104. VÝPIS Z USNESENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "104. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne / RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu (IOP, výzva č. 06) o část Vnitřní integrace úřadu s cílem zlepšení informačních toků v rámci informačního systému města a zvýšení efektivity informačních technologií města. b) rozhoduje o podání žádosti o dotaci z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ, výzva č. 53) s cílem realizace procesního a personálního auditu, auditu informačních technologií (zhodnocení využitelnosti a potřebnosti SW a HW, finanční krytí, personální obsazení IT pracoviště) pro město Dvůr Králové nad Labem se zaměřením na městský úřad a zřízenou organizaci Technické služby města Dvůr Králové nad Labem. c) rozhoduje, že úkoly spojené s přípravou žádostí, administrací a řízením projektů budou zadány jako zakázka systémově navazující dle článku 4 bodu 2 Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu města Dvůr Králové nad Labem. d) s c h v a l u j e Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě se společností Regionální poradenská agentura, s. r. o. a pověřuje starostku města jeho podpisem, 2396/ RM V a) schvaluje zajištění technické podpory pro spisovou službu určenou organizacím města a obcím správního obvodu ORP Dvůr Králové nad b) s c h v a l u j e Smlouvu o podpoře se společností ICZ a.s. a pověřuje starostku města jejím podpisem, 2397/ RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek veřejné zakázky na akci: Rekonstrukce bývalé ZŠ Komenského pro potřeby Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem ze dne , b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku,

2 c) s c h v a l u j e smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedené veřejné zakázky a pověřuje starostku města jejím podpisem, d) u k l á d á vedoucí odboru RIM informovat účastníky veřejné zakázky o jejím výsledku, 2398/ RM V a) schvaluje rozšíření předmětu díla o rozšíření rozsahu prací v závislosti na změnu rozsahu objektů areálu a změnu plochy areálu, tím i navýšení ceny díla o ,- Kč včetně DPH a změnu platebních podmínek na měsíční fakturaci smlouvy o dílo č , b) s c h v a l u j e Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na vícepráce v souladu s písmenem a) a pověřuje starostku města jeho podpisem, c) u k l á d á vedoucímu odboru RAF přesunout potřebné finanční prostředky mezi položkami rozpočtu v návrhu nejbližší rozpočtové změny, 2399/ RM V a) s c h v a l u j e zahájení veřejné zakázky, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací dokumentaci a realizaci akce:,,poskytnutí komplexního servisu při vyhledávání a doporučení nejvhodnějšího uchazeče pro dodávky silové energie formou centrálního zadávání pro město Dvůr Králové nad Labem a jím zřizované příspěvkové organizace v souladu s článkem 4 bod 3 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, b) schvaluje zveřejnění této veřejné zakázky v souladu s článkem 6 bod 1 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, c) s c h v a l u j e vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci veřejné zakázky a ukládá vedoucí odboru RIM zajistit přípravu akce a její realizaci v navržených termínech, d) s c h v a l u j e složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v předloženém znění, e) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, f) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout potřebné skutečné finanční náklady do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 2400/ RM V a) s c h v a l u j e plán oprav a údržby nemovitého majetku města pro kalendářní rok 2010, b) u k l á d á vedoucí odboru RIM zajistit realizaci jednotlivých akcí, 2401/ RM V bere na vě d o m í informaci o nedostatcích při užívání bytů v bytovém domě čp v ulici Štefánkově, 2402/ RM V a) bere na vě d o m í žádost Osadního výboru Žireč o vybudování dětského hřiště v areálu ZŠ Strž, odloučené pracoviště Žireč, 2

