68. VÝPIS Z USNESENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "68. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 68. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne / RM V doporuč u j e ZM schválit a vydat v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města č. 7/2008 o trvalém označování psů a evidenci jejich chovatelů, 1017/ RM V doporuč u j e ZM schválit a vydat v souladu s 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města č. 8/2008 o stanovení míst, kde mohou být provozovány výherní hrací přístroje, 1018/ RM V doporuč u j e ZM schválit odpis pohledávky ve výši ,- Kč za z důvodu její nedobytnosti, 1019/ RM V a) s c h v a l u j e v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM, za výkon funkce členů a funkce předsedů komisí Rady města Dvůr Králové nad Labem, ve výši 50,- Kč za účast na jednom jednání komise pro člena komise a 100,- Kč pro předsedu komise za účast na jednom jednání komise, b) u k l á d á, po projednání s předsedy komisí zajistit vyplacení odpovídajících částek jednotlivým členům a předsedům, 1020/ RM V a) doporuč u j e ZM schválit v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy ZM, za výkon funkce členů a funkce předsedů výborů Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem, ve výši 100,- Kč za účast na jednom jednání výboru pro člena výboru a 150,- Kč pro předsedu výboru za účast na jednom jednání výboru,

2 b) u k l á d á tajemníkovi MěÚ po schválení zastupitelstvem a po projednání s předsedy výborů zajistit vyplacení odpovídajících částek jednotlivým členům a předsedům, 1021/ RM V a) schvaluje záměr předat Geislerovu sbírku do inventáře Městského muzea, b) u k l á d á místostarostovi Vasilu Bibenovi a vedoucí odboru ŠKS předložit do příští schůze RM veškeré kroky nutné pro organizační, technické a materiální zabezpečení Geislerovy sbírky a pro další sbírání fotografií, c) u k l á d á místostarostovi Mgr. Vasilu Bibenovi odpovědět na dopisy ze dne a v duchu přijatých usnesení, 1022/ RM V vydává dle 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) nařízení města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2008 o placeném parkování na místních komunikacích a parkovištích s platností od , 1023/ RM V u k l á d á vedoucímu odboru VVS vést další jednání směřující k obsazení funkce velitele jednotky požární ochrany města Dvůr Králové nad Labem a předložit zprávu na první lednovou schůzi RM, 1024/ RM V doporuč u j e ZM schválit OZV č. 6/2008 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství v souvislosti s chovem psů ve městě Dvůr Králové nad Labem, 1025/ RM V a) s c h v a l u j e výsledky hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup 7 ks kontejnerů na separovaný sběr plastů a 5 ks kontejnerů na separovaný sběr papíru v předloženém znění, b) s c h v a l u j e kupní smlouvu s vítězným uchazečem na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy, c) u k l á d á vedoucímu odboru ŽP informovat účastníky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu o výsledku hodnocení, 1026/ RM V j m e n u j e v souladu s 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předsedou dopravní komise Pavla Krause, a dalšími členy dopravní komise Štěpána Čeňka, Pavla Kmoníčka, Petra Valeše, Miloslava Neumanna, Jana Zimka, Miloše Rejla, MUDr. Jana Prouzu, Ing. Karla Raicha a Jindřicha Hauke, 1027/ RM V a) s c h v a l u j e poskytnutí dodatečného příspěvku společnosti OSNADO s.r.o., Nádražní 501, Svoboda nad Úpou, ve výši , Kč na provozování městské dopravy ve Dvoře Králové nad Labem, 2

