5. Učební osnovy Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. Učební osnovy. 5. 1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace"

Transkript

1 5. Učební osnovy 5. 1 Vzdělávcí oblst Jzyk jzyková komunikce Chrkteristik vzdělávcí oblsti Vzdělávcí oblst Jzyk jzyková komunikce je relizován v povinných vyučovcích předmětech český jzyk litertur, nglický jzyk, německý jzyk špnělský jzyk, volitelných předmětech konverzce ve nglickém německém jzyce v semináři českého jzyk. Všechny tyto vyučovcí předměty mjí vybvit žáky dovednostmi, vytvořit jim odpovídjící nástroje pro jejich dlší vzdělávání. Jzyk chápeme především jko prostředek komunikce, prostředek pro sdělování myšlenek pocitů. Je tké jedním z prostředků myšlení. Oblst zhrnuje vyučovcí předměty: Český jzyk litertur Anglický jzyk Německý jzyk (druhý cizí jzyk, pouze n 2. stupni) (volitelný předmět) Špnělský jzyk (druhý cizí jzyk, pouze n 2. stupni) (volitelný předmět) Český jzyk pro cizince (pro žáky cizích národností) (nepovinný předmět) Seminář z českého jzyk (volitelný předmět) Český jzyk - Chrkteristik vyučovcího předmětu Z klíčovou roli ve výuce českému jzyku povžujeme komunikční dovednosti. Jejich prostřednictvím žák rozvíjí svoje intelektové schopnosti, osvojuje si nové pozntky n zákldě svých komunikčních dovedností je tké ve většině vyučovcích předmětů hodnocen. V ročníku v komunikční slohové výchově žák zvládne správnou techniku čtení porozumí přečtenému souvislému textu, dovede se výstižně vyjdřovt. Učí se dodržovt zákldní formy společenského styku respektovt komunikční prvidl v rozhovoru. Osvojí si hygienické návyky při psní. Získá schopnosti npst věcně formálně správně jednoduché sdělení. Jzyková výchov vede žák k rozlišování zvukové grfické podoby slov, ke zvládnutí zákldních prvidel prvopisu jejich plikci v psném projevu, rozlišování spisovného nespisovného jzyk, schopnosti prcovt účelně s Prvidly českého prvopisu, přípdně dlšími pomůckmi V literární výchově žák zvládne schopnost číst přednést zpměti přiměřený text ve vhodném frázování tempu, schopnosti reprodukovt text vlstními slovy vyjádřit své pocity z přečteného textu, schopnosti prcovt ve skupině podílet se n společné práci. 22

2 Ve ročníku vede český jzyk litertur žák k osvojení si spisovné podoby jzyk ke zvládnutí dovednosti používt grmtických prvidel, srozumitelně se vyjdřovt formulovt své myšlenky, postoje pocity. Žák dovede získávt informce v různých oblstech n zákldě přečteného textu. Kultivovně se vyjdřuje píše. Tké se rozvíjí jeho verbální neverbální komunikce. V ročníku rozvíjí žák svou spisovnou výslovnost, dovede vhodně používt chápt česká běžně užívná cizí slov. Dále si obohcuje slovní zásobu. Orientuje se v jzykových příručkách. Je schopen rozlišit zákldní literární druhy žánry. Postupně si buduje všeobecný přehled v oblsti litertury v souvislosti s osttními druhy umění. Je schopen reprodukovt i odborný text, vyhledávt klíčová slov shrnout hlvní myšlenky přečteného textu to písemně i ústně. Je schopen vést dilog diskutovt. V českém jzyce jsou integrován tto průřezová : - Osobnostní sociální výchov - Mediální výchov Anglický jzyk - Chrkteristik vyučovcího předmětu Anglický jzyk je n nší škole vyučován od mteřské školy ž do devátého ročníku. Jeho cílem je poskytnout žákům nástroj pro komunikci při kontktu s lidmi z různých částí svět, le i pro práci s počítčem, internetem pod. Proto kldeme důrz n rozvoj komunikčních dovedností, kterým podřizujeme i výuku grmtické části vzdělávcího předmětu. Angličtin má vzhledem k rozloze nglicky mluvících zemí mnoho zeměpisných vrint. Žák seznmujeme se širším vzorkem mluveného jzyku. Pro ktivní komunikci v tomto jzyku slouží n nší škole britský model. Anglický jzyk vede žák k přirozenému používání zdné i individuální úrovně znlosti jzyk v jeho soukromém školním prostředí. Vede ho k přijetí role jzyk jko součásti jeho osobnosti. Žák získává schopnost rozumět běžným slovním projevům v souvislosti s kždodenními i neobvyklými ktivitmi návyky dekvátně n ně regovt. Získává tké schopnost porozumění domýšlení si obshu projevu v přípdě nemožnosti doslovného překldu. V oblsti dovedností vede výuk žák k smosttnému ústnímu i psnému projevu. Žák rozumí větám čsto používným výrzům vzthujícím se k oblstem, které se ho bezprostředně týkjí. Dále vede žák k dovednosti obrtnosti ve vyjdřování svých pocitů, tužeb, přání emocí. V rámci ústních i čtenářských dovedností je žák schopen zjednodušené i přesné obojjzyčné reprodukce vyhledání či třídění poždovných nebo důležitých informcí. Dovede přiměřeně oboustrnně překládt jiné osobě. V oblsti návyků vede nglický jzyk v této etpě žáky především k upevnění návyků učebního stylu výuky cizího jzyk, které byly vytvořeny v předešlých obdobích, k připrvenosti rozvíjet své znlosti, schopnosti dovednosti n přípdných vyšších stupních vzdělávání. V souvislosti s probírným zeměpisným dějepisným učivem se žáci seznmují s reáliemi nglicky mluvících zemí. Angličtinu rovněž používjí při práci s internetem i v částech jiných vyučovcích předmětů. (Úroveň A2 evropského referenčního jzykového )) 23