3 b) u k l á d á vedoucí odboru RIM zahrnout náklady na vybudování dětského hřiště v areálu ZŠ Strž, odloučené pracoviště Žireč, do návrhu rozpočtu pro rok 2011, 2403/ RM V a) souhlasí s pověřením k zastupování města Dvůr Králové nad Labem při komunikaci se Státním fondem životního prostředí Praha ve věci žádosti o dotaci na projekt: Regenerace zeleně ve Dvoře Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e plnou moc pro přímou komunikaci se Státním fondem životního prostředí pro projekt Regenerace zeleně ve Dvoře Králové nad Labem a pověřuje starostku města jejím podpisem, 2404/ RM V bere na vě d o m í informaci o průběhu přípravy ceny vodného a stočného pro rok 2010 pro město Dvůr Králové nad 2405/ RM V a) s c h v a l u j e pronájem 3 místností o celkové výměře 10,76 m 2 v budově bez čp. na st.p.č. 50, k.ú. Zboží u Dvora Králové, b) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na 3 místnosti o celkové výměře 10,76 m 2 v budově bez čp. na st.p.č. 50, k. ú. Zboží u Dvora Králové, za cenu 400,- Kč/m 2 /rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu na dobu určitou 5 let za předpokladu, že před podpisem nájemní smlouvy bude uhrazena na účet města kauce ve výši čtyřnásobku měsíčního nájemného a pověřuje starostku města jejím podpisem, 2406/ RM V a) bere na vě d o m í, že do výběrového řízení na pronájem garáže č. 1 u čp. 963, Sladkovského, Dvůr Králové nad se přihlásil jediný zájemce, b) r u š í výběrové řízení na pronájem garáže č. 1 u čp. 963, Sladkovského, Dvůr Králové nad c) vyzývá případné zájemce k podání nabídky na pronájem garáže č. 1 u čp. 963, Sladkovského, Dvůr Králové nad za těchto podmínek: - min. cena nájmu 350,- Kč/m 2 /rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, - nájemní smlouva na dobu určitou 5 let, - jediným kritériem výběru je výše nabídnuté ceny nájmu d) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM zveřejnit na úřední desce městského úřadu výzvu k podání nabídky za podmínek dle bodu c) tohoto usnesení, e) s c h v a l u j e složení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení, 2407/ RM V a) s c h v a l u j e ukončení nájmu bytu č. 21 v čp. 2905, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad ke dni , b) s c h v a l u j e dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 21 v čp. 2905, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad ke dni a pověřuje starostku města jejím podpisem, 3

4 2408/ RM V a) bere na vě d o m í, že byl naplněn výpovědní důvod dle 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění pro výpověď z nájmu bytu č. 33 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad b) s c h v a l u j e výpověď z nájmu bytu č. 33 v čp. 2904, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad z důvodu dle 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, v případě, že nedojde k doplnění finančních prostředků na účtu kauce nejpozději do a pověřuje starostku města jejím podpisem, 2409/ RM V a) bere na vě d o m í, že byl naplněn výpovědní důvod dle 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění pro výpověď z nájmu bytu č. 23 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad b) s c h v a l u j e výpověď z nájmu bytu č. 23 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad z důvodu dle 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a pověřuje starostku města jejím podpisem, 2410/ RM V a) s c h v a l u j e ukončení nájmu bytu č. 21 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad dohodou ke dni , b) s c h v a l u j e dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 21 v čp. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem ke dni a pověřuje starostku města jejím podpisem, c) s c h v a l u j e odchylně od platných pravidel pro hospodaření s městskými byty, pronájem bytu č. 62 v čp. 2902, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad d) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na byt č. 62 v čp. 2902, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad a to na dobu neurčitou, s účinností od a pověřuje starostku města jejím podpisem, 2411/ RM V a) neschvaluje přidělení bytu č. 41 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad a jeho žádost zamítá, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM vyzvat k vyklizení a předání bytu č. 41 v čp. 1973, nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad a to nejpozději do , 2412/ RM V a) schvaluje zřízení úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 3653/1 v k.ú. Dvůr Králové nad za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč včetně DPH, b) s c h v a l u j e smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene IV /VB/2 na stavbu D.Králové n.l., knn p.č.1031/5, Švábová s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 4

