DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Směrnice č. 3/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Směrnice č. 3/2013"

Transkript

1 Adresa sídla: Těchobuz Pacov IČO Tel.: Fax.: DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Směrnice č. 3/2013 Pravidla, kterými se řídí plánování a způsob přehodnocování procesu poskytování služby Přílohy: 1. Adaptační proces nového klienta 2. Tiskopis IPPS 3. Osobní cíle klienta 4. Osobní profil klienta 5. Doporučující vyjádření jednotlivých členů týmu 6. Doporučující vyjádření pracovníku Střediska sociálně pracovního tréninku 7. Hodnocení plnění jednotlivých cílů IPPS 8. Hodnocení plnění cílů sociálně pracovního tréninku 9. Závěrečné hodnocení plnění cílů 10. Evidence požadavků na tvorbu metodik Platnost od

2 Čl. I. Legislativní rámec - Zákon č. 108/ 2006 Sb. O sociálních službách. - Vyhláška č. 505/ 2006 Sb. - Zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů - Listina lidských práv a svobod - Deklarace práv mentálně postižených - Občanský zákoník Čl. II. Všeobecná ustanovení Vize domova : Žít běžný život se všemi jeho výzvami, klady a zápory. Základní prohlášení DOZP: Cílový uživatel: Muži a ženy s mentálním postižením Muži a ženy s mentálním postižením a zrakovými vadami Muži a ženy s mentálním postižením a sluchovými vadami Muži a ženy s mentálním postižením a řečovými vadami Muži a ženy s mentálním postižením a tělesnými vadami Negativní vymezení: Domov neposkytuje služby lidem, u nichž jsou zvýšené nároky na zajištění jejich bezpečnosti, tedy lidem s poruchou osobnosti, jedincům, kteří by z důvodu závažné duševní nemoci narušovali kolektivní soužití, lidem závislým na návykových látkách a lidem s projevy problémového chování, vyžadující trvalou péči a uzpůsobené prostředí, lidem se sklony k toulání nebo útěkům. Věková hranice: 18 x let. Poslání domova: Posláním domova je vytvářet domov a trvalé bezpečné zázemí. Při poskytování služeb vycházíme z potřeb každého člověka, který v domově žije. Důraz klademe na samostatnost, podporu rozhodování a vlastní volby s vědomím vlastní zodpovědnosti, seberealizaci. Cíle poskytovaných služeb: Kontakt s okolím, sousedy, širší veřejností Účast na veřejném životě, ve spolcích, na kulturních akcích, využívání vnějších zdrojů a služeb Podpora partnerského života přátelských vazeb Příprava na osamostatnění Posilování vlastního rozhodnutí Rozvoj a upevňování znalostí a dovedností, dosažení maximální samostatnosti (oblasti: sebeobsluha, péče o domácnost, pracovní návyky, péče o zevnějšek, komunikace) Nabídnout pracovní poměr nebo pracovní terapii Sebeuplatnění a seberealizace prostřednictvím sociálně pracovního tréninku, zájmových aktivit, práce.

