Smlouva o uzavření budoucích smluv - vzor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o uzavření budoucích smluv - vzor"

Transkript

1 Smlouv o uzvření budoucích smluv - vzor Mnželé Ing. Tomáš Hládek dt. nr.: Ing. Kteřin Hládková dt. nr.: ob Krohov 2251/31, Dejvice, Prh 6 bnkovní spojení: /2700 (dále jen budoucí prodávjící )... bnkovní spojení:... (dále jen budoucí kupující ) GAVLAS, spol. s r.o. Politických vězňů 21, Prh 1 IČ: , DIČ: CZ firm zpsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Prze oddíl C., vložk (dále jen vedlejší účstník ) uzvřeli níže uvedeného dne, měsíce roku, n zákldě 1785 nového občnského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. dále jen obč.zák. ) tuto smlouvu o uzvření budoucích kupních smluv: 1 Prohlášení budoucích prodávjících Budoucí prodávjící prohlšuje, že je výlučným vlstníkem následujících nemovitých věcí: ) pozemek prc. č. 2513/240, jehož součástí je stvb Dejvice č. p. 2251, b) stvb bez čp/če (gráž) stojící n pozemku jiného vlstník prc. č. 2513/223, c) pozemek prc. č. 2513/241, vše d ) b) c) zpsné n LV 1939 pro k. ú. Dejvice, obec Prh, d) id. ½ zhrdního bzénu o rozměru cc 24 m2 ncházejícího se zčásti n prc. č. 2513/241, k. ú. Dejvice z části n pozemku jiného vlstník prc. č. 2513/243, k. ú. Dejvice, vše včetně všech součástí příslušenství. 2 Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je závzek smluvních strn uzvřít dále uvedené smlouvy ve znění uvedeném v přílohách této smlouvy. Smluvní strny se mohou od textu smluv uvedených v přílohách této smlouvy odchýlit jen po vzájemné dohodě s výjimkou vrintních ustnovení vytečkovných částí. 2. Předmětem smluv bude převod vlstnického práv k následujícím nemovitým věcem: ) pozemek prc. č. 2513/240, jehož součástí je stvb Dejvice č. p. 2251, zpsný n LV 1939 pro k. ú. Dejvice, obec Prh včetně všech součástí příslušenství (dále jen pozemek s domem Kupní smlouv n pozemek s domem ), b) stvb bez čp/če (gráž) stojící n pozemku jiného vlstník prc. č. 2513/223 zpsná n LV 1939 pro k. ú. Dejvice, obec Prh včetně všech součástí příslušenství (dále jen gráž Kupní smlouv n gráž ), c) pozemek prc. č. 2513/241 zpsný n LV 1939 pro k. ú. Dejvice, obec Prh (dále jen zhrd Smlouv o smlouvě budoucí kupní n zhrdu ),

2 d) id. ½ zhrdního bzénu o rozměru cc 24 m2 ncházejícího se zčásti n prc. č. 2513/241 z části n pozemku jiného vlstník prc. č. 2513/243 v k. ú. Dejvice, obec Prh (dále jen bzén Kupní smlouv n bzén ). Smlouvy uvedené pod písmeny ) d) dále jko Budoucí smlouvy. 3. Smluvní strny se dohodly n dále uvedených kupních cenách: ) kupní cen pozemku s domem je... (zde bude uveden cen dosžená v ukci)...,- Kč (dále jen Kupní cen pozemku s domem ), b) kupní cen gráže je ,- Kč (dále jen Kupní cen gráže ), c) kupní cen zhrdy je ,- Kč (dále jen Kupní cen zhrdy ), d) kupní cen bzénu je ,- Kč (dále jen Kupní cen bzénu ). 3 Závzky smluvních strn 1. Výzvu k uzvření Budoucích smluv je oprávněn uskutečnit kterákoli ze smluvních strn kdykoli poté, co budoucí prodávjící, budoucí kupující vedlejší účstník obdrží od notáře potvrzení o zplcení Souhrnné ceny uvedené v odst. 5 tohoto prgrfu, nejpozději všk do 9 týdnů od uzvření této smlouvy. Smluvní strny si výslovně ujednly, že nelze zslt druhé smluvní strně výzvu k uzvření pouze některé z Budoucích smluv. Výzv k uzvření pouze některé z Budoucích smluv nebude mít žádné právní účinky. 2. Pokud se smluvní strny nedohodnou jink, výzvu lze pltně uskutečnit buď dopisem předným osttním smluvním strnám osobně proti potvrzení o jeho převzetí n kopii tohoto dopisu nebo dopisem zslným osttním smluvním strnám do vlstních rukou s dodejkou n dresy uvedené v záhlví této smlouvy. Dnem doručení poslední ze smluvních strn se povžuje výzv k uzvření Budoucích smluv z uskutečněnou. Bude-li dopis vrácen jko nedoručený, mjí smluvní strny z to, že výzv byl dresátovi doručen desátým dnem ode dne uložení tohoto dopisu n doručovcí poště, či ode dne, kdy pošt zásilku vrátil odesilteli z důvodů, že se dresát odstěhovl, či odmítnul zásilku převzít. Kždá smluvní strn je povinn k výzvě k uzvření Budoucích smluv přiložit kopii potvrzení o zplcení Souhrnné ceny notáři. 3. Smluvní strny se zvzují pltně uzvřít Budoucí smlouvy nejpozději do 10 klendářních dnů ode dne, kdy bude výzv k uzvření Budoucích smluv pltně doručen druhé smluvní strně. Budoucí prodávjící všk nejsou povinni uzvřít Budoucí smlouvy, pokud nebude zplcen Souhrnná cen uvedená v odst. 5 tohoto prgrfu n účet notáře. 4. Budoucí kupující zpltil před podpisem této smlouvy ukční jistotu ve výši ,- Kč n účet vedlejšího účstník. Aukční jistot ve výši ,- Kč se zpočítává do Kupní ceny pozemku s domem z předpokldu zplcení zbylé části Kupní ceny pozemku s domem. Z účtu vedlejšího účstník bude ukční jistot převeden dle podmínek Kupní smlouvy n pozemek s domem. Smluvní strny se dohodly, že zplcená ukční jistot bude povžován z finnční prostředky ptřící budoucímu kupujícímu složené n účet vedlejšího účstník že se ukční jistot stává mjetkem budoucího prodávjícího dnem připsání finnční částky n účet budoucího prodávjícího. 5. Budoucí kupující se zvzuje zpltit: - Kupní cenu pozemku s domem ve výši...,- Kč - Kupní cenu gráže ve výši ,- Kč - Kupní cenu bzénu ve výši ,- Kč, tj. souhrnnou částku ve výši...,- Kč (dále jen Souhrnná cen ) do úschovy n účet uvedený v Protokolu o notářské úschově peněz s notářem JUDr. Tomášem Oulíkem, Klimentská 1, Prh 1 (dále jen notář Úschov ) nejpozději do.(bude doplněno dtum odpovídjící 2 měsícům po uskutečnění ukce). Protokol o notářské úschově peněz s notářem smluvní strny podepíší před uzvřením Budoucích smluv podmínky uložení kupních cen jejich výplt z úschovy odpovídjí ustnovením Budoucích smluv. K podpisu Protokolu o notářské úschově se obě smluvní strny

3 zvzují poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Budoucí prodávjící je povinen podepst v místě sídl notáře Protokol o notářské úschově nejpozději do 5 dnů poté, co mu bude doručen písemná výzv budoucího kupujícího k podpisu Protokolu o notářské úschově. Nákldy spojené s úschovou kupních cen u notáře hrdí budoucí prodávjící budoucí kupující rovným dílem. (Po dohodě obou smluvních strn lze využít i institut bnkovní úschovy u Unicreditbnk). Smluvní strny se dohodly, že pro účely této smlouvy je z okmžik zplcení povžováno dtum, kdy jsou předmětné finnční částky v plné výši připsány n touto smlouvou stnovený účet. Smluvní strny se dohodly, že v přípdě, kdy budoucí kupující řádně včs nezpltí Souhrnnou cenu v plné výši, ruší se tto smlouv od počátku. 6. V přípdě, že budoucí kupující bude hrdit Souhrnnou cenu prostřednictvím úvěru, zvzuje se budoucí prodávjící poskytnout z tímto účelem budoucímu kupujícímu veškerou součinnost, kterou je možné po budoucím prodávjícím sprvedlivě poždovt která zároveň pro budoucího prodávjícího nebude znment zvýšenou nejistotu ohledně uhrzení Souhrnné ceny budoucím kupujícím či jiné ohrožení práv budoucího prodávjícího. 4 Smluvní pokuty snkce 1. Smluvní strny se dohodly, že pokud budoucí prodávjící neuzvře kteroukoli ze smluv uvedených v 2, odst. 2 této smlouvy ve lhůtě stnovené v 3, odst. 3 této smlouvy, z podmínky, že budoucí kupující své závzky nutné pro uzvření smluv ze strny budoucího prodávjícího řádně splnil, zvzuje se budoucí prodávjící zpltit budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč, to do 14 klendářních dnů ode dne jejího upltnění. Smluvní strny se dále dohodly, že pokud budoucí prodávjící neuzvře kteroukoli ze smluv uvedených v 2, odst. 2 této smlouvy, to ni v dodtečné přiměřené lhůtě dlších 7 klendářních dnů od mrného uplynutí lhůty uvedené v 3 odst. 3. této smlouvy, má budoucí kupující v souldu s 2001 obč. zák. právo odstoupit od této smlouvy. V přípdě tohoto odstoupení od smlouvy se budoucí prodávjící zvzuje již zplcené kupní ceny vrátit sám, popř. prostřednictvím notáře či vedlejšího účstník, budoucímu kupujícímu do 14 klendářních dnů ode dne, kdy odstoupení nbude účinnosti. 2. Smluvní strny se dohodly, že v přípdě porušení povinností budoucího kupujícího zpltit řádně včs Souhrnnou cenu v plné výši n účet notáře, se budoucí kupující zvzuje zpltit budoucímu prodávjícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč vedlejšímu účstníkovi smluvní pokutu ve výši ,- Kč. Smluvní strny se dohodly, že budoucí prodávjící vedlejší účstník jsou n úhrdu smluvní pokuty oprávněni použít zplcenou ukční jistotu že smluvní pokuty jsou spltné dnem porušení v tomto odstvci uvedené povinnosti budoucím kupujícím. Smluvní strny se dále dohodly, že pokud budoucí kupující nesplní v tomto odstvci uvedenou povinnost, to ni v dodtečné přiměřené lhůtě dlších 7 dnů od mrného uplynutí lhůty pro její splnění, má budoucí prodávjící v souldu s 2001 obč. zák. právo odstoupit od této smlouvy. 3. Smluvní strny se dohodly, že pokud budoucí kupující neuzvře kteroukoli ze smluv uvedených v 2, odst. 2 této smlouvy ve lhůtě stnovené v 3, odst. 3 této smlouvy, zvzuje se budoucí kupující zpltit budoucímu prodávjícímu smluvní pokutu ve výši ,- Kč vedlejšímu účstníkovi smluvní pokutu ve výši ,- Kč. Smluvní strny se dohodly, že budoucí prodávjící vedlejší účstník jsou n úhrdu smluvní pokuty oprávněni použít zplcenou ukční jistotu že smluvní pokuty jsou spltné dnem porušení v tomto odstvci uvedené povinnosti budoucím kupujícím. Smluvní strny se dále dohodly, že pokud budoucí kupující neuzvře kteroukoli ze smluv uvedených v 2, odst. 2 této smlouvy, to ni v dodtečné přiměřené lhůtě dlších 7 klendářních dnů od mrného uplynutí lhůty uvedené v 3 odst. 3. této smlouvy, má budoucí prodávjící v souldu s 2001 obč. zák. právo odstoupit od této smlouvy. V přípdě tohoto odstoupení od smlouvy se budoucí prodávjící zvzují již zplcené kupní ceny po zpočtení smluvních pokut vrátit smi, popř. prostřednictvím notáře budoucímu kupujícímu do 14 klendářních dnů ode dne, kdy odstoupení nbude účinnosti. Smluvní strny se dohodly, že smluvní pokuty uvedené v odst. 2 3 tohoto článku smlouvy se nekumulují.

