103. VÝPIS Z USNESENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "103. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 103. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne / RM V a) b e r e n a v ě d o m í výsledek hodnocení komise pro posuzování a hodnocení výběrového řízení (veřejné zakázky) na zhotovitele (zhotovení) stavby: Rekonstrukce pozemní komunikace v ulicích Husova a Slovany ve Dvoře Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucí odboru RAI připravit uzavření SOD a smlouvy o financování s vítězným uchazečem, c) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o dílo a smlouvy o financování s vítězným uchazečem a pověřuje starostu města k podpisu SOD a smlouvy o financování, d) u k l á d á vedoucí odboru RAI informovat účastníky výběrového řízení o výsledku hodnocení, 363/ RM V a) b e r e n a v ě d o m í výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu podle Vnitřní směrnice č. 09/2004 na zhotovitele projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí akce: Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka a navazujících komunikací v ulicích Švehlova a Palackého ve Dvoře Králové nad Labem b) s c h v a l u j e jako nejvýhodnější nabídku uchazeče TENET, spol. s r.o., Horská 64, Trutnov (nabídková cena ,- Kč vč. DPH), c) p o v ě ř u j e starostu města podpisem smlouvy, d) u k l á d á vedoucí odboru RAI pokračovat v přípravě investiční akce: Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka a navazujících komunikací v ulicích Švehlova a Palackého ve Dvoře Králové nad Labem ve variantě D zpracováním projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí se

2 zapracováním závěrů Dopravní studie, za podmínky zajištění náhradního dopravního řešení, e) u k l á d á tajemníkovi MěÚ sestavit a řídit pracovní skupinu pro zajištění přípravy náhradního dopravního řešení s předpokladem zahájení přípravy v roce 2007, 364/ RM V s c h v a l u j e předloženou smlouvu o přeložce plynárenského zařízení v souvislosti s přípravou a realizací stavby: Rekonstrukce místní komunikace v ulicích Šafaříkova a Jungmannova ve Dvoře Králové nad Labem v předloženém znění a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 365/ RM V a) b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu o nutných přípravách před zahájením realizace stavby: Rekonstrukce nám. Odboje ve Dvoře Králové nad Labem dolní náměstí, b) s o u h l a s í s dopracováním stávajícího projektu pro zadání stavby dle zák. č. 40/2004 Sb. a pro vydání stavebního povolení akce: Rekonstrukce nám. Odboje ve Dvoře Králové nad Labem dolní náměstí, c) u k l á d á vedoucí odboru RAI vypsat výběrové řízení na akci: Rekonstrukce nám. Odboje ve Dvoře Králové nad Labem dolní náměstí, 366/ RM V a) s c h v a l u j e jako výkonný orgán zadavatele Písemnou zprávu zadavatele dle 69 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, k veřejné zakázce: Rekonstrukce náměstí Odboje ve Dvoře Králové nad Labem horní náměstí, b) p o v ě ř u j e starostu města podpisem této zprávy, 367/ RM V a) s c h v a l u j e prodloužení termínu dokončení stavby: Veřejné osvětlení v ulicích Purkyňova, Vrchlického a Pod Lesem ve Dvoře Králové nad Labem do , b) u k l á d á vedoucí odboru RAI připravit dodatek č. 1 k SOD: Veřejné osvětlení v ulicích Purkyňova, Vrchlického a Pod Lesem ve Dvoře Králové nad Labem s termínem dokončení do , c) p o v ě ř u j e starostu města k podpisu dodatku č. 1 k SOD: Veřejné osvětlení v ulicích Purkyňova, Vrchlického a Pod Lesem ve Dvoře Králové nad Labem s termínem dokončení do , 368/ RM V a) s c h v a l u j e cenovou nabídku TSm DKn/L na stavbu: Veřejné osvětlení v ulicích Štítného, Thámova, Puchmajerova, Pod Hřištěm a Fibichova ve Dvoře Králové nad Labem ve výši ,70 Kč vč. DPH, b) u k l á d á vedoucí odboru RAI připravit SOD na předmětné práce s uvedením podmínek rozsahu, způsobu ceny a času plnění předmětu díla s TSm DKn/L, 2

