METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI"

Transkript

1 METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZAJIŠTĚNÍ ANALÝZY SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PLÁNOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5, Brno Vypracoval: AUGUR Consulting s.r.o. Vinařská 5/A1, Brno

2 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

3 Metodika hodnocení registrovaných sociálních služeb v Jihomoravském kraji. OBSAH I. VÝCHODISKA... 5 I. 1. SLOŽENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU... 6 I. 2. SLOŽENÍ KONZULTAČNÍ SKUPINY... 6 I. 3. SLOŽENÍ EXPERTNÍ SKUPINY PRO SÍŤOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI... 6 I. 4. POČTY AKTÉRŮ A PARTNERŮ VSTUPUJÍCÍCH DO EMPIRICKÝCH AKTIVIT... 6 I. 5. PODĚKOVÁNÍ... 6 II. KONTEXT... 7 III. RÁMCOVÁ DESKRIPCE STÁVAJÍCÍ SÍTĚ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI... 8 III. 1. ZASTOUPENÍ CÍLOVÝCH SKUPIN KLIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH TYPECH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB... 9 IV. CÍLE A DŮVODY PRO HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB IV. 1. HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA TRANSPARENTNÍ PŘEROZDĚLOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V SOCIÁLNÍ OBLASTI IV. 2. HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V. NÁVRH ZÁKLADNÍHO MODELU HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (podle zákona č. 108/2006 Sb.) VI. KRITÉRIA HODNOCENÍ PODROBNÁ CHARAKTERISTIKA KRITÉRIÍ VI. 1. SPECIFIKUM SLUŽBY VI. 2. JINÉ ZDROJE VI. 3. NÁKLADOVOST SLUŽBY VI. 4. VÝKONNOST SLUŽBY VI. 5. PROVÁZANOST A SPOLUPRÁCE VI. 6. KVALITA SLUŽBY VII. KRITÉRIA HODNOCENÍ, VSTUPNÍ INDIKÁTORY A ZPŮSOB HODNOCENÍ U JEDNOTLIVÝCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (podle zákona č. 108/2006 Sb.) VII. 1. OSOBNÍ ASISTENCE VII. 2. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VII. 3. TÍSŇOVÁ PÉČE, PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY, PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ.. 24 VII. 4. ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VII. 5. CENTRA DENNÍCH SLUŽEB VII. 6. DENNÍ STACIONÁŘE VII. 7. TÝDENNÍ STACIONÁŘE VII. 8. DOMOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VII. 9. DOMOVY PRO SENIORY VII. 10. DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM VII. 11. CHRÁNĚNÁ BYDLENÍ VII. 12. RANÁ PÉČE VII. 13. TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC VII. 14. TLUMOČNICKÉ SLUŽBY VII. 15. AZYLOVÉ DOMY VII. 16. DOMY NA PŮL CESTY VII. 17. KONTAKTNÍ CENTRA VII. 18. KRIZOVÁ POMOC VII. 19. INTERVENČNÍ CENTRA VII. 20. NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA

4 Metodika hodnocení registrovaných sociálních služeb v Jihomoravském kraji. VII. 21. NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ VII. 22. NOCLEHÁRNY VII. 23. SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE VII. 24. SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI VII. 25. SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VII. 26. SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY VII. 27. TERAPEUTICKÉ KOMUNITY VII. 28. TERÉNNÍ PROGRAMY VII. 29. SOCIÁLNÍ REHABILITACE VII. 30. ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ VII. VÝKLAD POJMŮ POJMOSLOVÍ IX. ORGANIZACE SBĚRU DAT OD POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, VYHODNOCOVÁNÍ A SDÍLENÍ DAT X. SHRNUTÍ A ZÁVĚRY XI. PŘÍLOHY XI. 1. LEGENDA K MAPÁM XI. 2. SEZNAM MAP XI. 3. SEZNAM GRAFŮ XI. 4. SEZNAM TABULEK

