5. Učební osnovy Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. Učební osnovy. 5. 1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace"

Transkript

1 5. Učební osnovy 5. 1 Vzdělávcí oblst Jzyk jzyková komunikce Chrkteristik vzdělávcí oblsti Vzdělávcí oblst Jzyk jzyková komunikce je relizován v povinných vyučovcích předmětech český jzyk litertur, nglický jzyk, německý jzyk špnělský jzyk, volitelných předmětech konverzce ve nglickém německém jzyce v semináři českého jzyk. Všechny tyto vyučovcí předměty mjí vybvit žáky dovednostmi, vytvořit jim odpovídjící nástroje pro jejich dlší vzdělávání. Jzyk chápeme především jko prostředek komunikce, prostředek pro sdělování myšlenek pocitů. Je tké jedním z prostředků myšlení. Oblst zhrnuje vyučovcí předměty: Český jzyk litertur Anglický jzyk Německý jzyk (druhý cizí jzyk, pouze n 2. stupni) (volitelný předmět) Špnělský jzyk (druhý cizí jzyk, pouze n 2. stupni) (volitelný předmět) Český jzyk pro cizince (pro žáky cizích národností) (nepovinný předmět) Seminář z českého jzyk (volitelný předmět) Český jzyk - Chrkteristik vyučovcího předmětu Z klíčovou roli ve výuce českému jzyku povžujeme komunikční dovednosti. Jejich prostřednictvím žák rozvíjí svoje intelektové schopnosti, osvojuje si nové pozntky n zákldě svých komunikčních dovedností je tké ve většině vyučovcích předmětů hodnocen. V ročníku v komunikční slohové výchově žák zvládne správnou techniku čtení porozumí přečtenému souvislému textu, dovede se výstižně vyjdřovt. Učí se dodržovt zákldní formy společenského styku respektovt komunikční prvidl v rozhovoru. Osvojí si hygienické návyky při psní. Získá schopnosti npst věcně formálně správně jednoduché sdělení. Jzyková výchov vede žák k rozlišování zvukové grfické podoby slov, ke zvládnutí zákldních prvidel prvopisu jejich plikci v psném projevu, rozlišování spisovného nespisovného jzyk, schopnosti prcovt účelně s Prvidly českého prvopisu, přípdně dlšími pomůckmi V literární výchově žák zvládne schopnost číst přednést zpměti přiměřený text ve vhodném frázování tempu, schopnosti reprodukovt text vlstními slovy vyjádřit své pocity z přečteného textu, schopnosti prcovt ve skupině podílet se n společné práci. 22

2 Ve ročníku vede český jzyk litertur žák k osvojení si spisovné podoby jzyk ke zvládnutí dovednosti používt grmtických prvidel, srozumitelně se vyjdřovt formulovt své myšlenky, postoje pocity. Žák dovede získávt informce v různých oblstech n zákldě přečteného textu. Kultivovně se vyjdřuje píše. Tké se rozvíjí jeho verbální neverbální komunikce. V ročníku rozvíjí žák svou spisovnou výslovnost, dovede vhodně používt chápt česká běžně užívná cizí slov. Dále si obohcuje slovní zásobu. Orientuje se v jzykových příručkách. Je schopen rozlišit zákldní literární druhy žánry. Postupně si buduje všeobecný přehled v oblsti litertury v souvislosti s osttními druhy umění. Je schopen reprodukovt i odborný text, vyhledávt klíčová slov shrnout hlvní myšlenky přečteného textu to písemně i ústně. Je schopen vést dilog diskutovt. V českém jzyce jsou integrován tto průřezová : - Osobnostní sociální výchov - Mediální výchov Anglický jzyk - Chrkteristik vyučovcího předmětu Anglický jzyk je n nší škole vyučován od mteřské školy ž do devátého ročníku. Jeho cílem je poskytnout žákům nástroj pro komunikci při kontktu s lidmi z různých částí svět, le i pro práci s počítčem, internetem pod. Proto kldeme důrz n rozvoj komunikčních dovedností, kterým podřizujeme i výuku grmtické části vzdělávcího předmětu. Angličtin má vzhledem k rozloze nglicky mluvících zemí mnoho zeměpisných vrint. Žák seznmujeme se širším vzorkem mluveného jzyku. Pro ktivní komunikci v tomto jzyku slouží n nší škole britský model. Anglický jzyk vede žák k přirozenému používání zdné i individuální úrovně znlosti jzyk v jeho soukromém školním prostředí. Vede ho k přijetí role jzyk jko součásti jeho osobnosti. Žák získává schopnost rozumět běžným slovním projevům v souvislosti s kždodenními i neobvyklými ktivitmi návyky dekvátně n ně regovt. Získává tké schopnost porozumění domýšlení si obshu projevu v přípdě nemožnosti doslovného překldu. V oblsti dovedností vede výuk žák k smosttnému ústnímu i psnému projevu. Žák rozumí větám čsto používným výrzům vzthujícím se k oblstem, které se ho bezprostředně týkjí. Dále vede žák k dovednosti obrtnosti ve vyjdřování svých pocitů, tužeb, přání emocí. V rámci ústních i čtenářských dovedností je žák schopen zjednodušené i přesné obojjzyčné reprodukce vyhledání či třídění poždovných nebo důležitých informcí. Dovede přiměřeně oboustrnně překládt jiné osobě. V oblsti návyků vede nglický jzyk v této etpě žáky především k upevnění návyků učebního stylu výuky cizího jzyk, které byly vytvořeny v předešlých obdobích, k připrvenosti rozvíjet své znlosti, schopnosti dovednosti n přípdných vyšších stupních vzdělávání. V souvislosti s probírným zeměpisným dějepisným učivem se žáci seznmují s reáliemi nglicky mluvících zemí. Angličtinu rovněž používjí při práci s internetem i v částech jiných vyučovcích předmětů. (Úroveň A2 evropského referenčního jzykového )) 23

