Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006"

Transkript

1 Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Pro Krajský úřad Libereckého kraje zpracoval Masarykova univerzita v Brně Centrum regionálního rozvoje červen 2006

2 Autorský kolektiv Ing, Martin Šauer (kartografické analýzy a vlastní zpracování studie) RNDr. Jiří Vystoupil,CSc. (zodp. řešitel projektu) 2

3 Obsah 1 ÚVODEM STRUKTURA RESPONDENTŮ GEOGRAFICKÝ PŮVOD RESPONDENTŮ JAK A S KÝM DO REGIONU PŘIJELI DÉLKA A FREKVENCE POBYTU DŮVOD NÁVŠTĚVY REGIONU A OBLÍBENÉ AKTIVITY UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ VÝDAJE NA POBYT VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ O REGIONU HODNOCENÍ REGIONU NÁVŠTĚVNÍKY VYBRANÉ PROFILY NÁVŠTĚVNÍKŮ ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI MLADÍ NÁVŠTĚVNÍCI DO 25 LET RODINY S DĚTMI TURISTÉ V UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ NÁVŠTĚVNÍCI ZAMĚŘENÍ NA SPORTOVNÍ AKTIVITY NÁVŠTĚVNÍCI ZAMĚŘENÍ NA RELAXACI PŘÍLOHY PŘÍLOHA 1: TABULKOVÉ PŘEHLEDY PŘÍLOHA 2: VZOR DOTAZNÍKU PŘÍLOHA 3: SEZNAM STŘEDISEK MONITORINGU NÁVŠTĚVNÍKŮ LIBERECKÉHO KRAJE

4 1 Úvodem Monitoring návštěvníků Libereckého kraje navazuje na předešlé letní šetření. Výchozí podmínky průzkumu se oproti letní sezóně nezměnily. Následující analýza vychází ze sociologického šetření organizované Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism společně s Krajským úřadem Libereckého kraje. Ten je zároveň součástí širšího šetření za celou Českou republiku projekt Monitoring návštěvníků v turistických regionech České republiky. Česká centrála cestovního ruchu zpracovává a garantuje vyhodnocení základních a relevantních výsledků monitoringu návštěvníků v územní podrobnosti 15 marketingových turistických regionů ČR, resp. poskytne základní srovnání za turistické oblasti. Vzhledem k tomu, že na území Libereckého kraje se v současnosti nalézají 3 marketingové turistické regiony různého územního rozsahu (Český sever, část turistického regionu Český ráj a část turistického regionu Krkonoše) nebylo by možné v tomto přístupu poskytnout odpovídající analýzy a hodnocení za celé území Libereckého kraje. Proto bylo požadavkem zadavatele projektu hodnocení výsledků monitoringu reprezentující celé území Libereckého kraje. Vzhledem k specifikům zimní sezóny (potenciální aktivity návštěvníků jsou co do funkční struktury užší a koncentrovanější) byl seznam monitorovaných středisek a tím i počet míst anketního šetření snížen na 28. Průzkumem nebyly vůbec postiženy dvě turistické oblasti Libereckého kraje Máchův kraj a Český ráj. Vybraná anketní místa byla soustředěna především do horských středisek, kde se odehrává drtivá většina všech zimních aktivit návštěvníků Libereckého kraj (seznam anketních míst je uveden v příloze č.3). Předmětem standardizovaného výběrového dotazníkového šetření návštěvníků v Libereckém kraji je analýza faktorů, které charakterizují jejich strukturu a názory dotýkající se cestovního ruchu. Struktura návštěvníků je sledována tvrdými ukazateli identifikujícími respondenty z hledisek důležitých pro jejich kategorizaci do specifických skupin. Názory na cestovní ruch jsou sledovány měkkými ukazateli, převážně formou hodnocení vybraných faktorů, u kterých je nutno respektovat, že zachycují subjektivní postoje a prožívání reality jednotlivci. Souhrn těchto názorů umožňuje při splnění podmínek reprezentativnosti generalizaci za všechny návštěvníky. Monitoring návštěvníků byl prováděn metodou osobního dotazování s použitím standardizovaného dotazníku (viz příloha 2) v určených lokalitách prostřednictvím sítě proškolených tazatelů. Respondenti byli vybírání a oslovování náhodně přímo v terénu. Sběr dat byl anonymní. Obsahová struktura průzkumu postihuje tyto oblasti a faktory: Identifikace a segmentace respondentů o věková kategorie, pohlaví a vzdělání o odkud, s kým a jak přijeli Charakteristiky pobytu o délka a frekvence pobytu o ubytování a stravování o důvod návštěvy o aktivity realizované v regionu Hodnocení regionu o poskytované služby 4

5 o infrastruktura a vybavenost o péče o rozvoj cestovního ruchu Doplňkové charakteristiky o zdroje informací o regionu o náklady na pobyt o míra věrnosti regionu o individuální názory nebo náměty Vyhodnocení monitoringu návštěvníků Libereckého kraje se opírá o zpracování celkem 1400 dotazníků (50 dotazníků za každé místo anketního šetření). Za základní třídící kritéria při vyhodnocení byly zvoleny identifikační znaky bydliště respondentů (zahraniční respondenti x domácí), věk respondentů a doba jejich pobytu. Tato kritéria jsou doplňována nebo upravována podle potřeb zpracování a zjištěných závislostí. Při vyhodnocování je odkazováno zpravidla jen na statisticky významné závislosti (tj. významné zjištěné rozdíly). Vyhodnocení průzkumu sleduje jeho obsahovou strukturu danou dotazníkem. Zpracování vypovídá o celkovém profilu návštěvníků a o hodnocení regionu návštěvníky v následujícím členění. a) Profil návštěvníka regionu: 1. Geografický původ respondentů 2. Jak a s kým návštěvníci přijeli 3. Délka a frekvence pobytu 4. Důvod návštěvy regionu a oblíbené aktivity 5. Ubytování a stravování 6. Výdaje na pobyt 7. Využívání informací o regionu b) Hodnocení regionu návštěvníky V rámci vyhodnocení je slovem návštěvník označován každý respondent průzkumu, tedy i turista pobývající v regionu alespoň jednu noc. Rozdělení na jednodenní návštěvníky a turisty je ale jedním z třídících kritérií. Srovnání výsledků s letní sezónou je uvedeno tam, kde byly zjištěny významné odchylky mezi jednotlivými šetřeními. 5

6 2 Struktura respondentů Struktura základního souboru (1 400 dotazníků) podle pohlaví vykázala mírnou převahu mužů (51,2 %). Z hlediska věkové struktury byly v souboru nejsilněji zastoupeny kategorie let (32,3 % respondentů) a let (29,1 %). Téměř dvě třetiny souboru jsou tak tvořeny osobami ve věku let, tedy osobami mladšího středního věku, jejichž preference a chování lze považovat za klíčové pro vývoj cestovního ruchu v příštích letech. Podíl starších osob je poměrně malý: ve věku nad 60 let je pouze 2,6 % respondentů. Nejmladších respondentů - osob do 25 let je v souboru 23,1 %. Ve srovnání s letním šetření je v souboru zastoupeno více respondentů do 25 let na úkor nejstarší generace (nad 60 let). Vzdělanostní struktura respondentů byla hodnocena na základě přihlášení se dotázaných jedné ze tří základních úrovní vzdělání. Celkem 15,6 % respondentů uvedlo vzdělání bez maturity, 57,8 % vzdělání s maturitou a zbylých 26,4 % respondentů vzdělání vysokoškolské. 2.1 Geografický původ respondentů V souboru byli v relativně velké míře zastoupeni zahraniční návštěvníci. Bylo jich celkem 282, tj. každý pátý. Ve struktuře zahraničních hostů převažovali výrazně návštěvníci ze sousedního Německa, tvořili téměř celou polovinu souboru. Ze země našeho dalšího souseda, Polska, přicestovala další téměř třetina návštěvníků. K významným zdrojovým zemím patří dále Nizozemí (13,8 % návštěvníků) a Slovensko (4,6 %). Celkem průzkum podchytil zahraniční návštěvníky pouze z osmi zemí, tedy výrazně méně než v letním šetření. Geografický původ zahraničních návštěvníků v zimním období je ve srovnání s letním šetřením více homogenní. Geografický původ zahraničních respondentů Stát Počet Stát Počet Německo 131 Dánsko 3 Polsko 90 Švýcarsko 2 Nizozemí 39 Rusko 2 Slovensko 13 Litva 2 Míra diferenciace je nižší i v případě domácích respondentů. Zatímco v létě pocházeli respondenti ze všech okresů ČR, v zimě se místo bydliště domácích respondentů nachází v 67 okresech ČR. Šetřením tedy nebyli zachyceni návštěvníci z deseti okresů. Ze samotného Libereckého kraje pochází více než třetina dotázaných (37 % respondentů). Z ostatních krajů byli nejčastěji zastoupeni návštěvníci z Hl. m. Prahy (18,6 %) a Středočeského kraje (13 %), dále kraje Královehradeckého (10 %) a Pardubického (5,7 %). Patrná je tedy především výrazná koncentrace návštěvníků ze sousedních krajů (viz obrázek na str. 8) 6

7 Jedním z doplňujících třídících znaků souboru je informace o vzdálenosti bydliště respondentů. Tato otázka se vztahovala pouze na tuzemské respondenty, nezkoumala se tedy např. příjezdová vzdálenost návštěvníků ze sousedního Polska nebo Německa. Téměř dvě třetiny návštěvníků pochází ze vzdálenosti větší než 50 km. Necelou polovinu respondentů tvořili návštěvníci, kteří přijeli do regionu ze vzdálenosti větší než 100 km. Jedna pětina respondentů měla své bydliště do 20 km. Ve srovnání s letním průzkumem byl zaznamenán vyšší podíl návštěvníků z nejbližšího okolí středisek. Příjezdová vzdálenost 50% 40% 44,9 30% 20% 10% 20,2 18,7 16,1 0% do 20 km 21 až 50 km 51 až 100 km nad 100 km 7

