Školní vzdělávací program upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Příloha č. 2 k ŠVP ZV Škola hrou Školní vzdělávací program upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Č.j. 155/2011 Aktualizace k Projednáno na pedagogické poradě dne: Projednáno Školskou radou dne:

2 Obsah 1 Identifikační údaje PŘEDKLADATEL A ZŘIZOVATEL Charakteristika ŠVP pro žáky s lehkým mentálním postižením (LMP) Charakteristika žáků s LMP Materiální, personální, hygienické, organizační a jiné podmínky pro uskutečňování vzdělávání žáků s LMP Učební plán pro žáky s LMP Poznámky k učebnímu plánu UČEBNí osnovy Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu pro žáky s LMP...7 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Umění a kultura, Člověk a práce, Člověk a zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Hodnocení žáků s LMP a autoevaluace školy Časové rozvržení evaluačních činností týkajících se žáků s LMP: Poznámky k ŠVP pro žáky s LMP...35

3 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 PŘEDKLADATEL A ZŘIZOVATEL ŠKOLA: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov adresa: Teplýšovice 45, Benešov, webové stránky školy: zs-a-ms-teplysovice.wz.cz ŘEDITEL ŠKOLY: Mgr. Charlotta Kurcová tel: IČO: REDIZO: Org.č.školy: KOORDINÁTOR ŠVP: Mgr. Charlotta Kurcová ZŘIZOVATEL ŠKOLY: Obec Teplýšovice adresa: Teplýšovice 27, Benešov, tel: IČO: webové stránky: Platnost dokumentu od: Mgr.Charlotta Kurcová - ředitelka školy: 3

4 2 CHARAKTERISTIKA ŠVP PRO ŽÁKY S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (LMP). Základem školního vzdělávacího programu pro děti s lehkou mentální retardací je ŠVP ZV Škola hrou. K vytváření klíčových kompetencí využívá shodných výchovných a vzdělávacích strategií, ale při vymezení vzdělávacích obsahů jednotlivých předmětů respektuje sníženou úroveň rozumových schopností žáků, jejich fyzické a pracovní možnosti a předpoklady. Očekávané výstupy mají činnostní povahu, jsou prakticky zaměřené a využitelné v běžném životě. Uplatněním speciálně pedagogických metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání a podpůrnými opatřeními, s jejichž pomocí žáci mohou dosáhnout výsledků, které odpovídají jejich možnostem, chceme vytvořit prostředí, které umožní naplnění základních cílů programu, jimiž jsou: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 2.1 Charakteristika žáků s LMP Žáci do naší školy přicházejí z běžných základních škol na doporučení pedagogicko psychologické poradny (PPP) zřídka na doporučení speciálně pedagogického centra (SPC). Škola vzdělává pouze žáky s lehkou mentální retardací a žáky se středně těžkou mentální retardací. O přijetí žáka do systému speciálního vzdělávání rozhoduje na základě doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) ředitel školy. S rozhodnutím musí souhlasit zákonný zástupce žáka. 4

