340/ RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,"

Transkript

1 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne / RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/ RM b), 334/ RM V a) revokuje usnesení č. 385/ e) RM, b) u k l á d á vedoucímu odboru RAF vyčlenit v rozpočtu Kč na realizaci projektu Obnova zeleně ve VKP lipová alej Benešovo nábřeží, c) pověřu j e JUDr. Josefa Pojezdného jako zástupce žadatele o dotaci na realizaci projektu Obnova zeleně ve VKP lipová alej Benešovo nábřeží, jednáním se SFŽP, 335/ RM V doporuč u j e ZM schválit Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 4/2006 Pravidla pro zařazení občanů do Domu s pečovatelskou službou, kterým se mění Vnitřní předpis č. 17/2004 Pravidla pro zařazení občanů do Domu s pečovatelskou službou (DPS), 336/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč souboru Big Band Dvorský na podporu činnosti souboru, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku se souborem Big Band Dvorský a pověřuje starostu města jejím podpisem, 337/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 5 pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu Města Dvůr

2 Králové nad Labem na podporu a rozvoj sportu s účinností od , v upraveném znění, b) doporuč u j e ZM schválit Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu Města Dvůr Králové nad Labem na podporu a rozvoj sportu, v upraveném znění, c) doporuč u j e ZM zrušit stávající Koncepci podpory sportu, 338/ RM V schvaluje Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 3, kterým se upravuje způsob podávání a vyhodnocování žádostí o poskytnutí finanční podpory z Dotačního programu Města Dvůr Králové nad Labem, o poskytování finanční dotace vlastníkům objektů na obnovu fasád, které jsou nemovitou kulturní památkou, anebo které se nacházejí na území městské památkové zóny Města Dvůr Králové nad Labem, 339/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad Labem ve výši Kč na úhradu ledové plochy a doprovodných programů při Hrách II. zimní Olympiády dětí a mládeže ČR 2006, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 340/ RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, 341/ RM V souhlasí s výplatou finančního daru u příležitosti životního jubilea ředitelce Hankova domu Dvůr Králové nad Labem, v navržené výši, 342/ RM V a) bere na vě d o m í a považuje za dostačující, již existující kontaktní místa určená pro občany v případě ztráty zaměstnání či nevyplacení mzdy zaměstnavatelem, zřízených na odboru ŠKS MěÚ Dvůr Králové nad Labem a v dalších organizacích náležejících do systému sociálních služeb města Dvůr Králové nad Labem, b) bere na vě d o m í informování veřejnosti o kontaktních místech pro občany města nacházející se v tíživé životní situaci formou plakátů, prostřednictvím Novin Královédvorské radnice, internetu a úřední desky, 343/ RM V a) bere na vě domí informaci ve věci žádosti ze dne a souhlasí, aby v případě, kdy jmenovaná nesplní povinnosti z dohody o splátkách dluhu, bylo postupováno dle pravomocného rozsudku okresního soudu, b) schvaluje uzavření dohody o splátkách a pověřuje starostu jejích podpisem, 344/ RM V 2

3 a) bere na vě d o m í informaci o akci Přestavba provozní budovy v městské nemocnici, b) pověřu j e vedoucího odboru RAF jednáním s odpovědnými zástupci Královéhradeckého kraje o splnění odkládací podmínky, která podmiňují účinnost SOD a smlouvy o úvěru, 345/ RM V odkládá své rozhodnutí ve věci Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu v rámci města Dvora Králové nad Labem s účinností od , 346/ RM V schvaluje nařízení č. 1/2006, kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic na území města Dvůr Králové nad Labem, 347/ RM V a) s c h v a l u j e návrh na vypsání výběrového řízení VZ malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení s podrobnostmi pro výběr zhotovitele a realizaci akce podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, včetně výkonu AD po dobu realizace stavby investiční akce: Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Sylvárov, Krkonošská, Heydukova ve Dvoře Králové nad Labem v předloženém znění, b) s c h v a l u j e zadávací dokumentaci pro výběrové řízení a okruh obeslaných uchazečů v předloženém znění, c) u k l á d á vedoucí odboru RAI vyzvat schválené uchazeče k předložení nabídky, 348/ RM V a) s c h v a l u j e navržený postup přípravy, časový harmonogram a způsob zadání veřejné zakázky stavby: Rekonstrukce místní komunikace v ulicích Šafaříkova a Jungmannova ve Dvoře Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e zadávací dokumentaci stavby pro výběrové řízení veřejné zakázky v předloženém znění, c) s c h v a l u j e vedoucí odboru RAI jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení pro stavbu: Rekonstrukce místní komunikace v ulicích Šafaříkova a Jungmannova ve Dvoře Králové nad Labem, d) s c h v a l u j e složení hodnotící komise včetně náhradníků v předloženém znění, e) u k l á d á členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, 349/ RM V s c h v a l u j e závěry Dopravní studie centra Města Dvora Králové nad Labem a posouzení realizovatelnosti akce Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka ve Dvoře Králové nad Labem dle varianty D a D1 architektonické studie, 350/ RM V 3

