Vaše uživatelský manuál SHARP CMS-R160CD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SHARP CMS-R160CD http://cs.yourpdfguides.com/dref/4257053"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: o. MJ servisspol.s r.o- zvústill PozNÁilKY. sg protoptatnýíni normant. k.yty' pokud k tomu nemále odbomoú kva i. fikaci. V Pístroji se vyskíujg nebezpcíé. m pepndl so/ého'sp nae PoWER do ebkrické naptl. spluja pozadavky noímy dálkové inírsceívené ov ádán. ' v plstrojij9 zabudován asornl'(ého výkonu. Pro zajistnívasl bezpenosti nikdy nesundáveite k.yty a nepokous6it9 dotý. s kat vnitn ch ástípst. oj' s pozadavky na seívisse obracejt9výhradnna autorizo. ticidy. n o úcinnosli reprodukoru' dj!í:.íaki!r9jh Nemé i l1 :]tl..t:ohr W9okým Jcdnolku!)f].a.gí19Y l -ná1ým-j""! iz" PoP s ovúdacích PRVKA ND XÁToRÚ f] 3.kc..ioÍeoo.ánofu nu í. EP.ptóÍ edovýko k 4. KÍyt 5. KÍyt v o'ky 6. v ozka 7' í5. í8. 17, vicú' D síovou súru vytáhnto záguvkyvzdy. cd animac ze cistním tónové hlav' hldolky apod. Nochte pistrojzapnutý.bez kompaktního ed V pístrojjje nobolpon. n.pt ' diskuv jodnotce' dokudnenímozná bézná protovnjsl (cca Nesundávejte krytypistroje' reprodukce í hodinu). moh o dojít úrazu. k by servigvnitnl cá. i. Megnotofonová h ava pistroje' po;echgjte odbomámu6en;;; Ponechtepigtrojzapnutýbez kazety v jed. SHARP' moznábznáreprodukce n Pístroj umístte povný'rovnýpovrcn' loj'!9ku9 není na 1hodiny)' kterýie prost vibra;ía'na piaíroj nic (okolo nesiavjte. Poznámka: s6 h av síázi B Nepracuje- i pístroj ádn. pepnte JgEt izg na magnetofonové se bhempovozu usazo. spínac PoWER do polohy stano BY a pára,mohou na ní vat c zi átky. potom opá do on'. Dá kovó ov ádání UPozoRNNí: Pouzité napájecínapétímusi so!hl1:l Ped provozem otete pípadnou Kon. s naptimuvedeným!]a pístroji. Pou.:.' d"n'ou"nou v hkost2 Wsl acíhookénka jinémupokození. Firma SHARP píoto nenesezodpovdno9t skodyvznik é za v vytahování zezá8uv-' T:'il,..,fr-!?l."jl":. *l?1;:íl'""":s"l: síové E P sry uchopteza koncovkua ngzr v astníuzn1ku kondenzaduvnit} oiistroiexonoen'i zac mze by dojít poskození súru, nebo moh o k písroje zpsobit chyunóu funci 1í í jej ujte do b izkosti e ekkonických zal. zenl (pocítace' te eíaxy)' ktgrézpúsobujl tr Áglcalragg rusent. 'p" i po"ouení; ii nýchmalirctictýctr lllllit -1-t::!"t..J'l. n:lh asitosti je l.!d]]1!u-.= T9.' pras.ností' á nou;n. í;: iradmérnou v hiostí : -"': 99g na$av n o na vysoxou uroven' o se'ácesd-eehbáyace PÍottolprc cd T.Ítlootovon t.v9n : t. T aítko stop:. r T.cltkoPLAY: > T ac tto do ú:..., <. rtop T acltko, >> 9top neho. u: PAusE: '> T ac tto Drzák zaiistní e ramena spousicipácka Pep nac otáok Rameno I te. nd kátorpohéyánl:> {9. nd átorzvýtrznni h oubgk: x.bass 20. ndilátoí cír.stopy náhodnóhopohráván 21, ndlkátor 22, ndikátorpamti 23. nd káto' op.kování: c pruzy PAusE: l 24. lnd kátor 25. Ind kátoí m n!t 8 rekund D SEKCE TUNERU , stand. by IndIkátor \,,/^ Podvo.né kaná ydo ú/nahoru T 8Ítko vo byv nového fozsahu Tl.cltka adnído 'nahoru'v!l'' Tl.cltko Rosot p.méti T. cítko iiii-":"'iil"-c'rjááirl!'i;;1.i.. #.'::&li'.tilli':t;'jj"-"#ffl,.ij: % s 1x dálkové ovládání u bateie typuaa 1x FM anténa MWLW rám,anténa EP adaptér Poznámkai jiné' pístroje. Pís usenstvi nezjeyýse uved n o, nenisoucásti NEPA SHARP PÍsLUSENswÍ pgdvolcného kaná u 32. ndikacg pásma nd kátor vlnového 34, lnd káto.. ozlmufm stereo: 35. lndikltor p.mti 36. ndikátor rézimu 37. Fekvence nastavonéstanicé cms-rt80 NEPA SHARP cl, s{í60 PoP sovúdaclcx pnvx l tnotxáronú l hvnlvyp n c d odl kovóho ov.dáni T ú tko t..!nl brr;x-bass T r th h '. to! ba ance T rcltko r.zlmuckv. zólu T rc tfop..p n. n íunkc Zdlfk! pro rluchatkr PoP s ovúdacícnpnvxú A ND KÁToRÚ u laollpánel.ícilsb$ocpgt í. 2. 3' 4' 5' zd ka p.o antónufm uzgmnn MWLW zdí (apro antónu MW,LW zd.kapro oproduktory síová.úra O SEKCE MAGNETOFONU Rych olt pro kopírováoi/ pot aen DrulnU 9. l''ísto píokazotu 2 í0. M stop o kazotuí í7 1 í íí' í2' í3' í4. í5' í6. T 9cÍtko nshlávání:. pohíáváni: } T acltko T gcílko zpót: <. rychoposuvu T acítko vpfudi rychopo3uvu '} T acítko stop/eject: ]A T acítko PAUSE: l ovúoátlí DÁLKovÉ o ovúdacíprvky í. vysi.c okónko. ov ádání funoru \''l,\ 2. vo ba kaná nahoru/dol: rrrrr-.l í7. í pehúvánlplay: T acltko Tlacltko rych ezpt << ' T acítto rych evp d : l> T acítko stop/ejec: ]4 tr ZADNl PANEL lcms.rí60cdh 2í l'jzemnní MWLW zdika pro antónu MWLW zdíka p. o anténufil zdík. pro ropíoduklory síová súra c