3 V nglickém jzyce jsou integrován tto průřezová : - Osobnostní sociální výchov - Výchov k myšlení v evropských globálních souvislostech - Multikulturní výchov - Environmentální výchov - Mediální výchov Druhý cizí jzyk - Chrkteristik vyučovcího předmětu Nše škol umožňuje žákovi osvojit si zákldní komunikční schopnosti v druhém cizím jzyku. Výuk jzyků německého špnělského je změřen n rozvoj zákldních komunikčních dovedností s důrzem n poslech porozumění ústní vyjdřování. Věnujeme pozornost rovněž čtení jednoduchému písemnému projevu. Součsně žák získává nezbytné informce o Německu Špnělsku. Český jzyk pro cizince - Chrkteristik vyučovcího předmětu Vzhledem k nemožnosti relizovt jzykovou příprvu dětí cizinců předškolního věku i žáků škol v jednotlivých předškolních školních zřízeních individuálně vzhledem k poptávce dětí i jejich rodičů nejen z městské části Brno jih, le i z dlších městských částí Brn jeho okolí je zřzen do učebního plánu nepovinný předmět Český jzyk pro cizince. Cílem tohoto předmětu je umožnit těmto žákům nučit se zákldní komunikci v českém jzyce v tkové kvlitě, by je bylo možné co nejdříve zřdit do běžných tříd podle jejich skutečného věku odstrnit tk jzykovou briéru předejít projevům netolernce xenofobie ze strny jejich českých spolužáků. U těchto žáků je třeb brát v úvhu, že nejde pouze o problém lingvistický, le tké psychologický společenský. Chrkteristik skupin žáků: žáci ze zemí Evropské unie žáci ze zemí tzv. třetího svět Klíčové kompetence Kompetence k učení číst s porozuměním, umět se orientovt v textu vyhledávt informce prcovt s příručkmi slovníky j. propojovt informce pozntky z různých oblstí (litertur dějepis OV HV VV) odlišovt pomocí poznámek podsttné od méně podsttného nbyté vědomosti při výuce jzyků upltňovt v jiných předmětech 24

4 Kompetence k řešení problémů řešit problémové úkoly situce vhodné pro využití v prktickém životě hledt n zákldě svého úsudku zkušeností různá řešení problému učit se vybrt to nejvhodnější Kompetence komuniktivní jsně, výstižně kultivovně formulovt svoje názory, postoje myšlenky v ústním písemném projevu učit se vhodně rgumentovt, zpojit se do diskuse, respektovt prvidl dilogu učit se nsloucht přijímt názory druhých Kompetence sociální personální formou skupinové práce zdokonlovt schopnost spoluprcovt, vzájemně si pomáht, vytvářet respektovt prvidl práce v týmu, ncházet společnou cestu při plnění úkolu poznáváním uměleckých, především literárně drmtických děl, se učit odlišovt dobré od zlého umět k souboji dobr zl vyjdřovt vlstní názor postoj Kompetence občnské uvědomovt si svá práv povinnosti umět tolerovt druhé být ochoten schopen pomoci druhým pěstovt smysl pro umění kulturu, rozvíjet vlstní tvořivost seznmovt se s díly odlišných národností kultur učit se je kceptovt seznmovt se s příběhy o porušování lidských práv učit se lidská práv respektovt Kompetence prcovní osvojovt si schopnost propojovt pozntky z jednotlivých oblstí využívt je v prktickém životě 25

