107. VÝPIS Z USNESENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "107. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne / RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč. sdružením o nájmu nebytových prostor za účelem poskytování sportovních služeb na zimním stadionu v rámci konání hokejového kempu mládeže, 554/ RM V s c h v a l u j e smlouvu o dílo na vybudování dětského hřiště v parku Schulzovy sady s firmou Tomovy parky s.r.o., Karlovice, Radvánovice 11 ve výši Kč vč. DPH a pověřuje starostu města jejím podpisem, 555/ RM V s c h v a l u j e pro ZŠ Schulzovy sady nákup investice kopírovacího stroje v ceně ,- Kč včetně DPH z fondu investičního fondu školy, 556/ RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 2 ke Smlouvě č o emitaci poštovních poukázek A a pověřuje starostu města podpisem tohoto Dodatku, 557/ RM V s c h v a l u j e pro rozpočtový rok 2006 provedení přezkumu hospodaření auditorem nebo auditorskou společností a pověřuje starostu města v tomto smyslu v souladu s ustanovením 4, odst. (1), zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v aktuálním znění oznámit toto rozhodnutí do Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje,

2 558/ RM V bere na vě d o m í stanovisko právního oddělení k žádosti o dobrovolné vydání domu č.p. 950 včetně st.p.č v kat. úz. Dvůr Králové nad Labem a jeho žádost jako neoprávněnou zamítá, 559/ RM V a) r e v o k u j e své usnesení č. 473/ RM ze dne , b) s c h v a l u j e Dodatek č. 1 SOD na akci: Přestavba provozní budovy kuchyně v Městské nemocnici včetně dodávky technologie ve Dvoře Králové nad Labem na dokončení díla bez realizace venkovních úprav do a kompletní dokončení venkovních úprav do a pověřuje starostu města k podpisu tohoto dodatku, 560/ RM V a) souhlasí s použitím ,- Kč z rozpočtu města na úpravy areálu Městského muzea, b) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zohlednit dopad přijatého usnesení v návrhu nejbližší rozpočtové změny, 561/ RM V s c h v a l u j e Smlouvu o dílo č. 2/2006/SMM/krx/ na provedení díla Větrání a technologie kuchyně MŠ Slunečná, Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo č.2/2006/smm/krx/ , 562/ RM V a) s c h v a l u j e použití fondu 916-investičního fondu ZŠ Komenského ve výši ,- Kč k posílení zdrojů určených na financování oprav a udržování nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele města, b) s c h v a l u j e zvýšení závazného ukazatele opravy a udržování pro ZŠ Komenského o částku ,- Kč, c) s c h v a l u j e provedení výměny parketové podlahy v jedné třídě na ZŠ Komenského firmou Dřevotvar Dvůr Králové nad Labem za cenu ,- Kč hrazené z prostředků ZŠ Komenského, 563/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1978/42 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 1971, 1972, 1978 a st.p.č. 2316, 2317, 2318 ul. Štefánikova v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem, 564/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 817/122 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 817 a st.p.č. 993 ul. Heydukova v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem, 2

3 565/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 773/11 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 773 a st.p.č. 948 ul. Bezručova v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem, b) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 773/31 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 773 a st.p.č. 948 ul. Bezručova v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem, 566/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1968/211 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Dr. Kramáře v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem, 567/ RM V doporuč u j e ZM schválit záměr prodeje domů č.p a č.p se st.p.č a st.p.č v obci, části obce a k.ú. Dvůr Králové nad Labem v ul. Kollárová dle zákona č. 72/1994 Sb. po bytových jednotkách nájemníkům, 568/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit záměr prodeje domů č.p se st.p.č a 1757 v obci, části obce a k.ú. Dvůr Králové nad Labem v ul. Raisova dle zákona č. 72/1994 Sb. po bytových jednotkách nájemníkům, b) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1532/12 v č.p v ul. Raisova formou veřejné dražby s vyvolávací cenou stanovenou jako 80% znaleckého ocenění (se zaokrouhlením), 569/ RM V doporuč u j e ZM schválit záměr prodeje bytové jednotky č. 1088/1 v domě č.p v ul. Heydukova ve Dvoře Králové nad Labem a zaslání nabídky k odkoupení a dále postupovat ve smyslu Zásad pro privatizaci domovního fondu v majetku města, 570/ RM V odkládá své rozhodnutí ve věci prodeje p.p.č. 787/48 o výměře 161 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a ukládá vedoucí OMP dále jednat, 571/ RM V s c h v a l u j e Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na stavbu Posílení distribuční sítě NN v obci Dvůr Králové n/l V Lukách s ČEZ Distribuce, a.s., Vinohradská 325/8, Praha 2 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 3