3 V nglickém jzyce jsou integrován tto průřezová : - Osobnostní sociální výchov - Výchov k myšlení v evropských globálních souvislostech - Multikulturní výchov - Environmentální výchov - Mediální výchov Druhý cizí jzyk - Chrkteristik vyučovcího předmětu Nše škol umožňuje žákovi osvojit si zákldní komunikční schopnosti v druhém cizím jzyku. Výuk jzyků německého špnělského je změřen n rozvoj zákldních komunikčních dovedností s důrzem n poslech porozumění ústní vyjdřování. Věnujeme pozornost rovněž čtení jednoduchému písemnému projevu. Součsně žák získává nezbytné informce o Německu Špnělsku. Český jzyk pro cizince - Chrkteristik vyučovcího předmětu Vzhledem k nemožnosti relizovt jzykovou příprvu dětí cizinců předškolního věku i žáků škol v jednotlivých předškolních školních zřízeních individuálně vzhledem k poptávce dětí i jejich rodičů nejen z městské části Brno jih, le i z dlších městských částí Brn jeho okolí je zřzen do učebního plánu nepovinný předmět Český jzyk pro cizince. Cílem tohoto předmětu je umožnit těmto žákům nučit se zákldní komunikci v českém jzyce v tkové kvlitě, by je bylo možné co nejdříve zřdit do běžných tříd podle jejich skutečného věku odstrnit tk jzykovou briéru předejít projevům netolernce xenofobie ze strny jejich českých spolužáků. U těchto žáků je třeb brát v úvhu, že nejde pouze o problém lingvistický, le tké psychologický společenský. Chrkteristik skupin žáků: žáci ze zemí Evropské unie žáci ze zemí tzv. třetího svět Klíčové kompetence Kompetence k učení číst s porozuměním, umět se orientovt v textu vyhledávt informce prcovt s příručkmi slovníky j. propojovt informce pozntky z různých oblstí (litertur dějepis OV HV VV) odlišovt pomocí poznámek podsttné od méně podsttného nbyté vědomosti při výuce jzyků upltňovt v jiných předmětech 24

4 Kompetence k řešení problémů řešit problémové úkoly situce vhodné pro využití v prktickém životě hledt n zákldě svého úsudku zkušeností různá řešení problému učit se vybrt to nejvhodnější Kompetence komuniktivní jsně, výstižně kultivovně formulovt svoje názory, postoje myšlenky v ústním písemném projevu učit se vhodně rgumentovt, zpojit se do diskuse, respektovt prvidl dilogu učit se nsloucht přijímt názory druhých Kompetence sociální personální formou skupinové práce zdokonlovt schopnost spoluprcovt, vzájemně si pomáht, vytvářet respektovt prvidl práce v týmu, ncházet společnou cestu při plnění úkolu poznáváním uměleckých, především literárně drmtických děl, se učit odlišovt dobré od zlého umět k souboji dobr zl vyjdřovt vlstní názor postoj Kompetence občnské uvědomovt si svá práv povinnosti umět tolerovt druhé být ochoten schopen pomoci druhým pěstovt smysl pro umění kulturu, rozvíjet vlstní tvořivost seznmovt se s díly odlišných národností kultur učit se je kceptovt seznmovt se s příběhy o porušování lidských práv učit se lidská práv respektovt Kompetence prcovní osvojovt si schopnost propojovt pozntky z jednotlivých oblstí využívt je v prktickém životě 25