5 Český jzyk - vzdělávcí obsh vyučovcího předmětu témtický celek Práce s konkrétním souvislým textem Práce s konkrétním sdělením Písemný projev témtický celek Hlásk, slbik, slovo Orientuje se v čteném textu Čte plynule tiše i nhls přiměřené texty se správnou intoncí slovním přízvukem Reprodukuje text vlstními slovy Přiřdí konkrétní text k ilustrci Rozumí přiměřeně krátkému písemnému mluvenému sdělení reprodukuje ho vlstními slovy Uspořádá obrázkovou osnovu podle dějové posloupnosti vypráví podle ní jednoduchý příběh Vybví si popíše vlstními slovy konkrétní objekt nebo situci V krátkých mluvených projevech správně dýchá dbá n správnou výslovnost Zvládá zákldní hygienické návyky při psní sezení, držení Komunikční slohová výchov I. období Vyhledá v textu odpovědi n otázky pscích potřeb, umístění sešitu sklon, hygien zrku Rozlišuje slov v mluvené grfickém projevu Dělí slov n slbiky určí jejich počet Zformuluje otázky k přečtenému textu Vyhledá v textu jednoduché informce Vybírá používá vhodné verbální neverbální prostředky při běžných situcích v prktickém životě Spisovně se vyjdřuje z hledisk slovní zásoby, grmtické správnosti mluveného projevu Píše správné tvry písmen číslic v přirozené velikosti linituře s přiměřenou rychlostí Převádí slov věty z podoby mluvené do podoby psné kontroluje písemný projev vlstní Jzyková výchov I. období S pomocí učitele slovně zformuluje osnovu jednoduchého příběhu nebo popisu Vymyslí jednoduché vyprávění nebo popis Seství npíše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení přiměřené náročnosti Dělí slov n konci Vyhledá slov podle řádku becedního pořádku Zdůvodní správně ve věcném nebo npíše slov s dě, tě, ně, jmenném rejstříku, ve bě, pě, vě, mě (mimo slovníku, Prvidlech morfologický šev) českého prvopisu Sluchově rozlišuje hlásku ve slově rozlišuje délku Zdůvodní správně npíše slov se znělými neznělými 26

6 Význm slov Vět smohlásek Rozdělí hlásky n smohlásky souhlásky Vyjmenuje smohlásky krátké, dlouhé dvojhlásky Vyjmenuje souhlásky tvrdé, měkké, obojetné Umí zpměti becedu Vybví si význm slov přiřdí k němu slovo protikldné, souznčné, souřdná slov, ndřzené Vyhledá slov ze stejného význmového okruhu rozlišuje slov k sobě příbuzná Zná zpměti řdy vyjmenovných slov Porovnává slov podle zobecněného význmu (děj, věc, vlstnost, okolnost) Rozliší druh věty podle postoje mluvčího Vytvoří druh věty podle postoje mluvčího, k jejich vytvoření volí vhodné jzykové i zvukové prostředky souhláskmi n konci uvnitř slov Zdůvodní správně npíše slov s ů/ú mimo morfologický šev Zdůvodní správně npíše slov s i/y,í/ý po měkkých tvrdých souhláskách Uspořádá slov podle becedy Přiřdí k vyjmenovných slovům slov příbuzná Zdůvodní správně npíše i/í, y/ý po obojetných souhláskách uvnitř slov Třídí slov podle zobecněného význmu (děj, věc, vlstnost, okolnost) Obměňuje druhy vět Zdůvodní správně npíše větu podle postoje mluvčího Rozliší větu jednoduchou souvětí Ve větě jednoduché vyhledá zákldní skldební dvojici Vyjmenuje zpměti slovní druhy Tvoří z vět jednoduchých souvětí s využitím nejběžnějších spojek nopk Třídí slov do slovních druhů v jsných přípdech Slovní druhy Porovnává rozděluje slov n slovní druhy ohebné neohebné Rozlišuje podsttná jmén obecná vlstní jmén osob, zvířt, věcí místních pojmenování Zdůvodní správně npíše vlstní jmén osob, zvířt, věcí místních pojmenování 27

7 Zná pádové otázky podsttných jmen, číslo rod podsttných jmen Zná osobu, číslo čs u sloves Určí u podsttných jmen pád, číslo, rod Určí u sloves osobu, číslo čs témtický celek Práce s textem ve verších Pozná ve veršovném textu rým Literární výchov I. období Nučí se zpměti báseň N zákldě vlstní i S pomocí učitele přiměřenou svému společné četby vyhledá vytvoří jednoduché věku zrecituje ji ve utory dětské poezie verše vhodném tempu ilustrátory frázování Ve veršovném textu njde rým Doplní rýmy k dným slovům Práce s textem v próze Určí v básni počet slbik veršů Čte ve vhodném frázování tempu literární texty obshem náročností odpovídjící věku žák N zákldě přečteného textu reprodukuje obsh vlstními slovy Rozliší text v próze ve verších Rozliší pohádku od osttních literárních forem (bjk, pověst) Drmtizuje báseň s dějem N zákldě vlstní i společné četby vyhledá spisovtele ilustrátory dětské prózy Drmtizuje bjku, pověst pohádku, Vyjádří vlstními slovy pocity z přečteného textu doporučí knihu spolužákovi Domyslí dovypráví příběh dle svých individuálních komunikčních schopností Práce s textem nučné litertury Pozorně nslouchá ukázce vzorové četby nebo přednesu N zákldě srovnání konkrétních textů rozliší texty litertury nučné umělecké S pomocí učitele vyhledává v dětské nučné litertuře jednoduché informce témtický celek Význm slov Jzyková výchov II. období Vysvětlí rozliší K dným pojmům jednotlivé význmy uvede vhodný slov příkld Rozliší slov ndřzená, podřzená souřdná 28

