ŽÁDOST NÁJEMCE(Ů) BYTU O SOUHLAS PRONAJÍMATELE S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽÁDOST NÁJEMCE(Ů) BYTU O SOUHLAS PRONAJÍMATELE S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU"

Transkript

1 1 z 15 ŽÁDOST NÁJEMCE(Ů) BYTU O SOUHLAS PRONAJÍMATELE S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU 1. ŽADATEL(É) BYT 2. ŽADATEL(É) město v ulici číslo popisné podlží číslo bytu o velikosti bytu nájemné/m 2 /měsíc nájemné z měsíc v Kč 1. ŽADATEL(É) oprávněný(í) nájemce(i) bytu příjmení jméno titul číslo OP trvlý pobyt podle OP s uvedením PSČ doručovcí dres, pokud je odlišná od trvlého pobytu odkdy rodinný stv dtum nrození občnství e-mil 2. ŽADATEL(É) oprávněný(í) nájemce(i) bytu

2 2 z 15 STAV PO VÝMĚNĚ BYTŮ PROHLÁŠENÍ 2. ŽADATEL(Ů) 01 Osob(y), která(é) bude(ou), v přípdě souhlsu, po výměně nájemcem(společným nájemcem ) bytu č...., ve vlstnictví HMP, svěřeného MČ Prh 11, v ulici..., čp.... jméno příjmení, titul dtum nrození trvlý pobyt 01 b Osob(y), která(é) bude(budou), v přípdě souhlsu, po výměně se mnou(s námi), jko příslušníci domácnosti, užívt tento byt jméno příjmení, titul dtum nrození vzth k ždteli trvlý pobyt 01 c Osob(y), která(é) se bude(budou), v přípdě souhlsu, po výměně stěhovt mimo vyměňovný byt jméno příjmení, titul dtum nrození vzth k ždteli n dresu : PROHLÁŠENÍ 1. ŽADATEL(Ů) 02 Osob(y), která(é) bude(ou), v přípdě souhlsu, po výměně nájemcem(společným nájemcem ) bytu č...., v ulici..., čp.... v... PSČ... jméno příjmení, titul dtum nrození trvlý pobyt 02 b Osob(y), která(é) bude(budou), v přípdě souhlsu, po výměně se mnou(s námi), jko příslušníci domácnosti, užívt tento byt jméno příjmení, titul dtum nrození vzth k ždteli trvlý pobyt 02 c Osob(y), která(é) se bude(budou), v přípdě souhlsu, po výměně stěhovt mimo vyměňovný byt jméno příjmení, titul dtum nrození vzth k ždteli n dresu : 03 DŮVOD VÝMĚNY BYTU ZE STRANY PODROBNĚ ROZEPSAT: 1. ždtele(ů) 2. ždtele(ů)

3 3 z SOUHLAS ŽADATELE/Ů SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Výslovně, svobodně vědomě souhlsím/e ve smyslu 5 zákon č. 101/2000 Sb., 13c odst.1, zákon č. 133/2000 Sb., se zprcováním následujících osobních údjů z podmínek stnovených zákonem. rozsh údjů : * příjmení jméno, titul * dtum nrození * stv * dres trvlého pobytu dres fyzického pobytu * spojení : telefon, e-mil, fx b osobní údje : * budou zprcovávt prcovníci bytového oddělení OMP, * budou zprcovány v souldu s technicko-orgnizčními optřeními k zbezpečení ochrny osobních údjů v mteriálech zápisech Rdy Zstupitelstv MČ Prh 11, komisích rdy přípdně výborech zstupitelstv, v protokolech z jednání stnoviscích, ve smlouvě o nájmu bytu jejích přípdných přílohách dodtcích, to v období : - do doby rozhodnutí ve věci této žádosti, - v přípdě nájmu bytu do doby vypořádání všech závzků vyplývjících ze smlouvy o nájmu bytu jejich dodtků (oboje jsou veřejně přístupné listiny), - po dobu trvání nájemního vzthu - v přípdě zániku nájmu bytu do doby, kdy dojde k vypořádání pohledávek v souvislosti s užíváním bytu (npř. neplcení nájemného jeho příslušenství) * mohou být zpřístupněny : - správci domu, OSVZ, PO, prcovníkům ů Úřdu MČ Prh 11, členům tjemníkům komisí RMČ výborů ZMČ, členům RMČ ZMČ, tjemníkovi tiskovému mluvčí, - dlším orgánům v souldu se zákonem, * budou zveřejněny v usneseních orgánů MČ Prh 11 (v tištěné podobě n www. stránkách MČ Prh 11). c Městská část Prh 11 jko správce osobních údjů Vás informuje o právech podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých údjů (dále jen zákon), to o přístupu ke svým osobním údjům o právu požádt správce o vysvětlení o právu n oprvu osobních údjů. Dále Vám sděluje, podle 11 odst. 2 zákon, že poskytnutí osobních údjů je dobrovolné. Podle 5 odst. 4 zákon berete n vědomí, pro jký účel zprcování k jkým osobním údjům je souhls dáván, jkému správci n jké období. 05 PROHLAŠUJI/EME, ŽE: kromě stávjícího bytu mám/e - nemám/e v ČR nájemní nebo břemenné nebo vlstnické či spoluvlstnické právo k užívání jiného bytu, nebo domu, nebo objektu k individuální rekreci s výjimkou přípdů, kdy jde o vlstnictví nemovitého mjetku jen nízké hodnoty, který není využitelný pro bydlení nebo zjištění bydlení vlstními prostředky uchzeče (vyjm bytu v mjetku hl. m. Prhy nebo v mjetku hl. m. Prhy, svěřeného MČ Prh 11, který v přípdě nájmu bytu hodlám pronjímteli vrátit), jsem/e - nejsem/e společníkem v obchodní společnosti, kde vlstnictví obchodního podílu je spojeno s právem užívt byt. Poznámk: pokud mám/e - nutno doložit!