8 2.2 Jak a s kým do regionu přijeli Nejčastějším dopravním prostředkem je pro návštěvníky kraje automobil, k příjezdu ho použilo 71 % dotazovaných. Převaha používání automobilu nad ostatními druhy dopravy je významná u zahraničních návštěvníků (použilo ho 92,2 % z nich). Druhým nejčastějším způsobem dopravy je linkový autobus, ten využilo 14 % respondentů (v převážné většině domácích návštěvníků). Se zájezdem přijelo do regionu necelých 6 % respondentů. Ostatní druhy dopravy jsou využívány minimálně. Nižší zastoupení použití vlaku je dáno dostupností zkoumaných středisek železniční dopravou. Způsob dopravy do regionu 80% 71,6 70% 60% 50% 40% 30% 20% 14,0 10% 3,7 5,9 1,2 3,6 0% auto vlak autobus - linkový autobus - se zájezdem pěšky jinak Volba dopravního prostředku je výrazně diferencovaná podle věku. Nejmladší a nejstarší věkové skupiny dávají přednost autobusové dopravě před osobní. Využívání linkového autobusu je také typické pro jednodenní návštěvníky. Způsob dopravy do regionu auto vlak autobus - linkový autobus - se zájezdem pěšky jinak do 25 let let let let 60 a více let 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 8

9 Pro charakteristiku návštěvníků je významné znát jejich strukturu z hlediska forem komunit (skupin), v jejichž rámci území navštěvují (rodina, jednotlivci, páry apod.). Téměř dvě třetiny návštěvníků trávilo pobyt v regionu se svým partnerem, popřípadě svými známými nebo příbuznými. Skupina rodin s dětmi tvoří okolo jedné čtvrtiny všech respondentů, přičemž dvě třetiny těchto rodin přijelo s dětmi předškolního věku. Zastoupení respondentů, kteří přijeli do regionu sami je vyšší než-li v případě letního šetření (každý sedmí). Sami přijíždějí především jednodenní návštěvníci, výjimečně pak respondenti ze zahraničí. S kým respondenti region navštívili s malými dětmi 8,4 % s dětmi školního věku 16,4 % sám 14,1 % s partnerem, přáteli, známými 61,1 % 2.3 Délka a frekvence pobytu Z hlediska délky pobytu v regionu mírně převažují turisté nad jednodenními návštěvníky (poměr téměř 3:2). Turisté nejčastěji přijíždějí na dobu 3 až 7 nocí (54 % v rámci tohoto segmentu) zpravidla se jedná o typické týdenní pobyty. Kratší a delší pobyty jsou vzácnější. Jednu nebo dvě noci zde strávila třetina z turistů, téměř každý desátý turista zde pak pobyl dobu delší než jeden týden. Hosté nad 50 let přijíždějí do regionu častěji na jednodenní pobyty. Pobyty delší než jeden týden jsou relativně více preferovány respondenty ve věku let. Zahraniční hosté pak pobývají v regionu delší dobu než hosté domácí. Na dobu delší než týden přicestovalo 12 % zahraničních turistů. Délka pobytu v regionu 40,0% 37,9% 30,0% 33,6% 20,0% 21,1% 10,0% 7,4% 0,0% jednodenní 1 až 2 noclehy 3 až 7 noclehů delší 9

10 Vyhodnocení odpovědí na otázku, která zjišťovala počet předchozích návštěv území, potvrzuje vysoký stupeň znalosti regionu mezi respondenty. Zhruba pro jednu pětinu respondentů byla jejich současná cesta první návštěvou regionu. Necelých 30 % respondentů navštívilo region dříve jednou až třikrát, vícekrát pak dokonce dalších 52,2 % návštěvníků. Nejvícekrát zde byli jednodenní návštěvníci a respondenti nad 60 let. Frekvence návštěv regionu 60,0% 50,0% 52,2% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 18,2% 29,6% 0,0% poprvé 1 až 3 krát vícekrát Region navštívili v minulosti vícekrát podle očekávání domácí než zahraniční respondenti. Přesto dvě třetiny zahraničních návštěvníků v regionu již minimálně jednou byla. Vícenásobné návštěvy regionu jsou častější mezi respondenty, kteří přijeli pouze na jeden den (velké procento místních) a respondentů, kteří zde tráví více než týden (zřejmý vztah k regionu opakovanost návštěv). Kolikrát v minulosti navštívili respondenti region poprvé domácí zahraniční 1 až 3 krát vícekrát 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 10

11 2.4 Důvod návštěvy regionu a oblíbené aktivity V případě důvodu návštěvy regionu byli dotázaní požádáni o uvedení pouze jednoho převažujícího důvodu pobytu na seznamu devíti možných odpovědí. Jeden důvod paletě možností výrazně dominoval. Jednalo se o turistiku a sport (zahrnuje pro region velmi typické aktivity - sjezdové a běžecké lyžování). Tento důvod uvedlo téměř dvě třetiny respondentů. Výrazná převaha turistiky a sportu jako hlavního důvodu návštěvy je nepochybně ovlivněna strukturou středisek zahrnutých do zimního šetření. Z ostatních důvodů byly relativně často uváděny relaxace a zábava. Zbývající možnosti nedosáhly ani 5% podílu. Struktura důvodů návštěvy regionu v zimě a v létě se významně liší. Zatímco v zimě jsou důvody koncentrovány prakticky na jedno téma, v létě je jejich struktura daleko diferencovanější. Hlavní důvod návštěvy regionu poznání relaxace turistika a sport zdraví práce zábava nákupy návštěva příbuzných/známých tranzit 4,6% 0,3% 3,6% 7,5% 0,6% 3,8% 0,8% 14,9% 64,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% U zahraničních návštěvníků je turistika a sport ještě častějším důvodem návštěvy než u domácích návštěvníků. Tento důvod uvedlo 71,3 % zahraničních respondentů. Více než domácí respondenti dávají zahraniční návštěvníci přednost ještě poznávání. Naopak méně častým důvodem byla práce, zábava nebo návštěva příbuzných. Celkově je však struktura důvodů návštěvy podle geografického původu jen minimálně odlišná od celkové struktury odpovědí. Z hlediska věku respondentů je diferenciace odpovědí větší. Návštěvníci starší 60 let častěji uváděli jako důvod návštěvy regionu návštěvu příbuzných a známých a respondenti do 25 let zábavu. 11

12 Kolikrát respondenti v minulosti navštívili region poznání relaxace domácí zahraniční turistika a sport zdraví práce zábava nákupy návštěva příbuzných/známých tranzit 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Vedle důvodu příjezdu je významná také informace o struktuře aktivit, kterým se návštěvníci během svého pobytu věnují. Tato struktura je ovlivněna jak zájmy návštěvníků (poptávkou), tak také existující nabídkou možností trávení volného času, tedy vypovídá o zaměření (specializaci) oblasti cestovního ruchu. Respondentům byla v rámci průzkumu položena otázka, které aktivity jim přijdou v regionu nejlákavější. Dá se tedy očekávat, že aktivity, které jim přijdou lákavé i sami provozují. V dotazníku bylo uvedeno celkem 12 typů rekreačních aktivit, a respondenti měli za úkol vybrat maximálně tři nejlákavější. Ve vyhodnocení byly ponechány i typicky letní aktivity (koupání, vodní sporty, cykloturistika) i přesto, že se jednalo o průzkum zimní návštěvnosti. Někteří respondenti se zřejmě vyjadřovali i k aktivitám, kterým se při současné návštěvě nevěnují, ale mají s nimi Liberecký kraj spojený. Nejčastější aktivitou při pobytu v kraji je pro návštěvníky lyžování a zimní sporty. Jako jednu ze tří nejlákavějších aktivit ji uvedlo 81,7 % respondentů. Další aktivity již tak časté nejsou, okolo 30 % respondentů uvádělo ve svých odpovědích pěší turistiku, cykloturistiku, návštěvu sportovních akcí a společenskou zábavu. Ostatní aktivity označilo vždy méně než 5 % respondentů. Vezmeme-li v úvahu i výsledky letního šetření, pak mezi nejlákavější aktivity v kraji patří lyžování a zimní sporty, pěší turistika, cykloturistika a poznávací turistika. Stejně jako v případě letního šetření se zahraniční návštěvníci významně častěji než domácí zaměřují na poznávací turistiku (35,1 % zahraničních ku 15,0 % domácím). Zahraniční respondenti také častěji než domácí uváděli mezi nejlákavějšími aktivitami lyžování a zimní sporty (91,5 % ku 79,2 %). Domácí návštěvníci se zase daleko více věnují návštěvě kulturních akcí. Patrné jsou i rozdíly v závislosti na věku respondentů. Mladší návštěvníci do 25 let se významně častěji věnují návštěvě kulturních akcí a společenské zábavě. Respondenti starší 60 let zase častěji provozují pěší turistiku, jako nejlákavější aktivitu ji označili téměř dvě třetiny (jako jediný segment častěji uváděl pěší turistiku než lyžování a zimní sporty). 12

13 Struktura nejlákavějších aktivit regionu pěší turistika cykloturistika, horská cykllistika koupání, vodní sporty lyžování, zimní sporty domácí zahraniční celkem jiný sport péče o fyzickou a duševní kondici poznávací turistika venkovská turistika církevní turistika návštěvy kulturních akcí návštěvy sportovních akcí společenský život a zábava 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 procenta Struktura nejlákavějších aktivit v regionu pěší turistika cykloturistika, horská cykllistika koupání, vodní sporty lyžování, zimní sporty jiný sport péče o fyzickou a duševní kondici poznávací turistika venkovská turistika církevní turistika návštěvy kulturních akcí návštěvy sportovních akcí společenský život a zábava do 25 let let let let 60 a více let 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 13

14 2.5 Ubytování a stravování Ubytování využilo během svého pobytu v regionu celých 61,8 % návštěvníků. Struktura ubytovacích zařízení, které využili, je poměrně pestrá: v žádném typu zařízení nebyla ubytována více než třetina dotázaných, i když této hranici se nejvíce přiblížily penziony. V nich se ubytovalo 32 % respondentů. Druhou příčku v tomto pomyslném žebříčku obsadilo ubytování u známých nebo příbuzných, popřípadě ve vlastní chatě (26,4 % respondentů). V hotelích (všech kategorií) bylo ubytováno celkem 15,6 % návštěvníků, přičemž v hotelech s třemi a více hvězdičkami se ubytovalo 4,5 % dotazovaných. Okolo 13 % respondentů využilo ubytování v soukromí nebo uvedlo jiné ubytovací zařízení. Oproti letní sezóně logicky nefiguruje ve struktuře využívaných zařízeních kemp (zaznamenaný podíl je v intervalu statistické chyby). Struktura ubytování hotel *** a více 4,5% hotel* a **, Garni, motel 11,1% penzion 32,0% kemp 0,1% jiné zařízení pronajaté ubytování 13,3% 12,6% u známých/příbuzných 26,4% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% Zahraniční návštěvníci významně více využívají ubytování v hotelech (32,4 % cizinců), především vyšších kategorií (10,2 % zahraničních respondentů ku 2,6 % domácím) a penziony (46,3 % všech zahraničních respondentů). Naopak tuzemci jsou logicky častěji ubytování u svých příbuzných nebo známých (jedna třetina domácích respondentů). Podíl hotelové ubytování a ubytování v penzionech se zvyšuje s vzrůstající délkou pobytu. Mladí návštěvníci do 25 let se očekávaně významně častěji ubytovali v zařízení typu turistických chat, ubytoven nebo hostelů. 14

