Vaše uživatelský manuál SHARP CMS-R160CD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SHARP CMS-R160CD http://cs.yourpdfguides.com/dref/4257053"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: o. MJ servisspol.s r.o- zvústill PozNÁilKY. sg protoptatnýíni normant. k.yty' pokud k tomu nemále odbomoú kva i. fikaci. V Pístroji se vyskíujg nebezpcíé. m pepndl so/ého'sp nae PoWER do ebkrické naptl. spluja pozadavky noímy dálkové inírsceívené ov ádán. ' v plstrojij9 zabudován asornl'(ého výkonu. Pro zajistnívasl bezpenosti nikdy nesundáveite k.yty a nepokous6it9 dotý. s kat vnitn ch ástípst. oj' s pozadavky na seívisse obracejt9výhradnna autorizo. ticidy. n o úcinnosli reprodukoru' dj!í:.íaki!r9jh Nemé i l1 :]tl..t:ohr W9okým Jcdnolku!)f].a.gí19Y l -ná1ým-j""! iz" PoP s ovúdacích PRVKA ND XÁToRÚ f] 3.kc..ioÍeoo.ánofu nu í. EP.ptóÍ edovýko k 4. KÍyt 5. KÍyt v o'ky 6. v ozka 7' í5. í8. 17, vicú' D síovou súru vytáhnto záguvkyvzdy. cd animac ze cistním tónové hlav' hldolky apod. Nochte pistrojzapnutý.bez kompaktního ed V pístrojjje nobolpon. n.pt ' diskuv jodnotce' dokudnenímozná bézná protovnjsl (cca Nesundávejte krytypistroje' reprodukce í hodinu). moh o dojít úrazu. k by servigvnitnl cá. i. Megnotofonová h ava pistroje' po;echgjte odbomámu6en;;; Ponechtepigtrojzapnutýbez kazety v jed. SHARP' moznábznáreprodukce n Pístroj umístte povný'rovnýpovrcn' loj'!9ku9 není na 1hodiny)' kterýie prost vibra;ía'na piaíroj nic (okolo nesiavjte. Poznámka: s6 h av síázi B Nepracuje- i pístroj ádn. pepnte JgEt izg na magnetofonové se bhempovozu usazo. spínac PoWER do polohy stano BY a pára,mohou na ní vat c zi átky. potom opá do on'. Dá kovó ov ádání UPozoRNNí: Pouzité napájecínapétímusi so!hl1:l Ped provozem otete pípadnou Kon. s naptimuvedeným!]a pístroji. Pou.:.' d"n'ou"nou v hkost2 Wsl acíhookénka jinémupokození. Firma SHARP píoto nenesezodpovdno9t skodyvznik é za v vytahování zezá8uv-' T:'il,..,fr-!?l."jl":. *l?1;:íl'""":s"l: síové E P sry uchopteza koncovkua ngzr v astníuzn1ku kondenzaduvnit} oiistroiexonoen'i zac mze by dojít poskození súru, nebo moh o k písroje zpsobit chyunóu funci 1í í jej ujte do b izkosti e ekkonických zal. zenl (pocítace' te eíaxy)' ktgrézpúsobujl tr Áglcalragg rusent. 'p" i po"ouení; ii nýchmalirctictýctr lllllit -1-t::!"t..J'l. n:lh asitosti je l.!d]]1!u-.= T9.' pras.ností' á nou;n. í;: iradmérnou v hiostí : -"': 99g na$av n o na vysoxou uroven' o se'ácesd-eehbáyace PÍottolprc cd T.Ítlootovon t.v9n : t. T aítko stop:. r T.cltkoPLAY: > T ac tto do ú:..., <. rtop T acltko, >> 9top neho. u: PAusE: '> T ac tto Drzák zaiistní e ramena spousicipácka Pep nac otáok Rameno I te. nd kátorpohéyánl:> {9. nd átorzvýtrznni h oubgk: x.bass 20. ndilátoí cír.stopy náhodnóhopohráván 21, ndlkátor 22, ndikátorpamti 23. nd káto' op.kování: c pruzy PAusE: l 24. lnd kátor 25. Ind kátoí m n!t 8 rekund D SEKCE TUNERU , stand. by IndIkátor \,,/^ Podvo.né kaná ydo ú/nahoru T 8Ítko vo byv nového fozsahu Tl.cltka adnído 'nahoru'v!l'' Tl.cltko Rosot p.méti T. cítko iiii-":"'iil"-c'rjááirl!'i;;1.i.. #.'::&li'.tilli':t;'jj"-"#ffl,.ij: % s 1x dálkové ovládání u bateie typuaa 1x FM anténa MWLW rám,anténa EP adaptér Poznámkai jiné' pístroje. Pís usenstvi nezjeyýse uved n o, nenisoucásti NEPA SHARP PÍsLUSENswÍ pgdvolcného kaná u 32. ndikacg pásma nd kátor vlnového 34, lnd káto.. ozlmufm stereo: 35. lndikltor p.mti 36. ndikátor rézimu 37. Fekvence nastavonéstanicé cms-rt80 NEPA SHARP cl, s{í60 PoP sovúdaclcx pnvx l tnotxáronú l hvnlvyp n c d odl kovóho ov.dáni T ú tko t..!nl brr;x-bass T r th h '. to! ba ance T rcltko r.zlmuckv. zólu T rc tfop..p n. n íunkc Zdlfk! pro rluchatkr PoP s ovúdacícnpnvxú A ND KÁToRÚ u laollpánel.ícilsb$ocpgt í. 2. 3' 4' 5' zd ka p.o antónufm uzgmnn MWLW zdí (apro antónu MW,LW zd.kapro oproduktory síová.úra O SEKCE MAGNETOFONU Rych olt pro kopírováoi/ pot aen DrulnU 9. l''ísto píokazotu 2 í0. M stop o kazotuí í7 1 í íí' í2' í3' í4. í5' í6. T 9cÍtko nshlávání:. pohíáváni: } T acltko T gcílko zpót: <. rychoposuvu T acítko vpfudi rychopo3uvu '} T acítko stop/eject: ]A T acítko PAUSE: l ovúoátlí DÁLKovÉ o ovúdacíprvky í. vysi.c okónko. ov ádání funoru \''l,\ 2. vo ba kaná nahoru/dol: rrrrr-.l í7. í pehúvánlplay: T acltko Tlacltko rych ezpt << ' T acítto rych evp d : l> T acítko stop/ejec: ]4 tr ZADNl PANEL lcms.rí60cdh 2í l'jzemnní MWLW zdika pro antónu MWLW zdíka p. o anténufil zdík. pro ropíoduklory síová súra c