3 b) s c h v a l u j e dodatek č. 1 smlouvy o poskytování příspěvku na provozování městské dopravy ve Dvoře Králové nad Labem a pověřuje starostku města podpisem tohoto dodatku, 1028/ RM V doporuč u j e ZM schválit rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2008 včetně změn v rámci jednotlivých kapitol, která upravuje schválený rozpočet na rok 2008 zahrnující již požadavky na schválený rozpočet ze strany Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, a to v následujícím sestavení: na straně příjmů zvyšuje o 388,00 tis. Kč na straně výdajů snižuje o 3.179,85 tis. Kč ve financování upravuje o 3.567,85 tis. Kč Celkem tedy po této úpravě činí rozpočet města na rok 2008 na straně příjmů ,64 tis. Kč na straně výdajů ,14 tis. Kč financování ,50 tis. Kč 1029/ RM V doporuč uje ZM udělit souhlas RM s provedením možných dodatečných uprav rozpočtu v rámci případné rozpočtové změny č. 5/2008 uskutečněné na základě nutnosti narovnání rozpočtovaných hodnot v souladu s dosaženými skutečnostmi k dle předchozích závěrů a požadavků přezkumů hospodaření a doplnění případné rozpočtové změny č. 5/2008 k dle požadavků nadřízených orgánů z hlediska předkládání ročních výkazů, a to především u dotačních titulů a vztahů k jiným rozpočtům, 1030/ RM V bere na vědomí odpis pohledávek právnické osoby Město Dvůr Králové nad Labem vyplývajících z výkonu přenesené působnosti v předloženém sestavení, 1031/ RM V doporuč u j e ZM schválit rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2009, který je navržen v následujícím sestavení: Celkové příjmy ve výši ,76 tis. Kč + financování 36,56 tis. Kč = celkové zdroje ,20 tis. Kč. Celkové výdaje ve výši ,20 tis. Kč 1032/ RM V doporuč u j e ZM schválit rozpočtový výhled města Dvůr Králové nad Labem na období let 2009 až 2011, 1033/ RM V schvaluje vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2008 Podpisový řád, 1034/ RM V doporuč u j e ZM schválit zřizovací listinu Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, s účinností od , 3

4 1035/ RM V doporuč u j e ZM schválit vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 31/2008 Poskytování dotací v rámci dotačních programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem, 1036/ RM V a) bere na vě d o m í stanovisko sociální komise k žádosti o přidělení bytu v mimořádně tíživé životní situaci, b) u k l á d á místostarostovi Mgr. Vasilu Bibenovi a vedoucí odboru ŠKS vést jednání směřující k jinému řešení tíživé životní situace, c) bere na vě d o m í doporučení sociální komise využít objekt v Bezručově ul., čp. 1006, Dvůr Králové nad Labem, ke zřízení ubytovacího zařízení pro osoby v tíživé životní a krizové situaci, bytů v mimořádně tíživé životní situaci a startovacích bytů, 1037/ RM V s c h v a l u j e prodejní cenu turistické vizitky města Dvůr Králové nad Labem 25,- Kč/ks, 1038/ RM V s c h v a l u j e prodejní cenu 135,- Kč/ks nástěnného kalendáře města Dvůr Králové nad Labem, 1039/ RM V a) schvaluje pořízení elektrické pánve s nerezovým dnem od dodavatele GAST-PRO s. r. o., Horská 60, Trutnov, v ceně ,- Kč, b) schvaluje pořízení závěsného boxu s dotykovou obrazovkou pro objednávání stravy od dodavatele Veřejná informační služba, spol. s r. o., Farského 14, Plzeň, v ceně ,- Kč, c) schvaluje pořízení interaktivní tabule od dodavatele T-E-V, v. o. s., V Ráji 906, Pardubice, v ceně ,- Kč, pro Základní školu Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235, z investičního fondu této organizace, 1040/ RM V s c h v a l u j e obsah zápisu městské kroniky za 1. a 2. čtvrtletí roku 2008 s tím, že RM bude schvalovat následně ještě obsah zápisu za celý rok 2008, 1041/ RM V r u š í usnesení č. 730/ RM a usnesení č. 922/ RM, výběrové řízení na tisk propagačních letáků pro rok , 1042/ RM V s c h v a l u j e prodejní cenu obdélníkového magnetu 15,- Kč/ks a kulatého magnetu 18,- Kč/ks, 1043/ RM V a) u k l á d á vedoucímu oddělení informatiky odboru KTÚ zabezpečit zveřejnění obsahu kroniky města za rok 2007 na webových stránkách, podat informace o možnosti nahlédnutí do kroniky města v Novinách 4

