Pro praxi speciálních škol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro praxi speciálních škol"

Transkript

1 Pro praxi speciálních škol Školy pro mládež mentálně postiženou ANALÝZA ŘEČOVÝCH ZVLÁŠTNOSTÍ MLUVNÍHO PROJEVU U MENTÁLNĚ RETARDOVANÝCH ŽÁKŮ ŠKOLY PŘI PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNĚ Jiří Klimenta Škola při psychiatrické léčebné vychovává a vzdělává žáky základních, zvláštních a pomocných škol. Zaměřil jsem pozornost na žáky ročníku zvláštní školy a sledoval jsem úroveň a zvláštnosti jazykového vyjadřování u této populace. Zdravé 3-4 letě dítě má již velkou slovní zásobu, jeho aktivní řeč je téměř gramaticky správná a fonetické nedostatky ve výslovnosti jsou výjimkou. U dětí mentálně retardovaných se jak sluchové rozlišování, tak i vyslovování slov a vět vytváří značné později. Dítě dlouho nerozlišuje zvuky řeči lidí, kteří je obklopují, dlouho si osvojuje nová slova a slovní spojení. Nedostatky fonemalického sluchu se projevu zpomaleným tempem vývoje artíkulace, tj. komplexů pohybů nutných pro vyslovování slov. Zpomalený, neplnohodnotný vývoj analyzátorů /zejm. sluchového/ vede k tomu, že se při mentální retardaci zpravidla opožďuje rozvoj řeči. V době, kdy by měla byt řeč prostředkem vzájemného styku, označování a nástrojem myšlení, je velmi nerozvinuta. Podle očekávání se zjišťuje, že slovní zásoba žáků nižších ročníků zvláštní školy je mnohem menší než slovní zásoba jejich zdravých vrstevníků. Aktivní slovní zásoba je neobyčejně chudá. Gramatická stavba řeči je u žáků prvních ročníků zvláštní školy velmi nedokonalá. Věty jsou jednoduché, děli mají velké obtíže při výběru slov pro vyjádření významových odstínů. Nápadné je i časlé porušování gramatické shody ve větách /anakoluly aj./. Zvláštní škola pomáhá žákům napravit nedostatky výslovnosti, přispívá k podstatnému zvětšení slovní zásoby a ke zdokonalení gramatické stavby řeči. Současně s tím klade důraz i na vhodné vyjadřování hovorovou i spisovnou češtinou. Výchovu řeči, jejímž prostřednictvím jsou všechny uvedené nedostatky v řeči zdokonalovány, rozumíme pozitivní ovlivňování rozvoje řeči. Především je to výchovná péče prostředí, která je věnována rozvíjející se řeči dítěte s cílem dosahovat určité formální a obsahové úrovně řeči vzhledem k věku dítěte 25

