Pro praxi speciálních škol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro praxi speciálních škol"

Transkript

1 Pro praxi speciálních škol Školy pro mládež mentálně postiženou ANALÝZA ŘEČOVÝCH ZVLÁŠTNOSTÍ MLUVNÍHO PROJEVU U MENTÁLNĚ RETARDOVANÝCH ŽÁKŮ ŠKOLY PŘI PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNĚ Jiří Klimenta Škola při psychiatrické léčebné vychovává a vzdělává žáky základních, zvláštních a pomocných škol. Zaměřil jsem pozornost na žáky ročníku zvláštní školy a sledoval jsem úroveň a zvláštnosti jazykového vyjadřování u této populace. Zdravé 3-4 letě dítě má již velkou slovní zásobu, jeho aktivní řeč je téměř gramaticky správná a fonetické nedostatky ve výslovnosti jsou výjimkou. U dětí mentálně retardovaných se jak sluchové rozlišování, tak i vyslovování slov a vět vytváří značné později. Dítě dlouho nerozlišuje zvuky řeči lidí, kteří je obklopují, dlouho si osvojuje nová slova a slovní spojení. Nedostatky fonemalického sluchu se projevu zpomaleným tempem vývoje artíkulace, tj. komplexů pohybů nutných pro vyslovování slov. Zpomalený, neplnohodnotný vývoj analyzátorů /zejm. sluchového/ vede k tomu, že se při mentální retardaci zpravidla opožďuje rozvoj řeči. V době, kdy by měla byt řeč prostředkem vzájemného styku, označování a nástrojem myšlení, je velmi nerozvinuta. Podle očekávání se zjišťuje, že slovní zásoba žáků nižších ročníků zvláštní školy je mnohem menší než slovní zásoba jejich zdravých vrstevníků. Aktivní slovní zásoba je neobyčejně chudá. Gramatická stavba řeči je u žáků prvních ročníků zvláštní školy velmi nedokonalá. Věty jsou jednoduché, děli mají velké obtíže při výběru slov pro vyjádření významových odstínů. Nápadné je i časlé porušování gramatické shody ve větách /anakoluly aj./. Zvláštní škola pomáhá žákům napravit nedostatky výslovnosti, přispívá k podstatnému zvětšení slovní zásoby a ke zdokonalení gramatické stavby řeči. Současně s tím klade důraz i na vhodné vyjadřování hovorovou i spisovnou češtinou. Výchovu řeči, jejímž prostřednictvím jsou všechny uvedené nedostatky v řeči zdokonalovány, rozumíme pozitivní ovlivňování rozvoje řeči. Především je to výchovná péče prostředí, která je věnována rozvíjející se řeči dítěte s cílem dosahovat určité formální a obsahové úrovně řeči vzhledem k věku dítěte 25

