Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah"

Transkript

1 Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle barev Rozlišení podle velikosti, třídění Rozlišování geom.tvarů (kruh, trojúhelník) Rozliší a třídí předměty (obrázky) podle vlastností Pozná a pojmenuje základní barvy, třídí podle barvy Rozlišuje a třídí předměty podle velikosti, zná a používá pojmy malý-velký (zná pojmy dlouhý-krátký, vysoký-nízký) Zná pojmy kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník, rozliší a třídí tyto geom.tvary v hodinách Říjen Rozlišování geom.tvarů (čtverec, obdélník), třídění Orientace v prostoru (nahoře, dole, pod, nad, vlevo vpravo) Uspořádání (před, za, první, poslední, vpředu, vzadu) Listopad Porovnávání (mnoho, málo, více, méně, stejně) Tvoří soubory prvků podle daných kritérií Orientuje se v prostoru zná a používá pojmy nahoře-dole, pod-nad, zná pojmy vlevo-vpravo Podle pokynů správně umístí předmět v prostoru, za užití daných pojmů popíše polohu předmětu v prostoru Zná, používá pojmy před-za, první-poslední, vpředu-vzadu Za použití pojmů správně určí uspořádání předmětů Jednoduše určí a porovná množství za užití pojmů mnohomálo, více-méně-stejně Matematika pro 1.roč. ZvŠ + PS I.,II, Compacta Brno! postupujeme podle metodického průvodce PT-OSV/1a,1b,1c průběžně Vše vyvozujeme za pomoci konkrétních předmětů a manipulace žáků s konkrétními předměty Názor k manipulaci ponecháme žákovi podle jeho potřeby Listopad/2 Numerace v oboru 1-5, sčítání a odčítání v oboru do 5 Příprava na vyvození č.1 Číslo 1 čtení a psaní číslice 1, přiřazování čísla 1 k danému počtu prvků, tvoření souborů o 1 prvku Příprava na vyvození č.2 Čte a píše číslici 1, přiřadí číslo ke správnému počtu prvků, utvoří soubor o 1 prvku dle zadání Tečky a číslice, znaménka, počitadlo, prsty Prosinec Číslo 2 čtení a psaní číslice 2, počítání po 1, přiřazování čísla 2 k danému počtu prvků, tvoření souborů o 2 prvcích Rozklad čísla 2 Porovnávání množství v oboru 1-2 Sčítání v oboru do 2, dočítání Odčítání v oboru do 2, dočítání Leden/3 Příprava na vyvození č.3 Číslo 3 čtení a psaní číslice 3, počítání po 1, přiřazování č.3 k danému počtu prvků, tvoření souborů o 3 prvcích Číselná řada vzestupná a sestupná v oboru do 3 Číslovky řadové Rozklad čísla 3 Porovnávání množství v oboru 1-3 Sčítání, odčítání, dočítání v oboru do 3 Čte, píše číslici 2, přiřadí číslo 1,2 ke správnému počtu prvků, utvoří soubory o 1,2 prvcích dle zadání Rozloží číslo 2 Porovnává množství v oboru 1-2 za užití pojmů více-méněstejně (bez zápisu číslicemi a matem.znaménky) Zná, pojmenuje a správně používá matem.znaménka +,-,= Sčítá, odčítá, dočítá v oboru do 2 Opíše příklady na sčítání, odčítání, dočítání dle vzoru a samostatně je vypočítá Doplňuje jednoduché tabulky, schémata Jako u čísla 2 v rozšířeném oboru do 3 Jmenuje číselnou řadu vzestupnou i sestupnou Určí pořadí prvků v řadě za užití číslovek řadových Rozloží číslo 3 různými způsoby Doplňuje posloupnosti čísel Průběžně procvičovat tvoření souborů podle různých kritérií, rozlišování a pojmenování geom.tvarů a základních barev. Průběžně procvičovat orientaci v prostoru, tak aby žáci na konci roku správně a aktivně užívali pojmy nahoředole, pod-nad, před-za, prvníposlední, vpředu-vzadu