4 4. O všech odstoupeních od této smlouvy uvědomí strn odstupující osttní smluvní strny dopisem zslným do vlstních rukou s dodejkou n dresy uvedené v této smlouvě. Dnem doručení poslední ze smluvních strn nbude odstoupení od smlouvy účinnosti tto smlouv se tímto od počátku ruší. Smluvní strny se dohodly, že odstoupením nejsou dotčen ustnovení této smlouvy o smluvních pokutách. Bude-li dopis vrácen jko nedoručený, mjí smluvní strny z to, že odstoupení bylo dresátovi doručeno desátým dnem ode dne uložení tohoto dopisu n doručovcí poště, či ode dne, kdy pošt zásilku vrátil odesilteli z důvodů, že se dresát odstěhovl, či odmítnul zásilku převzít. 5 Závěrečná ustnovení 1. Tto smlouv může být měněn pouze písemnými dodtky řádně podepsnými všemi smluvními strnmi. Smluvní strny konsttují, že před uzvřením této smlouvy ni ke smluvním ujednání uvedeným v této smlouvě neučinily žádné ústní dohody. 2. Tto smlouv byl vyhotoven v... originálních vyhotoveních, z nichž kždá smluvní strn obdrží jedno vyhotovení. 3. Tto smlouv vstupuje v pltnost účinnost dnem jejího podpisu. 4. Smluvní strny prohlšují, že tto smlouv byl sepsán podle jejich skutečné svobodné vůle nebyl uzvřen v tísni z nápdně nevýhodných podmínek. Přílohy: 1. Kupní smlouv n pozemek s domem 2. Kupní smlouv n gráž 3. Smlouv o smlouvě budoucí kupní n zhrdu 4. Kupní smlouv n bzén V Prze dne (budoucí kupující) V Prze dne Ing. Tomáš Hládek Ing. Hládková Kteřin V Prze dne GAVLAS, spol. s r.o.

5 Příloh č. 1 Smlouvy o uzvření budoucích smluv Mnželé Ing. Tomáš Hládek rodné číslo:... Ing. Kteřin Hládková rodné číslo:... ob Krohov 2251/31, Dejvice, Prh 6 bnkovní spojení: /2700 (dále jen strn prodávjící )... bnkovní spojení:... (dále jen strn kupující ) Kupní smlouv n pozemek s domem GAVLAS, spol. s r.o. Politických vězňů 21, Prh 1 IČ: , DIČ: CZ firm zpsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Prze oddíl C., vložk (dále jen vedlejší účstník ) uzvřeli níže uvedeného dne, měsíce roku, n zákldě 2128 násl. občnského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. dále jen NOZ ) tuto kupní smlouvu: Čl. I Prohlášení strny prodávjící Strn prodávjící prohlšuje, že je výlučným vlstníkem pozemku prc. č. 2513/240, jehož součástí je stvb Dejvice č. p. 2251, zpsného v listu vlstnictví č pro k. ú. Dejvice, obec Prh, se všemi součástmi vším příslušenstvím. Čl. II Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je převod vlstnického práv k pozemku prc. č. 2513/240, jehož součástí je stvb Dejvice č. p. 2251, zpsného v listu vlstnictví č pro k. ú. Dejvice, obec Prh, se všemi součástmi vším příslušenstvím (dále jen předmětný pozemek nebo předmětné nemovité věci ). Čl. III Prohlášení smluvních strn 1. Strn prodávjící prohlšuje, že n předmětných nemovitých věcech neváznou žádné dluhy, věcná břemen, předkupní práv, zástvy, exekuce, nájemní vzthy nebo jiné závzky ni jiné právní závdy, které by bránily jejich převodu, vyjm přípdného zástvního práv zřízeného n žádost kupujícího k zjištění pohledávky bnky úvěrující úhrdu kupní ceny. Strn prodávjící prohlšuje, že strně kupující neztjil jí známé vdy či omezení n předmětných nemovitých věcech, n které by byl povinn strnu kupující upozornit. Strn prodávjící dále prohlšuje, že k předmětným nemovitým věcem nebyl vznesen žádný restituční nárok, že proti strně prodávjící není veden žádný soudní spor, ni jiné řízení, které by mohlo zmřit účel této smlouvy, nebo n jehož zákldě by mohlo dojít k omezení vlstnického práv k předmětným nemovitým věcem že jí není znám existence žádných právních skutečností, které by mřily účel této smlouvy. 2. Strn prodávjící prohlšuje, že nemá žádné závzky vůči správci dně související s předmětnými nemovitými věcmi že ke dni podpisu této smlouvy neexistují žádné nedopltky související s provozem předmětných nemovitých věcí, to ni zálohových plteb. Strn prodávjící dále prohlšuje, že nemá žádné nedopltky veřejných dávek, popltků snkčních plteb souvisejících s předmětnými nemovitými věcmi. Strn prodávjící prohlšuje, že v předmětných nemovitých věcech nejsou evidován žádná míst podnikání čí sídl právnických osob či podnikjících fyzických osob. 1

6 Strn prodávjící prohlšuje, že v předmětných nemovitých věcech jsou evidován trvlá bydliště následujících osob: MUDr. Ev Erbenová, Ing. Kteřin Hládková, Ing. Tomáš Hládek, Bc. Dvid Hládek, Filip Hládek. Strn prodávjící se zvzuje zjistit odhlášení bydliště v předmětných nemovitých věcech těchto osob nejpozději do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro předání předmětných nemovitých věcí ve smyslu ustnovení čl. V. odst. 3 této smlouvy. 3. Strn prodávjící ujistil strnu kupující o neexistenci žádných skutečností, n zákldě nichž by se jkákoli třetí osob mohl dovolávt nepltnosti, neúčinnosti nebo odporovtelnosti této smlouvy. Strn prodávjící dále prohlšuje, že žádným soudem nebo rozhodcem není vedeno řízení, jehož předmětem by byl předmětný pozemek, ni jim nejsou známy důvody, pro které by tkové řízení mohlo být zhájeno. 4. Strn prodávjící se zvzuje, že předmětný pozemek do povolení vkldu vlstnického práv n strnu kupující neztíží žádným zástvním právem ni jeho návrhem, nezřídí žádné jiné ztížení či věcné nebo obligční právo ve prospěch třetích osob, včetně práv nájemního. 5. Pokud by někdo vůči strně kupující oprávněně upltňovl jkoukoliv pohledávku či jiné právo vzniklé před převodem vlstnického práv podle této smlouvy spojené s vlstnictvím předmětného pozemku, zvzuje se strn prodávjící, že pohledávku zpltí, či jiné právo uspokojí sm ze svého dále strně kupující nhrdí přípdně vzniklou škodu. 6. Strn kupující prohlšuje, že je jí znám stv předmětných nemovitých věcí, že si je řádně prohlédl že je kupuje ve stvu, který při této prohlídce z předných dokumentů zjistil nebo zjistit mohl. 7. Smluvní strny konsttují, že energetický štítek budovy (PENB) byl strně kupující předán před uzvřením této smlouvy. 8. V přípdě, že se ukáže některé prohlášení strny prodávjící dle čl. I. nebo čl. III. této smlouvy jko neprvdivé nebo strn prodávjící poruší některý ze závzků dle čl. III. této smlouvy, sjednávjí si smluvní strny možnost odstoupení od této smlouvy pro strnu kupující. Strn kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit, nebyl-li n zákldě písemné výzvy strny kupující vůči strně prodávjící ve lhůtě nejdéle 30 dnů zjednán náprv. Čl. IV Kupní cen 1. Strn prodávjící prodává předmětný pozemek se všemi součástmi vším příslušenstvím strně kupující z kupní cenu...zde bude uveden cen dosžená v ukci...,- Kč (slovy:... korun českých) strn kupující předmětný pozemek se všemi součástmi vším příslušenstvím z tuto kupní cenu od strny prodávjící kupuje do svého výlučného vlstnictví. 2. Smluvní strny potvrzují, že kupní cen v plné výši byl zplcen před uzvřením této smlouvy to tk, že částk ve výši ,- Kč byl složen n účet vedlejšího účstník částk ve výši...,- Kč n účet uvedený v Protokolu o notářské úschově peněz s notářem JUDr. Tomášem Oulíkem, Klimentská 1, Prh 1 (dále jen notář Úschov ). Protokol o notářské úschově peněz s notářem smluvní strny podepsly před uzvřením této smlouvy podmínky uložení kupní ceny její výplty z Úschovy odpovídjí ustnovením této kupní smlouvy. 3. Smluvní strny se dohodly n následujících podmínkách pro vyplcení kupní ceny z Úschovy pouze těmto podmínkám může výplt kupní ceny podléht: ) do 10 dnů poté, co budou notáři předloženy tyto listiny: - originál vyrozumění ktstrálního úřdu o provedení vkldu vlstnického práv strny kupující k předmětnému pozemku do ktstru; - originál úředně vyhotoveného výpisu z ktstru nemovitostí k předmětnému pozemku, kde jko výlučný vlstník předmětného pozemku bude zpsán strn kupující, části B1 C tohoto výpisu z ktstru nemovitostí budou bez zápisu vyjm přípdného zápisu zástvního práv, kdy je dlužníkem kupující věřitelem bnk úvěrující úhrdu kupní ceny vyjm přípdných zápisů vzniklých n zákldě řízení, jejichž účstníkem je strn kupující nebo týkjící se strny kupující, notář si ponechá v Úschově částku ve výši 4 % z kupní ceny, tj. částku ve výši...,- Kč, n úhrdu dně z nbytí nemovitostí zbylou částku ve výši...,- Kč převede n účet strny prodávjící uvedený v záhlví této smlouvy, b) strn prodávjící se zvzuje do 50 dnů od obdržení vyrozumění, že byl do ktstru nemovitostí proveden vkld ve prospěch strny kupující předt notáři kopii vyplněného přiznání k dni z nbytí nemovité věci optřeného rzítkem podtelny příslušného finnčního úřdu. Po předání vyplněného dňového přiznání převede notář do 15 dnů od jeho předání vypočítnou dň n účet příslušného finnčního úřdu (mximálně všk částku ponechnou v úschově z účelem úhrdy dně z nbytí). V přípdě, že strně kupující vznikne povinnost uhrdit dň z nbytí z strnu prodávjící z titulu ručení strn kupující předloží notáři originál výzvy příslušného finnčního úřdu k plnění z strnu prodávjící, je notář povinen (pokud všk již tuto částku finnčnímu úřdu dříve neodesll) neprodleně převést částku uvedenou ve výzvě n účet finnčního úřdu uvedený ve výzvě, mximálně všk částku ponechnou v úschově z účelem úhrdy dně z nbytí, to ve lhůtě stnovené ve výzvě finnčního úřdu. V přípdě, že strně kupující vznikne povinnost uhrdit dň z nbytí z titulu změny zákonné 2