5 2413/ RM V a) schvaluje zřízení úplatného věcného břemene na pozemkových parcelách č. 97/3, č. 3529/4 v k. ú Dvůr Králové nad za jednorázovou finanční úhradu ve výši ,45 Kč včetně DPH, b) s c h v a l u j e smlouvu o zřízení věcného břemene č. NET-OSNM/232-1/2009 s VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, Hradec Králové, a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 2414/ RM V a) schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 54/1 v k. ú. Žirecká Podstráň, vedené ve zjednodušené evidenci, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města prodat pozemkovou parcelu č. 54/1 v k. ú. Žirecká Podstráň, vedenou ve zjednodušené evidenci, c) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM jednat o směně pozemkové parcely č. 54/1 v k. ú. Žirecká Podstráň, vedené ve zjednodušené evidenci, za části pozemkových parcel č. 211 dílu 2 a č. 212 v k. ú. Žirecká Podstráň, vedených ve zjednodušené evidenci, 2415/ RM V schvaluje mimořádný vklad ve výši 800,-- Kč do fondu oprav SVJ 824 Bezručova ve Dvoře Králové nad 2416/ RM V doporuč u j e ZM neschválit prodej pozemkových parcel č a č. 15/1 v k. ú. Verdek, 2417/ RM V a) s c h v a l u j e nájem p.p.č. 27/1, p.p.č. 27/4 a st.p.č. 58 v k.ú. Zboží u Dvora Králové o celkové výměře m 2 na dobu 5 let, za částku 15,- Kč/m 2, tj roční nájemné ,- Kč + zvyšování o procento inflace, vyhlašované Českým statistickým úřadem v následujících letech, b) pověřu j e starostku města podpisem nájemní smlouvy obsahující obligatorní náležitosti dle části a) tohoto usnesení, 2418/ RM V a) schvaluje záměr prodeje p.p.č 241/1 o výměře 1018 m 2 a p.p.č. 241/2 o výměře 80 m 2 v k.ú. Verdek, b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr prodeje p.p.č. 241/1 a p.p.č. 241/2 v k.ú. Dvůr Králové nad 2419/ RM V a) schvaluje záměr pronájmu p.p.č. 1084/2 v k.ú. Dvůr Králové nad b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu p.p.č. 1084/2 v k. ú. Dvůr Králové nad 2420/ RM V 5

6 a) schvaluje záměr prodeje p.p.č. 712/16 v k.ú. Bílé Poličany za kupní cenu ve výši min. 70,- Kč/ m 2, b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr prodeje p.p.č. 712/16 v k.ú. Bílé Poličany, 2421/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej p.p.č. 142/4 o celkové výměře 48 m 2 v k. ú. Dvůr Králové nad do podílového spoluvlastnictví za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m 2 a doporučuje ZM pověřit starostku města podpisem kupní smlouvy obsahující uvedené obligatorní náležitosti, 2422/ RM V a) schvaluje záměr pronájmu částí st.p.č. 3181, st.p.č a st.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu částí st.p.č. 3181, st.p.č a st.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad 2423/ RM V souhlasí s obnovením mechanické brány mezi p.p.č. 1731/10 a p.p.č. 1731/2 v k.ú. Dvůr Králové nad za podmínky, že Společenství vlastníků jednotek, nábřeží Benešovo čp. 1514, požádá o pronájem pozemkové parcely č. 1731/2 v k.ú. Dvůr Králové nad 2424/ RM V a) schvaluje záměr pronájmu části p.p.č a části p.p.č. 1108/1 v k. ú. Dvůr Králové nad b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu části p.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad 2425/ RM V a) schvaluje záměr pronájmu p.p.č. 1042/6 v k. ú. Dvůr Králové nad b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu p.p.č. 1042/6 v k.ú. Dvůr Králové nad c) ukládá vedoucímu odd. EMM odboru RIM jednat s vlastníky bytových jednotek čp. 771 v ul. Hlávkova o narovnání právního vztahu užívání části p.p.č. 1042/6 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 390 m², 2426/ RM V a) doporuč u j e ZM zrušit své usnesení č. 361/ ZM, b) doporuč u j e ZM schválit ponechání nemovitosti domu čp.39, sestávající z budovy k bydlení včetně nebytových prostor, ocelokolny bez čp., vše na st.p.č. 4 a dále st.p.č. 4 o výměře m² a st.p.č 71 o výměře 16 m² v majetku města Dvůr Králové nad 6

