ŽÁDOST NÁJEMCE(Ů) BYTU O SOUHLAS PRONAJÍMATELE S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽÁDOST NÁJEMCE(Ů) BYTU O SOUHLAS PRONAJÍMATELE S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU"

Transkript

1 1 z 15 ŽÁDOST NÁJEMCE(Ů) BYTU O SOUHLAS PRONAJÍMATELE S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU 1. ŽADATEL(É) BYT 2. ŽADATEL(É) město v ulici číslo popisné podlží číslo bytu o velikosti bytu nájemné/m 2 /měsíc nájemné z měsíc v Kč 1. ŽADATEL(É) oprávněný(í) nájemce(i) bytu příjmení jméno titul číslo OP trvlý pobyt podle OP s uvedením PSČ doručovcí dres, pokud je odlišná od trvlého pobytu odkdy rodinný stv dtum nrození občnství e-mil 2. ŽADATEL(É) oprávněný(í) nájemce(i) bytu

2 2 z 15 STAV PO VÝMĚNĚ BYTŮ PROHLÁŠENÍ 2. ŽADATEL(Ů) 01 Osob(y), která(é) bude(ou), v přípdě souhlsu, po výměně nájemcem(společným nájemcem ) bytu č...., ve vlstnictví HMP, svěřeného MČ Prh 11, v ulici..., čp.... jméno příjmení, titul dtum nrození trvlý pobyt 01 b Osob(y), která(é) bude(budou), v přípdě souhlsu, po výměně se mnou(s námi), jko příslušníci domácnosti, užívt tento byt jméno příjmení, titul dtum nrození vzth k ždteli trvlý pobyt 01 c Osob(y), která(é) se bude(budou), v přípdě souhlsu, po výměně stěhovt mimo vyměňovný byt jméno příjmení, titul dtum nrození vzth k ždteli n dresu : PROHLÁŠENÍ 1. ŽADATEL(Ů) 02 Osob(y), která(é) bude(ou), v přípdě souhlsu, po výměně nájemcem(společným nájemcem ) bytu č...., v ulici..., čp.... v... PSČ... jméno příjmení, titul dtum nrození trvlý pobyt 02 b Osob(y), která(é) bude(budou), v přípdě souhlsu, po výměně se mnou(s námi), jko příslušníci domácnosti, užívt tento byt jméno příjmení, titul dtum nrození vzth k ždteli trvlý pobyt 02 c Osob(y), která(é) se bude(budou), v přípdě souhlsu, po výměně stěhovt mimo vyměňovný byt jméno příjmení, titul dtum nrození vzth k ždteli n dresu : 03 DŮVOD VÝMĚNY BYTU ZE STRANY PODROBNĚ ROZEPSAT: 1. ždtele(ů) 2. ždtele(ů)