5 královédvorské radnice a na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, na dobu do , b) u k l á d á vedoucí odboru ŠKS předložit zápis do kroniky včetně případných připomínek občanů na schůzi poslední lednové RM, 1044/ RM V a) odvolává Jana Béma z hodnotitelské komise, b) s c h v a l u j e složení hodnotitelské komise: Jiří Baier, Mgr. Edita Vaňková, Ing. Petr Mrázek, Ing. Ivana Holubcová, Bc. Petra Zivrová, Martin Antonín, Zuzana Čermáková, 1045/ RM V a) s c h v a l u j e výjimku z vnitřního předpisu č. 9/2007, Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem, v požadavku na prokázaní kvalifikačních předpokladů firem, které již s městem Dvůr Králové nad Labem spolupracovaly místo ověřených kopií živnostenského listu a výpisu z obchodního rejstříku, dodat kopie živnostenských listů a výpisů z obchodního rejstříku včetně čestného prohlášení o jejich pravdivosti, b) s c h v a l u j e výzvu k předložení nabídky výběrového řízení na Tisk Novin královédvorské radnice, veřejné zakázky malého rozsahu podle vnitřního předpisu č. 9/2007, v platném znění, c) schvaluje způsob zadání, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele tisku Novin královédvorské radnice, d) s c h v a l u j e složení hodnotící komise (a současně komise pro otevírání obálek), včetně náhradníků v předloženém znění, e) ukládá členům hodnotící komise (případně náhradníkům za členy komise) zahájit svoji činnost prvním jednáním dne , tj. před otevíráním obálek s doručenými nabídkami, f) s c h v a l u j e vedoucí odboru ŠKS, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci zadávacího řízení, g) u k l á d á vedoucí odboru ŠKS zahájit řízení veřejné zakázky Tisk Novin královédvorské radnice, h) schvaluje zveřejnění nabídky dle čl. 6 bod 1 pravidel, 1046/ RM V a) r u š í usnesení č. 267/ RM ze dne , b) schvaluje záměr zřízení ubytovny pro osoby v tíživé životní situaci, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami, z toho vyčlenit jeden pokoj se dvěma lůžky pro krizovou pomoc, dále zřízení bytů v mimořádně tíživé životní situaci a startovacích bytů v objektu Bezručova ul., čp.1006, Dvůr Králové nad Labem, po navrácení budovy do správy města, c) u k l á d á vedoucí odboru RIM zahájit práce vedoucí ke zprovoznění objektu Bezručova ul., čp (I. NP, II. NP, III. NP) zajištění nezbytných revizí a stanovisek, za účelem zřízení ubytovny, krizových lůžek, bytů v mimořádně tíživé životní situaci a startovacích bytů a podat 5

6 RM zprávu o nutných opravách a pracích z těchto revizí a stanovisek vyplývajících, 1047/ RM V s c h v a l u j e, na základě doporučení hodnotící komise, výsledek veřejné zakázky na dodavatele PC techniky pro Pečovatelskou službu Města Dvůr Králové nad Labem, firmu MKInet, s. r. o., v ceně ,- Kč, 1048/ RM V a) bere na vě d o m í dopis ředitele Obecně prospěšné společnosti PRO BONO PUBLICO o. p. s., ze dne , ve věci zřízení centra sociální pomoci krizových lůžek, adresovaný starostce města, b) u k l á d á starostce města odpovědět na dopis ze dne město hodlá situaci ve věci zřízení centra sociální pomoci řešit jiným způsobem, 1049/ RM V r u š í své usnesení č. 927/ RM ze dne , 1050/ RM V a) s c h v a l u j e smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o souhlasu se zřízením stavby: RMS Dvůr Králové ulice Mánesova a pověřuje starostku města podpisem této smlouvy, b) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zapracovat příjem vyplývající z plnění věcného břemene do návrhu rozpočtu pro rok 2009, 1051/ RM V a) doporuč u j e ZM vzít na vědomí žádost o stanovisko k výstavbě 2 RD v lokalitě Pod Nemocnicí ve Dvoře Králové nad Labem, b) doporuč u j e ZM požadovat před vydáním stanoviska zpracování územní studie, či vyššího stupně územně plánovací dokumentace na tuto lokalitu na náklady jednotlivých vlastníků pozemků v dané lokalitě, 1052/ RM V a) s c h v a l u j e realizaci výměny radiátorů v šatnách zimního stadionu v režimu havárie dle pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu v souladu s vnitřním předpisem města Dvůr Králové nad Labem č. 9/2007, čl. 4 odst. 3, b) s c h v a l u j e zadání výměny radiátorů v šatnách zimního stadionu Technickým službám města Dvora Králové nad Labem, c) s c h v a l u j e vedoucí odboru RIM, jako osobu oprávněnou, jednat jménem zadavatele v rámci zadávání zakázky a ukládá vedoucí odboru RIM zajistit realizaci zakázky, d) u k l á d á vedoucímu odboru RAF zahrnout potřebné finanční prostředky do návrhu nejbližší rozpočtové změny, 1053/ RM V a) bere na vě domí otevřený dopis od Českého sdružení přátel betlémů a doporučuje ZM neusilovat o navrácení areálu Braunův Betlém do majetku města, neboť tak významná kulturní památka celosvětového významu by měla být spravována státem, 6