2 Matematika - 1. ročník Časový Únor Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Březen Příprava na vyvození č.4 Číslo 4 jako u čísla 3 Jako u čísla 3 v rozšířeném oboru do 4 Určí číslo pře-za daným číslem, hned pře-hned za daným číslem Duben/3 Příprava na vyvození č.5 Číslo 5 jako u čísla 3 Jako u čísla 4 v rozšířeném oboru do 5 Řeší jednoduché slovní úlohy s jedním řešením Květen Červen Manipulace a počítání s mincemi Nakupujeme, platíme Rozpozná a pojmenuje mince 1,2,5 Kč, počítá mince v oboru do 5 Červen/2 Procvičování a opakování učiva Žák v oboru do 5: čte, píše, používá číslice, počítá po 1, tvoří soubory o daném počtu prvků, porovnává množství, sčítá, odčítá, dočítá, zapisuje příklady, rozkládá čísla, jmenuje číselnou řadu vzestupnou i sestupnou, zná a používá číslovky řadové, určí číslo před-za, hned před-hned za daným číslem, řeší jednoduché slovní úlohy, počítá drobné mince. Zvládá základní orientaci v prostoru, zná, pojmenuje a rozliší základní geom.tvary a barvy. Doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel.

3 Matematika - 2. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva z 1.roč. Třídění předmětů, tvoření souborů podle daných kritérií Geom.tvary, základní barvy, prostorová orientace Čtení a psaní číslic, počítání po 1, přiřazování čísel k danému počtu prvků, tvoření souborů o určitém počtu prvků Porovnávání množství Číselná řada vzestupná, sestupná, číslo před-za, hned před-hned za daným číslem, číslovky řadové Rozklad čísel Sčítání, odčítání dočítání, manipulace s mincemi Žák v oboru do 5: čte, píše, používá číslice, počítá po 1, tvoří soubory o daném počtu prvků, porovnává množství za užití pojmů více-méněstejně, sčítá, odčítá, dočítá, zapisuje příklady, užívá matem.znaménka +,-,=, rozkládá čísla, jmenuje číselnou řadu vzestupnou i sestupnou, zná a používá číslovky řadové, určí číslo před-za, hned před-hned za daným číslem, řeší jednoduché slovní úlohy, počítá drobné mince. Zvládá základní orientaci v prostoru za užití pojmů nahoředole, pod-nad, před-za, první-poslední, vpředu-vzadu. Zná, pojmenuje a rozliší základní geom.tvary a barvy. Doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel. Říjen/3 Numerace v oboru 0-10, sčítání a odčítání v oboru do 10 Listopad Číslo 6 Číslo 6 čtení a psaní číslice 6, počítání po 1, přiřazování čísla k danému počtu prvků, tvoření souborů o 6 prvcích Číselná řada vzestupná, sestupná, číslo před-za, hned před-hned za daným číslem Číslovka řadová Porovnávání čísel, nerovnosti, zápis pomocí matem.znamének Rozklad čísla Sčítání, odčítání, dočítání vedoucí k jednomu výpočtu, jednoduché matem.hádanky Čte, píše, používá číslici 6, počítá po 1, přiřadí číslo 6 ke správnému počtu prvků, tvoří soubory o 6 prvcích. Jmenuje číselnou řadu vzestupnou i sestupnou, orientuje se v číselné řadě, určí číslo před-za, hned před-hned za daným číslem, zná a používá číslovku řadovou. Porovnává množství, porovnává čísla za užití pojmů je větší - je menší - rovná se, zná, píše a správně používá znaménka pro nerovnost, řeší nerovnosti. Rozkládá číslo 6 různými způsoby. Sčítá, odčítá, dočítá v oboru do 6 za užití správných matem.pojmů, znaménka píše a správně užívá. Píše příklady podle vzoru i podle diktátu. Řeší jednoduché slovní úlohy a matem.hádanky. Doplňuje jednod. tabulky, schémata a posloupnosti čísel. PT-OSV/1a,1b,1c průběžně v hodinách Pracujeme s užitím názoru, žáci manipulují s konkrétními předměty Ponecháme žákům názor dle potřeby Tečky a číslice, znaménka, počitadlo, prsty Prosinec Číslo 0 prázdný soubor, dále jako u čísla 6 (bez číslovky řadové) Jako u čísla 6 v rozšířeném číselném oboru 0 6 (bez číslovky řadové) Rozkládá čísla za využití čísla 0 Průběžně procvičovat barvy, rozšířit o další barvy dle aktuální potřeby a situace ve třídě Leden/3 Číslo 7 Jako u čísla 6 Jako u čísla 6 v rozšířeném oboru 0-7

