68. VÝPIS Z USNESENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "68. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 68. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne / RM V doporuč u j e ZM schválit a vydat v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města č. 7/2008 o trvalém označování psů a evidenci jejich chovatelů, 1017/ RM V doporuč u j e ZM schválit a vydat v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města č. 8/2008 o stanovení míst, kde mohou být provozovány výherní hrací přístroje, 1018/ RM V doporuč u j e ZM schválit odpis pohledávky ve výši ,- Kč za z důvodu její nedobytnosti, 1019/ RM V a) s c h v a l u j e v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM, za výkon funkce členů a funkce předsedů komisí Rady města Dvůr Králové nad Labem, ve výši 50,- Kč za účast na jednom jednání komise pro člena komise a 100,- Kč pro předsedu komise za účast na jednom jednání komise, b) u k l á d á, po projednání s předsedy komisí zajistit vyplacení odpovídajících částek jednotlivým členům a předsedům, 1020/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM, za výkon funkce členů a funkce předsedů výborů Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem, ve výši 100,- Kč za účast na jednom jednání výboru pro člena výboru a 150,- Kč pro předsedu výboru za účast na jednom jednání výboru,

2 b) u k l á d á tajemníkovi MěÚ po schválení zastupitelstvem a po projednání s předsedy výborů zajistit vyplacení odpovídajících částek jednotlivým členům a předsedům, 1021/ RM V a) schvaluje záměr předat Geislerovu sbírku do inventáře Městského muzea, b) u k l á d á místostarostovi Vasilu Bibenovi a vedoucí odboru ŠKS předložit do příští schůze RM veškeré kroky nutné pro organizační, technické a materiální zabezpečení Geislerovy sbírky a pro další sbírání fotografií, c) u k l á d á místostarostovi Mgr. Vasilu Bibenovi odpovědět na dopisy ze dne a v duchu přijatých usnesení, 1022/ RM V vydává dle 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) nařízení města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2008 o placeném parkování na místních komunikacích a parkovištích s platností od , 1023/ RM V u k l á d á vedoucímu odboru VVS vést další jednání směřující k obsazení funkce velitele jednotky požární ochrany města Dvůr Králové nad Labem a předložit zprávu na první lednovou schůzi RM, 1024/ RM V doporuč u j e ZM schválit OZV č. 6/2008 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství v souvislosti s chovem psů ve městě Dvůr Králové nad Labem, 1025/ RM V a) s c h v a l u j e výsledky hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup 7 ks kontejnerů na separovaný sběr plastů a 5 ks kontejnerů na separovaný sběr papíru v předloženém znění, b) s c h v a l u j e kupní smlouvu s vítězným uchazečem na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy, c) u k l á d á vedoucímu odboru ŽP informovat účastníky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu o výsledku hodnocení, 1026/ RM V j m e n u j e v souladu s 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předsedou dopravní komise Pavla Krause, a dalšími členy dopravní komise Štěpána Čeňka, Pavla Kmoníčka, Petra Valeše, Miloslava Neumanna, Jana Zimka, Miloše Rejla, MUDr. Jana Prouzu, Ing. Karla Raicha a Jindřicha Hauke, 1027/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí dodatečného příspěvku společnosti OSNADO s.r.o., Nádražní 501, Svoboda nad Úpou, ve výši , Kč na provozování městské dopravy ve Dvoře Králové nad Labem, 2

