87. VÝPIS Z USNESENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "87. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 87. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne / RM V 1. s chvaluje a) změnu jmenovité hodnoty akcií a to v počtu ks o nominální hodnotě Kč takto: 50 ks akcií o jmen. hodnotě 1, ,- Kč 2 ks akcií o jmen. hodnotě ,- Kč 7 ks akcií o jmen. hodnotě ,- Kč b) změnu článku 4, bodu 2 stanov společnosti Městská nemocnice, a. s., Dvůr Králové n/l, na nový text:: Základní kapitál společnosti je rozdělen na 59 (padesátdevět) kusů listinných akcií znějících na majitele, z toho 50 (padesát) kusů akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1, Kč (jedenmilionkorunčeských), 2 (dva) kusy akcií znějících na majitele s jmenovitou hodnotou , Kč (jednostotisíckorunčeských) a 7 (sedm) kusů akcií znějících na majitele se jmenovitou hodnotou Kč (desettisíckorunčeských), 2. p o v ě ř u j e Ing. Jiřího Raina, starostu Města Dvůr Králové nad Labem, k jednání za Město Dvůr Králové nad Labem, identifinační číslo , jako jediného akcionáře společnosti Městská nemocnice, a.s. se sídlem Dvůr Králové nad Labem, Vrchlického 1504, , identifinační číslo , konkrétně ke všem úkonům, které souvisí se změnou počtu a jmenovité hodnoty akcií, tedy k tomu, aby v zastoupení Města Dvůr Králové nad Labem jednak učinil rozhodnutí jediného akcionáře, formou notářského zápisu tak, že základní kapitál společnosti Městská nemocnice, a.s. bude rozdělen na 59 kusů listinných akcií, znějících na majitele, z toho 50 kusů o jmenovité hodnotě 1, ,- Kč, 2 kusy o jmenovité hodnotě ,- Kč a 7 kusů akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč a

2 v souvislosti s touto změnou prohlásil nové, úplné znění stanov a dále podal návrh Krajskému soudu v Hradci Králové, obchodnímu rejstříku na zápis změn zapisovaných skutečností do obchodního rejstříku, 1173/ RM V a) souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 1.500,- Kč pro ZŠ R. A. Dvorského na akci Setkání s duchy na nákup cen pro účastníky. b) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zajistit finanční příspěvek ve výši 1.500,- Kč pro ZŠ R. A. Dvorského na akci Setkání s duchy na nákup cen pro účastníky, 1174/ RM V nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku pro Jezdecký oddíl Dvůr Králové nad Labem na nákup stavebního materiálu na výstavbu nové klubovny, 1175/ RM V s c h v a l u j e termín a místo konání kulturní akce 140. výročí odchodu pruských vojsk ze Dvora Králové, konané občanským sdružením Komitét pro udržování památek z války roku 1866 ve dnech září 2006, 1176/ RM V souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí příspěvku na provoz zařízení sociální péče v předloženém znění a pověřuje starostu podpisem této smlouvy, 1177/ RM V s c h v a l u j e povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, dle požadavku ředitelky mateřské školy a pověřuje starostu podpisem této výjimky, 1178/ RM V bere na vě d o m í informaci odboru ŠKS týkající se bytové situace, 1179/ RM V a) souhlasí s vydáním písemného souhlasu firmě Carla spol. s r.o., Krkonošská 2850, Dvůr Králové nad Labem, na užívání přebalu bonboniér s motivem města pro uvedení do prodeje, b) u k l á d á vedoucí ŠKS dále jednat s firmou Carla spol. s r.o. o podmínkách výroby propagačních bonboniér pro Město Dvůr Králové n/l, 1180/ RM V souhlasí s postupem odboru ŠKS ve věci křížové cesty v Žírči, 1181/ RM V a) bere na vě d o m í zápis ze sociální komise RM ze dne , b) souhlasí s přednostním umístěním do uvolněné bytové jednotky v DPD, 1182/ RM V nesouhlasí s poskytnutím bezúročné půjčky ve výši ,- Kč na projekt Pokračování procesu komunitního plánování na území 2