2 Ve školských zařízeních rozlišujeme tři hlavní formy výchovy řeči - permanentní řečová výchova - výchova řeči v průběhu vyučování - výchova řeči v hodinách individuální logopedické péče. 1. Permanentní řečová výchova - rozumíme jí veškeré působení, jehož se dítéti v rámci školy a v průbčhu komunikačních operací dostává. Na prvním místé je to řeč mluvená. Zde působí na díté druh promluvy a obsah sdělení /pochvala, rozhovor, napomenutí/, ale i správná výslovnost jednotlivých slov a hlásek, modulační faktory řeči, výraz obličeje mluvícího, gesta a pohyby těla. Úkolem všech pracovníků školy je, aby vědomě usměrňovali své řečové projevy určené dětem i ostatním pedagogickým pracovníkům a užívali jen lakové formy mluvy a mluvení, jaká je pro žáky vhodná a kterou by si měli osvojit. 2. Výchova řeči ve vyučovacích předmětech a/ Výchova řeči v hodinách mateřského jazyka - v této formě výchovy řeči se působení učitele dělí na několik částí. Na prvním místě je to široký rozsah působení při vyučování mateřskému jazyku, kde vedle řeči mluvené a slyšené je též řeč psaná a čtená, a kde je vedle prohlubování spontánního osvojování si řeči i cílevědomé působení učitele v podobě výkladu gramatických pravidel řeči /jazyka/ podle učebních osnov v časovém rozsahu stanoveném učebním plánem, b/ Výchova řeči v hodinách společenskovědních a přírodovědních předmětů - do popředí se dostává složka lexikální. Dítě si osvojuje řadu nových slov, která musí pojmové zvládnout a naučit se jich používat ve správných souvislostech. Je mu dáván slovní materiál k náročnějšímu a obsahově přísnějšímu myšlení, rozvíjí se jeho logické vyjadřování a tříbí schopnosti stylizační. 3 Individuální logopedická péče je taková forma výchovy řeči, která věnuje pozornost rozvíjení všech složek, jež ovlivňují stav řeči, s možností zvýraznění složky nácviku správné výslovnosti hlásek u jednotlivců. Při důsledném uplatňování všech těchto forem výchovy řeči lze formulovat následující zásady. Uvedené zásady jsou vymezeny s přihlédnutím k funkci řeči jako nástroje mezilidského dorozumívání a nástroje, jímž se individuum vřazuje do společnosti. Ve výchovně vzdělávacím procesu připravíme žáka tak, a/ aby mohl a chtěl navázat společenský kontakt, aby komunikoval, b/ aby se komunikace, vedle neverbálního styku, děla formou mluvné řeči, cl aby slova dovedl řadit v celky, obsahově i formálně správné věty, d/ aby dokázal všechna poznaná slova srozumitelné vyslovovat, e/ aby bylo v mezích možností dosaženo správné výslovnosti hlásek. 26

3 Jazykové vyučování na zvláštní škole Ve srovnání s normální populací je u dětí mentálně retardovaných a v léčebnč navíc ještč psychicky narušených zcela odlišná situace. U tčchto dčtí nejsou ještě při vstupu do školy primární schopnosti potřebné k výuce čtení, psaní a rozvoje řeči dostatečně rozvinuty. Také přirozená motivace a zájem ó předmět se u nich zpravidla neprojevuje, často i vlivem málo kulturního a podnětného rodinného prostředí. Zjištěný podstatný rozdíl v připravenosti dětí normálně se rozvíjejících a dčtí mentálně retardovaných vyžaduje odlišný způsob vyučování počátků čtení, psaní a rozvoje řeči na zvláštní škole. Tento rozdíl je charakterizován nejen pomalejším postupem, ale též speciálním nácvikem osvojování základních čtenářských, psacích a řečových návyků. Mentálně retardovaný žák je zpočátku plně závislý na kvalifikované práci učitele zvláštní školy. Žáci se podněcují k řečovým projevům při všech činnostech ve škole, začleňují postupně nová slova do své aktivní slovní zásoby a učí se srozumitelně a jasně vyjadřovat se jednoduchými, krátkými větami. Žáci jsou aktivizováni ke spontánnímu mluvnímu projevu. K rozvoji řeči a rozšiřování slovní zásoby také účinně přispívá řízený rozhovor, při němž žáci odpovídají na otázky: co je to?, kdo je to?, co dělá?, jaký je? apod. Učí se poznával i správně jmenovat osoby, zvířata a věci, označovat činnosti a děje, postupně i jednoduché vlastnosti, zamýšlet se nad příčinami i následky konkrétních jevů a dějů. Při jazykové výchově učitel důsledně používá spisovného jazyka a také svou čistou a přesnou výslovností musí být žákům vzorem. Postupně žádá i na žácích, aby se vyjadřovali spisovným jazykem. Požadavek spisovného jazyka nelze však zpočátku uplatňovat tak, aby učitel každý přestupek proti spisovnému jazyku opravoval a nutil žáka znovu správné slovo opakovat. Takový způsob by žáky k řeči neaktivizoval. U ostýchavějších žáků by vedl k zábranám spontánního mluvního projevu. Vhodnější způsob je ten, kdy učitel opakuje po žákovi odpověd, samozřejmě správně, a žák si začíná uvědomovat rozdíl ve vyjadřování svém a ve vyjadřování učitele. Posuzování jazykového cítění - zkouška jazykového citu Logopedi, psychologové, učitelé, lékaři a další pracovníci, kteří přicházejí do styku s dětmi, jsou často postaveni před úkol, posoudit jejich mluvní projev. Úroveň řeči je nutné postuzovat z více hledisek. Nestačí se zaměřit pouze na výslovnost. Jednou ze složek, na kterou je nutno soustředit pozornost, je úroveň gramatického, resp. jazykového cítění dítěte. Na rozdíl od výslovnosti, jejíž normy jsou více méně zakotveny i v obecném povědomí a odchylky od nich rozpozná převážně i laik, je posouzení gramatické úrovně řeči dítěte obtížné a do značné míry závislé na subjektivním posuzování pozorovatele. Poruchy mluvené řeči jsou častným průvodcem např. dyslexic, dysortografie, lehkých mozkových dysfunkcí, či dokonce mohou býl považovány i za symptom některých závažnějších psychických onemocnění. 27

