OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY"

Transkript

1 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY Přednáška č. 13 Michael Bartoš, KEPE- jaro 2015 Je to již velmi dávno, co člověk v bázni a úctě stál vůči nezměrným a tajemným přírodním silám, které si nedovedl vysvětlit. Posvátný strach člověka z přírody se však postupně vytrácel a čím více se člověk učil znát sílu a bohatství přírody, tím více ji využíval a tím bezohledněji z ní kořistil. 1

2 Počátky ochrany přírody - chránit neobvyklé, bizarní, velkolepé či jinak zajímavé přírodní jevy. Ochránci se přitom nezabývali tím, jakou přírodovědnou hodnotu chráněné objekty mají. Zaujaly je svou krásou, mohutností, a vzácností asi tak, jako gotické katedrály či renesanční paláce. Byly však příliš veliké na to, aby se daly přenést do muzea, či soukromých sbírek musely tedy zůstat na místě. Ochrana přírody vzniká ve stejné době, kdy vzniká památková péče: v onom romantickém a osvícenském období na přelomu 18. a 19. století; v době, která si začíná uvědomovat, že vztahy k minulosti (ostatně nikdy nepodceňované) nejsou vyjadřovány a prociťovány jen literárně, ale mají i svoji materiální podstatu, kterou je možné, ba i nutné, chránit. Počátky ochrany přírody Určité části přírody zaujaly svou krásou, mohutností, a vzácností asi tak, jako gotické katedrály či renesanční paláce. 2

3 Zájem o ochranu přírody v moderním slova smyslu se probudil v polovině 19. století. Teoretickým základem se stala ekologie, přírodovědná disciplína, kterou založil v 60. letech 19. století německý biolog Ernst Häckel. Definoval ji jako nauku o vztazích mezi živými organismy a jejich okolím, ať už je tvořeno složkami živými, nebo neživými. Později se tento obor ekologie začal nazývat sosiekologie nebo sozologie. Poznámka: Termín sozologie zavedl až v roce 1966 polský učenec Walery Goetel pro vědecky fundovanou ochranu přírody. Využil řecký základ sozó, který znamená uchovávat, udržovat, spasit. Vědecké podklady pro ochranu přírody a krajiny poskytuje v nemalé míře i geografický a geobiocenologický výzkum. Počátky ochrany přírody - chránit neobvyklé, bizarní, velkolepé či jinak zajímavé přírodní jevy. Komorní Hůrka Ve svahu nad štolou vystupuje čedičová skalka, na níž je neznámým umělcem vytesán reliéf hlavy J. W. Goetha s nápisem GOETHE DEM ERFORSCHER DES KAMMERBÜHLS 1808, 1820,

4 Zájem o neporušenou přírodu se projevil ochranou vybraných území, ze kterých se staly národní parky a přírodní rezervace. Jedněmi z prvních chráněných přírodních ploch ve světovém měřítku byly původní nebo jen málo změněné lesní porosty na Šumavě a v Novohradských horách (od roku 1838 jsou chráněny jako první naše rezervace Žofínský prales a Hojná Voda; o dvacet let později k nim přistupuje zřízení Boubínské rezervace). Dr. Hugo Conwentz ( ) zakladatel koncepce vědecké ochrany přírody, založil první státní ústav pro ochranu přírodních památek v Prusku, v roce 1911 navrhl k ochraně snad dodnes nejatraktivnější turistickou lokalitu Šumavy dvojici ledovcových jezer Černého a Čertova v Královském hvozdu se svými kary,... Prof. Dr. Hugo Conwentz ( ), pruský přírodovědec a botanik 4