7 normy, zvzuje se strn kupující předt notáři kopii vyplněného přiznání k dni z nbytí nemovité věci optřeného rzítkem podtelny příslušného finnčního úřdu, to do 50 dnů od obdržení vyrozumění, že byl do ktstru nemovitostí proveden vkld ve prospěch strny kupující. Po předání vyplněného dňového přiznání převede notář do 15 dnů od jeho předání vypočítnou dň n účet příslušného finnčního úřdu (mximálně všk částku ponechnou v úschově z účelem úhrdy dně z nbytí) Část kupní ceny ve výši ,- Kč složená n účet vedlejšího účstník bude převeden n účet strny prodávjící uvedený v záhlví této smlouvy do 7 dnů po doručení vedlejšímu účstníkovi oznámení notáře, že odesll částku...,- Kč n účet strny prodávjící. V přípdě, že nebudou ve lhůtě do 9 měsíců od podání návrhu n vkld vlstnického práv dle této smlouvy splněny podmínky pro výpltu z úschovy, strn prodávjící převede prostřednictvím schovtele vedlejšího účstník (v částkách složených n jejich účty) peněžní prostředky zpět strně kupující n účet uvedený v záhlví této smlouvy. 4. S touto formou úhrdy kupní ceny s tímto vypořádáním kupní ceny smluvní strny souhlsí, což stvrzují svými níže připojenými vlstnoručními podpisy. Čl. V Předání převzetí předmětných nemovitých věcí 1. Smluvní strny se dohodly, že předání převzetí předmětných nemovitých věcí bude provedeno nejpozději do 2 týdnů ode dne obdržení vyrozumění ktstrálního úřdu o provedení vkldu vlstnického práv n strnu kupující kteroukoli smluvní strnou, přičemž smluvní strn, která vyrozumění obdržel, neprodleně o této skutečnosti vyrozumí druhou smluvní strnu. Smluvní strn, n níž spočívjí důvody, pro které nedošlo ve stnovené lhůtě k předání převzetí předmětných nemovitých věcí, je povinn zpltit druhé smluvní strně smluvní pokutu ve výši 500 Kč z kždý den prodlení. Smluvní pokut je spltná ve lhůtě 14 dnů od jejího upltnění oprávněnou strnou. 2. Strn prodávjící při předání předá strně kupující i veškerou dokumentci, kterou k předmětným nemovitým věcem má. 3. Předání převzetí předmětných nemovitých věcí bude uskutečněno n zákldě písemného předávcího protokolu, který bude obshovt: oznčení smluvních strn, stvy měřidel jednotlivých médií, uvedení počtu předných klíčů, dtum předání převzetí, podpisy smluvních strn. Vyúčtování nákldů příjmů spojených s předmětnými nemovitými věcmi bude provedeno k poslednímu dni měsíce předcházejícího před měsícem, kdy dojde k předání, vyúčtovnou částku zpltí povinná strn do 15 dnů ode dne předání. Strn kupující se zvzuje poskytnout strně prodávjící součinnost k přehlášení odběru jednotlivých médií, to nejpozději do 15 klendářních dnů od dt předání. 4. Smluvní strny se dohodly, že nebezpečí škody n předmětných nemovitých věcech přechází n strnu kupující dnem předání předmětných nemovitých věcí strně kupující dle odst. 1. tohoto článku, nejpozději všk sedmým dnem od termínu předání stnoveného dle odst. 1 tohoto článku smlouvy; týž den přechází n strnu kupující odpovědnost z škodu způsobenou v souvislosti s předmětnými nemovitými věcmi. Čl. VI Dlší ujednání 1. Strn prodávjící strn kupující se zvzují společně s podpisem této smlouvy podepst i návrh n vkld vlstnického práv ve prospěch strny kupující do příslušného ktstru nemovitostí. 2. Strn prodávjící strn kupující dávjí pokyn pověřují vedlejšího účstník, by podl návrh n vkld vlstnického práv strny kupující n ktstrální úřd, to nejpozději do 5 prcovních dnů po uzvření této smlouvy. 3. Popltek z vkld do ktstru nemovitostí se zvzuje zpltit ze svého strn prodávjící. 4. Smluvní strny se dohodly, že písemnosti dle této smlouvy se povžují z doručené, pokud byly odeslány dopisem do vlstních rukou s dodejkou n dresy uvedené v této smlouvě nebo byly předány osobně proti potvrzení o převzetí písemnosti n její kopii. Bude-li dopis vrácen jko nedoručený, mjí smluvní strny z to, že písemnost byl dresátovi doručen desátým dnem ode dne uložení tohoto dopisu n doručovcí poště. Smluvní strny se dále dohodly, že běžná komunikce mezi nimi bude probíht prostřednictvím e-milů mezi dresmi s tím, že informce či sdělení, u kterých je potenciální potřeb doložení doručení druhé strně, je nutno zsílt v souldu s ustnoveními první věty tohoto odstvce smlouvy. Smluvní strny se dohodly pro účely této smlouvy, že odstoupení od této smlouvy nbývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní strně. Smluvní strny se dále dohodly, že ujednání dohodnutá touto smlouvou nvzující n nbytí účinnosti odstoupení od smlouvy zůstávjí v pltnosti ž do jejich nplnění. 7. Smluvní strny tímto souhlsně prohlšují, že v souvislosti s převodem vlstnického práv k předmětnému pozemku n zákldě této smlouvy mimo t ujednání, která jsou výslovně uveden v textu této smlouvy výše, mezi sebou neujednly ústně ni jinou formou zejmén: 3

8 ) výhrdu vlstnického práv, b) právo zpětné koupě, c) zákz zcizení nebo ztížení, d) výhrdu předkupního práv, e) právo lepšího kupce, f) právo koupě n zkoušku, g) ni jkékoli výhrdy či podmínky připouštějící změnu nebo zánik práv povinností z této smlouvy, h) nebo jkákoli jiná vedlejší ujednání. 8. Smluvní strny se dohodly, že ustnovení 2000 NOZ se nepoužije. Smluvní strny se vzdávjí práv zrušit smlouvu uzvřenou n dobu delší deseti let s ohledem n její povhu úmysl strn být jí vázány po celou dobu jejího trvání. 9. Smluvní strny se dohodly, že tuto smlouvu nelze dále postupovt, rovněž pohledávky z této smlouvy nelze dále postoupit. Kvitnce z částečné plnění vrcení dlužních úpisů s účinky kvitnce jsou vyloučeny. Čl. IX Závěrečná ustnovení 1. Tto smlouv může být měněn pouze písemnými dodtky řádně podepsnými všemi smluvními strnmi. Smluvní strny konsttují, že před uzvřením této smlouvy ni ke smluvním ujednání uvedeným v této smlouvě neučinily žádné ústní dohody. 2. Tto smlouv byl vyhotoven ve originálních vyhotoveních, z nichž kždá smluvní strn obdrží jedno jedno vyhotovení bude použito pro potřeby příslušného ktstrálního úřdu. 3. Smluvní strny dále prohlšují s přihlédnutím k ustnovení 4 NOZ, kdy se má z to, že kždá svéprávná osob má rozum průměrného člověk i schopnost užívt jej s běžnou péčí optrností že to kždý od ní může v právním styku důvodně očekávt, že důkldně posoudili obsh této smlouvy neshledávjí jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smluvní strny součsně prohlšují, že tto smlouv byl uzvřen podle jejich prvé svobodné vůle, určitě, vážně srozumitelně, že je jim ve všech ustnoveních jsná srozumitelná, že nebyl ujednán v tísni z nápdně nevýhodných podmínek. 4. Smluvní strny prohlšují v souldu s ustnovením 1765 NOZ, že n sebe převzly nebezpečí změny okolností. Před uzvřením této smlouvy strny zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i fktickou situci jsou si plně vědomy okolností této smlouvy není jim znám skutečnost, která by jim znemožnil nebo výrzně omezil zejmén možnost plnit závzky z této smlouvy. Smluvní strny se dohodly, že tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu. 5. Právní vzthy výslovně neuprvené touto smlouvou se řídí obecnými ustnoveními NOZ dále právním řádem ČR. 6. Pokud by se jednotlivá ustnovení této smlouvy ukázl jko právně neúčinná, není tím dotčen pltnost účinnost osttních ustnovení této smlouvy. Právně neúčinná ustnovení této smlouvy musí být smluvními strnmi neprodleně nhrzen účinnými ustnoveními, která jsou svou povhou s přihlédnutím k hospodářskému účelu neúčinných ustnovení nejbližší. 7. Smluvní strny se zvzují poskytnout si v řízení o povolení vkldu nvzájem nezbytnou součinnost k tomu, by návrh n vkld práv do ktstru nemovitostí byl povolen, tj. zejmén se zvzují předložit ktstrálnímu úřdu n jeho přípdnou výzvu veškeré jím poždovné dokldy doplnění s tím, že v přípdě potřeby se smluvní strny zvzují učinit rovněž společné podání ktstrálnímu úřdu, společná doplnění td. Pro přípd, kdy příslušný ktstrální úřd zmítne nebo zství, to z jkéhokoliv důvodu, povolení vkldu vlstnického práv n strnu kupující, zvzují se smluvní strny k neprodlenému odstrnění vd, n zákldě kterých ktstrální úřd povolení vkldu zmítl včetně přípdného uzvření smlouvy o stejném předmětu z stejných podmínek, vyhovující formálním poždvkům pro provedení vkldu, která tuto smlouvu nhrdí. 8. Tto smlouv vstupuje v pltnost účinnost dnem jejího podpisu, právní účinky vkldu vznikjí všk n zákldě rozhodnutí příslušného ktstrálního úřdu o povolení vkldu vlstnického práv zpětně ke dni doručení návrhu n vkld vlstnického práv příslušnému ktstrálnímu úřdu. Smluvní strny berou n vědomí, že jsou obshem této smlouvy vázány ž do dne nbytí právní moci rozhodnutí o povolení vkldu vlstnického práv ve prospěch strny kupující do ktstru nemovitostí. Čl. X Vkld vlstnického práv Účstníci této smlouvy nvrhují, by Ktstrální úřd pro hlvní město Prhu, ktstrální prcoviště Prh, provedl v ktstru nemovitostí příslušné změny. V Prze dne.. 4