7 c) schvaluje záměr výpůjčky nebytových prostor nemovitosti čp. 39 na st.p.č. 4, severně od protipožární dělící stěny uvnitř objektu, ocelokolny na st.p.č. 4 a části st.p.č. 4 severně od prodloužení protipožární stěny do plochy nádvoří a ukládá vedoucímu oddělení EMM odboru RIM zveřejnit záměr výpůjčky na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad d) u k l á d á vedoucí odboru RIM zadat vypracování projektové dokumentace na provedení stavebních úprav nemovitosti čp. 39 v k.ú. Zboží u Dvora Králové, které umožní provést rozdělení stávajícího objektu čp. 39 na dvě nemovitosti objekt k bydlení a objekt s nebytovými prostory ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a následný zápis do katastru nemovitostí. 2427/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit bezúplatné nabytí pozemkových parcel - č. 678/28 o výměře 4374 m², č. 678/31 o výměře 1707 m², č. 678/32 o výměře 772 m², na nichž se nachází místní komunikace, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 Nové Město, b) doporuč u j e ZM schválit bezúplatné nabytí pozemkových parcel č. 669/2 o výměře 21 m², č. 677/11 o výměře 29 m², č. 677/6 o výměře 67 m², č. 678/1 o výměře 6938 m², č. 678/19 o výměře 14 m², č. 678/20 o výměře 22 m², č. 678/23 o výměře 14 m², č. 678/29 o výměře 434 m², č. 678/30 o výměře 522 m², č. 678/34 o výměře 705 m², č. 678/35 o výměře 181 m², č o výměře 47 m², za podmínek stanovených zákonem č. 219/2000 Sb. od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 Nové Město, 2428/ RM V doporuč u j e ZM neschválit prodej st.p.č o výměře 204 m², st.p.č. 4017/1 o výměře 125 m², st.p.č. 4017/2 o výměře 82 m², st.p.č. 4018/1 o výměře 180 m², st.p.č. 4018/2 o výměře 25 m² a st.p.č o výměře 211 m², všechny parcely v k.ú. Dvůr Králové nad 2429/ RM V neschvaluje pronájem části pozemkové parcely č o výměře cca m², 2430/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit snížení měsíční splátky, v rámci úhrady kupní ceny za bytovou jednotku č. 1599/134 v domě s čp a čp na rozhraní ulic Kotkova a Plk. Švece, z částky Kč 4.100,- na částku Kč 2.000,- po dobu 8 měsíců, počínaje a přesunutí úhrady třech dlužných měsíčních splátek tj. 3x Kč 4.100,- na konec splátkového kalendáře, b) doporuč u j e ZM v tomto smyslu schválit dodatek ke kupní smlouvě ze dne a doporučuje pověřit starostku města jeho podpisem, 2431/ RM V 7

8 a) v souladu s článkem 9.5 Výzvy k podání nabídky do zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu veřejná zakázka Poradce pro výběr partnera pro projekt Fotovoltaická elektrárna Dvůr Králové nad Labem r u š í tuto výzvu, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM vyrozumět uchazeče, kteří předložili nabídky, o rozhodnutí rady města, 2432/ RM V a) bere na vě d o m í podání žádostí Domem dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Spojených národů 1620, o poskytnutí dotací z rozpočtu ministerstva kultury na program Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit, projekt Dvorská Jednička 6. ročník nepostupové přehlídky tanečních kolektivů, dvojic a jednotlivců a projekt XV. ročník celostátní literární soutěže Zlatá tužka, b) souhlasí, v případě kladného vyřízení žádostí, s přijetím dotací z rozpočtu ministerstva kultury na program Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit, projekt Dvorská Jednička 6. ročník nepostupové přehlídky tanečních kolektivů, dvojic a jednotlivců a projekt XV. ročník celostátní literární soutěže Zlatá tužka, Domem dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Spojených národů 1620, a ukládá starostce města podepsat písemné souhlasy zřizovatele, c) schvaluje předložené vyjádření města Dvůr Králové nad vydané za účelem podpory žádosti příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Spojených národů 1620, o poskytnutí dotace na program Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit, projekt Dvorská Jednička 6. ročník nepostupové přehlídky tanečních kolektivů, dvojic a jednotlivců, z rozpočtu ministerstva kultury, a pověřuje starostku města jeho podpisem, d) schvaluje předložené vyjádření města Dvůr Králové nad vydané za účelem podpory žádosti příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Spojených národů 1620, o poskytnutí dotace na program Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit, projekt XV. ročník celostátní literární soutěže Zlatá tužka, z rozpočtu ministerstva kultury, a pověřuje starostku města jeho podpisem, 2433/ RM V r u š í usnesení č. 1941/ RM ze dne , 2434/ RM V a) vyhlašuje dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu a rozvoj tělovýchovy a sportu s termínem pro přijímání žádostí od do , b) vyhlašuje dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu veřejně prospěšných aktivit s termínem pro přijímání žádostí od do , c) vyhlašuje dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na podporu sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí a zdravotnictví s termínem pro přijímání žádostí od do , 8