3 Principy poskytovaných služeb: - Individuální přístup - Rovnocenné partnerství - Zásada přiměřenosti rozsahu podpory nebo pomoci - Podpora vlastní volby - Respektování soukromí - Uplatňování odborných znalostí a postupů z oborů sociální práce, speciální pedagogiky a psychologie při poskytování sociálních služeb Základní prohlášení Odlehčovací služby: Cílový uživatel: Muži a ženy s mentálním postižením Muži a ženy s mentálním postižením a zrakovými vadami Muži a ženy s mentálním postižením a sluchovými vadami Muži a ženy s mentálním postižením a řečovými vadami Muži a ženy s mentálním postižením a tělesnými vadami Negativní vymezení: Domov neposkytuje služby lidem, u nichž jsou zvýšené nároky na zajištění jejich bezpečnosti, tedy lidem s poruchou osobnosti, jedincům, kteří by z důvodu závažné duševní nemoci narušovali kolektivní soužití, lidem závislým na návykových látkách a lidem s projevy problémového chování, vyžadující trvalou péči a uzpůsobené prostředí, lidem se sklony k toulání nebo útěkům. Věková hranice: 18 x let. Poslání Odlehčovací služby: Podpora rodin nebo lidí trvale pečujících o člověka s mentálním postižením formou poskytnutí časově omezené pobytové služby za účelem získávání nových návyků, dovedností a znalostí potřebných v běžném životě, nebo za účelem umožnění odpočinku pečující rodiny nebo pečujícího člověka nebo poskytnutí pobytové sociální služby po dobu složité životní situace rodiny, pečujícího člověka, nebo člověka s mentálním postižením. Cíle Odlehčovací služby: Poskytnutí pobytové služby na potřebnou dobu a zajištění podpory a pomoci člověku s mentálním postižením po smluvenou dobu Podpora přátelských vazeb Příprava na osamostatnění Posilování vlastního rozhodování a zodpovědnosti Rozvoj upevňování znalostí a dovedností, dosažení maximální samostatnosti (oblasti : sebeobsluha, péče o zevnějšek, péče o domácnost a svoje prostředí, pracovní návyky, komunikace) Sebeuplatnění a seberealizace prostřednictvím terapií, volnočasových aktivit, práce. Principy Odlehčovací služby: Individuální přístup Rovnocenné partnerství Zásada přiměřenosti rozsahu pomoci nebo podpory

4 Podpora vlastní volby Respektování soukromí Uplatňování odborných znalostí a postupů z oborů sociální práce, speciální pedagogiky a psychologie při poskytování sociálních služeb Čl. III. Služby poskytované domovem Služby domov poskytuje na základě zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, 48, Domovy pro osoby se zdravotním postižením a 44, Odlehčovací služby a Vyhlášky č. 505/2006 Sb. Služby se poskytují na základě uzavřené smlouvy o poskytování sociálních služeb a na základě vypracovaného individuálního plánu poskytování služeb, který je pravidelně aktualizován. Možnosti způsobů, typů a forem poskytovaných služeb jsou uvedeny v Domácím řádu Domova Jeřabina, příspěvkové organizace a v Domácích řádech jednotlivých domácností. Základním dokumentem, ve kterém jsou stanoveny konkrétní služby poskytované konkrétnímu klientu je Individuální plán poskytovaných služeb (dále jen IPPS) se svými přílohami. Čl. IV. Adaptační proces nového klienta Klient Domova pro osoby se zdravotním postižením: Při přijetí klienta do domova, zakládá sociální pracovnice Adaptační proces nového klienta. Vvyplní do tiskopisu: Jméno a příjmení klienta Datum přijetí Jméno a příjmení pověřeného partnera pro adaptační proces Cíl klienta při vstupu do domova Důležité informace zjištěné při jednání se zájemcem o službu a při příjmu klienta do zařízení Poznámky k chování klienta při seznámení se domácností, pokojem, SSPT, ostatními prostory Poznámky k chování klienta při seznamování se se spolubydlícími na domácnosti, s ostatními klienty, ostatními pracovníky Poznámky k chování a reakci klienta při seznámení se rytmem dne Založený adaptační proces předá pracovníkům na domácnosti, na které klient bude žít. Adaptační proces monitorují všichni zaměstnanci domácnosti a to po dobu šesti měsíců od přijetí klienta do domova. Adaptační proces je průběžně sledován vedoucí domácnosti, která je zodpovědná za včasné reakce a přijetí opatření ve způsobu poskytování služby takovým způsobem, aby proces adaptace klienta na nové prostředí byl pro klienta co nejméně zatěžující. Adaptační proces průběžně sleduje vedoucí úseku, na které klient žije, která je zodpovědná za včasné řešení případných vzniklých problémů v součinnosti managementem organizace.