3 ov ádáni cd í ío. t'l Popinán v nových ozg.hú plmóti T ac tko T acítko c..r (zrusgní) p.o T acítko náhodnó pohráváni T acitko opakování:c plgháván : > Í acitko stopy do /tpt<</ << stopy nahorufupod: / >'l '> paury: l T acítko T acítko stop: r Pepinac funkcí T 8c tka ov ádánlbalanco:ur H agitost nahoru.ldo : z:v T acítko ExtíaBa!3: x.bass H avnisp nac Tlacitka roz mu 9kva izéru í3' 14.,l5. í6. í7. í8. 1{EPASHARP cms.rí60 NEPA SHARP cl's. Rí60 DÁLKovÉ ovládán 'w s o{t*[{jeul!bl.ao.eál6ayéha pro í.sund.jtc prostoru baterie. ítkyt 2.Vloztrbat.rl. lkosl 'M"(R6' 2 v um/sum.3. HP.7 nobo podobné PÍPRAVA K PRovozU. Prd pfipojováním nebo odpojováním komponcnt p lst.ojé odpojtq gíovou sn}aá8uvky. D PPoJENÍ REPRoDUKToR, zapoíe kazdý vodicreprodukorudo zd ek SPEAKER tak' jak je zobrazeno. PouzÍv6jto rofoduktory impedanci o 8wavÍce' ngbo plslroj poskodit. n l{í mpedance múze upozornní:. Pipojte vodicoznacený caroudo zdíky C) a uhý do (+).. zabrate dotykuho ýoh vodic, moh oby píro.ic. dojít poskozenl k. KdyzzapojuietereproduKory k 8ystému, (nbht Ujistte zda ijsou dráv 3pÍávn se' =praú, reft= levý), pipojeny; Nezamte pravý kanálza v ý a p usza m nug' o MoNTÁZ ANTÉNYtcMs.Rí60cDH} (l} oodáv.ná FM anténa zapojte FM anténni drát do zástrcky a nasmrujte FM anténutam' kd získáte nejsi néjsi signál. (2)Dodávaná Mw,Lw antón. zapojte drát MWLW rámovéanténydo koncovek. Rámovouanténu umístte tam. p jem' kdeje nej epsí ji Postavté nap. na po ici nebo ji nasroubujte rám na ze (nedodává na se). Poznámky:. Jest ize g á e jsou I s ysetpo nasmrováni poruchy' zkuste antény atmosféíické zamnit pravý konektor za evý (pro MW/-l-w anténu).. Nestavte MWLW rámovou anténu na soustaw.mze zdrojem být sumu, nebo jednotkaje vybavena císlicovou e ek. tronikou.. umlstterámovou anténu MWLW mimo dosahsoustavy. (3}vltkovn MWLW antóna p jem a Pipojté'pokud poiebujete epsí konzultujteprodejcem. s do p hrádky b8tgrlg' na. Pi vk ádán r ii je zatlatesmrem bat k pó ug).. UloZení baterií spatným zpsob m mze zpsobit spattnou funkcipístroje' 3.Vratte na místo. km Vyjmutíbat r ií:. stlacte bateíie smremk pó U(-)a pakje vyjmt ' opetrnbt pi pouzití betoíií. V oáe batrie tak pod o obrázku na krytu'. Vymáujte naíáz vzdy vsechny bateíie.. Bat r ie Wméi6, jest ize jsou slabé nebo pokudjednotka nebylapo dlouhoudobu v orovozu.. Nesmsujte baterie akumuute; st acte