4 4 z b ZÁVAZEK ÚČASTNÍKŮ DOHODY O VÝMĚNĚ BYTU: Účstníci dohody zpltí všechny pohledávky, které přípdně vznikly n nájemném úhrdách z plnění poskytovná s užíváním bytu z dobu ode dne podání žádosti nájemců o souhls s výměnou bytu do doby skončení původního nájmu bytu, přípdné popltky z prodlení soudní výlohy. S účstníky dohody opustí byt všechny osoby, které jsou hlášeny k trvlému pobytu jsou uvedeny n evidenčním listu u správce domu, dále osoby, které jsou hlášeny pouze k trvlému pobytu nejsou uvedeny n evidenčním listu u správce domu, dále osoby, které s nimi v bytě v součsné době žijí nejsou evidovány ni u správce domu, ni v evidenci obyvtel. 07 b c OSTATNÍ: Účstníci dohody mjí zplceny všechny pohledávky, které vznikly n nájemném úhrdách n plnění poskytovná s užíváním bytu ( před podáním žádosti nájemců o souhls s výměnou bytu ). Bereme n vědomí jko účstníci dohody, že právo užívt vyměněné byty vznikne dnem, kdy s dohodou o výměně bytů vysloví souhls poslední z pronjímtelů. O dohodě o výměně bytu jsou informováni všichni dospělí příslušníci domácnosti, kteří v bytech žijí budou se stěhovt do bytu tk, jk je uvedeno v této dohodě. Tuto skutečnost tito dospělí příslušníci domácnosti stvrzují svými ověřenými podpisy. jméno příjmení, titul podpis U 1. účstník dohody U 2. účstník dohody Prohlšuji/eme, že mnou/námi uvedené skutečnosti jsou prvdivé, neuvádějí v omyl MČ Prh 11. V, dne : Podpis(y) 1. ždtele(ů) : vlstnoruční podpis úředně ověřený vlstnoruční podpis úředně ověřený Podpis(y) 2. ždtele(ů) : vlstnoruční podpis úředně ověřený vlstnoruční podpis úředně ověřený

5 5 z 15 Místo pro ověření podpisů * ždtelů dospělých příslušníků jejich domácností * Příloh : Dohod o výměně bytu musí si ji smi nájemci ždtelé sepst vzor v příloze! Informce správce domu, ve kterém je byt 1. ždtele(ů) který je předmětem žádosti o vydání souhlsu s výměnou bytu Informce správce domu, ve kterém je byt 2. ždtele(ů) který je předmětem žádosti o vydání souhlsu s výměnou bytu Vyjádření 2. pronjímtele k žádosti o souhls s výměnou bytu (pouze u bytů, kde pronjímtelem není MČ Prh 11) dále npř. : * Nájemní smlouv ze dne * Dekret ze dne * Dohod o užívání bytu ze dne * Písemný souhls bytového družstv * Písemný souhls předstvitele právnické osoby ( pokud se jedná o služební byt ) * podle potřeby

6 6 z 15 INFORMACE SPRÁVCE DOMU, VE KTERÉM JE BYT 1. ŽADATELE(Ů) A KTERÝ JE PŘEDMĚTEM ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ SOUHLASU S VÝMĚNOU BYTU TOTO VYPLNÍ SPRÁVCE DOMU, NE ŽADATEL! 01 BYT ČÍSLO PODLAŽÍ VELIKOST ULICE ČP + 02 INFORMACE O BYTĚ kuchyně, m 2 2. pokoj, m 2 předsíň, m 2 3. pokoj, m 2 koupeln, m 2 4. pokoj, m 2 WC, m 2 neobytná hl, m 2 sklep, m 2 jiné -, m 2 lodžie blkon, m 2 ZAPOČITATELNÁ PLOCHA, m 2 1. pokoj, m 2 CELKOVÁ PLOCHA, m 2 03 MĚSÍČNÍ NÁJEMNÉ ZA UŽÍVÁNÍ BYTU Zákldní nájemné,- Kč to je,- Kč/m 2 /měsíc Celkové nájemné,- Kč 04 NÁJEMCE SPOLEČNÝ NÁJEMCE BYTU jméno příjmení, titul dtum nrození n EL od : 05 DALŠÍ OSOBY UVEDENÉ NA EVIDENČNÍM LISTĚ BYTU jméno příjmení, titul dtum nrození vzth k nájemci n EL od : 06 CELKEM POČET OSOB NA EVIDENČNÍM LISTĚ Z TOHO NA SLUŽBY

7 7 z b PLATEBNÍ KÁZEŇ ŘÁDNĚ běžné měsíční nájemné, služby osttní pltby spojené s užíváním bytu NEPRAVIDELNĚ hrzeny NEHRAZENY dluhy u správce domu ke dni : CELKEM z nájemné, úhrdy z plnění poskytovná od : s užíváním bytu nájemné z vybvení bytu do : z vyúčtování od : z toho do : popltek - úrok z prodlení do : soudní výlohy jiné dohod o splátkách žlob podán n DOHODA(Y) O SPLÁTKÁCH 1. ANO - NE 2. n ze plněn ANO - NE 3. částku dne ANO - NE 4. ANO - NE ŽALOBY 1. dluhy ANO - NE dne : 2. přivolení k výpovědi z nájmu bytu soudem ANO - NE dne : 3. výpověď z nájmu bytu pronjímtelem ANO - NE dne : 4. vyklizení bytu ANO - NE dne : 10 POZNÁMKA, NAPŘ.: 1 jistot je ve výši...,- Kč jde o... násobek nájemného 2 V Prze, dne Jméno příjmení zprcovtele : Podpis :... RAZÍTKO SPRÁVCE DOMU

8 8 z 15 INFORMACE SPRÁVCE DOMU, VE KTERÉM JE BYT 2. ŽADATELE(Ů) A KTERÝ JE PŘEDMĚTEM ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ SOUHLASU S VÝMĚNOU BYTU TOTO VYPLNÍ SPRÁVCE DOMU, NE ŽADATEL! 01 BYT ČÍSLO PODLAŽÍ VELIKOST ULICE ČP + 02 INFORMACE O BYTĚ kuchyně, m 2 2. pokoj, m 2 předsíň, m 2 3. pokoj, m 2 koupeln, m 2 4. pokoj, m 2 WC, m 2 neobytná hl, m 2 sklep, m 2 jiné -, m 2 lodžie blkon, m 2 ZAPOČITATELNÁ PLOCHA, m 2 1. pokoj, m 2 CELKOVÁ PLOCHA, m 2 03 MĚSÍČNÍ NÁJEMNÉ ZA UŽÍVÁNÍ BYTU Zákldní nájemné,- Kč to je,- Kč/m 2 /měsíc Celkové nájemné,- Kč 04 NÁJEMCE SPOLEČNÝ NÁJEMCE BYTU jméno příjmení, titul dtum nrození n EL od : 05 DALŠÍ OSOBY UVEDENÉ NA EVIDENČNÍM LISTĚ BYTU jméno příjmení, titul dtum nrození vzth k nájemci n EL od : 06 CELKEM POČET OSOB NA EVIDENČNÍM LISTĚ Z TOHO NA SLUŽBY 07 PLATEBNÍ KÁZEŇ