4 Expresivní mluvená řeč má kromě výslovnosti, kterou tvoří artikulace - tj. tvorba hlásek, melodie, tempo a rytmus, ještč další složky: lexikální, sémantickou, morfologickou, gramatickou a syntaktickou. Zatímco vývoj výslovnosti bývá u včtšiny dětí normální populace ukončen již v předškolním věku /u žáků zvláštní školy přetrvává často až do 4. ročníku/, ostatní složky se rozvíjejí mnohem déle. Lexikální a sémantická složka se rozvíjí vlivem školy, četby, dalšího vzdělávání, rozvojem vědy a techniky prakticky po celý život. Posuzování jazykového cítění provádíme podle "Zkoušky jazykového citu" /PhDr. Z. Žlab/. Zvláště cenným pomocníkem je při posuzování jazykového citu u dětí cikánské populace dvojjazyčně hovořících. Techniky, užívané ke zjišťování jazykového vyjadřování u žáků ročníků ZVŠ v psychiatrické léčebně Šetření bylo prováděno ve školním roce ve škole při psychiatrické léčebně v Praze 8 - Bohnicích. Cílené rozhovory byly vedeny s dětmi ročníku zvláštní školy. Vzorkem z každého ročníku bylo pět žáků. Veškerý materiál jsem získal magnetofonovými nahrávkami přirozeného mluvního projevu dětí. Z větší části se nejednalo o spontánní projevy, neboť vzhledem k postižení mentální sféry je nutné děli neustále podněcovat vhodně volenými otázkami a směrovat žádoucím způsobem. Vzhledem k tomu, že jsem s dětmi v těsném kontaktu a mezi učitelem a dítětem jsou těsnější vazby, podařilo se prostřednictvím takto uskutečněné přímé sociální interakce pořídit asi 3 hodiny mluveného textu. Nebylo možno aplikovat pevně stanovený /standardizovaný/ soubor otázek, neboť úroveň vyjadřovacích schopností a plynulého projevu je u žáků zvláštní školy s psychiatrickou diagnózou značně omezená. Zásadně jsem nahrávky pořizoval s žáky jednotlivě, čímž se vliv okolního rušivého prostředí třídy zcela eliminoval. Známky trémy nebo strachu nebyly zjištěny, děti odpovídaly spontánně a se zájmem. Otázky kladené dětem důsledně reagovaly na události společenského, kulturního a osobního významu /např. mikulášská nadílka, vánoce, televizní pořady, příhoda z pobytu na propustce domů, rodinné události, sourozenci aj/ Dle individualit žáků jsem se snažil ovlivnit jejich projev tak, aby se ubíral monologickým směrem. Zpravidla se ale jednalo o dialog, čímž původní záměr nijak neutrpěl. V několika ojedinělých případech bylo nutno verbální projev dítěte podnítil prezentací obrázků a dětských časopisů /Mateřídouška, Sluníčko, Brousek pro tvůj jazvček, leporela/, čímž bariéry ostýchavosti byly prolomeny. Charakteristika sledovaného vzorku Předmětem mého sledování byli výhradně žáci navštěvující ročník ZVS. Do léčebny jsou umísťovány děli nejen s psychiatrickým nálezem jako takovým, ale i děti. které výrazně vybočují z normy, jsou na své kmenové škole sociálně neúnosné a jejichž alarmující školní nepřizpůsobivost vyžaduje 2-3 měsíční diagnosticko - léčebný pobyl. Důvodem pro hospitalizaci bývá často i závadné rodinné prostředí, citová deprivace z neúplných rodin, delikvence, neschopnost navázat citové vazby v třídním kolektivu, agrese aj. 28