3 ov ádáni cd í ío. t'l Popinán v nových ozg.hú plmóti T ac tko T acítko c..r (zrusgní) p.o T acítko náhodnó pohráváni T acitko opakování:c plgháván : > Í acitko stopy do /tpt<</ << stopy nahorufupod: / >'l '> paury: l T acítko T acítko stop: r Pepinac funkcí T 8c tka ov ádánlbalanco:ur H agitost nahoru.ldo : z:v T acítko ExtíaBa!3: x.bass H avnisp nac Tlacitka roz mu 9kva izéru í3' 14.,l5. í6. í7. í8. 1{EPASHARP cms.rí60 NEPA SHARP cl's. Rí60 DÁLKovÉ ovládán 'w s o{t*[{jeul!bl.ao.eál6ayéha pro í.sund.jtc prostoru baterie. ítkyt 2.Vloztrbat.rl. lkosl 'M"(R6' 2 v um/sum.3. HP.7 nobo podobné PÍPRAVA K PRovozU. Prd pfipojováním nebo odpojováním komponcnt p lst.ojé odpojtq gíovou sn}aá8uvky. D PPoJENÍ REPRoDUKToR, zapoíe kazdý vodicreprodukorudo zd ek SPEAKER tak' jak je zobrazeno. PouzÍv6jto rofoduktory impedanci o 8wavÍce' ngbo plslroj poskodit. n l{í mpedance múze upozornní:. Pipojte vodicoznacený caroudo zdíky C) a uhý do (+).. zabrate dotykuho ýoh vodic, moh oby píro.ic. dojít poskozenl k. KdyzzapojuietereproduKory k 8ystému, (nbht Ujistte zda ijsou dráv 3pÍávn se' =praú, reft= levý), pipojeny; Nezamte pravý kanálza v ý a p usza m nug' o MoNTÁZ ANTÉNYtcMs.Rí60cDH} (l} oodáv.ná FM anténa zapojte FM anténni drát do zástrcky a nasmrujte FM anténutam' kd získáte nejsi néjsi signál. (2)Dodávaná Mw,Lw antón. zapojte drát MWLW rámovéanténydo koncovek. Rámovouanténu umístte tam. p jem' kdeje nej epsí ji Postavté nap. na po ici nebo ji nasroubujte rám na ze (nedodává na se). Poznámky:. Jest ize g á e jsou I s ysetpo nasmrováni poruchy' zkuste antény atmosféíické zamnit pravý konektor za evý (pro MW/-l-w anténu).. Nestavte MWLW rámovou anténu na soustaw.mze zdrojem být sumu, nebo jednotkaje vybavena císlicovou e ek. tronikou.. umlstterámovou anténu MWLW mimo dosahsoustavy. (3}vltkovn MWLW antóna p jem a Pipojté'pokud poiebujete epsí konzultujteprodejcem. s do p hrádky b8tgrlg' na. Pi vk ádán r ii je zatlatesmrem bat k pó ug).. UloZení baterií spatným zpsob m mze zpsobit spattnou funkcipístroje' 3.Vratte na místo. km Vyjmutíbat r ií:. stlacte bateíie smremk pó U(-)a pakje vyjmt ' opetrnbt pi pouzití betoíií. V oáe batrie tak pod o obrázku na krytu'. Vymáujte naíáz vzdy vsechny bateíie.. Bat r ie Wméi6, jest ize jsou slabé nebo pokudjednotka nebylapo dlouhoudobu v orovozu.. Nesmsujte baterie akumuute; st acte t acítko x-bass prozv'ýraznnl h oubek. lndikátorx-bass' se rozsvitl. Pro zruseni tohoto rezimustlacleoot tlacitko X.BAss. R Zárov6.nastavíse ba ancé automatickvna stedni hodnotu' NEPA SHARP cms-r160 NEPA SHARP 10 cm3-rí60 ovládánícd JEDNoTKY ovúoání cd JEDNoTKY DEÉcE.o.rouPMIltDsK x tí#"ýy\ \{ b' poskozen&iacut) poadí. Rozsvlilse ukazatel"ranoom". znovutlaéitko. být pil.hráván ctý disk, lrdnot lv..top n.bo napíogramovaná po. oupnoí. í smm.tc ttactttorépelt.. Ro*vltl se ukezatel'q '. ndikátoí6 " zha8ng. " Poznámka: pe. Vbztgdi8k. zacntg. 3 stiqkntet a tko. do pamai. 32 titu. ez 5 stiskn&e t acltko PLAY a iím zacnc pbhévání ngp.ogramovaných sk adeb' Rucgnln prolr.mov.nó po3loupnog{ í sacen mt gcltkastop zvo te rczim slod. 2 st aáe íecitko CLEAR.. Ka'dýn!s{.cn m t acftka gmazedna j 3e jdna stopa' pocínajod pos ednl naprogramované stopy. zruscn co ó nip. ogramovanó pob oup. nosti Nastavte pep na PoWER do po ohy STAND.BY. Poznámka:. pehíáván nebo bh6m pauzy noni. Je Éeje rusemp jem radiového nebo. Jc. idiskposkozen' nebospatn zaspinn. Net acte na digk. Dokud 3o do8ka zalozen, obj6v na dibplgjii 8. s diskempohybuj.. b iká symbol. cd.' ngbo. je zobrazeno"cd",nsbo. je zobíazgno "E'. Pokudl. Aé*ol vbtldr p lom mono. a. Mzo Pbdvoleno 20 FM stanic (kaná y bí 1 a Z2 o \. Mz6být p6óvo no pouze 10 MW nebo ( LW stanic pedvolené kaná y az 1o)' 1. J$ lizéindikáiory MEMoRY a indikátoí pedvo eného zmizíped zapsáním éís a slanice do pamti' opakujtepostup od bodu2, 5 opakujtgkroky 1 az 4 píoda siprogramovanéstanic nobo píozmnu naprogramované s anice. ovúdáníradtopuííuace 3 VybeÍtepoZadovan kmitolo/épásmo zllon 'unkco: (FM, MW nebolw). zálnl funkca unozuieu gvatpo nkolik pfi VyteZonl! ová súry zásuvky' z. Cí. o oedvo eného kaná use zobrazín9 displeji Poznámka: Pokud vyh edáváte sianice. u ozoná do pamti, ngstlacujte tlac tko PRESET ns dobu vicéjak 0'5s, jinak budgl.nto r m ukoncen. i (V ngbo^ píí l]1tt!l"-t9.y.!9 PRESET.stanici. ) 9' Uson 4 stisknae ac(*o. lt.ti*.v.!:mti p oooavkyeekncxeno proudullé t'o pozadovanou abystena adi i o oé (. ) oooo 24 4,5 3 2 I Podvo ené stanicemohoubýt p'oh edávány eutomaticky. í Nastavte t acltko PoWER do po ohy on' TUNER' 2 stkkntet aítko pásmo(fm,mw nebo panované 3 zvo te LW). 4 PÍo proh edávánípedvo ený stanic st acle t aéitko PRESET (v /^ ) na dobu vice nez0,59'. Budou se rozsvc.