5 3 MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ, HYGIENICKÉ, ORGANIZAČNÍ A JINÉ PODMÍNKY PRO USKUTEČŇOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LMP Naše škola se snaží po celou dobu své existence jako příspěvková organizace maximálně spolupracovat se svým zřizovatelem v zlepšování vybavenosti učeben víceúčelovým a funkčním zařízením. Máme výškově stavitelný nábytek v obou učebnách, jednu učebnu vybavenou počítači a obě učebny jsou již v rámci projektu EU peníze školám vybaveny interaktivní tabulí s audiovizuální technikou. Pro tělesnou výchovu je na školním pozemku nově vybudované hřiště s umělým povrchem, pro potřeby hudební výchovy máme orfovy nástroje a v obou třídách klavír a pro výuku výtvarné výchovy a pracovních činností disponujeme malým školním pozemkem na jehož úpravě se žáci podílejí, výtvarným koutkem a pečící troubou. Do budoucna bychom ještě chtěli zakoupit malou keramickou pec. Snažíme se, abychom žákům vytvářeli kvalitní, funkční a estetické prostředí ve škole. Efektivita vzdělávání žáků s LMP spočívá nejen v přítomnosti asistenta pedagoga ve výuce, ale i velkými možnostmi používání různých pomůcek a výukových programů v jednotlivých předmětech. Prostředí malé rodinné školy, pak napomáhá k vytváření pozitivních vztahů, přátelské a vstřícné atmosféry nejen mezi žáky samotnými, ale i mezi žákem a učitelem. Rovněž poskytujeme velkou rozmanitou škálu v nabídce zájmových činností, které jsou pro naše žáky zcela zdarma a na jejichž vedení se podílí ve většině případech sami učitelé. I ve školní družině se pracuje s žáky s LMP s přihlédnutím k jejich schopnostem a možnostem a věnuje se jim velká míra podpůrných opatření, např. doučování či pomoc při vypracování domácích úkolů. Všichni učitelé přistupují k žákům s LMP s velkou mírou pochopení, přizpůsobují své nároky na výuku jejich momentálnímu rozpoložení, možnostem a schopnostem, konzultují skladbu hodiny s asistentem a vyrábějí si pro zpestření výuky velké množství pomůcek. Snažíme se i tyto žáky zcela zapojovat do akcí školy, ať už se jedná o ozdravný pobyt žáků na horách, výlety na kolech, plavání či besídku. Zajišťujeme časté střídání aktivit ve vyučovacích hodinách i mimo ně, vhodně volíme strukturu pracovního a odpočinkového režimu žáků i učitelů s dostatkem relaxace, ale i aktivního pohybu. Vytváření pohody prostředí, zdravého učení a otevřeného partnerství jak mezi žáky samotnými, tak i mezi žáka a učiteli. Respektujeme věkové odlišnosti, individualitu, motivujeme hodnocením s přihlédnutím k individuálním možnostem a schopnostem žáka, poskytujeme žákovi dostatek zpětné vazby a tolerujeme chyby a omyly. (vedeme žáky k uvědomění si chyb a jejich nápravě). Respektujeme potřeby jedince, jeho soukromí a nasloucháme jeho problémům. Celkově se snažíme vytvářet přínosné a přátelské klima jak pro žáky, tak i pro učitele. Učitelé se aktivně podílí na úpravách a aktualizacích ŠVP ZV Škola hrou, na vytváření pozitivních společenských vztahů ve styku s veřejností a rodiči žáků. Stravování a pitný režim je zajištěn formou dovážení obědů z naší školní kuchyně, která sídlí v budově MŠ, odebíráme školní mléko a ovoce do škol v rámci celonárodního projektu EU. 5

6 4 UČEBNÍ PLÁN PRO ŽÁKY S LMP Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty Časová dotace ročník Celkem hod. Disponibilní navýšení Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a práce Pracovní výchova Týdenní dotace

7 4.1 Poznámky k učebnímu plánu Vzhledem k rozdílné časové dotaci jednotlivých vzdělávacích oblastí v RVP ZV a RVP ZV-LMP budou mít žáci individuální výuku některých předmětů v rámci kmenové třídy a na některé hodiny budou docházet do jiné třídy či skupiny a to takto: Pracovní činnosti (Pč): 1 hodina v rámci rozvrhu kmenové třídy, 2 hodiny individuálně s asistentem pedagoga v rámci sníženého počtu vyučovacích hodin českého jazyka. Tělesná výchova (Tv): 2 hodiny v rámci rozvrhu kmenové třídy, 1 hodina v jiné třídě. Hodiny anglického jazyka tak budou nahrazeny hodinami Pč a Tv. Všem žákům s LMP je vypracován individuální vzdělávací plán v němž jsou respektovány potřeby, schopnosti a možnosti žáka a jeho individuality. 5 UČEBNÍ OSNOVY 6 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu pro žáky s LMP Cílem předmětu český jazyk v rámci vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace je vést žáka ke srozumitelnému vyjadřování ústní i písemnou formou spisovného českého jazyka, rozumět spisovné řeči mluvené, čtené i psané, rozvíjet kladný vztah k mateřskému jazyku. Vzbuzovat u žáků zájem o literaturu a četbu a rozvíjet tak dostatečnou slovní zásobu a schopnost komunikace v mateřském jazyce. Utvářet čtenářské dovednosti vedoucí ke čtení s porozuměním jako základ mezipředmětových vztahů a schopnosti učení se jiným předmětům. Rozvíjet schopnost žáka vnímat různá sdělení, rozumět jim a přiměřeně na ně reagovat. Posilovat sebedůvěru, schopnost sdělit svůj názor a vést žáky ke kultivovanému projevu v běžných situacích. Vyjadřovat se v jednoduchých větách i písemnou formou. Tvořit jednoduchá sdělení i v ostatních vyučovacích předmětech. Postupně ovládat základy pravopisu, tvarosloví i skladby spolu se slohovým výcvikem. Výuka probíhá ve třídě se dvěmi někdy i třemi ročníky. Cíle výuky českého jazyka jsou naplňovány komunikační a slohovou výchovou, čtením a literární výchovou, psaním, jazykovou výchovou. 7