3 c) p o v ě ř u j e starostu města k podpisu SOD s TSm DKn/L za cenu ,70 Kč vč. DPH, 369/ RM V a) s c h v a l u j e předložený návrh na nutné vícepráce akce: Oprava komunikace Za letištěm ve Dvoře Králové nad Labem živičné vrstvy ve výši ,- Kč bez DPH ( ,- Kč včetně DPH), b) s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 2 k SOD na akci: Oprava komunikace Za letištěm ve Dvoře Králové nad Labem živičné vrstvy na zvýšení ceny díla o ,- Kč bez DPH ( ,- Kč včetně DPH), tedy na novou cenu díla celkem včetně Dodatku č. 2 a DPH ve výši 1, ,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu města k podpisu tohoto dodatku, c) u k l á d á vedoucí odboru RAI zohlednit tuto skutečnost v návrhu na rozpočtovou změnu č. 2 rozpočtu 2006, 370/ RM V bere na vě d o m í Zprávu o zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany města Dvůr Králové nad Labem v roce 2005, 371/ RM V schvaluje Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 4/2006, kterým se mění Vnitřní předpis MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 1/2005 Úplné znění Organizačního řádu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem ve znění Vnitřního předpisu MěÚ Dvůr Králové nad Labem č. 5/2005 a 2/2006, 372/ RM V a) schvaluje pořádání tréninkového hokejového kempu v termínu od do vč. slegde hokeje za celkovou částku ,- Kč pod podmínkou zaplacení této částky vč. loňského nedoplatku do , b) v případě nezaplacení výše uvedené celkové částky vč. loňského nedoplatku do z a m í t á pořádání tréninkového hokejového kempu, 373/ RM V a) schvaluje pořadí hřišť určených k rekonstrukci v roce 2006, b) u k l á d á vedoucímu odboru RAF převést do rozpočtu odboru RaI potřebnou částku na rekonstrukci dětských a sportovních hřišť v roce 2006, c) u k l á d á vedoucí odboru RaI předložit na příštím jednání RM návrh realizace a harmonogram prací rekonstrukce dětských a sportovních hřišť, 374/ RM V nesouhlasí s úředním měřením rychlosti silničních motorových vozidel společností VP INVEST s.r.o., 375/ RM V souhlasí se změnou výměry nebytového prostoru č. 2 v čp. 83 nám. T.G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem z 216 m 2 na 199,24 m 2, 3

4 376/ RM V s c h v a l u j e dlouhodobou výpůjčku soch a jejich přemístění do areálu Comodien - Haus v Kuksu a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 377/ RM V a) s c h v a l u j e navržený způsob řešení zásobování pitnou vodou pro občany, kteří chtějí řešit zásobování pitnou vodou vlastní investicí do výstavby nového vodovodního řadu, b) u k l á d á vedoucímu odboru SMM předložit na příští schůzi RM návrh dohody mezi Městem a investorem nového vodovodního řadu, 378/ RM V s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci na restaurování kamenných křížů v Sylvárově u Nadace Občanského fóra, Hálkova 1406/2, Praha 2, prostřednictvím Občanského sdružení FONS VIVUS KUKS, Kuks 53, 379/ RM V s c h v a l u j e zadání projektové dokumentace pro územní a stavební řízení pro OBJEKT PRO TURBOGENERÁTOR demontovaný z hydroelektrárny Les Království firmě Projektis spol. s r. o., Legionářská 562, Dvůr Králové nad Labem, za celkovou cenu ,- Kč včetně DPH, 380/ RM V s c h v a l u j e povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2428, dle požadavku ředitelky mateřské školy a pověřuje starostu podpisem této výjimky, 381/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku Tělovýchovné jednotě Dvůr Králové nad Labem oddíl volejbal ve výši Kč na úhradu dopravného, stravného a nocležného při účasti na soutěži Český pohár kadetek, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku s Tělovýchovnou jednotou Dvůr Králové nad Labem na úhradu dopravného, stravného a nocležného při účasti na soutěži Český pohár kadetek a pověřuje starostu města jejím podpisem, 382/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč Českému kynologickému svazu, Základní kynologická organizace 138, na opravu a údržbu části střechy klubovny a buněk na uskladnění pomůcek, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku s Českým kynologickým svazem, Základní kynologická organizace 138 a pověřuje starostu města jejím podpisem, 383/ RM V schvaluje Komisionářskou smlouvu s Oblastní charitou Červený Kostelec a pověřuje starostu města jejím podpisem, 4

