Vaše uživatelský manuál SHARP CMS-R160CD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SHARP CMS-R160CD http://cs.yourpdfguides.com/dref/4257053"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: o. MJ servisspol.s r.o- zvústill PozNÁilKY. sg protoptatnýíni normant. k.yty' pokud k tomu nemále odbomoú kva i. fikaci. V Pístroji se vyskíujg nebezpcíé. m pepndl so/ého'sp nae PoWER do ebkrické naptl. spluja pozadavky noímy dálkové inírsceívené ov ádán. ' v plstrojij9 zabudován asornl'(ého výkonu. Pro zajistnívasl bezpenosti nikdy nesundáveite k.yty a nepokous6it9 dotý. s kat vnitn ch ástípst. oj' s pozadavky na seívisse obracejt9výhradnna autorizo. ticidy. n o úcinnosli reprodukoru' dj!í:.íaki!r9jh Nemé i l1 :]tl..t:ohr W9okým Jcdnolku!)f].a.gí19Y l -ná1ým-j""! iz" PoP s ovúdacích PRVKA ND XÁToRÚ f] 3.kc..ioÍeoo.ánofu nu í. EP.ptóÍ edovýko k 4. KÍyt 5. KÍyt v o'ky 6. v ozka 7' í5. í8. 17, vicú' D síovou súru vytáhnto záguvkyvzdy. cd animac ze cistním tónové hlav' hldolky apod. Nochte pistrojzapnutý.bez kompaktního ed V pístrojjje nobolpon. n.pt ' diskuv jodnotce' dokudnenímozná bézná protovnjsl (cca Nesundávejte krytypistroje' reprodukce í hodinu). moh o dojít úrazu. k by servigvnitnl cá. i. Megnotofonová h ava pistroje' po;echgjte odbomámu6en;;; Ponechtepigtrojzapnutýbez kazety v jed. SHARP' moznábznáreprodukce n Pístroj umístte povný'rovnýpovrcn' loj'!9ku9 není na 1hodiny)' kterýie prost vibra;ía'na piaíroj nic (okolo nesiavjte. Poznámka: s6 h av síázi B Nepracuje- i pístroj ádn. pepnte JgEt izg na magnetofonové se bhempovozu usazo. spínac PoWER do polohy stano BY a pára,mohou na ní vat c zi átky. potom opá do on'. Dá kovó ov ádání UPozoRNNí: Pouzité napájecínapétímusi so!hl1:l Ped provozem otete pípadnou Kon. s naptimuvedeným!]a pístroji. Pou.:.' d"n'ou"nou v hkost2 Wsl acíhookénka jinémupokození. Firma SHARP píoto nenesezodpovdno9t skodyvznik é za v vytahování zezá8uv-' T:'il,..,fr-!?l."jl":. *l?1;:íl'""":s"l: síové E P sry uchopteza koncovkua ngzr v astníuzn1ku kondenzaduvnit} oiistroiexonoen'i zac mze by dojít poskození súru, nebo moh o k písroje zpsobit chyunóu funci 1í í jej ujte do b izkosti e ekkonických zal. zenl (pocítace' te eíaxy)' ktgrézpúsobujl tr Áglcalragg rusent. 