104. VÝPIS Z USNESENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "104. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne / RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu (IOP, výzva č. 06) o část Vnitřní integrace úřadu s cílem zlepšení informačních toků v rámci informačního systému města a zvýšení efektivity informačních technologií města. b) rozhoduje o podání žádosti o dotaci z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ, výzva č. 53) s cílem realizace procesního a personálního auditu, auditu informačních technologií (zhodnocení využitelnosti a potřebnosti SW a HW, finanční krytí, personální obsazení IT pracoviště) pro město Dvůr Králové nad Labem se zaměřením na městský úřad a zřízenou organizaci Technické služby města Dvůr Králové nad Labem. c) rozhoduje, že úkoly spojené s přípravou žádostí, administrací a řízením projektů budou zadány jako zakázka systémově navazující dle článku 4 bodu 2 Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu města Dvůr Králové nad Labem. d) s c h v a l u j e Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě se společností Regionální poradenská agentura, s. r. o. a pověřuje starostku města jeho podpisem, 2396/ RM V a) schvaluje zajištění technické podpory pro spisovou službu určenou organizacím města a obcím správního obvodu ORP Dvůr Králové nad b) s c h v a l u j e Smlouvu o podpoře se společností ICZ a.s. a pověřuje starostku města jejím podpisem, 2397/ RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na akci: Rekonstrukce bývalé ZŠ Komenského pro potřeby Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem ze dne , b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku,

2 c) s c h v a l u j e smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky a pověřuje starostku města jejím podpisem, d) u k l á d á vedoucí odboru RIM informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 2398/ RM V a) schvaluje rozšíření předmětu díla o rozšíření rozsahu prací v závislosti na změnu rozsahu objektů areálu a změnu plochy areálu, tím i navýšení ceny díla o ,- Kč včetně DPH a změnu platebních podmínek na měsíční fakturaci smlouvy o dílo č , b) s c h v a l u j e Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na vícepráce v souladu s písmenem a) a pověřuje starostku města jeho podpisem, c) u k l á d á vedoucímu odboru RAF přesunout potřebné finanční prostředky mezi položkami rozpočtu v návrhu nejbližší rozpočtové změny, 2399/ RM V a) s c h v a l u j e zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací dokumentaci a realizaci akce:,,poskytnutí komplexního servisu při vyhledávání a doporučení nejvhodnějšího uchazeče pro dodávky silové energie formou centrálního zadávání pro město Dvůr Králové nad Labem a jím zřizované příspěvkové organizace v souladu s článkem 4 bod 3 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, b) schvaluje zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s článkem 6 bod 1 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, c) s c h v a l u j e vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné zakázky a ukládá vedoucí odboru RIM zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, d) s c h v a l u j e složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v předloženém znění, e) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, f) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout potřebné skutečné finanční náklady do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 2400/ RM V a) s c h v a l u j e plán oprav a údržby nemovitého majetku města pro kalendářní rok 2010, b) u k l á d á vedoucí odboru RIM zajistit realizaci jednotlivých akcí, 2401/ RM V bere na vě d o m í informaci o nedostatcích při užívání bytů v bytovém domě čp v ulici Štefánkově, 2402/ RM V a) bere na vě d o m í žádost Osadního výboru Žireč o vybudování dětského hřiště v areálu ZŠ Strž, odloučené pracoviště Žireč, 2

