklad pro řízení rozvoje cestovního ruchu na území kraje (z hlediska produktů, destinací i dalších významných aspektů) na období konkretizovat činnosti a metodiku pro management a marketing cestovního ruchu a napomoci tak úspěšnému, akceschopnému a efektivnímu rozvoji celého regionu

5 OBSAH STUDIE 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM TABULEK, GRAFŮ A MAP 5 2. CESTOVNÍ RUCH V JIHOČESKÉM KRAJI 2.1 POZICE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI V CELOREPUBLIKOVÉM KONTEXTU A ZASAZENÍ DO STŘEDOEVROPSKÉHO RÁMCE Stručná charakteristika Jihočeského kraje Cestovní ruch v Jihočeském kraji Turisty vyhledávaná místa v okresech Jihočeského kraje Jihočeský kraj jako destinace cestovního ruchu v rámci České republiky Pohled na konkurenci kraje v oblasti cestovního ruchu 2.2 STRATEGICKÉ DOKUMENTY ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE V OBLASTI CR 2.3 STRUKTURA ZAŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI Nabídka zařízení cestovního ruchu v Jihočeském kraji Kapacita ubytovacích zařízení v Jihočeském kraji 2.4 NÁVŠTĚVNOST JIHOČESKÉHO KRAJE 3. VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE 3.1 PARAMETRY REALIZOVANÉHO VÝZKUMU 3.2 NÁVŠTĚVY JIŽNÍCH ČECH 3.3 ZVYKLOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH 3.4 JIŽNÍ ČECHY DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU 3.5 HODNOCENÍ JIŽNÍCH ČECH JAKO TURISTICKÉ DESTINACE

6 OBSAH STUDIE 3.1 INFORMACE O JIŽNÍCH ČECHÁCH 3.2 PROFILY NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH 4. EXPERTNÍ POHLED NA VÝVOJ CR V JIHOČESKÉM KRAJI HLAVNÍ OBLASTI NABÍDKY A POPTÁVKY Hlavní oblasti nabídky Hlavní oblasti poptávky 4.2 VÝVOJOVÉ TRENDY Dopad světových trendů v turistice na Jihočeský kraj Rostoucí turistický potenciál středoevropského prostoru 4.3 PROBLÉMOVÉ OBLASTI A NEVYUŽITÉ PŘÍLEŽITOSTI Koordinace činnosti soukromých subjektů a veřejných institucí v oblasti cestovního ruchu Kvalifikovaná pracovní síla v oblasti cestovního ruchu Kvalita jako téma 5. SEGMENTACE TRHU CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI 5.1 SEGMENTACE Z HLEDISKA ÚZEMÍ 5.2 SEGMENTACE Z HLEDISKA PRODUKTŮ 5.3 AKTUÁLNÍ SEGMENTACE NÁVŠTĚVNÍKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE 6. IDENTIFIKACE DIFERENČNÍCH VÝHOD A PERSPEKTIVNÍCH TRŽNÍCH SEGMENTŮ, DEFINOVÁNÍ ŽÁDOUCÍ TRŽNÍ POZICE JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CESTOVNÍHO RUCHU 6.1 IDENTIFIKACE DIFERENČNÍCH VÝHOD A PERSPEKTIVNÍCH TRŽNÍCH SEGMENTŮ 6.2 VÝBĚR PRIORITNÍCH CÍLOVÝCH SKUPIN PRO DESTINAČNÍ MANAGEMENT 6.3 DEFINOVÁNÍ ŽÁDOUCÍ TRŽNÍ POZICE JIHOČESKÉHO KRAJE JAKO DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU

7 OBSAH STUDIE 7. MARKETINGOVÝ MIX K DOSAŽENÍ ŽÁDOUCÍ TRŽNÍ POZICE REGIONU 7.1 CENTRÁLNÍ PRVKY MARKETINGOVÉHO MIXU PRO JIHOČESKÝ KRAJ 7.2 SPECIFICKÉ PRVKY MARKETINGOVÉHO MIXU PRO DÍLČÍ SEGMENTY,KOMUNIKACE DIFERENČNÍCH VÝHOD REGIONU Komunikace s cílovými skupinami Vymezení strategických lokalit pro destinační management Jihočeského kraje Komunikace diferenčních výhod regionu 7.3 PŘESHRANIČNÍ ASPEKTY MARKETINGOVÉHO MIXU 7.4 PODPŮRNÉ A PARTNERSKÉ PROGRAMY 7.5 EKONOMICKÉ ASPEKTY MARKETINGOVÉHO MIXU 7 8. SHRNUTÍ, VYMEZENÍ HLAVNÍCH ROZVOJOVÝCH KROKŮ 8.1 SHRNUTÍ 8.2 HLAVNÍ ÚKOLY V KRÁTKODOBÉM HORIZONTU 8.3 HLAVNÍ ÚKOLY VE STŘEDNĚDOBÉM HORIZONTU

8 METODIKA, POSTUP ZPRACOVÁNÍ POSTUP ZPRACOVÁNÍ 8 zpracování probíhalo v několika fázích analytická a návrhová část zjednodušené schéma postupu prací: NAPLNĚNÍ INFORMAČNÍ ZÁKLADNY ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ, SEGMENTAČNÍ ANALÝZA NÁVRHOVÁ ČÁST (MARKETINGOVÝ MIX, HLAVNÍ ÚKOLY)

9 METODIKA, POSTUP ZPRACOVÁNÍ HLAVNÍ INFORMAČNÍ ZDROJE PRO ZPRACOVÁNÍ ANALÝZY 9 Sekundární datové zdroje relevantní studie oficiální statistiky CR obdobné inspirativní materiály příhraničních regionů (OÖ, NÖ) veřejné informační zdroje interní databáze INCOMA Research Výzkum návštěvníků JČ kraje více než 2000 rozhovorů s návštěvníky více než 50 lokalit JČ kraje více než ¼ rozhovorů provedena se zahraničními návštěvníky dotazování probíhalo celoročně Expertní rozhovory přes 50 expertních rozhovorů s osobami, jejichž názory založené na osobní zkušenosti významně přispívají k naplnění cílů projektu respondenti: poskytovatelé služeb v různých oblastech CR, zástupci místní i regionální správy, podpůrných institucí, akad. sféry, aj.