5 Český jzyk - vzdělávcí obsh vyučovcího předmětu témtický celek Práce s konkrétním souvislým textem Práce s konkrétním sdělením Písemný projev témtický celek Hlásk, slbik, slovo Orientuje se v čteném textu Čte plynule tiše i nhls přiměřené texty se správnou intoncí slovním přízvukem Reprodukuje text vlstními slovy Přiřdí konkrétní text k ilustrci Rozumí přiměřeně krátkému písemnému mluvenému sdělení reprodukuje ho vlstními slovy Uspořádá obrázkovou osnovu podle dějové posloupnosti vypráví podle ní jednoduchý příběh Vybví si popíše vlstními slovy konkrétní objekt nebo situci V krátkých mluvených projevech správně dýchá dbá n správnou výslovnost Zvládá zákldní hygienické návyky při psní sezení, držení Komunikční slohová výchov I. období Vyhledá v textu odpovědi n otázky pscích potřeb, umístění sešitu sklon, hygien zrku Rozlišuje slov v mluvené grfickém projevu Dělí slov n slbiky určí jejich počet Zformuluje otázky k přečtenému textu Vyhledá v textu jednoduché informce Vybírá používá vhodné verbální neverbální prostředky při běžných situcích v prktickém životě Spisovně se vyjdřuje z hledisk slovní zásoby, grmtické správnosti mluveného projevu Píše správné tvry písmen číslic v přirozené velikosti linituře s přiměřenou rychlostí Převádí slov věty z podoby mluvené do podoby psné kontroluje písemný projev vlstní Jzyková výchov I. období S pomocí učitele slovně zformuluje osnovu jednoduchého příběhu nebo popisu Vymyslí jednoduché vyprávění nebo popis Seství npíše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení přiměřené náročnosti Dělí slov n konci Vyhledá slov podle řádku becedního pořádku Zdůvodní správně ve věcném nebo npíše slov s dě, tě, ně, jmenném rejstříku, ve bě, pě, vě, mě (mimo slovníku, Prvidlech morfologický šev) českého prvopisu Sluchově rozlišuje hlásku ve slově rozlišuje délku Zdůvodní správně npíše slov se znělými neznělými 26

6 Význm slov Vět smohlásek Rozdělí hlásky n smohlásky souhlásky Vyjmenuje smohlásky krátké, dlouhé dvojhlásky Vyjmenuje souhlásky tvrdé, měkké, obojetné Umí zpměti becedu Vybví si význm slov přiřdí k němu slovo protikldné, souznčné, souřdná slov, ndřzené Vyhledá slov ze stejného význmového okruhu rozlišuje slov k sobě příbuzná Zná zpměti řdy vyjmenovných slov Porovnává slov podle zobecněného význmu (děj, věc, vlstnost, okolnost) Rozliší druh věty podle postoje mluvčího Vytvoří druh věty podle postoje mluvčího, k jejich vytvoření volí vhodné jzykové i zvukové prostředky souhláskmi n konci uvnitř slov Zdůvodní správně npíše slov s ů/ú mimo morfologický šev Zdůvodní správně npíše slov s i/y,í/ý po měkkých tvrdých souhláskách Uspořádá slov podle becedy Přiřdí k vyjmenovných slovům slov příbuzná Zdůvodní správně npíše i/í, y/ý po obojetných souhláskách uvnitř slov Třídí slov podle zobecněného význmu (děj, věc, vlstnost, okolnost) Obměňuje druhy vět Zdůvodní správně npíše větu podle postoje mluvčího Rozliší větu jednoduchou souvětí Ve větě jednoduché vyhledá zákldní skldební dvojici Vyjmenuje zpměti slovní druhy Tvoří z vět jednoduchých souvětí s využitím nejběžnějších spojek nopk Třídí slov do slovních druhů v jsných přípdech Slovní druhy Porovnává rozděluje slov n slovní druhy ohebné neohebné Rozlišuje podsttná jmén obecná vlstní jmén osob, zvířt, věcí místních pojmenování Zdůvodní správně npíše vlstní jmén osob, zvířt, věcí místních pojmenování 27

7 Zná pádové otázky podsttných jmen, číslo rod podsttných jmen Zná osobu, číslo čs u sloves Určí u podsttných jmen pád, číslo, rod Určí u sloves osobu, číslo čs témtický celek Práce s textem ve verších Pozná ve veršovném textu rým Literární výchov I. období Nučí se zpměti báseň N zákldě vlstní i S pomocí učitele přiměřenou svému společné četby vyhledá vytvoří jednoduché věku zrecituje ji ve utory dětské poezie verše vhodném tempu ilustrátory frázování Ve veršovném textu njde rým Doplní rýmy k dným slovům Práce s textem v próze Určí v básni počet slbik veršů Čte ve vhodném frázování tempu literární texty obshem náročností odpovídjící věku žák N zákldě přečteného textu reprodukuje obsh vlstními slovy Rozliší text v próze ve verších Rozliší pohádku od osttních literárních forem (bjk, pověst) Drmtizuje báseň s dějem N zákldě vlstní i společné četby vyhledá spisovtele ilustrátory dětské prózy Drmtizuje bjku, pověst pohádku, Vyjádří vlstními slovy pocity z přečteného textu doporučí knihu spolužákovi Domyslí dovypráví příběh dle svých individuálních komunikčních schopností Práce s textem nučné litertury Pozorně nslouchá ukázce vzorové četby nebo přednesu N zákldě srovnání konkrétních textů rozliší texty litertury nučné umělecké S pomocí učitele vyhledává v dětské nučné litertuře jednoduché informce témtický celek Význm slov Jzyková výchov II. období Vysvětlí rozliší K dným pojmům jednotlivé význmy uvede vhodný slov příkld Rozliší slov ndřzená, podřzená souřdná 28

