LÉKAŘSKÁ FAKULTA. Urolitiáza v klinické praxi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LÉKAŘSKÁ FAKULTA. Urolitiáza v klinické praxi"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Ivanovová Svatava Urolitiáza v klinické praxi bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. Michaela Schneiderová Brno, 2014

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod odborným vedením PhDr. Michaely Schneiderové a v seznamu literatury jsem uvedla všechny použité zdroje a prameny. V Brně dne.. Svatava Ivanovová 2

3 Děkuji paní PhDr. Michaele Schneiderové za ochotu, vstřícnost a velmi cenné rady, které mi při vedení a zpracování bakalářské práce poskytovala. Rovněž moc děkuji paní Mgr. Michaele Malinkové., která byla při psaní mé práce odborným konzultantem. V neposlední řadě chci poděkovat svým nejbližším, kteří mě po celou dobu studia podporovali. 3

4 OBSAH ÚVOD..6 TEORETICKÁ ČÁST 7 1 Urolitiáza Významné epidemiologické ukazatele Etiopatogeneze tvorby urolitiázy Rizikové faktory Druhy konkrementů Klinické příznaky Komplikace urolitiázy Diagnostika Anamnéza Základní diagnostika Speciální diagnostika Terapie urolitiázy Konzervativní terapie Litolýza Litotrypse Endoskopická léčba Otevřené operace Prevence urolitiázy Primární prevence Sekundární prevence Ošetřovatelská péče o pacienta s diagnózou urolitiáza Ošetřovatelský proces Charakteristika ošetřovatelského procesu Specifika ošetřovatelské péče Role sestry...26 EMPIRICKÁ ČÁST 3 Cíle a očekávané výsledky Metodika a organizace průzkumu Volba a charakteristika průzkumné metody Charakteristika souboru respondentů..31 4

5 4.3 Pilotní studie Realizace průzkumného šetření Zpracování získaných dat Analýza a interpretace dat Výsledky průzkumu a jejich analýz Zjišťující část Znalostní část Ověření očekávaných výsledků Diskuze Návrh řešení zjištěných nedostatků 60 Závěr...61 Anotace...63 Seznam použité literatury...64 Online zdroje..65 Seznam tabulek a grafů..66 Seznam příloh.67 Přílohy.67 5

6 ÚVOD Urolitiáza patří mezi nejčastější urologické onemocnění. I přes významné změny v oblasti diagnosticky, terapie, je stále patrný vysoký výskyt tohoto onemocnění. K tomuto faktu také přispívají čísla související s významnými epidemiologickými ukazateli jako je incidence, prevalence, atd. Pro svoji podstatu stále patří k nevyřešeným zdravotním problémům a jejich výskyt má zdravotně-ekonomické, sociální a pracovní důsledky. 1 Jedná se o onemocnění, které má silný sklon k recidivám (35 % nemocných do 5 let, 50 % nemocných do 10 let). 2 Nejrizikovější skupinou pro vznik urolitiázy jsou muži ve věku let, v konečném důsledku bývají postiženy dvakrát častěji, než ženy. Prevalence urolitiázy celosvětově kolísá mezi 0,4-0,5 %. V poslední době je znát výskyt urolitiázy zejména v sociálně-ekonomicky vyspělých zemích, jako jsou státy Evropské unie. 3 Téma bakalářské práce jsem si zvolila na podkladě hned několika důvodů. Hlavními důvody výběru tématu byly: stále přetrvávající aktuálnost tématu, ale i zájem o tuto problematiku, neboť mnohdy může mít neléčené onemocnění řadu negativních dopadů na lidský organismus. Dalším důvodem bylo prohloubit si své znalosti o tomto onemocnění. Bakalářská práce je změřena na problematiku urolitiázu v klinické praxi. Svým obsahem je rozdělena do dvou částí. První (teoretická) část popisuje problematiku urolitiázy (definice, etiopatogeneze, rizikové faktory, druhy konkrementů, diagnostiku, klinické příznaky, komplikace, terapii, prevenci a specifika ošetřovatelské péče). Druhá (empirická) část je založena na kvantitativním průzkumu metodou nestandardizovaného dotazníkového šetření. Jeho cílem bylo zmapovat problematiku urolitiázy v klinické praxi na vybraných urologických pracovištích. 1 Srov. UROLOGIE PRO PRAXI, 9/2008, str Srov. STEJSKAL, D., Urolitiáza, str.13 3 Srov. UROLOGIE PRO PRAXI, 9/2008, str

7 TEORETICKÁ ČÁST 7

8 1 UROLITIÁZA I když v současné době existuje řada definic zbývající se problematikou urolitiázy, jako jedna z nejvýstižnějších a zároveň zmiňovaných, by se dala označit definice, popisující urolitiázu jako tvorbu a přítomnost kamenů (konkrementů) v močových cestách (viz přílohy) VÝZNAMNÉ EPIDEMIOLOGICKÉ UKAZATELE K významnému faktu z hlediska epidemiologie a vzniku možných komplikací je nutné zvažovat také fakt, že v celosvětové populaci bývá vyšetřeno pouze asi 25% jedinců s urolitiázou. Mnozí o své chorobě ani neví. Muži bývají postiženi častěji než ženy, a to v poměru 2:1. Vrchol výskytu u žen je kolem 30. roku věku, u mužů kolem 40. roku. Opravdu významná je však recidivita urolitiázy, u 35 % nemocných do 5 let, 50 % nemocných do 10 let. V civilizovaném světě postihuje skupiny s nadbytečnou konzumaci živočišných bílkovin a tuků. Urolitiáza projevem porušeni rovnováhy mezi chemickými složkami moče. 5 Včasná diagnostika předchází akutním komplikacím a určení metabolického podkladu litiázy. Odhaduje se, že obyvatelé Kavkazu mají, v 1 až 8% populace, minimálně jednu epizodu urolitiázy. V severských zemích a v USA je prevalence 5 15% populace. V rozvojových zemích a Saúdské Arábii jsou čísla ještě alarmující, dosahují až 25%. Ve střední Evropě je roční incidence urolitiázy mezi 0,1-0,4% populace. Bohužel přesná epidemiologická data o prevalenci urolitiázy v České Republice stále chybí. Celoplošně se zvyšuje výskyt urolitiázy u žen. Z dřívějších 7% nyní na 40-50%. Je však značný pokles výskytu cystolitiázy, z 80% na 5%, ta je lokalizována zejména v rozvojových zemích a u nemocných s neurogenním měchýřem a hypertrofií prostaty. U mužů, se vyskytuje častěji incidence nefrolitiázy. Od věku 60 let života, incidence roste u obou pohlaví. U dětí se obecně mluví o nízkém výskytu urolitiázy. Výjimku tvoří děti ze socioekonomicky slabších vrstev. Tato situace platí i pro ČR. Frekvence nefrolitiázy u českých žen se mírně zvyšuje, je znám úbytek konkrementů z kyseliny močové a fosfátů, naopak je zaznamenán vzrůst výskytu kamenů z oxalátů. Frekvence recidiv urolitiázy se za poslední dobu dramaticky nemění. K recidivám přichází u 50-75%, udávajících minimálně dvacetiletou anamnézu litiázy. S anamnézou do deseti let udává recidivu přibližně 50%. Do pěti let anamnézy kolem 30%. 4 Srov. VOKURKA,M., HUGO,J.: VELKÝ LÉKAŘSKÝ LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK, str Srov. VOBOŘIL,M.: Diagnostika a léčba urolitiázy,, str. 7 8

9 Při docházející recidivě se zvyšuje riziko další následné recidivy a interval mezi nimi se zkracuje. První výskyt recidivy v mládí také zvyšuje riziko recidiv. Nejzásadnější roli, v boji s recidivou urolitiázy, hraje prevence ETIOPATOGENEZE TVORBY UROLITIÁZY Močové kameny nejčastěji vznikají díky kombinaci nízké diurézy (nedostatečný příjem tekutin, práce v horku) vysoké močové exkrece kalcia, oxalátů či urátů, abnormálního ph moči, precipitací rozpuštěných iontů nebo molekul z přesyceného roztoku, zejména při přesycení moče litogenními látkami, při nedostatku inhibitorů tvorby konkrementu. V neposlední řadě pak přítomnosti cizího tělesa v močových cestách. Nejčastěji se konkrementy vyskytují v ledvinách (nefrolitiáza), v močovodech (ureterolitiáza), v močovém měchýři (cystolitiáza), a v močové trubici (uretrolitiáza) 7 Příčinami vzniku urolitiázy jsou především onemocnění, která ovlivňují incidenci urolitiázy: -cystinurie (vylučováni cystinu močí, porucha renálního transportu některých aminokyselin, zejména cystinu, následná tvorba cystinových konkrementů). -xantinurie (je porucha metabolismu purinů vyznačující se nadměrným vylučováním xantinu močí a rizikem vzniku konkrementů z xantinu). -alkaptonurie (autosomálně recesivně dědičné onemocnění, které způsobuje hnědé zbarvení moči) -hyperkalciurie (zvýšené vylučování vápníku močí, vznikající porušenou zpětnou resorpcí v tubulech ledvin) -hyperoxalurie (zvýšené vylučování oxalátu močí, vzniká primárně jako genetická porucha, sekundárně u střevních chorob se zvýšenou resorpcí oxalátů s následným rizikem vzniku xantinových kamenů) -hyperurikosurie (zvýšené vylučování kyseliny močové, vzniká v rámci některých tubulopatií nebo užíváním léků snižující koncentraci kyseliny močové v krvi) -renální tubulární acidóza -anomálie a malformace močových cest Je také důležité zmínit rozdílnost metabolických rizikových faktorů u dospělé a dětské populace. V dětské populaci bývají obvykle příčinami urolitiázy hlavně metabolické onemocnění. U dospělé populace dominují jako hlavní příčiny vzniku vlivy příjmu tekutin, potravy 6 Srov. STEJSKAL,D.,Urolitiáza, str Srov. KLENER,P.: Vnitřní lékařství, str