8 Stvb slov Slovní druhy Vyjmenuje vysvětlí pojmy, které oznčují jednotlivé části stvby slov Rozliší jednotlivé slovní druhy Nznčí stvbu slov odliší jeho jednotlivé části Slov správně přiřdí k jednotlivým slovním druhům Znlosti o stvbě slov si zpětně ověřuje tvorbou slov podle zdného schémtu Podle zdných schémt tvoří smysluplné věty Podsttná jmén přídvná jmén přiřdí k jednotlivým vzorům Využívá číselného oznčení jednotlivých slovních druhů Určí u ohebných slovních druhů mluvnické ktegorie Správné tvry ohebných slovních druhů plikuje do mluvené i písemné podoby správné tvrzení si ověří v jzykových příručkách Slov spisovná nespisovná Rozlišuje slov spisovná nespisovná Vhodně nhrdí nespisovné tvry spisovnými Vhodně posoudí, z které komunikční situce je nutné užít spisovnou češtinu s jejími správnými tvry kdy je možno užít tvry nespisovné Skldb zákldní určovcí skldební dvojice Definuje zákldní větné členy Osvojí si jednotlivé druhy zákldních větných členů Druhy zákldních větných členů rozpozná v textu Vybere vhodný příkld k dnému druhu zákldních větných členů Znázorní ve větě zákldní určovcí skldební dvojici dokáže se správně n větné členy zeptt Aplikuje své 29

9 Skldb vět jednoduchá souvětí Osvojí si vysvětlí pojmy vět jednoduchá souvětí Vyjmenuje zákldní spojovcí výrzy znlosti při tvorbě vět podle zdného schémtu Rozliší věty jednoduché souvětí Spojovcí výrzy v souvětí správně přiřdí ke slovnímu druhu Věty jednoduché vhodně zkombinuje s použitím spojovcích výrzů tk, by vytvořil smysluplné souvětí Prvopis koncovky podsttných jmen, přídvná jmén tvrdá měkká, vyjmenovná slov Skldb shod přísudku s podmětem,shod přísudku s několiknásobným podmětem Osvojí si vzory podsttných přídvných jmen Osvojí si prvidl pro psní i/y v koncovkách přísudku Vyjmenuje zásdy pro psní i/y ve shodě přísudku s několiknásobným podmětem Spojovcí výrzy v souvětí nhrdí jinými tk, by smysl význm souvětí zůstl zchován Z vyjmenovných slov odvodí slov příbuzná V písemném i mluveném projevu správně plikuje zásdy prvopisu svou volbu zdůvodní ověří v jzykových příručkách Prvidl prvopisu shody přísudku s podmětem plikuje v psném projevu jejich užití si zdůvodní témtický celek Různé texty - próz Přečtený text vyjádří vlstními slovy Vyjdřuje své dojmy z četby Literární výchov II. období Zznmenává své dojmy z četby Drmtizuje pohádku, pověst, povídku Vytvoří vlstní literární text n dné tém 30

10 Mimočítnková četb Přečtený text vyjádří vlstními slovy Vyjdřuje své dojmy z četby Zznmenává své dojmy z četby Různé texty poezie Pozná ve veršovném textu rým určí počet veršů Recituje se správnou intoncí Vytvoří vlstní báseň Zákldní literární pojmy Osvojí si zákldní literární pojmy Konkrétní text přiřdí ke správnému literárnímu žánru témtický celek Různé texty Výpisky, výth, encyklopedie, čsopisy Pozvánk, oznámení, zpráv, inzerát, komiks, symboly, znčky, znmení, mimojzykové prostředky Reprodukuje text vystihne jeho hlvní myšlenky Reprodukuje obsh přiměřeně složitého sdělení zpmtuje si z něj podsttná fkt Porozumí textu po obshové stránce Komunikční slohová výchov II. období Dokáže srozumitelně tlumočit otázky k textu Rozliší pozná konkrétní sdělení Vyjádří vlstními slovy pojem mnipultivní komunikce v reklmě V dném textu vyhledá problém Anlyzuje text tk, že v něm rozliší stěžejní tém okrjové informce Npíše konkrétní jednoduché sdělení Uvede vhodný příkld svou volbu zdůvodní Vytvoří k textu jednoduché otázky správnost odpovědí si v textu zpětně ověří Nvrhne možnosti řešení problému zdůvodní je Vytvoří stručný obsh textu Srovnává obsh textu posoudí jeho úplnost, či neúplnost V přípdě nedokončeného sdělení vyvodí jeho závěr své řešení zdůvodní Vytvoří vlstní krátký reklmní slogn MV 31

