Školní vzdělávací program upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Příloha č. 2 k ŠVP ZV Škola hrou Školní vzdělávací program upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Č.j. 155/2011 Aktualizace k Projednáno na pedagogické poradě dne: Projednáno Školskou radou dne:

2 Obsah 1 Identifikační údaje PŘEDKLADATEL A ZŘIZOVATEL Charakteristika ŠVP pro žáky s lehkým mentálním postižením (LMP) Charakteristika žáků s LMP Materiální, personální, hygienické, organizační a jiné podmínky pro uskutečňování vzdělávání žáků s LMP Učební plán pro žáky s LMP Poznámky k učebnímu plánu UČEBNí osnovy Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu pro žáky s LMP...7 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura, Člověk a práce, Člověk a zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Hodnocení žáků s LMP a autoevaluace školy Časové rozvržení evaluačních činností týkajících se žáků s LMP: Poznámky k ŠVP pro žáky s LMP...35

3 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 PŘEDKLADATEL A ZŘIZOVATEL ŠKOLA: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov adresa: Teplýšovice 45, Benešov, webové stránky školy: zs-a-ms-teplysovice.wz.cz ŘEDITEL ŠKOLY: Mgr. Charlotta Kurcová tel: IČO: REDIZO: Org.č.školy: KOORDINÁTOR ŠVP: Mgr. Charlotta Kurcová ZŘIZOVATEL ŠKOLY: Obec Teplýšovice adresa: Teplýšovice 27, Benešov, tel: IČO: webové stránky: Platnost dokumentu od: Mgr.Charlotta Kurcová - ředitelka školy: 3

4 2 CHARAKTERISTIKA ŠVP PRO ŽÁKY S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (LMP). Základem školního vzdělávacího programu pro děti s lehkou mentální retardací je ŠVP ZV Škola hrou. K vytváření klíčových kompetencí využívá shodných výchovných a vzdělávacích strategií, ale při vymezení vzdělávacích obsahů jednotlivých předmětů respektuje sníženou úroveň rozumových schopností žáků, jejich fyzické a pracovní možnosti a předpoklady. Očekávané výstupy mají činnostní povahu, jsou prakticky zaměřené a využitelné v běžném životě. Uplatněním speciálně pedagogických metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání a podpůrnými opatřeními, s jejichž pomocí žáci mohou dosáhnout výsledků, které odpovídají jejich možnostem, chceme vytvořit prostředí, které umožní naplnění základních cílů programu, jimiž jsou: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 2.1 Charakteristika žáků s LMP Žáci do naší školy přicházejí z běžných základních škol na doporučení pedagogicko psychologické poradny (PPP) zřídka na doporučení speciálně pedagogického centra (SPC). Škola vzdělává pouze žáky s lehkou mentální retardací a žáky se středně těžkou mentální retardací. O přijetí žáka do systému speciálního vzdělávání rozhoduje na základě doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) ředitel školy. S rozhodnutím musí souhlasit zákonný zástupce žáka. 4