8 Stvb slov Slovní druhy Vyjmenuje vysvětlí pojmy, které oznčují jednotlivé části stvby slov Rozliší jednotlivé slovní druhy Nznčí stvbu slov odliší jeho jednotlivé části Slov správně přiřdí k jednotlivým slovním druhům Znlosti o stvbě slov si zpětně ověřuje tvorbou slov podle zdného schémtu Podle zdných schémt tvoří smysluplné věty Podsttná jmén přídvná jmén přiřdí k jednotlivým vzorům Využívá číselného oznčení jednotlivých slovních druhů Určí u ohebných slovních druhů mluvnické ktegorie Správné tvry ohebných slovních druhů plikuje do mluvené i písemné podoby správné tvrzení si ověří v jzykových příručkách Slov spisovná nespisovná Rozlišuje slov spisovná nespisovná Vhodně nhrdí nespisovné tvry spisovnými Vhodně posoudí, z které komunikční situce je nutné užít spisovnou češtinu s jejími správnými tvry kdy je možno užít tvry nespisovné Skldb zákldní určovcí skldební dvojice Definuje zákldní větné členy Osvojí si jednotlivé druhy zákldních větných členů Druhy zákldních větných členů rozpozná v textu Vybere vhodný příkld k dnému druhu zákldních větných členů Znázorní ve větě zákldní určovcí skldební dvojici dokáže se správně n větné členy zeptt Aplikuje své 29

9 Skldb vět jednoduchá souvětí Osvojí si vysvětlí pojmy vět jednoduchá souvětí Vyjmenuje zákldní spojovcí výrzy znlosti při tvorbě vět podle zdného schémtu Rozliší věty jednoduché souvětí Spojovcí výrzy v souvětí správně přiřdí ke slovnímu druhu Věty jednoduché vhodně zkombinuje s použitím spojovcích výrzů tk, by vytvořil smysluplné souvětí Prvopis koncovky podsttných jmen, přídvná jmén tvrdá měkká, vyjmenovná slov Skldb shod přísudku s podmětem,shod přísudku s několiknásobným podmětem Osvojí si vzory podsttných přídvných jmen Osvojí si prvidl pro psní i/y v koncovkách přísudku Vyjmenuje zásdy pro psní i/y ve shodě přísudku s několiknásobným podmětem Spojovcí výrzy v souvětí nhrdí jinými tk, by smysl význm souvětí zůstl zchován Z vyjmenovných slov odvodí slov příbuzná V písemném i mluveném projevu správně plikuje zásdy prvopisu svou volbu zdůvodní ověří v jzykových příručkách Prvidl prvopisu shody přísudku s podmětem plikuje v psném projevu jejich užití si zdůvodní témtický celek Různé texty - próz Přečtený text vyjádří vlstními slovy Vyjdřuje své dojmy z četby Literární výchov II. období Zznmenává své dojmy z četby Drmtizuje pohádku, pověst, povídku Vytvoří vlstní literární text n dné tém 30

10 Mimočítnková četb Přečtený text vyjádří vlstními slovy Vyjdřuje své dojmy z četby Zznmenává své dojmy z četby Různé texty poezie Pozná ve veršovném textu rým určí počet veršů Recituje se správnou intoncí Vytvoří vlstní báseň Zákldní literární pojmy Osvojí si zákldní literární pojmy Konkrétní text přiřdí ke správnému literárnímu žánru témtický celek Různé texty Výpisky, výth, encyklopedie, čsopisy Pozvánk, oznámení, zpráv, inzerát, komiks, symboly, znčky, znmení, mimojzykové prostředky Reprodukuje text vystihne jeho hlvní myšlenky Reprodukuje obsh přiměřeně složitého sdělení zpmtuje si z něj podsttná fkt Porozumí textu po obshové stránce Komunikční slohová výchov II. období Dokáže srozumitelně tlumočit otázky k textu Rozliší pozná konkrétní sdělení Vyjádří vlstními slovy pojem mnipultivní komunikce v reklmě V dném textu vyhledá problém Anlyzuje text tk, že v něm rozliší stěžejní tém okrjové informce Npíše konkrétní jednoduché sdělení Uvede vhodný příkld svou volbu zdůvodní Vytvoří k textu jednoduché otázky správnost odpovědí si v textu zpětně ověří Nvrhne možnosti řešení problému zdůvodní je Vytvoří stručný obsh textu Srovnává obsh textu posoudí jeho úplnost, či neúplnost V přípdě nedokončeného sdělení vyvodí jeho závěr své řešení zdůvodní Vytvoří vlstní krátký reklmní slogn MV 31