4 vat císla pedvoiených stanic a ie.iichpos e! bude tívatvzdy 5 s6kund. PRESET ( V //\ ) znovu, 5 stl8ctot acítko pozadovanou pokud n6stavíte stanjoi. poznámka: zádné stanice' Pokud nebudoupedvo eny fungovat' nebude íunkce tato o VWoúNÍ stan cez PAIÍT Peo éné stanicé mohou být naladny pomocl dá kového ov ádán'. PoWER na on' 1 NasMe t acít o o vymazání VSEGH ULoZENÝCH STANIC í Na6t]aúet acttkopower do po ohy STAN}BY. 2 st acte ttaei*a MEMoRY a TUNINGa zárovo neslav e t acítkopower do polohy ON.. Na disp eji 3e na chvíli rozsvítí'cl' a.memor a ce ápam budewmazána. 2 st ac.te tunen' thcltko NEPA SHARP 15 cl s'rí60 EPA SHARP í6 ctts.rt60 ovúdánígramofonu. Neza6tavuJt. ram.no p automatiém návratu'. P$unovánl n.bo o osy s pistíojem mohou potkod tram.no nebo sním8cí i3hlu.. nobo poskrábených oa"rnnan, P.hrávánl pruzných #",^9\ v-/ kíytu dosek Poókoditdosku nebojehlu E Pog ech záznamú peplnac 1 Nastavtg PoWER na on. 2 stiskntgt acítko PHoNo' 3 Poloáe degku na otocný ta í. PÍo pehrávání me ých dosek (í7 cm) um sté te do 8tédu otocného EP adaptér ta íe 4 Nastavt pbpínac na 33 rych osti rych ost nobo45 oumin. podpru 5 Vy8uto ram6ne nahoru' 6 Pcsutoramcnonad zacátek desky. 7 Poma upgsutopáckupodpry ramene ji do ' Remcnok o8no de8kua zacne na pehráví.. nebove kou h asitostl.. desky v prasném prost. poiohy. odk ádací. NeumisUl.ie reproduktory celem nebo. vazbu. ovúdání MAGNEToFoNU ijili:' ifr á6 /1 ---Yv SidB A (1) Tó oísid6 B (2) ri_f --l lrad. E \ áb loí 8id. A (lj ;EO,Cg'.á.- -.b )r,< u vseobecné NFoRMACE. PÍo doeezen ngj gps ho co zvuku pouzl. vejtb kezotu typu NORMAL nebo LOW No se. (cro, nebo METAL se ndoporucujl.)nepouzívoite kazety c-120' kazety s jinak vnitlní clvkoua kazetyspatné kva ity, poru y. s9 mohouprojovit. Ped za ozen m kazety úáhnie volnou páekupomocí luzky... Kazoty majl vy omité nou krytku, která zabrauje náhodnému pehráni nebo vymazánl p manipu aci'odbtranním kn^ky na evémrohu ag chránl strana, ltgrá je ce gmk Vám. Dlry po krytce pé epte pá8kou' znovuumozní spicí tlm pásku' évymazáni n6bonovónahránl. TAPE 1.jen plo pehráván, TAPE 2 - p6hráván n8híávánl i E Pehrávání ú.ku v mechanice 1 NastavtepepÍna PoWER na on2 stbctet acítko TAPE. 3 stisknte t acítko SToP/E.,ECT a v oáe kazetu do kazelovéhoproglo.u TAPE 1 nebotape 2. 4 sttacte t acitko PLAY na odpovldajíc mechanice. t altko 5 Pro posunpásky nejprvest acle stop/eject' pak stlac1g Pro pevi. FF. tia tko REW. Porusoní Pi.h]áYání( entape 2) Bhemoehráván stisknéte t acitko PAUSE. v optovným stisknut mpokracuiete pehrávánízastaveníp6hrávání stiskntet acítko SToP/EJECT' PAUSE bhem JesuiZeje st ac6no t acitko pevijení vped nebo vzad, nebudepsobit, pokud nebude pevljeni ukonceno' t ecítko stop/evtomto pípad st acle nu sflade s'i(jp/ejeui a oax s acte. Ped pechodem do jináho rzimu kaze.. tového magnetofonu gtisknte t acítko STOPiEJECT.. Nest acuite t acltka PLAY a REW souasn, moh o by dojit k poskozgni DáskU.. Jest ize páska 1 a páska 2 jsou soucasn pehrávány'je s ysetpouzo zvuk z pásky UPozoRNN : NEPA SHARP 17 c s-r{60 NEPA SHARP í8 cms-rí60 ovládání tagiletofonu N^HRÁvÁN o lepezusoltanépeheáulb[ /EJECTna oboumechan kách v oz do a nichkazoty. 