15 hotel *** a více hotel* a **, Garni, motel Struktura ubytování domácí zahraniční penzion kemp jiné zařízení pronajaté ubytování u známých/příbuzných 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% V případě stravování kombinuje téměř polovina respondentů návštěvu restauračních zařízení a vlastní zdroje. Většinou ve restauračních zařízeních se stravuje 38,2 % respondentů. Pouze necelých 15 % návštěvníků uspokojuje svoje stravovací potřeby převážně v restauračních zařízeních. Tyto výsledky naznačují, že v zimním období mají návštěvníci větší sklon k využívání restaurační zařízení než-li v létě. Využívání restauračních zařízení silně koreluje s příjezdovou vzdáleností a délkou pobytu v regionu. Čím delší je příjezdová vzdálenost a délka pobytu, tím více se návštěvníci stravují v restauračním zařízení. Stravování návštěvníků 50,00% 40,00% 38,2% 46,9% 30,00% 20,00% 14,9% 10,00% 0,00% převážně restaurační zařízení restaurační převážně vlastní zařízení + vlastní zdroje zdroje Významně častěji se stravují v restauračních zařízeních zahraniční hosté. Pouze 3,5 % z nich oproti 17,7 % domácích návštěvníků si vystačí z vlastní stravou. Z pohledu věku využívají nejméně často pravidelně restaurační zařízení osoby starší než 60 let a mladí lidé do 25 let (25,0 a 29,1 %). 15

16 převážně restaurační zařízení Srovnání návštěvníků do 50 km nad 50 km restaurační zařízení + vlastní zdroje převážně vlastní zdroje 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 procenta 2.6 Výdaje na pobyt Pro charakteristiku návštěvníků Libereckého kraje je významná informace o výši jejich výdajů během pobytu. Tyto informace jsou současně používány také jako nepřímý indikátor sociální stratifikace výběrového souboru. Respondenti byli požádáni, aby uvedli veškeré náklady pobytu na osobu a den, tj. včetně dopravy, ubytování, zábavy, nákupů apod. Při vyhodnocení byly uvažovány jen odpovědi ubytovaných respondentů. Výše denních výdajů na pobyt pro jednu osobu (v Kč) 40% 39,5% 39,0% 30% 20% 10% 8,1% 11,4% 2,0% 0% do až až až 2000 více než 2000 Nejčastěji respondenti uváděli jako výši svých denních výdajů částky Kč a Kč. Každou z těchto výdajových kategorií uvedlo téměř 40 % respondentů. Denní výdaje vyšší než 1000 Kč má při své návštěvě regionu 13,4 % respondentů. Pouze 8,1 % respondentů pak za den vydá méně než 200 Kč. Celkově jsou výdaje návštěvníků v zimě vyšší než v létě. Odpovědi tříděné podle bydliště respondentů poměrně jednoznačně ukazují, že návštěvníci ze zahraničí mají během svého pobytu výrazně vyšší výdaje. Například tři čtvrtiny zahraničních 16

17 návštěvníků uvedlo výdaje na den vyšší než 500 Kč, zatímco domácích je takových pouze 48,5 %. Poloha místa bydliště respondentů (ČR zahraničí) diferencuje soubor z hlediska odpovědí na tuto otázku výrazněji než jejich věk. Přesto jsou celkové výdaje sekundárně diferencovány i věkem respondentů. Mladší respondenti do 25 let mají významně častěji nižší celkové výdaje než ostatní věkové kategorie. Výše denních výdajů na pobyt pro jednu osobu (v Kč) do 200 domací zahraniční 201 až až až 2000 více než ,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 2.7 Využívání informací o regionu Pro marketing turistické destinace je významné zjištění, jakým způsobem získávají návštěvníci informace o regionu resp. jak tyto informace využívají. Pro tento účel byla do průzkumu zahrnuta otázka, která se respondentů ptala, zda využili některé informace z nabízených informačních zdrojů. Respondenti mohli odpovědět ano, částečně nebo ne. Struktura získaných odpovědí ukazuje na využívání poměrně pestré škály zdrojů regionálních informací. Z personálních zdrojů využívali návštěvníci nejvíce informace od svých příbuzných nebo známých. Plně je využilo 32,9 % dotázaných, dalších 25,5 % částečně. Respondenti využívali i informace od personálu ve službách, i když daleko méně než informace od příbuzných nebo známých (jde po cestovních kancelářích o druhý nejméně využívaný zdroj informací). Z nepersonálních zdrojů využili respondenti nejčastěji informace nabízené na internetu. Plně tyto informace využilo 40,1 % respondentů, dalších 22,6 % je využilo částečně. Informace z internetu nejčastěji využívali mladí lidé do 25 let, s přibývajícím věkem obliba používání tohoto média klesá (lidé starší než 50 let využívali informace z internetu téměř dvakrát méně než lidé do 25 let). V plném využívaní internetu nebyly z hlediska bydliště respondentů (domácí vs. zahraniční) zaznamenány výrazné odchylky. U zahraničních návštěvníků je však větší zastoupení internetu jako doplňkového zdroje informací. Svou roli plní rozhodně i různé propagační materiály, prospekty a průvodci. Nějakým způsobem z nich využila informace zhruba polovina respondentů. Důležitým informačním zdrojem v regionu jsou turistická informační centra (TIC). Informace z nich využilo 20,5 % respondentů plně, částečně potom 21,4 % dotázaných. Významně častěji využívali informace z TIC zahraniční hosté (32,6 % oproti 17,6 % u domácích respondentů). Jen velmi málo dotázaných získávalo informace prostřednictvím cestovní kanceláře nebo agentury. Význam tohoto zdroje je v případě Libereckého kraje zcela marginální. 17

18 Informace ze všech uvedených zdrojů, s výjimkou příbuzných nebo známých, využívají významně častěji ubytovaní hosté než jednodenní návštěvníci. Pouze necelá desetina respondentů nevyužila informace z žádného zdroje. Využívaní informací o regionu turistická informační centra cestovní kanceláře a agentury média (TV, rádio, tisk) propagační materiály internet inf.od personálu ve službách inf.od příbuzných či známých 20,50% 21,43% 58,07% 8,71% 12,36% 78,93% 21,29% 25,71% 53,00% 22,71% 27,86% 49,43% 40,14% 22,57% 37,29% 8,58% 20,66% 70,76% 32,93% 25,50% 41,57% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ano částečně ne 18

19 3 Hodnocení regionu návštěvníky Postoje návštěvníků k cestovnímu ruchu v regionu byly sledovány sadou 24 faktorů, ke kterým respondenti vyjadřovali své hodnotící stanovisko na čtyřstupňové škále. Hodnocení je vyjádřeno indexem, jehož hodnota je dána váženým průměrem z platných odpovědí (bez respondentů, kteří se nedokázali vyjádřit, resp. nemohli se vyjádřit, např. ke kvalitě ubytovacích služeb, pokud ubytovaní nebyli) a je tím vyšší, čím je hodnocení horší. Hodnota indexu nad 2,50 znamená převahu záporného hodnocení. Kritickou hodnotu 2,50 v souboru nepřekročil žádný index hodnocení. Za horší lze ale považovat již hodnocení přesahující hodnotu indexu 2,00. Okolo hodnoty 1,50 se pohybují příznivá hodnocení. Celkově nejhůře jsou hodnoceny faktory v oblasti dopravy. Konkrétně se jedná o dopravní infrastrukturu (index 2,56), dostupnost hromadnou dopravou (index 2,44) a služby pro motoristy (index 2,37). Dále se respondenti nejhůře vyjadřovali k vybavení regionu atrakcemi pro děti (index 2,39), nabídce programů pro volný čas (index 2,26) a příležitostem pro zábavu a společenské vyžití (2,22). Ve velké míře nebyli spokojeni ani s cenovou úrovní služeb (index 2,26) a čistotou a pořádkem v regionu (index 2,13). Na druhé straně nejvíce byli návštěvníci spokojeni s kvalitou služeb pro lyžaře (index 1,63) a dále s kvalitou ubytovacích a stravovacích služeb (index 1,80 resp. 1,85). Region je podle jejich názoru relativně velmi dobře vybaven infrastrukturou pro sportovní aktivity (index 1,79). Respondenti také oceňovali informace o regionu (index 1,88), orientační značení (index 1,87) a přátelskost místních lidí (index 1,69) a kvalitu personálu (index 1,77). Rozdíly v hodnocení jsou patrné podle místa jejich bydliště. Zahraniční návštěvníci hodnotí výrazně hůře než tuzemci rozsah a dostupnost ubytovacích kapacit (index 2,17), informace o regionu (index 2,03) a stejně jako v letním šetření přátelskost místních lidí (index 2,03) a orientační značení v regionu (index 2,11). Na druhé straně výrazně více oceňují cenovou úroveň regionu, nákupní možnosti (opět zřejmě dáno cenovou výhodností nákupu) a překvapivě péči o památky. Lépe se dívají na služby pro motoristy a stravovací služby. Na základě výsledků šetření nelze jednoznačně potvrdit závislost mezi hodnocením respondentů a jejich věkem. Některé faktory hodnotili mladí respondenti lépe než starší návštěvnicí, u jiných faktorů tomu bylo naopak. Šetření tedy nepotvrdilo závěry letního šetření, že kritika hodnocení faktorů klesá s klesajícím věkem. Podobně i faktory, které v letní sezóně hodnotili mladí respondenti lépe než starší nejsou vždy shodné s výsledky zimního šetření. V zimním šetření se mladí respondenti lépe vyjadřovali k čistotě a pořádku, vybavení atrakcemi pro děti a péči o životní prostředí. Starší generace lépe hodnotí vybavení pro sportovní aktivity, nákupní možnosti nebo stravovací službu. Hodnocení jednotlivých faktorů je přehledně graficky zpracováno (vedle celkového i podle třídících znaků místa bydliště a věku) na následujících stranách. 19

