64. VÝPIS Z USNESENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "64. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne / RM - V odkládá své rozhodnutí ve věci žádosti Technických služeb města o schválení prodeje automobilového sklápěcího přívěsu za nákladní automobil Š MTS, SPZ TU 62-84, 2/ RM - V a) bere na vě d o m í koncepci rozvoje služeb Městské knihovny Slavoj na rok 2005, b) schvaluje zřízení nového oddělení Městské knihovny Slavoj literární čajovny, c) s c h v a l u j e zvýšení pracovního úvazku pro Městskou knihovnu Slavoj na 8.6, 3/ RM - V a) s c h v a l u j e komisi pro otevírání obálek výběrového řízení na projekt Obnova zeleně VKP lipová alej Benešovo nábřeží, b) s c h v a l u j e komisi pro výběr nejlepší nabídky na projekt Obnova zeleně VKP lipová alej Benešovo nábřeží, 4/ RM - V bere na vě d o m í Zprávu o stavu požární prevence ve Dvoře Králové nad Labem za rok 2004, 5/ RM - V a) s c h v a l u j e podání výpovědi firmě H-Benefit spol s r.o., Třebechovice pod Orebem, na zajištění servisu a dodávek materiálu pro kopírovací stroje, b) u k l á d á vedoucímu odboru VVS připravit výběrové řízení na zajištění servisu a dodávek materiálu pro kopírovací stroje,

2 6/ RM - V promíjí Klubu českých turistů Dvůr Králové nad Labem roční nájemné ve výši 1.000,- Kč za informační plochu v roce 2005, 7/ RM - V doporuč u j e ZM neschválit prodej části p.p.č. 7 o výměře cca 290 m 2 (bude upřesněno GP) za kupní cenu 30,- Kč/m 2 (tj ,- Kč), 8/ RM - V a) n e s c h v a l u j e sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene práva průchodu a průjezdu přes části st.p.č a p.p.č. 678/2 k st.p.č tak, jak je vyznačeno na geometrickém plánu č /2004, za 1000,- Kč, b) n e s c h v a l u j e sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene práva průchodu a průjezdu přes část st.p.č k st.p.č tak, jak je vyznačeno na geometrickém plánu č /2004, za 1000,- Kč, 9/ RM - V a) bere na vě d o m í informaci, že původní zájemce na základě své žádosti odstupuje od žádosti prodeje p.p.č. 3382/23 ze dne , b) schvaluje změnu části textu v usnesení č. 845k)/ RM ze dne , c) doporuč u j e ZM schválit změnu usnesení č. 66f)/ ZM ze dne , 10/ RM - V a) bere na vě d o m í informaci o odstoupení žadatelky od usnesení RM ze dne č. 977/ RM, b) ukonč uje účinnost záměru prodeje p.p.č. 219 o výměře 483 m 2, p.p.č. 187/3 o výměře 113 m 2 v k.ú. Lipnice u Dvora Králové za kupní cenu 100,- Kč/m 2 žadatelce, c) doporuč u j e ZM schválit směnu p.p.č. 219 o výměře 483 m 2 a p.p.č. 187/3 o výměře 113 m 2, které jsou ve vlastnictví Města DK n/l za p.p.č. 218/1 o výměře 525 m 2, s tím, že žadatel odkoupí rozdílnou výměru pozemku o výměře 71 m 2 za kupní cenu 100,- Kč/m 2, návrh na vklad do katastru nemovitostí předloží kupující, d) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit záměr směnit p.p.č. 219 o výměře 483 m 2, p.p.č. 187/3 o výměře 113 m 2 v k.ú. Lipnice u Dvora Králové, 11/ RM - V a) doporuč u j e ZM neschválit prodej st.p.č o výměře 83 m² a části p.p.č. 2307/5 o výměře cca 1125 m² v k.ú.dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 80,- Kč/m² (tj.cca ,- Kč), b) ukonč uje účinnost usnesení č. 1300a)b)/ RM, c) u k l á d á vedoucí odboru MP zveřejnit na úřední desce záměr města pronajmout areál v Sylvárovské ulici, jenž tvoří: p.p.č. 2307/5, 2307/7, 2306/2, 2307/1, a st.p.č. 2519, 2522, 2521, 2520, 711/1, 4357, vše k.ú. Dvůr Králové n/l, za minimální cenu ,- Kč/celý areál/měsíc vč. uplatnění meziročního inflačního růstu. Nájemní smlouva bude sepsána na dobu minimálně 1 rok, jak věc leží a běží. Kritéria pro VŘ: cena koeficient - 0,4, využití areálu 2