10 a prostředí RIZIKOVÉ FAKTORY Na vzniku onemocnění (tedy příčině) se podílí řada faktorů. Z hlediska působení na lidský organismus se mohou pro přehlednost dělit na ovlivnitelné ( pití tekutin, zaměstnání, dietní zvyklosti) a neovlivnitelné(anatomická rizika, urodinamické funkční změny, infekce vývodných močových cest, pohlaví, některé střevní choroby, věk,aj. ) nebo také z pohledu významu a stěžejního postavení (pro potřeby práce bylo vybráno toto rozdělení) Rizikové faktory jsou zásadně svázány s etiologií vzniku urolitiázy. Zde je uvedeno 14 nejdiskutovanější aspektů: 1)Anatomické rizika (malformace urotraktu, polycystické ledviny, dřeňové ledviny, divertikly měchýře, atd.) 2)Urodynamické funkční změny (stáza, stenózy ureteru, reziduum) 3)Infekce vývodných cest močových (bakteriální-enterobakterie, parazitické-kvasinky, sexuálně přenosné-hiv, lues, kapavka) 4)Pohlaví muži mají větší schopnost inhibice krystalizace než ženy, naopak ženy mají nižší saturaci moči promotory krystalizace. Počet žen s urolitiázou stoupá, ale nefrolitiáza se nejčastěji vyskytuje u mužů s rostoucím věkem se stále zvyšuje. Po 60. roce věku se situace otáčí. Muži mají častěji kameny složené s oxalátu a urátu (75%). Ženy mají díky anatomické predispozici častěji infekční kameny než muži (43%). 5)Cizí tělesa ve vývodných močových cestách (močové katetry, sexuální pomůcky) 6)Některé střevní choroby ( ulcerózní kolitida, Crohnova nemoc, aj.) 7)BMI, respektive obezita 8)Věk urolitiáza se obvykle projevuje mezi rokem věku, u žen však o 2 až 5 let dříve. Po 60. roce věku výskyt mírně klesá. U dětí je litiáza méně častá, díky jejich větší schopnosti krystalizace moči. 9)Postresekční syndromy, močové derivace 10)Etnické vlivy se podílí na výrazných rozdílech v četnosti a složení kamenů. Jeden z nejnižších výskytů je znám například u severoamerických indiánů, u černošské populace v Africe a Americe, stejně tak u cikánského etnika v Evropě. Mezi oblasti s vyšší incidencí urolitiázy patří Británie, Skandinávie, střední Evropa, Středozemí, sever Indie, Pákistán, část Malajsie a Čína, v USA severozápad, jihozápad a jihovýchod. 8 STEJSKAL, D.: Urolitiáza, str

11 Naopak mezi oblasti s nízkým výskytem ledvinných kamenů řadíme Střední, Jižní Ameriku a stejné části Austrálie. 11)Vliv klimatu vlivem vyšších teplot, zahuštěním moči a zvýšením její kyselosti se urolitiáza vyskytuje častěji v létě. Též se zvyšuje riziko krystalizace pro urát, proto by se měla provádět preventivní opatření zejména v letních měsících. 12)Pití tekutin obvykle se hodnotí ze dvou pohledů: a)objem přijatých tekutin vzhledem k jejich ztrátám je prokázán pozitivní vliv zvýšeného pitného režimu. U nemocných s urolitiázou by měla být optimální hustota moči 1010g/l, je dobré udržet diurézu v hranici 2-2,5l za den. b)minerální složení vody v daném regionu není ještě zcela jasné, jestli má minerální složení vody významný vliv na tvorbu konkrementů. 13)Zaměstnání byl zjištěn větší výskyt urolitiázy zejména u jedinců se sedavým zaměstnáním a vyšší zastoupením fyzického stresu. K známým debatám o pozitivních účincích pití piva a urolitiázy je třeba dodat, že u zaměstnanců pivovarů byla sice prokázána nižší incidence, avšak u některých typů metabolické urolitiázy je konzumace piva nevhodná. 14)Metabolické příčiny, genetické dispozice: a)oligurie b)zvýšená exkrece kamenotvorných buněk c)snížené vylučování inhibitorů krystalizace d)nepříznivé ph moči f)cizí tělesa v cestách močových (močové katetry, sexuální pomůcky) g)dietní zvyklosti mnohé potraviny silně ovlivňují incidenci močových konkrementů, zejména zvyšujícímu vylučování kamenotvorných látek do moči. Zde je třeba uvést ty nejdiskutovanější : Sodík, citráty, vláknina, sacharidy, tuky, hořčík, draslík, fosfáty, alkohol,vitamin C, piridoxin, vitamin D a grapefruitový džus. 9 Na tvorbu konkrementů se podílí náhlé potravinové výkyvy. Například větší množství worcestrové omáčky, mléčných výrobků (sýry, zmrzlina) a jednostranná vegetariánská strava. Je známé, že obsah látek se mění i u jednoho druhu potravin v závislosti na jejím zdroji. V tomto smyslu je zajímavé, že větší frekvence cystolitiázy se vyskytuje v Africe u lidí trpící spíše malnutricí, naopak vyšší frekvence litiázy v horních cestách močových je typická pro západní civilizaci Srov. STEJSKAL, D.: Urolitiíza, str Srov. STEJSKAL, D., Urolitiáza, str

12 1.3 DRUHY KONKREMENTŮ Vznik kamenů je způsoben kombinací více faktorů. Existuje několik druhů kamenů. Odborná literatura nabízí řadu rozdělení: dle velikosti, chemického složení kamene ( hlavní stavební složky kamene), umístění, RTG kontrastní, RTG nekontrastní, pravděpodobné příčiny vzniku. Nejčastěji se v klinické praxi používá dělení dle velikosti a chemického složení kamene. Podle velikosti mohou mít močové kameny různý tvar i velikost.od mikroskopického močového písku (krupice), až po makroskopické odlitkové kameny, které mohou svým obsahem vyplnit celou dutinu ledviny. Podle chemického složení obsahují kameny nejčastěji kyselinu močovou (55 %) dále fosfáty (27 %). S menší frekvencí výskytu se jedná o konkrementy smíšené (11 %) a oxalátové (6 %). Za vzácný výskyt jsou považovány konkrementy obsahující ( méně než 1 %) xantinové Například kalcium oxalátové kameny mívají v průměru méně než 2 cm. Struvit, uráty a cistyn vytvářejí zejména odlitkovou litiázu dutého systému ledvin Nejčastěji jsou tvořeny právě tyto konkrementy: Oxalátové konkrementy patří spíš k těm méně častým močovým kamenům. Tvoří je whewellit (šťavelan vápenatý), weddellit, jejich směs, oxaláty s apatitem, kombinací oxaláty s apatitem a s kyselinou močovou. Šťavelan vápenatý je nejčastěji vyskytovaným minerálem močových kamenů (50-60%), tvoří drobné hnědé konkrementy a jeho recidivy nejsou tak časté. Fosfátové konkrementy jsou tvořeny apatitem, brushiemt, jejich směsí, oxaláty (méně než 70% obsahu) popřípadě další směsí konkrementů. Brushit s apatitem se nacházejí v neinfikované moči s ph 6,0-7,0. Může být také kombinován s oxaláty, čistý se vyskytuje jen zřídka. Právě u směsných konkrementů se střídají vrstvy oxalátů a apatitu nebo vrstvy brushitu, struvitu, karbonátapatitu, a whitlockitu. Urátové kameny vznikají z kyseliny močové a nebo směsi kyseliny močové s oxaláty a močanem amonným. Růst takových konkrementů probíhá v trvale kyselém ph moče (4,8-5,5). Krystaly v močovém sedimentu jsou závislé na ph moči a celkové koncentraci kyseliny močové. 12