2 Ve školských zařízeních rozlišujeme tři hlavní formy výchovy řeči - permanentní řečová výchova - výchova řeči v průběhu vyučování - výchova řeči v hodinách individuální logopedické péče. 1. Permanentní řečová výchova - rozumíme jí veškeré působení, jehož se dítéti v rámci školy a v průbčhu komunikačních operací dostává. Na prvním místé je to řeč mluvená. Zde působí na díté druh promluvy a obsah sdělení /pochvala, rozhovor, napomenutí/, ale i správná výslovnost jednotlivých slov a hlásek, modulační faktory řeči, výraz obličeje mluvícího, gesta a pohyby těla. Úkolem všech pracovníků školy je, aby vědomě usměrňovali své řečové projevy určené dětem i ostatním pedagogickým pracovníkům a užívali jen lakové formy mluvy a mluvení, jaká je pro žáky vhodná a kterou by si měli osvojit. 2. Výchova řeči ve vyučovacích předmětech a/ Výchova řeči v hodinách mateřského jazyka - v této formě výchovy řeči se působení učitele dělí na několik částí. Na prvním místě je to široký rozsah působení při vyučování mateřskému jazyku, kde vedle řeči mluvené a slyšené je též řeč psaná a čtená, a kde je vedle prohlubování spontánního osvojování si řeči i cílevědomé působení učitele v podobě výkladu gramatických pravidel řeči /jazyka/ podle učebních osnov v časovém rozsahu stanoveném učebním plánem, b/ Výchova řeči v hodinách společenskovědních a přírodovědních předmětů - do popředí se dostává složka lexikální. Dítě si osvojuje řadu nových slov, která musí pojmové zvládnout a naučit se jich používat ve správných souvislostech. Je mu dáván slovní materiál k náročnějšímu a obsahově přísnějšímu myšlení, rozvíjí se jeho logické vyjadřování a tříbí schopnosti stylizační. 3 Individuální logopedická péče je taková forma výchovy řeči, která věnuje pozornost rozvíjení všech složek, jež ovlivňují stav řeči, s možností zvýraznění složky nácviku správné výslovnosti hlásek u jednotlivců. Při důsledném uplatňování všech těchto forem výchovy řeči lze formulovat následující zásady. Uvedené zásady jsou vymezeny s přihlédnutím k funkci řeči jako nástroje mezilidského dorozumívání a nástroje, jímž se individuum vřazuje do společnosti. Ve výchovně vzdělávacím procesu připravíme žáka tak, a/ aby mohl a chtěl navázat společenský kontakt, aby komunikoval, b/ aby se komunikace, vedle neverbálního styku, děla formou mluvné řeči, cl aby slova dovedl řadit v celky, obsahově i formálně správné věty, d/ aby dokázal všechna poznaná slova srozumitelné vyslovovat, e/ aby bylo v mezích možností dosaženo správné výslovnosti hlásek. 26

3 Jazykové vyučování na zvláštní škole Ve srovnání s normální populací je u dětí mentálně retardovaných a v léčebnč navíc ještč psychicky narušených zcela odlišná situace. U tčchto dčtí nejsou ještě při vstupu do školy primární schopnosti potřebné k výuce čtení, psaní a rozvoje řeči dostatečně rozvinuty. Také přirozená motivace a zájem ó předmět se u nich zpravidla neprojevuje, často i vlivem málo kulturního a podnětného rodinného prostředí. Zjištěný podstatný rozdíl v připravenosti dětí normálně se rozvíjejících a dčtí mentálně retardovaných vyžaduje odlišný způsob vyučování počátků čtení, psaní a rozvoje řeči na zvláštní škole. Tento rozdíl je charakterizován nejen pomalejším postupem, ale též speciálním nácvikem osvojování základních čtenářských, psacích a řečových návyků. Mentálně retardovaný žák je zpočátku plně závislý na kvalifikované práci učitele zvláštní školy. Žáci se podněcují k řečovým projevům při všech činnostech ve škole, začleňují postupně nová slova do své aktivní slovní zásoby a učí se srozumitelně a jasně vyjadřovat se jednoduchými, krátkými větami. Žáci jsou aktivizováni ke spontánnímu mluvnímu projevu. K rozvoji řeči a rozšiřování slovní zásoby také účinně přispívá řízený rozhovor, při němž žáci odpovídají na otázky: co je to?, kdo je to?, co dělá?, jaký je? apod. Učí se poznával i správně jmenovat osoby, zvířata a věci, označovat činnosti a děje, postupně i jednoduché vlastnosti, zamýšlet se nad příčinami i následky konkrétních jevů a dějů. Při jazykové výchově učitel důsledně používá spisovného jazyka a také svou čistou a přesnou výslovností musí být žákům vzorem. Postupně žádá i na žácích, aby se vyjadřovali spisovným jazykem. Požadavek spisovného jazyka nelze však zpočátku uplatňovat tak, aby učitel každý přestupek proti spisovnému jazyku opravoval a nutil žáka znovu správné slovo opakovat. Takový způsob by žáky k řeči neaktivizoval. U ostýchavějších žáků by vedl k zábranám spontánního mluvního projevu. Vhodnější způsob je ten, kdy učitel opakuje po žákovi odpověd, samozřejmě správně, a žák si začíná uvědomovat rozdíl ve vyjadřování svém a ve vyjadřování učitele. Posuzování jazykového cítění - zkouška jazykového citu Logopedi, psychologové, učitelé, lékaři a další pracovníci, kteří přicházejí do styku s dětmi, jsou často postaveni před úkol, posoudit jejich mluvní projev. Úroveň řeči je nutné postuzovat z více hledisek. Nestačí se zaměřit pouze na výslovnost. Jednou ze složek, na kterou je nutno soustředit pozornost, je úroveň gramatického, resp. jazykového cítění dítěte. Na rozdíl od výslovnosti, jejíž normy jsou více méně zakotveny i v obecném povědomí a odchylky od nich rozpozná převážně i laik, je posouzení gramatické úrovně řeči dítěte obtížné a do značné míry závislé na subjektivním posuzování pozorovatele. Poruchy mluvené řeči jsou častným průvodcem např. dyslexic, dysortografie, lehkých mozkových dysfunkcí, či dokonce mohou býl považovány i za symptom některých závažnějších psychických onemocnění. 27