5 Na výchovné vzdělávací práci ve škole při psychiatrické léčebně se podílí početný tým odborníků - lékařů, psychologů, sociálních pracovnic a v neposlední řadč i speciálních pedagogů - učitelů. S ohledem k demografickým hlediskům původu dčtí byla situace příznivá v tom smyslu, že se jednalo výhradné o dčti bydlící v oblasti tzv. Velké Prahy. Místní původ probantů byl ve velké včtšinč dán místem narození a trvalého bydlištč v Praze. Otázku pohlaví dčtí jsem pominul, protože pro otázku mluvního projevu nebyla podstatná. Stručné kazuistiky sledovaných dětí podle ročníků. /Z pěti v každém ročníku uvádím jen dvě děti/: 1. ročník zvláuní školy /dále jen ZvS/ B. T. narozen 1981, po odkladu školní docházky z rozhodnutí OPPP navštěvoval 3 roky zvláštní mateřskou školu. Výrazná dyslalie, porušená školní přizpůsobivost, školní nezralost. Chlapec hravý, asthenický, filipínskou míru nesplňuje. Mentální retardace /IQ 70/. L. N., narozena 1980, na rozhraní debility a imbecility. Přijata k diagnostickému pobytu a posouzení, zda nebude nutné provést zrušení povinnosti vzdělávat se. 2. ročník ZvŠ D. L. narozena Výchovné obtíže v kmenové škole vyplývající z hyperaktivity, impulsivity a psychomotorického neklidu. Motorika nekoordinovaná. Problémy s navazováním kontaktu. Na kmenové škole týraná pro svoji exteriérovou odlišnost /mulatka/. V. D. narozen Tělesně postižen - diparetická forma dětské mozkové obrny. Intelektová úroveň v pásmu debility. Nároky zvláštní školy zvládá bez obtíží. 3. ročník Zv/S K. L. narozen Hospitalizován pro sexuální aberaci /projev homosexuality/. Tyto odchylky psychosexuálního vývoje byly pravděpodobně způsobeny stykem s věkově starší skupinou chlapců sídlištní populace. V. Č. narozen Charakterizován jako problémové dítě. Trpí mentálním deficitem, výrazně inadaptabilní. Při osobním kontaktu však vykazuje překvapivě dobrou verbální produkci, avšak s velkou frekvenci dyagramatismů. /Argot/. 4. ročník ZvS B. D. narozen 1978 Docházku do ZvS zahájil po odkladu. Hospitalizován jako dítě se schizoidními rysy. Prognóza hovoří o plíživé formě schizofrenie Ve verbálním 29