7 b) u k l á d á vedoucí odboru ŠKS připravit dopis adresovaný Národnímu památkovému ústavu a dotázat se, jaký je záměr s touto národní kulturní památkou, a jak se může město konkrétně podílet na realizaci plánovaných projektů, 1054/ RM V doporuč u j e ZM schválit poskytnutí dotace Kč ,- nově zakládané společnosti Lesy města Dvůr Králové nad Labem s.r.o, na zajištění pokrytí počátečních provozních nákladů této společnosti, 1055/ RM V a) u k l á d á tajemníkovi MěÚ zpracovat návrh změny organizačního řádu MěÚ s ohledem na naplnění zákonné povinnosti města vybírat poplatek za komunální odpad vznikající na území města Dvůr Králové nad Labem, b) u k l á d á vedoucímu odboru RAF provést veškeré nezbytné kroky k převzetí výběru poplatku za svoz komunálního odpadu a za pronájem hrobových míst vč. související evidence k , c) doporuč u j e ZM schválit nové znění Zřizovací listiny Technických služeb města Dvora Králové nad Labem s účinností od , d) ukládá řediteli příspěvkové organizace Technické služby města Dvora Králové nad Labem, předložit do rady města konkrétní cenový návrh fakturace za svoz komunálního odpadu od občanů města a ceník, na jehož základě budou TSm v souladu se zřizovací listinou oceňovat vykázanou práci a provedené služby pro město, 1056/ RM V s c h v a l u j e Dohodu o poskytnutí asistence pilotnímu projektu při přípravě číslo PAAK/AP1/018/11 s Centrem evropského projektování a.s. na projekt Rekonstrukce Tyršova koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem 2. stavba a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1057/ RM V a) doporuč u j e ZM neschválit žádost o odkoupení části pozemkové parcely č. 2277/7 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem o výměře 30 m 2, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM informovat osoby podepsané na příloze č. 2 této zprávy o jejichž žádostech již bylo rozhodnuto, že RM trvá na svých usneseních č. 776/ RM, 842/ RM, 843/ RM, resp. usnesení ZM č. 418/ ZM, 1058/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej pozemkové parcely č o výměře 30 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem do vlastnictví - SJM za cenu 180,- Kč/m 2 tj. za celkovou kupní cenu 5.400,- Kč, schválit v tomto smyslu kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 1059/ RM V doporuč u j e ZM schválit prodej pozemkových parcel č. 35/1 o výměře 126 m 2 a č. 35/3 o výměře 64 m 2, obě v k.ú. Lipnice u Dvora Králové do 7

