- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců"

Transkript

1 Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou nebo jmenováním 33 (1) Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak. - jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců 33 (3) Jmenováním na vedoucí pracovní místo se zakládá pracovní poměr v případech stanovených zvláštním právním předpisem; nestanoví-li to zvláštní právní předpis, zakládá se pracovní poměr jmenováním pouze u vedoucího: a) organizační složky státu, b) organizačního útvaru organizační složky státu, c) organizačního útvaru státního podniku, d) organizačního útvaru státního fondu, e) příspěvkové organizace, f) organizačního útvaru příspěvkové organizace, g) organizačního útvaru v Policii České republiky) - v praxi je nejčastější na základě pracovní smlouvy (vedle pracovního poměru je možné pracovat ještě na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) Náležitosti pracovní smlouvy formální jakou musí mít pracovní smlouvu formu - písemnost zaměstnavatel je povinen pracovní smlouvu uzavřít písemně, pokud ji neuzavře písemně, bude stejně platná (chrání se ten faktický pracovní poměr, aby nebylo na škodu ZCi, že pracoval, ačkoli nebyl v pracovním poměru) aby jakýkoli dokument byl neplatný, tak to musí zákoník práce vysloveně stanovit 21 (1) Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje tento zákon, je neplatný, jen stanoví-li to výslovně tento zákon. 34 (3) Zaměstnavatel je povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně. - není to výslovně stanoveno! bylo by napsáno jinak je neplatná obsahové co musí každá platně uzavřená smlouva obsahovat 34 (1) Pracovní smlouva musí obsahovat:

2 a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene a) vykonávána, c) den nástupu do práce. - podstatné náležitosti: 1. místo výkonu 2. druh práce 3. den nástupu - pokud bude jedna náležitost chybět, smlouva bude neplatná, ale pracovní poměr bude platný (pracovní poměr vznikne pracovní smlouvou ústní) rozdíl mezi smlouvou jako právním a úkonem a faktickým výkonem práce - další náležitosti: smlouva nemusí ale může obsahovat, o některých věcech musí ZL informovat typicky např. odměna, rozsah úvazku 1. odměna 2. doba trvání pracovního poměru (na dobu určitou či neurčitou) 3. zkušební doba 4. konkurenční doložka 5. souhlas zaměstnance s prací přesčas + pracovní pohotovost 6. rozsah úvazku 7. souhlas s pracovní cestou

3 Aktivní žáci se rozdělí do skupin, v rámci každé budou vždy dva v pozici ZLe a dva v pozici budoucího ZCe například na funkcí prodavače v Hypermarketu Tesco. Každá aktivní dvojice (ZLé i ZCi) by se měla snažit navrhnout vzor pracovní smlouvy, tak aby to pro ně bylo výhodné. Vizuální studenti rozdělení taktéž do skupin (po 2) dostanou konkrétní údaje z práce aktivních studentů, na jejichž základě sepíší pracovní smlouvu. Pracovní smlouva pro prodavače do Hypermarketu Tesco (co je výhodné pro tu kterou stranu) tzn. ZL se bude snažit sjednávat tak, jak je popsáno na levé straně a uchazeč na pravé ZLe Uchazeči o zaměstnání 1. Druh práce:.. - čím širší, tím lepší pro zaměstnavatele (může pak zaměstnance zařadit jako prodavače kamkoliv, jak např. do oddělení lahůdek, tak do oddělení drogerie atp.) - pracovní náplň je nedílnou součástí pracovní smlouvy zaměstnavatelé s ní nemohou bez souhlasu zaměstnance hýbat, což je pro ně potom nevýhodné - na tuto práci (která je uvedena v pracovní smlouvě jako druh práce) má zaměstnanec nárok a tu mu musím jako zaměstnavatel přidělovat a pokud mu ji nepřiděluji, tak se jedná o překážku na straně ZLe a poskytuji náhradní mzdu pokud ho budu chtít převést na jinou práci, tak to lze výjimečně a ve většině případů potřebuji souhlas ZC 41 Převedení na jinou práci (4) Zaměstnavatel může převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné potřeby na jinou práci, než byla sjednána, jestliže to je třeba k odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků, a to na nezbytně nutnou dobu. (5) Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro prostoj nebo pro přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, může ho zaměstnavatel převést na jinou práci než byla sjednána v pracovní smlouvě jen v případě, že zaměstnanec s převedením souhlasí. 2. Místo výkonu práce:.. - pokud mám adresu jako zaměstnanec, tak bez mého souhlasu mě nemůže zaměstnavatel dát jinam, možnost vyslat na pracovní cestu nebo přeložit, ale pouze se souhlasem 43 Přeložení (1) Přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, je možné pouze s jeho souhlasem a v rámci zaměstnavatele, pokud to nezbytně vyžaduje jeho provozní potřeba. 3. Den nástupu do práce:

4 .. - pokud mám, že vzniká 2. prosince, nemám ten celý měsíc nárok na dovolenou, nebudu ale třeba i pojištěn toho 1. prosince - sjednáme si s prodavačem 1. prosince nástup do práce (neděle), nastoupit má 2. prosince (to jde k podnikovému lékaři), nastoupí tedy až den nástupu je však (ten den, který je uveden v pracovní smlouvě) 4. Odměna:. - pokud jako zaměstnavatel budu odměňovat zaměstnance interním mzdovým předpisem, tak vydám předpis, kde budou různé tarifní předpisy, mohu zohledňovat kvalitu práce, dobu trvání pracovního poměru a zaměstnanci dám pouze mzdový výměr, kde bude napsáno, že podle druhu práce byl zařazen do určité mzdové třídy - nevýhodou pro zaměstnance však je, že to lze měnit jednostranně 5. Doba trvání prac. poměru.. - zaměstnavatel může rozvázat pracovní poměr po stránce právní docela komplikovaně a dlouhodobě - zaměstnanec může pracovní poměr rozvázat bez důvodu kdykoliv s dvouměsíční výpovědní dobou - platí, že pokud není stanoveno něco jiného, pak je vždy uzavřen na dobu neurčitou - na dobu určitou lze uzavřít nejvýše na dva roky jinak protizákonné - jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynulo doba alespoň 6 měsíců, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky se nepřihlíží - výjimky: - stanoví to zákon, že to může být na dobu určitou (učitelé VŠ, důchodci mohou si vydělávat neomezeně a důchod dostávají dál, ale jen pokud je to na dobu určitou vždycky se uzavírá smlouva na dobu určitou po jednom roce) - záskok za zaměstnance v práci (mateřská dovolená, dlouhodobá nemoc, výkon veřejné funkce, rodičovská dovolená) na tu dobu se přijme náhradník 39 Pracovní poměr na dobu určitou (1) Pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, nebyla-li výslovně sjednána doba jeho trvání. (2) Trvání pracovního poměru mezi týmiž účastníky je možné sjednat celkem na dobu nejvýše 2 let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru; to platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi týmiž účastníky. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba alespoň 6 měsíců, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky se nepřihlíží. (3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na případy, kdy dochází k pracovnímu poměru na dobu určitou

5 a) podle zvláštního právního předpisu nebo kdy zvláštní právní předpis stanoví pracovní poměr na dobu určitou jako podmínku pro vznik dalších práv 17), b) z důvodu náhrady dočasně nepřítomného zaměstnance na dobu překážek v práci na straně zaměstnance. 6. Zkušební doba... - smysl má zkušební doba i pro zaměstnance, hledal si více zaměstnání a dostane třeba po 14 dnech lepší nabídku - zkušební doba musí být sjednána písemně, jinak je neplatná - ta musí být sjednána nejpozději před nastoupením do zaměstnání 35 Zkušební doba (1) Je-li sjednána zkušební doba, nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru. Zkušební dobu je možné sjednat rovněž v souvislosti se jmenováním na pracovní místo vedoucího zaměstnance. Sjednaná zkušební doba nemůže být dodatečně prodlužována, není-li dále stanoveno jinak. Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, popřípadě v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance. Zkušební dobu není možné sjednat, jestliže pracovní poměr již vznikl. (2) O dobu překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, se zkušební doba prodlužuje. (3) Zkušební doba musí být sjednána písemně, jinak je neplatná. 7. Rozsah úvazku - v zásadě na dohodě, s omezením ze zákona (max 40 hodin) - pokud bude pracovní úvazek kratší, bude pro mě výhodné, jaké jsou ty pracovní dny, jinak mi ten zaměstnanec bude dělat rozvrh sám - pro dovolenou je důležité, kolik dní v týdnu chodím do práce, význam pro práci přesčas 8. souhlas s pracovní cestou pro ZLe je výhodné, pokud je generální souhlas přímo v pracovní smlouvě, pro všechny typy pracovních cest, pro ZC naopak výhodné, aby uděloval souhlas ke každé zvlášť, k účasti na ní totiž nemůže být nucen 42 Pracovní cesta (1) Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnanec na

6 pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal. 9. souhlas s prací přesčas. - max je možné nařídit 150 hodin přesčasové práce za rok, dohodnout se lze však až celkově na 416 hodin za rok (maximální možné množství přesčasové práce je 8 hodin za týden tudíž 52*8=416; náleží příplatek - u vedoucích zaměstnanců je možné již v pracovní smlouvě dohodnout odměnu za práci s přihlédnutím k práci přesčas, za podmínek, že rozsah této přesčasové práce bude vymezen, potom nenáleží příplatek 93 (1) Práci přesčas je možné konat jen výjimečně. (2) Práci přesčas může zaměstnavatel zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, popřípadě za podmínek uvedených v 91 odst. 2 až 4 i na dny pracovního klidu. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. (3) Zaměstnavatel může požadovat práci přesčas nad rozsah uvedený v odstavci 2 pouze na základě dohody se zaměstnancem. (4) Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může vymezit toto období nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích. (5) Do počtu hodin nejvýše přípustné práce přesčas ve vyrovnávacím období podle odstavce 4 se nezahrnuje práce přesčas, za kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno. 114 (3) U vedoucích zaměstnanců může být mzda sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas, je-li současně v rámci limitu práce přesčas v kalendářním roce stanoveného v 93 odst. 2 sjednán rozsah práce přesčas, k níž bylo přihlédnuto. V takovém případě dosažená mzda a příplatek ani náhradní volno podle odstavců 1 a 2 nepřísluší. 10. souhlas s pracovní pohotovostí pohotovost je doba, kdy se souhlasem zaměstnance ho zaměstnavatel může požádat, aby byl připraven k výkonu práce a když je třeba, tak bude připraven pracovat; děje se však vždy mimo pracoviště ZLe!!! a náleží za ni odměna, pokud se práce začne vykonávat, je placená stejně jako běžně vykonávaná práce (možnost i příplatků za přesčas), ale již nenáleží ta odměna za pohotovost tedy pohotovost není výkonem práce