4 Matematika - 2. ročník Časový Únor Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Březen Číslo 8 Jako u čísla 6 Jako u čísla 6 v rozšířeném oboru 0 8 Manipulace, počítání s mincemi Duben Číslo 9 Jako u čísla 6 Jako u čísla 6 v rozšířeném oboru 0-9 Květen Číslo 10 Jako u čísla 6 Jako u čísla 6 v rozšířeném oboru 0-10 Červen Opakování a procvičování učiva Žák v oboru 0-10: čte, píše, používá číslice, počítá po 1, přiřadí číslo ke správnému počtu prvků, tvoří soubory o daném počtu prvků Jmenuje číselnou řadu vzestupnou i sestupnou, orientuje se v číselné řadě, určí číslo před-za, hned před-hned za daným číslem, zná a používá číslovky řadové Porovnává čísla za užití pojmů je větší - je menší - rovná se, zná, píše a správně používá znaménka pro nerovnost, řeší nerovnosti Rozkládá čísla různými způsoby Sčítá, odčítá, dočítá za užití správných matem.pojmů, píše a správně užívá matematická znaménka Píše příklady podle vzoru i podle diktátu Řeší jednoduché slovní úlohy a matem.hádanky Doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel Rozpozná a pojmenuje mince 1,2,5,10 Kč, počítá mince

5 Matematika/geometrie - 2. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Listopad Druhy čar Čára křivá a přímá Kreslení křivých a přímých čar Zná a používá pojem křivá a přímá čára Rozpozná křivou a přímou čáru Kreslí křivé a přímé čáry podle zadání Prosinec Leden Pravítko, přímka Rýsování přímek podle pravítka Správně používá pravítko Rýsuje přímé čáry podle pravítka Zná a používá pojem přímka Průběžně procvičovat orientaci v prostoru za užití pojmů nahoře-dole, nad-pod, před-za, první-poslední, vpředu-vzadu Únor Březen Duben Květen Geometrické tvary Orientace v prostoru Základní geometrické tvary Grafické znázornění geom.tvarů Pojmy vpravo vlevo Rozvoj prostorové orientace Modelování v prostoru Červen Opakování učiva Opakování a procvičení učiva Zná a aktivně užívá pojmy kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník Rozliší a správně pojmenuje základní geom.tvary Třídí geom.tvary v podobě reálných předmětů, makety, grafického znázornění Modeluje základní geom.tvary (modelína, dřívková stavebnice ) Jednoduše graficky znázorní základní geom.tvary Zná a rozumí pojmům vlevo-vpravo Orientuje se v prostoru: rozliší, co je vlevo a co vpravo, pojmenuje polohu předmětu za užití pojmů vlevo-vpravo Sestavuje jednoduché modely z krychlí a různých druhů stavebnicových dílů samostatně podle fantazie i podle předlohy Sestavuje modely v prostoru podle diktátu Rozumí pojmům nahoře-dole, nad-pod, vedle, před-za, vpředu-vzadu, první-poslední a aktivně je užívá Sestavování modelů podle diktátu pojmy prostorové orientace doplněné počtem (např.: polož 1 kostku na 3 kostky ležící vedle sebe atp.)