2 stiskntg t acltko PLAY na TAPE 1. 3 sti6knt6i acltko PA 'jse na TAPE 2' 4 stisknéte t acltko PLAY na TAPE 2.. Je8t Éese dosáhné konc pásku na TAPE.l, aúomaticky uvo ní se t acítko PLAY na TAPE 1 a PAUSE na TAPE 2 a TAPE 2 zane pehrávat. Poznámka;. P tomtorezimu stisknutím tlacítka stop/ /EJEoT n. TAPE 1 zacneo h Éván z TAPE 2 aulomaticky. JED oho o KoP RovÁN z 1smrnte tlscltka. ozna. n á stop/ NAHRÁvÁNÍ. P nahráván dú '.tých nghévek si. udé eíe píoujistilnl, t. o nahévka test zr budesdrávnzaznamonáns.. obvod ALc (Automatická kontro a úrovn) outomaticky úrove ídi vstupnihosignálu. pouzívaného záznam. pro. Nepouzivejtg pro nahráváni nebo koplrování kaze1y METAL 8 crrq' prvkú Nastaven ov ád8clch VoLUME' x BAss a EoUoL zer nemá v iv na nahrávánl' takze múzete bhom nahévání mnit h asitost baívu a zvukl' Pro smazán nahrané páaky nastavt pepínac funkcgna TAPE a st ac{e t acliko REcoRD na TAPE 2. (Ujistte sg' ze páska TAPE 1 je t'ypnut8') 46 s7 M^GNEToFoNU NA DRUHÝ í Nastaúot altko PoVvER na on. 2 st aác t altko TAPE' 3 PehÉvanoukazetu vloáe do TAPE 1 a kazetu, na Kerou budete nahévat do TAPE 2.. DoporucUjemé, obépásky m ys!e'i. aby nouhrácí dobu' pepnte 4 Pi n8hrávání normá nl rychlostí p. p nacdubb NG SPEED do polohy NoRMAL a pi nahévání zvýsenou rych ostí po ohy do H GH.. Bh m kopírován ryohlosti nemte. PAUSE na TAP 2' 5 stisknte ttacíiko 6 stisxnte t acltko REcoRD' zárove s 2' t acitkem PLAY na TAPÉ PLAY 7 stisknte tlacítko na TAPE 1.. T ac tko PAUSE na TAPE 2 se automaticky uvo n a nahráváníse zahájí(synchronnlstaat). SLUCHATKA. o. 3,5 16 je impedance 32o. DopoÍucená. St acte t ac tko PAUSE na TAPE 2.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 3 stisknte tiacitfo REcoRD a zárove t acitko PLAY na TAPE 2. pamti obsahu. jestlizedisp ejne'ungujesprávn nebo. jest iz pístroj neprac{jesprávn PoWER do po ony í Nastavte pepína STAND-BY. sru ásuvkyze 2 odpojtesítbvou RESET dé e 3 s. nez 3 Tiskntgt acítko NEPA SHARP BEAr CANCEL 3 2,5 Pfupln.c Bo.t canco JestliZe se vyskytují na MW nebo Lw piskavé./uky, nastaúe pepinac BEAT CANCEL do polohy A nebo B, kde bude píjem. p sí NEPA SHARP 19 cms-rí60 20 cils-rí 60 I ÚDRZBA D c stnt oh v Necistájeh azpúsobí sum a spatnoukvalitu pouzijt8soupravu pro zvuku' Plo vycis ní jeh y(kontaktujte cistni svéhodea erafirmy Sharo). NeciStte opacným smr m nebo ze stíajehlu. ny na stranu' múze poskodit to 1 I I TECHNICKA DATA Firma SHARP si vyhíazujaprávo mnit konst.ukci a t c hnická data píslroje,nebo neustále vyviji a modemizuj ' Proto mohou být V techn.ckýchúdajích svoje \^i. obky od uvedenýchv manuáluvýrobku maléod isnosti údajú,. prodsjc sharp). disk zkr6siení: Pedmagnetizace a ma2áni: Rychlost: Páska: Hlavyl v&ts ftrjr'r-l é e\b. zneistné hlavy, hnacíosky á tfansportní vá eckyvedou ke spatnéíeprodukcia k namotávánl pásky' Tyto díly proto cistte vatou' namoc n ou v isopropy a koho u, prostledku na magnetoío. nebo v cisticím novéh aw'. Po delsimpouzivánimzedojít zmagnek tizování h ava hnacíchosek' coz vede ke spatné reprodukci. Po kazdých 30t. hodinách pehráváni provee jejich pomoci dema9netizaéfl odmagnet 2ovánÍ iho prostedku' Ped pouzitímsi prosím pec iv pecttejehonávod k obsluze' tr vn TN cást kompaktni pehrávac cd Korekce chyb: CIRC 16 bitový inaámí Pevodnik digitá ní ctynásobný Fi tr: rozsah: 20-2O0OO Hz Frekv. 