4 Expresivní mluvená řeč má kromě výslovnosti, kterou tvoří artikulace - tj. tvorba hlásek, melodie, tempo a rytmus, ještč další složky: lexikální, sémantickou, morfologickou, gramatickou a syntaktickou. Zatímco vývoj výslovnosti bývá u včtšiny dětí normální populace ukončen již v předškolním věku /u žáků zvláštní školy přetrvává často až do 4. ročníku/, ostatní složky se rozvíjejí mnohem déle. Lexikální a sémantická složka se rozvíjí vlivem školy, četby, dalšího vzdělávání, rozvojem vědy a techniky prakticky po celý život. Posuzování jazykového cítění provádíme podle "Zkoušky jazykového citu" /PhDr. Z. Žlab/. Zvláště cenným pomocníkem je při posuzování jazykového citu u dětí cikánské populace dvojjazyčně hovořících. Techniky, užívané ke zjišťování jazykového vyjadřování u žáků ročníků ZVŠ v psychiatrické léčebně Šetření bylo prováděno ve školním roce ve škole při psychiatrické léčebně v Praze 8 - Bohnicích. Cílené rozhovory byly vedeny s dětmi ročníku zvláštní školy. Vzorkem z každého ročníku bylo pět žáků. Veškerý materiál jsem získal magnetofonovými nahrávkami přirozeného mluvního projevu dětí. Z větší části se nejednalo o spontánní projevy, neboť vzhledem k postižení mentální sféry je nutné děli neustále podněcovat vhodně volenými otázkami a směrovat žádoucím způsobem. Vzhledem k tomu, že jsem s dětmi v těsném kontaktu a mezi učitelem a dítětem jsou těsnější vazby, podařilo se prostřednictvím takto uskutečněné přímé sociální interakce pořídit asi 3 hodiny mluveného textu. Nebylo možno aplikovat pevně stanovený /standardizovaný/ soubor otázek, neboť úroveň vyjadřovacích schopností a plynulého projevu je u žáků zvláštní školy s psychiatrickou diagnózou značně omezená. Zásadně jsem nahrávky pořizoval s žáky jednotlivě, čímž se vliv okolního rušivého prostředí třídy zcela eliminoval. Známky trémy nebo strachu nebyly zjištěny, děti odpovídaly spontánně a se zájmem. Otázky kladené dětem důsledně reagovaly na události společenského, kulturního a osobního významu /např. mikulášská nadílka, vánoce, televizní pořady, příhoda z pobytu na propustce domů, rodinné události, sourozenci aj/ Dle individualit žáků jsem se snažil ovlivnit jejich projev tak, aby se ubíral monologickým směrem. Zpravidla se ale jednalo o dialog, čímž původní záměr nijak neutrpěl. V několika ojedinělých případech bylo nutno verbální projev dítěte podnítil prezentací obrázků a dětských časopisů /Mateřídouška, Sluníčko, Brousek pro tvůj jazvček, leporela/, čímž bariéry ostýchavosti byly prolomeny. Charakteristika sledovaného vzorku Předmětem mého sledování byli výhradně žáci navštěvující ročník ZVS. Do léčebny jsou umísťovány děli nejen s psychiatrickým nálezem jako takovým, ale i děti. které výrazně vybočují z normy, jsou na své kmenové škole sociálně neúnosné a jejichž alarmující školní nepřizpůsobivost vyžaduje 2-3 měsíční diagnosticko - léčebný pobyl. Důvodem pro hospitalizaci bývá často i závadné rodinné prostředí, citová deprivace z neúplných rodin, delikvence, neschopnost navázat citové vazby v třídním kolektivu, agrese aj. 28