8 vlastnictví za cenu 100,- Kč/m 2, tj. za celkovou kupní cenu ,- Kč, schválit v tomto smyslu kupní smlouvu a pověřit starostku města jejím podpisem, 1060/ RM V a) schvaluje záměr pronájmu pozemků p.p.č. 109 o výměře m 2 v k.ú. Žirecká Podstráň a p.p.č. 118/1 o výměře m 2 a 163/2 o výměře 1504 m 2 v k.ú. Žireč Městys, b) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM odboru RIM zveřejnit záměr pronájmu výše uvedených parcel na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, c) u k l á d á místostarostovi Pavlu Krausovi jednat s vedením Aeroklubu o. s. Dvůr Králové nad Labem o podmínkách pronájmu pozemků p.p.č. 109 o výměře m 2 v k.ú. Žirecká Podstráň a p.p.č. 118/1 o výměře m 2 a 163/2 o výměře 1504 m 2 v k.ú. Žireč Městys, 1061/ RM V a) revokuje svoje usnesení č. 824/ RM a odvolává záměr prodeje st.p.č. 907/1, části st.p.č. 908/1 a části p.p.č. 2020/3, b) schvaluje záměr prodeje st.p.č. 907/2 a ukládá zveřejnit změněný záměr prodeje na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, 1062/ RM V schvaluje vyřazení lesního hospodářského plánu v hodnotě Kč ,00 Kč z evidence majetku a souhlasí s jeho uložením v archivu příspěvkové organizace Městské lesy Dvůr Králové nad Labem na základě zápisu o výpůjčce, 1063/ RM V a) schvaluje záměr města pronajmout nebytový prostor č. 2 v č. p. 83, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem, b) vyzývá případné zájemce k podání nabídky na pronájem nebytového prostoru č. 2 v č. p. 83, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem za těchto podmínek: - min. cena nájmu 800,- Kč/m 2 /rok vč. uplatnění meziročního inflačního růstu, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou (odchylně stanoveno od Pravidel pro pronajímání nebytových prostor a garáží) - využití nebytového prostoru bude v souladu s jeho stavebnětechnickým určením - kritéria výběru: cena koef. 1,0, využití NP koef. 0 c) u k l á d á vedoucímu oddělení EMM, odboru RIM, zveřejnit na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem záměr města pronajmout nebytový prostor č. 2 v č. p. 83, náměstí T. G. Masaryka, Dvůr Králové nad Labem vč. výzvy k podání nabídky za podmínek dle bodu b) tohoto usnesení, d) s c h v a l u j e složení komise pro otevírání obálek a výběrové řízení: Pavel Kraus, Tomáš Machek a Jitka Rosecká DiS., náhradníci: Mgr. Vasil Biben a Jiří Janeček, 8

9 1064/ RM V a) bere na vě d o m í, že v ul. Tylova 511, Dvůr Králové nad Labem byly naplněny výpovědní důvody nájemní smlouvy na byt č. 32 v č. p. 511, Tylova, Dvůr Králové nad Labem, b) s c h v a l u j e náhradní lhůtu k zaplacení dluhu ve výši 1.810,- Kč vč. příslušenství za byt č. 32 v č. p. 511, Tylova, Dvůr Králové nad Labem, který tvoří část kauce použité na úhradu nájemného a záloh na služby za měsíc září 2008 nejpozději do , c) s c h v a l u j e výpověď z nájmu bytu č. 32 v č. p. 511, Tylova, Dvůr Králové nad Labem, z důvodu dle 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která počne běžet prvého dne následujícího měsíce po doručení výpovědi a pověřuje starostku města jejím podpisem. Výpověď bude podána pouze v případě, že nedojde k úhradě dlužné částky v daném termínu dle bodu b) tohoto usnesení, 1065/ RM V s c h v a l u j e výpověď z nájmu bytu č. 101 v č. p. 1296, Komenského, Dvůr Králové nad Labem, z důvodu dle 711 odst. 2 písm. b) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která počne běžet prvého dne následujícího měsíce po doručení výpovědi a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1066/ RM V a) s c h v a l u j e dohodu o ukončení nájemní smlouvy na bezbariérový byt č. 12 v č. p. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem, ke dni a pověřuje starostku města jejím podpisem, b) schvaluje záměr města pronajmout byt č. 12 v č. p. 2903, Eduarda Zbroje, Dvůr Králové nad Labem jako byt bezbariérový, 1067/ RM V a) s c h v a l u j e dohodu o ukončení nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 31 v č. p. 2954, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, ke dni a pověřuje starostku města jejím podpisem, b) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na bytovou jednotku č. 31 v č. p. 2954, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem, s účinností od na dobu určitou do a pověřuje starostku města jejím podpisem, c) doporuč u j e ZM akceptovat dohodu o převzetí závazku na základě které přebírají veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 2954/31 v č. p. 2954, Štefánikova, Dvůr Králové nad Labem vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a stavebním pozemku uzavřené dne a pověřit starostku města jejím podpisem, 1068/ RM V a) r u š í své usnesení č. 992c)/ RM ze dne , b) s c h v a l u j e pronájem bytu č. 13 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem jako bytu sociálního, přiděleného v mimořádně tíživé životní situaci, 9