90 odstupsio'/sum: db (1 khz) Dynamický s0 db (1 khz) rozsah; nemitg nó zkres ení: (mén 0'00, o/") nez Tvp:. GÍamofon Tvp: Rychlost: Motorl VIozka: jehia: Výménná pohon emínkem, semiau omatický ot. /min. a stejnosmmý Dynamická vyvázená s keramickouv ozkou sty-159. Radiopijímac pásma: 87'5- l08 MHzVKV Kmitoc{ová kHz SV kHzDV B vnjsícást. Kryty cistte pravidelnmkkým hadikem namoceným mýd ovém v íoáoku a potomyvyt t e dosucha'. NepouZívejte hadiky napustné cistlclmi nebo jinéchemikáiie' Píostedky NEPA SHARP 21 cms-rl60 NEPA SHARP cms-r160 SMLU\{Í STEDISKA spolf,cnosti AvoS s.r.o.frýdek.místek PÍaha4' Voíácovská 4 Praha 3' oslíomecská 12 P.aha 8' Nad Stukou 19 Radiole. siuzba Benesov.Prezská169a BeÍoun'lJ sládjonu482 Nymbuík. Palackého119 M ' Boles av'nádíaznl458 Radiotel.se.vis El k tronika Elekroservls opíely á píodejtv RTS DA.KR Minimont ZS servis TV plus Elekt.on Eleklfoservis E ' seívis Elektao servis TV ElekloseÍvís Radiotechnika R9dioseívis DETO J cín' Jungmanova143 L.berec'Jizerská 147 LíbeÍec. Mnaská 694 Ceská L pa' Lucni1942 Most' Druzslevní 0 8 Kálovy Vary' Krymská 47 P ze' uslavská 10 PlZe, Bezrucova 11 Doma, ice'mánesova 569 Vimpeík'K,Waise 503 stíakonice'ho eckova 18 4 C. Budjovice'Na z atéstoce 28 Ceské audéjovjce' jes íí U Pisek' Hav Íókovo nám' 92 Pardubice'Teplého1398 H- Krá ové' JiÍáskovon'1123 Broumov 1/54 o u o 2t2731BB ozb o301t / /4890,91 o326t t o48l24gsb o4bl t26291 o35t262 AA ,8 o19t / /3045 o339t ?J /407l8 o38t / / Elasl senis EIeklÍoí]iká seívis HobbyeleklÍo Rales PR opravnyelekironiky RÉavy eleyizní siuzba KÍá kýmiroslav RTS El. servis Montan AteIiery2lín Katex Redlok E ekiíonika chaívá1.eskop avy e ekí. CeskáskaIice.WoIkerova 25o svitavy' HÍanicní 23 Ústi nad oílicí,tgm 97 Sumpeí(' nám,repub'iky 8 oíová.porube,siezská 96 ostíava1' 28. Íjna 125 FrýdekJúístel. ostravská 1556 Olomouc,Hynaisova10 Olomouc,Dolany376 z ií 'Fil.í.oyá 174 ziln' oivadeiní 1333 PÍostjov. Újezd 13 KÍomiz' nám'miru 1551 Vyskov'Hrániky15 Bíno,Kenová 42 8rno' D{*el6ká51 B. no' Dukelská51 V' Mezi'cí, Novosádyk HelÝ,l ebíc' M'Majéíové 759 Jihlava,BÍtnjcká 1 znojmo' couía ovaí5 Beclav'u -17.listopadu5 Hodonín, Hav íckova 2 o441/ J t t / /56t o64470 zaa 06819r t t / o5t o5t o5 t4 5 2 t í9/ / t !5523 o627n4a 06 o62ad33 79 i { l I Platnost od AVOS sdol. s r,o. vázený zákazntku, Závady vznik é audioshaípopatené zár. istem AVos F.ýdek.Místek v nkteré výse odstíaníme z Uvedených seívisíjích opíavenveskeíé informace prodejna, které audiozakoupil' spolupráci naslspolecnosti. jste Vám poskytne ve o servisu ve s nformace zménách o te efonních pechodem císel ústedny podávají te efonním 0120(o121). na digitálni se na ís e TEL.:0658/325 íl.l2 (ing. Stíheu TEL./FÁX:0658/ ostrávskáí556 73s02FRÝDEK-MísTEK L.