3 koeficient - 0,3, doba nájmu koeficient - 0,3. 12/ RM - V a) odkládá své rozhodnutí ve věci prodeje části p.p.č. 2264/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře cca 600 m² (bude upřesněno GP) v k.ú.dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 150,- Kč/m² (tj.cca ,- Kč), b) odkládá své rozhodnutí ve věci prodeje části p.p.č. 2264/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře cca 600 m 2 (bude upřesněno GP) v k.ú.dvůr Králové nad Labem za kupní cenu 150,- Kč/m 2 (tj. cca ,- Kč), c) u k l á d á vedoucí odboru RAI vypracovat studii na využití dané lokality vč. parcelace všech pozemků města a připojení inženýrských sítí, 13/ RM - V a) doporuč u j e ZM schválit bezúplatný převod pozemků st.p.č. 658/3 o výměře 45 m², p.p.č. 1623/10 o výměře 28 m², p.p.č. 1623/9 o výměře 1 m², st.p.č o výměře 34 m² a p.p.č. 1569/7 o výměře 50 m² v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o celkové výměře cca 158 m² pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Wonkova 1142, Hradec Králové, b) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit záměr o bezúplatném převodu st.p.č. 658/3 o výměře 45 m 2, p.p.č. 1623/10 o výměře 28 m 2, p.p.č. 1623/9 o výměře 1 m 2, st.p.č o výměře 34 m 2 a p.p.č. 1569/7 o výměře 50 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o celkové výměře cca 158, 14/ RM - V a) doporuč u j e ZM schválit prodej p.p.č. 479/3 o výměře 2531 m² v k.ú. Lipnice u Dvora Králové, za kupní cenu 60,- Kč/m² (tj ,- Kč) návrh na vklad do katastru nemovitostí předloží a uhradí kupující, b) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit záměr prodeje p.p.č. 479/3 o výměře 2531 m 2 v k.ú. Lipnice u Dvora Králové, 15/ RM - V doporuč u j e ZM neschválit nabytí p.p.č. 3358/9 o výměře 1024 m 2 Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu Kč, v k.ú. 16/ RM - V n e s c h v a l u j e sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene s právem průchodu a průjezdu na st.p.č pro vlastníky č.p v ul. Kotkova, DK n/l přes p.p.č. 1042/6 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem v rozsahu geometrického plánu č /2004, 17/ RM - V a) odkládá rozhodnutí ve věci udělení souhlasu k jinému právu k p.p.č. 3732/3 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, který je ve vlastnictví Města DK n/l, pro potřeby územního řízení na stavbu: Kanalizace a ČOV 3600 EO ENVIROTECH ZOO Dvůr Králové n/l, pro Zoologickou zahradu Dvůr Králové n/l, b) u k l á d á vedoucímu OŽP vyčíslit dopad stavby kanalizace a ČOV pro ZOO Dvůr Králové n/l na ČOV v majetku a. s. TIBA, 3