6 Matematika - 3. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 2. ročníku Zjišťování úrovně početních dovedností v oboru do 10 Čtení, psaní a používání číslic v oboru do 10 Číselná řada 0-10, 10-0 Přečte, napíše a používá číslice v oboru do 10 Odříká, napíše a doplní číselnou řadu vzestupnou(0-10) i sestupnou (10-0) Přiřadí správný počet prvků k číslici a naopak Učebnice str. 3 6 PS str. 1 3 PT-OSV/1a,1b,1c průběžně v hodinách Přiřazování správného počtu prvků k číslici Přiřazování číslice ke správnému počtu prvků Porovnávání a rozkládání čísel do 10 Sčítání a odčítání s užitím názoru v oboru do 10 Řešení slovních úloh s neznámou Zná význam matematických symbolů >, <, =, tyto symboly napíše a pomocí nich porovná čísla do 10 Rozloží čísla v oboru do 10 Zná význam matematických symbolů +, -, = a napíše je Zapíše, přečte a vypočítá s názorem příklady na sčítání a odčítání v oboru do 10 Osvojí si správný postup při řešení slovních úloh na sčítání a odčítání v oboru do 10 Říjen Počítání ve druhé desítce Čtení, psaní, používání čísel a číslic Číselná řada 0 20 Číselná osa 20 0 Počítání předmětů v daném souboru, vytváření souborů Řadové číslice Porovnávání čísel v oboru do 20 Přečte, napíše (i podle diktátu) a používá čísla a číslice Odříká, napíše a doplní číselnou řadu do 20 (vzestupnou i sestupnou) Správně se orientuje na číselné ose od 0 do 20 Seřadí čísla v oboru do 20 od nejmenšího k největšímu a naopak Správně přečte a napíše řadové číslice Správně spočítá počet prvků v souboru, podle pokynů vytvoří soubory o daném počtu prvků Porovná čísla v oboru do 20 pomocí znaků <, >, = Učebnice str PS str. 4-6 Listopad Sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu 10 Sčítání v oboru do 20 bez přechodu přes desítku Příklady typu =, = = na sčítání Rozklady čísel (13 = ) Příklady typu = 14, 18 = Odčítá v oboru do 20 bez přechodu přes desítku Příklady typu 11 1 =, 12 2 =, = Příklady typu = 10 Sčítání v oboru do 20 bez přechodu přes desítku Příklady typu =, = Rozklady čísel (18 = ) Odčítání v oboru do 20 bez přechodu přes desítku Příklady typu 15 3 =, 20 5 = Doplňuje jednoduché tabulky a schémata Spočítá příklady s užitím názoru na sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu přes desítku, zapíše a vyřeší jednoduché slovní úlohy, které procvičují tyto typy příkladů, rozloží čísla v oboru do 20, pochopí algoritmus při počítání příkladů typu = 14, = 10 Učebnice str PS str. 7-13

7 Matematika - 3. ročník Časový Prosinec Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Vztahy o několik více, o několik méně, stejně Manipulační činnost s kostkami Příklady typu nakresli o n prvků více nebo méně, nakresli stejný počet prvků k dané problematice Vytvoří soubory, které mají o n prvků více nebo méně, stejný počet prvků, nakreslí k danému počtu prvků stejný počet prvků, o n více nebo o n méně, zapíše a vypočítá slovní úlohy s danou problematikou, doplňuje jednoduché tabulky a schémata Učebnice str PS str Sčítání a odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku Sčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku přičítání k 9 Rozklady čísel (2 = 1 +.,. ) Příklady na sčítání = Rozloží čísla 2 9 na jedna a zbytek čísla, vypočítá příklady na sčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku typu 9 + 2, s užitím rozkladu či názoru, znalost sčítání využije při řešení slovních úloh Leden Odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku odčítání od 11 Rozklady čísel 2 9 (viz. přičítání k 9) Příklady na odčítání 11 2 = Sčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku přičítání k 8 Rozklady čísel 3 9 Příklady na sčítání typu = Rozloží čísla 2 9 na jedna a zbytek čísla, pochopí postup při počítání příkladů typu 11 2 =., 11 9 = (využije rozkladu čísla), vypočítá příklady na odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku typu 11 2, 11 9, zapíše a vyřeší slovní úlohy na odčítání od 11 Rozloží čísla 3 9 na dva a zbytek čísla, vypočítá příklady na sčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku typu =, = (využije rozklad, názor), zapíše a vyřeší jednoduché slovní úlohy, které jsou určené k procvičování daného učiva Učebnice str PS str Odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku odčítání od 12 Rozklady čísel 3 9 Příklady typu 12 3 = Sčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku přičítání k 7 Rozklady čísel 4 9 Příklady typu =., = Příklady typu 7 +. = 14 Únor Odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku odčítání od 13 Rozklady čísel 4 9 Příklady typu 13 4 =, = Příklady typu = 6, 13 = 8 +. Rozloží čísla 3 9 na dva a zbytek čísla, pomocí rozkladu či názoru vypočítá příklady na odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku typu 12 3 =, 12 9 = zapíše a vyřeší jednoduché slovní úlohy k danému učivu Rozloží čísla 4 9 na tři a zbytek čísla, viz.výše jako u přičítání k 9 (8), pomocí dočítání na prstech vypočítá příklady typu 7 +. = 14 Rozloží čísla 4 9 na tři a zbytek čísla, viz. výše jako u odčítání od 11 (12), pomocí názoru (počitadlo, prsty) vypočítá příklady s neznámou Učebnice str PS str