20 ubytovací služby stravovací služby 1,80 1,85 služby pro motoristy 2,37 služby pro cykloturisty 2,02 služby pro lyžaře 1,63 personál 1,98 čistota a pořádek cenová úroveň služeb 2,22 2,26 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 vysoký index znamená nízké hodnocení rozsah a dostupnost ubyt. kapacit rozsah a dostupnost strav. kapacit 2,02 2,01 dopravní infrastruktury dostupnost hromadnou dopravu 2,44 2,56 vybavení pro sportovní aktivity 1,79 nákupní možnosti 2,38 příležitosti pro zábavu a společenské vyžití vybavení atrakcemi pro děti 2,22 2,39 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 vysoký index znamená nízké hodnocení informace o regionu orientační značení 1,88 1,87 péče o památky péče o životní prostředí péče o bezpečnost návštěvníků 2,05 2,03 2,11 nabídka programů pro volný čas 2,26 drobný prodej 2,01 přátelskost místních lidí 1,82 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 vysoký index znamená nízké hodnocení 20

21 ubytovací služby stravovací služby domácí zahraniční služby pro motoristy služby pro cykloturisty služby pro lyžaře personál čistota a pořádek cenová úroveň služeb 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 vysoký index znamená nízké hodnocení rozsah a dostupnost ubyt. kapacit rozsah a dostupnost strav. kapacit domácí zahraniční dopravní infrastruktury dostupnost hromadnou dopravu vybavení pro sportovní aktivity nákupní možnosti příležitosti pro zábavu a společenské vyžití vybavení atrakcemi pro děti 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 vysoký index znamená nízké hodnocení informace o regionu orientační značení domácí zahraniční péče o památky péče o životní prostředí péče o bezpečnost návštěvníků nabídka programů pro volný čas drobný prodej přátelskost místních lidí 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 vysoký index znamená nízké hodnocení 21

22 ubytovací služby stravovací služby služby pro motoristy služby pro cykloturisty do 25 let let let let 60 a více let služby pro lyžaře personál čistota a pořádek cenová úroveň služeb 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 vysoký index znamená nízké hodnocení rozsah a dostupnost ubyt. kapacit rozsah a dostupnost strav. kapacit dopravní infrastruktury dostupnost hromadnou dopravu do 25 let let let let 60 a více let vybavení pro sportovní aktivity nákupní možnosti příležitosti pro zábavu a společenské vyžití vybavení atrakcemi pro děti 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 vysoký index znamená nízké hodnocení informace o regionu orientační značení péče o památky péče o životní prostředí do 25 let let let let 60 a více let péče o bezpečnost návštěvníků nabídka programů pro volný čas drobný prodej přátelskost místních lidí 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 vysoký index znamená nízké hodnocení 22

23 Vedle sledovaných faktorů měli respondenti možnost uvést další, v předešlé nabídce nepostihnuté, nedostatky cestovního ruchu v regionu. K této otázce se vyjádřilo 19 % respondentů. Některá vyjádření byla duplicitní, např. často respondenti upozorňovali na špatnou kvalitu dopravní infrastruktury, dostupnost hromadnou dopravou nebo na čistotu a pořádek, jiná se týkaly specifických oblastí. Z nich nejčastěji respondenti naráželi na vysokou cenu za parkování a vleků, popřípadě na nedostatečnou kapacitu parkovacích míst. Z ostatních problémových oblastí respondenti nejčastěji zmiňovali nedostatek nákupních možností (otevírací doba obchodů, prodejny potravin) a velké množství turistů v regionu. Hodnocení regionu doplňuje i otázka o ochotě opakování návštěvy. Šetření ukázalo na vysoký sklon respondentů k opakování návštěvy. Více než polovina respondentů odpovědela, že se v brzké době chce (do půl roku) do regionu vrátit. Další jedna třetina se do Libereckého kraje chce také vrátit, ale uvažuje o tom až někdy v pozdější době. Pouze 3% respondentů odpověděla,že se do regionu už spíše nevrátí. Zbylých 12 % dotázaných se ke svému budoucímu návratu do regionu nedokázalo vyjádřit. Z analýzy vztahu odpovědí na opakování návštěvy a příjezdové vzdálenosti, resp. délky pobytu, jednoznačně vyplívá, že vysoké procento vyhraněně pozitivních odpovědí je dáno vyjádřeními respondentů, kteří v regionu nepřespávají a jejich příjezdová vzdálenost je do 20 km (tedy pravděpodobně místními rezidenty). Turisté odpovídali méně jednoznačně, ale v pozitivním smyslu (uvažují o návratu ale někdy později). spíše ne 3% nevím, nedokážu říci 12% ano - ale někdy později 33% ano - v brzké době 52% 23

24 4 Vybrané profily návštěvníků Podle určitých třídících znaků jsou ze souboru vybrány specifické skupiny návštěvníků charakteristické svým zvláštním postavením oproti ostatním. Pro tyto skupiny návštěvníků jsou zpracovány profily ukazující jejich odlišnosti od průměrného návštěvníka (uváděny jsou jen statisticky signifikantní odchylky, pokud některé ze sledovaných faktorů v profilu nefigurují, znamená to pro daný segment nevýznamné odchylky). Vyčleněny jsou tyto segmenty návštěvníků: zahraniční návštěvníci mladí návštěvníci do 25 let rodiny s dětmi segmenty podle důvodu návštěvy Každý segment je popsán z hlediska velikosti, struktury a kvalitativních charakteristik. 4.1 Zahraniční návštěvníci Podsoubor 282 respondentů, tj. 21 % základního souboru. Jejich struktura podle zemí příjezdu je uvedena v podkapitole geografický původ respondentů (téměř 80 % ze sousedních zemí Německa a Polska). Zahraniční návštěvníci mají starší věkovou strukturu. Např. mladých do 25 let je mezi zahraničními návštěvníky 27,1 %, zatímco mezi než mezi domácími pouze 7 %. Významně častěji přijíždějí autem (devět z deseti) a většinou nepřijíždějí sami (jen asi každý patnáctý). Cizinci přijíždějí na delší pobyty. Více jak polovina respondentů stráví v regionu 3 7 dnů, více než týden stráví v regionu dvakrát více zahraničních než domácích hostů. Třetina zahraničních návštěvníků je v regionu poprvé (domácích jen šestina). Region méně znají a proto také využívají většinu zdrojů informací častěji než tuzemci. Významně častěji (téměř dvakrát více) navštěvují turistická informační centra a více též čerpají informace z propagačních materiálů a od personálu ve službách (díky rostoucímu využívání internetu domácími návštěvníky jsou rozdíly v použití tohoto zdroje informací minimální). Třikrát častěji jsou ubytováni v hotelech (jedna třetina), častěji než tuzemci se ubytovali i v penzionech (téměř polovina). Dvakrát častěji se též stravují výhradně v restauračních zařízeních (více než každý druhý). Hlavním důvodem návštěva je turistika a sport konkrétně lyžování a zimní sporty (dokonce častěji než domácí respondenti). Častěji než pro návštěvníky z ČR je pro ně hlavním důvodem návštěvy poznání regionu. Méně je se při pobytu věnují návštěvě kulturních akcí, méně je též lákají ostatní sportovní aktivity (cykloturistika, pěší turistika). Zahraniční hosté mají během svého pobytu významně vyšší výdaje. Částku vyšší než Kč na osobu a den vydá každý čtvrtý cizinec a pouze každý jedenáctý domácí návštěvník. 24

25 Hůře než domácí návštěvníci hodnotí kvalitu a rozsah ubytovacích zařízení, dále informace o regionu a dále orientační značení. Významně lépe naopak hodnotí cenovou úroveň, lépe pak služby pro motoristy a úroveň stravování. Vůbec nejlépe jsou hodnoceny služby pro lyžaře (stejně jako u domácích respondentů). 4.2 Mladí návštěvníci do 25 let Podsoubor 297 respondentů, tj. 21,2 % základního souboru. Vyřazeni jsou mladí návštěvníci do 25 let, kteří přijeli s dětmi, aby homogenita tohoto segmentu nebyla narušena (profil rodin s dětmi je zpracován zvlášť). Daleko méně než ostatní přijeli mladí návštěvníci do 25 let do regionu autem (poměr 5:7). Výrazně častěji využili služeb linkového autobusu. Mladí návštěvníci většinou pocházejí z ČR, jejich bydliště se častěji nachází v nejbližším okolí střediska. Významně častěji byla důvodem jejich příjezdu zábava (přibližně každý sedmý). Uvedený důvod se odráží i v oblíbených aktivitách, kdy mladé častěji láká návštěva kulturních akcí. Nicméně hlavním důvodem návštěvy je turistika a sport, resp. nejlákavější aktivitou lyžování a zimní sporty. Ve struktuře ubytování je příznačné výrazně nižší zastoupení dražších typů zařízení (hotely, penziony). Daleko více než ostatní využívají k ubytování turistické chaty, ubytovny a hostely (dvakrát více). Méně se stravují v restauracích. Mladí návštěvníci mají při jejich pobytu nižší výdaje, téměř pětina si denně vystačí s částkou do 200 Kč, zatímco ostatních je takových pouze necelá desetina. Častěji než ostatní využívají při získávaní informací o regionu internet. Naopak méně často navštěvují turistická informační centra. Celkově jsou mladí návštěvníci do 25 let ke službám a vybavenosti regionu kritičtější než ostatní segmenty návštěvníků. Lépe než ostatní hodnotí pouze dostupnost hromadnou dopravou a příležitosti pro zábavu a společenské vyžití. Zvláště hůře hodnotí cenovou dostupnost služeb a také kvalitu ubytovacích služeb (segment využívá nejlevnější ubytovací zařízení a také nejméně utrácí). Hůře také hodnotí čistotu a pořádek. 4.3 Rodiny s dětmi Podsoubor 291 respondentů, tj. 20,8 % základního souboru. Z důvodu homogenity této skupiny jsou do ní zařazeni jen respondenti ve věku do 49 let (u starších lze důvodně předpokládat, že se s velkou pravděpodobností jedná o prarodiče). Častěji přijíždějí do regionu automobilem (78,7 % oproti 71,6 %). Více než ostatní pobývají v regionu týden (37,4 % oproti 33,6 %). Méně časté jsou naopak pobyty delší než jeden týden. Stejně jako u ostatních segmentů byla nejčastějším důvodem návštěvy turistika a sport, ale významné zastoupení měla i relaxace (jedna čtvrtina rodin 25