5 3 MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ, HYGIENICKÉ, ORGANIZAČNÍ A JINÉ PODMÍNKY PRO USKUTEČŇOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LMP Naše škola se snaží po celou dobu své existence jako příspěvková organizace maximálně spolupracovat se svým zřizovatelem v zlepšování vybavenosti učeben víceúčelovým a funkčním zařízením. Máme výškově stavitelný nábytek v obou učebnách, jednu učebnu vybavenou počítači a obě učebny jsou již v rámci projektu EU peníze školám vybaveny interaktivní tabulí s audiovizuální technikou. Pro tělesnou výchovu je na školním pozemku nově vybudované hřiště s umělým povrchem, pro potřeby hudební výchovy máme orfovy nástroje a v obou třídách klavír a pro výuku výtvarné výchovy a pracovních činností disponujeme malým školním pozemkem na jehož úpravě se žáci podílejí, výtvarným koutkem a pečící troubou. Do budoucna bychom ještě chtěli zakoupit malou keramickou pec. Snažíme se, abychom žákům vytvářeli kvalitní, funkční a estetické prostředí ve škole. Efektivita vzdělávání žáků s LMP spočívá nejen v přítomnosti asistenta pedagoga ve výuce, ale i velkými možnostmi používání různých pomůcek a výukových programů v jednotlivých předmětech. Prostředí malé rodinné školy, pak napomáhá k vytváření pozitivních vztahů, přátelské a vstřícné atmosféry nejen mezi žáky samotnými, ale i mezi žákem a učitelem. Rovněž poskytujeme velkou rozmanitou škálu v nabídce zájmových činností, které jsou pro naše žáky zcela zdarma a na jejichž vedení se podílí ve většině případech sami učitelé. I ve školní družině se pracuje s žáky s LMP s přihlédnutím k jejich schopnostem a možnostem a věnuje se jim velká míra podpůrných opatření, např. doučování či pomoc při vypracování domácích úkolů. Všichni učitelé přistupují k žákům s LMP s velkou mírou pochopení, přizpůsobují své nároky na výuku jejich momentálnímu rozpoložení, možnostem a schopnostem, konzultují skladbu hodiny s asistentem a vyrábějí si pro zpestření výuky velké množství pomůcek. Snažíme se i tyto žáky zcela zapojovat do akcí školy, ať už se jedná o ozdravný pobyt žáků na horách, výlety na kolech, plavání či besídku. Zajišťujeme časté střídání aktivit ve vyučovacích hodinách i mimo ně, vhodně volíme strukturu pracovního a odpočinkového režimu žáků i učitelů s dostatkem relaxace, ale i aktivního pohybu. Vytváření pohody prostředí, zdravého učení a otevřeného partnerství jak mezi žáky samotnými, tak i mezi žáka a učiteli. Respektujeme věkové odlišnosti, individualitu, motivujeme hodnocením s přihlédnutím k individuálním možnostem a schopnostem žáka, poskytujeme žákovi dostatek zpětné vazby a tolerujeme chyby a omyly. (vedeme žáky k uvědomění si chyb a jejich nápravě). Respektujeme potřeby jedince, jeho soukromí a nasloucháme jeho problémům. Celkově se snažíme vytvářet přínosné a přátelské klima jak pro žáky, tak i pro učitele. Učitelé se aktivně podílí na úpravách a aktualizacích ŠVP ZV Škola hrou, na vytváření pozitivních společenských vztahů ve styku s veřejností a rodiči žáků. Stravování a pitný režim je zajištěn formou dovážení obědů z naší školní kuchyně, která sídlí v budově MŠ, odebíráme školní mléko a ovoce do škol v rámci celonárodního projektu EU. 5

6 4 UČEBNÍ PLÁN PRO ŽÁKY S LMP Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty Časová dotace ročník Celkem hod. Disponibilní navýšení Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a práce Pracovní výchova Týdenní dotace

7 4.1 Poznámky k učebnímu plánu Vzhledem k rozdílné časové dotaci jednotlivých vzdělávacích oblastí v RVP ZV a RVP ZV-LMP budou mít žáci individuální výuku některých předmětů v rámci kmenové třídy a na některé hodiny budou docházet do jiné třídy či skupiny a to takto: Pracovní činnosti (Pč): 1 hodina v rámci rozvrhu kmenové třídy, 2 hodiny individuálně s asistentem pedagoga v rámci sníženého počtu vyučovacích hodin českého jazyka. Tělesná výchova (Tv): 2 hodiny v rámci rozvrhu kmenové třídy, 1 hodina v jiné třídě. Hodiny anglického jazyka tak budou nahrazeny hodinami Pč a Tv. Všem žákům s LMP je vypracován individuální vzdělávací plán v němž jsou respektovány potřeby, schopnosti a možnosti žáka a jeho individuality. 5 UČEBNÍ OSNOVY 6 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu pro žáky s LMP Cílem předmětu český jazyk v rámci vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace je vést žáka ke srozumitelnému vyjadřování ústní i písemnou formou spisovného českého jazyka, rozumět spisovné řeči mluvené, čtené i psané, rozvíjet kladný vztah k mateřskému jazyku. Vzbuzovat u žáků zájem o literaturu a četbu a rozvíjet tak dostatečnou slovní zásobu a schopnost komunikace v mateřském jazyce. Utvářet čtenářské dovednosti vedoucí ke čtení s porozuměním jako základ mezipředmětových vztahů a schopnosti učení se jiným předmětům. Rozvíjet schopnost žáka vnímat různá sdělení, rozumět jim a přiměřeně na ně reagovat. Posilovat sebedůvěru, schopnost sdělit svůj názor a vést žáky ke kultivovanému projevu v běžných situacích. Vyjadřovat se v jednoduchých větách i písemnou formou. Tvořit jednoduchá sdělení i v ostatních vyučovacích předmětech. Postupně ovládat základy pravopisu, tvarosloví i skladby spolu se slohovým výcvikem. Výuka probíhá ve třídě se dvěmi někdy i třemi ročníky. Cíle výuky českého jazyka jsou naplňovány komunikační a slohovou výchovou, čtením a literární výchovou, psaním, jazykovou výchovou. 7