8 Komunikace v českém jazyce se rozvíjí i vhodně zařazenou řečovou výchovou.cílem řečové výchovy je nejen rozvoj slovní zásoby, ale i rozvoj smyslového a citového vnímání a vyjadřovacích schopností. Je vhodné ji zařazovat v menších časových úsecích v rámci běžné vyučovací hodiny českého jazyka. Časová dotace na 1. stupni je 33 vyučovacích hodin a je posílena o 1 disponibilní hodinu ve 4. a 5 ročníku. Rozdělení časových dotací na jednotlivé složky záleží na uvážení učitele s ohledem ke specifickým potřebám a individuálním schopnostem žáků ve třídě. Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Žák zvládá: Čtení a literární výchova, mluvnice, sloh, psaní 1.ročník: 1.-3.ročník ovládá základní pojmy nezbytné k orientaci v prostoru orientuje se na stránce a v textu na řádku reaguje na jednoduché pokyny učitele poznává probíraná písmena (a,i,e,m,o,u,l,v,t,y,s,j) zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním zvládá grafomotorická cvičení píše správné tvary písmen a číslic 2.ročník píše procvičené slabiky a slova zvládá opis a přepis píše písmena podle diktátu rozlišuje všechna probraná písmena čte plynule slova v rozsahu Rozlišování pojmů a změn Čtení zleva doprava Tvoření vět podle obrázků Poznávání a napodobování hláskových a slabičných zvuků Vyvozování hlásek a písmen malých i velkých Rozlišování délky samohlásek písmena a,i ve funkci spojky Nácvik správné intonace a dýchání při tvoření jednoduchých vět Správné držení těla a tužky při psaní Přípravné a uvolňovací cviky pro rozvíjení psychomotorických dovedností Motivační říkanky a hry Prvky psacích písmen Psaní písmen malé abecedy 8 OSV: osobnostní rozvoj sebepoznání a sebepojetí OSV: osobnostní rozvoj-rozvoj schopností poznávání OSV:Psychohygiena VMes: jsme Evropané MuV: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Výtvarná výchova Prvouka Hudební výchova Pracovní činnosti

9 probíraného učiva má zautomatizované čtení slov o třech hláskách orientuje se na stránce a v textu píše správně všechna písmena a číslice píše krátká slova a věty píše jednoduchá slova podle diktátu má přiměřenou slovní zásobu a umí ji správně používat ve větách 3.ročník vyjadřuje se v krátkém mluveném projevu ovládá základní pravidla společenského styku píše všechna malá a velká písmena čte všechny hlásky, čte slabiky a spojuje je do krátkých slov vyjadřuje se v krátkém mluveném projevu správně navazuje jednotlivá písmena, dodržuje vzdálenost mezi slovy udržuje dobrou úpravu v sešitě dodržuje hygienické návyky potřebné pro správné psaní dodržuje základní stavbu věty (výše uvedených) a těch velkých, která se neliší od malých Spojování písmen do slabik Spojování slabik ve slova, psaní jednoduché věty Nácvik číslic 1,2,3,4,5 Nácvik přepisu a opisu Diktát písmen, slabik, krátkých slov Dokončení nácviku zbývajících malých i velkých písmen abecedy Čtení víceslabičných slov složených z otevřených slabik Automatizace čtení jednoslabičných slov typu les, pes, ves, mez... Čtení zavřených slabik a dvojslabičných slov se zavřenou slabikou na konci Čtení jednoduchých vět Odpovědi na otázky k obsahu přečteného textu Nácvik všech písmen malé abecedy a číslic Nácvik všech velkých písmen tvarově shodných s malými Opis a přepis slabik a slov Psaní vět Upevnění výuky čtení,zřetelné čtení vět, čtení 9