13 CYSTINOVÉ KONKREMENTY Cystinové kameny se objevují se při cystinurii. Jsou složeny převážně z čistého L-cystinu, vzácně v kombinaci s kalciumoxalátem nebo fosfáty. Bývají to bezbarvé cystinové krystaly v sedimentu ranní moči, v podobě plochých, pravidelných, šestibokých destiček, někdy mohou být jemně defermovány. Cystin bývá nejčastějším abnormálním krystalem metabolického původu v moči. Nejčastější výskyt je spojován s ph moči okolo 5, KLINICKÉ PŘÍZNAKY Příznaky urolitiázy mají širokou škálu průběhu: ( od asymptomatických po symptomatické), související s obstrukcí kamene v močovém traktu. Z obecného hlediska patří k nejčastějším symptomům mikroskopická hematurie ( jejíž průkaz probíhá za pomocí mikroskopu). Zřídka se může objevit i větší intenzity, viditelná pouhým okem (důvodem je přítomnost krve v souvislosti s poraněním vystélky močového měchýře konkrementem). Při pohybu konkrementu úzkým prostorem močových cest do močovodu přichází stav pojmenován jako ledvinná kolika. Tento stav j popisován jako velmi prudká bolest v oblasti beder, s další iniciací podél močovodu směrem do podbříšku. U mužů do skróta, u žen do labíí. Prakticky nikdy nechybí bolest v bedrech. Ostatní lokalizace bolesti souvisí s polohou kamene v močovodu. Často jsou připojeny i disurické obtíže (často imperativní a frekventní mikce) související s uložením kamene těsně nad močovým měchýřem. K dalším příznakům například patří zvýšený meteorismus, nausea, zvracení, zvýšené pocení. Pacient hledá úlevovou polohu. Nemocný je tachykardický, hypertenzní, subfebrilní a tachypnoický. 12 U konkrementů větších, nepohyblivých, lokalizovaných většinou v ledvině a neblokujících odtok moči, se nemusí opravdu delší dobu žádná symptomatologie projevit. Kameny blokující odtok moči z ledviny jsou pak charakterizované tupou dlouhodobou bolestí v bedrech se subfebríliemi, až možnou sepsí, ohrožující život nemocného. Při často připojeném zánětu v močových cestách nastává tmavší zbarvení moči a silný zápach. Pro kameny sestouplé v močovodu nad močový měchýř je charakteristické časté nucení na močení s možností spontánního odchodu KOMPLIKACE UROLITIÁZY Komplikace související s urolitiázou lze rozdělit dle časového období na následky při edému sliznic, tlakové nekrózy, perforace, městnání moči v ledvině, močová infekce 11 Srov. KAWACIUK, I., Urologie, str Srov. VOBOŘIL, M., Diagnostika a léčba urolitiázy, str Srov. 13

14 a pyonefróza. Pozdní komplikace se objevují jen zřídka. Řadí se k nim zejména stenózy, městnavá ledvina hydronefróza, renální incuficience a uroteliální karcinom. 14 Základem je včasná diagnostika a terapie. 1.7 DIAGNOSTIKA Základy diagnostiky urolitiázy se opírají o anamnézu, klinická a paraklinická vyšetření s využitím odpovídajících zobrazovacích metod. Ovšem sám výběr se liší dle podezření na urolitiázu ( první výskyt) u sporadického opakovaného výskytu litiázy a také recidivující urolitiázy Z obecného hlediska v sobě diagnostika urolitiázy zahrnuje 2 fáze: 1. Identifikace konkrementů v močovém traktu (zjištění počtu, velikosti a lokalizace ledvinného kamene a zhodnocení důsledku litiázy na stav a funkci močových cest). Přesná diagnóza a stanovení je důležitá pro rozhodování o nutnosti přesné terapie a následné strategii. 2. Zjištění možné příčiny vzniku konkrementů a stanovení rizika recidiv. Znalosti z této fáze jsou důležité pro doporučení metafylaxe a další sledování pacientů. K určení diagnostiky se využívá řada metod ANAMNÉZA Se opírá o fyzikální vyšetření, invazivní a neinvazivní techniky, o fakta zjištěná od pacienta (osobní, rodinná), zajímá nás množství vypitých tekutin, druhy nápojů, predisponující faktory, životní návyky, druhy pokrmů (z vysokým obsahem vápníku v mléčných pokrmech nebo v minerálních vodách, nadměrný příjem živočišných bílkovin, vysoký obsah oxalátů v rebarboře, špenátů), dostatečný pohyb, spánek, pracovní prostředí, zvýšená ztráta tekutin (klima, pracovní podmínky, horečka, sauna). Zda nemá nemocný nejasné bolesti v bedrech, koliky, odchody konkrementů v anamnéze, mikční potíže, infekce močových cest, zvýšení krevního tlaku. Důležité jsou i otázky směřující k familiárnímu výskytu močových konkrementů. Zajímají nás se i předchozí onemocnění: Operace močových cest, střeva, genitálního ústrojí, nádory, infekční onemocnění (gonorea, tuberkulóza), metabolické poruchy (dna, diabetes mellitus) různé anatomické anomálie, užívání léků (projímadla, léky obsahující fenacetin, vitamin C, D, Diluran) Podstatnou součástí je fyzikální vyšetření, kdy bývá v 95% pozitivní tapottement.u všech pacientů s podezřením na urolitiázu musí být provedena vyšetření břicha vedoucí k vyloučení náhlé příhody břišní Srov. RYCHTAŘÍKOVÁ, T.,Ošetřovatelská péče o nemocného s dg. Urolitiáza, Bakalářká práce, 3. Lékařská fakulta KU, str Srov. EICHENAUER, R., H, Urologie, klinika a praxe, s

15 1.7.2 ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA V sobě zahrnuje vyšetření krve (hematologie, biochemie), vyšetření moči (barva, zákal, zápach, pěna, množství moče za 24 hodin, měrná hmotnost, osmolalita moče) vyšetření moči chemicky (kvalitativně, kvantitativně), mikrobiologicky (mikroskopické vyšetření-močový sediment, bakteriologické-kultivace), fyzikální vyšetřeni, kdy v 95% bývá pozitivní tapottement, vyšetření ledvin, močového měchýře (ultrasonografie, nativní snímek břicha vleže, nativní nefrogram, intravenózní vylučovací urografie, nativní spirální CT, nativní CT bez použití kontrastní látky, retrográdní ureteropyelografie a cystoskopie). 16 Vyšetření moči zjistí nejčastěji chemicky a mikrobiologicky bakterie a leukocyty, sedimentu nachází erytrocyty, někdy krystalickou drť (oxaláty, uráty). Moč se bere na lačno, měří se u ní ph třikrát denně, specifická hmotnost, močový sediment, chemické vyšetření testovacím proužkem, a glukóza. Sleduje se i kultivace moči Vyšetření krve zajímají nás zejména krevní obraz, urea, CRP, kreatinin jako parametr renálních funkcí, kyselina močová, kalcium fosfáty, natrium, kalium, chlorid, magnezium, kyselina šťavelová, celková bílkovina a parathormon. 17 Zobrazovací metody jsou svojí rolí nezastupitelné, ať u symptomatické, tak též asymptomatické formy urolitiázy. Ultrasonografie (USG) močového traktu je neinvazivní zobrazovací metoda, která bývá prvotním vyšetřením symptomatické urolitiázy. Močový kámen je zobrazen jako odraz zvuku (echo) s typickým zvukovým stínem. Například ureterolitiázu lze detekovat pouze v subpelvickém, juxtavezikálním (ležící v těsném sousedství močového měchýře) nebo intramurálním (ve stěně) močovodu. Nejčastěji se prokáže pouze městnání v horních močových cestách. Tato metoda je právě svoji neinvazivností nezastupitelná při diagnostice konkrementů v těhotenství. Spirální nativní CT se jako první metoda volby u pacientů s renální kolikou. S výjimkou indinavyrových konkrementů, spolehlivě zobrazí veškeré konkrementy, bez ohledu na jejich biochemické složení. Senzitivita i specificita se blíží takřka 100%. Nativní spirální CT je vyšetření rychlé, bezpečné, možná je i jeho 3D rekonstrukce spolehlivě diagnostikuje i drobnou urolitiázu. Samozřejmě má i své nevýhody, v tomto případě se jedná o jeho obtížnější dostupnost, bohužel nám nevypoví nic o složení konkrementu, respektive zdali je RTG kontrastní a tak i o svém chemickém složení. Nativní nefrogram (RTG) je důležitý pro ověření kontrastu konkrementu a jeho lokalizaci v močovém traktu. Nativni nefrogram je základním a nejjednoduším rtg vyšetřením. Snímek 16 Srov. VOBOŘIL,V., Diagnostika léčba urolitiázy, str Srov. EICHENHAUER,R.,H., Urologie klinika a praxe, str

16 je nám schopen podat informace o přítomnosti RTG kontrastního konkrementu a jeho lokalizaci. Kameny však bývají překryty střevní náplní Kontrastní konkrementy jsou kalciumoxalátové, kalciumfosfátové, smíšené nebo cystinové. Konkrementy z kyseliny močové jsou nekontrastní. Právě při renální kolice je jeho výtěžnost bohužel malá (8-12%) 18 Intravenózní vylučovací urografie (IVU) je důležitá při diagnostice nekontrastní urolitiázy, přesné lokalizaci konkrementu, ke stanovení městnání moče nad konkrementem a konečně k posouzení dynamiky a morfologie močových cest. IVU sestává ze zobrazování ledvin a vylučovacího traktu před a po podání kontrastní látky intravaskulárně. Před aplikací kontrastního média se zhotoví jeden někdy více snímku břicha vleže(nativní nefrogram). Po aplikaci kontrastní látky intravaskulárně se udělají snímky pro zhodnocení renálního parenchymu, vývodných systému ledvin, ureteru a močového měchýře. Nepoužívá se u renální koliky, protože postižená ledvina špatně vylučuje. V tomto případě ji nahrazujeme ascendentní ureterografií. 19 Retrográdní ureteropyelografie indikuje se jenom tehdy, když ani ultrasonografie ani vylučovací urografie neposkytnou dostatečné informace. Hrozí při ní riziko zanesení iatrogenní infekce. Cystoskopie je nejčastěji indikována jako součást instrumentálního výkonu v přímé souvislosti s endoskopickým řešením ureterolitiázy a makrohematurie, při dilataci močovodu SPECIÁLNÍ DIAGNOSTIKA Z nejčastěji používaných se uvádí sběr moči za 24 hodin, měření objemu moči, specifická hmotnost moči, ph moči, koncentrace hořčíku, kreatinu, kyseliny močové, kalcia a fosfátu, sodíku, kyseliny šťavelové, citrátu a cystinu v moči. Dále pak kalciový zátěžový test, který se užívá k rozpoznání renální nebo resorpční hyperkalciurie TERAPIE UROLITIÁZY Léčba se dělí podle zvolené terapie a stádia onemocnění. V akutním stádiu je hlavním cílem zbavit nemocného potíží, zejména uvolněním močové obstrukce. V dalším období se snaží urolog odstranit co největší masu urolitické masy konkrementu a dosáhnout co nejlepšího stavu ledvin a močových cest. V konečné fázi 18 Srov. KAWACIUK, I., Urologie, str Srov. DVOŘÁČEK, J., A KOLEKTIV, Urologie, str Srov. EICHENHAUER,R.H., Urologie klinika a praxe, str Srov. RYCHTAŘÍKOVÁ, T.,Ošetřovatelská péče o nemocného s dg. Urolitiáza, Bakalářká práce, str

