54. VÝPIS Z USNESENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "54. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne / RM - V s c h v a l u j e doplnění stávajícího pojištění majetku města o rozšíření specifikace pojištění cenností a přepravovaných cenných věcí a pověřuje starostu města podpisem příslušného dodatku k pojistné smlouvě č uzavřené s Kooperativou pojišťovnou a.s. a souvisejících dokumentů na toto pojištění, 646/ RM - V schvaluje smlouvu o zřízení a vedení běžného účtu s Komerční bankou a.s., pro dotační akci Rekonstrukce a modernizace střediska osobní hygieny Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy včetně souvisejících dokumentů, 647/ RM - V a) s c h v a l u j e navýšení počtu zaměstnanců Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem o 2,0 úvazky, a to 1,0 úvazek pro asistenta ředitelky a 1,0 úvazek pro sociálního pracovníka, s platností od , b) s c h v a l u j e navýšení mzdového limitu na hodnotu ,- Kč pro Pečovatelskou službu Města Dvůr Králové nad Labem, c) b ere na vě d o m í informaci o realizaci prodeje vozidla Felicia Combi TUI 68 33, d) s chvaluje převedení finančních prostředků za prodej vozidla Felicia Combi TUI 68 33, ve výši ,- Kč, na účet Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem,

2 648/ RM - V a) u k l á d á vedoucí odboru RIM vypracovat dodatek k nájemní smlouvě mezi městem Dvůr Králové nad Labem a Gymnáziem, Dvůr Králové nad Labem, náměstí Odboje 304, který by umožnil čerpat finanční prostředky z finančního fondu gymnázium i na úhradu movitého majetku, b) u k l á d á vedoucí odboru RIM předložit návrh stanovení vlastnických práv k movitému majetku pořízeného z finančního fondu gymnázium včetně návrhu smlouvy, c) u k l á d á vedoucímu odboru RAF vypracovat dodatek ke Statutu finančního fondu gymnázium, jenž umožní čerpat prostředky z tohoto fondu i na účely nákupu movitých věcí, v tomto jediném případě, d) u k l á d á vedoucímu odboru RAF vypracovat návrh příslušné rozpočtové změny, 649/ RM - V a) r u š í usnesení č. 410/ RM a) ze dne , kterým neschválila poskytnutí finanční dotace, b) s c h v a l u j e poskytnutí finanční dotace ve výši ,- Kč, c) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí finanční dotace na obnovu fasády objektu a pověřuje starostu města jejím podpisem, 650/ RM - V s c h v a l u j e darovací smlouvu č. KPG200803/03 mezi Královéhradeckým krajem a městem Dvůr Králové nad Labem, na realizaci publikace Vlastivědné čtení o našem městě i jeho okolí a pověřuje starostu města jejím podpisem, 651/ RM - V n e s c h v a l u j e poskytnutí finanční dotace Farní charitě, Palackého 99, Dvůr Králové nad Labem, na činnost nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Střelka, 652/ RM - V a) schvaluje pořadí žadatelů o umístění do domu s pečovatelskou službou, b) s c h v a l u j e smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku mezi městem Dvůr Králové nad Labem a obcí Doubravice, za účelem umístění žadatelů do domu s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 653/ RM - V a)bere na vě d o m í doporučený postup založení jednotky požární ochrany města (jednotky sboru dobrovolných hasičů JSDH města Dvůr Králové nad Labem), b) u k l á d á vedoucímu odboru VVS předložit RM další zprávu o postupu založení jednotky požární ochrany města v návaznosti na zahájení i průběh výstavby objektu HZS KHK v areálu Korsika, 2