26 s dětmi).nejčastějším důvodem pobytu v regionu (a také častějším než pro ostatní) je pro rodiny s dětmi relaxace. Méně než ostatní se vzhledem k péči o dětí byla důvodem návštěvy regionu zábava a práce. Rodiny s dětmi daleko méně než ostatní využívají k ubytování hotely, naopak významně častěji jsou ubytování u známých či příbuzných. 4.4 Turisté v ubytovacích zařízení Podsoubor 636 respondentů, tj. 45,5 % základního souboru. Všichni vícedenní návštěvníci bez ubytovaných u příbuzných či známých. Podíl respondentů využívající nějaké ubytovací zařízení je výrazně vyšší než v letním šetření (45,5 % vs. 29 %). Mezi hosty ubytovacích zařízení převažují návštěvníci z větší vzdálenosti a jiných krajů. Z Libereckého kraje je jich 11,17 %, tedy více než v letní sezóně. Mezi hosty ubytovacích zařízení je méně respondentů, kteří tráví svůj pobyt v regionu sami (pouze 6,6 %), více je naopak těch, kteří přijeli se svým partnerem, přáteli nebo známými. Jsou zde častěji na svém prvním pobytu (zhruba třetina oproti pětině). Častěji než neubytovaní hosté přijíždějí do regionu za turistikou a sportem, méně často pak přijíždějí za zábavou a logicky i návštěvou příbuzných a známých. Struktura aktivit je více méně shodná s celkovou strukturou, méně jsou tímto segmentem navštěvovány kulturní akce, častěji byla také uváděna péče o kondici. Více než 90 % se jich stravuje výhradně nebo částečně v restauračních zařízeních, naproti tomu návštěvníci bez ubytování se ze 20,6 % stravují z vlastních zásob. Tento segment hodnotí o něco kritičtěji služby pro lyžaře, cenovou úroveň služeb dopravní infrastrukturu, péči o památky, péči o životní prostředí a nabídku programů pro volný čas. 4.5 Návštěvníci zaměření na sportovní aktivity Podsoubor 896 respondentů, tj. 64 % základního souboru. Tento segment tvoří návštěvníci uvádějící jako hlavní důvod své turistiku a sport a zároveň jsou pro ně lákavé sportovní aktivit. Z tohoto podsouboru uvedlo 860 respondentů (95 % respondentů podsouboru), že jednou z nejlákavějších aktivit je pro ně lyžování a zimní sporty, 180 (20,1 %) respondentů uvedlo pěší turistiku a 114 (12,7 %) cykloturistiku. Celkem 26,9 % respondentů, kteří se zde věnovali hlavně sportovním aktivitám pochází z Libereckého kraje (celkově pochází z Libereckého kraje 37 % respondentů). Jelikož větší podíl z nich pochází přímo z regionu, získávali o něm méně častěji informace z různých zdrojů (podíl respondentů, kteří nehledali informace o regionu se u jednotlivých informačních zdrojů pohybuje od 62 % - 69 %). Struktura komunit, v rámci kterých tráví pobyt v regionu odpovídá průměru zkoumaného souboru. 26

27 Častěji zde trávili týdenní pobyty (38,1 % oproti 33,6 %). Mírně častěji využívali k ubytování penziony na úkor ubytování u známých a příbuzných. Překvapivě jsou lépe spokojeni se službami pro lyžaře a ubytovacími službami, dále s vybavením regionu pro sportovní aktivity. Na druhém pólu hodnocení ve srovnání s ostatními návštěvníky se objevuje cenová úroveň služeb, dostupnost hromadnou dopravou, nabídka programů pro volný čas, příležitosti pro zábavu a společenské vyžití. 4.6 Návštěvníci zaměření na relaxaci Podsoubor 208 respondentů, tj. 14,9 % základního souboru. Tento segment tvoří návštěvníci uvádějící jako hlavní důvod své návštěvy relaxaci, která v sobě zahrnuje rekreaci, pobyt v přírodě, odpočinek, procházky apod. Návštěvníci zaměření na relaxaci pocházejí ve větší míře nejenom z České republiky, ale také z Libereckého kraje. Taktéž používají častěji než ostatní jako dopravní prostředek automobil. Tento segment častěji využívá ubytování u příbuzných a známých a přijíždí na delší pobyty. Na jednodenní pobyt jich přijelo pouze 28,4 % oproti 37,9 %. 1,5 krát častěji zde svůj pobyt tráví s malými dětmi (více než čtvrtina) a málokdy jsou zde sami. Tyto návštěvníci přijeli hlavně za relaxací a tak je více než ostatní lákají méně náročně aktivity, konkrétně pěší turistika a poznávací turistika. 27

28 5 Přílohy 5.1 Příloha 1: Tabulkové přehledy Vzdálenost bydliště domácích respondentů údaje v % do 20 km 21 až 50 km 51 až 100 km nad 100 km celkem 20,2 18,7 16,1 45,0 věk respondentů do 25 let 31,0 14,5 16,2 38, let 13,5 18,3 17,4 50, let 16,3 21,3 15,7 46, let 19,4 20,1 14,9 45,5 60 a více 28,1 28,1 12,5 31,3 délka pobytu bez noclehu 38,5 27,7 16,8 17,0 1 až 2 noclehu 9,3 13,9 18,1 58,7 3 až 7 noclehu 3,1 7,4 13,9 75,6 delší 18,6 28,6 14,3 38,6 auto Způsob dopravy do regionu vlak autobus - linkový autobus se zájezdem údaje v % celkem 71,6 3,7 14,0 5,9 0,0 1,2 3,6 bydliště respondentů domácí 66,4 4,4 16,8 6,4 0,0 1,5 4,5 zahraniční 92,2 1,1 2,8 3,9 0,0 0,0 0,0 věk respondentů do 25 let 48,9 7,1 29,1 8,4 0,0 2,8 3, let 80,1 2,9 10,3 3,4 0,0 1,2 2, let 81,9 2,2 7,5 3,8 0,0 0,4 4, let 73,6 1,6 9,3 9,9 0,0 0,5 4,9 60 a více 38,9 11,1 25,0 19,4 0,0 0,0 5,6 délka pobytu bez noclehu 65,5 3,2 17,0 4,7 0,0 1,3 8,3 1 až 2 noclehu 72,2 6,8 15,9 2,7 0,0 1,7 0,7 3 až 7 noclehu 79,0 1,7 8,1 10,4 0,0 0,2 0,6 delší 67,3 6,7 20,2 1,0 0,0 3,8 1,0 kolo pěšky jinak 28

29 S kým respondenti region navštívili údaje v % sám s partnerem s malými dětmi se staršími dětmi celkem 14,1 61,1 8,4 16,4 bydliště respondentů domácí 16,1 60,4 8,9 14,6 zahraniční 6,4 64,2 6,0 23,4 věk respondentů do 25 let 20,4 71,5 2,2 5, let 11,1 63,6 16,7 8, let 10,2 54,0 8,2 27, let 19,2 53,3 2,2 25,3 60 a více 16,7 69,4 2,8 11,1 délka pobytu bez noclehu 21,9 51,9 7,2 19,1 1 až 2 noclehu 11,9 64,7 9,2 14,2 3 až 7 noclehu 5,9 67,3 9,6 17,2 delší 18,3 70,2 6,7 4,8 Délka pobytu údaje v % bez noclehu 1 až 2 noclehu 3 až 7 noclehu delší celkem 37,9 21,1 33,6 7,4 bydliště respondentů domácí 41,6 23,2 29,0 6,3 zahraniční 23,0 12,8 52,1 12,1 věk respondentů do 25 let 39,0 23,2 32,2 5, let 36,4 23,8 29,0 10, let 33,8 19,0 39,2 8, let 45,1 15,9 36,8 2,2 60 a více 58,3 22,2 13,9 5,6 Kolikrát respondenti dříve navštívili region údaje v % poprvé 1 až 3 krát vícekrát celkem 18,2 29,6 52,2 bydliště respondentů domácí 14,3 27,5 58,1 zahraniční 33,7 37,6 28,7 věk respondentů do 25 let 15,5 25,1 59, let 23,1 31,7 45, let 19,0 30,3 50, let 12,6 34,6 52,7 60 a více 5,6 11,1 83,3 délka pobytu bez noclehu 8,1 23,8 68,1 1 až 2 noclehu 20,7 30,2 49,2 3 až 7 noclehu 29,7 38,9 31,4 delší 10,6 15,4 74,0 29