9 d) vyhlašuje dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na obnovu vnějšího pláště objektů, které jsou nemovitou kulturní památkou nebo které se nacházejí na území Městské památkové zóny města Dvůr Králové nad Labem s termínem pro podávání žádostí od do , e) vyhlašuje dotační program pro poskytování dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na obnovu městských hradeb resp. jejich částí s termínem pro přijímání žádostí od do , f) vyhlašuje dotační program pro poskytování dotace z rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem na realizaci opatření v prostorách přístupných veřejnosti ve Dvoře Králové nad Labem k zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace s termínem pro podávání žádostí od do , g) u k l á d á vedoucí odboru ŠKS zajistit informování veřejnosti o termínech pro podání žádostí 2435/ RM V a) s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení, způsob, rozsah, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné zakázky akce: Nákup kancelářských potřeb pro Městský úřad Dvůr Králové nad Labem v roce 2010 v souladu s ustanovením čl. 4 bod 3 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 21/2009 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad b) s c h v a l u j e vedoucí technickohospodářského oddělení odboru VVS jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá zajistit přípravu akce, výběrové řízení a realizaci v navržených termínech, c) s c h v a l u j e složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků, d) s c h v a l u j e text výzvy k předložení nabídky a zadávací dokumentaci pro výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu čl. 4 bod 4 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 21/2009 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad e) u k l á d á vedoucí technickohospodářského oddělení odboru VVS zahájit zadávací řízení veřejné zakázky Nákup kancelářských potřeb pro MěÚ Dvůr Králové nad Labem v roce 2010, f) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, g) schvaluje zveřejnění zadávacího řízení dle čl. 6 bod 1 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 21/2009 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad 2436/ RM V a) r u š í zmocnění vedoucího odboru VVS k uzavírání nájemních smluv na pořádání akcí ve výstavní síni Staré radnice ke dni , b) s c h v a l u j e dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce movitého majetku Hankova domu, městského kulturního zařízení, kterou ruší smlouvu o 9

10 výpůjčce ze dne a pověřuje starostku města podpisem této dohody, c) ukládá ředitelce Hankova domu, městského kulturního zařízení, zajistit zpracování nového provozního řádu výstavní síně Staré radnice, 2437/ RM V a) s c h v a l u j e a vydává v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vnitřní předpis města č. 40/2009 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací v roce 2010 s účinností od a pověřuje starostku města jeho podpisem, b) r u š í vnitřní předpis města č. 19/2009 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací, c) souhlasí se zveřejněním vnitřního předpisu č. 40/2009 Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací v roce 2010 na webových stránkách města Dvůr Králové nad Labem a ukládá předkladateli zajistit jeho zveřejnění, 2438/ RM V a) s c h v a l u j e prodej nadbytečných kopírovacích strojů zájemci dle přílohy č. 1, b) s c h v a l u j e kupní smlouvu na prodej kopírovacích strojů Minolta EP 1054 a Minolta a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 2439/ RM V s c h v a l u j e prominutí dluhu ve výši 4.236,30 Kč za podmínky uhrazení zbývající části dluhu ve výši 4.237,- Kč do / RM V a) u k l á d á vedoucí právního oddělení KTÚ prověřit JUDr. Humlovou předané soudní spisy z hlediska promlčení jednotlivých nákladů řízení a její nároky, nepromlčené ke dni , vyčíslit, b) souhlasí s tím, aby po vyčíslení nepromlčených nároků vypořádalo město Dvůr Králové nad Labem nároky JUDr. Humlové formou dohody o narovnání, c) souhlasí s tím, aby bylo městem Dvůr Králové nad Labem navrženo JUDr. Humlové postoupení promlčených nákladů (pohledávek) z titulu přiznaných nákladů soudního řízení za dlužníkem k přímému vymáhání, 2441/ RM V a) schvaluje přijetí sponzorského daru ve výši ,- Kč, b) s c h v a l u j e ve smyslu 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, darovací smlouvu, kterou občan daruje městu Dvůr Králové nad Labem sponzorský dar ve výši ,- Kč a pověřuje starostku města podpisem darovací smlouvy, 2442/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku na provozování městské dopravy ve Dvoře Králové nad Labem ve výši ,- Kč, 10