3 3 z SOUHLAS ŽADATELE/Ů SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Výslovně, svobodně vědomě souhlsím/e ve smyslu 5 zákon č. 101/2000 Sb., 13c odst.1, zákon č. 133/2000 Sb., se zprcováním následujících osobních údjů z podmínek stnovených zákonem. rozsh údjů : * příjmení jméno, titul * dtum nrození * stv * dres trvlého pobytu dres fyzického pobytu * spojení : telefon, e-mil, fx b osobní údje : * budou zprcovávt prcovníci bytového oddělení OMP, * budou zprcovány v souldu s technicko-orgnizčními optřeními k zbezpečení ochrny osobních údjů v mteriálech zápisech Rdy Zstupitelstv MČ Prh 11, komisích rdy přípdně výborech zstupitelstv, v protokolech z jednání stnoviscích, ve smlouvě o nájmu bytu jejích přípdných přílohách dodtcích, to v období : - do doby rozhodnutí ve věci této žádosti, - v přípdě nájmu bytu do doby vypořádání všech závzků vyplývjících ze smlouvy o nájmu bytu jejich dodtků (oboje jsou veřejně přístupné listiny), - po dobu trvání nájemního vzthu - v přípdě zániku nájmu bytu do doby, kdy dojde k vypořádání pohledávek v souvislosti s užíváním bytu (npř. neplcení nájemného jeho příslušenství) * mohou být zpřístupněny : - správci domu, OSVZ, PO, prcovníkům ů Úřdu MČ Prh 11, členům tjemníkům komisí RMČ výborů ZMČ, členům RMČ ZMČ, tjemníkovi tiskovému mluvčí, - dlším orgánům v souldu se zákonem, * budou zveřejněny v usneseních orgánů MČ Prh 11 (v tištěné podobě n www. stránkách MČ Prh 11). c Městská část Prh 11 jko správce osobních údjů Vás informuje o právech podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých údjů (dále jen zákon), to o přístupu ke svým osobním údjům o právu požádt správce o vysvětlení o právu n oprvu osobních údjů. Dále Vám sděluje, podle 11 odst. 2 zákon, že poskytnutí osobních údjů je dobrovolné. Podle 5 odst. 4 zákon berete n vědomí, pro jký účel zprcování k jkým osobním údjům je souhls dáván, jkému správci n jké období. 05 PROHLAŠUJI/EME, ŽE: kromě stávjícího bytu mám/e - nemám/e v ČR nájemní nebo břemenné nebo vlstnické či spoluvlstnické právo k užívání jiného bytu, nebo domu, nebo objektu k individuální rekreci s výjimkou přípdů, kdy jde o vlstnictví nemovitého mjetku jen nízké hodnoty, který není využitelný pro bydlení nebo zjištění bydlení vlstními prostředky uchzeče (vyjm bytu v mjetku hl. m. Prhy nebo v mjetku hl. m. Prhy, svěřeného MČ Prh 11, který v přípdě nájmu bytu hodlám pronjímteli vrátit), jsem/e - nejsem/e společníkem v obchodní společnosti, kde vlstnictví obchodního podílu je spojeno s právem užívt byt. Poznámk: pokud mám/e - nutno doložit!

4 4 z b ZÁVAZEK ÚČASTNÍKŮ DOHODY O VÝMĚNĚ BYTU: Účstníci dohody zpltí všechny pohledávky, které přípdně vznikly n nájemném úhrdách z plnění poskytovná s užíváním bytu z dobu ode dne podání žádosti nájemců o souhls s výměnou bytu do doby skončení původního nájmu bytu, přípdné popltky z prodlení soudní výlohy. S účstníky dohody opustí byt všechny osoby, které jsou hlášeny k trvlému pobytu jsou uvedeny n evidenčním listu u správce domu, dále osoby, které jsou hlášeny pouze k trvlému pobytu nejsou uvedeny n evidenčním listu u správce domu, dále osoby, které s nimi v bytě v součsné době žijí nejsou evidovány ni u správce domu, ni v evidenci obyvtel. 07 b c OSTATNÍ: Účstníci dohody mjí zplceny všechny pohledávky, které vznikly n nájemném úhrdách n plnění poskytovná s užíváním bytu ( před podáním žádosti nájemců o souhls s výměnou bytu ). Bereme n vědomí jko účstníci dohody, že právo užívt vyměněné byty vznikne dnem, kdy s dohodou o výměně bytů vysloví souhls poslední z pronjímtelů. O dohodě o výměně bytu jsou informováni všichni dospělí příslušníci domácnosti, kteří v bytech žijí budou se stěhovt do bytu tk, jk je uvedeno v této dohodě. Tuto skutečnost tito dospělí příslušníci domácnosti stvrzují svými ověřenými podpisy. jméno příjmení, titul podpis U 1. účstník dohody U 2. účstník dohody Prohlšuji/eme, že mnou/námi uvedené skutečnosti jsou prvdivé, neuvádějí v omyl MČ Prh 11. V, dne : Podpis(y) 1. ždtele(ů) : vlstnoruční podpis úředně ověřený vlstnoruční podpis úředně ověřený Podpis(y) 2. ždtele(ů) : vlstnoruční podpis úředně ověřený vlstnoruční podpis úředně ověřený

5 5 z 15 Místo pro ověření podpisů * ždtelů dospělých příslušníků jejich domácností * Příloh : Dohod o výměně bytu musí si ji smi nájemci ždtelé sepst vzor v příloze! Informce správce domu, ve kterém je byt 1. ždtele(ů) který je předmětem žádosti o vydání souhlsu s výměnou bytu Informce správce domu, ve kterém je byt 2. ždtele(ů) který je předmětem žádosti o vydání souhlsu s výměnou bytu Vyjádření 2. pronjímtele k žádosti o souhls s výměnou bytu (pouze u bytů, kde pronjímtelem není MČ Prh 11) dále npř. : * Nájemní smlouv ze dne * Dekret ze dne * Dohod o užívání bytu ze dne * Písemný souhls bytového družstv * Písemný souhls předstvitele právnické osoby ( pokud se jedná o služební byt ) * podle potřeby