9 Ing. Tomáš Hládek Ing. Kteřin Hládková GAVLAS, spol. s r.o. 5

10 Příloh č. 2 Smlouvy o uzvření budoucích smluv Mnželé Ing. Tomáš Hládek rodné číslo:... Ing. Kteřin Hládková rodné číslo:... ob Krohov 2251/31, Dejvice, Prh 6 bnkovní spojení: /2700 (dále jen strn prodávjící )... bnkovní spojení:... (dále jen strn kupující ) Kupní smlouv n gráž GAVLAS, spol. s r.o. Politických vězňů 21, Prh 1 IČ: , DIČ: CZ firm zpsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Prze oddíl C., vložk (dále jen vedlejší účstník ) uzvřeli níže uvedeného dne, měsíce roku, n zákldě 2128 násl. občnského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. dále jen NOZ ) tuto kupní smlouvu: Čl. I Prohlášení strny prodávjící Strn prodávjící prohlšuje, že je výlučným vlstníkem stvby bez čp/če (gráž) stojící n pozemku prc. č. 2513/223 zpsného v listu vlstnictví č pro k. ú. Dejvice, obec Prh, se všemi součástmi vším příslušenstvím. Pozemek prc. č. 2513/223 je ve vlstnictví jiného vlstník - Hlvního měst Prhy je zpsný n LV Čl. II Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je převod vlstnického práv ke stvbě bez čp/če (gráž) stojící n pozemku prc. č. 2513/223 zpsné v listu vlstnictví č pro k. ú. Dejvice, obec Prh, se všemi součástmi vším příslušenstvím (dále jen gráž ). Čl. III Prohlášení smluvních strn 1. Strn prodávjící prohlšuje, že n gráži neváznou žádné dluhy, věcná břemen, zástvy, exekuce, nájemní vzthy nebo jiné závzky ni jiné právní závdy, které by bránily jejímu převodu, vyjm předkupního práv vlstník pozemku prc. č. 2513/223. Strn prodávjící prohlšuje, že strně kupující neztjil jí známé vdy či omezení n gráži, n které by byl povinn strnu kupující upozornit. Strn prodávjící dále prohlšuje, že ke gráži nebyl vznesen žádný restituční nárok, že proti strně prodávjící není veden žádný soudní spor, ni jiné řízení, které by mohlo zmřit účel této smlouvy, nebo n jehož zákldě by mohlo dojít k omezení vlstnického práv ke gráži že jí není znám existence žádných právních skutečností, vyjm zákonného předkupního práv vlstník pozemku prc. č. 2513/223, které by mřily účel této smlouvy. 2. Strn prodávjící prohlšuje, že nemá žádné závzky vůči správci dně související s gráží, že ke dni podpisu této smlouvy neexistují žádné nedopltky související s provozem gráže, to ni zálohových plteb. Strn prodávjící dále prohlšuje, že nemá žádné nedopltky veřejných dávek, popltků snkčních plteb souvisejících s gráží. 3. Strn prodávjící ujistil kupující o neexistenci žádných skutečností, n zákldě nichž by se jkákoli třetí osob mohl dovolávt nepltnosti, neúčinnosti nebo odporovtelnosti této smlouvy. Strn prodávjící dále 1

11 prohlšuje, že žádným soudem nebo rozhodcem není vedeno řízení, jehož předmětem by byl gráž, ni jim nejsou známy důvody, pro které by tkové řízení mohlo být zhájeno. 4. Strn prodávjící se zvzuje, že gráž do povolení vkldu vlstnického práv n strnu kupující neztíží žádným zástvním právem ni jeho návrhem, nezřídí žádné jiné ztížení či věcné nebo obligční právo ve prospěch třetích osob, včetně práv nájemního. 5. Pokud by někdo vůči strně kupující oprávněně upltňovl jkoukoliv pohledávku či jiné právo vzniklé před převodem vlstnického práv podle této smlouvy spojené s vlstnictvím gráže, zvzuje se strn prodávjící, že pohledávku zpltí, či jiné právo uspokojí sm ze svého dále strně kupující nhrdí přípdně vzniklou škodu. 6. Strn kupující prohlšuje, že je jí znám stv gráže, že si je řádně prohlédl že je kupuje ve stvu, který při této prohlídce z předných dokumentů zjistil nebo zjistit mohl. 7. V přípdě, že se ukáže některé prohlášení strny prodávjící dle čl. I. nebo čl. III. této smlouvy jko neprvdivé nebo strn prodávjící poruší některý ze závzků dle čl. III. této smlouvy, sjednávjí si smluvní strny možnost odstoupení od této smlouvy pro strnu kupující. Strn kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit, nebyl-li n zákldě písemné výzvy strny kupující vůči strně prodávjící ve lhůtě nejdéle 30 dnů zjednán náprv. Čl. IV Kupní cen 1. Strn prodávjící prodává gráž se všemi součástmi vším příslušenstvím strně kupující z kupní cenu ,- Kč (slovy: Čtyřisttisíc korun českých) strn kupující gráž se všemi součástmi vším příslušenstvím z tuto kupní cenu od strny prodávjící kupuje do svého výlučného vlstnictví. 2. Smluvní strny potvrzují, že kupní cen v plné výši byl zplcen před uzvřením této smlouvy n účet uvedený v Protokolu o notářské úschově peněz s notářem JUDr. Tomášem Oulíkem, Klimentská 1, Prh 1 (dále jen notář Úschov ). Protokol o notářské úschově peněz s notářem smluvní strny podepsly před uzvřením této smlouvy podmínky uložení kupní ceny její výplty z Úschovy odpovídjí ustnovením této kupní smlouvy. 3. Smluvní strny se dohodly n následujících podmínkách pro vyplcení kupní ceny z Úschovy pouze těmto podmínkám může výplt kupní ceny podléht: ) do 10 dnů poté, co budou notáři předloženy tyto listiny: - originál vyrozumění ktstrálního úřdu o provedení vkldu vlstnického práv strny kupující ke gráži do ktstru; - originál úředně vyhotoveného výpisu z ktstru nemovitostí ke gráži, kde jko výlučný vlstník gráže bude zpsán strn kupující, části B1 C tohoto výpisu z ktstru nemovitostí budou bez zápisu vyjm přípdných zápisů vzniklých n zákldě řízení, jejichž účstníkem je strn kupující nebo týkjící se strny kupující, notář si ponechá v Úschově částku ve výši 4 % z kupní ceny, tj. částku ve výši ,- Kč, n úhrdu dně z nbytí nemovitostí zbylou částku ve výši ,- Kč převede n účet strny prodávjící uvedený v záhlví této smlouvy, b) strn prodávjící se zvzuje do 50 dnů od obdržení vyrozumění, že byl do ktstru nemovitostí proveden vkld ve prospěch strny kupující předt notáři kopii vyplněného přiznání k dni z nbytí nemovité věci optřeného rzítkem podtelny příslušného finnčního úřdu. Po předání vyplněného dňového přiznání převede notář do 15 dnů od jeho předání vypočítnou dň n účet příslušného finnčního úřdu (mximálně všk částku ponechnou v úschově z účelem úhrdy dně z nbytí). V přípdě, že strně kupující vznikne povinnost uhrdit dň z nbytí z strnu prodávjící z titulu ručení strn kupující předloží notáři originál výzvy příslušného finnčního úřdu k plnění z strnu prodávjící, je notář povinen (pokud všk již tuto částku finnčnímu úřdu dříve neodesll) neprodleně převést částku uvedenou ve výzvě n účet finnčního úřdu uvedený ve výzvě, mximálně všk částku ponechnou v úschově z účelem úhrdy dně z nbytí, to ve lhůtě stnovené ve výzvě finnčního úřdu. V přípdě, že strně kupující vznikne povinnost uhrdit dň z nbytí z titulu změny zákonné normy, zvzuje se strn kupující předt notáři kopii vyplněného přiznání k dni z nbytí nemovité věci optřeného rzítkem podtelny příslušného finnčního úřdu, to do 50 dnů od obdržení vyrozumění, že byl do ktstru nemovitostí proveden vkld ve prospěch strny kupující. Po předání vyplněného dňového přiznání převede notář do 15 dnů od jeho předání vypočítnou dň n účet příslušného finnčního úřdu (mximálně všk částku ponechnou v úschově z účelem úhrdy dně z nbytí) V přípdě, že nebudou ve lhůtě do 9 měsíců od podání návrhu n vkld vlstnického práv dle této smlouvy splněny podmínky pro výpltu z úschovy, strn prodávjící převede prostřednictvím schovtele vedlejší účstník (v částkách složených n jejich účty) peněžní prostředky zpět strně kupující n účet uvedený v záhlví této smlouvy. 4. S touto formou úhrdy kupní ceny s tímto vypořádáním kupní ceny smluvní strny souhlsí, což stvrzují svými níže připojenými vlstnoručními podpisy. 2