10 METODIKA, POSTUP ZPRACOVÁNÍ VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE 10 Metodické principy dotazování probíhalo metodou osobních rozhovorů, rozhovory provedli zkušení a důkladně proškolení tazatelé supervizováni stálými zaměstnanci INCOMA Research respondenti byli vybíráni metodou náhodného výběru v dané lokalitě dotazování probíhalo také v cizích jazycích Sledovaná témata otázky v dotazníku pokrývaly tyto oblasti: chování a zvyklosti návštěvníků (motiv, hlavní cíle a aktivity, způsob a forma dovolené atd.) hodnocení poskytovaných služeb dle segmentů, námětů na zkvalitnění a doplňkové aktivity identifikace vhodných komunikačních kanálů o nabídce CR v regionu identifikační údaje (bydliště, sociodemogr. a ekonomické charakteristiky, frekvence a důvody návštěvnosti kraje) pro účely statistické analýzy a segmentace

11 METODIKA, POSTUP ZPRACOVÁNÍ ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ, SEGMENTAČNÍ ANALÝZA hloubková analýza a syntéza informací získaných z výzkumné fáze s ohledem na konkurenční analýzu segmentace trhu cestovního ruchu (několik možných hledisek) analýza potřeb jednotlivých cílových segmentů, identifikace rezerv a příležitostí zhodnocení hlavních segmentů z hlediska procesů destinačního managementu výběr perspektivních cílových skupin 11 NÁVRHOVÁ ČÁST (MARKETINGOVÝ MIX, HLAVNÍ ÚKOLY) výběr prioritních cílových skupin a prioritních nabídkových produktů definování cílové tržní pozice regionu návrh odpovídajícího marketingového mixu, rozšíření konceptu 4P na 7P (product-priceplace-promotion-people-programming-partnership) a jeho implementace návrh komunikační strategie návaznost na programy příhraničních regionů, podpůrné a partnerské programy doporučení ke krátkodobým i střednědobým krokům

12 ČASOVÝ HARMONOGRAM 1/2006 předložení nabídky výběr zpracovatele 12 2/2006 vstupní briefing kompletace sekund. sestavení řešitel. týmu 3/2006 schválení dotazníku a lokalit datových zdrojů 4/ kolo výzkumu návštěv. 5-6/2006 expertní rozhovory 1. část analýza sekund. datových zdrojů 7-8/ kolo výzkumu návštěv. expertní rozhovory 2. část školení tazatelů přípravné geograf. výstupy 9-10/06 3. kolo výzkumu návštěv. analýza dosav. výsledků výzkumu předběžná segmentace 11-12/06 analýza potřeb segmentů průběžná zpráva s hlavními dosavadními zjištěními 1-2/ kolo výzkumu návštěv. uzavření analytické části 3-4/2007 návrhová část: tržní pozice, prioritní skupiny/produkty marketingový mix, návrhy konkrétních opatření start návrhové fáze konzultace před finalizací zpracování závěrečné zprávy do předání kompletní závěrečné zprávy

13 OBSAH PREZENTACE Projekt Manuál rozvoje cestovního ruchu 2. Výzkum návštěvníků kraje 3. Vybrané závěry ze sekundárního výzkumu a expertního šetření 4. Syntéza, návrhová část 5. Shrnutí, závěry

14 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Informace o výzkumu a struktura vzorku INFORMACE O VÝZKUMU 14 výzkum proběhl v souladu se zadáním v období květen duben 2007, v průběhu všech čtyř ročních období, s důrazem na letní sezónu (55% rozhovorů) celkem bylo provedeno 2015 rozhovorů s návštěvníky jižních Čech (JČ) ve více než 50 lokalitách - rozhovory byly provedeny formou osobních rozhovorů tazateli INCOMA Research - v rámci výzkumu bylo osloveno také 565 zahraničních návštěvníků - výběr respondentů probíhal metodou náhodného výběru ve stanovených lokalitách výzkum se zaměřil zejména na - zvyklosti návštěvníků JČ - nejvyhledávanější lokality v JČ a důvody pro jejich navštívení - hodnocení možností a služeb cestovního ruchu v JČ a případné nedostatky - preference a kvalitu informačních zdrojů o JČ v rámci výzkumu jsme sledovali také sociodemografické ukazatele o návštěvnících Jihočeského kraje a o jejich domácnostech (pohlaví, věk, počet osob žijících v domácnosti, počet dětí, příjmová skupina domácnosti, původ respondentů (kraj ČR, u zahraničních návštěvníků země původu)) ty byly využity při zpracování výzkumu a analýze výsledků

15 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Informace o výzkumu a struktura vzorku LOKALITY, KDE SE USKUTEČNILY ROZHOVORY výzkum koncipován tak, aby byl reprezentativní pro kraj (proporčně různé typy lokalit), ne pro dílčí územnícelky ČESKÉ BUDĚJOVICE Kvilda Červená Lhota České Budějovice Nové Hutě JIHOČESKÁ PŘÍRODA ČESKÝ KRUMLOV Zadov Terčino údolí Český Krumlov Kubova Huť Kleť HLUBOKÁ NAD VLTAVOU Churáňov Nové Hrady Hluboká n/ Vlt. LIPNO Chýnovské jeskyně JINDŘICHŮV HRADEC A TŘEBOŇSKO Lipno Nová Bystřice Chlum u Třeboně Horní Planá OSTATNÍ OKRESY Jindřichův Hradec Frymburk Písek Jindřiš Kramolín Prachatice Kardašova Řečice Černá v Pošumaví Strakonice Třeboň HISTORICKÁ MÍSTA Temelín Třeboňské lázně Orlík Tábor Třeboň - cyklostezsky Rožmberk České Velenice Kemp Oáza Vítkův Hrádek Hněvkovice Břeskáč Zlatá Koruna Koloděje n/lužnicí Kemp Osika Zvíkov Pořežany ŠUMAVA Stráž N/Než. Týn n/vltavou Borová Lada Holašovice Dolní Dvořiště Jezerní Slať Slavonice * seskupení dle typů lokalit, využité v některých grafech 15