5 384/ RM V doporuč u j e ZM schválit navýšení finančního příspěvku pro Tennis club, Dvůr Králové nad Labem ze ,- Kč na ,- Kč, 385/ RM V s c h v a l u j e prodejní cenu trička Královských věnných měst ve výši 130 Kč/ks, 386/ RM V souhlasí se zasláním doporučujícího dopisu na Krajský úřad OŠMT Hradec Králové k povolení otevření přípravné třídy pro školní rok 2006/2007 na Základní škole, Dvůr Králové nad Labem, Komenského 795, 387/ RM V souhlasí: a) s uzavřením smlouvy o finančním příspěvku ve výši 3.600,- Kč a pověřuje starostu jejím podpisem, b) s uzavřením dohody o úhradě neinvestičních výdajů za předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s Městem Jaroměř a pověřuje starostu jejím podpisem, 388/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej části st.p.č. 482/2 v geometrickém plánu č /2006 označenou jako nově vzniklá st.p.č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem pro Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 810,- Kč/m 2. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, b) u k l á d á vedoucímu majetkoprávního odboru zveřejnit záměr města prodat část st.p.č. 482/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, na Úřední desce MěÚ DK n/l, 389/ RM V doporuč u j e ZM schválit bezúplatný převod pozemků v k.ú. Lipnice u Dvora Králové p.p.č. 104/2 hřbitov, urnový háj o výměře m 2, st.p.č. 89 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m 2 včetně objektu občanské vybavenosti na st.p.č. 89, v k.ú. Žireč Městys p.p.č. 441/1 ostatní plocha silnice o výměře m 2, p.p.č. 434/3 ostatní plocha silnice o výměře 81 m 2, v k.ú. Žireč Ves p.p.č. 426/2 ostatní plocha silnice o výměře 247 m 2, v k.ú. Verdek st.p.č. 116 zastavěná plocha nádvoří o výměře 33 m 2 včetně objektu občanské vybavenosti na st.p.č. 116,, v k.ú. Dvůr Králové nad Labem p.p.č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 3836 m2 z vlastnictví České republiky do vlastnictví Města Dvůr Králové nad Labem, 390/ RM V a) s c h v a l u j e sepsání Dodatku č. 1 nájemní smlouvy na část st. p. č v k. ú. Dvůr Králové nad Labem na základě změny nájemce, b) s c h v a l u j e sepsání Dodatku č. 1 nájemní smlouvy na část p. p. č. 1827/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem na základě změny nájemce, c) s c h v a l u j e sepsání Dodatku č. 1 nájemní smlouvy na p. p. č. 1050/1 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem na základě změny nájemce, 5