12 Čl. V Předání převzetí předmětných nemovitých věcí 1. Smluvní strny se dohodly, že předání převzetí předmětných nemovitých věcí bude provedeno nejpozději do 2 týdnů ode dne obdržení vyrozumění ktstrálního úřdu o provedení vkldu vlstnického práv n strnu kupující kteroukoli smluvní strnou, přičemž smluvní strn, která vyrozumění obdržel neprodleně o této skutečnosti vyrozumí druhou smluvní strnu. Smluvní strn, n níž spočívjí důvody, pro které nedošlo ve stnovené lhůtě k předání převzetí předmětných nemovitých věcí, je povinn zpltit druhé smluvní strně smluvní pokutu ve výši 500 Kč z kždý den prodlení. Smluvní pokut je spltná ve lhůtě 14 dnů od jejího upltnění oprávněnou strnou. 2. Strn prodávjící při předání předá strně kupující i veškerou dokumentci, kterou k předmětným nemovitým věcem má. 3. Předání převzetí předmětných nemovitých věcí bude uskutečněno n zákldě písemného předávcího protokolu, který bude obshovt: oznčení smluvních strn, stv elektřiny, uvedení počtu předných klíčů, dtum předání převzetí, podpisy smluvních strn. Vyúčtování nákldů příjmů spojených s předmětnými nemovitými věcmi bude provedeno k poslednímu dni měsíce předcházejícího před měsícem, kdy dojde k předání, vyúčtovnou částku zpltí povinná strn do 15 dnů ode dne předání. Strn kupující se zvzuje poskytnout strně prodávjící součinnost k přehlášení odběru jednotlivých médií, to nejpozději do 15 klendářních dnů od dt předání. 4. Smluvní strny se dohodly, že nebezpečí škody n předmětných nemovitých věcech přechází n strnu kupující dnem předání předmětných nemovitých věcí strně kupující dle odst. 1. tohoto článku, nejpozději všk sedmým dnem od termínu předání stnoveného dle odst 1 tohoto článku smlouvy; týž den přechází n strnu kupující odpovědnost z škodu způsobenou v souvislosti s předmětnými nemovitými věcmi. Čl. VI Dlší ujednání 1. Strn prodávjící strn kupující se zvzují společně s podpisem této smlouvy podepst i návrh n vkld vlstnického práv ve prospěch strny kupující do příslušného ktstru nemovitostí. 2. Smluvní strny se dohodly, že v době od uzvření této smlouvy do podání návrhu n vkld vlstnického práv budou všechny originály této smlouvy oběm strnmi podepsný návrh n vkld této smlouvy do ktstru nemovitostí uloženy u vedlejšího účstník, po podání návrhu n vkld této smlouvy do ktstru nemovitostí budou vedlejším účstníkem vydány jednotlivým strnám. 3. Strn prodávjící strn kupující dávjí pokyn pověřují vedlejšího účstník, by podl návrh n vkld vlstnického práv strny kupující n ktstrální úřd ž po mrném uplynutí lhůty, ve které je oprávněný z předkupního práv povinen uhrdit kupní cenu, to nejpozději do 10 prcovních dnů od mrného uplynutí této lhůty. 4. Popltek z vkld do ktstru nemovitostí se zvzuje zpltit ze svého strn prodávjící. 5. Smluvní strny se dohodly, že písemnosti dle této smlouvy se povžují z doručené, pokud byly odeslány dopisem do vlstních rukou s dodejkou n dresy uvedené v této smlouvě nebo byly předány osobně proti potvrzení o převzetí písemnosti n její kopii. Bude-li dopis vrácen jko nedoručený, mjí smluvní strny z to, že písemnost byl dresátovi doručen desátým dnem ode dne uložení tohoto dopisu n doručovcí poště. Smluvní strny se dále dohodly, že běžná komunikce mezi nimi bude probíht prostřednictvím e-milů mezi dresmi s tím, že informce či sdělení, u kterých je potenciální potřeb doložení doručení druhé strně, je nutno zsílt v souldu s ustnoveními první věty tohoto odstvce smlouvy. Smluvní strny se dohodly pro účely této smlouvy, že odstoupení od této smlouvy nbývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní strně. Smluvní strny se dále dohodly, že ujednání dohodnutá touto smlouvou nvzující n nbytí účinnosti odstoupení od smlouvy zůstávjí v pltnosti ž do jejich nplnění. 6. Smluvní strny tímto souhlsně prohlšují, že v souvislosti s převodem vlstnického práv k předmětnému pozemku n zákldě této smlouvy mimo t ujednání, která jsou výslovně uveden v textu této smlouvy výše, mezi sebou neujednly ústně ni jinou formou zejmén: ) výhrdu vlstnického práv, b) právo zpětné koupě, c) zákz zcizení nebo ztížení, d) výhrdu předkupního práv, e) právo lepšího kupce, f) právo koupě n zkoušku, g) ni jkékoli výhrdy či podmínky připouštějící změnu nebo zánik práv povinností z této smlouvy, h) nebo jkákoli jiná vedlejší ujednání. 3

13 7. Smluvní strny se dohodly, že ustnovení 2000 NOZ se nepoužije. Smluvní strny se vzdávjí práv zrušit smlouvu uzvřenou n dobu delší deseti let s ohledem n její povhu úmysl strn být jí vázány po celou dobu jejího trvání. 8. Smluvní strny se dohodly, že tuto smlouvu nelze dále postupovt, rovněž pohledávky z této smlouvy nelze dále postoupit. Kvitnce z částečné plnění vrcení dlužních úpisů s účinky kvitnce jsou vyloučeny. Čl. VII Vypořádání předkupního práv Strn prodávjící se zvzuje, že oprávněnému z předkupního práv (Hlvnímu městu Prh) učiní do 2 týdnů od uzvření této smlouvy nbídku n odkoupení gráže v souldu 2140 násl. NOZ. Zplcení kupní ceny oprávněným z předkupního práv je rozvzovcí podmínkou pro tuto smlouvu pltnost účinnost této smlouvy končí dnem zplcení kupní ceny oprávněným. Strn prodávjící se zvzuje vrátit prostřednictvím notáře kupní cenu v plné výši n účet strny kupující uvedený v záhlví této smlouvy do 10 prcovních dnů od zplcení kupní ceny oprávněným. Čl. VIII Závěrečná ustnovení 1. Tto smlouv může být měněn pouze písemnými dodtky řádně podepsnými všemi smluvními strnmi. Smluvní strny konsttují, že před uzvřením této smlouvy ni ke smluvním ujednání uvedeným v této smlouvě neučinily žádné ústní dohody. 2. Tto smlouv byl vyhotoven ve originálních vyhotoveních, z nichž kždá smluvní strn obdrží jedno v souldu s ustnovením čl VI, odst 2 této smlouvy jedno vyhotovení bude použito pro potřeby příslušného ktstrálního úřdu. 3. Smluvní strny dále prohlšují s přihlédnutím k ustnovení 4 NOZ, kdy se má z to, že kždá svéprávná osob má rozum průměrného člověk i schopnost užívt jej s běžnou péčí optrností že to kždý od ní může v právním styku důvodně očekávt, že důkldně posoudili obsh této smlouvy neshledávjí jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smluvní strny součsně prohlšují, že tto smlouv byl uzvřen podle jejich prvé svobodné vůle, určitě, vážně srozumitelně, že je jim ve všech ustnoveních jsná srozumitelná, že nebyl ujednán v tísni z nápdně nevýhodných podmínek. 4. Smluvní strny prohlšují v souldu s ustnovením 1765 NOZ, že n sebe převzly nebezpečí změny okolností. Před uzvřením této smlouvy strny zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i fktickou situci jsou si plně vědomy okolností této smlouvy není jim znám skutečnost, která by jim znemožnil nebo výrzně omezil zejmén možnost plnit závzky z této smlouvy. Smluvní strny se dohodly, že tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu. 5. Právní vzthy výslovně neuprvené touto smlouvou se řídí obecnými ustnoveními NOZ dále právním řádem ČR. 6. Pokud by se jednotlivá ustnovení této smlouvy ukázl jko právně neúčinná, není tím dotčen pltnost účinnost osttních ustnovení této smlouvy. Právně neúčinná ustnovení této smlouvy musí být smluvními strnmi neprodleně nhrzen účinnými ustnoveními, která jsou svou povhou s přihlédnutím k hospodářskému účelu neúčinných ustnovení nejbližší. 7. Smluvní strny se zvzují poskytnout si v řízení o povolení vkldu nvzájem nezbytnou součinnost k tomu, by návrh n vkld práv do ktstru nemovitostí byl povolen, tj. zejmén se zvzují předložit ktstrálnímu úřdu n jeho přípdnou výzvu veškeré jím poždovné dokldy doplnění s tím, že v přípdě potřeby se smluvní strny zvzují učinit rovněž společné podání ktstrálnímu úřdu, společná doplnění td. Pro přípd, kdy příslušný ktstrální úřd zmítne nebo zství, to z jkéhokoliv důvodu, povolení vkldu vlstnického práv n strnu kupující, zvzují se smluvní strny k neprodlenému odstrnění vd, n zákldě kterých ktstrální úřd povolení vkldu zmítl včetně přípdného uzvření smlouvy o stejném předmětu z stejných podmínek, vyhovující formálním poždvkům pro provedení vkldu, která tuto smlouvu nhrdí. 8. Tto smlouv vstupuje v pltnost účinnost dnem jejího podpisu, právní účinky vkldu vznikjí všk n zákldě rozhodnutí příslušného ktstrálního úřdu o povolení vkldu vlstnického práv zpětně ke dni doručení návrhu n vkld vlstnického práv příslušnému ktstrálnímu úřdu. Smluvní strny berou n vědomí, že jsou obshem této smlouvy vázány ž do dne nbytí právní moci rozhodnutí o povolení vkldu vlstnického práv ve prospěch strny kupující do ktstru nemovitostí. Čl. IX Vkld vlstnického práv Účstníci této smlouvy nvrhují, by Ktstrální úřd pro hlvní město Prhu, ktstrální prcoviště Prh, provedl v ktstru nemovitostí příslušné změny. 4