11 Zákldní komunikční prvidl Vyjádří vlstními slovy pojem dilog Osvojí si prvidl společenského styku Osvojená prvidl společenského styku užije při komunikci Shrne prvidl pro vedení dilogu Vytvoří krátký mluvený projev Zákldní techniky mluveného projevu Osvojí si správnou techniku mluveného projevu Volí náležitou intonci, přízvuk, puzy tempo podle svého komunikčního záměru Žánry písemného projevu vyprvování, popis Píše správně po obshové i formální stránce jednoduché komunikční žánry s dodržením posloupnosti Podle dných znků tvoří jednoduché komunikční žánry Po přečtení textu vytvoří osnovu Uvede jednotlivé body osnovy podle logické posloupnosti Podle dné osnovy seství jednoduchý text mluvený či psný témtický celek zvuková stránk jzyk nuk o slovní zásobě tvrosloví skldb uvede druhy zásdy obohcování slovní zásoby Jzyková výchov III. období řídí se zásdmi správné výslovnosti českých běžně užívných cizích slov doloží příkldy odhdne význm neznámého slov prvděpodobnou cestu jeho vzniku popíše stvbu slov n zákldě znlosti stvby slov se orientuje v prvopise zná dostupné jzykovědné příručky chrkterizuje jednotlivé slovní druhy definuje grmtické jednotky věty jednoduché i souvětí prcuje s nimi, ověřuje prvopis či význm slov přiřdí dná slov ke slovním druhům plikuje znlosti slovních druhů v prvopise třídí jednotky orientuje se ve větě po stránce význmové vytvoří větu podle dného schémtu zdůvodní prvopis slov v závislosti n slovním druhu vzoru grmtické podle zdného vzorce vytvoří větu jednoduchou či souvětí při tvorbě textů zásdy vědomě používá Komunikce Řeč zvuků slov Komunikce Řeč předmětů prostředí Komunikce Technik řeči Výrz řeči Komunikce V různých situcích 32

12 prvopis zná zásdy prvopisu lexikálního zná zásdy prvopisu slovotvorného zná zásdy morfologického prvopisu zná zásdy prvopisu syntktického chrkterizuje jednotlivé vrstvy jzyk vědomě tyto zásdy používá vědomě tyto zásdy používá vědomě tyto zásdy používá vědomě tyto zásdy používá ověřuje prvopis ve slovníkových příručkách rozliší spisovný jzyk, nářečí obecnou češtinu obecné poučení o jzyce využívá znlostí o jzykové normě při tvorbě relizci projevů zdůvodní prvopis zdůvodní prvopis zdůvodní prvopis zdůvodní prvopis nznčí zdůvodní užití slov z jednotlivých vrstev jzyk Rozvoj schopností poznávání Zpmtování, učení, studium Komunikce Otevřená pozitivní komunikce témtický celek literární teorie dějiny litertury Literární výchov III. období zná zákldní pojmy rozliší poezii, prózu sám je schopen z oblsti literární teorie drm jejich zákldní vytvořit krátké žánry prozické, básnické či drmtické dílo všímá si struktury díl, z literárněvědného zřdí text do širších jeho temtiky, hledisk stručně souvislostí zujme kompozice i jzyk vlstní stnovisko uceleně reprodukuje přečtený text zná zákldní dějinná období, typické literární směry jejich výrzné utory v litertuře české i světové chrkterizuje přečtenou ukázku formuluje ústně i písemně dojmy názory n dné literární dílo rozlišuje literturu hodnotnou konzumní zřdí text do historického kontextu zřdí utor do dného období zdůvodní své názory svůj názor doloží rgumenty vlstními slovy interpretuje smysl díl diskutuje o vlivu prostředí dějinných okolností n utorovu tvorbu Kretivit Schopnost vidět věci jink Rozvoj schopností poznávání Dovednosti pro učení studium Psychohygien Dobrý vzth k sobě smému Kretivit citlivost Morální rozvoj Hodnoty, postoje, prktická etik Morální rozvoj Anýz vlstních i cizích postojů hodnot 33

13 rozpozná zákldní rysy výrzného individuálního stylu utor zná různé informční zdroje přiřdí text k dnému utorovi porovnává různá ztvárnění téhož námětu vyhledává informce v různých typech ktlogů i v dlších zdrojích zujme k dílu vlstní stnovisko přemýšlí o posunu v účinku působení n čtenáře/divák posuzuje rozvíjí získné informce Kretivit originlit MV Kritické čtení vnímání mediálních sdělení Hledání rozdílů MV Fungování vliv médií ve společnosti Role médií témtický celek stylistik odliší spisovný nespisovný projev Komunikční slohová výchov III. období odlišuje v textu fkt od názorů hodnocení, rozpozná mnipultivní komunikci v msmédiích zujímá vlstní kritické dorozumívá se hodnotí posun kultivovně výstižně, v účinku při použití jzykovými prostředky jiných či nevhodných vhodnými pro dnou jzykových komunikční situci prostředků zpojuje se do diskuse, využívá zásd prvidel dilogu čte s porozuměním využívá zásdy studijního čtení vyhledává klíčová slov formuluje hlvní myšlenky textu shromáždí informce uspořádá informce s ohledem n účel sdělení dokáže vnést do diskuse nové pozntky vlstní názory vytvoří stručné poznámky otázky vytvoří výpisky nebo výth vytvoří text koherentní Sebepoznání sebepojetí Zdrvé vyrovnné sebepojetí Komunikce Technik řeči, výrz řeči Komunikce Dilog jeho vedení Rozvoj schopností poznávání Dovednosti pro učení studium 34