3 Královéhradeckého kraje, 1183/ RM V schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění administrace krajského Programu obnovy venkova v předloženém znění a pověřuje starostu podpisem této smlouvy, 1184/ RM V u k l á d á vedoucímu Odboru dopravy a silničního hospodářství projednat návrh nového vodorovného značení s Policií ČR DI Trutnov. Po schválení dořešit označení přechodů pro chodce s ředitelem TSm Dvůr Králové n/l, 1185/ RM V schvaluje finanční příspěvek ve výši 6.500,- Kč na opravu majetkem města poškozeného osobního automobilu, 1186/ RM V s c h v a l u j e uzavření Pojistné smlouvy č s Kooperativou pojišťovnou, a.s. na pojištění majetku Města Dvora Králové nad Labem a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 1187/ RM V s c h v a l u j e nabídku produktů zaměstnaneckých výhod Kooperativy pojišťovny, a.s., 1188/ RM V a) u k l á d á tajemnici MěÚ vypracovat a projednat návrh dohody na přechodnou dobu mezi Městem Dvůr Králové n/l a VAK a. s., řešící režim fakturace a vybírání prostředků části za čištění OV, b) u k l á d á právníkovi města v součinnosti s AK Hradec Králové posoudit možnost zastavení dodávek vody a odvodu odpadních vod pro TIBA a. s., 1189/ RM V bere na vě domí připravenost akce Záložní zdroj tepla v Městské nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem, 1190/ RM V a) bere na vě d o m í informaci o provedeném výběrovém řízení na zhotovitele stanovišť pro kontejnery na tříděný odpad, b) pověřu j e vedoucího odboru SMM vystavením objednávky pro vítězného zhotovitele stanovišť pro kontejnery na tříděný odpad, 1191/ RM V 1. s c h v a l u j e sepsání nových nájemních smluv na následující byty v čp v ul. Roháčova, DKn/L se stávajícími nájemci, 2. s c h v a l u j e sepsání nových nájemních smluv na následující byty v čp v ul. Roháčova, DKn/L se stávajícími nájemci, 3. s c h v a l u j e sepsání nových nájemních smluv na následující byty v čp na nábř. Benešově, DKn/L se stávajícími nájemci, 3

4 4. s c h v a l u j e sepsání nových nájemních smluv na následující byty v čp. 1988, nábř. Benešovo, DKn/L se stávajícími nájemci, 5. s c h v a l u j e sepsání nových nájemních smluv na následující byty v čp. 1989, nábř. Benešovo, DKn/L se stávajícími nájemci, 6. s c h v a l u j e sepsání nových nájemních smluv na následující byty v čp. 2019, Kollárova, DKn/L se stávajícími nájemci, 1192/ RM V bere na vě d o m í informaci o přechodu nájmu bytu č. 21 v čp. 940 v ul. Tyršova, DKn/L, 1193/ RM V bere na vě d o m í informaci o sepsání Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 53 v čp. 301, Sladkovského, DKn/L, 1194/ RM V a) bere na vě d o m í úmrtí nájemce garáže u čp. 1599, Kotkova, DKn/L, b) schvaluje záměr města sepsat Nájemní smlouvu na garáž u čp. 1599, Kotkova, DKn/L, za cenu 200,- Kč/m 2 /rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, c) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit na Úřední desce MěÚ záměr města sepsat Nájemní smlouvu na garáž u čp. 1599, Kotkova, DKn/L za cenu 200,- Kč/m 2 /rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, 1195/ RM V s c h v a l u j e sepsání Nájemní smlouvy na nebytový prostor č. 2 v čp. 2963, Štefánikova, DKn/L, za cenu 930,- Kč/m 2 /rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, za účelem zřízení kosmetického salonu, 1196/ RM V s c h v a l u j e sepsání Dohody o ukončení nájemní smlouvy na nádvorní domek na st.p.č. 1270, k.ú. DKn/L, v ul. Štefánikova a to ke dni , 1197/ RM V a) schvaluje záměr města pronajmout nebytový prostor č. 2 v čp. 83, Nám. T. G. Masaryka, DKn/L, za min. cenu 850,- Kč/m 2 /rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, b) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit na Úřední desce MěÚ záměr města pronajmout nebytový prostor č. 2 v čp. 83, nám. T. G. Masaryka, DKn/L za min. cenu 850,- Kč/m 2 /rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let. Kritéria pro výběr: nabízená cena - koef. 0,5, využití NP - koef. 0,5 c) u k l á d á vedoucímu SMM zhodnotit stavebně technický stav a přijmout opatření k event. nápravě zjištěných nedostatků, 4