6 6 z 15 INFORMACE SPRÁVCE DOMU, VE KTERÉM JE BYT 1. ŽADATELE(Ů) A KTERÝ JE PŘEDMĚTEM ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ SOUHLASU S VÝMĚNOU BYTU TOTO VYPLNÍ SPRÁVCE DOMU, NE ŽADATEL! 01 BYT ČÍSLO PODLAŽÍ VELIKOST ULICE ČP + 02 INFORMACE O BYTĚ kuchyně, m 2 2. pokoj, m 2 předsíň, m 2 3. pokoj, m 2 koupeln, m 2 4. pokoj, m 2 WC, m 2 neobytná hl, m 2 sklep, m 2 jiné -, m 2 lodžie blkon, m 2 ZAPOČITATELNÁ PLOCHA, m 2 1. pokoj, m 2 CELKOVÁ PLOCHA, m 2 03 MĚSÍČNÍ NÁJEMNÉ ZA UŽÍVÁNÍ BYTU Zákldní nájemné,- Kč to je,- Kč/m 2 /měsíc Celkové nájemné,- Kč 04 NÁJEMCE SPOLEČNÝ NÁJEMCE BYTU jméno příjmení, titul dtum nrození n EL od : 05 DALŠÍ OSOBY UVEDENÉ NA EVIDENČNÍM LISTĚ BYTU jméno příjmení, titul dtum nrození vzth k nájemci n EL od : 06 CELKEM POČET OSOB NA EVIDENČNÍM LISTĚ Z TOHO NA SLUŽBY

7 7 z b PLATEBNÍ KÁZEŇ ŘÁDNĚ běžné měsíční nájemné, služby osttní pltby spojené s užíváním bytu NEPRAVIDELNĚ hrzeny NEHRAZENY dluhy u správce domu ke dni : CELKEM z nájemné, úhrdy z plnění poskytovná od : s užíváním bytu nájemné z vybvení bytu do : z vyúčtování od : z toho do : popltek - úrok z prodlení do : soudní výlohy jiné dohod o splátkách žlob podán n DOHODA(Y) O SPLÁTKÁCH 1. ANO - NE 2. n ze plněn ANO - NE 3. částku dne ANO - NE 4. ANO - NE ŽALOBY 1. dluhy ANO - NE dne : 2. přivolení k výpovědi z nájmu bytu soudem ANO - NE dne : 3. výpověď z nájmu bytu pronjímtelem ANO - NE dne : 4. vyklizení bytu ANO - NE dne : 10 POZNÁMKA, NAPŘ.: 1 jistot je ve výši...,- Kč jde o... násobek nájemného 2 V Prze, dne Jméno příjmení zprcovtele : Podpis :... RAZÍTKO SPRÁVCE DOMU

8 8 z 15 INFORMACE SPRÁVCE DOMU, VE KTERÉM JE BYT 2. ŽADATELE(Ů) A KTERÝ JE PŘEDMĚTEM ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ SOUHLASU S VÝMĚNOU BYTU TOTO VYPLNÍ SPRÁVCE DOMU, NE ŽADATEL! 01 BYT ČÍSLO PODLAŽÍ VELIKOST ULICE ČP + 02 INFORMACE O BYTĚ kuchyně, m 2 2. pokoj, m 2 předsíň, m 2 3. pokoj, m 2 koupeln, m 2 4. pokoj, m 2 WC, m 2 neobytná hl, m 2 sklep, m 2 jiné -, m 2 lodžie blkon, m 2 ZAPOČITATELNÁ PLOCHA, m 2 1. pokoj, m 2 CELKOVÁ PLOCHA, m 2 03 MĚSÍČNÍ NÁJEMNÉ ZA UŽÍVÁNÍ BYTU Zákldní nájemné,- Kč to je,- Kč/m 2 /měsíc Celkové nájemné,- Kč 04 NÁJEMCE SPOLEČNÝ NÁJEMCE BYTU jméno příjmení, titul dtum nrození n EL od : 05 DALŠÍ OSOBY UVEDENÉ NA EVIDENČNÍM LISTĚ BYTU jméno příjmení, titul dtum nrození vzth k nájemci n EL od : 06 CELKEM POČET OSOB NA EVIDENČNÍM LISTĚ Z TOHO NA SLUŽBY 07 PLATEBNÍ KÁZEŇ