5 Na výchovné vzdělávací práci ve škole při psychiatrické léčebně se podílí početný tým odborníků - lékařů, psychologů, sociálních pracovnic a v neposlední řadč i speciálních pedagogů - učitelů. S ohledem k demografickým hlediskům původu dčtí byla situace příznivá v tom smyslu, že se jednalo výhradné o dčti bydlící v oblasti tzv. Velké Prahy. Místní původ probantů byl ve velké včtšinč dán místem narození a trvalého bydlištč v Praze. Otázku pohlaví dčtí jsem pominul, protože pro otázku mluvního projevu nebyla podstatná. Stručné kazuistiky sledovaných dětí podle ročníků. /Z pěti v každém ročníku uvádím jen dvě děti/: 1. ročník zvláuní školy /dále jen ZvS/ B. T. narozen 1981, po odkladu školní docházky z rozhodnutí OPPP navštěvoval 3 roky zvláštní mateřskou školu. Výrazná dyslalie, porušená školní přizpůsobivost, školní nezralost. Chlapec hravý, asthenický, filipínskou míru nesplňuje. Mentální retardace /IQ 70/. L. N., narozena 1980, na rozhraní debility a imbecility. Přijata k diagnostickému pobytu a posouzení, zda nebude nutné provést zrušení povinnosti vzdělávat se. 2. ročník ZvŠ D. L. narozena Výchovné obtíže v kmenové škole vyplývající z hyperaktivity, impulsivity a psychomotorického neklidu. Motorika nekoordinovaná. Problémy s navazováním kontaktu. Na kmenové škole týraná pro svoji exteriérovou odlišnost /mulatka/. V. D. narozen Tělesně postižen - diparetická forma dětské mozkové obrny. Intelektová úroveň v pásmu debility. Nároky zvláštní školy zvládá bez obtíží. 3. ročník Zv/S K. L. narozen Hospitalizován pro sexuální aberaci /projev homosexuality/. Tyto odchylky psychosexuálního vývoje byly pravděpodobně způsobeny stykem s věkově starší skupinou chlapců sídlištní populace. V. Č. narozen Charakterizován jako problémové dítě. Trpí mentálním deficitem, výrazně inadaptabilní. Při osobním kontaktu však vykazuje překvapivě dobrou verbální produkci, avšak s velkou frekvenci dyagramatismů. /Argot/. 4. ročník ZvS B. D. narozen 1978 Docházku do ZvS zahájil po odkladu. Hospitalizován jako dítě se schizoidními rysy. Prognóza hovoří o plíživé formě schizofrenie Ve verbálním 29