5 První hodnocení Adaptačního procesu probíhá po 14-ti dnech od přijetí klienta do domova, druhé hodnocení adaptačního procesu probíhá po dvou měsících ode dne přijetí klienta do domova. Vyhodnocování průběhu adaptace a závěrečné vyhodnocení adaptačního procesu provede tým odborných pracovníků: Osobní partner klienta Vedoucí úseku, na kterém klient žije Vedoucí úseku SSPT Vedoucí ošetřovatelského úseku Sociální pracovnice Adaptační proces je nedílnou součástí individuálního plánu klienta. Po čtrnácti dnech ode dne přijetí je stanoven osobní partner klienta. Průvodce adaptačním procesem a později osobní partner klienta zajistí termín vytvoření individuálního plánu nejpozději do 30 ti dnů od nástupu klienta do domova. V období, kdy ještě není vytvořen IPPS zajistí klientu, aby měl možnost zúčastnit se všech aktivit domova, o které projeví zájem tak, aby klient při tvorbě plánu znal již možnosti, které mu domov nabízí. Výchozím podkladem pro tvorbu prvního individuálního plánu je Adaptační proces nového klienta, který je založen při přijetí klienta do domova. Tiskopis pro dokumentaci Adaptačního procesu je přílohou této směrnice. Klient Odlehčovací služby: Při přijetí klienta do domova zakládá sociální pracovnice Adaptační proces nového klienta. Pro efektivní nastavení služby do něj vyplní všechny výše uvedené informace. Adaptační proces monitorují všichni zaměstnanci domácnosti a to po dobu pobytu, od přijetí klienta do domova do doby skončení poskytování odlehčovací služby. Adaptační proces je průběžně sledován vedoucí domácnosti, která je zodpovědná za včasné reakce a přijetí opatření ve způsobu poskytování služby takovým způsobem, aby proces adaptace klienta na nové prostředí byl pro klienta co nejméně zatěžující. Adaptační proces průběžně sleduje vedoucí úseku, na které,klient žije, která je zodpovědná za včasné řešení případných vzniklých problémů v součinnosti managementem organizace. Závěrečné vyhodnocování adaptačního procesu provede vedoucí úseku bydlení s vedoucí domácnosti a jeho osobním partnerem současně se závěrečným vyhodnocením individuálního plánu. Adaptační proces je nedílnou součástí individuálního plánu klienta. Tiskopis pro dokumentaci Adaptačního procesu nového klienta je přílohou této směrnice. Klient Odlehčovací služby: Při přijetí klienta do domova zakládá sociální pracovnice Adaptační proces nového klienta. Pro efektivní nastavení služby do něj vyplní výše uvedené informace Založený adaptační proces předá pracovníkům na domácnosti, na které klient bude žít. Adaptační proces monitorují všichni zaměstnanci domácnosti a to po dobu pobytu, od přijetí klienta do domova do doby skončení poskytování odlehčovací služby. Adaptační proces je průběžně sledován vedoucí domácnosti, která je zodpovědná za včasné reakce a přijetí opatření ve způsobu poskytování služby takovým způsobem, aby proces adaptace klienta na nové prostředí byl pro klienta co nejméně zatěžující. Vyhodnocování průběhu adaptace a závěrečné vyhodnocení adaptačního procesu provede výše uvedený tým odborných pracovníků současně se závěrečným vyhodnocením individuálního plánu. Adaptační proces je nedílnou součástí individuálního plánu klienta. Tiskopis pro dokumentaci Adaptačního procesu nového klienta je přílohou této směrnice.