3 654/ RM - V s c h v a l u j e dohodu o spolupráci mezi městem Dvůr Králové nad Labem a TJ Slávia Jachting Česká Skalice v objemu finančních prostředků ve výši 5.000,- Kč ročně a pověřuje starostu města jejím podpisem, 655/ RM - V povoluje výjimku z OZV č.1/2008 o veřejném pořádku a souhlasí s umístěním zahradní techniky před prodejnou v ulici Palackého čp.111, Dvůr Králové nad Labem, 656/ RM - V povoluje výjimku z OZV č.1/2008 o veřejném pořádku a souhlasí s umístěním reklamní figuríny před prodejnou v ulici Palackého čp.87, Dvůr Králové nad Labem, 657/ RM - V a) s c h v a l u j e bezúplatný převod motorového vozidla Škoda Felicia kombi LX 1.6 z majetku města do majetku příspěvkové organizace města DDM Jednička, b) schvaluje způsob zadání, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné zakázky malého rozsahu akce: nákup motorového vozidla pro potřeby MěÚ, c) s c h v a l u j e vedoucího odboru VVS jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá vedoucímu odboru VVS zajistit přípravu akce, výběrové řízení a realizaci akce v navržených termínech, d) s c h v a l u j e složení hodnotící komise (a současně komise pro otevírání obálek) včetně náhradníků, e) s c h v a l u j e výzvu k předložení nabídky a zadávací dokumentaci pro výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu podle vnitřního předpisu města č. 9/2007, v předloženém znění, f) u k l á d á vedoucímu odboru VVS zahájit zadávací řízení veřejné zakázky nákup motorového vozidla pro potřeby MěÚ, g) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, h) s chvaluje zveřejnění zadávacího řízení dle čl. 6 bod 1 Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, ch) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout do návrhu nejbližší rozpočtové změny částku ,--Kč k pokrytí financování nákupu nového vozidla v roce 2008 a odvod částky ,--Kč do rozpočtu města z fondu investičního fondu DDM Jednička, 658/ RM - V schvaluje výpůjčku budovy bez č.p. - sportovní hala na nábřeží Jiřího Wolkera nacházející se na pozemcích st.p.č. 862/1 a na st.p.č. 862/2 - v obci a k.ú. Dvůr Králové nad Labem a pozemku st.p.č. 862/1 o výměře m 2 Střední škole informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem zastoupené Mgr. Petrem Vojtěchem a v tomto smyslu schvaluje smlouvu o výpůjčce s účinností od a pověřuje starostu města jejím podpisem, 3

4 659/ RM - V a) s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení, časový harmonogram, upravený okruh navržených uchazečů, zadávací dokumentaci a realizaci akce:,,stavební úpravy nebytového prostoru č.1 v domě s pečovatelskou službou č.p v ulici Elišky Krásnohorské ve Dvoře Králové nad Labem dle Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 9/2007, b) s chvaluje zveřejnění tohoto zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 9/2007 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, c) s c h v a l u j e vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá vedoucí odboru RIM zajistit přípravu akce, výběrové řízení a realizaci stavby v navrženém termínu, d) s c h v a l u j e složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v předloženém znění, e) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny. 660/ RM - V a) s c h v a l u j e zahájení zadávacího řízení, časový harmonogram, okruh navržených uchazečů, zadávací dokumentaci a realizaci akce: Rekonstrukce a modernizace střediska osobní hygieny Dvůr Králové nad Labem na pozemku č a 4326 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem - Penzion Sadová 2755 dle Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 9/2007 a s Pokyny pro příjemce finanční podpory, b) schvaluje zveřejnění tohoto zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 9/2007 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, c) s c h v a l u j e vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení a ukládá vedoucí odboru RIM zajistit přípravu akce, výběrové řízení a realizaci stavby v navržených termínech, d) s c h v a l u j e složení hodnotící komise a současně komise pro otevírání obálek včetně náhradníků v předloženém znění, e) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, f) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny, 661/ RM - V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek výběrového řízení na veřejnou zakázku na akci: Nátěr střechy na Základní škole a Praktické škole ve Dvoře Králové nad Labem, Přemyslova 479 ze dne , b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku, o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek, 4