11 b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytování příspěvku na provozování městské dopravy ve Dvoře Králové nad Labem a pověřuje starostku města podpisem smlouvy, 2443/ RM V a) schvaluje umístění a provozování dvou kusů velkoobjemových uzamykatelných kontejnerů na sběrném dvoře, b) s c h v a l u j e smlouvu o umístění a provozování kontejnerů, c) pověřu j e starostku města podpisem smlouvy o umístění a provozování kontejnerů, d) s c h v a l u j e žádost o vyplacení odměny na podporu zajištění a zvýšení zpětného odběru elektrozařízení v roce 2009, e) pověřu j e starostku města podpisem žádosti o vyplacení odměny na podporu zajištění a zvýšení zpětného odběru elektrozařízení v roce 2009, f) u k l á d á vedoucímu odboru ŽP zaslat vyplněnou žádost o vyplacení odměny na podporu zajištění a zvýšení zpětného odběru elektrozařízení v roce 2009, 2444// RM V a) bere na vě domí znění předložených vzorů nájemních smluv, jejichž předmětem je pronájem kompostérů občanům, b) svěřu j e ve smyslu 102 odst. 2 písm. m) zákona o obcích rozhodování a uzavírání nájemních smluv, jejichž předmětem je pronájem kompostérů občanům, odboru životního prostředí a pověřuje vedoucího odboru životního prostředí jejich podpisem, c) bere na vě domí znění předložených vzorů smluv o výpůjčce, jejichž předmětem je výpůjčka kompostérů a odpadkových košů na bioodpad školským zařízením a neziskovým organizacím, d) svěřu j e ve smyslu 102 odst. 2 písm. m) zákona o obcích rozhodování a uzavírání smluv o výpůjčce, jejichž předmětem je výpůjčka kompostérů a odpadkových košů na bioodpad školským zařízením a neziskovým organizacím, odboru životního prostředí a pověřuje vedoucího odboru životního prostředí Ing. Josefa Pácalta jejich podpisem, 2445/ RM V a) s c h v a l u j e a vydává v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 38/2009 Prováděcí předpis na rok 2010 ke Statutu sociálního fondu zaměstnanců města Dvůr Králové nad Labem a uvolněných členů Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem s účinností od a pověřuje starostku města jeho podpisem, b) souhlasí se zveřejněním tohoto vnitřního předpisu na webových stránkách města, c) ukládá předkladateli vnitřního předpisu zajistit jeho zveřejnění, 2446/ RM V r u š í v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zvláštní bankovní účty č /0300 a č /0300 vedených u ČSOB, a.s., 11

12 2447/ RM V s c h v a l u j e v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o spolupráci v oblasti penzijního připojištění se státním příspěvkem a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy, 2448/ RM V s c h v a l u j e v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č na pojištění veřejné služby a pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku, 2449/ RM V a) bere na vě d o m í Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Dvůr Králové nad IČ za rok 2009 a Průběžnou zprávu o nápravě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2009, b) u k l á d á vedoucím odborů RAF, RIM a OI přijmout příslušná opatření uvedená v Průběžné zprávě o nápravě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2009 k nápravě nedostatků uvedených v Zápise z dílčího přezkoumání hospodaření města za rok Mgr. Edita Vaňková starostka města Pavel Kraus místostarosta 12

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 208/2007 9. RM V doporuč u j e ZM schválit OZV č. 1/2007, kterou se stanovuje poplatek za komunální