9 9 z 15 b ŘÁDNĚ běžné měsíční nájemné, služby osttní pltby spojené s užíváním bytu NEPRAVIDELNĚ hrzeny NEHRAZENY dluhy u správce domu ke dni : CELKEM z nájemné, úhrdy z plnění poskytovná od : s užíváním bytu nájemné z vybvení bytu do : z vyúčtování od : z toho do : popltek úrok z prodlení do : soudní výlohy jiné dohod o splátkách žlob podán n DOHODA(Y) O SPLÁTKÁCH 1. ANO - NE 2. n ze plněn ANO - NE 3. částku dne ANO - NE 4. ANO - NE ŽALOBY 1. dluhy ANO - NE dne : 2. přivolení k výpovědi z nájmu bytu soudem ANO - NE dne : 3. výpověď z nájmu bytu pronjímtelem ANO - NE dne : 4. vyklizení bytu ANO - NE dne : 10 POZNÁMKA, NAPŘ.: 1 jistot je ve výši...,- Kč jde o... násobek nájemného 2 V Prze, dne Jméno příjmení zprcovtele : Podpis :... RAZÍTKO SPRÁVCE DOMU

10 10 z 15 VYJÁDŘENÍ 2. PRONAJÍMATELE K ŽÁDOSTI O SOUHLAS S VÝMĚNOU BYTU BYT ČÍSLO: ULICE ČP VELIKOST BYTU PATRO + Jko vlstník tohoto bytu dávám svůj : o SOUHLAS S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU o NESOUHLAS S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU * nehodící se škrtněte Pronjímtel - název, sídlo, IČ, u soukromé osoby jméno příjmení : Jméno příjmení osoby vydávjící toto potvrzení : Podpis ( u soukromé osoby ověřený podpis ) : V, dne... RAZÍTKO PRONAJÍMATELE ( mimo soukromé osoby )

11 11 z 15 INSTRUKCE K ŽÁDOSTI O SOUHLAS S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU Žádost nájemce(ů) bytu o souhls pronjímtele je určen pro dv účstníky je nezbytné ji správně čitelně vyplnit, předepsné dlší náležitosti, připojené k žádosti v příloze žádosti přiložit (Informce správce domu, kde je byt ždtele(ů), který je předmětem žádosti o vydání souhlsu s výměnou bytu Vyjádření 2. pronjímtele k žádosti o souhls s výměnou bytu) necht potvrdit. U BYTŮ A ve vlstnictví obce * dekret dohodu o užívání bytu či smlouvu o nájmu bytu pokyn pronjímtele B družstevních * dohodu o užívání družstevního bytu či smlouvu o nájmu bytu C domů vzniklých v rámci privtizce * dekret dohodu o užívání bytu či smlouvu o nájmu bytu D bytového fondu v soukromém domě/rodinném domě * dekret dohodu o užívání bytu či smlouvu o nájmu bytu * * v přípdě rodinného domu koludční rozhodnutí * písemný souhls mjitele s ověřeným podpisem E služebních * dekret dohodu o užívání bytu či smlouvu o nájmu bytu * písemný souhls předstvitele právnické osoby 1. Pokud nájemce bytu nemá trvlý pobyt v bytě, který je předmětem výměny bytů, musí doložit potvrzení, zd je či není v místě trvlého pobytu nájemcem bytu (dokld vydá příslušný mjitel, správce domu). 2. Vlstní dohod o výměně bytu musí mimo jiné obshovt : * smluvní strny identifikci, * předmět výměny identifikci, * způsob provedení výměny termíny, * závzek k ukončení nájmů dosvdních bytů, * závzek uzvřít nové nájemní smlouvy, * dále podle potřeby. 3. Není vyloučen poždvek n doplnění dlších dokldů účstníků dohody bude přípdně upřesněno při osobním jednání. 4. Je nezbytné předložit všechny dokldy v originále nebo úředně ověřené kopie. 5. Po shromáždění všech potřebných dokldů, s vyplněnou žádostí dohodou o výměně bytů se nájemce(i) bytu doství n bytové oddělení u ho Úřdu MČ Prh osobně s pltným občnským průkzem k jednání. 6. Dlší upřesňující informce Vám podá bytové oddělení u ho Úřdu MČ Prh 11, Ocelíkov 672, Prh 4 přízemí, pvilon E, číslo dveří 56, 57, 70; : , Úřední dny: pondělí střed od 08:00 do 17:30 hodin, úterý od 08:00 do 11:30 hodin. 8. Není vyloučeno doložení dlších dokldů podle potřeby dále z předložených dokldů. 9. V textu jsou uvedeny zkrtky ů, oddělení orgánů MČ Prh 11 Úřdu MČ Prh 11, které jsou v souldu s orgnizčním řádem Úřdu MČ Prh V textu je zákon č.89/2012 Sb., v pltném účinném znění, uveden ve zkrtce OZ.