'p" i po"ouení; ii nýchmalirctictýctr lllllit -1-t::!"t..J'l. n:lh asitosti je l.!d]]1!u-.= T9.' pras.ností' á nou;n. í;: iradmérnou v hiostí : -"': 99g na$av n o na vysoxou uroven' o se'ácesd-eehbáyace PÍottolprc cd T.Ítlootovon t.v9n : t. T aítko stop:. r T.cltkoPLAY: > T ac tto do ú:..., <. rtop T acltko, >> 9top neho. u: PAusE: '> T ac tto Drzák zaiistní e ramena spousicipácka Pep nac otáok Rameno I te. nd kátorpohéyánl:> {9. nd átorzvýtrznni h oubgk: x.bass 20. ndilátoí cír.stopy náhodnóhopohráván 21, ndlkátor 22, ndikátorpamti 23. nd káto' op.kování: c pruzy PAusE: l 24. lnd kátor 25. Ind kátoí m n!t 8 rekund D SEKCE TUNERU , stand. by IndIkátor \,,/^ Podvo.né kaná ydo ú/nahoru T 8Ítko vo byv nového fozsahu Tl.cltka adnído 'nahoru'v!l'' Tl.cltko Rosot p.méti T. cítko iiii-":"'iil"-c'rjááirl!'i;;1.i.. #.'::&li'.tilli':t;'jj"-"#ffl,.ij: % s 1x dálkové ovládání u bateie typuaa 1x FM anténa MWLW rám,anténa EP adaptér Poznámkai jiné' pístroje. Pís usenstvi nezjeyýse uved n o, nenisoucásti NEPA SHARP PÍsLUSENswÍ pgdvolcného kaná u 32. ndikacg pásma nd kátor vlnového 34, lnd káto.. ozlmufm stereo: 35. lndikltor p.mti 36. ndikátor rézimu 37. Fekvence nastavonéstanicé cms-rt80 NEPA SHARP cl, s{í60 PoP sovúdaclcx pnvx l tnotxáronú l hvnlvyp n c d odl kovóho ov.dáni T ú tko t..!nl brr;x-bass T r th h '. to! ba ance T rcltko r.zlmuckv. zólu T rc tfop..p n. n íunkc Zdlfk! pro rluchatkr PoP s ovúdacícnpnvxú A ND KÁToRÚ u laollpánel.ícilsb$ocpgt í. 2. 3' 4' 5' zd ka p.o antónufm uzgmnn MWLW zdí (apro antónu MW,LW zd.kapro oproduktory síová.úra O SEKCE MAGNETOFONU Rych olt pro kopírováoi/ pot aen DrulnU 9. l''ísto píokazotu 2 í0. M stop o kazotuí í7 1 í íí' í2' í3' í4. í5' í6. T 9cÍtko nshlávání:. pohíáváni: } T acltko T gcílko zpót: <. rychoposuvu T acítko vpfudi rychopo3uvu '} T acítko stop/eject: ]A T acítko PAUSE: l ovúoátlí DÁLKovÉ o ovúdacíprvky í. vysi.c okónko. ov ádání funoru \''l,\ 2. vo ba kaná nahoru/dol: rrrrr-.l í7. í pehúvánlplay: T acltko Tlacltko rych ezpt << ' T acítto rych evp d : l> T acítko stop/ejec: ]4 tr ZADNl PANEL lcms.rí60cdh 2í l'jzemnní MWLW zdika pro antónu MWLW zdíka p. o anténufil zdík. pro ropíoduklory síová súra c