5 I. Východiska I. VÝCHODISKA Společnost AUGUR Consulting s.r.o. předkládá návrh metodiky hodnocení registrovaných sociálních služeb v návaznosti na optimalizaci sítě sociálních služeb a její efektivní financování, který je součástí individuálního projektu Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/ , s názvem Zajištění analýzy sítě sociálních služeb a plánování finančních prostředků na území Jihomoravského kraje, realizovaného na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace č. OPLZZ- -ZS824-39/2011 a financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Realizační tým tvořilo celkem 17 odborníků, pracovníků a spolupracovníků společnosti AUGUR Consulting s.r.o., která poskytuje profesionální služby v oblasti sociologických šetření a sociálních analýz od roku Návrh metodologie vychází ze zadání a zohledňuje ujednání smlouvy o dílo schválené usnesením Rady Jihomoravského kraje č /12/OSV ze dne Tato smlouva splňuje jako právní úkon Jihomoravského kraje, schválený dne usnesením Rady Jihomoravského kraje č /12/R156, podmínky uvedené v ustanovení 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších přepisů. Metodika hodnocení registrovaných sociálních služeb mj. vychází z řady analýz a empirických šetření, které byly uskutečněny v období od července 2012 do června 2013 s využitím kombinace metodologických přístupů. Jednalo se tedy o aplikaci tzv. integrovaného metodologického přístupu. V současném sociálně vědním výzkumu se objevují dva krajní přístupy, které jsou zakotveny v protichůdných epistemologických pozicích. První je znám jako hypoteticko-deduktivní, také pozitivistický, a odpovídá kvantitativní výzkumné strategii a používání osvědčených matematicko-statistických postupů. Druhý přístup je induktivní, označovaný též jako interpretativní, a odpovídá mu kvalitativní výzkumná strategie. Jako integrovaný výzkum či integrovaná strategie se zpravidla implicitně chápe kombinace výše uvedených tradičních výzkumných strategií 1. 1 Loučková, I. (2010). Integrovaný přístup v sociálně vědním výzkumu. Praha: Sociologické nakladatelství. Náplní jednotlivých aktivit realizovaných společností AUGUR Consulting s.r.o. ve výše uvedeném časovém období bylo mj.: I. Organizování a moderování setkávání Expertní skupiny pro síťování sociálních služeb v Jihomoravském kraji 2. II. Rešerše a analýzy sekundárních dat 3. III. Nezastupitelnou aktivitou byla realizace empirických výzkumů s využitím kvantitativních a kvalitativních metodologických postupů na dvou významných cílových skupinách poskytovatelů 4 a zadavatelů 5 sociálních služeb. IV. Metodická a poradenská činnost, jejímž cílem byl návrh modelu hodnocení registrovaných sociálních služeb v Jihomoravském kraji v návaznosti na síťování a financování sociálních služeb, zpracování námětů a podkladů pro jednání Expertní skupiny, návrhy metodiky síťování sociálních služeb v rámci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje a řada dalších aktivit, které vedly k naplnění předmětu veřejné zakázky a smlouvy o dílo. Na základě výše uvedených aktivit bylo možné v úzké spolupráci se zadavatelem a členy Expertní skupiny pro síťování sociálních služeb v Jihomoravském kraji následně formulovat tento návrh metodiky hodnocení registrovaných sociálních služeb v návaznosti na jejich efektivní financování a také na optimalizaci sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji. 2 Viz další části této zprávy (kapitola I.3.). 3 Bylo pracováno s celou řadou materiálů strategického charakteru, především se jednalo o komunitní plány sociálních služeb 21 obcí s rozšířenou působností a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje. Zohledněny byly také výsledky analýzy uživatelů sociálních služeb v 21 ORP, kterou měla možnost naše společnost uskutečnit pro Jihomoravský kraj v letech 2010 a Zohledněny byly také informace z demografické studie Jihomoravského kraje a některých ORP (obce III. typu). 4 Registrovaných sociálních služeb v Jihomoravském kraji podle zákona č. 108/2006 Sb. 5 Jednalo se o kompetentní zástupce obcí III. a II. typu z celého území Jihomoravského kraje. 5