t acítko x-bass prozv'ýraznnl h oubek. lndikátorx-bass' se rozsvitl. Pro zruseni tohoto rezimustlacleoot tlacitko X.BAss. R Zárov6.nastavíse ba ancé automatickvna stedni hodnotu' NEPA SHARP cms-r160 NEPA SHARP 10 cm3-rí60 ovládánícd JEDNoTKY ovúoání cd JEDNoTKY DEÉcE.o.rouPMIltDsK x tí#"ýy\ \{ b' poskozen&iacut) poadí. Rozsvlilse ukazatel"ranoom". znovutlaéitko. být pil.hráván ctý disk, lrdnot lv..top n.bo napíogramovaná po. oupnoí. í smm.tc ttactttorépelt.. Ro*vltl se ukezatel'q '. ndikátoí6 " zha8ng. " Poznámka: pe. Vbztgdi8k. zacntg. 3 stiqkntet a tko. do pamai. 32 titu. ez 5 stiskn&e t acltko PLAY a iím zacnc pbhévání ngp.ogramovaných sk adeb' Rucgnln prolr.mov.nó po3loupnog{ í sacen mt gcltkastop zvo te rczim slod. 2 st aáe íecitko CLEAR.. Ka'dýn!s{.cn m t acftka gmazedna j 3e jdna stopa' pocínajod pos ednl naprogramované stopy. zruscn co ó nip. ogramovanó pob oup. nosti Nastavte pep na PoWER do po ohy STAND.BY. Poznámka:. pehíáván nebo bh6m pauzy noni. Je Éeje rusemp jem radiového nebo. Jc. idiskposkozen' nebospatn zaspinn. Net acte na digk. Dokud 3o do8ka zalozen, obj6v na dibplgjii 8. s diskempohybuj.. b iká symbol. cd.' ngbo. je zobrazeno"cd",nsbo. je zobíazgno "E'. Pokudl. Aé*ol vbtldr p lom mono. a. Mzo Pbdvoleno 20 FM stanic (kaná y bí 1 a Z2 o \. Mz6být p6óvo no pouze 10 MW nebo ( LW stanic pedvolené kaná y az 1o)' 1. J$ lizéindikáiory MEMoRY a indikátoí pedvo eného zmizíped zapsáním éís a slanice do pamti' opakujtepostup od bodu2, 5 opakujtgkroky 1 az 4 píoda siprogramovanéstanic nobo píozmnu naprogramované s anice. ovúdáníradtopuííuace 3 VybeÍtepoZadovan kmitolo/épásmo zllon 'unkco: (FM, MW nebolw). zálnl funkca unozuieu gvatpo nkolik pfi VyteZonl! ová súry zásuvky' z. Cí. o oedvo eného kaná use zobrazín9 displeji Poznámka: Pokud vyh edáváte sianice. u ozoná do pamti, ngstlacujte tlac tko PRESET ns dobu vicéjak 0'5s, jinak budgl.nto r m ukoncen. i (V ngbo^ píí l]1tt!l"-t9.y.!9 PRESET.stanici. ) 9' Uson 4 stisknae ac(*o. lt.ti*.v.!:mti p oooavkyeekncxeno proudullé t'o pozadovanou abystena adi i o oé (. ) oooo 24 4,5 3 2 I Podvo ené stanicemohoubýt p'oh edávány eutomaticky. í Nastavte t acltko PoWER do po ohy on' TUNER' 2 stkkntet aítko pásmo(fm,mw nebo panované 3 zvo te LW). 4 PÍo proh edávánípedvo ený stanic st acle t aéitko PRESET (v /^ ) na dobu vice nez0,59'. Budou se rozsvc.