6 391/ RM V s c h v a l u j e pronájem p. p. č. 2253/8 o výměře m 2, p. p. č. 2278/2 o výměře m 2, p. p. č. 2277/1 o výměře m 2, p. p. č o výměře m 2, p. p. č o výměře m 2, p. p. č. 4545/2 o výměře m 2, p. p. č o výměře m 2, p. p. č o výměře m 2 a p. p. č o výměře m 2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za cenu 100,- Kč/rok a zároveň schvaluje sepsání nájemní smlouvy v tomto smyslu dle dohody smluvních stran na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou, 392/ RM V s c h v a l u j e pronájem části p. p. č. 182/1 o výměře 250 m 2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem za cenu 2,- Kč/m 2 /rok a zároveň schvaluje sepsání nájemní smlouvy v tomto smyslu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, 393/ RM V n e s c h v a l u j e záměr pronajmout část p. p. č. 1688/3 o výměře 12 m 2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 394/ RM V s c h v a l u j e sepsání Dodatku č. 1 nájemní smlouvy na st. p. č. 482/2 o výměře 268 m 2 se stavbou budovy označené jiná stavba bez č.p./č.e. a budovu jiná stavba bez č.p./č.e. na st. p. č. 482/2, st. p. č. 483 o výměře 365 m 2 zbořeniště, st. p. č o výměře 35 m 2 se stavbou budovy označené jako stavba pro výrobu a skladování bez čp./e. a budovu stavby pro výrobu a skladování bez čp./e. na st. p. č. 2161, st. p. č o výměře m 2 se stavbou budovy označené jako stavba pro výrobu a skladování bez čp./e. a budovu stavby pro výrobu a skladování bez čp./e. na st. p. č. 2162, st. p. č o výměře 271 m 2 se stavbou budovy označené jiná stavba bez čp/e. a budovu jiná stavba bez čp./e. na st. p. č a p. p. č. 513 o výměře m 2 manipulační plocha, ostatní plocha, p. p. č.519/1 o výměře m 2, zahrada a p. p. č. 522/2 o výměře 291 m 2, zahrada, k. ú. Dvůr Králové nad Labem o celkové výměře m 2 s firmou Protivítr Invest, spol. s r. o., IČ , se sídlem Lhota pod Hořičkami 14, Hořičky, zastoupenou jednatelem společnosti panem Antonem Boekhoutem, a to na základě změny výměry st. p. č. 482/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem, 395/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1946/11 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č a 2288 ul. Štefánikova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a b) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1946/12 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č a 2288 ul. Štefánikova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a c) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1946/31 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č a 2288 ul. Štefánkova za celkovou kupní cenu Kč ,- a 6

7 396/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1948/12 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č a 2296 ul. Štefánikova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a b) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1948/21 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č a 2296 ul. Štefánikova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a c) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1948/31 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č a 2296 ul. Štefánikova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a d) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1948/32 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č a 2296 ul. Štefánikova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a 397/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1971/31 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 1971, 1972 a 1978 a st.p.č. 2316, 2317, a 2318 ul. Štefánikova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a b) s c h v a l u j e sepsání dohody o vyplacení slevy 15% z kupní ceny bytu (č. 1971/31) a vyplacení této slevy tj. částky Kč ,-, ve smyslu Zásad pro privatizaci domovního fondu v majetku města (ZTP) c) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1978/41 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 1971, 1972 a 1978 a st.p.č. 2316, 2317, a 2318 ul. Štefánikova, za celkovou kupní cenu Kč ,- a 398/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 357/32 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 357 a st.p.č. 808/1 ul. Heydukova za celkovou částku ,- Kč, 399/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 2399/11 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č. 701/2 ul. 5. května, za celkovou kupní cenu Kč ,- a doporučuje ZM schválit kupní smlouvu, 400/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1637/21 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Raisova, za celkovou kupní cenu Kč ,- s tím, že doporučuje ZM schválit úhradu kupní ceny následujícím způsobem: část kupní ceny ve výši Kč 3.000,- bude uhrazeno před podpisem kupní smlouvy, 7

8 zbytek KC v částce Kč ,- navýšený o 10% tj. Kč ,- bude uhrazeno formou 36 měsíčních splátek po Kč 3.000,-, kupní smlouva bude obsahovat ujednání o zřízení zástavního práva ve prospěch města na nesplacenou část kupní ceny, bude uplatněna ztráta výhody splátek v případě prodlení s některou ze splátek, a dále RM doporučuje ZM schválit v tomto smyslu kupní smlouvu b) u k l á d á vedoucí OMP předložit návrh na prodej bytové jednotky č. 1637/21 na splátky k vyjádření se finančnímu výboru ZM, 401/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1074/113 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Heydukova ve Dvoře Králové nad Labem za celkovou kupní cenu Kč ,- a 402/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej volné bytové jednotky č. 1599/133 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č v ul. Kotkova, v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem, veřejnou dražbou s vyvolávací cenou stanovenou jako 80% znaleckého ocenění tj. po zaokrouhlení Kč ,-, b) doporuč u j e ZM schválit prodej volné bytové jednotky č. 1599/125 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č v ul. Kotkova, v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem, veřejnou dražbou s vyvolávací cenou stanovenou jako 80% znaleckého ocenění tj. po zaokrouhlení Kč ,-, c) doporuč u j e ZM schválit prodej volné bytové jednotky č. 1599/151 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č v ul. Kotkova, v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem, veřejnou dražbou s vyvolávací cenou stanovenou jako 80% znaleckého ocenění tj. po zaokrouhlení Kč ,-, 403/ RM V vyhlašuje II. kolo prodeje bytové jednotky č. 2399/31 v domě č.p v ul. 5. května v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem s podílem o velikosti 6582/43711 za nabídkovou cenu ,- Kč, 404/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej ideální poloviny domu čp. 750 v ul. Čelakovského za cenu ,- Kč, b) u k l á d á vedoucí odboru MP a vedoucímu odboru SMM vyčíslit náklady na opravy čp. 750, 405/ RM V s c h v a l u j e sepsání Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu na NP č. 1 v čp. 299, nám. Odboje, DKn/L, s Královským pivovarem Krušovice, zastoupeným Davidem Vaidišem (na základě plné moci), na základě kterého bude nájemci pronajata část terasy Hankova domu a zahradní nábytek (8 stolků, 31 křesel a 8 8