5 1198/ RM V u z a v í r á Smlouvu o pronájmu nebytových prostor v ZŠ Strž mezi ZŠ Strž, zastoupenou ředitelkou Mgr. Šárkou Šantrochovou, E. Krásnohorské 2919, DKn/L a Tělovýchovnou jednotou DKn/L (šachový oddíl), v předloženém znění, s účinností od , 1199/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1943/11 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Pod ZOO, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM b) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1943/22 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Pod ZOO, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM c) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1943/32 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Pod ZOO, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM 1200/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1942/32 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Pod ZOO, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu, b) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1942/21 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Pod ZOO, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu, 1201/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1939/11 včetně ul. Seifertova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM b) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1939/21 včetně ul. Seifertova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM c) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1940/11 včetně ul. Seifertova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM d) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1939/22 včetně ul. Seifertova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM e) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1940/12 včetně 5

6 ul. Seifertova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM f) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1940/22 včetně ul. Seifertova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM 1202/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1150/22 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Milady Horákové, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM b) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1150/12 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Milady Horákové, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM c) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1150/21 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Milady Horákové, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM 1203/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 2399/12 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č. 701/2 ul. 5. května, manželům Miroslavu a Krystyně Horynovým, 5. května 2399, Dvůr Králové nad Labem za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM 1204/ RM V doporuč u j e ZM schválit vyplacení částky Kč ,- vlastníkům domu č.p. 524 v ul. Fügnerova zastoupených správcem domu IRK, spol.s.r.o., Havlíčkova 12, Dvůr Králové nad Labem ve smyslu pravidel pro privatizaci domovního fondu v majetku města, která platila v době prodeje domu, 1205/ RM V a) odkládá své rozhodnutí ve věci prodeje b.j. v čp. 401 v ul Švehlova, b) u k l á d á tajemnici MěÚ prošetřit celou kauzu prodeje b.j. v čp. 401 v ul. Švehlova, 1206/ RM V doporuč u j e ZM schválit záměr prodeje domů č.p a č.p se st.p.č a st.p.č v obci, části obce a k.ú. Dvůr Králové nad Labem v ul. Kollárová dle zákona č. 72/1994 Sb. po bytových jednotkách nájemníkům, 1207/ RM V s c h v a l u j e sepsání dohody o poskytnutí slevy 15% (ZTP) z kupní ceny bytové jednotky (č. 125/123) a vyplacení této slevy tj. částky Kč ,- ve smyslu Zásad pro privatizaci domovního fondu v majetku města, 6

7 1208/ RM V a) r u š í své usnesení č. 467/ RM ze dne ohledně prodeje bytové jednotky č. 1074/113 za celkovou kupní cenu Kč ,- b) doporuč u j e ZM schválit zrušení usnesení č. 508/ ZM ze dne ohledně prodeje bytové jednotky č. 1074/113 za celkovou kupní cenu Kč ,-, c) vyhlašuje II. kolo prodeje bytové jednotky č. 1074/113 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č za nabídkovou cenu Kč ,-, 1209/ RM V a) schvaluje výměnu bezbariérového bytu č. 1599/112 v ul. Kotkova za volný byt č. 2903/31 v ul. E. Zbroje, b) s c h v a l u j e sepsání dohody o ukončení NS na byt č. 1599/112 v ul. Kotkova, c) s c h v a l u j e sepsání nové NS na bytovou jednotku č. 2903/31 v ul. E Zbroje, 1210/ RM V bere na vě d o m í informaci o uvolněných bytech č. 1599/112, č. 2962/321 a č. 2905/52, 1211/ RM V a) s c h v a l u j e dohodu o ukončení NS k bytu č. 511/22 v domě č.p. 511 v ul. Tylova, b) s c h v a l u j e dohodu o ukončení NS k bytu č. 400/133 v domě č.p. 400 v ul. Švehlova, c) s c h v a l u j e sepsání NS na základě výměny na byt č. 511/22 v ul. Tylova, d) s c h v a l u j e sepsání NS na základě výměny na byt č. 400/133 v ul. Švehlova, 1212/ RM V schvaluje částečnou změnu svého usnesení č. 1122/ RM ze dne : Kritéria výběru: nabízená cena koef. 0,7, využití NP ke vztahu k doplňkovým službám koef. 0,3, 1213/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit záměr prodeje p.p.č. 3358/2 o výměře 536 m 2 a p.p.č. 3358/4 o výměře 954 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 168,- Kč/m 2 - tj ,- Kč, za předpokladu zřízení věcného břemene na část p.p.č. 3358/4. Návrh na vyhotovení geometrického plánu a návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, b) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit záměr města prodat p.p.č. 3358/2 a p.p.č. 3358/4 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, na Úřední desce MěÚ DK n/l, 7