6 I. Východiska I. 1. SLOŽENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU Na plnění služeb veřejné zakázky se podílelo 17 odborníků se vzděláním v oborech sociologie, sociální politika a práce, politologie, ekonomie a dalších, kteří tvořili realizační tým: Mgr. Marián Svoboda, PaeDr. Miroslav Pilát, Ph.D., doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D., Mgr. Jana Žáčková, Ing. Jaroslav Pichrt, Ph.D., Mgr. Petr Stuchlík, Mgr. Irena Randulová, Mgr. Klára Dokulilová, Mgr. Zdeňka Lechnerová, Bc. Veronika Koubková, Bc. Vanda Zacharievová, Bc. Jana Dostálová, Bc. Renata Popelková, Mgr. Eva Ghisi, Bc. Gabriela Marková, Bc. Jana Toušovská, Bc. Vratislav Slavík. I. 2. SLOŽENÍ KONZULTAČNÍ SKUPINY Zadavatel projektu Jihomoravský kraj ustanovil tříčlennou konzultační skupinu, která koordinovala realizaci postupů a etap tohoto projektu. Konzultační skupinu tvořily: Mgr. Martina Blešová, PaedDr. Blanka Veškrnová a Mgr. Monika Škorpíková. V průběhu celého projektu probíhala intenzivní a velice produktivní komunikace mezi zástupci řešitelského týmu AUGUR Consulting s.r.o. a zástupkyněmi pracovní skupiny zadavatele. I. 3. SLOŽENÍ EXPERTNÍ SKUPINY PRO SÍŤOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Zadavatel projektu Jihomoravský kraj zřídil za účelem odborných konzultací projektu Expertní skupinu. Jejími členy byli: Mgr. Marek Šlapal radní Jihomoravského kraje pro sociální oblast, PhDr. Radek Suda (MPSV ČR) a PhDr. Vladana Vasková (MPSV ČR), Mgr. Martin Petřík vedoucí Odboru sociálních věcí KrÚ JMK, JUDr. Libuše Holasová vedoucí oddělení sociálních služeb Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Mgr. Martina Blešová koordinátorka KPSS Jihomoravského kraje, Mgr. Monika Škorpíková a PaedDr. Blanka Veškrnová členky realizačního týmu tohoto výzkumného projektu, PaedDr. Jan Polák, CSc., vedoucí oddělení ekonomiky a péče o seniory a osoby se zdravotním postižením Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D., metodička komunitního plánování sociálních služeb, Ing. Jan Tuček a Vlasta Holešinská zástupci oddělení ekonomiky a kontroly Odboru sociálních věcí KrÚ Jihomoravského kraje a Mgr. Marián Svoboda vedoucí řešitelského týmu výzkumného projektu. V rámci empirického šetření bylo uskutečněno celkem 481 rozhovorů s kompetentními představiteli registrovaných sociálních služeb v Jihomoravském kraji a současně 460 registrovaných sociálních služeb poskytlo podrobná data ekonomického charakteru. V rámci všech regionů Jihomoravského kraje proběhly panelové diskuse. Devíti panelových diskusí (v sedmi okresech JMK a dvě diskuze navíc ve městě Brně z důvodu největšího zastoupení poskytovaných služeb) se zúčastnilo celkem 308 účastníků. Návazně proběhly také čtyři workshopy. Celkem se workshopů zúčastnilo 62 zástupců obcí (zřizovatelů a zadavatelů sociálních služeb) a zástupců významných poskytovatelů sociálních služeb. I. 5. PODĚKOVÁNÍ AUGUR Consulting s.r.o. si dovoluje vyjádřit poděkování členkám konzultační skupiny, zástupcům Expertní skupiny pro síťování sociálních služeb v Jihomoravském kraji, zástupcům registrovaných sociálních služeb, zástupcům zřizovatelů a zadavatelů sociálních služeb a všem dalším spolupracujícím osobám za vstřícný přístup při naplňování předmětu a cílů tohoto projektu. Věříme, že se prostřednictvím této metodiky dostane Jihomoravskému kraji uceleného souhrnu informací, dat, argumentů a metodických postupů umožňujícího optimální a efektivní nastavení parametrů síťování sociálních služeb s přesahem do možnosti plánování jejich transparentního financování. Za řešitelský tým AUGUR Consulting s.r.o. Mgr. Marián Svoboda ředitel AUGUR Consulting s.r.o. I. 4. POČTY AKTÉRŮ A PARTNERŮ VSTUPUJÍCÍCH DO EMPIRICKÝCH AKTIVIT Jak již uvádíme výše, vytváření metodiky pro hodnocení jednotlivých sociálních služeb byl proces, na kterém spolupracovali všichni rozhodující partneři a aktéři v sociální oblasti. 6