16 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Informace o výzkumu a struktura vzorku STRUKTURA VZORKU 16 pro potřeby analýzy jsme u respondentů sledovali následující charakteristiky: pohlaví věk vzdělání velikost domácnosti počet dětí příjmovou kategorii původ respondentů Struktura vzorku: PŮVOD RESPONDENTŮ (%) Jihočeský kraj Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihomoravský kraj Plzeňský kraj Ústecký kraj Vysočina Ostatní kraje ČR Cizinci Přibližně čtvrtina (23 %) dotázaných byli turisté z JČ. Nejpočetnější skupinou návštěvníků jsou vedle Jihočechů turisté z Prahy, což se odrazilo i ve struktuře výzkumného vzorku - 15 %. Výraznějšízastoupenímajíi Středočeši, Jihomoravané a návštěvníci z Plzeňského kraje. Více než čtvrtinu (28 %) ze struktury vzorku tvoří zahraniční návštěvníci (největší podíl z nich Němci a Rakušané). 3 N =

17 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Návštěvy jižních Čech FREKVENCE NÁVŠTĚV 17 Jak často trávíte svůj čas v Jižních Čechách? (podle původu turistů, údaje v %) Češi Jihočeši Tři čtvrtiny českých návštěvníků zavítají do JČ alespoň jednou za rok (41% několikrát), mezi cizinci je to 36 % (15% několikrát). Jsem v JČ poprvé/jsem v ČR poprvé Méně často Jednou za rok Několikrát do roka Třetina cizinců a 7% Čechů navštívilo JČ poprvé. Cizinci % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% N = 2015 Pozn.: Obyvatelé Jihočeského kraje hodnotili Jižní Čechy mimo okolí svého bydliště Pozn.2: Cizinci měli na výběr místo varianty Jsem v JČ poprvé variantu Jsem v ČR poprvé.

18 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Návštěvy jižních Čech ZPŮSOB DOPRAVY 18 Jakým dopravním prostředkem jste přijeli? (podle věku, údaje v %) Všichni návštěvníci Auto Autobus Vlak Kolo Ostatní 4 4 Pro rodiny s více dětmi je auto častěji preferovaným prostředkem než pro rodiny s jedním dítětem nebo bez dětí. Bez dětí Lidé bez dětí naopak o něco více využívají jiných dopravních prostředků. 1 dítě a více dětí % 25% 50% 75% 100% N = 2015

19 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Návštěvy jižních Čech CHARAKTER SKUPINY 19 S kým jste přijel(a)? (podle věku, údaje v %) Všichni návštěvníci Do 24 let let let S partnerem S rodinou (jen dospělí) Sám S rodinou a přáteli S rodinou (děti do 15 let) S přáteli S partnerem a přáteli Školní výlet Téměř 2/3 přijely s rodinou, resp. s partnerem. Rozdíly v charakteru turistické skupiny jsou silně diferencovány věkem. Lidé do 24 let a lidé od 55 let přijíždějí častěji s partnerem, střední věkové kategorie s dětmi apod. Cizinci: často rodiny s většími dětmi let a více let % 25% 50% 75% 100% N = 2015

20 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Návštěvy jižních Čech UBYTOVÁNÍ V JIŽNÍCH ČECHÁCH Jak často využíváte při návštěvách JČ ubytovacích služeb? (podle původu turistů, údaje v %) Všichni návštěvníci Častěji Přibližně jednou za rok Méně než jednou za rok Nevyužívám ubytování Češi Jihočeši Cizinci % 25% 50% 75% 100% 20 Ubytovací služby využívá v JČ 80 % návštěvníků z jiných oblastí, u Jihočechů je to přibližně polovina. Turisté z ČR se zde ubytovávají o něco častěji než zahraniční návštěvníci, především pak v případě opakovaného ubytování v rámci hlavní dovolené (jednou za rok). Šestina oslovených se zde ubytovává i vícekrát za rok. Bohatší se ubytovávají častěji. N = 2015

21 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Návštěvy jižních Čech UBYTOVÁNÍ V JIŽNÍCH ČECHÁCH 21 Na kolik nocí se obvykle ubytujete? (jen ubytovaní, podle původu turistů, údaje v %) 100% 75% 50% a více nocí nocí 6-9 nocí 4-5 nocí 2-3 noci 1 noc Průměrný počet nocí Češi se v průměru ubytovávají na 6 nocí, ale nejobvyklejší délka ubytování je 2 noci (17 %). Jihočeši v průměru přespí mimo své bydliště 4 noci, nejčastěji však 5 nocí (25 %). Cizinci se v průměru ubytovávají na 6 nocí, nejčastěji však přespí 5 nocí (21%). 25% % N = 1491 Všichni návštěvníci Češi Cizinci Jihočeši Téměř třetina (29 %) se v JČ ubytuje na 2-3 noci (tzv. prodloužené víkendy). Necelý týden (4-5 nocí) trvá ubytování 28 % hostů. 6-9 nocí 22% hostů. Na rozdíl od Jihočechů je mezi obyvateli ostatních krajů a zahraničními návštěvníky výrazná skupina s dlouhodobějším ubytováním.