30 Důvody návštěvy regionu Poznání Relaxace Turistika a sport Zdraví Práce Zábava Tranzit Návštěva příbuzných/známých údaje v % celkem 4,6 14,9 64,0 0,3 3,6 7,5 0,6 3,8 0,8 bydliště respondentů domácí 3,6 15,3 62,2 0,3 4,2 8,5 0,6 4,4 1,0 zahraniční 8,9 13,1 71,3 0,4 1,1 3,5 0,4 1,4 0,0 věk respondentů do 25 let 4,6 10,5 56,0 0,3 6,5 15,8 0,6 5,6 0, let 5,4 14,5 65,1 0,2 3,7 6,9 0,0 3,7 0, let 4,9 16,8 68,6 0,2 2,4 3,3 0,2 2,0 1, let 2,7 18,7 65,9 0,0 1,6 5,5 1,6 2,7 1,1 60 a více 2,8 13,9 55,6 2,8 0,0 2,8 5,6 16,7 0,0 délka pobytu bez noclehu 5,7 11,1 64,3 0,2 4,5 7,7 1,5 3,0 1,9 1 až 2 noclehu 3,7 20,0 51,9 0,7 1,7 14,6 0,0 7,1 0,3 3 až 7 noclehu 3,0 17,6 72,4 0,2 1,3 3,6 0,0 1,9 0,0 delší 9,6 6,7 58,7 0,0 14,4 3,8 0,0 6,7 0,0 nákupy Nejlákavější aktivity regionu Pěší turistika Cykloturistika Koupání, vodní sporty Lyžování, zimní sporty Ostatní sporty údaje v % celkem 30,4 28,1 5,0 81,7 6,1 6,4 19,1 3,4 1,4 9,8 30,4 28,1 bydliště respondentů domácí 31,3 29,6 4,7 79,2 6,6 7,1 15,0 3,9 1,3 11,4 4,2 21,4 zahraniční 27,0 22,0 6,0 91,5 4,3 3,5 35,1 1,1 1,8 3,2 2,1 27,3 věk respondentů do 25 let 23,8 25,7 6,8 74,6 5,0 7,1 12,4 3,7 2,2 16,1 23,8 25, let 25,6 28,3 4,9 86,7 5,4 5,4 17,4 2,5 0,7 6,6 25,6 28, let 33,4 30,8 4,9 85,2 6,6 5,1 23,0 3,8 1,5 8,4 33,4 30, let 39,0 24,7 2,7 78,6 8,2 9,3 23,6 4,4 1,6 8,2 39,0 24,7 60 a více 63,9 30,6 2,8 61,1 8,3 11,1 25,0 0,0 0,0 13,9 63,9 30,6 délka pobytu bez noclehu 33,2 36,8 6,4 76,0 6,4 1,9 19,4 4,5 0,8 11,7 33,2 36,8 1 až 2 noclehu 31,5 24,4 3,7 78,0 6,8 6,8 18,3 3,7 1,7 11,5 31,5 24,4 3 až 7 noclehu 24,2 17,8 4,7 89,4 5,3 11,0 22,3 2,1 0,8 7,9 24,2 17,8 delší 41,3 40,4 2,9 86,5 6,7 6,7 4,8 1,9 6,7 3,8 41,3 40,4 Péče o kondici Poznávací turistika Venkovská turistika Církevní turistika Návštěvy kulturních akcí Návštěvy sportovních akcí Společenská zábava 30

31 hotel*** a více Struktura ubytování hotel ** a *, Garni, motel penzion kemp jiné zařízení pronajaté ubytování u známých/ příbuzných údaje v % celkem 4,5 11,1 32,0 0,1 13,3 12,6 26,4 bydliště respondentů domácí 2,6 7,4 27,3 0,2 16,2 12,8 33,6 zahraniční 10,2 22,2 46,3 0,0 4,6 12,0 4,6 věk respondentů do 25 let 2,5 6,1 15,7 0,5 26,4 18,3 30, let 4,7 11,6 36,8 0,0 10,1 10,1 26, let 5,4 12,1 37,6 0,0 7,7 12,8 24, let 5,2 18,6 36,1 0,0 11,3 9,3 19,6 60 a více 6,7 0,0 26,7 0,0 20,0 0,0 46,7 délka pobytu 1 až 2 noclehu 3,1 9,7 18,3 0,0 12,5 10,7 45,7 3 až 7 noclehu 5,1 13,6 38,2 0,2 15,7 13,2 14,0 delší 6,1 4,0 44,4 0,0 5,1 15,2 25,3 Stravování respondentů v restauračních zařízeních údaje v % ano částečně ne celkem 38,2 46,9 14,9 bydliště respondentů domácí 33,7 48,6 17,7 zahraniční 56,0 40,4 3,5 věk respondentů do 25 let 29,1 50,5 20, let 41,3 45,2 13, let 40,7 48,2 11, let 44,0 42,3 13,7 60 a více 25,0 41,7 33,3 délka pobytu bez noclehu 27,4 51,7 20,9 1 až 2 noclehu 31,5 53,9 14,6 3 až 7 noclehu 51,2 40,6 8,3 delší 53,8 31,7 14,4 31

32 Výdaje respondentů na pobyt (osoba/den) údaje v % do 200 Kč Kč Kč Kč více než 2000 Kč celkem 8,1 39,5 39,0 11,4 2,0 bydliště respondentů domácí 10,0 45,5 35,7 6,5 2,3 zahraniční 2,3 21,8 48,6 26,4 0,9 věk respondentů do 25 let 19,8 47,7 26,4 4,6 1, let 4,3 41,5 38,8 14,7 0, let 4,4 32,2 47,3 12,8 3, let 6,2 36,1 43,3 12,4 2,1 60 a více 6,7 66,7 13,3 13,3 0,0 Pozn. Struktura výdajů je vyhodnocena jen za ubytované respondenty Opakování návštěvy v budoucnu ano v brzké údaje v % době (do ½ roku) ano ale někdy později spíše ne nevím, nedokážu říct celkem 51,9 32,8 3,4 11,9 bydliště respondentů domácí 59,2 28,3 3,2 9,3 zahraniční 23,0 50,7 4,3 22,0 věk respondentů do 25 let 55,1 29,1 2,5 13, let 51,1 33,9 3,4 11, let 48,5 36,1 3,5 11, let 51,1 32,4 5,5 11,0 60 a více 80,6 13,9 0,0 5,6 délka pobytu bez noclehu 73,2 18,3 0,9 7,5 1 až 2 noclehu 49,5 35,3 3,1 12,2 3 až 7 noclehu 27,6 49,3 6,6 16,6 delší 60,6 25,0 2,9 11,5 příjezdová vzdálenost do 20 km 66,7 16,7 2,4 14, km 65,0 26,3 3,8 5, km 46,1 39,2 3,9 10,8 nad 100 km 38,4 43,1 5,4 13,2 32

33 ubytovací služby Hodnocené faktory kvality služeb stravovací služby služby pro motoristy služby pro cykloturisty služby pro lyžaře personál čistota a pořádek cenová úroveň služeb údaje v % celkem 1,80 1,85 2,37 2,02 1,63 1,98 2,22 2,26 bydliště respondentů domácí 1,78 1,86 2,40 2,03 1,63 1,99 2,23 2,33 zahraniční 1,85 1,83 2,25 1,95 1,61 1,96 2,20 1,96 věk respondentů do 25 let 1,95 1,96 2,49 2,07 1,69 2,07 2,33 2, let 1,80 1,84 2,37 1,96 1,57 1,92 2,16 2, let 1,71 1,79 2,33 2,00 1,60 1,96 2,18 2, let 1,78 1,85 2,32 2,08 1,70 2,01 2,22 2,19 60 a více 1,89 1,80 2,37 2,26 1,72 2,12 2,60 2,28 délka pobytu bez noclehu x 1,83 2,39 2,07 1,67 2,01 2,34 2,35 1 až 2 noclehu 1,87 1,87 2,46 2,08 1,70 2,03 2,19 2,26 3 až 7 noclehu 1,84 1,84 2,39 2,05 1,61 1,99 2,18 2,23 delší 1,95 1,95 1,98 1,64 1,36 1,67 1,94 1,88 Hodnocené faktory vybavenosti regionu rozsah a dostupnost ubyt. kapacit rozsah a dostupnost strav. kapacit dopravní infrastruktury dostupnost hromadnou dopravu vybavení pro sportovní aktivity nákupní možnosti příležitosti pro zábavu a společenské vyžití vybavení atrakcemi pro děti údaje v % celkem 2,02 2,01 2,56 2,44 1,79 2,38 2,22 2,39 bydliště respondentů domácí 1,97 2,00 2,58 2,46 1,43 2,42 2,22 2,41 zahraniční 2,17 2,05 2,49 2,31 1,83 2,23 2,23 2,29 věk respondentů do 25 let 2,04 2,08 2,71 2,33 1,81 2,44 2,19 2, let 2,00 1,99 2,49 2,49 1,81 2,44 2,25 2, let 1,99 1,97 2,52 2,56 1,79 2,35 2,18 2, let 2,13 2,06 2,54 2,43 1,78 2,31 2,31 2,47 60 a více 2,00 1,96 2,66 2,16 1,59 2,07 2,23 2,68 délka pobytu bez noclehu 2,07 2,08 2,66 2,40 1,74 2,45 2,22 2,46 1 až 2 noclehu 2,03 2,04 2,57 2,57 1,86 2,43 2,27 2,46 3 až 7 noclehu 1,99 1,95 2,51 2,50 1,79 2,35 2,23 2,37 delší 2,06 1,91 2,28 2,23 1,87 2,10 2,03 2,05 33

34 Hodnocené faktory péče o rozvoj cestovního ruchu informace o regionu orientační značení péče o památky péče o životní prostředí péče o bezpečnost návštěvníků nabídka programů pro volný čas drobný prodej přátelskost místních lidí údaje v % celkem 1,88 1,87 2,05 2,11 2,03 2,26 2,01 1,82 bydliště respondentů domácí 1,84 1,81 2,09 2,13 2,02 2,26 2,02 1,84 zahraniční 2,03 2,11 1,91 2,02 2,07 2,28 1,95 2,03 věk respondentů do 25 let 1,88 1,89 2,09 2,26 2,07 2,27 2,05 1, let 1,86 1,84 2,01 2,07 1,98 2,23 2,01 1, let 1,87 1,92 2,05 2,01 2,02 2,28 1,99 1, let 1,95 1,81 2,03 2,10 2,05 2,32 2,01 1,77 60 a více 1,93 1,82 2,38 2,68 2,27 2,05 1,93 1,87 délka pobytu bez noclehu 1,90 1,86 2,17 2,19 2,01 2,33 1,99 1,84 1 až 2 noclehu 1,89 1,85 2,05 2,12 2,07 2,33 2,15 1,79 3 až 7 noclehu 1,87 1,90 1,97 2,06 2,04 2,24 2,00 1,86 delší 1,86 1,84 1,87 1,99 1,97 1,99 1,79 1,69 Využívaní informací o regionu turistická informační centra cestovní kanceláře a agentury média (TV, rádio, tisk) propagační materiály údaje v % A Č N A Č N A Č N A Č N celkem 20,5 21,4 58,1 8,7 12,4 78,9 21,3 25,7 53,0 22,7 27,9 49,4 bydliště respondentů domácí 17,4 19,6 63,0 6,8 10,3 82,9 22,1 26,4 51,5 21,4 26,9 51,7 zahraniční 32,6 28,7 38,7 16,3 20,6 63,1 18,1 23,0 58,9 28,0 31,6 40,4 věk respondentů do 25 let 17,6 22,9 59,4 6,2 8,4 85,4 23,8 27,2 48,9 24,5 30,0 45, let 22,6 24,1 53,3 7,6 14,5 77,9 20,6 27,8 51,6 22,9 30,7 46, let 19,9 23,0 57,1 10,0 15,3 74,8 19,2 23,7 57,1 21,2 25,7 53, let 22,5 11,0 66,5 12,1 7,1 80,8 19,2 22,5 58,2 22,0 23,6 54,4 60 a více 19,4 11,1 69,4 11,1 13,9 75,0 41,7 30,6 27,8 27,8 25,0 47,2 délka pobytu bez noclehu 9,8 14,2 76,0 3,6 5,5 90,9 23,6 29,8 46,6 15,8 26,6 57,5 1 až 2 noclehu 20,3 22,4 57,3 6,1 12,2 81,7 20,3 22,7 56,9 22,0 24,1 53,9 3 až 7 noclehu 32,9 24,6 42,5 14,6 17,2 68,2 18,0 22,3 59,7 28,0 31,8 40,1 delší 19,2 41,3 39,4 15,4 26,0 58,7 26,9 28,8 44,2 35,6 26,9 37,5 34