17 se doporučuje striktní dodržování sekundární prevence KONZERVATIVNÍ TERAPIE Mezi základní způsoby léčby patří: v akutním stádiu uvolnit obstrukci v odtoku moče, dále odstranit konkrement a současně zachovat močové cesty v dobrém funkčním a morfologickém stavu. Součástí komplexní léčby urolitiázy je i detekce rizikových faktorů jejich vzniku a doporučení takových opatření, která by co nejvíce snížila riziko vzniku recidivy konkrementu. 22 Konzervativní terapie očekává odchod kamene spontánní cestou, kdy již opustil ledvinu anebo v prostém sledování velikosti a umístění kamenu v ledvině. K prostému sledování jsou vhodné konkrementy periferní, menších rozměrů nebo pak konkrementy, které nejsou obstrukční, ale jejíchž odstranění by působilo velkou zátěž pro pacienta. U některých typů konkrementů je účinná také medikamentózní terapie. LÉČBA LEDVINNÉ KOLIKY U terapie renální koliky jsou základním lékem spazmolytika, infuze s analgetiky, popřípadě opiáty, nesteroidní antiflogistika, antiedematika. Při zácpě pomůže klyzma. Po mírném zklidnění se doporučuje pravidelný pitný režim. Je doporučena poloha vsedě nebo vstoje, kdy právě pro překonání obstrukce a odtoku pomůže zvýšený hydrostatický tlak. Často pomůže i horká koupel. SPONTÁNNÍ ODCHOD KONKREMENTU Je nejčastějším způsobem terapie urolitiázy. Limitujícím faktorem odchodu konkrementu jsou fyziologická zúžení v průběhu močovodu, také velikost a složení konkrementu. Právě kameny z kalciumoxalátu, monohydrátu a konkrementy z kyseliny močové se přesouvají do močovodu a to častěji u mužů, než u žen. Fosfátové kameny častěji zůstávají zaklíněné v ledvině. Terapie spontánního odchodu se doporučuje u malých konkrementů lokalizovaných subrenálně, které nepůsobí výraznější obstrukční problémy. Kameny do 5 mm mývají naději 50% na odchod, naopak kameny větší než 6 mm mají pravděpodobnost odchodu méně než 5%. Konkrementy v distálním močovodu spontánně odchází v 50%. Konkrementy lokalizované ve střední třetině močovodu mají pravděpodobnost odchodu 25%, zatímco konkrementy z horní třetiny močovodu odchází s pravděpodobností 10%. 22 DVOŘÁČEK,J., Urologie,2.díl, str

18 K usnadnění odchodu kamene může přispět zvýšený pitný (diuréza nad 2500ml/den) a pohybový režim, dietní režim (omezení proteinů, soli, kalcia), podávání spazmolytik, a nesteroidnich antiflogistik. V některých případech se konkrement při svém odchodu zaklíni v uretře, pak nezbývá než instrumentálního odstranění. MEDIKAMENTÓZNÍ ROZPUŠTĚNÍ KONKREMENTU Je nejefektnější u konkrementů z kyseliny močové, občas u cystinových a velice vzácně u infekční urolitiázy. Rozpuštění se provádí pomocí alkalizace moči. Alkalizace musí být řízena podle aktuálního ph moče, optimálně 6,7-6,9. Rozpuštění se kontroluje ultrazvukem, za měsíc se provádí kontrolní RTG. Po rozpuštění hrozí riziko obstrukce močovodu, kterou může vyvolat částečně rozpuštěný, zmenšený konkrement LITOLÝZA Některé druhy konkrementů, zejména ty obsahující kyselinu močovou a cystinové, lze některých případech odstranit pomocí orální litolýzy, tzn. podobně jak u medikamentózního rozpouštění kamene. Princip spočívá v proplachu dutého systému ledvin látkou alkalizující, v případě cystinových a urátových konkrementů, či látkou acidifikujících, v případě infekční urolitiázy LITOTRYPSE Extrakorporální litotrypse (ESWL) vzhledem k její miniinvazivní zátěži na pacienta a velkému spektru řešení urolitiázy, je v současnosti nedílnou součástí komplexního řešení urolitiázy. Absolutní kontraindikací je gravidita, nekorigované poruchy hemokoagulace, akutní infekce močových cest, aneurysma břišní nebo renální artérie (je-li v blízkosti konkrementu), významné skeletové malformace (těžká skolióza), morbidní obezita. S patřičnou opatrností se musí ESWL provádět u pacientů s kardiostimulátorem. Pro ESWL jsou nevhodném (ne kontraindikované) kameny v divertiklech kalichů ledviny, v podkovovité ledvině, poněvadž často dochází jen v malé míře ke spontánnímu odchodu fragmentů. Principem ESWL je účinek rázové vlny na kámen. Rázová vlna je akustická vlna nelineárního charakteru s vysokou energií. Následně je fokusována (zaměřena na ohnisko konkrementu). Šíří se tekutým prostředím a na rozhraní dvou prostředí s různou akustickou impedancí (tekuté prostředí-konkrement) dochází ke vzniku několika fenoménů, jejichž kombinovaným účinkem dochází k postupné dezintegraci litiázy následkem opakovaného 23 Srov. DVOŘÁČEK,J., Urologie, 2.díl, str Srov. EICHENHAUER, R.,H., Urologie, 2.díl, str

19 průchodu rázové vlny. Rozdíly mezi jednotlivými přístroji jsou dány mechanismem rázové vlny (elektrohydraulický, elektromagnetický a piezoelektrický) a jejím charakterem. 25 Zaměřením konkrementu se provádí většinou pomocí RTG přístroje (ne u dětí) nebo ultrazvukem. Rentgenové zaměření je rychlejší, ale použitelné pouze u kontrastních konkrementů. Poloha pacienta při ESWL je vleže na zádech, v intravenózní analgosedaci nebo bez anestezie. Nejčastěji se extrakorporální litotrypsí řeší odstranění konkrementů z horních močových cest. Je dané, že narůstající velikostí, objemem a tvrdostí kamene významně klesá efektivita a vzrůstá potřeba jiných operačních metod. Bylo vypozorováno, že úspěšnost je ovlivněna frekvencí rázových vln. Frekvence blízká šedesáti rázům za minutu se zdá nejefektnější. ESWL je hodnocena jako bezpečný miniinvazivní výkon. Komplikace vznikají až v souvislosti s odchodem fragmentů, vznikají renální koliky, hydronefrózy, nahromadění kamenů v močovodu nebo infekce močového měchýře. Pacienti jsou proto při výkonu hospitalizováni. Úspěšnost této metody je pro renální konkrementy do 10 mm asi 80%, pro konkrementy mm průměrně 64%. Pro konkrementy nad 20 mm dosahuje úspěšnost 54%. Jsou jisté obavy, že nemocní s nefrolitiázou léčení ESWL mají ve srovnání s pacienty léčenými PEK, větší riziko recidiv. To je vysvětlováno vznikem jemné drti, šířené rázovými vlnami a rozptýlené po kalichopánvičkovému systému, z nichž recidiva může vzniknout ENDOSKOPICKÁ LÉČBA Při indikace endoskopické operace musíme brát v úvahu lokalizace a velikost kamene, důležité jsou také přidružená onemocnění a habitus pacienta. Endoskopické výkony jsou výhodné právě pro svoji vizuální kontrolu. Po samotné extrakci konkrementu jej posíláme na chemický rozbor. URETEROSKOPIE (URS) Je endoskopická operační metoda umožňující přístup do močovodu nebo až do ledvinné pánvičky. Prostřednictvím rigidního nebo flexibilního endoskopu prohlédne urolog močovou trubici a močový měchýř až do močovodu. URS je nečastější operační metodou při léčbě ureterolitiázy. Odstranění litiázy je možné buď vcelku (u menších konkrementů) nebo je nutná fragmentace obdobně jak u metody PEK. Výkon se provádí na zádech s flexí a abdukcí dolních končetin v kyčli, a s flexí v kolenou. Nutností je užití kvalitního RTG přístroje s možností skiaskopie, nejčastěji s užitím C ramene a obrazovou pamětí. Výkon se provádí v krátkodobé celkové, často svodné anestezii. Rigidní ureteroskop mývá délku 43 cm, 25 MACEK, P., Řešení urolitiázy-současné možnosti, Postgraduální medicína, str Srov. PACÍK, D., Etiologie urolitiázy, její prevence a možnosti soudobé moderní terapie, Lékařské listy, 48//1996, str