7 II. Kontext II. KONTEXT Jak již uvádíme výše, při definování sítě sociálních služeb a přípravě metodiky hodnocení sociálních služeb s přesahem do jejich efektivního financování se vycházelo mj. z procesů komunitního plánování sociálních služeb a všech stávajících přijatých strategických dokumentů Jihomoravského kraje v sociální oblasti, komunitních plánů 21 ORP a názorů všech relevantních aktérů (zástupců obcí, zástupců poskytovatelů sociálních služeb atd.). Současně byly zohledněny všechny významné trendy v oblasti jednotlivých cílových skupin uživatelů služeb, např. demografický vývoj, stárnutí populace, ale také pramenné informace analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji a výsledky předkládaných empirických výzkumů mezi poskytovateli sociálních služeb v Jihomoravském kraji a mezi zřizovateli zadavateli sociálních služeb. Sledování dostupnosti, kvality, provázanosti, ale také nákladovosti a efektivity fungování jednotlivých sociálních služeb vycházelo mimo jiné z podrobné operacionalizace a verifikace níže uvedených obecně přijímaných parametrů. zohlednit trendy, demografický vývoj, finanční aspekty atd. Bude však potřeba pečlivě vnímat a zohledňovat dobré příklady z jiných krajů a požadavky MPSV ČR, které se budou v blízké budoucnosti dále konkretizovat a profilovat. Pro celkovou kompatibilitu metodiky síťování sociálních služeb v Jihomoravském kraji a její nadčasovost bylo nezbytné přizvat do Expertního týmu pro síťování sociálních služeb také kompetentní zástupce MPSV ČR. 1. PARAMETR POTŘEBNOSTI A GARANCE MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2. PARAMETR DOSTUPNOSTI sociálních služeb 3. PARAMETR NÁKLADOVOSTI sociálních služeb 4. PARAMETR KVALITY poskytovaných sociálních služeb 5. PARAMETR PROVÁZANOSTI sociálních služeb Síť sociálních služeb Jihomoravského kraje by měla zohledňovat nejen výše uvedené základní parametry, ale také moderní principy sociální politiky, formy pomoci a poskytování služeb pokud možno v přirozeném prostředí za aktivní účasti klienta a jeho rodinných příslušníků a s možností adekvátní nabídky sociálních služeb tam, kde pomoc v přirozeném prostředí není z objektivních důvodů možná nebo rodinní příslušníci nejsou schopni beze zbytku zajistit adekvátní péči vlastním úsilím. MPSV ČR v současnosti nemá k dispozici jednotnou metodiku síťování sociálních služeb, která by byla aplikovatelná v rámci jednotlivých krajů. MPSV ČR prostřednictvím tzv. Analýzy existujících střednědobých krajských plánů rozvoje sociálních služeb uskutečnilo syntézu a kritické zhodnocení stávajících krajských dokumentů a dílčím způsobem nastínilo možné postupy včetně příkladů. Obecně však MPSV ČR nestanovilo jednoznačné postupy a návrh metodiky pro síťování v návaznosti na financování sociálních služeb. Jihomoravskému kraji se tak otevírá možnost vnést do návrhu metodiky síťování sociálních služeb v Jihomoravském kraji všechna krajská a lokální specifika, zohlednit lokální, geografické odlišnosti, místně specifické potřeby konkrétních skupin uživatelů sociálních služeb, 7

8 iii. Rámcová deskripce stávající sítě registrovaných sociálních služeb v jihomoravském kraji III. RÁMCOVÁ DESKRIPCE STÁVAJÍCÍ SÍTĚ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Nejčastějším způsobem konstrukce sítě sociálních služeb je postup preferovaný řadou krajů, a to je síť postavená na jednotlivých skupinách uživatelů sociálních služeb 6, k nimž jsou následně přiřazeny jednotlivé druhy služeb. Na základě studia a analýzy sekundárních podkladů (tzv. desk research) jsme identifikovali absenci přehledné strukturované podoby registrovaných sociálních služeb v Jihomoravském kraji. V následující kapitole jsme si tedy dovolili uskutečnit analýzu geografického vymezení a strukturaci sociálních služeb podle několika kritérií. 6 Cílové skupiny uživatelů sociálních služeb: Senioři Osoby se zdravotním postižením - osoby s mentálním a kombinovaným postižením - osoby se smyslovým postižením (omezení zraku a sluchu) - osoby s tělesným postižením - osoby s duševním nebo duševně chronickým onemocněním Děti, mládež a rodiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Východiskem je struktura služeb v členění podle zákona č. 108/2006 Sb. podle jednotlivých typů služeb. Dále pak jsou služby členěny do jednotlivých map podle geografického vymezení sídla služby. Geograficky jsme si dovolili členit jednotlivé služby do regionů (okresů). Domníváme se, že geografické začlenění registrovaných sociálních služeb do větších území (okresů) lépe vystihuje také zadání celého projektu 7. V geograficky větších celcích (v mapových podkladech) také lépe vyniknou určité dílčí disproporce rozmístění a působnosti sociálních služeb v obcích III. a II. typu a obcích menších. Jednotlivé služby jsou dále členěny podle formy poskytování (služby terénní, ambulantní, pobytové nebo kombinace těchto typů služeb) a v mapových podkladech jsou jednotlivé typy služeb barevně odlišeny 8. 7 Cílem projektu je Zajištění analýzy sítě sociálních služeb a plánování finančních prostředků na území Jihomoravského kraje. 8 Viz legenda a příloha metodiky. Tabulka č. 1: Počty registrovaných sociálních služeb podle kategorií sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Údaj k KATEGORIE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Počet registrovaných sociálních služeb na území JMK Služby sociální péče 279 Služby sociální prevence 183 Sociální poradenství 59 Celkem 521 Tabulka: AUGUR Consulting Tabulka č. 2: Počty registrovaných sociálních služeb podle typů sociálních služeb v jednotlivých okresech Jihomoravského kraje. (Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb.) Údaj k OKRES SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Celkem Tabulka: AUGUR Consulting 8