4 vat císla pedvoiených stanic a ie.iichpos e! bude tívatvzdy 5 s6kund. PRESET ( V //\ ) znovu, 5 stl8ctot acítko pozadovanou pokud n6stavíte stanjoi. poznámka: zádné stanice' Pokud nebudoupedvo eny fungovat' nebude íunkce tato o VWoúNÍ stan cez PAIÍT Peo éné stanicé mohou být naladny pomocl dá kového ov ádán'. PoWER na on' 1 NasMe t acít o o vymazání VSEGH ULoZENÝCH STANIC í Na6t]aúet acttkopower do po ohy STAN}BY. 2 st acte ttaei*a MEMoRY a TUNINGa zárovo neslav e t acítkopower do polohy ON.. Na disp eji 3e na chvíli rozsvítí'cl' a.memor a ce ápam budewmazána. 2 st ac.te tunen' thcltko NEPA SHARP 15 cl s'rí60 EPA SHARP í6 ctts.rt60 ovúdánígramofonu. Neza6tavuJt. ram.no p automatiém návratu'. P$unovánl n.bo o osy s pistíojem mohou potkod tram.no nebo sním8cí i3hlu.. nobo poskrábených oa"rnnan, P.hrávánl pruzných #",^9\ v-/ kíytu dosek Poókoditdosku nebojehlu E Pog ech záznamú peplnac 1 Nastavtg PoWER na on. 2 stiskntgt acítko PHoNo' 3 Poloáe degku na otocný ta í. PÍo pehrávání me ých dosek (í7 cm) um sté te do 8tédu otocného EP adaptér ta íe 4 Nastavt pbpínac na 33 rych osti rych ost nobo45 oumin. podpru 5 Vy8uto ram6ne nahoru' 6 Pcsutoramcnonad zacátek desky. 7 Poma upgsutopáckupodpry ramene ji do ' Remcnok o8no de8kua zacne na pehráví.. nebove kou h asitostl.. desky v prasném prost. poiohy. odk ádací. NeumisUl.ie reproduktory celem nebo. vazbu. ovúdání MAGNEToFoNU ijili:' ifr á6 /1 ---Yv SidB A (1) Tó oísid6 B (2) ri_f --l lrad. E \ áb loí 8id. A (lj ;EO,Cg'.á.- -.b )r,< u vseobecné NFoRMACE. PÍo doeezen ngj gps ho co zvuku pouzl. vejtb kezotu typu NORMAL nebo LOW No se. (cro, nebo METAL se ndoporucujl.)nepouzívoite kazety c-120' kazety s jinak vnitlní clvkoua kazetyspatné kva ity, poru y. s9 mohouprojovit. Ped za ozen m kazety úáhnie volnou páekupomocí luzky... Kazoty majl vy omité nou krytku, která zabrauje náhodnému pehráni nebo vymazánl p manipu aci'odbtranním kn^ky na evémrohu ag chránl strana, ltgrá je ce gmk Vám. Dlry po krytce pé epte pá8kou' znovuumozní spicí tlm pásku' évymazáni n6bonovónahránl. TAPE 1.jen plo pehráván, TAPE 2 - p6hráván n8híávánl i E Pehrávání ú.ku v mechanice 1 NastavtepepÍna PoWER na on2 stbctet acítko TAPE. 3 stisknte t acítko SToP/E.,ECT a v oáe kazetu do kazelovéhoproglo.u TAPE 1 nebotape 2. 