11 Zákldní komunikční prvidl Vyjádří vlstními slovy pojem dilog Osvojí si prvidl společenského styku Osvojená prvidl společenského styku užije při komunikci Shrne prvidl pro vedení dilogu Vytvoří krátký mluvený projev Zákldní techniky mluveného projevu Osvojí si správnou techniku mluveného projevu Volí náležitou intonci, přízvuk, puzy tempo podle svého komunikčního záměru Žánry písemného projevu vyprvování, popis Píše správně po obshové i formální stránce jednoduché komunikční žánry s dodržením posloupnosti Podle dných znků tvoří jednoduché komunikční žánry Po přečtení textu vytvoří osnovu Uvede jednotlivé body osnovy podle logické posloupnosti Podle dné osnovy seství jednoduchý text mluvený či psný témtický celek zvuková stránk jzyk nuk o slovní zásobě tvrosloví skldb uvede druhy zásdy obohcování slovní zásoby Jzyková výchov III. období řídí se zásdmi správné výslovnosti českých běžně užívných cizích slov doloží příkldy odhdne význm neznámého slov prvděpodobnou cestu jeho vzniku popíše stvbu slov n zákldě znlosti stvby slov se orientuje v prvopise zná dostupné jzykovědné příručky chrkterizuje jednotlivé slovní druhy definuje grmtické jednotky věty jednoduché i souvětí prcuje s nimi, ověřuje prvopis či význm slov přiřdí dná slov ke slovním druhům plikuje znlosti slovních druhů v prvopise třídí jednotky orientuje se ve větě po stránce význmové vytvoří větu podle dného schémtu zdůvodní prvopis slov v závislosti n slovním druhu vzoru grmtické podle zdného vzorce vytvoří větu jednoduchou či souvětí při tvorbě textů zásdy vědomě používá Komunikce Řeč zvuků slov Komunikce Řeč předmětů prostředí Komunikce Technik řeči Výrz řeči Komunikce V různých situcích 32

12 prvopis zná zásdy prvopisu lexikálního zná zásdy prvopisu slovotvorného zná zásdy morfologického prvopisu zná zásdy prvopisu syntktického chrkterizuje jednotlivé vrstvy jzyk vědomě tyto zásdy používá vědomě tyto zásdy používá vědomě tyto zásdy používá vědomě tyto zásdy používá ověřuje prvopis ve slovníkových příručkách rozliší spisovný jzyk, nářečí obecnou češtinu obecné poučení o jzyce využívá znlostí o jzykové normě při tvorbě relizci projevů zdůvodní prvopis zdůvodní prvopis zdůvodní prvopis zdůvodní prvopis nznčí zdůvodní užití slov z jednotlivých vrstev jzyk Rozvoj schopností poznávání Zpmtování, učení, studium Komunikce Otevřená pozitivní komunikce témtický celek literární teorie dějiny litertury Literární výchov III. období zná zákldní pojmy rozliší poezii, prózu sám je schopen z oblsti literární teorie drm jejich zákldní vytvořit krátké žánry prozické, básnické či drmtické dílo všímá si struktury díl, z literárněvědného zřdí text do širších jeho temtiky, hledisk stručně souvislostí zujme kompozice i jzyk vlstní stnovisko uceleně reprodukuje přečtený text zná zákldní dějinná období, typické literární směry jejich výrzné utory v litertuře české i světové chrkterizuje přečtenou ukázku formuluje ústně i písemně dojmy názory n dné literární dílo rozlišuje literturu hodnotnou konzumní zřdí text do historického kontextu zřdí utor do dného období zdůvodní své názory svůj názor doloží rgumenty vlstními slovy interpretuje smysl díl diskutuje o vlivu prostředí dějinných okolností n utorovu tvorbu Kretivit Schopnost vidět věci jink Rozvoj schopností poznávání Dovednosti pro učení studium Psychohygien Dobrý vzth k sobě smému Kretivit citlivost Morální rozvoj Hodnoty, postoje, prktická etik Morální rozvoj Anýz vlstních i cizích postojů hodnot 33

13 rozpozná zákldní rysy výrzného individuálního stylu utor zná různé informční zdroje přiřdí text k dnému utorovi porovnává různá ztvárnění téhož námětu vyhledává informce v různých typech ktlogů i v dlších zdrojích zujme k dílu vlstní stnovisko přemýšlí o posunu v účinku působení n čtenáře/divák posuzuje rozvíjí získné informce Kretivit originlit MV Kritické čtení vnímání mediálních sdělení Hledání rozdílů MV Fungování vliv médií ve společnosti Role médií témtický celek stylistik odliší spisovný nespisovný projev Komunikční slohová výchov III. období odlišuje v textu fkt od názorů hodnocení, rozpozná mnipultivní komunikci v msmédiích zujímá vlstní kritické dorozumívá se hodnotí posun kultivovně výstižně, v účinku při použití jzykovými prostředky jiných či nevhodných vhodnými pro dnou jzykových komunikční situci prostředků zpojuje se do diskuse, využívá zásd prvidel dilogu čte s porozuměním využívá zásdy studijního čtení vyhledává klíčová slov formuluje hlvní myšlenky textu shromáždí informce uspořádá informce s ohledem n účel sdělení dokáže vnést do diskuse nové pozntky vlstní názory vytvoří stručné poznámky otázky vytvoří výpisky nebo výth vytvoří text koherentní Sebepoznání sebepojetí Zdrvé vyrovnné sebepojetí Komunikce Technik řeči, výrz řeči Komunikce Dilog jeho vedení Rozvoj schopností poznávání Dovednosti pro učení studium 34