4 18/ RM - V a) odkládá rozhodnutí ve věci prodeje p.p.č. 659/2 o výměře m² v k.ú. Bílé Poličany pro Hasičskou vzájemnou pojišťovnu, a.s. Římská 45, Praha, b) u k l á d á vedoucí odboru MP jednat o cenové nabídce ve věci prodeje p.p.č. 659/2 o výměře m² v k.ú. Bílé Poličany s vedením Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. Římská 45, Praha, 19/ RM - V odkládá rozhodnutí ve věci prodeje části p.p.č a ukládá vedoucí odboru MP jednat o prodeji p.p.č jako celku, 20/ RM - V doporuč u j e ZM schválit prodej p.p.č. 1725/1 o výměře 249 m² v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 100,- Kč/m² (tj ,- Kč), 21/ RM - V M schválit bezúplatný převod p.p.č. 182/1 o výměře 1054 m2 v k.ú. Dvůr Králové n.l. od Římskokatolické farnosti sv. Jana Křitele Děkanství Dvůr Králové nad Labem, IČ: , se sídlem Dvůr Králové nad Labem, Palackého čp. 99, 22/ RM - V a) doporuč u j e ZM schválit prodej st.p.č. 807/2 o výměře 575 m 2 a st.p.č. 807/3 o výměře 149 m 2 v k.ú. Dvůr Králové n.l. za dohodnutou kupní cenu 200,- Kč/m 2, tj. za celkovou kupní cenu ,- Kč. Vklad do KN hradí kupující, b) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit záměr prodeje stavební parcely č. 807/2 o výměře 575m 2 a st.p.č. 807/3 o výměře 149 m 2 v k.ú. Dvůr Králové n.l., 23/ RM - V s c h v a l u j e pronájem části p. p. č. 1694/6 o výměře 22 m² a části p. p. č o výměře 6 m² v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za cenu 10,- Kč/m²/rok a zároveň schvaluje sepsání nájemní smlouvy v tomto smyslu s firmou Český Telecom a. s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 24/ RM - V b e r e n a v ě d o m í fyzický a účetní převod movitého a nemovitého majetku města nově zřízené příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620, 25/ RM - V a) b e r e n a v ě d o m í zpětvzetí žádosti o pronájem p. p. č. 241/1, p. p. č. 241/2 a p. p. č. 242 v k. ú. Verdek ze dne , b) u k o n č u j e účinnost usnesení č. 1336/ RM ze dne , 26/ RM - V bere na vě d o m í informaci o přechodech nájmu u následujících bytů: a) byt č. 211 v čp. 1599, Kotkova, DKn/L, 4

5 b) byt č. 21 v čp. 2900, E. Zbroje, DKn/L, 27/ RM - V s c h v a l u j e sepsání Nájemní smlouvy na byt č. 11 v čp. 1532, Raisova, DKn/L s účinností od na dobu neurčitou. Tato NS bude navazovat na smlouvu ze dne , 28/ RM - V s c h v a l u j e sepsání nájemní smlouvy na NP č. 1 v čp. 2963, Štefánikova, DKn/L, za cenu 500,- Kč/m²/rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, na dobu určitou 2 roky pro účely provozu solária s doplňkovými službami, 29/ RM - V a) schvaluje záměr pronajmout NP č. 1 v čp. 2954, Štefánikova, DKn/L, za min. cenu 500,- Kč/m²/rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let. Kritéria pro výběr: cena koef. 0,7, využití NP koef. 0,3, b) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit na úřední desce záměr pronajmout NP č. 1 v čp. 2954, Štefánikova, DKn/L, za min. cenu 500,- Kč/m²/rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let. Kritéria pro výběr: cena koef. 0,7, využití NP koef. 0,3, 30/ RM - V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1956/25 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu čp a st.p.č ul. nábř. Benešovo, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu, 31/ RM - V s c h v a l u j e sepsání Dohody o poskytnutí slevy 15% z kupní ceny bytu (č. 1956/13) a vyplacení této slevy tj. částky Kč ,-, ve smyslu Zásad pro privatizaci domovního fondu v majetku města (ZTP), 32/ RM - V s c h v a l u j e vyplacení částky Kč ,- Kubíkové Dagmar, 5. května 2196, Dvůr Králové nad Labem, v rámci ukončení nájemního vztahu k bytové jednotce č. 72/41 v domě čp. 72 ul. Revoluční, DKnL, 33/ RM - V a) vyhlašuje, v souladu se současně platnými Zásadami pro privatizaci domovního fondu v majetku města, prodej domu č.p se st.p.č v ul. Leoše Janáčka v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po bytových jednotkách, b) vyhlašuje, v souladu se současně platnými Zásadami pro privatizaci domovního fondu v majetku města, prodej domu č.p se st.p.č v ul. Leoše Janáčka v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po bytových jednotkách, c) vyhlašuje, v souladu se současně platnými Zásadami pro privatizaci domovního fondu v majetku města, prodej domu č.p se st.p.č v ul. 5