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah:

Návod k obsluze DB 72026 CD. CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203. Obsah: Návod k obsluze DB 72026 CD CD-RADIOBUDÍK Obj.č330203 Obsah: Funkce... 2 Kompaktní disk (CD)... 2 Výběr titulu... 2 Hledání v titulu... 2 Zvolení titulu na CD disku... 2 Programování... 2 Obslužné prvky...

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UÎIVATELSK MANUÁL MIKRO SYSTÉM QX - D3500RDS

UÎIVATELSK MANUÁL MIKRO SYSTÉM QX - D3500RDS UÎIVATELSK MANUÁL MIKRO SYSTÉM QX - D3500RDS OBSAH P ED TÍM NEÎ ZAâNEME........................ 2 DÒLEÎITÉ POZNÁMKY............................... 3 P ÍPRAVA K POUÎÍVÁNÍ............................. 4

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 -

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - PEHLED FUNKCÍ: 1. OPEN sklápí ovládací panel 2. SEL aktivuje individuální funkce 3. MULTIJOG nastavuje hlasitost, basy,výšky,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

Ť č č š Í š ž ň č ŘÍ Í š ť č Í Ž Ž Ž ť Í É ť ž ž Ť ž ř č č č ž Ž Ť Ť ň š ž Ť Ý ž Ť Ť Ť š Ť Ť č Ť ú Ť Ť ň Ť š ť č č ť Š ť Ť č ň š Ť š Ť Ť š Ť Ž č Ť šť č č č č š š č Ť č ž š ž Ž č Í Í ť ž Ť ž Ť č Ť č Ž Ť

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TRC 590 AR Návod k použití 11 ØEŠENÍ PROBLÉMÙ ØEŠENÍ PROBLÉMÙ V pøípadì poruchy zkontrolujte následující pokyny pøed odnesením pøístroje do servisu. Neotvírejte

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

Monofonní kazetový přehrávač s radiopřijímačem

Monofonní kazetový přehrávač s radiopřijímačem Návod k obsluze Monofonní kazetový přehrávač s radiopřijímačem MRR 605 Popis přístroje 2 Všeobecné bezpečnostní instrukce Pro snížení rizika vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT BT

Více

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor T-400X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP

Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP Autorádio s USB/SD/MMC slotem a RDS CR100GP OBSAH Poznámky k instalaci 4 Kabelové zapojení 5 Instalace 6 Ovládací prvky autorádia 8 Přehrávání z SD/MMC/USB paměť. karet 9 Základní ovládání 10 Ovládání

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION A6500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION A6500 v uživatelské

Více

Instrukce pro obsluhu a montáž

Instrukce pro obsluhu a montáž DMTME-96 2CSG133030R4022 M204675 DMTME-I-485-96 2CSG163030R4022 M204675 Instrukce pro obsluhu a montáž Model DMTME-96 : Jedná se o trojfázový multimetr urený pro panelovou montáž, používaný také v jednofázových

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.3 ME

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.3 ME Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.3 ME. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se MEDION GOPAL

Více

Vaše uživatelský manuál DE DIETRICH DME729X

Vaše uživatelský manuál DE DIETRICH DME729X Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Návod k obsluze. Aktivní DVB-T Anténa SRT ANT 12

Návod k obsluze. Aktivní DVB-T Anténa SRT ANT 12 Návod k obsluze Aktivní DVB-T Anténa SRT ANT 12 1.0 Úvod Děkujeme za zakoupení DVB-T antény STRONG SRT ANT 12. Tato anténa byla speciálně navržena pro příjem digitálního terestriálního signálu. Může být

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 33 57

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 33 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/04 Obj. č.: 30 33 57 Toto praktické ultramalé a lehké rádio se středními a velmi krátkými vlnami schováte do kterékoliv kapsy u kalhot. Připojíte-li k tomuto rozhlasovému přijímači

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

AQ 6591. Stereo Radio Cassette Player AM/FM STEREO RADIO CASSETTE PLAYER STEREO RADIO CASSETTE PLAYER. 53 70 90 120 160 MHz TUNING.