3 b) s c h v a l u j e dodatek č. 1 smlouvy o poskytování příspěvku na provozování městské dopravy ve Dvoře Králové nad Labem a pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku, 1028/ RM V doporuč u j e ZM schválit rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2008 včetně změn v rámci jednotlivých kapitol, která upravuje schválený rozpočet na rok 2008 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: na straně příjmů zvyšuje o 388,00 tis. Kč na straně výdajů snižuje o 3.179,85 tis. Kč ve financování upravuje o 3.567,85 tis. Kč Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2008 na straně příjmů ,64 tis. Kč na straně výdajů ,14 tis. Kč financování ,50 tis. Kč 1029/ RM V doporuč uje ZM udělit souhlas RM s provedením možných dodatečných uprav rozpočtu v rámci případné rozpočtové změny č. 5/2008 uskutečněné na základě nutnosti narovnání rozpočtovaných hodnot v souladu s dosaženými skutečnostmi k dle předchozích závěrů a požadavků přezkumů hospodaření a doplnění případné rozpočtové změny č. 5/2008 k dle požadavků nadřízených orgánů z hlediska předkládání ročních výkazů, a to především u dotačních titulů a vztahů k jiným rozpočtům, 1030/ RM V bere na vědomí odpis pohledávek právnické osoby Město Dvůr Králové nad Labem vyplývajících z výkonu přenesené působnosti v předloženém sestavení, 1031/ RM V doporuč u j e ZM schválit rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2009, který je navržen v následujícím sestavení: Celkové příjmy ve výši ,76 tis. Kč + financování 36,56 tis. Kč = celkové zdroje ,20 tis. Kč. Celkové výdaje ve výši ,20 tis. Kč 1032/ RM V doporuč u j e ZM schválit rozpočtový výhled města Dvůr Králové nad Labem na období let 2009 až 2011, 1033/ RM V schvaluje vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2008 Podpisový řád, 1034/ RM V doporuč u j e ZM schválit zřizovací listinu Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, s účinností od , 3

4 1035/ RM V doporuč u j e ZM schválit vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 31/2008 Poskytování dotací v rámci dotačních programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem, 1036/ RM V a) bere na vě d o m í stanovisko sociální komise k žádosti o přidělení bytu v mimořádně tíživé životní situaci, b) u k l á d á místostarostovi Mgr. Vasilu Bibenovi a vedoucí odboru ŠKS vést jednání směřující k jinému řešení tíživé životní situace, c) bere na vě d o m í doporučení sociální komise využít objekt v Bezručově ul., čp. 1006, Dvůr Králové nad Labem, ke zřízení ubytovacího zařízení pro osoby v tíživé životní a krizové situaci, bytů v mimořádně tíživé životní situaci a startovacích bytů, 1037/ RM V s c h v a l u j e prodejní cenu turistické vizitky města Dvůr Králové nad Labem 25,- Kč/ks, 1038/ RM V s c h v a l u j e prodejní cenu 135,- Kč/ks nástěnného kalendáře města Dvůr Králové nad Labem, 1039/ RM V a) schvaluje pořízení elektrické pánve s nerezovým dnem od dodavatele GAST-PRO s. r. o., Horská 60, Trutnov, v ceně ,- Kč, b) schvaluje pořízení závěsného boxu s dotykovou obrazovkou pro objednávání stravy od dodavatele Veřejná informační služba, spol. s r. o., Farského 14, Plzeň, v ceně ,- Kč, c) schvaluje pořízení interaktivní tabule od dodavatele T-E-V, v. o. s., V Ráji 906, Pardubice, v ceně ,- Kč, pro Základní školu Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, z investičního fondu této organizace, 1040/ RM V s c h v a l u j e obsah zápisu městské kroniky za 1. a 2. čtvrtletí roku 2008 s tím, že RM bude schvalovat následně ještě obsah zápisu za celý rok 2008, 1041/ RM V r u š í usnesení č. 730/ RM a usnesení č. 922/ RM, výběrové řízení na tisk propagačních letáků pro rok , 1042/ RM V s c h v a l u j e prodejní cenu obdélníkového magnetu 15,- Kč/ks a kulatého magnetu 18,- Kč/ks, 1043/ RM V a) u k l á d á vedoucímu oddělení informatiky odboru KTÚ zabezpečit zveřejnění obsahu kroniky města za rok 2007 na webových stránkách, podat informace o možnosti nahlédnutí do kroniky města v Novinách 4