6 5. května v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č.72/1994 Sb. po bytových jednotkách, d) vyhlašuje, v souladu se současně platnými Zásadami pro privatizaci domovního fondu v majetku města, prodej domu č.p. 69 se st.p.č. 71 v části obce Žireč v obci Dvůr Králové nad Labem a v k.ú. Žireč Ves dle zákona č. 72/1994 Sb. po bytových jednotkách, e) vyhlašuje, v souladu se současně platnými Zásadami pro privatizaci domovního fondu v majetku města, prodej domu č.p. 568 se st.p.č. 494 v ul. Legionářská v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č.72/1994 Sb. po bytových jednotkách, f) vyhlašuje, v souladu se současně platnými Zásadami pro privatizaci domovního fondu v majetku města, prodej domu č.p se st.p.č. 701/2 v ul. 5. května v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po bytových jednotkách, g) vyhlašuje, v souladu se současně platnými Zásadami pro privatizaci domovního fondu v majetku města, prodej domu č.p se st.p.č. 701/1 v ul. 5. května v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po bytových jednotkách, h) vyhlašuje, v souladu se současně platnými Zásadami pro privatizaci domovního fondu v majetku města, prodej domu č.p. 125 se st.p.č. 389 v ul. Husova v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po bytových jednotkách, i) vyhlašuje, v souladu se současně platnými Zásadami pro privatizaci domovního fondu v majetku města, prodej domu č.p se st.p.č v ul. M. Horákové v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem dle zákona č. 72/1994 Sb. po bytových jednotkách, 34/ RM - V a) doporuč u j e ZM neschválit prodej bytových jednotek č. 817/224, 231, 221, 223 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu čp. 817 a st.p.č. 993 ul. Heydukova se slevou 10% tedy za částku Kč ,-, b) bere na vě d o m í informaci o dalším postupu prodeje domu čp. 817 a to ve smyslu II. kola nabídek, 35/ RM - V u k l á d á vedoucímu odboru RAF zažádat příslušný peněžní ústav v souladu s uzavřenými úvěrovými a zástavními smlouvami o písemné stanovisko (a případný souhlas či nesouhlas) k možnému prodeji podílů města u bytů, kde se vrací st.dotace na jejich výstavbu, 36/ RM - V s c h v a l u j e prominutí (odpis) pohledávky v celkové výši 6.765,- Kč, 37/ RM - V s c h v a l u j e, v souladu s usnesením ZM ze dne č. 379 / ZM bod b) a v souladu s 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění rozpočtovou změnu č. 5 pro rok 2004 včetně změn v rámci jednotlivých kapitol, která upravuje schválený rozpočet na rok 2004 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany KÚ Královéhradeckého kraje na straně příjmů o 5.842,83 tis. Kč 6