12 12 z 15 Souhls ždtele, tj. subjektu osobních údjů se zprcováním osobních údjů ve smyslu zákon č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvtel, zákon č. 89/2012 Sb., Občnský zákoník, všechny v pltném účinném znění (nřízení tjemník NT 2010/02-00 v souvislosti se Směrnicí S 2010/02) Městská část Prh 11 se sídlem Ocelíkov 672, Prh Městská část Prh 11 se sídlem Ocelíkov 672, Prh 4 jko správce osobních údjů informuje subjekt osobních údjů o právech podle zákon č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů (dále jen zákon), to o: přístupu ke svým osobním údjům (Požádá-li subjekt údjů o informci o zprcování svých osobních údjů, je mu správce povinen tuto informci bez zbytečného odkldu předt.) právu požádt správce o vysvětlení (Kždý subjekt údjů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zprcovtel provádí zprcování jeho osobních údjů, které je v rozporu s ochrnou soukromého osobního život subjektu údjů nebo v rozporu se zákonem, zejmén jsou-li osobní údje nepřesné s ohledem n účel jejich zprcování, může požádt správce nebo zprcovtele o vysvětlení nebo poždovt, by správce nebo zprcovtel odstrnil tkto vzniklý stv. Zejmén se může jednt o blokování, provedení oprvy, doplnění nebo likvidci osobních údjů. Subjekt údjů má tké právo obrátit se n Úřd n ochrnu osobních údjů.) 2. Subjekt osobních údjů výslovně souhlsí se zprcováním následujících osobních údjů jejich ktulizcí po dobu evidence žádosti subjektu, nájmu bytu, td.: K č.j.: k této projednávné žádosti ndále v záležitostech s tímto souvisejících Odbor: Oddělení: bytové Účel zprcování osobních údjů: nájem bytu Rozsh údjů (vyplnit podle účelu zprcování, jen nutné údje!): o Příjmení jméno, rodinný stv o Dtum nrození, či rodné číslo o Adres trvlého pobytu o Adres přechodného bydliště, korespondenční dresy o Jiné osobní údje Osobní údje bude zprcovávt (zprcovtel): bytové oddělení OMP Osobní údje budou zprcovány v souldu s technicko-orgnizčními optřeními k zbezpečení ochrny osobních údjů. N období: o po dobu vyřízení této žádosti, o po dobu přípdného nájmu bytu, o do doby vypořádání všech pohledávek vyplývjících z nájmu bytu, o n dobu neurčitou pro zveřejnění v usneseních orgánů MČ Prh 11 (v tištěné podobě n www. stránkách MČ Prh 11). Mohou být zpřístupněny (komu): všem ům oddělením Úřdu MČ Prh 11, příslušnému správci domu, soudu. 3. Souhls byl udělen svobodně vědomě, po splnění informční povinnosti správce podle zákon. 4. Subjekt osobních údjů výslovně souhlsí s tím, že OMP si k této záležitosti vyžádá stnovisk osttních ů oddělení Úřdu MČ Prh 11 příslušného správce domu souhlsí s tím, by dotčené y správce domu informce vyžádné OMP (včetně osobních údjů ve výše uvedeném rozshu) poskytly. V Prze dne:.. změstnnec MČ Prh 11 (zprcovtel). subjekt osobních údjů

13 13 z 15 Vzorová - doporučená: DOHODA O VÝMĚNĚ BYTU uzvřená v souldu s ust. Občnského zákoníku č.89/2012 Sb., v pltném účinném znění - jméno příjmení nájemce bytu:..., nr.:... trvle bytem:..., PSČ: - jméno příjmení nájemce bytu:..., nr.:... trvle bytem:..., PSČ: první účstník dohody o výměně bytů n strně jedné (dále jen první nájemce") - jméno příjmení nájemce bytu:..., nr.:... trvle bytem:..., PSČ: - jméno příjmení nájemce bytu:..., nr.:... trvle bytem:..., PSČ: druhý účstník dohody o výměně bytů n strně jedné (dále jen druhý nájemce") uzvírjí tuto dohodu o výměně bytu (dále jen dohod") podle ust. Občnského zákoníku v pltném účinném znění (dále jen OZ"): Čl. I. Prohlášení První nájemce prohlšuje, že: - je řádný nájemce bytu č, o velikosti..+1 (, m 2 ), v..ptře domu v Prze..,. že nájem tohoto bytu mu vznikl dne..., - nájem tohoto bytu má n dobu neurčitou určitou, to do.., - zákldní měsíční nájemné tohoto bytu činí,- Kč/m 2, - v bytě č. v čp.. řádně bydlí, - mezi ním třetí osobou nebyl ke dni této dohody uzvřen podnájemní vzth, že kromě něj příslušníků jeho domácnosti (tyto jsou řádně uvedeny n evidenčním listě tohoto bytu u správce domu) není oprávněn k dtu uzvření této dohody byt nikdo dlší užívt, - n bytě ke dni této dohody nejsou dluhy v souvislosti s užíváním tohoto bytu, - n bytě ke dni této dohody jsou dluhy v souvislosti s užíváním tohoto bytu tyto činí: -,- Kč z nájemné od.. do, -,- Kč z vyúčtování roku:, -,- Kč z popltek - úrok z prodlení ke dni (předběžný), -,- Kč z nákldy soudního řízení, -,- Kč z nákldy exekučního řízení, - byt č.... v čp je ve vlstnictví hl. m. Prhy, svěřený Městské části Prh 11 jeho správu pro pronjímtele vykonává n zákldě mndátní smlouvy spol. Jihoměstská mjetková.s. (dále jen byt č.... v čp.").

14 14 z 15 Druhý nájemce prohlšuje, že: - je řádný nájemce bytu č, o velikosti..+1 (, m 2 ), v..ptře domu v Prze..,. že nájem tohoto bytu mu vznikl dne..., - nájem tohoto bytu má n dobu neurčitou určitou, to do.., - zákldní měsíční nájemné tohoto bytu činí,- Kč/m 2, - v bytě č. v čp.. řádně bydlí, - mezi ním třetí osobou nebyl ke dni této dohody uzvřen podnájemní vzth, že kromě něj příslušníků jeho domácnosti (tyto jsou řádně uvedeny n evidenčním listě tohoto bytu u správce domu) není oprávněn k dtu uzvření této dohody byt nikdo dlší užívt, - n bytě ke dni této dohody nejsou dluhy v souvislosti s užíváním tohoto bytu, - n bytě ke dni této dohody jsou dluhy v souvislosti s užíváním tohoto bytu tyto činí: -,- Kč z nájemné od.. do, -,- Kč z vyúčtování roku:, -,- Kč z popltek - úrok z prodlení ke dni (předběžný), -,- Kč z nákldy soudního řízení, -,- Kč z nákldy exekučního řízení, - byt č.... v čp je ve vlstnictví hl. m. Prhy, svěřený Městské části Prh 11 jeho správu pro pronjímtele vykonává n zákldě mndátní smlouvy spol. Jihoměstská mjetková.s. (dále jen byt č.... v čp."). Čl. II. Společná prohlášení (1) První nájemce druhý nájemce se vzájemně dohodli, že byty, ve kterých jsou doposud nájemci, si vymění do vyměněných bytů se nstěhují tkto: ) První nájemce druhý nájemce prohlšují, že jsou srozuměni s tím, že po přestěhování budou mít stejné podmínky nájmu bytu, jko měl původní nájemce, že pro větší právní jistotu s nimi pronjímtel uzvře novou smlouvu o nájmu bytu. b) První nájemce druhý nájemce prohlšují, že si do vyměněného bytu převezmou svoji dobu nájmu bytu svoje měsíční nájemné z užívání bytu. Pronjímtel pro větší právní jistotu s ním uzvře novou smlouvu o nájmu bytu. c) První nájemce druhý nájemce prohlšují, že stv vyměňovných bytů, do kterých se podle této dohody mjí přestěhovt, jim je dobře znám že byty si vzájemně prohlédli. (2) První nájemce druhý nájemce prohlšují, že se do vyměňovných bytů nstěhují bez zbytečného odkldu po dtu pltnosti této dohody, nejpozději všk do třech měsíců ode dne pltnosti této dohody souhlsu posledního pronjímtele bytů. Čl. III. Úhrd dluhů n bytě N bytě č... v čp... jsou dluhy v souvislosti s jeho užíváním, tyto jsou specifikovány v Čl.I.