9 iii. Rámcová deskripce stávající sítě registrovaných sociálních služeb v jihomoravském kraji Tabulka č. 3: Počty registrovaných sociálních služeb podle formy poskytování služby v jednotlivých okresech Jihomoravského kraje. (Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb). Údaj k OKRES AMBULANTNÍ TERÉNNÍ POBYTOVÉ Blansko Brno-město Brno-venkov Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo Celkem Tabulka: AUGUR Consulting III. 1. ZASTOUPENÍ CÍLOVÝCH SKUPIN KLIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH TYPECH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Nejvýznamněji zastoupenou cílovou skupinou, na kterou se registrované sociální služby v Jihomoravském kraji zaměřují, jsou senioři 9. Zastoupení jednotlivých cílových skupin uživatelů sociálních služeb v rámci jednotlivých forem poskytování registrovaných sociálních služeb (terénní, ambulantní a pobytové) se diferencuje 10. Názorně jsou rozdíly v zastoupení konkrétních cílových skupin uživatelů sociálních služeb mezi jednotlivými formami poskytování služeb (terénní, ambulantní, pobytové a odborná sociální poradenství) dokumentovány v následujících čtyřech grafech č Nejde o absolutní počty uživatelů sociálních služeb, ale o počty zařízení, která své služby poskytují příslušným cílovým skupinám klientů uživatelů. 10 Datová matice (matice primárních dat) umožňuje zprostředkovat informace o cílových skupinách uživatelů také v detailnějším členění, např. za jednotlivé podskupiny poskytovatelů sociálních služeb i za konkrétní sociální služby. Graf č. 1: Zastoupení cílových skupin klientů terénní služby. Jaké skupiny uživatelů službu využívají? Pouze služby terénní. Mladší senioři od 64 do 79 let Starší senioři nad 80 let Osoby s tělesným postižením Osoby se smyslovým postižením - zrak Osoby se smyslovým postižením - sluch Osoby s mentálním a kombinovaným postižením, autismus Osoby s duševním onemocněním Děti a mládež do 26 let Rodiny s dětmi Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Osoby bez přístřeší Osoby závislé na návykových látkách Národnostní a etnické menšiny 5,1% 13,7% 12,8% 3,4% 7,7% 6,8% 29,1% 26,5% 33,3% 23,9% 62,4% 59,0% 57,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Graf: AUGUR Consulting 9

10 iii. Rámcová deskripce stávající sítě registrovaných sociálních služeb v jihomoravském kraji Graf č. 2: Zastoupení cílových skupin klientů ambulantní služby. Mladší senioři od 64 do 79 let Starší senioři nad 80 let Osoby s tělesným postižením Osoby se smyslovým postižením - zrak Osoby se smyslovým postižením - sluch Osoby s mentálním a kombinovaným postižením, autismus Osoby s duševním onemocněním Děti a mládež do 26 let Rodiny s dětmi Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Osoby bez přístřeší Osoby závislé na návykových látkách Národnostní a etnické menšiny Jaké skupiny uživatelů službu využívají? Pouze služby ambulantní 6,7% 8,1% 11,9% 13,3% 12,6% 11,9% 11,1% 17,0% 15,6% 14,8% 21,5% 23,0% 22,2% Graf č. 3: Zastoupení cílových skupin klientů pobytové služby. Graf: AUGUR Consulting Mladší senioři od 64 do 79 let Starší senioři nad 80 let Osoby s tělesným postižením Osoby se smyslovým postižením - zrak Osoby se smyslovým postižením - sluch Osoby s mentálním a kombinovaným postižením, autismus Osoby s duševním onemocněním Děti a mládež do 26 let Rodiny s dětmi Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Osoby bez přístřeší Osoby závislé na návykových látkách Národnostní a etnické menšiny Jaké skupiny uživatelů službu využívají? Pouze služby pobytové 4,8% 4,8% 5,5% 7,5% 6,8% 13,0% 11,6% 11,0% 16,4% 15,1% 18,5% 55,5% 54,1% Graf: AUGUR Consulting Graf č. 4: Zastoupení cílových skupin klientů odborné sociální poradenství. Jaké skupiny uživatelů službu využívají? Pouze služby odborného sociálního poradenství Mladší senioři od 64 do 79 let Starší senioři nad 80 let Osoby s tělesným postižením Osoby se smyslovým postižením - zrak Osoby se smyslovým postižením - sluch Osoby s mentálním a kombinovaným postižením, autismus Osoby s duševním onemocněním Děti a mládež do 26 let Rodiny s dětmi Osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Osoby bez přístřeší Osoby závislé na návykových látkách Národnostní a etnické menšiny 25,0% 27,1% 20,8% 18,8% 18,8% 16,7% 12,5% 18,8% 8,3% 33,3% 33,3% 35,4% 52,1% Graf: AUGUR Consulting 10