7 na straně výdajů o 5.843,74 tis. Kč ve financování upravuje o 0,91 tis. Kč Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2004 na straně příjmů ,80 tis. Kč na straně výdajů ,47 tis. Kč financování ,67 tis. Kč 38/ RM - V s c h v a l u j e navržené podmínky ze strany ČSOB, a.s. pro provádění služby Cash Pooling, 39/ RM - V a) doporuč u j e ZM v rámci rozpočtu na rok 2005 schválit příspěvek ve výši ,- Kč pro Nadaci Adra na obnovu lokalit v Jihovýchodní Asii postižených ničivými vlnami tsunami, b) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout do návrhu rozpočtu roku 2005 příspěvek ve výši ,- Kč pro Nadaci Adra na obnovu lokalit v Jihovýchodní Asii postižených ničivými vlnami tsunami, 40/ RM - V nesouhlasí s navýšením příspěvku z rozpočtu města do smlouvy o nájmu uzavřenou podle Občanského zákoníku 663 mezi Městem Dvůr Králové n/l a ČEZ, a. s., Elektrárny Poříčí, Trutnov 3, ze dne a do smlouvy o nájmu uzavřenou podle Občanského zákoníku 663 mezi Městem Dvůr Králové n/l a ČEZ, a. s., Elektrárny Poříčí, Trutnov 3 ze dne , 41/ RM - V bere na vě d o m í zprávu o průběžném plnění úkolu č. 262/ ZM, 42/ RM - V souhlasí s prominutím poplatku z prodlení ve výši 1.314,50 Kč, 43/ RM - V a) odkládá rozhodnutí ve věci podpisu Dohod o ceně tepelné energie a Dohod o poskytování záloh za odběr tepla pro rok 2005, b) u k l á d á vedoucímu odboru SMM porovnat ceny tepelné energie s jinými subjekty, 44/ RM - V pověřu j e starostu města k podpisu Smluv o zajištění správy, provozu a oprav společných částí domu na byty v čp a 1074 v majetku města, 45/ RM - V souhlasí s prominutím smluvní pokuty ve výši 4.604,- Kč, 46/ RM - V nesouhlasí se snížením výše srážek ze mzdy a trvá na srážkách ze mzdy v nařízené výši, 7

8 47/ RM - V a) bere na vě d o m í text dopisu firmě VAK ve věci výše vodného a stočného pro rok 2005 a výše nájemného pro rok 2005, ve znění připomínek členů RM, b) u k l á d á vedoucímu odboru SMM dopis zaslat jednateli firmy VAK, 48/ RM - V nesouhlasí s členstvím Města Dvůr Králové nad Labem ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 49/ RM - V s c h v a l u j e prodejní cenu pexesa Dvůr Králové n/l a okolí ve výši 20,- Kč, 50/ RM - V s c h v a l u j e platové výměry ředitelů příspěvkových organizací, 51/ RM - V a) souhlasí s účastí Města Dvůr Králové n/l na projektu Pokračování procesu komunitního plánování na území Královéhradeckého kraje, jehož garantem bude Občanské poradenské středisko o.p.s., b) souhlasí s návrhem předpokládaných nákladů na období 14 měsíců na proces komunitní plánování sociálních služeb v pověřeném území Dvůr Králové n/l, 52/ RM - V doporuč u j e ZM schválit Darovací smlouvu ve výši ,- Kč dle přílohy soupisu drobného majetku a zboží mezi Královéhradeckým krajem, a Městem Dvůr Králové nad Labem, a pověřit starostu podpisem smlouvy, 53/ RM - V souhlasí se sepsáním žádosti o zaslání přesných podmínek stvrzených podpisem a razítkem agentury KOMPAKT s.r.o. na dodání automobilu Renault Kangoo pro účely Pečovatelské služby, 54/ RM - V souhlasí, aby Dům dětí a mládeže JEDNIČKA Dvůr Králové n/l, Spojených národů 1620, plnil roli koordinátora a organizátora okresních kol soutěží a přehlídek pro okres Trutnov, 55/ RM - V a) bere na vě d o m í zápis z jednání Provozně-investiční komise při VAK a. s. Dvůr Králové n/l ze dne , b) odvolává zástupce Města Dvůr Králové n/l z Provozně-investiční komise při VAK a. s. Dvůr Králové n/l, 56/ RM - V u k l á d á vedoucí odboru RAI zhodnotit odborně rozpočtové náklady na nejnutnější stavební úpravy školních budov ZŠ Schulzovy sady a R. A. Dvorského s ohledem na vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 108/2001 Sb., 8