8 1214/ RM V a) s c h v a l u j e cenovou nabídku TSm DKn/L na celou stavbu: Veřejné osvětlení v ulici Slovany ve Dvoře Králové nad Labem ve výši ,60,- Kč vč. 19 % DPH, b) s c h v a l u j e cenovou nabídku TSm DKn/L na provedení kabelizace ulice Slovany v roce 2005 za částku ,10 Kč vč. 19 % DPH, c) s c h v a l u j e cenovou nabídku TSm DKn/L na dokončení stavby veřejného osvětlení ulice Slovany v roce 2006 ve výši ,50 Kč vč. 19 % DPH, f) p o v ě ř u j e starostu města k podpisu SOD s TSm DKn/L na stavbu veřejného osvětlení Slovany ve Dvoře Králové nad Labem za cenu ,60 Kč vč.19 % DPH, 1215/ RM V a) s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby akce: Přístavba a rekonstrukce ZŠ ve Dvoře Králové nad Labem Podharti, 3. stavba, společností BAK, a.s., jehož obsahem je navýšení investičních nákladů stavby v souvislosti s předloženým výkazem provedených víceprací ve výši Kč ,-vč. DPH a změna termínu dokončení stavby do dne , b) p o v ě ř u j e starostu města podpisem dodatku č. 2 smlouvy o dílo, c) u k l á d á vedoucí odboru RAI zajistit další postup ve vztahu ke zhotoviteli stavby dle zákona č. 40/2004 Sb. a uzavřené smlouvy o dílo, c) u k l á d á vedoucí odboru RAI zajistit zohlednění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo v dokumentech, týkajících se dotace z prostředků státního rozpočtu, d) u k l á d á vedoucímu odboru RAF promítnout obsah dodatku č.2 ke smlouvě o dílo do nejbližší rozpočtové změny. 1216/ RM V a) s c h v a l u j e realizaci asfaltového koberce na stávající příjezdové komunikaci ke Sběrnému dvoru města Dvůr Králové nad Labem od ulice 5. května, b) souhlasí s cenovou nabídkou TSm DKn/L na výše uvedenou akci ve výši ,- Kč vč. DPH, c) u k l á d á vedoucí odboru RAI připravit uzavření SOD s TSm DKn/L na položení asfaltového koberce na stávající příjezdovou komunikaci ke Sběrnému dvoru města Dvůr Králové nad Labem od brány sběrného dvora k hranici křižovatky vč. napojení ul. 5. května ve výši ,- Kč vč. DPH, d) pověřu j e starostu města podpisem SOD, 1217/ RM V a) s c h v a l u j e dodatek č. 2 k SOD na akci: Kanalizace Lipnice, Dvůr Králové nad Labem obsahující změnu doby plnění na , ve znění připomínek členů RM, b) p o v ě ř u j e starostu města k podpisu dodatku č. 2 k SOD na akci: Kanalizace Lipnice, Dvůr Králové nad Labem, 1218/ RM V a) r e v o k u j e své usnesení č c)/ RM, 8