10 c) s c h v a l u j e nájemní smlouvu na byt č. 13 v čp. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, jako na byt sociální, přidělený v mimořádně tíživé životní situaci, na dobu 1 roku a pověřuje starostku města jejím podpisem, 1069/ RM V t r v á na svém usnesení č. 520a)/ RM ze dne ve věci žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 23 v č. p. 1159, Heydukova, Dvůr Králové nad Labem, 1070/ RM V r u š í platnost svého usnesení č. 959/ RM ze dne týkající se pronájmu bytu č. 23 v č. p. 734, Vrchlického, Dvůr Králové nad Labem, 1071/ RM V n e s c h v a l u j e zrušení jednostranného zvýšení bezdůvodného obohacení, které vzniká bezprávným užíváním bytové jednotku č. 42 v č.p. 2904, ul. Eduarda Zbroje, 1072/ RM V vydává souhlas k podnájmu bytu č. 21 v čp. 1964, Kollárova, Dvůr Králové nad Labem a to na základě předložené Smlouvy o podnájmu bytu, 1073/ RM V a) vyhlašuje 3. kolo prodeje pozemků uvedených v tabulce, která je součástí předloženého materiálu, formou obálkové metody za podmínek uvedených v předloženém zveřejnění a pověřuje starostku města podpisem zveřejnění, b) u k l á d á vedoucímu oddělení ekonomiky a majetku města, odboru RIM zveřejnit 3. kolo prodeje dle bodu a) výše uvedeného usnesení na úřední desce Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, c) s c h v a l u j e komisi pro otevírání obálek a výběrové řízení, 1074/ RM V s c h v a l u j e náhradní lhůtu k zaplacení dlužných splátek ve výši Kč ,- v rámci úhrady kupní ceny za bytovou jednotku č. 352/12 v domě č.p. 352 v ul. Riegrova, a to nejpozději do Mgr. Edita Vaňková starostka města Pavel Kraus místostarosta 10

80. VÝPIS Z USNESENÍ

80. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 80. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 23.03.2009 1453/2009 80. RM V doporuč u j e ZM vzít na vědomí petici podanou dne 06.03.2009, 1454/2009

Více

66. VÝPIS Z USNESENÍ

66. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 66. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 21.10.2008 930/2008-66. RM V a) ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na nákup PC, tiskárny a fotoaparátu

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.04.2009 1533/2009 83. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1964/12 včetně spoluvlastnického

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

31. VÝPIS Z USNESENÍ

31. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 31. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.11.2007 964/2007 31. RM V a) schvaluje způsob zadání, okruh oslovených uchazečů a realizaci veřejné

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 117. USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 03.05.2010 428/2010 117. RM a) souhlasí s výpůjčkou výpočetní techniky na zajištění dopravně správních činností

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.02.2009 1298/2009 76. RM V a) bere na vě d o m í informaci o žalobě společnosti WWTP DKNL, s. r. o.,

Více

131. VÝPIS Z USNESENÍ

131. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 131. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.10.2010 R/937/2010-131. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. pořízení a implementaci nástrojů

Více

130. VÝPIS Z USNESENÍ

130. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 130. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.9.2010 R/896/2010-130. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. změnu podmínek pronájmu a užívání

Více

96. VÝPIS Z USNESENÍ

96. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 96. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.02.2006 152/2006-96. RM V a) doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 69/11 včetně spoluvlastnického

Více

46. VÝPIS Z USNESENÍ

46. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 46. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.01.2012 R/40/2012-46. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. průběžné plnění úkolů uložených radou

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.11.2005 1228/2005 89. RM V s c h v a l u j e navýšení rozpočtu Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. 2007 206/2007 8. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2007 včetně

Více

45. VÝPIS Z USNESENÍ

45. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 45. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.01.2012 R/1/2012-45. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. ruší 1.1. ve smyslu 102 odst. 2 písm.