3 ov ádáni cd í ío. t'l Popinán v nových ozg.hú plmóti T ac tko T acítko c..r (zrusgní) p.o T acítko náhodnó pohráváni T acitko opakování:c plgháván : > Í acitko stopy do /tpt<</ << stopy nahorufupod: / >'l '> paury: l T acítko T acítko stop: r Pepinac funkcí T 8c tka ov ádánlbalanco:ur H agitost nahoru.ldo : z:v T acítko ExtíaBa!3: x.bass H avnisp nac Tlacitka roz mu 9kva izéru í3' 14.,l5. í6. í7. í8. 1{EPASHARP cms.rí60 NEPA SHARP cl's. Rí60 DÁLKovÉ ovládán 'w s o{t*[{jeul!bl.ao.eál6ayéha pro í.sund.jtc prostoru baterie. ítkyt 2.Vloztrbat.rl. lkosl 'M"(R6' 2 v um/sum.3. HP.7 nobo podobné PÍPRAVA K PRovozU. Prd pfipojováním nebo odpojováním komponcnt p lst.ojé odpojtq gíovou sn}aá8uvky. D PPoJENÍ REPRoDUKToR, zapoíe kazdý vodicreprodukorudo zd ek SPEAKER tak' jak je zobrazeno. PouzÍv6jto rofoduktory impedanci o 8wavÍce' ngbo plslroj poskodit. n l{í mpedance múze upozornní:. Pipojte vodicoznacený caroudo zdíky C) a uhý do (+).. zabrate dotykuho ýoh vodic, moh oby píro.ic. dojít poskozenl k. KdyzzapojuietereproduKory k 8ystému, (nbht Ujistte zda ijsou dráv 3pÍávn se' =praú, reft= levý), pipojeny; Nezamte pravý kanálza v ý a p usza m nug' o MoNTÁZ ANTÉNYtcMs.Rí60cDH} (l} oodáv.ná FM anténa zapojte FM anténni drát do zástrcky a nasmrujte FM anténutam' kd získáte nejsi néjsi signál. (2)Dodávaná Mw,Lw antón. zapojte drát MWLW rámovéanténydo koncovek. Rámovouanténu umístte tam. p jem' kdeje nej epsí ji Postavté nap. na po ici nebo ji nasroubujte rám na ze (nedodává na se). Poznámky:. Jest ize g á e jsou I s ysetpo nasmrováni poruchy' zkuste antény atmosféíické zamnit pravý konektor za evý (pro MW/-l-w anténu).. Nestavte MWLW rámovou anténu na soustaw.mze zdrojem být sumu, nebo jednotkaje vybavena císlicovou e ek. tronikou.. umlstterámovou anténu MWLW mimo dosahsoustavy. (3}vltkovn MWLW antóna p jem a Pipojté'pokud poiebujete epsí konzultujteprodejcem. s do p hrádky b8tgrlg' na. Pi vk ádán r ii je zatlatesmrem bat k pó ug).. UloZení baterií spatným zpsob m mze zpsobit spattnou funkcipístroje' 3.Vratte na místo. km Vyjmutíbat r ií:. stlacte bateíie smremk pó U(-)a pakje vyjmt ' opetrnbt pi pouzití betoíií. V oáe batrie tak pod o obrázku na krytu'. Vymáujte naíáz vzdy vsechny bateíie.. Bat r ie Wméi6, jest ize jsou slabé nebo pokudjednotka nebylapo dlouhoudobu v orovozu.. Nesmsujte baterie akumuute; st acte