6 Osobní partner zajistí termín vytvoření individuálního plánu: V případě, že je klient přijat na dobu delší než 3 týdny, zabezpečuje tvorbu individuálního plánu nejpozději do 7 dnů od nástupu klienta do domova. V období, kdy ještě není vytvořen IPPS zajistí klientu, aby měl možnost zúčastnit se všech aktivit domova, o které projeví zájem tak, aby klient při tvorbě plánu znal již možnosti, které mu domov nabízí. Výchozím podkladem pro tvorbu prvního individuálního plánu je Adaptační proces nového klienta, který je založen při přijetí klienta do domova. Závěrečné vyhodnocení individuálního plánu proběhne nejpozději v poslední den před skončením poskytování odlehčovací služby klientu. V případě, že klient je přijat na dobu kratší než 3 týdny, vytváří individuální plán sociální pracovnice ve spolupráci s vedoucí úseků přímé péče a to nejpozději do tří dnů od nástupu klienta do domova. Jako podklad pro tvorbu individuálního plánu slouží tiskopis Osobní cíle klienta a informace získané od příbuzných při příjímání klienta do domova. Závěrečné vyhodnocení individuálního plánu proběhne nejpozději v poslední den před skončením poskytování odlehčovací služby klientu. Čl. V. Příprava podkladů pro plánování a přehodnocování individuálního plánování 1. Na základě rozhovoru s klientem osobní partner vyplní tiskopis Osobní cíle klienta. Osobní cíle klienta jsou zjišťovány v 3 nástupu klienta do domova, nebo před každou aktualizací Individuálního plánu poskytování služeb (dále jen IPPS). 2. Osobní partner vypracuje Osobní profil klienta. Do tohoto dotazníku uvádí údaje o klientovi, které získal v průběhu poskytované služby. 3. Vedoucí úseku SSPT zajistí vyplnění tiskopis doporučujícího vyjádření pracovníků SSPT, všichni ostatní členové týmu vyplní tiskopis Doporučující vyjádření členů týmu IPPS. 4. Čl. VI. Složení a postup práce týmu plánování a přehodnocování IPPS Na vytváření, hodnocení a aktualizaci se podílí tým složený z: Klient, pokud chce a pokud to jeho zdravotní stav dovolí vedoucí úseku bydlení vedoucí úseku SSPT vedoucí zdravotního úseku vedoucí domácnosti, na které klient žije sociální pracovnice vychovatel Postup při tvorbě IPPS: 1. Sociální pracovnice zjistí dotazováním klienta, pokud je přítomen, jaké cíle měl ve stávajícím plánu IPPS a zda je spokojen s jejich plněním. 2. Vedoucí domácnosti, společně s klientem, pokud je přítomen, podá informace o plnění jednotlivých cílů, průběhu jejich plnění a úspěšnosti jejich plnění. Podá všechny důležité informace související s plněním těchto cílů a s celkovým průběhem poskytování služeb dle stávajícího IPPS klienta. 3. Vedoucí domácnosti společně s klientem, pokud je přítomen, informuje ostatní členy týmu o zjištěných přáních a osobních cílech klienta.