6 projevu byly patrné nékteré jevy typické pro schizofrenii /neologismy, absurdní včtná spojení/. N. N. narozena Na psychiatrické léčebné je umísténa pro nesnášenlivost v kolektivu, agresi. Ráda o svých přestupcích hovoří, což svédčí o nedostatcích v emocionální i volní sféře. Nároky zvláštní školy zvládá bez potíží. Na základě získaných výsledků je možno konstatovat, že děti ročníku zvláštní školy užívaly ve svých běžně mluvených projevech téměř výlučně obecné češtiny. Byly sledovány hlavně tři základní hláskově obecné české jevy: 1. úžení é > í 2. diftongizace ý > ej 3. protetické v Vzhledem k tomu, že se původně sledovaná diftongizace ú > ou na začátku slova neprojevila ani v jednom případě, neuvádím ji v tomto přehledu. Interpretace výsledku sledování 1. Úžení é > í: a/ Základ slova /mlíko/; jako nejčastčjší se ukázala tato slova: míň, nejmíň, níst, píd, přelítat. b/ Úžení é > í v absolutním konci tvrdé adjektivní deklinace /typ dobrí/. Např.: velkí, dobrí, černí, bílí, modrí, širokí. Hutí, atd: Líbilo se mne to velkí vokno ven, babička má bílí prase, bilo tam malí šmoulátko, to jezero bilo strašné hlubokí. cl Úžení v koncovce tvrdých adj. ag. muž. než. bez lok. ag /typ dobrího/. Např. Máme tadi dobrího učitele, mňeli tam nalepeního heskího šmoulu, bál jsem se toho černího čerta, máma má zase novího strejdu, našim vadí, ie maj doma zlobivího a blázňivího kluka. dl Úžení é > í v lok. sing. muž. a stř. rodu /typ vo dobrim/. Např.: vo dobrim klukovi, vo hloupím Honzovi, vo dobrim kámošovi, ve heskim filmu, ve velkim baráku. e/ Úžení é > í v gen. a lok. sg. fcm. /typ tí dobrí/ Např.: tí mladí učitelce, bydlím v Mochofskí /myšleno ulici/, tl voškliví paňí, chodím do Svidňickí /rozumí se škola ve Svidnické ulici/. 2. Diftongizace ý > ej a/ Diftongizace ve tvarech slovesa / bejt, bej val/ Např.: c litél bich bejt zase doma, chci bejt vojákem, rodiče nebejvalt doma, ten čert moch bej pravej. b/ Diftongizace v základu ostatních slov /typ tejden/. Např.: tejden, ptej. strejda, kejchat. Ivejkačku, bejk. 30

7 cl Diftongizace v koncovkách nom. sg. m. akuz. ag. m. než /typ celej/. Např.: zlej doktor, celej den, novej tdta, pjeknej grázl /patrná je i expresivita výrazu/, pořádné j vejprask, to bil špatnej iístaf I rozumí se Dětský diagnostický ústav/, hroznej prňšvich. di Diftongizace v koncovce před vlastním zakončením v gen. dat. lok., instr. pl.: /typ celejch / Např.: bil jsem na pokoji u velkejch kluků, dostal sem pjet čokoládovejch peňísků, bilo tam pár bllejch ďeťl /rozumí se necikánských - chlapec rómského původu/, ládnejch sem se nebál, d Diftongizace v předponě vej-. Např.: to byl blbej vejlet, vejprask, vejfuk, vejloha /pouze lx/. 3. Protetické v a/ Proteze u slov plnovýznamových nepředponovaných /typ voči/. Např.: je mi vosům let, vocas, vopice, vokno, vostuda, volej /olej/, sem vosmiletej, vosmák /rozumí se žák odmé třídy/, b/ Proteze u slov plnovýznamových předponových. Např.: vokolo, voblečenej, vopravdickej, vostuda, vozvat se, vosvobozenej Irozumí se z tčlesné výchovy/, vochutnat, votamtuť. cl Proteze u zájmena osobního von v nom. sg. i pl. Např.: Voňi mňe furt vislíchaj /myšleno VB/, von je pitoměj.. d/ Proteze u předložek vo, vod. Např.: vod bráchi, vot Pepíka, vo mámé. Ale bez proteze: Pan doktor mi řek' o jiní pytamo. Dostal sem ot sestri iňekci. Oba doklady s předložkou o, od vyjadřují postoj mluvčích k autoritám. Příklady mluvených projevů žáků přepsaných z magnetofonových nahrávek. Žák 2. ročníku ZvŠ Votpoledne sme šli z ďedou do pouťe// von řikal že diš budu hodnej tak se svezu na kolotúčku// bilo voškliví počasí tak sme šli brzo domú// babička mňe pak strašila čertem// prej sem bil zlobívej a mikuláš mňe nic nedá// ten čert přišel večer// bil celej černej a bil vovješenej lakovejma železnejma řeťezama// za dveřmami bil taki úplňe bílej pán s křídlamaii gdiš vodešli díval sem se za ňima voknem// vo lom čertovi sem si mislel že bil asi pravej// mňel taki dlouhej vocas// pak mňe dal ňákí žvejkački a takoví barevní dlouhí lízátko// pak mňe eštč babička nechala dívat na televísku// pak uš sem bil vospalej musel sem se umejt// pak spát. Žák 4. ročníku ZvŠ Sem tadi kuli lakoví blbosti// sem se chťel vobjesitii kucí starší v ďecáku mňe bili// sem tadi asi uš čtvrtej tejden// diš mňe sem dali nejdříf mňe prohlídli a pak dali na hlavu lakoví ňákí přísafky// musel sem bejt chvíli na posteli// pak sem teprf moch jít na oddelení// vo mim zlobjeňí uš prej sestra mluvila s primářkou// kluci řikali že ňcgdy ťem co moc zlobjej daj iňekci// asi je to pjeknej kec//... 31