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy zima 2006/2007

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí Parametry projektu Monitoring

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2005/2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto Šumava IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody

Více

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Plzeňsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Monitoring návštěvnosti JMK

Monitoring návštěvnosti JMK Monitoring návštěvnosti JMK Doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. Ing. Martin Šauer, Ph.D. Katedra regionální ekonomie a správy 1 Struktura původu respondentů n = 2 080 zahraniční 17,6 % domácí 82,4 % Rusko

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR Vyhodnocení etapy zima 06/07 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severozápadní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2005/2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Východní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Porovnání léto 2005 léto 2006

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Porovnání léto 2005 léto 2006 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Porovnání léto léto 6 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda Parametry projektu Hlavní výsledky Shrnutí Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 1 ZAŽÍT KRAJ VÍNA A PAMÁTEK NA KOLE VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA ROK 2011 2 Obsah 1 Základní údaje o dotazníkovém šetření...3 2 Metodologie

Více

SEŠIT II. Tabulky a grafy všech návštěvníků ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH.

SEŠIT II. Tabulky a grafy všech návštěvníků ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2008 1 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

Průzkum vnímání regionu česko-saských Krušných hor mezi cílovými skupinami

Průzkum vnímání regionu česko-saských Krušných hor mezi cílovými skupinami 2011 Průzkum vnímání regionu česko-saských Krušných hor mezi cílovými skupinami Bergschmiede des Markus-Röhling-Stolln, Annaberg-Buchholz. Fotograf: Jens Kugler Vyhodnocení dotazníkového šetření pro potřeby

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2006

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2006 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy léto 2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA Vyhodnocovací tabulky za celý soubor od r. 2001 výběrový soubor 3 598 respondentů: Kontingenční tabulky podle třídících

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků v

Více

Souhrnné výsledky za duben až červen 2009

Souhrnné výsledky za duben až červen 2009 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Září 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analysts: Markéta Hájková, Bohdana Holá Souhrnné výsledky za duben až červen 2009 Obsah prezentace

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

GfK Group Custom Research Monitoring návštěvníků v regionu Krkonoše Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Krkonoše Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko

Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko Monitoring návštěvníků léto 25 Vyhodnocení průzkumu prováděného agenturou Gfk Group ARC Mikulov, Gfk Group,

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Východní Čechy Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Obsah 1 CÍL A METODA VÝZKUMU... 2 2 POPIS VZORKU... 3 3 POPIS NÁVŠTĚVY REGIONU... 9 4 DŮVODY POBYTU V REGIONU... 232 5 TYPOLOGIE NÁVŠTĚVNÍKŮ... 287 6 HODNOCENÍ VYBAVENOSTI REGIONŮ A POSKYTOVANÝCH SLUŽEB...

Více

2. Sídelní struktura a způsob bydlení

2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2.1. Sídelní struktura Vlivy na utváření sídelní struktury kraje... z pohledu historie, nedávné minulosti Rozmístění stva na určitém území je zákonitě spjato s dlouhodobým

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2005

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy léto 2005 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring návštěvníků

Více

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči Realizace: Sociotrendy - výzkumná agentura 2/2011 Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu

Více

Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok 2010-2011

Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok 2010-2011 Maturitní práce témata pro obor vzdělání Hotelnictví a turismus Školní rok 2010-2011 Téma č. 1: Tvorba ceny v ubytovacích a restauračních zařízeních Práce bude vycházet ze znalostí o hotelovém marketingu,

Více

Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015

Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015 Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015 Zpracováno v období červenec - prosinec 2007 Strana 1 (celkem 9) Část II. Dotazníkové šetření II.1: Úvod, metody S cílem zahrnout obyvatelstvo

Více

Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi

Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi Graf 1: Domácnosti s počítačem (% domácností) celkem 65% 67% 59% 54% 48% 40% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ve druhém čtvrtletí roku 2012

Více

PREZENTACE ZÁVĚRŮ PROJEKTU

PREZENTACE ZÁVĚRŮ PROJEKTU MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI 1 PREZENTACE ZÁVĚRŮ PROJEKTU zpracovala INCOMA Research 23.5.2006 OBSAH PREZENTACE 2 1. Projekt Manuál rozvoje cestovního ruchu 2. Výzkum návštěvníků

Více

Informační a komunikační technologie v českých domácnostech

Informační a komunikační technologie v českých domácnostech Informační a komunikační technologie v českých domácnostech Historicky poprvé přesáhl v roce 2014 podíl domácností vybavených počítačem a internetem hranici 70 %. Pouze 10 tisíc domácností bylo vybaveno

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Olomoucký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Olomoucký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Olomoucký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Úvod Česká republika prošla v období mezi roky 1997 a 2005 mnoha změnami ve sféře politické i ekonomické. V

Více

Hodnocení ekonomického vývoje po vstupu České republiky do Evropské unie

Hodnocení ekonomického vývoje po vstupu České republiky do Evropské unie TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Hodnocení ekonomického vývoje po vstupu České republiky

Více

9. DOJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ A ŠKOL

9. DOJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ A ŠKOL 9. DOJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ A ŠKOL Osoby dojíždějící do zaměstnání nebo škol jsou osoby, které uvedly, že místo jejich pracoviště nebo školy bylo v jiném domě (resp. v jiné obci nebo v jiném státu), než

Více

Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice

Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice Závěrečná zpráva Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice Zadavatel Ústecká komunitní nadace Kontaktní osoba Petr Veselý Zpracovatel

Více

Hlavní město Praha 2005-6 AKTUÁLNÍ OTÁZKY

Hlavní město Praha 2005-6 AKTUÁLNÍ OTÁZKY STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 Hlavní město Praha 2005-6 AKTUÁLNÍ OTÁZKY Závěrečná zpráva z kvantitativního výzkumu STEM pro Magistrát hl. m. Prahy Praha, červen 2006

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM 2013 Společný evropský indikátor A.1 Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové Vypracoval: AUGUR Consulting

Více

POČÍTAČE A INTERNET v české společnosti

POČÍTAČE A INTERNET v české společnosti POČÍTAČE A INTERNET v české společnosti Šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2003 Úvod V souvislosti s prudkým rozvojem tzv. informační

Více

( 2 0 1 2 / 2 013) Textová část

( 2 0 1 2 / 2 013) Textová část CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE ( 2 0 1 2 / 2 013) Textová část 1. Úvod Cenová mapa je zpracována podle 10 zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5.1 Přehled použitých metod a jejich základní charakteristiky 5.1.1 Základní metody výzkumu Ze základních metod výzkumu byly použity:

Více

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2007) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2007) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2007) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr Sadílek, PhDr. Ladislav

Více

Udržitelný rozvoj turistických služeb - STS

Udržitelný rozvoj turistických služeb - STS DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - Listopad 2006 1. Metodika dotazníkového šetření Udržitelný rozvoj turistických služeb - STS V tomto dokumentu se pokusíme určit současnou pozici Mikroregionu Hranicko na trhu cestovního

Více

Spokojenost zákazníků

Spokojenost zákazníků Spokojenost zákazníků K získání informací o spokojenosti zákazníků v restauraci CENTRUM Ropice bylo provedeno písemné dotazníkové šetření. Jeho cílem bylo získat přehled o tom, jak jsou zákazníci spokojeni

Více

Rizika nákupu spotřebního zboží

Rizika nákupu spotřebního zboží 28. Výsledky průzkumu č. 28 AMSP ČR Rizika nákupu spotřebního zboží AMSP ČR ve spolupráci s Radou kvality ČR zorganizovala výzkum zabývající se vnímání rizikovosti nákupu spotřebního zboží v české populaci

Více

Databáze MMR VÝDAJOVÝ KOŠ ZAHRANIČNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ. Doplňující výzkum k projektu PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

Databáze MMR VÝDAJOVÝ KOŠ ZAHRANIČNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ. Doplňující výzkum k projektu PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH VÝDAJOVÝ KOŠ ZAHRANIČNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ Doplňující výzkum k projektu PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Prosinec 2006 / Závěrečná zpráva z exkluzivního výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj / Client Service Manager:

Více

Využití potenciálu cestovního ruchu turistické lokality LITOVELSKO ANALÝZA

Využití potenciálu cestovního ruchu turistické lokality LITOVELSKO ANALÝZA Využití potenciálu cestovního ruchu turistické lokality LITOVELSKO ANALÝZA 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 Definice území turistické lokality Litovelsko... 5 3 Krajinně rekreační potenciál... 8 4 Potenciál územně

Více

Hodnocení ekonomické situace domácností a vybraných sociálních podmínek v ČR

Hodnocení ekonomické situace domácností a vybraných sociálních podmínek v ČR eu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení ekonomické situace domácností a vybraných sociálních

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI Vyhodnocení dotazníkového šetření Listopad 2013 Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na Městském úřadu Břeclav, CZ.1.04/4.1.01/89.00040 Obsah

Více

Zájem o pivo a jeho výběr v roce 2015

Zájem o pivo a jeho výběr v roce 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Zájem o pivo a jeho výběr v roce 2015 Technické

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

Zájem obyvatel ČR o práci v zahraničí

Zájem obyvatel ČR o práci v zahraničí TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Zájem obyvatel ČR o práci v zahraničí Technické parametry

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

SEŠIT III. Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SEŠIT III. Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2008 1 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání

II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání Otázky o nemocech a zdravotních omezeních souvisejících s výkonem stávajícího nebo předcházejícího zaměstnání byly pokládány všem zaměstnaným

Více

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia Přechod absollventů maturiitníích oborů SOU do praxe a jejiich upllatněníí na trhu práce Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU

TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU HLINECKU Prezentace závěrů výzkumného šetření DUBEN 2009 Realizováno za podpory Heřmanova 22, CZ 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580 Fax: +420 220 190 590 E-Mail:

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 Vzdělanostní profil vybraných skupin pracovníků s dětmi a mládeží ve volném čase Závěrečná zpráva z výzkumu Zpracoval PhDr. František Pelka prosinec 1999

Více

VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR

VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR Čtvrtletní dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních čtvrtletí 203 CR 2- Registrováno ČSÚ ČV 7/3 ze dne 23. 4.202 IKF 25403 Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 203.