10 rozlišuje vlastní jména používá pravidla pro u/ú/ů čte otevřené slabiky a dvojslabičná slova čte jednoduché věty krátkého textu a orientovat se v něm čte psací písmo dbá na správné dýchání a výslovnost pojmenuje známé předměty běžného života předložky se slovem, tiché čtení Orientace v textu, odpovědi na otázky Krátké vypravování Výrazný přednes básní a říkadel Komunikace ve dvojici, dialog Dramatizace jednoduchého textu Neverbální komunikace Upevnění správného psaní všech písmen Psaní slabik, slov a číslic podle nápovědy Správná technika psaní, plynulé psaní a úprava sešitu Sebekontrola napsaného Upevnění hygienických návyků (sklon sešitu, sezení, držení těla,úchop tužky, osvětlení) 4.ročník zná a používá pravidla pro psaní u/ú/ů párové souhlásky (umí si zdůvodnit) seznámí se s vyjmenovanými slovy a jejich užitím, se slovy příbuznými slovní druhy - zná je, umí je odříkat ročník Psaní u/ú/ů ve slovech Používání vyjmenovaných slov a slov příbuzných Slovní druhy-jejich členění Psaní velkých písmen na začátku věty a ve vlastních jménech Slovní druhy-zařazení do tabulky OSV: Psychohygiena, komunikace, mezilidské vztahy VDČ: Občanská společnost, škola a stát, principy demokracie VMes: Objevujeme Evropu a svět, Evropa a svět nás zajímá MeV: vnímání a stavba mediálních sdělení, Fungován a vliv médií ve společnosti Přírodověda Vlastivěda Výtvarná výchova Pracovní činnosti Tělesná výchova (výchova ke zdraví) 10

11 5.ročník: seznámí se s pravidly psaní velkých písmen ve vlastních jménech čte krátký text složený z jednoduchých vět, orientuje se v textu zvládne svými slovy říci o čem byl čtený text (jednoduchá reprodukce textu) zvládá opis a přepis textu, diktát jednoduchých a krátkých vět umí číst psaný text ovládá pravidla slušného chování (omluvit se, poděkovat, poprosit ) umí zařadit s pomocí tabulky jednoduchá slova podle slovních druhů podstatná jména: rod, číslo,pád, vzor (pádové otázky umí odříkat, pracuje s dopomocí, s tabulkou), slovesa-osoba, číslo, času umí odříkat a používat pravidla) shoda podmětu s přísudkemzná pravidla, umí je použít pamatuje si a reprodukuje jednoduchou říkanku, básničku koncentruje se na poslech Čtení otevřených slabik a dvojslabičných slov složených z otevřených slabik Čtení krátkého textu složeného z jednoduchých vět Orientace v textu Opis, přepis a diktát krátkých vět Čtení psacího písma Podstatná jména-mluvnické kategorie (rod, číslo, pád, vzor) Slovesa-osoba,číslo, čas Shoda podmětu s přísudkem Nácvik přednesu jednoduchých říkadel se správnou výslovností a dýcháním Rozvoj slovní zásoby MuV: Lidské vztahy, EV: Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí 11

12 jednoduché pohádky dramatizuje s pomocí učitele pohádku nebo příběh projevuje zájem o dětské knihy umí se správně chovat na kulturních akcích Rozvíjení slovní zásoby Tvorba krátkých vět Jednoduchý popis obrázků Poslech a opakování říkadel, básní, pohádek a hádanek Dramatizace příběhů spojená s výtvarným zpracováním Seznámení a zacházení s dětskou knihou a časopisem Zřetelný přednes říkanek a básní Čtení dětské knihy s přiměřeným textem Reprodukce textu, odpovědi na otázky Návštěva divadla Správné chování při kulturních akcích Seznámení s tiskovinami (dětské časopisy a noviny) 12

13 MATEMATIKA 6.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávacího oboru matematika a její aplikace je rozdělen na tematické okruhy Čísla a početní operace; Závislosti, vztahy a práce s daty; Geometrie v rovině a prostoru; Aplikační úlohy. Výuka probíhá ve všech ročnících. V ročníku má předmět komplexní charakter. Vyučovací předmět matematika je samostatný předmět. Rozdělení časové dotace v jednotlivých složkách je na uvážení vyučujícího, který bude brát ohled na specifické potřeby žáků ve třídě. Výuka probíhá ve třídě se dvěmi někdy i třemi ročníky. Důraz je kladen na praktické činnosti žáků. Hlavní formou realizace předmětu je vyučovací hodina. Časová dotace na 1. stupni je 22 vyučovacích hodin a je posílena o 1 disponibilní hodinu ve 2. a 3., ročníku. Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vazby Žák zvládá: 1.ročník: Číslo a početní operace ročník rozeznává číslice do 5 a přiřazuje k nim správný počet prvků porovnává bez početních operací počet prvků určuje polohu předmětu nebo ukládá předmět podle slovní instrukce rozeznává pojmy včera, dnes, zítra, ráno, dopoledne, odpoledne, večer,noc napočítá a rozezná počet prvků do 5 sčítá a odčítá s názornou pomůckou do 5 Vytváření představ o jednotlivých číslech na základě názoru Porovnávání počtu věcí (méně, více) Osvojování pojmů menší - větší, před za, nahoře dole, vpravo vlevo, první poslední Orientace v čase Přirozená čísla 1 až 5 numerace a vidění počtu Sčítání a odčítání do 5 zavedené manipulačními činnostmi Matematické symboly +, -, = 13 OSV: osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání, kreativita, mezilidské vztahy, komunikace OSV: rozvoj schopností Poznávání Pracovní činnosti Výtvarná výchova Hudební výchova Prvouka Český jazyk Tělesná výchova