5 c) s c h v a l u j e smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedeného výběrového řízení a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, d) u k l á d á vedoucí odboru RIM informovat účastníky výběrového řízení o jeho výsledku, 662/ RM - V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek výběrového řízení na veřejnou zakázku na akci: Rekonstrukce podlahy herny v MŠ Dvořákova 728, Dvůr Králové nad Labem ze dne , b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku, c) s c h v a l u j e smlouvu o dílo s vítězným uchazečem výše uvedeného výběrového řízení a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 663/ RM - V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise o vyhodnocení nabídek výběrového řízení na veřejnou zakázku na akci: Rekonstrukce podlahy sportovní haly na nábřeží J.Wolkera ve Dvoře Králové nad Labem ze dne , b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku, o dalším pořadí uchazečů dle výhodnosti jejich nabídek, c) s c h v a l u j e smlouvu o dílo s vítězným uchazečem včetně dodatku č.1 této smlouvy výše uvedeného výběrového řízení a pověřuje starostu města podpisem smlouvy a dodatku č.1, d) u k l á d á vedoucí odboru RIM informovat účastníky výběrového řízení o jeho výsledku, 664/ RM - V a) s c h v a l u j e firmu k realizaci instalace zatemnění fyzikální učebny Základní školy Schulzovy sady, úsek Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucí odboru RIM zajistit realizaci akce po technické stránce, c) u k l á d á vedoucímu odboru RAF nařídit povinný odvod z investičního fondu 916 ZŠ Schulzovy sady částky ,- Kč do rozpočtu zřizovatele, 665/ RM - V a) s c h v a l u j e dodatek č.1 smlouvy o dílo č.rim/dilo-2008/309 na akci: Rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady, Školní 1235, Dvůr Králové nad Labem, 1.etapa, kterým se navyšuje cena díla o ,- Kč včetně DPH v souladu s článkem 4. bod 3. vnitřního předpisu města Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku, b) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout navýšení nákladů výše uvedené akce do návrhu nejbližší rozpočtové změny, 666/ RM -V s c h v a l u j e dodatek č.1 smlouvy o dílo č. RIM/DILO-2008/359 na akci: Klimatizace podkrovních kanceláří Městského úřadu ve Dvoře Králové nad 5

6 Labem, kterým se mění termín plnění díla a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku, 667/ RM - V bere na vě d o m í informaci o schválení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtové kapitoly ministerstvo vnitra ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení azylantů v roce 2008 a v letech následujících, 668/ RM - V s c h v a l u j e dodatek č.1 smlouvy o dílo č. RIM/DILO-2008/402 na akci: Rekonstrukce osvětlení sportovní haly na nábřeží J.Wolkera ve Dvoře Králové nad Labem, kterým se mění termín plnění díla a pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku, 669/ RM - V a) s c h v a l u j e realizaci nového rozběžiště pro skok do dálky pro ZŠ Podharť ve Dvoře Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e realizaci vodovodní přípojky pro školní zahradu a instalaci skleníku pro ZŠ Podharť ve Dvoře Králové nad Labem, c) s c h v a l u j e realizaci lezecké stěny v tělocvičně ZŠ Podharť ve Dvoře Králové nad Labem vybranou firmou, d) u k l á d á vedoucí odboru RIM zajistit realizaci výše uvedených akcí po technické stránce, e) u k l á d á vedoucímu odboru RAF nařídit PO ZŠ Podharť odvod ve výši ,- Kč z fondu 916 investičního fondu ZŠ Podharť a zároveň zařadit výše uvedené akce do návrhu nejbližší rozpočtové změny, 670/ RM - V a) r u š í usnesení RM č. 621a)/ RM a schvaluje mandátní smlouvu na provozování městského útulku pro zatoulané psy mezi městem Dvůr Králové nad Labem a panem Martinem Antonínem včetně příloh č. 1 a 2 s platností od a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, b) s c h v a l u j e smlouvu o obstarání záležitostí mezi městem Dvůr Králové nad Labem a provozovatelem městského útulku pro zatoulané psy a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy, 671/ RM - V schvaluje vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2008 Pravidla pro hospodaření s městskými byty v předloženém znění, 672/ RM - V t r v á na svém usnesení č. 520a)/ RM ze dne ve věci žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p 1159, Heydukova, Dvůr Králové nad Labem, 673/ RM - V 6