3 b) u k l á d á vedoucí odboru RIM zahrnout náklady na vybudování dětského hřiště v areálu ZŠ Strž, odloučené pracoviště Žireč, do návrhu rozpočtu pro rok 2011, 2403/ RM V a) souhlasí s pověřením k zastupování města Dvůr Králové nad Labem při komunikaci se Státním fondem životního prostředí Praha ve věci žádosti o dotaci na projekt: Regenerace zeleně ve Dvoře Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e plnou moc pro přímou komunikaci se Státním fondem životního prostředí pro projekt Regenerace zeleně ve Dvoře Králové nad Labem a pověřuje starostku města jejím podpisem, 2404/ RM V bere na vě d o m í informaci o průběhu přípravy ceny vodného a stočného pro rok 2010 pro město Dvůr Králové nad 2405/ RM V a) s c h v a l u j e pronájem 3 místností o celkové výměře 10,76 m 2 v budově bez čp. na st.p.č. 50, k.ú. Zboží u Dvora Králové, b) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na 3 místnosti o celkové výměře 10,76 m 2 v budově bez čp. na st.p.č. 50, k. ú. Zboží u Dvora Králové, za cenu 400,- Kč/m 2 /rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu na dobu určitou 5 let za předpokladu, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazena na účet města kauce ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného a pověřuje starostku města jejím podpisem, 2406/ RM V a) bere na vě d o m í, že do výběrového řízení na pronájem garáže č. 1 u čp. 963, Sladkovského, Dvůr Králové nad se přihlásil jediný zájemce, b) r u š í výběrové řízení na pronájem garáže č. 1 u čp. 963, Sladkovského, Dvůr Králové nad c) vyzývá případné zájemce k podání nabídky na pronájem garáže č. 1 u čp. 963, Sladkovského, Dvůr Králové nad za těchto podmínek: - min. cena nájmu 350,- Kč/m 2 /rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, - nájemní smlouva na dobu určitou 5 let, - jediným kritériem výběru je výše nabídnuté ceny nájmu d) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM zveřejnit na úřední desce městského úřadu výzvu k podání nabídky za podmínek dle bodu c) tohoto usnesení, e) s c h v a l u j e složení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení, 2407/ RM V a) s c h v a l u j e ukončení nájmu bytu č. 21 v čp. 2905, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad ke dni , b) s c h v a l u j e dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 21 v čp. 2905, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad ke dni a pověřuje starostku města jejím podpisem, 3

4 2408/ RM V a) bere na vě d o m í, že byl naplněn výpovědní důvod dle 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění pro výpověď z nájmu bytu č. 33 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad b) s c h v a l u j e výpověď z nájmu bytu č. 33 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad z důvodu dle 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, v případě, že nedojde k doplnění finančních prostředků na účtu kauce nejpozději do a pověřuje starostku města jejím podpisem, 2409/ RM V a) bere na vě d o m í, že byl naplněn výpovědní důvod dle 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění pro výpověď z nájmu bytu č. 23 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad b) s c h v a l u j e výpověď z nájmu bytu č. 23 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad z důvodu dle 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a pověřuje starostku města jejím podpisem, 2410/ RM V a) s c h v a l u j e ukončení nájmu bytu č. 21 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad dohodou ke dni , b) s c h v a l u j e dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 21 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem ke dni a pověřuje starostku města jejím podpisem, c) s c h v a l u j e odchylně od platných pravidel pro hospodaření s městskými byty, pronájem bytu č. 62 v čp. 2902, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad d) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na byt č. 62 v čp. 2902, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad a to na dobu neurčitou, s účinností od a pověřuje starostku města jejím podpisem, 2411/ RM V a) neschvaluje přidělení bytu č. 41 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad a jeho žádost zamítá, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM vyzvat k vyklizení a předání bytu č. 41 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad a to nejpozději do , 2412/ RM V a) schvaluje zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3653/1 v k.ú. Dvůr Králové nad za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč včetně DPH, b) s c h v a l u j e smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene IV /VB/2 na stavbu D.Králové n.l., knn p.č.1031/5, Švábová s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 4

5 2413/ RM V a) schvaluje zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 97/3, č. 3529/4 v k. ú Dvůr Králové nad za jednorázovou finanční úhradu ve výši ,45 Kč včetně DPH, b) s c h v a l u j e smlouvu o zřízení věcného břemene č. NET-OSNM/232-1/2009 s VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, Hradec Králové, a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 2414/ RM V a) schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 54/1 v k. ú. Žirecká Podstráň, vedené ve zjednodušené evidenci, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města prodat pozemkovou parcelu č. 54/1 v k. ú. Žirecká Podstráň, vedenou ve zjednodušené evidenci, c) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM jednat o směně pozemkové parcely č. 54/1 v k. ú. Žirecká Podstráň, vedené ve zjednodušené evidenci, za části pozemkových parcel č. 211 dílu 2 a č. 212 v k. ú. Žirecká Podstráň, vedených ve zjednodušené evidenci, 2415/ RM V schvaluje mimořádný vklad ve výši 800,-- Kč do fondu oprav SVJ 824 Bezručova ve Dvoře Králové nad 2416/ RM V doporuč u j e ZM neschválit prodej pozemkových parcel č a č. 15/1 v k. ú. Verdek, 2417/ RM V a) s c h v a l u j e nájem p.p.č. 27/1, p.p.č. 27/4 a st.p.č. 58 v k.ú. Zboží u Dvora Králové o celkové výměře m 2 na dobu 5 let, za částku 15,- Kč/m 2, tj roční nájemné ,- Kč + zvyšování o procento inflace, vyhlašované Českým statistickým úřadem v následujících letech, b) pověřu j e starostku města podpisem nájemní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle části a) tohoto usnesení, 2418/ RM V a) schvaluje záměr prodeje p.p.č 241/1 o výměře 1018 m 2 a p.p.č. 241/2 o výměře 80 m 2 v k.ú. Verdek, b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr prodeje p.p.č. 241/1 a p.p.č. 241/2 v k.ú. Dvůr Králové nad 2419/ RM V a) schvaluje záměr pronájmu p.p.č. 1084/2 v k.ú. Dvůr Králové nad b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu p.p.č. 1084/2 v k. ú. Dvůr Králové nad 2420/ RM V 5