9 9 z 15 b ŘÁDNĚ běžné měsíční nájemné, služby osttní pltby spojené s užíváním bytu NEPRAVIDELNĚ hrzeny NEHRAZENY dluhy u správce domu ke dni : CELKEM z nájemné, úhrdy z plnění poskytovná od : s užíváním bytu nájemné z vybvení bytu do : z vyúčtování od : z toho do : popltek úrok z prodlení do : soudní výlohy jiné dohod o splátkách žlob podán n DOHODA(Y) O SPLÁTKÁCH 1. ANO - NE 2. n ze plněn ANO - NE 3. částku dne ANO - NE 4. ANO - NE ŽALOBY 1. dluhy ANO - NE dne : 2. přivolení k výpovědi z nájmu bytu soudem ANO - NE dne : 3. výpověď z nájmu bytu pronjímtelem ANO - NE dne : 4. vyklizení bytu ANO - NE dne : 10 POZNÁMKA, NAPŘ.: 1 jistot je ve výši...,- Kč jde o... násobek nájemného 2 V Prze, dne Jméno příjmení zprcovtele : Podpis :... RAZÍTKO SPRÁVCE DOMU

10 10 z 15 VYJÁDŘENÍ 2. PRONAJÍMATELE K ŽÁDOSTI O SOUHLAS S VÝMĚNOU BYTU BYT ČÍSLO: ULICE ČP VELIKOST BYTU PATRO + Jko vlstník tohoto bytu dávám svůj : o SOUHLAS S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU o NESOUHLAS S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU * nehodící se škrtněte Pronjímtel - název, sídlo, IČ, u soukromé osoby jméno příjmení : Jméno příjmení osoby vydávjící toto potvrzení : Podpis ( u soukromé osoby ověřený podpis ) : V, dne... RAZÍTKO PRONAJÍMATELE ( mimo soukromé osoby )

11 11 z 15 INSTRUKCE K ŽÁDOSTI O SOUHLAS S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU Žádost nájemce(ů) bytu o souhls pronjímtele je určen pro dv účstníky je nezbytné ji správně čitelně vyplnit, předepsné dlší náležitosti, připojené k žádosti v příloze žádosti přiložit (Informce správce domu, kde je byt ždtele(ů), který je předmětem žádosti o vydání souhlsu s výměnou bytu Vyjádření 2. pronjímtele k žádosti o souhls s výměnou bytu) necht potvrdit. U BYTŮ A ve vlstnictví obce * dekret dohodu o užívání bytu či smlouvu o nájmu bytu pokyn pronjímtele B družstevních * dohodu o užívání družstevního bytu či smlouvu o nájmu bytu C domů vzniklých v rámci privtizce * dekret dohodu o užívání bytu či smlouvu o nájmu bytu D bytového fondu v soukromém domě/rodinném domě * dekret dohodu o užívání bytu či smlouvu o nájmu bytu * * v přípdě rodinného domu koludční rozhodnutí * písemný souhls mjitele s ověřeným podpisem E služebních * dekret dohodu o užívání bytu či smlouvu o nájmu bytu * písemný souhls předstvitele právnické osoby 1. Pokud nájemce bytu nemá trvlý pobyt v bytě, který je předmětem výměny bytů, musí doložit potvrzení, zd je či není v místě trvlého pobytu nájemcem bytu (dokld vydá příslušný mjitel, správce domu). 2. Vlstní dohod o výměně bytu musí mimo jiné obshovt : * smluvní strny identifikci, * předmět výměny identifikci, * způsob provedení výměny termíny, * závzek k ukončení nájmů dosvdních bytů, * závzek uzvřít nové nájemní smlouvy, * dále podle potřeby. 3. Není vyloučen poždvek n doplnění dlších dokldů účstníků dohody bude přípdně upřesněno při osobním jednání. 4. Je nezbytné předložit všechny dokldy v originále nebo úředně ověřené kopie. 5. Po shromáždění všech potřebných dokldů, s vyplněnou žádostí dohodou o výměně bytů se nájemce(i) bytu doství n bytové oddělení u ho Úřdu MČ Prh osobně s pltným občnským průkzem k jednání. 6. Dlší upřesňující informce Vám podá bytové oddělení u ho Úřdu MČ Prh 11, Ocelíkov 672, Prh 4 přízemí, pvilon E, číslo dveří 56, 57, 70; : , Úřední dny: pondělí střed od 08:00 do 17:30 hodin, úterý od 08:00 do 11:30 hodin. 8. Není vyloučeno doložení dlších dokldů podle potřeby dále z předložených dokldů. 9. V textu jsou uvedeny zkrtky ů, oddělení orgánů MČ Prh 11 Úřdu MČ Prh 11, které jsou v souldu s orgnizčním řádem Úřdu MČ Prh V textu je zákon č.89/2012 Sb., v pltném účinném znění, uveden ve zkrtce OZ.