14 rozezná a používá znaménka +,-,= rozkládá čísla do 5 řeší jednoduché slovní úlohy v oboru do 5 bez použití početních operací správně používá symboly >,< řeší jednoduché úlohy do 5 s využitím znalosti sčítání a odčítání Rozklad čísel Řešení slovních úloh bez početních operací i bez znalosti číslic Porovnávání počtu věcí a čísel bez zápisu nerovnosti Slovní úlohy doplněné příkladem v oboru do 5 2.ročník: Číslo a početní operace čte a píše číslice v oboru do 10, používá je a přiřazuje k nim správný počet prvků rozkládá čísla do 10 sčítá a odčítá v oboru do 10 s názornou pomůckou řeší jednoduché slovní úlohy v oboru do 10 s názornými pomůckami rozeznává pojmy před, za, vedle, vpravo, vlevo sčítá a odčítá zpaměti do 10 používá symboly >, <, = 3.ročník: čte a píše a používá čísla do 20 rozkládá čísla do 20 Přirozená čísla 1 až 20 numerace, vidění počtu věcí Rozklady čísel do 10 Sčítání a odčítání čísel v oboru do 10 pomocí názorných činností Jednoduché slovní úlohy ze života řešené na základě manipulace s věcmi a penězi Orientace v prostoru Automatizace spojů sčítání a odčítání do 10 Porovnávání počtu věcí a zápis nerovnosti v oboru do 10 Numerace do 20 Rozklad čísel do 20 Porovnávání počtu věcí a 14

15 sčítá a odčítá do 20 bez přechodu 10 čísel a zápis nerovnosti v oboru do 20 Sčítání do 20 bez přechodu 10 (analogie sčítání do 10) 4.ročník: čte, píše a porovnává čísla znázorněná na číselné ose sčítá a odčítá do 20 zpaměti řeší jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání do 20 sčítá a odčítá s přechodem přes 10 za pomoci názoru čte, píše a porovnává čísla v oboru do 100 a používat znaménka nerovnosti vytváří číselné řady počítá po desítkách do 100, po jednotkách v jednotlivých desítkách 5.ročník: Sčítá a odčítá do 100 sčítá a odčítá násobky 10 do 100 Násobí a dělí od 1 do10 v oboru malé násobilky (tabulka) Sčítá a odčítá do ročník: Rozklad čísel, numerace, porovnávání a sčítání a odčítání bez přechodu 10 v oboru do 20) Orientace na číselné ose v oboru do 20 Automatizace spojů sčítání a odčítání do 20 Jednoduché slovní úlohy spojené s názorem Sčítání a odčítání s přechodem přes 10 vyvozené na základě manipulačních činností Automatizace sčítání a odčítání s přechodem přes 10 (do 20) Přirozená čísla do 100 numerace a vytváření představy čísla na základě názoru Posloupnost přirozených čísel do Počítání po desítkách a po jednotkách v různých desítkách do Čtení a zápis čísel na číselné ose Sčítání a odčítání po 15 OSV: Psychohygiena, komunikace, mezilidské vztahy VDČ: Občanská společnost, škola a stát, principy demokracie VMes: Objevujeme Evropu a svět, Evropa a svět nás zajímá MeV: vnímání a stavba mediálních sdělení, Fungován a vliv médií ve společnosti MuV: Lidské vztahy, EV: Základní podmínky života, Vztah člověka k prostředí Pracovní činnosti Výtvarná výchova Hudební výchova Přírodověda Vlastivěda Český jazyk Tělesná výchova