9 57/ RM - V s c h v a l u j e platový výměr vedoucího Samostatného oddělení kontroly a interního auditu Městského úřadu Dvůr Králové n/l ve znění připomínek členů RM, 58/ RM - V s c h v a l u j e platový výměr lesmistra příspěvkové organizace Městské lesy a platový výměr ředitele příspěvkové organizace Technické služby města Dvůr Králové n/l ve znění připomínek členů RM, 59/ RM - V a) d o p o r u č u j e zastupitelstvu města, stanovit, s účinností 1. dne měsíce následujícího po jednání zastupitelstva, v souladu s ustanovením 72 a 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění, měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva Města Dvůr Králové nad Labem takto: pro výkon člena rady města ve výši Kč, pro výkon funkce předsedy výboru nebo předsedy komise ve výši Kč, pro výkon funkce člena výboru nebo komise ve výši Kč, pro výkon funkce člena zastupitelstva města ve výši 650 Kč, b) doporuč u j e zastupitelstvu města stanovit, že se v případě souběhu výkonu několika funkcí poskytne neuvolněnému členu Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna, 60/ RM - V s c h v a l u j e platové výměry vedoucím organizačních složek Města Dvůr Králové nad Labem v předloženém znění, 61/ RM - V v y d á v á Vnitřní předpis Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem č. 1/2005 Úplné znění Organizačního řádu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 62/ RM - V a) b e r e n a v ě d o m í korespondenci adresovanou radě města za období od minulé schůze, b) bere na vě d o m í uznání části dluhu pronajímatelem a ukládá právníkovi města dále jednat ve věci dluhu, c) bere na vě d o m í návrh lesmistra Městských lesů Dvůr Králové n/l, na využití honitby Jánská Studánka. Ing. Jiří RAIN starosta Mgr. Vasil BIBEN 1. místostarosta 9

96. VÝPIS Z USNESENÍ

96. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 96. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.02.2006 152/2006-96. RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 69/11 včetně spoluvlastnického

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 14.06.2005 482/2005 19. ZM V a) ukonč uje účinnost usnesení č. 418/2005-17. ZM, b) n

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.11.2005 1228/2005 89. RM V s c h v a l u j e navýšení rozpočtu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

69. VÝPIS Z USNESENÍ

69. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 69. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.02.2005 163/2005 69. RM V a) p o v ě ř u j e Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem vydáním knihy k

Více

31. VÝPIS Z USNESENÍ

31. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 31. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.11.2007 964/2007 31. RM V a) schvaluje způsob zadání, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.04.2009 1533/2009 83. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/12 včetně spoluvlastnického

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 124/2007 7. RM V s c h v a l u j e Smlouvu o výpůjčce se společností EKO-KOM a.s. v rámci projektu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. 2007 206/2007 8. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2007 včetně

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

68. VÝPIS Z USNESENÍ

68. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 68. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.11.2008 1016/2008-68. RM V doporuč u j e ZM schválit a vydat v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 428/2010 117. RM a) souhlasí s výpůjčkou výpočetní techniky na zajištění dopravně správních činností

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 16.05.2006 416/2006-104. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 3 ke Smlouvě o ubytování na byt č. 32 v čp. 950,

Více

17. VÝPIS Z USNESENÍ

17. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 17. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 15.03.2005 416/2005 17. ZM V bere na vě domí informaci o přípravách průmyslových zón

Více

80. VÝPIS Z USNESENÍ

80. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 80. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 23.03.2009 1453/2009 80. RM V doporuč u j e ZM vzít na vědomí petici podanou dne 06.03.2009, 1454/2009

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21. 09. 2004 922/2004 55. RM - V a) bere na vě d o m í informaci ředitele VAK, s.r.o., o spolupráci při tvorbě

Více

45. VÝPIS Z USNESENÍ

45. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 45. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.01.2012 R/1/2012-45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. ruší 1.1. ve smyslu 102 odst. 2 písm.