12 12 z 15 Souhls ždtele, tj. subjektu osobních údjů se zprcováním osobních údjů ve smyslu zákon č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvtel, zákon č. 89/2012 Sb., Občnský zákoník, všechny v pltném účinném znění (nřízení tjemník NT 2010/02-00 v souvislosti se Směrnicí S 2010/02) Městská část Prh 11 se sídlem Ocelíkov 672, Prh Městská část Prh 11 se sídlem Ocelíkov 672, Prh 4 jko správce osobních údjů informuje subjekt osobních údjů o právech podle zákon č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů (dále jen zákon), to o: přístupu ke svým osobním údjům (Požádá-li subjekt údjů o informci o zprcování svých osobních údjů, je mu správce povinen tuto informci bez zbytečného odkldu předt.) právu požádt správce o vysvětlení (Kždý subjekt údjů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zprcovtel provádí zprcování jeho osobních údjů, které je v rozporu s ochrnou soukromého osobního život subjektu údjů nebo v rozporu se zákonem, zejmén jsou-li osobní údje nepřesné s ohledem n účel jejich zprcování, může požádt správce nebo zprcovtele o vysvětlení nebo poždovt, by správce nebo zprcovtel odstrnil tkto vzniklý stv. Zejmén se může jednt o blokování, provedení oprvy, doplnění nebo likvidci osobních údjů. Subjekt údjů má tké právo obrátit se n Úřd n ochrnu osobních údjů.) 2. Subjekt osobních údjů výslovně souhlsí se zprcováním následujících osobních údjů jejich ktulizcí po dobu evidence žádosti subjektu, nájmu bytu, td.: K č.j.: k této projednávné žádosti ndále v záležitostech s tímto souvisejících Odbor: Oddělení: bytové Účel zprcování osobních údjů: nájem bytu Rozsh údjů (vyplnit podle účelu zprcování, jen nutné údje!): o Příjmení jméno, rodinný stv o Dtum nrození, či rodné číslo o Adres trvlého pobytu o Adres přechodného bydliště, korespondenční dresy o Jiné osobní údje Osobní údje bude zprcovávt (zprcovtel): bytové oddělení OMP Osobní údje budou zprcovány v souldu s technicko-orgnizčními optřeními k zbezpečení ochrny osobních údjů. N období: o po dobu vyřízení této žádosti, o po dobu přípdného nájmu bytu, o do doby vypořádání všech pohledávek vyplývjících z nájmu bytu, o n dobu neurčitou pro zveřejnění v usneseních orgánů MČ Prh 11 (v tištěné podobě n www. stránkách MČ Prh 11). Mohou být zpřístupněny (komu): všem ům oddělením Úřdu MČ Prh 11, příslušnému správci domu, soudu. 3. Souhls byl udělen svobodně vědomě, po splnění informční povinnosti správce podle zákon. 4. Subjekt osobních údjů výslovně souhlsí s tím, že OMP si k této záležitosti vyžádá stnovisk osttních ů oddělení Úřdu MČ Prh 11 příslušného správce domu souhlsí s tím, by dotčené y správce domu informce vyžádné OMP (včetně osobních údjů ve výše uvedeném rozshu) poskytly. V Prze dne:.. změstnnec MČ Prh 11 (zprcovtel). subjekt osobních údjů