6 a) schvaluje záměr prodeje p.p.č. 712/16 v k.ú. Bílé Poličany za kupní cenu ve výši min. 70,- Kč/ m 2, b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr prodeje p.p.č. 712/16 v k.ú. Bílé Poličany, 2421/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej p.p.č. 142/4 o celkové výměře 48 m 2 v k. ú. Dvůr Králové nad do podílového spoluvlastnictví za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m 2 a doporučuje ZM pověřit starostku města podpisem kupní smlouvy obsahující uvedené obligatorní náležitosti, 2422/ RM V a) schvaluje záměr pronájmu částí st.p.č. 3181, st.p.č a st.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu částí st.p.č. 3181, st.p.č a st.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad 2423/ RM V souhlasí s obnovením mechanické brány mezi p.p.č. 1731/10 a p.p.č. 1731/2 v k.ú. Dvůr Králové nad za podmínky, že Společenství vlastníků jednotek, nábřeží Benešovo čp. 1514, požádá o pronájem pozemkové parcely č. 1731/2 v k.ú. Dvůr Králové nad 2424/ RM V a) schvaluje záměr pronájmu části p.p.č a části p.p.č. 1108/1 v k. ú. Dvůr Králové nad b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu části p.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad 2425/ RM V a) schvaluje záměr pronájmu p.p.č. 1042/6 v k. ú. Dvůr Králové nad b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu p.p.č. 1042/6 v k.ú. Dvůr Králové nad c) ukládá vedoucímu odd. EMM odboru RIM jednat s vlastníky bytových jednotek čp. 771 v ul. Hlávkova o narovnání právního vztahu užívání části p.p.č. 1042/6 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 390 m², 2426/ RM V a) doporuč u j e ZM zrušit své usnesení č. 361/ ZM, b) doporuč u j e ZM schválit ponechání nemovitosti domu čp.39, sestávající z budovy k bydlení včetně nebytových prostor, ocelokolny bez čp., vše na st.p.č. 4 a dále st.p.č. 4 o výměře m² a st.p.č 71 o výměře 16 m² v majetku města Dvůr Králové nad 6