15 15 z 15 Tyto dluhy budou uhrzeny v souvislosti s touto dohodou o výměně bytů před výměnou bytů, to prvním nájemcem druhým nájemcem, n účet pronjímtele, tj. n účet Městské části Prh 11, Ocelíkov 672/1, Prh 4 Háje, číslo účtu:, vribilní symbol:... První nájemce druhý nájemce s tímto souhlsí. Pokud k dohodě o výměně bytů nedojde, budou do jednoho měsíce vráceny zpět n účet toho nájemce, který je uhrdil. Čl. IV. Závěrečná ustnovení Tto dohod byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž kždá ze smluvních strn obdrží jeden stejnopis osttní dv pronjímtel kždého z bytů. Tto dohod může být změněn pouze oboustrnně odsouhlsenými písemnými dodtky, k jejichž pltnosti je vždy nutný souhls pronjímtelů bytu. Tto dohod nbývá pltnosti v den, kdy s jejím zněním vysloví souhls všichni pronjímtelé. Účinnost této dohody nstává dnem jejího splnění. Obě strny prohlšují, že si tuto dohodu pozorně přečetly, že s ní souhlsí, že ji nepodepsly v tísni, že je projevem jejich svobodné vůle. Toto stvrzují svými podpisy. V Prze dne: V Prze dne:... (podpis prvního nájemce/ů). (podpis druhého nájemce/ů)

SPOLEČNÝ NÁJEM BYTU MANŽELY

SPOLEČNÝ NÁJEM BYTU MANŽELY 1 z 7 SPOLEČNÝ NÁJEM BYTU MANŽELY číslo bytu v ulici číslo popisné podlaží o velikosti bytu BYT 1. ŽADATEL 2. ŽADATEL příjmení jméno titul číslo OP OP vydaný dne adresa současného trvalého pobytu dle OP

Více

UMÍSTĚNÍ SÍDLA FIRMY V BYTĚ PRO OSOBY ZAPSANÉ V OBCHODNÍM, ČI JINÉM REJSTŘÍKU

UMÍSTĚNÍ SÍDLA FIRMY V BYTĚ PRO OSOBY ZAPSANÉ V OBCHODNÍM, ČI JINÉM REJSTŘÍKU 1 z 6 UMÍSTĚNÍ SÍDLA FIRMY V BYTĚ PRO OSOBY ZAPSANÉ V OBCHODNÍM, ČI JINÉM REJSTŘÍKU číslo bytu v ulici číslo popisné podlaží o velikosti BYT: příjmení jméno titul číslo OP adresa současného trvalého pobytu

Více

PŘECHOD NÁJMU BYTU. ÚMČ Praha 11 odbor majetkoprávní. Přechod nájmu bytu. Verze 1. 1 z 7

PŘECHOD NÁJMU BYTU. ÚMČ Praha 11 odbor majetkoprávní. Přechod nájmu bytu. Verze 1. 1 z 7 1 z 7 PŘECHOD NÁJMU BYTU (úmrtí nájemce bytu, úmrtí jednoho ze společných nájemců bytu, trvalé opuštění společné, rodinné domácnosti jednoho ze společných nájemců bytu, Dohoda manželů o odděleném bydlení,

Více

PŘIJETÍ DALŠÍ OSOBY ZA SPOLEČNÉHO NÁJEMCE BYTU

PŘIJETÍ DALŠÍ OSOBY ZA SPOLEČNÉHO NÁJEMCE BYTU 1 z 9 PŘIJETÍ DALŠÍ OSOBY ZA SPOLEČNÉHO NÁJEMCE BYTU číslo v ulici číslo popisné číslo orientační podlaží o velikosti BYT ŽADATEL(É) BUDOUCÍ SPOLEČNÝ(Í) NÁJEMCE(I) příjmení jméno titul číslo OP adresa

Více

NÁJEM BYTU. ÚMČ Praha 11 odbor majetkoprávní. Nájem bytu. Verze 1. (zúžení osob společných nájemců bytu dohodou nebo soudním rozhodnutím) 1 z 7 BYT

NÁJEM BYTU. ÚMČ Praha 11 odbor majetkoprávní. Nájem bytu. Verze 1. (zúžení osob společných nájemců bytu dohodou nebo soudním rozhodnutím) 1 z 7 BYT 1 z 7 NÁJEM BYTU (zúžení osob společných nájemců bytu číslo bytu v ulici číslo popisné podlaží o velikosti bytu BYT ŽADATEL příjmení jméno titul číslo OP OP vydaný dne adresa trvalého pobytu dle OP s uvedením

Více

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU VE VEŘEJNÉM ZÁJMU (kategorie 3.6.)

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU VE VEŘEJNÉM ZÁJMU (kategorie 3.6.) 1 z 5 PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU VE VEŘEJNÉM ZÁJMU 1. UCHAZEČ 2. UCHAZEČ příjmení jméno titul číslo OP OP vydaný dne adresa současného trvalého pobytu dle OP s uvedením PSČ a odkdy doručovací adresa, pokud je

Více

NÁJEM BYTU ZA 1.SMLUVNÍ NÁJEMNÉ,

NÁJEM BYTU ZA 1.SMLUVNÍ NÁJEMNÉ, 1 z 5 MCP11/16/058612/OMP/FI PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU ZA 1.SMLUVNÍ NÁJEMNÉ, ORGANIZOVANÝ FORMOU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ číslo bytu ulice číslo popisné patro velikost bytu NA BYT: 1. UCHAZEČ 2. UCHAZEČ příjmení jméno

Více

PŘECHOD NÁJMU BYTU. Přechod nájmu bytu 708 OZ (trvalé opuštění společné domácnosti) ÚMČ Praha 11. Verze 1. 1 z 9