13 13 z 15 Vzorová - doporučená: DOHODA O VÝMĚNĚ BYTU uzvřená v souldu s ust. Občnského zákoníku č.89/2012 Sb., v pltném účinném znění - jméno příjmení nájemce bytu:..., nr.:... trvle bytem:..., PSČ: - jméno příjmení nájemce bytu:..., nr.:... trvle bytem:..., PSČ: první účstník dohody o výměně bytů n strně jedné (dále jen první nájemce") - jméno příjmení nájemce bytu:..., nr.:... trvle bytem:..., PSČ: - jméno příjmení nájemce bytu:..., nr.:... trvle bytem:..., PSČ: druhý účstník dohody o výměně bytů n strně jedné (dále jen druhý nájemce") uzvírjí tuto dohodu o výměně bytu (dále jen dohod") podle ust. Občnského zákoníku v pltném účinném znění (dále jen OZ"): Čl. I. Prohlášení První nájemce prohlšuje, že: - je řádný nájemce bytu č, o velikosti..+1 (, m 2 ), v..ptře domu v Prze..,. že nájem tohoto bytu mu vznikl dne..., - nájem tohoto bytu má n dobu neurčitou určitou, to do.., - zákldní měsíční nájemné tohoto bytu činí,- Kč/m 2, - v bytě č. v čp.. řádně bydlí, - mezi ním třetí osobou nebyl ke dni této dohody uzvřen podnájemní vzth, že kromě něj příslušníků jeho domácnosti (tyto jsou řádně uvedeny n evidenčním listě tohoto bytu u správce domu) není oprávněn k dtu uzvření této dohody byt nikdo dlší užívt, - n bytě ke dni této dohody nejsou dluhy v souvislosti s užíváním tohoto bytu, - n bytě ke dni této dohody jsou dluhy v souvislosti s užíváním tohoto bytu tyto činí: -,- Kč z nájemné od.. do, -,- Kč z vyúčtování roku:, -,- Kč z popltek - úrok z prodlení ke dni (předběžný), -,- Kč z nákldy soudního řízení, -,- Kč z nákldy exekučního řízení, - byt č.... v čp je ve vlstnictví hl. m. Prhy, svěřený Městské části Prh 11 jeho správu pro pronjímtele vykonává n zákldě mndátní smlouvy spol. Jihoměstská mjetková.s. (dále jen byt č.... v čp.").

14 14 z 15 Druhý nájemce prohlšuje, že: - je řádný nájemce bytu č, o velikosti..+1 (, m 2 ), v..ptře domu v Prze..,. že nájem tohoto bytu mu vznikl dne..., - nájem tohoto bytu má n dobu neurčitou určitou, to do.., - zákldní měsíční nájemné tohoto bytu činí,- Kč/m 2, - v bytě č. v čp.. řádně bydlí, - mezi ním třetí osobou nebyl ke dni této dohody uzvřen podnájemní vzth, že kromě něj příslušníků jeho domácnosti (tyto jsou řádně uvedeny n evidenčním listě tohoto bytu u správce domu) není oprávněn k dtu uzvření této dohody byt nikdo dlší užívt, - n bytě ke dni této dohody nejsou dluhy v souvislosti s užíváním tohoto bytu, - n bytě ke dni této dohody jsou dluhy v souvislosti s užíváním tohoto bytu tyto činí: -,- Kč z nájemné od.. do, -,- Kč z vyúčtování roku:, -,- Kč z popltek - úrok z prodlení ke dni (předběžný), -,- Kč z nákldy soudního řízení, -,- Kč z nákldy exekučního řízení, - byt č.... v čp je ve vlstnictví hl. m. Prhy, svěřený Městské části Prh 11 jeho správu pro pronjímtele vykonává n zákldě mndátní smlouvy spol. Jihoměstská mjetková.s. (dále jen byt č.... v čp."). Čl. II. Společná prohlášení (1) První nájemce druhý nájemce se vzájemně dohodli, že byty, ve kterých jsou doposud nájemci, si vymění do vyměněných bytů se nstěhují tkto: ) První nájemce druhý nájemce prohlšují, že jsou srozuměni s tím, že po přestěhování budou mít stejné podmínky nájmu bytu, jko měl původní nájemce, že pro větší právní jistotu s nimi pronjímtel uzvře novou smlouvu o nájmu bytu. b) První nájemce druhý nájemce prohlšují, že si do vyměněného bytu převezmou svoji dobu nájmu bytu svoje měsíční nájemné z užívání bytu. Pronjímtel pro větší právní jistotu s ním uzvře novou smlouvu o nájmu bytu. c) První nájemce druhý nájemce prohlšují, že stv vyměňovných bytů, do kterých se podle této dohody mjí přestěhovt, jim je dobře znám že byty si vzájemně prohlédli. (2) První nájemce druhý nájemce prohlšují, že se do vyměňovných bytů nstěhují bez zbytečného odkldu po dtu pltnosti této dohody, nejpozději všk do třech měsíců ode dne pltnosti této dohody souhlsu posledního pronjímtele bytů. Čl. III. Úhrd dluhů n bytě N bytě č... v čp... jsou dluhy v souvislosti s jeho užíváním, tyto jsou specifikovány v Čl.I.