22 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Návštěvy jižních Čech UBYTOVÁNÍ V JIŽNÍCH ČECHÁCH 22 Na kolik nocí se obvykle ubytujete? (jen ubytovaní, podle věku, údaje v %) 100% 75% 50% a více nocí nocí 6-9 nocí 4-5 nocí 2-3 noci 1 noc Průměrný počet nocí Výzkum potvrdil, že spolu s věkem se výrazně prodlužuje délka ubytování % 0% Všichni návštěvníci Do 24 let let let let 55 a více let Nejvyhledávanější jsou penziony, případně levnější hotely, chatky, ale i stanové kempy. U cizinců i kvalitnější formy ubytování. N = 1491

23 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Návštěvy jižních Čech UBYTOVÁNÍ V JIŽNÍCH ČECHÁCH 23 Jak jste spokojen(-a) s kvalitou ubytování v Jihočeském kraji? (celkové průměrné hodnocení na stupnici 1-5, 1=nejlepší, 5=nejhorší; podle sociodem. kategorií) 1,4 1,5 1,41 1,45 1,50 1,49 1,49 1,6 1,59 CELKOVÉ PRŮMĚRNÉ 1,62 1,56 1,64 1,64 1,58 1,7 1,8 1,76 1,72 1,9 1,92 2,0 PŮVOD Češi Jihočeši N = 2015 Cizinci VĚK Do 24 let let let let 55 a více let POČET DĚTÍ Bez dětí 1 dítě 2 a více dětí PŘÍJEM DOMÁCNOSTI Nadprůměrné příjmy Podprůměrné příjmy

24 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Zvyklosti návštěvníků jižních Čech ZPŮSOB TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU 24 Co celkově nejvíce vyhledáváte při návštěvě míst, kde trávíte volný čas? (podle sociodemografických kategorií, údaje v %) 100% 75% 50% 25% ,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 Nevyhledává Ani tak/ani tak Vyhledává Hodnocení jižních Čech Trávení volného času je pro návštěvníky JČ spojené především s klidem, poznáváním měst, hrady a zámky, pěší turistikou a možnostmi koupání. Další činnosti jsou poté vyhledávané spíše konkrétními cílovými skupinami turistů. 0% KLID N = 2015 POZNÁVÁNÍ MĚST HRADY A ZÁMKY PĚŠÍ TURISTIKA MOŽNOSTI KOUPÁNÍ CYKLOVÝLETY NAKUPOVÁNÍ SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ LÁZEŇSTVÍ 2,2 Další vyhledávané aktivity: Běžky Houbaření a sběr lesních plodů Rybaření Sjíždění řek Různé sportovní aktivity (tenis, jachting apod.) Pivo

25 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Zvyklosti návštěvníků jižních Čech ZPŮSOB TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU Co celkově nejvíce vyhledáváte při návštěvě míst, kde trávíte volný čas? (podle sociodemografických kategorií, údaje v %) KLID HRADY A ZÁMKY CYKLOVÝLETY PĚŠÍ TURISTIKA POZNÁVÁNÍ MĚST MOŽNOSTI KOUPÁNÍ SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ NAKUPOVÁNÍ LÁZEŇSTVÍ 0 PŮVOD Jihočeši Češi Cizinci N = 2015 VĚK Do 24 let let let let 55 a více let POČET DĚTÍ Bez dětí 1 dítě 2 a více dětí ÍJEM DOMÁCNOSTI Nadprůměrné příjmy Podprůměrné příjmy JČ lyže, koupání, cyklovýlety Cizinci města, nakupování

26 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Zvyklosti návštěvníků jižních Čech SLUŽBY SPOJENÉ S CESTOVNÍM RUCHEM 26 Které služby spojené s cestovním ruchem využíváte? (údaje v %) 100% % 50% 25% 0% Nevyužívá Využívá Pro návštěvníky JČ je nejdůležitější přítomnost restaurací a informačního značení. Více než polovina využívá také infocentra, různé doplňkové aktivity a rychlé občerstvení. Ostatní služby jsou také žádané, ale opět spíše v rámci specifických skupin turistů. RESTAURACE INFOTABULE, ZNAČENÍ INFOCENTRA DOPLŇKOVÉ AKTIVITY FAST FOOD CYKLOSTEZSKY ŠÍŘE SLUŽEB DALŠÍ SPORTOVIŠTĚ PŮJČOVNA SPORTOVNÍCH POTŘEB SJEZDOVKY BĚŽECKÉ TRATĚ N = 2015

27 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Zvyklosti návštěvníků jižních Čech SLUŽBY SPOJENÉ S CESTOVNÍM RUCHEM Které služby spojené s cestovním ruchem využíváte? (podle sociodemografických kategorií, údaje v %) INFOCENTRA INFOTABULE, ZNAČENÍ FAST FOOD RESTAURACE CYKLOSTEZSKY SJEZDOVKY BĚŽECKÉ TRATĚ DALŠÍ SPORTOVIŠTĚ DOPLŇKOVÉ AKTIVITY PŮJČOVNA SPORTOVNÍCH POTŘEB ŠÍŘE SLUŽEB 25 0 PŮVOD Jihočeši Češi Cizinci VĚK Do 24 let N = let let let 55 a více let POČET DĚTÍ Bez dětí 1 dítě 2 a více dětí PŘÍJEM DOMÁCNOSTI Nadprůměrné příjmy Podprůměrné příjmy Cizinci infocentra, restaurace, služby

28 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Destinace jižní Čechy návštěvnost míst a důvody TOP10 JIŽNÍ ČECHY 28 Jaká místa v Jižních Čechách navštěvujete za účelem trávení volného času? (údaje v %, dotázaní mohli uvést až pět navštěvovaných míst) II.-V. uvedený I. uvedený Turisticky nejatraktivnějším místem JČ je podle výzkumu Český Krumlov, který navštěvuje přibližně polovina oslovených turistů (48%). Oblíbené jsou také Č. Budějovice, Lipno a okolí, Hluboká n. Vl., Šumava a Třeboňsko tyto destinace navštěvuje nejméně pětina oslovených návštěvníků. S určitým odstupem následuje Jindřichohradecko. U dalších míst se jedná spíše o lokality vyhledávané určitým typem turistů, nejde tedy o místa všeobecně preferovaná. Ve výzkumu jich turisté jmenovali několik desítek. Nejlépe se mezi nimi umístila Červená Lhota, Orlík a Tábor s okolím Český Krumlov České Budějovice N = 2015 Lipno a okolí Hluboká nad Vltavou Šumava Třeboň a okolí Jindřichův Hradec a okolí Červená Lhota Orlík Tábor a okolí