4 sttacte t acitko PLAY na odpovldajíc mechanice. t altko 5 Pro posunpásky nejprvest acle stop/eject' pak stlac1g Pro pevi. FF. tia tko REW. Porusoní Pi.h]áYání( entape 2) Bhemoehráván stisknéte t acitko PAUSE. v optovným stisknut mpokracuiete pehrávánízastaveníp6hrávání stiskntet acítko SToP/EJECT' PAUSE bhem JesuiZeje st ac6no t acitko pevijení vped nebo vzad, nebudepsobit, pokud nebude pevljeni ukonceno' t ecítko stop/evtomto pípad st acle nu sflade s'i(jp/ejeui a oax s acte. Ped pechodem do jináho rzimu kaze.. tového magnetofonu gtisknte t acítko STOPiEJECT.. Nest acuite t acltka PLAY a REW souasn, moh o by dojit k poskozgni DáskU.. Jest ize páska 1 a páska 2 jsou soucasn pehrávány'je s ysetpouzo zvuk z pásky UPozoRNN : NEPA SHARP 17 c s-r{60 NEPA SHARP í8 cms-rí60 ovládání tagiletofonu N^HRÁvÁN o lepezusoltanépeheáulb[ /EJECTna oboumechan kách v oz do a nichkazoty. 2 stiskntg t acltko PLAY na TAPE 1. 3 sti6knt6i acltko PA 'jse na TAPE 2' 4 stisknéte t acltko PLAY na TAPE 2.. Je8t Éese dosáhné konc pásku na TAPE.l, aúomaticky uvo ní se t acítko PLAY na TAPE 1 a PAUSE na TAPE 2 a TAPE 2 zane pehrávat. Poznámka;. P tomtorezimu stisknutím tlacítka stop/ /EJEoT n. TAPE 1 zacneo h Éván z TAPE 2 aulomaticky. JED oho o KoP RovÁN z 1smrnte tlscltka. ozna. n á stop/ NAHRÁvÁNÍ. P nahráván dú '.tých nghévek si. udé eíe píoujistilnl, t. o nahévka test zr budesdrávnzaznamonáns.. obvod ALc (Automatická kontro a úrovn) outomaticky úrove ídi vstupnihosignálu. pouzívaného záznam. pro. Nepouzivejtg pro nahráváni nebo koplrování kaze1y METAL 8 crrq' prvkú Nastaven ov ád8clch VoLUME' x BAss a EoUoL zer nemá v iv na nahrávánl' takze múzete bhom nahévání mnit h asitost baívu a zvukl' Pro smazán nahrané páaky nastavt pepínac funkcgna TAPE a st ac{e t acliko REcoRD na TAPE 2. (Ujistte sg' ze páska TAPE 1 je t'ypnut8') 46 s7 M^GNEToFoNU NA DRUHÝ í Nastaúot altko PoVvER na on. 2 st aác t altko TAPE' 3 PehÉvanoukazetu vloáe do TAPE 1 a kazetu, na Kerou budete nahévat do TAPE 2.. DoporucUjemé, obépásky m ys!e'i. aby nouhrácí dobu' pepnte 4 Pi n8hrávání normá nl rychlostí p. p nacdubb NG SPEED do polohy NoRMAL a pi nahévání zvýsenou rych ostí po ohy do H GH.. Bh m kopírován ryohlosti nemte. PAUSE na TAP 2' 5 stisknte ttacíiko 6 stisxnte t acltko REcoRD' zárove s 2' t acitkem PLAY na TAPÉ PLAY 7 stisknte tlacítko na TAPE 1.. T ac tko PAUSE na TAPE 2 se automaticky uvo n a nahráváníse zahájí(synchronnlstaat). SLUCHATKA. o. 3,5 16 je impedance 32o. DopoÍucená. St acte t ac tko PAUSE na TAPE 2.