14 Anglický jzyk - vzdělávcí obsh vyučovcího předmětu Pozdrvy, předstvení se Číslovky Brvy Zvířt Rodin Tělo Svět kolem mě MŠ Zná zákldní pozdrvy Zdrví kmrád i při setkání loučení dospělého člověk. (hello, goodbye). Zná otázku Jk se jmenuješ? Vyjmenuje číslovky 1 10 Zná zákldní pletu brev. Zná slovní zásobu vybrných zvířt. Rozumí otázce Co je to? Zná slovíčk pro otce, mtku, brtr, sestru. Rozumí slovíčkům chlpec, dívk. Zná slovní zásobu některých částí těl. Zná slovní zásobu některých hrček. Zná slovní zásobu některých doprvních prostředků. N otázku jednoslovně odpoví. Spočítá předměty n obrázcích. Některé brvy umí sám pojmenovt Vybrví obrázky podle slovního zdání. Pojmenuje některá zvířt s jednoduchou výslovností. Jednoslovně odpoví. Nmluje zdné zvířátko. Vyjmenuje členy své rodiny. Řekne Já jsem chlpec/dívk. Ukáže spočítá ruce, nohy, hlvu, prsty. Odpoví n otázku Co je to? Přiřzuje obrázky ke slovíčkům. nás zjímá- cizí jzyk jko prostředek komunikce; - sociální rozvojkomunikce MV- tvorb mediálního sdělení- první formulce zákldních údjů o sobě v cizím jzyce MKV- lidské vzthytolernce jiných názorů EV- vzth člověk k prostředízvířt, součást přírody sebepoznání sebepojetí- já jko zdroj informcí o sobě; druzí jko zdroj informcí o mně sebepoznání- co o sobě vím co ne EV- vzth člověk k prostředí- já blízké okolí 35

15 Potrviny Zná slovíčk vybrných potrvin nápojů. Pojmenuje potrviny n obrázcích. EV-vzth člověk k prostředízdrvý životní styl Pozdrvy, předstvení se Číslovky Brvy Rodin Tělo Zvířt Svět kolem mě I. období Žák se nučí zákldní Žák odpoví n pozdrv pozdrvy Rozumí otázce Jk se jmenuješ? Vyjmenuje číslovky Rozumí otázce Kolik je ti let? Zná zákldní brvy. Vyjmenuje členy nukleární rodiny. Nučí se zájmen- já, ty, on, on Zná zákldní slovní zásobu lidského těl Zná některá zvířt Zná důležitá slov ve svém okolí Jednoslovně odpoví. Spočítá předměty. MV- tvorb mediálního sdělení- první formulce zákldních údjů o sobě v cizím jzyce Odpoví jednoslovně Určí brvy u dných předmětů. Popíše svou rodinu. Nhrdí konkrétní osobu ukzovcím zájmenem. Popíše své tělo Spočítá ruce, prsty, nohy Pojmenuje obrázky se zvířty. Spočítá zvířt určí jejich brvu. Pojmenuje věci n obrázcích nás zjímá- cizí jzyk jko prostředek komunikce; - sociální rozvojkomunikce MKV- lidské vzthytolernce jiných názorů sebepoznání sebepojetí- já jko zdroj informcí o sobě; druzí jko zdroj informcí o mně sebepoznání- co o sobě vím co ne EV- vzth člověk k prostředízvířt, součást přírody EV- vzth člověk 36

16 Škol Čs, roční období, nrozeniny Nkupování - jídlo Roční období, počsí Nkupování - oblečení Zná důležitá slov týkjící se školy. Vyjmenuje oblíbené hrčky. Pojmenuje předměty ve třídě. Pojmenuje věci ve svém pouzdře. Ví, kdo je techer, children. Vyjmenuje dny Orientuje se v týdnu. v týdnu. Zná výrzy pro Vánoce Oznčí typické Velikonoce. předměty pro dné svátky. Zná výrz nrozeniny. Umí popřát poděkovt. Zná zákldní slovní zásobu pro nápoje potrviny. Zná slovní zásobu týkjící se počsí. Zná různé druhy oblečení. Pojmenuje potrviny n obrázcích. N pocity hldu žízně reguje celou větou Řekne, jk je venku. Oznčí roční období. Vybere vhodné oblečení podle počsí. k prostředí- já blízké okolí MV- práce v relizčním týmu -utváření týmu, komunikce spolupráce v týmu nás zjímá- nši sousedé v Evropě; EVvzth člověk k prostředí mezilidské vzthyvstřícnost, pochopení potřeb jiných, vzájemná pomoc EV-vzth člověk k prostředízdrvý životní styl nás zjímá- nši sousedé v Evropě MKV- kulturní diferencicespecifik oděvu ve světě 37