7 c) schvaluje záměr výpůjčky nebytových prostor nemovitosti čp. 39 na st.p.č. 4, severně od protipožární dělící stěny uvnitř objektu, ocelokolny na st.p.č. 4 a části st.p.č. 4 severně od prodloužení protipožární stěny do plochy nádvoří a ukládá vedoucímu oddělení EMM odboru RIM zveřejnit záměr výpůjčky na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad d) u k l á d á vedoucí odboru RIM zadat vypracování projektové dokumentace na provedení stavebních úprav nemovitosti čp. 39 v k.ú. Zboží u Dvora Králové, které umožní provést rozdělení stávajícího objektu čp. 39 na dvě nemovitosti objekt k bydlení a objekt s nebytovými prostory ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a následný zápis do katastru nemovitostí. 2427/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit bezúplatné nabytí pozemkových parcel - č. 678/28 o výměře 4374 m², č. 678/31 o výměře 1707 m², č. 678/32 o výměře 772 m², na nichž se nachází místní komunikace, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 Nové Město, b) doporuč u j e ZM schválit bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 669/2 o výměře 21 m², č. 677/11 o výměře 29 m², č. 677/6 o výměře 67 m², č. 678/1 o výměře 6938 m², č. 678/19 o výměře 14 m², č. 678/20 o výměře 22 m², č. 678/23 o výměře 14 m², č. 678/29 o výměře 434 m², č. 678/30 o výměře 522 m², č. 678/34 o výměře 705 m², č. 678/35 o výměře 181 m², č o výměře 47 m², za podmínek stanovených zákonem č. 219/2000 Sb. od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 Nové Město, 2428/ RM V doporuč u j e ZM neschválit prodej st.p.č o výměře 204 m², st.p.č. 4017/1 o výměře 125 m², st.p.č. 4017/2 o výměře 82 m², st.p.č. 4018/1 o výměře 180 m², st.p.č. 4018/2 o výměře 25 m² a st.p.č o výměře 211 m², všechny parcely v k.ú. Dvůr Králové nad 2429/ RM V neschvaluje pronájem části pozemkové parcely č o výměře cca m², 2430/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit snížení měsíční splátky, v rámci úhrady kupní ceny za bytovou jednotku č. 1599/134 v domě s čp a čp na rozhraní ulic Kotkova a Plk. Švece, z částky Kč 4.100,- na částku Kč 2.000,- po dobu 8 měsíců, počínaje a přesunutí úhrady třech dlužných měsíčních splátek tj. 3x Kč 4.100,- na konec splátkového kalendáře, b) doporuč u j e ZM v tomto smyslu schválit dodatek ke kupní smlouvě ze dne a doporučuje pověřit starostku města jeho podpisem, 2431/ RM V 7

8 a) v souladu s článkem 9.5 Výzvy k podání nabídky do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu veřejná zakázka Poradce pro výběr partnera pro projekt Fotovoltaická elektrárna Dvůr Králové nad Labem r u š í tuto výzvu, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM vyrozumět uchazeče, kteří předložili nabídky, o rozhodnutí rady města, 2432/ RM V a) bere na vě d o m í podání žádostí Domem dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Spojených národů 1620, o poskytnutí dotací z rozpočtu ministerstva kultury na program Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit, projekt Dvorská Jednička 6. ročník nepostupové přehlídky tanečních kolektivů, dvojic a jednotlivců a projekt XV. ročník celostátní literární soutěže Zlatá tužka, b) souhlasí, v případě kladného vyřízení žádostí, s přijetím dotací z rozpočtu ministerstva kultury na program Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit, projekt Dvorská Jednička 6. ročník nepostupové přehlídky tanečních kolektivů, dvojic a jednotlivců a projekt XV. ročník celostátní literární soutěže Zlatá tužka, Domem dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Spojených národů 1620, a ukládá starostce města podepsat písemné souhlasy zřizovatele, c) schvaluje předložené vyjádření města Dvůr Králové nad vydané za účelem podpory žádosti příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Spojených národů 1620, o poskytnutí dotace na program Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit, projekt Dvorská Jednička 6. ročník nepostupové přehlídky tanečních kolektivů, dvojic a jednotlivců, z rozpočtu ministerstva kultury, a pověřuje starostku města jeho podpisem, d) schvaluje předložené vyjádření města Dvůr Králové nad vydané za účelem podpory žádosti příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Spojených národů 1620, o poskytnutí dotace na program Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit, projekt XV. ročník celostátní literární soutěže Zlatá tužka, z rozpočtu ministerstva kultury, a pověřuje starostku města jeho podpisem, 2433/ RM V r u š í usnesení č. 1941/ RM ze dne , 2434/ RM V a) vyhlašuje dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu a rozvoj tělovýchovy a sportu s termínem pro přijímání žádostí od do , b) vyhlašuje dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu veřejně prospěšných aktivit s termínem pro přijímání žádostí od do , c) vyhlašuje dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a zdravotnictví s termínem pro přijímání žádostí od do , 8