5 královédvorské radnice a na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, na dobu do , b) u k l á d á vedoucí odboru ŠKS předložit zápis do kroniky včetně případných připomínek občanů na schůzi poslední lednové RM, 1044/ RM V a) odvolává Jana Béma z hodnotitelské komise, b) s c h v a l u j e složení hodnotitelské komise: Jiří Baier, Mgr. Edita Vaňková, Ing. Petr Mrázek, Ing. Ivana Holubcová, Bc. Petra Zivrová, Martin Antonín, Zuzana Čermáková, 1045/ RM V a) s c h v a l u j e výjimku z vnitřního předpisu č. 9/2007, Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, v požadavku na prokázaní kvalifikačních předpokladů firem, které již s městem Dvůr Králové nad Labem spolupracovaly místo ověřených kopií živnostenského listu a výpisu z obchodního rejstříku, dodat kopie živnostenských listů a výpisů z obchodního rejstříku včetně čestného prohlášení o jejich pravdivosti, b) s c h v a l u j e výzvu k předložení nabídky výběrového řízení na Tisk Novin královédvorské radnice, veřejné zakázky malého rozsahu podle vnitřního předpisu č. 9/2007, v platném znění, c) schvaluje způsob zadání, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele tisku Novin královédvorské radnice, d) s c h v a l u j e složení hodnotící komise (a současně komise pro otevírání obálek), včetně náhradníků v předloženém znění, e) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne , tj. před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, f) s c h v a l u j e vedoucí odboru ŠKS, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení, g) u k l á d á vedoucí odboru ŠKS zahájit řízení veřejné zakázky Tisk Novin královédvorské radnice, h) schvaluje zveřejnění nabídky dle čl. 6 bod 1 pravidel, 1046/ RM V a) r u š í usnesení č. 267/ RM ze dne , b) schvaluje záměr zřízení ubytovny pro osoby v tíživé životní situaci, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami, z toho vyčlenit jeden pokoj se dvěma lůžky pro krizovou pomoc, dále zřízení bytů v mimořádně tíživé životní situaci a startovacích bytů v objektu Bezručova ul., čp.1006, Dvůr Králové nad Labem, po navrácení budovy do správy města, c) u k l á d á vedoucí odboru RIM zahájit práce vedoucí ke zprovoznění objektu Bezručova ul., čp (I. NP, II. NP, III. NP) zajištění nezbytných revizí a stanovisek, za účelem zřízení ubytovny, krizových lůžek, bytů v mimořádně tíživé životní situaci a startovacích bytů a podat 5

6 RM zprávu o nutných opravách a pracích z těchto revizí a stanovisek vyplývajících, 1047/ RM V s c h v a l u j e, na základě doporučení hodnotící komise, výsledek veřejné zakázky na dodavatele PC techniky pro Pečovatelskou službu Města Dvůr Králové nad Labem, firmu MKInet, s. r. o., v ceně ,- Kč, 1048/ RM V a) bere na vě d o m í dopis ředitele Obecně prospěšné společnosti PRO BONO PUBLICO o. p. s., ze dne , ve věci zřízení centra sociální pomoci krizových lůžek, adresovaný starostce města, b) u k l á d á starostce města odpovědět na dopis ze dne město hodlá situaci ve věci zřízení centra sociální pomoci řešit jiným způsobem, 1049/ RM V r u š í své usnesení č. 927/ RM ze dne , 1050/ RM V a) s c h v a l u j e smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o souhlasu se zřízením stavby: RMS Dvůr Králové ulice Mánesova a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy, b) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zapracovat příjem vyplývající z plnění věcného břemene do návrhu rozpočtu pro rok 2009, 1051/ RM V a) doporuč u j e ZM vzít na vědomí žádost o stanovisko k výstavbě 2 RD v lokalitě Pod Nemocnicí ve Dvoře Králové nad Labem, b) doporuč u j e ZM požadovat před vydáním stanoviska zpracování územní studie, či vyššího stupně územně plánovací dokumentace na tuto lokalitu na náklady jednotlivých vlastníků pozemků v dané lokalitě, 1052/ RM V a) s c h v a l u j e realizaci výměny radiátorů v šatnách zimního stadionu v režimu havárie dle pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 9/2007, čl. 4 odst. 3, b) s c h v a l u j e zadání výměny radiátorů v šatnách zimního stadionu Technickým službám města Dvora Králové nad Labem, c) s c h v a l u j e vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci zadávání zakázky a ukládá vedoucí odboru RIM zajistit realizaci zakázky, d) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny, 1053/ RM V a) bere na vě domí otevřený dopis od Českého sdružení přátel betlémů a doporučuje ZM neusilovat o navrácení areálu Braunův Betlém do majetku města, neboť tak významná kulturní památka celosvětového významu by měla být spravována státem, 6