29 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Destinace jižní Čechy návštěvnost míst a důvody TOP10 JIŽNÍ ČECHY 29 Jaká místa v jižních Čechách navštěvujete za účelem trávení volného času? (podle původu turistů, údaje v %, dotázaní mohli uvést až pět navštěvovaných míst) Všichni návštěvníci Češi Jihočeši Cizinci Pokud zohledníme preference turistů podle jejich původu, zahraniční návštěvníci vyhledávají Český Krumlov výrazně více, než čeští turisté Č. Krumlov se tak s jistou nadsázkou stává synonymem JČ pro zahraniční návštěvníky. U Jihočechů jsou velmi oblíbené Šumava a Lipensko 10 0 Český Krumlov České Budějovice Lipno a okolí N = 2015 Hluboká nad Vltavou Šumava Třeboň a okolí Jindřichův Hradec a okolí Červená Lhota Orlík Tábor a okolí

30 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Destinace jižní Čechy návštěvnost míst a důvody Důvody pro návštěvu jižních Čech 30 Proč navštěvujete toto konkrétní místo v jižních Čechách? (10 nejčastěji uváděných důvodů pro návštěvu jmenovaných míst v JČ) 1 HISTORICKÉ PAMÁTKY (hrad, zámek, klášter apod.) 2TURISTIKA (především pěší turistika) 3CYKLISTIKA 4 koupání, plavání, opalování 5 poznávání měst 6 krátký výlet, procházka 7přátelé, příbuzní 8lyže 9příroda 10 kultura Nejčastěji uváděným důvodem pro návštěvu míst v JČ jsou historické památky to souvisí s obecnou preferencí historických míst jako je především Č. Krumlov. Dalšími častými důvody jsou turistika a cykloturistika, ale i koupání, poznávání měst atd. Některé důvody jsou podmíněny sezonou, jako je např. již zmiňované koupání, anebo dále lyžování. Volba těchto důvodů je mimo to ovlivněná charakteristikou cílové skupiny. N = 2015

31 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Destinace jižní Čechy návštěvnost míst a důvody Důvody pro návštěvu jižních Čech Proč navštěvujete toto konkrétní místo v Jižních Čechách? (srovnání příjmových skupin důvody s největšími rozdíly mezi skupinami, v %) Nadprůměrné příjmy Podprůměrné příjmy Příjmy domácností významně ovlivňují preference trávení volného času. U domácností s nižšími příjmy se jedná spíše o méně náročné odpočinkové aktivity v přírodě, kdežto u domácností s vyššími příjmy jsou výraznější aktivní způsoby trávení volného času cyklistika koupání, plavání, opalování poznávání měst krátký výlet, procházka lyže kultura příroda rekreace, relaxace a odpočinek sport N = 2015

32 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Hodnocení jižních Čech TURISTICKÉ ASPEKTY JIŽNÍCH ČECH 32 Nakolik naplňuje Jihočeský kraj následující parametry? (průměrné hodnocení na stupnici 1-5, 1=výborně, 5=naprosto nedostatečně) 1,1 1,1 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,3 1,4 1,4 PRŮMĚRNÉ HODNOCENÍ = 1,64 1,4 1,5 1,4 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 Všichni Turisté vyhledávající tuto aktivitu 1,8 1,8 2,0 2,0 KLID N = 2015 HRADY A ZÁMKY POZNÁVÁNÍ MĚST PĚŠÍ TURISTIKA CYKLOVÝLETY LÁZEŇSTVÍ MOŽNOSTI KOUPÁNÍ SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ NAKUPOVÁNÍ

33 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Hodnocení jižních Čech SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU 33 Jak jste spokojeni se službami cestovního ruchu v Jihočeském kraji? (průměrné hodnocení na stupnici 1-5, 1=nejlepší, 5=nejhorší) 1,3 Spokojenost s poskytovanými službami je vysoká. 1,4 1,5 Domácnosti s nižším příjmem 1,5 1,5 hodnotí jednotlivé parametry hůře než lidé s vyššími příjmy. 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 PRŮMĚRNÉ HODNOCENÍ = 1,83 Všichni Turisté vužívající tyto služby 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,2 2,1 INFOCENTRA INFOTABULE, ZNAČENÍ CYKLOSTEZSKY RESTAURACE BĚŽECKÉ TRATĚ PŮJČOVNA SPORTOVNÍCH POTŘEB ŠÍŘE SLUŽEB DOPLŇKOVÉ AKTIVITY DALŠÍ SPORTOVIŠTĚ SJEZDOVKY FAST FOOD N = 2015

34 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Hodnocení jižních Čech NEDOSTATKY JIŽNÍCH ČECH 34 Jaké služby či možnosti využití volného času by se podle Vás měly v JČ zavést či zlepšit? (v %, možno více odpovědí) Největší nedostatky mají jižní Čechy ve značení turistických cest, silnic a měst a v množství a kvalitě informací, častá kritika směřovala na adresu restaurací zlepšit značení turistických cest a cyklostezek množství a kvalita informací zlepšení a rozšíření služeb infocenter zlepšit obsluhu v restauracích a kvalitu restaurací obecně zlepšit a rozšířit značení silnic a měst WC, sprchy (dostupnost, ceny, hygiena) zlepšit infrastrukutru a kvalitu silnic poskytovat více možnosti zábavy a vyžití zpřístupnit více cyklostezek zlepšit jazykovou vybavenost snížit ceny (všeobecně) N = 2015, údaje nad 3% 13 % návštěvníků uvedlo, že jim v Jižních Čechách nic nechybí