5 Powered by TCPDF ( 3 stisknte tiacitfo REcoRD a zárove t acitko PLAY na TAPE 2. pamti obsahu. jestlizedisp ejne'ungujesprávn nebo. jest iz pístroj neprac{jesprávn PoWER do po ony í Nastavte pepína STAND-BY. sru ásuvkyze 2 odpojtesítbvou RESET dé e 3 s. nez 3 Tiskntgt acítko NEPA SHARP BEAr CANCEL 3 2,5 Pfupln.c Bo.t canco JestliZe se vyskytují na MW nebo Lw piskavé./uky, nastaúe pepinac BEAT CANCEL do polohy A nebo B, kde bude píjem. p sí NEPA SHARP 19 cms-rí60 20 cils-rí 60 I ÚDRZBA D c stnt oh v Necistájeh azpúsobí sum a spatnoukvalitu pouzijt8soupravu pro zvuku' Plo vycis ní jeh y(kontaktujte cistni svéhodea erafirmy Sharo). NeciStte opacným smr m nebo ze stíajehlu. ny na stranu' múze poskodit to 1 I I TECHNICKA DATA Firma SHARP si vyhíazujaprávo mnit konst.ukci a t c hnická data píslroje,nebo neustále vyviji a modemizuj ' Proto mohou být V techn.ckýchúdajích svoje \^i. obky od uvedenýchv manuáluvýrobku maléod isnosti údajú,. prodsjc sharp). disk zkr6siení: Pedmagnetizace a ma2áni: Rychlost: Páska: Hlavyl v&ts ftrjr'r-l é e\b. zneistné hlavy, hnacíosky á tfansportní vá eckyvedou ke spatnéíeprodukcia k namotávánl pásky' Tyto díly proto cistte vatou' namoc n ou v isopropy a koho u, prostledku na magnetoío. nebo v cisticím novéh aw'. Po delsimpouzivánimzedojít zmagnek tizování h ava hnacíchosek' coz vede ke spatné reprodukci. Po kazdých 30t. hodinách pehráváni provee jejich pomoci dema9netizaéfl odmagnet 2ovánÍ iho prostedku' Ped pouzitímsi prosím pec iv pecttejehonávod k obsluze' tr vn TN cást kompaktni pehrávac cd Korekce chyb: CIRC 16 bitový inaámí Pevodnik digitá ní ctynásobný Fi tr: rozsah: 20-2O0OO Hz Frekv. 90 odstupsio'/sum: db (1 khz) Dynamický s0 db (1 khz) rozsah; nemitg nó zkres ení: (mén 0'00, o/") nez Tvp:. GÍamofon Tvp: Rychlost: Motorl VIozka: jehia: Výménná pohon emínkem, semiau omatický ot. /min. a stejnosmmý Dynamická vyvázená s keramickouv ozkou sty-159. Radiopijímac pásma: 87'5- l08 MHzVKV Kmitoc{ová kHz SV kHzDV B vnjsícást. Kryty cistte pravidelnmkkým hadikem namoceným mýd ovém v íoáoku a potomyvyt t e dosucha'. NepouZívejte hadiky napustné cistlclmi nebo jinéchemikáiie' Píostedky NEPA SHARP 21 cms-rl60 NEPA SHARP cms-r160 SMLU\{Í STEDISKA spolf,cnosti AvoS s.r.o.frýdek.místek PÍaha4' Voíácovská 4 Praha 3' oslíomecská 12 P.aha 8' Nad Stukou 19 Radiole. siuzba Benesov.Prezská169a BeÍoun'lJ sládjonu482 Nymbuík. Palackého119 M ' Boles av'nádíaznl458 Radiotel.se.vis El k tronika Elekroservls opíely á píodejtv RTS DA.KR Minimont ZS servis TV plus Elekt.on Eleklfoservis E ' seívis Elektao servis TV ElekloseÍvís Radiotechnika R9dioseívis DETO J cín' Jungmanova143 L.berec'Jizerská 147 LíbeÍec. Mnaská 694 Ceská L pa' Lucni1942 Most' Druzslevní 0 8 Kálovy Vary' Krymská 47 P ze' uslavská 10 PlZe, Bezrucova 11 Doma, ice'mánesova 569 Vimpeík'K,Waise 503 stíakonice'ho eckova 18 4 C. Budjovice'Na z atéstoce 28 Ceské audéjovjce' jes íí U Pisek' Hav Íókovo nám' 92 Pardubice'Teplého1398 H- Krá ové' JiÍáskovon'1123 Broumov 1/54 o u o 2t2731BB ozb o301t / /4890,91 o326t t o48l24gsb o4bl t26291 o35t262 AA ,8 o19t / /3045 o339t ?J /407l8 o38t / / Elasl senis EIeklÍoí]iká seívis HobbyeleklÍo Rales PR opravnyelekironiky RÉavy eleyizní siuzba KÍá kýmiroslav RTS El. servis Montan AteIiery2lín Katex Redlok E ekiíonika chaívá1.eskop avy e ekí. CeskáskaIice.WoIkerova 25o svitavy' HÍanicní 23 Ústi nad oílicí,tgm 97 Sumpeí(' nám,repub'iky 8 oíová.porube,siezská 96 ostíava1' 28. Íjna 125 FrýdekJúístel. ostravská 1556 Olomouc,Hynaisova10 Olomouc,Dolany376 z ií 'Fil.í.oyá 174 ziln' oivadeiní 1333 PÍostjov. Újezd 13 KÍomiz' nám'miru 1551 Vyskov'Hrániky15 Bíno,Kenová 42 8rno' D{*el6ká51 B. no' Dukelská51 V' Mezi'cí, Novosádyk HelÝ,l ebíc' M'Majéíové 759 Jihlava,BÍtnjcká 1 znojmo' couía ovaí5 Beclav'u -17.listopadu5 Hodonín, Hav íckova 2 o441/ J t t / /56t o64470 zaa 06819r t t / o5t o5t o5 t4 5 2 t í9/ / t !5523 o627n4a 06 o62ad33 79 i { l I Platnost od AVOS sdol. s r,o. vázený zákazntku, Závady vznik é audioshaípopatené zár. istem AVos F.ýdek.Místek v nkteré výse odstíaníme z Uvedených seívisíjích opíavenveskeíé informace prodejna, které audiozakoupil' spolupráci naslspolecnosti. jste Vám poskytne ve o servisu ve s nformace zménách o te efonních pechodem císel ústedny podávají te efonním 0120(o121). na digitálni se na ís e TEL.:0658/325 íl.l2 (ing. Stíheu TEL./FÁX:0658/ ostrávskáí556 73s02FRÝDEK-MísTEK L.