7 b) u k l á d á vedoucí odboru ŠKS připravit dopis adresovaný Národnímu památkovému ústavu a dotázat se, jaký je záměr s touto národní kulturní památkou, a jak se může město konkrétně podílet na realizaci plánovaných projektů, 1054/ RM V doporuč u j e ZM schválit poskytnutí dotace Kč ,- nově zakládané společnosti Lesy města Dvůr Králové nad Labem s.r.o, na zajištění pokrytí počátečních provozních nákladů této společnosti, 1055/ RM V a) u k l á d á tajemníkovi MěÚ zpracovat návrh změny organizačního řádu MěÚ s ohledem na naplnění zákonné povinnosti města vybírat poplatek za komunální odpad vznikající na území města Dvůr Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucímu odboru RAF provést veškeré nezbytné kroky k převzetí výběru poplatku za svoz komunálního odpadu a za pronájem hrobových míst vč. související evidence k , c) doporuč u j e ZM schválit nové znění Zřizovací listiny Technických služeb města Dvora Králové nad Labem s účinností od , d) ukládá řediteli příspěvkové organizace Technické služby města Dvora Králové nad Labem, předložit do rady města konkrétní cenový návrh fakturace za svoz komunálního odpadu od občanů města a ceník, na jehož základě budou TSm v souladu se zřizovací listinou oceňovat vykázanou práci a provedené služby pro město, 1056/ RM V s c h v a l u j e Dohodu o poskytnutí asistence pilotnímu projektu při přípravě číslo PAAK/AP1/018/11 s Centrem evropského projektování a.s. na projekt Rekonstrukce Tyršova koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem 2. stavba a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1057/ RM V a) doporuč u j e ZM neschválit žádost o odkoupení části pozemkové parcely č. 2277/7 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 30 m 2, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM informovat osoby podepsané na příloze č. 2 této zprávy o jejichž žádostech již bylo rozhodnuto, že RM trvá na svých usneseních č. 776/ RM, 842/ RM, 843/ RM, resp. usnesení ZM č. 418/ ZM, 1058/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej pozemkové parcely č o výměře 30 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem do vlastnictví - SJM za cenu 180,- Kč/m 2 tj. za celkovou kupní cenu 5.400,- Kč, schválit v tomto smyslu kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 1059/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej pozemkových parcel č. 35/1 o výměře 126 m 2 a č. 35/3 o výměře 64 m 2, obě v k.ú. Lipnice u Dvora Králové do 7

8 vlastnictví za cenu 100,- Kč/m 2, tj. za celkovou kupní cenu ,- Kč, schválit v tomto smyslu kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 1060/ RM V a) schvaluje záměr pronájmu pozemků p.p.č. 109 o výměře m 2 v k.ú. Žirecká Podstráň a p.p.č. 118/1 o výměře m 2 a 163/2 o výměře 1504 m 2 v k.ú. Žireč Městys, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM zveřejnit záměr pronájmu výše uvedených parcel na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, c) u k l á d á místostarostovi Pavlu Krausovi jednat s vedením Aeroklubu o. s. Dvůr Králové nad Labem o podmínkách pronájmu pozemků p.p.č. 109 o výměře m 2 v k.ú. Žirecká Podstráň a p.p.č. 118/1 o výměře m 2 a 163/2 o výměře 1504 m 2 v k.ú. Žireč Městys, 1061/ RM V a) revokuje svoje usnesení č. 824/ RM a odvolává záměr prodeje st.p.č. 907/1, části st.p.č. 908/1 a části p.p.č. 2020/3, b) schvaluje záměr prodeje st.p.č. 907/2 a ukládá zveřejnit změněný záměr prodeje na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 1062/ RM V schvaluje vyřazení lesního hospodářského plánu v hodnotě Kč ,00 Kč z evidence majetku a souhlasí s jeho uložením v archivu příspěvkové organizace Městské lesy Dvůr Králové nad Labem na základě zápisu o výpůjčce, 1063/ RM V a) schvaluje záměr města pronajmout nebytový prostor č. 2 v č. p. 83, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, b) vyzývá případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 2 v č. p. 83, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem za těchto podmínek: - min. cena nájmu 800,- Kč/m 2 /rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou (odchylně stanoveno od Pravidel pro pronajímání nebytových prostor a garáží) - využití nebytového prostoru bude v souladu s jeho stavebnětechnickým určením - kritéria výběru: cena koef. 1,0, využití NP koef. 0 c) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM, odboru RIM, zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města pronajmout nebytový prostor č. 2 v č. p. 83, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem vč. výzvy k podání nabídky za podmínek dle bodu b) tohoto usnesení, d) s c h v a l u j e složení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení: Pavel Kraus, Tomáš Machek a Jitka Rosecká DiS., náhradníci: Mgr. Vasil Biben a Jiří Janeček, 8