7 4. Vedoucí domácnosti informuje ostatní členy týmu o údajích zjištěných v osobním profilu klienta. Součástí informací je vyhodnocení rizikových situací a návrhů na prevenci rizikového chování. 5. Každý pracovník týmu informuje ostatní členy týmu o skutečnostech zjištěných při poskytování služeb v oblasti za kterou zodpovídá, informuje tým o skutečnostech a údajích, které v průběhu poskytování služeb o klientovi získal a podá návrh dalšího postupu v poskytování služeb v oblasti, za kterou zodpovídá, nebo podá návrh nového cíle. 6. Ve spolupráci s klientem, pokud je přítomen, je sestaven IPPS klienta na další období, ve kterém je stanoveno: Cíle klienta Postup při plnění cíle Kdo poskytne podporu při plnění cíle Kde bude cíl plněn Kdo je zodpovědný za podporu poskytnutou při plnění cíle a vyhodnocení jeho průběhu Rizika vyplývající z plnění cíle Krizový plán na snížení nepřiměřeného rizika při plnění cíle Kriteria splnění cíle Předpokládané splnění cíle, které je současně předpokládaným datem aktualizace IPPS Skutečné datum splnění cíle Dále je v IPPS uvedeno: Která pracoviště Střediska sociálně pracovního tréninku (SSPT) chce navštěvovat Zda je pro něj stanoven individuální nebo skupinový program SSPT Která tří skupin činností je u něj vhodná na jednotlivých pracovištích, která bude využívat Zda je či není potřebná individuální osobní asistence při denních aktivitách a v jakém rozsahu Jaké dohody o provedení práce, o pracovní činnosti či pracovní smlouvy má uzavřeny Jaké vnější zdroje v oblasti kultury, zájmů a sportu chce využívat, čemu dává přednost Jaké společenské organizace a spolky chce navštěvovat či je navštěvuje Jakou míru podpory potřebuje při vyřizování záležitostí na úřadech, při nákupech Jaké fakultativní služby chce odebírat Zdravotní hledisko: : Zda je sledován diabetologem, zda je u něj nebezpečí záchvatu, jakou dietu klient má indikovánu, zda klient potřebuje doprovod k lékaři, stav vlasů a pokožky, případně jiná upozornění zdravotnického personálu, vztahující se ke zdravotnímu stavu klienta a související s výkonem práce pracovníků v sociálních službách. Co má rád; co vnímá negativně Forma komunikace verbální, neverbální (jaká?) Kompenzační pomůcky, které používá Do jaké výše umí hospodařit s penězi Jakou formou dopravy zvládá cesty na nákupy a využívání veřejných služeb Další případné specifické přání nebo potřeby (jiná sdělení např. informace o školní docházce, specifické potřeby klienta apod. )

8 IPPS klienta je vypracováván vždy v souladu s vnitřní směrnicí Pravidla na ochranu osobních a citlivých údajů. Čl. VII. Zodpovědnost při plnění IPPS klienta Za sledování průběhu plnění IPPS, jeho průběžné vyhodnocování a upozorňování na případné nedostatky v průběhu plnění IPPS klienta je zodpovědný osobní partner klienta. V případě pochybení jednotlivých pracovníků v IPPS pověřených podporou při realizaci konkrétních cílů IPPS je povinen tuto skutečnost neprodleně hlásit sociální pracovnici domova nebo vedoucímu pracovníkovi úseku, který tento úsek řídí. Sociální pracovnice nebo úsekový vedoucí nejdéle do 7 kalendářních dnů jsou povinni pochybení prošetřit a navrhnout opatření k nápravě. Toto opatření předloží k posouzení a přijetí poradě úseku ředitelky bez zbytečných odkladů. Čl. VIII. Průběh plnění IPPS Postup při plnění IPPS: Pracovníci pověření podporou při plnění jednotlivých cílů klienta jsou povinni klientu poskytnout podporu při plnění cílů klienta v souladu se schválenými metodikami práce. Metodiky práce: Pracovní postupy při poskytování podpory se řídí metodikami vypracovanými pedagogickými pracovníky nebo sociální pracovnicí. Metodika je pro všechny pracovníky při poskytování podpory klientům závazná. Metodiky jsou vypracovávány na poskytování podpory v těchto oblastech: Péče o vlastní osobu.pomoc a podpora při hygieně Péče o svoje prostředí Nácvik sociálních dovedností Nácvik komunikačních dovedností Nácvik pracovních dovedností Prožitková terapie Metodikou práce je také Kompenzační kuchařka příprav pokrmů. Požadavek na vytvoření metodiky podávají členové týmu tvorby IPPS. Pedagogičtí pracovníci domova jsou povinni nejdéle do 15-ti dnů metodiku vytvořit a provést instruktáž všem pracovníkům, kteří s ní budou pracovat. Dále jsou povinni nejdéle do 20 ti dnů provést intervizi plnění postupů stanovených metodikou. Výsledky zaznamenávají do Evidence na vytvoření metodiky. Zaznamenává se datum uskutečnění instruktáže nebo intervize, stručný popis případných nedostatků, postup při odstranění nedostatků, podpis pedagogického pracovníka, který instruktáž nebo intervizi prováděl a podpis pracovníka, u kterého byla instruktáž, nebo intervize prováděna. V případě, že se ukáže, že je třeba učinit kroky k odstranění nedostatků, zaznamená se datum, kdy byly nedostatky odstraněny a podpis pracovníka, který je odstranil.