17 Seznámení, předstvení se Číslovky Rodin přátelé Tělo, pocity, zdrví Zvířt Svět kolem mě Škol II. období Žák se nučí zákldní Žák odpoví n Vytvoří jednoduchý fráze při seznmování jednoduché otázky seznmovcí celou větou. rozhovor Vyjmenuje číslovky tisíc, milion. Rozumí otázce Kolik stojí? Vyjmenuje členy rodiny. Nučí se zájmen- já, ty, on, on Zná zákldní slovní zásobu lidského těl Zná některá zvířt Zná slov týkjící se doprvy. Zná školní předměty. Vyplní jednoduchý formulář. Spočítá peníze z nákup. Mluví v jednoduchých větách. Popíše svou rodinu jednoduchou větou. Nhrdí konkrétní osobu ukzovcím zájmenem. Umí jednoduše popst vzhled stáří. Vyjádří v jednoduché větě svou momentální náldu. Vyjádří, zd je zdráv či nemocen. Pojmenuje obrázky se zvířty. Rozliší zvířt domácí divoká. Pojmenuje věci n obrázcích Pojmenuje předměty ve třídě. Přehrje v obchodě. situci MV- tvorb mediálního sdělení- první formulce zákldních údjů o sobě v cizím jzyce nás zjímá- cizí jzyk jko prostředek komunikce; - sociální rozvojkomunikce sebepoznání sebepojetí- já jko zdroj informcí o sobě; druzí jko zdroj informcí o mně sebepoznání- co o sobě vím co ne EV- vzth člověk k prostředízvířt, součást přírody EV- vzth člověk k prostředí- já blízké okolí MV- práce v relizčním týmu -utváření týmu, komunikce spolupráce v 38

18 Čs, roční období, měsíce Jídlo Roční období, počsí Nkupování Volný čs sport Dům Zná osoby prcující ve škole. Zná sloves činností. Vyjmenuje v týdnu, měsíce. dny Reguje n jednoduché pokyny. Omluví se. Orientuje se v týdnu. Umí hodiny. Reguje n otázku Kolik je hodin? sám se umí n čs zeptt. Rozšiřuje slovní zásobu pro nápoje potrviny. Zná slovní zásobu týkjící se počsí. Zná různé druhy obchodů. Uvede různé druhy volnočsových ktivit. Orientuje se v zákldní slovní zásobě dům, místnosti Orientuje se v zákldní slovní zásobě vybvení místnosti Pojmenuje potrviny n obrázcích. N pocity hldu žízně reguje celou větou. Umí poprosit. Řekne, jk je venku. Popíše roční období. Pojmenuje obchody. Popíše, co zrovn nosí. Pojmenuje zboží. Ke krátkému textu či k obrázku přiřdí správné slovíčko. Popíše svůj dům, vyjmenuje místnosti. Popíše svůj pokoj jiné důležité místnosti. Přehrje jednoduchý rozhovor prodvče zákzník. Požádá o pomoc při nákupu. Vymyslí krátký text či rozhovor o svých zálibách povinnostech. Vymyslí krátký dopis z prázdnin. Vymyslí popis svého ideálního pokoje či domu týmu mezilidské vzthyvstřícnost, pochopení potřeb jiných nás zjímá- nši sousedé v Evropě; EVvzth člověk k prostředí EV-vzth člověk k prostředízdrvý životní styl nás zjímá- nši sousedé v Evropě MKV- kulturní diferencicespecifik ve světě psychohygienorgnizce čsu, zdrvý životní styl x konzumní způsob život sebepoznání sebepojetí, mezilidské vzthy Svátky Zná Hlloween, Popíše typické Vymyslí přání nebo MKV-Kulturní 39

19 Povinnosti během dne Město x vesnice Reálie Vánoce, Velikonoce Vlentýn, předměty svátků. dných Zná pojmenování Popíše svůj den ktivit režimu dne. Zná čs i v minutách. Vyjádří čs i v minutách. Umí slovní zásobu z oblsti měst vesnice. Zná slovíčk popisující krjinu. Njde n mpě Anglii USA. Zná hlvní měst Anglie USA. Víceslovně odpoví n otázku Kde bydlíš?. Jednoduše krjinu. popíše Přiřdí typické věci pro dnou zemi. krátkou báseň. Vymyslí svůj ideální den. Vymyslí popis cesty do školy. Vytvoří jednoduchou mpku s typickými věcmi. diferencerespektování zvláštností různých kultur MKV-kulturní diferencicerespektování odlišností i práv jiných lidí, tolerování odlišných zájmů, názorů schopností jiných; psychohygienorgnizce čsu nás zjímá- nši sousedé v Evropě (cestování, vzájemná propojenost států EU) MV- fungování vliv médií ve společnostisprávné využití médií z účelem výběru důležité relevntní informce nás zjímá- nši sousedé v Evropě MKV-kulturní diferencicerespektování různých odlišností Širší rodin, vzthy, přátelé III. období Mluví o své rodině, kmrádech v celých větách. Zná slovní zásobu z oblsti širší rodiny. Vytvoří rodokmen s popisem zálib povolání členů rodiny či přátel. sebepoznání sebepojetí- já jko zdroj informcí o sobě; druzí jko zdroj informcí o mně 40

