ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy"

Transkript

1 . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává - posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení - reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta - vede správně dialog, tele- Žák: - interpretuje v daném přiměřeném rozsahu čtený text - dokáže rozčlenit text podle osnovy - provede charakteristiku postav, děje - vyjadřuje nezaujatý postoj k textu - rozumí textu - shrnuje a zaznamenává základní informace - třídí získané informace - rozlišuje pojem podstatné a o- krajové - srovnává obsah textu - uvádí vhodné příklady k porovnávání - vyvodí závěr sdělení - pracuje s osnovou, - na základě osnovy sestaví text - vyvozuje závěry - provádí rozbor textu - vysvětluje podstatu textu - vysvětlí manipulaci s tele- Komunikační a slohová výchova Analytické čtení Vyhledávací čtení Prožitkové a věcné čtení Vyhledávání informací Encyklopedie, časopisy Audio nahrávky Orientace v textu pověst, bajka, povídka Popis osoby, zvířete, předmětu, věci, děje Práce s telefonním přístrojem Poznámky, průřezová témata, mezipředmětové vztahy M přirozená čísla k porozumění sobě samému a druhým (Sebepoznání a sebepojetí) VL práce s mapou PŘ jmenný rejstřík živočichů a rostlin základní dovednosti, dobré VL historická období VV výtvarné pojetí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu nacházet společné znaky (Evropa a svět nás zajímá) OSVnapomáhá k zvládnutí vlastního chování, (Poznávání lidí). MV-

2 fonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku fonním přístrojem - ovládá techniku práce záznamníku - respektuje zásady slušného chování, komunikační pravidla - sdělí podstatu zprávy - klade účelové otázky Pravidla vyjadřování Pozdrav Oslovení Prosba Vzkaz napomáhá k možnosti svobodného vyjadřování vlastních postojů a odpovědnosti (Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality) - rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě - volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru - rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace - píše správně po stránce obsahové i formální jedno- - vyjádří se slovně o obsahu reklamy - shrnuje poznatky o reklamě - zhodnotí reklamu, emoční působení - vyjadřuje se na základě své slovní zásoby - využívá svých komunikačních schopností - využívá znalostí a dovedností z jazykové výchovy - zvládá práci s hlasem na základě obsahu textu - vysvětlí pojem spisovný a nespisovný výraz - rozlišuje spisovné a nespisovné výrazy v textu - aplikuje svůj mluvený projev na dané téma - nespisovná slova vymění za spisovná - dokáže písemně zachytit podstatu písemné informace Reklamní leták Televizní reklama Reklamní katalog Billboardy Artikulační a dechová cvičení Říkadla Jazykolamy Přísloví Rčení Jazyková výchova Mluvené žánry Kultivovaný projev, rozhovor, přání, poděkování, omluva. Dopis Oznámení VV kresba malba MVučí využívat media jako zdroj informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času. (Fungování a vliv medií ve společnosti) OSVnapomáhá k zvládnutí vlastního chování (Kooperace a kompetice) VV stavební forma schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti. (Jsme Evropané) VV grafická forma MDV-

3 duché komunikační žánry - rozezná jednotlivé komunikační žánry - rozlišuje je v písemné formě - dokáže napsat jednoduchý dopis - zná pravidla správného zápisu pozvánky Pozvánka napomáhá k možnosti svobodného vyjadřování vlastních postojů a odpovědnosti. (Stavba mediálních sdělení) - sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti - porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová - rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku - určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramatických správných - navrhne uspořádání osnovy - pracuje s osnovou, využívá ji při práci s textem - znázorní graficky osnovu - využívá osnovy při sestavování text - určí slova mnohoznačná, využije v textu - vyhledává slova příbuzná - definuje významy slov - orientuje se v textu - pracuje s jazykovou příručkou, slovníkem - pojmenuje základní části slova i slova odvozeného - určí kořen, uvede příponu, předponu, koncovku - zvládá obměny jednotlivých částí slov související se změnou významu - rozpozná jednotlivé slovní druhy - používá je v mluvené řeči Práce s hlasem Intonace Výslovnost Vypravování Členění textu Osnova Jazyková výchova Slovní zásoba a tvoření slov Význam slov: slova jednovýznamová, mnohovýznamová, antonyma, synonyma, homonyma Práce s textem Stavba slova Tvoření slov Kořen Přípona Předpona Koncovka Rozlišení předpona x předložka Tvarosloví Ohebné a neohebné slovní druhy Skloňování podstatných jmen VV grafické ztvárnění M časová osa VL dějinná období k porozumění sobě samému a druhým (Mezilidské vztahy) HV písně umělé a lidové vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy (Evropa a svět nás zajímá) PŘ, VL odborné spoje (soubory přírodnin) MVrozvíjí schopnost analytického přístupu k médiím a kritickému