8 ...s ďecákem sme taki bili na konzerté// hrála tam ňáká skupina a k tomu jim hrál automatickém bubeňík// jeden kámoš mi řek "že na to může hrál co chce. Diskuse a závěr Kromé sledované úrovně mluveného jazykového projevu se v souladu s výsledky analýzy učebních osnov českého jazyka potvrdila značně odlišná slovní zásoba jednotlivých žáků. Zvlášť výrazně tento jev vystupoval u žáků mladších /1. a 2. ročníku/. Na úrovni vyjadřovacích schopností byl patrny vliv jazykové výchovy, avšak značně se u jednotlivých žáků lišil. Souvisí to do velké míry s individuálními zvláštnostmi žáků. Ke zvýšení úrovně vyjadřovacích schopností by nesporně přispěla včasná jazyková výchova a osvojení si vyjadřování jasného a srozumitelného. Je proto nutné, aby učitelé zvláštních škol kladli zvýšený důraz na vhodné vyjadřování svých žáků hovorovou /spisovnou/ češtinou. Jedině pozitivním ovlivňováním mluvených projevů žáků je možné utvářet správné návyky používání spisovného jazyka. Literatura 1. Bezručková V.: Výchova řeči mentální retardovaných žáků Praha, UK Cufín akol : Vývoj českého jazyka a dialektologie Praha, SPN Klimenta N : Dipl. práce PF UK Pomér spisovných a nespisovných prvků v mluví žáků SMVZP 4. Line V.: Čtení v 1. ročníku zvláštní školy. Praha, SPN Pinskij B. }.: Psychologie pracovní činnosti řáků zvláštní školy. Praha. SPN Žlab. Z.: Zkouška jazykového citu Pro vnitřní potřebu ped psych, poraden. Praha Defektologický slovník. 8. Učební osnovy zvláštní školy. Praha, SPN K MAKROSTRUK TURÁLNÍ ANALÝZE UČEBNIC DĚJEPISU PRO ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY Milan Valenta V klasickém pojetí řadíme učebnice mezi vyučovací prostředky. Naučili jsme se je definovat v užším slova smyslu /vlastní učebnice, čítanka, cvičebnice.../ a v širším slova smyslu jako veškeré materiály zaměřené k autodidakcii /příručky, soubor úloh. encyklopedie, tabulky.../. V takovémto tradičním vymezení plní učebnice především informativní funkci. 32

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZvŠ S PŘIHLÉDNUTÍM K ROMSKÝM DĚTEM

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZvŠ S PŘIHLÉDNUTÍM K ROMSKÝM DĚTEM JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZvŠ S PŘIHLÉDNUTÍM K ROMSKÝM DĚTEM Ludmila Štěrbová Rozvoj jazykových a vyjadřovacích schopností žáků je jedním z hlavních cílů jazykové výchovy na základních školách.