11 IV. Cíle a důvody pro hodnocení registrovaných sociálních služeb IV. CÍLE A DŮVODY PRO HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB IV. 1. HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA TRANSPARENTNÍ PŘEROZDĚLOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V SOCIÁLNÍ OBLASTI Existuje několik možných přístupů k průběžnému vyhodnocování pozitivních i negativních posunů s ohledem na efektivní financování sociálních služeb s přesahem do sledování nákladovosti a efektivity fungování těchto sociálních služeb. Kromě standardně využívaných postupů v oblasti řízení procesů správy a financování sítě sociálních služeb je možné využít i některé sofistikované přístupy, např. benchmarking nebo metodu BSC (balanced scorecard), případně i jiné metody nebo kombinaci metod. Tak jako se v komerční sféře přizpůsobují organizace měnícím se požadavkům trhu, tak jsou i organizace veřejné správy a samosprávy nuceny přizpůsobovat služby občanům nejen změnám legislativním, ale také změnám ve vnímání těchto služeb. Ekonomická realita na druhé straně klade jasná omezení z hlediska nákladů na jejich poskytování. Tyto poměrně složité vztahy lze jednoduše vyjádřit slovy: kvalita, nabídka, dostupnost a náklady (efektivita, zdroje financování atd.). Vyjadřujeme tím poměr mezi kvalitou služeb, jejich dostupností a náklady na jejich poskytování. V privátním sektoru existuje jedno základní měřítko úspěchu v podnikání, a tím je míra dosaženého zisku. Organizacím veřejné správy a samosprávy zbývá jediné, a to porovnat výkonnost mezi jednotlivými subjekty (registrovanými sociálními službami) na základě předem stanovených kritérií, kterým jsou přisouzeny adekvátní váhy. Tento způsob hodnocení zaručí jednotnost, transparentnost a umožní měřit pozitivní i negativní posuny u jednotlivých kritérií i v celkovém hodnocení a navíc v časové řadě 11. Jedním z hlavních cílů tohoto projektu bylo navrhnout kritéria a váhy pro verifikaci a vyhodnocování relevantnosti fungování sociálních služeb. Do budoucna bude důležité klást důraz na zefektivňování činností poskytovatelů u všech typů sociálních služeb poskytovaných v Jihomoravském kraji a systematicky sledovat všechna kritéria včetně např. nákladovosti jednotlivých sociálních služeb. Je zcela legitimní, aby poskytovatel finančních prostředků vyvíjel na jednotlivé sociální služby produktivní tlak, a vytvářel tak předpo- klady pro kontrolu nákladové stránky hospodaření ze strany poskytovatelů. Předpoklady pro zavedení tohoto systémového přístupu pro hodnocení jednotlivých registrovaných sociálních služeb existují. Velmi důležitý je konsenzus na vytvoření transparentního modelu hodnocení sociálních služeb v návaznosti na přerozdělování prostředků do sociální oblasti. Z výsledků celé řady empirických šetření, která byla realizována s využitím řady metodologických postupů, vyplynulo, že téměř všichni partneři a aktéři v sociální oblasti si přejí zavedení transparentního modelu hodnocení jednotlivých sociálních služeb v návaznosti na jejich financování. Doporučujeme však sociální služby a kritéria porovnávat pouze v rámci identických typů registrovaných sociálních služeb se zohledněním specifik u každé této služby. Velmi vypovídající je pak meziroční srovnání jednotlivých ukazatelů nákladovosti a efektivity fungování konkrétní sociální služby. Doporučujeme proto každoročně sledovat a vyhodnocovat níže uvedená kritéria u jednotlivých sociálních služeb. Upozorňujeme, že jednotlivá kritéria fungování sociálních služeb nelze mezi sebou komparovat paušálně dogmaticky a vyvozovat závěry bez posouzení celé řady dalších souvisejících informací o fungování konkrétní sociální služby. Navržená Metodika tento komplex informací zohledňuje 12. Vymezuje však pouze postupy a způsoby hodnocení jednotlivých typů sociálních služeb, srovnává jednotlivé stejné typy služeb navzájem mezi sebou a umožňuje sledovat pozitivní a negativní posuny u jednotlivých kritérií v čase (meziročně). Metodika si nečiní ambice navrhovat konkrétní postupy na rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé registrované sociální služby v jednotlivých letech. Způsob a mechanismus rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé služby bude plně v kompetenci Jihomoravského kraje ve spolupráci s MPSV. Bude odrážet celou řadu skutečností, mj. jakou bude mít Jihomoravský kraj pozici pravomoci v procesu přerozdělování finančních prostředků v sociální oblasti v budoucnu, jakou výší prostředků bude meziročně disponovat apod. 11 Cílem je, aby poskytovatelé sociálních služeb postupně přistoupili na systém nákladového účetnictví, klíčovali své náklady na fixní a variabilní, pravidelně kontrolovali hospodaření jednotlivých činností a zefektivňovali svou činnost. 12 Vždy je potřeba zohlednit celý kontext fungování služby, cílové skupiny uživatelů, jejich specifika, způsob poskytování služby a sekundární specifické náklady s tímto spojené. 11