7 t r v á na svém usnesení č. 519a)/ RM ze dne ve věci zrušení svého usnesení týkajícího se nájemní smlouvy na byt č. 102 v č.p. 1296, Komenského, Dvůr Králové nad Labem, 674/ RM -V s c h v a l u j e náhradní lhůtu k zaplacení dluhu 3.244,- Kč za užívání bytu č. 11 v č.p. 295, Rooseveltova, Dvůr Králové nad Labem tvořící nájemné a zálohy na služby za měsíc červen 2008 a to nejpozději do , 675/ RM - V s c h v a l u j e nájemní smlouvu na byt č. 11 v č.p. 728, Dvořákova, Dvůr Králové nad Labem na dobu určitou do a která je vázána k pracovnímu poměru s Mateřskou školou, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 za předpokladu, že bude uhrazena na účet města před podpisem smlouvy kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného včetně úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s nájmem bytu a pověřuje starostu města jejím podpisem, 676/ RM - V a) b ere na vě d o m í, že nedošlo k uzavření nájemní smlouvy na byt č. 41 v č.p. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem dle usnesení Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne č. 457d),e)/ RM, b) s chvaluje záměr města pronajmout byt č. 41 v č.p. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez předběžného určení za min. cenu 1.665,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle čl. 4 a 5 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2008, c) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM, zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města pronajmout byt č. 41 v č.p. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez předběžného určení za min. cenu 1.665,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle čl. 4 a 5 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2008, d) s c h v a l u j e komisi pro otevírání obálek a výběrové řízení na pronájem bytu č. 41 v č.p. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 677/ RM - V a) s c h v a l u j e záměr města pronajmout byt č. 22 v č.p. 2901, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez předběžného určení za min. cenu 1.921,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle čl. 4 a 5 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2008, b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM, zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města pronajmout byt č. 22 v č.p. 2901, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez předběžného určení za min. cenu 1.921,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle čl. 4 a 5 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2008, c) s c h v a l u j e komisi pro otevírání obálek a výběrové řízení na pronájem bytu č. 22 v č.p. 2901, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, 7

8 678/ RM - V a) schvaluje záměr města pronajmout byt č. 23 v č.p. 115, Palackého, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez předběžného určení za min. cenu 1.950,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle čl. 4 a 5 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2008, b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM, zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města pronajmout byt č. 23 v č.p. 115, Palackého, Dvůr Králové nad Labem jako byt bez předběžného určení za min. cenu 1.950,- Kč/měsíc (cena zahrnuje i užívání vybavení bytu) dle čl. 4 a 5 vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2008, c) s c h v a l u j e komisi pro otevírání obálek a výběrové řízení na pronájem bytu č. 23 v č.p. 115, Palackého, Dvůr Králové nad Labem, 679/ RM - V a) s chvaluje záměr pronajmout byt č. 22 v č.p. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem odchylně od Pravidel hospodaření s městskými byty, b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM, zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 22 v č.p. 57, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem na dobu určitou 1 rok s opcí, 680/ RM - V s c h v a l u j e výpověď z nájmu bytu č. 42 v č.p v ul. Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, z důvodu dle 711 odst. 2 písm. b) Obč. zák. v platném znění, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která počne běžet prvého dne následujícího měsíce po doručení výpovědi a pověřuje starostu města jejím podpisem, 681/ RM - V a) s c h v a l u j e dohodu o ukončení nájemní smlouvy na 42 % podíl na bytové jednotce č. 2957/14 v č.p. 2957, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem ke dni a pověřuje starostu města jejím podpisem, b) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na 42 % podíl na bytové jednotce č. 2957/14 v č.p. 2957, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem s účinností od na dobu určitou do a pověřuje starostu města jejím podpisem, c) d oporuč u j e ZM vzít na vědomí dohodu o převzetí závazku na základě které přebírá veškerá práva a povinnosti, které byly dohodnuty mezi městem Dvůr Králové nad Labem a v původní kupní smlouvě ze dne na 58 % podíl na bytové jednotce č. 2957/14 v č.p. 2957, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a stavebním pozemku, 682/ RM - V schvaluje záměr pronájmu části pozemkové parcely č o výměře 34 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem a ukládá vedoucímu oddělení EMM odboru RIM zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem po dobu 15 dnů, 8