9 plachet s kovovou konstrukcí), za cenu ,- Kč, splatnou jednorázově k , na dobu určitou , 406/ RM V a) s c h v a l u j e podání žaloby o přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu č. 21 v čp v ul. Kollárova, DKn/L, b) u k l á d á samostatnému oddělení kanceláře TAJ MěÚ podat žalobu ve smyslu písmene a) tohoto usnesení, v případě existence výpovědního důvodu, 407/ RM V a) s c h v a l u j e sepsání nových nájemních smluv na následující byty v čp v ul. Eduarda Zbroje, DKn/L se stávajícími nájemci, b) s c h v a l u j e sepsání nových nájemních smluv na následující byty v čp v ul. Eduarda Zbroje, DKn/L se stávajícími nájemci, c) s c h v a l u j e sepsání nových nájemních smluv na následující byty v čp v ul. Eduarda Zbroje, DKn/L se stávajícími nájemci, 408/ RM V 1. a) ukonč uje členství Ivy Škopové, odb. referenta majetkoprávního odboru, v bytové komisi, s platností od , b) jmenuje Petru Němečkovou, odb. referenta majetkoprávního odboru, do bytové komise, s platností od , 2. a) bere na vě domí Zápis č. 2/2006 z Bytové komise ze dne , b) neschvaluje přidělení bytu a zamítá žádost o přidělení bytu c) neschvaluje přidělení bytu a zamítá žádost o přidělení bytu d) neschvaluje přidělení bytu a zamítá žádost o přidělení bytu e) neschvaluje přidělení bytu a zamítá žádost o přidělení bytu f) neschvaluje přidělení bytu a zamítá žádost o přidělení bytu g) neschvaluje přidělení bytu a zamítá žádost o přidělení bytu h) neschvaluje přidělení bytu a zamítá žádost o přidělení bytu i) neschvaluje přidělení bytu a zamítá žádost o přidělení bytu j) schvaluje přidělení bytu č. 13 v čp v ul. Heydukova, DKn/L jako bytu v MTŽS soc. bytu na dobu určitou 1 roku, k) neschvaluje přidělení bytu a zamítá žádost o přidělení bytu l) schvaluje přidělení bytu č. 31 v čp v ul. Heydukova, DKn/L jako bytu v MTŽS soc. bytu Bohuslavu Bergmanovi, Heydukova 1088, DKn/L, na dobu určitou 1 roku, 9