8 Komunikace v českém jazyce se rozvíjí i vhodně zařazenou řečovou výchovou.cílem řečové výchovy je nejen rozvoj slovní zásoby, ale i rozvoj smyslového a citového vnímání a vyjadřovacích schopností. Je vhodné ji zařazovat v menších časových úsecích v rámci běžné vyučovací hodiny českého jazyka. Časová dotace na 1. stupni je 33 vyučovacích hodin a je posílena o 1 disponibilní hodinu ve 4. a 5 ročníku. Rozdělení časových dotací na jednotlivé složky záleží na uvážení učitele s ohledem ke specifickým potřebám a individuálním schopnostem žáků ve třídě. Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Žák zvládá: Čtení a literární výchova, mluvnice, sloh, psaní 1.ročník: 1.-3.ročník ovládá základní pojmy nezbytné k orientaci v prostoru orientuje se na stránce a v textu na řádku reaguje na jednoduché pokyny učitele poznává probíraná písmena (a,i,e,m,o,u,l,v,t,y,s,j) zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním zvládá grafomotorická cvičení píše správné tvary písmen a číslic 2.ročník píše procvičené slabiky a slova zvládá opis a přepis píše písmena podle diktátu rozlišuje všechna probraná písmena čte plynule slova v rozsahu Rozlišování pojmů a změn Čtení zleva doprava Tvoření vět podle obrázků Poznávání a napodobování hláskových a slabičných zvuků Vyvozování hlásek a písmen malých i velkých Rozlišování délky samohlásek písmena a,i ve funkci spojky Nácvik správné intonace a dýchání při tvoření jednoduchých vět Správné držení těla a tužky při psaní Přípravné a uvolňovací cviky pro rozvíjení psychomotorických dovedností Motivační říkanky a hry Prvky psacích písmen Psaní písmen malé abecedy 8 OSV: osobnostní rozvoj sebepoznání a sebepojetí OSV: osobnostní rozvoj-rozvoj schopností poznávání OSV:Psychohygiena VMes: jsme Evropané MuV: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Výtvarná výchova Prvouka Hudební výchova Pracovní činnosti

9 probíraného učiva má zautomatizované čtení slov o třech hláskách orientuje se na stránce a v textu píše správně všechna písmena a číslice píše krátká slova a věty píše jednoduchá slova podle diktátu má přiměřenou slovní zásobu a umí ji správně používat ve větách 3.ročník vyjadřuje se v krátkém mluveném projevu ovládá základní pravidla společenského styku píše všechna malá a velká písmena čte všechny hlásky, čte slabiky a spojuje je do krátkých slov vyjadřuje se v krátkém mluveném projevu správně navazuje jednotlivá písmena, dodržuje vzdálenost mezi slovy udržuje dobrou úpravu v sešitě dodržuje hygienické návyky potřebné pro správné psaní dodržuje základní stavbu věty (výše uvedených) a těch velkých, která se neliší od malých Spojování písmen do slabik Spojování slabik ve slova, psaní jednoduché věty Nácvik číslic 1,2,3,4,5 Nácvik přepisu a opisu Diktát písmen, slabik, krátkých slov Dokončení nácviku zbývajících malých i velkých písmen abecedy Čtení víceslabičných slov složených z otevřených slabik Automatizace čtení jednoslabičných slov typu les, pes, ves, mez... Čtení zavřených slabik a dvojslabičných slov se zavřenou slabikou na konci Čtení jednoduchých vět Odpovědi na otázky k obsahu přečteného textu Nácvik všech písmen malé abecedy a číslic Nácvik všech velkých písmen tvarově shodných s malými Opis a přepis slabik a slov Psaní vět Upevnění výuky čtení,zřetelné čtení vět, čtení 9