PŘECHOD NÁJMU BYTU. Přechod nájmu bytu 708 OZ (trvalé opuštění společné domácnosti) ÚMČ Praha 11. Verze 1. 1 z 9 1 z 9 PŘECHOD NÁJMU BYTU ( 708 OZ - trvalé opuštění společné domácnosti) číslo bytu v ulici číslo popisné podlaží o velikosti bytu BYT 1. ŽADATEL 2. ŽADATEL příjmení jméno titul číslo OP adresa současného

Více

NÁJEM BYTU. ÚMČ Praha 11 odbor majetkoprávní. Nájem bytu 705 OZ (zúžení osob společných nájemců bytu) Verze 1. 1 z 9

NÁJEM BYTU. ÚMČ Praha 11 odbor majetkoprávní. Nájem bytu 705 OZ (zúžení osob společných nájemců bytu) Verze 1. 1 z 9 1 z 9 NÁJEM BYTU ( zúžení osob společných nájemců bytu) číslo bytu v ulici číslo popisné podlaží o velikosti bytu BYT ŽADATEL příjmení jméno titul číslo OP OP vydaný dne adresa trvalého pobytu dle OP s

Více

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU ZE SOCIÁLNÍCH DŮVODŮ, (kategorie 3.5.)

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU ZE SOCIÁLNÍCH DŮVODŮ, (kategorie 3.5.) Přihláška nájem bytu ze sociálních důvodů 1 z 6 PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU ZE SOCIÁLNÍCH DŮVODŮ, (kategorie 3.5.) 1. UCHAZEČ 2. UCHAZEČ příjmení jméno titul číslo OP OP vydaný dne adresa současného trvalého

Více

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (podle ust zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (podle ust zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 1 z 8 PŘIHLÁŠKA NÁJEM BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (podle ust. 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) Č.j.:.. Datum podání:... ŽADATEL: Příjmení, jméno:. Datum narození. Bydliště trvalé:...

Více

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I.

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Jkub Hnik nr. 15.1.1974 bytem: U Potok 170, 273 53 Hostouň nr. 31.1.1979 bytem: Lidečská 387, 155 21 Prh Zličín (dále jen budoucí oprávněný ) IČ: 00234397 Kldenská 119, 273 53 Hostouň bnkovní spojení:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne č.j.: 55/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 39 ze dne 28.01.2015 Dotce z rozpočtu kpitoly Ministerstv vnitr ČR ve prospěch obcí n zjištění bydlení osob s udělenou mezinárodní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

KUPNÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/014/249/03/00 š -/o3> # / og KUJCP01AHG11 KUPNÍ SMLOUVA kterou uzvřeli podle 2079 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce roku účstníci: Jihočeský krj

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Advokátní kncelář Zrůstek, Lůdl prtneři, v.o.s., IČ: 255 89 644, se sídlem Doudlebská 5/1699, Prh 4, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSPH 39 INS 5582/2013-A-18

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

KUPNÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/014/248/03/00 KUJCP01AHG2W KUPNÍ SMLOUVA kterou uzvřeli podle 2079 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce roku účstníci: Jihočeský krj se sídlem v Českých

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. Eret Tomáš, r.č. 711107/1814 bytem: nám. Krále Jiřího z Poděbrd 1/14, 350 02 Cheb 2 jko budoucí prodávjící n strně jedné 2. mnželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Rdn Melk, IČ: 71456872 se sídlem Trojnov 18, 120 00 Prh 2 ustnoven prvomocným Usnesením č.j. KSPH 60 INS 21034/2014-A-9, ze dne 13.08.20154, insolvenčním správcem

Více

S M L O U V A o nájmu

S M L O U V A o nájmu S M L O U V A o nájmu Smluvní strny Plzeň, sttutární město sídlo: náměstí Republiky č. 1, 306 32, Plzeň IČO: 00075370 zst. primátorem Mgr. Mrtinem Bxou město Město Touškov sídlo: Dolní náměstí 1, 330 33,

Více

DAROVACÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

DAROVACÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/14/168/03/00 KUJCP01AEIGN DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzvřeli podle 2055 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník níže uvedeného dne, měsíce roku účstníci: Město Týn nd Vltvou se sídlem

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Kteřin Širhlová, LL.M., se sídlem Plckého 641/11, 772 00 Olomouc, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSOL 16 INS 14296/2012 ze dne 22.11.2012 insolvenčním

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Ing. Romn Nováková, se sídlem Prh 1, Václvské náměstí 807/64, PSČ 110 00, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. MSPH 59 INS 21978/2013-A-20, ze dne 5. prosince 2013

Více

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé )

mezi (dále jen Investor postupitel 3 ) a... (Investor postupitel 1 až Investor - postupitel... dále společně jen Investoři - postupitelé ) SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY uzvřená podle 1879 násl. zákon č. 89/2014 Sb., občnský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občnský zákoník ) Jméno příjmení:... Jméno Uživtele:... Adres trvlého

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: obchodní společnost IČ: 24797880 se sídlem Dělnická 1324/9, Holešovice, 170 00 Prh 7 zpsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze oddíl H, vložk 298

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Štncl - insolvence v.o.s., IČ: 291 05 048 se sídlem Kollárov 619/44, 301 00 Plzeň ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 542/2014 A-8, ze dne 27.03.2014,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: obchodní společnost IČ: 24797880 se sídlem Dělnická 1324/9, Holešovice, 170 00 Prh 7 zpsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze oddíl H, vložk 298

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Michl Mchek, se sídlem Dlouhá 53/6, 702 00 Ostrv - Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 38 INS 12408/2014-A7, ze dne 01.07.2014, insolvenčním

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Vítězslv Jvůrek, se sídlem v Hrdci Králové, PSČ 500 02, Čechov 1100, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSHK 42 INS 9569/2012-A-14 ze dne 4. říjn 2012 insolvenčním

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Petr Vysoudil, sídlem Mtiční 730/3, 702 00 Ostrv-Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 36 INS 8513/2014-A-13, ze dne 03.10.2014, insolvenčním

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Dvid Gregor, sídlem Ršínov 2, Brno ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSBR 28 INS 8769/2012-A-18 ze dne 25.6. 2013, insolvenčním správcem dlužníků: jko budoucí

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Emil Fischer, sídlem Podolská 90/5, 147 00 Prh 4, provozovn 294 71 Benátky nd Jizerou, Podolecká 206, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPH 68 INS 20871/2014-A-20,

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzv k podání nbídky k prokázání kvlifikce pro VZ mlého rozshu Název veřejné zkázky: Servisní podpor NN zřízení LNS Brno Identifikce zdvtele: Zdvtel: Řízení letového provozu České republiky, s.p. Se sídlem:

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 50. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 3. 12. 2012 čís. 751/50 764/50 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů Dohoda o výměně bytů uzavřená ve smyslu ust. 715 občanského zákoníku mezi níže uvedenými účastníky výměny bytů: 1. Směnitel:...rod.č.:... je nájemcem...pokojového bytu č:...kategorie:...v...poschodí..