9 d) vyhlašuje dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem s termínem pro podávání žádostí od do , e) vyhlašuje dotační program pro poskytování dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na obnovu městských hradeb resp. jejich částí s termínem pro přijímání žádostí od do , f) vyhlašuje dotační program pro poskytování dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na realizaci opatření v prostorách přístupných veřejnosti ve Dvoře Králové nad Labem k zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace s termínem pro podávání žádostí od do , g) u k l á d á vedoucí odboru ŠKS zajistit informování veřejnosti o termínech pro podání žádostí 2435/ RM V a) s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení, způsob, rozsah, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné zakázky akce: Nákup kancelářských potřeb pro Městský úřad Dvůr Králové nad Labem v roce 2010 v souladu s ustanovením čl. 4 bod 3 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 21/2009 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad b) s c h v a l u j e vedoucí technickohospodářského oddělení odboru VVS jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá zajistit přípravu akce, výběrové řízení a realizaci v navržených termínech, c) s c h v a l u j e složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků, d) s c h v a l u j e text výzvy k předložení nabídky a zadávací dokumentaci pro výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu čl. 4 bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 21/2009 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad e) u k l á d á vedoucí technickohospodářského oddělení odboru VVS zahájit zadávací řízení veřejné zakázky Nákup kancelářských potřeb pro MěÚ Dvůr Králové nad Labem v roce 2010, f) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, g) schvaluje zveřejnění zadávacího řízení dle čl. 6 bod 1 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 21/2009 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad 2436/ RM V a) r u š í zmocnění vedoucího odboru VVS k uzavírání nájemních smluv na pořádání akcí ve výstavní síni Staré radnice ke dni , b) s c h v a l u j e dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce movitého majetku Hankova domu, městského kulturního zařízení, kterou ruší smlouvu o 9

10 výpůjčce ze dne a pověřuje starostku města podpisem této dohody, c) ukládá ředitelce Hankova domu, městského kulturního zařízení, zajistit zpracování nového provozního řádu výstavní síně Staré radnice, 2437/ RM V a) s c h v a l u j e a vydává v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vnitřní předpis města č. 40/2009 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací v roce 2010 s účinností od a pověřuje starostku města jeho podpisem, b) r u š í vnitřní předpis města č. 19/2009 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací, c) souhlasí se zveřejněním vnitřního předpisu č. 40/2009 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací v roce 2010 na webových stránkách města Dvůr Králové nad Labem a ukládá předkladateli zajistit jeho zveřejnění, 2438/ RM V a) s c h v a l u j e prodej nadbytečných kopírovacích strojů zájemci dle přílohy č. 1, b) s c h v a l u j e kupní smlouvu na prodej kopírovacích strojů Minolta EP 1054 a Minolta a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 2439/ RM V s c h v a l u j e prominutí dluhu ve výši 4.236,30 Kč za podmínky uhrazení zbývající části dluhu ve výši 4.237,- Kč do / RM V a) u k l á d á vedoucí právního oddělení KTÚ prověřit JUDr. Humlovou předané soudní spisy z hlediska promlčení jednotlivých nákladů řízení a její nároky, nepromlčené ke dni , vyčíslit, b) souhlasí s tím, aby po vyčíslení nepromlčených nároků vypořádalo město Dvůr Králové nad Labem nároky JUDr. Humlové formou dohody o narovnání, c) souhlasí s tím, aby bylo městem Dvůr Králové nad Labem navrženo JUDr. Humlové postoupení promlčených nákladů (pohledávek) z titulu přiznaných nákladů soudního řízení za dlužníkem k přímému vymáhání, 2441/ RM V a) schvaluje přijetí sponzorského daru ve výši ,- Kč, b) s c h v a l u j e ve smyslu 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, darovací smlouvu, kterou občan daruje městu Dvůr Králové nad Labem sponzorský dar ve výši ,- Kč a pověřuje starostku města podpisem darovací smlouvy, 2442/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku na provozování městské dopravy ve Dvoře Králové nad Labem ve výši ,- Kč, 10