20 umožňuje velmi mírné prohnutí bez deformace obrazu. Používá se v distálních částech močovodu, pod úrovní ilických cév, možné je použití v i kraniálních částech. Výhodou rigidního ureteroskopu je lepší kvalita obrazu, a větší pracovní kanál. Flexibilní endoskop (ohebný, s možností aktivní koncové části) je používán při výkonech v močovodu nad ilickými cévami, v ledvinné pánvičce nebo na ledvinných kališích. Pozitivem je jeho flexibilita, negativem menší průměr pracovního kanálu a jeho vysoká náchylnost k poškození. Odstranění konkrementu je závislé na jeho velikosti. Hranicí bývá konkrement o velikosti 5 mm, poněvadž extrakcí většího konkrementu, můžeme poranit močovod. Zavedení uretroskopu vyžaduje dilataci ureterálního ústí, zavedením dilatační balónkové cévky. Extrakce konkrementu se provádí buď zachycením do drátěného košíčku endoskopu nebo do kleští. Další možností je fragmentace kamene na menší části pomocí ultrazvukové litotrypse (jako u PEK), které se pak odstraní kleštěmi nebo fragmentace na menší drť, která spontánně odejde. Součástí URS bývá zavedení ureterálního double J stentu, k prevenci obstrukce močovodu pooperačním edémem nebo nahromaděnými fragmenty. Double J stent je tenká, dlouhá, dutá gumová hadička, která je obou koncích zakončena do písmena J. Stent zůstává v močovodu někdy i delší dobu, to přináší jistý nekomfort pro pacienta, jeho přítomnost je ale někdy nevyhnutelná. Úspěšnost URS je vysoká, pro oblast proximálního močovodu 81%, 86% pro oblast středního močovodu a 94% u distálního močovodu. Komplikace ureteroskopie bývají mechanické, k nim řadíme problémy s dilatací ureterálního ústí, nemožnost zavedení ureteroskopu, při atypicky uloženém ústí či zvětšené prostatě a obtíže při zachycení konkrementu. Ureteroskopie představuje rutinní operační metodu. Její zavedení znamenalo významné omezení indikací k otevřeným operacím, zejména pro ureterolitiázu nebo stenózy močovodu. Zatěžuje pacienta minimálními riziky. Její výhodou je rychlá rekonvalescence a krátká doba hospitalizace. 27 PERKUTÁNNÍ EXTRAKCE Je vnitřní endoskopická operační technika, při kterém se k ledvině přistupuje perkutánně (kůží). PEK je indikována u odlitkových konkrementů s velikostí větší než 1,5 cm nebo při užším krčku dolního kalichu ledviny, dále při ostrém úhlu mezi krčkem kalichu a ledvinou pánvičkou. Poloha pacienta při tomto výkonu je na břiše Výkon se provádí v epidurální, spinální nejméně často v celkové anestezii. Tato metoda vyžaduje perioperační kontroluje RTG zesilovače s C ramenem, který umožňuje zobrazení ve více rovinách. Do dutého ledvinného systému je pomocí speciální dilatační jehly zaveden nefroskop, urolog zdilatuje punkční kanál, do kterého zasune extrakční kleště a extrahuje celý kámen. Pokud je kámen 27 Srov. PACÍK,D.,Etiologie urolitiázy, její prevence a možnosti soudobé moderní terapie, Lékařské listy, 48/1996, str

21 příliš velký, je potřeba ho nejprve rozdrtit, chemicky nebo pomocí ultrazvukuvé drtící sondy (sonotrody). Ta kámen zfragmentuje na malé kousky, které pak chirurg odsaje. Často bývá PEK kombinována s extrakorporální litotrypsí. Kombinace těchto operačních technik je pro pacienta nejméně zatěžující. Má to význam především u struvitových kamenů, kde ponechání jen minimálních fragmentů kamene, znamená velké riziko recidivy OTEVŘENÉ OPERACE Výkony jako pyelotomie, nefrotomie, resekce ledviny, nefrektomie ureterolitotomie, ureterotomie se používají v celosvětově v asi 1-5% a jejich zastoupení se nadále snižuje. Indikací k otevřené chirurgické operaci je většinou při selhání miniinvazivních výkonů (objemné nebo zaklíněné konkrementy) morbidní obezita, svalové nebo skeletové malformace či deformity, transplantovaná ledvina, nebo pokud chce pacient vyřešit tento stav v jedné době. Ureterolitotomie je častou operační technikou, kdy je potřeba zrevidovat močovod v důsledku komplikace endoskopického (například perforace močovodu endoskopem) PREVENCE UROLITIÁZY Základem správných preventivních opatření a postupů je dodržování lékařem doporučené životosprávy. Nejdůležitější roli hraje pitný režim, hlavní je jeho pravidelný přísun minimálně 2 litry tekutin za 24 hodin, v nejlepším případě v pravidelných dvou až tříhodinových intervalech, žádném případě ne nárazově. Stěžejní je co nejpestřejší skladba tekutin, například střídat čistou vodu, čaj, minerální vodu, mléko, jakoukoliv ovocnou šťávu, nízkostupňové pivo. Samozřejmostí je dodržování dietních opatření, která urolitiázu způsobila. Doporučuje se omezit dráždivá i kořeněná jídla, omezit přísun soli, nedoporučuje se konzumace konzervované potravy, také výrazně snížit přísun živočišných bílkovin. Důležité je konzumovat potraviny s vysokým procentem obsahu vápníku. Příjem vápníku by měl být asi 0,5 litru mléka denně (i ve formě mléčných výrobků) V sekundární prevenci urolitiázy jsou nejdůležitější dodržovat dietní opatření, která se odvíjí od charakteru extrahovaného kamene. Jedná-li se o konkrementy oxalátové, omezuje se konzumace živočišných bílkovin, jako jsou maso, uzeniny, vnitřnosti. Dále vylučujeme zeleninu a ovoce s vysokým obsahem šťavelanů jako špenát, červená řepa, rebarbora, mrkev, fazole, pomeranče, hrozny, dále pak silný čaj, kakao a čokoládu. Správné jsou potraviny obsahující hodně vlákniny (ovesné 28 Srov. KAWACIUK,I., Urologie, str Srov. KAWACIUK,I., Urologie, str

22 vločky, pšeničné vločky, celozrnné pečivo, ovoce, zelenina). Doporučuje se rýže, vejce, moučná jídla, zelí, kapusta, mrkev, melouny a zralá jablka. U kamenů urátových se vyhýbáme veškeré stravě obsahující kyselinu močovou a puriny. Omezuje se přísun živočišných výrobků (maso, uzeniny, vnitřnosti, ryby, dále tučné potraviny, luštěniny, čokoláda, čaj, káva, alkohol). Navyšuje se konzumace brambor, ovoce, zeleniny, tmavého pečiva a mléčných výrobků. Strava se upravuje tak, aby byla dodržena alkalická reakce moče. Sleduje se pacientova hmotnost, často bývá navrhnuta redukce váhy. U fosfátových kamenů se výrazně omezuje konzumace potravin obsahující vápník. Je totiž nutné udržet kyselou reakci moče. U kamenů z cistinu se omezují potraviny obsahující glykol, ten totiž zhoršuje resorpci cistinu v ledvinných tubulech (maso vnitřnosti, pšeničná mouka, želatina, mléčné výrobky). Velice důležité je udržet alkalickou reakci moče. Velký význam má samozřejmě pohybový režim, dále také pravidelné kontroly u urologa minimálně jednou ročně. Dodržování jeho rad, a správné užívání předepsané medikace. 30 Cílem sekundární prevence urolitiázy, jinak řečeno její metafylaxí, je zvýšit podíl protektorů (látek inhibujících krystalizaci moči), zvýšit diurézu, snížit podíl kamenotvorných látek a šetřit činnost ledvin PRIMÁRNÍ PREVENCE Prvním krokem v primární prevenci vzniku urolitiázy je časté pití a vysoká diuréza (za optimum se považuje 2,5 l/den). Naopak nízká diuréza je významným rizikovým faktorem vzniku urolitiázy. Vedle vnějších faktorů (klima, zeměpisná šířka a délka, složení pitné vody, sociální poměry) hraje v etiopatogenezi a tedy i v prevenci urolitiázy nezanedbatelnou roli výživa. Každý by měl již od mládí dodržovat zásady zdravé výživy a zdravého životního stylu s hlavním důrazem na omezení příjmu jednoduchých cukrů, živočišných bílkovin a nasycených tuků. Alkohol zejména pak ve vyšší dávce a časté kořenění by měly z jídelníčku úplně vymizet. Nyní se intenzivně diskutuje o vhodnosti mléčných výrobků a potravin, obsahujících vápník; podle všeho se zdá, že jejich omezování není u jedinců s recidivující urolitiázou vhodné. Nezbytnou součástí prevence urolitiázy je pravidelné vyšetřování moči u dětí a žen po porodech k detekci infekcí a zábraně vzniku infekčních kamenů. 30 Srov. RYCHTAŘÍKOVÁ, T.,Ošetřovatelská péče o nemocného s dg. Urolitiáza, Bakalářká práce, str