5 J.S. Procházka ( ): Ochrana přírody v období intenzivních zásahů člověka do přírody je neúčinná v pojetí muzeologicko památkářském. Zásahy do přírody nelze vyloučit, ale musí se provádět v souhlasu s přírodními podmínkami a s co nejmenším narušením rovnováhy v přírodě. (Veselý, J., 1972: J.S.Procházka význačný teoretik ochrany přírody. Československá ochrana přírody, 13, s ) Jako jeden z prvních vidí nezbytnost krajinného plánování z hlediska přírodních zákonitostí, nutnost vypracování přesného plánu na využití krajiny V roce 1956 byl schválen první zákon na ochranu přírody, 40/1956 Sb. Zákon byl velice stručný a místy spíš deklarativní. Persekuoval spíše prosté občany, než velké podniky, což bylo dáno tím, že omezování průmyslu a zemědělství nebylo v zájmu tehdejšího režimu (dokonce se otevřeně mluvilo o boji s přírodou; případně poručíme větru dešti ). 5

6 Současný stav ochrany přírody v České republice Ochrana přírody odpovídá na otázky: co chránit, jak chránit a proč chránit? Jako odpověď na otázku, proč chránit, jsou v současné době obecně příjímány tři skupiny důvodů (zdroj od zdroje se formulace mírně liší, jde spíše o shodný duch): Estetické (rekreační): Přírodu je třeba chránit, protože je krásná a protože je to místo, kde se lidé mohou odreagovat od stresu, od civilizace. Etické (teologické): Člověk jakožto správce přírody (resp. zástupce Boha), tvor obdařený schopnostmi přírodu vážně poškodit, by se měl spíše snažit o její ochranu. Biologické (ekologické): Biodiverzitu v přírodě potřebujeme, neboť je nutná k ochraně funkcí krajiny či ekosystémů. Již vyhubení jednoho klíčového druhu může představovat vážný problém. Dalším důvodem k ochraně druhů může být potenciální lékařské využití. Svou formou se ochrana přírody podobá například zdravotnictví. Velká a koncepční rozhodnutí jsou založena spíše na politickém základě (kde zrušit nemocnici vs. kde vyhlásit národní park. Menší a praktická rozhodnutí vznikají spíše na základě vědeckých poznatků (jak léčit příjici vs. management vřesoviště). Stejně jako mnoho lidských aktivit je i ochrana přírody regulována zákonnými normami. 6

7 Zákon 114/1992 Sb. Současná ochrana přírody v ČR se řídí zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Zákon doplňuje prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb. Tento zákon zcela nahrazuje původní zákon 40/1956 Sb. Zákon rozlišuje obecnou a zvláštní ochranu přírody. A) Obecná ochrana přírody je ochranou všech druhů rostlin včetně hub a živočichů před vyhubením (včetně snížení jejich genetické variability, vymizení dílčích populací, nebo zničení jejich ekosystému). B) Zvláštní ochrana přírody je dále rozlišena na územní a druhovou ochranu, nově se však objevuje jejich provázání, které souvisí také s implementací soustavy NATURA Obecná ochrana přírody se vztahuje na všechny druhy rostlin a živočichů na celém území státu. Znamená to, že bez přijatelného důvodu nesmíme zabíjet žádné živočichy, vybírat ptákům vajíčka nebo je rušit při vyvádění mláďat, ničit rostliny nebo kácet či poškozovat dřeviny rostoucí mimo les. 7

8 Ad A) Nástroje obecné ochrany přírody: přírodní park - zcela odlišná kategorie než národní park, jedná se o velké území vyhlášené k ochraně krajinného rázu významný krajinný prvek - menší území k ochraně krajinného rázu (VKP ze zákona; registrované VKP) územní systém ekologické stability - síť míst s vyšším stupněm ekologické stability památný strom - ochrana jednoho stromu, aleje, stromořadí ad B) Zvláštní ochrana přírody B.2. Kategorie druhové ochrany (zvláště chráněné druhy): kriticky ohrožený druh silně ohrožený druh ohrožený druh Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb. Chráněny jsou ve všech vývojových stádiích, včetně uhynulých jedinců. 494 druhů rostlin 46 druhů hub 318 druhů živočichů 8