10 rozlišuje vlastní jména používá pravidla pro u/ú/ů čte otevřené slabiky a dvojslabičná slova čte jednoduché věty krátkého textu a orientovat se v něm čte psací písmo dbá na správné dýchání a výslovnost pojmenuje známé předměty běžného života předložky se slovem, tiché čtení Orientace v textu, odpovědi na otázky Krátké vypravování Výrazný přednes básní a říkadel Komunikace ve dvojici, dialog Dramatizace jednoduchého textu Neverbální komunikace Upevnění správného psaní všech písmen Psaní slabik, slov a číslic podle nápovědy Správná technika psaní, plynulé psaní a úprava sešitu Sebekontrola napsaného Upevnění hygienických návyků (sklon sešitu, sezení, držení těla,úchop tužky, osvětlení) 4.ročník zná a používá pravidla pro psaní u/ú/ů párové souhlásky (umí si zdůvodnit) seznámí se s vyjmenovanými slovy a jejich užitím, se slovy příbuznými slovní druhy - zná je, umí je odříkat ročník Psaní u/ú/ů ve slovech Používání vyjmenovaných slov a slov příbuzných Slovní druhy-jejich členění Psaní velkých písmen na začátku věty a ve vlastních jménech Slovní druhy-zařazení do tabulky OSV: Psychohygiena, komunikace, mezilidské vztahy VDČ: Občanská společnost, škola a stát, principy demokracie VMes: Objevujeme Evropu a svět, Evropa a svět nás zajímá MeV: vnímání a stavba mediálních sdělení, Fungován a vliv médií ve společnosti Přírodověda Vlastivěda Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova (výchova ke zdraví) 10

11 5.ročník: seznámí se s pravidly psaní velkých písmen ve vlastních jménech čte krátký text složený z jednoduchých vět, orientuje se v textu zvládne svými slovy říci o čem byl čtený text (jednoduchá reprodukce textu) zvládá opis a přepis textu, diktát jednoduchých a krátkých vět umí číst psaný text ovládá pravidla slušného chování (omluvit se, poděkovat, poprosit ) umí zařadit s pomocí tabulky jednoduchá slova podle slovních druhů podstatná jména: rod, číslo,pád, vzor (pádové otázky umí odříkat, pracuje s dopomocí, s tabulkou), slovesa-osoba, číslo, času umí odříkat a používat pravidla) shoda podmětu s přísudkemzná pravidla, umí je použít pamatuje si a reprodukuje jednoduchou říkanku, básničku koncentruje se na poslech Čtení otevřených slabik a dvojslabičných slov složených z otevřených slabik Čtení krátkého textu složeného z jednoduchých vět Orientace v textu Opis, přepis a diktát krátkých vět Čtení psacího písma Podstatná jména-mluvnické kategorie (rod, číslo, pád, vzor) Slovesa-osoba,číslo, čas Shoda podmětu s přísudkem Nácvik přednesu jednoduchých říkadel se správnou výslovností a dýcháním Rozvoj slovní zásoby MuV: Lidské vztahy, EV: Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí 11

12 jednoduché pohádky dramatizuje s pomocí učitele pohádku nebo příběh projevuje zájem o dětské knihy umí se správně chovat na kulturních akcích Rozvíjení slovní zásoby Tvorba krátkých vět Jednoduchý popis obrázků Poslech a opakování říkadel, básní, pohádek a hádanek Dramatizace příběhů spojená s výtvarným zpracováním Seznámení a zacházení s dětskou knihou a časopisem Zřetelný přednes říkanek a básní Čtení dětské knihy s přiměřeným textem Reprodukce textu, odpovědi na otázky Návštěva divadla Správné chování při kulturních akcích Seznámení s tiskovinami (dětské časopisy a noviny) 12