9 b) schvaluje přípravu zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele PD pro stavební povolení na ulice Purkyňova, Máchova, A. Wagnera II, Šafaříkova, Jungmanova, Čelakovského, Fibichova a Chelčického, c) s c h v a l u j e projednání rozsahu rekonstrukce ulic Mánesova, Příčná, Na Příčce, část R. A. Dvorského, Polní a Plk. Švece v dopravní komisi, 1219/ RM V schvaluje uzavření darovací smlouvy na soubor fotografií, pohlednic a jiných vyobrazení Města Dvora Králové nad Labem, známý pod označením Geislerova sbírka, s paní Boženou Geislerovou a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 1220/ RM V a) s c h v a l u j e smlouvu o ubytování na dobu určitou do , b) doporuč u j e ZM souhlasit se splácením dlužné částky ve výši ,- Kč měsíčními splátkami ve výši 1.000,- Kč počínaje měsícem listopadem 2005 a s uzavřením dohody o způsobu úhrady. Současně pověřuje starostu města podpisem této dohody. 1221/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o dílo s firmou Virtual-zoom, jejímž předmětem je vytvoření virtuální procházky městem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 1222/ RM V bere na vě d o m í korespondenci RM za období od její minulé schůze, 1223/ RM V doporuč u j e ZM schválit návrh smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu nemovitostí a darovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Dvůr Králové nad Labem a Královéhradeckým krajem se sídlem Wonkova 1142, Hradec Králové, 1224/ RM V u k l á d á vedoucí OMP jednat na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje o splnění usnesení ZM 425/ ZM, 1225/ RM V u k l á d á právníkovi MěÚ přepracovat zřizovací listinu Technických služeb Dvůr Králové n/l. Ing. Jiří RAIN starosta Mgr. Vasil BIBEN 1. místostarosta 9

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

103. VÝPIS Z USNESENÍ

103. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 103. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 02.05.2006 362/2006-103. RM V a) b e r e n a v ě d o m í výsledek hodnocení komise pro posuzování a hodnocení

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 208/2007 9. RM V doporuč u j e ZM schválit OZV č. 1/2007, kterou se stanovuje poplatek za komunální

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

23. VÝPIS Z USNESENÍ

23. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 23. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.07.2007 663/2007 23. RM V a) s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z grantového

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 30. 11. 2004

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 30. 11. 2004 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 30. 11. 2004 1157/2004 61. RM - V a) souhlasí s navrhovanou podobou knihy k 735. výročí první písemné zmínky

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

79. VÝPIS Z USNESENÍ

79. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 79. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.03.2009 1391/2009 79. RM V s c h v a l u j e dodatek č.1 k dohodě o spolupráci mezi městem Dvůr Králové

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

71. VÝPIS Z USNESENÍ

71. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 71. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.12.2008 1078/2008-71. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otvírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

49. VÝPIS Z USNESENÍ

49. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 49. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.05.2008 483/2008-49. RM V doporuč u j e ZM schválit veřejnoprávní smlouvy s obcemi Kocbeře, Choustníkovo

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

90. VÝPIS Z USNESENÍ

90. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 90. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 15.01.2013 R/990/2013-90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. důvody zrušení Dodatku č. 3 ke smlouvě

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.03.2012 R/196/2012-52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. neschvaluje 1.1. výjimku pro 1. HK

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 R/206/2011-9. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. harmonogram všech úkonů včetně zpracování

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 8. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 5. května 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti firmy Technis spol. s r. o. Kojetín. 2.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý Usnesení

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě

U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě Místostarosta obce navrhnul přijetí usnesení: 1) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí a schvaluje

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 05. listopadu 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : omluveni : Ing. Jan Hýbl,

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně

Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Usnesení č. 25/2014 z jednání Zastupitelstva města Opočna konaného dne 17.2.2014 v 19,00 hodin v Kodymově národním domě v Opočně Zastupitelstvo města Opočna na svém jednání č. 25/2014: 1. Jmenuje zapisovatelkou

Více

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Usnesení 13/01/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 820/8 Usnesení 13/02/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 31.05.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více