9 Červený seznam Červené seznamy slouží jako teoretické podklady k ochraně genofondu. Stanovují stupeň ohrožení jednotlivých druhů na základě současných vědeckých poznatků. Je vydávaný každé dva roky Mezinárodní unií pro ochranu přírody a přírodních zdrojů, anglicky International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN. Naposledy byl červený seznam IUCN vydán v únoru Je na něm celkem uvedeno druhů. Stupeň ohrožení je určován několika kategoriemi a podkategoriemi, od kategorie vyhynulých (či vymřelých) přes střední stupně ohrožení až po kategorii označující takové druhy, které nejsou téměř, či vůbec ohroženi. Tyto kategorie se dávají celosvětově ohroženým druhům i takovým, u nichž se jedná o ohrožení regionální nemá oporu v zákoně uvádí skutečný stav vzácnosti jsou inovovány Záchranné programy ad B) Zvláštní ochrana přírody B.1. Kategorie územní ochrany (zvláště chráněná území - ZCHÚ): I. Národní park (celkový počet v ČR je 4) II. Chráněná krajinná oblast -(celkový počet v ČR je 25) (1) Velkoplošná území III. Národní přírodní rezervace (110) IV. Národní přírodní památka (102) V. Přírodní rezervace (cca 750) VI. Přírodní památka (cca 1180) (2) Maloplošná území 9

10 Kolik národních parků je v České republice? 10

11 (1) Velkoplošná chráněná území: I. Národní parky v České republice V České republice jsou podle zákona 114/1999 Sb. O ochraně přírody a krajiny vyhlášeny čtyři národní parky: 1. Krkonošský národní park 2. Národní park Podyjí 3. Národní park Šumava 4. Národní park České Švýcarsko V ČR patří národní parky mezi zvláště chráněná území I. Národní parky (vyhlašovány zákonem) Rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam, lze vyhlásit za národní parky. Veškeré využití národních parků musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních poměrů a musí být v souladu s vědeckými a výchovnými cíli sledovanými jejich vyhlášením. Národní parky, jejich poslání a bližší ochranné podmínky se vyhlašují zákonem. Zákon O ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., 15, odstavec

12 Název Krkonošský NP NP Podyjí NP Šumava NP České Švýcarsko Charakteristika nejvyšší horstvo ČR, glaciální jevy (kary, morény apod.), významné horské geobiocenózy s řadou endemitů; silné poškození exhalacemi kaňonovité údolí Dyje s významnými teplomilnými geobiocenózami; významná archeologická naleziště z původní CHKO Šumava (1963) prohlášena za NP nejcennější část; staré pohoří s glaciálními jezery, souvisle zalesněné; rozlehlá rašeliniště zv. luhy a slatě; reintrodukován rys ostrovid pískovcová pahorkatina na pravém břehu Labe na Děčínsku; skalní útvary a rozsáhlé původní lesní ekosystémy Rok vyhlášení Výměra 1963 (1991) ha ha ha ha Příprava vyhlášení dalšího národního parku Jaký národní park je připraven k vyhlášení? Jak příjímají tento návrh místní občané a obce? Berounka ve Zbečně,

13 Jaká jsou další velkoplošná chráněná území v ČR? NPP Křížky, CHKO Slavkovský les, 2010 II. Chráněné krajinné oblasti CHKO (vyhlašovány MŽP) Rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení. Hospodářské využívání těchto území se provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce jednotlivých částí území. Rekreační využití je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty chráněných krajinných oblastí. 13