35 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Hodnocení jižních Čech NEDOSTATKY JIŽNÍCH ČECH 35 Největší nedostatky podle původu návštěvníků JIHOČEŠI ČEŠI CIZINCI zlepšit značení turistických cest a cyklostezek množství a kvalita informací zpřístupnit více cyklostezek WC, sprchy (dostupnost, ceny, hygiena) zlepšit značení turistických cest a cyklostezek množství a kvalita informací zlepšení a rozšíření služeb infocenter WC, sprchy (dostupnost, ceny, hygiena) zlepšit jazykovou vybavenost zlepšit a rozšířit značení silnic a měst zlepšit obsluhu v restauracích a kvalitu restaurací obecně zlepšit infrastrukutru a kvalitu silnic poskytovat více možnosti zábavy a vyžití zlepšit obsluhu v restauracích a kvalitu restaurací obecně zlepšení a rozšíření služeb infocenter Zmiňované nedostatky jmenovali všichni turisté, přesto se ukázaly významné rozdíly ve vnímání nedostatků jednotlivými skupinami turistů dle jejich původu. Jihočechům chybí více cyklostezek, stejně jako Češi žehrají na nedostatek a špatnou kvalitu WC a sprch, turisté ze zahraničí si stěžují na špatnou jazykovou vybavenost, celkové značení silnic a obsluhu v restauracích.

36 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Informace o jižních Čechách INFORMACE O MOŽNOSTECH CESTOVNÍHO RUCHU Jak jste získal informace o místě, které jste dnes navštívil(a)? (spontánní odpověď, podle původu turistů, údaje v %) 200 Jiné zdroje Veletrh cest. Ruchu, výstava 180 Nemá o místě žádné informace 15 Regionální tisk 160 Rozhlas, televize Noviny, časopisy celostátní Klaiscký knižní průvodce, literatura CK, průvodce Informační centrum 28 Informační letáky, brožury Doporučení přítel, známých Opakovaná návštěva, zná to zde Internet Všichni návštěvníci Češi Jihočeši Cizinci N = 2015; respondenti mohli uvést více odpovědí

37 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Informace o jižních Čechách INFORMACE O MOŽNOSTECH CESTOVNÍHO RUCHU 37 Podíl Čechů využívajících dané informační zdroje (podle sociodemografických kategorií, (údaje v %) 100 Internet Informační letáky, brožury 75 Informační centra Veřejná média 50 Cest. kanceláře a jejich průvodci 25 0 PŮVOD Jihočech Ostatní kraje ČR VĚK Do 24 let let let let 55 a více let POČET DĚTÍ Bez dětí 1 dítě 2 a více dětí PŘÍJEM DOMÁCNOSTI Nadprůměrné příjmy Podprůměrné příjmy Míra využívání jednotlivých informačních zdrojů mezi jednotlivými skupinami se odvíjí především od věku, ale i další kategorie hrají nezanedbatelnou roli (příjmy). N = 1450

38 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Informace o jižních Čechách SPOKOJENOST S INFORMACEMI O JIŽNÍCH ČECHÁCH 38 Jak jste spokojen(a) s informacemi, které o Jižních Čechách poskytuje: (pouze Češi, údaje v %) 100% 75% nevyužívá nepříliš spokojen(-a) spíše spokojen(-a) velmi spokojen(-a) SPOKOJENÍ UŽIVATELÉ 50% 25% 0% internet informační letáky,brožury informační centra veřejná média cest. kanceláře a jejich průvodci Návštěvníci hodnotili ve výzkumu svou spokojenost s vybranými zdroji informací. Mezi českými návštěvníky dopadl nejlépe internet, nejhůře veřejná média a cestovní kanceláře se svými průvodci. Pokud vezmeme v úvahu pouze hodnocení uživatelů daného informačního zdroje, tito turistéuživatelé byli vnaprosté většině spokojeni. N = 1450

39 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Informace o jižních Čechách SPOKOJENOST S INFORMACEMI O JIŽNÍCH ČECHÁCH 39 Jak hodnotíte kvalitu informací, které jste o navštíveném místě získal(a) od: (pouze cizinci, údaje v %) 1,0 1,1 Hodnocení vybraných informačních zdrojů je podle cizinců také velmi příznivé. 1,2 1,3 1,4 1,2 1,4 Na základě výsledků je zřejmé, že největší překážkou nebyla ani tak kvalita či dostupnost informací, ale především absence cizojazyčných materiálů. 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 CK, průvodce Internet Informační letáky, brožury Informační centrum N = 565; návštěvníci mohli uvést více odpovědí

40 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Ukázky profilů vybraných lokalit v jižních Čechách PROFIL NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH % 75% 50% 25% Cizinci 28 Češi 49 Jihočeši 55 a více Dvě a více 5 a více osoby let Jedno dítě let Bez dětí 3 osoby let 61 2 osoby Neuvdl Podp. Spíše podp. Spíše nadp Jiné Kolo Autobus Vlak Auto Ostatní Ostatní 4 Partner a Známí přátelé Přátelé Chalupa 14 Stan Partner Rodina - dospělí S dětmi do 15 let Karavan Chatky Apartman Pension Hostel % 23 Do osoba 6 Nadp. 10 Sám 9 Hotel 17 Země původu Věk Počet dětí N = 2015 * pouze položky nad 5 % Velikost domácnosti Příjem domácnosti Způsob dopravy* S kým přijel* Způsob ubytování*

41 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Ukázky profilů vybraných lokalit v jižních Čechách PROFIL NÁVŠTĚVNÍKŮ ČESKÉHO KRUMLOVA % 75% 50% 25% Cizinci 53 Češi a více Dvě a více 5 a více Neuvdl Podp. 5 Jedno dítě let 4 osoby Spíše podp let let 30 Bez dětí 71 3 osoby 2 osoby Spíše nadp. 51 Jiné Autobus Vlak Auto Ostatní 3 3 Partner a 5 přátelé Přátelé Partner Rodina - dospělí Ostatní Stan Pension Hostel % Jihočeši 9 Do osoba 9 Nadp. 12 S dětmi do 15 let Sám 16 5 Hotel 18 Země původu N = 275 Věk * pouze položky nad 5 % Počet dětí Velikost domácnosti Příjem domácnosti Způsob dopravy* S kým přijel* Způsob ubytování*