7 95 (1) Pracovní pohotovost může zaměstnavatel na zaměstnanci požadovat jen, jestliže se o tom se zaměstnancem dohodne. Za dobu pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci odměna podle 140. (2) Za výkon práce v době pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci mzda nebo plat; odměna podle 140 za tuto dobu nepřísluší. Výkon práce v době pracovní pohotovosti nad stanovenou týdenní pracovní dobu je prací přesčas ( 93). (3) Pracovní pohotovost, při které k výkonu práce nedojde, se do pracovní doby nezapočítává.

8 Řešení příklad / pozice zaměstnavatelé zaměstnanci 1. druh práce prodavač prodavač v určitém oddělení 2. místo výkony práce Praha Praha, Národní ul. 3. den nástupu do práce potřeba zaměstnavatele 1. den v měsíci 4. odměna interní mzdový předpis hodinově - dohodou 5. doba trvání prac. poměru na dobu určitou na dobu neurčitou 6. zkušební doba maximální, 3 měsíce stačí kratší 7. rozsah úvazku dohoda dohoda 8. souhlas s prac. cestou všeobecný v prac. sml. s každou zvlášť 9. souhlas s prací přesčas všeobecný v prac. sml. spíše ne, každý zvlášť 10. souhlas s prac. pohotovostí všeobecný v prac. sml. spíše ne, každá zvlášť

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah

IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah IV. PRACOVNÍ POMĚR Vznik pracovního poměru Obsah 1 Cíle... 2 2 Pracovní poměr... 2 2.1 Výklad problematiky... 2 2.1.1 Pracovní poměr založený pracovní smlouvou... 2 2.1.2 Doba trvání pracovního poměru

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o vojácích z povolání

221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o vojácích z povolání 221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o vojácích z povolání Změna: 155/2000 Sb. Změna: 129/2002 Sb. Změna: 254/2002 Sb. Změna: 254/2002 Sb. (část) Změna: 546/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb. Změna: 261/2007

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

Metodika Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Metodika Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Vznik pracovní ch materia lů pro JOB KLUBy Metodika Obsah Specifika práce s osobami po CMP a poranění mozku... 3 Organizace kurzu... 5 Tématické okruhy... 5 1. Úvod, osobnostní předpoklady... 6 2. Životopis,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Pojistné podmínky Vision 5.1

Pojistné podmínky Vision 5.1 Pojistné podmínky Vision 5.1 Obsah strana Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění......................................... 1 Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění VISION.................................

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

Všeobecné pojistné podmínky životního pojištění Credit Life Kód:Group 101 1.10.2005

Všeobecné pojistné podmínky životního pojištění Credit Life Kód:Group 101 1.10.2005 Všeobecné pojistné podmínky životního pojištění Credit Life VPPŽP-CL Kód:Group 101 1.10.2005 Úvodní ustanovení Pojistné smlouvy životního pojištění Credit Life, které sjednává PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA,

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění RZ1C verze 5/2015... 8 Zvláštní pojistné podmínky

Více

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace UŠ J.R.MÍ ŠI ORLOVÁ-PORU BA Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti

Více

Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci

Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci e-gov 28. 08. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace...

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění ČLÁNEK 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Soukromé pojištění, které sjednává Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) se řídí právním

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

druhy pracovních smluv

druhy pracovních smluv druhy pracovních smluv PRACOVNÍ POMĚR vzniká dnem nástupu do práce, tento den musí být uvedený v pracovní smlouvě právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se řídí zákoníkem práce pracovní povolení

Více

METODIKA HODNOCENÍ KRITÉRIÍ

METODIKA HODNOCENÍ KRITÉRIÍ Program Iniciativy Společenství EQUAL CZ.04.4.09/4.3.00.4/0071 Projekt: Prolomit vlny Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce Pracovní program: Rovné odměňování Organizace: Poradna pro občanství/občanská

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

Školní řád ČÁST PRVNÍ

Školní řád ČÁST PRVNÍ Základní umělecká škola Morava Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Morava, spol. s r.o., Kotěrova 4395, 760 01 Zlín vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více