14 Anglický jzyk - vzdělávcí obsh vyučovcího předmětu Pozdrvy, předstvení se Číslovky Brvy Zvířt Rodin Tělo Svět kolem mě MŠ Zná zákldní pozdrvy Zdrví kmrád i při setkání loučení dospělého člověk. (hello, goodbye). Zná otázku Jk se jmenuješ? Vyjmenuje číslovky 1 10 Zná zákldní pletu brev. Zná slovní zásobu vybrných zvířt. Rozumí otázce Co je to? Zná slovíčk pro otce, mtku, brtr, sestru. Rozumí slovíčkům chlpec, dívk. Zná slovní zásobu některých částí těl. Zná slovní zásobu některých hrček. Zná slovní zásobu některých doprvních prostředků. N otázku jednoslovně odpoví. Spočítá předměty n obrázcích. Některé brvy umí sám pojmenovt Vybrví obrázky podle slovního zdání. Pojmenuje některá zvířt s jednoduchou výslovností. Jednoslovně odpoví. Nmluje zdné zvířátko. Vyjmenuje členy své rodiny. Řekne Já jsem chlpec/dívk. Ukáže spočítá ruce, nohy, hlvu, prsty. Odpoví n otázku Co je to? Přiřzuje obrázky ke slovíčkům. nás zjímá- cizí jzyk jko prostředek komunikce; - sociální rozvojkomunikce MV- tvorb mediálního sdělení- první formulce zákldních údjů o sobě v cizím jzyce MKV- lidské vzthytolernce jiných názorů EV- vzth člověk k prostředízvířt, součást přírody sebepoznání sebepojetí- já jko zdroj informcí o sobě; druzí jko zdroj informcí o mně sebepoznání- co o sobě vím co ne EV- vzth člověk k prostředí- já blízké okolí 35

15 Potrviny Zná slovíčk vybrných potrvin nápojů. Pojmenuje potrviny n obrázcích. EV-vzth člověk k prostředízdrvý životní styl Pozdrvy, předstvení se Číslovky Brvy Rodin Tělo Zvířt Svět kolem mě I. období Žák se nučí zákldní Žák odpoví n pozdrv pozdrvy Rozumí otázce Jk se jmenuješ? Vyjmenuje číslovky Rozumí otázce Kolik je ti let? Zná zákldní brvy. Vyjmenuje členy nukleární rodiny. Nučí se zájmen- já, ty, on, on Zná zákldní slovní zásobu lidského těl Zná některá zvířt Zná důležitá slov ve svém okolí Jednoslovně odpoví. Spočítá předměty. MV- tvorb mediálního sdělení- první formulce zákldních údjů o sobě v cizím jzyce Odpoví jednoslovně Určí brvy u dných předmětů. Popíše svou rodinu. Nhrdí konkrétní osobu ukzovcím zájmenem. Popíše své tělo Spočítá ruce, prsty, nohy Pojmenuje obrázky se zvířty. Spočítá zvířt určí jejich brvu. Pojmenuje věci n obrázcích nás zjímá- cizí jzyk jko prostředek komunikce; - sociální rozvojkomunikce MKV- lidské vzthytolernce jiných názorů sebepoznání sebepojetí- já jko zdroj informcí o sobě; druzí jko zdroj informcí o mně sebepoznání- co o sobě vím co ne EV- vzth člověk k prostředízvířt, součást přírody EV- vzth člověk 36

16 Škol Čs, roční období, nrozeniny Nkupování - jídlo Roční období, počsí Nkupování - oblečení Zná důležitá slov týkjící se školy. Vyjmenuje oblíbené hrčky. Pojmenuje předměty ve třídě. Pojmenuje věci ve svém pouzdře. Ví, kdo je techer, children. Vyjmenuje dny Orientuje se v týdnu. v týdnu. Zná výrzy pro Vánoce Oznčí typické Velikonoce. předměty pro dné svátky. Zná výrz nrozeniny. Umí popřát poděkovt. Zná zákldní slovní zásobu pro nápoje potrviny. Zná slovní zásobu týkjící se počsí. Zná různé druhy oblečení. Pojmenuje potrviny n obrázcích. N pocity hldu žízně reguje celou větou Řekne, jk je venku. Oznčí roční období. Vybere vhodné oblečení podle počsí. k prostředí- já blízké okolí MV- práce v relizčním týmu -utváření týmu, komunikce spolupráce v týmu nás zjímá- nši sousedé v Evropě; EVvzth člověk k prostředí mezilidské vzthyvstřícnost, pochopení potřeb jiných, vzájemná pomoc EV-vzth člověk k prostředízdrvý životní styl nás zjímá- nši sousedé v Evropě MKV- kulturní diferencicespecifik oděvu ve světě 37