12 IV. Cíle a důvody pro hodnocení registrovaných sociálních služeb Způsobů, jak přistoupit k přerozdělení financí v sociální oblasti, je celá řada např. stanovit priority u služeb sociální péče, sociální prevence a odborného sociálního poradenství a následně v těchto skupinách registrovaných služeb přerozdělit finanční prostředky podle určitého klíče nebo výši dotačních prostředků stanovit podle pořadí, v jakém se příslušné služby umístily. Tato metodika tedy stanovuje proces, jak transparentně a exaktně stanovit pořadí jednotlivých služeb v rámci identické skupiny (typu) služeb podle průhledné metodiky a jasných závazných pravidel. Jihomoravský kraj pouze zvolí způsob přerozdělení prostředků mezi jednotlivé služby podle toho, jak dopadly ve srovnání se stejnými službami v rámci identického typu služeb. IV. 2. HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Síť sociálních služeb v Jihomoravském kraji by měla být efektivní, měla by fungovat a být financována transparentně, měla by splňovat řadu dalších (výše i níže uvedených) požadavků, např. minimální plošnou strukturaci sociálních služeb atd. Kromě výše uvedeného by však měla mít tato síť i významný stabilizační charakter, který souvisí s problematickým financováním sociálních služeb v současné době. Cílem síťování sociálních služeb (jejich transformace, optimalizace) je zajistit udržitelné víceleté financování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. V rámci sítě musí mít všichni poskytovatelé stejné podmínky a možnosti prokázat svoji kvalitu, potřebnost a efektivitu. Neměly by mezi nimi být činěny rozdíly. Při stanovení kritérií a jejich vah jsme vycházeli z parametrů pro síťování sociálních služeb, tedy potřebnosti, dostupnosti, nákladovosti, kvality a provázanosti. Každý z těchto parametrů byl dále operacionalizován do dílčích kritérií, která mají různou váhu v rámci celkového hodnocení. Výběr kritérií, která vstupují do procesu hodnocení jednotlivých sociálních služeb a nastavení hodnoticích vah pro měřitelná kritéria je klíčové při vytváření sítě sociálních služeb na území Jihomoravského kraje a jednotlivých lokalit včetně jejich efektivního financování. Pro Jihomoravský kraj znamená nastavení metodiky a její dílčí modifikace v budoucnu možnost ovlivňovat a optimalizovat síť sociálních služeb na území Jihomoravského kraje. 12