16 Zvládá jednoduché slovní úlohy typu o x méně, o x více, x krát méně, x krát více 1.ročník: Geometrie v rovině a v prostoru rozeznává tvary čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh načrtne jednoduchý tvar 2.ročník: používá správně pravítko a tužku při rýsování rýsuje s pomocí pravítka přímé čáry načrtne jednoduché tvary pojmenuje základní geometrické tvary a načrtne je rozeznává tvary čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh načrtne jednoduchý tvar 3. ročník: označí bod na ploše narýsuje přímku a úsečku a správně je označí správně pojmenuje jednoduché desítkách v oboru do 100 Násobení a dělení v oboru malé násobilky Sčítání a odčítání do Slovní úlohy typu o x méně, o x více, x krát více, x krát méně 1.-3.ročník: Seznámení se základními geometrickými útvary Náčrtky od ruky (domeček, sluníčko...) Nácvik používání pravítka Rýsování přímých čar podle pravítka Náčrty od ruky (domy, sluníčka...) Rozeznávání základních geometrických útvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh) Bod a jeho označení Rýsování přímek a úseček a jejich popis Seznámení s prostorovými útvary 16

17 prostorové útvary správně pojmenuje prostorové geometrické tvary 4.ročník: Umí narýsovat pomocí pravítka úsečku, přímku (rozezná je) Seznámí se s prostorovými geom.tvary, umí je pojmenovat Umí narýsovat s pomocí pravítka trojúhelník, čtverec 5.ročník: Umí používat pravítko a kružítko při rýsování Umí vypočítat obvod trojúhelníka, čtverce, obdélníka Rýsování pomocí pravítkaúsečka, přímka Seznámit se s nejznámějšími prostorovými geom.tvary Naučit se narýsovat trojúhelník a čtverec s pomocí pravítka Naučit se používat kružítko při rýsování Naučit se jak se vypočítá obvod u jednoduchých geom. tvarů 17

18 7 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu informatika a komunikační technologie je připravit žáky na využívání ICT i v jiných vyučovacích předmětech a umožňuje jim dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti (získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě). Vzhledem k narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou a jejich využití při výuce v ostatních předmětech (používání výukových programů) je vzdělávací předmět zařazen jako povinná součást základního vzdělávání už na 1.stupni do 4. a 5.ročníku. V rámci výuky ve 4.ročníku jsou žáci s LMP přiřazováni do výuky 5. ročníku a to jednou hodinou týdně. Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných digitálních médií, umožňuje realizovat metodu učení kdekoliv a kdykoliv, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje standardní učební texty a pomůcky, pomáhá se lépe orientovat ve výuce a odlehčuje výuku pomocí využívání výukových programů v jednotlivých předmětech jimiž je škola velmi dobře vybavena. Škola umožňuje těmto žákům rovněž docházet na zájmový kroužek práce na PC, který poskytuje zcela zdarma. Očekávané výstupy učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák umí: spustí a zavře různé typy výukových programů, předvede práci s těmito programy otevře jednoduchý grafický program, nakreslí v tomto programu obrázek, obrázek uloží a vytiskne nakreslí zadaný obrázek za použití kreslících nástrojů a nástrojů pro kreslení geometrických tvarů napíše jednoduchý text v textovém editoru, opraví případné chyby informatika základní pojmy bezpečnost práce a rizika, prevence rizik péče o počítač, závady, poruchy struktura, funkce a popis počítače přídavná zařízení vstupní, výstupní klávesnice, funkce kláves, práce s klávesnicí myš, práce s myší operační systém a jeho funkce základní pojmy a prvky (ikony, okna, složky, soubory, hlavní nabídka, plocha, hlavní panel) 18 OSV: osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání, kreativita, mezilidské vztahy, komunikace OSV: rozvoj schopností poznávání Pracovní činnosti Výtvarná výchova Přírodověda Vlastivěda Český jazyk Matematika

19 označí blok textu, blok zformátuje vloží do dokumentu obrázek použije ozdobné prvky (ozdobné písmo a grafiku) textový dokument uloží a vytiskne vysvětlí pojem: internet, uvede význam internetu uvede příklad, jak informace vzniká, jak ji lze přenášek, zpracovat a dále využít uvede na příkladech, jak se informace (a její společenský tok) v průběhu historie mění předvede práci s internetovým prohlížečem otevře stránky pomocí hypertextu napíše do adresového řádku internetového prohlížeče danou adresu a stránku otevře vyhledá požadovanou informaci s pomocí učitele s pomocí učitele založí svoji ovou adresu předvede komunikaci pomocí chatu, u, telefonu (mobilního telefonu volání, SMS apod.) výukové programy, práce s výukovými programy grafický editor základní principy ovládání operačního systému (operace s ikonami, s okny, s hlavní nabídkou) výukové programy, práce s výukovými programy grafický editor textový editor základy psaní a editace textu označování bloků formátování textu vkládání obrázků grafické prvky (ozdobné písmo, obrázky, symboly, kliparty aj.) tisk a úpravy před tiskem 19