11 b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytování příspěvku na provozování městské dopravy ve Dvoře Králové nad Labem a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 2443/ RM V a) schvaluje umístění a provozování dvou kusů velkoobjemových uzamykatelných kontejnerů na sběrném dvoře, b) s c h v a l u j e smlouvu o umístění a provozování kontejnerů, c) pověřu j e starostku města podpisem smlouvy o umístění a provozování kontejnerů, d) s c h v a l u j e žádost o vyplacení odměny na podporu zajištění a zvýšení zpětného odběru elektrozařízení v roce 2009, e) pověřu j e starostku města podpisem žádosti o vyplacení odměny na podporu zajištění a zvýšení zpětného odběru elektrozařízení v roce 2009, f) u k l á d á vedoucímu odboru ŽP zaslat vyplněnou žádost o vyplacení odměny na podporu zajištění a zvýšení zpětného odběru elektrozařízení v roce 2009, 2444// RM V a) bere na vě domí znění předložených vzorů nájemních smluv, jejichž předmětem je pronájem kompostérů občanům, b) svěřu j e ve smyslu 102 odst. 2 písm. m) zákona o obcích rozhodování a uzavírání nájemních smluv, jejichž předmětem je pronájem kompostérů občanům, odboru životního prostředí a pověřuje vedoucího odboru životního prostředí jejich podpisem, c) bere na vě domí znění předložených vzorů smluv o výpůjčce, jejichž předmětem je výpůjčka kompostérů a odpadkových košů na bioodpad školským zařízením a neziskovým organizacím, d) svěřu j e ve smyslu 102 odst. 2 písm. m) zákona o obcích rozhodování a uzavírání smluv o výpůjčce, jejichž předmětem je výpůjčka kompostérů a odpadkových košů na bioodpad školským zařízením a neziskovým organizacím, odboru životního prostředí a pověřuje vedoucího odboru životního prostředí Ing. Josefa Pácalta jejich podpisem, 2445/ RM V a) s c h v a l u j e a vydává v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 38/2009 Prováděcí předpis na rok 2010 ke Statutu sociálního fondu zaměstnanců města Dvůr Králové nad Labem a uvolněných členů Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem s účinností od a pověřuje starostku města jeho podpisem, b) souhlasí se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města, c) ukládá předkladateli vnitřního předpisu zajistit jeho zveřejnění, 2446/ RM V r u š í v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zvláštní bankovní účty č /0300 a č /0300 vedených u ČSOB, a.s., 11

12 2447/ RM V s c h v a l u j e v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o spolupráci v oblasti penzijního připojištění se státním příspěvkem a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy, 2448/ RM V s c h v a l u j e v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č na pojištění veřejné služby a pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku, 2449/ RM V a) bere na vě d o m í Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad IČ za rok 2009 a Průběžnou zprávu o nápravě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2009, b) u k l á d á vedoucím odborů RAF, RIM a OI přijmout příslušná opatření uvedená v Průběžné zprávě o nápravě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2009 k nápravě nedostatků uvedených v Zápise z dílčího přezkoumání hospodaření města za rok Mgr. Edita Vaňková starostka města Pavel Kraus místostarosta 12

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.02.2009 1298/2009 76. RM V a) bere na vě d o m í informaci o žalobě společnosti WWTP DKNL, s. r. o.,

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.04.2009 1533/2009 83. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/12 včetně spoluvlastnického

Více

80. VÝPIS Z USNESENÍ

80. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 80. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 23.03.2009 1453/2009 80. RM V doporuč u j e ZM vzít na vědomí petici podanou dne 06.03.2009, 1454/2009

Více

31. VÝPIS Z USNESENÍ

31. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 31. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.11.2007 964/2007 31. RM V a) schvaluje způsob zadání, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné

Více

68. VÝPIS Z USNESENÍ

68. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 68. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.11.2008 1016/2008-68. RM V doporuč u j e ZM schválit a vydat v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 428/2010 117. RM a) souhlasí s výpůjčkou výpočetní techniky na zajištění dopravně správních činností

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. 2007 206/2007 8. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2007 včetně

Více

45. VÝPIS Z USNESENÍ

45. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 45. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.01.2012 R/1/2012-45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. ruší 1.1. ve smyslu 102 odst. 2 písm.

Více

66. VÝPIS Z USNESENÍ

66. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 66. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 21.10.2008 930/2008-66. RM V a) ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup PC, tiskárny a fotoaparátu

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 124/2007 7. RM V s c h v a l u j e Smlouvu o výpůjčce se společností EKO-KOM a.s. v rámci projektu

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 11. 01. 2005 1/2005 64. RM - V odkládá své rozhodnutí ve věci žádosti Technických služeb města o schválení

Více

96. VÝPIS Z USNESENÍ

96. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 96. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.02.2006 152/2006-96. RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 69/11 včetně spoluvlastnického

Více

131. VÝPIS Z USNESENÍ

131. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 131. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.10.2010 R/937/2010-131. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. pořízení a implementaci nástrojů

Více

54. VÝPIS Z USNESENÍ

54. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.03.2012 R/226/2012-54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. podání žádosti Základní školou 5.