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

ř ě ě š ř ů ř ěž ú ěž ú ú Č ě Ú š ž ú ž ě ě ř ž ě ú ů ě ř š ž ú ě š ž ě ů š ě ř ě Ú ř ě ř ě ř ě ě ř š ž ž ř ě ť ř ě ů š ř š ě ě ř š ď ů ř ř ž Ž ř ě ž ř ě ř š ř ě ř ř ů ř ž ř ř ř ě ě š ž ř ě ě ž ž ř ž š

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

Hyundai Corporation MIKROSYSTÉM MS 796 D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Hyundai Corporation MIKROSYSTÉM MS 796 D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Hyundai Corporation MIKROSYSTÉM MS 796 D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2 3 4 5 1 19 18 16 17 15 13 6 7 8 9 10 11 12 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 33 32 30 3 Před prvním použitím přístroje si prosím pozorně

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

ěš š Č É Ý Í š ň ň ť ť Á Ř Ř Ú ú š ů Ť ů ě ě ě ů ě ě š ó ó ó Ý ěž ú ě ě ž ě Ž ů ž ú ů ž ž Ž š ž Ž ě ž ě š ě ě ě ů ě ů š š ě ú ě ě ě ě ú ů ě ů ě ů ě ě ů ěž ě ů ě Ť ž Ž šš ů ě ú š Š Ý Ž Ý Í š š Í ů ů ů

Více

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Bruksanvisning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv Návod

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka RC modely automobil Porsche Cayman Mercedes-Benz SL65 AMG Lamborghini Aventador BMW X6 U ivatelská p íru ka 1/8 Obsah Úvod... 3 Obsah balení... 3 P ed prvním pou itím... 3 D le ité informace t kající se

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

č é é Á č č í ě ě Ť é Ť é í š č š ě ší í í Ť č í ě Í ž Íňí í ť č íč č í č é í ž Í í č š é é é č ňí č Ť ÍíŽ č é Ě é Č ě č ž č Ťí ž í š é é ě é ě ž í ě č ď ě Ž č í č é é ě Ťí ě ž ě ň ě í Ů ě é č é é é ě

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

ť ý ř ý ž í ř í š í ý ě ž í ř í š š č ř š š č Ž ý ě ěř í ý ú ř ř ý ě š ě í í Ťí í ř í ř Ž ř ě í ů ř ž ý ý í Ťí í ý š ř ž Ž ň í í í í ř úč í ř ú š č Č Č í í č ú í ř ř Č Ž í ř í ě ř č ě í ě í č ě ě č ě ě

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

ý ř ě Í ě ÍÍ ž ý ř ž Í ý é ž ý ý ž é ů ž ž ž é ž ě ě ž ě ě é ě ž š ů é ě ř ž ý Í Í ť ž ěř ě š ž é ě š ě ř é ř ě ý ž ě ř š š ě ř ě ý Í ý ů é š žš ě ž ě ř ž ě é é ě é ž é ž ž ě ě ě Í ý ů ří ř š Íř é ě é

Více

Řada DVR1 Digitální videorekordéry. Dodatek. Philips Communication, Security & Imaging

Řada DVR1 Digitální videorekordéry. Dodatek. Philips Communication, Security & Imaging Řada DVR1 Digitální videorekordéry CZ Dodatek Philips Communication, Security & Imaging 2 1 RYCHLÝ PRŮVODCE STALACÍ REO... 4 1.1 Úvod... 4 1.2 Požadovaná verze software... 4 1.3 Instalace... 4 1.3.1 Připojení

Více

Í ž š Ě Í š Ď Ť Í Ó ú ž š Ť š ž ž Ť Ť ž ž Ď Ď š š š š Ť ž ž š ž ň ž Ť š Ť ž š š š Ť ž ž ň š ž ž ž š ž ú ň š Ť Ť Ť Ť ž Í Ť ž ň ž š Ť Ť š š ž ň ž ň Ť ž š ž ž ž ž Ť Ť Í ž Š Í Í Ě Í Ř É É Í Ě ž ž ň š Ž ž ž

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA Reflexol 76 Základní specifikace produktu Reflexol 76 Řezy KAZETA VEDENÍ A SPODNÍ PROFIL Vedení lanka Spodní profil Ø 42 Spodní profil Ø 35 Spodní profil

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

č é í ĚŠŤ í é é Ť č č č é é í í í š é Í ší Ť í í í č é é š í í č é é Ž ň é č é í é ž Í í č ň Ý í č Ů č é í é é č é Č í é š ž Ž í í Á ší í í í č čí í é š é ší ž ň é Ž č í č šíť ž í Ž é Ž é í í íťí ší é

Více

ť Á ČÍ Á ť ť Í Á Í Í ú ť Ů Ů ú ť Ě Ů Ž ť ť Ů Ů Ů Á ť Í Ó Á Ý ň Č Ě Ó Ž ň ť ú ň ť Ě Í Í Í Á Ý ť Í Á Ž Ů ť Ů Ž Ě ť ť ú ť ť ť Ž Ě Ě ť Ů Ů Ě Ů Ě Ž ť Ě Ě Ě Ó Í Ď Ó ť Ě Ě Í Ý Ě Ů Ó Ů ť ť ť É Ž Š Š Š Ž Č Š Š

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Í ě ě ž í ě í ý ř í ř í ě ě ě ý ů ě í ě ší ř ů é ší í ř ů ý Č é í í í ší í ě í ě ší ř ů í í ě ř í í ď í í ý ů ý ů í ě ě ší ř ů ě ú í ý í ř ž Š É í ú í é ú í ě í í ř í ň í ě Í í ě í í ě í ř í í Í í ř í