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.02.2009 1298/2009 76. RM V a) bere na vě d o m í informaci o žalobě společnosti WWTP DKNL, s. r. o.,

Více

131. VÝPIS Z USNESENÍ

131. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 131. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.10.2010 R/937/2010-131. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. pořízení a implementaci nástrojů

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

129. VÝPIS Z USNESENÍ

129. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 129. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.09.2010 R/845/2010-129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. bere na vědomí 1.1. zápis z otevírání

Více

95. VÝPIS Z USNESENÍ

95. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 95. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 07.02.2006 118/2006-95. RM V s c h v a l u j e Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na část p. p. č. 3723/2

Více

63. VÝPIS Z USNESENÍ

63. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 63. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21. 12. 2004 1314/2004 63. RM - V bere na vě d o m í informaci o uvolněném bytě, 1315/2004 63. RM - V schvaluje

Více

119. VÝPIS Z USNESENÍ

119. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 119. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 31.05.2010 R/529/2010-119. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1. zahájení veřejné zakázky prostřednictvím

Více

66. VÝPIS Z USNESENÍ

66. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 66. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 21.10.2008 930/2008-66. RM V a) ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup PC, tiskárny a fotoaparátu

Více

58. VÝPIS Z USNESENÍ

58. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 58. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 19. 10. 2004 1019/2004-58. RM a) doporuč u j e ZM schválit uzavření dohody o vzájemném zápočtu pohledávek,

Více

12. VÝPIS Z USNESENÍ

12. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.03.2007 346/2007 12. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu práv k užití díla č.

Více

25. VÝPIS Z USNESENÍ

25. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 25. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 20.12.2005 619/2005 25. ZM V a) s c h v a l u j e rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2005

Více

92. VÝPIS Z USNESENÍ

92. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 92. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.01.2006 1/2006-92. RM V a) s c h v a l u j e organizační změnu MěÚ spočívající v navýšení jednoho pracovníka

Více

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 9.

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 06.09.2005 928/2005 83. RM - V s c h v a l u j e ceník za užívání sportovišť na sezónu 2005/2006 ve znění

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 07. 09. 2004 858/2004 54. RM - V s c h v a l u j e výpověď nájemní smlouvy na garáž u čp. 963, Sladkovského,

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 27.11.2006 U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2006-1392/23 Horská čp. 150 2006-1393/23

Více

136. VÝPIS Z USNESENÍ

136. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 136. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 03.06.2014 R/374/2014-136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. schválit Zřizovací listinu Technických

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

71. VÝPIS Z USNESENÍ

71. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 71. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.03.2005 275/2005 71. RM V schvaluje pořádání tréninkového hokejového campu v termínu od 10.07.2005 do

Více

54. VÝPIS Z USNESENÍ

54. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.03.2012 R/226/2012-54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. podání žádosti Základní školou 5.

Více

130. VÝPIS Z USNESENÍ

130. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 130. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.9.2010 R/896/2010-130. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. změnu podmínek pronájmu a užívání

Více

87. VÝPIS Z USNESENÍ

87. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 87. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 01.11.2005 1172/2005 87. RM V 1. s chvaluje a) změnu jmenovité hodnoty akcií a to v počtu 5.027 ks o nominální

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

121. VÝPIS Z USNESENÍ

121. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 121. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.06.2010 R/587/2010-121. Rada města Dvůr Králové nad Labem V s ukončením smlouvy na servis tiskových

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30.5.2016 323/13/RM/2016 Úprava ceníku - pozemky zastupitelstvu města schválit návrh

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013

z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013 z 98. schůze Rady města Rumburk, konané dne 17. ledna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1525/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 98. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 142. schůze Rady města Kolína, konané dne 15. 3. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: p. Buřič, Mgr. Pekárek, MUDr. Navrátil, J. Plašil,

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 13.10.2015 R/636/2015-36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. na základě pověření od zastupitelstva

Více

Usnesení Rady města Čelákovic USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 19/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 14. července 2014. Rada města Čelákovic:

Usnesení Rady města Čelákovic USNESENÍ RADY MĚSTA. Usnesení č. 19/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 14. července 2014. Rada města Čelákovic: USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 19/2014 ze schůze Rady města Čelákovic dne 14. července 2014 Rada města Čelákovic: 755. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body 2.11 a 4.8, s vyřazením bodu

Více

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 26. 06. 2014

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Rady Města Žatce konané dne 7.4.2008

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Rady Města Žatce konané dne 7.4.2008 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Rady Města Žatce konané dne 7.4.2008 Usnení č. 272 /08 325 /08 272/08 Schválení programu 273/08 Kontrola usnení 274/08 Žádost o umístění reklamní tabule 275/08 Prodej

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 49. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 8. 4. 2013 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8.