13 MATEMATIKA 6.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávacího oboru matematika a její aplikace je rozdělen na tematické okruhy Čísla a početní operace; Závislosti, vztahy a práce s daty; Geometrie v rovině a prostoru; Aplikační úlohy. Výuka probíhá ve všech ročnících. V ročníku má předmět komplexní charakter. Vyučovací předmět matematika je samostatný předmět. Rozdělení časové dotace v jednotlivých složkách je na uvážení vyučujícího, který bude brát ohled na specifické potřeby žáků ve třídě. Výuka probíhá ve třídě se dvěmi někdy i třemi ročníky. Důraz je kladen na praktické činnosti žáků. Hlavní formou realizace předmětu je vyučovací hodina. Časová dotace na 1. stupni je 22 vyučovacích hodin a je posílena o 1 disponibilní hodinu ve 2. a 3., ročníku. Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Žák zvládá: 1.ročník: Číslo a početní operace ročník rozeznává číslice do 5 a přiřazuje k nim správný počet prvků porovnává bez početních operací počet prvků určuje polohu předmětu nebo ukládá předmět podle slovní instrukce rozeznává pojmy včera, dnes, zítra, ráno, dopoledne, odpoledne, večer,noc napočítá a rozezná počet prvků do 5 sčítá a odčítá s názornou pomůckou do 5 Vytváření představ o jednotlivých číslech na základě názoru Porovnávání počtu věcí (méně, více) Osvojování pojmů menší - větší, před za, nahoře dole, vpravo vlevo, první poslední Orientace v čase Přirozená čísla 1 až 5 numerace a vidění počtu Sčítání a odčítání do 5 zavedené manipulačními činnostmi Matematické symboly +, -, = 13 OSV: osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání, kreativita, mezilidské vztahy, komunikace OSV: rozvoj schopností Poznávání Pracovní činnosti Výtvarná výchova Hudební výchova Prvouka Český jazyk Tělesná výchova

14 rozezná a používá znaménka +,-,= rozkládá čísla do 5 řeší jednoduché slovní úlohy v oboru do 5 bez použití početních operací správně používá symboly >,< řeší jednoduché úlohy do 5 s využitím znalosti sčítání a odčítání Rozklad čísel Řešení slovních úloh bez početních operací i bez znalosti číslic Porovnávání počtu věcí a čísel bez zápisu nerovnosti Slovní úlohy doplněné příkladem v oboru do 5 2.ročník: Číslo a početní operace čte a píše číslice v oboru do 10, používá je a přiřazuje k nim správný počet prvků rozkládá čísla do 10 sčítá a odčítá v oboru do 10 s názornou pomůckou řeší jednoduché slovní úlohy v oboru do 10 s názornými pomůckami rozeznává pojmy před, za, vedle, vpravo, vlevo sčítá a odčítá zpaměti do 10 používá symboly >, <, = 3.ročník: čte a píše a používá čísla do 20 rozkládá čísla do 20 Přirozená čísla 1 až 20 numerace, vidění počtu věcí Rozklady čísel do 10 Sčítání a odčítání čísel v oboru do 10 pomocí názorných činností Jednoduché slovní úlohy ze života řešené na základě manipulace s věcmi a penězi Orientace v prostoru Automatizace spojů sčítání a odčítání do 10 Porovnávání počtu věcí a zápis nerovnosti v oboru do 10 Numerace do 20 Rozklad čísel do 20 Porovnávání počtu věcí a 14