t acítko x-bass prozv'ýraznnl h oubek. lndikátorx-bass' se rozsvitl. Pro zruseni tohoto rezimustlacleoot tlacitko X.BAss. R Zárov6.nastavíse ba ancé automatickvna stedni hodnotu' NEPA SHARP cms-r160 NEPA SHARP 10 cm3-rí60 ovládánícd JEDNoTKY ovúoání cd JEDNoTKY DEÉcE.o.rouPMIltDsK x tí#"ýy\ \{ b' poskozen&iacut) poadí. Rozsvlilse ukazatel"ranoom". znovutlaéitko. být pil.hráván ctý disk, lrdnot lv..top n.bo napíogramovaná po. oupnoí. í smm.tc ttactttorépelt.. Ro*vltl se ukezatel'q '. ndikátoí6 " zha8ng. " Poznámka: pe. Vbztgdi8k. zacntg. 3 stiqkntet a tko. do pamai. 32 titu. ez 5 stiskn&e t acltko PLAY a iím zacnc pbhévání ngp.ogramovaných sk adeb' Rucgnln prolr.mov.nó po3loupnog{ í sacen mt gcltkastop zvo te rczim slod. 2 st aáe íecitko CLEAR.. Ka'dýn!s{.cn m t acftka gmazedna j 3e jdna stopa' pocínajod pos ednl naprogramované stopy. zruscn co ó nip. ogramovanó pob oup. nosti Nastavte pep na PoWER do po ohy STAND.BY. Poznámka:. pehíáván nebo bh6m pauzy noni. Je Éeje rusemp jem radiového nebo. Jc. idiskposkozen' nebospatn zaspinn. Net acte na digk. Dokud 3o do8ka zalozen, obj6v na dibplgjii 8. s diskempohybuj.. b iká symbol. cd.' ngbo. je zobrazeno"cd",nsbo. je zobíazgno "E'. Pokudl. Aé*ol vbtldr p lom mono. a. Mzo Pbdvoleno 20 FM stanic (kaná y bí 1 a Z2 o \. Mz6být p6óvo no pouze 10 MW nebo ( LW stanic pedvolené kaná y az 1o)' 1. J$ lizéindikáiory MEMoRY a indikátoí pedvo eného zmizíped zapsáním éís a slanice do pamti' opakujtepostup od bodu2, 5 opakujtgkroky 1 az 4 píoda siprogramovanéstanic nobo píozmnu naprogramované s anice. ovúdáníradtopuííuace 3 VybeÍtepoZadovan kmitolo/épásmo zllon 'unkco: (FM, MW nebolw). zálnl funkca unozuieu gvatpo nkolik pfi VyteZonl! ová súry zásuvky' z. Cí. o oedvo eného kaná use zobrazín9 displeji Poznámka: Pokud vyh edáváte sianice. u ozoná do pamti, ngstlacujte tlac tko PRESET ns dobu vicéjak 0'5s, jinak budgl.nto r m ukoncen. i (V ngbo^ píí l]1tt!l"-t9.y.!9 PRESET.stanici. ) 9' Uson 4 stisknae ac(*o. lt.ti*.v.!:mti p oooavkyeekncxeno proudullé t'o pozadovanou abystena adi i o oé (. ) oooo 24 4,5 3 2 I Podvo ené stanicemohoubýt p'oh edávány eutomaticky. í Nastavte t acltko PoWER do po ohy on' TUNER' 2 stkkntet aítko pásmo(fm,mw nebo panované 3 zvo te LW). 4 PÍo proh edávánípedvo ený stanic st acle t aéitko PRESET (v /^ ) na dobu vice nez0,59'. Budou se rozsvc.