9 1064/ RM V a) bere na vě d o m í, že v ul. Tylova 511, Dvůr Králové nad Labem byly naplněny výpovědní důvody nájemní smlouvy na byt č. 32 v č. p. 511, Tylova, Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e náhradní lhůtu k zaplacení dluhu ve výši 1.810,- Kč vč. příslušenství za byt č. 32 v č. p. 511, Tylova, Dvůr Králové nad Labem, který tvoří část kauce použité na úhradu nájemného a záloh na služby za měsíc září 2008 nejpozději do , c) s c h v a l u j e výpověď z nájmu bytu č. 32 v č. p. 511, Tylova, Dvůr Králové nad Labem, z důvodu dle 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která počne běžet prvého dne následujícího měsíce po doručení výpovědi a pověřuje starostku města jejím podpisem. Výpověď bude podána pouze v případě, že nedojde k úhradě dlužné částky v daném termínu dle bodu b) tohoto usnesení, 1065/ RM V s c h v a l u j e výpověď z nájmu bytu č. 101 v č. p. 1296, Komenského, Dvůr Králové nad Labem, z důvodu dle 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která počne běžet prvého dne následujícího měsíce po doručení výpovědi a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1066/ RM V a) s c h v a l u j e dohodu o ukončení nájemní smlouvy na bezbariérový byt č. 12 v č. p. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, ke dni a pověřuje starostku města jejím podpisem, b) schvaluje záměr města pronajmout byt č. 12 v č. p. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem jako byt bezbariérový, 1067/ RM V a) s c h v a l u j e dohodu o ukončení nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 31 v č. p. 2954, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, ke dni a pověřuje starostku města jejím podpisem, b) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na bytovou jednotku č. 31 v č. p. 2954, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, s účinností od na dobu určitou do a pověřuje starostku města jejím podpisem, c) doporuč u j e ZM akceptovat dohodu o převzetí závazku na základě které přebírají veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 2954/31 v č. p. 2954, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a stavebním pozemku uzavřené dne a pověřit starostku města jejím podpisem, 1068/ RM V a) r u š í své usnesení č. 992c)/ RM ze dne , b) s c h v a l u j e pronájem bytu č. 13 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem jako bytu sociálního, přiděleného v mimořádně tíživé životní situaci, 9

10 c) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na byt č. 13 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, jako na byt sociální, přidělený v mimořádně tíživé životní situaci, na dobu 1 roku a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1069/ RM V t r v á na svém usnesení č. 520a)/ RM ze dne ve věci žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 23 v č. p. 1159, Heydukova, Dvůr Králové nad Labem, 1070/ RM V r u š í platnost svého usnesení č. 959/ RM ze dne týkající se pronájmu bytu č. 23 v č. p. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, 1071/ RM V n e s c h v a l u j e zrušení jednostranného zvýšení bezdůvodného obohacení, které vzniká bezprávným užíváním bytové jednotku č. 42 v č.p. 2904, ul. Eduarda Zbroje, 1072/ RM V vydává souhlas k podnájmu bytu č. 21 v čp. 1964, Kollárova, Dvůr Králové nad Labem a to na základě předložené Smlouvy o podnájmu bytu, 1073/ RM V a) vyhlašuje 3. kolo prodeje pozemků uvedených v tabulce, která je součástí předloženého materiálu, formou obálkové metody za podmínek uvedených v předloženém zveřejnění a pověřuje starostku města podpisem zveřejnění, b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města, odboru RIM zveřejnit 3. kolo prodeje dle bodu a) výše uvedeného usnesení na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, c) s c h v a l u j e komisi pro otevírání obálek a výběrové řízení, 1074/ RM V s c h v a l u j e náhradní lhůtu k zaplacení dlužných splátek ve výši Kč ,- v rámci úhrady kupní ceny za bytovou jednotku č. 352/12 v domě č.p. 352 v ul. Riegrova, a to nejpozději do Mgr. Edita Vaňková starostka města Pavel Kraus místostarosta 10