8 Matematika - 3. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Únor Sčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku přičítání k 6 Rozklady čísel 5 9 Příklady typu =, = Rozloží čísla 5 9 na čtyři a zbytek čísla, viz. výše jako u přičítání k 9 (8, 7) Odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku odčítání od 14 Rozklady čísel 5 9 Příklady typu 14 5 =, = Příklady typu = 9 Březen Sčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku přičítání k 5 Rozklady čísel 6 9 Příklady na sčítání typu =, = 2 Odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku odčítání od 15 Rozklady čísel 6 9 Příklady na odčítání typu 15 6 = Sčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku přičítání ke 4 Rozklady čísel 7 9 Příklady typu =, = Odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku odčítání od 16 Rozklady čísel 7 9 Příklady typu 16 7 =, 16 9 = Duben Sčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku přičítání ke 3 Rozklady čísel 8 a 9 Příklady typu =, = Příklady 3 +. = 11, 3 +. = 12 Rozloží čísla 5 9 na čtyři a zbytek čísla, viz. výše jako u odčítání od 11 (12, 13) Rozloží čísla 6 9 na pět a zbytek čísla, viz výše jako u přičítání k 9 (8, 7, 6), s využitím názoru (počitadlo, kostky ) vyřeší příklady s více početními operacemi (sčítání, odčítání, porovnávání) Rozloží čísla 6 9 na pět a zbytek čísla, viz. výše jako u odčítání od 11 (12, 13, 14) Rozloží čísla 7 9 na šest a zbytek čísla, viz. výše jako u přičítání k 9 (8, 7, 6, 5) Rozloží čísla 7 9 na šest a zbytek čísla, viz. výše jako u odčítání od 11 (12, 13, 14, 15) Rozloží čísla 8 a 9 na sedm a zbytek čísla, viz. výše jako u přičítání k 9 (8, 7, 6, 5, 4) Učebnice str PS str Učebnice str PS str

9 Matematika - 3. ročník Časový Duben Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku odčítání od 17 rozklady čísel 8 a 9 příklady typu 17 8 =, 17 9 = slovní úlohy Rozloží čísla 8 a 9 na sedm a zbytek čísla, viz. výše jako u odčítání od 11 (12, 13, 14, 15, 16) Sčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku přičítání ke 2 rozklad čísla 9 příklad = slovní úlohy Odčítání v oboru do 20 s přechodem přes desítku odčítání od 18 rozklad čísla 9 příklad 18 9 = slovní úlohy Násobení a dělení číslem 2 Násobilka 2 Přípravné období (manipulace s kostkami, využití počitadla, kreslení příkladů ) Násobky čísla 2 Příklady 1. 2 =, 2. 2 =, = Přepis příkladů na sčítání jako násobení = 3. 2 = na násobení číslem 2 Dělení číslem 2 Přípravné období (manipulace s kostkami, tyčinkami, kolečky a jinými předměty) Dělení a násobilka 2; 2 : 2 = 1, 4 : 2 = 2, 20 : 2 = 10 na dělení číslem 2 Květen Numerace do 100 Přirozená čísla v oboru do 100 Počítání po desítkách do 100 Nácvik čtení a psaní desítek (i podle diktátu) Číselná řada a , psaní po desítkách od 10 do 100 a naopak, doplňování chybějících desítek Počítání předmětů v souboru po desítkách Porovnávání čísel v oboru do 100. využití platidel Číselná osa Rozloží číslo 9 na osm a zbytek čísla, viz. výše jako u přičítání k 9 (8, 7, 6, 5, 4, 3) Rozloží číslo 9 na osm a zbytek čísla, viz výše jako u odčítání od 11(12, 13, 14, 15, 16, 17) Podle pokynů učitele modeluje jednoduché situace s využitím pomůcek, na základě této manipulace s předměty pochopí podstatu násobení a dělení číslem 2, vyjmenuje zpaměti násobky čísla 2, vyhledá (označí, doplní) násobky čísla 2 v číselné řadě 0 20, 20 0, vypočítá příklady na násobení a dělení číslem 2 s užitím názoru (ukazování na prstech, počitadle), přepíše příklady na sčítání jako násobení, zapíše a vyřeší jednoduché slovní úlohy na násobení a dělení číslem 2, doplňuje posloupnosti čísel Desítky přečte a napíše (i podle diktátu), napočítá po desítkách od 10 do 100 a zpět, napíše desítky od 10 do 100 a zpět, doplní chybějící desítky v řadě od 10 do 100 a naopak, spočítá po desítkách počet předmětů v souboru, porovná čísla v oboru řešení slovních úloh využije platidla, orientuje se na číselné ose od 0 do 100, doplňuje posloupnosti čísel Učebnice str PS str Učebnice str PS str. 44