14 1. BESKYDY 2. BÍLÉ KARPATY 3. BLANÍK 4. BLANSKÝ LES 5. BROUMOVSKO 6. ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ 7. ČESKÝ KRAS 8. ČESKÝ LES 9. ČESKÝ RÁJ 10. JESENÍKY 11. JIZERSKÉ HORY 12. KOKOŘÍNSKO 13. KŘIVOKLÁTSKO 14. LABSKÉ PÍSKOVCE 15. LITOVELSKÉ POMORAVÍ 16. LUŽICKÉ HORY 17. MORAVSKÝ KRAS 18. ORLICKÉ HORY 19. PÁLAVA 20. POODŘÍ 21. SLAVKOVSKÝ LES 22. TŘEBOŇSKO 23. ŽĎÁRSKÉ VRCHY 24. ŽELEZNÉ HORY Chráněné krajinné oblasti 24? Jedna CHKO schází, která? 14

15 Jaká chráněná krajinná oblast se připravuje k vyhlášení? Jak přijímají tento návrh místní občané a obce? VVP Brdy oblast Padrťských rybníků, 2013 (2) Maloplošná chráněná území: III. Národní přírodní rezervace (NPR) Menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku. Využívání národní přírodní rezervace je možné jen v případě, že se jím uchová či zlepší dosavadní stav přírodního prostředí. Mezi známé NPR patří: Adršpašsko-teplické skály, Boubínský prales (CHKO Šumava - leží již vně NP), Broumovské stěny, Čertoryje, Hůrka u Hranic, Karlštejn, Nesyt, Mohelenská Hadcová step, Novozámecký rybník, Rejvíz, Soos, Velký a Malý Tisý, Žofínský prales a další. 15

16 IV. Národní přírodní památka (NPP) Přírodní útvar obvykle menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk. Změny či poškozování národních přírodních památek či jejich hospodářské využívání, pokud by tím hrozilo jejich poškození, jsou zakázány. Mezi známé NPP patří například: Babiččino údolí, Býčí skála, Chýnovská jeskyně, Panská Skála, Pravčická brána, Váté písky. NPP Lužní potok, PP Smrčiny V. Přírodní rezervace (PR) Menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast. Známé PR např. Babí lom, Borkovická blata, Bosonožský hájek, Čertova skála, Čihadlo, Divoká Šárka, Jalovcová stráň, Jelení žlíbek, Kokořínský důl, Malý Bezděz, Písečný přesyp u Vlkova, Prachovské skály, Prales Jizera, Rabštejn, Turold. 16

17 VI. Přírodní památka (PP) Přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický, naleziště vzácných nerostů či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk. Známé PP jsou např. Prameny Labe (KRNAP). Přírodní památka Kočičí skála 17

18 Přírodní parky (vyhlašovány krajským úřadem) (neupravuje je zákon č. 114/92 Sb.) přírodní park - zcela odlišná kategorie než národní park, jedná se o velké území vyhlášené k ochraně krajinného rázu; nejnižší stupeň ochrany (v ČR v roce 2013 je 139 přírodních parků) Stávající orgány ochrany přírody v České republice: Ministerstvo životního prostředí (MŽP) Krajský úřad (KÚ) Obec s rozšířenou působností (malé okresy; III.st.) Pověřený obecní úřad (města; II.st.) Obecní úřad (OÚ; I.st.) 18