4 tvarech ve svém mluveném projevu. - rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné znaky - vyhledává základní stavební dvojici a v neúplné skladební dvojici označuje základ věty - odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí - užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje - rozlišuje správnost tvarů - získaných dovedností využívá v mluveném projevu - dokáže pracovat s mluvnickými kategoriemi - porozumí významu stejně znějících slov ale jiného významu - vybírá spisovné a nespisovné tvary - vysvětluje podstatu slov - rozlišuje slova hovorová, slangová, odborná - pojmenuje přísudek a podmět - rozliší ho v textu - chápe grafické znázornění - určí větu jednoduchou a souvětí - označí základ věty - použije obměny věty jednoduché v souvětí - využívá znalostí slovních druhu k záměně, doplnění věty jednoduché v souvětí - rozlišuje spojovací výrazy spojky a příslovce - prokáže znalost výběru slov a slovních spojů - provádí obměnu slov - provádí záměnu spojovacích podle vzorů Časování sloves Infinitiv Slovesný způsob Spisovná a nespisovná slova Slova citově zabarvená a hanlivá Skladba Větné členy Přísudek a podmět Neúplná věta Věta hlavní a vedlejší Význam podmětu a přísudku Slovní druhy Spojování vět spojovacími výrazy Interpunkce Slovní druhy: neohebné Souvětí Věta jednoduchá Interpunkce odstupu od nich. (Vnímá autora mediálních sdělení) TV dvojice PŘ lidské tělo k porozumění sobě samému a druhým (Mezilidské vztahy) TV spojení pohybu M číselná řada PŘ člověk MV- rozvíjí komunikační schopnosti zvláště při veřejném vystupování (Fungování a vliv medií ve společnosti) PŘ, VL odborné spoje (soubory přírodnin) MVrozvíjí schopnost analytického přístupu k médiím a kritickému odstupu od nich. (Vnímání autora mediálních sdělení) TV dvojice PŘ lidské tělo (nervová soustava) OSV-

5 - píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách - zvládá základní příklady syntaktického pravopisu - vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je - volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma. výrazů v souvislosti se změnou významu věty - rozliší v textu spojovací výraz - orientuje se ve vyjmenovaných slovech a příbuzných - pracuje s vyjmenovanými slovy - určí vyjmenovaná slova v textu - ovládá psaní i/y po obojetných souhláskách - zná významy těchto slov, dokáže je vyhledat v příručce - zvládá určování podstatných jmen - využívá znalosti pravopisu podstatných jmen - používá znalosti o podstatných jménech mluvnických kategoriích v praktickém písemném projevu - posuzuje hodnotu textu - objasňuje obsah textu - získává vztah k četbě - nachází v četbě odpovědi na své vlastní problémy - vypráví text dle osnovy - provádí slovní hodnocení textu - využívá svých schopností k vlastní literární činnosti (báseň, povídka) Vyjmenovaná slova a slova příbuzná Pravidla českého pravopisu Shoda přísudku s podmětem, základní větné členy Pravopis Psaní i/y v příčestí minulém Literární výchova Zážitkové čtení a naslouchání, naučné texty, situační děj Volná reprodukce textu Vlastní tvorba textu Dramatizace Literární žánr vede k porozumění sobě samému a druhým (Mezilidské vztahy) ČJ TV spojení pohybu M číselná řada PŘ člověk MDVrozvíjí komunikační schopnosti zvláště při veřejném vystupování (Fungování a vliv medií ve společnosti) M slovní úlohy MVnapomáhá k možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a odpovědnosti (Forma mediálního sdělení) PŘ, VL odborné testy schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu nacházet společné znaky a odlišnosti. (Objevujeme Evropu a svět) VV výtvarné znázornění TV spojení pohybu

6 - rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů - při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy - rozvíjí fantazii převyprávěním na jiný literární žánr - pojmenuje jednotlivé texty - rozpozná podstatu a rozdílnost textu - rozliší poezii od prózy - vysvětlí význam poezie, prózy - dokáže stvořit jednoduchou báseň - zvládá elementární literární pojmy - rozumí literárním pojmům při praktické činnosti Naučně umělecké texty Rým Říkanka Rozpočitadlo Báseň Pověst Povídka Umělecký přednes Reprodukce textu Literární pojmy Přirovnání Bajky Dramatizace Próza, poezie VL práce s mapou k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci (Kooperace a kompetice) PŘ přírodní společenstva VL dějinné události VV postava, svět kolem nás OSVnapomáhá k zvládnutí vlastního chování (Sebepoznání a sebepojetí)

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

Český jazyk a literatura 1.ročník

Český jazyk a literatura 1.ročník Český jazyk a literatura 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo JAZYKOVÁ VÝCHOVA Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura září - listopad rozlišuje zrakem tvary stejné, odlišné určuje

Více

1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. 1.1.1. Český jazyk a literatura. 1.

1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. 1.1.1. Český jazyk a literatura. 1. 1. Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů pro 1. stupeň 1.1. Jazyk a jazyková komunikace 1.1.1. Český jazyk a literatura 1. ročník Očekávané výstupy z RVP Čj 1/1 porozumí písemným nebo mluveným pokynům

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ)

I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ) I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obsah českého jazyka má komplexní charakter,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1.

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura tvoří součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (společně s Cizím jazykem a Dalším cizím jazykem).

Více

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Českého jazyka 1.stupeň Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má na 1.stupni komplexní charakter. Je rozdělen do

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka 5.3. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Cvičení

Více

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2014/2015. hod./týd. 7. Ročník V. A

Tématický plán. Předmět Český jazyk. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2014/2015. hod./týd. 7. Ročník V. A Tématický plán Předmět Český jazyk Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2014/2015 Ročník V. A hod./týd. 7 Učebnice: Hošnová,E., Šmejkalová, M, Vaňková, I., Buriánková, M.: Český jazyk 5 pro základní

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura je významným nástrojem poznávání světa a porozumění sobě samému a mezi

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více