20 Lidé, národnosti Změstnání Jídlo, resturce Počsí Plnet Země Škol, povinnosti během dne Umí pojmenovt národnosti jejich jzyky. Zná zákldní chrkterové vlstnosti. Popíše vzhled celými větmi. Umí vyjádřit symptie ntiptie. Všímá si kulturních Popíše zvyky. rozdílů jednotlivých zemí. Seznámí se s vývojem Pojmenuje důležité lidstv, čsovými údji. vynálezy jednoduše o nich mluví. Zná slovní zásobu Podle jednoduchého důležitých povolání. popisu pozná povolání. Uvede potrvin příkldy Orientuje se v jídelním lístku. Zná názvy států jednotlivých národností. Seznámí se se zákldními pojmy enviromentální výchovy. Rozšiřování slovní zásoby. Umí si objednt jídlo pití požádt o účet. Srovná počsí v Anglii u nás. Jednoduše chrkterizuje jednotlivé země. Všímá si součsných problémů lidstv. Vyjádří, co může x nemůže, musí x nemusí, smí x nesmí. Vytvoří životopis. MV- práce v relizčním týmu -utváření týmu, komunikce spolupráce v týmu MKV- kulturní diference jedinečnost kždého člověk jeho individuální zvláštnosti Vymyslí chrkteristiku známé osobnosti. Srovná život dnes v minulosti. nás zjímá- nši sousedé v Evropě Npíše krátký text o sebepoznání svém vysněném povolání. sebepojetí (volb povolání) Vymyslí rozhovor EV-vzth v resturci. člověk k prostředízdrvý životní styl Vymyslí jídelní lístek. Vymyslí jednoduchou předpověď počsí Vyprcuje projekt o vybrné zemi. Nvrhuje řešení pro zlepšení životního prostředí. Vymyslí si svůj školní řád. nás zjímá- nši sousedé v Evropě; EVvzth člověk k prostředí EVekosystémy, vzth člověk k prostředí MKV-kulturní diferencicerespektování odlišností i práv jiných lidí, tolerování odlišných zájmů, názorů 41

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Českého jazyka 1.stupeň Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má na 1.stupni komplexní charakter. Je rozdělen do

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura

Více

Očekávané výstupy předmětů (OVP) Postoje. Znalosti. Dovednost

Očekávané výstupy předmětů (OVP) Postoje. Znalosti. Dovednost i Český jazyk a lit. 2013 1 kompeten průřezové ce ho slova ovednost 1 Čj čtení SkN,rv učit se EGS 3. 1. systém Žák čte pozorně slabiky, slova, věty, přiměřené texty a rozumí jim. čtení s porozuměním, pozorné

Více

Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 1, čj. 322/2013 ze dne 30. 8. 2013

Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 1, čj. 322/2013 ze dne 30. 8. 2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Dodatek k ŠVP ZV Duha č. 1, čj. 322/2013 ze dne 30. 8. 2013 Tímto dodatkem se upravuje ŠVP ZV Duha, č.j. 363/2012 ze dne 31. 8. 2012 od 1. 9. 2013 takto:

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících Český jazyk a literatura se vyučuje od 6. do 9. ročníku 4 hodiny týdně. Celková časová dotace na

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Charakteristika vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE K A P K A /1 Příloha: Učební

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. Identifikační údaje Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Výchovami k výchově a vzdělání Údaje o škole Základní škola a Mateřská škola generála Františka

Více

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1.

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura je významným nástrojem poznávání světa a porozumění sobě samému a mezi

Více

V 9. ročníku naše škola nabízí volitelný předmět Cvičení z českého jazyka s časovou dotací 1 hodina týdně, který žáky připravuje pro další studium.

V 9. ročníku naše škola nabízí volitelný předmět Cvičení z českého jazyka s časovou dotací 1 hodina týdně, který žáky připravuje pro další studium. Název vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace Název vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA III PŘÍLOHY OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

Zdravá škola pro všechny

Zdravá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zdravá škola pro všechny č.j. 145/2007, ve znění 234/2008, 179/2009, 207/2012 ŠVP ZŠ Drnovice,okres Vyškov Název školy: ZŠ Drnovice, okres Vyškov Ředitel:

Více

1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. 1.1.1. Český jazyk a literatura. 1.

1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. 1.1.1. Český jazyk a literatura. 1. 1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň 1.1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1.1. Český jazyk a literatura 1. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 1/1 porozumí písemným nebo mluveným pokynům

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU, Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola, příspěvková organizace 2013 Č.j.: 2013/406 OBSAH OBSAH... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 4 UČEBNÍ

Více

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka 5.3. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Cvičení

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPNĚ

5. UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPNĚ 5. UČEBNÍ OSNOVY 1. STUPNĚ 5.1 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Časová dotace: předmět je vyučován v 1. r. 9 hodin týdně

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu 1. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a

Více

5.1. Jazyk a jazyková kultura

5.1. Jazyk a jazyková kultura 5.1. Jazyk a jazyková kultura 5.1.1. Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola v Království učíme se, hýbeme se 1 Základní školy Milady Petřkové Velký Týnec Školní vzdělávací program

Více