Více

129. VÝPIS Z USNESENÍ

129. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 129. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.09.2010 R/845/2010-129. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. bere na vědomí 1.1. zápis z otevírání

Více

130. VÝPIS Z USNESENÍ

130. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 130. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.9.2010 R/896/2010-130. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. změnu podmínek pronájmu a užívání

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 14.06.2005 482/2005 19. ZM V a) ukonč uje účinnost usnesení č. 418/2005-17. ZM, b) n

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.11.2005 1228/2005 89. RM V s c h v a l u j e navýšení rozpočtu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem

Více

119. VÝPIS Z USNESENÍ

119. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 119. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 31.05.2010 R/529/2010-119. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1. zahájení veřejné zakázky prostřednictvím

Více

69. VÝPIS Z USNESENÍ

69. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 69. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.02.2005 163/2005 69. RM V a) p o v ě ř u j e Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem vydáním knihy k

Více

88. VÝPIS Z USNESENÍ

88. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 88. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 15.06.2009 1745/2009 88. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

136. VÝPIS Z USNESENÍ

136. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 136. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 03.06.2014 R/374/2014-136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. schválit Zřizovací listinu Technických

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 13.10.2015 R/636/2015-36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. na základě pověření od zastupitelstva

Více

12. VÝPIS Z USNESENÍ

12. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.03.2007 346/2007 12. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu práv k užití díla č.

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

121. VÝPIS Z USNESENÍ

121. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 121. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.06.2010 R/587/2010-121. Rada města Dvůr Králové nad Labem V s ukončením smlouvy na servis tiskových

Více

102. VÝPIS Z USNESENÍ

102. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 30.11.2009 2355/2009 102. RM V a) s c h v a l u j e nové podmínky zajištění konektivity poskytované

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 05.11.2013 R/1663/2013-115. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. složení a personální obsazení povodňové

Více

34. VÝPIS Z USNESENÍ

34. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 34. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 29.09.2015 R/604/2015-34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. zařazení nového vozidla Dacia - Dokker

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011

Město Králíky. Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 52 rady města konané 07.12.2011 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Jan Mlynář Ing.

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 09.03.2015 R/147/2015-14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. "Přehled čerpání a zdrojů sociálního

Více

11. VÝPIS Z USNESENÍ

11. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 11. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.03.2011 R/220/2011-11. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. využití systému nakládání s komunálním

Více

84. VÝPIS Z USNESENÍ

84. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 84. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.05.2009 1588/2009 84. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

37. VÝPIS Z USNESENÍ

37. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 37. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 27.10.2015 R/667/2015-37. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. "Operační plán zimní údržby komunikací

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

72. VÝPIS Z USNESENÍ

72. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 72. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.12.2008 1127/2008 72. RM V a) s c h v a l u j e pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

44. VÝPIS Z USNESENÍ

44. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 44. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.04.2008 296/2008-44. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. l Smlouvy o dílo ev. č. 05/2007 Zpracování

Více

67. VÝPIS Z USNESENÍ

67. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 67. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.11.2008 966/2008-67. RM V souhlasí s vrácením nájemného provozovali trhů v celkové výši 2.500,- Kč,

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 73. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 30.09.2013 od 15:00 do 18:15 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek USNESENÍ 71. schůze Rady města Vítkova konané dne 8. dubna 2014 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2482/71 do č. 2525/71) Rada města: 2482/71 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

22. VÝPIS Z USNESENÍ

22. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 22. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 15.04.2010 685/2010 22. ZM V bere na vě d o m í informace o aktuálním stavu ve

Více

118. VÝPIS Z USNESENÍ

118. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 118. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 17.05.2010 R/488/2010-118. Rada města Dvůr Králové nad Labem V podání žádosti o dotaci z integrovaného

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

73. VÝPIS Z USNESENÍ

73. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 73. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 12.01.2009 1186/2009 73. RM V a) bere na vě d o m í zápis ze škodní komise ze dne 17.12.2008, b) s c

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 05.05.2015 R/255/2015-19. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. jm enuje 1.1. ve smyslu ustanovení 102