19 Biosférické rezervace (neupravuje je zákon č. 114/92 Sb.) Biosférická rezervace je velkoplošné chráněné území, vyhlášené v rámci mezinárodního programu UNESCO Člověk a biosféra. Světová síť biosférických rezervací je rozprostřena tak, aby zahrnovala všechny základní biomy Země. Tato území představují reprezentativní ukázky přírodních krajin, ve kterých zároveň hraje důležitou roli člověk a jeho aktivity. Hlavním posláním je ochrana ekosystémů a rostlinných i živočišných druhů, věda a výzkum, ekologická výchova a zajištění udržitelného rozvoje místních obyvatel. Většina biosférických rezervací zahrnuje jak přírodě blízká území, tak i území narušená činností člověka. To umožňuje studovat konflikty mezi člověkem a přírodním prostředím a podporovat zvyšování biodiverzity v narušených oblastech. V r byl na generální konferenci UNESCO vyhlášen racionálně koncipovaný mezivládní program ekologické spolupráce v planetárním měřítku. Dostal jméno Man and Biosphere (Člověk a biosféra) a jeho akronym MAB se poté stal symbolem integrovaného přístupu v ochraně přírody a v péči o kvalitu životního prostředí. V úvodním prohlášení příslušného dokumentu (UNESCO 1971) se uvádí, že MAB má za cíl "rozvinout v rámci přírodních a socioekonomických věd základnu pro racionální využívání přírodních zdrojů biosféry a pro zlepšení vztahů mezi člověkem a přírodním prostředím; předpovídat důsledky dnešních aktivit na zítřejší svět a tím posilovat lidskou schopnost účinně hospodařit s přírodními zdroji biosféry". Biosférické rezervace mají čtyři hlavní úkoly: 1. chránit na svém území biologickou a kulturní rozmanitost, tedy přírodní a kulturní dědictví, 2. být příkladem trvale udržitelného hospodaření v krajině, 3. umožňovat intenzivní ekologický výzkum, monitoring faktorů prostředí, 4. podporovat vzdělávání a ekologickou výchovu obyvatel. 19

20 Mezinárodní síť biosférických rezervací 1. Bílé Karpaty 2. Krkonoše 3. Křivoklátsko 4. Pálava (Dolní Morava) 5. Šumava 6. Třeboňsko 20

21 Ochrana přírody v Evropské unii Legislativa Evropské unie na ochranu přírody Mezi právními předpisy, zaměřenými na nejrůznější aspekty ochrany přírody, jsou nejvýznamnější: Směrnice č. 79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků Směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin NATURA 2000 je jednotně pojatá soustava chráněných území na území členských států EU, budovaná na základě těchto směrnic Rady Evropských společenství: 1) č. 79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků (- směrnice o ptácích, COUNCIL OF MINISTRIES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 1979). 2) č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (- směrnice o stanovištích, COUNCIL OF MINISTRIES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 1992). PTAČÍ OBLASTI EVL EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY 21

22 Co je to tedy Natura 2000? Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí všechny státy Evropské unie podle jednotných principů (metodik) na svém území. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu druhů vzácných druhů rostlin, živočichů nebo přírodních stanovišť, významných či ohrožených v celoevropském měřítku. Soustava je budována členskými státy Evropské unie (EU) na základě sjednocené legislativy v oblasti péče o životní prostředí. Území soustavy Natura 2000 tvoří vymezené ptačí oblasti (PO) a vyhlášené evropsky významné lokality (EVL) Rozsáhlé terénní mapování Česká ornitologická společnost vymezení IBA (Important Bird Areas) dle mezinár. metodiky výskyt 40 druhů rostlin, 105 druhů živočichů, 60 typů přírodních stanovišť, jejichž ochrana je v EU prioritní GEOPARKY nový trend v propagaci přírodního a kulturního dědictví Od roku 2007 se v České republice začíná rozvíjet síť tzv. Národních geoparků, jejíž koncept byl převzat z jiných zemí Evropy, kde geoparky vznikaly kolem roku V současnosti zahrnuje síť Národních geoparků ČR dva geoparky: Národní geopark Český ráj Národní geopark Egeria Geopark Železné hory se rozkládá na hranici Pardubického kraje a kraje Vysočina. Území geoparku představuje unikátní a obsáhlou učebnici geologie prezentující více než 600 milionů let dlouhou historii Českého masivu na řadě geologických jevů. 22