15 15 z 15 Tyto dluhy budou uhrzeny v souvislosti s touto dohodou o výměně bytů před výměnou bytů, to prvním nájemcem druhým nájemcem, n účet pronjímtele, tj. n účet Městské části Prh 11, Ocelíkov 672/1, Prh 4 Háje, číslo účtu:, vribilní symbol:... První nájemce druhý nájemce s tímto souhlsí. Pokud k dohodě o výměně bytů nedojde, budou do jednoho měsíce vráceny zpět n účet toho nájemce, který je uhrdil. Čl. IV. Závěrečná ustnovení Tto dohod byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž kždá ze smluvních strn obdrží jeden stejnopis osttní dv pronjímtel kždého z bytů. Tto dohod může být změněn pouze oboustrnně odsouhlsenými písemnými dodtky, k jejichž pltnosti je vždy nutný souhls pronjímtelů bytu. Tto dohod nbývá pltnosti v den, kdy s jejím zněním vysloví souhls všichni pronjímtelé. Účinnost této dohody nstává dnem jejího splnění. Obě strny prohlšují, že si tuto dohodu pozorně přečetly, že s ní souhlsí, že ji nepodepsly v tísni, že je projevem jejich svobodné vůle. Toto stvrzují svými podpisy. V Prze dne: V Prze dne:... (podpis prvního nájemce/ů). (podpis druhého nájemce/ů)

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí..

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného obecního bytu - větší byt za menší - menší

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 Žadatel

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Razítko a podpis příjemce žádosti Podací razítko Došlo dne: Vyřizuje: Vedeno pod č.j.: Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY Žadatel Příjmení: Rodné číslo: Rodinný stav: Trvalý pobyt v Praze 2 od: Adresa trvalého pobytu: Adresa faktického pobytu pokud se liší od TP: Jméno: Telefon:

Více

Žádost o nájem bytu v Radotíně

Žádost o nájem bytu v Radotíně MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ Žádost o nájem bytu v Radotíně ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav... Trvalé bydliště Zaměstnání

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva)

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva) bnk. spojení : KB,.s. Brno-město, exp. Kuřim, č.ú. 201203621/0100 v zstoupení : Ing. Hn Novotná, ředitelk jko strn oprávněná I.2. studentk student denního studi oboru 26-41-L/01 Mechnik elektrotechnik

Více

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva)

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva) v zstoupení : Ing. Hn Novotná, ředitelk jko strn oprávněná (dále jen oprávněná strn) I.2. studentk student denního studi oboru 23-45-L/005 Mechnik číslicově řízených strojů studentkou - studentem. v zstoupení

Více

Žádost o pronájem bytu

Žádost o pronájem bytu HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny - nevyplňovat Žádost o pronájem bytu Žadatel 1) Jméno 2) Příjmení 6) Stav 7) R. č. 3) Bydliště: ulice, číslo

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

Žádost o přechod nájmu bytu

Žádost o přechod nájmu bytu MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ Razítko podatelny: Žádost o přechod nájmu bytu I. Vyplňuje žadatel 1. Jméno a příjmení žadatele.........

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování květen 2014 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

ŽÁDOST. o přidělení bytu. Žadatel

ŽÁDOST. o přidělení bytu. Žadatel Příloha č. 1 ŽÁDOST o přidělení bytu (Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem) Žadatel Tel.: Tel.: Manžel/ka, případně jiná osoba, které uzavřením nájemní smlouvy vznikne ze zákona

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I.