14 V Prze dne Ing. Tomáš Hládek Ing. Kteřin Hládková GAVLAS, spol. s r.o. 5

15 Příloh č. 3 Smlouvy o uzvření budoucích smluv Smlouv o smlouvě budoucí kupní n zhrdu Mnželé Ing. Tomáš Hládek dt. nr.: (dále jko Budoucí prodávjící 1 ) Ing. Kteřin Hládková dt. nr.: ob bytem Prh 6 Dejvice, Krohov 2251/31, PSČ: (dále jko Budoucí prodávjící 2 ) (Budoucí prodávjící 1 Budoucí prodávjící 2 společně dále jko Budoucí prodávjící n strně jedné) [ ] dt. nr.: [ ] bytem [ ] (dále jko Budoucí kupující n strně druhé) (Budoucí prodávjící Budoucí kupující dále tké společně jko Smluvní strny nebo kždý smosttně jko Smluvní strn ) uzvírjí níže uvedeného dne, měsíce roku v souldu s ustnovením 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník, v pltném znění (dále jko OZ ), tuto smlouvu o smlouvě budoucí kupní, o zřízení zástvního práv, zákzu zcizení ztížení, věcného břemene předkupního práv 1. Úvodní ustnovení 1.1. Budoucí prodávjící jsou výlučnými vlstníky pozemku p.č. 2513/241 ncházejícím se v ktstrálním území Dejvice (dále jko Pozemek ) Budoucí kupující má zájem o koupi Pozemku V přípdě, že by k převodu vlstnického práv k Pozemku došlo před 2. únorem 2020, jsou Budoucí prodávjící povinni uhrdit hl. m. Prze rozdíl mezi kupní cenou dle pltné cenové mpy stvebních pozemků hl. m. Prhy pro příslušný rok, v němž bude Pozemek převáděn cenou 700 Kč/m2 (dále jen Cenový rozdíl ). Z účelem zjištění přípdného dluhu Budoucích prodávjících vůči hl. m. Prze předstvující Cenový rozdíl bylo n Pozemku zřízeno zástvní právo n zákldě Smlouvy kupní, o zřízení zástvního práv podle obč.z. ze dne (dále jen Zástvní právo HMP ).

16 1.4. Účelem této smlouvy je zejmén (i) ochrn práv Budoucího kupujícího souvisejících s převodem vlstnického práv k Pozemku dále (ii) stnovení podmínek, z kterých v budoucnu uzvřou Budoucí prodávjící Budoucí kupující kupní smlouvu, n zákldě které se Budoucí kupující stne vlstníkem Pozemku. 2. Povinnost uzvřít kupní smlouvu 2.1. Budoucí prodávjící jsou povinni uzvřít n zákldě výzvy Budoucího kupujícího (dále jen Výzv ) kupní smlouvu, n zákldě které Budoucí prodávjící převedou n Budoucího kupujícího vlstnické právo k Pozemku. Odsouhlsené znění kupní smlouvy tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jko Kupní smlouv ). Budoucí kupující je oprávněn učinit Výzvu nejdříve dne 2. únor 2020 nejpozději dne 1. únor Budoucí prodávjící jsou v přípdě doručení Výzvy Budoucím kupujícím povinni:. zjistit do 4 měsíců ode dne doručení Výzvy výmz Zástvního práv HMP z ktstru nemovitostí b. uzvřít n zákldě Výzvy Kupní smlouvu nejpozději do 10 dnů ode dne výmzu Zástvního práv HMP z ktstru nemovitostí pokud v okmžiku doručení Výzvy Zástvní právo HMP již bylo vymzáno, do 10 dnů ode dne doručení Výzvy. Smluvní strny berou n vědomí souhlsí, že doposud Smluvním strnám neznámé vytečkovné údje v Kupní smlouvě budou ke dni jejího podpisu doplněny dle skutečnosti Budoucí kupující je oprávněn učinit Výzvu před 2. únorem 2020 pouze z podmínky, že Budoucím prodávjícím uhrdí Cenový rozdíl, který bude Budoucími prodávjícími použit n úhrdu dluhu vůči hl. m. Prze ve výši odpovídjící Cenovému rozdílu. Pro odstrnění pochybností Smluvní strny sjednávjí, že pokud Budoucí kupující učiní Výzvu před 2. únorem 2020, jsou Budoucí prodávjící povinni uzvřít Kupní smlouvu, pouze pokud dojde k nplnění lespoň jedné z následujících podmínek:. Budoucí kupující zpltí před podpisem Kupní smlouvy Budoucím kupujícím částku odpovídjící Cenovému rozdílu n účet č. [ ] nebo b. Budoucí kupující zpltí částku odpovídjící Cenovému rozdílu do notářské úschovy n zákldě smlouvy o úschově, kterou uzvře Budoucí kupující s notářem jejíž strnou budou rovněž Budoucí prodávjící. Obshem této smlouvy o úschově bude přitom povinnost notáře vypltit částku odpovídjící Cenovému rozdílu z úschovy n účet Budoucích prodávjících nejpozději do 10 dní poté, co mu bude předložen originál výpisu z ktstru nemovitostí, ze kterého bude vyplývt, že jediným výlučným vlstníkem Pozemku je Budoucí kupující V přípdě, že nedojde k uzvření Kupní smlouvy n zákldě Výzvy Budoucího kupujícího z důvodu n strně Budoucích prodávjících, zvzují se Budoucí prodávjící společně nerozdílně n písemnou výzvu Budoucího kupujícího uhrdit Budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši Kč. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Budoucího kupujícího n náhrdu škody V přípdě, že nedojde k výmzu Zástvního práv HMP z ktstru nemovitostí ve lhůtě dle bodu 2.1 této smlouvy z důvodu n strně Budoucích prodávjících, zvzují se Budoucí prodávjící společně nerozdílně n písemnou výzvu Budoucího kupujícího uhrdit Budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši Kč. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Budoucího kupujícího n náhrdu škody.

17 2.5. Pokud nedojde ve lhůtě po doručení Výzvy dle bodu 2.1 této smlouvy k převodu Pozemku n Budoucího kupujícího, nebo pokud nedojde k výmzu Zástvního práv HMP z ktstru nemovitostí ve lhůtě dle bodu 2.1 této smlouvy, je Budoucí kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy se netýká práv povinností, které Smluvní strny nbyly n zákldě čl. 4 této Smlouvy (zástvního práv), pokud Budoucí kupující neprojeví jinou vůli. 3. Kupní cen 3.1. Budoucí prodávjící Budoucí kupující se dohodli n kupní ceně z Pozemek ve výši Kč (slovy: pdesátjedntisícsto korun českých). Kupní cen bude uhrzen nejpozději do 10 dní ode dne uzvření Kupní smlouvy V přípdě prodlení Budoucího kupujícího s úhrdou kupní ceny je Budoucí kupující povinen zpltit Budoucím prodávjícím smluvní pokutu ve výši 100 Kč z kždý den prodlení s úhrdou kupní ceny. Pokud přesáhne dob prodlení s úhrdou Kupní ceny kupujícím 30 dní, jsou Budoucí prodávjící oprávněni od této smlouvy odstoupit. Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo Budoucích prodávjících n zplcení smluvní pokuty podle předchozí věty. 4. Zřízení zástvního práv k Pozemku Smluvní strny n zákldě této Smlouvy zřizují zástvní právo k Pozemku ve prospěch Budoucího kupujícího z účelem zjištění dluhu Budoucích prodávjících n zplcení smluvní pokuty dle bodu 2.3, této Smlouvy, z účelem zjištění dluhu Budoucích prodávjících n vrácení kupní ceny z účelem zjištění veškerých dlších dluhů Budoucích prodávjících, které kdykoli v budoucnu vzniknou z této Smlouvy. 5. Zřízení zákzu zcizení zákzu ztížení 5.1. Budoucí prodávjící tímto zřizují k Pozemku ve smyslu 1761 OZ zákz zcizení ztížení, to jkožto právo věcné Budoucí prodávjící po dobu trvání zákzu zcizení zákzu ztížení nesmí bez předchozího písemného souhlsu Budoucího kupujícího žádným způsobem převést vlstnické právo k Pozemku, ť již úpltně, či bezúpltně Budoucí prodávjící po dobu trvání zákzu zcizení zákzu ztížení nesmějí bez předchozího písemného souhlsu Budoucího kupujícího žádným způsobem ztížit Pozemek žádným věcným právem. Budoucí prodávjící zejmén nesmějí Pozemek ztížit právem stvby, jkoukoliv služebností uvedenou v OZ, věcným břemenem, zástvním právem, budoucím zástvním právem, podzástvním právem, předkupním právem, výměnkem, nájemním právem, pchtem či jkýmkoliv jiným právem ve prospěch třetích osob Smluvní strny zřizují zákz zcizení zákz ztížení n dobu určitou do 1. únor 2021 nebo do okmžiku nbytí vlstnického práv k Pozemku Budoucím kupujícím, podle toho, která z těchto dvou skutečností nstne dříve V přípdě, že Budoucí prodávjící poruší svou povinnost dle tohoto článku 5 této Smlouvy, zvzují se společně nerozdílně n písemnou výzvu Budoucího kupujícího uhrdit Budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši Kč. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Budoucího kupujícího n náhrdu škody. 6. Zřízení věcného břemene Budoucí prodávjící touto smlouvou zřizují k Pozemku služebnost požívcího práv ve smyslu 1285 OZ ve prospěch vlstník pozemku p. č. 2513/240, ktstrální území Dejvice (dále jen