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

K MAKROSTRUK TURÁLNÍ ANALÝZE UČEBNIC DĚJEPISU PRO ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY

K MAKROSTRUK TURÁLNÍ ANALÝZE UČEBNIC DĚJEPISU PRO ZVLÁŠTNÍ ŠKOLY ...s ďecákem sme taki bili na konzerté// hrála tam ňáká skupina a k tomu jim hrál automatickém bubeňík// jeden kámoš mi řek "že na to může hrál co chce. Diskuse a závěr Kromé sledované úrovně mluveného

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: ---------------------- Vzdělávací obor: --------------------- Vyučovací předmět: Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika 1. Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků / Kateřina Jančaříková -- 1. vydání V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník

Anglický jazyk pro 8. ročník Anglický jazyk pro 8. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích - stručně reprodukuje

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ poruchy učení PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most Nabídka pro rodiče Logopedická terapie žák & rodič Včasná péče u dítěte poradenství, intervence

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Charakteristika předmětu ruský jazyk

Charakteristika předmětu ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje se na 2. stupni

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rodina Žák: barvy, abeceda, číslovky 0-100 OSV 1,3 - se seznamuje se základními gramatickými strukturami,

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH OBSERVACE BĚŢNÉ VÝUKY

ZÁZNAMOVÝ ARCH OBSERVACE BĚŢNÉ VÝUKY Příloha 1 Škola B, Český jazyk a literatura ZÁZNAMOVÝ ARCH OBSERVACE BĚŢNÉ VÝUKY Škola (typ, název) Základní škola ŠKOLA B Pedagogičtí pracovníci ve výuce Učitel (pohlaví, sluch) žena, slyšící Třída (ročník,

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu

Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Opakování Svět práce IX. X. Časy přítomný prostý a průběhový, minulý prostý a průběhový, budoucnost s going to a will, předpřítomný Rozhovor, popis činností, porozumění textu Velká čísla Práce s textem

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Pátek Od h h

Pátek Od h h Zápis do 1. třídy pro školní rok 2014 2015 na ZŠ a MŠ Jižní Pátek 7.2. 2014 Od 14.00 h 18.00 h Pokud ze závažných důvodů (např. nemoc) k zápisu nemůžete, lze dohodnout individuální zápis - tel. 487 829

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Příloha školního řádu

Příloha školního řádu Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Příloha školního řádu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení chování O všech výchovných opatřeních musí být prokazatelnou formou informováni zákonní

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují:

Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: 2 Charakteristika vzdělávací oblasti JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE se nahrazují: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Kurzy pro sborovny mateřských škol

Kurzy pro sborovny mateřských škol Kurzy pro sborovny mateřských škol Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte, který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy nedostupné kvůli vzdálenosti

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy. Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, Praha 6 Řepy Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora 1 Rozvoj řečových schopností neboli logopedická prevence a podpora Charakteristika

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K 05-ŠVP-Ruský jazyk-1,2,3,4 strana 1 (celkem 10) 1.9.2014 Předmět: R U S K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků a funkcí, rozšiřování slovní zásoby

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Dodatek č. 2 k ŠVP ZV Nevyšlapanou cestou. Nevyšlapanou cestou. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek č. 2 k ŠVP ZV Nevyšlapanou cestou. Nevyšlapanou cestou. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek č. 2 k ŠVP ZV Nevyšlapanou cestou Nevyšlapanou cestou Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Ředitel školy: Mgr.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA Písemný projev Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk a literatura: Komunikační a slohová výchova - ročník: PRIMA Téma Výtah Učivo Charakteristika literární

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více