6 projevu byly patrné nékteré jevy typické pro schizofrenii /neologismy, absurdní včtná spojení/. N. N. narozena Na psychiatrické léčebné je umísténa pro nesnášenlivost v kolektivu, agresi. Ráda o svých přestupcích hovoří, což svédčí o nedostatcích v emocionální i volní sféře. Nároky zvláštní školy zvládá bez potíží. Na základě získaných výsledků je možno konstatovat, že děti ročníku zvláštní školy užívaly ve svých běžně mluvených projevech téměř výlučně obecné češtiny. Byly sledovány hlavně tři základní hláskově obecné české jevy: 1. úžení é > í 2. diftongizace ý > ej 3. protetické v Vzhledem k tomu, že se původně sledovaná diftongizace ú > ou na začátku slova neprojevila ani v jednom případě, neuvádím ji v tomto přehledu. Interpretace výsledku sledování 1. Úžení é > í: a/ Základ slova /mlíko/; jako nejčastčjší se ukázala tato slova: míň, nejmíň, níst, píd, přelítat. b/ Úžení é > í v absolutním konci tvrdé adjektivní deklinace /typ dobrí/. Např.: velkí, dobrí, černí, bílí, modrí, širokí. Hutí, atd: Líbilo se mne to velkí vokno ven, babička má bílí prase, bilo tam malí šmoulátko, to jezero bilo strašné hlubokí. cl Úžení v koncovce tvrdých adj. ag. muž. než. bez lok. ag /typ dobrího/. Např. Máme tadi dobrího učitele, mňeli tam nalepeního heskího šmoulu, bál jsem se toho černího čerta, máma má zase novího strejdu, našim vadí, ie maj doma zlobivího a blázňivího kluka. dl Úžení é > í v lok. sing. muž. a stř. rodu /typ vo dobrim/. Např.: vo dobrim klukovi, vo hloupím Honzovi, vo dobrim kámošovi, ve heskim filmu, ve velkim baráku. e/ Úžení é > í v gen. a lok. sg. fcm. /typ tí dobrí/ Např.: tí mladí učitelce, bydlím v Mochofskí /myšleno ulici/, tl voškliví paňí, chodím do Svidňickí /rozumí se škola ve Svidnické ulici/. 2. Diftongizace ý > ej a/ Diftongizace ve tvarech slovesa / bejt, bej val/ Např.: c litél bich bejt zase doma, chci bejt vojákem, rodiče nebejvalt doma, ten čert moch bej pravej. b/ Diftongizace v základu ostatních slov /typ tejden/. Např.: tejden, ptej. strejda, kejchat. Ivejkačku, bejk. 30

7 cl Diftongizace v koncovkách nom. sg. m. akuz. ag. m. než /typ celej/. Např.: zlej doktor, celej den, novej tdta, pjeknej grázl /patrná je i expresivita výrazu/, pořádné j vejprask, to bil špatnej iístaf I rozumí se Dětský diagnostický ústav/, hroznej prňšvich. di Diftongizace v koncovce před vlastním zakončením v gen. dat. lok., instr. pl.: /typ celejch / Např.: bil jsem na pokoji u velkejch kluků, dostal sem pjet čokoládovejch peňísků, bilo tam pár bllejch ďeťl /rozumí se necikánských - chlapec rómského původu/, ládnejch sem se nebál, d Diftongizace v předponě vej-. Např.: to byl blbej vejlet, vejprask, vejfuk, vejloha /pouze lx/. 3. Protetické v a/ Proteze u slov plnovýznamových nepředponovaných /typ voči/. Např.: je mi vosům let, vocas, vopice, vokno, vostuda, volej /olej/, sem vosmiletej, vosmák /rozumí se žák odmé třídy/, b/ Proteze u slov plnovýznamových předponových. Např.: vokolo, voblečenej, vopravdickej, vostuda, vozvat se, vosvobozenej Irozumí se z tčlesné výchovy/, vochutnat, votamtuť. cl Proteze u zájmena osobního von v nom. sg. i pl. Např.: Voňi mňe furt vislíchaj /myšleno VB/, von je pitoměj.. d/ Proteze u předložek vo, vod. Např.: vod bráchi, vot Pepíka, vo mámé. Ale bez proteze: Pan doktor mi řek' o jiní pytamo. Dostal sem ot sestri iňekci. Oba doklady s předložkou o, od vyjadřují postoj mluvčích k autoritám. Příklady mluvených projevů žáků přepsaných z magnetofonových nahrávek. Žák 2. ročníku ZvŠ Votpoledne sme šli z ďedou do pouťe// von řikal že diš budu hodnej tak se svezu na kolotúčku// bilo voškliví počasí tak sme šli brzo domú// babička mňe pak strašila čertem// prej sem bil zlobívej a mikuláš mňe nic nedá// ten čert přišel večer// bil celej černej a bil vovješenej lakovejma železnejma řeťezama// za dveřmami bil taki úplňe bílej pán s křídlamaii gdiš vodešli díval sem se za ňima voknem// vo lom čertovi sem si mislel že bil asi pravej// mňel taki dlouhej vocas// pak mňe dal ňákí žvejkački a takoví barevní dlouhí lízátko// pak mňe eštč babička nechala dívat na televísku// pak uš sem bil vospalej musel sem se umejt// pak spát. Žák 4. ročníku ZvŠ Sem tadi kuli lakoví blbosti// sem se chťel vobjesitii kucí starší v ďecáku mňe bili// sem tadi asi uš čtvrtej tejden// diš mňe sem dali nejdříf mňe prohlídli a pak dali na hlavu lakoví ňákí přísafky// musel sem bejt chvíli na posteli// pak sem teprf moch jít na oddelení// vo mim zlobjeňí uš prej sestra mluvila s primářkou// kluci řikali že ňcgdy ťem co moc zlobjej daj iňekci// asi je to pjeknej kec//... 31