4 572/ RM V s c h v a l u j e Dohodu o podmínkách zřízení stavby a provozu zařízení rozvodu elektřiny na stavbu Posílení distribuční sítě NN v obci Dvůr Králové n/l V Lukách s ČEZ Distribuce, a.s., Vinohradská 325/8, Praha 2, a pověřuje starostu města jejím podpisem, 573/ RM V s c h v a l u j e Nájemní smlouvu na část p.p.č. 467/1 o výměře 2820 m 2 v k.ú. Doubravice u Dvora Králové s Tělocvičnou jednotou Sokol Dvůr Králové nad Labem, se sídlem Dvůr Králové nad Labem 137, IČ , v předloženého znění a pověřuje starostu města jejím podpisem 574/ RM V a) s c h v a l u j e záměr pronajmout část st. p. č o výměře m 2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit na Úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr pronájmu části st. p. č o výměře m 2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 575/ RM V s c h v a l u j e Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 23 v čp. 1989, nábř. Benešovo, DKn/L ke dni a pověřuje starostu města jejím podpisem. 576/ RM V s c h v a l u j e Nájemní smlouvu na byt č. 11 v čp. 2755, Sadová, DKn/L, na dobu neurčitou, 577/ RM V a) schvaluje změnu usnesení č. 530a/ RM ze dne v části textu: na nebytový prostor č. 1 v čp. 2961, E. Zbroje, DKn/L, b) schvaluje změnu usnesení č. 530b/ RM ze dne v části textu: na nebytový prostor č. 1 v čp. 2961, E. Zbroje, DKn/L, 578/ RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na nebytový prostor č. 1 v čp. 511, Tylova, DKn/L, kterého bude změněna splatnost nájemného vč. záloh na služby na 20. den v měsíci a pověřuje starostu města jeho podpisem, 579/ RM V a) bere na vě d o m í informaci, že do výběrového řízení na pronájem nebytového prostoru č. 6 v čp. 40 na nám. T. G. Masaryka, DKn/L, ve kterém byla stanovena min. cena na 500,- Kč/m 2 /rok, se nepřihlásil žádný zájemce, b) s c h v a l u j e navržený postup při dalším pronájmu nebytového prostoru č. 6 v čp. 40, nám. T. G. Masaryka, DKn/L a ukládá vedoucí majetkoprávního odboru provést příslušné úkony, 580/ RM V 4

5 a) schvaluje záměr města pronajmout nebytový prostor č. 2 v čp. 2957, Štefánikova, DKn/L za min. cenu 500,- Kč/m 2 /rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, b) u k l á d á vedoucí majetkoprávního odboru zveřejnit na Úřední desce MěÚ DKn/L záměr města pronajmout nebytový prostor č. 2 v čp. 2957, Štefánikova, DKn/L za min. cenu 500,- Kč/m 2 /rok, vč. uplatnění meziročního inflačního růstu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, 581/ RM V neschvaluje dočasné snížení nájemného Královskému pivovaru Krušovice a. s., Krušovice za pronájem nebytového prostoru č. 1 v čp. 299, nám. Odboje, DKn/L z důvodu probíhající rekonstrukce parkoviště před Hankovým domem, 582/ RM V doporuč u j e ZM neschválit dodatek č. 4 k vnitřnímu předpisu č. 18/2003 ve znění předpisů č. 29/2003 (dodatek č. 1, č. 32/2003 (dodatek č. 2) a č. 21/2004 (dodatek č. 3) Zásad pro privatizaci domovního fondu v majetku Města Dvůr Králové nad Labem spočívající v doplnění čl. V. Platební podmínky a zástavní právo o bod 7) Předkupní právo po dobu 3 let v předloženém znění, 583/ RM V a) souhlasí s vytvořením digitálního souboru kartografických dat Královéhradeckého kraje, b) schvaluje licenční smlouvu na vytvoření digitálního souboru kartografických dat Královéhradeckého kraje a pověřuje starostu města jejím podpisem, 584/ RM V s c h v a l u j e prodejní cenu mapy východních Čech ve výši 30,- Kč za 1 ks, 585/ RM V bere na vě d o m í platový postup ředitelky Mateřské školy, Drtinova 1444, Dvůr Králové nad Labem, dle přiloženého platového výměru a pověřuje starostu města jeho podpisem, 586/ RM V a) bere na vě domí přidělení dotace z grantového programu PRK Královéhradeckého kraje KPG ve výši ,- na projekt Sborník Královédvorské čtení, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí dotace z grantového programu PRK Královéhradeckého kraje KPG a pověřuje starostu města jejím podpisem, 587/ RM V 5