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

První zapnutí notebooku GIGABYTE

První zapnutí notebooku GIGABYTE P55 V3.0 Gratulujeme k nákupu GIGABYTE notebooku. Tento manuál Vám pomůže s prvním nastavením Vašeho notebooku. Konfigurace notebooku se liší podle zakoupeného notebooku. GIGABYTE si vyhrazuje právo na

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

ž é č é í ĚŽ í ě Ž í í ž í Ž í Ť š í Ť ě ž Ť ě Ó í í Ž ě Ť é ě ě í ž ě ž Ť í ě í í í í Í Š é č é š í ě é ž éč ě é é é í é č é ě í ě Ů í í ě Ť í í í é š í é ě í Í ž č í ě é š í Ť Ž é ě š í í é č í í í č

Více

Š Ý š ý š ší í š á Ž ů č š č í í í ě ý š á í íč í í Ž í í čí í ě ěž ů Ž í í á í Ž á ě á Ž á č ý ý ý Ž á ě č í í ě áš í ě ý ů á č ý ě ě í ě í č á í í ě š ě ší Ží í á ší í áší á Ž č á Ž š í Ž í ů ů š í ž

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

š á č á č á í ů ž í í ě ě ě ý í í á ů á á í ů ž í í ě í ě ší ů č íú á á í á í á í á í á éž í é í í š á í ý í í é ů íž í í ý úč ů í í ý í ž é ží á íě š ě í á ý ž š á í í ě ů é á á í í á š ý á é ě á č á

Více

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00)

POSTUP ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD SSD-NAVI (verze 3.00) 1 - OBSAH Stížnost zákazníka Diagnostika Přehled a popis kolíků Kap 2 Obecný funkční problém Kap 3 Nefunguje nebo bez napájení (černý displej): Kap 3-1 Nefunkční tlačítko Kap 3-2 Dotykový displej nefunguje

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 Stručná úvodní příručka v1.0 Než začnete používat zařízení YOGA TABLET, pečlivě si přečtěte tuto příručku. Veškeré informace v této příručce označené * se vztahují pouze

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Rádio s CD přehrávačem a enkodérem MP3 HRA 5000. Obj. č.: 34 64 02

Rádio s CD přehrávačem a enkodérem MP3 HRA 5000. Obj. č.: 34 64 02 Rádio s CD přehrávačem a enkodérem MP3 HRA 5000 Obj. č.: 34 64 02 1. Úvod, účel použití rádia a jeho základní funkce Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za Váš nákup tohoto revolučního stereofonního

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

Vaše uživatelský manuál UMAX VB1500WXC http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226111

Vaše uživatelský manuál UMAX VB1500WXC http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226111 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Ě Ý Í Č ě ř Í Í Á Č ř č Č é č č šř Č é č ě é ř č č š ě ř č ď ě š ř ě č é ř ďů ž ě š š Č é éú ě ě ž éč Í ř ě éú ů č ů ř č ů č ř ř šť é řč Žď ž ú ů ř š ř éž ů ů é ž ú č ř č ř šť č ž č ě ř č č č ů ř é ř č

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu

Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu. Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Digitální adaptér - měnič zdrojů audio signálu Adaptér umožňuje přehrávání z USB disku a SD karty prostřednictvím vstupu pro CD měnič na autorádiu Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Ě Ý Č ř é Ž ů Á á á Ž á ů ů ž é š č š Ž é ř á é ář š č á Ž č ář é á č ů Š Ý š ř é š á é é Žďá ů á á Ž š ů ŽďáÍ á Ž á é áš š éůž š é Ž á é ž á č á ů á á é Š áž á á ů ř ř šř Č ů á ř ň ů á ů á é č é á š á

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Ě Í É č Á Í č Ě Ě Í É ř ř č Ě Í Í É Á Á Á ú ě Úč ů ě Úč ě ě č ó ě ě ú ěž ě ý č ě úč č řó ř ř ý š ň č Ý ě č ě ě ě č č ě ž č Ž č ěž ě Ž š Š Š Š š Š ě ř č ě š Š č Ž ýš ě Ž ř š č č š ě ú ě ú Ž ž ý ý ě ý ř

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identick s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systmu TP online a v žádnm přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. Í Ů Í Š Ě É Í á ú ú š á š ř á ě šť á Ž Č Tento dokument je obsahově

Více

RFU30. Uživatelská příručka

RFU30. Uživatelská příručka RFU30 Uživatelská příručka Návod k použití přijímací jednotka RFU30 Obsah Úvod...3 Balení obsahuje:...3 Příprava zařízení pro používání...3 Instalace softwaru...4 Spuštění...4 Postup...4 Popis rozhraní...6

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300 Návod k obsluze KONEKTORY NA ZADNÍM PANELU Schéma zobrazuje zadní panel satelitního přijímače MC 2300. Následující popis konektorů odpovídá číslům na schématu. 1. Napájení

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více