10 Matematika - 3. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Červen Opakování učiva Opakování a procvičování učiva 3. ročníku, individuální docvičování obtížnějších typů příkladů, upevňování početních dovedností Přečte a napíše (i podle diktátu) číslice 11 20, sečte a odečte čísla v oboru do 20 bez přechodu přes desítku i s přechodem přes desítku s využitím rozkladu a názoru, čísla v oboru do 20 porovná a rozloží, rozumí vztahům mezi sčítáním a odčítáním (o několik více, méně, stejně), zapíše a vyřeší slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20, umí násobit a dělit číslem 2, přečte a napíše desítky (i podle diktátu), napočítá po desítkách od 10 do 100 a naopak, doplní v číselné řadě chybějící desítky, orientuje se na číselné ose od 0 do 100, porovná čísla v oboru do 10, doplňuje jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20 Učebnice str PS str. 45, 46

11 Matematika/geometrie - 3. ročník Časový Září Říjen Listopad Prosinec Leden Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Základní útvary v rovině (geometrické tvary) Základní útvary v rovině (druhy čar) Kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník Přímá a křivá čára Kreslení křivých čar Rýsování přímých čar Kreslení a rýsování jednoduchých ornamentů Pozná, pojmenuje a graficky znázorní základní geometrické tvary, podle vlastní fantazie vytvoří obrázek ze základních geometrických tvarů, z geometrických tvarů sestaví obrázek podle předlohy, podle pokynů učitele vymaluje geometrické tvary určitou barvou Na obrázku ukáže a pojmenuje čáry přímé a čáry křivé, nakreslí od ruky křivé čáry, správně používá pravítko, narýsuje přímé čáry podle pravítka Z přímých a křivých čar vytvoří jednoduchý ornament Dokreslí jednoduché vzory a při kreslení dodrží pravidelnost motivu Učebnice str. 62 PS str. 47 Stavebnice Učebnice str. 62, 63 PS str. 47, 48 Únor Březen Základní útvary v rovině (úsečka) Úsečka Rýsování úsečky Označení úsečky Narýsuje a označí přímku, narýsuje a označí úsečku, rozezná přímku a úsečku pozná rozdíl mezi nimi Učebnice str. 63 PS str. 47 Duben Květen Základní útvary v prostoru (základní tělesa) Koule, válec, krychle Podle pokynů učitele ukáže základní tělesa na obrázku, kouli (válec, krychli) vyhledá mezi díly stavebnice, přiřadí jednotlivá tělesa ke konkrétním předmětům z praxe (např. koule - míč, válec váleček, ručka u smetáku, krychle kostka ) Učebnice str. 64 PS str. 48 Stavebnice, různé předměty ve tvaru těles, obrázky s tělesy Červen Opakování učiva Opakování a procvičování učiva, individuální docvičování učiva Z krychle (kostek) postaví prostorové stavby podle vlastní fantazie i podle vzoru, rozliší, co je vrstva a co sloupec, podle pokynů vybarví tělesa určitou barvou

12

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Matematika je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 2 (na I. stupni ) a 3 (na II. stupni)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník)

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v prvním období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - seznámíme žáky s prvním pojetím daného problému

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň 5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v praktickém

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Žáci získávají početní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Přirozená čísla do a přes 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících, tisících ČaPO: čte a zobrazí číslo na číselné ose

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: MATEMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Matematika je v základním vzdělávání založen především na aktivních činnostech,

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 4 hodiny týdně ve

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 138 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Více

Vzdělávací obor matematika - obsah

Vzdělávací obor matematika - obsah 1. ročník Hlavní kompetence obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní 1. ČÍSLO A 1. Žák používá přirozená čísla