23 Geopark je označení pro geologicky cenné území, kde jsou ve spolupráci s místními obyvateli a organizacemi (státními, neziskovými i soukromými) rozvíjeny aktivity na podporu rozvoje oblasti a podporu návštěvnosti a vzdělanosti. Nejedná se tedy pouze o čistě geovědní projekty, ty však často hrají dominantní roli. Vedle geologických objektů a jevů jsou důležité i další zajímavosti, jako jsou kulturní a ekologické fenomény, archeologické a historické památky. I přesto, že je geopark definován Ministerstvem životního prostředí České republiky, nejedná se o území, které by nějakým způsobem omezovalo lidskou činnost vyjma oblastí, které již mají nějaký ochranný status (CHKO, národní parky a další chráněná území). Jedná se tedy o zastřešení současných aktivit a jejich další rozvoj. METRO, Evropské geoparky byly založeny v červnu roku 2000, kdy provozovatelé čtyř národních geoparků (Reserve Geologique de Haute-Provence ve Francii, Muzeum přírodní historie Lesboský zkamenělý les v Řecku, geopark Gerolstein, Vulkaneifel v Německu a Kulturní park Maestrazgo ve Španělsku) podepsali na řeckém ostrově Lesbos úmluvu deklarující vytvoření této sítě. Původně útlá síť se dnes již značně rozrostla a čítá 49 území v 18 zemích Evropy. Čeřovský, J. (2014): Jak jsme zachraňovali svět. Academia, Praha, 564 s. Machar, I., Drobilová, L. a kol. (2012) : Ochrana přírody a krajiny v České republice. Vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. Univerzita Palackého v Olomouci, 853 s. Kolář, Matějů, Lučanová, Chlumská, Černá, Prach, Baláž, Falteisek (2012): Ochrana přírody z pohledu biologa. Proč a jak chránit českou přírodu. Dokořán, 231s. 23

24 OTÁZKA: Tento zákaz vjezdu motorových vozidel může porušit: a) Držitel vyjímky ze zákona o lesích b) Držitel vyjímky ze zákona o obcích c) Držitel vyjímky ze zákona o ochraně přírody Shrnutí: Od ochrany jednotlivostí (jednotlivých druhů) k ochraně stanovišť (biotopů). Územní ochrana - ochrana biodiverzity zaměřená především na ochranu prostředí, biotopů, na ochranu společenstev. Může však zahrnovat i další fenomény jako je ochranu fosilií, nerostů, vodopádů aj. Časopis Ochrana přírody vychází od roku 1946 K O N E C Český ráj před sto lety 24

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

Školení pro cestovní ruch v chráněných oblastech

Školení pro cestovní ruch v chráněných oblastech Školení pro cestovní ruch v chráněných oblastech Ing. Bohumil Bareš Ing. Miroslav Ezechel Mgr. Olga Kalčíková Ing. Petr Smutný Ing. Marie Stříbrná Ing. Ivo Šašek, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech

Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech 1 Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v marginálních oblastech Luděk Beneš, Michal Kalman, Mariana Osvaldová, Tomáš Salov ORE-institut, o.p.s.

Více

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář

Doporučení pro předmět: přírodopis (biologie), zeměpis, ekologický seminář Vysvětlivky: červeně černě modře zeleně Náměty pro VH Téma: motivační a výkladová část učební úlohy, otázky odpovědi, internetové odkazy doporučená vyučovací metoda OCHRANA PŘÍRODY V ČR Doporučení pro

Více

Maximalizace potenciálu chráněných krajinných oblastí a národních parků v cestovním ruchu

Maximalizace potenciálu chráněných krajinných oblastí a národních parků v cestovním ruchu Maximalizace potenciálu chráněných krajinných oblastí a národních parků v cestovním ruchu RNDr. Karel Brodský a kol. NISA o.p.s. Praha 2006 Maximalizace potenciálu chráněných krajinných oblastí a národních

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana přírody a krajiny

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana přírody a krajiny ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ochrana přírody a krajiny historický vývoj ochrany přírody legislativa principy ochrany - chráněná území -chráněné druhy Ing. Martin Dočkal, Ph.D. ČVUT v Praze f. Stavební katedra hydromeliorací

Více

DMG ÚAP verze 3.0 2008/08. Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS. Referenční příručka podrobná