20 textový editor základy psaní a editace textu označování bloků formátování textu vkládání obrázků grafické prvky (ozdobné písmo, obrázky, symboly, kliparty aj.) tisk a úpravy před tiskem 8 PRVOUKA, VLASTIVĚDA, PŘÍRODOVĚDA 8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu prvouka je v 1.-3.ročníku rozvíjet u žáků základní znalosti, dovednosti a postoje týkající se života ve společnosti, přírody a jejího významu pro člověka, vztahu člověka k přírodě i lidem. Zároveň u žáků rozvíjet základní hygienické návyky a vztah k vlastnímu zdraví. Celé učivo je uspořádáno podle ročních období, žáci se seznamují se změnami v přírodě v průběhu roku, učí se kladným postojům k přírodě. V souvislosti s cyklickým řazením učiva se využívá i zachovávání lidových tradic a zvyků během roku.tématické okruhy prvouky jsou tyto: Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví. Časová dotace na prvním stupni je 12 vyučovacích hodin, v předmětu prvouka v ročníku po dvou vyučovacích hodinách, ve 3. ročníku je posílena o 1 disponibilní hodinu, v předmětu vlastivěda v ročníku po dvou vyučovacích hodinách týdně a v předmětu Přírodověda po 1 hodině týdně, kde je rovněž posílena o dvě disponibilní hodiny. V rámci mezipředmětových vztahů lze tyto hodiny využívat ve spojitosti s českým jazykem, matematikou, hudební výchovou,výtvarnou výchovou a pracovními činnostmi. Vzdělávací oblast člověk a jeho svět vychází z prvotních zkušeností a znalostí žáka i zvláštností místa, kde žije. Žáky vedeme k tomu aby nabyté znalosti, vědomosti a dovednosti dokázali uplatnit v běžném životě a na jejich základě si také s pomocí učitele vybudovali postoje a hodnoty důležité pro život ve společnosti a chování v přírodě. V tomto období využíváme co nejvíce regionálních přírodních a společenských jevů. 20

21 Očekávané výstupy učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák umí: Místo, kde žijeme EV: základní podmínky života Matematika 1.-3.ročník: Naše třída a školní budova, voda, ovzduší, půda Pracovní činnosti orientuje se ve třídě, ve spolužáci, Výtvarná výchova školní budově i v okolí školy učitelé a pracovníci školy Český jazyk dodržuje vnitřní řád školy a Název školy, její okolí bezpečnost chování Školní potřeby, pomůcky a uplatňuje základní pravidla hračky dopravní výchovy pozná místo, kde bydlí, orientuje se v okolí bydliště,zná cestu do školy, zná svou adresu 4.-5.ročník: určí rozdíly mezi městem a vesnicí orientuje se v okolí bydliště a po cestě do školy popíše cestu do školy zná zvyky a tradice uplatňuje základy dopravní výchovy orientuje se ve školní budově orientuje se v okolí bydliště, školy a po cestě do školy popíše a zvládne cestu do školy zná nejvýznamnější místa v obci Život ve škole, vnitřní řád,dodržování bezpečnosti chování, chování k dospělým Základy dopravní výchovy, bezpečná cesta do školy Místo, kde bydlíme,jak pomáháme doma, rozdělení prací v domácnosti,ochrana zdraví a čistota Město a vesnice rozdíly Adresa a orientace v okolí domova Orientace v okolí bydliště a adresa Popis cesty do školy Místní pověsti, tradice a zvyky Dopravní prostředky, poznávání základních dopravních značek, dodržování pravidel bezpečnosti při hrách Orientace v obci,orientace podle plánu 21

22 Popis cesty do školy Mapa místní krajiny Základní pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty Kulturní a historické zajímavosti Rozmanitost přírody 1.-3.ročník: pozoruje a porovná proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích vyjmenuje jarní, letní, podzimní a zimní měsíce pozná běžné druhy domácích zvířat pojmenuje základní druhy zeleniny a ovoce pečuje o přírodu a ví proč ji nemá ničit, ale naopak chránit zná vánoční tradice a zvyky Velikonoc 1.-3.ročník: Změny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích Péče o domácí zvířata a o zvířata v přírodě Sezónní práce na zahradě a na poli Sklizeň ovoce a zeleniny a jejich základní druhy Oblečení v zimě a bezpečnost při zimních sportech Jak slavíme Vánoce tradice a zvyky Zvířata a jejich mláďata Péče o rostliny ve třídě a jarní květiny Dětské jarní hry Příprava na Velikonoce tradice a zvyky 22