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.02.2007 270/2007 10. RM V a) r u š í usnesení č. 176/2007 8. RM ze dne 01.02.2007, b) schvaluje pořádání

Více

28. VÝPIS Z USNESENÍ

28. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 28. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 28.03.2006 673/2006 28. ZM V s c h v a l u j e sepsání Smlouvy o budoucí kupní smlouvě

Více

53. VÝPIS Z USNESENÍ

53. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 53. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24. 08. 2004 830/2004 53. RM - V doporuč u j e Z M schválit prodej bytové jednotky č. 463/221 včetně spoluvlastnického

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

94. VÝPIS Z USNESENÍ

94. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 94. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.01.2006 67/2006-94. RM V a) bere na vě d o m í právní stanovisko ve věci žádosti o vydání bezdůvodného

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

11. VÝPIS Z USNESENÍ

11. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 11. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.03.2007 303/2007 11. RM V doporuč uje ZM při příležitosti návštěvy města prezidentem republiky přijetí

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Rady Města Žatce konané dne 23.2.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Rady Města Žatce konané dne 23.2.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 5. jednání Rady Města Žatce konané dne 23.2.2006 Usnesení č. 132 /06-170 /06 132/06 Schválení programu 133/06 Kontrola usnesení 134/06 Nájem zahrádek historický majetek 135/06 Prodej

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007 519/2007 Rada města Lanškroun projednala ţádost příspěvkové organizace Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, o souhlas s navýšením investičního

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 14.01.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 14.01.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 14.01.2008 1/2008 Rada města Lanškroun schvaluje rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2007 v položkách 184-07 až 187-07 dle přílohy (zpráva čj. 2124/2008/SEK

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 09.03.2015 R/147/2015-14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. "Přehled čerpání a zdrojů sociálního

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Mgr. Karel Střeleček Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek,

Více

37. VÝPIS Z USNESENÍ

37. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 37. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 27.10.2015 R/667/2015-37. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. "Operační plán zimní údržby komunikací

Více

74. VÝPIS Z USNESENÍ

74. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 74. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové ze dne 03.05.2005 447/2005 74. RM V odkládá své rozhodnutí ve věci schválení plánu oprav komunikací pro rok 2005 v předloženém

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ ze 62. schůze Rady města, konané dne 14. ledna 2010 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 2777/62/2010 volí ověřovatele zápisu

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9.

USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009. 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 12/2009 ze schůze Rady města Čelákovic 3. prosince 2009 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.14., 6.7., 6.8., 6.9. 1. 2. 1. Jmenuje Ing. Stuchlíka

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady Města Žatce konané dne 28.3.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady Města Žatce konané dne 28.3.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Rady Města Žatce konané dne 28.3.2006 Usnesení č. 232 /06-262 /06 232/06 Schválení programu 233/06 Kontrola usnesení 234/06 Bytové otázky 235/06 Podnájemní smlouva 236/06

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 208/2007 9. RM V doporuč u j e ZM schválit OZV č. 1/2007, kterou se stanovuje poplatek za komunální

Více

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015

z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 z 30. schůze Rady města Rumburk, konané dne 24. září 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 489/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila program 30. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola usnesení

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014.

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014. USNESENÍ 69. schůze Rady města Vítkova konané dne 25. února 2014 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2374/69 do č. 2443/69) Rada města: 2374/69 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

23. VÝPIS Z USNESENÍ

23. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 23. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 24.06.2010 722/2010 23. ZM - V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního

Více

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006

U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 25.09.2006 U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 25. září 2006 OBSAH Kontrola usnesení 2006-234/5 Kontrola plnění usnesení ZM Mgr. Adamec Majetek města

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 Rada města Oder po projednání U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 A/vzala na vědomí A/1/61 plán zasedání RM a ZM Oder na rok 2010 pís. příloha č.24. A/2/61 informaci ředitele

Více