DMG ÚAP verze 3.0 2008/08. Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS. Referenční příručka podrobná DMG ÚAP verze 3.0 2008/08 Datový model pro digitální zpracování sledovaných jevů územně analytických podkladů v GIS Referenční příručka podrobná Královéhradecký kraj Pardubický kraj Středočeský kraj Jihočeský

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav regionálních a bezpečnostních věd. Bc. Radka Berková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav regionálních a bezpečnostních věd. Bc. Radka Berková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav regionálních a bezpečnostních věd Srovnání nákladů, pravomocí, zákona a systémů ochrany přírody v České republice a na Slovensku Bc. Radka Berková

Více

EnvironmEntální výchova

EnvironmEntální výchova EnvironmEntální výchova PhDr. Alena Thorovská Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF UK Praha (c Z.1.07/1.3.00/19.0002) 1

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Ochrana krajiny a životního prostředí v ČR

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Ochrana krajiny a životního prostředí v ČR Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Ochrana krajiny a životního prostředí v ČR Jméno a příjmení: Tomáš Myška Třída: 9.A Školní rok: 2009/2010 Garant / konzultant: Mgr. Marcela Sasková

Více

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Strana 196 Sbírka zákonů č. 18 / 2010 Částka 5 18 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více

AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION

AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION AREAS WITH PROTECTIVE MODE IN VYSOČINA REGION ÚZEMÍ S OCHRANNÝM REŽIMEM V KRAJI VYSOČINA Janáková L. Ústav Aplikované a krajinné ekologie, Agronomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

A.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

A.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY A.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY Přehled sledovaných jevů v grafické a tabulkové příloze Sledovaný jev Grafická příloha kartogram č. Tabulková příloha tabulka č. Koeficient ekologické stability KES 25 - Hranice

Více

Biosférická rezervace Dolní Morava

Biosférická rezervace Dolní Morava Petr Čupa Biosférická rezervace Dolní Morava Celosvětová síť biosférických rezervací je pestrá mozaika jedinečných území, která jsou součástí světového přírodního a kulturního dědictví. Svou podstatou

Více

Metodika vyhlašování přírodních rezervací a přírodních památek

Metodika vyhlašování přírodních rezervací a přírodních památek Metodika vyhlašování přírodních rezervací a přírodních památek Praha 20. 12. 2011 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Výběr území k zvláštní územní ochraně a stanovení formy ochrany... 3 2.1 Výběr území... 3 2.2 Výběr

Více

HLUK. Zákony na ochranu přírody a životního prostředí v ČR

HLUK. Zákony na ochranu přírody a životního prostředí v ČR Úbytek vody: meliorace mění vodní režim krajiny (sucho x záplavy) regulace vodních toků zkrácení vodního toku, úprava dna, vykácení břehových porostů snižuje se možnost vsakování a omezuje samočisticí

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE: GEOPARK ČESKÝ RÁJ...3 PŘÍPADOVÁ STUDIE: VÝZNAČNÉ GEOLOGICKÉ ÚTVARY JAKO PŘEDMĚT ZÁJMU OCHRANY PŘÍRODY...23 PŘÍPADOVÁ STUDIE: PAMĚŤ

PŘÍPADOVÁ STUDIE: GEOPARK ČESKÝ RÁJ...3 PŘÍPADOVÁ STUDIE: VÝZNAČNÉ GEOLOGICKÉ ÚTVARY JAKO PŘEDMĚT ZÁJMU OCHRANY PŘÍRODY...23 PŘÍPADOVÁ STUDIE: PAMĚŤ PŘÍPADOVÁ STUDIE: GEOPARK ČESKÝ RÁJ...3 PŘÍPADOVÁ STUDIE: VÝZNAČNÉ GEOLOGICKÉ ÚTVARY JAKO PŘEDMĚT ZÁJMU OCHRANY PŘÍRODY...23 PŘÍPADOVÁ STUDIE: PAMĚŤ KRAJINY A KONTINUÁLNÍ EKOSYSTÉMY V SEVERNÍCH ČECHÁCH...28

Více

ATELIER FONTES, s.r.o ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATELIER FONTES, s.r.o --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OBSAH: 8. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, PAMÁTNÉ STROMY...2 8.1. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ...2 8.1.1. Přístupy a východiska...2 8.1.2. Vyhodnocení území JMK...8 8.1.3. Podklady, literatura, legislativa...31 8.1.4.