Více

121. VÝPIS Z USNESENÍ

121. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 121. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.06.2010 R/587/2010-121. Rada města Dvůr Králové nad Labem V s ukončením smlouvy na servis tiskových

Více

69. VÝPIS Z USNESENÍ

69. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 69. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.02.2005 163/2005 69. RM V a) p o v ě ř u j e Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem vydáním knihy k

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 14.06.2005 482/2005 19. ZM V a) ukonč uje účinnost usnesení č. 418/2005-17. ZM, b) n

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

11. VÝPIS Z USNESENÍ

11. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 11. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.03.2011 R/220/2011-11. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1.1. využití systému nakládání s komunálním

Více

119. VÝPIS Z USNESENÍ

119. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 119. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 31.05.2010 R/529/2010-119. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1. zahájení veřejné zakázky prostřednictvím

Více

136. VÝPIS Z USNESENÍ

136. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 136. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 03.06.2014 R/374/2014-136. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. schválit Zřizovací listinu Technických

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

54. VÝPIS Z USNESENÍ

54. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 20.03.2012 R/226/2012-54. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. podání žádosti Základní školou 5.

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 13.10.2015 R/636/2015-36. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. na základě pověření od zastupitelstva

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 05.11.2013 R/1663/2013-115. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. složení a personální obsazení povodňové

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 09.03.2015 R/147/2015-14. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. "Přehled čerpání a zdrojů sociálního

Více

88. VÝPIS Z USNESENÍ

88. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 88. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 15.06.2009 1745/2009 88. RM V a) bere na vě d o m í zápis z otevírání obálek a zprávu hodnotící komise

Více

34. VÝPIS Z USNESENÍ

34. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 34. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 29.09.2015 R/604/2015-34. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. zařazení nového vozidla Dacia - Dokker

Více

102. VÝPIS Z USNESENÍ

102. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 30.11.2009 2355/2009 102. RM V a) s c h v a l u j e nové podmínky zajištění konektivity poskytované

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

72. VÝPIS Z USNESENÍ

72. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 72. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.12.2008 1127/2008 72. RM V a) s c h v a l u j e pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu

Více

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku

přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 80. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 5.12.2012 v 11:00 hodin na radnici v Jeseníku 2528. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů

Více

37. VÝPIS Z USNESENÍ

37. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 37. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 27.10.2015 R/667/2015-37. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. "Operační plán zimní údržby komunikací

Více

12. VÝPIS Z USNESENÍ

12. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.03.2007 346/2007 12. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu práv k užití díla č.

Více

42. VÝPIS Z USNESENÍ

42. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 42. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.03.2008 174/2008-42. RM V doporuč uje ZM přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města neschvaluje

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 10.06.2008 555/2008-51. RM V s c h v a l u j e smlouvu o využití systému nakládání s komunálním odpadem

Více

35. VÝPIS Z USNESENÍ

35. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 35. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.12.2007 1097/2007 35. RM V s c h v a l u j e smlouvu dle ust. 269 obchodního zákoníku s firmou IMA

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 16.05.2006 416/2006-104. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 3 ke Smlouvě o ubytování na byt č. 32 v čp. 950,

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 07.10.2008 901/2008-64. RM V a) bere na vě d o m í Zápis ze škodní komise ze dne 03.09.2008, b) s c h

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.09.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.09.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.09.2006 Usnesení č. 1003 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11.09.2006. Usnesení č. 1004 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo Zavedení

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

23. VÝPIS Z USNESENÍ

23. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 23. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 30.06.2015 R/414/2015-23. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. protokol o hodnocení nabídek z 19.06.2015

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

11. VÝPIS Z USNESENÍ

11. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 11. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 10.02.2015 R/63/2015-11. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. doporučení hodnotící komise ve věci veřejné

Více

110. VÝPIS Z USNESENÍ

110. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 110. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 22.02.2010 175/2010 110. RM V a) schvaluje zajištění servisních služeb pro produkt Taskpool (Helpdesk),

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 05.05.2015 R/255/2015-19. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. jm enuje 1.1. ve smyslu ustanovení 102

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 01.02.2007 173/2007 8. RM V a) schvaluje na základě doporučení hodnotitelské komise výsledek hodnocení

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

51. VÝPIS Z USNESENÍ

51. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 51. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 21.02.2012 R/131/2012-51. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. ukončení používání výplatního stroje

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

63. VÝPIS Z USNESENÍ

63. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 63. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 23.09.2008 864/2008-63. RM V doporuč u j e ZM schválit veřejnoprávní smlouvu s obcí Nemojov o výkonu