23 Podobně pečlivá by měla být i péče o rodinné příslušníky litiaků SEKUNDÁRNÍ PREVENCE Praktikuje se trvale, je vhodné analyzovat každý vymočený či vyoperovaný kámen. Při první manifestaci malých kamenů z kalciumoxalátu či kalciumfosfátu nebývá nějak složitá intervence ani vyšetřování mnohdy nutné. Nejdříve je doporučen častější a vyšší příjem tekutin, s diurézou kolem 2,5 l/den; u poloviny osob toto opatření úplně postačuje. Indikací metafylaxe urolitiázy jsou především: Cystinurie, více časté recidivy kamene, primární hyperoxalurie. Infekční litiáza, kompletní renální tubulární acidóza, litiáza s pozitivní rodinnou anamnézou, litiáza dětí a mladistvých, selhání dietetických opatření, poškození funkce ledvin, anatomické abnormality močových cest recidivující litiáza kyseliny močové. Sekundární prevence a metafylaxe urolitiázy se řídí třemi základními směry: 1. zvýšení diurézy. 2. snížení výdeje, resp. koncentrace kamenotvorné látky v moči, tzn. zlepšením rozpustnosti kamenotvorných látek optimalizací reakce moči 3. zvýšením vylučování látek, které inhibují krystalizaci a stabilizují přesycenou moč. V minulých letech se objevovaly snahy upřednostňovat účinky konzervativní medikamentózní terapie. Nutnost podávání medikamentů staví urology před otázku kontrol a pátrání po vedlejších efektech terapie, jakož i znalost kontraindikací. Před podáním léku je nutno uvážit o jaký typ kamene jde, jak časté jsou epizody litiázy v poslední době, jaké metabolické abnormality byly prokázány a zda-li existují další rizikové faktory (od anomálií urotraktu po perzistující uroinfekce). V některých případech však nezbývá jiných možností, než opakovaného neinvazivní ESWL, či jiné endoskopické metody odstranění recidivujících konkrementů OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA S DG. UROLITIÁZA 2.1 OŠETŘOVATELSKÝ PROCES Ošetřovatelství je jako činnost zaměřena na pomoc nemocným. Existovalo již od 31.Srov. STEJSKAL D., Urolitiáza,, str Srov. STEJSKAL D., Urolitiáza, str

24 nejstarších dob. Ošetřovatelský proces napomáhá lépe pochopit a utřídit potřeby nemocného dle jejich aktualizace. V neposlední řadě ošetřovatelský proces umožňuje komunikovat více s pacientem. S tím souvisí navazování lepších vztahů, které jsou založeny na důvěře a také vzájemnému pochopení. Ošetřovatelský proces je systém otevřený, dynamický a přizpůsobivý. Individualizuje přístup k potřebám pacienta, rodiny anebo společnosti. Je plánovitý, cílený, jeho kroky jsou ve vzájemném vztahu, nemá nikdy absolutní začátek nebo konec. Je interpersonální, vyžaduje přímou a důslednou komunikaci s pacientem, s cílem uspokojení jeho potřeb. Zdůrazňuje zpětnou vazbu, která vede k opětovnému posuzování nebo revizi plánu péče. Ošetřovatelský proces je obecně použitelný jako rámec ošetřovatelské péče ve všech typech zdravotní péče, s pacienty všech věkových skupin. K nejčastěji řešenému ošetřovatelskému procesu u pacienta s urolitiázou je bezesporu ošetřovatelský proces při léčbě ledvinné koliky. 2.2 CHARAKTERISTIKA OŠETŘOVATELSKÉHO PROCESU Ten charakterizuje moderní vstřícnou, aktivní a kvalitní ošetřovatelskou péči. Je to způsob profesionálního uvažování sestry o klienta. A to zejména o jeho individuální problematice. Ošetřovatelský proces vychází z vyhledávání biologických, psychických a sociálních potřeb člověka, které jsou narušeny jeho nemocí, či vzniknou v průběhu nemocí. Ze schopností adaptace nemocného na změněné životní podmínky, dále pak ze schopnosti člověka být soběstačný a ze schopnosti zajistit určité aktivity denního života. 1) Zhodnocení nemocného Zjišťování informací o nemocném pozorováním, rozhovorem pacientem i rodinou, měřením a testováním. Získané informace jsou důležité pro okamžité zahájení péče a pro vytipování nejdůležitějších ošetřovatelských problémů a stanovení plánu individualizované aktivní péče. 2) Stanovení ošetřovatelské diagnózy Ošetřovatelský problém stanovený sestrou, problémy pociťované nemocným, verbalizace současných i potencionálních problémů nemocného. Stanovení pořadí priorit, ve spolupráci s pacientem. 3) Plánování ošetřovatelské péče Spočívá v určení priorit problémů, stanovení ošetřovatelské péče a určení kritérií pro měření 24

25 efektu. Určují se jak krátkodobé tak i dlouhodobé cíle. Samotný plán péče obsahuje návrh vhodných intervencí k dosažení stanovených cílů. Nutné je spolupracovat s nemocným i rodinou. 4) Realizace ošetřovatelského plánu Ošetřovatelské zásahy a členové týmu plní své úkoly k zajištění pohody i prospěchu nemocného. Aktivní individuální přístup k nemocnému, získání dalších poznatků a operativní modifikace další ošetřovatelské péče. 5) Zhodnocení efektu poskytnuté ošetřovatelské péče Objektivní zhodnocení fyzického i psychického pacienta. Změření účinku plánu ošetřovatelské péče a jeho realizace. Analýza fází ošetřovatelského procesu. Každá fáze je samostatná, avšak přístup k ošetřovatelské péči musí být uplatněn jako celek. Každý krok je závislý na ostatních. Všechny kroky ošetřovatelského procesu se navzájem ovlivňují a také spolu úzce souvisejí. 33 Při popisu charakteristiky ošetřovatelského procesu jsem si vybrala metodiku modelu Marjory Gordonové. Její model je nazýván modelem funkčních vzorců zdraví. Sestra využívá tento model k celkovému zhodnocení klientova zdravotního stavu. Hodnotí jeho stav zdraví dle 11 vzorců. Sestra má za úkol systematicky získávat informace od pacientů dle těchto škál pomocí standartních metod, což je pozorování, rozhovor či fyzikální vyšetření. Analýza těchto dat by měla vyústit v posouzení celkového zdraví, které je v závěru posouzeno jako funkční nebo dysfunkční zdraví. Při dysfunkčním zdraví se má pokračovat dle kroků ošetřovatelského procesu. Vzorce jsou úseky chování jedince v určitém čase a reprezentují základní ošetřovatelské údaje v subjektivní a objektivní podobě. 1) vnímání zdraví - udržování zdraví 2) výživa a metabolismus 3) vylučování 4) aktivita 5) spánek - odpočinek 6) citlivost (vnímání) - poznávání 7) sebepojetí - sebeúcta 8) role - vztahy 9) reprodukce - sexualita 33 Srov. TRACHTOVÁ, E. A KOLEKTIV, Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu,, str

26 10) stres, zátěžové situace - zvládání, tolerance 11) víra - životní hodnoty 34 Odborníci tento model označují jako nejkomplexnější pojetí člověka v ošetřovatelství. Funkční model zdravý splňuje požadavky na rámcový standard pro systematické ošetřovatelské hodnocení zdravotního stavu pacienta, v jakémkoliv systému zdravotní péče SPECIFIKA OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Mezi nejčastější ošetřovatelské diagnózy spojené s urolitiázou patří: -bolest akutní, -močení porušené -tělesné tekutiny, riziko deficitu, -bolest z důvodů zánětlivého poškození epitelu, -pokles tělesné výkonnosti následkem únavy, -porucha vyprazdňování moče v důsledku dráždění močového měchýře zánětem, -hypertermie v důsledku zánětu, -potencionální nechutenství z důvodu horečky a změn zdravotního stavu, -narušení soběstačnosti v základních potřebách z únavy a horečky, -neznalost pojmů z nedostatečné informovanosti ROLE SESTRY Hlavním úkolem sestry při péči o nemocného s urolitiázou je ulevit nemocnému od potíží, předcházet komplikacím z dalšího poškození, důsledně sledovat pacientovo vyprazdňování a vitální funkce, zajišťovat uspokojení jeho základních potřeb, a také pacienta informovat o předcházení zánětlivých onemocnění močového traktu a o vlastním onemocnění. 37 Pacienti jsou většinou hospitalizováni na standardní interní jednotku nebo na jednotku urologického oddělení. Ošetřovatelská péče sestry spočívá v tom, že pacienta uloží na lůžko v poloze, kterou si on sám určí, poněvadž nemocný mívá často narušeny renální funkce, je žádoucí přísný klid na lůžku. Je vhodné zvolit pokoj v blízkosti WC, z důvodu časté mikce, pokud tomu tak není možné, musí sestra zajistit alespoň vhodnou pomůcku k vyprazdňování (podložní mísu, 34 Srov. TRACHTOVÁ, E. A KOLEKTIV, Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu, str Srov. JAROŠOVÁ, D.,Teorie moderního ošetřovatelství, str Srov., ŠAFRÁNOVÁ, A., A KOLEKTIV, Interní ošetřovatelství II., str Srov., ŠAFRÁNOVÁ, A., A KOLEKTIV, Interní ošetřovatelství II., str