15 sčítá a odčítá do 20 bez přechodu 10 čísel a zápis nerovnosti v oboru do 20 Sčítání do 20 bez přechodu 10 (analogie sčítání do 10) 4.ročník: čte, píše a porovnává čísla znázorněná na číselné ose sčítá a odčítá do 20 zpaměti řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání do 20 sčítá a odčítá s přechodem přes 10 za pomoci názoru čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 a používat znaménka nerovnosti vytváří číselné řady počítá po desítkách do 100, po jednotkách v jednotlivých desítkách 5.ročník: Sčítá a odčítá do 100 sčítá a odčítá násobky 10 do 100 Násobí a dělí od 1 do10 v oboru malé násobilky (tabulka) Sčítá a odčítá do ročník: Rozklad čísel, numerace, porovnávání a sčítání a odčítání bez přechodu 10 v oboru do 20) Orientace na číselné ose v oboru do 20 Automatizace spojů sčítání a odčítání do 20 Jednoduché slovní úlohy spojené s názorem Sčítání a odčítání s přechodem přes 10 vyvozené na základě manipulačních činností Automatizace sčítání a odčítání s přechodem přes 10 (do 20) Přirozená čísla do 100 numerace a vytváření představy čísla na základě názoru Posloupnost přirozených čísel do Počítání po desítkách a po jednotkách v různých desítkách do Čtení a zápis čísel na číselné ose Sčítání a odčítání po 15 OSV: Psychohygiena, komunikace, mezilidské vztahy VDČ: Občanská společnost, škola a stát, principy demokracie VMes: Objevujeme Evropu a svět, Evropa a svět nás zajímá MeV: vnímání a stavba mediálních sdělení, Fungován a vliv médií ve společnosti MuV: Lidské vztahy, EV: Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí Pracovní činnosti Výtvarná výchova Hudební výchova Přírodověda Vlastivěda Český jazyk Tělesná výchova

16 Zvládá jednoduché slovní úlohy typu o x méně, o x více, x krát méně, x krát více 1.ročník: Geometrie v rovině a v prostoru rozeznává tvary čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh načrtne jednoduchý tvar 2.ročník: používá správně pravítko a tužku při rýsování rýsuje s pomocí pravítka přímé čáry načrtne jednoduché tvary pojmenuje základní geometrické tvary a načrtne je rozeznává tvary čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh načrtne jednoduchý tvar 3. ročník: označí bod na ploše narýsuje přímku a úsečku a správně je označí správně pojmenuje jednoduché desítkách v oboru do 100 Násobení a dělení v oboru malé násobilky Sčítání a odčítání do Slovní úlohy typu o x méně, o x více, x krát více, x krát méně 1.-3.ročník: Seznámení se základními geometrickými útvary Náčrtky od ruky (domeček, sluníčko...) Nácvik používání pravítka Rýsování přímých čar podle pravítka Náčrty od ruky (domy, sluníčka...) Rozeznávání základních geometrických útvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh) Bod a jeho označení Rýsování přímek a úseček a jejich popis Seznámení s prostorovými útvary 16

17 prostorové útvary správně pojmenuje prostorové geometrické tvary 4.ročník: Umí narýsovat pomocí pravítka úsečku, přímku (rozezná je) Seznámí se s prostorovými geom.tvary, umí je pojmenovat Umí narýsovat s pomocí pravítka trojúhelník, čtverec 5.ročník: Umí používat pravítko a kružítko při rýsování Umí vypočítat obvod trojúhelníka, čtverce, obdélníka Rýsování pomocí pravítkaúsečka, přímka Seznámit se s nejznámějšími prostorovými geom.tvary Naučit se narýsovat trojúhelník a čtverec s pomocí pravítka Naučit se používat kružítko při rýsování Naučit se jak se vypočítá obvod u jednoduchých geom. tvarů 17