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 6/2015, konané dne 15. dubna 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, p. Wiesner, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svobodová

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 73. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 30.09.2013 od 15:00 do 18:15 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

79. VÝPIS Z USNESENÍ

79. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 79. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.03.2009 1391/2009 79. RM V s c h v a l u j e dodatek č.1 k dohodě o spolupráci mezi městem Dvůr Králové

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 06.09.2005 928/2005 83. RM - V s c h v a l u j e ceník za užívání sportovišť na sezónu 2005/2006 ve znění

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

54. VÝPIS Z USNESENÍ

54. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 08.07.2008 645/2008 54. RM - V s c h v a l u j e doplnění stávajícího pojištění majetku města o rozšíření

Více

100. VÝPIS Z USNESENÍ

100. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 100. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 02.11.2009 2232/2009 100. RM V a) schvaluje pořízení mobilního klienta GIS (GPS systém vč. příslušenství)

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

53. VÝPIS Z USNESENÍ

53. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 53. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 24.06.2008 605/2008-53. RM V a) s c h v a l u j e smlouvu o zajišťování závodní preventivní péče s účinností

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

U S N E S E N Í. 42. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 14.01.2013 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 42. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 14.01.2013 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 42. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 14.01.2013 od 14:10 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Informaci pana RNDr. Zb. Navrátila, ředitele Městského muzea, o škodě

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.02.2007 270/2007 10. RM V a) r u š í usnesení č. 176/2007 8. RM ze dne 01.02.2007, b) schvaluje pořádání

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 06.04.2009 1490/2009 82. RM V s c h v a l u j e prodejní cenu turistické vizitky města Dvůr Králové nad

Více

schvaluje pro příští rok 2000 koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve stávající výši.

schvaluje pro příští rok 2000 koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve stávající výši. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 7. řádného zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 6. dubna 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek USNESENÍ 71. schůze Rady města Vítkova konané dne 8. dubna 2014 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2482/71 do č. 2525/71) Rada města: 2482/71 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 37. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.4.2008 U S N E S E N Í 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 37/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

71. VÝPIS Z USNESENÍ

71. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 71. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.03.2005 275/2005 71. RM V schvaluje pořádání tréninkového hokejového campu v termínu od 10.07.2005 do

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení RM 1/30/07. Usnesení RM 2/30/07

Usnesení RM 1/30/07. Usnesení RM 2/30/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 30. zasedání dne 17.10.2007 RM 1/30/07 RM 2/30/07 RM 3/30/07 RM 4/30/07 RM 5/30/07 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu schválit návrh směnné smlouvy, přičemž

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

34. VÝPIS Z USNESENÍ

34. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 34. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 04.12.2007 1039/2007 34. RM V revokuje usnesení č. 967/2007 31.RM takto: RM a) bere na vě d o m í zápisy

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 26/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 27. 5. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří Zíma,

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 Rada města Oder po projednání U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 A/vzala na vědomí A/1/61 plán zasedání RM a ZM Oder na rok 2010 pís. příloha č.24. A/2/61 informaci ředitele

Více

U S N E S E N Í. 29. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 11.01.2016 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 29. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 11.01.2016 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 29. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 11.01.2016 od 14:10 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Žádost paní Xxxx o prominutí části nájmu za využívání nebytových

Více

16. VÝPIS Z USNESENÍ

16. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 16. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 15.05.2007 462/2007 16. RM V s c h v a l u j e darovací smlouvu na hlasovací zařízení Turning Point a

Více

132. VÝPIS Z USNESENÍ

132. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 132. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 18.10.2010 R/972/2010-132. Rada města Dvůr Králové nad Labem V 1. souhlasí 1.1. s prodejem notebooků

Více

5. bod programu. materiál č. : 69/2016

5. bod programu. materiál č. : 69/2016 Z á p i s č. 6 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 8. 2. 2016 od 1630 hod. v zasedací síni radnice RADA MĚSTA PROJEDNALA, BERE NA VĚDOMÍ, SOUHLASÍ, NESOUHLASÍ, UKLÁDÁ 1. bod programu materiál č.

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth Za městský

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 19.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín na nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 26.10.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk

Více