9 Postup při zjištění, že schválená metodika není vhodná: V případě, že se v průběhu plnění cíle ukáže, že schválená metodika není pro konkrétního klienta vhodná, jsou pracovníci povinni informovat osobního partnera klienta formou záznamu do tiskopisu Hodnocení plnění jednotlivých cílů s popsáním problému, který při postupu podle konkrétní použité metodiky vznikl. Osobní partner klienta tuto skutečnost bez zbytečných průtahů oznámí vychovateli. Oznámení se provede formou zápisu do evidence požadavků na vypracování metodiky, která je uložena u vedoucí úseku SSPT. Zaznamená se datum, požadavek, jméno klienta, název metodiky a podpis osobního partnera. Vychovatel je povinen provést šetření zda a v čem je metodika nevhodná a na základě šetření vypracuje nejpozději do 15-ti dnů individuální metodiku a provede její instruktáž a následnou intervizi Hodnocení plnění cílů: Hodnocení plnění konkrétních cílů klienta provádí pracovník, který poskytl podporu při činnosti, která vede ke splnění stanoveného cíle do tiskopisu Hodnocení jednotlivých cílů IPPS. Hodnocení průběhu činnosti v oblasti, kde klient nemá stanoven konkrétní cíl, je zaznamenáváno na tiskopis Hodnocení plnění cílů sociálně pracovního tréninku. Každé pracoviště vede samostatný list tiskopisu. Záznamy provádí pracovník, který klientu poskytoval podporu. Záznamy hodnocení musí být vyplňovány objektivně, pravdivě a při každém zapojení se klienta do konkrétní aktivity. Záznamy musí obsahovat podrobné informace o průběhu plnění konkrétního cíle, které jsou základní informaci pro pracovníka, který bude následně klientu podporu poskytovat. Čl. IX. Přehodnocování a aktualizace IPPS K pravidelné aktualizaci a přehodnocování IPPS včetně podkladů pro plánování a přehodnocování individuálního plánování dochází po 6-ti měsících od vytvoření individuálního plánu klienta. Vedoucí úseku bydlení informuje tým o termínu konání aktualizace IPPS a to 14 dnů předem na poradě vedení. Mimořádné aktualizace IPPS jsou provedeny v těchto případech: vlastní žádost klienta žádost opatrovníka klienta žádost osobního partnera z důvodu nepřiměřenosti cíle schopnostem klienta splnění cílů stanovených v IPPS v kratší, než půlroční době. zvýšený výskyt rizikového chování O požadavku mimořádné aktualizace IPPS informuje osobní partner klienta vedoucí úseku bydlení bez zbytečných průtahů. Vedoucí úseku bydlení je povinen zajistit zařazení