18 7 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu informatika a komunikační technologie je připravit žáky na využívání ICT i v jiných vyučovacích předmětech a umožňuje jim dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti (získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě). Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou a jejich využití při výuce v ostatních předmětech (používání výukových programů) je vzdělávací předmět zařazen jako povinná součást základního vzdělávání už na 1.stupni do 4. a 5.ročníku. V rámci výuky ve 4.ročníku jsou žáci s LMP přiřazováni do výuky 5. ročníku a to jednou hodinou týdně. Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu učení kdekoliv a kdykoliv, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky, pomáhá se lépe orientovat ve výuce a odlehčuje výuku pomocí využívání výukových programů v jednotlivých předmětech jimiž je škola velmi dobře vybavena. Škola umožňuje těmto žákům rovněž docházet na zájmový kroužek práce na PC, který poskytuje zcela zdarma. Očekávané výstupy učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák umí: spustí a zavře různé typy výukových programů, předvede práci s těmito programy otevře jednoduchý grafický program, nakreslí v tomto programu obrázek, obrázek uloží a vytiskne nakreslí zadaný obrázek za použití kreslících nástrojů a nástrojů pro kreslení geometrických tvarů napíše jednoduchý text v textovém editoru, opraví případné chyby informatika základní pojmy bezpečnost práce a rizika, prevence rizik péče o počítač, závady, poruchy struktura, funkce a popis počítače přídavná zařízení vstupní, výstupní klávesnice, funkce kláves, práce s klávesnicí myš, práce s myší operační systém a jeho funkce základní pojmy a prvky (ikony, okna, složky, soubory, hlavní nabídka, plocha, hlavní panel) 18 OSV: osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání, kreativita, mezilidské vztahy, komunikace OSV: rozvoj schopností poznávání Pracovní činnosti Výtvarná výchova Přírodověda Vlastivěda Český jazyk Matematika

19 označí blok textu, blok zformátuje vloží do dokumentu obrázek použije ozdobné prvky (ozdobné písmo a grafiku) textový dokument uloží a vytiskne vysvětlí pojem: internet, uvede význam internetu uvede příklad, jak informace vzniká, jak ji lze přenášek, zpracovat a dále využít uvede na příkladech, jak se informace (a její společenský tok) v průběhu historie mění předvede práci s internetovým prohlížečem otevře stránky pomocí hypertextu napíše do adresového řádku internetového prohlížeče danou adresu a stránku otevře vyhledá požadovanou informaci s pomocí učitele s pomocí učitele založí svoji ovou adresu předvede komunikaci pomocí chatu, u, telefonu (mobilního telefonu volání, SMS apod.) výukové programy, práce s výukovými programy grafický editor základní principy ovládání operačního systému (operace s ikonami, s okny, s hlavní nabídkou) výukové programy, práce s výukovými programy grafický editor textový editor základy psaní a editace textu označování bloků formátování textu vkládání obrázků grafické prvky (ozdobné písmo, obrázky, symboly, kliparty aj.) tisk a úpravy před tiskem 19

20 textový editor základy psaní a editace textu označování bloků formátování textu vkládání obrázků grafické prvky (ozdobné písmo, obrázky, symboly, kliparty aj.) tisk a úpravy před tiskem 8 PRVOUKA, VLASTIVĚDA, PŘÍRODOVĚDA 8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu prvouka je v 1.-3.ročníku rozvíjet u žáků základní znalosti, dovednosti a postoje týkající se života ve společnosti, přírody a jejího významu pro člověka, vztahu člověka k přírodě i lidem. Zároveň u žáků rozvíjet základní hygienické návyky a vztah k vlastnímu zdraví. Celé učivo je uspořádáno podle ročních období, žáci se seznamují se změnami v přírodě v průběhu roku, učí se kladným postojům k přírodě. V souvislosti s cyklickým řazením učiva se využívá i zachovávání lidových tradic a zvyků během roku.tématické okruhy prvouky jsou tyto: Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví. Časová dotace na prvním stupni je 12 vyučovacích hodin, v předmětu prvouka v ročníku po dvou vyučovacích hodinách, ve 3. ročníku je posílena o 1 disponibilní hodinu, v předmětu vlastivěda v ročníku po dvou vyučovacích hodinách týdně a v předmětu Přírodověda po 1 hodině týdně, kde je rovněž posílena o dvě disponibilní hodiny. V rámci mezipředmětových vztahů lze tyto hodiny využívat ve spojitosti s českým jazykem, matematikou, hudební výchovou,výtvarnou výchovou a pracovními činnostmi. Vzdělávací oblast člověk a jeho svět vychází z prvotních zkušeností a znalostí žáka i zvláštností místa, kde žije. Žáky vedeme k tomu aby nabyté znalosti, vědomosti a dovednosti dokázali uplatnit v běžném životě a na jejich základě si také s pomocí učitele vybudovali postoje a hodnoty důležité pro život ve společnosti a chování v přírodě. V tomto období využíváme co nejvíce regionálních přírodních a společenských jevů. 20