27 či bažanta). Pacient by neměl ležet v průvanu. Dalším úkolem sestry je sledování vyprazdňování moče, příjem a výdej tekutin (bilance), moč sbírá do sběrné nádoby k tomu určené, sleduje barvu a příměsi. Zajímají ji disurické potíže nemocného (bolestivost, pálení, řezání při močení, frekvenci mikce). Stará se o správnou hygienu genitálií. Sleduje vitální funkce (puls, krevní tlak, dech) vyprazdňování stolice. Zajímají ji výsledky laboratorních vyšetření (dodržuje zásady správného postupu při odběru, zachovává sterilní postupy a včasné odeslání materiál do laboratoře). Sleduje účinky ordinovaných léků (jejich včasné podání hlavně u ATB terapie), hydrataci nemocného. Dohlíží také na hygienickou péči, hodnotí stupeň sebepéče, zejména u geriatrických pacientů. Zajišťuje podání ordinované diety a dostatečné množství tekutin. V neposlední řadě je velice důležité, aby pečovala o psychickou pohodu pacienta Srov., ŠAFRÁNOVÁ, A., A KOLEKTIV, Interní ošetřovatelství II., str

28 EMPIRICKÁ ČÁST 28

29 3 CÍLE A OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY V následující kapitole budou na základě získaných dat ověřeny cíle a očekávané výsledky průzkumu. Hlavní cíl: Zmapovat problematiku urolitiázy v klinické praxi. Dílčí cíl č. 1. Zmapovat, zda se všeobecné sestry zajímají o problematiku urolitiázy. Očekávaný výsledek č. 1 Předpokládáme, že více než 25 % respondentů se bude aktivně zajímat o problematiku urolitiázy. Očekávaný výsledek č. 2 Předpokládáme, že více než 50 % respondentů absolvovalo kurz/seminář nebo jinou vzdělávací akci zaměřenou na urolitiázu. Dílčí cíl č.2. Zmapovat, zda respondenti mají na svých pracovištích, vypracovaný standard v péči o nemocného s urolitiázou. Očekávaný výsledek č. 3 Předpokládáme, že více než 50 % respondentů uvede na svém pracovišti existuje standard v péči o nemocného s urolitiázou. Dílčí cíl č.3. Zmapovat deklarované znalosti všeobecných sester v problematice urolitiázy. Očekávaný výsledek č. 4 Předpokládáme, že více než 75 % respondentů bude znát kontraindikace rázové vlny (ESWL) -očekávaný výsledek č.5 Očekáváme, že více než 75 % respondentů uvede správnou definici urolitiázy, tedy přítomnost konkrementů v močovém traktu. 29

UROLITHIASA RENÁLNÍ KOLIKA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

UROLITHIASA RENÁLNÍ KOLIKA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové UROLITHIASA RENÁLNÍ KOLIKA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Urolithiasa 1 Výskyt konkrementů v ledvinách a močových cestách Častěji muži Následek saturace moči kamenotvornými látkami Usnadňují

Více

UROLITIÁZA. MUDr. Pavel Rajmon. Olomouc 2008

UROLITIÁZA. MUDr. Pavel Rajmon. Olomouc 2008 UROLITIÁZA MUDr. Pavel Rajmon Olomouc 2008 Urolitiáza - úvod Patologický stav organismu vyznačující se tvorbou solidních krystalických částeček až konkrementů v močových cestách. Je to symptom či následek

Více

Ureterolitiáza. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Ureterolitiáza. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. a/047/175 Ureterolitiáza Autor: Spoluautor:

Více

Nefrolitiáza. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Nefrolitiáza. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. a/047/266 Nefrolitiáza Autor: Spoluautor:

Více

DIAGNOSTIKA CHOROB MOČOVÉHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

DIAGNOSTIKA CHOROB MOČOVÉHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové DIAGNOSTIKA CHOROB MOČOVÉHO SYSTÉMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Anamnéza 1 RA Výskyt onemocnění s rodinnou zátěží TK OA Chronické hnisavé procesy fokusy při např. sinusitidách, tonzilitidách,

Více

RENÁLNÍ KOLIKA CHARAKTERISTIKA A LÉČBA ONEMOCNĚNÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

RENÁLNÍ KOLIKA CHARAKTERISTIKA A LÉČBA ONEMOCNĚNÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje RENÁLNÍ KOLIKA CHARAKTERISTIKA A LÉČBA ONEMOCNĚNÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje srpen. 2009 Mgr. Helena Škrabová Charakteristika a

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 11 Nemoci vylučovací soustavy

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 11 Nemoci vylučovací soustavy Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 11 Nemoci vylučovací soustavy Roman Zachoval Česká urologická společnost ČLS JEP Thomayerova nemocnice Praha Konference DRG Restart 2016 9.

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

Nefrolitiáza: klinické využití, současný stav

Nefrolitiáza: klinické využití, současný stav Nefrolitiáza: metabolické vyšetření,aplikace, klinické využití, současný stav MUDr.Kateřina Bartoníčková Urologická klinika 2. LF FN Motol Přednosta prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc Prevalence 4-10% Incidence

Více

Nefrologie urologie OCH

Nefrologie urologie OCH Nefrologie urologie OCH Ledviny 1 Vrozené anomálie Dle počtu Dle polohy dystopická, ren migralis Dle tvaru podkova Cystické polycystické Pseudotumory Latentní nebo časté záněty, konkrementy, městnání,

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

CHOLELITHIASA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

CHOLELITHIASA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové CHOLELITHIASA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://cs.wikipedia.org/wiki/%c5%bdlu%c4%8dov%c3%a9_cesty Terminologie Cholelithiasa Přítomnost konkrementů v žlučníku nebo žlučových cestách (choledocholithiasa)

Více

NÁLEZY V MOČOVÉM SEDIMENTU U UROLITHIÁZY - KAZUISTIKY

NÁLEZY V MOČOVÉM SEDIMENTU U UROLITHIÁZY - KAZUISTIKY NÁLEZY V MOČOVÉM SEDIMENTU U UROLITHIÁZY - KAZUISTIKY MUDr. Tomáš ŠÁLEK, Ph.D. Pardubice září 13.9. 2016 UROLITHIÁZA EPIDEMIOLOGIE, DEFINICE Postihuje 10% dospělé populace Metabolické onemocnění projevující

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

1. Poruchy glomerulární filtrace

1. Poruchy glomerulární filtrace LEDVINY 1. Poruchy glomerulární filtrace 2. Nefrotický syndrom 3. Poruchy činnosti tubulů 4. Oligurie, polyurie 5. Nefrolithiasis 6. Průtok krve ledvinou a jeho poruchy 7. Akutní selhání ledvin 8. Chronické

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

dokument: LP : 2016/06

dokument: LP : 2016/06 G Pokyny a instrukce G 1 Pokyny a instrukce pro lékaře G 1.1 Pokyny pro vyšetření orálního glukózového tolerančního testu (ogtt) Úvodní informace Diagnostika diabetes mellitus (DM) a porušené glukózové

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC LEDVINOVÉ KAMENY INFORMACE PRO PACIENTY PŘI POTÍŽÍCH S KAMENY V LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC LEDVINOVÉ KAMENY INFORMACE PRO PACIENTY PŘI POTÍŽÍCH S KAMENY V LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC LEDVINOVÉ KAMENY INFORMACE PRO PACIENTY PŘI POTÍŽÍCH S KAMENY V LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY VÁŽENÁ PANÍ, VÁŽENÝ PANE, PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS

Více

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku)

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Autor: Hanáčková Veronika Výskyt Kolorektální karcinom (označován jako CRC) je jedním z nejčastějších nádorů a ve všech vyspělých státech jeho

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Základní předpoklady vstupu do registru čekatelů 1. Vyloučení malignity 2.

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY Pokud čtete tento text, pravděpodobně jste v kontaktu s odborníkem na léčbu mnohočetného myelomu. Diagnóza mnohočetného myelomu je stanovena pomocí četných laboratorních

Více

Diabetes - cukrovka. Ing. Miroslava Teichmanová

Diabetes - cukrovka. Ing. Miroslava Teichmanová Diabetes - cukrovka Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody močového ústrojí I.

Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody močového ústrojí I. Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody močového ústrojí I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2009 Bc. Hrušková Jindřiška Anatomie

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Modely interpersonálních vztahů Majory Gordon Model funkčních vzorců zdraví. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Modely interpersonálních vztahů Majory Gordon Model funkčních vzorců zdraví. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Modely interpersonálních vztahů Majory Gordon Model funkčních vzorců zdraví Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie 1 Základní ošetřovatelské vzdělání na Mount Sinai Hospital School of Nursing

Více

Aplikace rázové vlny. Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc. Předmět: Lékařská přístrojová technika

Aplikace rázové vlny. Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc. Předmět: Lékařská přístrojová technika Aplikace rázové vlny Doc.RNDr.Roman Kubínek, CSc. Předmět: Lékařská přístrojová technika Úvod Cholelithiása kameny ve žlučových cestách a žlučníku Nefro Uro lithiasa kameny v ledvinách (močových cestách)

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky

PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU. Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP. Výskyt cukrovky PŘÍNOS LÉČBY INZULÍNOVOU POMPOU U OSOB S DIABETEM 2. TYPU Autor: Monika Slezáková 4. ročník LF UP Výskyt cukrovky V roce 2010 se léčilo v ČR s tímto onemocněním více než 800 tisíc osob. To představovalo

Více

příčiny porucha činnosti střev bez určité organické 11.6.2014 motilita (pohyb střev) dyskinezie (porucha hybnosti střev)

příčiny porucha činnosti střev bez určité organické 11.6.2014 motilita (pohyb střev) dyskinezie (porucha hybnosti střev) OŠETŘOVATELSTVÍ ONEMOCNĚNÍ TENKÉHO STŘEVA Mgr. Hana Ottová Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

GUIDELINES EAU PRO LÉČBU UROLITIÁZY

GUIDELINES EAU PRO LÉČBU UROLITIÁZY EUROPEAN ASSOCIATION OF UROLOGY GUIDELINES EAU PRO LÉČBU UROLITIÁZY H. G. TISELIUS, D. ACKERMANN, P. ALKEN, C. BUCK, P. CONORT, M. GALLUCI OBSAH 1. ÚVOD....................................................