10 aktualizace IPPS klienta do nejbližšího možného termínu, nejpozději však do 14-ti dnů od podání podnětu. Osobní partner klienta má právo a současně je povinen provést změnu v IPPS klienta bez předchozího svolání týmu v těchto případech: pokud došlo ke změně v údajích ošetřovatelské péče a tuto změnu provede vždy pouze na základě požadavku všeobecné sestry. Ve všech ostatních případech musí být vždy svolán tým výše uvedených pracovníků k aktualizaci IPPS. Čl. X. Hodnocení průběhu plnění cílů Průběh plnění cílů stanovených v IPPS je zaznamenáván v tiskopise Hodnocení průběhu plnění cílů IPPS. Zde se zaznamenává: Jméno a příjmení klienta Jméno osobního partnera Stanovený cíl Datum zahájení plnění cíle Průběh při plnění cíle Důležité informace o způsobu a formě podpory, která je klientu poskytnuta Splnění cíle Každý zápis musí být opatřen datem a podpisem pracovníka, který podporu při plnění cíle poskytoval Průběh ostatních ustanovení je zaznamenáván: Průběh poskytování služby na jednotlivých pracovištích Střediska sociálně pracovního tréningu jednotlivě na tiskopisy konkrétních pracovišť Využívání vnějších zdrojů na tiskopisy Hodnocení plnění cílů poskytované služby Hodnocení plnění IPPS je vedeno v souladu s Pravidly na ochranu osobních a citlivých údajů.

11 Čl. XI. Systém sdílení informací v oblasti individuálního plánování Systém sdílení informací v oblasti individuálního plánování tvoří: 1. Kniha hlášení cílem je předávání potřebných informací mezi pracovníky střídajícími se ve směnách na domácnosti slouží k zaznamenávání informací o průběhu služby poskytované klientu v daný den, o jeho aktuálním stavu a úkolech, které se budou plnit další den. Změna zdravotního stavu je neprodleně hlášena službukonající všeobecné sestře. 2. Hodnocení průběhu plnění cílů Průběh plnění cílů stanovených v IPPS je zaznamenáván v tiskopise Hodnocení plnění jednotlivých cílů IPPS. Průběh hodnocení cílů zaznamenává pracovník, který stanovené cíle s klientem plní. Povinností pracovníka je záznam o průběhu plnění cílů provést neprodleně po ukončení dílčích úkolů plnění cílů a to tak, aby záznam poskytoval dostatek informací dalším pracovníkům, kteří budou na plnění stanoveného cíle dále spolupracovat. 3. Pravidelné schůzky týmu IPPS Schůzky týmu IPPS se konají 1x za týden. K pravidelné aktualizaci a přehodnocování IPPS včetně podkladů pro plánování a přehodnocování individuálního plánování dochází po 6-ti měsících od vytvoření individuálního plánu klienta. Členové týmu diskutují o průběhu plnění plánu klienta. Každý člen týmu se vyjádří ke své oblasti, klient se vyjadřuje, jak se mu daří naplňovat jeho potřeby a cíle. Výstupem je aktualizace IPPS nebo přenastavení poskytované služby. Čl. XII. Osobní partner klienta Osobní partner klienta je vždy pracovník v sociální péči z domácnosti, na které klient žije. Osobní partner je klientu po dohodě s klientem přidělen. Klient nebo jeho opatrovník může kdykoliv požádat o změnu osobního partnera. Domov je povinen této žádosti vyhovět v případě, že důvod, na základě kterého klient žádá o změnu osobního partnera je natolik závažný, že by nezaručoval oboustrannou vstřícnou spolupráci a pokud to provozní podmínky dovolí. Žádost o změnu osobního partnera může být písemná i ústní. Žádost o změnu osobního partnera vyřizují členové porady úseku ředitelky. Vymezení kompetencí osobního partnera: Garantuje individuální přístup ke klientu Zjišťuje jeho potřeby, přání, problémy Připravuje ve spolupráci s klientem podklady k tvorbě IPPS prostřednictvím tiskopisu Osobní cíle klienta a tyto informace předává vedoucí domácnosti na které klient žije Sleduje plnění IPPS, upozorňuje ostatní pracovníky, jejich nadřízené nebo sociální pracovnici na nedostatky a problémy Podává podnět k aktualizacím IPPS Provádí změnu IPPS v povoleném rozsahu (čl. IX. této směrnice)