42 VÝZKUM NÁVŠTĚVNÍKŮ JIŽNÍCH ČECH Ukázky profilů vybraných lokalit v jižních Čechách PROFIL NÁVŠTĚVNÍKŮ LIPENSKA % 75% Cizinci Češi a více 14 Dvě a více 5 a více let 4 osoby 26 Jedno dítě 30 Neuvdl Podp. Spíše podp Jiné Autobus Auto 8 7 Rodina a přátelé Partner a přátelé Přátelé Ostatní Stan Karavan Chatky % 25% 0% 52 Jihočeši let let 25 Do Bez dětí osoby 28 2 osoby 26 1 osoba 3 Spíše nadp. Nadp Partner Rodina - dospělí S dětmi do 15 let Sám 16 Apartman Pension Hostel Hotel Země původu Věk Počet dětí N = 285 * pouze položky nad 5 % Velikost domácnosti Příjem domácnosti Způsob dopravy* S kým přijel* Způsob ubytování*

PREZENTACE ZÁVĚRŮ PROJEKTU

PREZENTACE ZÁVĚRŮ PROJEKTU MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI 1 PREZENTACE ZÁVĚRŮ PROJEKTU zpracovala INCOMA Research 23.5.2006 OBSAH PREZENTACE 2 1. Projekt Manuál rozvoje cestovního ruchu 2. Výzkum návštěvníků

Více

TURISTA V REGIONU - MARKETINGOVÝ VÝZKUM VE SLUŽBÁCH CESTOVNÍHO RUCHU

TURISTA V REGIONU - MARKETINGOVÝ VÝZKUM VE SLUŽBÁCH CESTOVNÍHO RUCHU TURISTA V REGIONU - MARKETINGOVÝ VÝZKUM VE SLUŽBÁCH CESTOVNÍHO RUCHU (z analýzy Manuál pro rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském kraji) 1 Tomáš Drtina, Pavel Kovařík, INCOMA Research Tour Fórum 2007 23.5.2006

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/14 Jihočeská centrála cestovního ruchu Možné oblasti spolupráce Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

GfK Group Custom Research Monitoring návštěvníků v regionu Krkonoše Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Krkonoše Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2

Více

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace Kampaň na podporu českých hor 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _ v rámci projektu Česko naše destinace Projekt Česko naše destinace Cíle Marketingový: netradiční inspirace na expedici do destinací ČR

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

Manuál rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji

Manuál rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji Manuál rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji ZKRÁCENÁ VERZE Verze: květen 2007 Tento dokument vznikl v rámci projektu "Systém tvorby a zavádění produktů cestovního ruchu v návaznosti na destinační

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2014 2013 2012 A. Zahraniční

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2012 Výsledky za 4Q 2012

Více

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008 Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 28 kapacity hromadných ubytovacích zařízení počet hostů počet přenocování srovnání v rámci ČR Počet hostů eviduje ČSÚ a to pouze v ubytovacích zařízeních

Více

VÝTAH ZE STUDIE: NÁZEV: CENTRUM ZIMNÍCH SPORTŮ CHLUM, MARKETINGOVÁ ANALÝZA ZPRACOVÁNO: LISTOPAD 2003 ZPRACOVATEL: INCOMA RESEARCH ZADAVATEL: LIPNO

VÝTAH ZE STUDIE: NÁZEV: CENTRUM ZIMNÍCH SPORTŮ CHLUM, MARKETINGOVÁ ANALÝZA ZPRACOVÁNO: LISTOPAD 2003 ZPRACOVATEL: INCOMA RESEARCH ZADAVATEL: LIPNO VÝTAH ZE STUDIE: NÁZEV: CENTRUM ZIMNÍCH SPORTŮ CHLUM, MARKETINGOVÁ ANALÝZA ZPRACOVÁNO: LISTOPAD 2003 ZPRACOVATEL: INCOMA RESEARCH ZADAVATEL: LIPNO SERVIS S.R.O. ZDROJE STATISTICKÝCH ÚDAJŮ: ČESKÝ STATISTICKÝ

Více

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku:

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku: LIPNO BEZ BARIÉR Lipno bez bariér je jediný produkt svého druhu obsahující komplexní nabídku s celoročním využitím nejen pro handicapované, a to díky svým synergickým efektům. Přednosti: vše na jednom

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2005/2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU

TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU HLINECKU Prezentace závěrů výzkumného šetření DUBEN 2009 Realizováno za podpory Heřmanova 22, CZ 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580 Fax: +420 220 190 590 E-Mail:

Více

Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu

Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu Objednatel: Jihomoravský kraj Dodavatel: Monitoring návštěvnosti s.r.o. Financováno z programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká

Více

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 OBSAH: str. 1. Cíl a metodika výzkumu...2 2. Analýza pobytu návštěvníka...2 2.1. Důvod návštěvy... 2-3 2.2. Počet zahraničních návštěvníků...4 2.3... Průměrná doba

Více

České hory jako cíl zimní dovolené. Ing. Markéta Vogelová _

České hory jako cíl zimní dovolené. Ing. Markéta Vogelová _ České hory jako cíl zimní dovolené Ing. Markéta Vogelová _ Výsledky analýzy horských středisek Zdroj: Analýza KPMG Shrnutí monitoringu návštěvnosti Typický turista v českých horských střediscích Turista

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto Šumava IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody

Více

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Segmentace zahraničních návštěvníků Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů

Více

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel Zahraniční návštěvníci České republiky Jan Tuček Ředitel Odkud jsme vzali data Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 48 silničních přechodů 8 železničních stanic 2 autobusová nádraží 5 letišť 42 tis. ročně

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Pro Krajský úřad Libereckého kraje zpracoval Masarykova univerzita v Brně Centrum regionálního rozvoje červen 2006 Autorský kolektiv Ing, Martin Šauer

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Česká republika výsledky za 1. pololetí 2012 Kraje ČR regionální analýzy dat do roku 2011 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní

Více

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI VYSTAVOVATELŮ

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI VYSTAVOVATELŮ 1. CPI Hotels,a.s. - Hotel Gomel České Budějovice Ubytování (480 lůžek), stravování, konference, firemní akce, skupinové pobyty. 2. Plzeňský kraj Prezentace Plzeňského kraje a jeho programy v oblasti cestovního

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Ipsos pro Czech Tourism Domácí cestovní ruch. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable

Ipsos pro Czech Tourism Domácí cestovní ruch. Fórum cestovního ruchu Říjen 2014. Nobody s Unpredictable Ipsos pro Czech Tourism Domácí cestovní ruch Fórum cestovního ruchu Říjen 2014 Nobody s Unpredictable Ipsos pro CzT Zahraniční turisté Monitoring turistů Evropa (2011), segmentace turistů z ostatních trhů

Více

Tuzemský návštěvník Osoba cestující mimo své obvyklé prostředí, ale uvnitř země, v níž má trvalý pobyt, za účelem trávení volného času.

Tuzemský návštěvník Osoba cestující mimo své obvyklé prostředí, ale uvnitř země, v níž má trvalý pobyt, za účelem trávení volného času. Níže uvedený text pochází z Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj, Agentura regionálního rozvoje s.r.o., Liberec 1 Analýza současných návštěvníků České republiky

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu Regionální operační program severozápad Aktuální problémy domácího cestovního ruchu 21. září 2010 L I T O M Ě Ř I C E Tomio Okamura viceprezident AČCKA SOUČASNÝ STAV PŘÍJEZDOVÉHO A DOMÁCÍHO CESTOVNÍHO

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis Národní konference Venkov - Hospoda 16.10.2014 Pavel Moulis HOSPODA - z historie Hospoda = pán domu Venkovské hospody neboli šenky jsou známy už z dob ranného středověku S rozvojem obchodu zájezdní hostince

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011)

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch v roce 2011 Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) Obsah prezentace Představení projektu Příjezdový cestovní ruch v roce 2011

Více

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří Marketing atraktivit Vybrané aplikace marketingu cestovního ruchu: Marketing atraktivit Marketing destinací Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb Marketing lodní a letecká

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy zima 2006/2007

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí Parametry projektu Monitoring

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 Strana 1 (celkem 7) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto 2010

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto 2010 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Souhrnné výsledky za duben až červen 2009

Souhrnné výsledky za duben až červen 2009 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Září 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analysts: Markéta Hájková, Bohdana Holá Souhrnné výsledky za duben až červen 2009 Obsah prezentace

Více

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou?

Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Podle čeho návštěvníci / turisté vybírají dovolenou? Hradec Králové, 2. dubna 2012 Nobody s Unpredictable Zdroje informací Rozhodovací proces Hlavní impuls pro návštěvu Hlavní impuls pro návštěvu regionu

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Souhrnné výsledky za červenec až září 2009

Souhrnné výsledky za červenec až září 2009 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Listopad 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za červenec až září 2009 Obsah prezentace Metodické

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Statistiky 1. pololetí 2010 - lázně Celkově vidíme nárůst u počtů hostů, a to o 5% oproti 1. pololetí

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel Zahraniční návštěvníci České republiky Jan Tuček Ředitel Odkud jsme vzali data Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 48 silničních přechodů 8 železničních stanic 2 autobusová nádraží 5 letišť 42 tis. ročně

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko

Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko Monitoring návštěvníků léto 25 Vyhodnocení průzkumu prováděného agenturou Gfk Group ARC Mikulov, Gfk Group,

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/10 Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání zpráv prostřednictvím MailFóra publikování aktualit databáze

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ Šetření mezi turisty probíhá na území hlavního města Prahy po dobu tří let Terénní šetření

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

Průzkum vnímání regionu česko-saských Krušných hor mezi cílovými skupinami

Průzkum vnímání regionu česko-saských Krušných hor mezi cílovými skupinami 2011 Průzkum vnímání regionu česko-saských Krušných hor mezi cílovými skupinami Bergschmiede des Markus-Röhling-Stolln, Annaberg-Buchholz. Fotograf: Jens Kugler Vyhodnocení dotazníkového šetření pro potřeby

Více

Spokojenost a loajalita návštěvníků Moravskoslezského kraje

Spokojenost a loajalita návštěvníků Moravskoslezského kraje Spokojenost a loajalita návštěvníků Moravskoslezského kraje Hlavní zjištění z výzkumu Březen 2012 Nobody s Unpredictable Obsah prezentace Informace o projektu, metodologie Detailní zjištění Návštěva kraje

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

Turistická oblast - Ostravsko Závěrečná zpráva z výzkumu

Turistická oblast - Ostravsko Závěrečná zpráva z výzkumu Turistická oblast - Ostravsko Závěrečná zpráva z výzkumu Období: březen 2013 Zadavatel: Město Ostrava Obsah 1. Informace o projektu 2. Cílové skupiny 3. Návštěva Turistické oblasti Ostravsko 4. Image Turistické

Více

7. DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU

7. DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU 7. DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU - je přirozeným celkem, který m{ z hlediska podmínek rozvoje cestovního ruchu jedinečné vlastnosti, odlišné od jiných destinací - územní celek (geografický prostor), který

Více

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ Ondřej Legner, Pavel Vančura, Zdeněk Lejsek Konference ke statistickým projektům MMR, 29. dubna 215, Kaiserštejnský palác ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 1 82 Praha

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR VÁŠ PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Smyslem tohoto formuláře je upřesnit a logickou cestou definovat Váš individuální projektový záměr. Rovněž si klade za cíl reálně definovat šance na úspěch při případné žádosti o dotaci

Více

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Realizujeme úzkou a vzájemně výhodnou spolupráci s vybranými

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Téma: Cestovní ruch Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v červnu až září 2014

Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v červnu až září 2014 Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v červnu až září 2014 Zpracovali: Kontaktní osoba: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., Ing. Petr Štumpf, Mgr. Vladimír Dvořák, Ing. Iveta Pavezová, Ph.D. Ing.

Více