9 683/ RM - V doporuč u j e ZM schválit prodej pozemkové parcely č. 678/33 o výměře 17 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za cenu 180,- Kč/ m 2, schválit kupní smlouvu a pověřit starostu města jejím podpisem, 684/ RM - V a) u k l á d á vypracovat záměr provedení revitalizace Podharťského rybníka, včetně zapojení finančních prostředků z Operačního programu životní prostředí, b) ukládá vyčíslit náklady na provedení akce a požádat o jejich pokrytí v nejbližší změně rozpočtu města na rok 2008 nebo požadavek zapracovat do návrhu rozpočtu města na rok 2009, v případě zahájení akce v roce 2009, 685/ RM - V neschvaluje záměr pronajmout část pozemkové parcely č. 3963/1 o výměře 28 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, 686/ RM - V a) schvaluje záměr prodeje pozemkových parcel č. 2294/15 o výměře 133 m 2 a č. 2294/39 o výměře 68 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM zveřejnit záměr prodeje na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem po dobu 15 dnů, 687/ RM - V doporuč u j e ZM schválit směnu části pozemkové parcely č. 2277/1 o výměře cca 272 m 2 za část pozemkové parcely č. 2253/2 o výměře cca 276 m 2, výměry budou upřesněny geometrickým plánem, v k.ú. Dvůr Králové nad Labem bez další finanční kompenzace a doporučuje ZM pověřit starostu města podpisem smlouvy obsahující tyto obligatorní náležitosti, 688/ RM - V souhlasí s umístěním vodovodu v pozemkové parcele č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, v tomto smyslu schvaluje smlouvu o umístění se společností Protivítr-invest s.r.o., Parkány 170, Náchod a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 689/ RM - V a) s chvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 792/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 180,- Kč a za kupní cenu 500,- Kč/m 2 pod stávající stavbou, b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM, zveřejnit záměr prodeje části pozemkové parcely č. 792/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 690/ RM - V souhlasí s umístěním plynovodní přípojky v pozemkové parcele č. 739/23 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, v tomto smyslu schvaluje smlouvu o umístění a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 691/ RM - V 9

10 schvaluje zřízení věcného břemene na pozemkových parcelách č. 1984/6, 1984/8, 1984/13, 2004/11, 2004/12, 2004/13 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, v tomto smyslu schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV Dvůr Králové nad Labem s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 692/ RM - V souhlasí s umístěním zpevněné plochy na části pozemkové parcely č. 624/1 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, v tomto smyslu schvaluje smlouvu o umístění se stavební společností J. Pišta a spol., společnost s r.o., Dukelská 414, Dvůr Králové nad Labem a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 693/ RM - V souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na část pozemkové parcely č.1688/6 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, v tomto smyslu schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy a to ke dni a pověřuje starostu města podpisem dohody, 694/ RM - V souhlasí s umístěním zpevněné plochy na části pozemkové parcely č. 3091/42 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, v tomto smyslu schvaluje smlouvu o umístění a pověřuje starostu města podpisem smlouvy, 695/ RM - V konstatuje v souladu s usnesením ZM č. 700b)/ ZM z , kterým bylo rozhodnuto o prodeji a směně pozemkových parcel č. 2611/1, 2611/4, 2611/5, 2611/6, 2611/7, 2616/1, 2623, 2624/1, 4756 a stavebních parcel č. 2718, 2719 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za kupní cenu ve výši ,- Kč společnosti AGILE Development s.r.o., Dráby 542, Vysoké Mýto, že byly zcela splněny podmínky smlouvy budoucí kupní ze dne a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy, 696/ RM - V a) s chvaluje záměr směny pozemkové parcely č za část pozemkové parcely č. 721/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města odboru RIM, zveřejnit záměr směny pozemkové parcely č za část pozemkové parcely č. 721/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 697/ RM - V a) r u š í usnesení číslo 587a)/ RM ze dne , kterým doporučila ZM schválit prodej pozemkové parcely č. 2004/7 o výměře 820 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za celkovou kupní cenu , Kč, b) r u š í usnesení číslo 587d)/ RM ze dne , kterým doporučila ZM schválit prodej pozemkové parcely č. 1984/14 o výměře 717 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem za celkovou kupní cenu ,- Kč, 698/ RM - V 10

11 b e r e n a v ě d o m í písemnou rezignaci Ing. arch. Davida Kratochvíla na funkci předsedy urbanisticko-architektonické komise Rady města Dvůr Králové nad Labem. Daniel Lukeš starosta Jan Bém místostarosta 11