12 Podporuje a pomáhá klientu vyřizovat jeho osobní záležitosti, obstarávání a péči o jeho osobní věci Podporuje sociální začleňování klienta Garantuje dodržování lidských práv klienta Čl. XIII. Kontroly tvorby a plnění cílů IPPS dodržování průběhu poskytované služby IPPS Vnitřní kontrola: 1. Ředitelka domova kontroluje: Průběh přípravy a tvorby IPPS klienta Soulad údajů o přáních a potřebách klienta se skutečnostmi uvedenými v IPPS Kvalitu poskytované podpory poskytované klientovi při plnění IPPS Plnění povinností jednotlivých pracovníků, vyplývajících z IPPS klienta Úroveň vedení hodnocení jednotlivých oblastí IPPS Kvalitu sledování plnění IPPS osobním partnerem Metodiky postupů při plnění jednotlivých cílů a to: zda jsou vypracovány zda proběhly instruktáže a intervize zda jsou v souladu s individuálními potřebami klientů zda jsou stanovené postupy při plnění cílů dodržovány 2. Vedoucí úseku bydlení kontroluje: Kvalitu poskytované podpory poskytované klientovi při plnění IPPS Plnění povinností jednotlivých pracovníků, vyplývajících z IPPS klienta Úroveň vedení hodnocení jednotlivých oblastí IPPS Kvalitu sledování plnění IPPS osobním partnerem 3. Vedoucí úseku SSPT kontroluje: Kvalitu poskytované podpory poskytované klientovi při plnění IPPS Plnění povinností jednotlivých pracovníků, vyplývajících z IPPS klienta Úroveň vedení hodnocení jednotlivých oblastí IPPS Kvalitu sledování plnění IPPS Metodiky postupů při plnění jednotlivých cílů a to: zda jsou vypracovány zda proběhly instruktáže a intervize zda jsou v souladu s individuálními potřebami klientů zda jsou stanovené postupy při plnění cílů dodržovány 4. Vedoucí úseku zdravotního kontroluje: Dodržování doporučených opatření v souvislosti se zdravotním stavem klienta 5. Sociální pracovnice kontroluje: Zkoumání souladu údajů o cílech a potřebách klienta se skutečností Kvalitu poskytované podpory poskytované klientovi při plnění IPPS Plnění povinností jednotlivých pracovníků, vyplývajících z IPPS klienta Úroveň vedení hodnocení jednotlivých oblastí IPPS

13 Kvalitu sledování plnění IPPS osobním partnerem Upřednostňování využívání vnějších zdrojů před vnitřními službami domova Čl. XIV. Závěrečná ustanovení Tato směrnice vstupuje v platnost dne a je závazná pro všechny zaměstnance domova. Zároveň tímto dnem končí platnost směrnice č. 25/2012, ze dne včetně všech jejích příloh. V Těchobuzi dne Schválila: Bc. Simona Tomanová ředitelka Domova Jeřabina, p.o.

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

V / Individuální plánování průběhu sociální služby

V / Individuální plánování průběhu sociální služby STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO Drhovle 44, 397 01 Písek IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE V / Individuální

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana Solařová Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

Z dotazů zaslaných České školní inspekci

Z dotazů zaslaných České školní inspekci Z dotazů zaslaných České školní inspekci a odpovědí na ně Obsah 1 K některým problémům výchovy a vzdělávání žáků... 2 1.1 Patří Vaše dítě k poškolákům?... 2 1.2 Jaká kázeňská opatření lze žákovi uložit?...

Více

Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3

Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3 Domov se zvláštním režimem Matyáš v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Jednání se zájemcem o sociální službu Standard kvality č. 3 I. Kompetence, práva a povinnosti Domova Domov

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Příručka kvality OKBH

Příručka kvality OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice Příručka kvality OKBH Status: Platné Platné od: 5.1.2015 Působnost: OKBH Verze: 5.0 Autor: RNDr. Pavel Nezbeda Schválila: MUDr. Hana

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

II / Ochrana práv osob

II / Ochrana práv osob STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 70 86 98 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více