4 a) b e r e n a v ě d o m í výsledek hodnocení výběrového řízení na zhotovitele asfaltového povrchu sportovního hřiště Slunečná ve Dvoře Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e na základě doporučení vedoucí odboru RAI výsledek hodnocení výzvy k podání nabídky na zhotovitele stavby: Zhotovení živičného krytu sportovního hřiště ulice Slunečná ve Dvoře Králové nad Labem, c) p o v ě ř u j e starostu města k podpisu SOD na akci: Zhotovení živičného krytu sportovního hřiště ulice Slunečná ve Dvoře Králové nad Labem s firmou COLAS CZ, a.s., Petra Jilemnického 21, Hradec Králové, 351/ RM V a) s c h v a l u j e předložený návrh mandátní smlouvy o zajištění zpracování Dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro zadání stavby ve výběrovém řízení na stavbu: II/300 Dvůr Králové nad Labem ul. 28. října a ul. Smetanova, rekonstrukce komunikace, vč. chodníků a ostatních objektů, u kterých bude Město Dvůr Králové nad Labem investorem a předání této části kompletní projektové dokumentace městu v dohodnutém termínu, b) s c h v a l u j e cenu vypočtenou v příloze č. 2 cena za PD na objekty v investorství Města Dvůr Králové nad Labem na ul. 28. října a ul. Smetanova vč.ič mandatáře celkem ve výši ,40 Kč vč. 19 % DPH, c) s c h v a l u j e vyrovnání doposud vynaložených nákladů na rozpracovanou projektovou dokumentaci a IČ mandatáře výše uvedené akce ve výši ,- Kč vč. DPH, d) z p l n o m o c ň u j e starostu města k podpisu mandátní smlouvy o zajištění zpracování Dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro zadání stavby ve výběrovém řízení na stavbu: II/300 Dvůr Králové nad Labem ul. 28. října a ul. Smetanova, rekonstrukce komunikace, vč. chodníků a ostatních objektů, u kterých bude Město Dvůr Králové nad Labem investorem a předání této části kompletní projektové dokumentace městu v dohodnutém termínu, e) u k l á d á vedoucímu odboru RAF výše uvedenou částku vyplývající z mandátní smlouvy zakotvit do změny rozpočtu města na rok 2006, f) p o v ě ř u j e starostu města podpisem dopisu, kterým Město Dvůr Králové nad Labem ujišťuje mandatáře, že veškeré překážky, které bránily pokračování v přípravě projektové dokumentace, byly v roce 2005 odstraněny, 352/ RM V a) b e r e n a v ě d o m í výsledek hodnocení pracovní skupiny pro posuzování a hodnocení nabídek výběrového řízení a rozhodnutí vedoucí odboru RAI o nejvhodnější nabídce včetně pořadí dalších nabídek na zhotovitele technicko-hospodářské studie dle vnitřního předpisu MěÚ č. 09/2004 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu: vítězný uchazeč - firma AQUATIS, a.s., Botanická 834/56, Brno, b) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem firmou AQUATIS, a.s., Botanická 834/56, Brno a pověřuje starostu města podpisem SOD, 4

5 353/ RM V a) s c h v a l u j e předložený návrh Pojistné smlouvy č na sdružené pojištění vozidel pro os. automobil Škoda Felicia Combi, LX 1,6 SPZ TUJ s Českou pojišťovnou a.s., b) p o v ě ř u j e starostu města podpisem této Pojistné smlouvy, 354/ RM V s c h v a l u j e předložený návrh rozpočtové změny č.1 rozpočtu sociálního fondu na rok 2006, 355/ RM V a) s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ Podharť na rok 2006, a to ve výši Kč na financování dovážených obědů Pečovatelskou službou města, b) u k l á d á vedoucímu odboru RAF výše uvedenou částku zahrnout do nejbližší rozpočtové změny, 356/ RM V s c h v a l u j e v souladu s ustanovením Čl. 5, bod 3. Vnitřního předpisu MěÚ Dvůr Králové nad Labem číslo 7/2005 odpis pohledávek v upraveném znění, 357/ RM V a) bere na vě d o m í personální změny na odboru VVS a jmenuje pí Bc. Kateřinu Červenou do funkce vedoucí technicko hospodářského oddělení odboru VVS k , b) schvaluje zřízení jednoho nového pracovního místa na oddělení technicko hospodářském odboru VVS k , c) u k l á d á vedoucímu odboru VVS předložit změnu organizačního řádu formou jeho doplňku s platností ke dni , 358/ RM V s c h v a l u j e sepsání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Vinohradská 325/8, Praha 2, 359/ RM V s c h v a l u j e sepsání Smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě s ČESKÝM TELECOMEM, a.s., Olšanská 55/5, Praha 3, 360/ RM V bere na vě d o m í zápisy z pracovní porady stavebně-architektonické komise RM konané dne , a , 361/ RM V bere na vě d o m í zápis z jednání sportovní komise RM č. 13/2006 ze dne

6 Ing. Jiří RAIN starosta Mgr. Vasil BIBEN 1. místostarosta 6

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015

USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015 USNESENÍ č. 6 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 17. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 27.07.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.07.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0444/RM22/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 k SoD

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE. pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE pro jednání zastupitelstva města dne 29. 1. 2015 Plnění usnesení rady města za měsíc listopad a prosinec 2014 Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML

Více

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í z 57. schůze Rady města Příbora dne 29. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

Více

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Město Horažďovice Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 R/206/2011-9. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. harmonogram všech úkonů včetně zpracování

Více

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 3. června 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 377/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Z 10. SCHŮZE. Změna. ber. a u kládá. Rady T: 10. sch. valuje návrh

Z 10. SCHŮZE. Změna. ber. a u kládá. Rady T: 10. sch. valuje návrh USS NESENÍ Z 10. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 19. 5. 2015 USNESENÍ Č. 372/2015 Informace o rezignaci MUDr. Peteraa Hromádky na mandát členaa ZM Liberec Radaa města po projednání ber e na věě domí

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í dne : 13.2.2014 z 23. zasedání Zastupitelstva města Hranice místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák,

Více

USNESENÍ č. RM 19/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 22. 7. 2013

USNESENÍ č. RM 19/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 22. 7. 2013 USNESENÍ č. RM 19/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 22. 7. 2013 1. schvaluje Rada města Kostelec nad Orlicí a) zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu Strategie rozvoje

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více