17 Seznámení, předstvení se Číslovky Rodin přátelé Tělo, pocity, zdrví Zvířt Svět kolem mě Škol II. období Žák se nučí zákldní Žák odpoví n Vytvoří jednoduchý fráze při seznmování jednoduché otázky seznmovcí celou větou. rozhovor Vyjmenuje číslovky tisíc, milion. Rozumí otázce Kolik stojí? Vyjmenuje členy rodiny. Nučí se zájmen- já, ty, on, on Zná zákldní slovní zásobu lidského těl Zná některá zvířt Zná slov týkjící se doprvy. Zná školní předměty. Vyplní jednoduchý formulář. Spočítá peníze z nákup. Mluví v jednoduchých větách. Popíše svou rodinu jednoduchou větou. Nhrdí konkrétní osobu ukzovcím zájmenem. Umí jednoduše popst vzhled stáří. Vyjádří v jednoduché větě svou momentální náldu. Vyjádří, zd je zdráv či nemocen. Pojmenuje obrázky se zvířty. Rozliší zvířt domácí divoká. Pojmenuje věci n obrázcích Pojmenuje předměty ve třídě. Přehrje v obchodě. situci MV- tvorb mediálního sdělení- první formulce zákldních údjů o sobě v cizím jzyce nás zjímá- cizí jzyk jko prostředek komunikce; - sociální rozvojkomunikce sebepoznání sebepojetí- já jko zdroj informcí o sobě; druzí jko zdroj informcí o mně sebepoznání- co o sobě vím co ne EV- vzth člověk k prostředízvířt, součást přírody EV- vzth člověk k prostředí- já blízké okolí MV- práce v relizčním týmu -utváření týmu, komunikce spolupráce v 38

18 Čs, roční období, měsíce Jídlo Roční období, počsí Nkupování Volný čs sport Dům Zná osoby prcující ve škole. Zná sloves činností. Vyjmenuje v týdnu, měsíce. dny Reguje n jednoduché pokyny. Omluví se. Orientuje se v týdnu. Umí hodiny. Reguje n otázku Kolik je hodin? sám se umí n čs zeptt. Rozšiřuje slovní zásobu pro nápoje potrviny. Zná slovní zásobu týkjící se počsí. Zná různé druhy obchodů. Uvede různé druhy volnočsových ktivit. Orientuje se v zákldní slovní zásobě dům, místnosti Orientuje se v zákldní slovní zásobě vybvení místnosti Pojmenuje potrviny n obrázcích. N pocity hldu žízně reguje celou větou. Umí poprosit. Řekne, jk je venku. Popíše roční období. Pojmenuje obchody. Popíše, co zrovn nosí. Pojmenuje zboží. Ke krátkému textu či k obrázku přiřdí správné slovíčko. Popíše svůj dům, vyjmenuje místnosti. Popíše svůj pokoj jiné důležité místnosti. Přehrje jednoduchý rozhovor prodvče zákzník. Požádá o pomoc při nákupu. Vymyslí krátký text či rozhovor o svých zálibách povinnostech. Vymyslí krátký dopis z prázdnin. Vymyslí popis svého ideálního pokoje či domu týmu mezilidské vzthyvstřícnost, pochopení potřeb jiných nás zjímá- nši sousedé v Evropě; EVvzth člověk k prostředí EV-vzth člověk k prostředízdrvý životní styl nás zjímá- nši sousedé v Evropě MKV- kulturní diferencicespecifik ve světě psychohygienorgnizce čsu, zdrvý životní styl x konzumní způsob život sebepoznání sebepojetí, mezilidské vzthy Svátky Zná Hlloween, Popíše typické Vymyslí přání nebo MKV-Kulturní 39

19 Povinnosti během dne Město x vesnice Reálie Vánoce, Velikonoce Vlentýn, předměty svátků. dných Zná pojmenování Popíše svůj den ktivit režimu dne. Zná čs i v minutách. Vyjádří čs i v minutách. Umí slovní zásobu z oblsti měst vesnice. Zná slovíčk popisující krjinu. Njde n mpě Anglii USA. Zná hlvní měst Anglie USA. Víceslovně odpoví n otázku Kde bydlíš?. Jednoduše krjinu. popíše Přiřdí typické věci pro dnou zemi. krátkou báseň. Vymyslí svůj ideální den. Vymyslí popis cesty do školy. Vytvoří jednoduchou mpku s typickými věcmi. diferencerespektování zvláštností různých kultur MKV-kulturní diferencicerespektování odlišností i práv jiných lidí, tolerování odlišných zájmů, názorů schopností jiných; psychohygienorgnizce čsu nás zjímá- nši sousedé v Evropě (cestování, vzájemná propojenost států EU) MV- fungování vliv médií ve společnostisprávné využití médií z účelem výběru důležité relevntní informce nás zjímá- nši sousedé v Evropě MKV-kulturní diferencicerespektování různých odlišností Širší rodin, vzthy, přátelé III. období Mluví o své rodině, kmrádech v celých větách. Zná slovní zásobu z oblsti širší rodiny. Vytvoří rodokmen s popisem zálib povolání členů rodiny či přátel. sebepoznání sebepojetí- já jko zdroj informcí o sobě; druzí jko zdroj informcí o mně 40