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

UROLITIÁZA. MUDr. Tomáš Baitler Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

UROLITIÁZA. MUDr. Tomáš Baitler Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady UROLITIÁZA MUDr. Tomáš Baitler Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 1 Definice Urolitiáza je definována jako přítomnost solidních

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Vyšetření moči 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Vyšetření moči 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Vyšetření moči 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen 2011 Tondrová Irena Bc. VYŠETŘENÍ MOČI 2. Kvantitativní vyšetření moči Provádí

Více

Zobrazovací metody v gastroenterologii

Zobrazovací metody v gastroenterologii Zobrazovací metody v gastroenterologii ELIŠKA POPELOVÁ www.detskyrentgen.cz Osnova bolesti břicha zácpa cizí těleso zvracení krvácení do GIT problematika raného věku Zdroje Bolesti břicha Bolesti břicha

Více

Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis

Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis Nechtěný a mimovolní únik moči, který je způsobený ztrátou schopnosti zadržovat moč Způsobuje psychické, sociální a hygienické problémy Postihuje

Více

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění

Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Laboratorní diagnostika Močových onemocnění Onemocnění močového aparátu Chronická močová onemocnění jsou jedny z nejčastějších onemocnění psů a koček Častou příčinou jsou chronické infekce močových cest

Více

Výživa dospělých. Ing. Miroslava Teichmanová

Výživa dospělých. Ing. Miroslava Teichmanová Výživa dospělých Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Výživa

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Průvodce dietami. Chcete zhubnout? Udržet si postavu? Přitom si nezničit zdraví a vyhnout se častému jo-jo efektu?

Průvodce dietami. Chcete zhubnout? Udržet si postavu? Přitom si nezničit zdraví a vyhnout se častému jo-jo efektu? 2 Průvodce dietami Chcete zhubnout? Udržet si postavu? Přitom si nezničit zdraví a vyhnout se častému jo-jo efektu? Nové a zaručené diety se objevují s železnou pravidelností. Při podrobnějším pohledu

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Kunešová M., Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologický ústav, Praha 8.11. 2007 Eurocentrum Praha Výskyt nadváhy a obezity v jednotlivých

Více

Uroinfekce v graviditě. Michaela Matoušková Urocentrum Praha

Uroinfekce v graviditě. Michaela Matoušková Urocentrum Praha Uroinfekce v graviditě Michaela Matoušková Urocentrum Praha Uroinfekce přítomnost patogenních mikroorganizmů v moči nebo tkáni močových, resp. urogenitálních cest bakteriální specifické nespecifické mykotické

Více

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ VZOROVÝ PŘÍKLAD

VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ VZOROVÝ PŘÍKLAD VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ VZOROVÝ PŘÍKLAD (opakuje se na každé stráně) (opakuje se na každé stráně) Obecná identifikace pacienta, jehož případová studie je předkládána: pohlaví, věk Aktuální popsaná diagnóza,

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Diagnostické vyšetření dítěte s nefrokalcinózou nebo urolitiázou

Diagnostické vyšetření dítěte s nefrokalcinózou nebo urolitiázou Diagnostické vyšetření dítěte s nefrokalcinózou nebo urolitiázou MUC. Lenka Žilinská MUC. Hana Vítková prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. Pediatrická klinika LF MU a FN Brno Úvod Incidence: vliv geografické,

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Analýza chemického složení močových konkrementů pomocí DECT

Analýza chemického složení močových konkrementů pomocí DECT Analýza chemického složení močových konkrementů pomocí DECT Alena Bednářová, Jiří Ferda, Jiří Klečka jr.*, Boris Kreuzberg, Milan Hora* Radiodiagnostická klinika * Urologická klinika LFUK a FN v Plzni

Více

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017 Alergie, KVO riziko Státní zdravotní ústav Praha Milovy 2017 Jana Kratěnová Spolupráce s 46 praktickými lékaři pro děti a dorost v 15 městech ČR Celkem 5130 dětí ve věku 5,9,13 a 17 let Data získána v

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2014 Jana Pospíšilová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2014 Jana Pospíšilová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Jana Pospíšilová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Edukace pacienta o konzervativní léčbě urolithiázy Jana Pospíšilová

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Jak lze kýlu léčit: 1.Operační léčba je jedinou možností jak kýlu léčit. V současné době je používáno několik postupů :

Jak lze kýlu léčit: 1.Operační léčba je jedinou možností jak kýlu léčit. V současné době je používáno několik postupů : Tříselná kýla Tříselná kýla (hernie) je vyklenutí výstelky břišní dutiny společně s orgány dutiny břišní (nejčastěji kličky tenkého střeva) defektem ve stěně břišní (kýlní branka ) do podkoží. Vzniká v

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord Pioglitazon preskripční informace pro lékaře Výběr pacienta a zvládání rizik Evropská léková agentura přezkoumala možnou spojitost mezi podáním léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu a zvýšeným rizikem

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA Epidemiologie spály MUDr. František BEŇA Klinický obraz a diagnostika infekce Charakteristickým příznakem - exantém, pokud streptokok skupiny A produkuje pyrogenní exotoxin (erytrogenní toxin). Dif.dg.

Více

Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody močového ústrojí II.

Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody močového ústrojí II. Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody močového ústrojí II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2009 Bc. Hrušková Jindřiška Vyšetřovací

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci vylučovací soustavy Označení materiálu:

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučníku

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučníku Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučníku Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou.

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou. VÝŽIVA V PREVENCI DM 1. DM I. absolutní nedostatek inzulinu dochází kvůli destrukci β- buněk L. ostrůvků autoimunně podmíněným zánětem. Všechny věkové kategorie nejvíce děti. Prim prevence výživou nemá

Více

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY

Hypoglykemické koma DEFINICE PŘÍČINY PŘÍZNAKY Hypoglykemické koma DEFINICE Diabetes mellitus je chronické onemocnění metabolizmu glukózy charakterizované zvýšenou hladinou cukru v krvi, tj. hyperglykemií. Při nadměrném množství inzulinu a nízké hladině

Více

NeuroBloc. botulinový toxin typu B injekční roztok, U/ml

NeuroBloc. botulinový toxin typu B injekční roztok, U/ml NeuroBloc botulinový toxin typu B injekční roztok, 5 000 U/ml Důležité bezpečnostní informace určené lékařům Účelem této příručky je poskytnout lékařům, kteří jsou oprávněni předepisovat a aplikovat přípravek

Více

Nespecifické střevní záněty u dětí

Nespecifické střevní záněty u dětí Nespecifické střevní záněty u dětí Autor: Filipová V., Školitel: Mihál V., Prof. MUDr. CSc. Nespecifické střevní záněty (NSZ, anglicky IBD Inflammatory Bowel Disease) jsou onemocnění, která postihují především

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU. Charakteristika onemocnění AIM 18.12.2012 ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE

AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU. Charakteristika onemocnění AIM 18.12.2012 ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE AKUTNÍ INFARKT MYOCARDU ETIOLOGIE, PŘÍZNAKY TERAPIE, OŠETŘOVATELSKÉ PRIORITY - CÍLE A INTERVENCE Charakteristika onemocnění AIM Akutní infarkt myokardu patří mezi akutní formy ischemické choroby srdeční.

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Vylučovací soustava. Fce. ledvin : - regulace složení a objemu těl.tekutin = udržování homeostázy tvorba moči tvoř. hormonů

Vylučovací soustava. Fce. ledvin : - regulace složení a objemu těl.tekutin = udržování homeostázy tvorba moči tvoř. hormonů Vylučovací soustava Fce. ledvin : - regulace složení a objemu těl.tekutin = udržování homeostázy tvorba moči tvoř. hormonů Anatomické a fyziologické zvláštnosti uropoetického systému novorozenec, kojenec

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

OTÁZKY PRO ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Z UROLOGIE II. STUPNĚ. I. 1. Uroonkologie obecná. 2. Uroonkologie speciální

OTÁZKY PRO ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Z UROLOGIE II. STUPNĚ. I. 1. Uroonkologie obecná. 2. Uroonkologie speciální OTÁZKY PRO ATESTAČNÍ ZKOUŠKY Z UROLOGIE II. STUPNĚ I. 1. Uroonkologie obecná 2. Uroonkologie speciální I/1. Uroonkologie obecná Epidemiologie urogenitálních nádorů (I/B, II/C) Nádorový skríning obecně

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Intersticiální cystitida

Intersticiální cystitida Intersticiální cystitida Vážená pacientko, vážený paciente, intersticiální cystitida je onemocnění, které má výrazný vliv na kvalitu života a v urologických ambulancích představuje významný diagnostický

Více