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Základem školního vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením je ŠVP TyMyJáNová škola aneb Škola pro dobrý život. K vytváření klíčových kompetencí využívá

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1. stupeň : 1. 5. Ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková

Více

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPOLU ZA POZNÁNÍM září 2010 verze 1.1 1. Identifikační údaje: PŘÍLOHA I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM tel.: 353999244 Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okr. Karlovy Vary, příspěvková organizace Školní 152, 364 64 Bečov nad Teplou e-mail: zs.becov@seznam.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP

Více

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola Údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov Havlovice

Více

OBSAH. 1. Identifikační údaje... 4

OBSAH. 1. Identifikační údaje... 4 OBSAH 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1 Charakteristika žáků speciálních tříd...... 7 2.2 Charakteristika pedagogického sboru ve speciálních třídách... 7 3. Charakteristika

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

Školní vzdělávací program speciální třídy pro. děti s kombinovanými vadami a autismem

Školní vzdělávací program speciální třídy pro. děti s kombinovanými vadami a autismem Příloha školního vzdělávacího programu č. 2 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou, Loučná - Hartavská 220, Školní vzdělávací program speciální třídy pro děti s kombinovanými vadami

Více

Školní vzdělávací program Pestrá škola

Školní vzdělávací program Pestrá škola Školní vzdělávací program Pestrá škola Motto: Každý člověk má svou hodnotu a může se stát rovnocenným partnerem každého z nás. Základní škola praktická a speciální Vítězství 29 Mariánské Lázně 353 01 Školní

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 1. stupeň Pomoz mi,

Více

Školní vzdělávací program VšeVěd - LMP Všeobecné Vědomosti zpracovaný podle RVP ZV - LMP

Školní vzdělávací program VšeVěd - LMP Všeobecné Vědomosti zpracovaný podle RVP ZV - LMP Školní vzdělávací program VšeVěd - LMP Všeobecné Vědomosti zpracovaný podle RVP ZV - LMP Obsah 1 Identifikační údaje.4 2 Charakteristika školy a ŠVP...5 2.1 Charakteristika školy... 5 2.1.1 Charakteristika.

Více

Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV )

Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) VESELÁ ŠKOLA Kdo si hraje, nezlobí Obsah 1. Identifikační údaje

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01. MŠ, ZŠ a Praktická škola

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01. MŠ, ZŠ a Praktická škola ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01 1. Identifikační údaje MŠ, ZŠ a Praktická škola Název ŠVP: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, Praktická škola jednoletá, 78-62-C/01 Datum: 1. 9.

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013

ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy Adresa školy Ředitel školy ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013 Základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání C E S T A K E V Z D Ě L Á N Í Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430 zpracovaný podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP Č.j. 316/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP s názvem : Člověk přírodě

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program. 1. zpracovaný podle RVP ZV LMP

Školní vzdělávací program. 1. zpracovaný podle RVP ZV LMP Školní vzdělávací program 1. zpracovaný podle RVP ZV LMP 1 Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola pro zrakově postižené Adresa školy: nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Kontakty: tel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ ROOSEVELTOVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ ROOSEVELTOVA Č.j. 0109 2010/021 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ ROOSEVELTOVA UČÍME SE PRO ŽIVOT 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY název ŠVP: předkladatel: název školy: Školní vzdělávací program Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace. Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace. Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace PŘÍLOHA č.j.73/2012 Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU upravující

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVANÝ PODLE RVP PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVANÝ PODLE RVP PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ ÚVOD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVANÝ PODLE RVP PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ č.j. ZŠ 345/2010-3 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Historie školy...

Více

1. Identifikační údaje.3. 2. Charakteristika školy 4. 3. Charakteristika ŠVP..8. 4. Učební plán..16. 5. Učební osnovy..19

1. Identifikační údaje.3. 2. Charakteristika školy 4. 3. Charakteristika ŠVP..8. 4. Učební plán..16. 5. Učební osnovy..19 OBSAH 1. Identifikační údaje.3 1.1. Název ŠVP.....3 1.2. Údaje o škole...3 1.3. Zřizovatel..3 1.4. Platnost dokumentu od:.3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy.. 4 2.2. Charakteristika

Více