8 ...s ďecákem sme taki bili na konzerté// hrála tam ňáká skupina a k tomu jim hrál automatickém bubeňík// jeden kámoš mi řek "že na to může hrál co chce. Diskuse a závěr Kromé sledované úrovně mluveného jazykového projevu se v souladu s výsledky analýzy učebních osnov českého jazyka potvrdila značně odlišná slovní zásoba jednotlivých žáků. Zvlášť výrazně tento jev vystupoval u žáků mladších /1. a 2. ročníku/. Na úrovni vyjadřovacích schopností byl patrny vliv jazykové výchovy, avšak značně se u jednotlivých žáků lišil. Souvisí to do velké míry s individuálními zvláštnostmi žáků. Ke zvýšení úrovně vyjadřovacích schopností by nesporně přispěla včasná jazyková výchova a osvojení si vyjadřování jasného a srozumitelného. Je proto nutné, aby učitelé zvláštních škol kladli zvýšený důraz na vhodné vyjadřování svých žáků hovorovou /spisovnou/ češtinou. Jedině pozitivním ovlivňováním mluvených projevů žáků je možné utvářet správné návyky používání spisovného jazyka. Literatura 1. Bezručková V.: Výchova řeči mentální retardovaných žáků Praha, UK Cufín akol : Vývoj českého jazyka a dialektologie Praha, SPN Klimenta N : Dipl. práce PF UK Pomér spisovných a nespisovných prvků v mluví žáků SMVZP 4. Line V.: Čtení v 1. ročníku zvláštní školy. Praha, SPN Pinskij B. }.: Psychologie pracovní činnosti řáků zvláštní školy. Praha. SPN Žlab. Z.: Zkouška jazykového citu Pro vnitřní potřebu ped psych, poraden. Praha Defektologický slovník. 8. Učební osnovy zvláštní školy. Praha, SPN K MAKROSTRUK TURÁLNÍ ANALÝZE UČEBNIC DĚJEPISU PRO ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY Milan Valenta V klasickém pojetí řadíme učebnice mezi vyučovací prostředky. Naučili jsme se je definovat v užším slova smyslu /vlastní učebnice, čítanka, cvičebnice.../ a v širším slova smyslu jako veškeré materiály zaměřené k autodidakcii /příručky, soubor úloh. encyklopedie, tabulky.../. V takovémto tradičním vymezení plní učebnice především informativní funkci. 32

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Romana Charvátová

Více

Výchova řeči v pedagogické praxi

Výchova řeči v pedagogické praxi 1 Výchova řeči v pedagogické praxi Eva Zezulková, Jarmila Rakusová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY:

Více

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Pomoz mi, abych to dokázal sám Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Nižší stupeň víceletého gymnázia Vyšší stupeň víceletého gymnázia Denní forma vzdělávání Pomoz mi, abych to dokázal sám Gymnázium využívá metod pedagogiky

Více

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah 1. Speciální

Více

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah: 1. Speciální

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálně pedagogických studií ANDREA PECHANCOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: speciální pedagogika předškolního věku JAZYKOVÝ CIT A JAZYKOVÁ