AQ 6591. Stereo Radio Cassette Player AM/FM STEREO RADIO CASSETTE PLAYER STEREO RADIO CASSETTE PLAYER. 53 70 90 120 160 MHz TUNING. FM 88 92 96 100 104 108 AM 53 70 90 120 160 Stereo Radio Cassette Player 53 70 90 120 160 MHz FM STEREO TUNING FM AM TAPE RADIO OFF MHz 10 x khz STEREO RADIO CASSETTE PLAYER STEREO RADIO CASSETTE PLAYER

Více

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS VN-7700 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3956772

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS VN-7700 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3956772 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů Uživatelský manuál Druhé vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Přečtete si pečlivě tyto instrukce předtím, než budete chtít přístroj

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

RÁDIOMAGNETOFON S CD. Copyright ALLCOM RRCD 2410 RRCD 2420 MP3

RÁDIOMAGNETOFON S CD. Copyright ALLCOM   RRCD 2410 RRCD 2420 MP3 RÁDIOMAGNETOFON S CD RRCD 2410 RRCD 2420 MP3 PŘEHLED Ovládací prvky Obecné informace CD TAPE/OFF Přepíná mezi vstupy CD, TAPE a RADIO. RADIO Vypne zařízení. ON Funkční kontrolka. Když je zařízení zapnuté,

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Návod k týdennímu programovatelnému termostatu EUROTEMP 2016+, 2016PC+

Návod k týdennímu programovatelnému termostatu EUROTEMP 2016+, 2016PC+ Kapitola: Návod k týdennímu programovatelnému termostatu EUROTEMP 2016+, 2016PC+, strana 1/5 Návod k týdennímu programovatelnému termostatu EUROTEMP 2016+, 2016PC+ 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE - termostat

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KXTD7590CE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734563

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KXTD7590CE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734563 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC KXTD7590CE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 450

Univerzální dálkové ovládání CV 450 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 33 00 00 www.conrad.sk Univerzální dálkové ovládání CV 450 Obj..: 330 000 1 Obsah Strana 1. ÚEL POUŽITÍ PÍSTROJE... 3 2. VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K DÁLKOVÉMU

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Stereo micro CD/MP3 přehrávač MC 7262 MP3

NÁVOD K POUŽITÍ. Stereo micro CD/MP3 přehrávač MC 7262 MP3 NÁVOD K POUŽITÍ Stereo micro CD/MP3 přehrávač MC 7262 MP3 Pro dosažení nejlepší kvality poslechu a dlouhých let bezproblémového spolehlivého provozu si, prosím, přečtěte nejdříve tento návod, abyste se

Více

PMS 106, 310 výkonové mix. pulty

PMS 106, 310 výkonové mix. pulty PMS 106, 310 výkonové mix. pulty Stránka č. 1 Úvodem: Výkonový mixážní pult PMS 106 a 310 jsou elektronická zařízení, která umožňují směšovat 3(4) monofonní signály a 1(2) stereofonní signály. Z toho monofonní

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP SD-NX10H http://cs.yourpdfguides.com/dref/1284048

Vaše uživatelský manuál SHARP SD-NX10H http://cs.yourpdfguides.com/dref/1284048 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace)

DIO etapa 1.1P+L (Přehledná situace) DIO etapa 1.1P+L řehledná situace 1 Detail 4 Detail 3 Detail Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 1 Detail 6 Detail Detail 5 DIO etapa 1.1P (Detail 1 cca 1600 m PRH IS RH MIMO VOZIDEL STVBY E13 (MIMO

Více

RF Impedance výstupu: 5 Volt / 40 ma via RF port přijímače nebo 9 Volt DC / 100 ma via externí 230 Volt AC-DC adaptér

RF Impedance výstupu: 5 Volt / 40 ma via RF port přijímače nebo 9 Volt DC / 100 ma via externí 230 Volt AC-DC adaptér Simulace obrazu Ohsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 5.0 INSTALACE ANTÉNY 3 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za zakoupení DVB-T antény Strong SRT ANT 10.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A

NÁVOD K POUŽITÍ. Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný kazetový CD přehrávač s radiopřijímačem TRC 591 A VAROVÁNÍ Pro snížení rizika vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. VAROVÁNÍ PŘED

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM Návod k obsluze PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PØEHRÁVAÈEM SD-530 Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitø pøístroje se nachází nebezpeèné napìtí. UPOZORNÌNÍ: ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈÍ ÚRAZU

Více

I/3 Benešov - Bystřice

I/3 Benešov - Bystřice oprava mostu ev. č. 3-01 1 Detail 1 Detail 2 Detail Detail 10 Detail 9 Detail 8 Detail 3 Detail 4 Detail Legenda: uzavřený úsek ojízdná trasa (směr Táor Detail 6 ojízdná trasa (směr Praha jednosměrný úsek

Více

Vaše uživatelský manuál SWEEX TV022 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2352997

Vaše uživatelský manuál SWEEX TV022 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2352997 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 77 35 00 Cenově atraktivní kapesní diktafon na mikrokazety s velmi dobrou kvalitou záznamu a reprodukce řeči se 2 rychlostmi záznamu (posuvu pásku) a s řečí (hlasem) ovládaným

Více

Aktivní DVB-T Venkovní Anténa SRT ANT 15

Aktivní DVB-T Venkovní Anténa SRT ANT 15 Aktivní DVB-T Venkovní Anténa SRT ANT 15 Návod k obsluze 1.0 Úvod Děkujeme za zakoupení DVB-T antény STRONG SRT ANT 15. Tato anténa byla speciálně navržena pro příjem digitálního terestriálního signálu.