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

49. VÝPIS Z USNESENÍ

49. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 49. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.05.2008 483/2008-49. RM V doporuč u j e ZM schválit veřejnoprávní smlouvy s obcemi Kocbeře, Choustníkovo

Více

79. VÝPIS Z USNESENÍ

79. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 79. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.03.2009 1391/2009 79. RM V s c h v a l u j e dodatek č.1 k dohodě o spolupráci mezi městem Dvůr Králové

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

23. VÝPIS Z USNESENÍ

23. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 23. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.07.2007 663/2007 23. RM V a) s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z grantového

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

71. VÝPIS Z USNESENÍ

71. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 71. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.12.2008 1078/2008-71. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otvírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

87. VÝPIS Z USNESENÍ

87. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 87. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 01.11.2005 1172/2005 87. RM V 1. s chvaluje a) změnu jmenovité hodnoty akcií a to v počtu 5.027 ks o nominální

Více

90. VÝPIS Z USNESENÍ

90. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 90. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 15.01.2013 R/990/2013-90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. důvody zrušení Dodatku č. 3 ke smlouvě

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.03.2012 R/196/2012-52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. neschvaluje 1.1. výjimku pro 1. HK

Více

103. VÝPIS Z USNESENÍ

103. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 103. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 02.05.2006 362/2006-103. RM V a) b e r e n a v ě d o m í výsledek hodnocení komise pro posuzování a hodnocení

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 R/206/2011-9. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. harmonogram všech úkonů včetně zpracování

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

16. VÝPIS Z USNESENÍ

16. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 16. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2011 R/325/2011-16. Rada města Dvůr Králové nad Labem V a vydává 1.1. v souladu s 102 odst. 3 zákona

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

4 983 720 85 363, 1385, PSČ

4 983 720 85 363, 1385, PSČ č. 1 Rada města bere na vědomí informaci ZO Českého zahrádkářského svazu Pod Habeší, Česká Třebová, o přidělení identifikačního čísla, viz. příloha. č. 2 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 34. jednání datum konání: 10.01.2012 čís. RMČ34/0563/12 - RMČ34/0578/12 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.01.2012 Číslo Název Předkladatel RMČ34/0563/12

Více

Rada města Usnesení č. 20/09

Rada města Usnesení č. 20/09 Rada města Usnesení č. 20/09 z jednání rady města konaného dne 4.11.2009 Usnesení obsahuje: strany, body č. 607 647 RM schvaluje 607) poskytnutí finanční odměny pí Krňoulové z rozpočtu MKS ve výši 13.000

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 30. 11. 2004

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 30. 11. 2004 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 30. 11. 2004 1157/2004 61. RM - V a) souhlasí s navrhovanou podobou knihy k 735. výročí první písemné zmínky

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis z 12. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 16. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 12. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 16. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 12. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 16. června 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Jaroslav Nechanický, Jan Nosek,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Ing. Josef Šašek (8) Čestmír Doubrava (2) Ing. Václav Kubín

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy, která je nedílnou

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy, která je nedílnou USNESENÍ RADY ze dne 7. 4. 2014 č.73/2014 schvaluje odměny členům redakční rady časopisu U nás za 1. Q. 2014 dle přílohy, která je neveřejnou přílohou tohoto usnesení. č. 74/2014 1. schvaluje text a uzavření

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Pro jednání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 23.9.2015 Z - 79. Název materiálu: Dodatky ke zřizovacím listinám

Pro jednání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 23.9.2015 Z - 79. Název materiálu: Dodatky ke zřizovacím listinám Pro jednání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 23.9.2015 Z - 79 Název materiálu: Dodatky ke zřizovacím listinám Předkladatel: Bc. Jitka Kolářová, zástupkyně starosty Obsah materiálu: 1. Návrh usnesení 2. Důvodová

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011)

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 110. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, p. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

USNESENÍ ze 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 26. 1. 2011 (č. usnesení 39/2011-58/2011)

USNESENÍ ze 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 26. 1. 2011 (č. usnesení 39/2011-58/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 3. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 26. 1. 2011 (č. usnesení 39/2011-58/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodrţení přiměřenosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více