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je zaloţena na praktických činnostech, sleduje vyuţití matematických dovedností v praktickém

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci

Více

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas 1.1.1. MATEMATIKA I. ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů platných od 1.9.2013 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

Matematika 1. ročník Mezipředmětové vztahy, průřezová témata

Matematika 1. ročník Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Období Ročníkový výstup Učivo září říjen listopad prosinec - leden Matematika 1. ročník Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura Zná číslice 1,2,3, umí je napsat a přečíst, Úvod do učiva

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.2. 5.2.1. Matematika pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

5.2.1 Matematika povinný předmět

5.2.1 Matematika povinný předmět 5.2.1 Matematika povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 4 4+1 4+1 4+1 4+1 4 4 3+1 4+1 Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Matematika je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Ze vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vychází vyučovací předmět Matematika. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika a cíl předmětu Matematika

Více

Záznamový arch. Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: VY_42_INOVACE_01_ČP

Záznamový arch. Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: VY_42_INOVACE_01_ČP Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: IV/2 Inovace

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace  MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Osvojovat si základní matematické pojmy na základě aktivních

Více

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení Předmět: MATEMATIKA Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika předmětu Předmět je vyučován na 1. a 2. stupni. Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Disponibilní hodiny byly na 1. stupni využity na posílení výuky předmětu Matematika a její aplikace (2) a také předmětu Člověk a jeho svět (2). Anglický

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Běžná povolání v Londýně

Běžná povolání v Londýně Rozumí čtenému jednoduchému popisu něčích zálib, rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života S vizuální oporou rozumí slyšenému popisu povolání Vyhledá specifické informace v jednoduchém čteném

Více

5.3 MATEMATIKA 5.3.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.3 MATEMATIKA 5.3.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.3 MATEMATIKA 5.3.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Matematika je dán obsahem vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace,

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat znalosti z matematiky

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Matematika Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Matematika 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP ZV. Vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor Měšice, Míkova 64. Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Základní škola a Mateřská škola Tábor Měšice, Míkova 64. Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Učíme se, žijeme vzájemně a spolu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Tábor Měšice, Míkova

Více

e r er er e r ë r ee r e r ë r r!" e Vzdělávací oblast je v 1. 4. ročníku realizována prostřednictvím vzdělávacího předmětu Matematika. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2. 1 Matematika Časová dotace 1. ročník 4 hodiny 2. ročník 5 hodin 3. ročník 5 hodin 4. ročník 5 hodin 5. ročník 5 hodin Celková dotace na 1. stupni je

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzděláváním založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

4.2 Matematika a její aplikace

4.2 Matematika a její aplikace 4.2 Matematika a její aplikace Charakteristika matematiky Na 1. stupni je vyučováno 24 hodin matematiky (od 2. do 5. třídy po 5 hodinách, v 1. třídě 4 hodiny výuka probíhá v jednotlivých hodinách nebo

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro

Více

Záznamový arch matematika

Záznamový arch matematika Záznamový arch matematika Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity 432 DUM (12 sad) 105 Pořad Kód TřídaTéma hodiny Anotace: využití DUM (zkvalitnění) Sada čís.sady 9 VY_42_inovace_9_PL2

Více

Ročník VI. B. Téma: Cíl: Žák - Vazba na ŠVP Poznámky

Ročník VI. B. Téma: Cíl: Žák - Vazba na ŠVP Poznámky Tématický plán Předmět Matematika Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2012/2013 Ročník VI. B hod./týd. 4 Učebnice: Hejný, M., Jirotková, D., Bomerová, E., Michnová, J.: Matematika pro 5. ročník ZŠ.

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí pouţívat znalosti z matematiky

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 7.2. Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 1. období Vzdělávací oblast je v 1. 3. r. realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu matematika. A) Cíle vzdělávací oblasti - osvojování

Více

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu:

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace MATEMATIKA Charakteristika předmětu: Předmět matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Na naší škole je jedním z hlavních vyučovacích

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2.

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika předmětu matematika 2. stupeň Obsah vyučovacího předmětu matematika vychází ze vzdělávacího

Více

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast (předmět) Autor ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ č. VY_32_INOVACE_01_03_MAT_Pr CZ.1.07/1.5.00/34.0705 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace. Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace. Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace PŘÍLOHA č.j.73/2012 Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU upravující

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu Matematika

4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu Matematika 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více