4 vat císla pedvoiených stanic a ie.iichpos e! bude tívatvzdy 5 s6kund. PRESET ( V //\ ) znovu, 5 stl8ctot acítko pozadovanou pokud n6stavíte stanjoi. poznámka: zádné stanice' Pokud nebudoupedvo eny fungovat' nebude íunkce tato o VWoúNÍ stan cez PAIÍT Peo éné stanicé mohou být naladny pomocl dá kového ov ádán'. PoWER na on' 1 NasMe t acít o o vymazání VSEGH ULoZENÝCH STANIC í Na6t]aúet acttkopower do po ohy STAN}BY. 2 st acte ttaei*a MEMoRY a TUNINGa zárovo neslav e t acítkopower do polohy ON.. Na disp eji 3e na chvíli rozsvítí'cl' a.memor a ce ápam budewmazána. 2 st ac.te tunen' thcltko NEPA SHARP 15 cl s'rí60 EPA SHARP í6 ctts.rt60 ovúdánígramofonu. Neza6tavuJt. ram.no p automatiém návratu'. P$unovánl n.bo o osy s pistíojem mohou potkod tram.no nebo sním8cí i3hlu.. nobo poskrábených oa"rnnan, P.hrávánl pruzných #",^9\ v-/ kíytu dosek Poókoditdosku nebojehlu E Pog ech záznamú peplnac 1 Nastavtg PoWER na on. 2 stiskntgt acítko PHoNo' 3 Poloáe degku na otocný ta í. PÍo pehrávání me ých dosek (í7 cm) um sté te do 8tédu otocného EP adaptér ta íe 4 Nastavt pbpínac na 33 rych osti rych ost nobo45 oumin. podpru 5 Vy8uto ram6ne nahoru' 6 Pcsutoramcnonad zacátek desky. 7 Poma upgsutopáckupodpry ramene ji do ' Remcnok o8no de8kua zacne na pehráví.. nebove kou h asitostl.. desky v prasném prost. poiohy. odk ádací. NeumisUl.ie reproduktory celem nebo. vazbu. ovúdání MAGNEToFoNU ijili:' ifr á6 /1 ---Yv SidB A (1) Tó oísid6 B (2) ri_f --l lrad. E \ áb loí 8id. A (lj ;EO,Cg'.á.- -.b )r,< u vseobecné NFoRMACE. PÍo doeezen ngj gps ho co zvuku pouzl. vejtb kezotu typu NORMAL nebo LOW No se. (cro, nebo METAL se ndoporucujl.)nepouzívoite kazety c-120' kazety s jinak vnitlní clvkoua kazetyspatné kva ity, poru y. s9 mohouprojovit. Ped za ozen m kazety úáhnie volnou páekupomocí luzky... Kazoty majl vy omité nou krytku, která zabrauje náhodnému pehráni nebo vymazánl p manipu aci'odbtranním kn^ky na evémrohu ag chránl strana, ltgrá je ce gmk Vám. Dlry po krytce pé epte pá8kou' znovuumozní spicí tlm pásku' évymazáni n6bonovónahránl. TAPE 1.jen plo pehráván, TAPE 2 - p6hráván n8híávánl i E Pehrávání ú.ku v mechanice 1 NastavtepepÍna PoWER na on2 stbctet acítko TAPE. 3 stisknte t acítko SToP/E.,ECT a v oáe kazetu do kazelovéhoproglo.u TAPE 1 nebotape 2. 4 sttacte t acitko PLAY na odpovldajíc mechanice. t altko 5 Pro posunpásky nejprvest acle stop/eject' pak stlac1g Pro pevi. FF. tia tko REW. Porusoní Pi.h]áYání( entape 2) Bhemoehráván stisknéte t acitko PAUSE. v optovným stisknut mpokracuiete pehrávánízastaveníp6hrávání stiskntet acítko SToP/EJECT' PAUSE bhem JesuiZeje st ac6no t acitko pevijení vped nebo vzad, nebudepsobit, pokud nebude pevljeni ukonceno' t ecítko stop/evtomto pípad st acle nu sflade s'i(jp/ejeui a oax s acte. Ped pechodem do jináho rzimu kaze.. tového magnetofonu gtisknte t acítko STOPiEJECT.. Nest acuite t acltka PLAY a REW souasn, moh o by dojit k poskozgni DáskU.. Jest ize páska 1 a páska 2 jsou soucasn pehrávány'je s ysetpouzo zvuk z pásky UPozoRNN : NEPA SHARP 17 c s-r{60 NEPA SHARP í8 cms-rí60 ovládání tagiletofonu N^HRÁvÁN o lepezusoltanépeheáulb[ /EJECTna oboumechan kách v oz do a nichkazoty. 