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I. MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y na přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města Rada města Nové Město pod Smrkem na své 2. schůzi konané dne 01.12.2010 schválila

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

Žádost o vystavení nové nájemní smlouvy k bývalému podnikovému bytu

Žádost o vystavení nové nájemní smlouvy k bývalému podnikovému bytu HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny - nevyplňovat Žádost o vystavení nové nájemní smlouvy k bývalému podnikovému bytu

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

řádné, pravidelné, bez dluhu nepravidelné, nyní bez dluhu dříve dluh nebo žaloba na dluh nyní dluh ve výši jiné bez problémů stížnosti

řádné, pravidelné, bez dluhu nepravidelné, nyní bez dluhu dříve dluh nebo žaloba na dluh nyní dluh ve výši jiné bez problémů stížnosti HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Dohoda o dobrovolné výměně bytů mezi níže uvedenými účastníky ve smyslu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Článek I. Evidence žadatelů

Článek I. Evidence žadatelů Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5. Praha leden

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

Informace pro účastníky převodu členských práv a povinností

Informace pro účastníky převodu členských práv a povinností M Á J, stavební bytové družstvo, Palackého třída 131 čp. 2630, okres Brno-město, PSČ 612 00 Informace pro účastníky převodu členských práv a povinností Převod členských práv a povinností spojený s členstvím

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU

ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU 1. Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy Bosonožské nám. 1, 642 00 BRNO ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: obec ulice, číslo domu PSČ Adresa

Více

Výběrové řízení ŽÁDOST O NÁJEM BYTU

Výběrové řízení ŽÁDOST O NÁJEM BYTU Výběrové řízení ŽÁDOST O NÁJEM BYTU Příloha č. 2 k výběrovému řízení bytu č.... o velikosti...ulice... č.p.... cena nabízená za 1 m 2 podlahové plochy bytu... Razítko a podpis vyhlašovatele Podací razítko

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání:

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání: Ž Á D O S T o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město 1. Žadatel fyzická osoba jméno a příjmení: trvalý pobyt: kontaktní telefon: rodné číslo: zaměstnání: adresa pro doručování písemností:

Více

rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN

rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN rektor Plzeň 29. dubna 2005 R-215-05 Směrnice rektora č. 20R/2005 SPRÁVA A PROVOZ SLUŽEBNÍCH BYTŮ A UBYTOVEN Tato směrnice stanoví pravidla pro přidělení služebního bytu nebo ubytovacího místa na ubytovně

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

KOBLÍŽEK PLZEŇ s. r. o. SMLOUVA O ZÁPŮJČCE SMLOUVA O ZÁPŮJČCE mezi KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. IČ: 290 62 543, DIČ: CZ 290 625 43 Telefon: 608 279 911 Sídlo: Plzeň, Manětínská 1543/69, PSČ 323 00 Email: dotazy@koblizekplzen.cz vedená Krajským soudem

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

Právní rámec převodu družstevního podílu

Právní rámec převodu družstevního podílu Právní rámec převodu družstevního podílu Zákon č. 90/2012, o obchodních korporacích: Převod družstevního podílu 599 Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle ustanovení tohoto zákona

Více

Závazný postup při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4

Závazný postup při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 Závazný postup při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 číslo 12R- 452/2012 ze dne 2.5.

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Věc: Žádost o schválení dohody o výměně bytů / garáží / ----------------------------------------------------------------

Věc: Žádost o schválení dohody o výměně bytů / garáží / ---------------------------------------------------------------- Věc: Žádost o schválení dohody o výměně bytů / garáží / ---------------------------------------------------------------- V Brně dne. Žádáme družstvo o schválení dohody o výměně bytů /garáží/, která je

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částk 9 Rozeslán dne 23. ledn 2015 Cen Kč 27, O B S A H : 11. Vyhlášk, kterou se mění vyhlášk č. 289/2007 Sb., o veterinárních hygienických poždvcích n živočišné

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g

výrobní sortiment n a b í d k o v ý k a t a l o g výrobní sortiment n b í d k o v ý k t l o g 20 Sídlo firmy: OPTYS, spol. s r. o. Rybářská 89/44 746 0 Opv Nše poslání: Proszováním nových trendů v polygrfii šetříme čs prostředky zákzník, usndňujeme mu

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

KRÁTKODOBÝ POBYT - OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

KRÁTKODOBÝ POBYT - OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ ZÁTIŠÍ SERVISNÍ, a.s., se sídlem Praha 5, Nábřežní 87, PSČ 150 00, IČ 282 12 835, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 13366 TYP POBYTU nehodící se škrtněte UBYTOVÁNÍ

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP ze dne 19. 8.2014 PID Stejnopis č. Vzor Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více