13 V. Návrh základního modelu hodnocení registrovaných sociálních služeb (podle zákona č. 108/2006 sb.) V. NÁVRH ZÁKLADNÍHO MODELU HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (podle zákona č. 108/2006 Sb.) Na základě námětů, názorů, připomínek a vyjádření komunikačních partnerů (aktérů a partnerů v sociální oblasti) bylo ve spolupráci se zadavatelem a členy Expertní skupiny pro síťování sociálních služeb v Jihomoravském kraji možné vytvořit základní model způsobu hodnocení registrovaných sociálních služeb v Jihomoravském kraji v návaznosti na jejich transparentní financování. VÝCHOZÍ MODEL HODNOTICÍCH KRITÉRIÍ A NASTAVENÍ HODNOTICÍCH VAH. I. Specifikum služby 24 % VÁHY I.1 Jedinečnost zastoupení v JMK. 9 / 8 % I.2 Jedinečnost ve vztahu k cílové skupině. 9 / 8 % I.3 Specifika např. víkendový, večerní, noční provoz. 6 / 4 % I.4 Teritoriální dosah (pouze u terénních služeb). 0 / 4 % II. Jiné zdroje 12 % II.1 Podíl finančních zdrojů služby vybraných od klientů k celkovým zdrojům služby. * 10 % II.2 Podíl tzv. dalších zdrojů příjmů k celkovým zdrojům služby. 2 % III. Nákladovost služby 20 % IV. Výkonnost služby 24 % V. Provázanost a spolupráce 5 % Kritérium bude hodnoceno z úrovně ORP na základě jednotné metodiky. III.1 Personální náklady na 1 celý úvazek přímé i nepřímé péče (1 úvazek = 8 hodin). 5 / 4 % III.2 Personální náklady na přímou sociální péči na 1 úvazek přímé sociální péče. 5 / 4 % III.3 Podíl nákladů na nepřímou péči ku celkovým nákladům služby na 1 úvazek nepřímé péče. 5 / 4 % III.4 Poměr personálních nákladů služby na přímou sociální péči a nepřímou péči. 5 / 4 % III.5 Podíl personálních nákladů služby na okamžitou kapacitu služby (pouze u odborného sociálního poradenství) 0 / 4 % IV.1 Celkové náklady služby na ukazatel výkonnosti služby. 12 % IV.2 Ukazatel výkonnosti služby na 1 celý úvazek přímé sociální péče. 12 % VI. Kvalita služby 15 % Předmětem hodnocení bude osobní dokumentace uživatelů. Hodnocení bude zajištěno formou kontrol z úrovně Jihomoravského kraje. Bude se jednat o retrospektivní hodnocení, které se promítne do následujícího finančního období. V. Spolupráce v rámci KPSS. 5 % VI. 1 Záznam o uzavření smlouvy. 15 % VI. 2 Plán průběhu služby pro uživatele. VI. 3 Záznam o poskytování služby. VI. 4 Hodnocení naplňování osobních cílů. Tabulka: AUGUR Consulting Legenda pro vybraná kritéria: Kritérium I.: Hodnota vah pro terénní služby Hodnota vah pro ambulantní služby, pobytové služby a odborné sociální poradenství. Kritérium III.: Hodnota vah pro odborné sociální poradenství Hodnota vah pro ambulantní, pobytové a terénní služby. *Je zřejmé, že kritérium II.1. bude předmětem hodnocení výhradně u těch typů služeb, u kterých je zákonem č. 108/2006 Sb. a jeho úhradovou vyhláškou umožněno finanční prostředky od klientů vybírat. V tomto případě by měla služba úhrady řešit podle stanoveného ceníku služeb. Hodnocené kritérium se tedy nebude týkat např. vybraných služeb sociální prevence, případně dalších, které úhrady od klientů nevybírají. ** V případě, že registrovaná sociální služba má podíl tzv. dalších zdrojů příjmů ve vztahu k celkovým zdrojům služby vyšší než 35 %, posunuje se pro tuto sociální službu horní hranice intervalu u kritérií č. III. 1. a č. III. 2. o 25 %. 13

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno

Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST A: DOPORUČENÍ PRO SMĚROVÁNÍ VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006

SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 2006 SOUČASNÝ STAV SÍTĚ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PREVENCE ODDĚLENÍ ANALÝZ A VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Úvod...3 2. Souhrn...4 3. Zadání šetření...6 3. 1 Zpracování zadání...6

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Kopřivnice exkluzivní výzkum, který proběhl na přelomu května a června 2012

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2013 Tato studie byla vytvořena v rámci projektu Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání EX-ATE HODOCEÍ DODATKU T JEDOTÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMETU PRO CÍL 3 REGIOU UTS 2 HL. M. PRAHA árodní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Evaluační tým Ing. Věra Czesaná, CSc. Ing. Zdeňka Matoušková, CSc.

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouci

Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouci 2012 Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouci Zpracováno pro potřeby statutárního města Olomouc SocioFactor s.r.o. 1 www.sociofactor.eu Analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více