10 m) s c h v a l u j e sepsání Dodatku č. 1 k NS na byt č. 42 v čp v ul. Eduarda Zbroje, DKn/L (byt přidělený MTŽS) na základě kterého bude smlouva prodloužena na dobu určitou 1 rok, n) u k l á d á odboru ŠKS prověřit dotaz Bytové komise, o) s c h v a l u j e sepsání Dodatku č. 1 k NS na byt č. 14 v čp v ul. Heydukova, DKn/L (byt přidělený v MTŽS) na základě kterého bude smlouva prodloužena na dobu určitou 2 roky, p) s c h v a l u j e sepsání Dodatku č. 3 k NS na byt č. 221 v čp. 400 v ul. Švehlova, DKn/L (byt přidělený v MTŽS) na základě kterého bude smlouva prodloužena na dobu určitou 2 roky, q) s c h v a l u j e sepsání Dodatku č. 1 k NS na byt č. 23 v čp v ul. Heydukova, DKn/L (byt přidělený v MTŽS na základě kterého bude smlouva prodloužena na dobu určitou 2 roky, r) schvaluje přidělení bytu č. 11 v čp v ul. Štefánikova, DKn/L na dobu určitou 1 rok, 409/ RM V s c h v a l u j e sepsání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., Vinohradská 325/8, Praha 2, 410/ RM V s c h v a l u j e předložený návrh Dodatku č.1 k pojistné smlouvě č na pojištění majetku města uzavřené s Kooperativou pojišťovnou a.s. a p o v ě ř u j e starostu města podpisem tohoto Dodatku, 411/ RM V s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu MŠ Drtinova na rok 2006, a to ve výši ,- Kč na financování dovážených obědů Pečovatelskou službou města au k l á d á vedoucímu odboru RAF výše uvedenou částku zahrnout do nejbližší rozpočtové změny, 412/ RM V s c h v a l u j e návrh závazných ukazatelů pro jednotlivé městem zřízené příspěvkové organizace na rok 2006 v upraveném znění, 413/ RM V s c h v a l u j e smlouvu s Královéhradeckým krajem o zajištění administrace krajského Programu obnovy venkova (KPOV)v předloženém znění a pověřuje starostu jejím podpisem, 414/ RM V bere na vě d o m í dopis člena zastupitelstva města Mgr. Petra Vojtěcha ve věci přestavby provozní budovy městské nemocnice, 415/ RM V u k l á d á vedoucí odboru RAI projednat s dodavatelem stavby Přestavba provozní budovy kuchyně v Městské nemocnici vč. dodávky technologie ve Dvoře Králové nad Labem okamžité zahájení této stavby za podmínky, že dodavatel stavby předá stanovisko, ve kterém nebude požadovat písemný 10

11 souhlas KH kraje o zajištění dofinancování stavby a že nebude požadovat dofinancování této stavby po městu DKn/L. Ing. Jiří RAIN starosta Mgr. Vasil BIBEN 1. místostarosta 11

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

87. VÝPIS Z USNESENÍ

87. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 87. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 01.11.2005 1172/2005 87. RM V 1. s chvaluje a) změnu jmenovité hodnoty akcií a to v počtu 5.027 ks o nominální

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

23. VÝPIS Z USNESENÍ

23. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 23. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.07.2007 663/2007 23. RM V a) s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z grantového

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 208/2007 9. RM V doporuč u j e ZM schválit OZV č. 1/2007, kterou se stanovuje poplatek za komunální

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

79. VÝPIS Z USNESENÍ

79. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 79. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.03.2009 1391/2009 79. RM V s c h v a l u j e dodatek č.1 k dohodě o spolupráci mezi městem Dvůr Králové

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

71. VÝPIS Z USNESENÍ

71. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 71. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.12.2008 1078/2008-71. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otvírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 30. 11. 2004

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 30. 11. 2004 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 30. 11. 2004 1157/2004 61. RM - V a) souhlasí s navrhovanou podobou knihy k 735. výročí první písemné zmínky

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

49. VÝPIS Z USNESENÍ

49. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 49. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.05.2008 483/2008-49. RM V doporuč u j e ZM schválit veřejnoprávní smlouvy s obcemi Kocbeře, Choustníkovo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

90. VÝPIS Z USNESENÍ

90. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 90. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 15.01.2013 R/990/2013-90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. důvody zrušení Dodatku č. 3 ke smlouvě

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 R/206/2011-9. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. harmonogram všech úkonů včetně zpracování

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý Usnesení

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

4 983 720 85 363, 1385, PSČ

4 983 720 85 363, 1385, PSČ č. 1 Rada města bere na vědomí informaci ZO Českého zahrádkářského svazu Pod Habeší, Česká Třebová, o přidělení identifikačního čísla, viz. příloha. č. 2 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013 Město Horažďovice Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více