6 souhlasí se zhotovením dřevěného rozebíratelného krytu pro zakrytí a zazimování kašny se sochou Záboje a ukládá vedoucí odboru SMM předložit RM návrh na výběr dodavatele, 588/ RM V a) s c h v a l u j e dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na nebytový prostor v čp v ul. Eduarda Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem mezi Mateřskou školou, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428 a Mateřským centrem Žirafa s účinností od do , b) s c h v a l u j e dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na část pozemkové parcely č. 1619/1 v ul. Eduarda Zbroje ve Dvoře Králové nad Labem mezi Mateřskou školou, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428 a Mateřským centrem Žirafa s účinností od do , 589/ RM V a) bere na vě domí změnu termínu konání Královédvorského sochařského sympozia a to zahájení a ukončení , b) s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku ve výši ,- Kč na pokrytí nákladů na akci Královédvorské sochařské sympozium, c) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku a pověřuje starostu města jejím podpisem, d) u k l á d á vedoucímu odboru RAF připravit návrh rozpočtové změny ve smyslu usnesení bodu b), e) doporuč u j e ZM vypustit částku usnesení č. 719/ ZM, a to záloha ,- Kč a doplatek ,- Kč, 590/ RM V bere na vě d o m í informativní materiál tajemníka MěÚ Možnosti regulace předsunutého prodeje v centru města, 591/ RM V a) bere na vě d o m í dopis ředitele ZŠ Schulzovy sady, žádost o zařazení rekonstrukce školy do rozpočtu města pro r. 2007, b) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zapracovat rekonstrukci ZŠ Schulzovy sady do návrhu rozpočtu r. 2007, 592/ RM V bere na vě d o m í dopis Mgr. Petra Vojtěcha, člena ZM, ve věci návrhu na doplnění Pravidel pro prodej městských bytů. Ing. Jiří RAIN starosta Mgr. Vasil BIBEN 1. místostarosta 6

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu nebytových prostor a věcí movitých restaurace Victoria

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013 75/2013-RADA/3389-75. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 75/2013-RADA/3390-75. Rada města předložený program jednání RM 75/2013-RADA/3391-75. Rada města informaci o splněných usnesení č.

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 27.07.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.07.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0444/RM22/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 k SoD

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 01.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0299/RM15/2015 Výběrové řízení na ředitele/ku Městské knihovny

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013

Usnesení RM č. 79/2013-RADA ze dne 09.05.2013 79/2013-RADA/3644-79. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing.arch. Vladimíru Středovou 79/2013-RADA/3645-79. Rada města předložený program jednání RM 79/2013-RADA/3646-79. Rada města informaci o splněných

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

Výběr leasingové společnosti pro nákup sekačky se zadním výhozem a mulčováním 1 Výběr leasingové společnosti pro nákup sekačky se zadním výhozem a mulčováním. Usnesení číslo: USN RM 302/2015 1) se seznámila

Více

Usnesení z 16. schůze v roce 2013, konané 14. srpna 2013 R A D A M Ě S T A. I. pověřuje. II. ukládá. III. schvaluje

Usnesení z 16. schůze v roce 2013, konané 14. srpna 2013 R A D A M Ě S T A. I. pověřuje. II. ukládá. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 16. schůze v roce 2013, konané 14. srpna 2013 Usnesení s termínem č.: 516 taj. (OD) 28.08. 623 taj. (OSVaZ) 28.08. 1180 taj. (ONI) 18.09. 281 taj. (ONI) 02.10.

Více