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008 555/2008-51. RM V s c h v a l u j e smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

106. VÝPIS Z USNESENÍ

106. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 106. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.01.2010 1/2010 106. RM V a) s c h v a l u j e stanovisko odboru ŠKS jako odpověď na žádost a pověřuje

Více

100. VÝPIS Z USNESENÍ

100. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 100. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 02.11.2009 2232/2009 100. RM V a) schvaluje pořízení mobilního klienta GIS (GPS systém vč. příslušenství)

Více

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

11. VÝPIS Z USNESENÍ

11. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 11. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 10.02.2015 R/63/2015-11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. doporučení hodnotící komise ve věci veřejné

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 98. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 98. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 98. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.10.2009 2166/2009 98. RM V a) s c h v a l u j e ve smyslu 102 odst. 3 zákona o obcích (obecní zřízení),

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21. 09. 2004 922/2004 55. RM - V a) bere na vě d o m í informaci ředitele VAK, s.r.o., o spolupráci při tvorbě

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

23. VÝPIS Z USNESENÍ

23. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 23. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 30.06.2015 R/414/2015-23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. protokol o hodnocení nabídek z 19.06.2015

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

42. VÝPIS Z USNESENÍ

42. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 42. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.03.2008 174/2008-42. RM V doporuč uje ZM přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města neschvaluje

Více

113. VÝPIS Z USNESENÍ

113. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 113. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 05.09.2006 713/2006 113. RM V s c h v a l u j e Dodatek o změně služby ČSOB Homebanking 24 č.3 a pověřuje

Více

U S N E S E N Í. 2. Nakládání s majetkem města prodej bytu (tisk R/926 a R/926A)

U S N E S E N Í. 2. Nakládání s majetkem města prodej bytu (tisk R/926 a R/926A) U S N E S E N Í z 85. schůze Rady města Kojetína, konané dne 25. března 2014, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Nakládání s majetkem města

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 47. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 47. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 47. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.04.2008 388/2008-47. RM V s c h v a l u j e realizaci GIS dle cenové nabídky firmy T-Mapy, 389/2008-47.

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.01.2010 68/2010 107. RM V a) s c h v a l u j e žádost o poskytnutí dotace na projekt Zkvalitnění

Více

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010

USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 Rada města Čelákovic: USNESENÍ č. 06/2010 ze schůze Rady města Čelákovic 3. června 2010 1. Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.6., 2,7, 4.20., 7.1., 9.1. 1. 2. 1. Jmenuje Mgr. Bodláka

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

42. VÝPIS Z USNESENÍ

42. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 42. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 15.12.2015 R/773/2015-42. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. výši kompenzace 2.514.000 Kč pro rok

Více

78. VÝPIS Z USNESENÍ

78. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 78. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 09.10.2012 R/754/2012-78. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. prominutí pohledávky podle 102 odst.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30.09.2013 1633/86/RM/2013 Schválení programu 86. zasedání Rady města Mohelnice předložený program

Více

39. VÝPIS Z USNESENÍ

39. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 39. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 19.02.2008 127/2008 39. RM - V a) schvaluje výsledky hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

Jednání Rady města Broumova č. 42 ze dne 11. 6. 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 42 ze dne 11. 6. 2008. Jednání Rady města Broumova č. 42 ze dne 11. 6. 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : -------------

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 16.05.2006 416/2006-104. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 3 ke Smlouvě o ubytování na byt č. 32 v čp. 950,

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Prodávající: město Šluknov Sídlo: nám. Míru

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

16. VÝPIS Z USNESENÍ

16. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 16. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 15.05.2007 462/2007 16. RM V s c h v a l u j e darovací smlouvu na hlasovací zařízení Turning Point a

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014.

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014. USNESENÍ 69. schůze Rady města Vítkova konané dne 25. února 2014 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2374/69 do č. 2443/69) Rada města: 2374/69 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem

Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 18. června 2014 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluvena: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

33. VÝPIS Z USNESENÍ

33. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 33. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.11.2007 1003/2007 33. RM V a) s c h v a l u j e v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000

Více

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje

Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Rada města: č.2167 schvaluje č.2168 schvaluje č.2169 bere na vědomí schvaluje schvaluje Usnesení 69. Rady města Tachova konané dne 7.2.2014 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.2167

Více