Více

ď ň Á Ř Č É ř ě ř Ú Č č ě Ž ě ř ě ň ň ř ů ň Ž ě ň š Ň ě ř ř ř č Ž Ž č ř ř ň Ž ň ň ž Í ě š ř ř Č ř š Í ř Ž ó ř ě ů ž ň ř Č ě ř ř Í č ň ů č ř Í ů ů ě ň ů ů ě ň Á Á ů ů ě ň č Ž č ň ů č Ž ň ú Ž ň Ň ň Ž č š

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením Vícekanálový AV receiver STR-DN1020 Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením 1 Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH Váš Hi-Fi systém má mnoho funkcí Nahrávání z rádia nebo CD na kazetu Viz strana 8 Nechte se ukolébat k spánku a poté vzbudit Viz strana 9 Obsah Nastavení

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Á Ú š ě ý ň šť ž ě Ž ý ě ě ť ý š ě š Í Í ý Í ě ž ý ž š ý Í ý ý š ď š š ž š š š ě ý š ě š š Í š ň ď š ě ě Í š ě Í ď š ě ý ž š ě ý ý ý ě ů ů ů ý ě ů ž ý ě ě ý ů ý ů ý ý Í š š ě ů š ě ě š ě Ú š ě ýš ě ě ý

Více

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. HHVB82 Uživatelský manuál Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH Str. 1. Vlastnosti. 3 2. Specifikace 3 3. Popis čelního

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Micro HI-FI systém MSC 766 SU

NÁVOD K POUŽITÍ. Micro HI-FI systém MSC 766 SU NÁVOD K POUŽITÍ Micro HI-FI systém MSC 766 SU Pro dosažení nejlepší kvality poslechu a dlouhých let bezproblémového spolehlivého provozu si, prosím, přečtěte nejdříve tento návod, abyste se s přístrojem

Více

JPM 1100(IP) 100V zesilovač

JPM 1100(IP) 100V zesilovač JPM 1100(IP) 100V zesilovač Stránka č. 1 Úvodem: Zesilovač JPM 1100 se vymyká z řady běžných 100V zesilovačů především svým určením pro pevnou montáž do podhledů, příček a rozvaděčů, na nábytek nebo na

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP CD-XP120H

Vaše uživatelský manuál SHARP CD-XP120H Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ěš š Č É Ý Í š ň ň ť ť Á Ř Ř Ú ú š ů Ť ů ě ě ě ů ě ě š ó ó ó Ý ěž ú ě ě ž ě Ž ů ž ú ů ž ž Ž š ž Ž ě ž ě š ě ě ě ů ě ů š š ě ú ě ě ě ě ú ů ě ů ě ů ě ě ů ěž ě ů ě Ť ž Ž šš ů ě ú š Š Ý Ž Ý Í š š Í ů ů ů

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 320W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZYXEL PRESTIGE 320W v

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

VIDEO SENDER DOMÁCÍ ZA ÍZENÍ PRO MIKROVLNNÝ BEZDRÁTOVÝ P ENOS VIDEO/AUDIO SIGNÁLU

VIDEO SENDER DOMÁCÍ ZA ÍZENÍ PRO MIKROVLNNÝ BEZDRÁTOVÝ P ENOS VIDEO/AUDIO SIGNÁLU VIDEO SENDER DOMÁCÍ ZA ÍZENÍ PRO MIKROVLNNÝ BEZDRÁTOVÝ P ENOS VIDEO/AUDIO SIGNÁLU VIDEO LINK je systém Vysíla e a P ijíma e, který poskytuje bezdrátové spojení mezi hlavním zdrojem Audio a Video signálu

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 31 07 00

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 31 07 00 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 31 07 00 OBSAH Strana: Popis... 2 1) ELA-univerzální zesilovač PA-888... 3 2) Upozornění pro bezpečné používání... 3 3) Připojení... 5 4) Obsluha... 5 5) Technické údaje...

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO V6065EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D

MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D MANUÁL MĚŘIČ ÚROVNĚ SIGNÁLU TC 402 D OBSAH 1. OBECNÝ POPIS 2. TECHNICKÉ ÚDAJE 3. ŘÍZENÍ A POPIS KLÁVES 3.1. Přední panel 3.2. Zadní panel 4. PROVOZNÍ INSTRUKCE 4.1. Napájecí zdroj a výměna baterie 4.2.

Více

ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý ě ř á ž ď á é á ě ě ř á á ýě ý ří ě š é ě Í ěá ť ž ř šř Á ý ř ú ý é ě ě č é ě ř á ú á á ť Í á ě

ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý ě ř á ž ď á é á ě ě ř á á ýě ý ří ě š é ě Í ěá ť ž ř šř Á ý ř ú ý é ě ě č é ě ř á ú á á ť Í á ě ú á áč ří ěř á é ý Í ř á ž é ž é á ž ň ěá ť á é á é ě ř Í ě é á ý ý ý ř ě é ř é ř ě á Í ž ě é č é é ý š ř ú Í á é ě ě ý ů ř á č á ž á č ěá č é č á ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý

Více

á ě ř š ě š Ů Ž Ž Ů Ů á á á ŠÍ ř ě ř á á ř ě á Ů á ěř Š á á Ů ř ŠÍ Í Í Éá á ú á ř á ě ěž á ň á á Š á Ů á ó ř ň Ž á ň Č ů ř á Íě á ů ú ě á á á É ě Ý ě á á ě Ž ě ěř Ú čá Ů ě š á áž Ů Ž ř á ě ň á á á Ž Š

Více

Multifunkční mini-diktafon

Multifunkční mini-diktafon Multifunkční mini-diktafon Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velká možnost nastavení jednotlivých funkcí Možnost napájení z externí baterie (prodloužení doby nahrávání až na tři dny) MP3 přehrávač

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více