2 stiskntg t acltko PLAY na TAPE 1. 3 sti6knt6i acltko PA 'jse na TAPE 2' 4 stisknéte t acltko PLAY na TAPE 2.. Je8t Éese dosáhné konc pásku na TAPE.l, aúomaticky uvo ní se t acítko PLAY na TAPE 1 a PAUSE na TAPE 2 a TAPE 2 zane pehrávat. Poznámka;. P tomtorezimu stisknutím tlacítka stop/ /EJEoT n. TAPE 1 zacneo h Éván z TAPE 2 aulomaticky. JED oho o KoP RovÁN z 1smrnte tlscltka. ozna. n á stop/ NAHRÁvÁNÍ. P nahráván dú '.tých nghévek si. udé eíe píoujistilnl, t. o nahévka test zr budesdrávnzaznamonáns.. obvod ALc (Automatická kontro a úrovn) outomaticky úrove ídi vstupnihosignálu. pouzívaného záznam. pro. Nepouzivejtg pro nahráváni nebo koplrování kaze1y METAL 8 crrq' prvkú Nastaven ov ád8clch VoLUME' x BAss a EoUoL zer nemá v iv na nahrávánl' takze múzete bhom nahévání mnit h asitost baívu a zvukl' Pro smazán nahrané páaky nastavt pepínac funkcgna TAPE a st ac{e t acliko REcoRD na TAPE 2. (Ujistte sg' ze páska TAPE 1 je t'ypnut8') 46 s7 M^GNEToFoNU NA DRUHÝ í Nastaúot altko PoVvER na on. 2 st aác t altko TAPE' 3 PehÉvanoukazetu vloáe do TAPE 1 a kazetu, na Kerou budete nahévat do TAPE 2.. DoporucUjemé, obépásky m ys!e'i. aby nouhrácí dobu' pepnte 4 Pi n8hrávání normá nl rychlostí p. p nacdubb NG SPEED do polohy NoRMAL a pi nahévání zvýsenou rych ostí po ohy do H GH.. Bh m kopírován ryohlosti nemte. PAUSE na TAP 2' 5 stisknte ttacíiko 6 stisxnte t acltko REcoRD' zárove s 2' t acitkem PLAY na TAPÉ PLAY 7 stisknte tlacítko na TAPE 1.. T ac tko PAUSE na TAPE 2 se automaticky uvo n a nahráváníse zahájí(synchronnlstaat). SLUCHATKA. o. 3,5 16 je impedance 32o. DopoÍucená. St acte t ac tko PAUSE na TAPE 2.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 3 stisknte tiacitfo REcoRD a zárove t acitko PLAY na TAPE 2. pamti obsahu. jestlizedisp ejne'ungujesprávn nebo. jest iz pístroj neprac{jesprávn PoWER do po ony í Nastavte pepína STAND-BY. sru ásuvkyze 2 odpojtesítbvou RESET dé e 3 s. nez 3 Tiskntgt acítko NEPA SHARP BEAr CANCEL 3 2,5 Pfupln.c Bo.t canco JestliZe se vyskytují na MW nebo Lw piskavé./uky, nastaúe pepinac BEAT CANCEL do polohy A nebo B, kde bude píjem. p sí NEPA SHARP 19 cms-rí60 20 cils-rí 60 I ÚDRZBA D c stnt oh v Necistájeh azpúsobí sum a spatnoukvalitu pouzijt8soupravu pro zvuku' Plo vycis ní jeh y(kontaktujte cistni svéhodea erafirmy Sharo). NeciStte opacným smr m nebo ze stíajehlu. ny na stranu' múze poskodit to 1 I I TECHNICKA DATA Firma SHARP si vyhíazujaprávo mnit konst.ukci a t c hnická data píslroje,nebo neustále vyviji a modemizuj ' Proto mohou být V techn.ckýchúdajích svoje \^i. obky od uvedenýchv manuáluvýrobku maléod isnosti údajú,. prodsjc sharp). disk zkr6siení: Pedmagnetizace a ma2áni: Rychlost: Páska: Hlavyl v&ts ftrjr'r-l é e\b. zneistné hlavy, hnacíosky á tfansportní vá eckyvedou ke spatnéíeprodukcia k namotávánl pásky' Tyto díly proto cistte vatou' namoc n ou v isopropy a koho u, prostledku na magnetoío. nebo v cisticím novéh aw'. Po delsimpouzivánimzedojít zmagnek tizování h ava hnacíchosek' coz vede ke spatné reprodukci. Po kazdých 30t. hodinách pehráváni provee jejich pomoci dema9netizaéfl odmagnet 2ovánÍ iho prostedku' Ped pouzitímsi prosím pec iv pecttejehonávod k obsluze' tr vn TN cást kompaktni pehrávac cd Korekce chyb: CIRC 16 bitový inaámí Pevodnik digitá ní ctynásobný Fi tr: rozsah: 20-2O0OO Hz Frekv. 