20 Lidé, národnosti Změstnání Jídlo, resturce Počsí Plnet Země Škol, povinnosti během dne Umí pojmenovt národnosti jejich jzyky. Zná zákldní chrkterové vlstnosti. Popíše vzhled celými větmi. Umí vyjádřit symptie ntiptie. Všímá si kulturních Popíše zvyky. rozdílů jednotlivých zemí. Seznámí se s vývojem Pojmenuje důležité lidstv, čsovými údji. vynálezy jednoduše o nich mluví. Zná slovní zásobu Podle jednoduchého důležitých povolání. popisu pozná povolání. Uvede potrvin příkldy Orientuje se v jídelním lístku. Zná názvy států jednotlivých národností. Seznámí se se zákldními pojmy enviromentální výchovy. Rozšiřování slovní zásoby. Umí si objednt jídlo pití požádt o účet. Srovná počsí v Anglii u nás. Jednoduše chrkterizuje jednotlivé země. Všímá si součsných problémů lidstv. Vyjádří, co může x nemůže, musí x nemusí, smí x nesmí. Vytvoří životopis. MV- práce v relizčním týmu -utváření týmu, komunikce spolupráce v týmu MKV- kulturní diference jedinečnost kždého člověk jeho individuální zvláštnosti Vymyslí chrkteristiku známé osobnosti. Srovná život dnes v minulosti. nás zjímá- nši sousedé v Evropě Npíše krátký text o sebepoznání svém vysněném povolání. sebepojetí (volb povolání) Vymyslí rozhovor EV-vzth v resturci. člověk k prostředízdrvý životní styl Vymyslí jídelní lístek. Vymyslí jednoduchou předpověď počsí Vyprcuje projekt o vybrné zemi. Nvrhuje řešení pro zlepšení životního prostředí. Vymyslí si svůj školní řád. nás zjímá- nši sousedé v Evropě; EVvzth člověk k prostředí EVekosystémy, vzth člověk k prostředí MKV-kulturní diferencicerespektování odlišností i práv jiných lidí, tolerování odlišných zájmů, názorů 41

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

5. Učební osnovy Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy 5. 1 Vzdělávcí oblst Jzyk jzyková komunikce 5. 1. 1 Chrkteristik vzdělávcí oblsti Vzdělávcí oblst Jzyk jzyková komunikce je relizován v povinných vyučovcích předmětech český jzyk litertur,

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč

ŠVP Školní očekávané výstupy. - komunikuje kultivovaně - moduluje souvislou řeč KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Z V 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 6. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP

Více

1. Jazyk a jazyková komunikace

1. Jazyk a jazyková komunikace 1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1 Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Český jazyk a literatura je rozdělen

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti

Předmět: Český jazyk. čtení plynulé, tiché, hlasité, s porozuměním. nadpis, osnova vypravování, popis s dodržením časové posloupnosti 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 3. období 6. ročník Český jazyk pro 6.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia (Fraus 2003) Pracovní sešit pro 6.ročník ZŠ a primu

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 7. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova

Jazyková výchova Opakování. Věta, souvětí. Význam slov, hlásková podoba slova. Jednoznačná a mnohoznačná slova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 4. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL

UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/ 2015 ROČNÍK: 3. TŘÍDNÍ UČITELKA: Hana Matochová

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice základní pravidla rozhovoru 3. ZÁŘÍ / 32 OSV9 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Přehled očekávaných výstupů

Přehled očekávaných výstupů školní vzdělávací program Škola pro život ZV Základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé Uvědomělé hlasité čtení - dodržování správné techniky čtení Tiché čtení - schopnost reprodukce

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova plynule

Více

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL)

II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) II. 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura (ČJL) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obor Český jazyk a literatura

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA slyšeném i, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je píše zná slova souznačná a protikladná

Více

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk

Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk Vzdělávací obor - Anglický jazyk - druhý cizí jazyk HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Rodina Žák: barvy, abeceda, číslovky 0-100 OSV 1,3 - se seznamuje se základními gramatickými strukturami,

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5.

Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Ročník : 5. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje pečlivě a správně hlásky a slova - pozná svou špatnou výslovnost a opraví ji KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Učebnice a jiné materiály: Český jazyk 3 (Prodos modrá řada) Český jazyk 3 pracovní sešit (Prodos modrá řada) Čítanka 3 (Prodos modrá řada) Moje písanka Písanka 1, 2 pro 3. ročník (Prodos) Materiály z

Více