Více

8 Srovnání ochrany přírody a krajiny v území CHKO a Národních parků v České a Rakouské republice

8 Srovnání ochrany přírody a krajiny v území CHKO a Národních parků v České a Rakouské republice 8 Srovnání ochrany přírody a krajiny v území CHKO a Národních parků v České a Rakouské republice Michaela Krpálková Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84, 532 10 Pardubice, misa.krpalkova@seznam.cz

Více

ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ vědecký časopis vydávaný občanským sdružením Česká společnost pro právo životního prostředí Evidenční číslo MK ČR E 11476 ISSN: 1213-5542 Adresa redakce: Česká společnost

Více

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání VYHODNOCENÍ KONCEPCE DLE ZÁKONA Č. 100/2001 Sb., O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání PRAHA Květen 2014 OBSAH Strana ÚVOD...9

Více

Problematika ochrany krajiny na Rajchéřově

Problematika ochrany krajiny na Rajchéřově Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o. p. s. 2010 Praha Problematika ochrany krajiny na Rajchéřově Daniel Praţák, Alţběta Vosmíková, Filip Mašek, Veronika Šerksová, Jan Hegrlík, Kristýna Volfová,

Více

Na území první zóny národního parku je dále mimo jiné zakázáno:

Na území první zóny národního parku je dále mimo jiné zakázáno: 5.1.101 NÁRODNÍ PARK Národní parky jako rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichţ značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichţ rostliny,

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů HLAVA PRVNÍ. (2) Kategorie zvláště chráněných území jsou

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů HLAVA PRVNÍ. (2) Kategorie zvláště chráněných území jsou Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů ČÁST TŘETÍ Zvláště chráněná území HLAVA PRVNÍ 14 Kategorie zvláště chráněných území (1) Území přírodovědecky či esteticky velmi významná

Více

ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ n ČERVEN 2013 n VYDÁVÁ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍCH STUDIÍ n ROČNÍK 34 n CENA 45 Kč ČASOPIS O PŘÍRODĚ A OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TEXT A FOTO: ŠÁRKA NOVÁKOVÁ VE STŘEDOČESKÉM KRAJI PROBÍHÁ

Více

OCHRANA PŘÍRODY. Maloplošná zvláště chráněná území

OCHRANA PŘÍRODY. Maloplošná zvláště chráněná území OCHRANA PŘÍRODY Chráněná krajinná oblast Pálava byla vyhlášena výnosem č.j. 5790/1976 ministerstva kultury 19. března 1979. Předmětem ochrany jsou podle něj všechny hodnoty krajiny, její vzhled a typické

Více

KRKONOŠE/KARKONOSZE PŘESHRANIČNÍ BIOSFÉRICKÁ REZERVACE UNESCO

KRKONOŠE/KARKONOSZE PŘESHRANIČNÍ BIOSFÉRICKÁ REZERVACE UNESCO KRKONOŠE/KARKONOSZE PŘESHRANIČNÍ BIOSFÉRICKÁ REZERVACE UNESCO Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Informace o programu MAB a Biosférické rezervaci

Více

I. Přehled významných území ochrany přírody... 3. 1.1 Kategorie velkoplošných chráněných území:... 4

I. Přehled významných území ochrany přírody... 3. 1.1 Kategorie velkoplošných chráněných území:... 4 Obsah I. Přehled významných území ochrany přírody... 3 1.1 Kategorie velkoplošných chráněných území:... 4 1.2 Kategorie maloplošných chráněných území:... 4 1.3 NP Šumava... 5 1.4 CHKO Český les... 7 1.5

Více