90 odstupsio'/sum: db (1 khz) Dynamický s0 db (1 khz) rozsah; nemitg nó zkres ení: (mén 0'00, o/") nez Tvp:. GÍamofon Tvp: Rychlost: Motorl VIozka: jehia: Výménná pohon emínkem, semiau omatický ot. /min. a stejnosmmý Dynamická vyvázená s keramickouv ozkou sty-159. Radiopijímac pásma: 87'5- l08 MHzVKV Kmitoc{ová kHz SV kHzDV B vnjsícást. Kryty cistte pravidelnmkkým hadikem namoceným mýd ovém v íoáoku a potomyvyt t e dosucha'. NepouZívejte hadiky napustné cistlclmi nebo jinéchemikáiie' Píostedky NEPA SHARP 21 cms-rl60 NEPA SHARP cms-r160 SMLU\{Í STEDISKA spolf,cnosti AvoS s.r.o.frýdek.místek PÍaha4' Voíácovská 4 Praha 3' oslíomecská 12 P.aha 8' Nad Stukou 19 Radiole. siuzba Benesov.Prezská169a BeÍoun'lJ sládjonu482 Nymbuík. Palackého119 M ' Boles av'nádíaznl458 Radiotel.se.vis El k tronika Elekroservls opíely á píodejtv RTS DA.KR Minimont ZS servis TV plus Elekt.on Eleklfoservis E ' seívis Elektao servis TV ElekloseÍvís Radiotechnika R9dioseívis DETO J cín' Jungmanova143 L.berec'Jizerská 147 LíbeÍec. Mnaská 694 Ceská L pa' Lucni1942 Most' Druzslevní 0 8 Kálovy Vary' Krymská 47 P ze' uslavská 10 PlZe, Bezrucova 11 Doma, ice'mánesova 569 Vimpeík'K,Waise 503 stíakonice'ho eckova 18 4 C. Budjovice'Na z atéstoce 28 Ceské audéjovjce' jes íí U Pisek' Hav Íókovo nám' 92 Pardubice'Teplého1398 H- Krá ové' JiÍáskovon'1123 Broumov 1/54 o u o 2t2731BB ozb o301t / /4890,91 o326t t o48l24gsb o4bl t26291 o35t262 AA ,8 o19t / /3045 o339t ?J /407l8 o38t / / Elasl senis EIeklÍoí]iká seívis HobbyeleklÍo Rales PR opravnyelekironiky RÉavy eleyizní siuzba KÍá kýmiroslav RTS El. servis Montan AteIiery2lín Katex Redlok E ekiíonika chaívá1.eskop avy e ekí. CeskáskaIice.WoIkerova 25o svitavy' HÍanicní 23 Ústi nad oílicí,tgm 97 Sumpeí(' nám,repub'iky 8 oíová.porube,siezská 96 ostíava1' 28. Íjna 125 FrýdekJúístel. ostravská 1556 Olomouc,Hynaisova10 Olomouc,Dolany376 z ií 'Fil.í.oyá 174 ziln' oivadeiní 1333 PÍostjov. Újezd 13 KÍomiz' nám'miru 1551 Vyskov'Hrániky15 Bíno,Kenová 42 8rno' D{*el6ká51 B. no' Dukelská51 V' Mezi'cí, Novosádyk HelÝ,l ebíc' M'Majéíové 759 Jihlava,BÍtnjcká 1 znojmo' couía ovaí5 Beclav'u -17.listopadu5 Hodonín, Hav íckova 2 o441/ J t t / /56t o64470 zaa 06819r t t / o5t o5t o5 t4 5 2 t í9/ / t !5523 o627n4a 06 o62ad33 79 i { l I Platnost od AVOS sdol. s r,o. vázený zákazntku, Závady vznik é audioshaípopatené zár. istem AVos F.ýdek.Místek v nkteré výse odstíaníme z Uvedených seívisíjích opíavenveskeíé informace prodejna, které audiozakoupil' spolupráci naslspolecnosti. jste Vám poskytne ve o servisu ve s nformace zménách o te efonních pechodem císel ústedny podávají te efonním 0120(o121). na digitálni se na ís e TEL.:0658/325 íl.l2 (ing. Stíheu TEL./FÁX:0658/ ostrávskáí556 73s02FRÝDEK-MísTEK L.