Více

ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI

ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI 1 Analýza postojů veřejnosti ke kriminalitě v Plzni srovnávací studie Katedra psychologie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Odborný garant

Více

Stručné shrnutí výsledků

Stručné shrnutí výsledků Stručné shrnutí výsledků Průzkum identifikující spokojenost klientů s prací analytiků agentury CzechInvest 2011 V letošním roce provedla agentura CzechInvest průzkum identifikující spokojenost žadatelů

Více

Profil návštěvníka města Olomouce

Profil návštěvníka města Olomouce Profil návštěvníka města Olomouce -VÝZKUMNÁ ZPRÁVA- Autoři: Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D. Mgr. Miroslav Rončák Ing. Vladimír Hobza Katedra rekreologie,, UPOZORNĚNÍ: ÚDAJE OBSAŽENÉ V TÉTO ZPRÁVĚ JSOU MAJETKEM

Více

Deficit zahraničního obchodu s oděvy už překročil hranici 15 mld. korun za rok

Deficit zahraničního obchodu s oděvy už překročil hranici 15 mld. korun za rok 23. 2. 2015 Deficit zahraničního obchodu s oděvy už překročil hranici 15 mld. korun za rok Nedostatečně pestrá nabídka zboží v tuzemsku a příznivější vývoj cen v zahraničí, to jsou dva hlavní důvody, proč

Více

Odhalte tajemství českých hradů a zámků

Odhalte tajemství českých hradů a zámků Odhalte tajemství českých hradů a zámků Komunikační a PR strategie pro Zlatý pruh Polabí podklady pro VŘ PROJEKT Odhalte tajemství českých hradů a zámků Registrační číslo projektů: CZ. 1.06/4.1.00/09.07182,CZ.

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za kvartál 2012

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za kvartál 2012 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za 1. - 3. kvartál 2012 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Zlínský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Zlínský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Zlínský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Cestovní ruch a lázeňství

Cestovní ruch a lázeňství Cestovní ruch a lázeňství analytický podklad Autoři: Ing. Tomáš Vlasák, BERMANGROUP, s.r.o., Bc. Barbora Tintěrová, KIS ML, s.r.o., Mgr. Alena Dodoková, Městský úřad Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské

Více

Turismus v Plzni Závěrečná zpráva z DRUHÉ VLNY šetření návštěvníků města

Turismus v Plzni Závěrečná zpráva z DRUHÉ VLNY šetření návštěvníků města Turismus v Plzni Závěrečná zpráva z DRUHÉ VLNY šetření návštěvníků města Plzeň - TURISMUS, příspěvková organizace 5. 8. 05 ppm factum research Hlavní zjištění Hlavní zjištění Struktura návštěvníků Plzně

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2014-2020

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2014-2020 PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2014-2020 Strategická část PRACOVNÍ VERZE K 15. 12. 2014 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Postup tvorby programu... 5 1.2 Členění a metodika...

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6)

Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6) Cesty dětí do školy a zpět Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje B6) V Hradci Králové se v září 2005, v rámci sledování společných evropských indikátorů udržitelného rozvoje

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody s Unpredictable

Více

Digitalizace televizního vysílání. IV. Vlna

Digitalizace televizního vysílání. IV. Vlna Digitalizace ho vysílání IV. Vl Zpráva z výzkumu Kolesárová, Tomek Sběr data STEM/MARK, a.s. Praha prosinec Obsah. Základní informace o výzkumu. Informovanost o m m vysílání. Technické parametry příjmu

Více

Průzkum MasterCard co chceme od MHD

Průzkum MasterCard co chceme od MHD 44 Veřejná doprava Průzkum MasterCard co chceme od MHD Přestup z osobního vozu do MHD je výzvou pro dopravní podnik i samotné řidiče aut. Aby to vůbec mohlo nastat, je nutné dát cestování v MHD větší komunikační

Více

5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol

5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol 5. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol Při sčítání lidu, domů a bytů 2011, se stejně jako v minulém sčítání zjišťovalo, kam lidé dojíždí do zaměstnání a do škol. Vyjížďka a dojížďka jsou dva pojmy,

Více

Digitalizace televizního vysílání. V. Vlna

Digitalizace televizního vysílání. V. Vlna Digitalizace televizního V. Vl Zpráva z výzkumu Kolesárová, Tomek Sběr data STEM/MARK, a.s. Praha červenec Obsah. Základní informace o výzkumu. Informovanost o m televizním. Technické parametry příjmu

Více

ROZHODNĚTE O SVÉM MĚSTĚ! ŘÍDÍM ŘÍČANY. Průzkum veřejného mínění 12.- 17. listopadu 2015

ROZHODNĚTE O SVÉM MĚSTĚ! ŘÍDÍM ŘÍČANY. Průzkum veřejného mínění 12.- 17. listopadu 2015 ROZHODNĚTE O SVÉM MĚSTĚ! ŘÍDÍM ŘÍČANY Průzkum veřejného mínění 12.- 17. listopadu 2015 Průzkum veřejného mínění Vzorek 607 Pohlaví 53% 47% Průzkum veřejného mínění, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel

Více

Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny

Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny Zpracování průzkumu návštěvnosti na komunikacích Krásná - Lysá hora a Trojanovice - Pustevny Zpráva pro veřejnost za rok 212 Zpracovali: Bc. Eva Jirásková, Mgr. David Zahradník, RNDr. Marek Banaš, Ph.D.

Více

VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Tento výzkum, který je součástí projektu "Dílna kvality Kopřivnice," je spolufinancován ESF prostřednictvím OPLZZ a státním rozpočtem ČR. VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA AUGUR Consulting, dlouholetý

Více

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2010 OBSAH: 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - OBČANÉ... 3 1.1 Základní charakteristiky... 4 1.2 Bydlení... 8 1.3 Kvalita života... 11 1.4 Sociální

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto 2010

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto 2010 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí

Více

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení životních podmínek v místě bydliště duben

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Volný čas

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Volný čas TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: gabriela.samanova@soc.cas.cz Volný čas Technické parametry Výzkum: Naše

Více

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003

Databáze CzechTourism. Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Analýza příjezdového cestovního ruchu 1992-2003 Březen 2004 Obsah Strana 1. Podíl cestovního ruchu na ekonomice státu 3 1.1. Devizové příjmy z cestovního ruchu 3 1.2. Podíl cestovního ruchu na základních

Více

Zdroje a využití informací v oblasti léčiv - veřejnost

Zdroje a využití informací v oblasti léčiv - veřejnost Zdroje a využití informací v oblasti léčiv - veřejnost Závěrečná zpráva pro Státní ústav pro kontrolu léčiv Prosinec 2015 Obsah Hlavní zjištění 3 Realizátor projektu 5 Parametry projektu 6 Struktura vzorku

Více

2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY

2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY 2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY počet počet procento OTÁZKA Č. 1 VYPLŇTE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVÉ OSOBĚ VĚK A VZDĚLÁNÍ Věk Do 18 let 1 1% 19-40 let 57 38% 41 61 let 40 26% Nad 60 let 54

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2018

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2018 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2018 Ve zkratce: Hostů celkem: 1,499.044 ze zahraničí: 1,239.848 (82,7 %) z tuzemska: 259.196 (17,3 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 121.224 osob (8,8

Více

Co nám říká životní prostředí

Co nám říká životní prostředí Co nám říká životní prostředí Miluše Rezková Zde prezentované výsledky vycházejí zejména z šetření Centra pro výzkum veřejného mínění provedeného v rámci projektu Naše společnost 2004 v březnu tohoto roku

Více

o kladně vyřízených žádostech o rozvod. Nemá již k dispozici počet všech ukončených rozvodových řízení.

o kladně vyřízených žádostech o rozvod. Nemá již k dispozici počet všech ukončených rozvodových řízení. 3 Rozvodovost V roce bylo rozvedeno 28 113 manželství, 3 což bylo o 2,7 tisíce méně než v roce 2010. Od roku 1989 jde o nejvyšší meziroční pokles počtu rozvodů s výjimkou roku 1999, kdy se roční počet

Více

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli

Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti žen a mužů mezi mosteckými zaměstnavateli Analýza stavu a potřeb členů místního uskupení Společné příležitosti 2012 Autorky: PhDr. Kamila Svobodová,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Dotazníkové šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa představuje podklad pro budoucí rozhodování o úpravách a investicích

Více

PŘÍLOHA 4 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE. 1. Vnímání korupce v ČR. Výsledky nezávislých průzkumů zabývajících se korupcí

PŘÍLOHA 4 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE. 1. Vnímání korupce v ČR. Výsledky nezávislých průzkumů zabývajících se korupcí PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA 4 Výsledky nezávislých průzkumů zabývajících se korupcí 1. Vnímání korupce v ČR Korupce bohužel prostupuje společností napříč všemi jejími sektory a objevuje se jak mezi

Více

3. Vlastnická struktura domů a právní důvody užívání bytů

3. Vlastnická struktura domů a právní důvody užívání bytů 3. Vlastnická struktura domů a právní důvody bytů Zjišťování druhu vlastníka domů a právního důvodu bytů má při sčítání domovního a bytového fondu dlouhou tradici. Dotaz na vlastníka domu se poprvé objevil

Více

ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU

ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU Halina Starzyczná, Pavlína Pellešová, Beata Blechová Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Email: starzyczna@opf.slu.cz,

Více