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. Eret Tomáš, r.č. 711107/1814 bytem: nám. Krále Jiřího z Poděbrd 1/14, 350 02 Cheb 2 jko budoucí prodávjící n strně jedné 2. mnželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: obchodní společnost IČ: 24797880 se sídlem Dělnická 1324/9, Holešovice, 170 00 Prh 7 zpsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze oddíl H, vložk 298

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: obchodní společnost IČ: 24797880 se sídlem Dělnická 1324/9, Holešovice, 170 00 Prh 7 zpsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze oddíl H, vložk 298

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: JUDr. Vldimír Szbo, identifikční číslo: 66257930, se sídlem Prh 4, Jeremenkov 1021/70, PSČ 147 00, ustnovený prvomocným usnesením Městského soudu v Prze č.j. MSPH

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Lechovský & Bck, v.o.s., se sídlem Prh, Šlejnická 1547/13, PSČ 160 00, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSPH 65 INS 13609/2018-A-15, -------------------------------------------------------

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzvřená v souldu s ustnovením 2079 násl. zákon č. 89/2012 Sb. (občnský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firm: ZENERGO Morvi s.r.o. Sídlo: Štěpánská 539/9, Nové Město, 120 00

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Ing. Romn Nováková, se sídlem Prh 1, Václvské náměstí 807/64, PSČ 110 00, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. MSPH 59 INS 21978/2013-A-20, ze dne 5. prosince 2013

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Jn Hovězák, identifikční číslo: 02708281, se sídlem Brno, Mrešov 305/14, PSČ 602 00, ustnovený prvomocným usnesením Krjského soudu v Ostrvě pobočk v Olomouci,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Rdn Melk, IČ: 71456872 se sídlem Trojnov 18, 120 00 Prh 2 ustnoven prvomocným Usnesením č.j. KSPH 60 INS 21034/2014-A-9, ze dne 13.08.20154, insolvenčním správcem

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Rdek Frkl, identifikční číslo: 72015357, se sídlem Brno, Příkop 6, PSČ 602 00, ustnovený prvomocným usnesením Krjského soudu v Brně, č.j. KSBR 32 INS 8786/2015-A-9

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: štncl - insolvence v.o.s., identifikční číslo: 29105048, se sídlem Kltovy, Čs. legií 172, PSČ 339 01, ustnovený prvomocným usnesením Krjského soudu v Ústí nd Lbem

Více

I. Prohlášení smluvních stran

I. Prohlášení smluvních stran 8/14118 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ A SOUHLAS SE ZŘÍZENÍM STAVBY uzvřená podle * 1785 násl. ~ 2055 násl., občnského zákoníku * 110 odst. 2) písm. ) zák. Č. 183/2006 Sb., stvební zákon Smluvní strny:

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Štncl - insolvence v.o.s., IČ: 291 05 048 se sídlem Kollárov 619/44, 301 00 Plzeň ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 542/2014 A-8, ze dne 27.03.2014,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Advokátní kncelář Zrůstek, Lůdl prtneři, v.o.s., IČ: 255 89 644, se sídlem Doudlebská 5/1699, Prh 4, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSPH 39 INS 5582/2013-A-18

Více

IGIVEX s.r.o. IČ , se sídlem Přerov, Přerov I Město, Žerotínovo nám. 641/15 kterou zastupuje jednatel společnosti JUDr.

IGIVEX s.r.o. IČ , se sídlem Přerov, Přerov I Město, Žerotínovo nám. 641/15 kterou zastupuje jednatel společnosti JUDr. K U P N Í S M L O U VA Smluvní strny: IGIVEX s.r.o. IČ 268 74 679, se sídlem Přerov, Přerov I Město, Žerotínovo nám. 641/15 kterou zstupuje jedntel společnosti JUDr. Igor Jusko jko prodávjící, n strně

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: INS-SPRÁVCE v.o.s., se sídlem Hrdec Králové, Dlouhá 103/17, PSČ 500 03, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSHK 40 INS 20410/2016 - A - 13 ze dne 17. ledn 2017

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Dvid Gregor, sídlem Ršínov 2, Brno ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSBR 28 INS 8769/2012-A-18 ze dne 25.6. 2013, insolvenčním správcem dlužníků: jko budoucí

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Petr Vysoudil, sídlem Mtiční 730/3, 702 00 Ostrv-Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 36 INS 8513/2014-A-13, ze dne 03.10.2014, insolvenčním

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Michl Mchek, se sídlem Dlouhá 53/6, 702 00 Ostrv - Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 38 INS 12408/2014-A7, ze dne 01.07.2014, insolvenčním

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Kteřin Širhlová, LL.M., se sídlem Plckého 641/11, 772 00 Olomouc, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSOL 16 INS 14296/2012 ze dne 22.11.2012 insolvenčním

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

KUPNÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/014/249/03/00 š -/o3> # / og KUJCP01AHG11 KUPNÍ SMLOUVA kterou uzvřeli podle 2079 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce roku účstníci: Jihočeský krj

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Zoologická zhrd hl. m. Prhy, příspěvková orgnizce, IČO: 00064459 se sídlem U Trojského zámku 120/3, 17100 Prh 7 zstoupená Mgr. Miroslvem Bobkem, ředitelem (dále

Více

S M L O U V A o nájmu

S M L O U V A o nájmu S M L O U V A o nájmu Smluvní strny Plzeň, sttutární město sídlo: náměstí Republiky č. 1, 306 32, Plzeň IČO: 00075370 zst. primátorem Mgr. Mrtinem Bxou město Město Touškov sídlo: Dolní náměstí 1, 330 33,

Více

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I.

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Jkub Hnik nr. 15.1.1974 bytem: U Potok 170, 273 53 Hostouň nr. 31.1.1979 bytem: Lidečská 387, 155 21 Prh Zličín (dále jen budoucí oprávněný ) IČ: 00234397 Kldenská 119, 273 53 Hostouň bnkovní spojení:

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

KUPNÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/014/248/03/00 KUJCP01AHG2W KUPNÍ SMLOUVA kterou uzvřeli podle 2079 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce roku účstníci: Jihočeský krj se sídlem v Českých

Více

DAROVACÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

DAROVACÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/14/168/03/00 KUJCP01AEIGN DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzvřeli podle 2055 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník níže uvedeného dne, měsíce roku účstníci: Město Týn nd Vltvou se sídlem

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Vítězslv Jvůrek, se sídlem v Hrdci Králové, PSČ 500 02, Čechov 1100, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSHK 42 INS 9569/2012-A-14 ze dne 4. říjn 2012 insolvenčním

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Emil Fischer, sídlem Podolská 90/5, 147 00 Prh 4, provozovn 294 71 Benátky nd Jizerou, Podolecká 206, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPH 68 INS 20871/2014-A-20,

Více

SMLOUVA O ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVĚ

SMLOUVA O ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVĚ stránk 1/5 SMLOUVA O ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVĚ uzvřená mezi smluvními strnmi (jkožto Prodávjícím)... (jkožto Kupující)... (jkožto Advokátem) stránk 2/5 TUTO SMLOUVU O ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVĚ (dále jen Smlouv ) uzvřely

Více

SMLOUVA O ÚSCHOVĚ SMLOUVU O ÚSCHOVĚ

SMLOUVA O ÚSCHOVĚ SMLOUVU O ÚSCHOVĚ SMLOUVA O ÚSCHOVĚ Elisbeth Arms,.s., se sídlem Prh 10, Dubeč, Podlesek 88/1, PSČ 107 00, IČ: 054 23 660, obchodní společnost, zpsná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Prze, oddíl B, vložk

Více

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem:

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem: SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objedntele: DIL/40/01/001605/2008 uzvřená níže uvedeného dne, měsíce roku podle ustnovení 536 násl. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pltném znění (dále jen Smlouv

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: JUDr. Jiří Vod, LL.M., IČ: 687 54 515, se sídlem Sokolovská 85/104, 180 00 Prh 8, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSLB 86 INS 2782/2016-A-10, ze dne 7. dubn

Více

11 llllll llllll II lllll- CÍSLQ SMLOUVY (DODATKU) -1- KUMSP80D6JZC

11 llllll llllll II lllll- CÍSLQ SMLOUVY (DODATKU) -1- KUMSP80D6JZC MORAVSK.OSi.fc'ZSK' K.R 7i - KRAJSKÝ ÚŘAD; 11 llllll llllll II lllll- CÍSLQ SMLOUVY (DODATKU) -1- KUMSP80D6JZC poř. čísío SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ

Více

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé )

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé ) SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY uzvřená podle 1879 násl. zákon č. 89/2014 Sb., občnský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občnský zákoník ) Jméno příjmení:... Jméno Uživtele:... Adres trvlého

Více

SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č...

SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č... SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č.... Smluvní strny: 1. Společnost BV Development Stěžery s.r.o. Se sídlem: Sdovská 1679/22, Hrdec Králové, PSČ: 500 02, IČ: 28779592, DIČ: CZ28779592,

Více

KUPNÍ SMLOUVA č

KUPNÍ SMLOUVA č KUPNÍ SMLOUVA č.2017002524 kterou uzvřely pni Ivn bytem pní Ev Troblová bytem jko prodávjící n strně jedné sttutární město České Budějovice, nám. Přemysl Otkr II. 1/1, 370 92 České Budějovice, zstoupené

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Kultura Žďár, příspěvková organizace

Kultura Žďár, příspěvková organizace Mteriál bez osobních údjů Kultur Žďár, příspěvková orgnizce MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 64 DNE: 10. 4. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1019/2017/PO Kultur NÁZEV: Přijetí dru ANOTACE: Kultur Žďár, PO žádá n zákldě Prvidel

Více

/ t o / r. NEMO reality s. r. o. Čislo smlouvy 010/014/288/03/00 ss / o 2>5 SMĚNNÁ SMLOUVA

/ t o / r. NEMO reality s. r. o. Čislo smlouvy 010/014/288/03/00 ss / o 2>5 SMĚNNÁ SMLOUVA Čislo smlouvy 010/014/288/03/00 ss / o 2>5 / t o / r K U JC P 01A H G 5H SMĚNNÁ SMLOUVA kterou uzvřeli podle 2184 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce roku účstníci:

Více

DOHODU O NAROVNÁNÍ. Plzeň, statutární město, IČO se sídlem náměstí Republiky 1, Plzeň zastoupená primátorem Martinem Zrzaveckým

DOHODU O NAROVNÁNÍ. Plzeň, statutární město, IČO se sídlem náměstí Republiky 1, Plzeň zastoupená primátorem Martinem Zrzaveckým Plzeň, sttutární město, IČO 00075370 se sídlem náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň zstoupená primátorem Mrtinem Zrzveckým dále jen jko žlobce n strně jedné CZECH RADAR. s., IČO 27164900 se sídlem Vodičkov

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Ing. Jiří Kocvrlich, se sídlem: Svisle 2198/18, 750 11 Přerov 2, ustnovený prvomocným Usnesením, č.j. KSOS 14 INS 20560/2012-A6 ze dne 30.10.2012 insolvenčním správcem

Více

SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č...

SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č... SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI BYTOVÉ JEDNOTKY Č.... Smluvní strny: 1. Společnost BV Development Stěžery s.r.o. Se sídlem: Sdovská 1679/22, Hrdec Králové, PSČ: 500 02 IČ: 28779592, DIČ: CZ28779592 Zpsná

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Institut pro řešení úpdku, v.o.s., IČO: 01781448 se sídlem N Sprvedlnosti 121, 530 02 Prdubice, zpsná v obchodním rejstříku u Krjského soudu v Hrdci Králové, oddíl

Více

... Prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc., předseda EK.. 1/7

... Prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc., předseda EK.. 1/7 SOP - Příloh č. 8 Dohod Oddělení Účel Etická komise Institutu klinické experimentální medicíny Thomyerovy nemocnice, Prh 4 Dtum pltnosti od: 1.1.2019 do: 31.12.2019 Period revizí: 1 rok nebo legisltivní

Více

KUJCP010W4UN. Kupní smlouva o převodu pozemku uzavřená p o d le 2128 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Libuše Burdová rodné číslo bytem

KUJCP010W4UN. Kupní smlouva o převodu pozemku uzavřená p o d le 2128 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Libuše Burdová rodné číslo bytem KUJCP010W4UN SK/OHMS/O 7 7/15 Kupní smlouv o převodu pozemku uzvřená p o d le 2128 násl. občnského zákoníku č. 89/2012 Sb. Libuše Burdová 73 71 Admov v r v j c. učtu: Ing. Jn Klích Jiří Klích rodné čísli

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

uzavírají ve smyslu ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto DOHODU O JISTOTNÍM ÚČTU,

uzavírají ve smyslu ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto DOHODU O JISTOTNÍM ÚČTU, Reg. č. UniCredit Bnk Czech Republic nd Slovki,.s. sídlem Prh 4 Michle, Želetvská 1525/1, PSČ 140 92, IČ 64948242, zpsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze, oddíl B, vložk 3608, zstoupená

Více

dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník KUMSP0OD6NYP SMPOZ2/121 dle 2079 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Morvskoslezský krj se sídlem: 28. říjn 2771/117, 702 00 Ostrv IČOi 70 89 06 92 DIČ: ' CZ70890692 zstoupený: prof. Ing. Ivo Vondrákem,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne č.j.: 55/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 39 ze dne 28.01.2015 Dotce z rozpočtu kpitoly Ministerstv vnitr ČR ve prospěch obcí n zjištění bydlení osob s udělenou mezinárodní

Více

Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva podle 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Česká insolvenční v.o.s. IČ: 28810341 se sídlem:fráni Šrámka 1139/2, 500 02 Hradec Králové zastoupená JUDr.

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. I. Smluvní strany

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. I. Smluvní strany KUMSP08NVTH5 M0RAV:;K.sr U.T.T KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD Cis VG SMLUVY ÍÍJDATKU. -4- no? '"i*!* Smlouv o závzku veřejné služby vyrovnávcí pltbě z jeho výkon Z^/T mk Aoy zkr, odb. I. Smluvní strny. Morvskoslezský

Více

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI Smluvní strany: Pan/í., r.č.., trvale bytem... dále oba jen jako Prodávající na straně jedné a Pan/í., r.č.., trvale bytem... dále jen jako Kupující na straně druhé, uzavírají

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

Kupní smlouva vč. výmazu věcného břemene uzavřená podle ustanovení ~ 588 a násl. zák. Č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva vč. výmazu věcného břemene uzavřená podle ustanovení ~ 588 a násl. zák. Č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouv vč. výmzu věcného břemene uzvřená podle ustnovení ~ 588 násl. zák. Č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku ve znění pozdějších předpisů Obec Psáry, zstoupená strostou Milnem Váchou Sídlo: Pržská

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

Memorandum o spolupráci (dále jen Memorandum )

Memorandum o spolupráci (dále jen Memorandum ) enteri.s. se sídlem: Jiráskov 169, Zelené Předměstí, 530 02 Prdubice IČO: 275 37 790 zpsná v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Hrdci Králové v oddíle B, vložce 2770 zstoupená: [BUDE DOPLNĚNO]

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých a movitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých a movitých věcí Příloha č. 3 Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých a movitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl.) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Příloha smlouvy č.3: Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kterou uzavřeli v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb.,

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

Název zakázky: Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka Malá Skála. Smluvní strany:

Název zakázky: Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka Malá Skála. Smluvní strany: Dodtek č. 2 ke Smlouvě o dílo n relizci stvby číslo smlouvy Objedntele: S 640 108 180 15, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.5120367VSA ISPROFIN: 551 312 0002, uzvřené dne 10.06.2015 Název zkázky: Odstrnění

Více

(dále jen kupující ) takto:

(dále jen kupující ) takto: Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl.) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

SMLOUVA o zřízeni o zřízení věcného břemene - služebnosti

SMLOUVA o zřízeni o zřízení věcného břemene - služebnosti SMLOUVA o zřízeni o zřízení věcného břemene - služebnosti Smi. č.: PGP/MČ/13-141 /VB435/001 /2016 Divišová Milen vlstnický podíl 1/3 r.č.: bytem: i^bmhmí^bbbbi^bh^bmbb^^bbbbmwbbm NovákováMrie vlstnický

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

Výstavba a oprava komunikace Na Lávkách Rekonstrukce MK ul. Pod Branou, Kostelec nad Orlicí Rekonstrukce MK ul. Riegrova 1. Etapa, Kostelec nad Orlicí

Výstavba a oprava komunikace Na Lávkách Rekonstrukce MK ul. Pod Branou, Kostelec nad Orlicí Rekonstrukce MK ul. Riegrova 1. Etapa, Kostelec nad Orlicí VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ u účstník (dodvtele): HABAU CZ s.r.o. veřejná zkázk Tto veřejná zkázk je zdáván v souldu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek,

Více

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM

KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM Vzor č. 29: Kupní smlouva o převodu vlastnic. práva k nemovitostem (1/5) KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITOSTEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany společnost, IČ: se

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

Čl. 1 Předmět úpravy. a) Smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti komunikačních sítí, a b) smlouvy o zřízení služebnosti komunikačních sítí,

Čl. 1 Předmět úpravy. a) Smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti komunikačních sítí, a b) smlouvy o zřízení služebnosti komunikačních sítí, INTERNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ VÝŠE NÁHRADY ZA ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ DLE ZVLÁŠTNÍHO PŘEDPISU NA POZEMCÍCH A STAVBÁCH VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Rd měst Liberec n své 21. schůzi

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl.) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Strana číslo: 1 Počet stran: 05 K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Městská část Praha 11 Smluvní strany: se sídlem: Ocelíkova

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 55 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 55 ze dne č.j.: 58/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 01.02.2017 Dotce z rozpočtu kpitoly Ministerstv vnitr ČR ve prospěch obcí prostřednictvím krjů n zjištění bydlení osob s

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli spolu: 1. Obec Zhoř, IČ: 00286974, se sídlem Zhoř 64, PSČ: 588 26, Zhoř, zastoupená Ing. Vladimírem Čížkem, starostou obce -dále též budoucí prodávající - a 2....,

Více

KUPNÍ SMLOUVU. 1. manželé Petr Antoš r.č..: trvale bytem. a Šárka Antošová. číslo účtu. dále jen společně jako "prodávající" 2.

KUPNÍ SMLOUVU. 1. manželé Petr Antoš r.č..: trvale bytem. a Šárka Antošová. číslo účtu. dále jen společně jako prodávající 2. Vzor kupní smlouvy pro úhradu kupní ceny z vlastních zdrojů. Pro variantu úhrady části kupní ceny z úvěru bude kupní smlouva doplněna o formulace obvyklé pro tento způsob financování. 1. manželé Petr Antoš

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: JUDr. Petr Wildt, Ph.D., sídlem 500 02 Hrdec Králové, Bohuslv Mrtinů 1038, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPA 56 INS 9438/2012-A-30 ze dne 22. únor 2013,

Více

I. Preambule. 1.3 Dne zahrnul prodávající do soupisu majetkové podstaty následující soubor nemovitostí:

I. Preambule. 1.3 Dne zahrnul prodávající do soupisu majetkové podstaty následující soubor nemovitostí: Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS

KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS Strana číslo: 1 Počet stran: 05 KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smluvní strany: Městská část Praha 11 se sídlem: Ocelíkova 672/1, PSČ

Více

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená Příloha smlouvy č.3: Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená. I. Preambule

., IČ.., se sídlem.. zaps. v OR vedeném.. soudem v, oddíl.., vložka., zastoupená. I. Preambule Kupní smlouva o prodeji nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění změn a

Více

/ Poliklinika Prosek a.s.

/ Poliklinika Prosek a.s. / Poliklinik Prosek.s. SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy obdntele: uzvřená níže psného dne, měsíce roku podle ustnovení 2623 násl. Občnského zákoníku č. 89/2012 Sb. v pltném znění, mezi smluvními strnmi: Poliklinik

Více

KUPNÍ SMLOUVU. ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU. ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

ŽÁDOST NÁJEMCE(Ů) BYTU O SOUHLAS PRONAJÍMATELE S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU

ŽÁDOST NÁJEMCE(Ů) BYTU O SOUHLAS PRONAJÍMATELE S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU 1 z 15 ŽÁDOST NÁJEMCE(Ů) BYTU O SOUHLAS PRONAJÍMATELE S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU 1. ŽADATEL(É) BYT 2. ŽADATEL(É) město v ulici číslo popisné podlží číslo bytu o velikosti bytu nájemné/m 2 /měsíc nájemné z

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Příloha E- vyhlášky č.2 Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s.

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více