Více

Speciálně pedagogická diagnostika praxi

Speciálně pedagogická diagnostika praxi Speciálně pedagogická diagnostika praxi Eva Zezulková, Renata Kovářová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013) úplné znění upraveného RVP ZV s barevně vyznačenými změnami Praha 2007 2013 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte

Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte Západočeská univerzita v Plzni Fakulta Pedagogická Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte Bakalářská práce Plzeň, 2012 Lucie Plačková Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala

Více

IKS - SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ

IKS - SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ IKS - SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PORADENSTVÍ Student by měl absolvováním předmětu: 1. Získat teoretické znalosti z oblasti diagnostiky a poradenství. 2. Získat přehled o základních diagnostických

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií. Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Bc. Zdenka Ouhelová 3. ročník Obor: Speciální pedagogika METODY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V ROZVOJI KOMUNIKACE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO

Více

VÝHODY A RIZIKA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V BĚŽNÝCH ANEBO SPECIÁLNÍCH ŠKOLÁCH

VÝHODY A RIZIKA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V BĚŽNÝCH ANEBO SPECIÁLNÍCH ŠKOLÁCH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY VÝHODY A RIZIKA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V BĚŽNÝCH ANEBO SPECIÁLNÍCH ŠKOLÁCH DIPLOMOVÁ PRÁCE Martina

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola a zdraví Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz Verze 3.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 8 2. Charakteristika školy...

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE Č.J.: 52/06 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy a Mateřské školy Sluhy OSTROV DĚTSTVÍ III. VERZE Školní vzdělávací program předškolního a základního vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Sluhy

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: sociálních studií a speciální pedagogiky Bakalářský studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor: Speciální pedagogika pro vychovatele

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra speciální pedagogiky

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra speciální pedagogiky MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Činnostně orientovaná výuka anglického jazyka u žáků se specifickými poruchami učení Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce:

Více

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami RVP ZV Základní vzdělávání "Šikula"

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami RVP ZV Základní vzdělávání Šikula školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami "Šikula" Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, p. o. Školní vzdělávací program PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ RVP PV Školní vzdělávací program je platný od 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JENEČ ŠKOLNÍÍ VZDĚLÁVACÍÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍÍ VZDĚLÁVÁNÍÍ SVOBODNÁ ŠKOLA Neučíme se pro školu, ale pro život. Seneca Lucius Annaeus 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...-

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

Profesní orientace žáků základní školy praktické

Profesní orientace žáků základní školy praktické MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Profesní orientace žáků základní školy praktické Diplomová práce BRNO 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

Více

Školní vzdělávací program VšeVěd - LMP Všeobecné Vědomosti zpracovaný podle RVP ZV - LMP

Školní vzdělávací program VšeVěd - LMP Všeobecné Vědomosti zpracovaný podle RVP ZV - LMP Školní vzdělávací program VšeVěd - LMP Všeobecné Vědomosti zpracovaný podle RVP ZV - LMP Obsah 1 Identifikační údaje.4 2 Charakteristika školy a ŠVP...5 2.1 Charakteristika školy... 5 2.1.1 Charakteristika.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky MARTINA SENTLOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol EFEKTIVITA VÝUKY ANGLICKÉHO

Více

Využití činnostního učení při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení

Využití činnostního učení při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Využití činnostního učení při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: doc.

Více

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dodatek č.1/2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Dodatek č.1/2013 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ Žabčice od 1. 9. 2013 takto: Základní škola a Mateřská škola

Více

Vývoj řeči a náprava poruch řeči u dětí s postižením zraku

Vývoj řeči a náprava poruch řeči u dětí s postižením zraku MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vývoj řeči a náprava poruch řeči u dětí s postižením zraku Bakalářská práce Brno 2008 Vypracovala: Vrbová Monika Vedoucí bakalářské

Více

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost

Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Pedagogika 2. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz Školní vzdělávací program Společná cesta (program pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) 1 1.

Více