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SIEMENS GIGASET AL140. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu bezpečnosti

Více

Digital surround sound receiver FR965 FR975

Digital surround sound receiver FR965 FR975 Digital surround sound receiver FR965 FR975 English...6 English êûòòíëè...28 êûòòíëè...50 Slovensky...72 Slovensky Magyar...94 Magyar 5 V EOBECNÉ FORMACE V eobecné informace Pøíslu enství...50 Umístìní...50

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC CQRX101N http://cs.yourpdfguides.com/dref/2732726

Vaše uživatelský manuál PANASONIC CQRX101N http://cs.yourpdfguides.com/dref/2732726 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Jediné záruky poskytované společnost HP na produkty a služby jsou výslovná prohlášen o záruce, která doprovázej dané produkty a služby. Žádné zde uvedené údaje

Více

LCD Monitor w17e/w17q Uživatelská př ručka

LCD Monitor w17e/w17q Uživatelská př ručka Zpět na stránku obsahu LCD Monitor w17e/w17q Uživatelská př ručka Úvod Bezpečnostn pokyny a údržba Nastaven Použ ván monitoru Instalace ovladačů a použit funkce Automatické nastaven Technická podpora,

Více

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC 235;. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

NÁ VOD K OBSLUZE soupravy regulace nesouč asného vytápě ní ETA 0497 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁ TOR VYTÁ PĚNÍ ETA 0497

NÁ VOD K OBSLUZE soupravy regulace nesouč asného vytápě ní ETA 0497 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁ TOR VYTÁ PĚNÍ ETA 0497 ETATHERM s.r.o. 784 04 LITOVEL NÁ VOD K OBSLUZE soupravy regulace nesouč asného vytápě ní ETA 0497 programovým individuálním řízením teplot v jednotlivých místnostech Souprava schválena státní zkuš ebnou

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna:

Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna: Zapojení do provozu Přijímač: 1. Tlačítko mikrofonu pro poslech zvuku v místnosti 2. 3,5 mm audio výstup typ jack 3. Mikrofon 4. Ovládání hlasitosti 5. Indikace napájení 6. Posuvník vypnutí/zapnutí 7.

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ!

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ! Stručná Příručka 2 VACON Doc: DPD00566B3, Vydáno:23.8.2011 BEZPEČNOST Tato stručná příručka obsahuje základní kroky pro snadnou instalaci a nastavení frekvenčního měniče 10. Před uvedením jednotky do provozu

Více

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a i te se jeho pokyny. V p ípad jakékoliv poruchy volejte

Více

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP.

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Uživatelská př ručka LCD monitor vp15 LCD monitor vp17 LCD monitor vp19 LCD monitor FP1707 LCD monitor WF1907 LCD monitor w1907 LCD monitor w2007 LCD monitor w2207 LCD monitor w2408 Jediné záruky poskytované

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

13 kole ka s brzdou 2

13 kole ka s brzdou 2 Popis CL 55 s p ítla nou pákou : 8 4 5 7 6 9 10 1 11 1 motorová jednotka 2 zelené tla ítko start 2 3 3 ervené tla ítko stop 4 rameno s tla nou pákou 12 5 kruhový vstupní otvor 6 magnetické jišt ní páky

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º

LAVAMAT 1045 S AUS ERFAHRUNG GUT. Ekologická automatická pracka. Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 30º 95º 30º 95º 30º 1000 700 40º 40º 40º 95º LAVAMAT 1045 S Ekologická automatická pracka Informace pro uzivatele LAVAMAT 1045 S 80º 50º 70º E AUS ERFAHRUNG GUT Vázená zákaznice, vázeny zákazníku, proct te si pecliv tuto informaci pro uzivatele.

Více