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

79. VÝPIS Z USNESENÍ

79. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 79. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.03.2009 1391/2009 79. RM V s c h v a l u j e dodatek č.1 k dohodě o spolupráci mezi městem Dvůr Králové

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

71. VÝPIS Z USNESENÍ

71. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 71. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.12.2008 1078/2008-71. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otvírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 208/2007 9. RM V doporuč u j e ZM schválit OZV č. 1/2007, kterou se stanovuje poplatek za komunální

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

49. VÝPIS Z USNESENÍ

49. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 49. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.05.2008 483/2008-49. RM V doporuč u j e ZM schválit veřejnoprávní smlouvy s obcemi Kocbeře, Choustníkovo

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

87. VÝPIS Z USNESENÍ

87. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 87. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 01.11.2005 1172/2005 87. RM V 1. s chvaluje a) změnu jmenovité hodnoty akcií a to v počtu 5.027 ks o nominální

Více

23. VÝPIS Z USNESENÍ

23. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 23. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.07.2007 663/2007 23. RM V a) s c h v a l u j e Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z grantového

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

103. VÝPIS Z USNESENÍ

103. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 103. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 02.05.2006 362/2006-103. RM V a) b e r e n a v ě d o m í výsledek hodnocení komise pro posuzování a hodnocení

Více

16. VÝPIS Z USNESENÍ

16. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 16. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2011 R/325/2011-16. Rada města Dvůr Králové nad Labem V a vydává 1.1. v souladu s 102 odst. 3 zákona

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.03.2011 R/206/2011-9. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. harmonogram všech úkonů včetně zpracování

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

90. VÝPIS Z USNESENÍ

90. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 90. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 15.01.2013 R/990/2013-90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. důvody zrušení Dodatku č. 3 ke smlouvě

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.03.2012 R/196/2012-52. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. neschvaluje 1.1. výjimku pro 1. HK

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 30. 11. 2004

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 30. 11. 2004 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 30. 11. 2004 1157/2004 61. RM - V a) souhlasí s navrhovanou podobou knihy k 735. výročí první písemné zmínky

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 34. jednání datum konání: 10.01.2012 čís. RMČ34/0563/12 - RMČ34/0578/12 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.01.2012 Číslo Název Předkladatel RMČ34/0563/12

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Při zahájení jednání rady byli přítomni 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady:

Při zahájení jednání rady byli přítomni 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.22/2012 konaného dne 5. 11. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 110. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, p. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ34 konané dne 10. 01. 2012 radní - MVDr. Tomáš Vlach 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007...

Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007... Usnesení ze 4. zasedání Obecního zastupitelstva obce Pertoltice dne 22.01. 2007.... 4/32/07 OZ schvaluje program zasedání, provedením zápisu pověřuje paní E. Soukupovou a jeho ověřením pana J. Šlemra a

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Rada města Usnesení č. 20/09

Rada města Usnesení č. 20/09 Rada města Usnesení č. 20/09 z jednání rady města konaného dne 4.11.2009 Usnesení obsahuje: strany, body č. 607 647 RM schvaluje 607) poskytnutí finanční odměny pí Krňoulové z rozpočtu MKS ve výši 13.000

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu k

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 82. jednání datum konání: 19.11.2013 čís. RMČ82/1472/13 - RMČ82/1506/13 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 19.11.2013 Číslo Název Předkladatel RMČ82/1472/13 Kontrola

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více