Více

I. Prohlášení smluvních stran

I. Prohlášení smluvních stran 8/14118 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ A SOUHLAS SE ZŘÍZENÍM STAVBY uzvřená podle * 1785 násl. ~ 2055 násl., občnského zákoníku * 110 odst. 2) písm. ) zák. Č. 183/2006 Sb., stvební zákon Smluvní strny:

Více

SMLOUVA O ÚSCHOVĚ SMLOUVU O ÚSCHOVĚ

SMLOUVA O ÚSCHOVĚ SMLOUVU O ÚSCHOVĚ SMLOUVA O ÚSCHOVĚ Elisbeth Arms,.s., se sídlem Prh 10, Dubeč, Podlesek 88/1, PSČ 107 00, IČ: 054 23 660, obchodní společnost, zpsná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Prze, oddíl B, vložk

Více

Dohoda o dobrovolné výměně bytů mezi níže uvedenými účastníky

Dohoda o dobrovolné výměně bytů mezi níže uvedenými účastníky HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny - nevyplňovat Dohoda o dobrovolné výměně bytů mezi níže uvedenými účastníky 1.účastník

Více

- jsem si vědom toho, že uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů má za následek neplatnost právního úkonu podle ust. 39 a 49a Obč. zák.

- jsem si vědom toho, že uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů má za následek neplatnost právního úkonu podle ust. 39 a 49a Obč. zák. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny - nevyplňovat Žádost o pronájem bytu Žadatel 1) Jméno 2) Příjmení 6) Stav 7) R.

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Žádost o pronájem bytu

Žádost o pronájem bytu HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny - nevyplňovat Žádost o pronájem bytu Žadatel 1) Jméno 2) Příjmení 6) Stav 3) Bydliště:

Více

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem:

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem: SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objedntele: DIL/40/01/001605/2008 uzvřená níže uvedeného dne, měsíce roku podle ustnovení 536 násl. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pltném znění (dále jen Smlouv

Více

Pojistná smlouva č. 8051534719

Pojistná smlouva č. 8051534719 Pojistná smlouv č. 8051534719 Smluvní strny: ČSOB Pojišťovn,. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Prdubice, Zelené předměstí Msrykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hrdci Králové,

Více

Bayerová Petra < 15. července :16 Právní moc rozhodnutí

Bayerová Petra < 15. července :16 Právní moc rozhodnutí tjemník Od: Odesláno: Komu: Předmět: Byerová Petr < petr.byerov@msk.cz> 15. července 2016 11:16 tjemnik@mu-bridlicn.cz Právní moc rozhodnutí Vážená pní inženýrko, rozhodnutí Krjského úřdu Morvskoslezského

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného obecního bytu - větší byt za menší - menší

Více

Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu podle 706-708 Obč. zák.

Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu podle 706-708 Obč. zák. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny - nevyplňovat Žádost o vydání osvědčení o přechodu nájmu bytu podle 706-708 Obč. zák. Žadatel 1) Jméno 2)

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Ing. Jiří Kocvrlich, se sídlem: Svisle 2198/18, 750 11 Přerov 2, ustnovený prvomocným Usnesením, č.j. KSOS 14 INS 20560/2012-A6 ze dne 30.10.2012 insolvenčním správcem

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

ŽÁDOST O SOUHLAS S VÝMĚNOU BYTŮ

ŽÁDOST O SOUHLAS S VÝMĚNOU BYTŮ Úřad MČ Praha 5, odbor správy bytů Štefánikova 13, 150 22 Praha 5 tel.: 257 000 839, 257 000 841 Razítko podatelny: ŽÁDOST O SOUHLAS S VÝMĚNOU BYTŮ Žádáme o udělení souhlasu s výměnou bytů: První smluvní

Více

Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších (tj. rozestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne

Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších (tj. rozestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu jednoho většího bytu za více menších

Více

Žádost o pronájem BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ Usnesení RHMP č ze dne oddíl II. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Žádost o pronájem BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ Usnesení RHMP č ze dne oddíl II. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR BYTOVÉHO FONDU PID Místo pro razítko podatelny - nevyplňovat Žádost o pronájem BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ Usnesení RHMP č. 3141 ze dne 13.12.2016 oddíl

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

KUJCP010W4UN. Kupní smlouva o převodu pozemku uzavřená p o d le 2128 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Libuše Burdová rodné číslo bytem

KUJCP010W4UN. Kupní smlouva o převodu pozemku uzavřená p o d le 2128 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Libuše Burdová rodné číslo bytem KUJCP010W4UN SK/OHMS/O 7 7/15 Kupní smlouv o převodu pozemku uzvřená p o d le 2128 násl. občnského zákoníku č. 89/2012 Sb. Libuše Burdová 73 71 Admov v r v j c. učtu: Ing. Jn Klích Jiří Klích rodné čísli

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu (směna bytů)

Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu (směna bytů) FORM_10-2017 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI, BYTOVÝ ODBOR, TILHONOVA 59, 627 00 BRNO Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu (směna bytů) podle 1895 a násl. občanského zákoníku Níže podepsaní

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA - FYZICKÁ OSOBA

RÁMCOVÁ SMLOUVA - FYZICKÁ OSOBA RÁMCOVÁ SMLOUVA - FYZICKÁ OSOBA Smlouv č. uzvřená v (doplní XTB) dne (doplní XTB) mezi Zákzníkem: Jméno příjmení Trvlé bydliště Telefonní číslo E-mil Korespondenční dres (je-li odlišná od Trvlého bydliště)

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č. 504 ze dne

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č. 504 ze dne HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu menší za větší podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 Žadatel

Více

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 14. 12. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 6

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Podací razítko Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav Trvalé bydliště Trvale hlášen od Zaměstnání a adresa

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU V OBECNÍM DOMĚ V PŘEROVĚ

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU V OBECNÍM DOMĚ V PŘEROVĚ ŽÁDOST O NÁJEM BYTU V OBECNÍM DOMĚ V PŘEROVĚ (vyplňte čitelně hůlkovým písmem) Příjmení. Jméno.... Datum narození... Rodinný stav..občanství Trvalé bydliště. Skutečné bydliště... OSOBY, KTERÉ BUDOU BYDLET