21 Očekávané výstupy učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák umí: Místo, kde žijeme EV: základní podmínky života Matematika 1.-3.ročník: Naše třída a školní budova, voda, ovzduší, půda Pracovní činnosti orientuje se ve třídě, ve spolužáci, Výtvarná výchova školní budově i v okolí školy učitelé a pracovníci školy Český jazyk dodržuje vnitřní řád školy a Název školy, její okolí bezpečnost chování Školní potřeby, pomůcky a uplatňuje základní pravidla hračky dopravní výchovy pozná místo, kde bydlí, orientuje se v okolí bydliště,zná cestu do školy, zná svou adresu 4.-5.ročník: určí rozdíly mezi městem a vesnicí orientuje se v okolí bydliště a po cestě do školy popíše cestu do školy zná zvyky a tradice uplatňuje základy dopravní výchovy orientuje se ve školní budově orientuje se v okolí bydliště, školy a po cestě do školy popíše a zvládne cestu do školy zná nejvýznamnější místa v obci Život ve škole, vnitřní řád,dodržování bezpečnosti chování, chování k dospělým Základy dopravní výchovy, bezpečná cesta do školy Místo, kde bydlíme,jak pomáháme doma, rozdělení prací v domácnosti,ochrana zdraví a čistota Město a vesnice rozdíly Adresa a orientace v okolí domova Orientace v okolí bydliště a adresa Popis cesty do školy Místní pověsti, tradice a zvyky Dopravní prostředky, poznávání základních dopravních značek, dodržování pravidel bezpečnosti při hrách Orientace v obci,orientace podle plánu 21

22 Popis cesty do školy Mapa místní krajiny Základní pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty Kulturní a historické zajímavosti Rozmanitost přírody 1.-3.ročník: pozoruje a porovná proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích vyjmenuje jarní, letní, podzimní a zimní měsíce pozná běžné druhy domácích zvířat pojmenuje základní druhy zeleniny a ovoce pečuje o přírodu a ví proč ji nemá ničit, ale naopak chránit zná vánoční tradice a zvyky Velikonoc 1.-3.ročník: Změny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích Péče o domácí zvířata a o zvířata v přírodě Sezónní práce na zahradě a na poli Sklizeň ovoce a zeleniny a jejich základní druhy Oblečení v zimě a bezpečnost při zimních sportech Jak slavíme Vánoce tradice a zvyky Zvířata a jejich mláďata Péče o rostliny ve třídě a jarní květiny Dětské jarní hry Příprava na Velikonoce tradice a zvyky 22

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP)

Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) Učební osnovy - Člověk a jeho svět (pro žáky s LMP) PŘEDMĚT: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Ročník: 1. Výstup Učivo Související PT místo, kde žijeme 1. Zvládá orientaci v okolí svého bydliště a v okolí domov - prostředí

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Sčítá a odčítá v oboru 0 6. Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod

Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod Vyučovací předmět Počty Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací oblasti

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Pracovní činnosti Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Svět práce. Vyučuje

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 6. - PRACOVNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a svět práce - Pracovní výchova 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Základem školního vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením je ŠVP TyMyJáNová škola aneb Škola pro dobrý život. K vytváření klíčových kompetencí využívá

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - orientuje se v pojmech a prostoru školy - vyzná se v prostoru třídy, školy, okolí svého bydliště - umí adresu a telefon bydliště - dojde bezpečně z domu do školy a zpět - užívá správné školní

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Příprava na cvičení Žák: použije vhodné oblečení a obuv 1 ZV Základní vzdělávání Správné dýchání a držení těla správně dýchá správně drží tělo OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník)

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v druhém období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - využíváme matematické poznatky a dovednosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 2. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více