Více

uzavírají ve smyslu ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto DOHODU O JISTOTNÍM ÚČTU,

uzavírají ve smyslu ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto DOHODU O JISTOTNÍM ÚČTU, Reg. č. UniCredit Bnk Czech Republic nd Slovki,.s. sídlem Prh 4 Michle, Želetvská 1525/1, PSČ 140 92, IČ 64948242, zpsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze, oddíl B, vložk 3608, zstoupená

Více

Vnitřní organizační směrnice č.10/2015 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.10/2015 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.10/2015 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov Přijatá radou obce dne 30.11.2015 vydaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,Občanský zákoník, v platném znění (dále

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Institut pro řešení úpdku, v.o.s., IČO: 01781448 se sídlem N Sprvedlnosti 121, 530 02 Prdubice, zpsná v obchodním rejstříku u Krjského soudu v Hrdci Králové, oddíl

Více

Statutární město Brno Městská část Brno-Židenice Odbor správy majetku ÚMČ Gajdošova Brno

Statutární město Brno Městská část Brno-Židenice Odbor správy majetku ÚMČ Gajdošova Brno Statutární město Brno Městská část Brno-Židenice Odbor správy majetku ÚMČ Gajdošova 7 615 00 Brno ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno-Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení:

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2015 Rozesláno dne 19. ledn 2015 Částk 1 OBSAH: 1. NÁLEZ RAZÍTKA 2. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi sttutárním městem Jihlv obcí Rntířov 3. Veřejnoprávní smlouv uzvřená

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

Žádost o nájem startovacího bytu

Žádost o nájem startovacího bytu MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ANTALA STAŠKA 2059/80B 140 45 PRAHA 4 odbor obecního majetku Místo pro razítko podatelny - nevyplňovat Žádost o nájem startovacího bytu Žadatelé 1) Jméno Příjmení Stav Telefon Mobil

Více

Žádost o nájem bytu v Radotíně

Žádost o nájem bytu v Radotíně MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ Žádost o nájem bytu v Radotíně ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav... Trvalé bydliště Zaměstnání

Více

Ž á d o s t o n á j e m o b e c n í h o

Ž á d o s t o n á j e m o b e c n í h o Ž á d o s t o n á j e m o b e c n í h o b y t u Razítko a podpis příjemce žádosti. Podací razítko Došlo dne: Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem Žadatel Jméno a příjmení: Datum

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č.0989 ze dne 8.6.2004 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Bytový odbor PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R 62 ze dne 17.12.2014 Název: Uzavření nové nájemní smlouvy s nájemci bytu č. ***, manžely *********, v bytovém domě na *********

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY Žadatel Příjmení: Rodné číslo: Rodinný stav: Trvalý pobyt v Praze 2 od: Adresa trvalého pobytu: Adresa faktického pobytu pokud se liší od TP: Jméno: Telefon:

Více

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.10.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Mgr. Jn Drejslová (příchod ve 14:04 hod.) Ing. Michel Zimová

Více

ŽÁDOST o schválení výměny bytu

ŽÁDOST o schválení výměny bytu Datum: Č.J.:. /vyplní bytové oddělení/ ŽÁDOST o schválení výměny bytu Žadatelé o schválení výměny bytů: uvedeni na nájemní smlouvě příjmení: příjmení : příjmení : příjmení: Adresa stávajících bytů: město/obec:..

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 24 ze dne 8.12.2010 k návrhu Smlouvy o výstvbě mezi Městskou částí Prh 3, Renátou Bádlovou, Jnem Běhounkem Alicí Běhounkovou, Jiřinou

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Razítko a podpis příjemce žádosti Podací razítko Došlo dne: Vyřizuje: Vedeno pod č.j.: Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení

Více

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010 Byl proveden oprv usnesení č. RM 10 17 37 06 dne 14.10.2010 Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů. Sttutární město Děčín U S

Více

Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu podle 1895 a násl. občanského zákoníku (směna bytů)

Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu podle 1895 a násl. občanského zákoníku (směna bytů) Statutární město Brno, Městská část Brno Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno Odbor správy budov a bytů Dohoda o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy k bytu podle 1895 a násl. občanského zákoníku

Více

DODATEK č. 1. Článek i. Smluvní strany

DODATEK č. 1. Článek i. Smluvní strany * * * EVROPSKÁ UNIE i Číslo dodtku ke smlouvě: 2016/03580/OSR/DSM/1 DODATEK č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotce v rámci dotčního progrmu Kotlíkové dotce v Olomouckém krji I. č. 2016/03580/OSR/DSM uzvřené

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č 1, ulice Vaněčkova ul. čp. 302, Železný Brod o velikosti 1+2 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+2,který je umístěn v 1

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 DNE: 2. 11. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 411/2015/ŠKS NÁZEV: Dodtek č. 1 k Memorndu o příprvě, relizci provozování expozice Umění brok ANOTACE: Dodtek

Více

Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do 30. 11. příslušného roku

Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do 30. 11. příslušného roku S t a t u t á r n í m ě s t o B r n o Městská část Brno - Bosonohy Bytový referát Úřadu městské části, Bosonožské náměstí 1, 642 00 Datum podání žádosti: Žádost o pronájem obecního bytu Platná žádost do

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou. byt č.9, ulice Na Vápence čp.769, Železný Brod o velikosti 1+1

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou. byt č.9, ulice Na Vápence čp.769, Železný Brod o velikosti 1+1 MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č.9, ulice Na Vápence čp.769, Železný Brod o velikosti 1+1 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+1,který je umístěn v 5 patře

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: JUDr. Petr Wildt, Ph.D., sídlem 500 02 Hrdec Králové, Bohuslv Mrtinů 1038, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPA 56 INS 9438/2012-A-30 ze dne 22. únor 2013,

Více

Statutární město Přerov Podací razítko:

Statutární město Přerov Podací razítko: Statutární město Přerov Podací razítko: Žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení zvlášť upraveného pro bydlení zdravotně postižených osob Jméno a příjmení žadatele. Trvalé bydliště...

Více

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. Vybavení bytu

MĚSTO ŽELEZNÝ BROD. Vybavení bytu MĚSTO ŽELEZNÝ BROD zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č. 3, ulice Masarykova, čp. 357, Železný Brod o velikosti 1+3 1. Předmět nabídky Jedná se o byt velikosti 1+3,který je umístěn v 3.

Více